ŠTUDIJNÝ PLÁN
TEOLOGICKEJ FAKULTY
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2012/2013
ŠTUDIJNÝ PLÁN TEOLOGICKEJ FAKULTY
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
© Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pre Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku vydalo:
Vydavateľstvo Michala Vaška
© Vydavateľstvo Michala Vaška
Prešov 2012
Vydanie prvé
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
ISBN 978-80-7165-882-5
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Adresa:
KU v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky)
IO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DI Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný úet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky:
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
HISTÓRIA A SÚASNOS KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou
s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vaí Konferencii biskupov
Slovenska a Národnej rade SR. Svoju innos od roku 2000, kedy vznikla,
uskutouje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických,
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia,
ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej
univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte
zdravotníctva) v akademickom roku 2011/2012 študovalo 7 754
študentov, 4 394 v dennej a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419
doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym lenom
International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym
lenom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Poda
rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies
on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13
najvyhadávanejšia univerzita na Slovensku, poda rankingu 4
International Colleges & Universities je ôsma najvyhadávanejšia
slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová agentúra
(ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne
3
celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít.
Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, o je zlepšenie o 5,3 bodu oproti
minulému roku. Porovnatené kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality
v medzironom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských
vysokých škôl.
Spokojnos absolventov univerzity s výberom študijného odboru je nad
celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume
uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav
informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008.
Spokojnos s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej
absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %).
Vedomosti, ktoré absolventi poas štúdia získali, hodnotí vo vzahu
k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov,
naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite
vyvážená. Opä študova na KU by sa rozhodlo 63 % jej absolventov.
V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie
študenti hodnotia pravidelnos a presnos príchodov uiteov na prednášky
a semináre a dodržiavanie konzultaných hodín, vyššia miera spokojnosti
je medzi absolventmi aj s informanou hodnotou prednášok a seminárov.
Uvádza sa to v prieskume hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl
absolventmi a pedagógmi, ktorý realizovala a zverejnila ARRA a
agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov absolventov prvého, druhého alebo tretieho stupa z rokov 2006-2009
a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít. Uitelia sa
v prieskume
vyjadrovali
ku
kvalite
niektorých
faktorov,
ktoré
bezprostredne vplývajú na ich prácu na univerzite, napríklad na finanné
ohodnotenie, vedeckú innos, materiálne vybavenie katedry, pracovnú
atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla
v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená
vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou
atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou
infraštruktúry laboratórií (55,3).
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej
revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvori
pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych uiteov.
Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku
bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeom sa stal
prof. RNDr. Jozef urek, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katechetickopedagogickú
fakultu
sv.
Ondreja
TU
(KPF)
transformáciou
z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF zalenená do
Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohadu rovnakými
ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi
4
KPF boli prof. RNDr. Jozef urek, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo da
10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie
úplný názov) uril vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami:
Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta
KU so sídlom v Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU –
Fakulta zdravotníctva KU zaala svoju innos v roku 2005. Zákon
167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR
131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou
s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof.
RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik
prof. RNDr. Jozef urek, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol
hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008)
a terajším rektorom v druhom funknom období je teológ a žurnalista
prof. Tadeusz Zaspa, PhD. (7/2008 – 6/2012, 7/2012 - ).
SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV
Poradenské centrum KU
Prostredníctvom Poradenského centra poskytuje Katolícka univerzita
v Ružomberku svojim študentom a absolventom komplexné poradenstvo,
pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Odborný tím
v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické
poradenstvo, zabezpeuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo.
Poradenské centrum je zárove podporným pracoviskom pre študentov so
zdravotným postihnutím, pre študentov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a pre študentky – matky s demi.
Poskytované služby:
1. Sociálno-právne poradenstvo:Študenti sa oboznámia sa so svojimi
právami a povinnosami, poradkya im poskytne poradenstvo v aživej
sociálnej a finannej situácii a tiež sprostredkuje právne poradenské
služby.
2.
Kariérové
poradenstvo:
Kariérové
poradenstvo
predstavuje
poradenstvo o uplatnení sa na trhu práce, o kariérovom vývine
a kariérovej orientácii, poradenstvo o možnostiach brigád doma
i v zahranií, o možnostiach zamestnania, tréningovú prípravu na
pracovný trh.
3. Psychologické poradenstvo:Psychologické poradenstvo sa poskytuje pri
osobných, vzahových a študijných ažkostiach. Poskytuje tiež služby
mediácie pri riešení konfliktov.
4: Pomoc a poradenstvo pre študentov so znevýhodnením a pre matky
s demi:V službe pomoc pre zdravotne znevýhodnených a matky
s demiide o pomoc a poradenstvo pri štúdiu a pobyte na KU pre
5
študentov s poruchami zraku a nevidiacich študentov, pre študentov
s telesným a viacnásobným postihnutím, pre chorých a zdravotne
oslabených študentov, pre študentov – rodiov maloletých detí, pre
mamiky, ktoré dojia, pre študentov so špecifickými vývinovými
poruchami – so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Poradenstvo je pre študentov a absolventov KU bezplatné. Súasou
služieb Poradenského centra KU je aj SOS linka psychologickej pomoci
0917 224 662 (denne od 20:00 do 24:00) a všeobecné dištanné
poradenstvo prostredníctvom adresy [email protected] (kedykovek). Viac
informácií o konkrétnych aktivitách nájdete na www.poradna.ku.sk
Koordinátorka Poradenského centra KU: Katarína Markoviová, PhD. –
telefón: +421918 337 410
Univerzitné
pastorané
centrum
Jána
Vojtaššáka
(UPaC)
v Ružomberku sa nachádza v univerzitnom kampuse na Hrabovskej
ceste a je spoloenstvom kazov, spolupracovníkov, študentov,
pedagógov a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného
spoloenstva vytvára jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných,
kultúrnych, športových a spoloenských podujatí sa snaží prispieva
k nap
aniu poslania KU, a to formácii mysle i srdca. Viac informácií:
www.upac.sk. Nepretržitý kontakt na kaza: +421 918 337 449, e-mail:
[email protected]
Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421
44 43 25 211, e-mail: [email protected]) a na pracoviskách v Košiciach a v
Spišskom Podhradí. Knižnica disponuje šiestimi študovami so 183
študijnými
miestami. Používateom je prístupných 140 poítaov s
pripojením na internet a wi-fi. Knižniný fond tvorí vyše 120 000
knižniných jednotiek, roný prírastok je približne 14 000 jednotiek.
Otváracie hodiny sú v pondelok až piatok od 7.30 do 18.00 h, v sobotu od
8.00 do 12.00 h. Od 1. júna 2011 zaala univerzita budova novú
Univerzitnú knižnicu KU, kde nájde miesto vyše 700 000 knižniných
jednotiek, jej súasou bude aj galéria, spoloenské priestory a kaviare.
Viac informácií o projekte: www.kniznica.ku.sk.
Ubytovanie
a
stravovanie
poslucháom
univerzity
zabezpeujú
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU (Námestie A. Hlinku 60,
Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: [email protected]). Poplatky za
ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a potu lôžok na izbe
v študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach.
Univerzita garantuje poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých
roníkov bakalárskeho štúdia, ktorí o požiadajú. Stravovanie pre
študentov je zabezpeené v jedálach a reštauraných zariadeniach
v areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
6
Oddelenie pre mobility a zahraniné vzahy KU
Oddelenie pre mobility a zahraniné vzahy KU administratívne
a organizane zabezpeuje realizáciu medzinárodných mobilitných
programov. Nadväzuje, rozvíja a udržiava kontakty so zahraninými
univerzitami a partnermi. Svoju innos sústreuje na organizané
zabezpeenie mobilít študentov, uiteov a zamestnancov univerzity cez
rôzne mobilitné programy, predovšetkým cez podprogram LLP/ERASMUS.
V rámci neho je KU oprávnená vykonáva nasledujúce typy mobilít:
- Mobility študentov: študijné pobyty a pracovné stáže (+ ERASMUS
intenzívne jazykové kurzy, tzv. EILC)
- Mobility pedagógov: prednáškové pobyty
- Mobility pracovníkov: školenia
Zahraniné pobyty môžu študenti a uitelia KU realizova aj
prostredníctvom programu CEEPUS, bu ako tzv. freemoveri, alebo
prostredníctvom zapojených fakúlt:
TF KU, Inštitút aplikovanej etiky
Koordinátor: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.
[email protected]
PF KU
Koordinátor: doc. PaedDr. Ján Gunaga, PhD.
[email protected]
Oddelenie pre mobility a zahraniné vzahy poskytuje informácie o alších
možnostiach štúdia v zahranií, sprostredkúva ponuky zahraniných
inštitúcií a organizácií, zabezpeuje
spoluprácu v rámci bilaterálnych
zmlúv a ostatnú medziuniverzitnú spoluprácu.
Medzinárodné programy sú kúové pre zvyšovanie internacionalizácie
vzdelávania, napomáhajú študentom spozna systém vzdelávania na
prestížnych zahraniných univerzitách, podpori poznatky praxou a aj tak
ich pripravi na úspešné pôsobenie na európskom i svetovom pracovnom
trhu.
Univerzitná koordinátorka pre mobility (mobility pedagógov a pracovníkov
KU)
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Tel.: +421 918 337 411
[email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility
(študentské mobility: štúdium a stáž)
Mgr. Lucia Sabadínová
Tel.: +421 918 337 433
[email protected]
Rektorát KU, (m. . 102)
Námestie Andreja Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Konzultané hodiny:
Utorok: 9:00 – 11:30; 13:00 – 14:30
Streda: 9:00 – 11:30
Štvrtok: 9:00 – 11:30
7
alebo v inom termíne, po dohode e-mailom.
Užitoné linky:
www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility
www.saia.sk
www.stipendia.sk
Koordinátor TF KU pre mobility:
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské
Podhradie)
[email protected]
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC
zabezpeuje Ústav informaných a komunikaných technológií KU,
ktorý nájdete v budove rektorátu na Námestí A. Hlinku 60 v Ružomberku
(tel.: +421 918 337 430, e-mail: [email protected], http://uikt.ku.sk).
Otváracie hodiny pre poslucháov sú v pondelok, v stredu od 10.00 do
12.00 a od 12.30 do 14.30 h, v piatok od 10.00 do 14.30 h
PREHLÁSENIE O POSLANÍ KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
Formujeme myse a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej
a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu
a uskutoujeme výskum pre integrálny rozvoj loveka a dobro celej
spolonosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (alej len
univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy
a publikovania, služby a spoloenstva. Univerzita sa hlási k tradícii
katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraova a podporova
udskú dôstojnos a kultúrne dedistvo, odpoveda na problémy a výzvy
súasnosti na princípe kresanských zásad, poda ktorých sa formujú
jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnáša evanjeliové
posolstvo lásky a solidarity do spolonosti, do tvoriacich sa názorov
a postojov. Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoloenstvo
a prostredníctvom spoloenstiev udí. Toto spoloenstvo v sebe obsahuje
mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život
Cirkvi. Dôraz na spoloenstvo v katolicizme vysvetuje, preo univerzita od
svojho poiatku vemi zdôrazuje priateské vzahy vo vlastnom
inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od
Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedenia, že v om sa všetky
veci stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilova sa o pravdu a šíri ju alej kvôli
samotnej podstate Pravdy. Poda Ex corde Ecclesiae:
„Cou
a zodpovednosou katolíckej univerzity je venova sa bez výhrad veciam
pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti loveka a súasne
8
poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa ovea viac vyznauje
slobodným hadaním celej pravdy o svete, o loveku a Bohu.“ (l. 4)
V záujme hadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporova poznanie
prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednos
zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach
univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej
a výskumnej innosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje
prítomnos akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože
prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa
prehlbuje inorodou prítomnosou katolíckych intelektuálov, ktorých by
mala by na univerzite väšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto
ideálu poas celej histórie inštitúcie. To, o univerzita žiada od všetkých
lenov akademickej obce, je rešpektovanie cieov univerzity a ochota
zúastni sa na dialógu, ktorý ju tvorí a nap
a. Zárove univerzita trvá na
akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg
a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela,
duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných
jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veké iny
udského ducha, ale zárove citlivo vnímali chudobu, nespravodlivos
a útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporova zmysel pre udskú
solidaritu a záujem o spoloné dobro, ktoré bude prináša ovocie vtedy,
ke sa uenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného
výskumu a otvorenej diskusie môžu spája viaceré prúdy katolíckeho
myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách,
povolaniach a v každej alšej oblasti udskej vzdelanosti a tvorivosti.
Univerzita sa zaväzuje k aktívnej úasti na konštruktívnom a kritickom
podporovaní kultúry a na službe spolonosti. Povzbudzuje k takej životnej
ceste, ktorá je v súlade s kresanským spoloenstvom a realizuje sa
v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíja zmysel
pre spoloenstvo a zodpovednos, ktoré pripravia študentov na následnú
iniciatívu v budovaní udskejšej a duchovnejšej spolonosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hadanie pravdy
v udskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje
každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosou a zárove príležitosou
je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých
oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže
rozvíja katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi
náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach
univerzitného života sa sústreuje na formáciu autentického spoloenstva.
9
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pravda: Hada pravdu a ma ochotu podeli sa s ou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúži
rozvoju loveka.
Jednota: Pracova pre spoloný cie a uplatova princíp subsidiarity.
Zodpovednos: Kona dobro s najlepším úmyslom a cti princíp solidarity.
VÍZIA (AKÍ CHCEME BY V ROKU 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou,
výskumom
a vzdelávaním
v duchu
najlepších
kresanských
a akademických tradícií.
VEKÝ KANCELÁR KU
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
prof. Tadeusz Zaspa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
KVESTORKA KU
Ing. Anna Jurová
[email protected]
AKADEMICKÝ SENÁT KU
Predseda AS KU
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Podpredseda AS KU - zamestnanecká as
PhDr. Bc. Eva Morauíková, PhD.
Podpredseda AS KU - študentská as
Mgr. Miroslava Antolová
Tajomník AS KU
PhDr. Andrea Fecková, PhD.
lenovia za Pedagogickú fakultu
doc. RNDr. Roman Fri, DrSc.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Mgr. Dominika Pažítková
Mgr. Miroslav Zajac
lenovia za Filozofickú fakultu
PhDr. Andrea Fecková, PhD.
Miroslav Huka, PhD.
PeadDr. Petra Lajiaková, PhD.
10
Ivan Mooroši, PhD.
Mgr. Miroslava Antolová
Mgr. Matúš Demko
lenovia za Teologickú fakultu
JUDr. ICDr. Juraj Jurica PhD.
ICLic. Dušan Škrabek
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
doc. Dr. Ján Vebacký PhD.
Mathias Goík
Mgr. Lucia Gállová
lenovia za Fakultu zdravotníctva
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
doc. MUDr. Anna Lesáková, PhD.
PhDr. Bc. Mariana Mageriaková, PhD.
PhDr. Bc. Eva Morauíková, PhD.
Viktor Mydlo
Slavomír Šušorený
SPRÁVNA RADA KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašan, podpredseda
lenovia
Ing. Igor Vida
J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Andrej Souvka
Ing. Miloslav urilla
Mgr. Art. Andrej Hrniar
Ing. Peter Jakubík
Ing. ubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrábek (zamestnanecká as Akademického senátu KU)
XY (študentská as Akademického senátu KU)
PRACOVISKÁ A PRACOVNÍCI REKTORÁTU KU
Riadite kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
[email protected]
[email protected]
11
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
[email protected]
[email protected] (kontakt s absolventmi)
Referent pre vzahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
[email protected]
Projektový manažér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
[email protected]
+421 918 722 012
Manažér kvality a kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Personálny manažér
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
[email protected]
Samostatný referent pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oga Patoprstá
[email protected]
+421 918 337 416
Samostatný referent pre vzdelávanie (PhD.)
Soa Hamzová
mob.: +421 918 722 010
[email protected]
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
[email protected]
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Moldová Chovancová [email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Sabadínová
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markoviová, PhD.
+421 918 337 410
Úsek kvestora
Mgr. Janka Hofmanová - asistentka kvestora
+421 918 337 413
12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
Ekonomické oddelenie
Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
[email protected]
Mgr. Jana Garajová
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Iveta Bajiová
+421 918 337 422
[email protected]
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Referent BP a PO
Peter Kubaka
[email protected]
FAKULTY KU
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
13
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6227 134
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky)
ALŠIE PRACOVISKÁ KU
VERBUM - vydavatestvo KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Riadite
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
+421 907 815 160
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
[email protected]
Fakultní koordinátori
RNDr. Štefan Tkáik, PhD. (Pedagogická fakulta KU) [email protected]
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
14
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (Teologická fakulta KU) [email protected]
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
[email protected]
(TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Riaditeka
RNDr. Soa Hlinková, PhD.
+421 918 722 068
[email protected]
Pracovníci univerzitnej knižnice
Mgr. Anna Chlebnianová, zástupca riaditea
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Koibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Maalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Božena Kubalová
Mgr. Stanislava Miudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské
Podhradie)
Mgr. Zdenka Paloková (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské
Podhradie)
Ústav informaných a komunikaných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
15
Riadite
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
Pracovníci
Ing. Karol Vorek
vedúci prevádzkového oddelenia
+421 918 337 428
[email protected]
[email protected]
Ing. Roman Krakovský
vedúci aplikaného oddelenia
+421 905 731 593
Roman. [email protected]
Ing. Róbert Luká
multifunkné preukazy (ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Ing. Peter Debnár
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Milan Širo
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Valihora Peter
Mgr. Milan Krivda
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeka
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Samostatný referent
Martin Piatko
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc.Viera Tranová
16
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeka
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Anna Lenártová
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
Poradenské centrum KU
Poradenské centrum
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátorka
Mgr. Katarína Markoviová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
Prostredníctvom Poradenského centra poskytuje Katolícka univerzita
v Ružomberku svojim študentom a absolventom komplexné poradenstvo,
pomoc a podporu v rôznych životných situáciách.
Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo,
psychologické poradenstvo, zabezpeuje a sprostredkúva sociálne i právne
poradenstvo. Poradenské centrum je zárove podporným pracoviskom pre
študentov so zdravotným postihnutím, pre študentov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a pre študentky – matky s demi.
Poskytované služby poradenského centra KU:
1. Sociálno-právne poradenstvo: Študenti sa oboznámia sa so svojimi
právami a povinnosami, poradkya im poskytne poradenstvo v aživej
sociálnej a finannej situácii a tiež sprostredkuje právne poradenské
služby.
17
2.
Kariérové
poradenstvo:
Kariérové
poradenstvo
predstavuje
poradenstvo o uplatnení sa na trhu práce, o kariérovom vývine
a kariérovej orientácii, poradenstvo o možnostiach brigád doma
i v zahranií, o možnostiach zamestnania, tréningovú prípravu na
pracovný trh.
3. Psychologické poradenstvo: Psychologické poradenstvo sa poskytuje pri
osobných, vzahových a študijných ažkostiach. Poskytuje tiež služby
mediácie pri riešení konfliktov.
Psychológovia
Róbert urka, PhD.
[email protected]
Juraj Holdoš, PhD.
[email protected]
Dr. Petra Lajiaková, PhD.
[email protected]
4. Pomoc a poradenstvo pre študentov so zdravotným znevýhodnením
a pre matky s demi: V službe pomoc pre zdravotne znevýhodnených
a matky s demi ide o pomoc a poradenstvo pri štúdiu a pobyte na KU pre
študentov s poruchami zraku a nevidiacich študentov, pre študentov
s telesným a viacnásobným postihnutím, pre chorých a zdravotne
oslabených študentov, pre študentov – rodiov maloletých detí, pre
mamiky, ktoré dojia, pre študentov so špecifickými vývinovými
poruchami – so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Poradenstvo je pre študentov a absolventov KU bezplatné. Súasou
služieb Poradenského centra KU je aj SOS linka psychologickej pomoci
0917 224 662 (denne od 20:00 do 24:00) a všeobecné dištanné
poradenstvo prostredníctvom adresy [email protected] (kedykovek).
Viac informácií o konkrétnych aktivitách nájdete na www.poradna.ku.sk.
Koordinátorka Poradenského centra KU: Katarína Markoviová, PhD. –
telefón: 0918 337 410
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
Filozofická fakulta KU
+421 918 722 051
[email protected]
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Pedagogická fakulta KU
+421 905 206 337
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie
Ing. Mgr. udmila Surmajová (TF KU, Košice)
18
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Univerzitné pastorané centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Duchovný správca
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
+421 918 722 142
[email protected]
Pracovníci
PaedDr. Róbert Slotka
+421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
[email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD.
externý kaz pre gréckokatolíkov
+421 911 812 422
[email protected]
Koordinátori
Mgr. Otília Koalková
administratívna a formaná innos UPaC
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek
šport
+421 903 736 119
[email protected]
Mgr. Margaréta Domiterová
chránené pracovisko a projekty
+421 908 254 097
[email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová
administratívne práce
Mgr. Slavomíra Matlová
administratívne práce
Mgr. Mária Lovichová
+421 907 108 853
pracovná asistencia a útovníctvo
Dobrovonícka služba
Ing. Andrea Piecková
Darina Kašáková
19
19
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup,
Veký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
a Teologickej fakulty
20
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
dekan Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
21
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Adresa:
Teologická fakulta KU
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: 00421/ 55/ 6836 111 – vrátnica
fax: 00421/55/ 622 71 34
e-mail: [email protected]
web: www.ktfke.sk
Dekan TF
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 100
22
Akademický senát Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predseda:
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
[email protected]
Podpredseda:
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Vladimír Dutka - študentská as
[email protected]
[email protected]
Tajomník:
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
[email protected]
lenovia:
HEDr. uboslav Hromják
ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD.
Doc. ICDr. Miloš Pekarík, PhD.
doc. Dr. Ján Vebacký
ICLic. Dušan Škrabek
Ing. František Perignát - študentská as
Mgr. Lucia Gállová - študentská as
23
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vedenie Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 100
[email protected]
Sekretariát, podatea, koordinátor pre prácu so študentmi so
zdravotným postihnutím
sr. Ing. Mgr. udmila Surmajová
[email protected]
tel.: 00421/55/6836 100
Prodekan pre výchovu a vzdelanie
doc. ThDr. Ján Jeno, PhD.
tel.: 00421/55/6836 120
Prodekan pre vedu
PhDr. Marek Forgá, PhD.
tel.: 00421/55/6836 129
[email protected]
[email protected]
Sekretariát prodekana pre vedu
Mgr. Kristína Barancová
[email protected]; [email protected]
tel.: 00421/55/6836 131
Prodekan pre mobility
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Tajomník
Mgr. Peter Gazda
tel.: 00421/55/6836 123
[email protected]
[email protected]
24
Študijné oddelenie
sr. Arimatea – Mgr. Jana Kiškovská
tel.: 00421/55/6836 122
[email protected]
sr. Natanaela – Mgr. Alžbeta Selepová
tel.: 00421/55/6836 122
Sekretárka pre katedry
sr. Mária – Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 121
alzbeta.selepova@ku.sk
maria.sebejova@ku.sk
Referent IT
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 137
anton.babjak@ku.sk
Ekonomický úsek
Mgr. Ing. Mária Hamžíková
tel.: 00421/55/6836 135
maria.hamzikova@ku.sk
Anna Papáová
Mária Richterová
tel.: 00421/55/6836 134
anna.papacova@ku.sk
maria.richterova@ku.sk
Knižnica
Ing. Dáša Fedorková
Mgr. Oliver Hvizd
Mgr. Lucija Dolinšek
tel.: 00421/55/6836 159, 165, 167
dasa.fedorkova@ku.sk
oliver.hvizd@ku.sk
lucija.dolinsek@ku.sk
Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
doc. ThDr. Martin Uhá, PhD.
uhal@ktfke.sk
Inštitút cirkevných dejín
tel.: 00421/55/6836 128
e-mail: icd@ktfke.sk
doc. ThDr. PhDr. Štefan Leniš, PhD.
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
tel.: 00421/55/6836 143
e-mail: li@ktfke.sk
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
ragan@ktfke.sk
Centrum pre dialóg
tel.: 00421/55/6836 141
prof. ThDr. Ing. Anton Konený, PhD.
anton.konecny@ku.sk
Ekumenické spoloenstvo cirkví na území mesta Košice
Delegát za Teologickú fakultu KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konený, PhD.
Zástupca za Teologickú fakultu KU
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
25
Pracoviská Katolíckej univerzity v Ružomberku
afiliované k Teologickej fakulte
Rektorát Kazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
a Teologický inštitút Teologickej fakulty
v Spišskom Podhradí
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Kazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
e-mail: rektorat@kapitula.sk
web: www.kapitula.sk
Rektor seminára a moderátor štúdia
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 21
jarab@kapitula.sk
Vicerektori
ICLic. Dušan Škrabek
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
ThLic. František Reguly
tel.: 00421/53/419 41 15
freguly@kapitula.sk
Prefekt
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 16
borsik@kapitula.sk
Špirituáli
doc. PeadDr. ThDr. Jozef Bieak, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 17
bielak@kapitula.sk
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 20
kubos@kapitula.sk
Sekretariát rektora
sr. Hyacinta – Miroslava Kamasová
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
26
rektorat@kapitula.sk
Študijné oddelenie Spišská Kapitula
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. – tajomník
tel.: 00421/53/419 41 26
tajomnik@kapitula.sk
sr. Tatiana - Mgr. Katarína Repková
tel.: 00421/53/419 41 27
repkova@kapitula.sk
Gabriela Lazorová
tel.: 00421/53419 41 27
lazorova@kapitula.sk
Študijné oddelenie Poprad
Katarína Kekláková
studijne.poprad@pf.ku.sk
Nám. Jána Pavla II. . 15
058 01 Poprad
tel.: 044/432 68 42 kl. 1820
mobil: 0918 862 361
Ekonomický úsek
ICLic. Dušan Škrabek - ekonóm
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
Mgr. Ing. Mária Rerková
Ing. Mária Polláková
tel.: 00421/53/419 41 25
uctaren@kapitula.sk
pollakova@kapitula.sk
Vedúca jedálne
sr. Valeriana – Anna Ripková
tel.: 00421/53/419 41 29
kuchyna@kapitula.sk
Knižnica
Mgr. Daša Kovaanová
kniznica@kapitula.sk
dasa@kapitula.sk
Ing. Zuzana Bartošová
bartosova@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 31
Správca
Technik BOZP a PO
tel.: 00421/53/419 41 28
Ing. Peter Jureko
tel.: 00421/53/419 41 40
jurecko@kapitula.sk
Správca poítaovej siete
Slavomír Beluško
tel.: 00421/53/419 41 34
admin@kapitula.sk
27
Kazský seminár sv. Karola Boromejského
v Košiciach
Adresa:
Kazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91
041 21 Košice
tel.: 00421/55/6836 111; 00421/55/6836 130; 6836 151
fax.: 00421/55/622 71 34
e-mail: kske@ktfke.sk
web: http://www.kske.sk
Rektor seminára
ThLic. František Katriák
tel.: 00421/55/6836 151
katrinak@ktfke.sk
prefekti
JCLic. Andrej Kamár
tel.: 00421/55/6836 181
kacmar@ktfke.sk
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
domimacak@gmail.com
tel.: 00421/55/6836 148
Špirituáli
Mgr. Ján Dudi
tel.: 00421/55/6836 180
dudic@ktfke.sk
Mgr. Dušan Škurla
tel.: 00421/55/6836 170
skurla@ktfke.sk
28
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Konzultané stredisko Náuky o rodine
Adresa:
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Bazovského 6
841 01 Bratislava
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: studiumnor@gmail.com
web: www.institutrodiny.sk
Riadite inštitútu a moderátor štúdia:
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Tel.:00421 2 4497 1454
vojtko.s@gmail.com
Študijné oddelenie:
Mgr. Alžbeta Cmarková
Tel.: 00421 2 2085 1339
studiumnor@gmail.com
Mgr. Sylvia Sklárová
Tel.: 00421 2 2085 1339
nor.sklarova@gmail.com
Knižnica:
ThDr. Beata Pilková, PhD.
Tel.: 00421 2 2085 1339
beapilkova@gmail.com
Ekonomický úsek:
Tel.: 00421 2 2085 1339
studiumnor@gmail.com
Správca:
Tel.: 00421 2 2085 1339
studiumnor@gmail.com
29
Katedry Teologickej fakulty v Košiciach KU
v Ružomberku
Sekretárka pre všetky katedry
sr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 121
maria.sebejova@ku.sk
KATEDRA FILOZOFIE
tel.: 00421/55/6836 157
Vedúci katedry
PhDr. Imrich Degro, PhD.
imrich.degro@ku.sk
Uitelia – TF Košice
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
PhLic. Ladislav Cichý
PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
PhLic. Emil Ragan
stolarik@ktfke.sk
gabriel.ragan@ku.sk
dronzek@ktfke.sk
lcichy@stonline.sk
marek.rozkos@ku.sk
emil.ragan@ku.sk
Uitelia – TI Spišská Kapitula
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. PaedDr. Marcel Šefík, PhD.
joannesjp@gmail.com
marcelsefcik@gmail.com
KATEDRA HISTÓRIE A BIBLICKÝCH VIED
tel.: 00421/55/6836 152
Vedúci katedry
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.f.trstensky@gmail.com
Uitelia – TF Košice
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
hisem@ktfke.sk
prof. ThDr. Jozef Lešinský, PhD.
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Leniš, PhD.
Dr. Juraj Feník
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
SSLic. Peter Juhás
30
lescinsky@ktfke.sk
rlapko@gmail.com
stefan.lencis@ku.sk
fenikovdurko@yahoo.com
novotny@ktfke.sk
juraj.pigula@gmail.com
peter.juhas@ku.sk
Uitelia – TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
tyrol@kapitula.sk
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.f.trstensky@gmail.com
HEDr. uboslav Hromják, PhD.
hromjakluboslav@hotmail.com
Mgr. Vladimír Olejník
Uitelia – Bratislava
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
vojtko.s@gmail.com
KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
tel.: 00421/55/6836 161
Vedúci katedry
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
drab@ktfke.sk
Uitelia – TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP
doc. ThDr. Martin Uhá, PhD.
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
ThLic. Miroslav Gira
ThLic. František Katriák
jurko@ktfke.sk
inocent@bluewin.ch
uhal@ktfke.sk
vladimir.juhas@ku.sk
domimacak@gmail.com
jsemivan@yahoo.com
mirogira@yahoo.com
katrinak@ktfke.sk
Uitelia – TI Spišská Kapitula
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieak, PhD.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
bielak@kapitula.sk
frankovsky@kapitula.sk
kubos@kapitula.sk
mt.kolejak@gmail.com
KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci katedry
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
gabriel.ragan@ku.sk
Uitelia – TF Košice
prof. ThDr. Vojtech Bohá, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc.
prof. ThDr. Ing. Anton Konený, PhD.
doc. Dr. Ján Vebacký
fabian@ktfke.sk
anton.konecny@ku.sk
jan.velbacky@ku.sk
31
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Ing. arch. Marián Sitarík
anton.babjak@ku.sk
jurica@ktfke.sk
sostakv@zoznam.sk
sitarcik@gmail.com
Uitelia – TI Spišská Kapitula
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Dr. ubomír Stanek, PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarík, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
amo@stonline.sk
jarab@kapitula.sk
stancek@kapitula.sk
peki@kapitula.sk
borsik@kapitula.sk
KATEDRA EDUKANÝCH VIED
tel.: 00421/55/6836 155
Vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jeno, PhD.
jenco@ktfke.sk
Uitelia – TF Košice
PaedDr. Mgr. Mária Olejníková, PhD.
PhDr. Ps.Lic. Marek Forga, PhD.
PhDr. Mgr. Eva Obšuthová
ThDr. Lucia Peovská
Mgr. Ján Knapík
Mgr. Bc. Richard Kucharík, M.A.
Uitelia – TI Spišská Kapitula
ThDr. Štefan Seka, PhD.
PeadDr. Ján Dravecký, PhD.
ThLic. František Reguly
mariaolejnikova@gmail.com
forgac@upcke.sk
drobsuth@binarynet.sk
lucia.pecovska@ku.sk
jkk@post.sk
richard.kucharcik@ku.sk
secka@kbs.sk
freguly@kapitula.sk
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
tel.: 00421/55/6836 154
Vedúci katedry
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
jurko@ktfke.sk
Uitelia – TF Košice:
doc. ThDr. Martin Uhá, PhD.
Ing. Mgr. Monika Baová, PhD.
JUDr. Peter Demek, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
PhDr. Renáta Jamborová
32
uhal@ktfke.sk
bacova@euke.sk
peter.demek@upjs.sk
leskova@ktfke.sk
renaj@centrum.sk
RNDr. Zdenka Hertelyová
Ing. Jozefína Hvastová, PhD
zdenocka@gmail.com
hvastova@gmail.com
Uitelia – TI Spišská Kapitula:
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieak, PhD.
bielak@kapitula.sk
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.f.trstensky@gmail.com
doc. ICDr. Miloš Pekarík, PhD.
peki@kapitula.sk
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
kubos@kapitula.sk
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
borsik@kapitula.sk
HEDr. uboslav Hromják, PhD.
hromjakluboslav@hotmail.com
JUDr. ubica Demeková, PhD.
zpmp@rup.sk
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
joannesjp@gmail.com
PhDr. Janka Bursová, PhD.
jbursova@gmail.com
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
katka.majcherova@gmail.com
ThLic. František Reguly
freguly@kapitula.sk
Mgr. Janka Rozmušová
jankarozmus@hotmail.com
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
kotradyova@kapitula.sk
PaedDr. Marta Lazorová, PhD.
lazorovam@gmail.com
Mgr. Marta Lacková
lackova4@inmail.sk
Mgr. Martina Drobáková
martina.drobnakova@gmail.com
Mgr. Miroslava Szitová
PhDr. Zuzana Bolibruchová
zuzana243@yahoo.com
MUDr. Alena Pekaríková
alena.pekarcikova@centrum.sk
MUDr. Rastislav Michlík
rastislav.michlik@post.sk
PaedDr. PhDr. Martina Kosturková
mataka_k@centrum.sk
PhDr. František Drozd
drozd.f@gmail.com
PhDr. Mária Fabiánová
fabianova77@hotmail.com
PhDr. Zuzana Budayová
budayova@gmail.com
PhDr. Zuzana Šariská
zuzana.sariska@gmail.com
33
Univerzitné pastorané centrum sv. Košických
mueníkov
Univerzitné pastorané centrum je spoloenstvom mladých udí – kazov
a ich spolupracovníkov a jeho cieom je duchovná starostlivos
o študentov na univerzitách v Košiciach. Z podnetu samotných študentov
ho da 15. decembra 1998 založil Mons. Alojz Tká, košický arcibiskup.
Odvtedy sa život tohto centra neustále rozvíja, takže sa stalo duchovnou
studou pre hadajúcich. Túto službu ponúka tím kazov, laických
zamestnancov a množstvo dobrovoníkov.
Univerzitní kazi nesú hlavnú zodpovednos za pastoranú starostlivos
o študentov. Toto poslanie im zveril ich diecézny biskup. V akademickom
roku 2012/2013 to budú títo kazi:
duchovný správca:
PhDr. Marek Forgá, PhD.
forgac@upcke.sk
univerzitní kapláni:
ThDr. Štefan Novotný, PhD.,
Mgr. Jozef Kohut
Mgr. Henrich Grejták
Mgr. Marcel Jur
výpomocný kaplán:
Mgr. Ján Knapík
Pri tejto práci pomáha aj množstvo študentov – dobrovoníkov. Sú to
predovšetkým študentskí koordinátori, na jednotlivých internátoch, ale aj
mnohí alší, vaka ktorým žijú mnohé malé duchovné spoloenstvá.
Najdôležitejším pracovným miestom je kancelária Univerzitného
pastoraného centra, ktorá sa od 1. septembra 2012 nachádza
v priestoroch Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach.
referent – koordinátor v kancelárii:
Ing. Anna Maliková
Otváracie hodiny v kancelárii:
Pondelok: 13.00 – 19.00
Utorok: 9.00 – 19.00
Streda: 9.00 – 19.00
Štvrtok: 9.00 – 19.00
Piatok: 9.00 – 14.00
Kontakty:
Mobil: 0915 966 444
Mail: upcke@upcke.sk
Web: www.upcke.sk
34
Aktivity Univerzitného pastoraného centra v Košiciach:
Vysokoškolské sväté omše. Poas akademického roka sa mladí udia
študujúci v Košiciach schádzajú na slávení celomestskej vysokoškolskej
svätej omše (každý pondelok veer o 19.00 hod. v seminárnom
kostole na Hlavnej 89) ako aj na internátnych svätých omšiach
(v utorok a stredu veer na každom internáte). V nedeu je univerzitná
svätá omša o 9:30 hod. v historickej kaplnke sv. Michala.
K atmosfére vysokoškolských sv. omší neodmyslitene patrí spevácky
zbor. Trikrát za semester sa v priestoroch internátu na Jedlíkovej ulici
slávi Svätá omša LIVE, pri ktorej na spôsob modernej hudby hrá
a spieva kapela vytvorená zo študentov a absolventov.
Duchovné sprevádzanie, sviatos zmierenia a rozhovory. Univerzitné
pastorané centrum je miestom prijatia a ktokovek do vstúpi, nájde
v om duchovný prame. Poas celého týžda je zabezpeená neustála
služba kazov, ktorí sú k dispozícii pre duchovné sprevádzanie, sviatos
zmierenia alebo duchovný rozhovor. Podrobné informácie sú na výveskách
Teologickej fakulty alebo na internetovej stránke UPC.
Stretnutia na internátoch. Každý internát je ako malé mesteko so
svojím rušným životom. Do tohto prostredia prichádzajú univerzitní kazi,
aby sa stretli so študentmi. Stretnutie sa uskutouje vo veerných
hodinách a spoíva v slávení Eucharistie, vysluhovaní sviatosti zmierenia
i v rôznych rozhovoroch a diskusných i modlitbových stretnutiach.
Duchovné obnovy. Poas akademického roka univerzitní kazi pripravujú
4 víkendové duchovné obnovy. Každý sa môže prihlási poda toho, aké
obdobie alebo aká téma mu vyhovuje. Zárove univerzitní kazi
zabezpeujú sústredenia zo spirituality na Teologickej fakulte.
Biblické a vierouné stretnutia. V pravidelných intervaloch sa mladí
udia stretávajú pri uvažovaní nad Svätým písmom (Biblické diskusné
fórum) alebo absolvujú vierouný kurz zameraný na obnovu osobnej viery
(Nanovo s Bohom).
Študentské púte. Aj tieto patria do života mladého veriaceho loveka.
Stalo sa tradíciou, že každý semester niekde putujeme. Sú to púte do
veného mesta Ríma, do Krakova alebo pravidelné Púte radosti a zrelosti
vo Vysokej nad Uhom organizované Domom Anky Kolesárovej.
Škola snúbencov. V spolupráci s Inštitútom rodiny organizuje naše
Univerzitné pastorané centrum kurz prípravy na manželstvo. Cyklus
prednášok je rozložený do 12 stretnutí (jeden semester). Stretnutia vedie
manželský pár a univerzitní kazi.
35
Diskusné veery. Ide o neformálne stretnutia študentov s pozvaným
hosom, pri ktorých sa rozoberajú najrozlinejšie témy zo spoloenského,
kultúrneho a duchovného života.
Turistika a šport. Študentský život nad knihami si možno spestri
štúdiom jedenej z najkrajších kníh – prírody. Pravidelne niekokokrát
v roku organizujeme výlety do prírody. Okrem toho sa v zimnom semestri
koná volejbalový turnaj a v letnom semestri futbalový turnaj.
Kultúrne a zábavné podujatia. Tu patrí obúbená tradiná Sedliacka
veselica v novembri a Reprezentaný ples po Vekej Noci. Kto by mal
obavy z tancovania, môže navštevova našu Školu tanca.
Študentská ajova. Súasou našich priestorov je aj študentská
ajova. V pracovných doch týžda tu prichádzajú mladí, ktorí hadajú
osvieženie, miesto odpoinku i stretnutia. Organizujú sa tu rôzne
posedenia, oslavy alebo diskusné stretnutia.
Naše Univerzitné pastorané centrum v Košiciach sa teší každej
nápaditosti a tvorivosti, a tak k týmto všetkým aktivitám pribúdajú mnohé
alšie a alšie. Podrobné informácie nájdete na www.upcke.sk.
36
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
v akademickom roku 2012/2013
Zápis študentov:
Veni Sancte:
03.- 12. 09. 2012
24. 09. 2012
19.00 hod. sv. omša
Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 17. 09. 2012 – 14. 12. 2012
Skúšobné obdobie:
riadne termíny do 08. 02. 2013
opravné termíny do 28. 02. 2013
Letný semester:
Prednáškové obdobie: 11. 02. 2013 – 10. 05. 2013
Skúšobné obdobie:
riadne termíny do 21. 06. 2013
opravné termíny do 31. 07. 2013
pre posledné roníky koní 2 týždne
pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch:
do 25. 09. 2013
Zadanie záverených prác pre študentov predposledných roníkov:
do 31. 12. 2012
Odovzdanie záverenej práce a licennej zmluvy: do 20. 03. 2013
Splnenie študijných povinností:2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku: najneskôr 2 týždne pred štátnou
skúškou
Prijímacie skúšky :
na 3 roný Bc. stupe:
na KT – Mgr.
na 2 roný Mgr. stupe
37
17. 06. 2013
17. 06. 2013
19. 06. 2013
Harmonogram promócií
v akademickom roku 2012/2013
Te Deum, Promócia
Študijný program
Dátum
Sv. omša
Promócia
Sociálna práca – Bc. – denná forma
13. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Uitestvo – Bc.
13. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Náuka o rodine – Bc.
13. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Sociálna práca – Bc. – externá forma
13. 06. 2013
12.00 hod.
13.30 hod.
Sociálna práca – Mgr. – denná forma
06. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Sociálna práca – Mgr. – externá
forma
06. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Sociálna filozofia – Mgr.
07. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Katolícka teológia – Mgr.
07. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Náuka o rodine – Mgr.
07. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
Uitestvo – Mgr.
07. 06. 2013
12.00 hod.
10.30 hod.
38
Harmonogram štátnych skúšok
v akademickom roku 2012/2013
Katedra
KKP
KKP
KKP
KKP
KPT
KST
KPT
KF
KF
KF
KF
KSP
KSP
KSP
KSP
KKP
KKP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KKP
Dátum
8.- 9.4.2013
8.- 9.4.2013
11.- 12.4.2013
11.- 12.4.2013
16.4.2013
16.4.2013
16.4.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
15.- 17.4.2013
15.- 17.4.2013
15.- 17.4.2013
15.- 17.4.2013
15.- 17.4.2013
20.4.2013
20.4.2013
20.4.2013
21.- 24.4.2013
21.- 24.4.2013
21.- 24.4.2013
21.- 24.4.2013
27.4.2013
27.4.2013
27.4.2013
27.4.2013
27.4.2013
KST
KST
KST
KF
KKP
KST
KF
KHBV
27.4.2013
28.4.2013
28.4.2013
28.5.2013
28.5.2013
29.4.2013
29.4.2013
29.4.2013
10.6.2013
11.6.2013
Predmet štátnej skúšky
Všeobecná pedagogika
Didaktika a teória výchovy
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Kánonické právo
Morálna teológia
Pastorálna teológia
Filozofia 1
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia - praktická 2
Systematická filozofia - teoretická 2
Misijná a charitatívna práca
Metódy sociálnej práce 2
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika NV
Didaktika filozofie
Obhajoba diplomovej práce
Metódy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Základy sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Biomedicínsky a psychosexuálny
rozmer manželského života
Pedagogika rodiny a terapia v rodine
Manželstvo a rodina z pohadu
teológie
Obhajoba práce
Dogmatická teológia
Morálna teológia
Filozofia 2
Obhajoba diplomovej práce
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Filozofia
Didaktika SP, obhajoba záverenej
práce
39
Odbor
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc.
KT
KT
KT
U-Bc.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
U-Mgr., KT
U-Mgr. (DPŠ-SF)
SF-Mgr., KT-Mgr.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
NR-Bc.
NR-Bc.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr., NR-Bc.
U-Mgr., KT
U-Mgr.
U-Mgr.
U-Mgr.
U-Bc, KT 3.ro.
U-Bc.
U-Bc.
KT2
DPŠ-SP
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom
Podhradí v akademickom roku 2012/2013
Veni Sancte:
22.9.2012 (sobota)
9.00 h. sv. omša
11.00 h – zhromaždenie akademickej obce
Zápis poslucháov bakalárskeho a magisterského štúdia:
05. 09. 2012
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
17. 09. 2012 - 14. 12. 2012
riadne termíny: 07. 01. 2013 - 28. 02. 2013
opravné termíny: do 31. 03. 2013
11. 02. 2013 – 10. 05. 2013
riadne termíny: 13. 05. 2013 - 30. 06. 2013
opravné termíny: 01. 07.2013 - 31. 08.2013
Prijímacie pohovory:
Bc. stupe:
Mgr. stupe:
Štátne skúšky:
Bc. stupe: 20. 05. 2013
Mgr. stupe: 21. - 22. 05. 2013
Opravné štátne skúšky: 23. 08. 2013
Promócia:
Magisterský stupe -
11. 06. 2013
12. 06. 2013
21. 06. 2013 v katedrále sv. Martina
Pracovisko Spišská Kapitula, denná a externá forma:
Pracovisko Poprad, externá forma:
8.30 hod.
11.30 hod.
Bakalársky stupe - 21. 06. 2013 v katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule
Pracovisko Spišská Kapitula, denná a externá forma:
Pracovisko Poprad, externá forma:
40
13.30 hod.
13.30 hod.
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave
- Konzultaného strediska Náuky o rodine
v akademickom roku 2012/2013
Zápis študentov:
Veni Sancte:
14. 09. 2012
14. 09. 2012
12.00 hod. – sv. omša / 13.00 – imatrikulácia
prvákov
Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 17. 09. 2012 – 14. 12. 2012
Skúšobné obdobie:
riadne termíny do 08. 02. 2013
opravné termíny do 28. 02. 2013
Letný semester:
Prednáškové obdobie: 11. 02. 2013 – 10. 05. 2013
Skúšobné obdobie:
riadne termíny do 21. 06. 2013
opravné termíny do 31. 07. 2013
pre posledné roníky koní 2 týždne
pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch:
do 25. 09. 2013
Zadanie záverených prác pre študentov predposledných roníkov:
do 15. 12. 2012
Odovzdanie záverenej práce a licennej zmluvy: do 20. 03. 2013
Splnenie študijných povinností:2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku: najneskôr 2 týždne
pred štátnou skúškou
Štátne skúšky:
Bc. stupe:
21. 05. 2013 (utorok)
Mgr. stupe: 22. 05. 2013 (streda)
Te Deum, promócia:
17. 06. 2013 (pondelok)
Prijímacie skúšky
na Bc. aj Mgr. stupe:
21. 06. 2013 (piatok)
41
Študijné programy
Magisterské študijné programy –
spojený I. a II. stupe
Katolícka teológia – spojený magisterský stupe (Košice)
Povinné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KKPTF/PiP1/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/Bib11/09
KHBV/LJ4/09
KKPTF/Pg2/09
KPT/LSp2/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP1/11
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KHBV/LJ5/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/Bib12/09
KHBV/CD2/09
KHBV/LJ6/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Psy2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KHBV/Bib1/09
KHBV/Bib2/09
KHBV/CD5/09
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Základy biblickej grétiny - Bib11
Latinský jazyk 4 - LJ4
Všeobecná pedagogika - Pg2
Liturgický spev II. - LSp2
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Latinský jazyk 5 - LJ5
Dejiny pedagogiky - Pg1
Všeobecná didaktika - Pg4
Základy psychológie - Psy1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storoia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Latinský jazyk 6 - LJ6
Teória výchovy - Pg3
Vývinová psychológia - Psy2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Starý zákon 1 - Bib1
Nový zákon 1 - Bib2
Patrológia - CD5
42
Akt.
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
1
6
4
4
4
3
2
4
1
1
1
1
6
4
3
4
2
2
4
4
1
6
2
4
4
4
2
4
4
1
1
5
5
3
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
1P + 1C
1C
1C
1P
1C
3P
2P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
1C
3P
3P
3P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
KKPTF/Kat1/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KST/Dog6/09
KHBV/Bib3/09
KHBV/Bib4/09
KHBV/CD6/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Blok - II. etapa
Skratka
KHBV/Bib5/09
KHBV/Bib6/09
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Px1/10
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KHBV/Bib7/09
KHBV/Bib8/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KKPTF/Kat4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KHBV/Bib10/09
KHBV/Bib9/09
KKPTF/Px5/09
KPT/KP3/09
KPT/LSp11/09
KPT/Lit5/09
KPT/PT3/09
KST/Dog5/11
KHBV/BT/09
KPT/KP4/09
KPT/KP5/09
KPT/KP6/09
KPT/Lit6/09
KPT/PT2/09
KPT/PT4/09
KKPTF/Px3/09
KPT/PT7/09
Katechetika - Kat1
Základy špeciálnej pedagogiky Pg11
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Ekumenizmus - Dog6
Starý zákon 2 - Bib3
Nový zákon 2 - Bib4
Misiológia - CD6
Liturgia posvätenia asu - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Názov
Akt.
Starý zákon 3 - Bib5
Nový zákon 3 - Bib6
Didaktika NV 1 - Kat3
Úvodná náuvová prax (1. predmet) Px1
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Starý zákon 4 - Bib7
Nový zákon 4 - Bib8
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Didaktika NV 2 - Kat4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Nový zákon 5 - Bib10
Starý zákon 5 - Bib9
Priebežná pedagogická prax P2 (1.
predmet) - Px5
Kánonické právo 3 - KP3
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Liturgia Eucharistie - Lit5
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Dogmatická teológia 5
Biblická teológia - BT
Kánonické právo 4 - KP4
Kánonické právo 5 - KP5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna liturgika - Lit6
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Rétorika základná - PT4
Priebežná pedagogická prax P1 (1.
predmet) - Px3
Pastorálna medicína - PT7
43
Kredit
3 3P
SK
3
Z
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
1
4
4
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
L
Rozsah
5 3P
5 3P
2 2P
Ukon.
SK
SK
SK
Ro.
4
4
4
Sem.
Z
Z
Z
1
3
3
4
3
5
5
4
3
2
2
4
3
3
1
5
5
1C
2P
3P
5P
4P
3P
3P
2P
3P
2P
3P
5P
4P
3P
1C
3P
3P
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
1
6
1
2
4
4
6
4
3
4
4
4
2
1C
4P
1C
2P
3P
5P
2P
2P
1P
2P
2P
3P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
1 1C
4 2P
SK
SK
5
5
L
L
1P
2P
2P
3P
1P
3P
3P
1P
3P
3P
1C
3P
3P
KPT/PT8/09
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP6/11
KKPTF/Px7/09
KST/SzS6/09
Pastorálna psychológia - PT8
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Diplomový seminár III. - PiP6
Vypracovanie diplomovej práce PiP7
Súvislá pedagogická prax (1.
predmet) - Px7
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
Povinne volitené
predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/SFi2/09
KFTF/SFi3/09
KHBV/SDe3/09
KFTF/SFi4/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KFTF/SFP5/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Názov
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Seminár z dejín 3 - SDe3
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Seminár z dejín 4 - SDe4
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Politická filozofia - SFP5
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Akt.
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z morálnej teológie 1 SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 SDog1
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z morálnej teológie 2 SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 2 SDog2
Diplomový seminár I. - PiP4
Homiletika - PT6
Seminár z kánonického práva 1 SKP1
Diplomový seminár II. - PiP5
Seminár z kánonického práva 2 SKP2
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Rétorika cirkevná - PT5
Morálna teológia 4 - MT4
Seminár z pastorálnej liturgiky III. Lit11
Pastoraná prax 1 - Px9
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. Lit12
Pastoraná prax 2 - Px10
Akt.
KKPTF/PiP7/09
Blok - II. etapa
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SMT1/09
KST/SDog1/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog2/09
KKPTF/PiP4/11
KPT/PT6/09
KPT/SKP1/09
KKPTF/PiP5/11
KPT/SKP2/09
KPT/LSp12/09
KPT/PT5/09
KST/MT4/09
KPT/Lit11/09
KKPTF/Px9/09
KPT/Lit12/09
KKPTF/Px10/09
4
3
1
3
SK
SK
Z
SK
5
5
5
6
L
L
L
Z
30 14C
SK
6
L
1 1C
1 1C
SK
Z
6
6
L
L
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
2P
1C
1C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
2
2
2
2
3
3
2, 3
3
3
Sem.
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
L
L
Rozsah
1 1C
1 1C
Ukon.
SK
SK
Ro.
4
4
Sem.
Z
Z
1 1C
SK
4
Z
1 1C
1 1C
1 1C
Z
SK
SK
4
4
4
Z
L
L
1 1C
SK
4
L
1 1C
SK
4
L
1 1C
1 1C
4 3P
SK
SK
SK
4
5
5
L
Z
Z
1 1C
3 1C
SK
SK
5
5
Z
L
1
1
2
3
1C
1C
2P
1P
SK
SK
SK
SK
5
5
5
5
L
L
L
L
1 1C
5 4C
SK
Z
6
6
Z
Z
1 1C
5 4C
SK
Z
6
6
L
L
Kredit
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
44
2P
3P
1C
1C
Kredit
KST/SDog3/11
KST/SDog4/11
KST/SDog5/11
KST/SDog6/11
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z dogmatickej teológie 5
Seminár z dogmatickej teológie 6
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ5T/09
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6T/09
KKPTF/CJ6N/09
KKPTF/CJ6A/09
Názov
Taliansky jazyk 5 - CJ5T
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Taliansky jazyk 6 - CJ6T
Nemecký jazyk 6 - CJ6N
Anglický jazyk 6 - CJ6A
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KHBV/LJC2/10
KST/DM2/09
KPT/LSp5/09
KPT/LSp6/09
KPT/LSp7/09
KST/ST5/09
KPT/LSp8/09
KST/ST6/09
KPT/Lit13/09
KPT/LSp9/09
KST/ST7/09
KPT/LSp10/09
KPT/Lit7/09
KST/ST8/09
KPT/Lit9/09
KST/ST9/09
Akt.
Kredit
KST/MT12/09
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
Názov
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Kredit
KPT/Lit10/09
KST/ST10/09
Akt.
1C
1C
1C
1C
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1C
1P
1C
1C
1C
1P
1C
1P
3P
1P
1P
1C
2P
1P
1C
1P
Ukon.
SK
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
1 1P
2 1P
SK
SK
5
5
Z
Z
1 1C
1 1P
SK
SK
5
5
L
L
1 1P
SK
5
L
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
Kredit
Názov
Akt.
Informatika 1 - Inf1
Latinský jazyk - cvienia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Latinský jazyk - cvienia 2- LJC2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Liturgický spev III. - LSp5
Liturgický spev IV. - LSp6
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický priestor - Lit13
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 7 - ST7
Liturgický spev VIII. - LSp10
Východná liturgika - Lit7
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Spirituálna teológia 9 - ST9
Spiritualita pastoraného kaza I. MT11
Masmediálna komunikácia - PT11
Seminár z pastorálnej liturgiky II. Lit10
Spirituálna teológia 10 - ST10
Spiritualita pastoraného kaza II. MT12
KST/MT11/09
KPT/PT11/09
1
1
1
1
2
2
2
2
2
45
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
Z
L
Z
L
KKPTF/CJ2A/09
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
2
2
2
2
2
2
2
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KFTF/Fil/09
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Dog/09
KPT/CIC/09
KPT/Past/09
KST/Mor/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Filozofia
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Dogmatická teológia
Kánonické právo
Pastorálna teológia
Morálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt.
Kredit
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
2
2
2
2
2
2
L
Z
Z
Z
L
L
L
Rozsah
Ukon.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Ro.
Sem.
Katolícka teológia - spojený magisterský stupe (Spišská Kapitula)
Povinné predmety
Blok - I SK
Skratka
SKT/Bib1/09
SKT/Bib12/09
SKT/CD1/09
SKT/DF1/09
SKT/Lit1/09
SKT/LJ1/09
SKT/LSp1/09
SKT/PiP1/09
SKT/SFT6/09
SKT/ST1/09
SKT/CD2/09
SKT/DF2/09
SKT/LJ2/09
SKT/LSp2/09
SKT/ST2/09
SKT/SzS1/09
SKT/CD3/09
SKT/SFP1/09
SKT/SFP2/09
SKT/SFT3/09
SKT/SFT5/09
SKT/DF3/09
SKT/LJ3/09
SKT/LSp3/09
Názov
Starý zákon 1 - Bib1
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Dejiny liturgie - Lit1
Latinský jazyk 1 - LJ1
Liturgický spev I. - LSp1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Spirituálna teológia 1 - ST1
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Latinský jazyk 2 - LJ2
Liturgický spev II. - LSp2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Filozofická etika - SFP1
Filozofia kultúry - SFP2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofická antropológia - SFT5
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Latinský jazyk 3 - LJ3
Hlasová výchova I. - LSp3
46
Akt.
Kredit
5
4
4
4
2
2
1
1
3
1
4
4
2
1
1
1
4
3
2
3
3
4
2
1
Rozsah
3P
2P
3P
3P
2P
2P
1P
1P
2P
1P
3P
3P
2P
1P
1P
1P
3P
2P
2P
2P
2P
3P
2P
1P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
SKT/ST3/09
SKT/CD5/09
SKT/CD4/09
SKT/DF4/09
SKT/LJ4/09
SKT/LSp4/09
SKT/ST4/09
SKT/SzS2/09
SKT/Bib7/09
SKT/Bib9/09
SKT/Pg11/09
SKT/Pg3/09
SKT/Bib11/09
SKT/CD6/09
SKT/Dog1/09
SKT/Dog6/09
SKT/Lit8/09
SKT/LJ5/09
SKT/Psy2/09
SKT/Bib2/09
SKT/Dog2/09
SKT/LJ6/09
SKT/SzS3/09
SKT/Lit4/09
SKT/Kat1/09
SKT/PT4/09
SKT/MT5/09
SKT/SzS4/09
SKT/Dog3/09
SKT/Bib8/09
SKT/Bib10/09
SKT/Kp3/09
SKT/Dog4/09
SKT/PT8/09
SKT/Lit5/09
SKT/PiP2/09
SKT/PT7/09
SKT/SzS5/09
SKT/MT2/09
SKT/Kat4/09
SKT/PT2/09
SKT/PT3/09
KKPTF/Px7/09
SKT/BT/09
SKT/KP5/09
SKT/KP6/09
SKT/Lit6/09
SKT/LSp11/09
SKT/MT3/09
SKT/PiP6/09
SKT/Px5/09
SKT/PIP7/09
Spirituálna teológia 3 - ST3
Patrológia - CD5
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Filozofia 19. a 20. storoia - DF4
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Starý zákon 4 - Bib7
Starý zákon 5 - Bib9
Základy špeciálnej pedagogiky Pg11
Teória výchovy - Pg3
Základy biblickej grétiny - Bib11
Misiológia - CD6
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Ekumenizmus - Dog6
Sakrálne umenie - Lit8
Latinský jazyk 5 - LJ5
Vývinová psychológia - Psy2
Nový zákon 1 - Bib2
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Latinský jazyk 6 - LJ6
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Liturgia sviatostí - Lit4
Katechetika - Kat1
Rétorika základná - PT4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Didaktika NV 1 - Kat 3
Dogmatická teológia 3 - Dog3
Nový zákon 4 - Bib8
Nový zákon 5 - Bib10
Kánonické právo 3 - KP3
Dogmatická teológia 4 - Dog4
Pastorálna psychológia - PT8
Liturgia Eucharistie - Lit5
Seminár k záverenej práci - PiP2
Pastorálna medicína - PT7
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Morálna teológia 2 - MT2
Didaktika NV 2 - Kat4
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Súvislá pedagogická prax (1.
predmet) - Px7
Biblická teológia - BT
Kánonické právo 5 - KP5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna liturgika - Lit6
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Morálna teológia 3 - MT3
Diplomový seminár III. - PiP6
Priebežná pedagogická prax P2 (1.
predmet) - Px5
Vypracovanie diplomovej práce PiP7
47
1
3
4
4
2
1
1
1
5
5
1P
3P
3P
3P
2P
1P
1P
1P
3P
3P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
2
2
2
2
2
2
2
2
2, 3
2, 3
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
L
2
4
3
1
3
1
2
2
4
5
3
2
1
3
3
2
3
1
4
5
5
6
4
4
2
1
4
1
3
2
4
4
1P
2P
3P
1P
3P
1P
2P
2P
2P
3P
3P
2P
1P
3P
3P
2P
3P
1P
2P
4P
3P
3P
4P
4P
2P
2P
1P
2P
1P
4P
2P
3P
3P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
2, 3
2, 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3, 4
4
4
4
4
4
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
5
5
5
5
5
5, 6
5
5, 6
5, 6
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
L
Z
L
Z
L
L
L
L
Z
L
Z
L
1
6
3
4
4
1
3
3
1C
2P
1P
2P
2P
1P
3P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
6
6
6
6
6
6
6
6
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
1 1C
30
SK
6
Z
SK
6
L
SKT/Px3/09
SKT/SzS6/09
SKT/KP1/09
SKT/Lit3/09
SKT/MT1/09
SKT/Pg1/09
SKT/Pg2/09
SKT/PT1/09
SKT/SFT1/09
SKT/Bib5/09
SKT/Bib6/09
SKT/KP2/09
SKT/Pg4/09
SKT/Psy1/09
SKT/SFT2/09
SKT/SFT4/09
SKT/SFT7/09
Povinne volitené
predmety
Blok - II
Skratka
SKT/SDe1/09
SKT/SDe2/09
SKT/SBi/09
SKT/SDe3/09
SKT/SFi1/09
SKT/SBi3/09
SKT/SDe4/09
SKT/SFi2/09
SSP/SPg1/09
SKT/SKP1/09
SKT/PT5/09
SKT/SBi2/09
SKT/SBi4/09
SKT/SKP2/09
SKT/PiP4/09
SKT/PT6/09
SKT/SBi6/09
SKT/SKat/10
SKT/Lit11/09
SKT/Px9/10
SKT/Lit12/09
SKT/LSp12/09
SKT/MT4/09
SKT/PiP5/09
SKT/Px10/09
Priebežná pedagogická prax P1 (1.
predmet) - Px3
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
Kánonické právo 1 - KP1
Liturgia posvätenia asu - Lit3
Morálna teológia 1 - MT1
Dejiny pedagogiky - Pg1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Pastorálna teológia – základná - PT1
Základy logiky - SFT1
Starý zákon 3 - Bib5
Nový zákon 3 - Bib6
Kánonické právo 2 - KP2
Všeobecná didaktika - Pg4
Základy psychológie - Psy1
Metafyzika - SFT2
Filozofia prírody - SFT4
Teodícea - SFT7
Názov
Seminár z dejín 1 - SDe1
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z dejín 3 - SDe3
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z dejín 4 - SDe4
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Výberový seminár z pedagogiky SPg1
Seminár z kánonického práva 1 SKP1
Rétorika cirkevná - PT5
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár z NZ II. - SBi4
Seminár z kánonického práva 2 SKP2
Diplomový seminár I. - PiP4
Homiletika - PT6
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z katechetiky
Seminár z pastorálnej liturgiky III. Lit11
Pastoraná prax 1 - Px9
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. Lit12
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Morálna teológia 4 - MT4
Diplomový seminár II. - PiP5
Pastoraná prax 2 - Px10
48
1
1
3
3
3
2
4
3
3
5
5
4
4
4
3
2
2
Akt.
1C
1P
2P
3P
4P
2P
2P
3P
2P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
6
6
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
2 2C
Z
3
L
1
2
1
1
1C
1P
1C
1C
SK
SK
SK
SK
4
4
4
4
Z
L
L
L
1
1
4
1
1
1C
1P
3P
1P
1C
SK
SK
SK
SK
Z
4
5
5
5
5
L
Z
Z
L
L
1 1P
5 4C
SK
Z
6
6
Z
Z
1
1
3
3
5
SK
SK
SK
SK
Z
6
6
6
6
6
L
L
L
L
L
Kredit
1
1
1
1
1
1
1
1
1P
1P
1P
1P
4C
Blok - CJ
Skratka
SSP/AJ5/09
SSP/NJ5/09
SSP/TJ5/09
SSP/AJ6/09
SSP/NJ6/09
SSP/TJ6/09
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
SKT/DM1/09
SKT/LJC/11
SSP/AJ1/09
SSP/NJ1/09
SSP/TJ1/09
SKT/DM2/09
SKT/LJC2/11
SSP/AJ2/09
SSP/NJ2/09
SSP/TJ2/09
SKT/LSp5/09
SSP/AJ3/09
SSP/NJ3/09
SSP/TJ3/09
SKT/LSp6/09
SSP/AJ4/09
SSP/NJ4/09
SSP/TJ4/09
SKT/LSp7/09
SKT/ST5/09
SKT/LSp8/09
SKT/SFP3/09
SKT/ST6/09
SKT/LSp9/09
SKT/ST7/09
SKT/LSp10/09
SKT/ST8/09
SKT/SMT1/09
SKT/SMT2/09
SKT/Lit9/09
SKT/ST9/09
SKT/Lit10/09
SKT/PT11/09
SKT/ST10/09
SKT/MT11/09
SKT/MT12/09
Názov
Anglický jazyk 5 - AJ5
Nemecký jazyk 5 - NJ5
Taliansky jazyk 5 - TJ5
Anglický jazyk 6 - AJ6
Nemecký jazyk 6 - NJ6
Taliansky jazyk 6 - TJ6
Akt.
Kredit
2
2
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Názov
Akt.
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvienia 1 - LJC1
Anglický jazyk 1 - AJ1
Nemecký jazyk 1 - NJ1
Taliansky jazyk 1 - TJ1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Latinský jazyk-cvienia 2 - LJC2
Anglický jazyk 2 - AJ2
Nemecký jazyk 2 - NJ2
Taliansky jazyk 2 - TJ2
Liturgický spev III. - LSp5
Anglický jazyk 3 - AJ3
Nemecký jazyk 3 - NJ3
Taliansky jazyk 3 - TJ3
Liturgický spev IV. - LSp6
Anglický jazyk 4 - AJ4
Nemecký jazyk 4 - NJ4
Taliansky jazyk 4 - TJ4
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Bioetika - SFP3
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 7 - ST7
Liturgický spev VIII. - LSp10
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z morálnej teológie 1 SMT1
Seminár z morálnej teológie 2 SMT2
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Spirituálna teológia 9 - ST9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. Lit10
Masmediálna komunikácia - PT11
Spirituálna teológia 10 - ST10
Spiritualita pastoraného kaza I. MT11
Spiritualita pastoraného kaza II. MT12
Kredit
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
Rozsah
1P
1C
2C
2C
2C
1P
1C
2C
2C
5C
1P
2C
2C
2C
1P
2C
2C
2C
1P
1P
1P
2P
1P
1P
1P
1P
1P
Ukon.
SK
Z
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
L
L
1 1P
SK
4, 5
Z
1 1P
1 1P
1 1P
SK
SK
SK
4, 5
5
5
L
Z
Z
1 1P
2 1P
1 1P
SK
SK
SK
5
5
5
L
L
L
1 1P
SK
6
Z
1 1P
SK
6
L
49
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
SKT/ZPs/09
SKT/VPg/09
SKT/ŠPg/09
SKT/Past/09
SKT/OBH2/09
SKT/Mor/09
SKT/Kat/09
SKT/CIC/09
SKT/Fil/09
SKT/Dog/09
SKT/DTV/09
SKT/DNV/10
Názov
Základy psychológie
Všeobecná pedagogika
Špeciálna pedagogika
Pastorálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Morálna teológia
Katechetika
Kánonické právo
Filozofia
Dogmatická teológia
Didaktika a teória výchovy
Didaktika náboženskej výchovy
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukon. Ro.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
Sem.
Bakalárske študijné programy
Sociálna práca – bakalársky stupe
Povinné predmety
Blok - SP_12
Skratka
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/OPx1/09
KSPTF/PZ1/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Psy5/09
KSPTF/OPx2/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP14/09
KFTF/Soc2/11
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Psy6/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/MSP1/09
KSPTF/OPx3/09
KSPTF/TSP2/09
KST/VKT3/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/OPx4/09
Názov
Akt.
Základy filozofie - SFT
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Právne základy a obianske právo
- PZ1
Cirkevné dejiny - CD
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociálno-psychologický výcvik I. Psy5
Odborná prax 2 - OPx2
Správne a trestné právo - PZ2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Etika - SFP14
Sociológia 2
Základy psychológie - Psy1
Sociálno-psychologický výcvik II. Psy6
Demografia, prognostika, štatistika
- EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Odborná prax 3 - OPx3
Sociálna práca v zdravotníctve TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 VKT3
Sociálna pedagogika - Pg9
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna psychológia - Psy3
Odborná prax 4 - OPx4
50
Kredit
Ukon.
SK
SK
SK
SK
Z
Ro.
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
4 3P
2 3P
4 1P + 1C
SK
SK
SK
1
1
1
Z
L
L
3
3
4
4
6
1
3
3
4
Z
Z
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
2
2
2
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
3 3P
Z
2
Z
6 1P + 2C
4 2P
3 2C
SK
SK
Z
2
2
2
Z
Z
Z
6 3P
SK
2
Z
2
2
4
4
2
SK
SK
SK
SK
Z
2
2
2
2
2
Z
L
L
L
L
4
1
3
4
3
Rozsah
4P
1P
2P
2P
2C
3P
2C
3P
2P
3P
1C
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
4C
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP8/09
KSPTF/OPx5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Sociálna politika a sociálna správa
1 - SPo1
SP v treom sektore a sociálny
projekt - TSP3
Sociálno-právna ochrana a
sociálna kuratela - TSP4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 VKT4
Základy špeciálnej pedagogiky Pg11
Sociálno-psychologický výcvik III. Psy7
Psychiatria v SP - Med2
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 VKT6
Vypracovanie záverenej práce PiP3
VV - PiP8
Odborná prax 5 - OPx5
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverenej práci - PiP2
Povinne volitené
predmety
Blok - SP_12
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/Med5/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg12/09
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Bioetika - SFP3
Etopédia - Pg12
Akt.
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4T/09
Názov
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Akt.
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi DM2
Štatistika - EaŠ3
Riešenie problémových situácií a
konfliktov v rodine - Psy10
Akt.
KSPTF/SPo1/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/TSP4/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Psy7/09
KSPTF/Med2/09
KSPTF/TSP5/09
KSPTF/TSP6/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/EaŠ3/12
KKPTF/Psy10/09
51
5 3P
SK
2
L
4 3P
SK
2
L
5 4P
3 3P
1 1C
SK
SK
Z
2
2
2
L
L
L
2 2P
SK
2
L
2 1P
SK
3
Z
3 3P
5 3P
6 3P
Z
SK
SK
3
3
3
Z
Z
Z
5 3P
SK
3
Z
2 2P
SK
3
Z
2 2P
SK
3
Z
1C
1C
SK
SK
SK
Z
SK
3
3
3
3
3
L
L
L
L
2
2
4
2
Rozsah
1C
1P
2P
1P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
2
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Rozsah
1 1P
2 1C
Ukon. Ro.
SK
1
SK
1
Sem.
Z
L
1 1P
2 2C
SK
SK
1
2
L
Z
3 1P
SK
2
L
20
3
6
1
1
Kredit
Kredit
14C
2P
Kredit
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ2A/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2T/09
Názov
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Akt.
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KSPTF/TSP/06
KSPTF/MSP/06
KSPTF/PZSP/06
KKPTF/OBH1/09
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Akt.
Kredit
Názov
Akt.
Základy filozofie - SFT
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Právne základy a obianske právo
- PZ1
Spirituálna teológia 1 - ST1
Filozofická antropológia - SFT5
Cirkevné dejiny - CD
Všeobecná pedagogika - Pg2
Odborná prax 1 - OPx1
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny pedagogiky - Pg1
Manželské a rodinné poradenstvo Pg15
Základy psychológie - Psy1
Pastorálna teológia – základná PT1
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Morálna teológia 1 - MT1
Teória výchovy - Pg3
Vývinová psychológia - Psy2
Dokumenty magistéria o MaR DM3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Kredit
Kredit
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Rozsah
Ukon. Ro.
SS
SS
SS
OB
Sem.
4
1
3
4
Rozsah
4P
1P
2P
2P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
Sem.
Z
Z
Z
Z
4
1
4
2
4
3
4
6
1
1
2
3P
1P
2P
3P
1P + 1C
2C
2P
3P
1P
1C
2P
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Z
SK
2
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
5 3P
4 2P
SK
SK
2
2
Z
Z
3
3
3
4
4
3P
3P
4P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
L
L
4
3
3
3
2P
3P
4P
3P
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
L
L
L
L
2
2
2
2
2
2
Náuka o rodine – bakalársky stupe
Povinné predmety
Blok - NR_12
Skratka
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/PZ1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT5/11
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KSPTF/OPx1/10
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg15/09
KKPTF/Psy1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog1/09
KST/MT1/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Psy2/09
KST/DM3/09
KST/Dog2/09
KST/MT2/09
KST/MT5/09
52
Ro.
KST/SzS2/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Psy10/09
KKPTF/Psy8/09
KKPTF/Kat1/09
KKPTF/Kat2/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KKPTF/PiP3/09
KPT/Lit3/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP3/09
KPT/KP/09
KHBV/BT2/09
KST/Dog7/09
Blok - NR12 A
Skratka
KFTF/SFT/09
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/PZ1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT5/11
KHBV/CD/09
KKPTF/DM3/12
KKPTF/Pg2/09
KSPTF/OPx1/10
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KSPTF/TSP4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KKPTF/Pg15/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Dog7.1/12
KKPTF/Psy1/09
KST/Dog1/09
KHBV/BT2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy3/09
KST/Dog2/09
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Starý zákon - BT1
Riešenie problémových situácií a
konfliktov v rodine - Psy10
Psychológia MaR - Psy8
Katechetika - Kat1
Katechéza v rodine - Kat2
Základy špeciálnej pedagogiky Pg11
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Vypracovanie záverenej práce PiP3
Liturgia posvätenia asu - Lit3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverenej práci - PiP2
Bioetika - SFP3
Kánonické právo - KP
Nový zákon - BT2
Teológia MaR - Dog7
Názov
Akt.
Základy filozofie - SFT
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Biológia - Med1
Právne základy a obianske právo
- PZ1
Spirituálna teológia 1 - ST1
Filozofická antropológia - SFT5
Cirkevné dejiny - CD
Dokumenty magistéria o MaR DM3
Všeobecná pedagogika - Pg2
Odborná prax 1 - OPx1
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sociálno-právna ochrana a
sociálna kuratela - TSP4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Manželské a rodinné poradenstvo Pg15
Starý zákon - BT1
Teológia MaR I. - Dog7.1
Základy psychológie - Psy1
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Nový zákon - BT2
Teória výchovy - Pg3
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna psychológia - Psy3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
53
1 1C
4 6P
Z
SK
2
2, 3
L
Z
3
4
3
6
1P
3P
3P
3P
SK
SK
SK
SK
2, 3
2, 3
3
3
L
L
Z
Z
2 1P
2 2P
2 2P
SK
SK
SK
3
3
3
Z
Z
Z
14C
3P
1C
1C
2P
2P
6P
4P
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
3
3
3
3
L
L
L
4
4
6
1
4
Rozsah
4P
2P
3P
1P
2P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
4
1
4
2
3P
1P
2P
3P
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
Z
Z
L
L
4
4
3
4
6
3P
1P + 1C
2C
2P
3P
SK
SK
Z
SK
SK
1
1
1
1
1
L
L
L
L
L
5 4P
1 1P
1 1C
SK
SK
Z
1
1
1
L
L
L
5
4
4
4
3
4
4
4
4
3
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1, 2
2
2
1, 2
2
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
20
3
1
1
4
3
4
6
Kredit
3P
6P
4P
2P
3P
6P
2P
2P
2P
3P
Z
Z
L
L
KST/SzS2/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/KP/09
KPT/PT1/09
KSPTF/Man1/09
KST/MT1/09
KKPTF/PiP3/09
KSPTF/SPo1/09
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Dog8.1/12
Blok - NR_12
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Psy4/09
KST/ST3/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP4/09
KST/ST4/09
KKPTF/Pg7/09
KSPTF/MSP1/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/TSP2/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/Med3/09
Blok - NR12 B
Skratka
KSPTF/EaŠ1/09
KKPTF/Psy4/09
KSPTF/MSP1/09
KSPTF/EaŠ2/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3T/09
KSPTF/Med3/09
KSPTF/TSP3/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ4N/09
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Bioetika - SFP3
Základy špeciálnej pedagogiky Pg11
Kánonické právo - KP
Pastorálna teológia – základná PT1
Manažment v sociálnej práci Man1
Morálna teológia 1 - MT1
Vypracovanie záverenej práce PiP3
Sociálna politika a sociálna správa
1 - SPo1
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverenej práci - PiP2
Teológia tela I. - Dog8.1
Z
SK
2
3
L
Z
2 1P
3 2P
SK
SK
3
3
Z
Z
3 3P
SK
3
Z
4 2P + 1C
3 4P
SK
SK
3
3
Z
Z
SK
3
L
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3
3
3
3
3
L
L
L
L
Rozsah
2 1C
Ukon.
SK
Ro.
1
Sem.
Z
3 3P
1 1P
4 2P
Z
SK
SK
1
2
2
L
Z
L
5
1
4
4
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2, 3
L
L
L
Z
6 1P + 2C
SK
2, 3
Z
6 3P
2 1P
SK
SK
2, 3
3
Z
Z
2 1P
SK
20 14C
5
3
3
1
1
4
Názov
Informatika 1 - Inf1
Sociálno-psychologický výcvik Psy4
Spirituálna teológia 3 - ST3
Sociálna psychológia - Psy3
Sociálno-právna ochrana a
sociálna kuratela - TSP4
Spirituálna teológia 4 - ST4
Pedagogická psychológia - Pg7
Metódy sociálnej práce - MSP1
Demografia, prognostika, štatistika
- EaŠ2
Sociálna práca v zdravotníctve TSP2
Etopédia - Pg12
Fyziológia udskej reprodukcie Med3
Akt.
Názov
Základy ekonomiky - EaŠ1
Sociálno-psychologický výcvik Psy4
Metódy sociálnej práce - MSP1
Demografia, prognostika, štatistika
- EaŠ2
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Fyziológia udskej reprodukcie Med3
SP v treom sektore a sociálny
projekt - TSP3
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Akt.
54
1 1C
4 2P
Kredit
3P
4P
3P
1C
1C
4P
4P
1P
2P
2P
Kredit Rozsah
3 2P
L
L
Ukon.
SK
Ro.
1
Sem.
Z
3 3P
4 2P
Z
SK
1
2
L
Z
6
2
2
2
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
Z
Z
Z
Z
1P + 2C
2C
2C
2C
2 1P
SK
2
L
4 3P
2 2C
2 2C
SK
SK
SK
2
2
2
L
L
L
KKPTF/CJ4T/09
KSPTF/Med5/09
KSPTF/TSP6/09
KSPTF/TSP8/09
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Závislosti - Med5
Terénna SP a etnické minority TSP6
Tvorba projektov - TSP8
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Názov
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Akt.
Akt.
KHBV/CD7/12
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Pg6/09
Názov
Informatika 1 - Inf1
Dejiny pedagogiky - Pg1
Informatika 2 - Inf2
Dokumenty DVK - DM1
Manželstvo v prvých storoiach
kresanstva – CD7
Pedagogická komunikácia - Pg10
Pedagogika voného asu - Pg6
Blok - NR12 C
Skratka
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ2A/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ2T/09
Názov
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Akt.
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KKPTF/OBH1/09
KST/TMR/12
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Náuka o manželstve a rodine
Akt.
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM1/09
2 2C
2 1P
SK
SK
2
3
L
Z
5 3P
4 2P
SK
SK
3
3
Z
L
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Rozsah
1C
2P
1C
1P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
2
1
1
Sem.
Z
Z
L
Z
SK
SK
SK
2
3
3
Z
Z
Z
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
L
L
Z
L
Rozsah
Ukon.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Ro.
Sem.
Kredit
2
2
2
2
2
2
Kredit
2
2
2
1
3 2P
4 2P
2 2P
Kredit
2
2
2
2
2
2
55
Kredit
Sociálna filozofia – bakalársky stupe
Povinné predmety
Blok - SF_12
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SSF1/09
KKPTF/PiP1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SSF2/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP1/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SSF3/09
KKPTF/Psy1/09
KST/VKT3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KFTF/SSF4/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy2/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFP3/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SSF5/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg12/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KFTF/SSF6/09
KKPTF/PiP3/09
Názov
Akt.
Dejiny starovekej filozofie DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár pre SF 1 - SSF1
Metodológia vedeckej práce PiP1
Dejiny stredovekej filozofie DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár pre SF 2 - SSF2
Cirkevné dejiny - CD
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 SzS1
Dejiny novovekej filozofie DF3
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár pre SF 3 - SSF3
Základy psychológie - Psy1
Vybrané kapitoly z teológie 3 VKT3
Filozofia 19. a 20. storoia DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Seminár pre SF 4 - SSF4
Sociálna pedagogika - Pg9
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 VKT4
Politická filozofia - SFP5
Bioetika - SFP3
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Seminár pre SF 5 - SSF5
Základy špeciálnej pedagogiky
- Pg11
Etopédia - Pg12
Vybrané kapitoly z teológie 5 VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 VKT6
Seminár pre SF 6 - SSF6
Vypracovanie záverenej práce
56
Kredit
Rozsah
Ukon.
Ro.
Sem.
3P
1P
2P
3P
1C
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
Z
Z
1 1P
SK
1
Z
6
4
4
4
6
2
4
4
6
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L
L
L
L
L
L
L
L
L
1 1C
Z
1
L
6
4
3
6
4
3P
2P
2P
1C
2P
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
Z
Z
2 2P
SK
2
Z
6
2
4
6
2
4
3
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
2
2
L
L
L
L
L
L
L
1 1C
Z
2
L
2
4
4
4
6
2P
2P
2P
2P
1C
SK
SK
SK
SK
SK
2
2, 3
3
3
3
L
Z
Z
Z
Z
2 1P
2 1P
SK
SK
3
3
Z
Z
2 2P
SK
3
Z
2 2P
6 1C
20 14C
SK
SK
SK
3
3
3
Z
L
L
6
2
4
6
6
3P
2P
2P
2P
1C
3P
1P + 1C
2P
3P
3P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Povinne volitené
predmety
Blok - SF_12
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/PZ1/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KSPTF/EaŠ1/09
KHBV/LJ4/09
KFTF/Soc2/11
KKPTF/Pg5/09
KHBV/Bib11/09
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KFTF/DFil/09
KFTF/SF-P/09
KFTF/SF-T/09
KKPTF/OBH1/09
- PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 SzS3
Seminár k záverenej práci PiP2
Názov
Informatika 1 - Inf1
Právne základy a obianske
právo - PZ1
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Základy ekonomiky - EaŠ1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Sociológia 2
Výchova k manželstvu a
rodiovstvu - Pg5
Základy biblickej grétiny Bib11
Akt.
1 1C
Z
3
1 1C
SK
3
Rozsah
2 1C
Ukon.
SK
Ro.
1
Sem.
Z
4
2
2
2
3
2
3
3P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
2
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
2 2P
SK
3
Z
3 3P
SK
3
L
Rozsah
1 1P
2 1C
Ukon.
SK
SK
Ro.
1
1
Sem.
Z
L
1 1P
SK
1
L
Ukon.
SS
SS
Ro.
Sem.
Ro.
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
Z
Kredit
!
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi DM2
Akt.
Názov
Akt.
Dejiny filozofie
Systematická filozofia praktická
Systematická filozofia
teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
Kredit
Kredit
Rozsah
L
SS
OB
Uitestvo predmetov filozofia a náboženská výchova –
bakalársky stupe
Povinné predmety
Blok - JNV_12
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
Názov
Akt.
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
57
Kredit
6
2
4
6
Rozsah
3P
1P
2P
3P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP1/11
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/BT2/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Blok - PG_12
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storoia DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Nový zákon - BT2
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 SzS2
Starý zákon - BT1
Katechetika - Kat1
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Liturgia posvätenia asu - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
+
Cirkevné dejiny 4 - CD4
+
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky
58
Akt.
2
2
2
1
1
1
2P
2P
2P
1C
1C
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
Z
Z
Z
6
4
4
4
2
1
1
3P
2P
2P
2P
2P
1C
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
L
L
L
L
L
L
L
1
6
4
3
4
1
1C
3P
2P
2P
3P
1P
Z
SK
SK
SK
SK
SK
1
2
2
2
2
2
L
Z
Z
Z
Z
Z
6
2
4
4
4
1
3P
2P
2P
6P
3P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
2
L
L
L
L
L
L
1
4
3
2
2
3
3
3
1C
6P
3P
2P
2P
3P
3P
3P
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
2
2, 3
3
3
3
3
3
3
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
1 1C
4 3P
4 3P
Z
SK
SK
3
L
Z
L
Rozsah
4 2P
Ukon.
SK
Ro.
1
Sem.
Z
1
2
4
2
4
4
4
4
2
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
2
2
2
2
2
3
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Kredit
1P
1C
1P + 1C
2P
2P
2P
2P
2P
1P
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Povinne volitené
predmety
Blok - PG
Skratka
- Pg11
Pedagogická komunikácia Pg10
Úvodná náuvová prax (2.
predmet) - Px2
Úvodná náuvová prax (1.
predmet) - Px1
Vypracovanie záverenej práce
- PiP3
Seminár k záverenej práci PiP2
Metodológia edukaných vied Pg19
+
Názov
Pedagogika voného asu Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
Akt.
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Názov
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Akt.
Výberové predmety
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
Názov
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Akt.
Názov
Latinský jazyk - cvienia 1LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvienia 2LJC2
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi -
Akt.
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Študent si volí z ponuky
aspo 2 predmety.
Blok - VP
Skratka
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KHBV/LJC2/10
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
4 2P
SK
3
Z
1 1C
Z
3
Z
1 1C
Z
3
Z
20 14C
SK
3
L
1 1C
SK
3
2 1P + 1C
SK
Kredit
Rozsah
Ukon.
Ro.
Sem.
SK
SK
SK
2
2
2
Z
L
L
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Rozsah
Ukon.
Ro.
Sem.
1 1C
1 1P
Z
SK
1
1
Z
Z
1 1C
2 1C
1 1P
Z
SK
SK
1
1
1
L
L
L
2 2P
2 2P
4 2P
Kredit
2
2
2
2
2
2
Kredit
2
2
2
2
2
2
59
Z
Kredit
DM2
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukon.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Ro.
Sem.
Uitestvo predmetu náboženská výchova – bakalársky stupe
Povinné predmety
Blok - JNV_12
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KHBV/BT2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KHBV/CD2/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
Názov
Akt.
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storoia DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Nový zákon - BT2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 SzS2
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Starý zákon - BT1
Katechetika - Kat1
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
60
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1C
1C
1P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
6
4
4
4
2
1
1
3P
2P
2P
2P
2P
1C
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
L
L
L
L
L
L
L
1
6
3
4
1
1C
3P
2P
3P
1P
Z
SK
SK
SK
SK
1
2
2
2
2
L
Z
Z
Z
Z
6
2
4
1
3P
2P
6P
1P
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
L
L
L
L
1
4
4
3
2
2
1C
3P
6P
3P
2P
2P
Z
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2, 3
3
3
3
L
L
Z
Z
Z
Z
KST/Dog1/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Blok - PG_12
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Povinne volitené
predmety
Blok - PG
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Študent si volí z ponuky
aspo 2 predmety.
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Liturgia posvätenia asu - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
3 3P
3 3P
3 3P
SK
SK
SK
3
3
3
Z
L
L
1 1C
4 3P
4 3P
Z
SK
SK
3
L
Z
L
Rozsah
4 2P
Ukon.
SK
Ro.
1
Sem.
Z
1
2
4
2
4
4
4
4
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
2
2
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
2 1P
SK
3
Z
4 2P
SK
3
Z
1 1C
Z
3
Z
1 1C
Z
3
Z
L
+
+
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky
- Pg11
Pedagogická komunikácia Pg10
Úvodná náuvová prax (2.
predmet) - Px2
Úvodná náuvová prax (1.
predmet) - Px1
Vypracovanie záverenej práce
- PiP3
Seminár k záverenej práci PiP2
Metodológia edukaných vied Pg19
Akt.
Názov
Pedagogika voného asu Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
Akt.
Názov
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Akt.
Kredit
1P
1C
1P + 1C
2P
2P
2P
2P
2P
20 14C
SK
3
1 1C
SK
3
2 1P + 1C
SK
+
Kredit
Rozsah
2 2P
2 2P
4 2P
Kredit
2
2
2
2
2
2
61
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Z
Ukon.
Ro.
Sem.
SK
SK
SK
2
2
2
Z
L
L
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Výberové predmety
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
Názov
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Akt.
Akt.
KST/DM2/09
Názov
Latinský jazyk - cvienia 1LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvienia 2LJC2
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi DM2
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Akt.
Blok - VP
Skratka
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KHBV/LJC2/10
KSPTF/Inf2/09
Kredit
2
2
2
2
2
2
Kredit
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Rozsah
Ro.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Ukon.
Ro.
Sem.
1 1C
1 1P
Z
SK
1
1
Z
Z
1 1C
2 1C
Z
SK
1
1
L
L
1 1P
SK
1
L
Ukon.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Ro.
Sem.
Kredit
Rozsah
Magisterské študijné programy
Sociálna práca – magisterský stupe
Povinné predmety
Blok - SP11
Skratka
KSPTF/Med6/09
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/MSP3/09
KSPTF/OPx7/09
KSPTF/TSP8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
Názov
Základy I. pomoci - Med6
Misiológia 1 - MCh2
Metódy a techniky sociálnej práce MSP3
Odborná prax II. - OPx7
Tvorba projektov - TSP8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
62
Akt.
Kredit Rozsah
4 2P
3 2P
4
3
4
5
1
2P
2C
2P
3P
1C
Ukon. Ro.
SK
1
SK
1
Sem.
L
L
SK
Z
SK
SK
Z
L
L
L
L
L
1
1
1
1
1
KST/VKT8/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/OPx6/09
KSPTF/SPo2/09
KSPTF/TSP7/09
KST/VKT7/09
KSPTF/Man1/09
KKPTF/PiP7/09
KSPTF/Man2/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/MCh3/09
KSPTF/OPx8/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP9/09
Povinne volitené
predmety
Blok - SP_11
Skratka
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP13/09
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Metódy a prístupy v sociálnej práci MSP2
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna politika a sociálna správa 2
- SPo2
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej
práce - TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Manažment v sociálnej práci - Man1
Vypracovanie diplomovej práce PiP7
Manažment udských zdrojov - Man2
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Manželské a rodinné poradenstvo Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Odborná prax III. - OPx8
Sociálna práca s cieovými
skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. VKT9
Seminár k záverenej práci - PiP2
Sociálna filozofia a etika - SFP9
+
Názov
Právo sociálneho zabezpeenia PZ3
Kultúrna antropológia - SFT11
Religionistika - SFP13
Akt.
SK
1
L
5 3P
3 2C
SK
Z
1
1
Z
Z
5 2P
SK
1
Z
5 2P
2 2P
4 2P + 1C
SK
SK
SK
1
1
1, 2
Z
Z
Z
SK
SK
SK
Z
2
2
2
2
L
L
L
L
SK
SK
SK
2
2
2
Z
Z
Z
30
4
4
1
14C
2P + 1C
2P
1C
5 3P
3 2P
3 2C
5 3P
SK
2
Z
2 2P
1 1C
4 2P
SK
SK
SK
2
2
Z
Kredit
Rozsah
3 2P
4 2P
4 2P
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
Názov
Akt.
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 SMT3
KST/SMT3/09
KFTF/SFi9/09
Výberový seminár z filozofie - SFi9
KKPTF/Pg6/09
Pedagogika voného asu - Pg6
KPT/PT10/09
Vplyv médii na život v rodine - PT10
Pastorácia manželstva a rodiny PT9
KPT/PT9/12
Výberový seminár z pedagogiky KKPTF/SPg1/09
SPg1
Výberový seminár z psychológie KKPTF/SPsy1/09
SPsy1
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KKPTF/OBH2/09
2 2P
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Akt.
63
Kredit
1
2
2
2
Z
Ukon. Ro.
Sem.
SK
SK
SK
L
Z
Z
1
2
Rozsah
Ukon. Ro.
Sem.
1C
2C
2P
1P
SK
SK
SK
SK
L
Z
Z
Z
1
1
1
1
4 2P + 2C
SK
1
Z
2 2C
Z
2
Z
2 2C
Z
2
Z
Kredit
Rozsah
Ukon. Ro.
OB
Sem.
KSPTF/MChP/08
KSPTF/SPo/08
KSPTF/TSP2/08
KSPTF/MSP2/08
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
SS
SS
SS
SS
Za údajom o rozsahu výuby sa môže vyskytova nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týžde
s - Hodín za semester
t - Týždov za semester
Pokia nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týžde"
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytova alšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát
* - predmet má viac podmieujúcich predmetov
Náuka o rodine – magisterský stupe
Povinné predmety
Blok - NR11 A
Skratka
KKPTF/Dog7.2/12
KKPTF/Med7/12
KST/VKT7/09
KPT/PT9/12
KST/VKT9/09
KKPTF/Psy8/12
KKPTF/Dog8.2/12
KKPTF/Kat2/12
KKPTF/MT8/12
KSPTF/OPx9/09
KST/SzS4/09
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/Pg18/12
KKPTF/DM4/12
KKPTF/Pg16/12
KKPTF/Psy13/12
KSPTF/PZ4/09
KKPTF/PiP3/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFT14/12
KHBV/BT3/12
KKPTF/Psy11/12
KKPTF/Med9/12
Názov
Teológia MaR II.- Dog7.2
Biomedicínsky rozmer
manželského života - Med7
Vybrané kapitoly z teológie I. VKT7
Pastorácia manželstva a rodiny PT9
Vybrané kapitoly z teológie III. VKT9
Všeobecná psychológia MaR Psy8
Teológia tela II.- Dog8.2
Katechéza v rodine - Kat2
Bioetika 2 - MT8
Prax v manželskej poradni - OPx9
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Manželstvo ako sviatos lásky Dog9
Sexuálna výchova – Pg18
Humanae vitae - svedomie a
múdros v manželskej morálke DM4
Rodinná výchova a pedagogika
rodiny - Pg16
Aplikovaná psychológia MaR Psy13
Rodina v právnom systéme
spolonosti - PZ4
Vypracovanie záverenej práce PiP3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverenej práci - PiP2
Personalizmus v súasnej filozofii SFT14
Manželstvo a rodina vo Svätom
písme - BT3
Klinická psychológia MaR - Psy11
Biomedicínske aspekty
prenatálneho a postnatálneho
64
Akt.
Kredit
Rozsah
4 3P
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
Z
5 3P
SK
1
Z
2 2P
SK
1
Z
4 2P + 2C
SK
1
Z
2 2P
SK
1
Z
6
4
5
4
4
1
SK
SK
SK
SK
SK
Z
1
1
1
1
1
1
Z
L
L
L
L
L
4 3P
3 1P + 1C
SK
SK
1
1
L
L
5 3P
SK
2
Z
5 3P
SK
2
Z
6 2P + 1C
SK
2
Z
4 2P
SK
2
Z
20 14C
1 1C
1 1C
SK
Z
SK
2
2
2
L
L
4 2P
SK
Z
5 3P
6 2P + 1C
SK
SK
Z
L
4 2P
SK
L
3P
3P
3P
3P
2P
1C
vývoja - Med9
Blok - NR_11
Skratka
KKPTF/Psy11/09
KPT/PT9/09
KSPTF/Med7/09
KST/Dog8/09
KKPTF/PiP3/09
KST/MT8/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KHBV/BT3/09
KKPTF/Pg16/09
KKPTF/Psy12/09
KSPTF/Med8/09
KSPTF/Med9/09
KSPTF/PZ4/09
KST/DM4/09
KHBV/BT4/09
KKPTF/Psy13/09
KSPTF/OPx9/09
KST/Dog9/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
Povinne volitené
predmety
Blok - NR_11
Skratka
KKPTF/Pg17/09
KST/DM6/09
KST/MT13/09
KKPTF/Kat5/09
KSPTF/Med10/09
KST/DM5/09
KST/MT10/09
KST/MT9/09
KPT/PT10/09
KHBV/BT5/09
Názov
Psychosexuálny rozmer
manželského života - Psy11
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Biomedicínsky rozmer
manželského života - Med7
Teológia tela - Dog8
Vypracovanie záverenej práce PiP3
Vybrané otázky z bioetiky - MT8
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverenej práci - PiP2
Manželstvo a rodina v SZ - BT3
Rodinná výchova a pedagogika
rodiny - Pg16
Terapia v rodine - Psy12
Metódy prirodzeného plánovania
rodiovstva - Med8
Biomedicínske aspekty
prenatálneho a postnatálneho
vývoja - Med9
Rodina v právnom systéme
spolonosti - PZ4
Reflexie Humanae vitae - DM4
Manželstvo a rodina v NZ - BT4
Patopsychológia manželských
vzahov - Psy13
Prax v manželskej poradni - OPx9
Manželstvo ako sviatos - teológia
lásky - Dog9
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Akt.
Názov
Akt.
Poruchy správania u detí a
mladistvých - Pg17
Teologicko-pastorálna lektúra enc.
Deus caritas est - DM6
Lektúra diela K. Wojtylu Láska a
zodpovednos - MT13
Teória a metodika predmanželskej
katechézy - Kat5
Paliatívna a hospicová starostlivos
- Med10
Dokumenty Cirkvi o médiach - DM5
nos istoty v uení Jána Pavla II.
- MT10
Sexuálna etika - MT9
Vplyv médii na život v rodine PT10
Písmo v rodine - BT5
65
Kredit
Ukon. Ro.
Sem.
4 2P
4 2P
Rozsah
SK
SK
2
2
Z
Z
4 2P
5 3P
SK
SK
2
2
Z
Z
SK
SK
Z
SK
SK
2
2
2
2
L
L
L
20
5
1
1
4
14C
3P
1C
1C
2P
Z
4 2P
4 2P
SK
SK
Z
Z
4 2P
SK
Z
5 3P
SK
Z
4 2P
5 3P
4 2P
SK
SK
SK
Z
Z
L
4 2P
4 2P
SK
SK
L
L
5 3P
5 3P
1 1C
SK
SK
Z
L
L
L
Kredit
Ukon. Ro.
Sem.
2 1P
Rozsah
SK
1
Z
3 2P
SK
1, 2
Z
2 2P
SK
1, 2
Z
2 1P
SK
1, 2
L
2 1P
2 1P
SK
SK
1, 2
1, 2
L
L
3 2P
2 1P
SK
SK
1, 2
2
L
L
2 1P
3 2P
SK
SK
Z
L
Blok - NR11 B
Skratka
KSPTF/Soc3/09
Akt.
KST/MT10/12
Názov
Sociológia rodiny - Soc3
Seminár z kánonického práva 1 SKP1
Intervencie v rozvodovom procese
a mediácia v rodine - PZ5
Vybrané otázky z morálnej teológie
- MT10
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KPT/PT11/09
KKPTF/DNR1/10
KKPTF/DNR2/10
KKPTF/Pg6/09
KSPTF/Soc3/09
Názov
Masmediálna komunikácia - PT11
Didaktika náuky o rodine 1 - DNR1
Didaktika náuky o rodine 2 - DNR2
Pedagogika voného asu - Pg6
Sociológia rodiny - Soc3
Akt.
Názov
Filozofická etika - SFP1
Didaktika náuky o rodine 1 - DNR1
Masmediálna komunikácia - PT11
Sociálna politika a sociálna správa
2 - SPo2
Didaktika náuky o rodine 2 - DNR2
Pastorálna psychológia - PT8
Právo sociálneho zabezpeenia PZ3
Filozofia kultúry - SFP2
Akt.
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Všeobecná a klinická psychológia
manželstva a rodiovstva
Teológia manželstva a rodiny
Sexuálna výchova a výchova
k manželstvu a rodiovstvu
Didaktika náuky o rodine
Didaktika a teória výchovy
Akt.
KPT/SKP1/09
KSPTF/PZ5/12
Blok - NR11 C
Skratka
KFTF/SFP1/11
KKPTF/DNR1/10
KPT/PT11/09
KSPTF/SPo2/09
KKPTF/DNR2/10
KPT/PT8/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP2/09
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KSPTF/BPRM/12
KST/MRPT/12
KKPTF/PRTR/12
KKPTF/DNR/10
KKPTF/DTV/09
66
Kredit
Rozsah
2 1P
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
Z
1 1C
SK
Z
4 2P
SK
L
3 2P
SK
L
Kredit
Rozsah
1P
2P
2P
2P
1P
Ukon.
SK
SK
SK
SK
SK
Ro.
1
1, 2
1, 2
2
2
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
Rozsah
4 2P
2 2P
2 1P
Ukon.
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
5 2P
2 2P
4 2P
SK
SK
SK
1
1
1
Z
L
L
3 2P
2 2P
SK
SK
1
2
L
L
2
2
2
2
2
Kredit
Kredit
Rozsah
Ukon. Ro.
OB
SS
SS
SS
SS
SS
Sem.
Sociálna filozofia – magisterský stupe
Povinné predmety
Blok - SF_11
Skratka
KSPTF/Man1/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/TSP7/09
KFTF/DF5/09
KFTF/SSF8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFP8/09
KFTF/SSF7/09
KST/VKT7/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/SFT15/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KKPTF/PiP3/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/SFP7/11
Povinne volitené
predmety
Blok - SF_11
Skratka
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/PZ3/09
KSPTF/MCh3/09
KFTF/SFP13/09
KFTF/DF6/09
Názov
Akt.
Manažment v sociálnej práci Man1
Metódy a prístupy v sociálnej
práci - MSP2
Vybrané kapitoly z teórie
sociálnej práce - TSP7
Vybrané smery súasnej
filozofie - DF5
Seminár pre SF 8 - SSF8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 SzS4
Vybrané kapitoly z teológie II. VKT8
Filozofická etika 2 - SFP6
Filozofia vedy - SFP8
Seminár pre SF 7 - SSF7
Vybrané kapitoly z teológie I. VKT7
Metafyzika 2 - SFT10
Filozofia poznania 2 - SFT15
Manželské a rodinné
poradenstvo - Pg15
Sociálna práca s cieovými
skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. VKT9
Vypracovanie záverenej práce
- PiP3
Misijná a charitatívna práca MCh1
Sústredenie zo spirituality 5 SzS5
Seminár k záverenej práci PiP2
Kultúrna antropológia - SFT11
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Politická filozofia 2 - SFP7
Kredit
Názov
Misiológia 1 - MCh2
Právo sociálneho
zabezpeenia - PZ3
Misiológia 2 - MCh3
Religionistika - SFP13
Dejiny slovenskej filozofie DF6
Kredit Rozsah
3 2P
Akt.
Výberové predmety
67
Rozsah
Ukon. Ro.
Sem.
4 2P + 1C
SK
1
Z
5 3P
SK
1
Z
5 2P
SK
1
Z
4 3P
6 2C
5 3P
SK
SK
SK
1
1
1
L
L
L
1 1C
Z
1
L
2
6
3
6
2P
3P
1P
2C
SK
SK
SK
SK
1
1, 2
1, 2
1, 2
L
Z
Z
Z
2 2P
6 3P
4 2P
SK
SK
SK
1, 2
1, 2
1, 2
Z
L
L
5 3P
SK
2
Z
5 3P
SK
2
Z
2 2P
SK
2
Z
20 14C
SK
2
L
4 2P
SK
2
L
1 1C
Z
2
L
1
4
4
4
SK
SK
SK
SK
2
1C
2P
2P
2P
Z
L
L
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
L
3 2P
3 2P
4 2P
SK
SK
SK
L
Z
Z
2 2P
SK
1
2
L
Blok - III
Skratka
KFTF/SFi9/09
KFTF/SFT12/09
KST/SMT3/09
KKPTF/SPg1/09
KKPTF/SPsy1/09
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KFTF/SF-T2/09
KFTF/DFil2/09
KFTF/SF-P2/09
KKPTF/OBH2/09
Názov
Výberový seminár z filozofie SFi9
Didaktika filozofie I. - SFT12
Seminár zo sociálnej náuky
Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z
pedagogiky - SPg1
Výberový seminár z
psychológie - SPsy1
Akt.
Názov
Akt.
Systematická filozofia
teoretická 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia praktická
2
Obhajoba diplomovej práce
Kredit
Ukon. Ro.
Sem.
2 2C
2 2P
Rozsah
SK
SK
1
1
Z
Z
1 1C
SK
1
L
2 2C
Z
2
Z
2 2C
Z
2
Z
Kredit
Rozsah
Ukon. Ro.
Sem.
SS
SS
SS
OB
Uitestvo predmetov filozofia a náboženská výchova –
magisterský stupe
Povinné predmety
Blok - NV_11
Skratka
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/Lit4/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/11
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KPT/KP/09
KPT/Lit5/09
Blok - NS_11
Skratka
KFTF/DF5/09
KFTF/SFP6/09
Názov
Pastorálna teológia – základná
- PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Liturgia sviatostí - Lit4
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 SzS4
Hudobná stránka liturgie I. LSp11
Dogmatická teológia 5
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 SzS5
Kánonické právo - KP
Liturgia Eucharistie - Lit5
Akt.
Názov
Vybrané smery súasnej
filozofie - DF5
Filozofická etika 2 - SFP6
Akt.
68
Kredit
Rozsah
Ukon. Ro.
Sem.
3P
5P
4P
3P
5P
4P
3P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
L
L
L
L
1 1C
Z
1
L
1 1C
4 5P
3 3P
SK
SK
SK
2
2
2
Z
Z
L
1 1C
3 2P
2 2P
Z
SK
SK
2
L
Z
Z
3
4
3
3
4
3
3
Kredit
Rozsah
4 3P
6 3P
Ukon. Ro.
Sem.
SK
SK
L
Z
1
1, 2
KFTF/DF6/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/SFP7/11
Blok - PG M
Skratka
KFTF/SFT12/09
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px6/09
KFTF/SFT13/09
KKPTF/Kat4/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Px4/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/Px8/09
KKPTF/PiP2/09
Povinne volitené
predmety
Blok - NS_11
Skratka
KFTF/SFi5/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFT8/09
KFTF/SFT9/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/PZ1/09
KFTF/SFi6/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFi7/09
KFTF/SFi8/09
Blok - II
Skratka
KST/SDog1/09
KST/SMT1/09
KST/SDog2/09
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Metafyzika 2 - SFT10
Sociálna filozofia 2 - SFP11
+
Politická filozofia 2 - SFP7
+
2
6
4
4
Názov
Akt.
Didaktika filozofie I. - SFT12
Didaktika NV 1 - Kat3
Priebežná pedagogická prax P2
(1. predmet) - Px5
Priebežná pedagogická prax P2
(2. predmet) - Px6
Didaktika filozofie II. - SFT13
Didaktika NV 2 - Kat4
Priebežná pedagogická prax P1
(1. predmet) - Px3
Priebežná pedagogická prax P1
(2. predmet) - Px4
Vypracovanie záverenej práce
- PiP3
Súvislá pedagogická prax (1.
predmet) - Px7
Súvislá pedagogická prax (2.
predmet) - Px8
Seminár k záverenej práci PiP2
Kredit
Názov
Seminár z filozofie 5 - SFi5
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Filozofická hermeneutika SFT8
Filozofia jazyka - SFT9
Základy ekonomiky - EaŠ1
Právne základy a obianske
právo - PZ1
Seminár z filozofie 6 - SFi6
Správne a trestné právo - PZ2
Sociológia I. - Soc1
Seminár z filozofie 7 - SFi7
Seminár z filozofie 8 - SFi8
Akt.
Kredit
Názov
Seminár z dogmatickej teológie
1 - SDog1
Seminár z morálnej teológie 1 SMT1
Seminár z dogmatickej teológie
2 - SDog2
Akt.
69
2P
3P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
1, 2
1, 2
L
L
L
L
Rozsah
2 2P
2 2P
Ukon. Ro.
SK
1
SK
1
Sem.
Z
Z
1 1C
SK
1
Z
1 1C
2 2P
2 2P
SK
SK
SK
1
1
1
Z
L
L
1 1C
SK
1
L
1 1C
SK
1
L
20 14C
SK
2
L
1 1C
SK
2
L
1 1C
SK
2
L
1 1C
SK
2
Rozsah
1 1C
4 2P
4 2P
Ukon.
SK
SK
SK
Ro.
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
2 2P
2 2P
3 2P
SK
SK
SK
1
1
1
Z
Z
Z
4
1
4
4
1
1
3P
1C
3P
2P
1C
1C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
2
2
Z
L
L
L
Z
L
Rozsah
Kredit
Ukon. Ro.
Sem.
1 1C
Z
1
Z
1 1C
SK
1
Z
1 1C
SK
1
L
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KPT/PT4/09
Blok - PG II M
Skratka
KFTF/SFP10/09
Seminár z morálnej teológie 2 SMT2
Seminár zo sociálnej náuky
Cirkvi 2 - SMT3
Rétorika základná - PT4
1 1C
SK
1
L
1 1C
2 2P
SK
SK
1
2
L
L
Rozsah
2 2P
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
Z
2 1P
4 2P
SK
SK
1
1
Z
L
4 2P
4 2P
SK
SK
1
1
L
L
2 2P
4 2P
2 2P
SK
SK
SK
1
2
2
L
Z
Z
Názov
Akt.
Filozofia výchovy - SFP10
!
Poruchy správania u detí a
mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická diagnostika Pg14
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická antropológia Pg8
Kultúrna antropológia - SFT11
Informatika 3 - Inf3
Kredit
Akt.
Kredit
KST/MT8/09
Názov
Nové formy pastorácie rodín PT9
Teológia tela - Dog8
Liturgický priestor - Lit13
Manželstvo ako sviatos teológia lásky - Dog9
Vybrané otázky z bioetiky MT8
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KKPTF/DTV/09
KFTF/Fil2/09
KFTF/DNOS/09
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Didaktika a teória výchovy
Filozofia 2
Didaktika filozofie
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt.
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg8/09
KFTF/SFT11/09
KSPTF/Inf3/10
Študent si volí aspo 4
predmety z ponuky.
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KPT/PT9/09
KST/Dog8/09
KPT/Lit13/09
KST/Dog9/09
70
Ukon. Ro.
Sem.
4 2P
5 3P
2 3P
SK
SK
SK
1
1
1
Z
Z
L
5 3P
SK
2
L
5 3P
SK
2
L
Kredit
Rozsah
Rozsah
Ukon. Ro.
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Sem.
Uitestvo predmetu náboženská výchova – magisterský stupe
Povinné predmety
Blok - PG NV_11
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Kat4/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/PiP7/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/PiP2/09
Blok - I
Skratka
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KPT/KP3/09
KPT/Lit5/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/11
KPT/KP4/09
KST/MT3/09
Povinne volitené
predmety
Blok - PG II M
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg8/09
KFTF/SFT11/09
KSPTF/Inf3/10
Študent si volí aspo 4
Názov
Akt.
Didaktika NV 1 - Kat3
Priebežná pedagogická prax P2
(1. predmet) - Px5
Didaktika NV 2 - Kat4
Priebežná pedagogická prax P1
(1. predmet) - Px3
Vypracovanie diplomovej práce
- PiP7
Súvislá pedagogická prax (1.
predmet) - Px7
Seminár k záverenej práci PiP2
Kredit
Názov
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná
- PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Kánonické právo 3 - KP3
Liturgia Eucharistie - Lit5
Hudobná stránka liturgie I. LSp11
Dogmatická teológia 5
Kánonické právo 4 - KP4
Morálna teológia 3 - MT3
Kredit
Akt.
Názov
Akt.
Filozofia výchovy - SFP10
!
Poruchy správania u detí a
mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická diagnostika Pg14
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická antropológia Pg8
Kultúrna antropológia - SFT11
Informatika 3 - Inf3
71
Rozsah
2 2P
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
Z
1 1C
2 2P
SK
SK
1
1
Z
L
1 1C
SK
1
L
30 14C
SK
2
L
1 1C
SK
2
L
1 1C
SK
2
Rozsah
3 2P
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
Z
3
4
3
4
3
2
4
3
3
6
2
3P
5P
4P
2P
3P
3P
5P
4P
3P
4P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
1
4
4
3
1C
5P
2P
3P
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
Z
Z
L
L
Kredit
Rozsah
2 2P
Ukon. Ro.
SK
1
Sem.
Z
2 1P
4 2P
SK
SK
1
1
Z
L
4 2P
4 2P
SK
SK
1
1
L
L
2 2P
4 2P
2 2P
SK
SK
SK
1
2
2
L
Z
Z
predmety z ponuky.
Blok - I
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
Názov
Akt.
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z dogmatickej teológie
3
Seminár z morálnej teológie 1 SMT1
Biblická teológia - BT
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z dogmatickej teológie
4
Seminár z morálnej teológie 2 SMT2
Seminár zo sociálnej náuky
Cirkvi 2 - SMT3
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Seminár z dogmatickej teológie
5
Kancelaristika - KP6
Rétorika základná - PT4
Rétorika cirkevná - PT5
Pastorálna medicína - PT7
Pastorálna psychológia - PT8
Kredit
Akt.
Kredit
KST/MT8/09
Názov
Nové formy pastorácie rodín PT9
Teológia tela - Dog8
Liturgický priestor - Lit13
Manželstvo ako sviatos teológia lásky - Dog9
Vybrané otázky z bioetiky MT8
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt.
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KHBV/BT/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KFTF/SFP9/09
KST/SDog5/11
KPT/KP6/09
KPT/PT4/09
KPT/PT5/09
KPT/PT7/09
KPT/PT8/09
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KPT/PT9/09
KST/Dog8/09
KPT/Lit13/09
KST/Dog9/09
72
Rozsah
1 1C
1 1C
Ukon. Ro.
SK
1
SK
1
Sem.
Z
Z
1 1C
SK
1
Z
1
6
1
1
1C
2P
1C
1C
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
Z
L
L
L
1 1C
SK
1
L
1 1C
SK
1
L
1 1C
4 2P
SK
SK
1
2
L
Z
1
4
2
2
4
4
1C
2P
2P
2P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
2
Z
L
L
L
L
L
Rozsah
Ukon. Ro.
Sem.
4 2P
5 3P
2 3P
SK
SK
SK
1
1
1
Z
Z
L
5 3P
SK
2
L
5 3P
SK
2
L
Kredit
Rozsah
Ukon. Ro.
SS
SS
OB
SS
Sem.
73
Študijný poriadok teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku sa vydáva ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33
ods. 3 písm. a) zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alej len
„zákon o VŠ“).
lánok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti
a ustanovenia, poda ktorých sa uskutouje štúdium na Katolíckej
univerzite v Ružomberku Teologickej fakulte v Košiciach (alej len „ TF KU
“ alebo „fakulta“), a to vo všetkých jeho stupoch a formách.
(2)
Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupov
a foriem, ktorí na TF KU
študujú akreditované študijné programy,
vrátane študentov spoloných študijných programov a študentov, ktorí sú
na TF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských uiteov a odborných
pracovníkov, ktorí štúdium na TF KU zabezpeujú a organizujú.
lánok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1) Na TF KU má právo študova zvolený študijný program každý, kto
splní základné podmienky prijatia na štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ
a alšie podmienky urené fakultou.
(2) TF KU prijíma uchádzaov len na štúdium akreditovaných študijných
programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte
zodpovedá dekan.
(4) O pote prijímaných študentov rozhoduje Akademický senát
teologickej fakulty (alej AS TF KU ). O pote študentov na jednotlivé
študijné programy rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5) Dekan zverejuje oznámením najneskôr do 20. septembra
v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa
má štúdium zaa, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych
študijných programov a študijného programu poda § 53 ods. 3 zákona
74
o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejuje podmienky pre
prijatie na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dom ureným
na podanie prihlášok.
(6) Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky
prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, plánovaný
poet prijímaných uchádzaov na príslušný študijný program. Ak je
súasou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom
oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej
skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7) Podmienky prijatia a alšie uvedené náležitosti musia by
zverejnené na úradnej výveske a hromadným prístupom k informáciám (§
4 ods. 2 Zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8) Na každý študijný program uskutoovaný na fakulte môže
uchádza poda len jednu prihlášku.
Uchádza zasiela prihlášku na pracovisko, na ktorom sa príslušný študijný
program uskutouje. Po prijatí na štúdium si uchádza môže
v odôvodnených prípadoch (napr. vzdialenos ku miestu štúdia, lepšie
dopravné spojenie, zmena bydliska at.) poda žiados o prestup na iné
pedagogické pracovisko fakulty, na ktorom sa uskutouje rovnaký
študijný program. V prípade afiliovaného teologického inštitútu môže
dekan fakulty vyhovie žiadosti na návrh alebo so súhlasom jeho
moderátora.
(9) Prihláška musí by doruená v termíne urenom fakultou. O prijatí
prihlášky doruenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádza so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripoji
žiados, na základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre
študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami urí forma prijímacej
skúšky
a spôsob
jej
vykonania
s prihliadnutím
na
zdravotné
znevýhodnenie uchádzaa.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzaa zaína doruením jeho
písomnej prihlášky na štúdium na fakulte. Fakulta môže umožni
zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme bez zarueného
elektronického podpisu v akademickom informanom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné
prílohy, fakulta uchádzaa vyzve, aby nedostatky v stanovenej lehote
odstránil. Ak ich uchádza neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
75
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie
fakulty. Ak je súasou prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju
skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3-lenná a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia by stanovené tak, aby bolo možné sa
presvedi o vedomostiach a schopnostiach uchádzaov objektívne.
(15) Pred zaiatkom prijímacej skúšky alebo jej asti sa overuje totožnos
uchádzaa poda obianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti
(cestovný pas).
(16) Uchádzaom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta
umožní vykona prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
(17) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzaa sa vedie zápis,
ktorý je súasou spisu o prijímacom konaní. V závislosti od formy
prijímacej skúšky je súasou tohto spisu aj:
a) vypracovaný
a vyhodnotený
písomný
test
s uvedením
výsledku (získaného potu bodov) a podpísaný osobou, ktorá
test hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené
uchádzaovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy lenov
skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje
úlohy zadané uchádzaovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy
lenov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí by
anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie vedie, ktorý uchádza
o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzaa
alebo jej as, ak zistí, že uchádza sa dopustil podvodu alebo konania,
ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na zaiatku prijímacej skúšky.
Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzaa sa nehodnotia
a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu uskutoovaného na
fakulte rozhoduje dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí by
uchádzaom oznámené písomne do 30 dní od overenia splnenia
podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahova: výrok,
odôvodnenie a pouenie o možnosti uchádzaa poda žiados
o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzaovi do
vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu uchádzaa, rozhodnutie sa
76
vyvesí na úradnú vývesku fakulty poas 15 dní. Posledný de tejto lehoty
sa považuje za de doruenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súasou spisu
o prijímacom konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzahuje zákon .
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(24) Uchádza môže do 8 dní odo da doruenia rozhodnutia o výsledku
prijímacieho konania poda dekanovi fakulty žiados o preskúmanie
rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeni
pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo
s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami
prijatia na štúdium. Inak postúpi žiados do 15 dní odo da jej doruenia
rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom uchádzaa.
(25) Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeni, ak zistí rozpor so
zákonom alebo vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty alebo s
podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiados zamietne a potvrdí
pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie rektora musí obsahova výrok,
odôvodnenie a pouenie, že proti rozhodnutiu nie je možné poda žiados
o preskúmanie.
(26) Odpove žiadateovi o preskúmanie rozhodnutia musí by odoslaná
do 30 dní od doruenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
o neprijatí na fakultu.
(27) Neprijatí uchádzai majú právo nahliadnu do dokumentácie svojho
prijímacieho konania a to najneskôr do 10 dní od doruenia rozhodnutia
o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádza môže za
prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu íta a robi
si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádza zistí, že došlo k omylu pri
vyhodnocovaní alebo pri urovaní výsledného potu získaných bodov,
oznámi túto skutonos osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri
nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o
neprijatí.
(28) Dekan preskúma námietky uchádzaa vznesené poas nahliadania
do materiálov alebo uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa
preukáže, že uchádza bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan
v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstráni a
zaradi uchádzaa do poradovníka poda opraveného potu dosiahnutých
bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je
nutné vypracova písomný záznam podpísaný lenmi skúšobnej komisie.
Ak je uchádza po opravení potu bodov zaradený medzi tých, ktorí
sp
ajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný program, dekan
zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzaa na štúdium príjme.
77
(29) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla
nekoná. Dekan fakulty však môže prijatie na toto štúdium podmieni jej
úspešným vykonaním. Môže tiež obmedzi poet prijatých uchádzaov
napr. z kapacitných dôvodov.
lánok 3
Zápis na štúdium
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzaovi
právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu študentov
stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty.
(2) Fakulta má právo žiada od prijatých uchádzaov informáciu, i sa
na štúdium zapíšu. Uchádza je povinný túto informáciu poskytnú
najneskôr do zaiatku akademického roka. Ak prijatý uchádza v
požadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na
zápis. V takom prípade dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol alší
uchádza v poradí poda výsledkov prijímacieho konania na štúdium
prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
(3) Študent v prvom roku štúdia každého stupa je povinný osobne sa
zúastni zápisu na štúdium v termíne urenom fakultou. Študenta
v alších rokoch štúdia môže zapísa zástupca na základe plnej moci.
(4) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia
alebo sa nedostaví na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepožiada
o povolenie zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve študenta
na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doruenia tejto
výzvy.
(5) Ak sa študent po doruení výzvy v urenej lehote k zápisu nedostaví
a ani nepožiada o pred
ženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, de, do
ktorého sa mal študent zapísa do alšieho obdobia štúdia alebo opätovne
zapísa, sa považuje za de, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6) Pri zápise si študent sám uruje, akú as povinností predpísaných
študijným programom a ustanovených v odporúanom študijnom pláne
chce absolvova v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení
požadovaných podmienok mohol postúpi do alšej asti štúdia alebo
skoni štúdium. Zodpovednos za úplnos zápisu nesie študent.
(7) O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidennej
dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol
o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do
registra študentov.
78
(8) Súasou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie
a validáciu preukazov zabezpeuje Ústav informaných a komunikaných
technológií KU.
(9) Všetky potvrdenia o štúdiu pre nový akademický rok sa vydávajú
najskôr v de zápisu.
(10) O žiadosti študenta inej vysokej školy v zmysle § 59 ods. 4 – 6
zákona o VŠ o zápis na štúdium študijného programu uskutoovaného na
TF KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiados o zápis na študijný
program príslušného stupa v rovnakom alebo v príbuznom študijnom
odbore študenta inej vysokej školy sa adresuje dekanovi fakulty. Dekan si
k rozhodnutiu môže vyžiada vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný
študijný program zabezpeuje. Študent inej vysokej školy k žiadosti
o zápis na štúdium pripojí úradný výpis absolvovaných predmetov
a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností urených
študijným programom príslušnej vysokej školy. Fakulta rozhodne
o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od
doruenia všetkých podkladov urených k rozhodnutiu. V prípade
pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch pracovných dní od uskutonenia
zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent štúdium zanechal, v akom
študijnom programe študentovi umožnila zápis a dátum zápisu. Dom
zápisu sa študent stáva študentom TF KU .
lánok 4
Formy a metódy štúdia
(1)
Na TF KU sa uskutoujú bakalárske, magisterské a doktorandské
študijné programy v dennej alebo externej forme.
(2)
Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia
(denná, externá forma) sa môžu uskutoova prezennou metódou,
dištannou metódou alebo kombinovanou metódou.
(3)
TF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Jednou z foriem
záujmového vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré
upravuje vnútorný predpis (Smernica rektora o Univerzite tretieho veku).
Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukonuje sa štátnou
(4)
skúškou, ktorej súasou je obhajoba bakalárskej práce. Absolvent po
ukonení získava akademický titul „bakalár“ (skr. „Bc.“).
(5)
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný
program. Trvá dva roky a ukonuje sa štátnou skúškou, ktorej súasou je
obhajoba diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú
akademický titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
79
(6)
Štandardná d
žka štúdia študijného programu poda § 53 ods. 3
zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7)
Študijný program prvého alebo druhého stupa alebo študijný
program poda § 53 ods. 3 zákona o VŠ na písomnú žiados študenta a po
súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizane
pôsobí garant/garanti študijného programu, dekan môže zmeni metódu
štúdia z prezennej na dištannú alebo kombinovanú. Túto zmenu môže
povoli dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky
– matky s demi do 3 rokov, vrcholoví športovci, preukázatené vážne
rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahranií, realizovanie
asti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti o dištannú
a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa
predkladajú na študijné oddelenie fakulty spravidla pred zaiatkom
semestra.
lánok 5
Práva a povinnosti študentov
(1) Uchádza prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na
študijný program vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutouje na jej
fakulte.
(2)
Študent má právo najmä:
a) študova študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvori si študijný plán poda pravidiel študijného programu,
c) zapísa sa do alšej asti študijného programu, ak splnil všetky
povinnosti urené študijným programom alebo študijným
poriadkom,
d) pri rešpektovaní asových a kapacitných obmedzení daných
študijným poriadkom alebo študijným programom zvoli si tempo
štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri
zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoli si uitea pri
predmete vyuovanom viacerými uitemi,
e) uchádza sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej
škole, a to aj v zahranií,
f) zúastova sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a alšej
tvorivej innosti vysokej školy,
g) zúastova sa na zakladaní a innosti nezávislých združení
pôsobiacich na akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadrova sa aspo raz rone o kvalite výuby a uiteov formou
anonymného dotazníka,
i)
slobodne prejavova názory a pripomienky k vysokému
školstvu,
j)
na informané a poradenské služby súvisiace so štúdiom
a možnosou uplatnenia absolventov v praxi,
80
k) ak sa na neho vzahuje povinnos uhradi školné poda § 92 ods. 5
zákona o VŠ, rozhodnú sa, v ktorom študijnom programe bude
v príslušnom akademickom roku študova bezplatne, ak má na
bezplatné štúdium nárok,
l)
za podmienok urených v študijnom poriadku zmeni študijný
program v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie
študijných odborov,
m) na podanie sažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej
vybavenie,
priom
prijímanie,
evidenciu,
prešetrovanie,
vybavovanie sažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa
uskutouje poda zákona . 152/1998 Z. z. o sažnostiach
v znení neskorších predpisov,
n) ma zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt,
v študentských samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade
vysokých škôl,
o) obraca sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU
a zúastova sa na jej verejných zasadnutiach.
(3) Na študenta, ktorý sa zúastuje na praktickej výube a praxi, sa
vzahujú všeobecné predpisy o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
a) dodržiava vnútorné predpisy KU a TF KU ,
b) chráni a hospodárne využíva majetok, prostriedky a služby KU
a TF KU ,
c) uhrádza školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlune
a priamo fakulte v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí
žiadosti poda § 92 ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v lehote do 15
dní od doruenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uvies
skutonosti rozhodujúce na ich urenie,
d) oznámi fakulte adresu urenú na doruovanie písomností, resp.
zmenu adresy, ako aj skutonosti dôležité pre zápis do registra
študentov,
e) osobne sa dostavi na písomné predvolanie rektora, dekana alebo
nimi povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty na
prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skonenia jeho
štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami alebo povinnosami,
f) pri zápise písomne oznámi fakulte, rozhodnutie, v ktorom
študijnom programe bude študova bezplatne pri súbežnom štúdiu.
lánok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa zaína 1. septembra kalendárneho roka a koní
31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa lení na
dva semestre.
81
(2)
Bakalárske, magisterské a doktorandské
zaiatkom prvého semestra akademického roka.
štúdium
sa
zaína
(3)
Harmonogram nasledujúceho akademického roka uruje rektor po
prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejuje ako záväzný vnútorný predpis
najneskôr 1. marca.
(4)
Každý semester sa skladá z výubovej asti, ktorá trvá spravidla 13
týždov a skúškového obdobia, ktoré trvá spravidla 6 týždov. Letný
semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže
dekan upravi iným spôsobom.
(5)
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo
spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade kona v skúškovom
období.
(6)
Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožoval študentom absolvovanie
povinných predmetov stanovených študijným programom. Za zostavenie
a zverejnenie rozvrhov najneskôr týžde pred zaiatkom vyuovania
v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
(7)
Študijné programy prvého a druhého stupa a študijné programy
poda § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby poet povinných a
povinne volitených predmetov v týždni nepresahoval 24 vyuovacích
hodín bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia
minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského uitea a študenta
je 18 hodín týždenne v asti akademického roka, v ktorej prebieha
výuba.
(8)
Vlastný ordinár po ním urenej etape štúdia po vypoutí mienky
rektora Kazského seminára, môže
študenta denného štúdia –
seminaristu posla na pastorano – pedagogickú prax na dobu jedného
roka. (Štatút TFKU § 41) Poas tejto praxe študent neprerušuje štúdium
a za absolvovanie praxe nezískava kredity. Vykonanie tejto praxe sa
nehodnotí ako nesplnenie podmienok poda l. 7 ods. 11.
lánok 7
Kreditový systém
(1)
Organizácia všetkých stupov a foriem vysokoškolského štúdia na
TF KU
je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém využíva
zhromažovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti
výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2)
Každý predmet má v študijnom programe priradený poet kreditov
a hodnotí sa pomocou klasifikanej stupnice. Kredity sa prideujú na
základe pracovného zaaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti
dosiahli oakávané výsledky štúdia. Pracovné zaaženie vyjadruje objem
asu, ktorý študenti zvyajne potrebujú na to, aby ukonili všetky
vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, cvienia, projekty, prax,
samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli
oakávané výsledky štúdia. Úas na prednáškach, cvieniach a
seminároch je povinná. Ospravedlnenie absencie na vyuovacom procese
posudzuje vyuujúci predmetu.
(3)
Pracovné zaaženie študentov v priebehu akademického roka sa
pohybuje na TF KU
v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín, priom jeden
kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4)
Poet kreditov priradený k predmetu zodpovedá potu kreditov
priradenému k jednotkám študijného programu, ktoré predmet tvoria. Za
predmet môže študent v priebehu štúdia získa kredity iba raz.
(5)
Štandardná pracovná záaž študenta na jeden akademický rok je 60
kreditov, na jeden semester 30 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho
študijného programu musí študent získa aspo 180 kreditov v
predpísanom zložení. V magisterskom študijnom programe študent musí
získa aspo 120 kreditov v predpísanom zložení. Pri spojenom prvom
a druhom stupni štúdia poda § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná
d
žka štúdia 6 rokov, musí študent získa aspo 360 kreditov
v predpísanom zložení; ak je štandardná d
žka štúdia 5 rokov, musí získa
aspo 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6)
Zhromažovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných
za úspešné absolvovanie predmetov v ase, v ktorom bol študent zapísaný
na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané: v
rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skonenia, v
rámci asti štúdia na inej fakulte KU, v rámci asti štúdia na inej vysokej
škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahranií formálne
zabezpeeného náležitosami prenosu kreditov.
(7)
Predmety zaradené do študijného programu sa poda záväznosti ich
absolvovania lenia na povinné, povinne volitené a výberové. Predmety
sa poda nadväznosti lenia na predmety podmienené úspešným
absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
(8)
Fakulta, uruje pre každý študijný program odporúaný študijný
plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent
podmienky pre úspešné ukonenie štúdia v štandardnej d
žke vrátane
absolvovania odbornej praxe, ak je súasou študijného programu.
Odporúaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote
a takého druhu (povinné, povinne volitené, výberové), aby v každej asti
kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokraovanie v alšom období
štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia zapísa iba predmety
urené pre príslušný stupe.
83
(9)
Pri získavaní kreditov musí študent postupova tak, že bude
rešpektova pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne
volitené a výberové predmety.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skonení
každého akademického roka. V prvom roníku sa kontrola štúdia vykoná
po skonení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly
štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj poty kreditov, získané v
jednotlivých astiach štúdia.
(11) Na pokraovanie v druhom roku štúdia musí študent získa
minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov.
Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo
štúdia vylúený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a zo študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia
študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúený pre nesplnenie
požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku
fakulty. Na pokraovanie v každom alšom roku štúdia musí študent
získa minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40
kreditov, je zo štúdia vylúený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich
zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
lánok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu
sa uskutouje najmä priebežnou kontrolou poas výubovej asti štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu,
semestrálne práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2)
Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia
predmetu sú uvedené v informanom liste predmetu.
(3)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej
percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých formách hodnotenia
študijných výsledkov v rámci predmetu poda nasledujúcej klasifikanej
stupnice:
84
Percentuálny
zisk
100-93 %
92-85 %
84-77 %
76-69 %
68-60 %
59-0 %
Klasifikaná stupnica
Klasifikaný stupe
odráža výsledky
Vynikajúce
Nadpriemerné
Klasifikaný
stupe
A (výborne) = 1
B (vemi dobre) =
1,5
Priemerné
C (dobre) = 2
Prijatené
D (uspokojivo) =
2,5
Sp
ajúce minimálne kritériá E (dostatone) = 3
Nesp
ajúce
minimálne FX (nedostatone)
kritériá
=4
Povinné predmety, ktoré sú v odporúanom študijnom pláne
oznaené písmenom „Z“, sa nehodnotia klasifikaným stupom
a podmienky ich úspešného absolvovania stanovuje informaný list
predmetu.
(4)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa
vážený študijný priemer. Vypoíta sa tak, že za hodnotené obdobie sa
študentovi spoítajú súiny kreditového ohodnotenia a numerickej
hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa sútom
kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5)
Vypracovanie
záverenej
práce
(bakalárskej,
diplomovej,
dizertanej) sa považuje za predmet, hodnotí sa klasifikaným stupom
a prideujú sa mu kredity. Obhajoba záverenej práce patrí medzi štátne
skúšky.
(6)
Obhajoba záverenej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za
ich absolvovanie sa kredity neprideujú. Hodnotia sa klasifikanými
stupami A až FX.
(7)
Ak sa štátna skúška skladá z viacerých astí, každá as sa hodnotí
samostatne klasifikaným stupom A až FX.
(8)
Celkový výsledok štátnych skúšok sa hodnotí:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak je klasifikácia obhajoby záverenej
práce i jednotlivých predmetov len známkami A a B, priom poet
hodnotení známkou A nesmie by menší ako poet hodnotení
známkou B,
b) „prospel“ - ak študent nesp
a hodnotenie poda písm. a) a žiadna
as štátnej skúšky nie je hodnotená známkou FX.
85
(9)
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po
splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom vrátane
vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupami: prospel s
vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Celkový výsledok štúdia:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak študent poas celého štúdia nebol
hodnotený známkou E, všetky skúšky absolvoval v riadnych termínoch,
dosiahol za celé štúdium vážený študijný priemer v jednotlivých
roníkoch menej ako 1,3 a výsledok štátnej skúšky v riadnom termíne
je „prospel s vyznamenaním“.
b) „prospel“ - ak študent úspešne absolvoval štúdium s výsledkami, ktoré
nezaha písm. a).
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupom FX,
celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.
(12) V prípade nesplnenia povinnosti študenta poda l. 5 ods. 4 c) sa
študent nemôže prihlási na štátne skúšky.
lánok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísa predmety
v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V alších rokoch štúdia si musí
zapísa predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom
roku štúdia si môže zapísa aj menší poet kreditov, ak mu tento poet
kreditov postauje na skonenie štúdia študijného programu.
(2) V jednom roku si študent môže zapísa predmety v celkovej hodnote
najviac 90 kreditov. Do tohto potu kreditov sa nezapoítavajú kredity za
predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného
absolvovania poas predchádzajúceho štúdia.
(3) Zamietnu študentovi prihlásenie na predmet vyuovaný na fakulte
je možné len z dôvodu neabsolvovania podmieujúcich predmetov, ak je
táto nadväznos stanovená v informanom liste predmetu, alej v prípade
vyluujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostujú študenti, pre ktorých je
predmet povinný a študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie
predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5) Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlási na povinne volitené
predmety za rovnakých podmienok ako študenti Teologickej fakulty.
Študenti iných vysokých škôl sa môžu prihlási na predmet na TF KU len
na základe zmluvy o štúdiu.
86
86
(6) Povinný
predmet
zapísaný
v danom
akademickom
roku
a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupom FX, si študent
môže zapísa poas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom
roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet
neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúený zo štúdia pre
nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a študijného poriadku TF KU.
(7) Povinne volitený predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn.
dvakrát hodnotený stupom FX, si študent môže zapísa ešte raz a to
v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísa namiesto neho
iný povinne volitený predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku
absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent
môže zapísa ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si
môže zapísa namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol
dostatoný poet kreditov, nemusí si zapísa žiadny výberový predmet.
(9) Študent môže do dvoch týždov od zaiatku výubovej asti
semestra (zimného/letného) požiada študijné oddelenie o zrušenie
zapísaného povinného predmetu v prípade, že výuba predmetu bola
zrušená fakultou, alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval
úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v
nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteného
predmetu študent požiada študijné oddelenie o zrušenie zapísaného
povinne voliteného predmetu elektronickou poštou do dvoch týždov od
zaiatku výubovej asti semestra.
(10) Okrem výuby poda študijného plánu v študijnom programe
poskytujú vysokoškolskí uitelia individuálne konzultácie študentom
v rozsahu minimálne dve vyuovacie hodiny týždenne. Individuálne
konzultácie nenahrádzajú výubu.
(11) Konkrétne termíny, as a miesto konania skúšok musí by
zverejnený v akademickom informanom systéme najneskôr jeden týžde
pred zaiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny
skúšok musia by v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri
termíny, jeden na zaiatku, jeden v strede a jeden na konci skúškového
obdobia). Na zverejovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku
sa
používa
elektronická
forma
prostredníctvom
akademického
informaného systému.
Predmety s kreditovou hodnotou 1 treba spravidla uzavrie do konca
prednáškového obdobia. Študent spravidla koná skúšku u uitea, ktorý
predmet vyuoval.
87
(12) Ak sa študent nemôže dostavi na skúšku, môže sa z nej odhlási
v akademickom informanom systéme najneskôr jeden de pred konaním
skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v de konania skúšky
neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikaným stupom
FX.
(13) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej asti skúšky po jej
zaiatku, alebo ak závažným spôsobom poruší pravidlá na získavanie
kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený
stupom FX.
(14) V prípade nesplnenia požadovaných podmienok z daného predmetu
v riadnom termíne má študent právo na jeden opravný termín. V rámci
vypísaných termínov skúšok a harmonogramu akademického roka, a to pri
prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu.
(15) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického
informaného systému najneskôr 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu
študenta o úspešné absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má
študent i skúšajúci uite právo písomne požiada dekana fakulty
o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 lenov,
ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet
zabezpeuje. lenom komisie je aj pôvodne skúšajúci uite. Ak študent
neprospel na komisionálnej skúške, o ktorú sám požiadal, nemá nárok na
alší opravný termín.
(17) Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoli dištannú
metódu štúdia alebo individuálny študijný plán, ktorý umožuje študentovi
absolvova zapísané predmety v osobitnom režime z hadiska organizácie
štúdia poda možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si
zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom. Dekan
môže povoli individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému
študentovi, priom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného
znevýhodnenia.
lánok 10
Uznávanie absolvovaných astí štúdia
(1) Absolvovanie asti štúdia na inej vysokej škole je formálne
podmienené: prihláškou na výmenné štúdium, zmluvou o štúdiu
a výpisom výsledkov štúdia. Uskutouje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ
88
SR . 614/2002 Z. z. a poda vnútorného predpisu univerzity (Smernica
o organizovaní zahraniných mobilít uiteov a študentov prostredníctvom
programu EÚ LLP Erasmus na KU v Ružomberku).
(2) Študent môže požiada dekana fakulty, na ktorej je zapísaný,
o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak
as, ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov.
V magisterskom štúdiu nemožno uzna kredity získané za úspešné
absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
lánok 11
Záverená práca pri prvých dvoch stupoch štúdia
(1)
Príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke
fakulty témy záverených prác pre študentov predposledných roníkov
prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupa.
(2)
Študent má právo písomne navrhnú katedre vlastnú tému
a vedúceho záverenej práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do
30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj
potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informanom systéme.
(3)
Študent predposledného roníka sa elektronicky prihlási u vedúceho
záverenej práce v akademickom informanom systéme. Na základe
dohody medzi vedúcim záverenej práce a študentom sa v akademickom
informanom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverenej práce, ktorý
schvauje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného akademického
roka.
(4)
Formálnu úpravu záverených prác a termín ich odovzdávania uruje
vnútorný predpis fakulty.
(5)
Pre úely archivácie študent odovzdáva záverenú prácu v digitálnej
podobe a v tlaenej verzii.
lánok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1)
K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvova
štátnu skúšku. Štátne skúšky sa na TF KU
konajú poda § 63 zákona
o VŠ.
(2)
Štátna skúška sa môže sklada z viacerých astí. asti a predmety
štátnej skúšky sú dané študijným programom.
89
(3)
Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu
štátnej skúšky a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní
najneskôr do zaiatku zimného semestra akademického roka, v ktorom sa
štátne skúšky uskutonia.
(4)
Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré urí dekan v súlade
s harmonogramom štúdia a zverejujú sa aspo 6 týždov pred ich
konaním na internetovej stránke fakulty.
(5)
Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického
informaného systému najneskôr dvadsajeden dní pred stanoveným
termínom štátnej skúšky.
(6)
Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúastni sa na štátnej
skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môže
písomne požiada dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky.
Neospravedlnená neúas na štátnej skúške sa hodnotí stupom FX.
(7)
Študent môže štátnu skúšku opakova dvakrát, a to najneskôr
v termíne, ktorým neprekroí štandardnú d
žku štúdia v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú as štátnej
skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých
troch termínoch štátnej skúšky je vylúený zo štúdia pre nesplnenie
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného
poriadku fakulty.
(8)
Študent, ktorý bol z niektorej asti štátnej skúšky hodnotený FX
a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného
akademického roka, je povinný zapísa sa do alšieho roka štúdia. alší
rok štúdia za úelom vykonania štátnej skúšky sa zapoítava do celkovej
doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9)
Absolventi magisterského štúdia môžu požiada o vykonanie
rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom
odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom
študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický
titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“) alebo „doktor pedagogiky“ (skr.
„PaedDr.“). V študijnom programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky
nekonajú.
lánok 13
Ukonenie štúdia a doklady o ukonení štúdia
(1) Štúdium sa riadne skoní absolvovaním štúdia poda príslušného
študijného programu.
90
(2) Študent riadne koní štúdium poda príslušného študijného
programu prvého, druhého alebo spojeného prvého a druhého stupa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného
študijného programu a získal urený poet kreditov v predpísanom
zložení ako predpoklad úasti na štátnej skúške,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané
študijným programom – vrátane obhajoby záverenej práce.
(3) Dom riadneho skonenia štúdia je de splnenia poslednej
z podmienok predpísaných na riadne ukonenie štúdia daného študijného
programu.
(4)
Okrem riadneho skonenia štúdia sa štúdium na TF KU skoní:
a) zanechaním štúdia,
b) prekroením štandardnej d
žky štúdia o viac ako dva roky, priom
dom skonenia štúdia je koniec akademického roka, v ktorom mal
študent skoni vysokoškolské štúdium,
c) vylúením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu a študijného poriadku, alebo vylúením zo
štúdia za disciplinárny priestupok, priom dom skonenia štúdia je
de, ke rozhodnutie o vylúení nadobudlo právoplatnos,
d) zrušením študijného programu poda § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak
študent neprijme ponuku fakulty pokraova v štúdiu iného
študijného programu, priom dom skonenia štúdia je de,
ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
e) smrou študenta.
(5) Prekroenie štandardnej d
žky štúdia príslušného študijného
programu pri zohadnení celkovej doby štúdia v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých
študijných programoch v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania
v jednom akademickom roku alebo v jeho asti má za následok vznik
povinnosti študenta uhradi TF KU roné školné za každý alší rok štúdia
urené vo vnútornom predpise univerzity.
(6) Dokladmi o riadnom skonení štúdia akreditovaného študijného
programu a o získaní príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský
diplom, vysvedenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného
študijného programu a príslušného študijného odboru a o udelení
akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome
sa uvádza: meno a priezvisko absolventa, matriné íslo diplomu, názov
univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného
programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum
skonenia štúdia a odtlaok peiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom
sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
91
(8) Vysvedenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej
skúšky, jej súastiach a jej výsledku. Vydáva ho univerzita, podpisuje ho
dekan.
(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje
o študijných predmetoch absolvovaných v študijnom programe. Súasou
dodatku k diplomu je poda § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky . 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú
vypracúva a zverejuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu
všetkým absolventom bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady
o ukonení štúdia aj v anglickom jazyku.
lánok 14
Prerušenie štúdia
(1) Prerušenie štúdia študijného programu
odôvodnenej žiadosti študenta dekan.
povouje
na
základe
(2) Prerušenie štúdia v prvom roníku je možné až po skonení zimného
semestra. Prerušenie štúdia sa vzahuje na ucelenú as štúdia (semester,
rok). Žiados o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva
na študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred zaatím semestra.
O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle
závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie
o prerušení štúdia sa doruuje študentovi osobne, alebo poštou do
vlastných rúk.
(3)
Študent môže písomne požiada o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodiovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných
vážnych osobných dôvodov (po predložení hodnoverných
dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostavi na opätovný
zápis.
(5) Poas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti
študenta a nie je ani lenom akademickej obce.
92
lánok 15
Zanechanie štúdia
(1)
Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2) Dom skonenia štúdia je de, v ktorom bolo fakulte, doruené
písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
(3) V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada,
vyda potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak vždy s poznámkou,
že ide o neukonené štúdium.
(4) Študent, ktorý štúdium zanechal, môže by opätovne prijatý na TF
KU len na základe nového prijímacieho konania.
lánok 16
Vylúenie zo štúdia
(1) Za zvláš závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm.
c) zákona o VŠ a disciplinárneho poriadku TF KU môže dekan rozhodnú
o vylúení zo štúdia.
(2)
Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a zo študijného poriadku TF KU , je vylúený zo štúdia poda §
66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ.
(3)
Rozhodnutie o vylúení zo štúdia musí by písomné. Musí
obsahova: výrok,
odôvodnenie, pouenie o možnosti poda žiados
o jeho preskúmanie, evidenné íslo, pod ktorým je rozhodnutie
evidované, dátum a miesto jeho vydania, úradnú peiatku, podpis dekana.
Rozhodnutie musí by doruené študentovi do vlastných rúk.
(4) Dom skonenia štúdia je de, v ktorom rozhodnutie o vylúení zo
štúdia nadobudlo právoplatnos.
(5) Študent môže poda žiados o preskúmanie rozhodnutia o vylúení
zo štúdia do 8 dní odo da jeho doruenia. Žiados sa podáva orgánu,
ktorý rozhodnutie vydal. Dekan, môže sám žiadosti vyhovie a rozhodnutie
zmeni alebo zruši. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor
rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo
vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší.
Inak žiados zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia poda § 72 zákona o VŠ sa
nevzahuje zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
93
lánok 17
Zmena študijného programu
(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru
alebo kombinácie študijných odborov uskutoovaných na fakulte povouje
dekan; ak má by táto zmena uskutonená medzi fakultami KU, povouje
ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie
zmeny študijného programu je úspešné ukonenie roníka, resp. úspešné
splnenie zapísaných študijných povinností urených pôvodným študijným
programom. O zmenu študijného programu je možné požiada najneskôr
do konca júla. Písomná žiados sa adresuje dekanovi. Dekan si
k rozhodnutiu môže vyžiada vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný
študijný program zabezpeuje. Zmena študijného programu sa
uskutouje k termínu zápisu.
(2) Študent môže požiada o výpis výsledkov štúdia poda § 67 ods. 5
zákona o VŠ.
(3) K žiadosti o zmenu študijného programu na študijný program
katolícka teológia a náuka o rodine musí študent priloži odporúanie
vlastného farára.
lánok 18
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu na TF KU
štúdia.
sú: preukaz študenta, výpis výsledkov
(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta.
Oprávuje ho užíva práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákona,
vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z
dohôd školy s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva
univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných
povinnostiach, ktoré študent v rámci študijného programu splnil. Vydáva
ho fakulta.
lánok 19
Cena rektora a cena dekana
(1) Rektor na základe návrhu dekana môže udeli Cenu rektora spojenú
s priznaním štipendia za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme
štúdia, ktorý študuje študijný program prvého stupa alebo druhého
stupa alebo spojený prvý a druhý stupe poda § 53 ods. 3 zákona o VŠ,
za:
94
a) vynikajúce plnenie študijných povinností poas celého štúdia,
b) mimoriadne kvalitnú záverenú prácu študenta.
Pravidlá pre udeovanie Ceny rektora uruje Štipendijný poriadok KU.
(2) Dekan môže udeli študentovi fakulty Cenu dekana. Kritériom pre
udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov
študenta „prospel s vyznamenaním“ alebo dosiahnutie výnimoných
výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej innosti, resp.
v spoloenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeovanie Ceny dekana
uruje vnútorný predpis fakulty.
lánok 20
Systém študijných poradcov
(1) Systém študijných poradcov má za cie zefektívni systém štúdia,
pomôc študentom správne sa orientova a efektívne si voli predmety
vzhadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu
a vzhadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cie aj pomáha
študentom v ich ažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní
aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateskú
funkciu vo výskumnej, záujmovej a inej innosti.
(2) Študijných
poradcov
vymenúva
vysokoškolských uiteov fakulty.
a odvoláva
dekan
z radov
(3) Každý študent si môže zvoli poradcu zo svojho študijného
programu. Poradenská a konzultaná innos pedagógov vyplýva z
pracovnej zmluvy.
lánok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností
študenta prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v om dekan.
Rektor rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa
zaína dom, ke študent podal písomnú žiados na vydanie príslušného
rozhodnutia. Ak žiados neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan
vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiados doplnil alebo podal
nevyhnutné vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30
dní odo da zaatia konania. Do tejto lehoty sa nezapoítava doba, ke
plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie
vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30 dní nerozhodne, môže sa študent
domáha, aby rektor vyslovil povinnos dekana vo veci kona a rozhodnú.
95
(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a študijného poriadku sa zaína dom vydania rozhodnutia
dekana.
(4) Konanie vo veci vylúenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia
požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku
TF KU sa zaína dom vydania rozhodnutia o vylúení.
(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach
študenta sa nevzahuje zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia
by vyhotovené písomne, musia obsahova výrok s odkazom na príslušné
ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkového
stavu, ak tento študijný poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí
by študentovi doruené do vlastných rúk.
(7) Povinnos fakulty dorui rozhodnutie je splnená, ak študent
rozhodnutie prevezme alebo hne, ako ho pošta vrátila ako nedoruitenú
zásielku alebo ak doruenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím
študenta. Rozhodnutie sa považuje za doruené aj v prípade, ke študent
prijatie rozhodnutia odmietne.
lánok 22
Doktorandské štúdium
(1)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho
stupa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie poznatkov založených
na súasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na
vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej innosti v oblasti vedy alebo umenia.
Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupa. Záverenou prácou doktorandského študijného
programu je dizertaná práca.
(2)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje
prijímaciu skúšku.
(3)
Štúdium poda doktorandského študijného programu (alej len
„doktorandské štúdium“) prebieha poda individuálneho študijného plánu
pod vedením školitea. Podmienkou riadneho skonenia doktorandského
štúdia je vykonanie dizertanej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky,
a obhajoba dizertanej práce ako záverenej práce.
(4)
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej asti a z vedeckej
asti.
Študijná as
pozostáva
najmä
z prednášok,
seminárov
96
a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hadiska
zamerania dizertanej práce. Vedecká as doktorandského štúdia
pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta
doktorandského štúdia (alej len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému
dizertanej práce.
(5)
Doktorandské štúdium sa uskutouje v dennej alebo externej
forme. Štandardná d
žka štúdia pre doktorandský študijný program
v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme
najviac 5 rokov.
(6)
Súasou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie
pedagogickej
innosti
alebo
inej
odbornej
innosti
súvisiacej
s pedagogickou innosou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne
v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výuba.
(7)
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí
odborová komisia zriadená poda vnútorného predpisu fakulty.
(8)
Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent
získa aspo 180 kreditov.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia udeuje KU akademický titul
„doktor“ („philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za
menom.
(10) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej
ucelenej asti doktorandského štúdia udeuje akademický titul „licenciát
teológie“ (v skratke „ThLic.“). Absolventom doktorandského štúdia
v týchto oblastiach sa udeuje akademický titul „doktor teológie“ (v
skratke „ThDr.“).
(11) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium
primerane, ak nie je ustanovené inak.
(12) Podrobnosti doktorandského štúdia upravuje „Smernica dekana TF
KU o doktorandskom štúdiu.“
97
lánok 23
Záverené ustanovenia
(1)
Dekan podáva výklad tohto študijného poriadku, ak je vec
sporná. Výklad dekana nadobúda záväznos, ak ho schváli
akademický senát fakulty.
(2)
Voi rozhodnutiu uitea sa môže študent odvola k dekanovi,
resp. moderátorovi. Voi rozhodnutiu dekana sa môže študent
prijatý do Kazského seminára odvola k Vekému kancelárovi
Katolíckej univerzity a ostatní študenti k rektorovi Katolíckej
univerzity prostredníctvom dekana do 15 dní od doruenia
rozhodnutia, ak nie je stanovené inak.
(3)
Vo výnimoných prípadoch, v ktorých nie je možné riadi sa
týmto
študijným
poriadkom
a mohla
by
vzniknú
škoda
z oneskorenia, môže schváli zmenu oproti ustanoveniu študijného
poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene bezodkladne informuje
kolégium dekana, AS
TF KU
a Akademický senát Katolíckej
univerzity v Ružomberku (alej „AS KU“).
(4)
Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca
platnos študijný poriadok TF KU schválený v AS KU 14. 11. 2005.
(5)
Študijný poriadok TF KU bol schválený v AS TF KU da 10.
03. 2010.
(6)
Študijný poriadok TF KU nadobúda úinnos schválením v AS
KU da 28. 04. 2010.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konený, PhD.
dekan TF KU
98
Obsah
Katolícka univerzita v Ružomberku .................................................... 3
Akademický senát KU.....................................................................10
Správna rada KU ...........................................................................11
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU ................................................11
Fakulty KU....................................................................................13
alšie pracoviská KU ......................................................................14
Akademický senát Teologickej fakulty KU v Ružomberku......................23
Vedenie Teologickej fakulty KU v Ružomberku ....................................24
Pracoviská KU v Ružomberku afiliované k Teologickej fakulte...............26
Rektorát Kazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom
Podhradí a Teologický inštitút TF v Spišskom Podhradí .....................26
Kazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach ........................28
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Konzultané stredisko Náuky o rodine ............................................29
Katedry Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku ....................30
Katedra filozofie ............................................................................30
Katedra histórie a biblických vied .....................................................30
Katedra systematickej teológie ........................................................31
Katedra praktickej teológie .............................................................31
Katedra edukaných vied ................................................................32
Katedra sociálnej práce ..................................................................32
Univerzitné pastorané centrum sv. Košických mueníkov ....................34
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
v akademickom roku 2012/2013 ...................................................37
Harmonogram promócií v akademickom roku 2012/2013 .....................38
Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 ..........39
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
v akademickom roku 2012/2013 ...................................................40
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave – Konzultaného strediska
Náuky o rodine v akademickom roku 2012/2013 ............................41
99
Študijné programy..........................................................................42
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupe ......................42
Katolícka teológia – spojený magisterský stupe (Košice) .................42
Katolícka teológia – spojený magisterský stupe (Spišská Kapitula) ...46
Bakalárske študijné programy ..........................................................50
Sociálna práca ............................................................................50
Náuka o rodine ...........................................................................52
Sociálna filozofia .........................................................................56
Uitestvo predmetov filozofia a náboženská výchova .......................57
Uitestvo predmetu náboženská výchova .......................................60
Magisterské študijné programy.........................................................62
Sociálna práca ............................................................................62
Náuka o rodine ...........................................................................64
Sociálna filozofia .........................................................................67
Uitestvo predmetov filozofia a náboženská výchova .......................68
Uitestvo predmetu náboženská výchova .......................................71
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku ............................................................................74
100
Informácie o štúdiu
Akademický rok 2012 – 2013
Vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
v roku 2012
Tlač a knihárske spracovanie:
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov
e-mail: vmv@vmv.sk
ISBN 978-80-7165-882-5
Download

študijný plán teologickej fakulty informácie o štúdiu 2012/2013