„ Brigády v Jihočeském kraji a zahraničí ”.
9. května 2014 - Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - 19.týden
TÁBORSKO
SOBĚSLAV - PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY
Doručování denního tisku v oblasti obce
Soběslav. Motorizovaná doručovací pochůzka
ranní roznáška tisku - úspěšné doručení do 7.30
hod. Pracovněprávní vztah - dohoda o provedení práce (předpokládaný rozsah 300 hodin/rok)
nebo dohoda o pracovní činnosti (výdělky do
2.500,- Kč/měsíc) - práci v šestidenním pracovním cyklu (pondělí - Sobota) - práce v časných
ranních hodinách (5.00 – 7.30 hodin) předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody.
Zadavatel Česká pošta a.s., Jana Žákovská, vedoucí oddělení dodejny Soběslav, tel. 381 522 040,
mobil 734 877 649
TÁBOR - PRODAVAČ
Pracovník marketingového prodeje fresh baru pobočka v Tescu - vlastní výroba a prodej 100%
ovocných koktejlů, Požadavky - vyučení, flexibilitu, zodpovědnost, pozitivní přístup k práci,
komunikaci se zákazníkem, po zapracování
možno hlavní pracovní poměr.
Zadavatel Loyd investment s.r.o., Planá nad
Lužnicí, Ilona Štěpánová, 732 417 455
ČESKOBUDĚJOVICKO
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - DOPLŇOVÁNÍ
ZBOŽÍ
Jde o doplňování pro celosvětového výrobce
nealkoholických nápojů. Pracuje se 1x v týdnu
na prodejnách typu Penny,Albert apod. Při spokojenosti možnost spolupráce na více prodejnách. Týdenní náročnost práce je v rozmezí 1-2
hodin. Přesněji dle tour plánu. Výdělek je 75,Kč/hod na ŽL nebo DPP. Nástup na doplňování
by byl ihned nebo dle dohody. Práce je vhodná
také pro studenty. DOPLŇOVANI (merchandising) - ZNAMENÁ doplňování zboží do regálu v
dané prodejně, starání se o dané zboží, kontrola
jeho záruk, jeho čistoty. Zboží se bere ze skladu
prodejny, není potřeba ho tam vozit.
Zadavatel Sales House s.r.o., Křížová, Praha 4
601 301 069, [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE - BRIGÁDA NA
VELETRHU HOBBY
Přijmeme promotérky a promotéry pro prezentaci a prodej OK-PLAST - první náplasti bez lepidla v rámci výstavy Hobby v Českých
Budějovicích ve dnech 14.-18.5.2014.
Nabízíme - GARANCI 750,-Kč/den bez ohledu na
prodejní výsledek nebo atraktivní provizi, celkem cca. 1.500 – 2.500 Kč/den - zaškolení
ZDARMA - maximální podporu během celé spolupráce - kvalitní a atraktivní výrobky z
Německa a Rakouska - příspěvek na cestu nebo
ubytování (pokud jste ze vzdálenějšího města)
- další spolupráce po akci jako brigáda i na HPP
je možná. Výběrové řízení a školení: 13.5.2014 v
Českých Budějovicích.
Zadavatel Schweizer s.r.o., Lucie Stachová, Štefánikova 281/33, 69501 Hodonín, [email protected], +420 518 342 580
ČESKOKRUMLOVSKO
ČESKOKRUMLOVSKO
PRACHATICKO
CHVALŠINY - KUCHAŘ/KA A POMOCNÝ Přesněji dle tour plánu. Výdělek je 75,-Kč/hod
na ŽL nebo DPP. Nástup na doplňování by byl
KUCHAŘ/KA DO RESTAURACE
Hledáme šikovné, pracovité a zodpovědné li- ihned nebo dle dohody. Práce je vhodná také
dičky do nově zařízené kuchyně v restauraci po- pro studenty. DOPLŇOVANI (merchandising) blíž Krumlova (kuchař/ka, pomocný kuchař/ka) ZNAMENÁ doplňování zboží do regálu v dané
na letní sezonu. Nabízíme příjemný kolektiv a za- prodejně, starání se o dané zboží, kontrola jeho
jímavé ohodnocení při kvalitně odvedené práci. záruk, jeho čistoty. Zboží se bere ze skladu
Znalost AJ či NJ velkou výhodou. Nabízíme: prodejny, není potřeba ho tam vozit.
ohodnocení dle praxe a zkušeností (80 - 120 Zadavatel Sales House s.r.o., Křížová, Praha 4
Kč/hod.) - mladý a příjemný kolektiv - nově a pl- 601 301 069, [email protected]
ně vybavená kuchyň - po domluvě možná do- PRACHATICE - KONTROLOR/KA KVALITY
prava na místo pracoviště. V případě vážného DISTRIBUCE
zájmu nás prosím kontaktujte a zašlete svůj ži- Kontrola kvality distribuce reklamních novin
(formou dotazníkového šetření), kontakt se závotopis s kontaktem na sebe.
Zadavatel VDS - Verwer development & service k a z n í k y v t e r é n u ( d o t a z n a d o r u č e n í
Zákaznických novin Kaufland), pohyb v regionu
s.r.o., Lacinová, [email protected]
ČERNÁ V POŠUMAVÍ - POMOCNÁ SÍLA DO Prachatice a okolí, vypracování kontrolních
zpráv na základě odpovědí získaných v terénu
KUCHYNĚ
Hledáme pracovité, flexibilní, spolehlivé kolegy od zákazníků, zpracování administrativy spojena letní sezonu do hotelové kuchyně. Odměna né s činností, předávání stížností zákazníků, týkajících se Zákaznických novin Kaufland, na
60 - 70 Kč/hod.
Zadavatel SOVINIUM INVEST, Kamila Kšíkalová, centrálu společnosti. V případě zájmu do předDiS., Černá v Pošumaví 69, 775 778 748, provozra- mětu e-mailu vždy napište „Prachatice“.
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s.,
[email protected]
Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, http://kaufland.jJINDŘICHOHRADECKO
obs.cz/
DAČICE - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
STRAKONICKO
Jde o doplňování pro celosvětového výrobce
BLATNÁ
VODŃANY
- DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
nealkoholických nápojů. Pracuje se 1x v týdnu
na prodejnách typu Penny,Albert apod. Při spo- Jde o doplňování pro celosvětového výrobce
kojenosti možnost spolupráce na více prodej- nealkoholických nápojů. Pracuje se 1x v týdnu
nách. Týdenní náročnost práce je v rozmezí 1-2 na prodejnách typu Penny,Albert apod. Při spohodin. Přesněji dle tour plánu. Výdělek je 75,- kojenosti možnost spolupráce na více prodejKč/hod na ŽL nebo DPP. Nástup na doplňování nách. Týdenní náročnost práce je v rozmezí 1-2
by byl ihned nebo dle dohody. Práce je vhodná hodin. Přesněji dle tour plánu. Výdělek je 75,také pro studenty. DOPLŇOVANI (merchandi- Kč/hod na ŽL nebo DPP. Nástup na doplňování
sing) - ZNAMENÁ doplňování zboží do regálu v by byl ihned nebo dle dohody. Práce je vhodná
dané prodejně, starání se o dané zboží, kontrola také pro studenty. DOPLŇOVANI (merchandijeho záruk, jeho čistoty. Zboží se bere ze skladu sing) - ZNAMENÁ doplňování zboží do regálu v
dané prodejně, starání se o dané zboží, kontrola
prodejny, není potřeba ho tam vozit.
jeho záruk, jeho čistoty. Zboží se bere ze skladu
Zadavatel Sales House s.r.o., Křížová, Praha 4
prodejny, není potřeba ho tam vozit.
601 301 069, [email protected]
Zadavatel Sales House s.r.o., Křížová, Praha 4
ČERVENÁ LHOTA - LUKOSTŘELBA
Obsluha střelnice pro luky a kuše na hradech a 601 301 069, [email protected]
BLATNÁ - INSTRUKTOR LETNÍ DĚTSKÝ
zámcích. Odměna 55 - 65 Kč/hodina.
Zadavatel Miloslav Ulrych, [email protected] TÁBOR
J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C - TA Z AT E L / K A , Jsme specialisté na dětské tábory a hledáme aktivní holky a kluky INSTRUKTORY/KY pro naše
ANKETÁŘ/KA
Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti - kon- letní aktivity. Preferujeme studenty/ky VŠ pedataktování zemědělských podniků pro sjednání gogického směru, kteří mají zkušenosti s prací
schůzky za účelem dotazování - dotazování ag- s dětmi. Koukni na www.4camps.cz a pokud se
ronomů a jiných oprávněných osob pracujících Ti naše tábory líbí a splňuješ níže uvedené podv zemědělských podnicích (dotazování probíhá mínky, napiš nám na níže uvedený email.
v běžné pracovní době (8-16) na pracovišti dota- Termíny táborů: 1.turnus: 28.6.-5.7., 2.turnus:
zované osoby) - práce se seznamem kontaktů 5.7.-12.7., 3.turnus:12.7.-19.7., 4.turnus.19.7.na zemědělské podniky ve vybrané lokalitě - 26.7., 5.turnus: 26.7.-2.8., 6.turnus: 2.8.-9.8.
drobné administrativní činnosti – práce s inter- 7.turnus: 9.8.-16.8. Požadavky - věk 18+ (podním systémem, vedení knihy jízd apod. Odměna mínka) - zkušenosti s prací oddílového vedoucího na letních táborech pro děti a mládež 170 - 340 Kč/hodina.
Zadavatel Kleffmann Group, s.r.o., Markéta schopnost kolektivní spolupráce - student/ka
Smejkalová, +420 608 873 818, marketa.smejkalo- vysoké školy pedagogického zaměření, sociální práce, sociální pedagogika - kurz první [email protected]
ci - čistý trestní rejstřík, potvrzení o zdravotní
PÍSECKO
způsobilosti práce na táborech - hudební, výORLÍK - ZVÍKOV - LUKOSTŘELBA
tvarné, sportovní nadání výhodou - práce v týObsluha střelnice pro luky a kuše na hradech a mu -min čas strávený na táboře 2 týdny v kuse,
zámcích. Odměna 55 - 65 Kč/hodina.
maximálně však 4 týdny. Pokud máš zájem praZadavatel Miloslav Ulrych, [email protected] covat na tomto jedinečném táboru jako instruktor/ka, neváhej a pošli svůj životopis, foto, pár
PRACHATICKO
PRACHATICE - VIMPERK - DOPLŇOVÁNÍ vět o sobě a krátký medailonek s nejlepší táborovou vzpomínkou.
ZBOŽÍ
Jde o doplňování pro celosvětového výrobce Zadavatel ZR GAMES, S.R.O., Jana Cimalová,
nealkoholických nápojů. Pracuje se 1x v týdnu +420 736 162 445, [email protected]
KAPLICE - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Jde o doplňování pro celosvětového výrobce
nealkoholických nápojů. Pracuje se 1x v týdnu
na prodejnách typu Penny,Albert apod. Při spokojenosti možnost spolupráce na více prodejnách. Týdenní náročnost práce je v rozmezí 1-2
hodin. Přesněji dle tour plánu. Výdělek je 75,Kč/hod na ŽL nebo DPP. Nástup na doplňování
by byl ihned nebo dle dohody. Práce je vhodná
také pro studenty. DOPLŇOVÁNÍ - doplňování
zboží do regálu v dané prodejně, starání se o dané zboží, kontrola jeho záruk, jeho čistoty.
na prodejnách typu Penny,Albert apod. Při spoZadavatel Sales House s.r.o., Křížová, Praha 4
kojenosti možnost spolupráce na více prodej601 301 069, [email protected]
nách. Týdenní náročnost práce je v rozmezí 1-2
hodin.
KOMPLETNÍ SEZNAM
AGENTUR PRÁCE V ČR
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace
Pro potřeby členských Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje
Jihočeská informační informačních center pro mládež v České republice. Zpracovala Jihočeská informační centra pro
centra pro mládež
mládež. Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor.
www.jicm.cz
pro
Informační centrum
mládež Tábor
www.icmtabor.cz
„ Brigády v Jihočeském kraji a zahraničí ”.
9. května dubna 2014 - Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - 19.týden
HOLANDSKO
VELKÁ BRITÁNIE
ŠPANĚLSKO
Road, NN2 6JX Northampton, Ing. Jana Romanova
PRÁCA V MÄSOZÁVODOCH. Aj bez znalosti
pobytu: 3-6 měsíců.
jazyka.
LANZAROTE, PLAYA DE LOS POCILLOS, Tel.: 00441633280006, http://rapieremployment.co.uk
Pracovníkov/čky príjmame na pomocné práce HOTEL 4*
do mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (bale- Pozice: pomocná síla v kuchyni. Nabízíme: ka- PRÁCA V HOTELOCH A V REŠTAURÁCIÁCH.
nie, váženie, etiketovanie, umývanie mäsa), na pesné 400 eur/měs., ubytování a stravování. 40 Aj letné umiestnenia pre študentov. (kuchár,linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-30 let, znalost čašník/čka,chyžná a iné pozície). Potrebná znarôzne skladové práce podľa potrieb zamestná- ŠJ. Nástup: květen-červen. Délka: 3-6 měsíců. losť Aj. Program "Work Experience in UK" ponúka možnosť nadobudnutia pracovnej skúsevateľa. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 900 - 1477 LLORET DE MAR, HOTEL 3*
EUR/mesiac. Mzda od 675-900 EUR v čistom – Pozice: číšník/servírka, recepční, pokojská. nosti v hoteloch a restauráciách na území
už po odrátaní ubytovania. TERMÍN NÁSTUPU: Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a Veľkej Británie. Naši partneri spolupracujú s
Ihneď - dohodou.
stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk približne 300 hotelmi a reštauráciami pričom
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná- 18-28 let, komunikativní znalost ŠJ a RJ, pro po- pracovné zaradenie je najmä pre pozície:
mestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Jana Marcinova
kojskou AJ nebo ŠJ. Nástup: květen-polovina kuchári všetkých kategórií: (headchef, sous
chef, chef de partie, commis chef či pomocná siE-mail: [email protected]
června. Ukončení: konec září.
la do kuchyne -kitchen porter), obsluha hostí:
LANZAROTE, HOTEL 4*, COSTA TEGUISE
http://www.universalconsulting.sk
čašník/čašníčka, upratovanie izieb: chyžná, práBALENIE PARADAJOK A INÉ POMOCNÉ Pozice: číšník/servírka v restauraci (2 osoby).
Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a ca za barom- barman/barmanka, všeobecný asiPRÁCE
Hľadáme šikovné pracovníčky na pomocné prá- stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk stent- výpomoc na viacerých pozíciach a tiež (v
ce v poľnohospodárstve v Holandsku. Hlavná 18-30 let, AJ. Nástup: květen - začátek června. menšom počte počas roka) aj pozície recepčná/recepčný. Minimálna mzda na hodinu je od
náplň práce: - balenie paradajok. Voľné miesta Délka: 3-6 měsíců.
6.31GBP a viac. (v závislosti od umiestnenia)
aj: - pri zbere paradajok, uhoriek, prípadne MALLORCA NEBO LANZAROTE 4*
iných plodín - manipulácia s prepravkami - iné Pozice: animátorka. Nabízíme: kapesné 300 eu- Častokrát je však pri manažérskych pozíciách
pomocné práce v poľnohospodárstve, napr. stri- r/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně. či pozíciách dobrých kuchárov uvádzaná ročne
Požadujeme: věk 18-28 let, AJ+NJ nebo AJ+ŠJ. od 16000 GBP/rok +. Ubytovanie a strava pri väčhanie lístkov, vysádzanie nových sadeníc...
Môže ísť aj o kumulované funkcie. Informácie o Nástup: květen - začátek června, délka: 3-6 měsí- šine pracovných ponúk 30-50GBP/týždeň priamo na hoteli, príp. v neďalekom staff-house.
pracovnom mieste: - kontaktná osoba na mies- ců.
Výhodou live-in ubytovania je tiež fakt, že do
te - práca min. 35 - 45 hod. týždenne + možnosť SALOU, TARRAGONA, HOTEL 3*
nadčasov - práca pre slovenského zamestnáva- Pozice: číšník/servírka (1-2 osoby). Nabízíme: práce nemusíte dochádzať a utrácať tak ďaľšie
teľa. Ponúkaný plat : - mzda na hodinu v čistom kapesné 300 eur/měs., ubytování a stravování. financie na dopravu. V prípade záujmu nám preod €5,50 – €6,75 už po odrátaní odvodov + uby- 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-30 let, ko- pošlite Váš životopis v ANGLICKOM jazyku spotovanie ZDARMA + možnosť pracovať nadčasy munikativní znalost AJ a RJ. Nástup: začátek- lu s Vašou fotografiou a referenciami z predošlej práce. (pokiaľ ich máte sú veľkou výhodou
až do 60 hodín * pozn. pracovníci vo veku 18 - 19 půlka června. Ukončení: půlka-konec září.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra pri umiestnení). Životopis Vás poprosím vyplniť
rokov majú mzdu €5,00 v čistom na hodinu.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná- Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha - čo najpodrobnejšie -nakoľko Vašu zložku premestie 18, 911 01 Trenčín, Tel.: +421 (0)32 Vokovice, 774 074 113, [email protected], posielame priamo našim anglickým partnerom
ako Vašu "vizitku". Uvedené náležitosti prepo7440174, Fax: + 421 (0)32 7432460 , E-mail: zivo- www.swsgroup.cz
sieľajte prosím na [email protected]
[email protected]
VELKÁ BRITÁNIE
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Jánošíkova 15A,
ŘECKO
AU PAIR POBYT PRO PÁR
0 1 0 0 1 Ž i l i n a , J a r o s l a v Ď u r a n a , Te l . :
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ Rodina z KENTU, mají 4 velké děti - pouze 2 do- 0903199901,0944087044, [email protected] Rodina hledá pár na pozici housekeeper vý- lecollege.sk, http://www.mobilecollege.sk
OSTROV KOS, HOTEL 4*
Pozice: pokojská a servírka (2 slečny). borné podmínky, nástup červenec na ROK. V O Ľ N É P O Z Í C I E V D I S T R I B U Č N Ý C H
Nabízíme: 430-450 eur/měs., ubytování a stra- Podmínka - akceptovat práce, ON - kolem domu, SKLADOCH - v Londýne a Readingu, . Plat od
vování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 zahrady, zvířat, řízení auta, ONA - 2 mladší děti, £6.31 do £11.17.
let, znalost AJ. Nástup: 15-20. května, ukončení: péče o domácnost, úklid. Podrobné informace London-Grays - zabehnutý sklad vhodný pre
si vyžádejte u agentury na mobilu 775 213 911
konec září.
mužov, výborne platové podmienky, ubytovaZadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra V nabídce máme i hodně letních rodin ve Špa- nie zabezpečené v domoch, blízkosti práce.
Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha - nělsku - Barcelona, Malorka, Madrid
Reading - zabehnutý teply sklad vhodný pre paVokovice, 774 074 113, [email protected], Zadavatel KES AGENCY, www.kesagency.com, ry skupiny a ženy. Výborne platové podmienky,
775 213 911, [email protected]
www.swsgroup.cz
ubytovanie zabezpečené v nájmoch domoch.
PRÁCA V SKLADE TESCO - READING
ŠPANĚLSKO
Náplň práce: Pickovanie potravinárskeho, droVhodné najmä pre mužov. Potrebné iba základy gistického a miešaného tovaru. Sklady sú s priePLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ angličtiny. Nástup možný ihneď. Jedná sa o fyC O S T A T E G U I S E ( O . L A N Z A R O T E ) , zicky náročnu prácu v teplom sklade ( cca 17 mernou teplotou cca 18ˇC. Pracujete s nízkozdvižným elektrickým vozíkom, na ktorom
APARTMÁNOVÝ HOTEL
stupňov). Práca je vhodná najma pre muzov.
Pozice: číšník/servírka v restauraci (2 osoby). Potrebná je znalosť anglického jazyka na za- máte umiestené klietky, do ktorých nakladáte toNabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a kladnej úrovni. Náplň práce: Objednávky sa do- var. Na ruke máte pripevnený skener, ktorý vám
stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk stávajú cez scanner (AMT). Tovar sa nakladá na udáva, aký tovar máte naložiť do klietok. Keď
18-30 let, AJ. Nástup: květen. Délka: 3-6 měsíců. paletu a následne sa vykladá na určené miesto máte klietky naplnené tovarom, tak ich odvážaANDALUSIE, COSTA DE LA LUZ, HOTEL 4* AND pomocou elektrického vozíka (LLOP). Práca tak- te k bráne -expedícia. Tato pracovná činnosť sa
opakuje. Vykládku tovaru z klietok do kamiónov
SPA
tiež zahŕňa triedenie, balenie, nakladanie a vykPozice: recepční, animátor/ka. Nabízíme: ka- ladanie tovaru podľa objednávky. Tieto úlohy vy- už robia iní zamestnanci. Transport:
pesné 300 eur/měs., ubytování a stravování. 40 žadujú vysokú úroveň pozornosti, detail pre London /Grays - Vyzdvihnutie z letiska zabezpehodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, komu- prácu, presnosť pri chystaní a balení, udržiava- čené ZDARMA. Reading - Vyzdvihnutie z bus/nikativní znalost AJ, pro recepční ŠJ a AJ. nie dobrých vzťahov na pracovisku s ostatnými vlak stanici v meste Reading, poprípade plán
Nástup: konec května-začátek června. kolegami, tímovú spoluprácu, flexibilitu a udr- cesty z letiska namiesto určenia poskytneme.
Zadavatel JOB 4U, s.r.o., Námestie SNP 26, 960
Ukončení: polovina-konec září.
žiavanie čistoty pracoviska - hygienu. Mzda: 01 Zvolen, Mgr. Renata Krausova, Tel.: 0944 258
LANZAROTE, HOTEL 4*
Tréning - prvý týždeň je platený 6,31 GBP na hoPozice: číšník (1 muž). Nabízíme: plat 400 eu- dinu. Pondelok - piatok: Nočná zmena: 6.81 – 690 , 0915 231 517, [email protected],
r/měs., ubytování a stravování zdarma. 10.74 GBP na hodinu, podla vykonu Sobota / http://job4uslovakia.sk/
Požadujeme: věk 18-25 let, dobrá znalost AJ, Nedela / Sviatky: Nočná zmena: 7.65 – 11.82
pas. Nástup: 1. července, délka: 3-6 měsíců.
GBP na hodinu, podla vykonu. V prípade záLANZAROTE, PLAYA BLANCA, 4* HOTELY
ujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. cisle
Pozice: číšník/servírka, pomocná síla v kuchy- 00447551170029 p. Milan Granitz alebo emailoEVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
ni, pokojská. Pracovní doba a plat: 300 eur/mě- m: [email protected]
http://ec.europa.eu/eures
síčně, 40 hod./týdně. Nabízíme: ubytování a stra- Zivotopisy posielajte prosim v anglictine.
vování zdarma. Požadujeme: věk 18-30 let, zna- Zadavatel Rapier Employment Ltd., 2 Stanhope
lost AJ nebo ŠJ. Nástup: květen-srpen, délka
EURES
Pro potřeby členských Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje
Jihočeská informační informačních center pro mládež v České republice. Zpracovala Jihočeská informační centra pro
centra pro mládež
mládež. Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor.
www.jicm.cz
pro
Informační centrum
mládež Tábor
www.icmtabor.cz
Download

09.05.2014 ta brigady 1914 - ICM