Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dunajská Streda
Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
júl 2012
Čl. 1
Základné ustanovenia
1.
Organizačný poriadok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len
„organizačný poriadok“) je základným organizačným predpisom Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len „úrad“), vydaným v súlade so zákonom NR SR
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so
zákonom NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“ ), so zákonom
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a schválenou organizačnou
štruktúrou úradu.
2.
Organizačný poriadok úradu vychádza z vymedzenej pôsobnosti úradu, v zmysle ust. § 5
zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v ďalších súvisiacich právnych predpisoch.
3.
Organizačný poriadok ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, vzájomné vzťahy
organizačných útvarov úradu a podrobnejšie vymedzuje úlohy, ktoré plní úrad ako orgán
štátnej správy pre oblasť sociálnych vecí a rodiny, služieb zamestnanosti, kolektívneho
vyjednávania, miezd a iných odmien za prácu, sociálneho zabezpečenia, starostlivosti
o rodinu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súhrnne určuje aj úlohy vo vzťahu
k štátnemu rozpočtu, pri správe majetku štátu , na úseku kontrolnej činnosti, na úseku
obrany, bezpečnosti a ochrany, na úseku utajovaných skutočností, civilnej ochrany,
ochrany pred požiarmi, špeciálnej utajovanej agendy, v oblasti jednotného informačného
systému, pri príprave návrhov zákonov a iných záväzných právnych predpisov a plnenie
úloh stanovených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Ustanovuje rozsah právomocí riaditeľa, riaditeľov odborov
a vedúcich iných organizačných útvarov.
Čl. 2
Organizačné členenie úradu
Úrad sa vnútorne člení na tieto odbory, oddelenia, pracoviská úradu a ďalšie organizačné
útvary:
1. Kancelária riaditeľa – vedúceho služobného úradu
Asistent riaditeľa
2. Odbor služieb zamestnanosti
2.1. Vecný správca ISSZ
2.2. Oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
2.2.1. Referát informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
2.2.2. Referát pre voľné pracovné miesta
2.2.3. Referát odborných poradenských služieb
2.2.4. EURES
2.3. Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce pre občanov
2.4. Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávateľov a ESF
2.4.1. Referát AOTP pre zamestnávateľov
2.4.2. Referát ESF
3. Odbor sociálnych vecí a rodiny
3.1. Vecný správca RSD a KIDS
3.2. Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
3.3. Oddelenie štátnych sociálnych dávok
3.4. Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
3.5. Oddelenie posudkových činností
3.6. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3.6.1 Referát poradensko-psychologických služieb
4. Osobný úrad
5. Oddelenie kontroly
6. Oddelenie ekonomiky
6.1. Referát finančný
6.2. Referát správy pohľadávok
6.3. Referát hospodárskej správy
7. Oddelenie informatiky a štatistiky
7.1. Vecný správca DMS
Pracovisko Šamorín
Referát informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
agenda odborných poradenských služieb
Referát štátnych sociálnych dávok
Referát pomoci v hmotnej núdzi
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
Pracovisko Veľký Meder
Referát informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
agenda odborných poradenských služieb
Referát štátnych sociálnych dávok
Referát pomoci v hmotnej núdzi
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
Schéma organizačnej štruktúry úradu je uvedená v prílohe č.2.
S prihliadnutím na rozsah svojich úloh môže úrad po schválení Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava meniť vnútornú organizačnú štruktúru.
Čl. 3
Pracoviská úradu
Úrad má zriadené stále pracoviská úradu:
Stále pracovisko ÚPSVR Dunajská Streda, Ádorská 41
Stále pracovisko ÚPSVR Dunajská Streda, Štúrova 867
Pracovisko ÚPSVR Šamorín
Pracovisko ÚPSVR Veľký Meder
Čl. 4
Stupne riadenia
Na úrade sú tieto stupne riadenia:
a) riaditeľ – vedúci služobného úradu
b) riaditelia odborov
c) vedúci oddelení
Čl. 5
Riaditeľ úradu
a vedúci služobného úradu
1. Riaditeľ úradu – vedúci služobného úradu (ďalej len „riaditeľ“) riadi úrad a zodpovedá za
jeho činnosť. Je štatutárnym zástupcom úradu a vedúcim služobného úradu.
2. Riaditeľ najmä
a) riadi
zamestnancov kancelárie riaditeľa
riaditeľa odboru služieb zamestnanosti
riaditeľa odboru sociálnych vecí a rodiny
vedúceho oddelenia kontroly
vedúceho osobného úradu
vedúceho oddelenia ekonomiky
vedúceho oddelenia informatiky a štatistiky
b) schvaľuje
návrhy zásad materiálov, ktoré sa predkladajú Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len „ústredie“) vypracované poradnými komisiami ako aj tie, pri ktorých si
vyhradil právo ich schválenia
návrhy vypracované poradnými komisiami
plán hlavných úloh a programové dokumenty úradu
návrh rozpočtu úradu
organizačný poriadok vrátane náplne pracovných činností organizačných útvarov
úradu ( príloha č. 1) a pracovný poriadok
c) rozhoduje
o pracovných cestách riaditeľov odborov a vedúcich priamo riadených organizačných
útvarov,
o zahraničných pracovných cestách zamestnancov úradu,
o čerpaní dovoleniek riaditeľov odborov a vedúcich priamo riadených organizačných
útvarov,
d) vymenúva a odvoláva
do funkcie vedúceho zamestnanca podľa zákona o štátnej službe a vedúceho
zamestnanca podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
zástupcu vedúceho úradu,
štátneho zamestnanca na zastupovanie vedúceho zamestnanca počas jeho
neprítomnosti presahujúcej dva týždne, resp. ak sa dočasne uvoľní miesto vedúceho
zamestnanca v úrade,
členov svojich poradných orgánov.
3. Riaditeľ je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a štátnozamestnaneckých vzťahoch v štátnej službe.
4. Zriaďuje poradné komisie ako poradné orgány riaditeľa úradu.
5. Prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na základe kontroly vykonanej na
úrade oddelením kontroly a inými kontrolnými orgánmi a vyvodzuje dôsledky voči
zodpovedným zamestnancom.
6. Ako vedúci služobného úradu vybavuje sťažnosti štátnych zamestnancov podľa
príslušných ustanovení zákona o štátnej službe.
7. Koordinuje plnenie spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej
samosprávy.
8. Koordinuje činnosť pracovísk úradu v jeho územnej pôsobnosti.
9. Vydáva služobné, interné predpisy úradu a príkazy riaditeľa.
10. Plní úlohy v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany.
Čl. 6
Riaditeľ odboru
Riaditeľ odboru riadi odbor, zodpovedá za riadne plnenie pracovných úloh, najmä:
zodpovedá za výkon štátnej správy na úseku, ktorý riadi,
podpisuje vydané rozhodnutia,
koordinuje a zabezpečuje spoluprácu so samosprávou a inými právnickými a fyzickými
osobami,
a) zastupuje úrad navonok v rámci pôsobnosti úseku alebo na základe poverenia riaditeľa,
b) zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti:
- riešenie a realizáciu úloh úradu patriacich do pôsobnosti úseku,
- účelné a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov,
- plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a porád vedenia riaditeľa,
- plnenie úloh v oblasti personálnej práce v spolupráci s osobným úradom,
- plnenie úloh v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany,
- vypracovanie materiálov určených pre ústredie a pripravuje návrhy stanovísk
a pripomienok k materiálom iných orgánov, ktoré patria do pôsobnosti ním
riadeného úseku,
- spoluprácu ním riadeného úseku s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,
ústredia a MPSVR SR,
- vypracovanie pripomienok k návrhom právnych predpisov,
c) navrhuje koncepciu činnosti úradu v oblasti pôsobnosti úseku a predkladá tieto návrhy
na schválenie riaditeľovi,
1.
a)
b)
c)
d) utvára podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami
a zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme,
e) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia riaditeľa.
2. Riaditeľ odboru určuje zástupcu, ktorého poveruje svojím zastupovaním v rozsahu zverenej
pôsobnosti v čase svojej krátkodobej neprítomnosti.
Čl. 7
Vedúci oddelenia
Vedúci oddelenia riadi zverený útvar a zodpovedá za plnenie jeho úloh. Plní ďalšie úlohy
podľa rozhodnutia riaditeľa úradu, resp. riaditeľov odborov.
Vedúci oddelenia podpisuje rozhodnutia podľa poverenia riaditeľa úradu, resp. podľa
Podpisového poriadku.
Spolupracuje s osobným úradom v personálnych otázkach týkajúcich sa organizačného
útvaru.
Utvára podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami
a zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme.
Vedúci oddelenia určuje zástupcu, ktorého poveruje svojím zastupovaním v rozsahu zverenej
pôsobnosti v čase svojej krátkodobej neprítomnosti.
Čl. 8
Koordinátor pracoviska
Koordinátor pracoviska plní úlohy pri prenose informácií na zamestnancov podľa pokynov
riaditeľa úradu, resp. riaditeľov odborov a vedúcich oddelení odborných činností. Koordinátor
pracoviska má podpisové právomoci podľa poverenia riaditeľa úradu, resp. podľa
Podpisového poriadku.
Spolupracuje s osobným úradom v oblasti dochádzky a dochádzkového systému týkajúcich sa
organizačného útvaru.
Čl. 9
Poradné komisie
Na zabezpečenie plnenia úloh a riešenie vybraných problémov zriaďuje riaditeľ poradné
komisie.
Čl. 10
Vnútorné predpisy úradu
Vnútorné predpisy úradu sú:
a) základná organizačná norma
b) organizačná smernica
c) príkaz riaditeľa úradu
d) metodický pokyn úradu
e) metodické usmernenie úradu
f) úlohy z porady vedenia úradu
g) služobné predpisy
Čl. 11
Plánovanie úloh a kontrola ich plnenia
1. Práca úradu sa riadi plánom hlavných úloh úradu. Návrh plánu hlavných úloh úradu
vypracúvajú riaditelia odborov a schvaľuje ho riaditeľ spravidla na ročné obdobie.
Schválený plán rozpracujú a konkretizujú vedúci oddelení pre okruh svojej pôsobnosti,
jeho plnenie súhrnne eviduje a kontroluje riaditeľ.
2. Riaditeľ vykonáva kontrolu vo vzťahu k úlohám ústredia a MPVSR SR a zabezpečuje ich
prenos do činnosti úradu.
3. Na riešenie zásadných otázok súvisiacich s plnením úloh sa konajú na všetkých stupňoch
riadenia pravidelné pracovné porady, v rámci ktorých sa vykonáva kontrola plnenia
uložených úloh.
Čl. 12
Zásady organizácie činnosti vo vnútri úradu
1. Organizačné útvary úradu sú povinné spolupracovať, vzájomne si pomáhať a poskytovať
informácie z okruhu svojej pôsobnosti a prerokúvať navrhované opatrenia s úsekmi
(odbormi, oddeleniami), ktorých sa tieto opatrenia týkajú, sú pritom povinné dodržiavať
určené lehoty.
2. Pri manipulácii s písomnosťami sa postupuje podľa registratúrneho poriadku úradu
a registratúrneho plánu úradu. Manipuláciu s písomnosťami a skutočnosťami, ktoré tvoria
predmet utajovaných skutočností, upravujú osobitné predpisy.
3. Postup a povinnosti zamestnancov na zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, upravuje Požiarny štatút a Pravidlá bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ďalšie vnútorné predpisy, ktoré vydáva riaditeľ.
4. V prípade, že sa vybavenie určitej veci týka pôsobnosti viacerých organizačných útvarov
úradu zabezpečuje jej vybavenie ten organizačný útvar – gestor, ktorý bol poverený
plnením tejto úlohy riaditeľom, riaditeľom odboru a vedúcim oddelenia. Gestorom
plnenia úloh na určitom úseku je vždy iba jeden organizačný útvar úradu. Kompetenčné
spory medzi organizačnými útvarmi úradu rieši spoločne príslušný vedúci zamestnanec
s dotknutým organizačným útvarom.
5. Pri odovzdávaní funkcie vedúceho zamestnanca úradu sa vyhotovuje zápis o stave
a termínoch plnenia úloh (vrátane rozpracovaných), korešpondencie, o stave pridelených
finančných prostriedkov, o evidencii majetkových hodnôt a ďalších záležitostiach
týkajúcich sa riadeného útvaru.
Čl. 13
Zásady vonkajších vzťahov úradu
1. Styk s orgánmi štátnej správy a s inými štátnymi orgánmi, Sociálnou poisťovňou,
doplnkovými dôchodkovými poisťovňami a s orgánmi štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí a rodiny a služieb zamestnanosti zabezpečujú riaditeľ, riaditelia odborov a na
základe poverenia aj ďalší zamestnanci úradu.
2. Kancelária riaditeľa organizuje a zabezpečuje styk
riaditeľa a ním poverených
zamestnancov so zástupcami prostriedkov masovej komunikácie a sprostredkúva ich
verejné vystúpenia v týchto prostriedkoch.
3. Styk s odborovými orgánmi zabezpečuje riaditeľ.
4. Styk s verejnosťou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
zabezpečuje kancelária riaditeľa.
Čl. 14
Záverečné ustanovenia
Organizačný poriadok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Zmena organizačného poriadku môže byť vykonaná len písomným dodatkom.
Nadobudnutím účinnosti tohto organizačného poriadku stráca účinnosť Organizačný
poriadok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zo dňa 22.12.2011
so všetkými jeho dodatkami.
V Dunajskej Strede, dňa 26. júna 2012
Ing. Zdenka Masodiová
riaditeľka – vedúca služobného úradu
ÚPSVR Dunajská Streda
Prílohy:
1. Náplň činnosti organizačných útvarov úradu
2. Schéma organizačnej štruktúry úradu
Download

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská 41