ENSTO káblové príslušenstvo pre NN a VN
silové káble
Utility Networks
Katalóg marec / březen 2011
Obsah
Ensto NN káblové príslušenstvo
2
NN káblové spojovače
4
NN káblové oká
5
NN káblové spojky
6
NN káblové koncovky
10
NN za tepla zmrašťované trubice
12
NN za tepla zmrašťované opravné manžety
17
NN za tepla zmrašťované rozdeľovacie hlavy
18
Za tepla zmrašťované káblové utesňovacie uzávery
19
Ensto VN káblové príslušenstvo
20
VN káblové spojovače
22
VN káblové oká
23
VN káblové spojky
24
VN káblové koncovky
30
VN tienené odpojiteľné káblové konektory
44
Register
54
1
Ensto káblové príslušenstvo pre NN napätie
Ensto v oblasti v NN káblových
súborov ustavične rozširuje typový
rozsah produktov, pričom napríklad
vyrába aj prechodové spojky.
Naše káblové súbory – sady obsahujú
všetok potrebný materiál pre montáž.
Ensto riešenia pre NN káblové
súbory
pokrývajú
nasledujúce
produkty:
1. Skrutkové káblové oká a spojovače
s trhacími hlavami do 1 kV
2. NN vnútorné a vonkajšie káblové
koncovky pre 3 žilové alebo 4
žilové káble s polymérovou alebo
papierovou izoláciou
3. NN káblové spojky pre 3 žilové
alebo 4 žilové káble s polymérovou
alebo papierovou izoláciou
4. Nové priame a prechodové NN
káblové spojky
5. NN distribučné káblové skrine a ich
príslušenstvo
2
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
07.03.2011
NN skrutkové káblové
spojovače SLJ s
trhacími hlavami
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
EAN
Typ a prierez
vodiča
2
[mm ]
SJ0.47
SLJ1.27
SLJ2.27
SLJ3.47
SLJ4.47
6418677458187
6418677458187
6418677458194
6418677459726
6418677459733
Al/Cu 6-25
Al/Cu 6-50
Al/Cu 35-95
Al/Cu 95-240
Al/Cu 150-300
A
B
C
Hmotnosť
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[ks]
11
16
26
29
20
27
38
43
44
48
119
130
0,034
0,067
0,278
0,382
100
100
100
50
50
Balenie
* Káblový spojovač nie je vybavený skrutkami s trhacími hlavami, ale je konštrukcie s vnútorným imbusom.
4
Použitie
Káblové skrutkové spojovače SLJ s trhacími hlavami alebo SJ0.47 možno použiť v káblových
spojkách pre spojenie všetkých kombinácii žíl jadier zemných káblov nízkeho napätia (plné
alebo zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to ako hliníkových (Al) tak aj
medených (Cu) jadier žíl u káblov s plastovou ale i papierovou izoláciou.
Materiál
Telo
Skrutky
Montáž
Pomocou kľúča na matice sa krútiacim momentom doťahuje skrutka až do okamihu, kedy
dôjde k odtrhnutiu hlavy skrutky. Dôležité je vykonávať doťahovanie rovnomerne a bez
bočných pohybov, aby k odtrhnutiu hláv skrutiek došlo vplyvom krútiaceho momentu a nie silou
šmyku.
Náradie
Kľúč na matice so 6-hrannou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
Pocínovaná zliatina hliníka
Pocínovaná zliatina hliníka
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN Skrutkové káblové oká
SAL s trhacími hlavami
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
EAN
Typ a prierez
vodiča
2
[mm ]
SAL1.27
SAL1.271
SAL1.272
SAL2.2
SAL2.27
SAL2.272
SAL3.2
SAL3.27
SAL3.272
SAL4.2
SAL4.27
SAL4.271
SAL4.272
6418677401404
6418677401411
6418677401428
6418677401435
6418677401442
6418677401459
6418677401466
6418677401473
6418677401480
6418677401497
6418677401503
6418677416163
6418677401510
Al/Cu 6-50
Al 50-95
Al/Cu 50-95
Al 95-185
Al/Cu 95-185
Al 150-300
Al/Cu 150-300
D
K
L
F
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
8,5
10,5
12,5
10,5
10
50
20
12,5
74
25
16
85
30
18,5
114
42
12,5
12,5
17
12,5
14
17
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[ks]
0,039
0,038
0,038
0,078
0,087
0,079
0,140
0,141
0,135
0,312
0,324
0,330
0,307
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
Použitie
SAL káblové oká možno použiť na ukončenie káblov nízkeho napätia všetkých kombinácii
jadier žíl káblov (plné alebo zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to ako
hliníkových (Al) tak aj medených (Cu) jadier žíl u káblov s plastovou ale i papierovou izoláciou.
Káblové oká sú vodotesné.
Materiál
Telo
Skrutky
Montáž
Pomocou kľúča na matice sa krútiacim momentom doťahuje skrutka až do okamihu, kedy
dôjde k odtrhnutiu hlavy skrutky. Dôležité je vykonávať doťahovanie rovnomerne a bez
bočných pohybov, aby k odtrhnutiu hláv skrutiek došlo vplyvom krútiaceho momentu a nie silou
šmyku.
Náradie
Kľúč na matice so 6-hrannou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
Pocínovaná / nepocínovaná zliatina hliníka
Pocínovaná / nepocínovaná zliatina hliníka
5
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.11.2010
NN Káblové spojky
SJKxC so spojovačmi s
trhacími hlavami
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
SJK0C
SJK1C
SJK2C
SJK3C
SJK4C
SJKV0C-SE
6
EAN
6438100300944
6418677459740
6418677459757
6418677459764
6418677459771
6438100303372
Menovité
napätie
U0/U
[V]
0,6/1
Typ a prierez vodiča
Hmotnosť
Balenie
[mm ]
[kg]
[ks]
4 x Al/Cu 6-25
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-240
4 x Al/Cu 150-300
5 x Al/Cu 6-25
0,300
0,747
1,553
1,770
2,825
0,340
10
10
1
1
1
10
2
1
Použitie
Za tepla zmraštiteľné spojky typu SJKxC sú určené pre spájanie 4 so 4 žilovými, alebo 4 s 3 /2
resp. (SJKV0C-SE) 5 so 5 žilovými 1 kV káblami s polymérovou izoláciou a plášťom.
Spojovače spojky umožňujú spájať všetky kombinácie jadier žíl káblov (plné alebo zlanené
jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to ako hliníkových (Al) tak aj medených (Cu).
Materiál
Spojovače
Brusný papier
Čistiaca handrička
Izolačné trubice
Plášťová trubica
4-5 ks
1ks
1ks
4-5ks
1ks
Pocínovaná zliatina hliníka
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže
podľa možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske
náradie. Pri "parkovaní trubice na konci kábla pred samotným spojkovaním dbajte na to, aby
ste vnútro trubice nezašpinili. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s lisovacími káblovými spojovačmi.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN káblové spojky SJKK
so spojovačmi s trhacími
hlavami
1 (1)
Názov:
Strana:
1
Použitie
Za tepla zmrašťované spojky typu SJKK sú určené pre spájanie 4 so 4 žilovými, alebo 4 s 3 /2
žilovými 1 kV káblami s polymérovou izoláciou a plášťom. Spojovače spojky umožňujú spájať
všetky kombinácie jadier žíl káblov (plné alebo zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový
prierez) a to ako hliníkových (Al) tak aj medených (Cu). Vzhľadom na použitie opravnej
manžety ako plášťovej trubice je použitie spojky mimoriadne vhodné v stiesnených
priestoroch, kde nie je voľný priestor pre "parkovanie" plášťovej trubice, napr. v pamiatkových
zastavaných aglomeráciách.
Technické údaje
Typ
SJKK2.47
SJKK3.47
SJKK4.47
Materiál
EAN
6418677419584
6418677419591
6418677430817
Spojovače
Brusný papier
Čistiaca handrička
Izolačné trubice
Opravná manžeta
Menovité
napätie
U0/U
[V]
0,6/1
4 ks
1ks
1ks
4ks
1ks
Typ a prierez vodiča
Hmotnosť
Balenie
[mm ]
[kg]
[ks]
4 x Al/Cu 70-95
4 x Al/Cu 120-185
4 x Al/Cu 150-300
1,445
-
1
1
1
2
Pocínovaná zliatina hliníka
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén, oceľ
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže
podľa možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske
náradie. Pri spojkovaní dbajte na to, aby ste vnútro izolačných trubíc a manžety nezašpinili.
Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ a štandardné náradie káblového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s lisovacími káblovými spojovačmi.
7
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN gélové spojky
SJGEL
1 (1)
Názov:
Strana:
Použitie
SJGL spojky sú určené pre spájanie NN káblov do 1 kV polymérovou izoláciou všetkých
kombinácii žíl jadier (plné alebo zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to ako
hliníkových (Al) tak aj medených (Cu) pre malé prierezy do 16 mm2. Spojky je možné použiť
aj ako odbočné spojky.
Spojky je možné používať vo vode, vo vnútornom a vo vonkajšom prostredí, v káblových
kanáloch a v zemi.
Technické údaje
Typ
SJGEL0.27
SJGEL1.27
8
Menovité
napätie
U0/U
[V]
EAN
6418677456930
6418677456947
0,6/1
Priama
spojka
2
Odbočná spojka
hlavný/odbočný v.
2
L
W
H
Hmotnosť
[mm ]
[mm ]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
3-5x 1,5-6
3-5x 6-16
3-5 x 2,5 / 3-5 x 1,5
3-5 x 6 / 3-5 x 2,5
155
200
60
74
31
37
0,220
0,400
Materiál
Sady spojok obsahujú 5-pólový blok svoriek so skrutkami s vnútorným šesťhranom (inbus).
Svorky sú vyrobené z pocínovanej mosadznej zliatiny a sú osadené do puzdra vyhotoveného
z polyméru (plastu) zaisťujúceho pevné uloženie svoriek a požadovanú izolačnú vzdialenosť.
Montáž
Gélová technológia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a znižuje možnosť vykonania
chyby pri montáži.
Vrchný a spodný diel puzdra je odolný voči nárazu. Po spojení vodičov sa puzdro uzavrie a
zaistí pomocou dvoch viazacích pásikov. Špeciálny gél zaisťuje funkciu tesnenia a izolácie.
Vytečenie gélu z puzdra zabraňuje špeciálne skonštruované dvojité tesnenie. Gél sa súčasne
tvarovo prispôsobí a vyplní vnútorný priestor svoriek. V prípade potreby je možné spojovaciu
sadu vždy otvoriť.
Náradie
-
Normy
EN 50 393:2006
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
29.09.2010
NN Káblové spojky
SJKxC.SJPy so spojovačmi s trhacími hlavami
1 (1)
Názov:
Strana:
Použitie
1/2
Prechodové za tepla zmraštiteľné spojky typu SJKxC.SJPy sú určené pre spájanie 4 (3 )
1/2
žilových káblov s papierovou izoláciou a s páskovým oceľovým pancierom so 4 (3 ) žilovými
káblami s polymérovou izoláciou a plášťom do 1kV. Spojovače spojky umožňujú spájať všetky
kombinácie jadier žíl káblov (plné alebo zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to
ako hliníkových (Al) tak aj medených (Cu).
Technické údaje
Typ
SJK1C.SJP50
SJK2C.SJP120
SJK3C.SJP120
SJK3C.SJP240
Menovité
napätie
U0/U
[V]
EAN
-
Typy
izolácií
spájaných
káblov
Typ a prierez vodiča
Hmotnosť
Balenie
2
[mm ]
[kg]
[ks]
0,6/1
papier polymér
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 70-95
4 x Al/Cu 95-120
4 x Al/Cu 150-240
1,136
2,076
2,293
2,506
1
1
1
1
SJK1C
SJK2C
SJK3C
6418677459740
6418677459757
6418677459764
0,6/1
polymér polymér
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-240
0,747
1,553
1,770
1
1
1
SJP50
SJP120
SJP240
6418677403323
6418677403309
6418677403316
0,6/1
prídavná sada
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 70-120
4 x Al/Cu 150-240
0,389
0,523
0,736
1
1
1
Materiál
Sada SJKxC.SJPy je zložená z dvoch sad. A to zo sady SJKxC určenej pre spájanie dvoch
káblov s polymérovou izoláciou (pozri strana č.6 ) a z prídavnej sady SJPy, ktorá spoločne so
1/2
sadou SJKxC umožňuje spájať 4 (3 ) žilový kábel s papierovou izoláciou s káblom s
polymérovou izoláciou. Sady SJKxC a SJPy je možné objednať aj osobitne.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže
podľa možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske
náradie. Pri "parkovaní trubice na konci kábla pred samotným spojkovaním dbajte na to, aby
ste vnútro trubice nezašpinili. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s lisovacími káblovými spojovačmi.
9
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN Káblové vnútorné
koncovky STKI s okami s
trhacími hlavami / bez ôk
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
STKI1A.27
STKI1B.27
STKI2.27
STKI3.27
STKI4.27
STKI1A
STKI1B
STKI2
STKI3
STKI4
10
Menovité
napätie
U0/U
[V]
EAN
6418677445576
6418677445583
6418677445590
6418677445606
6418677445613
6418677445629
6418677456305
6418677456312
6418677456329
6418677456336
Vrátane
káblového
oka
áno
0,6/1
nie
Hmotnosť
Balenie
[mm ]
[kg]
[ks]
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
0,252
0,256
0,476
0,798
1,572
0,100
0,104
0,164
0,258
0,300
10
10
10
5
5
10
10
10
5
5
Typ a prierez
vodiča
2
Použitie
Za tepla zmraštiteľné koncovky typu STKI sú určené pre ukončovanie 4 žilových 1 kV káblov
s polymérovou izoláciou a plášťom vo vnútornom prostredí.
Káblové oká umožňujú koncovky použiť pre všetky kombinácie jadier žíl káblov (plné alebo
zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to ako hliníkových (Al) tak aj medených
(Cu).
Materiál
Káblové oká
Brusný papier
Rozdeľovacia hlava
Izolačné trubice na oká
4 ks
1 ks
1 ks
4 ks
Pocínovaná zliatina hliníka
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže
podľa možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske
náradie. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s lisovacími káblovými okami.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN Káblové vonkajšie
koncovky STKO s okami s
trhacími hlavami / bez ôk
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
STKO1A.27
STKO1B.27
STKO2.27
STKO3.27
STKO4.27
STKO1A
STKO1B
STKO2
STKO3
STKO4
EAN
6418677445477
6418677445484
6418677445491
6418677445507
6418677445514
6418677456343
6418677456350
6418677456367
6418677456374
6418677456381
Menovité
napätie
U0/U
[V]
Vrátane
káblového
oka
áno
0,6/1
nie
Typ a prierez
vodiča
2
L
Hmotnosť
Balenie
[mm ]
[mm]
[kg]
[ks]
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
300
300
400
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0,280
0,300
0,525
0,938
1,786
-
10
10
10
5
5
10
10
10
5
5
Použitie
Za tepla zmraštiteľné koncovky typu STKO sú určené pre ukončovanie 4 žilových 1 kV káblov
s polymérovou izoláciou a plášťom vo vonkajšom prostredí.
Káblové oká umožňujú koncovky použiť pre všetky kombinácie jadier žíl káblov (plné alebo
zlanené jadrá, kruhový alebo sektorový prierez) a to ako hliníkových (Al) tak aj medených (Cu).
Materiál
Káblové oká
Brusný papier
Rozdeľovacia hlava
Izolačné trubice na žily
Izolačné trubice na oká
4 ks
1ks
1ks
4ks (2ks)
4ks
Pocínovaná zliatina hliníka
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Za tepla zmraštiteľný zosietený polyetylén
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže
podľa možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske
náradie. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s lisovacími káblovými okami.
11
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
11.11.2010
NN za tepla zmraštiteľné
trubice CPEE, strednostenné, čierne, bez lepidla
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
CPEE 12-3/1000
CPEE 19-6/1000
CPEE 30-8/1000
CPEE 40-12/1000
CPEE 50-16/1000
CPEE 63-19/1000
CPEE 75-22/1000
CPEE 95-30/1000
CPEE 115-34/1000
CPEE 140-42/1000
12
EAN
6418677417023
6418677417054
6418677417078
6418677417108
Priemer
pred
zmraštením
Minimálny
priemer
po zmraštení
D [mm]
d [mm]
Maximálna
hrúbka
steny po
zmraštení
T [mm]
12
19
30
40
50
63
75
95
115
140
3
6
8
12
16
19
22
30
34
42
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,3
3,3
3,5
Teplotný
rozsah
použitia
Hmotnosť
Dĺžka
[°C]
[kg/m]
[mm]
0,086
od -55 °C
do +125 °C
1 000
Použitie
Trubice sú predovšetkým určené pre elektrickú izoláciu káblových spojok a koncoviek do 1kV,
prípadne pre utesnenie alebo pre ochranu pred koróziou. Na vnútornej strane trubice
neobsahujú teplom taviteľné lepidlo.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Elektrická pevnosť 20 kV/mm, farba - čierna.
Montáž
Po umiestnení trubice na miesto určenia trubicu zmršťujeme mäkkým žltým plameňom od
stredu smerom na kraj. Zmršťujeme rovnomerným pohybom po celom obvode trubice a
dávame pozor, aby sme pod povrchom trubice neuzavreli vzduchové bubliny a aby sme
trubicu nespálili.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Štandardná dĺžka balenia je 1 000mm. Po dohode sú možné aj iné dĺžky. V označení sa potom
vynecháva koncové 1000, napr. CPEE 30-8.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN za tepla zmraštiteľné
trubice CPEEL, strednostenné, čierne, s lepidlom
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
CPEEL 12-3/1000
CPEEL 19-6/1000
CPEEL 30-8/1000
CPEEL 40-12/1000
CPEEL 50-16/1000
CPEEL 63-19/1000
CPEEL 75-22/1000
CPEEL 95-30/1000
CPEEL 115-34/1000
CPEEL 140-42/1000
EAN
Priemer
pred
zmraštením
Minimálny
priemer
po zmraštení
D [mm]
d [mm]
Maximálna
hrúbka
steny po
zmraštení
T [mm]
12
19
30
40
50
63
75
95
115
140
3
6
8
12
16
19
22
30
34
42
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,3
3,3
3,5
6418677417122
6418677442506
6418677442513
6418677417153
6418677442520
6418677417177
6418677437991
6418677442537
6418677442544
6418677417207
Teplotný
rozsah
použitia
Hmotnosť
Dĺžka
[°C]
[kg/m]
[mm]
od -55 °C
do +125 °C
0,278
1 000
Použitie
Trubice sú predovšetkým určené pre elektrickú izoláciu káblových spojok a koncoviek do
1kV, prípadne pre utesnenie alebo pre ochranu pred koróziou. Na vnútornej strane trubice
obsahujú teplom taviteľné lepidlo.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Elektrická pevnosť 20 kV/mm, farba - čierna.
Montáž
Po umiestnení trubice na miesto určenia trubicu zmršťujeme mäkkým žltým plameňom od
stredu smerom na kraj. Zmršťujeme rovnomerným pohybom po celom obvode trubice a
dávame pozor, aby sme pod povrchom trubice neuzavreli vzduchové bubliny a aby sme
trubicu nespálili. Trubicu zmrašťujeme pokiaľ nevyteká z okrajov teplom taviteľné lepidlo. Po
vychladnutí, môžeme s izolovaným materiálom pracovať.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Štandardná dĺžka balenia je 1 000mm. Po dohode sú možné aj iné dĺžky. V označení sa
potom vynecháva koncové 1000, napr. CPEEL 30-8.
13
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN za tepla zmraštiteľné
trubice CPEEP, hrubostenné, čierne, bez lepidla
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
CPEEP 13-4/1000
CPEEP 19-6/1000
CPEEP 33-8/1000
CPEEP 45-12/1000
CPEEP 51-16/1000
CPEEP 68-22/1000
CPEEP 85-25/1000
CPEEP 130-36/1000
14
EAN
Priemer
pred
zmraštením
Minimálny
priemer
po zmraštení
D [mm]
d [mm]
Maximálna
hrúbka
steny po
zmraštení
T [mm]
13
19
33
45
51
68
85
130
4
6
8
12
16
22
25
36
2,4
2,4
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
6418677417245
6418677417252
-
Teplotný
rozsah
použitia
Hmotnosť
Dĺžka
[°C]
[kg/m]
[mm]
od -55 °C
do +125 °C
1 000
Použitie
Trubice sú predovšetkým určené pre elektrickú izoláciu káblových spojok a koncoviek do
1kV, prípadne pre utesnenie alebo pre ochranu pred koróziou. Na vnútornej strane trubice
neobsahujú teplom taviteľné lepidlo.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Elektrická pevnosť 20 kV/mm, farba - čierna.
Montáž
Po umiestnení trubice na miesto určenia trubicu zmršťujeme mäkkým žltým plameňom od
stredu smerom na kraj. Zmršťujeme rovnomerným pohybom po celom obvode trubice a
dávame pozor, aby sme pod povrchom trubice neuzavreli vzduchové bubliny a aby sme
trubicu nespálili. Po vychladnutí, môžeme s izolovaným materiálom pracovať.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Štandardná dĺžka balenia je 1 000mm. Po dohode sú možné aj iné dĺžky. V označení sa
potom vynecháva koncové 1000, napr. CPEEP 33-8.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN za tepla zmraštiteľné
trubice CPEEPL, hrubostenné, čierne, s lepidlom
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
EAN
CPEEPL 13-4/1000
CPEEPL 19-6/1000
CPEEPL 33-8/1000
CPEEPL 45-12/1000
CPEEPL 51-16/1000
CPEEPL 68-22/1000
CPEEPL 85-25/1000
CPEEPL 130-36/1000
CPEEPL 165-50/1000
Priemer
pred
zmraštením
Minimálny
priemer
po zmraštení
D [mm]
d [mm]
Maximálna
hrúbka
steny po
zmraštení
T [mm]
13
19
33
45
51
68
85
130
165
4
6
8
12
16
22
25
36
50
2,4
2,4
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,5
6418677442643
6418677417337
6418677417344
6418677442650
6418677442667
6418677442674
6418677417382
-
Teplotný
rozsah
použitia
Hmotnosť
Dĺžka
[°C]
[kg/m]
[mm]
od -55 °C
do +125 °C
1 000
Použitie
Trubice sú predovšetkým určené pre elektrickú izoláciu káblových spojok a koncoviek do 1kV,
prípadne pre utesnenie alebo pre ochranu pred koróziou. Na vnútornej strane trubice
neobsahujú teplom taviteľné lepidlo.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Elektrická pevnosť 20 kV/mm, farba - čierna.
Montáž
Po umiestnení trubice na miesto určenia trubicu zmršťujeme mäkkým žltým plameňom od
stredu smerom na kraj. Zmršťujeme rovnomerným pohybom po celom obvode trubice a
dávame pozor, aby sme pod povrchom trubice neuzavreli vzduchové bubliny a aby sme
trubicu nespálili. Trubicu zmrašťujeme pokiaľ nevyteká z okrajov teplom taviteľné lepidlo. Po
vychladnutí, môžeme s izolovaným materiálom pracovať.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Štandardná dĺžka balenia je 1 000mm. Po dohode sú možné aj iné dĺžky. V označení sa potom
vynecháva koncové 1000, napr. CPEEPL 33-8.
15
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN za tepla zmraštiteľné
trubice PEE, tenkostenné,
žlto-zelené, bez lepidla
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
PEE 209
PEE 211
PEE 213
PEE 215
16
Menovité
napätie
U0/U
[V]
0,6/1
D [mm]
Minimálny
priemer
po zmraštení
d [mm]
Maximálna
hrúbka steny
po zmraštení
T [mm]
12,7
19,0
25,4
38,1
6,4
9,5
12,7
19,0
0.7
0.8
1,0
1,2
Priemer pred
zmraštením
Farba
žlto-zelené
pruhy
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[m]
0,034
0,076
50
Použitie
Trubice sú predovšetkým určené pre značenie PEN / PE vodičov. Trubice na vnútornej
strane neobsahujú teplom taviteľné lepidlo.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Farba - žltozelené pruhy.
Montáž
Po umiestnení trubice na miesto určenia trubicu zmršťujeme mäkkým žltým plameňom od
stredu smerom na kraj. Zmršťujeme rovnomerným pohybom po celom obvode trubice a
dávame pozor, aby sme pod povrchom trubice neuzavreli vzduchové bubliny a aby sme
trubicu nespálili.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
29.09.2010
NN Káblové opravné
manžety SRS
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
EAN
SRS3.1
SRS3.15
SRS4.1
SRS4.15
SRS5.1
SRS5.15
SRS6.1
SRS6.15
SRS7.1
SRS7.15
6418677442971
6418677442988
6418677442995
6418677443008
6418677443015
6418677443022
6418677443039
6418677443046
6418677443053
6418677443060
D/d
[mm]
50/15
50/15
75/22
75/22
105/30
105/30
146/38
146/38
188/55
188/55
Vysvetlivky: D – pred zmraštením,
Dĺžka
[mm]
1 000
1 500
1 000
1 500
1 000
1 500
1 000
1 500
1 000
1 500
d – po zmraštení,
T
[mm]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Hmotnosť
[kg]
-
Balenie
[ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T – min. hodnota po zmraštení
Použitie
SRS univerzálne teplom zmraštiteľné káblové opravné manžety možno použiť na rýchlu a
spoľahlivú opravu plášťa NN káblov U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE alebo papierovou
izoláciou.
Opravnú manžetu takisto možno použiť na opravu plášťa VN káblov s drobným poškodením
alebo na preventívne zvýšenie mechanickej ochrany plášťa.
Materiál
Trubica
Spona
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a
neobsahujúci halogény. Farba - čierna.
Oceľ.
Montáž
Poškodené miesto plášťa očistíme a zdrsníme. Potom trubicou manžety obopneme poškodené
miesto plášťa kábla a trubicu uzavrieme oceľovou sponou. Následne zmrašťujeme plameňom
(zmrašťujeme mäkkým žltým plameňom).
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99, EN 60684-1
17
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
11.11.2010
NN Káblové rozdeľovacie
hlavy SBO
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
SBO2.1
SBO2.2
SBO3.1
SBO3.3
SBO3.4
SBO3.5
SBO4.1
SBO4.2
SBO4.3
SBO4.4
EAN
6418677442865
6418677442872
6418677442889
6418677442896
6418677442902
6418677442919
6418677442933
6418677442940
6418677442957
6418677442964
Vysvetlivky:
D, D1 – pred zmraštením,
D/d
[mm]
33/10
60/22
38/14
60/22
80/33
110/47
48/14
55/25
72/22
100/33
d,d1 – po zmraštení,
D1/d1
[mm]
14/3
24/7
15/4
26/8
36/16
48/20
15/4
20/6
25/9
35/14
H
[mm]
90
120
110
185
210
250
105
180
190
215
H1
[mm]
20
35
20
45
50
75
25
45
45
50
T
[mm]
2,0
3,0
1,5
3,0
3,2
3,0
1,5
3,0
3,0
3,0
Hmotnosť
[kg]
0,010
0,033
0,018
0,071
0,130
0,185
0,022
0,078
0,085
0,135
Balenie
[ks]
1
1
100
25
25
15
100
100
75
24
T - po zmraštení
Použitie
SBO univerzálne teplom zmrašťované káblové rozdeľovacie hlavy možno použiť na ukončenie
NN káblov U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE alebo XLPE izoláciou. Rozdeľovacia hlava chráni kábel
voči prenikaniu vody, vlhkosti a prachu.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Farba - čierna.
Montáž
1)
2)
3)
4)
5)
18
Prierez žíl NN kábla
2
[mm ]
2x 6 - 35
2x 50 - 95
3x 6 - 50
3x 50 -120
3x 120 -240
3x 240 -300
4x 6 - 50
4x 50 - 95
4x 50 - 150
4x 95 - 300
Kábel pred montážou vyrovnáme a očistíme.
Plášť zdrsníme dodaným brusným papierom a očistíme obrúskom obsahujúcim
odmasťujúcu látku.
Po odstránení plášťa vytvarujeme žily tak, aby sa rozdeľovacia hlava nasadila čo
najbližšie k miestu kruhového orezania plášťa kábla.
Rozdeľovaciu hlavu po nasadení dokonale zmraštíme propán-butánovým horákom
(zmrašťujeme mäkkým – žltým plameňom).
Montáž káblových ôk vykonávame až po úplnom vychladnutí káblovej rozdeľovacej hlavy.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99, EN 60684-1
Poznámka
Zvláštnu pozornosť venujeme zmrašteniu na mieste redukovaných žil.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
NN Káblové koncové
utesňovacie uzávery SEC
1 (1)
Názov:
Strana:
Technické údaje
Typ
SEC1.1
SEC1.2
SEC1.3
SEC1.4
SEC1.5
SEC1.6
SEC1.7
EAN
6418677442797
6418677442803
6418677442810
6418677442827
6418677442834
6418677442841
6418677442858
Vysvetlivky: D – pred zmraštením,
D/d
[mm]
15/5
25/9
40/15
63/24
75/32
106/45
120/57
L
[mm]
45
70
102
118
133
164
155
F
[mm]
2,3
3,0
3,2
3,7
4,3
4,5
4
d – po zmraštení,
Hmotnosť
[kg]
0,003
0,008
0,018
0,040
0,053
0,099
0,105
Balenie
[ks]
500
100
50
100
50
25
20
F – min. hodnota po zmraštení
Použitie
SEC univerzálne teplom zmraštiteľné káblové koncové utesňovacie uzávery možno použiť na
uzavretie NN káblov U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE plášťom alebo rôzne druhy káblov
papierovou izoláciou . Utesňovací uzáver chráni koniec kábla voči prenikaniu vody, vlhkosti a
prachu, prípadne oleja.
Materiál
Zosietený polyolefín odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a neobsahujúci
halogény. Farba - čierna.
Montáž
Koniec plášťa kábla očistíme a zdrsníme. Potom nasunieme koncový utesňovací uzáver až na
doraz a zmrašťujeme mäkkým žltým plameňom. Zmrašťovať začíname od konca káble.
Náradie
Propán-butánový horák alebo teplovzdušná pištoľ.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99, EN 60684-1
19
Ensto káblové príslušenstvo pre VN napätie
Okrem
klasickej
teplej
technológie (súbory zmrašťované za tepla pomocou
plameňa) Ensto vyvíja a
úspešne presadzuje studenú
technológiu (súbory zmrašťované za studena systémom
odvíjania podpornej špirály).
Teplá technológia využíva
kombinované
dvojvrstvové
trubice, ktoré robia montáž
jednoduchšiu a znižujú počet
komponentov. Taktiež znižujú
pravdepodobnosť vytvorenia
vzduchových
bublín
a
medzier, znečistenie medzi
pole riadiacou vrstvou a
izoláciou.
Životnosť káblových súborov
je dlhá a montáž jednoduchá.
Ensto
balík
pre
teplú
technológiu obsahuje :
1. Vnútorné
a
vonkajšie
káblové koncovky pre 1žilové alebo 3-žilové káble
s
polymérovou
alebo
papierovou izoláciou.
2. Priame alebo prechodové
spojky pre 1-žilové alebo 3žilové káble s polymérovou
alebo papierovou izoláciou.
Studená technológia využíva
systém podpernej špirály,
integrovaný pole riadiaci kužeľ
s deflektorom, v prípade
spojok aj elektródu a znižuje
počet trubíc o 1 ks.
Momentálne Ensto balík pre
studenú technológiu obsahuje:
1. Vnútorné
a
vonkajšie
Zloženie spojky: skrutkový káblový spojovač s
trhacími hlavami, pole riadiaca páska, kombinovaná dvojvrstvová trubica ( pole riadiaca vrstva a
izolácia), kombinovaná trubica (izolácia, polovodivá vrstva).
20
káblové koncovky pre 1žilové káble polymérovou
izoláciou.
2. Priame spojky pre 1-žilové
káble
s
polymérovou
izoláciou.
Okrem týchto produktov
Ensto balík obsahuje:
priame, uhlové, "T" a pre
paralelné pripojenie tienené
odpojiteľné konektory.
Ensto vyrába, vyvíja a
presadzuje
štandardné
používanie
skrutkových
káblových ôk a spojovačov s
trhacími hlavami.
Montáž za studena zmrašťovanej koncovky.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
VN káblové skrutkové
spojovače SMJ
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové skrutkové spojovače SMJ s trhacími hlavami
Použitie
SMJ spojovače možno použiť v káblových spojkách pre spojenie všetkých kombinácii žíl jadier
zemných VN káblov do 36kV a to ako hliníkových (Al) tak aj medených (Cu) jadier žíl u káblov
s polymérovou ale i papierovou izoláciou.
Technické údaje
Typ
Typ a prierez vodiča
2
SMJ 1.27
SMJ 2.47
22
[mm ]
10-95 Al/Cu
95-240 Al/Cu
A
B
[mm]
70
120
[mm]
26
34
Hmotnosť
[g]
103
309
Balenie
[ks]
20
10
Priemer
otvoru
[mm]
14
20,5
Materiál
Telo
Skrutky
Nadstavec
Pocínovaný hliník
Pocínovaná mosadz
Hliník
Montáž
Pomocou kľúča na matice sa krútiacim momentom doťahuje skrutka až do okamihu, kedy
dôjde k odtrhnutiu hlavy skrutky. Súčasťou každého spojovača je nadstavec, ktorý sa pred
doťahovaním nasunie na hlavu skrutky a tým sa prenáša krútiaci moment na skrutku a zároveň
sa odstraňuje riziko odtrhnutia hlavy skrutky v nesprávnom bode. Dôležité je vykonávať
doťahovanie rovnomerne a bez bočných pohybov, aby k odtrhnutiu hláv skrutiek došlo
vplyvom krútiaceho momentu a nie silou šmyku.
Náradie
Kľúč na matice so 6-hrannou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
VN káblové skrutkové
oká SML s trhacími
hlavami
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové skrutkové oká SML s trhacími hlavami
SML káblové oká možno použiť na ukončenie zemných VN káblov do 36kV pre všetky
kombinácie žíl jadier a to ako hliníkových (Al) tak aj medených (Cu) jadier žíl u káblov s
plastovou alebo papierovou izoláciou.
Použitie
Technické údaje
Type
SML 1.17
SML 2.27
SML 2.272
Typ a prierez
vodiča
Priemer
tela oka
[mm]
A
[mm]
10-95 Al/Cu
95-240 Al/Cu
95-240 Al/Cu
26
34
34
Dĺžka
Priemer
otvoru–päta
Priemer
otvoru
Hmotnosť
Balenie
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
[mm]
[g]
[ks]
13
16
16
74
120
120
13
13
17
14
20
20
95
280
275
20
10
10
Materiál
Telo
Skrutky
Nadstavec
Pocínovaný hliník
Pocínovaná mosadz
Hliník
Montáž
Pomocou kľúča na matice sa krútiacim momentom doťahuje skrutka až do okamihu, kedy
dôjde k odtrhnutiu hlavy skrutky. Súčasťou každého oka je nadstavec, ktorý sa pred
doťahovaním nasunie na hlavu skrutky a tým sa prenáša krútiaci moment na skrutku a zároveň
sa odstraňuje riziko odtrhnutia hlavy skrutky v nesprávnom bode. Dôležité je vykonávať
doťahovanie rovnomerne a bez bočných pohybov, aby k odtrhnutiu hláv skrutiek došlo
vplyvom krútiaceho momentu a nie silou šmyku.
Náradie
Kľúč na matice so 6-hrannou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
23
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
Názov:
12.11.2010
VN káblové spojky CJ11
Strana:
1 (1)
VN káblové spojky CJ11 za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN spojky typu CJ11 sú určené
pre rýchle a spoľahlivé spojenie jednožilových 10kV a 22kV
káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôteným
tienením a s polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y),
AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
EAN
Typ
CJ11.2402
CJ11.2403
CJ11.2404
CJ11.2402C
CJ11.2403C
CJ11.2404C
24
6438100302948
6438100300562
6438100302962
6438100301095
6438100300548
6438100302979
Vrátane
káblového
spojovača
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
70- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
Min. priemer
nad izoláciou
[mm]
Dĺžka
spojky
[mm]
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[ks]
14
19
19
14
19
19
700
700
700
700
700
700
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (1 žilu):
- káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CJ11.240xC) alebo bez káblových spojovačov (CJ11.240x).
- za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi a
elektródou
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- za studena zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: výplňová páska, PVC páska, vulkanizačná
páska, pružinové perá, silikón, čistiaca tkanina, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť
do krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce
káblov pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a
taktiež neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po
skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž káblových spojok vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž
nevyžaduje použitie plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových spojovačov s trhacími
hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
VN káblové spojky CJ11ALS
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové spojky CJ11-ALS za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN spojky typu CJ11-ALS sú určené
pre rýchle a spoľahlivé spojenie jednožilových 10kV a 22kV
káblov s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým
tienením a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
* ilustračné foto spojky typu CJ11
Technické údaje
Typ
EAN
Vrátane
kábloveho
spojovača
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
CJ11.2402-ALS
CJ11.2403-ALS
CJ11.2404-ALS
CJ11.2402C-ALS
CJ11.2403C-ALS
CJ11.2404C-ALS
6438100302955
6438100300555
6438100302986
6438100301101
6438100300531
6438100302993
nie
áno
25 - 95
70- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
Un=22kV
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
Minim.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Dĺžka
Spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[ks]
14
19
19
14
19
19
700
700
700
700
700
700
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (1 žilu):
- káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CJ11.240xC-ALS) alebo bez káblových spojovačov (CJ11.240x-ALS).
- za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi a
elektródou
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- za studena zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: súpravu pre pripojenie uzemnenia pre Al
páskové tienenie kábla, výplňová páska, PVC páska, vulkanizačná páska, pružinové perá,
silikón, čistiaca tkanina, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť
do krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce
káblov pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a
taktiež neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po
skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž spojok vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových spojovačov s trhacími hlavami ani lisovacích
klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
25
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
Názov:
12.11.2010
VN káblové spojky HJ11
Strana:
1 (1)
VN káblové spojky HJ11 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJ11 sú určené pre spoľahlivé
spojenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s
medeným drôteným tienením a s polymérovým plášťom napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
HJ11.1202C
HJ11.1203C
HJ11.1204C
HJ11.1205C
HJ11.2402C
HJ11.2403C
HJ11.2404C
HJ11.2405C
EAN
6418677444746
6418677444760
6418677444784
6418677444807
6418677444869
6418677444883
6418677444906
6418677444920
Menovité
napätie
siete
[kV]
10
22
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
Min. priemer
nad izoláciou
Dĺžka
spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[mm]
[kg]
[ks]
35 – 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
25 – 95
95- 240
150 - 300
400 - 630
-
-
1,58
1,81
1,96
1,67
2,00
3,80
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (1 žilu):
- VN káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadrá žíl káblov
(súprava HJ11.xxxxC) alebo VN káblový skrutkový spojovač neobsahuje (súprava HJ11.xxxx).
- za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s pole riadiacou vrstvou
- za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s polovodivou vrstvou
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- za tepla zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiaca páska, výplňová hmota, výplňová
páska, PVC páska, skrutkový spojovač, čistiaca tkanina, brusná tkanina, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce káblov
pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka Štandardné balenie súboru je vrátane skrutkových spojovačov. V prípade požiadavky vieme pripraviť
a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
26
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové spojky
HJW11
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové spojky HJW11 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJW11 sú určené pre spoľahlivé
spojenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s
hliníkovým páskovým tienením a s polymérovým plášťom napr.
AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Typ
HJW11.2402
HJW11.2403
HJW11.2404
HJW11.2402C
HJW11.2403C
HJW11.2404C
EAN
6418677446993
6418677447006
6418677447013
6418677447051
6418677447068
6418677447075
Vrátane
kábloveho
spojovača
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
50 - 120
120- 240
240 - 300
50 - 95
120 - 240
240 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Minim.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Dĺžka
Spojky
Hmotnosť
Balenie
-
[mm]
[kg]
[ks]
-
5,36
5,55
6,76
5,87
6,694
8,129
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 3 spojky (3 žily):
- 3x VN káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadrá žíl káblov
(súprava HJW11.xxxC) alebo VN káblový skrutkový spojovač neobsahuje (súprava HJW11.xxx).
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s pole riadiacou vrstvou
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s polovodivou vrstvou
- 3x sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- 3x za tepla zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: súprava pre prepojenie Al páskového tienenia,
pružinové perá, pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska, čistiaca
tkanina, brusná tkanina, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce káblov
pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka Štandardné balenie súboru je vrátane skrutkových spojovačov. V prípade požiadavky vieme pripraviť
a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
27
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
Názov:
12.11.2010
VN káblové spojky HJ33
Strana:
1 (1)
VN káblové spojky HJ33 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou s medeným drôteným tienením
a so spoločným polymérovým plášťom
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJ33 sú určené pre spoľahlivé
spojenie trojžilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s
medeným drôteným tienením žíl a so spoločným polymérovým plášťom
napr. A(C)XEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y, AXAL-TT PRO.
Technické údaje
Typ
HJ33.1202C
HJ33.1203C
HJ33.1204C
HJ33.2402C
HJ33.2403C
HJ33.2404C
EAN
6418677445040
6418677445064
6418677445088
6418677445163
6418677445187
6418677445200
Menovité
napätie
siete
Prierez
jadra žily
Al/Cu
[kV]
10
22
Min. priemer
nad izoláciou
Dĺžka
spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm ]
[mm]
[mm]
[kg]
[ks]
35 – 95
95 - 240
150 - 300
25 – 95
95- 240
150 - 300
-
-
4,11
5,20
6,51
4,31
5,50
7,03
1
1
1
1
1
1
2
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (3 žily):
- 3x VN káblové skrutkové spojovače s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadrá žíl
káblov (súprava HJ33.xxxxC) alebo VN káblové skrutkové spojovače neobsahuje (súprava
HJ33.xxxx).
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s pole riadiacou vrstvou
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s polovodivou vrstvou
- 3x sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- 2x za tepla zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiaca páska, výplňová hmota, výplňová
páska, PVC páska, skrutkový spojovač, čistiaca tkanina, brusná tkanina, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce káblov
pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka Štandardné balenie súboru je vrátane skrutkových spojovačov. V prípade požiadavky vieme pripraviť
a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
28
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové spojky
HJU33
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové spojky HJU33 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou s medeným drôteným tienením
a so spoločným polymérovým plášťom – typu tzv. "univerzálne káble"
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJU33 sú určené pre spoľahlivé
spojenie 3-žilových univerzálnych káblov typu EXCEL, FXCEL, AXCES.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovité
napätie
siete
Vrátane
káblového
spojovača
kV
HJU33.2401
HJU33.2401C
HJU33.2402
HJU33.2402C
HJU33.2401
HJU33.2401C
HJU33.2402
HJU33.2402C
6418677450754
6418677450761
10
6418677450754
6418677450761
-
22
Prierez
jadra žily
Al/Cu
mm
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
2
10 - 16
70 – 95
10 - 16
70 – 95
Dĺžka
spojky
Hmotnosť
Balenie
mm
kg
sada
-
2,536
2,845
3,441
3,750
2,536
2,845
3,441
3,750
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 1 spojku (3 žily):
- káblové skrutkové spojovače s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadra žíl káblov – ak
je v označení prípona C.
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- 2ks za tepla zmrašťované plášťové trubice
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: tmel, pásky, čistiaci a brusný materiál.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení montáže dajte
okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní
trubíc na konce káblov pred samotným spojkovaním dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili.
Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
V prípade použitia káblových skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje
použitie lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005).
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
29
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vnútorné
koncovky CIT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky CIT1 za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu CIT1 sú
určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vnútornom prostredí,
ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a s
polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz,
N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
CIT1.2402
CIT1.2403
CIT1.2404
CIT1.2402L
CIT1.2403L
CIT1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
62
62
62
62
62
62
Počet
striešok
[mm]
3
3
3
3
3
3
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
270
270
270
270
270
270
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x plus 1 káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CIT1.240xL) alebo bez káblových skrutkových ôk (CIT1.240x).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné
pásky, pružinové perá, silikón, čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
30
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vonkajšie
koncovky COT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky COT1 za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu COT1 sú
určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vonkajšom prostredí,
ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a
s polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y),
AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
COT1.2402
COT1.2403
COT1.2404
COT1.2402L
COT1.2403L
COT1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
100
100
100
100
100
100
Počet
striešok
[mm]
3
3
3
3
3
3
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
350
350
350
350
350
350
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x plus 1 káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(COT1.240xL) alebo bez káblových skrutkových ôk (COT1.240x).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovaným silikónovým deflektorom
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné
pásky, pružinové perá, silikón, čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily. Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
31
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
VN káblové vnútorné
koncovky CIT1-ALS
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky CIT1-ALS za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu CIT1-ALS sú
určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vnútornom prostredí,
ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým tienením a
s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Vrátane
káblových
ôk
Typ
CIT1.2402-ALS
CIT1.2403-ALS
CIT1.2404-ALS
CIT1.2402L-ALS
CIT1.2403L-ALS
CIT1.2404L-ALS
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
62
62
62
62
62
62
Počet
striešok
[mm]
3
3
3
3
3
3
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
270
270
270
270
270
270
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CIT1.240xL-ALS) alebo bez káblových skrutkových ôk (CIT1.240x-ALS).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi
- ostatné potrebné komponenty pre montáž koncovky: súpravu pre pripojenie uzemnenia pre Al
páskové tienenie kábla, výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné pásky, pružinové perá, silikón,
čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
32
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
28.09.2010
VN káblové vonkajšie
koncovky COT1-ALS
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky COT1-ALS za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu COT1-ALS
sú určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vonkajšom
prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov
s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým
tienením a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W,
DISTRI.
Technické údaje
Vrátane
káblových
ôk
Typ
COT1.2402-ALS
COT1.2403-ALS
COT1.2404-ALS
COT1.2402L-ALS
COT1.2403L-ALS
COT1.2404L-ALS
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
100
100
100
100
100
100
Počet
Dĺžka
striešok koncovky
[mm]
3
3
3
3
3
3
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
350
350
350
350
350
350
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(COT1.240xL-ALS) alebo bez káblových skrutkových ôk (COT1.240x-ALS).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovaným silikónovým deflektorom
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: súpravu pre pripojenie uzemnenia pre Al
páskové tienenie kábla, výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné pásky, pružinové perá, silikón,
čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
33
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vnútorné
koncovky HIT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HIT1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HIT1 sú určené pre spoľahlivé, vo
vnútornom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a s polymérovým
plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
HIT1.1202
HIT1.1203
HIT1.1204
HIT1.1205
HIT1.1206
HIT1.1202L
HIT1.1203L
HIT1.1204L
HIT1.1205L
HIT1.2402
HIT1.2403
HIT1.2404
HIT1.2405
HIT1.2406
HIT1.2402L
HIT1.2403L
HIT1.2404L
HIT1.2405L
Menovité
napätie
sieti
[kV]
Vrátane
skrutkových
ôk
nie
10
áno
nie
22
áno
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
Min.
priemer nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
[mm]
-
-
0
-
-
0
-
-
90
115
115
130
130
90
115
115
130
1
1
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
370
370
370
400
430
370
370
370
400
420
420
420
450
480
420
420
420
450
0,792
0,979
1,350
1,600
1,850
0,792
0,979
1,350
1,600
1,246
1,373
2,146
-
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1(3) káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl
káblov (HIT1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HIT1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 0ks resp. 3ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska,
medený pocínovaný drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
34
1
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vonkajšie
koncovky HOT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOT1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOT1 sú určené pre spoľahlivé, vo
vonkajšom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a s polymérovým
plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
HOT1.1202
HOT1.1203
HOT1.1204
HOT1.1205
HOT1.1206
HOT1.1202L
HOT1.1203L
HOT1.1204L
HOT1.1205L
HOT1.2402
HOT1.2403
HOT1.2404
HOT1.2405
HOT1.2406
HOT1.2402L
HOT1.2403L
HOT1.2404L
HOT1.2405L
Menovité
napätie
sieti
[kV]
Vrátane
skrutkových
ôk
nie
10
áno
nie
22
áno
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
Min.
priemer nad
izoláciou
[mm]
-
-
-
-
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[sada]
[mm]
[mm]
[kg]
90
115
115
130
130
90
115
115
130
90
115
115
130
130
90
115
115
130
370
370
370
400
400
370
370
370
450
420
420
420
450
480
420
420
420
450
0,756
1,051
1,166
1,893
2,727
1,308
1,507
2,345
2,813
-
1
1
3
3
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1(3)ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl
káblov (HOT1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HOT1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks resp. 9ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska,
medený pocínovaný drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
35
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
15.11.2010
VN káblové vnútorné
koncovky HITW1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HITW1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HITW1 sú určené pre
spoľahlivé, vo vnútornom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a
22kV káblov s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým tienením
a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Typ
HITW1.2402
HITW1.2403
HITW1.2404
HITW1.2402L
HITW1.2403L
HITW1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
50 - 120
120- 240
240 - 300
50 - 95
120 - 240
240 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
-
90
115
115
90
115
115
Počet
striešok
na žilu
[mm]
Dĺžka
koncovky
[mm]
1
420
1
420
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[sada]
1,896
2,012
2,210
2,051
2,600
3,195
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1 káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HITW1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HITW1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: súprava pre pripojenie uzemnenia pre Al páskové tienenie kábla,
pružinové perá, pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska, čistiace a
brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
36
1
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
15.11.2010
VN káblové vonkajšie
koncovky HOTW1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOTW1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOTW1 sú určené pre
spoľahlivé, vo vonkajšom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a
22kV káblov s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým tienením
a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Typ
HOTW1.2402
HOTW1.2403
HOTW1.2404
HOTW1.2402L
HOTW1.2403L
HOTW1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
50 - 120
120- 240
240 - 300
50 - 95
120 - 240
240 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
-
90
115
115
90
115
115
Počet
striešok
na žilu
[mm]
Dĺžka
koncovky
[mm]
3
420
3
420
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[sada]
1,920
2,326
2,631
2,247
3,200
3,600
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HOTW1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HOTW1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 9ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: súprava pre pripojenie uzemnenia pre Al páskové tienenie kábla,
pružinové perá, pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska, čistiace a
brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
37
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové koncovky
HIT3
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HIT(U)3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HIT3 sú určené pre spoľahlivé, vo vnútornom prostredí,
ukončenie trojžilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením
a so spoločným polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y,
AXAL-TT PRO.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
sieti
Vrátane
skrutkových
ôk
[kV]
HITU3.1201
HIT3.1202
HIT3.1203
HIT3.1204
HITU3.1201L
HIT3.1202L
HIT3.1203L
HIT3.1204L
HITU3.2401
HIT3.2402
HIT3.2403
HIT3.2404
HITU3.2401L
HIT3.2402L
HIT3.2403L
HIT3.2404L
38
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
nie
10
áno
nie
22
áno
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
[mm]
Dĺžka
koncovky
L
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
-
-
0
450 - 1100
-
-
0
450 - 1100
1
450 - 1100
1
450 - 1100
-
-
90
90
115
115
90
90
115
115
1,397
2,676
1,000
1,442
1,150
2,676
-
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- 3ks plus 1ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HIT(U)3.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HIT(U)3.240x).
- 1ks za tepla zmrašťovaná rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 0ks resp. 3ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, pocínovaný medený drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubíc a rozdeľovacej
hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
39
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vonkajšie
koncovky HOT(U)3
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOT(U)3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOT(U)3 sú určené pre spoľahlivé, vo vonkajšom
prostredí, ukončenie trojžilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôteným
tienením a so spoločným polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY,
N2XS(F)2Y, AXAL-TT PRO.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
sieti
Vrátane
skrutkových
ôk
[kV]
HOTU3.1201
HOT3.1202
HOT3.1203
HOT3.1204
HOTU3.1201L
HOT3.1202L
HOT3.1203L
HOT3.1204L
HOTU3.2401
HOT3.2402
HOT3.2403
HOT3.2404
HOTU3.2401L
HOT3.2402L
HOT3.2403L
HOT3.2404L
40
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
nie
10
áno
nie
22
áno
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
-
-
-
-
Dĺžka
koncovky
L
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[mm]
[kg]
[sada]
90
90
115
115
90
90
115
115
90
90
115
115
90
90
115
115
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
1,514
1,795
1,896
2,932
1,170
2,473
1,500
2,345
3,180
-
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
1
1
3
3
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- 3ks plus 1ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HOT(U)3.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HOT(U)3.240x).
- 1ks za tepla zmrašťovaná rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks resp. 9ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, pocínovaný medený drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubíc a rozdeľovacej
hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
41
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vnútorné
koncovky HITU3
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HITU3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením –
typu tzv. "univerzálne káble"
Použitie
Za tepla zmrašťované koncovky typu HITU3 sú určené
pre spoľahlivé, vo vnútornom prostredí, ukončenie 3žilových univerzálnych káblov typu EXCEL, FXCEL,
AXCES.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
U
Vrátane
káblových
ôk
[kV]
HITU3.1201
HITU3.1201L
HITU3.2401
HITU3.2402
HITU3.2401L
HITU3.2402L
10
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
nie
áno
nie
22
áno
10 - 35
10 - 16
70 – 95
10 - 16
70 – 95
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
-
Priemer
striešok
Počet
striešok
[mm]
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
0,915
1,287
1,150
1,572
1
1
1
1
1
1
-
0
450-1100
90
1
450-1100
Materiál
Súbor obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadra žíl káblov (súprava
HITU3.xxxxL) alebo VN skrutkové oká neobsahuje (súprava HITU3.xxxx).
- 1ks rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 0ks resp. 3ks za tepla zmršťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, čistiaci a brusný materiál, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení montáže dajte
okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice
a rozdeľovacej hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro
nezašpinili a taktiež neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne
dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005).
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
42
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové vonkajšie
koncovky HOTU3
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOTU3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením –
typu tzv. "univerzálne káble"
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOTU3 sú
určené pre spoľahlivé, vo vonkajšom prostredí,
ukončenie 3-žilových univerzálnych káblov typu EXCEL,
FXCEL, AXCES.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
sieti
Vrátane
káblových
ôk
Prierez
jadra
žily
Al/Cu
2
[mm ]
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
nie
áno
10 - 35
10 - 35
10 - 16
70 - 95
10 - 16
70 - 95
-
[kV]
HOTU3.1201
HOTU3.1201L
HOTU3.2401
HOTU3.2402
HOTU3.2401L
HOTU3.2402L
10
nie
22
áno
Priemer Počet
striešok striešok
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
1,17
1,54
1,50
1,82
1
1
1
1
1
1
[mm]
90
1
450 - 1100
90
3
450 - 1100
Materiál
Súbor obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadra žíl káblov (súprava
HOTU3.xxxxL) alebo VN skrutkové oká neobsahuje (súprava HOTU3.xxxx).
- 1ks rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks resp. 9ks za tepla zmršťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, čistiaci a brusný materiál, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení montáže dajte
okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice
a rozdeľovacej hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro
nezašpinili a taktiež neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne
dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005).
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
43
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové konektory
URZTJ 250 priame
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné priame konektory URZTJ 250
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 1 žilu
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné priame konektory typu URZTJ 250 sú určené pre spoľahlivú
inštaláciu 10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením,
napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie. Menovitý prúd konektora je 250 A.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovité
napätie
sieti
Menovitý
prúd
Prierez
jadra žily
[kV]
[A]
[mm ]
2
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
251 x 114
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
URZTJ250.5
URZTJ250.7
URZTJ250.9
URZTJ250.12
URZTJ250.35
URZTJ250.50
URZTJ250.70
URZTJ250.95
URZTJ250.120
6418677444029
6418677444036
6418677444043
6418677444012
6418677438127
6418677438134
6418677438141
6418677438158
6418677438165
10
22
250
250
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
Cu 35
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
16,8-19,2
16,8-19,2
19,7-22,5
19,7-22,5
16,8-19,2
19,7-22,5
21,5-24,6
21,5-24,6
23,9-27,3
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
44
6418677449369
6418677433276
10 a 22
250
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Pin kontakt
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Izolácia z EPDM
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Káblové oko
6. Kapacitný merací bod a vodivý kryt
7. XLPE izolácia kábla
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových lisovacích ôk (pin kontakt). Pre káble s
Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika, lisovacie kliešte.
Normy
DIN 47636, EN 50181
45
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové konektory
URZJ 250 uhlové
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné uhlové konektory URZJ 250
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 1 žilu
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné uhlové konektory typu URZJ 250 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie. Menovitý prúd konektora je 250 A.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovité
napätie
sieti
Menovitý
prúd
Prierez
jadra žily
[kV]
[A]
[mm ]
2
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
217 x 155
3,22
3,24
3,27
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
URZJ250.3
URZJ250.5
URZJ250.7
URZJ250.9
URZJ250.12
URZJ250.35
URZJ250.50
URZJ250.70
URZJ250.95
URZJ250.120
6418677456428
6418677443985
6418677443992
6418677444005
6418677443978
6418677438073
6418677438080
6418677438097
6418677438103
6418677438110
10
22
250
250
Cu 35
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
Cu 35
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
14,0-17,2
16,8-19,2
16,8-19,2
19,7-22,5
19,7-22,5
16,8-19,2
19,7-22,5
21,5-24,6
21,5-24,6
23,9-27,3
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
46
6418677449369
6418677433276
10 a 22
250
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Pin kontakt
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Izolácia z EPDM
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Káblové oko
6. Kapacitný merací bod a vodivý kryt
7. XLPE izolácia kábla
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových lisovacích ôk (pin kontakt). Pre káble s
Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika, lisovacie kliešte.
Normy
DIN 47636, EN 50181
47
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové T - konektory
USQJ 630
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory USQJ 630
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 1 žilu
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory typu USQJ 630 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie. Menovitý prúd konektora je 630 A.
Technické údaje
Menovitý
prúd
Typ
EAN
Prierez
jadra žily
2
Al/Cu [mm ]
[A]
Un=10kV
Un=22kV
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
252 x 214
8,355
8,270
8,290
8,245
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
USQJ630.1
USQJ630.2
USQJ630.25
USQJ630.3
USQJ630.4
USQJ630.5
USQJ630.55
USQJ630.6
6418677438004
6418677438011
6418677444050
6418677438028
6418677438035
6418677438042
6418677444067
6418677438059
630
50 - 70
95 - 120
150 - 185
240
300
-
25 - 35
50 - 70
95 - 120
150
185 - 240
300
16,3-18,6
19,7-22,5
19,7-22,5
22,9-26,1
24,5-28,0
27,7-31,7
27,7-31,7
32,5-37,2
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
48
6418677449369
6418677433276
630
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Skrutka M16
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Silikónová izolácia
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Izolácia kábla
6. Izolačná zátka + polovodivý gumený kryt
7. Káblové skrutkové oko s trhacou hlavou
8. Kapacitný merací bod a polovodivý kryt
9. Káblový adaptér
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami (pin
kontakt). Pre káble s Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika.
Normy
DIN 47636, EN 50181
49
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové T - konektory
USQJSE 630
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory USQJSE 630
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
- balenie konektora pre 1 žilu plus dodatočné príslušenstvo pre
úpravu kábla z 3-žilového na 3 x 1-žilový
- telo konektora
Použitie
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory typu USQJSE 630 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 3-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
AXEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y, AXAL-TT PRO, EXCEL, FXCEL, AXCES, do
transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6 pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie.
Menovitý prúd konektora je 630 A.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovitý
prúd
Prierez
jadra žily
2
Al/Cu [mm ]
[A]
Un=10kV
Un=22kV
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
-
1
typy pre 3-žilové VN káble s medeným drôtovým tienením
USQJ630SE.1
USQJ630SE.2
USQJ630SE.25
USQJ630SE.3
USQJ630SE.4
USQJ630SE.5
USQJ630SE.55
USQJ630SE.6
50
6418677456121
6418677456138
6418677456145
6418677456152
6418677456169
6418677456176
6418677456183
6418677456190
630
50 - 70
95 - 120
150 - 185
240
300
-
25 - 35
50 - 70
95 - 120
150
185 - 240
300
16,3-18,6
19,7-22,5
19,7-22,5
22,9-26,1
24,5-28,0
27,7-31,7
27,7-31,7
32,5-37,2
252 x 214
Náčrt
1. Skrutka M16
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Silikónová izolácia
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Izolácia kábla
6. Izolačná zátka + polovodivý gumený kryt
7. Káblové skrutkové oko s trhacou hlavou
8. Kapacitný merací bod a polovodivý kryt
9. Káblový adaptér
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami (pin
kontakt). Sada USQJSE na rozdiel od sady USQJ obsahuje ešte dodatočné príslušenstvo, ktoré
koniec trojžilového kábla upraví na tri konce jednožilového kábla.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika.
Normy
DIN 47636, EN 50181
51
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové T - konektory
USHJ 630
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory USHJ 630 zadné
pre paralelné pripojenie ku T - konektorom USQJ 630 (USQJSE 630)
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 3 žily
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory typu USHJ 630 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie a to spôsobom ako paralelné pripojenie ku T-konektorom
USQJ 630, USQJSE 630. Menovitý prúd konektora je 630 A.
Technické údaje
Menovitý
prúd
Typ
EAN
Prierez
jadra žily
2
Al/Cu [mm ]
[A]
Un=10kV
Un=22kV
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
paralelného
pripojenia
konektorov
vxh
[mm x mm]
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[sada]
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
USHJ630.1
USHJ630.2
USHJ630.25
USHJ630.3
USHJ630.4
USHJ630.5
USHJ630.55
USHJ630.6
6418677455360
6418677455377
6418677455384
6418677455391
6418677455407
6418677455414
6418677456404
6418677455018
630
50 - 70
25 - 35
50 - 70
95 - 120
150 - 185 95 - 120
240
150
185 - 240
300
300
16,3-18,6
19,7-22,5
19,7-22,5
22,9-26,1
24,5-28,0
27,7-31,7
27,7-31,7
32,5-37,2
252 x 370
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
52
6418677449369
6418677433276
630
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Konektor USHJ 630
2. Konektor USQJ 630, USQJSE 630
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami (pin
kontakt). Pre káble s Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika.
Normy
DIN 47636, EN 50181
53
Register
Typ
Popis
Str.
C
CIT1
CIT1-ALS
COT1
COT1-ALS
CJ11
CJ11-ALS
CPEE
CPEEL
CPEEP
CPEEPL
VN káblová vnútorná za studena zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vnútorná za studena zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Al páskovým tienením
VN káblová vonkajšia za studena zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vonkajšia za studena zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Al páskovým tienením
VN káblová za studena zmrašťovaná spojka pre 1- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová za studena zmrašťovaná spojka pre 1- žilový kábel s Al páskovým tienením
NN strednostenná za tepla zmrašťovaná trubica bez lepidla, čierna
NN strednostenná za tepla zmrašťovaná trubica s lepidlom, čierna
NN hrubostenná za tepla zmrašťovaná trubica bez lepidla, čierna
NN hrubostenná za tepla zmrašťovaná trubica s lepidlom, čierna
30
32
31
33
24
25
12
13
14
15
VN káblová vnútorná za tepla zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vnútorná za tepla zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Al páskovým tienením
VN káblová vnútorná za tepla zmrašťovaná koncovka pre 3- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vnútorná za tepla zmrašťovaná koncovka pre 3- žilový univerzálny kábel
VN káblová za tepla zmrašťovaná spojka pre 3- žilový univerzálny kábel
VN káblová za tepla zmrašťovaná spojka pre 1- žilový kábel s Al páskovým tienením
VN káblová za tepla zmrašťovaná spojka pre 1- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová za tepla zmrašťovaná spojka pre 3- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vonkajšia za tepla zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vonkajšia za tepla zmrašťovaná koncovka pre 1- žilový kábel s Al páskovým tienením
VN káblová vonkajšia za tepla zmrašťovaná koncovka pre 3- žilový kábel s Cu drôteným tienením
VN káblová vonkajšia za tepla zmrašťovaná koncovka pre 3- žilový univerzálny kábel
34
36
38
42
29
27
26
28
35
37
40
43
NN tenkostenná za tepla zmrašťovaná trubica bez lepidla, žltozelená
16
NN káblové skrutkové oko Al/Cu, Al
NN káblové rozdeľovacie hlavy
NN káblové koncové utesňovacie uzávery
NN káblová spojka – priama (polymér-polymér),gélová, 4-5 žíl
NN káblová spojka – priama (polymér-polymér),s manžetou, 4 žily
NN káblová spojka – priama (polymér-polymér), 5 žíl
NN káblová spojka – priama (polymér-polymér), 4 žily
NN káblová spojka – prechodová (papier-polymér), 4 žily
NN prídavná sada pre prechodovú spojku
NN káblový skrutkový spojovač Al/Cu
VN káblový skrutkový spojovač Al/Cu
VN káblové skrutkové oko Al/Cu
NN káblová opravná mnažeta
NN káblová vnútorná koncovka
NN káblová vonkajšia koncovka
5
18
19
8
7
6
6
9
9
4
22
23
17
10
11
VN káblový tienený odpojiteľný uhlový konektor pre 1-žilový kábel, 250 A
VN káblový tienený odpojiteľný priamy konektor pre 1-žilový kábel, 250 A
VN káblový tienený odpojiteľný T-konektor zadný pre paralelné pripojenie pre 1-žilový kábel , 630 A
VN káblový tienený odpojiteľný T-konektor pre 1-žilový kábel , 630 A
VN káblový tienený odpojiteľný T-konektor pre 3-žilový kábel , 630 A
46
44
52
48
50
H
HIT1
HITW1
HIT3
HITU3
HJU33
HJW11
HJ11
HJ33
HOT1
HOTW1
HOT3
HOTU3
P
PEE
S
SAL
SBO
SEC
SJGEL
SJKK
SJKV0C-SE
SJKxC
SJKxC.SJPy
SJPy
SLJ
SMJ
SML
SRS
STKI
STKO
U
URZJ 250
URZTJ 250
USHJ 630
USQJ 630
USQJSE 630
54
Poznámky
55
56
Informácie v tomto katalógu vyjadrujú najlepšie ENSTO znalosti v danej oblasti a sú prezentované v
dobrej viere zachovať správnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Vyhradzujeme si právo vykonať
zmeny v špecifikácii jednotlivých materiálov bez predchádzajúceho upozornenia. Buďte si toho vedomý
a preto nezávisle zhodnoťte použitie všetkých produktov pre zamýšľané aplikácie. ENSTO neposkytuje
žiadnu záruku kvality na jednotlivé časti výrobku alebo čiastkového prevedenia. Naša zodpovednosť je
obsiahnutá v Orgalime S 2000 Všeobecné podmienky pre dodávky strojárenských, elektrotechnických a
elektronických výrobkov. Produkty montujte iba prostredníctvom oprávnených osôb majúcich aj
požadované národné znalosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti práce. ENSTO nie je zodpovedné za
konanie svojich distribútorov ani za škody spôsobené nesprávnym použitím, chybnou montážou,
nedodržiavaním národných bezpečnostných štandardov a opatrení.
Copyright © Ensto Oy 2010, Ensto™
The information in this brochure is to the best of Ensto´s knowledge and belief correct and reliable. We
reserve the right to make changes in the specifications, materials and production methods without
further notice. Be aware of that you have to evaluate independently the suitability of each product for the
intended application. Ensto does not give any assurance of any particular quality or performance. Our
responsibilities for the products are set forth in the “Orgalime S 2000 General Conditions for the Supply
of Mechanical, Electrical and Electronic Products”. The products shall be installed only by a competent
person having nationally required knowledge. Ensto is not responsible for its distributors or for any
misuse, incorrect installation or ignored national safety or other national provisions.
Copyright © Ensto Oy 2010, Ensto™
UTILITY NETWORKS
ENSTO Czech s.r.o.
KOMERČNÍ ZÓNA ČESTLICE, OBCHODNÍ 107
251 01 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
TEl.+420 (0)272 680 338
FAX +420 (0)272 680 338
[email protected]
WWW.ENSTO.COM
Download

ENSTO káblové príslušenstvo pre NN a VN silové káble