Záverečná správa k projektu
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Skalité – Kudlov 781
Názov projektu: Kľúč k bezpečnosti na cestách
Sídlo prijímateľa: Skalité 781, 023 14 Skalité
Banka prijímateľa: VÚB, a.s.
Číslo účtu prijímateľa: 1634383159/0200
Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Ľubica Serafinová
Číslo mobilu: 0915/977560
Meno zodpovedného za projekt: Mgr. Ľubica Serafinová
E-mail: [email protected]
STRUČNÉ ZHRNUTIE PRIEBEHU A VÝSLEDKOV PROJEKTU:
Naša základná škola s materskou školou s plnením školského vzdelávacieho programu
s názvom „Kľúč k vzdelaniu“, „Kľúčik k detským srdiečkam“ je zameraná aj na výchovu detí a žiakov
k zdravému životnému štýlu.
ZÁMER PROJEKTU :
 aktívnou pohybovou činnosťou rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti detí predškolského
a mladšieho školského veku
 rozširovať vedomosti o doprave a tým prispieť k zníženiu nehodovosti a úrazovosti na detí
cestách
 prostredníctvom množstva aktivít spoznávať pravidlá cestnej premávky teoreticky aj
prakticky prostredníctvom pravidiel osvojených v spolupráci s príslušníkmi polície ako aj
v rámci výučby.
OPODSTATNENOSŤ PROJEKTU:
Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka, ktorý je každý deň účastníkom
cestnej premávky. Naša škola sa nachádza v obci so zvýšeným dopravným ruchom. Vzbudenie
povedomia u detí o bezpečnosti na cestách je veľmi dôležité, ale nie postačujúce v rovine teórie bez
praktických zručností, ak naozaj chceme zredukovať riziká. Detské vnímanie okolitého prostredia je
limitované aj vtedy, keď dieťa dáva dobrý pozor. Riziko, ktorému treba čeliť v prípade nehody je
veľmi reálne a nedá sa mu zabrániť. Preto musíme deti naučiť, ako reagovať v konkrétnych situáciách.
V našej obci nie je dostupné detské dopravné ihrisko na precvičovanie praktických zručností. Preto
považujeme za vysoko efektívne zrealizovať projekt pri našej škole, ktorá môže poskytnúť priestory
na dopravnú výchovu aj ďalším školám v regióne horných Kysúc ako aj širšej verejnosti.
ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU PRE DETI:
ŠC 1: Dosiahnuť, aby všetky deti materskej školy a žiaci I. stupňa základnej školy pri ukončení
predprimárneho a primárneho vzdelávania mali dostatočne rozvinuté kompetencie z oblasti
cestnej premávky
Záverečná správa k projektu
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
ŠC 2: Vybudovať detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ do konca augusta 2014
ŠC 3: Zrealizovať aktivity zabezpečujúce prípravu detí na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej
premávke
PRIEBEH PROJEKTU:
Aktivita č. 1: Dopravný policajt
Cieľ:
Beseda s príslušníkom dopravnej polície o tom, ako sa majú správať ako účastníci
cestnej premávky pri chôdzi a jazde na chodníku a dopravnom ihrisku, ako sa majú
starať o svoje zdravie a bezpečnosť. Po ukončení besedy žiaci si overujú svoje
vedomosti testom.
Termín:
25. máj 2014
Miesto:
učebne základnej školy
Lektor:
príslušník OR PZ Čadca .p. Zlochová
Účastníci:
žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ
Priebeh:
Aktivity sa zúčastnili žiaci 3.a 4.ročníka.Aktivita bola zameraná na správanie sa ako
účastníkov cestnej premávky pri chôdzi, jazde na dopravnom ihrisku, starostlivosť
o zdravie a bezpečnosť. Cieľom dopravnej aktivity bolo zvyšovať vedomosti žiakov
v oblasti pravidiel cestnej premávky, zlepšovať ich orientáciu ako cyklistov, chodcov
v cestnej premávke, naučiť ich bezpečne prejsť cez križovatku. Poznávať dopravné
značky a pripraviť ich na bezpečný pohyb po uliciach, cestách. Zámerom dopravnej
polície bolo primeranou formou informovať deti na riziká spojené s nedodržiavaním
pravidiel v cestnej premávke, zvyšovať ich zodpovednosť za seba samého, za vlastnú
bezpečnosť a správanie. Po ukončení aktivity si žiaci overovali svoje vedomosti
testom.
Aktivita č. 2:
Nie je značka ako značka
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 2
Záverečná správa k projektu
Cieľ:
Termín:
Miesto:
Lektor:
Účastníci:
Priebeh:
Aktivita č. 3:
Cieľ:
Termín:
Miesto:
Lektor:
Účastníci:
Priebeh:
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Spoločná hra s onteraktívnymi prvkami, pri ktorej sa deti oboznamujú s dopravnými
značkami, rodičia pomáhajú deťom s triedením značiek.
28. máj 2014
učebne materskej školy, školský dvor
Mgr. Magda Jašurková
4. – 6. ročné deti MŠ, rodičia
V rámci tejto aktivity pri spoločnej hre s interaktívnymi prvkami sa deto
oboznamovali s dopravnými značkami, dopravným značením, reflexnými prvkami.
Vyskúšali si techniku prechádzania cez cestu. Zoznámili sa s tým, ako značky
pomáhajú chodcom, vodičom, cyklistom. Pracovali najskôr v triede, potom si to
vyskúšali vonku, v praxi.
Cesta nie je ihrisko
Overovanie vedomostí a zručností žiakov v dopravnej súťaži s troma stanovišťami.
11. jún 2014
učebne základnej školy a školský areál
Mgr. Marta Lajčáková, Mgr. Martina Chovaňáková
žiaci 4. ročníka ZŠ
V rámci tejto aktivity žiaci plnili úlohy na troch stanovištiach, kde si overovali svoje
vedomosti
1.stanovište- Určovanie dopravných značiek
Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín /chlapci, dievčatá/. Ich úlohou bolo pomenovať
základné dopravné značky a rozdeliť ich na výstražné , zákazové a informatívne.
2.stanovište- Poskytnutie prvej pomoci
Úlohou žiakov bolo poskytnúť zranenému prvú pomoc, ošetriť odreniny, rozbité
koleno či zlomenú ruku. K dispozícii mali lekárničku a základný obväzový materiál.
3.stanovište-Jazda na bicykli cez prekážkovú dráhu
V tejto disciplíne si žiaci preverili svoju zdatnosť v jazde na bicykli cez prekážkovú
dráhu, ktorá pozostávala zo slalomu, osmičky, lávky a z brzdenia. V cieli prekážkovej
dráhy čakali žiakov vedomostné otázky o povinnej výbave bicykla.
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 3
Záverečná správa k projektu
Aktivita č. 4:
Cieľ:
Termín:
Miesto:
Účastníci:
Priebeh:
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Detské dopravné ihrisko - maľovanie
Čistenie plochy ihriska s asfaltovým povrchom, natieranie čiar, priechodov pre
chodcov, chodníkov, križovatiek a ďalších vodorovných značení.
18. august – 30. september 2014
školský areál
učitelia, rodičia, zamestnanci Kia Motors Slovakia, dobrovoľníci z radov žiakov
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 4
Záverečná správa k projektu
Aktivita č. 5:
Cieľ:
Termín:
Miesto:
Účastníci:
Aktivita č. 6:
Termín:
Miesto:
Účastníci:
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Detské dopravné ihrisko – makety budov
Zostavovanie, grafické návrhy a maľovanie makiet budov a rastlín na zatraktívnenie
detského dopravného ihriska a dotvorenie situácií na aktívne učenie sa podľa
pokynov.
18. august – 20. september 2014
učebne MŠ, školské dielne
učitelia materskej školy
Slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska
30. septembra 2014
detské dopravné ihrisko
učitelia základnej a materskej školy, rodičia, deti MŠ a žiaci 1.- 5. roč. ZŠ, zástupcovia
obce Skalité. Starostka, poslanci, členovia Rady rodičov, OZ Detstvo Kudlov, Rady
školy, zástupcovia ŽSK, príslušníci dopravnej polície v Čadca a riaditeľ Dopravného
inšpektorátu v Čadci
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 5
Záverečná správa k projektu
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Aktivita č. 7:
Cieľ:
Vidieť a byť videný
Pobyt na dopravnom ihrisku vo večerných hodinách, deti a žiaci v sprievode rodičov
s použitím reflexných prvkov viesť k zodpovednosti vidieť a byť videný.
Termín:
23. októbra 2014
Miesto:
školský areál a detské dopravné ihrisko
Účastníci:
učitelia základnej a materskej školy, rodičia, deti MŠ a žiaci 1.- 5. roč. ZŠ, zástupcovia
Rady rodičov, OZ Detstvo Kudlov, Rady školy, ŽSK, príslušníci dopravnej polície
v Čadca a riaditeľ Dopravného inšpektorátu v Čadci
Priebeh: Deti sa v sprievode svojich rodičov dostavili o 18:00 hod. na školský dvor, kde ich privítala
riaditeľka školy. Pozvaní boli účastníci za týchto podmienok: LEN V SPRIEVODE RODIČA alebo inej
dospelej osoby, PRILBA je povinná (kto nemá vlastnú, môže si ju zapožičať na mieste), REFLEXNÉ
PRVKY sú povinné (kto nemá vlastné, môže si ich zapožičať na mieste), SVETLÁ NA BICYKEL sú
povinné pre jazdcov na dopravných prostriedkoch (kto nemá vlastné, môže si ich zapožičať na
mieste), POVOLENÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY: odrážadlá, kolobežky, bicykle, trojkolky, motokáry
(kto nemá vlastné, môže si ich zapožičať na mieste.
Po odštartovaní trasy, ktorú si účastníci najskôr prešli ako chodci, a odjazdení niekoľkých cvičných kôl
na školský dvor dorazilo policajné auto a celá akcia nadobudla nový rozmer. Príslušníci polície
vysvetlili deťom pravidlá používania reflexných prvkov a niekoľko im ich aj rozdali. Aktivita mala veľký
úspech nielen u detí, ale aj rodičov.
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 6
Záverečná správa k projektu
Aktivita č. 8:
Cieľ:
Termín:
Miesto:
Účastníci:
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Detský vodičák MŠ
Na dopravnom ihrisku v spolupráci s dopravnou políciou prakticky uplatňovať
a overovať zásady bezpečného správania pri jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle
. októbra 2014
detské dopravné ihrisko
učitelia materskej školy, deti MŠ
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 7
Záverečná správa k projektu
Aktivita č. 9:
Cieľ:
Termín:
Miesto:
Účastníci:
Priebeh:
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Detský vodičák
Na dopravnom ihrisku v spolupráci s dopravnou políciou prakticky uplatňovať
a overovať zásady bezpečného správania pri jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle so
získaním detského vodičáku.
29. októbra 2014
učebne ZŠ a detské dopravné ihrisko
učitelia základnej a materskej školy, rodičia, žiaci 1.- 5. roč. ZŠ, príslušníci dopravnej
polície v Čadca
Aktivita prebiehala v popoludňajších hodinách, Bola rozdelená na teoretickú (test
a znalosť dopravných značiek) a praktickú časť (samostatná jazda zručnosti na
detskom dopravnom ihrisku podľa predpisov). Celkovo bolo rozdaných po úspešnom
zvládnutí 57 vodičákov.
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 8
Záverečná správa k projektu
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Aktivita č. 10: Výstava
Cieľ:
Aktívne zapojiť deti materskej školy do výtvarného stvárnenia projektu a stým
spojená realizácia výstavy výtvarných prác.
Termín:
30. októbra 2014
Miesto:
ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov
Účastníci:
deti MŠ
ČASOVÝ HARMONOGRAM USKUTOČŇOVANIA AKTIVITY/AKTIVÍT
Začiatok realizácie projektu – máj 2014
Ukončenie projektu
- október 2014
ROZPOČET PROJEKTU:
Náš projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v nadácii Pontis sumou 2995,- eur. Následne
sme požiadali o spolufinancovanie projektu Žilinský samosprávny kraj, ktorý nám prispel sumou 350,Eur, čo nás veľmi potešilo a pomôže nám splniť naše ciele. Finančne nás podporilo aj Občianske
združenie Detstvo Kudlov sumou 137,34 Eur.
V mesiaci september 2014 sme objednali a zakúpili k dopravnému ihrisku stojanové dopravné
značky, ktoré sú prenášateľné, dá sa s nimi ľahko manipulovať a dajú sa vhodne použiť podľa
potreby a tiež sme zakúpili pre deti materskej školy a žiakov I. stupňa ZŠ veku primerané detské
bicykle, kolobežky, odrážadlá a detské prilby.
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
Strana 9
Záverečná správa k projektu
P.č.
Akrylová farba na plast
výkresy
Dopravné značky so stojanom
Bicykel detský
Kolobežky
Odrážadlá s kovovou konštrukciou
Detské cyklistické prilby
Detské reflexné vesty
Akrylátová farba biela
Kancelársky papier
Maliarsky valček
Maliarska páska
riedidlo
Štetec maliarsky
rukavice
Reflexné pásiky
Držadlo na valček
Osvetlenie bicyklov
CD Dopravná výchova
SPOLU
Z finančných prostriedkov
Nadačného fondu Kia Motors
Slovakia v nadácii Pontis
„Kľúč k bezpečnosti na cestách“
Z finančných
prostriedkov
ŽSK
Z fin. prostr. OZ
Detstvo Kudlov
z vlast.
zdrojov
školy
16,50
10,952,80
997,600,290,120,100,59,-
31,19
4,-
12,30,35,-
13,65
20,5,60,10,27,-
2 995,-
89,350,-
137,34
44,45
44,45
Postupne sa budú detské dopravné prostriedky dokupovať pre čo najväčšiu skupinu detí
z prostriedkov rodičovského združenia.
Veríme, že všetky deti z našej materskej školy a žiaci základnej školy počas všetkých spomínaných dní
prežívali pozitívne pocity úspechu z činností. Sme radi, že sme oslovili aj rodičov, ktorí sa
spolupodieľali na aktivitách a tým obohatili vzájomnú súdržnosť a angažovanosť školy.
Vypracovala Mgr. Ľubica Serafinová
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14
10
Strana
Download

Záverečná správa k projektu - Základná škola s materskou školou