Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov
Tematický výchovno – vzdelávací plán
z hudobnej výchovy pre 4. ročník ZŠ
variant B
Vyučujúci:
Školský rok:
Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008
s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1
Variant A – 1 hodina týždenne – 33 hodín ročne
Počet
hodín
TEMATICKÉ OKRUHY
Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Poslanie hudby v našom živote
Slovenské ľudové piesne troch základných folklórnych
oblastí Slovenska + regionálne piesne. Ľudové
hudobné nástroje, vlastnoručne vyrobené hudobné
nástroje. Folklórny kalendár. Folklórne súbory.
Slovenské ľudové piesne (uspávanky, tanečné,
regrútske, svadobné, koledy...). Rôzne podoby
slovenských ľudových piesní v úprave skladateľov od
19. storočia podnes.
18
15
VÝSTUPY
KOMPETENCIE
Percepčné činnosti
-
správne zaspievať 15 piesní
intonovať v durovej diatonike
vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam
zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe
vedieť zatancovať jednoduchý čardáš a pomalý valčík
pohybom správne reagovať na hudbu
podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb
dokázať vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť výrazové
prostriedky, ktorými ich realizovať
Hudobno – dramatické činnosti
-
realizovať minimálne 1 hudobno – dramatickú etudu (celok)
Vokálno – intonačné činnosti
Inštrumentálne činnosti
Hudobno – pohybové činnosti
Hodina
Téma
S pesničkou do nového
školského roka
1.
Keby mala rozum
stonožka
2.
Vstávaj, Honzo hore
/nácvik piesne/
3.
Pokapala na salaši
slanina
/nácvik piesne/
4.
5.
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Opakovanie detských a ľudových piesní z 3.
ročníka, rytmický sprievod (hra na rytmický
orchester)
Detská pieseň spojenie hudobno-dramatického
prejavu rytmické a melodické doplňovačky.
Vedieť čisto a so správnym výrazom
primeraným piesni zaspievať detské
a ľudové piesne, podľa taktovania
učiteľa a vedieť hrať jednoduché
rytmické motívy, hra na stonožku –
pohybom reagovať na hudbu
OSR
ENV
Slovenská ľudová pieseň – pracovná,
2/4 takt
Zvládnuť základy speváckeho
dýchania, vedieť čisto zaspievať
pieseň, dokázať určiť náladu piesne,
vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky, taktovať v 2/4 takte.
Vedieť zaspievať jednoduchý
ostinátny dvojhlas, uvedomene
rozlišovať rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte.
ENV
Obsahový štandard
Hudobné hry, hra na ozvenu, jednoduchý
ostinátny dvojhlas, stupnica C dur,
čítanie nôt c – c2
Slovenská ľudová pieseň a regionálna pieseň.
Folklórne oblasti Slovenska. Práca s mapou SR
Porovnať
ľudovú
pieseň
s regionálnou. Zaspievať pieseň
v správnom nárečí – intonačne čisto
a rytmicky
správne.
Neznáme
nárečové
slová
vyhľadať
na
internete: narecia.dovrecka.sk
OSR
RV
Slovenská ľudová pieseň – tanečná.
Folklórna oblasť Slovenska Zemplín.
Charakterizovať folklórnu oblasť
Zemplín. Poznať piesne, tance z
tejto oblasti, nárečie, v ktorom sa
spievajú piesne a zemplínsky kroj.
OSR
RV
Spievanky, spievanky
/nácvik piesne/
Dze še kuri,
tam še kuri
/nácvik piesne/
OSR
Čardáš: http://www.youtube.com/watch?v=fibG9ePWy44
Čardáš zo Zámutova:
http://www.youtube.com/watch?v=-oh7QUXpK3E
Čapášovanie, dvojkročka, karička
Folklórna oblasť Slovenska Šariš. Šarišská polka
6.
Od Prešova
dražka nova
/nácvik piesne/
7.
Ej, zalužicki poľo
/nácvik piesne/
8.
Uďerili Kostoľania
/nácvik piesne/
9.
Trávnice
/počúvanie hudby/
http://www.youtube.com/watch?v=S9FxqqFicTM
Pochod na mieste
Regionálne piesne podľa vlastného výberu.
Folklórna oblasť Slovenska Liptov.
Kvečkuvanec – tanečná hra liptovských chlapcov:
http://www.youtube.com/watch?v=1xgnQYYJ5sQ
Trávnica – ľudová pieseň tematicky súvisiaca
s prácou pri kosení lúk a sušení sena.
Alexander Moyzes – Trávnice:
https://www.facebook.com/video/video.php?v=1864705547
42355
-
upravená slovenská ľudová pieseň
skladateľom 19. – 20. storočia
Folklórna oblasť Slovenska Pohronie
http://www.karaoke-lyrics.net/lyrics/hudobna-vychova-pre-rocnikzs/listocku-dubovy-88411
10.
Lístočku duboví
/nácvik piesne/
Ján Ambróz – známy interpret horehronských
piesní.
Bodka pri note.
Počúvanie najznámejšej piesne tejto oblasti Na
kráľovej holi:
Zaspievať
v správnom
nárečí
slovenskú
ľudovú
pieseň
–
intonačne čisto a rytmicky presne.
Dodržiavať správne dýchanie pri
speve, taktovať v 2/4 takte.
Zaspievať intonačne čisto a rytmicky
presne známe piesne z nášho
regiónu.
Charakterizovať folklórnu oblasť
Liptov, Poznať piesne a tance z tejto
oblasti, nárečie, v ktorom sa piesne
spievajú a liptovský kroj.
Aktívne
počúvať,
prežívať
a
analyzovať skladbu v zmenenej
podobe. Využiť vhodné miesta
v piesni na spoluúčasť so spevom,
inštrumentálnou hrou, pohybom.
DV
RV
RV
RV
MV
Zaspievať slovenskú ľudovú pieseň
v správnom nárečí – intonačne čisto
a rytmicky presne. Poznať piesne
a tance z tejto oblasti, nárečie,
v ktorom sa piesne spievajú
a šumiacky kroj i najznámejšiu
pieseň tejto oblasti.
RV
Zaspievať slovenské ľudové piesne
v správnom nárečí – intonačne čisto
a rytmicky presne. Poznať kroj
z Čierneho Baloga i najznámejšiu
pieseň tejto oblasti.
RV
http://www.youtube.com/watch?v=_S05x_MwnY8
11.
Na horehronskej
diskotéke
Folklórna oblasť Slovenska Horehronie a dve
piesne z tejto oblasti:
Oči, oči, čierne oči
Tota Heľpa – najznámejšia pieseň Horehronia
12.
Folklórny kalendár –
kalendárne a výročné
zvyky 1
Dožinkové slávnosti, priadky a páračky.
Stridžie dni od 25. novembra do 21. decembra –
na Katarínu, na Ondreja, na Barboru, na
Mikuláša, na Luciu
Ľudové hudobné nástroje a ich delenie.
Ukážky fujarovej hudby:
http://www.youtube.com/watch?v=7HymIzcdd4Y
Ukážka hry na heligónku:
13.
Ľudové hudobné
nástroje
http://www.youtube.com/watch?v=gpIn3WpmZvk
Ukážka hry na píšťalu:
Charakterizovať folklórny kalendár
podľa tradícií, zvykov a výročných
slávností. Poznať význam týchto
dní: dožinky, priadky, páračky,
stridžie dni - Katarína, Ondrej,
Mikuláš, Lucia
Pomenovať ľudové hudobné
nástroje, rozoznať ich podľa sluchu,
charakterizovať hru na daný
hudobný nástroj (fujara, píšťala,
gajdy a iné...).
MV
MKV
RV
http://www.youtube.com/watch?v=DHLD4jBAc_A
Ukážka hry na gajdy:
http://www.youtube.com/watch?v=f1NV9qTjOv8
Ukážka hry na drumbli:
http://www.youtube.com/watch?v=8pO4zZaC2zk
14.
Vianočná omša F dur
/počúvanie hudby/
Počúvanie a rozbor skladby Georgiusa (Juraja)
Zruneka
Počúvanie hudobného diela, v ktorom sa spieva
a hrá na hudobných nástrojoch, najčastejšie na
organe.
Poznať úryvok - latinský text skladby
Glória, ktorý sa spieva v kostoloch,
podľa sluchu rozoznať hru na
organe.
MV
RV
http://www.youtube.com/watch?v=dGHCBSDIH70
(6:38) – úryvok z druhej časti Glória (sláva)
15.
Vianoce
Vianočné koledy
16.
Hymnické piesne
Hymna SR
Hymna sačurovských
žiakov
/nácvik piesne,
počúvanie hudby/
Slovenská ľudová pieseň - koleda
Vyjadriť pieseň primeraným
výrazom, spievať rytmicky a
intonačne čisto.
MKV
MV
RV
Slovenské hymnické piesne,
školská hymna
Dynamika pri speve, piano, forte, mezzoforte,
Vedieť zaspievať hymnu SR ,
poznať vznik hymny, jej autorov,
pochopiť obsah hymnických piesní
Aká si mi krásna, Kto za pravdu horí
Vedieť zaspievať Hymnu
sačurovských žiakov
OSR
17.
Aká si mi krásna
/počúvanie hudby/
18.
Folklórny kalendár –
kalendárne a výročné
zvyky 1
19.
Rodinné sviatky a zvyky
1
20.
Trenčianske hoďini
/nácvik piesne/
Počúvanie hymnickej piesne Eugena Suchoňa
v podaní rôznych speváckych zborov (napr.
detský a zmiešaný zbor)
Nový rok, Traja králi, Fašiangy
Slovenská ľudová pieseň – uspávanka,
narodeninová, svadobná
Folklórna oblasť Slovenska – Považie.
¾ takt
Detský folklórny súbor Kornička,
Hudobný sprievod na internete:
http://www.youtube.com/watch?v=f0itAqb8EKo
21.
Pred muziku verbunk
chasa stojí
/nácvik piesne/
22.
Verbunk
/počúvanie hudby/
23.
Tá ľišovská ňevesta
24.
Folklórny kalendár –
kalendárne a výročné
zvyky 2
Slovenská ľudová pieseň – regrútska zo Záhoria
Aktívne počúvať, prežívať a
analyzovať skladbu – tempo,
dynamika, pohyb melódie a spôsob
spevu. Využiť vhodné miesta
v piesni na spoluúčasť so spevom.
Charakterizovať folklórny kalendár
podľa tradícií, zvykov a výročných
slávností. Poznať význam týchto
dní: Nový rok, Traja králi, Fašiangy
Vyjadriť pieseň primeraným
výrazom, spievať rytmicky a
intonačne čisto.
Zaspievať slovenskú ľudovú pieseň
v správnom nárečí – intonačne čisto
a rytmicky presne. Vyhľadať
hudobný sprievod na internete
zadaním kľúčových slov. Taktovať
v ¾ takte.
Vyjadriť pieseň primeraným
výrazom, spievať rytmicky a
intonačne čisto.
Počúvanie najznámejšej skladby Ota Ferenczyho: Aktívne počúvať, prežívať a
http://www.youtube.com/watch?v=IZ1MPpT57_Q
analyzovať skladbu v zmenenej
- upravená slovenská ľudová pieseň
podobe. Využiť vhodné miesta
skladateľom 19. – 20. storočia
v piesni na spoluúčasť so spevom,
inštrumentálnou hrou, pohybom.
Slovenská ľudová pieseň – svadobná z Hontu
Vyjadriť pieseň primeraným
Ľišovský svadobný kroj.
výrazom, spievať rytmicky a
Polkový krok
intonačne čisto.
Jarné zvyky – vynášanie Moreny, veľkonočné
Charakterizovať folklórny kalendár
sviatky
podľa tradícií, zvykov a výročných
Chorovod – obradný dievčenský tanec so spevom slávností. Poznať význam vynášania
Moreny, veľkonočných sviatkov
OSR
MV
MV
VMR
MKV
RV
OSR
RV
OŽZ
VMR
RV
MV
25.
Hrajú vám štvrtáci
26.
Folklórny kalendár –
kalendárne a výročné
zvyky 3
27.
Po valasky od zeme
Rodinné sviatky a zvyky
2
29.
Zahrajme si divadlo
Pamodaj šťastia
30.
Zaspievajme si
Slonia pesnička
/nácvik piesne/
32.
33.
Sadenie mája, Svätý Ján
Slovenská ľudová pieseň – zbojnícka
Tanec – Valaský preskok
http://www.youtube.com/watch?v=W3PFtwKbunA&feature=related
28.
31.
Vlastnoručne vyrobené jednoduché hudobné
nástroje. Slovenská ľudová pieseň - detská
Pripraviť koncert. Pracovať v skupine.
Zaspievajme si
Bingo
/nácvik piesne/
Zaspievajme si
Zoologická
/nácvik piesne/
Zaspievajme si
Tom a Jerry
/nácvik piesne/
Deň matiek – pieseň pre mamičku
Zľudovená pieseň Mikuláša Schneidera
Trnavského – Keby som bol vtáčkom
Hudobno – dramatická etuda známej ľudovej
rozprávky
Belo Felix – Pamodaj šťastia
Pieseň súčasných autorov, hudobné hry,
jednoduchý rytmický sprievod k piesni, chôdza
podľa rytmu.
Vytvoriť jednoduchý hudobný nástroj
a reklamný plagát. Zaspievať pieseň
s jednoduchým hudobným
doprovodom
Charakterizovať folklórny kalendár
podľa tradícií, zvykov a výročných
slávností. Poznať význam sadenia
májov a Jánskych ohňov
Vyjadriť pieseň primeraným
výrazom, spievať rytmicky a
intonačne čisto.
Vyjadriť pieseň primeraným
výrazom, spievať rytmicky a
intonačne čisto.
Vedieť predviesť a zahrať
dramatickú etudu známej ľudovej
rozprávky
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň, vedieť správne
zvoliť detský hudobný nástroj,
dokázať vyjadriť obsah piesne
pohybom.
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň.
Detská pieseň v anglickom jazyku, vďaka ktorej si
môžeme precvičiť anglické hláskovanie. Hra na
tele.
Pieseň súčasných autorov, hudobné hry,
Vedieť čisto a so správnym výrazom
jednoduchý rytmický sprievod k piesni, dvojhlasný dvojhlasne zaspievať pieseň.
spev
Detská pieseň k známemu kreslenému seriálu.
Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať pieseň.
TBZ
MV
RV
MV
RV
VMR
OSR
TBZ
ENV
MKV
OSR
ENV
MKV
© 2013 PaedDr. Jana Humeníková
Skratky prierezových tém:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
OŽZ – ochrana života a zdravia
ENV – environmentálna výchova
MV – mediálna výchova
MKV – multikultúrna výchova
DV – dopravná výchova
RV – regionálna výchova
TBZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Skladby na počúvanie: Alexander Moyzes – Trávnice
Juraj Zrunek – Vianočná omša F dur
Eugen Suchoň – Aká si mi krásna
Oto Ferenczy – Verbunk
Ján Cikker – Valaský tanec
Belo Félix – Pamodaj šťastia
Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Folklórny kalendár
Poslanie hudby v našom živote
Download

Tematický výchovno – vzdelávací plán z hudobnej výchovy pre 4