Katalog/2001
X. INVALIDNÕ A HOTELOV› PROGRAM
Hotelov˝ program
InvalidnÌ program
Inda
Jofel
1
3
4
X
Katalog/2001
ËÌslo zboûÌ
popis zboûÌ
brutto cena
v KË bez DPH
1
INDA
sÈrie HOTELLERIE
X01.010101
X01.010103
X01.010105
X01.010107
X01.010109
X01.010111
X01.010113
X01.010115
X01.010117
X01.010119
X01.010121
X01.010123
X01.010125
X01.010127
X01.010129
X01.010131
X01.010133
X01.010135
X01.010137
X01.010139
X01.010141
X01.010143
X01.010145
X01.010147
X01.010149
X01.010151
X01.010153
X01.010155
X01.010157
X01.010159
X01.010161
X01.010163
X01.010165
X01.010167
X01.010169
X01.010171
X01.010173
X01.010175
X01.010177
X01.010179
X01.010181
X01.010183
X01.010185
X01.010189
X01.010191
X01.010193
X01.010195
X01.010197
X01.010199
X01.010201
Odpadkov˝ koö 10 l otev¯en˝
Odpadkov˝ koö s vÌkem 5 l
OtvÌraË l·hvÌ n·stÏnn˝
PoliËka dvojit·
D·vkovaË tekutÈho m˝dla
Stoj·nek na m˝dlo
Drû·k s poh·rkem
M˝dlenka kovov·
Drû·k na ruËnÌk
Drû·k na ruËnÌk ov·ln˝
P·r drû·k˘ s tyËkou 30 cm
P·r drû·k˘ s tyËkou 45 cm
P·r drû·k˘ s tyËkou 60 cm
VÏö·k jednoduch˝
VÏö·k dvojit˝
Kleenex
Kleenex na zabudov·nÌ
Drû·k WC papÌr dvojit˝
Rohov· poliËka dvojit·
Sed·tko sklopnÈ bÌlÈ
SedaËka vanov· bÌl·
Rohov· m˝dlenka dr·tÏn·
Rohov· m˝dlenka dr·tÏn·
M˝dlenka dr·tÏn· otev¯en·
KoöÌk na m˝dlo a houbu dr·tÏn˝
KoöÌk na m˝dlo a houbu dr·tÏn˝
VysouöeË vlas˘ n·stÏnn˝
KoöÌk na m˝dlo a houbu dr·tÏn˝
VysouöeË vlas˘ n·stÏnn˝
Dve¯nÌ zar·ûka
Dve¯nÌ zar·ûka
KosmetickÈ zrcadlo otoËnÈ
KosmetickÈ zrcadlo
Rohov· noûnÌ opÏrka
RohovÈ madlo s m˝dlenkou
Suö·k pr·dla otoËn˝ teplovodnÌ
VytahovacÌ öÚ˘ra na pr·dlo
PoliËka na ruËnÌky
Police na ruËnÌky
Police na ruËnÌky
Police na ruËnÌky
V·ha
VanovÈ madlo 25 cm
Madlo "L" bez m˝delnÌku
Madlo "L" s m˝delnÌkem
Madlo na sklenÏnou stÏnu
Drû·k na ruËnÌk 30 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ bez z·suvky a vypÌnaËe 63 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ bez z·suvky a vypÌnaËe 90 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ bez z·suvky a vypÌnaËe 120 cm
AO4010
AO4025
AO4030
AO4060
AO4070
AO4090
AO4100
AO4110
AO4150
AO4160
AO418A
AO418B
AO418C
AO4200
AO4210
AO4250
AO4270
AO4280
AO4320
AO4360
AO4380
AO4490
AO449H
AO4500
AO4510
AO451H
AO4520
AO453H
AO454A
AO4560
AO4570
AO4580
AO4590
AO4610
AO4620
AO4650
AO4660
AO467N
AO4680
AO4690
AO470F
AO4800
AO490T
AO491T
AO492T
AO4930
AO494A
AO498A
AO498B
AO498C
1 290
1 290
299
3 471
1 990
892
687
1 114
650
864
763
808
855
287
326
1 360
1 145
1 334
1 481
3 218
3 881
790
948
734
993
1 186
1 995
1 794
3 354
133
201
3 179
2 906
771
1 816
9 282
989
1 227
1 794
3 062
2 457
1 239
816
1 118
1 808
1 186
798
4 154
4 349
4 992
Individu·lnÌ rabaty se ¯ÌdÌ rabatovou listinou a vöeobecn˝mi obchodnÌmi podmÌnkami firmy DEWE.
X - invalidnÌ a hotelov˝ program
X1
X
Katalog/2001
ËÌslo zboûÌ
popis zboûÌ
brutto cena
v KË bez DPH
0
X01.010203
X01.010205
X01.010207
X01.010209
X01.010211
X01.010213
X01.010215
X01.010217
X01.010227
X01.010229
X01.010231
X01.010233
X01.010235
X01.010237
X01.010239
X01.010241
X01.010243
X01.010245
X01.010247
X01.010249
X01.010251
X01.010253
X01.010255
X01.010257
X01.010259
X01.010261
X01.010263
X01.010265
X01.010267
X01.010269
X01.010285
X01.010287
X01.010289
X01.010291
X01.010293
X01.010295
X01.010297
X01.010299
X01.010301
X01.010303
X01.010305
X01.010307
X01.010311
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ bez z·suvky a vypÌnaËe 160 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ na mÌru bez z·suvky a vypÌnaËe 61-64
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ na mÌru bez z·suvky a vypÌnaËe 65-94
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ na mÌru bez z·suvky a vypÌnaËe 95-124
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ na mÌru bez z·suvky a vypÌnaËe 125-159
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ se z·suvkou a vypÌnaËem 63 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ se z·suvkou a vypÌnaËem 90 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ se z·suvkou a vypÌnaËem 120 cm
SvÌtidlo z·¯ivkovÈ na mÌruse z·suvkou a vypÌnaËem 125-159
WC souprava z·vÏsn·
Kleenex se z·mkem
PopelnÌk
P·r h·Ëk˘
VÏö·k
D·vkovaË tekutÈho m˝dla
Drû·k deodorantu
Kleenex
Kleenex se z·mkem
Z·sobnÌk skl·danÈho WC papÌru
P·r drû·k˘ s poliËkou 1170
WC souprava z·vÏsn·
Liöta na 4 h·Ëky
Drû·k na rezervnÌ WC papÌr
Drû·k na WC papÌr
M˝dlenka na zabudov·nÌ
WC souprava na zabudov·nÌ
Drû·k WC papÌru na zabudov·nÌ
Drû·k WC papÌru na zabudov·nÌ se z·mkem
Drû·k WC papÌru dvojit˝
Drû·k WC papÌru dvojit˝ se z·mkem
Podloûka do sprchovÈ vaniËky
Podloûka do vany
SedaËka
StoliËka
Zrcadlo s osvÏtlenÌm 57x69 cm
Zrcadlo s osvÏtlenÌm 55x63 cm
Zrcadlo 60x50 cm
Zrcadlo s poliËkou 50x51 cm
Zrcadlo s poliËkou 60x51 cm
Zrcadlo s liötami 72x63 cm
Zrcadlo s liötami 90x63 cm
Zrcadlo s osvÏtlenÌm 64x87 cm
Zrcadlo 72x63x15 cm s poliËkou
AO498D
AO498L
AO498M
AO498N
AO498P
AC498A
AC498B
AC498C
498V
AO5140
AO425C
AO5300
AO5610
AO5620
AO5670
AO6010
AO7250
AO725C
AO9250
A3809N+11706
A38140
A38240
A38250
A38270
A80110
A80140
A80280
A8028C
A80290
A8029C
AO198B
AO199B
AO3320
AO3750
AO7780
AO7790
AO7800
AO781A
AO781B
AO782A
AO782B
AO7920
AO8820
5 519
4 485
4 797
5 558
6 084
4 310
5 207
5 655
5 295
907
1 360
915
215
328
1 492
548
1 250
1 557
537
1 422
1 592
1 042
897
1 046
1 024
3 588
1 106
1 375
2 379
2 828
566
566
2 867
1 638
5 733
5 285
1 514
2 223
2 379
2 984
3 276
8 346
5 636
X01.010321
X01.010323
X01.010325
X01.010327
X01.010329
X01.010331
X01.010341
Zrcadlo s osvÏtlenÌm 60x75 cm
Zrcadlo 70x100 cm
Zrcadlo 90x100 cm
Zrcadlo 100x100 cm
Zrcadlo 120x100 cm
Zrcadlo 130x100 cm
LampiËka na zrcadlo
A23790
AO472A
AO472B
AO472C
AO472D
AO472E
A00960
7 586
4 758
5 636
6 045
6 903
7 469
1 488
Cel˝ program HOTELLERIE je v provedenÌ chrom
Individu·lnÌ rabaty se ¯ÌdÌ rabatovou listinou a vöeobecn˝mi obchodnÌmi podmÌnkami firmy DEWE.
X2
X - invalidnÌ a hotelov˝ program
Katalog/2001
ËÌslo zboûÌ
popis zboûÌ
brutto cena
v KË bez DPH
1
JOFEL
osouöeËe
X02.020101
X02.020103
X02.020105
X02.020107
X02.020109
X02.020111
X02.020113
X02.020115
X02.020117
AA12000
AA11000
AA22000
AA32000
AA61000
AA62000
AA63000
AA71000
AA72000
fotobuÚka
tlaËÌtko
fotobuÚka
fotobuÚka
tlaËÌtko
fotobuÚka
tlaËÌtko +AA64000 fotobuÚka
tlaËÌtko
fotobuÚka
Standart /ABS plast/
Standart /ABS plast/
Melamina
Run - kov
Ibero /ocel+bil˝ lak/
Ibero /ocel+bÌl˝ lak/
Ibero /ocel+chrom/
Ministandart / plast/
Ministandart / plast/
3 599
3 294
4 343
5 112
6 893
7 308
16 080
2 562
2 794
hotelovÈ fÈny
X02.030101
X02.030103
X02.030105
AB10000 550W
AB20000 fÈn + osouöeË Capricho 1600 W
AB30000 n·stÏnn˝ fÈn s drû·kem
2 623
2 916
1 452
d·vkovaËe tekutÈho m˝dla
X02.040101
X02.040103
X02.040105
X02.040107
X02.040109
X02.040111
AC11100
AC21100
AC60000
AC70000
AC71000
ALL1001
plast 0,7 l
plast+kov 1,4 l
leötÏn˝ nerez, z·pustn˝
plast - bÌl˝ 0,9 l
kou¯ov˝ plast + kov 0,9 l
celokovo˝-chrom 0,5 l
Popular
Total vision
Standart
Aitana Blanca
Aitana Luxe
Bradley
403
671
1 696
427
549
1 086
z·sobnÌky toaletnÌho papÌru
X02.050101
X02.050103
X02.050105
X02.050107
AE12400
AE12100
AE12500
AE23000
pr. 22 cm
pr. 26,5 cm
pr. 30 cm
pr. 21 cm
kov-bÌl˝, z·mek
kov-bÌl˝ z·mek
kov-bÌl˝, z·mek
nerez satÈn, z·mek
609
670
731
731
X02.050109
X02.050111
X02.050113
X02.050115
X02.050117
AE21000
AE22000
AE41000
AF12000
AF 22000
pr. 26,5 cm
pr. 30 cm
pr. 27,5 cm
2 role nad sebou
2 role nad sebou
nerez satÈn, z·mek
nerez satÈn, z·mek
bÌl˝ plast, z·mek
nerez satÈn
kov-bÌl˝
792
1 097
464
915
720
z·sobnÌky papÌrov˝ch ruËnÌk˘
X02.060101
X02.060103
X02.060105
AH12000 nerez leötÏn˝
AH20000 bÌl˝-kov
AH13000 nerez satÈn
600 ruËnÌk˘
600 ruËnÌk˘
800 ruËnÌk˘
842
683
1 452
Cel˝ program JOFEL na dopt·nÌ.
X
Individu·lnÌ rabaty se ¯ÌdÌ rabatovou listinou a vöeobecn˝mi obchodnÌmi podmÌnkami firmy DEWE.
X - invalidnÌ a hotelov˝ program
X3
Katalog/2001
ËÌslo zboûÌ
popis zboûÌ
brutto cena
v KË bez DPH
1
INVALIDNÕ PROGRAM
X50.010001
X50.010002
X50.010003
X50.010004
X50.010005
X50.010006
X50.010007
X50.010008
X50.010009
12 A
12 B
12 C
4
6
7
8
P10
P9
madlo pevnÈ
madlo pevnÈ
madlo sklopnÈ krakorcovÈ
madlo sprchovÈ
madlo vanovÈ
madlo vanovÈ
madlo univers·lnÌ 70 cm
sedaËka do sprchy
sklopnÈ zrcadlo 60x45
v provedenÌ komaxit
X50.020001
X50.020002
X50.020003
X50.020004
Umyvadlo invalidnÌ bÌlÈ Zita
Umyvadlo Rehab s otvorem pro baterii
Umyvadlo Rehab bez otvoru pro baterii
Sifon Geberit do zdi pro umyvadlo Rehab
1 099
5 550
5 260
1 680
X50.030002
X50.030003
X50.030004
WC ALBONOVA vodorovn˝ odpad
WC ALBONOVA svisl˝ odpad
WC sed·tko Objekt
3 000
3 100
920
Individu·lnÌ rabaty se ¯ÌdÌ rabatovou listinou a vöeobecn˝mi obchodnÌmi podmÌnkami firmy DEWE.
X4
X - invalidnÌ a hotelov˝ program
959
521
721
595
1 185
684
431
1 309
1 489
Download

Katalog/2001 X