Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
ŠKOLSKÝ ROK: 2013/2014
ING. BEÁTA KRAJČOVIČOVÁ
riaditeľka školy
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
OBSAH
1. Vízia školy
2. Situačná analýza - rozbor výsledkov edukačného procesu v šk.r. 2012/2013
3. Všeobecná časť - základné informácie o škole
4. Hlavné úlohy a rozpracovanie cieľov:
- oblasť výchovy, vzdelávania a motivácie
- oblasť vedenia školy a participácie zamestnancov/kýň na organizovaní školskej činnosti
- oblasť materiálneho zabezpečenia školy
- plány práce metodických orgánov školy
- plán práce školského klubu detí
- plán práce výchovnej poradkyne
- plán práce školskej psychologičky
- plán činnosti asistenta/ky učiteľa/ky
- plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu
- plán spolupráce s materskými školami
- plán koordinácie primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov
- plán koordinácie environmentálnej výchovy
5. Doplnková časť plánu práce školy:
- plán vnútornej školskej kontroly
- plán exkurzií a výletov
- plán zasadnutí pedagogickej rady
- organizácia školského roka
- personálne obsadenie školy
- spolupráca školy s poradnými, iniciatívnymi orgánmi školy, s inštitúciami
- projekty a termíny ich predkladania
6. Záver
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
1. Vízia školy
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave v školskom roku 2011/2012 začala 5
ročné obdobie určené na realizáciu koncepčného zámeru školy. V školskom roku 2010/2011
škola oslávila 50. výročie svojho vzniku, úspešne prebehla rekonštrukcia troch pavilónov
a výmena strešnej krytiny na všetkých budovách školy. Rekonštrukcia prispela k zlepšeniu
materiálnych a technických podmienok prevádzky školy. V súvislosti s ukončením
rekonštrukcie sa uskutočnila revitalizácia a rekultivácia vonkajšieho školského areálu.
V školskom roku 2011/2012 sa kompletne zrekonštruovali spojovacie pergoly jednotlivých
pavilónov. Uskutočnila sa výmena strechy, vybudoval sa nový asfaltový chodník, trativody
a bleskozvody a v poslednej fáze sa uskutočnilo statické zabezpečenie stĺpov pergol, ich
povrchový a bezpečnostný náter. V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnila výmena časti
strešnej krytiny telocvične (časti nad spojovacou chodbou a šatňami). Vzhľadom k tomu, že
po rekonštrukcií školských budov, po výmene strešnej krytiny na hlavnom a špeciálnom
pavilóne školy a v telocvični začali praskať múry, uskutočnilo Mesto Trnava statické
posúdenie týchto budov. Na základe výsledkov sa budú v nasledujúcom období robiť
potrebné opatrenia.
Keďže sa znížil počet žiakov, stačil na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho
procesu jeden školský subjekt – budova na ulici Maxima Gorkého, nakoľko sa
zrekonštruovaný objekt nachádza v tichom prostredí obklopený zeleňou a spĺňa nižšiu
energetickú náročnosť. Z tohto dôvodu požiadalo vedenie školy o vyňatie budovy na
Limbovej ulici zo správy od 1.1. 2012.
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého je škola s 0. – 9. postupným ročníkom.
Zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 1 a ISCED 2. V školskom
roku 2013/2014 školu navštevuje 395 žiakov. Škola má 11 tried na I. stupni a 11 tried na II.
stupni.
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave je školou, ktorá poskytuje
žiakom kvalitnú úroveň vzdelávania, pedagógovia sú zároveň zodpovední a pedantní
vychovávatelia, v škole sú vytvorené podmienky pre starostlivosť o deti vyžadujúce osobitnú
starostlivosť – deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia,
deti z MRK. Žiakom a žiačkam, ktorí majú záujem o mimovyučovacie aktivity poskytuje
škola pestrú záujmovú činnosť v krúžkoch. Pre rozvoj talentov pedagógovia a pedagogičky
zabezpečujú dostatok priestoru a času na prípravu žiakov a žiačok a ich účasť na súťažiach
vedomostných, športových, umeleckých, spoločenských a pod. V niektorých odboroch, tak
ako uvádzajú ročné hodnotiace správy, dosahuje škola výborné výsledky. Okrem toho škola
realizuje nielen školské a národné projekty, ale aj medzinárodné projekty.
Vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. aj 2. stupni sú pod gestorstvom
metodických orgánov vytvárané podmienky na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
a žiačok školy. Uvedený úmysel dokumentuje Školský vzdelávací program, ale
predovšetkým formy, metódy a konkrétne typy vyučovacích hodín, reálne uskutočňované
v učebnom procese.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Od roku 2008 je v platnosti nová školská legislatíva v oblasti vzdelávania a výchovy.
Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), platný od
01.09.2008. V platnosti ostávajú ďalšie dôležité legislatívne normy: Vyhlášky MŠ SR č.
320/2008 Z. z. o základnej škole a novela č. 224/2011 Z. z., Metodický pokyn č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov ZŠ, Vyhláška č. 305 Z. z. o ŠvP, Vyhláška č. 326/2008 Z. z. o druhoch
a náležitostiach vysvedčení ..., od 01. novembra 2009 zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vrátene vykonávacích
predpisov, zákon 390/2011 od 21.10. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 317/2009 Z. z.
o ped. a odb. zamestnancoch.
V tomto školskom roku je potrebné pôvodný koncepčný zámer školy doplniť
a rozšíriť o vízie vzdelávania žiakov podľa nového školského zákona. Súčasťou
Koncepčného zámeru Základnej školy, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave zostane v platnosti
Školský vzdelávací program pre žiakov 1. až 4. ročníka a Školský vzdelávací program pre
žiakov 5. až 9. ročníka. Od 1.9. 2013 bude v platnosti ŠkVP pre žiakov 9. ročníka s ľahkým
stupňom mentálneho postihnutia. V ŠkVP sa budú aktualizovať údaje. Aktualizovaný ŠkVP
bude v platnosti od 1.9. 2013. Od 1.9. 2013 nadobúda platnosť Školský výchovný program
ŠKD na ďalšie 5 ročné obdobie.
Školský vzdelávací program vznikol ako výsledok tímovej práce členov a členiek
pedagogického zboru.
Tvorba školského vzdelávacieho programu vznikala tak, ako v predchádzajúcom období:
1. Riaditeľka školy na pedagogickej rade v apríli 2013 vyzvala vedúce metodických
orgánov, aby pracovné tímy MO zostavili návrh učebných plánov pre 9. ročník špeciálnej
triedy, následne do 28.06.2013 pripravili návrhy učebných osnov pre jednotlivé predmety
ŠkVP ako aj konkrétne rozpracovanie tematických plánov príslušných predmetov alebo ich
rozšírených častí.
2. Po prerokovaní v gremiálnej porade riaditeľka školy poverila koordináciou príprav na
vypracovanie školského vzdelávacieho programu pedagogický úsek školy, ktorý vedie Mgr.
E. Šusteková, zástupkyňa riaditeľky školy v spolupráci so zástupkyňou pre druhý stupeň.
3. V júni 2013, pred ukončením školského roka 2012/2013, na zasadnutiach metodických
orgánov školy učitelia a učiteľky definitívne potvrdili návrh učebného plánu pre žiakov 9.
ročníka špeciálnej triedy. Pripravili návrhy učebných osnov k vybraným predmetom
a konkrétne rozpracovanie vzdelávacieho programu pre jednotlivé predmety.
4. Vedenie školy aktualizovalo teoretické časti školského vzdelávacieho programu.
5. Návrh kompletného Školského vzdelávacieho programu ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave
pre ISCED 1 a ISCED 2 bol prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 25.09. 2013 a
v rade školy dňa 26.09. 2013.
6. Po prerokovaní so zriaďovateľom školy riaditeľka školy schváli Školský vzdelávací
program ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave na školský rok 2013/2014. ŠkVP sa stane
súčasťou Koncepčného zámeru školy ZŠ Ul. M. Gorkého 21 v Trnave, plánu práce školy na
rok 2013/2014, čím sa jeho plnenie stáva záväzným pre všetkých učiteľov a učiteľky školy.
ŠkVP nemožno svojvoľne meniť, redukovať alebo rozširovať. Návrhy na jeho
úpravu, pripomienky a postrehy, týkajúce sa jeho realizácie môžu učitelia a učiteľky
predkladať na hodnotenie v metodickom orgáne, ktorého sú členmi. Úpravy v osnovách, či
pláne k jednotlivým predmetom možno realizovať len po prerokovaní potreby zmien,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
zvážení rozsahu a obsahu úpravy, doplnení, či redukcii učiva v metodickom orgáne. Vedúca
metodického orgánu navrhne a zdôvodní zmenu riaditeľke školy. Po prerokovaní v rade
školy a oboznámení zriaďovateľa so zmenami v ŠkVP, riaditeľka školy vydá jeho upravené
znenie.
1.1 Hlavné ciele pre školský rok 2013/2014
1.1.1 Oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Cieľom práce pedagogických zamestnancov/kýň v základnej škole je zabezpečovanie
kvalitného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Učitelia/ky poskytujú žiakom/čkam
možnosť získať úplné základné vzdelanie absolvovaním jednotlivých ročníkov od prvého až
po deviaty. V dnešnej dobe je nevyhnutné snažiť sa motivovať žiakov učiť sa, poskytnúť im
kvalitné vzdelávanie. Máme záujem, aby žiaci/čky získali také kompetencie, ktoré ich
nasmerujú k výberu ďalšieho štúdia a v konečnej fáze k možnosti uplatniť sa na trhu práce.
Základná škola na Ulici Maxima Gorkého v Trnave okrem školskej dochádzky pre
školopovinné deti poskytuje možnosť deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom,
ktoré k dňu zápisu do prvého ročníka nepreukázali primeranú školskú spôsobilosť
navštevovať nultý ročník. V školskom roku 2013/2014 otvára škola nultý ročník trinásty
krát.
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces sú povinní realizovať kvalifikovaní učitelia/ky
v jednotlivých predmetoch.
Na prvom stupni ZŠ je kvalifikovanosť vyučovania 97,77%. Z celkového počtu
odučených hodín na prvom stupni je neodborne odučených hodín 6, čo predstavuje 2,23%.
Neodborne je vyučovaný predmet Anglický jazyk – 6 hodín.
Kvalifikovanosť vyučovania na 2. stupni, v porovnaní s predchádzajúcim školským
rokom o 0,88 % klesla. Väčšina učiteľov a učiteliek vyučuje predmety, ktoré sú im pridelené
podľa plánu výkonov, kvalifikovane v súlade s vyštudovanou aprobáciou. Neodborne
vyučované predmety sú:
Anglický jazyk – 8 hodín
Matematika – 10 hodín
Informatika/informatická výchova – 3 hodiny
Fyzika – 1 hodina
Geografia – 4 hodiny
Občianska náuka – 7 hodín
Svet práce – 2 hodiny
Technika – 2 hodiny
Na druhom stupni ZŠ, z počtu 356 povinných odučených hodín, je 37 hodín
odučených nekvalifikovane, čo v percentách predstavuje číslo 10,39 % neodborne učených
hodín.
89,61 % hodín v jednotlivých predmetoch učia učitelia a učiteľky odborne.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 dlhodobo vytvára špecifické podmienky pre
vzdelávanie žiakov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť. Zaznamenávame nárast žiakov/čok
vyžadujúcich špecifické podmienky na vzdelávanie a úbytok žiakov/čok v bežných triedach.
Žiakom/čkam s mentálnym postihom, a žiakom/čkam, ktorí majú problémy s učením,
vedenie školy vytvára špecifické podmienky zriaďovaním špeciálnych a špecializovaných
tried. V budúcnosti neplánujeme otvárať špeciálne triedy, pretože v mieste bydliska sú 2
špeciálne školy.
V školskom roku 2013/2014 sa táto forma vyučovania týka žiakov/čok v triedach:
Špecializované triedy:
II. C, III. C
Špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihom:
IX. C
Nultý ročník je bežnou triedou základnej školy a započítava sa žiakovi ako prvý rok
školskej dochádzky.
V nultom ročníku je v tomto školskom roku zaradených 14 žiakov s odloženou
školskou dochádzkou a preukázanou slabou školskou spôsobilosťou, pochádzajúcich zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci sú do nultého ročníka zaradené na základe
psychologického vyšetrenia, žiadosti zákonného zástupcu a s informovaným súhlasom
zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenia všeobecného lekára pre deti
a dorast.
Vyššie spomenuté riešenia vychádzajú z reálnej situácie, ktorá sa ukazuje dlhodobo
aktuálna vzhľadom na značný počet žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov
pochádzajúcich z minoritných skupín - príslušníci rómskeho etnika a sociálne znevýhodnení
žiaci.
Učitelia/ky jednotlivých predmetov 1. a 2. stupňa sa venujú talentovaným
žiakom/čkam v rámci vyučovania i v záujmových krúžkoch. Prípravou žiakov/čok na
vedomostné súťaže a olympiády umožňujú pedagógovia/ičky žiakom/čkam rozšíriť okruh
základných vedomostí a učia ich vedomosti prezentovať. Táto úloha ostáva v platnosti aj v
novom školskom roku.
Pre žiakov/čky, ktorí prejavujú talent v inej oblasti ako vedomostnej, má škola za
úlohu vytvárať podmienky pre uplatnenie a realizáciu talentu napríklad športového,
hudobného, tanečného a pod.
Pedagógovia/ičky pripravili pestrú ponuku krúžkovej a záujmovej mimovyučovacej
činnosti. Na jej zabezpečenie ponúka škola žiakom/čkam vzdelávacie poukazy a tak
zabezpečuje aj finančné prostriedky určené na realizáciu mimovyučovacej činnosti. Škola
má tým vytvorené kvalitnejšie podmienky na poskytovanie možností rozvíjať u žiakov/čok
záujmovú činnosť, talent, rozširovať ich obzor vedomostí a kompetencií.
Vzhľadom na špecifické potreby detí v ZŠ Maxima Gorkého 21 v Trnave, so
súhlasom zriaďovateľa, sú v škole zriadené dve špecializované pracovné zaradenia a to:
- školská psychologička,
- asistent/ka učiteľa.
Úloha a pôsobenie školskej psychologičky je vymedzené Zákonom NR SR č.
279/1993 o školských zariadeniach a Vyhláškou MŠ SR č. 43/1996 o podrobnostiach o
výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach.
Pozíciu asistenta/tky učiteľa určuje Metodický pokyn MŠ SR č. 1631/2002.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Kvalita pedagogického výkonu záleží od svedomia, zodpovedného prístupu a miery
profesionálnej hrdosti každého jednotlivého učiteľa/ky.
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu je výchovné pôsobenie
pedagogických pracovníkov/čok na cielené skupiny, t.j. žiakov/ky jednotlivých tried.
Výchovné pôsobenie musí byť rovnako kvalitné ako odborné vzdelanie. Udržiavanie dobrej
úrovne oboch zložiek vyžaduje permanentné vzdelávanie sa, aktívny záujem učiteľov/iek o
progres vo vlastnom odbore a aspoň jedenkrát za obdobie profesionálneho pôsobenia by mal
učiteľ/ka atestovať vlastné vedomosti formou vzdelávacích aktivít (napr. vykonaním
kvalifikačnej skúšky).
V oblasti stratégie je nutné dosahovať vyššie spomenuté ciele nasledovnými formami
pôsobenia:
- kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou,
- rešpektovaním platných učebných plánov,
- dodržiavaním osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
- aplikáciou nových metód vo vyučovacom procese,
- rešpektovaním schváleného vzdelávacieho programu – štátneho aj školského.
V stratégii je možné uplatňovať nadstavbové formy pôsobenia, ku ktorým možno
zaradiť:
- dobre organizovanú a cieľavedomú mimoškolskú činnosť,
- zohľadňovanie špecifických potrieb detí,
- osobitné formy práce - krúžková činnosť, škola v prírode, lyžiarsky, plavecký kurz...,
- starostlivosť o pracovné školské prostredie žiakov/čok a zamestnancov/kýň školy.
1.1.2 Oblasť nadstavbového výchovno-vzdelávacieho pôsobenia
Medzinárodné projekty:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 –
2013 sme sa zapojili do projektu Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov.
Projekt trvá 2 školské roky, od augusta 2012 do júla 2014.
Ciele a aktivity projektu vychádzajú z Odporúčania komisie EU, aby okrem jedného
cudzieho jazyka Európskej únie, ktorým sa často hovorí, by sa mal každý občan naučiť aj
jeden z jazykov susedných krajín, z úloh definovaných v Regionálnej stratégii „Jazyková
ofenzíva Dolného Rakúska“ a Národného strategického referenčného rámca Slovenskej
republiky a napomáha rozvíjať pohraničné aktivity v regiónoch Dolného Rakúska
a Bratislavského a Trnavského kraja.
Cieľ projektu:
- nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí v materských
školách a žiakov na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry,
- ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka,
- partnerské projekty a výmeny detí, žiakov, pedagógov.
Aktivity projektu:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
V tomto školskom roku vstupujeme do druhého ročníka trvania projektu. V projekte budú
pokračovať žiaci prvého stupňa – žiaci z 1.,2,.a 3. ročníka. Plánujeme privítať žiakov
z partnerskej školy vo Viedni u nás v škole, v Trnave.
„6 ročné deti v škole“
Partnerská škola v Poľsku v Zabrze nás vyzvala do spolupráce v projekte Operation
Humankapital. Cieľom projektu je pozorovať vyučovanie, vymieňať skúsenosti
z vyučovacieho procesu. Projekt by sa mal realizovať v januári 2014 na prvom stupni.
Comenius – školské partnerstvá
V Základnej škole Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave sa počas predchádzajúcich
rokov úspešne realizovali dva medzinárodné projekty. Vzhľadom na záujem o spoluprácu
v medzinárodnom projekte partnerských škôl z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Litvy
a Rakúska, vedenie školy znova vyzýva pedagogických zamestnancov a zamestnankyne
k sledovaniu výzvy na predkladanie projektov, osloviť partnerské školy, vypracovať žiadosť
a predložiť ju v stanovenom termíne na schválenie.
Nadnárodné projekty:
Projekt FIBONACCI
Na výzvu PF TU a s podporou odboru vzdelávania, športu a kultúry pri MsÚ Trnava,
v školskom roku 2010/2011 začali v triedach 1. aj 2. stupňa v niektorých základných
školách mesta Trnava realizovať učiteľky a učitelia, žiaci a žiačky vzdelávací projekt
Fibonacci.
Prírodovedné vzdelávanie reprezentované predmetom Prírodné vedy bolo obohatené
aktivitami, ktoré vychádzajú z participácie školy v medzinárodnom projekte Fibonacci.
Projekt FIBONACCI (viac informácií o projekte na stránke www.fibonacci-project.eu) sa
zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania v predškolských zariadeniach, na 1. a 2.
stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa žiak naučil pozorovať, klásť si
otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí žiakov experimentovať a rozvíja ich
schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Princípy je možné zhrnúť do špecifickej
koncepcie, ktorá sa na Slovensku udomácňuje pod pojmom výskumne ladená koncepcia
prírodovedného vzdelávania (z anglického originálu Inquiry Based Science Education). Do
projektu je zapojených 21 európskych krajín, ktoré rozpracovávajú metodiku výskumne
ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania koncepčne zhodným spôsobom. Uvedená
koncepcia je nosným princípom projektu a vychádza z odporúčaní Európskej komisie
v oblasti inovácie prírodovedného vzdelávania od predškolského po vyšší sekundárny
stupeň.
Hlavným cieľom projektu FIBONACCI je najmä zvýšenie počtu záujemcov o štúdium
prírodných vied a tým podpora a napredovanie vedy ako takej. Nezanedbateľné však je aj to,
aby sa v žiakoch postupne vytváral prirodzený rešpekt k vedomostiam a kultúre ľudského
(vedeckého) poznávania, a to na základe ich dôvernejšieho vnímania a porozumenia.
V tomto školskom roku projekt FIBONACCI pokračuje v svojom zámere na prvom
i druhom stupni. Na prvom stupni v rámci prírodovedných predmetov a na druhom stupni
v triedach šiesteho ročníka v predmete s názvom Prírodné vedy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
EQUAL – „ruzovyamodrysvet“
Projekt je zameraný na rodovú senzibilizáciu vo výchovno-vzdelávacom procese
v základných a stredných školách. V projekte pracovalo od roku 2005/2006 9 učiteliek ZŠ
a n.f. Škola základ života pri ZŠ Gorkého 21 v Trnave je v tomto projekte partnerskou
organizáciou záujmového združenia žien Aspekt v Bratislave. Projekt bol rozpracovaný na
tri roky. Finančné krytie projektu bolo zabezpečované z EŠF.
Viac o projekte nájdete na webovej stránke www.ruzovyamodrysvet.sk.
V školskom roku 2012/2013 bola činnosť učiteliek, vzdelávaných v oblasti rodovej
rovnosti zameraná na šírenie dobrej správy, t.z. šírenie osvety a výsledkov práce v projekte
medzi širokú rodičovskú a žiacku verejnosť. Cieľom projektu bolo a je, aby táto činnosť
pokračovala a mala charakter trvalo udržateľného rozvoja.
V školskom roku 2013/2014 budeme pokračovať v šírení projektovej myšlienky.
Celonárodné projekty:
Projekt – ZDRAVÁ ŠKOLA
Predchádzajúce roky potvrdili, že vstúpiť do siete škôl podporujúcich zdravie bol
krok zmysluplný a správny. Žiakov/čky výrazne výchovne ovplyvňujú podujatia
pripravované pedagogickými pracovníkmi/čkami školy. Výchovná činnosť spomínaného
zamerania je rozložená tak, aby jej pôsobenie bolo evidentné počas celého školského roka.
Vedenie školy preto odporúča zotrvať v plánoch jednotlivých organizačných zložiek školy
pri všetkých osvedčených výchovných akciách - napr. podujatia so zameraním na
environmentálnu výchovu, exkurzie a turistické vychádzky, besedy, prednášky, Týždeň
zdravia, Deň zdravej výživy, Festival športu, krúžková činnosť so zameraním na zdravý
spôsob stravovania a výchova žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, športová
činnosť, ďalšie aktivity týkajúce sa projektu Zdravá škola.
V školskom roku 2013/2014 plán práce počíta s:
- organizáciou Festivalu športu,
- účasťou v projektoch s environmentálnou tematikou,
- v programoch podporujúcich formovanie zdravých medziľudských vzťahov, preferujúcich
humánny prístup, rešpektovanie ľudských práv,
- v programoch, ktoré sa stavajú proti šikanovaniu a všetkým formám intolerancie,
- so zaradením tém smerujúcich ku globálnemu rozvojovému vzdelávaniu do výchovnovzdelávacieho procesu vo vhodných vyučovacích hodinách a predmetoch.
Plán práce ukladá pokračovať v starostlivosti o žiakov so zdravotným
znevýhodnením a o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Projekt Školská mediácia
V marci 2012 sme požiadali o financovanie rozvojového projektu „Podpora
vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných
škôl 2012“ s názvom Školská mediácia. Cieľom projektu je získať nové poznatky zo
školskej mediácie a využívať ich počas celého školského roka. Hlavnou prioritou je naučiť
žiakov medzi sebou vychádzať, predchádzať šikanovaniu, ako aj zlepšenie celkovej klímy
v problémových triedach. Projekt sa bude realizovať v školskom roku 2013/2014.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na postupné zapojenie ZŠ do elektronického
testovania.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu),
z Operačného programu Vzdelávanie.
Školské projekty:
Projekt - ENESTET
Predsavzatím Základnej školy na Ulici Maxima Gorkého 21 v Trnave je trvale
udržiavať estetický vzhľad interiérov a exteriéru školských budov a prislúchajúceho areálu.
Úlohu je možné realizovať iba v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi, predovšetkým učiteľmi
pracovného vyučovania, technických prác, svetu práce a triednymi učiteľmi. Cieľavedome
sa od školského roku 1998/99 estetikou prostredia v škole zaoberá projektový tím
ENESTET.
Projekt, ktorý už 16 rokov realizuje tím pedagogičiek, starajúci sa o estetický vzhľad
interiérov a exteriéru školy. Zároveň je projekt zameraný na environmentálnu výchovu
s cieľom zachovania trvale udržateľného stavu. Je súčasťou programu školy podporujúcej
zdravie a má tiež výchovné zameranie – pestovať lásku a vzťah k najbližšiemu prostrediu,
škole, mestu, krajine. Projektové aktivity sú financované z fondu rodičovského združenia,
neinvestičného fondu Škola základ života a z dotácií Mesta Trnava, získaných na základe
predloženého projektového zámeru.
Školský časopis GORKÁČIK a školský rozhlasový mesačník GORKOVINY
Mediálna vnútroškolská činnosť slúži na prenos informácií o živote školy medzi
žiakmi, žiačkami, triedami, školou a rodinou.
V tomto školskom roku sa otvára 14. ročník vysielania školského rozhlasového mesačníka
GORKOVINY. Školský časopis GORKÁČIK je určený predovšetkým pre žiakov a učiteľov
ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave, rodičov, ale aj širokú verejnosť. Časopis je
tematicky širokospektrálny, redaktori časopisu prinášajú informácie nielen zo školy, ale aj zo
sveta, zo spoločnosti, z histórie a pod.. Časopis svojim čitateľom prináša mnohé recenzie,
reportáže, ankety, fejtóny, glosy, testy, tajničky, rozhovory, interview ...
Zachovanie oboch médií do ďalšieho obdobia môže škole slúžiť len v kladnom
zmysle. Časopis aj relácie dotvárajú celkový imidž školy.
S činnosťou oboch médií je možné vyjadriť dlhodobú spokojnosť. Ich štandard má
vysokú úroveň. Keďže však žijeme v časoch neustáleho konkurenčného súperenia, je
potrebné aj v tejto oblasti mať na zreteli progres a schopnosť udržať si svoje prvenstvo, či
jedinečnosť.
Vedenie školy odporúča uvažovať o každoročnom skvalitňovaní spomenutých
prostriedkov, celkom tak, ako sa o to snažia oficiálne médiá. Redaktori pritom môžu
sledovať výchovné ciele a ovplyvňovať myslenie a názory žiakov a žiačok motivovať ich,
povzbudzovať do pozitívnych aktivít alebo vystríhať pred možnými omylmi.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
CVIČNÁ ŠKOLA PF TU
ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave niekoľko rokov intenzívne spolupracuje s PF
TU. Po spoločných úvahách a rokovaniach s predstaviteľmi PF TU, Mestským úradom
Trnava – zriaďovateľom školy a vedením ZŠ Ulica Maxima Gorkého bola v marci 2005
podpísaná oficiálna zmluva o štatúte fakultnej základnej školy, ktorou sa pre PF TU stala ZŠ
Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave. PF TU má v školskom roku 2013/2014 uzatvorenú so
ZŠ Ulica Maxima Gorkého nájomnú zmluvu na dve popoludnia v týždni o prenajme
telocvične na vyučovanie telesnej výchovy pre poslucháčov/ky študujúcich špecializáciu 1.
stupeň.
PF TU tiež koordinuje pedagogickú priebežnú aj súvislú prax svojich
poslucháčov/čok v našej škole.
Učitelia a učiteľky ZŠ poskytujú študentom PF TU služby cvičných učiteľov, t.j.
pripravujú poslucháčov po stránke metodickej na vykonávanie pedagogickej praxe. Vybraní
učitelia vedú s poslucháčmi priebežnú alebo súvislú pedagogickú prax.
Okrem výkonu praxe, sa vzájomne informujú o podujatiach, ktoré slúžia na
rozšírenie odborných a metodických kompetencií a zúčastňujú sa na seminároch,
prednáškach, podujatiach, ktoré tieto kompetencie pomáhajú rozvíjať.
OTVORENÁ ŠKOLA
Pedagogickí zamestnanci/kyne školy projekt prijali a zodpovedne pripravili činnosti
súvisiace s mimovyučovacími aktivitami žiakov a žiačok, patriace do projektového zámeru
Otvorená škola. Rozpis spôsobu realizácie sa nachádza v ďalších častiach plánu práce a tiež
v plánoch metodických orgánov školy.
Kľúčové aktivity Otvorenej školy v ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave možno
zhrnúť do nasledovných okruhov:
- pobočka Mestskej knižnice J. Fándlyho v priestoroch ZŠ,
- mimovyučovacia záujmová činnosť so žiakmi (krúžky),
- internet a jeho služby poskytované žiakom, učiteľom,
- športové aktivity školy, všestranná aj špecializovaná športová príprava,
- projektové vyučovanie,
- prenájom priestorov školy pre športové a iné aktivity verejnosti (telocvičňa, učebne …),
- prímestský tábor.
Projekt INFOVEK
Základná škola v rámci iniciatívy spoločnosti Deutschetelecom a Telecom Slovakia
sa stala súčasťou celonárodného projektu Infovek.
Projekt Infovek využívajú žiaci a učitelia vo výchovno-vzdelávacom procese, ale tiež
v činnosti krúžkov, na šírenie osvety a vedomostí v oblasti počítačovej gramotnosti.
Zámer Mesta Trnava vybudovať rozvod optickej metropolitnej siete prostredníctvom
projektu TOMNET bol realizovaný a školám tak vznikla perspektíva komfortnejšieho
využívania internetu. Správu optickej siete vykonáva spoločnosť TT-IT Trnava.
Ďalšie projekty:
Základná škola má snahu skvalitňovať podmienky na vzdelávanie v škole:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
K marcu 2013 vypracovali pedagogické zamestnankyne školy a asistent učiteľa 3 projektové
zámery, na financovanie ktorých požiadali o príspevok aj zriaďovateľa školy, t.j. Mesto
Trnava. Zriaďovateľ z vlastných finančných prostriedkov podporil nasledovné projekty:
Projekt: BYŤ VYCHOVÁVANÝ, NEZNAMENÁ, ŽE SME VYCHOVANÍ
Oblasť: Zdravie a protidrogová prevencia
Cieľ projektu: Eliminovať sociálno-patologické javy. Dáva možnosť dostatočne a otvorene
o problematike besedovať a podávať potrebné informácie žiakom základnej školy
prostredníctvom besedy. Tie musia byť výstižné, musia zaujať a vzbudiť u žiakov
zodpovednosť k rodine, škole, spolužiakom a predovšetkým k sebe samým.
Projekt: ENVIROCHODNÍK
Oblasť: Ekológia a životné prostredie
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť estetiku prostredia areálu školy a vzbudiť u žiakov
environmentálne cítenie.
1.1.3 Oblasť materiálneho vybavenia školy
V mesiaci august 2010 začala spoločnosť REDING s.r.o. Bratislava realizovať
v budovách na ulici Maxima Gorkého 21 rekonštrukciu na základe schváleného projektu
podaného do komisie pre získanie finančných prostriedkov z eurofondov. Projekt sa týka
štyroch budov – dvoch sedemtriednych, jedného desaťtriedneho pavilónu a hlavného
pavilónu školy. Zahŕňa rekonštrukciu striech, zateplenie budov, výmenu okien,
rekonštrukciu elektroinštalácie, kanalizácie, výmenu podlahových krytín v triedach a dlažby
na hlavných chodbách pavilónov, maľovanie tried, výmena sanity a obkladov v triedach.
V rámci rekonštrukčných prác, avšak mimo zdrojov EÚ prebehla rekonštrukcia kotolne
a pergoly. Tieto projekty financuje zriaďovateľ školy, t.j. Mesto Trnava. Všetky náležitosti
právneho, technického ako aj realizačného charakteru zabezpečuje zriaďovateľ školy.
Vzhľadom na to, že sa neuskutočnila celá plánovaná rekonštrukcia, požiadali sme
zriaďovateľa o dofinancovanie v minulosti plánovanej výmeny okien na hlavnom pavilóne
školy (administratívne krídlo a krídlo s odbornými učebňami) a na zateplenie obvodového
plášťa hlavného pavilónu školy podľa už vypracovanej dokumentácie v nasledujúcom
kalendárnom roku 2012. V tomto roku finančné prostriedky neboli pridelené, nepodarilo sa
zrealizovať získanie finančných prostriedkov cez projekty SPP, preto budeme znova
sledovať výzvy na projekty a žiadať finančné prostriedky od zriaďovateľa.
Keďže prebehla na škole aj rekonštrukcia kúrenia, je nutné z dôvodu dosiahnutia
plánovanej energetickej efektívnosti objektu školy ako komplexu, dokončiť plánovaný
projekt, čo prinesie predpokladanú úsporu financií určených na vykurovanie.
Na jeseň školského roka 2011/2012 sa zrealizovalo vybudovanie trativodov a
bleskozvodov pergoly a uskutočnilo sa vytvorenie nového asfaltového pokrytia podlahy na
pergole v rámci projektu pod názvom Chodník pod pergolami. V auguste 2012 sa
pokračovalo v ďalšej fáze rekonštrukcie pergoly v rámci projektu Zaistenie betónových
prvkov pergol. V poslednej fáze začiatkom šk. roka 2012/2013 sa uskutočnil náter stĺpov
základnou a bezpečnostnou farbou.
V júli a v auguste 2012 sa zrealizovala rekonštrukcia časti strechy na telocvični – nad
spojovacou chodbou a šatňami. V tejto časti bola strecha veľmi poškodená a pretekajúca
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
voda poškodzovala vnútorné vybavenie. V ďalšom období je nevyhnutné riešiť výmenu
strešnej krytiny nad oboma telocvičňami, pretože v období dažďov voda preteká na drevenú
podlahu, čim sa ničí materiál a zároveň vzniká nebezpečenstvo úrazu na mokrom povrchu.
Vzhľadom k tomu, že po rekonštrukcií školských budov, po výmene strešnej krytiny
na hlavnom a špeciálnom pavilóne školy a v telocvični začali praskať múry, uskutočnilo
Mesto Trnava v školskom roku 2012/2013 statické posúdenie týchto budov. Na základe
výsledkov sa budú v nasledujúcom období robiť potrebné opatrenia.
Realizovanou rekonštrukciou škola dosiahla isté úspory energii najmä v oblasti
kúrenia. Na úplné dosiahnutie energetických úspor je potrebné uskutočniť nedokončenú
rekonštrukciu školy (výmena okien a zateplenie na hlavnom a špeciálnom pavilóne školy)
a zrealizovať projekt na tepelné vyregulovanie tepla.
V školskom roku 2012/2013 sa nám podarilo sponzorsky získať finančné
prostriedky na zabezpečenie programu LAN-School určeného pre počítačové učebne
a zhotovenie WIFI internetu na škole. Program zabezpečuje bezpečnú prácu so žiakmi na
počítačoch.
S finančnou podporou Mesta Trnava sme zakúpili dva interaktívne dataprojektory.
Základná škola zabezpečila pre vyučovanie telesnej výchovy nové doskočisko pre
skok vysoký. Do jednej triedy bol zakúpený nový nábytok – lavice, stoličky a katedra.
Na udržiavanie rozsiahleho areálu školy, na kosenie a zber lístia, bol zakúpený
traktor – kosačka Power – Line T. Pergola školy bola vybavená pevnými nádobami na smeti.
Možnosti získania príjmových a mimorozpočtových zdrojov financovania:
Na zabezpečenie financií z mimorozpočtových zdrojov bude riaditeľka školy
podporovať, a po prerokovaní v gremiálnej rade a ekonomickom úseku školy zabezpečovať,
príjem finančných prostriedkov z nasledovných zdrojov:
- prenájom telocviční, učební,
- refundácia energií za prenajaté priestory pre potreby Knižnice J. Fándlyho Trnava,
- vyberanie poplatkov za služby v oblasti originálnych kompetencií (ŠK, ŠJ),
- vzdelávacie poukazy získané od žiakov za mimovyučovaciu činnosť,
- finančné prostriedky neinvestičného fondu Škola základ života n.f.,
- finančné prostriedky rodičovského združenia,
- sponzorské dary.
Takto získané finančné prostriedky môžu byť použité na pokrytie výdavkov na
prevádzku školy, nákup učebných pomôcok, materiálne zabezpečenie činnosti záujmového
útvaru, ale aj na odmeňovanie učiteľov, vedúcich krúžkov a poskytovateľov služieb škole.
2. Situačná analýza
Rozbor výsledkov edukačného procesu v závere školského roka
2012/2013
Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov za druhý polrok
školského roka 2012/2013 prerokovala, na základe hodnotiacich správ triednych učiteľov,
úroveň prospechu, správania a dochádzky žiakov.
Sumárne konštatovala nasledovné výsledky dosiahnuté v menovaných oblastiach:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Úroveň vzdelávania:
Počet žiakov spolu:
Z celkového počtu žiakov prospelo:
Neprospelo:
Neklasifikovaní:
419
397
13
9
Neprospievajúci žiaci:
Štyria neprospievajúci žiaci neprospeli s viac, ako dvoch predmetov, preto
rozhodnutie o opravnej skúške bolo bezpredmetné.
Deväť žiakov neprospelo v 2. polroku školského roka z jedného alebo z dvoch
predmetov. Riaditeľka školy vydala týmto žiakom rozhodnutie o povolení vykonať opravnú
komisionálnu skúšku.
Komisionálne skúšky sa uskutočnili v termínoch: 27.08.a 28.08.2013. Riaditeľka
školy vymenovala 4 skúšobné komisie (viď. zápisnica z PR, z 27.06.2013).
Výsledok komisionálnych skúšok:
- šesť žiakov vykonalo komisionálnu skúšku úspešne a postúpili do vyššieho ročníka,
- jedna žiačka sa komisionálnej skúšky nezúčastnila, neprospela, keďže už opakovala triedu
v ktorej neprospela, postúpila do vyššieho ročníka,
- dvaja žiaci v komisionálnej skúške neuspeli a nepostúpili do vyššieho ročníka.
Zákonní zástupcovia dvoch žiakov si dali žiadosť pre svoje deti o Kurz na získanie
základného vzdelania. Žiaci ukončili vzdelávanie komisionálnymi skúškami od 18. do
22.03. 2013 úspešne.
Neklasifikovaní žiaci:
Dôvod neklasifikovania:
– neklasifikovaní žiaci navštevujú školu v zahraničí (Írsko, Nemecko, Veľká Británia,
Francúzsko) - § 23 písmeno e.
Porovnanie so školským rokom 2011/2012:
Počet definitívne neprospievajúcich klesol o 5 žiakov. Počet žiakov, ktorým bolo
vydané rozhodnutie o povolení vykonať opravnú skúšku stúpol o 7 žiakov. Počet
neklasifikovaných žiakov stúpol o 2 žiakov.
Najčastejším dôvodom neprospechu žiakov bolo:
- problémy v učení zapríčinené ľahostajným prístupom k plneniu si povinností
a nedostatočnou prípravou na vyučovanie. Napriek upozorneniam, zaslaným zákonným
zástupcom, nenastala zmena v príprave na vyučovanie, v postoji, k plneniu povinností,
preto žiaci nezvládli povinnosti a neosvojili si v dostatočnom množstve predpísané učivo.
Obraz o úrovni vzdelávania neposkytuje len štatistický výkaz prospechu na konci
klasifikačného obdobia, ale kvalitu vzdelávania dokumentujú aj ďalšie ukazovatele, ku
ktorým patria:
- výsledky Testovania 9-2013, v ktorom žiaci školy obstáli nasledovne:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
V predmete matematika boli výsledky v porovnaní s celoštátnym priemerom nasledovné:
priemerná percentuálna úspešnosť školy:
60,23 %
priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:
60,07 %
To znamená, že žiaci školy dosiahli o 0,16 % lepší výsledok, ako bol celoštátny priemer.
V predmete slovenský jazyk boli výsledky v porovnaní s celoštátnym priemerom
nasledovné:
priemerná percentuálna úspešnosť školy:
65,73 %
priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:
67,51%
To znamená, že žiaci školy dosiahli o 1,78 % slabší výsledok, ako bol celoštátny priemer.
V rámci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava sme spomedzi 9 škôl
mesta zaujali v úspešnosti Testovania 9-2013 6. miesto v matematike a 8. miesto
v slovenskom jazyku.
V porovnaní so školským rokom 2011/2012 bol výsledok školy v matematike o 6,67 %
lepší. V slovenskom jazyku je rozdiel o 16,13 % tiež lepší. V umiestnení v rámci mesta
Trnava škola zostala na tej istej úrovni v slovenskom jazyku, v matematike sa posunula o 1
priečku vyššie. Bude potrebné, aby predmetová komisia matematiky a prírodovedných
predmetov a predmetová komisia slovenského jazyka a spoločenských vied zaujali
k výsledku stanovisko, prehodnotili možnosti prípravy žiakov budúceho 9. ročníka na
testovanie vedomostí v predmete matematika a našli východisko vedúce k ďalšej pozitívnej
zmene.
Vychádzať budú z výsledkov testovania žiakov 8. ročníka (komparo). Testovania sa
zúčastnilo 22 žiakov s nasledujúcimi výsledkami:
MAT škola 39,9% (44,4% úspešnosť v SR) – 4,5% horšie
SJL škola 49,2% (51% v SR) – 1,8% slabšie
Prírodovedné predmety 42,8% (50,4% v SR) – 7,6% slabšie
Spoločenskovedné predmety 53,5% (43,5% v SR) – 10% lepšie
Všeobecné študijné predpoklady 65,1% (55,3%) – 9,8% lepšie
Slabšie výsledky sme dosiahli v prírodovedných predmetoch a v matematike, bude
potrebné v rámci PK hľadať cesty k zlepšeniu daných výsledkov.
- výsledky úspešnosti pri prijímaní na stredné školy a odborné učilištia:
Jeden žiak bol prijatý po druhom kole a ostatní žiaci školy boli prijatí po prvom prijímacom
konaní do vybraných škôl a odborných učilíšť (viď. správa výchovnej poradkyne).
- výsledky celoškolského testovania vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch,
predovšetkým v matematike, slovenskom jazyku, cudzom jazyku (viď. správy o činnosti
jednotlivých PK a MZ).
Obraz úrovne vzdelávania tiež dokresľujú úspechy žiakov vo vedomostných súťažiach.
Podrobnejšie sa o týchto skutočnostiach zmieňuje správa v časti Činnosť metodických
orgánov – správy o činnosti jednotlivých predmetových komisií a metodických združení
školy.
Úroveň správania:
Pedagogická rada posúdila návrhy triednych učiteliek vyjadrujúce stanovisko
k prejavom správania žiakov.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Na návrh triednych učiteliek bolo na konci školského roka udelených 80 pochvál od
triednych učiteliek, jedna kolektívna a 34 pochvál od riaditeľky školy. Pochvaly boli
udelené predovšetkým za výborný prospech a správanie sa, ale tiež za reprezentáciu školy
v rôznych súťažiach a projektoch.
Žiačka 9.B triedy Anna Kováčová bola nominovaná na prijatie u primátora mesta
Trnava, kde bola za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových, hudobných,
literárnych, umeleckých a vedomostných súťažiach, ocenená.
Žiačka 9.A triedy Ema Chovanová bola navrhnutá na morálne oceňovanie v rezorte
školstva – pamätný list sv. Gorazda – v oblasti športu, najmä za 1. miesto na Školských
majstrovstvách Slovenska v behu na 300 metrov, kde získala titul Majsterka Slovenska a 2.
miesto v behu na 200 metrov na Majstrovstvách Európy v Moskve.
Z dôvodu porušovania školského poriadku predložili triedne učiteľky návrhy na
uloženie výchovných opatrení alebo návrhy na zníženie známky zo správania.
Po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy schválila návrhy triednych
učiteliek tak, ako sa uvádza v ďalšej časti tejto kapitoly pod názvom štatistika uložených
výchovných opatrení.
Najčastejšie porušenia sa týkali:
- neplnenie si riadnej školskej dochádzky (neskoré príchody na vyučovanie, záškoláctvo),
- závažné porušovania školského poriadku (ničenie majetku, nekorektné vzťahy so
spolužiakmi, nekorektné správanie k vyučujúcim a pod.),
- drobné, menej závažné, ale časté porušovanie VŠP.
Štatistika uložených výchovných opatrení:
Pokarhania od triednej učiteľky
Pokarhanie od riaditeľky školy
10 žiaci
10 žiaci
Štatistika uložených znížených známok zo správania:
Znížená známka zo správania:
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
9 žiakov
9 žiakov
0 žiakov
Porovnanie so školským rokom 2011/2012:
Pochvaly od triednych učiteliek a od riaditeľky školy – ich počet bol o 27 väčší ako
minulý školský rok.
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, v negatívnych prejavoch
správania žiakov zaznamenávame v tomto roku nasledovné štatistické porovnanie:
pokarhaní od triedne učiteľky
o 2 viac ako minulý rok
pokarhaní od riaditeľky školy
o 5 menej ako minulý rok
2. stupeň zo správania
o 16 menej ako minulý rok
3. stupeň zo správania
o 2 viac ako minulý rok
4. stupeň zo správania
o 4 menej ako minulý rok
V tomto školskom roku bolo uložených menej výchovných opatrení a znížených
známok zo správania.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
PR konštatuje, že v niektorých triedach je správanie niekoľkých žiakov mimoriadne
nevhodné. Spočíva predovšetkým v nasledovných prejavoch:
- vyrušovanie počas hodín a bránenie ostatným žiakom vzdelávať sa,
- nevhodné správanie sa cez prestávky, nerešpektovanie pokynov,
- slovné a fyzické útoky na spolužiakov – agresívne správanie počas vyučovania, prestávok
a aj po odchode zo školy,
- prejavy šikanovania – vynucovanie si pozornosti, nútenie k poskytovaniu služieb,
zastrašovanie...
- nerešpektovanie vyučujúcich, arogantné a vulgárne správanie sa voči vyučujúcim,
- vulgárne vyjadrovanie sa,
- permanentné porušovanie školského poriadku.
Náprava u niektorých žiakov nenastáva ani po uložení výchovných opatrení.
Spolupráca so zákonnými zástupcami dlhodobo a jednoznačne nevedie k náprave. Rodičia
žiakov s problémovým správaním neriešia výchovné problémy svojich detí, majú tendenciu
obviňovať pedagógov školy z nevhodného prístupu k ich deťom. Všetko riešia
konštatovaním, že doma s deťmi výchovné problémy nemajú a v škole ich máme riešiť
sami. Pokiaľ sa nám to nedarí, chyba je na strane školy.
Vedenie školy spolupracovalo a spolupracuje pri riešení situácie s niekoľkými
inštitúciami:
- CPPPaP Trnava,
- ÚP – OSVaR Trnava,
- nadácia Úsmev ako dar,
- Komunitné centrum,
- Polícia Trnava.
Dochádzka žiakov:
Vymeškané hodiny:
II. polrok:
Spolu
27 356
z toho I. stupeň
12 208
II. stupeň
15 148
Ospravedlnené hodiny:
II. polrok:
Spolu
27 258
z toho I. stupeň
12 144
II. stupeň
15 114
Neospravedlnené hodiny: II. polrok:
Spolu
98
z toho I. stupeň
64
II. stupeň
34
Priemer na žiaka v počte vymeškaných hodín:
I. stupeň:
II. polrok:
- ospravedlnené
57,55
- neospravedlnené
0,30
II. stupeň:
II. polrok:
- ospravedlnené
72,66
- neospravedlnené
0,16
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Spolu všetci žiaci:
- ospravedlnené
- neospravedlnené
II. polrok:
65,05
0,23
Porovnanie so školským rokom 2011/2012:
V porovnaní s minulým školským rokom klesol celkový počet vymeškaných hodín
o 7676 hodín. Na 1. stupni o 1373 hodín menej a na 2. stupni vymeškali žiaci o 6303
hodín menej ako v minulom školskom roku. Rozdiel v počte žiakov je o 35 žiakov menej
oproti minulému školskému roku (priemery na žiaka ukazujú mierne zníženie). Podstatne
sa znížil počet vymeškaných neospravedlnených hodín o 1467 hodín.
V školskom roku 2012/2013 tak ako v predchádzajúcich rokoch si škola povinnosť
o hlásení záškoláctva pravidelne plnila. Oznámenie o neplnení zákona o povinnej školskej
dochádzke bolo oznámené aj úradu práce, odboru sociálnych vecí a kurately, aj polícii.
O žiakoch, ktorí vykazovali mesačne viac ako 15 neospravedlnených vymeškaných
hodín zasielalo vedenie školy zriaďovateľovi hlásenia, vyplnené triednymi učiteľmi.
Zriaďovateľ realizoval opatrenia podľa metodického pokynu MŠ SR a MPaSV, t.j. vydal
rozhodnutie o odňatí prídavku na dieťa v danom období.
3. Všeobecná časť
Základné informácie o škole
3.1 Základné údaje:
Škola:
Školský rok:
Počet žiakov a žiačok:
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2013/2014
395
Počet tried na 1. stupni:
z toho:
11
1 trieda v nultom ročníku
2 špecializované triedy (2.C, 3.C)
8 bežných tried
Počet tried na 2. stupni:
z toho:
11
1 špeciálna trieda (9.C)
10 bežných tried
Počet tried spolu:
22
Počet oddelení škol. klubu: 3
Počet žiakov a žiačok v ŠK: 79
Počet učiteľov a učiteliek:
Počet katechétov:
Počet vychovávateliek:
Školská psychologička:
29
3
3
1
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Asistent/ka učiteľa:
2
Počet nepedagog. zamestn.: 11
Počet zamestn. škol. jedál.: 6
Spolu zamestnancov školy: 55 prepočítaný stav 50,40.
Uvedené počty zamestnancov predstavujú fyzické osoby. Keďže nie všetci pracujú na
plný úväzok, prepočítaný stav zamestnancov školy je nižší.
3.2 Učebné plány:
I. stupeň:
ŠVP pre 1. až 4. ročník, platný od 01.09.2008 a ŠkVP pre 1. až 4. ročník, vydaný riaditeľkou
školy po prerokovaní v pedagogickej rade 26.09.2012 a v rade školy 01.10. 2012,
s platnosťou od 01.09.2012, aktualizovaný po prerokovaní v pedagogickej rade 25.9. 2013
a v rade školy 26.09. 2013 s platnosťou od 1.9. 2013.
V špecializovaných triedach budú tieto plány realizované v zredukovanej podobe.
UČEBNÝ PLÁN PRE NULTÝ ROČNÍK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE (1 trieda 0. ročníka).
UP nultého ročníka sú stanovené metodickými pokynmi MŠ SR z roku 2003.
II. stupeň:
ŠVP pre 5. až 9. ročník, platný od 01.09.2008 a ŠkVP pre 5. až 9. ročník, vydaný riaditeľkou
školy po prerokovaní v pedagogickej rade 26.09.2012 a v rade školy 01.10. 2012,
s platnosťou od 01.09.2012, aktualizovaný po prerokovaní v pedagogickej rade 25.9. 2013
a v rade školy 26.09. 2013 s platnosťou od 1.9. 2013.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE DETI S MENTÁLNYM POSTIHOM (platný pre ŠZŠ –
v 9. ročníku (v 1 triede, v 9. C) a ŠkVP pre 9. ročník, vydaný riaditeľkou školy po
prerokovaní v pedagogickej rade 25.09.2013 a v rade školy 26.09. 2013, s platnosťou od
01.09.2013.
3.3 Vyučovanie cudzích jazykov:
Ako v predchádzajúcich rokoch, ZŠ ponúka vyučovanie troch cudzích jazykov. Žiaci
podľa vlastného záujmu a výberu, ale tiež s ohľadom na ich schopnosti majú možnosť
vzdelávať sa v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom.
Vyučovacie hodiny cudzieho jazyka vyučujú väčšinou v odbore kvalifikované
vyučujúce. Odbornosť vyučovania cudzieho jazyka v tomto školskom roku mierne klesla.
Z 96 odučených hodín je 14 hodín odučených nekvalifikovane.
Vyučovanie cudzích jazykov hravou formou umožňujeme žiakom aj formou
krúžkovej činnosti, či projektovej aktivity.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
3.4 Vyučovanie alternatívnych predmetov:
Na základe prieskumu záujmu z júna 2013, boli v škole vytvorené skupiny pre
alternatívne vyučovanie etickej alebo náboženskej výchovy.
Na prvom stupni sú na základe záujmu žiakov vytvorené:
- 4 skupiny etickej výchovy,
- 8 skupín náboženskej výchovy.
Na 2. stupni ZŠ je v školskom roku 2013/2014 vytvorených:
- 4 skupiny etickej výchovy,
- 7 skupín náboženskej výchovy.
3.6 Krúžková činnosť:
Od septembra 2013 do júna 2014 ponúkajú učitelia základnej školy záujmovú
činnosť pre deti prostredníctvom mimovyučovacích aktivít, známych pod názvom záujmové
krúžky. Krúžky sú rôzneho zamerania - vzdelávacie, športové, umelecké, zamerané na
praktické životné potreby a podobne.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Názov krúžku
Športový krúžok
Hravá matematika
Výtvarný krúžok
Radosť s PC
Basketbalový krúžok
Logopedické cvičenia
Malí umelci
Poznaj svoj región I.
Poznaj svoj región II.
Anglický jazyk
11 Športové hry
vedúci krúžku
Mgr. Šusteková
PaedDr. Benešová
PhDr. Reyová
Mgr. Stegmannová
Čierna
Mgr. Lachká
Belanská
Mgr. Sabová
Mgr. Krajčovičová
PaedDr. Kulková
Mgr.
Lukačovičová
Termín
pondelok
utorok
utorok
utorok
streda
streda, štvrtok
streda
popoludnia
popoludnia
pondelok
Miestnosť
telocvičňa
trieda 3.A
trieda 2.B
učebňa PC
telocvičňa
trieda 0. ročník
trieda 2.A
Trnava a okolie
Trnava a okolie
trieda 2.C
piatok
sobota,
sviatok
štvrtok
streda
telocvičňa
12 Objavovanie Karpát
13 Zdravé varenie
14 Mladí žurnalisti
Súťažím, súťažíš,
15 súťažíme
Mgr. Žáková
Mgr. Bartošová
Mgr. Varinská
16 Šachový krúžok
17 Stretnutia s kultúrou
18 Slovenčina na slovíčko
Mgr. Polakovič
štvrtok
Mgr. Pavlovčíková priebežne
Mgr. Gáborová
utorok
sobota,
Mgr. Belanová
sviatok
PaedDr. Mrva
streda
19 Turistický krúžok
20 Futbalový krúžok
PaedDr. Ďurovská utorok
Malé Karpaty
kuchynka
trieda 6.A, učebňa PC
učebňa biológie
10 - triedny pavilón
č. uč. 9
Trnava a okolie
trieda 7.A
Malé Karpaty
telocvičňa
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Futbalový krúžok 21 dievčatá
Mgr. Polakovič
piatok
telocvičňa
Náklady spojené s prevádzkou a zabezpečením záujmovej činnosti a všetkých
originálnych služieb pre žiakov budú pokrývané aj z finančných prostriedkov získaných zo
vzdelávacích poukazov.
Pokiaľ aktivity súvisiace s projektom Otvorená škola budú medzi žiakmi/čkami
obľúbené a vyhľadávané, môžu priniesť škole a jej zamestnancom finančnú výhodu. Je preto
dôležité urobiť pre žiakov/čky nielen zaujímavú ponuku mimovyučovacích činností, ale
naplniť hodiny zaujímavou a zmysluplnou prácou.
3.7 Klasifikácia a hodnotenie výchovných predmetov:
Riaditeľka ZŠ predložila rade školy návrh na klasifikáciu výchovných predmetov
v školskom roku 2013/2014. Vychádzala z Metodických pokynov MŠ SR č. 22/2011, podľa
ktorých je klasifikácia všetkých predmetov možná na 1. aj 2. stupni základnej školy. Žiakov
známky motivujú k výkonom, učiteľ má možnosť oceňovať aktivity žiakov klasifikovaným
hodnotením, dodržujúc dohodnuté pravidlá. Rodič je informovaný prostredníctvom známky
o úsilí žiaka v jednotlivých výchovných predmetoch.
Riaditeľka školy preto navrhla na zasadnutí poradných a samosprávnych orgánov
školy klasifikáciu všetkých predmetov na 1. aj 2. stupni ZŠ. Po prerokovaní v pedagogickej
rade školy dňa 25.09.2013 a v rade školy dňa 26.09.2013 schvaľuje klasifikáciu žiakov
v školskom roku 2013/2014 takto:
V nultom ročníku v prvom aj druhom polroku – len slovné hodnotenie žiakov/čok,
s možnosťou pridať hodnotiaci komentár.
V 1. ročníku neklasifikovať, v prvom polroku hodnotiť slovne. Pozvoľne prechádzať
ku klasifikácii a na konci školského roka klasifikovať všetky predmety.
Výchovné predmety v ročníkoch 2. – 4. klasifikovať v obidvoch polrokoch.
V 5. až 9. ročníku klasifikovať výchovné predmety: TSV, HUV, VYV, VUM, TEV,
PCV v obidvoch polrokoch školského roka.
Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. ETV a NBV nie sú
klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení uvádza
slovo a b s o l v o v a l /a.
Pri klasifikácii výchovných predmetov dodržiavať dohodnuté zásady klasifikácie
výchovných predmetov:
a) je neprípustné známkou z príslušného predmetu hodnotiť disciplinárne priestupky, prejavy
správania, nenosenie si učebných pomôcok a ďalšie nedostatky, súvisiace s porušovaním
vnútorného školského poriadku. Spomenuté nedostatky je možné zohľadniť v známke zo
správania,
b) známkou z výchovného predmetu je potrebné hodnotiť výkon žiaka, vzťah k predmetu,
prístup k povinnostiam, snahu a iniciatívu žiaka zvládnuť úlohu,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
c) vyučujúci má rešpektovať individuálne dispozície žiaka/čky k jednotlivým výchovným
predmetom (TEV, TSV, HUV, VYV, VUM) a tomu prispôsobiť celkové hodnotenie výkonu
žiaka.
4. Hlavné úlohy a rozpracovanie cieľov
4.1 Oblasť výchovy, vzdelávania a motivácie
4.1.1 Všeobecne platné nariadenia
Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci školy sú zamestnancami vo verejnej
službe. Vychádzajúc zo zákona 552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme, sú
povinní riadiť sa ním, rešpektovať jeho jednotlivé paragrafy. Profesionálnu prácu pedagóga
však ovplyvňuje aj záväzné dodržiavanie ďalších nariadení, vyhlášok a dokumentov,
vzťahujúcich sa na výkon povolania učiteľa. K posledne prijatým zákonom patrí zákon NR
SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákon
390/2011 od 21.10. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 317/2009 Z. z. o ped. a odb.
zamestnancoch.
Okrem toho vkladá každý zamestnanec do výkonu vlastný individuálny podiel, ktorý
jeho výkon vylepšuje alebo mu aspoň dáva charakteristickú osobnostnú črtu.
Povolanie pedagóga je v tomto smere obzvlášť náročné.
Základnou povinnosťou každého pedagogického pracovníka/čky je dokonale ovládať
a dodržiavať obsah nasledovných dokumentov:
a) ŠVP a ŠkVP,
b) učebné osnovy pre príslušný vyučovací predmet,
c) stanovený štandard – obsahový a výkonový,
d) metodické pokyny na hodnotenie žiakov, vydané MŠ SR,
e) v špeciálnych triedach a v nultom ročníku príslušné platné predpisy, osnovy a pokyny
na klasifikáciu podľa vnútorných dohovorov zakotvených v plánoch MO,
f) pri vyučovaní jednotlivých predmetov - vnútorné školské dohovory, ktoré vznikli ako
spoločné uznesenia metodických orgánov a nie sú pritom v rozpore so zákonom.
Povinnosťou učiteľa/ky je každoročne:
a) vypracovať aktuálny Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetov, ktoré v príslušnom
roku vyučuje a riadiť sa ním,
b) dodržiavať ŠkVP,
c) poznať obsah POP MŠ SR pre príslušný školský rok 2013/2014,
d) poznať a rešpektovať schválené školské dokumenty platné pre ZŠ, Ul. M. Gorkého 21,
Trnava:
- Vnútorný poriadok školy,
- Organizačný poriadok,
- Pracovný poriadok s vnútorným mzdovým predpisom,
- Prevádzkový poriadok Základnej školy, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava,
- Bezpečnostnú smernicu vypracovanú k zákonu o ochrane osobných údajov,
- Plán práce školy na školský rok 2013/2014.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Špecifické povinnosti triednych učiteľov/liek :
Triedna/y učiteľka/ľ je povinná/ý dodržiavať obsah schváleného dokumentu:
- Metodický list triednej učiteľky/triedneho učiteľa ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave,
- profesionálne zvládnutá práca triedneho/ej učiteľa/ky (usmerňovanie triedneho kolektívu,
formovanie vzťahov v triednej komunite, výchovné pôsobenie, organizácia podujatí...).
Rešpektovanie základných princípov humanizmu a demokracie:
Žiadnemu z pedagogických pracovníkov by nemal byť neznámy obsah Dohovoru o
právach dieťaťa. Učiteľ pri výchovnom pôsobení rešpektuje princípy humanizmu, tolerancie
a prosociálneho správania.
Na základe pozorovania a skúseností z dlhoročnej spolupráce s tunajším
pedagogickým kolektívom, možno konštatovať, že učitelia Základnej školy, Ulica Maxima
Gorkého 21 v Trnave sa pri práci so žiakmi školy riadia nasledovnými princípmi:
- základom ich práce je pozitívny vzťah k žiakom, učeniu, kolegom, k svetu,
- učitelia podporujú tvorivý prístup žiakov k učeniu, k poznávaniu, podporujú rozvoj
fantázie a tvorivosti,
- umožňujú žiakom sebapoznanie a posilňujú ich sebahodnotenie a zdravé sebavedomie,
- učia žiakov kriticky myslieť, pochybovať o nemenných pravdách, hľadať nové riešenia,
vyjadrovať nedôveru k absolútnym autoritám,
- uvádzajú žiakov do informačného systému, sami majú záujem zdokonaľovať sa v oblasti
počítačovej a informačnej gramotnosti,
- vedú žiakov k aktívnemu počúvaniu, k rozvoju komunikácie, k čitateľskej gramotnosti,
- doprajú žiakom dostatok slobody a voľnosti prejavu, pričom pestujú v žiakoch schopnosti
tolerancie, spoluzodpovednosti a zodpovednosti za vlastné konanie,
- učitelia pristupujú k žiakom ako k plnohodnotným ľuďom, majúcim rovnaké ľudské práva
a povinnosti, ako k rovnocenným partnerom, len s menšími životnými skúsenosťami,
trpezlivo ich vedú po ceste za poznaním.
4.1.2 Oblasť vzdelávania
Oblasť vzdelávania patrí v škole do kompetencie pedagogického úseku. V ňom
pracujú jednotlivé predmetové komisie a metodické združenia, ktorých povinnosťou je
nielen organizovanie podujatí v rámci skupiny predmetov, ale ich úlohou je odborný dozor
nad kvalitou vyučovania.
V školskom roku 2013/2014 budú prioritou v oblasti vzdelávania nasledovné ciele:
Plnenie Školského vzdelávacieho programu:
Vyučujúci sú povinní plniť ŠkVP v predmetoch a ročníkoch podľa ISCED1
a ISCED2, ako bol prijatý a prerokovaný v PR. Po jeho odsúhlasení zriaďovateľom školy sa
stáva záväzným na príslušný školský rok.
ŠkVP a rozvoj kompetencií žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Čitateľskú gramotnosť rozvíjať nielen na vyučovacích hodinách slovenského jazyka,
ale jej rozvoj zakomponovať do tematických výchovno-vzdelávacích plánov všetkých
predmetov, ktoré umožňujú rozvoj CGT.
zodp. vedúce MO a vyučujúci/e predmetov
Na zasadnutiach MO sa pravidelne venovať rozboru realizácie tréningu a úrovni
rozvoja CGT.
zodp. vedúce MO
V oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti dbať na to, aby nebol žiakom
poskytovaný tréning uvedenej zručnosti len na základnej úrovni (vyhľadávať informácie
a spájať najjednoduchšie informácie), ale viesť žiakov k získaniu nasledovných zručností:
 narábať s viacerými zdrojmi informácií,
 schopnosť triediť informácie,
 učiť sa vyjadrovať kritické postoje k informáciám (kritické myslenie),
 vedieť hodnotiť získané informácie a vytvárať vlastné postoje na
základe získaných informácií, porovnávať...,
 aktívne sa vyjadrovať, interpretácia prečítaného,
 vedieť informácie začleňovať, zaraďovať, spájať špecifické informácie, zostavovať
grafy, tabuľky, vytvárať jednoduché prehľady, vedieť ich čítať a používať.
zodp. vedúce MO a vyučujúci/e predmetov
Oblasť vnútroškolskej kontroly zamerať na sledovanie úrovne rozvoja čitateľskej
gramotnosti.
zodp. vedúce MO a vedenie školy
ŠkVP a rozvoj kompetencií žiakov v oblasti IKT:
Miera využívania IKT – prostriedky IKT využívať vo vyučovacom procese v rôznych
predmetoch, nielen pri vyučovaní predmetu informatika a informatická výchova.
Sledovať kvalitu využívania IKT žiakmi, ako dokážu overiť dôveryhodnosť získaných
informácií, ako narábajú s informáciami, ako využívajú a spracovávajú informácie pre
rozvoj vedomostnej úrovne v rôznych predmetoch.
Intenzívne využívať učebňu INFOVEKU a služby internetu. Vedenie školy podporuje
iniciatívu učiteľov/liek zameranú na zvyšovanie kvality a rozširovanie vzdelávania
učiteľov/liek a žiakov/čok v oblasti informatiky. Po spustení prevádzky interaktívnej učebne,
jazykového laboratória a vybavení triedy s interaktívnym dataprojektorom využívať učebne
vo vyučovacom procese na 1. aj 2. stupni školy.
zodp. vedúce MO a vyučujúci/e predmetov
Vedúci/e krúžkov informatiky a počítačových znalostí poskytnú žiakom/čkam
základné vzdelávanie z počítačovej gramotnosti. Napojenie sa na informačný systém sa totiž
ukazuje pre školu ako nevyhnutná potreba.
Na hodinách informatiky a informatickej výchovy na 1. aj 2. stupni dodržať prijatý
plán a osnovy ŠkVP.
zodp. vedúci/e krúžkov a vyuč. predmetov
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
ŠkVP a rozvoj kompetencii žiakov v oblasti finančnej gramotnosti
Finančnú gramotnosť rozvíjať nielen na vyučovacích hodinách matematiky, ale aj na
vyučovacích predmetoch, ktoré umožňujú rozvoj finančnej gramotnosti. Finančná
gramotnosť predstavuje schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie
seba a svojej domácnosti.
V oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti sa zamerať na:
 fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,
 pochopenie otázky bohatstva a chudoby,
 hodnotovú orientáciu k peniazom,
 modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,
 osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb.
zodp. vedúce MO a vyučujúci/e predmetov
Starostlivosť o žiakov/čky zo sociálne znevýhodneného prostredia:
Identifikácia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, vedenie evidencie v spolupráci
s ÚP.
zodp. riadit. školy a ekonomická pracovníčka PaM
Vytváranie podmienok pre starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia:
Pokračovať v realizácii vyučovania v nultom ročníku pre deti s odloženou školskou
dochádzkou, s nedostatočnou školskou zrelosťou, zo sociálne a výchovne málo podnetného
prostredia.
Spolupracovať s Centrom PPPaP, ŠPPP v Trnave a Štátnym pedagogickým ústavom
v Bratislave.
Spolupracovať s Komunitným centrom na Coburgovej ulici, pobočkou SPDDD
Úsmev ako dar v Trnave, Centrom Mak, na Coburgovej ulici v Trnave.
zodp. Mgr. Šusteková, zást. riad., učiteľka 0. ročníka, ŠP.
Vedenie školy bude naďalej z príspevku štátu na žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia financovať pozíciu asistentov učiteľa v škole.
zodp. riaditeľka školy
Využívať služby asistentov učiteľa pre komunikáciu s rodinou.
zodp. Bc. Zaoralová, Mgr.Polakovič
Poskytovať služby školskej psychologičky žiakom/čkam a ich zákonným zástupcom.
zodp. Mgr. A. Lehenová, PhD.
V prípade potreby a na žiadosť zákonných zástupcov vytvárať pre žiakov/čky
špecifické podmienky na vzdelávanie – individuálnym začlenením alebo začlenením do
špeciálnej triedy.
Spolupracovať s ÚP – OSVRaK, vypracovávať hodnotenia na žiakov/čky, žiadať
o spoluprácu pri riešení možných problémov (záškoláctvo, disciplinárne priestupky, absencia
spolupráce zákonných zástupcov so školou a pod.).
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Dbať o dôslednú integráciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ich
účasti na podujatiach školy – športových, spoločenských, kultúrnych a pod.
Viesť evidenciu výsledkov a úrovne vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Dvakrát do roka (koniec hodnotiaceho obdobia) predložiť v PR výsledky zistení.
Podklady predložia triedne pani učiteľky vedúcim MO (štatistika bude obsahovať prehľad
o prospievajúcich, neprospievajúcich, neklasifikovaných, absolvujúcich opravné skúšky,
opakujúcich ročník, pokračujúcich vo vzdelávaní na stredných školách, v OU...). Vedúce
MO túto informáciu predložia do PR.
zodp. Mgr. E. Šusteková, vedúca pedagogického úseku
Ďalšie úlohy a smerovania v oblasti starostlivosti o žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia sú rozpracované v časti 4.1.3 Oblasť výchovy a motivácie.
Ďalšie úlohy vyplývajúce z plnenia ŠVP a ŠkVP:
V oblasti vyučovania cudzích jazykov dbať na kvalitu vyučovania cudzieho jazyka.
Vedenie školy očakáva nielen kvalifikovaný prístup vyučujúcich k vyučovaniu cudzieho
jazyka, a tomu zodpovedajúce vedomosti žiakov/čok, ich aktívne zapájanie do
vedomostných aj umeleckých jazykových súťaží, ale predovšetkým úspešné zvládnutie
predpísaného učiva podľa učebných osnov. K hodnoteniu vedomostnej úrovne žiakov/čok je
potrebné pristupovať s primeranou náročnosťou, s jediným cieľom, ktorý by mali sledovať aj
žiaci/čky - osvojiť si dostatok kvalitných vedomostí ako základ pre stredoškolské
pokračovanie v štúdiu cudzieho jazyka.
zodp. vyučujúce cudzích jazykov
V rámci vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra venovať pozornosť netradičným
formám vyučovania. Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, zapájať sa do súťaží
vyhlasovaných nielen regionálnymi organizáciami, ale tiež do súťaží celoslovenského
charakteru, prípadne medzinárodných súťaží.
V školskom prostredí viesť žiakov/čky k výraznejšiemu estetickému zviditeľňovaniu
sa.
zodp. vyučujúce vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra
Hlavnou úlohou pedagógov/pedagogičiek v 0. až 9. ročníku je vyučovať podľa
predpísaných osnov, zodpovedne sa pripravovať na každú vyučovaciu jednotku, k
profesionálnemu výkonu pristupovať s najvyššou mierou zodpovednosti. Byť náročný/á na
úroveň vedomostí tých žiakov/čok, ktorí/é sú schopní/é dosiahnuť maximum.
Pre slabo prospievajúcich hľadať vhodné metodické postupy, upevňovať v nich
sebadôveru, učiť ich sebahodnoteniu a klásť na nich požiadavky primerané ich
schopnostiam.
Pri hodnotení vedomostí a schopností žiakov/čok zachovávať objektivitu, dodržiavať
platný klasifikačný poriadok.
zodp. všetci pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne školy
Vyučujúci/e dodržiavajú v školskom roku 2013/2014 vo vyučovacom procese platné
učebné osnovy. Učebné osnovy sa vzťahujú k jednotlivým variantom prijatých učebných
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
plánov podľa ŠVP a ŠkVP. Vyučujúci/e tiež rešpektujú usmernenia MŠ SR uvedené v
Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na školský rok 2013/2014.
Vedúce metodických orgánov oboznámili s obsahom pokynov členov/ky združení a
informácia sa stala súčasťou ročných plánov práce MO.
zodp. vyučujúci a vyučujúce príslušných predmetov, vedúce MO
Zodpovedne pripraviť žiakov/čky 9. ročníka na Testovanie 9 z profilujúcich
predmetov - matematika, slovenský jazyk a literatúra.
zodp. Mgr. Konečná, Mgr. Mgr. Varinská
Vedenie školy nariaďuje prostredníctvom metodických orgánov uskutočniť vstupné,
polročné a výstupné previerky v ročníkoch 4. až 9. Vyučujúci/e sa budú riadiť podľa
dohovorov a uznesení metodických orgánov. Previerky budú realizované v predmetoch:
slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk. Rozbor výsledkov previerok je
predmetom rokovania metodických orgánov. Povinnosťou vyučujúcich bude, po analýze,
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Podrobný rozpis a plán realizácie previerok sa nachádza v plánoch príslušných
metodických orgánov.
zodp. vedenie školy a vedúce metodických orgánov
V jednotlivých vyučovacích predmetoch aj v tomto školskom roku pokračovať
v realizácii projektového vyučovania a prezentovať túto formu vyučovania aj na verejnosti
(otvorené hodiny, metodické dni, projekty…).
zodp. vyučujúci/e jednotlivých predmetov
Uplatňovať projektové vyučovanie aj v iných predmetoch na oboch stupňoch ZŠ.
Výsledky práce žiakov/čok prezentovať rodičovskej verejnosti. Tím učiteliek pracujúcich v
oblasti public relations školy zabezpečí prienik informácií o projektovom vyučovaní do
povedomia pedagógov a pedagogičiek mesta Trnava, prípadne cez verejnoprávne médiá,
poskytne propagačné informácie v rámci Slovenska.
zodp. vyučujúci/e jednotlivých predmetov a tím public relations
Potrebná je spolupráca učiteľov a učiteliek 1. a 2. stupňa. Na spoluprácu využívať
zasadnutia metodických orgánov, vzájomné hospitácie a neformálne konzultácie
vyučujúcich. Spolupráca sa týka predovšetkým učiteliek 4. a 5. ročníka.
zodp. vedúca PÚ a vedúci MO
Žiaci/čky súčasnej doby žijú vo svete informačnej explózie. Potrebujú mať prístup k
informáciám rôzneho druhu. Jedným z informačných zdrojov je aj literatúra.
V budove školy na ulici Maxima Gorkého je od r. 2004 zriadená prevádzka Mestskej
knižnice J. Fándlyho v Trnave - pobočka Tulipán. Žiakov treba vyzývať, aby pravidelne
navštevovali knižnicu a podporovať ich záujem o čítanie literatúry rôznych žánrov.
Kabinety kníh je potrebné pravidelne doplňovať novými titulmi. Na ich zakúpenie je
potrebné využívať finančné zdroje rodičovského združenia, neinvestičného fondu a tiež
dotácie Mesta Trnava, ktoré je možné získať prostredníctvom predložených projektov do
15.03. v každom kalendárnom roku.
zodp. všetci vyučujúci
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Vytvárať v škole podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a žiačok. Ako
sa zmieňuje nová koncepcia výchovy a vzdelávania v SR Milénium, ako aj ŠkVP. Škola má
žiakom/čkam poskytnúť možnosť získať základy nasledovných kľúčových kompetencií:
- informačné,
- učebné,
- matematické,
- kognitívne,
- interpersonálne (sociálne),
- komunikačné,
- pracovné,
- personálne.
zodp. vedenie školy, vedúci MO
Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov a žiakov špeciálnej triedy:
V špeciálnej triede sú zaradení žiaci s mentálnym postihom, budú sa vyučovať podľa
osnov ŠZŠ a hodnotiť žiakov/čky podľa metodických pokynov na hodnotenie v ŠZŠ (pre
žiakov/čky s mentálnym postihom – variant A).
V špecializovaných triedach postupovať podľa zredukovaných a upravených osnov
základnej školy, pri klasifikácii postupovať podľa Metodických pokynov MŠ SR pre ZŠ, s
prihliadnutím na špecifické potreby žiakov, t.j. zohľadniť pri hodnotení prejavujúcu sa
nedostatočnosť žiaka určenú psychologickou diagnostikou. V prípade individuálnej
integrácie postupovať podľa odporúčaní psychologickej poradne.
V oblasti vzdelávacieho procesu postupovať podľa osobitných potrieb žiakov/čok,
vzhľadom na ich problémy s osvojovaním si učiva.
zodp. pedagog. vyučujúce v špeciálnej a špecializovaných triedach
Pre žiakov/čky, ktorým psychológ/ička odporučil/a individuálne začlenenie, je
potrebné vypracovať individuálny vzdelávací program.
zodp. triedny/a učiteľ/ka v spolupráci so školskou psychologičkou
Individuálne začlenenie realizovať podľa odporúčaní CPPPaP a ŠPPP.
Preukázateľným spôsobom dokumentovať priebeh integrácie žiakov/čok, evidentné
odlíšenie zadávaných úloh, hodnotenie výkonov začlenených a individuálnu starostlivosť
v prebiehajúcom vzdelávacom procese.
zodp. učitelia/ky vyučujúce jednotlivé predmety začlenených žiakov
Starostlivosť o talentovaných žiakov
Prípravu žiakov/čok na vedomostné súťaže a olympiády považovať za integrálnu
súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. To znamená, že vyučujúci/e jednotlivých
predmetov, pokiaľ objavia žiaka/čku talentovaného/ú, je potrebné venovať pozornosť
rozvoju jeho/jej talentu, aktívne ho/ju podporovať a dať možnosť talentovaným žiakom
prezentovať svoje schopnosti.
zodp. vyučujúci a vyučujúce jednotlivých predmetov
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Práca s triednym kolektívom
V rámci vyučovacích predmetov, ale aj triednických hodín sa zamerať na
vysvetľovanie princípov bezpečného správania, zapojiť žiakov/čky do aktivít na zlepšenie
pracovného prostredia, podporiť ich správne prístupy k práci, k ochrane svojho zdravia i
zdravia svojho okolia, umožniť im postupne spoznávať pracovný život, v ktorom raz budú
buď v pozícii zamestnanca, alebo zamestnávateľa.
zodp. všetci pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne
Do všetkých plánov zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so
vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem
diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Do plánov práce MO a do tematických
výchovno-vzdelávacích plánov predmetov zakomponovať témy globálneho rozvojového
vzdelávania.
Výchovu k ľudským právam v triede a v škole usmerňovať tak, aby sa stala
integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby
podporila hodnotu jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
zodp. všetci/ky učitelia a učiteľky
Prostredníctvom tímu učiteliek z projektu Ružový a modrý svet sa oboznamovať
s cieľmi rodovo citlivej pedagogiky a postupne ich aplikovať vo výchovno-vzdelávacom
procese, narúšať rodové stereotypy. Snažiť sa používať rodovo citlivý jazyk.
zodp. pracovný tím RaM svet
Všímať si náznaky a prejavy šikanovania medzi žiakmi a žiačkami. Včas rozpoznať a
správnymi výchovnými postupmi, včasným a účinným zásahom na zastavenie procesu
šikanovania eliminovať tento nebezpečný a nezdravý prejav vo vzťahoch žiakov a žiačok.
Pri riešení prejavov šikanovania sa riadiť podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách, rozpracovaného na pomery ZŠ Ul. M.
Gorkého 21 v Trnave.
zodp. všetci/ky učitelia a učiteľky
Riadiť sa Metodickým listom pre triednu učiteľku/triedneho učiteľa vydaným
riaditeľkou ZŠ Ul. M. Gorkého 21 v Trnave.
zodp. triedni/e učitelia/ky
Ďalšie úlohy pedagogických zamestnancov/kýň školy:
Pokračovať v spolupráci s PF TU pri praktickej príprave poslucháčov a poslucháčok
na pedagogickú prax.
zodp. riaditeľka školy a členky vedenia
Pedagógovia/ičky využívajú ponuky vzdelávacích inštitúcií, aby pred žiakmi/čkami
aj v oblasti výchovy, nielen vzdelávania vystupovali fundovane, používali progresívne
postupy, metódy a presvedčivú argumentáciu. Každý skúsený pedagóg/ička vie, že plané
učiteľské mentorovanie nielen že deti nemotivuje, skôr ich rozladí a určite pozitívne
neovplyvní.
zodp. koordinátorky výchov a triedni učitelia a učiteľky
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Vzdelávanie sa nevzťahuje len na činnosť určenú pre žiakov a žiačky školy. Dôležité
je aj vzdelávanie učiteľov a učiteliek.
Vedenie školy:
- vyzýva využívať ponuky metodicko-pedagogických centier a ďalších vzdelávacích
inštitúcií,
- vyzýva učiteľov a učiteľky prihlásiť sa na vykonanie I. alebo II. atestácie, prípadne na ich
absolvovanie získať potrebný počet kreditov,
- z účasti na školeniach a seminároch v období medzi dvoma pedagogickými poradami
pripravia účastníci/čky školení krátky referát buď v metodickom orgáne, alebo, ak ide o
tému všeobecného záujmu (nie úzko špecifického zamerania), v pedagogickej rade školy.
Forma podania - neformálne podelenie sa s novozískanými poznatkami v časovom rozpätí 5
minút (individuálne podľa potreby aj viac).
zodp. vyučujúci/e, účastníci/čky seminárov a školení
4.1.3 Oblasť výchovy a motivácie
V oblasti výchovy a motivácie primárnym ostáva projekt Zdravá škola. Keďže sme
všetci zamestnancami a zamestnankyňami školy podporujúcej zdravie, pre každého z nás z
tejto skutočnosti vyplývajú záväzky determinujúce naše správanie, konanie a výchovné
pôsobenie na iných. Musí tým byť ovplyvnená priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ako
aj mimoškolská záujmová činnosť so žiakmi a žiačkami.
Pod pojmom zdravá škola nemožno rozumieť len smerovanie k telesnému zdraviu a
teda dbať na presadzovanie zdravého štýlu stravovania, šport a utužovanie fyzických síl, ale
ide o formovanie zdravého životného štýlu. Do takto koncipovaného projektu potom patrí aj
starostlivosť o duševné zdravie, psychohygiena, formovanie správnych medziľudských
vzťahov. Škola podporujúca zdravie presadzuje humanizmus, nedovoľuje prejavy
diskriminácie, intolerancie, vedie žiakov ku kultúrnej a občianskej vyspelosti a schopnosti
aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného života.
Žiakom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť vytvára podmienky na dôstojné
vzdelávanie, schopnosť primeraného sebahodnotenia a sebaocenenia.
Pre uskutočnenie týchto zámerov má základná škola vytvorené ideálne podmienky,
pretože sa nachádza v nádhernom prostredí zelene. Areál zabezpečuje možnosť výchovného
pôsobenia v oblasti ochrany životného prostredia, hľadaní energetických opatrení
s možnosťami hľadania využitia obnoviteľných zdrojov energie.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:
Školu navštevuje značná časť žiakov zo sociálne znevýhodneného a málo
podnetného prostredia. S ich výchovou a vzdelávaním sú rok od roka väčšie problémy.
Znásobuje ich malá starostlivosť zo strany zákonných zástupcov a veľmi nízka sociálna
prispôsobivosť najmä detí z rómskej minoritnej skupiny. Ukazuje sa, že čím viac
starostlivosti a záujmu poskytuje škola, tým viac nárokov má rodič a žiak takejto skupiny.
Prekážkou dobrého a bezstresového spolužitia sa stáva čoraz väčšia expanzia a vzrastajúca
agresivita komunity, ktorá akýmkoľvek spôsobom prichádza so zamestnancami školy do
styku. Všetko ešte umocňuje beztrestné nerešpektovanie platných zákonov a noriem zo
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
strany rodičov a ich detí ako aj ignorancia a nezáujem zo strany orgánov kompetentných
zasahovať do riešenia naznačených problémov.
Vedenie školy konštatuje, že pozitívnu úlohu pri zdolávaní spomenutých ťažkostí
zohráva práca asistentov učiteľa. Náplň práce asistentov je súčasťou plánu práce školy.
V školskom roku 2013/2014 bude v pozícii asistentky učiteľa pracovať v škole Bc.
Zaoralová, v pozícii asistenta učiteľa Mgr. Polakovič, ktorého pozícia vyplýva z projektu
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Maxima Gorkého 21 v Trnave. Ich činnosť a prítomnosť v
školskom prostredí pozitívne ovplyvňuje prácu a výkony žiakov, spoluprácu zákonných
zástupcov so školou a v neposlednom rade odbremeňuje učiteľov od množstva
nevyhnutných činností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím pôsobením na žiakov z rómskej
minoritnej skupiny.
Zároveň riaditeľka školy zdôrazňuje povinnosť asistentov aj v tomto roku intenzívne
ovplyvňovať rómsku minoritu pre pozitívny prístup k plneniu povinností.
Výchova žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Osobitne dôrazne je potrebné výchovne vplývať na žiakov/čky nultého ročníka
a žiakov/čky zo špeciálnej a špecializovaných tried.
Je to niekedy náročnejšia, zložitejšia činnosť ako vzdelávacie pôsobenie. Vyžaduje
stálosť a nemennosť rozhodnutí a nariadení, ktoré učiteľ/ka vydá, dôslednosť pri kontrole
ich plnenia a neustálu ostražitosť pri každodenných školských činnostiach so žiakmi/čkami.
Žiakov/čky treba stimulovať, neustále motivovať, povzbudzovať k činnosti, dopriať im
pocit pozitívneho prežívania.
Učiteľ/ka vydáva presné inštrukcie, pokyny, požiadavky, úlohy. Jasne a jednoznačne
ich formuluje, trvá na ich dôslednom plnení.
Nevyhnutná je intenzívna spolupráca triednej učiteľky, špeciálnej pedagogičky so
školskou psychologičkou a asistentkou a asistentom učiteľa.
zodp. triedne učiteľky daných tried
Výchova talentovaných žiakov:
ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave ako škola podporujúca zdravie,
talentovaným žiakom/čkam poskytuje možnosť uplatniť sa v rôznych oblastiach. Zdravá
škola vychováva žiakov k zdravej ctižiadostivosti, k objektívnemu hodnoteniu vlastných
schopností. Formuje mladých ľudí schopných uplatniť sa, samostatných, suverénnych, ktorí
dokážu bez falošnej skromnosti presadzovať správne postoje, ale vždy ľudských,
nepovyšujúcich sa nad ostatných, tobôž nad menej zdatných.
K účinným výchovným metódam patrí aj účasť žiakov na súťažiach každého druhu.
Nielen, že sa pritom rozvíjajú ich intelektové schopnosti a telesná zdatnosť, ale pozitívne sú
ovplyvňované a formované ich povahové, morálno-vôľové vlastnosti. Žiaci sa učia
posudzovať vlastný výkon, oceniť výkony iných. Vedenie školy odporúča pripravovať
žiakov/čky na súťaže a vytvoriť im príležitosť reprezentovať seba aj školu.
zodp. všetci/ky pedagog. zamestnanci/zamestnankyne
Oblasti výchovného zamerania na všetkých žiakov školy:
Pri výchovnom pôsobení o.i. je je nevyhnutné, aby sa pedagógovia a pedagogičky
zamerali na nasledujúce úlohy:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Environmentálna výchova:
Pokračovať v aktivitách zameraných na environmentálnu výchovu a ekológiu.
Pracovať na realizácii projektov so spomenutým zameraním tak, ako v predchádzajúcich
rokoch.
zodp. pani učiteľky vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť, Človek a príroda
V súvislosti so zameraním sa na prevenciu sociálnej patológie vedenie školy menuje
nasledovné koordinátorky:
environmentálna výchova – PaedDr. T. Ďurovská, PaedDr. K. Kulková
Zdravý životný štýl:
Protidrogová prevencia a výchova k manželstvu a rodičovstvu sú dôležité dva okruhy
výchovného vplyvu. Zorganizovať besedy a stretnutia s odborníkmi a odborníčkami je
dôležité a účinné, avšak nepostačujúce. Pôsobenie v týchto oblastiach bude úspešné len
vtedy, ak bude mať charakter permanentného a dlhotrvajúceho ovplyvňovania názorov
žiakov.
V tomto smere je dôležitá výchovná práca triednych učiteľov/iek aj v rámci náplne
triednických hodín. Dôležitým témam venovať veľa priestoru, aby žiaci/čky zážitkovou
formou pochopili dôležitosť kladného postoja pri zdolávaní závažných životných
skutočností.
zodp. koordinátorky výchov a triedne učiteľky
Žiakov/čky a ich rodičov oboznámiť s obsahom dokumentu Národný program boja
proti obezite. Nabádať žiakov a ich zákonných zástupcov k dodržiavaniu zásad zdravého
stravovania, dodržiavania pitného režimu a uprednostňovania pohybových aktivít pred
pasívnymi formami oddychu.
zodp. všetky/ci pedagogické /í zamestnankyne/ci školy
V súvislosti so zameraním sa na prevenciu sociálnej patológie vedenie školy menuje
nasledovných koordinátorov/ky:
Zdravá škola – Mgr. Šusteková, Mgr. Bartošová, Mgr. Lachká, Mgr. Pavlovčíková
primárna prevencia - Mgr. Gáborová, PaedDr. Benešová,
výchova k rodičovstvu a manželstvu - Mgr. Prochádzková, Mgr. Sabová.
Povinnosťou koordinátorov/iek je zaujímať sa o aktivity súvisiace s výchovným
zameraním a zúčastňovať sa školení, seminárov a výcvikov v určenej oblasti a na základe
získaných poznatkov tieto odovzdávať ostatným pedagogickým pracovníkom/čkam školy
(prostredníctvom PR a zasadnutí MO). Spolupracovníkov/čky v pracovnom tíme využíva
koordinátor/ka na sprostredkovanie informácií pre jednotlivé stupne školy.
Povinnosťou každého triedneho učiteľa/ky je zapracovať do plánov výchovného
pôsobenia v triede programy doporučené koordinátormi, pôsobiace v sfére prevencie
sociálnej patológie.
zodp. koordinátori/ky v spolupráci so všetkými pedagogickými zamestnancami školy
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Výchova žiakov a žiačok v triednom kolektíve:
Práca s triednym kolektívom je základ dobrých mravov v škole. Preto je vo
výchovnej oblasti dôležité klásť dôraz na prácu triedneho/ej učiteľa/ky, na jeho/jej
schopnosť ovplyvňovať a formovať postoje žiakov/čok k rôznym situáciám v škole aj mimo
nej.
Triedna učiteľka je povinná riadiť sa Metodickým listom triednej učiteľky
schváleným PR dňa 26.09.2012, platným pre ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava.
K úlohám triedneho/ej učiteľa/ky patrí:
- pravidelne organizovať stretnutia s triednym kolektívom (triednické hodiny),
- starostlivo a zmysluplne pripravovať náplň triednických hodín (dlhodobo improvizovaná
práca s triednym kolektívom vedie k úpadku autority triedneho/ej učiteľa/ky),
- aktívne spolupracovať s rodičmi, najmä pri prevencii negatívnych prejavov v konaní
žiakov/čok,
- pri výskyte problémov akéhokoľvek druhu je potrebné riešiť ich bezodkladne a dôsledne, s
jednoznačným záverom,
- stretnutia s rodičmi (rodičovské združenia) pripraviť zodpovedne, s ohľadom na potreby
rodičov, s cieľom odovzdať také informácie, ktoré sú pre rodiča nevyhnutne potrebné,
osožné, ktoré vedú k spoločnému cieľu - pomôcť žiakovi, ak je pomoc nutná. Je nevhodné,
aby na stretnutiach s rodičmi učiteľ/ka improvizoval/a, k problémom v triede sa vyjadroval/a
formálne, neosobne a neadresne,
- triedny/a učiteľ/ka premyslene naplánuje a pripraví aj také aktivity, pri ktorých sa jeho/jej
zverenci budú cítiť viac deťmi ako žiakmi/žiačkami,
- dbať na dôsledné dodržiavanie vnútorného poriadku školy a noriem predpísaných
klasifikačným poriadkom, sledovať a eliminovať defektné prejavy v spolužití triedneho
kolektívu, prejavy šikanovania, terorizovania spolužiakov/čok, prejavy rasizmu a xenofóbie,
- spolupracovať so školskou psychologičkou a s asistentkou/om učiteľa.
zodp. všetci triedni/e učitelia/ľky a všetci pedagogickí zamestnanci
Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického zdravia, telesnému a pohybovému
rozvoju žiakov/čok nielen prostredníctvom kvalifikovane a kvalitne odučených vyučovacích
hodín, ale tiež rozširovaním organizačných foriem telesnej výchovy a pohybových aktivít.
Na tento zámer je nevyhnutné využívať nasledovné možnosti:
- rešpektovať Národný program boja proti obezite,
- krúžková činnosť športového zamerania,
- príležitostné podujatia organizované v rámci Zdravej školy (Festivalu športu),
- turistické vychádzky a výlety,
- príprava žiakov/čok na súťaže športového charakteru,
- podporovať športovú prípravu prostredníctvom krúžkovej činnosti v škole.
zodp. vyučujúci/e telesnej výchovy a ostatní pedag. zamestnanci
Prvky mediálnej výchovy:
Vyhodnocovacia správa za rok 2012/2013 sa zmieňovala o školskej mediálnej
činnosti. V záujme šírenia informácií o žiakoch a práci ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v
Trnave, je žiaduce pokračovať vo všetkých, doteraz užívaných formách mediálneho
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
zviditeľňovania školy. Ide o školský rozhlasový mesačník Gorkoviny, školský časopis
Gorkáčik, fotodokumentácia k významným udalostiam školy, a vedenie školskej kroniky.
V školskom roku 2013/2014 bude za činnosť so školským časopisom zodpovedná
Mgr. Varinská.
Rozhlasové vysielanie bude v tomto školskom roku pripravovať Mgr. Ružarovská,
PhD.
Záznam do školskej kroniky za školský rok 2012/2013 do decembra 2013 zapíše
Mgr. Varinská.
zodp. Mgr. Ružarovská, PhD., Mgr. Varinská
Public relations
Naša škola vyvíja každý školský rok veľké množstvo kultúrnych, športových,
náučných, umeleckých, praktických, vzdelávacích i zábavno-oddychových akcií. Za pomoci
pedagógov výdatnými promotérmi sú samotní žiaci. Každý rodič, starý rodič je hrdý na toktoré umenie svojho dieťaťa, vnuka. Preto veľa aktivít je spojených s prítomnosťou
najbližších. Máme snahu zviditeľniť sa v očiach širšej verejnosti. Preto je našou snahou
neustále atakovať tlač, rozhlasové i televízne média našimi aktívnymi, často výnimočnými
akciami.
zodp. PaedDr. Kubová
Výchova k humanizmu, dodržiavaniu ľudských práv, tolerancii:
Vo výchovno-vzdelávacom procese venovať veľa pozornosti otázkam výchovy
k humanizmu, dbať na rozvíjanie pozitívnych vzťahov v triednych kolektívoch, viesť žiakov
k akceptovaniu potrieb a záujmov ostatných žiakov/čok školy, akceptovaniu odlišností,
tolerancii a zaoberať sa témami globálneho rozvojového vzdelávania.
zodp. všetci pedagogickí zamestnanci
Dodržiavať Metodické usmernenie MŠ SR č.6/2006-R, rozpracované na podmienky
ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave.
zodp. všetci pedagogickí zamestnanci školy
4.1.4 Motivácia pre pracovné a školské výkony
Otázka motivácie pre prácu nie je zanedbateľná. Vedenie školy má na zreteli
motiváciu smerom k žiakom/čkam a osobitne motiváciu zameranú na pedagogických
zamestnancov/kyne školy.
Motivácia žiakov je vecou pedagogického majstrovstva každého individuálneho
učiteľa/ky pri priamom pôsobení na vyučovacích hodinách alebo pri akejkoľvek inej práci so
žiakmi.
Pre motiváciu dospelých podávať dobrý a výborný výkon, možno uplatniť viacero
aspektov. Za štyri najzákladnejšie treba považovať:
- finančné ohodnotenie - najsilnejší faktor,
- morálne ocenenie,
- aspekt vlastného svedomia, ktoré nedovolí jedincovi klesnúť pod ním stanovenú
hranicu výkonu,
- potreba byť osožný komunite, cítiť patričnosť a hrdosť k miestu, kde pracuje.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Riaditeľka školy má k dispozícii obmedzené množstvo finančných prostriedkov,
určených na fakultatívnu zložku platu t.j. osobný príplatok. Ním oceňuje výkony podávané
nad rámec predpísaných povinností, podľa schválených kritérií. Vzhľadom na nedostatok
finančných prostriedkov, ktorý vyplýva z normatívneho určovania finančného prídelu štátu
na žiaka, položka určená na výšku osobného ohodnotenia pedagogických pracovníkov nie je
vyplácaná v dostatočnej výške, čo nie je pre učiteľov dostatočne motivujúce na podávanie
nadpriemerných výkonov, či výkonov nad rámec predpísaných povinností. Vedenie školy
disponuje finančnými prostriedkami určenými na pokrytie činnosti za vzdelávacie poukazy,
ktoré má škola možnosť získať prostredníctvom ponuky a realizácie mimovyučovacej
činnosti so žiakmi.
Motiváciou pre prácu by malo byť, okrem financií, aj naše vlastné svedomie, cit
kolegiálnej spolupatričnosti. Učitelia/ky, tak ako zamestnanci na iných pracoviskách, vo
firmách a pod. pokiaľ pracujú v Základnej škole na Gorkého ul. v Trnave, patria k nej,
reprezentujú školu a škola, tak ako pôsobí a vyzerá, reprezentuje zamestnancov, ktorí v nej
pracujú.
Základom takéhoto cítenia je istota, že každý pracovník/čka, ktorý má o spoluprácu
záujem, má právo participovať:
- na organizovaní akejkoľvek činnosti školy,
- pri tvorbe jej vízie, dokumentov, rozhodnutí,
- v činnosti jej výkonných, poradných, pomocných orgánov a pod.
Podrobne sa o postojoch a filozofickom princípe poslania učiteľov/iek v Základnej
škole na Ulici Maxima Gorkého 21 v Trnave zmieňuje Vnútorný školský poriadok, určený
pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne školy. Učitelia/ky ho prijali a odsúhlasili
s cieľom riadiť sa podľa neho a postoje v ňom vyjadrené aplikovať v praxi.
4.1.5 Osobitné formy výchovy a vzdelávania
Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá nemá formu klasickej vyučovacej jednotky
alebo sa koná za špeciálnych podmienok či netradičnými metódami, je považovaná za
osobitnú formu vyučovania. V školskom roku 2013/2014 plánujeme uskutočniť nasledovné
osobitné formy vzdelávania:
a) Škola v prírode 1. stupeň - jar 2014,
c) Plavecký výcvik, 3. ročník - jeseň 2013, plaváreň Zátvor, Trnava,
d) LVVK, 7. a 8. ročník – zima 2013/14, len v prípade dostatočného záujmu žiakov,
e) Účelové cvičenie, 5. až 9. ročník – október 2013 a jún 2014,
f) Didaktické hry, 1. až 4. ročník – október 2013, jún 2014,
g) Exkurzie, návštevy múzeí, výstav, výlety ... podľa plánov MO a plánov triednych
učiteliek.
4.2 Oblasť vedenia školy a participácie zamestnancov/kýň
na organizovaní školskej činnosti
4.2.1 Školský manažment
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Vedenie školy:
Ing. Beáta Krajčovičová – riaditeľka školy
Mgr. Eva Šusteková - I. zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Jana Pavlovčíková - II. zástupkyňa riaditeľky školy
Vedúca školskej jedálne:
p. Jana Brezinová
V školskom roku 2013/2014 sú, po úpravách a vydaní doplnkov podľa nových zákonov,
nariadení a vyhlášok, platné nasledovné školské dokumenty:
Rokovací poriadok pedagogickej rady
Organizačný poriadok ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave
Pracovný poriadok ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave a jeho doplnky
Prevádzkový poriadok školy a jeho doplnky (prevádzk. poriad. odborných pracovísk)
Vnútorný školský poriadok pre žiakov
Vnútorný školský poriadok pre pedagogických zamestnancov/kyne školy
Kolektívna zmluva ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave a jej doplnky
Dodatok ku KZ - sociálny fond
Štatút ZŠ s právnou subjektivitou na Gorkého ul. 21 v Trnave
Predpisy BOZP a PO
Nariadenia týkajúce sa CO
Bezpečnostná smernica vydaná k zákonu o ochrane osobných údajov
Metodický list pre triednu učiteľku/ triedneho učiteľa platný v ZŠ, Ul. M. Gorkého 21
v Trnave
Kľúčový poriadok
Smernica o zabezpečení, používaní a obsahu lekárničiek
Smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok
Smernica: Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel
Rešpektovanie a dodržiavanie obsahu vyššie uvedených dokumentov je záväzné pre
zamestnávateľa aj zamestnancov Základnej školy Ul. M. Gorkého 21 v Trnave.
Organizačný poriadok školy určuje činnosť nasledovných úsekov a komisií:
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
1. Organizačná štruktúra útvaru riaditeľky:
Riaditeľka ZŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa
Ing. Beáta Krajčovičová
štatutárna zástupkyňa riaditeľky ZŠ
Mgr. Eva Šusteková
druhá zástupkyňa riaditeľky ZŠ
Mgr. Jana Pavlovčíková
výchovná poradkyňa
Mgr. Lenka Žáková
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
školská psychologička
Mgr. Andrea Lehenová, PhD.
Asistent/ka učiteľa
Bc. Zuzana Zaoralová
Mgr. Miroslav Polakovič
stále poradné orgány ZŠ a komisie.
2. Organizačná štruktúra pedagogického útvaru:
štatutárna zástupkyňa riaditeľky ZŠ
Mgr. Eva Šusteková
vedúce metodických orgánov
MZ 1. stupňa – Mgr. Ivica Krajčovičová
PK slovenského jazyka, dejepisu a občianskej náuky – Mgr. Petronela Gáborová
PK cudzích jazykov – Mgr. Stanislava Belanová
PK matematiky a prírodovedných predmetov - Mgr. Beata Konečná
PK výchovných predmetov – Mgr. Anna Bartošová
MZ ŠKD – p. Gabriela Belanská
Triedni/e učitelia/ky
Netriedni/e učitelia/ky, externí/é učitelia/ky a vychovávateľky ŠKD
Vedúci záujmových krúžkov
Koordinátori výchovno-vzdelávacej činnosti
Autori a realizátori projektov
3. Organizačná štruktúra hospodársko-technického a správneho útvaru –
administratíva, ekonomické činnosti:
vedúca hospodársko-technického a správneho útvaru – administratíva, ekonomické činnosti,
Ing. Beáta Krajčovičová
zamestnankyňa pre oblasť miezd a personalistiky
p. Jaroslava Čambálová
zamestnankyne pre oblasť účtovníctva a sekretárskych prác
pp. Jozefína Štrbová, Eva Ninisová
4. Organizačná štruktúra hospodársko-technického a správneho útvaru – prevádzkoví
zamestnanci:
vedúca hospodársko-správneho útvaru,
Mgr. Jana Pavlovčíková
školníci
údržbári
upratovačky
technik BOZP
vedúca školskej jedálne
realizátori celoštátneho testovania vedomostí žiakov 9. ročníka
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
5. Organizačná štruktúra útvaru mimovyučovacích a ďalších činností
štatutárna zástupkyňa riaditeľky ZŠ
Mgr. Eva Šusteková
6. Organizačná štruktúra útvaru školského stravovania:
vedúca školského stravovania
p. Jana Brezinová
hlavná kuchárka
vyučené kuchárky
pomocné kuchárky
Inventarizačná komisia:
predseda inventarizačnej komisie
Mgr. Jana Pavlovčíková
členovia inventarizačnej komisie
Mgr. Eva Šusteková
Mgr. Petronela Gáborová
p. Eva Ninisová
p. Jozefína Štrbová
Škodová komisia:
predseda komisie
p. Jozefína Štrbová
členovia komisie
Mgr. Petronela Gáborová
p. Eva Ninisová
Metodické orgány majú vedúcich/ce PK a MZ. V tomto školskom roku pracujú
v škole nasledovné metodické orgány a ich vedúce:
- Metodické združenie 1. stupňa - Mgr. Ivica Krajčovičová
- Metodické združenie školského klubu – p. vychovávateľka Gabriela Belanská
- Predmetová komisia matematiky a prírod. vied - Mgr. Beata Konečná
- Predmetová komisia slov. jazyka, dejepisu a obč. náuky - Mgr. Petronela Gáborová
- Predmetová komisia cudzích jazykov – Mgr. Stanislava Belanová
- Predmetová komisia výchovných predmetov - Mgr. Anna Bartošová
Do koordinačnej komisie Zdravá škola patria:
Mgr. Šusteková, - zodp. za celk. organizáciu Týždňa zdravia a Dňa zdravej výživy
Mgr. Bartošová - predseda, zodp. za oblasť zdravej výživy a estetiku prostredia
Mgr. Lachká – podpredseda,
PaedDr. Ďurovská, PaedDr. Kulková - zodp. za oblasť environmentalistiky
Mgr. Pavlovčíková - zodp. za oblasť humanizácie, za komunikáciu a tvorbu vzťahov
PaedDr. Benešová a Mgr. Gáborová – zodp. za oblasť sociálno-patologickej prevencie
Mgr. Žáková - zodp. za oblasť výchovného poradenstva
Mgr. Belanová - zodp. za oblasť šport. aktivít v čase organ. Dňa zdravia a Festivalu športu
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
p. vych. Čierna - zodp. za oblasť zdrav. výchovy a prvej pomoci - 1.st. a ŠK
Ing. Krajčovičová, riad. školy - zodp. za celkovú realizáciu projektu Zdravá škola.
Koordinátori výchovného pôsobenia:
Názov:
koordinátor 2. st.:
Environmentálna výchova PaedDr. Ďurovská
Prevencia soc.-pat. javov
Mgr. Gáborová
Výchova k manž. a rodič.
Mgr. Prochádzková
CO
PaedDr. Mrva
koordinátor 1. st.:
PaedDr. Kulková,
PaedDr. Benešová
Mgr. Sabová
4.2.2 Oblasť participácie zamestnancov/kýň na organizovaní
školskej činnosti
Okrem vyššie spomenutých komisií a úsekov participujú na vedení školy a
usmerňovaní jej činnosti aj inštitúcie poradného a iniciatívneho charakteru. K
najdôležitejším patria:
- pedagogická rada školy - poradný a iniciatívny orgán riaditeľa školy, s právom hlasovania.
PR sa riadi schváleným rokovacím poriadkom,
- rada školy - samosprávny orgán, predseda Mgr. Krajčovičová Ivica, členmi sú zástupcovia
učiteľskej, rodičovskej a občianskej verejnosti. Rada školy má pre svoju činnosť
vypracovaný štatút, ktorý je po schválení pre RŠ záväzný,
- rada rodičov - samosprávny orgán, predseda pani Silvia Mesíčková, členmi sú zástupcovia
rodičovskej verejnosti jednotlivých triednych kolektívov.
Každý zamestnanec školy má právo prostredníctvom členstva v pracovných tímoch
participovať na niektorej oblasti vedenia školy alebo organizovania a realizácie konkrétnej
činnosti v otázkach pedagogických, ekonomických, v oblasti kontrolnej činnosti,
spoločenskej, tvorby imidžu školy a pod.
Súčasťou školskej činnosti je aj oblasť BOZP, PO a CO, ako aj práca neinvestičného
fondu Škola základ života n.f. Všade je účasť zamestnancov školy neodmysliteľná.
Keďže vedeniu školy záleží na kvalitnej participácii zamestnancov školy, spoluúčasť
na riadení a vedení pracovných činností musí mať profesionálny charakter. Preto nabáda
pedagogických pracovníkov, aby sa neustále vzdelávali, vyhľadávali odborné poradenstvo.
Na to slúži permanentné vzdelávanie učiteľov v rôznych vzdelávacích programoch a
zariadeniach. Pestrá a osožná ponuka prichádza každoročne z Metodicko-pedagogického
centra v Bratislave na Tomášikovej ulici, ale aj z MPC v Trnave. Vedenie školy odporúča
využiť ponuky a prihlásiť sa na niektorú z foriem štúdia alebo absolvovať kvalifikačnú
skúšku. Ak záujemcov o štúdium bude viac a štúdium bude súvisieť s uvoľňovaním z práce,
je potrebné túto skutočnosť vopred konzultovať s riaditeľkou školy. Štúdium nemôže
výrazne narúšať pravidelný vyučovací proces v škole.
Tí pedagógovia, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z niektorej oblasti vyučovania, či
výchovy, by mali využiť možnosť publikácie buď formou pedagogického čítania alebo
odborného článku do stavovskej tlače (skúsenosti v práci ŠK, v práci elementaristiek, v
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
oblasti mimotriednej a mimoškolskej - príprava školskej akadémie...práca metodických
orgánov - vzorový plán práce MO ...).
Len vzdelaný/á, rozhľadený/á učiteľ/ka pracuje profesionálne, sleduje najnovšie
trendy v pedagogike, dokáže s nadhľadom hodnotiť situácie, je sebaistý/á, vedomí/á si svojej
hodnoty. Taký učiteľ/ka je užitočný/á nielen žiakom/čkam, ale aj pri spoluúčasti na vedení
školy.
Uvádzanie do praxe v školskom roku 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 je potrebné zabezpečiť adaptačné vzdelávanie podľa
zákona NR SR č. 317/2009, Z.z. § 28, body 1,2.3, a § 36 body 1. – 9. pani učiteľkám Mgr.
Kataríne Družbackej, Mgr. Erike Ružarovskej PhD., pánovi učiteľovi Mgr. Miroslavovi
Kiššovi, asistentke učiteľa Bc. Zuzane Zaoralovej, asistentovi učiteľa Mgr. Miroslavovi
Polakovičovi, Mgr. Lenke Krišicovej.
Menované pani učiteľky, učiteľa, asistentku, asistenta je potrebné zoznamovať počas
adaptačného vzdelávania so všetkými pravidlami, nariadeniami, obsahom platných
školských dokumentov, prácou triednej učiteľky a pod. Za uvádzajúce pani učiteľky
menujem Mgr. Ivicu Krajčovičovú, Mgr. Janu Lukačovičovú, Mgr. Petronelu Gáborovú,
Mgr. Beatu Konečnú, pani zástupkyňu Mgr. Evu Šustekovú a pani zástupkyňu Mgr. Janu
Pavlovčíkovú. Uvádzajúca pedagogička je povinná podľa vyššie uvedeného zákona
vypracovať ročný plán uvádzania do praxe, počas uvádzania monitorovať a usmerňovať
prácu začínajúcich učiteľov, asistentov a v závere adaptačnej praxe spolu so začínajúcou
učiteľkou pripraviť otvorenú hodinu, odučenú pred hodnotiacou komisiou, asistenti
predstavia svoj odborný výkon cez portfólio aktivít a činností. Komisia na záver vydá
osvedčenie o absolvovaní adaptačného vzdelávania.
Osvedčenie je dokladom o absolvovaní ďalšej formy vzdelávania pedagogických
zamestnancov školy.
Noví/é pedagogickí/é zamestnanci/kyne, ktorí/é majú úplné vzdelanie, ale sú
v našom kolektíve a v ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave prvý rok, budú
usmerňovaní/é prostredníctvom metodických orgánov a pedagogického úseku školy.
Vedenie školy ocení kolegiálnu solidaritu a spoluprácu všetkých ostatných členov
pedagogického zboru, ktorí ochotne dobrými radami pomôžu novým pedagogickým
zamestnancom školy preklenúť náročné obdobie zoznámenia sa a zorientovania v práci,
v novom kolektíve a pracovnom prostredí.
4.3 Oblasť materiálneho zabezpečenia školy
Základná škola na Gorkého ul. 21 je samostatnou rozpočtovou organizáciou.
Rozpočtový limit jej prideľuje zriaďovateľ, t.j. MÚ v Trnave. Limit je určený normatívne na
počet žiakov školy.
Pod správu školy patrí školská jedáleň, byt pre školníka, ktorý je mimo prevádzky a
pozemok o rozlohe približne 3ha, kde sa okrem budov nachádza školské ihrisko, ovocný
sad, školská záhrada, stromová výsadba a trávnaté plochy. Za správu, prevádzku a údržbu
spomenutých častí areálu zodpovedá štatutár rozpočtovej organizácie, t.j. riaditeľka školy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Škola potrebuje na prevádzku a údržbu nemalé náklady, ktoré zásluhou
nepostačujúceho normatívneho prídelu, nedovoľuje pokrývať všetky potreby školy, jej
užívateľov a jej zamestnancov.
S pribúdajúcim vekom škola vyžaduje vynakladanie čoraz väčších finančných čiastok
na údržbu. Okrem toho vzrastajú ceny za energie, služby a materiál. Hospodárenie s
pridelenými a získanými financiami vyžaduje veľmi zodpovedné hospodárenie
s prostriedkami a ich uvážlivé použitie. Zodpovednosť za tieto rozhodnutia nesie štatutár
rozpočtovej organizácie.
Vedenie školy očakávalo, že po realizovanej rekonštrukcii školských budov
a kotolne, ako aj sanácii pergoly príde k výraznej úspore energií. Vzhľadom k tomu, že sa
neuskutočnila celá plánovaná rekonštrukcia, je potrebné zrealizovať výmenu okien
a zateplenie na hlavnom a špeciálnom pavilóne školy a hydraulické vyregulovanie tepla, aby
prišlo k výraznej úspore energií a aby sme mohli usporené finančné prostriedky využiť na
skvalitnenie vnútorného vybavenia školy a tým zabezpečenie lepších pracovných podmienok
pre žiakov/čky, učiteľov/ky školy (nákup nového interiérového vybavenia tried – stoly,
lavice, stoličky, ...).
V tomto školskom roku z bežných výdavkov (určených normatívnym prídelom),
okrem úhrad za energie, vodu a odvoz odpadu musí vedenie školy zabezpečiť nasledovné
nákupy:
- potrebné množstvo čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre školu a školskú jedáleň,
- potrebnú výbavu OOPP pre prevádzkový personál školy a školskej jedálne,
- porevízne opravy,
- povinné revízie na zariadení školy,
- nákup učebných pomôcok,
- výmena nábytku v triedach,
- údržba Envirotriedy.
Nevyhnutný je nákup tovaru a pracovného náradia pre školské údržbárske dielne.
Nákup učebných pomôcok možno zabezpečiť z pridelených finančných normatívov
určených na nákup pomôcok, ale tiež z ďalších mimorozpočtových zdrojov. Napr.: nákup
aktuálnej metodickej a odbornej literatúry pre učiteľskú knižnicu pomáha zabezpečovať
neinvestičný fond Škola základ života, zo vzdelávacích poukazov…
Pomocníkom, poskytujúcim mimorozpočtové prostriedky je tiež rodičovská rada.
Financuje zabezpečenie niektorých školských podujatí, nákup pedagogickej tlače,
príležitostný nákup učebných pomôcok a pod.
Veľkou investíciou je udržiavanie estetického vzhľadu vonkajších a vnútorných
priestorov školy. Pri zabezpečovaní tejto úlohy poskytujú pomoc vedeniu školy sami
učitelia a zamestnanci. V priebehu predchádzajúcich rokov vytvorili pracovné tímy, s
cieľavedome pripravovaným zámerom, orientovaným na výzdobu interiéru, údržbu čistoty
exteriéru a celkový estetický vzhľad školského komplexu. Pedagogickí zamestnanci školy
tiež vypracovávajú a predkladajú Mestu Trnava projekty so žiadosťou o finančnú podporu z
prostriedkov mesta Trnava.
V školskom roku 2013/2014 plán práce školy počíta s týmito činnosťami učiteľov a
nepedagogických zamestnancov školy:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Permanentná starostlivosť o výzdobu interiérov, údržbu kvetinovej zelene, propagáciu
významných sviatkov a ročných období.
zodp. tím Enestet, učit. pracovného vyučovania, sveta práce, techniky, VYV a VUM
termín: počas celého školského roka
Starostlivosť o školské ihrisko (údržba bežeckej dráhy, trávnika, čistota priestorov).
zodp. školníci, upratovačky, učitelia/ky TSV, vychovávat. ŠKD
termín: počas celého školského roka
Starostlivosť o estetický vzhľad tried, násteniek v triedach, čistotu lavíc, skríň...
zodp. triedni/e učitelia/ky
termín: počas celého školského roka
Envirotriedu, školský pozemok a celý areál školy využívať aj na environmentálne výchovné
pôsobenie na žiakov/čky.
zodp. vyučujúci/e BIO/PRI, PRV, VLA, PRI
4.4 Práca metodických orgánov školy
4.4.1 Všeobecne záväzné úlohy
Metodické združenia a predmetové komisie sú pomocnými orgánmi vedenia školy,
patria do správy pedagogického úseku a zodpovednosť za ich činnosť má vedúca
pedagogického úseku Mgr. Šusteková Eva.
Okrem poradenskej, iniciátorskej a organizačnej činnosti, deleguje vedenie školy
vedúcim metodických orgánov aj kontrolnú právomoc, týkajúcu sa výchovno-vzdelávacej
práce. Metodické orgány pripravujú o.i. podklady pre previerky vedomostí žiakov z
určených predmetov, vedúci metodici vykonávajú plánovanú hospitačnú činnosť s cieľom
metodického poradenstva, pomáhajú pri usmerňovaní začínajúcich pedagógov.
Povinnosti vedúcich MO
- sledovať aktuálne dianie súvisiace s predmetmi patriacimi do metodického zoskupenia,
- o prípadných zmenách včas a dôrazne informovať kolegov v metodickom združení
a pokiaľ informáciu získali mimo informačného zdroja školy, je potrebné, aby upovedomili
o dôležitých zmenách aj vedenie školy,
- vypracovať ročný plán PK alebo MZ a dbať na jeho plnenie,
- organizovať aspoň 4 krát do roka stretnutie MO, kde si pedagógovia majú možnosť
neformálnym spôsobom vymeniť skúsenosti, pripraviť spoločne podujatia, dozvedieť sa
nové trendy v okruhu príslušnej aprobácie,
- dbať, aby cieľom MO bolo dosahovanie najlepších možných výsledkov vo vyučovaní a
výchove žiakov, t.j. zodpovednosť za kvalitu vzdelávacieho pôsobenia a úroveň vzdelávania
v ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Spoluzodpovednosť vedúcich MO
- za dodržiavanie učebných osnov v povinných predmetoch,
- za dodržiavanie obsahu ŠVP a ŠkVP na 1. i 2. stupni,
- za vypracovanie osnovám zodpovedajúcich tematických výchovno-vzdelávacích plánov
pre vyučovanie povinných predmetov,
- za dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
- za vypracovanie vstupných, polročných a koncoročných previerok z vybraných predmetov,
za objektivitu ich opráv a hodnotenia,
- za dodržiavanie vnútorného školského a pracovného poriadku (dodržiavanie a využívanie
pracovného času, psychohygienických zásad vo vyučovacom procese, za dodržiavanie práv
dieťaťa,
- za spoluprácu pri zostavení návrhu kritérií na priznanie osobných príplatkov,
- za usmerňovanie začínajúcich pedagógov, pedagogičiek, asistentov, spoluprácu pri
zabezpečovaní ich adaptačného vzdelávania.
Práva vedúcich MO
- kontrolovať úroveň a správnosť vypracovaných tematických výchovno-vzdelávacích
plánov, upozorniť na nedostatky v nich, žiadať opravu,
- vykonávať hospitačnú činnosť v predmetoch, ktoré patria do príslušného metodického
orgánu, vykazovať hospitačnú činnosť v triednych knihách, konzultovať závery hospitácie s
navštíveným učiteľom, prípadné nedostatky konzultovať osobne s konkrétnym učiteľom,
- s dobrými skúsenosťami a pozitívnymi zisteniami oboznamovať pedagogickú pospolitosť
prostredníctvom pedagogickej rady alebo metodického orgánu.
Metodické orgány školy pre rok 2013/2014 sú uvedené v bode 4.2.1 Oblasť vedenia
a participácie...
Predložené plány metodických orgánov sú vypracované na dobrej úrovni. Obsah
plánov svedčí o znalosti problematiky, ktorú MO zastrešuje. Náplň činnosti MO vychádza z
analýzy predchádzajúceho obdobia, akceptuje opatrenia a východiská z hodnotiacej správy
na konci minulého školského roka.
Východiská a opatrenia z vyhodnocovacej správy za minulý rok sa zmieňujú o akceptovaní a
zohľadnení nasledovných potrieb:
- učiteľky a učitelia, členky a členovia metodických orgánov sú povinní poznať obsah
nového Školského zákona, obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského
vzdelávacieho programu,
- zdôrazňovať nutnosť zachovania objektivity a nadhľadu pri hodnotení žiackych výkonov,
individuálny prístup k hodnoteniu dodržiavať len v opodstatnených prípadoch, alebo pri
posudzovaní výkonov žiakov, kde psychológ odporučí osobitný zreteľ,
- výsledky celoštátnych testov by mali zodpovedať výslednej známke z predmetu a opačne.
Z toho vyplýva, že pri preverovaní vedomostí žiakov je nutné akceptovať schválený
celoštátny štandard vedomostí platný pre jednotlivé predmety a ročníky,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- pokračovať v začatom trende a podporovať inovatívne formy vyučovania na 1. aj 2.
stupni ZŠ,
- zachovať v práci a činnosti metodických orgánov všetky doteraz osvedčené a preverené
postupy, dohody a spôsoby práce,
- podporovať naďalej tímovú prácu a tvorbu projektov, orientovať sa na projekty v rámci
európskych kritérií, hľadať partnerov v zahraničí a nadväzovať kontakty pre spoluprácu
v oblasti výchovy a vzdelávania,
- v špeciálnej triede dodržiavať vyučovacie programy zodpovedajúce potrebám žiakov,
- v triedach, kde je koncentrácia žiakov so slabým prospechom hľadať riešenia a prijať
v MO rozhodnutia prospešné žiakom, zároveň rešpektujúce štátom predpísané normy.
Rešpektovať individuálne potreby žiakov a ich mieru schopnosti zvládnuť predpísané učivo
daného ročníka,
- po prerokovaní v PR a v rade školy riaditeľka školy vydáva súhlas s klasifikáciou
výchovných predmetov na 2. stupni základnej školy aj v školskom roku 2013/2014
s podmienkou, že pri klasifikácii budú vyučujúci dodržiavať pravidlá vnútorného dohovoru
schválené PR, zverejnené v ročnom pláne školy, to isté platí aj pre výchovné predmety na
1. stupni ZŠ v ročníkoch 2. – 4. V 1. ročníku prvý polrok hodnotenie slovne s postupným
prechodom na klasifikáciu v 2. polroku,
- na základe odporúčania z pedagogického úseku a po prerokovaní v PR a v rade školy
riaditeľka školy vydáva súhlas s percentuálnou stupnicou hodnotenia (viď. správy
jednotlivých MO),
- vo vyučovacom procese venovať pozornosť globálnemu rozvojovému vzdelávaniu žiakov,
- v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch vyznačiť oblasti výchovného pôsobenia na
žiakov so zameraním na výchovu: environmentálnu, k ľudským právam, elimináciu sociopatologických javov, a pod.,
- v triednych knihách pri zápise učiva vyznačiť učivo určené ako rozšírená časová dotácia
(RČD),
- podľa možnosti v čo najväčšom rozsahu zohľadniť návrhy uznesení PK zverejnené
v hodnotiacich správach (zodp. vedenie školy).
V škole nie je vytvorené osobitné metodické združenie triednych učiteľov, MO
jednotlivých predmetov preto venujú pozornosť aj práci a povinnostiam triedneho/ej
učiteľa/ky.
Vedenie školy oprávnene považuje činnosť metodických orgánov za prospešnú
a nenahraditeľnú. MO najvýraznejšie participujú na riadení a vedení výchovnovzdelávacieho procesu v našej škole.
4.4.2 Plány MZ a PK, výchovnej poradkyne, ŠK, školskej
psychologičky, asistenta/ky učiteľa
4.4.2.1 Plán práce metodického združenia 1. stupňa
Vedúca MZ: Mgr. Ivica Krajčovičová, I. stupeň
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Členky MZ: Mgr. Kamila Lachká, špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Družbacká, I. stupeň
p. uč. Edita Jandová, I. stupeň
PhDr. Gabriela Reyová , špeciálna pedagogička
PaedDr. Karin Kulková, I. stupeň
Mgr. Gabriela Sabová, špeciálna pedagogička
PaedDr. Petra Benešová, I. stupeň
Mgr. Gabriela Stegmannová, I. stupeň
PaedDr. Petra Polomská, I. stupeň
Mgr. Jana Lukačovičová, I. stupeň
Mgr. Eva Šusteková, I. stupeň
Mgr. Erika Ružarovská, PhD, anglický jazyk
Všeobecné pokyny a informácie z POP na šk. rok 2013/2014
Hlavnou úlohou práce učiteľa/ky je zameriavať sa na kvalitu získaných vedomostí
a zručností, uplatňovanie moderných učebných metód založených na riešení problémov
a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov/čok. Pri hodnotení je potrebné využívať viaceré
formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežne, tzv. formatívne
hodnotenie. U žiakov/čok treba vyzdvihnúť to, čo dokázali, povedať im, čo a ako zlepšiť.
Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteliek vo výchovnovzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov/čok a vykonať
dôslednú analýzu zistení.
Všeobecne záväzné právne predpisy a informácie k výchove a vzdelávaniu:
a) Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah
priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov
Nové rezortné predpisy:
- Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží
detí a žiakov škôl
- Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení
- Metodický pokyn č. 22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Platné koncepcie a stratégie:
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20
rokov (projekt „MILÉNIUM“)
- Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
- Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014
- Stratégia prevencie kriminality v SR na 2012 – 2015
- Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín
- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania
- Stratégia informatizácie regionálneho školstva
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť
- Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu
- Správa o pokračovaní projektu Infovek
- Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy za rezort školstva
- Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
- Národný program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky
- Národný program prevencie ochorení srdca a ciev
- Národný program prevencie obezity
- Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do
praxe
- Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR
- Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím
- Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na
roky 2011 – 2015
- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
- Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016
- Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020
- Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020
Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie
- KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk)
- Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (www.mpc-edu.sk)
- Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít (www.mpc-edu.sk)
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (www.uips.sk)
- Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
(www.siov.sk)
- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností
a práca s talentami (www.siov.sk)
Výchovno-vzdelávacie aktivity:
Vo vyučovaní budeme podporovať metódy a postupy založené na skúsenostiach a prepojení
so životom – interaktívne zážitkové metódy, projektové vyučovanie, využívanie IKT, prvky
daltonskej pedagogiky, tvorivej dramatiky, inovatívne formy výučby jazyka: naratívna
forma, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie ...
Pri zvyšovaní úrovne vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a
rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo
využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích
predmetoch.
Pri výchove kladieme dôraz na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt:
vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvoj komunikácie, porozumenia,
znášanlivosti a tolerancie. Do obsahu jednotlivých predmetov zaradíme aj mediálnu
výchovu, regionálnu výchovu, globálne rozvojové vzdelávanie, multikulturálnu výchovu,
výchovu v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu a oblasti problematiky migrácie.
Viesť žiakov/čky k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, k
vytváraniu správnych postojov a správaniu žiakov k životnému prostrediu, k prevencii pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Dôsledne budeme uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Eliminujeme nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické
vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov/čky v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v
kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov/čok. Dôsledne riešime
problémy detí a žiakov/čok pochádzajúcich z marginalizovaných skupín. Vytvárame
vhodné podmienky na ich vzdelávanie v triedach spolu s majoritnou populáciou.
Pri vzdelávaní detí cudzincov postupujeme podľa schválenej dokumentácie zverejnenej na
www.statpedu.sk
Keďže v našej škole máme žiakov/čky zo sociálne znevýhodneného prostredia, treba
zvýšenú pozornosť venovať zlepšeniu dochádzky, správania a vzdelávania týchto detí
a vytvárať im vhodné podmienky na vzdelávanie.
Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na environmentálnu
výchovu, rozvoj osobnosti a uvedomelosť.
Budeme v škole organizovať aktivity na podporu zdravého životného štýlu. Pripomenieme si
Svetový deň výživy (16. 10.), Svetový deň mlieka (3. 5.), Deň jablka a pod. a pripravíme
Týždeň zdravia – individuálne v triednych kolektívoch. Zvýšime zapojenie žiakov/ čok do
športových činností (pohybové hry v rámci ŠkVP aj športové krúžky). Pripravíme aktivity,
ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity. Sledovať stránku www.bezpre.sk
Pripomenieme si Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28. 4.), Svetový
deň nefajčenia (31. 5.), Svetový deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26.
6.), Svetový deň ústneho zdravia (12. 9.), Svetový deň bez násilia (2. 10.), Svetový deň
duševného zdravia (10. 10.), Európsky týždeň boja proti drogám (46. týždeň), Svetový deň
prevencie AIDS (1. 12.).
U učiteliek budeme podporovať vzdelávanie v oblasti čitateľskej gramotnosti, u žiakov/čok,
vzťah detí ku knihe a literatúre. Budeme organizovať súťaže čitateľských zručností a iné
čitateľské aktivity (rozširujúca hodina SJL- čitateľská gramotnosť v rámci ŠkVP). Zvýšenú
pozornosť kladieme na čítanie s porozumením, rozvoj jazykového prejavu, schopnosť
argumentovať. Čo najviac spolupracujeme s knižnicou (28. 10. Medzinárodný deň školských
knižníc).
Učiteľkám sa odporúča sledovať informačný portál www.iedu.sk. V rámci výchovy
k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPASwww.iuventa.sk.
Výchovu k ľudským právam v triede a škole doporučujeme usmerňovať tak, aby sa stala
integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby
podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v
demokratickej spoločnosti. Zapájať žiakov/čky do aktivít v oblasti výchovy k ľudským
právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných
predstavení s tematikou ľudských práv. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie
v školách. Odporúča sa využívať metodické publikácie „Všetci to robia!“ a „K prevencii v
škole“ zamerané na prevenciu tabakizmu a užívania alkoholu. Publikácie a informácie sú
zverejnené na www.statpedu.sk.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča priebežne monitorovať správanie sa
žiakov/čok. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého
osobnostného vývinu, prípadne zneužívania, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu.
Pripraviť aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a
kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho
vedomia detí a žiakov/čok. www.prevenciasikanovania.sk , www.bezpecnaskola.sk. a
spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Pozornosť venovať tiež prevencii úrazov, sebapoškodzovaniu a násiliu na školách.
Pri vzdelávaní cudzincov sa odporúča postupovať podľa experimentálne overenej
a schválenej pedagogickej dokumentácie.
Odporúčať stránky na bezpečné používanie internetu – www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk
Zaradiť do vyučovania vzdelávací štandard povinného učiva „Ochrana človeka a prírody“
pre I. stupeň ZŠ s exemplifikačnými úlohami č. CD – 2005/ 20331/ 28738 – 1:091.
Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom.
Všeobecné pokyny
Odporúčané stránky pre učiteľov – www. minedu.sk
www. statpedu.sk
www.siou.sk
www. iedu.sk
www.edicnyportal.sk
www.modernaskola.sk
www.aitec.sk
www.orbispictus.sk
www.memb.sk
www.hc.sk
www. otvorenaskola.sk
www.ucitelskenoviny.sk
www.iuventa.sk
www. prevenciasikanovania.sk
www.modernyucitel.net
www.zoberloptu.sk
Na hodinách cudzieho jazyka odporúčame používať Európske jazykové portfólio ako
nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka.
Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňujeme inovatívne metódy a formy výučby,
ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo
integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia
sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu - TPR
(Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy.
Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminujeme memorovanie a uskutočňujeme výučbu založenú
na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka/čky,
jeho /jej schopnosti a druh inteligencie.
Odporúča sa prihlásiť sa do siete stredoeurópskych škôl a riešiť medzinárodné partnerské
projekty škôl v rámci iniciatívy ACES.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov/čok s dôrazom na zdravú
výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka pripravíme tematické týždne
zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia
konzumácie ovocia a zeleniny.
Zvýšenú pozornosť treba venovať ochrane žiakov/čok pri používaní internetu a využívať
stránky
k
bezpečnému
používaniu
internetu
www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk.
Viac priestoru venovať športu.
Venovať sa prevencii drogových závislostí (plán vypracuje koordinátorka).
Povinne voliteľné predmety Etická výchova, Náboženská výchova sa hodnotia slovne.
Celý I. stupeň sa vyučuje podľa ŠVP a ŠkVP.
Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
V prvom ročníku sme povinnú časť štátneho programu rozšírili nasledovne:
Predmet Slovenský jazyk a literatúra rozšírený o 1 hodinu týždenne – téma Čitateľská
gramotnosť.
Prírodoveda rozšírený o 1 hodinu týždenne – téma Ochrana človeka a prírody.
Telesná výchova rozšírený o 1 hod. týždenne témou Pohybové hry.
Pracovné vyučovanie 1 hod týždenne pridaný nový predmet.
Matematika rozšírená o 1 hodinu hravou formou – Hravá matematika.
V druhom ročníku:
Predmet Slovenský jazyk a literatúra rozšírený o 1 hod. týždenne – téma Čitateľská
gramotnosť.
Prírodoveda rozšírený o 1 hod. týždenne – téma Ochrana človeka a prírody.
Matematika rozšírený o 1 hod. týždenne - témou Hravá matematika.
Telesná výchova rozšírený o 1 hod týždenne – témou Pohybové hry.
Pracovné vyučovanie 1 hod týždenne pridaný nový predmet.
V treťom ročníku:
Predmet Slovenský jazyk a literatúra rozšírený o 1 hod. týždenne – téma Čitateľská
gramotnosť.
Matematika rozšírená o1 hod. týždenne - témou Hravá matematika.
Prírodoveda rozšírená o 1 hod. týždenne – téma Ochrana človeka a prírody.
Telesná výchova rozšírený o 1 hod týždenne – témou Pohybové hry.
Výtvarnú výchovu o 1 hod. týždenne spracovávaním tém na súťaže.
Vo štvrtom ročníku:
Slovenský jazyk a literatúra rozšírený o 1 hod. týždenne – téma Čitateľská gramotnosť.
Matematika rozšírená o1 hod. týždenne - témou Hravá matematika.
Prírodoveda rozšírená o 1 hod. týždenne – téma Ochrana človeka a prírody.
Telesná výchova rozšírený o 1 hod týždenne – témou Pohybové hry.
Výtvarnú výchovu o 1 hod. týždenne spracovávaním tém na súťaže.
Slovenský jazyk a literatúra
Najväčšiu pozornosť venujeme rozvoju komunikačných schopností, slovnej zásoby,
tvorivosti a čítaniu s porozumením. Dbáme na správne a estetické písanie, správnu
výslovnosť, artikuláciu a samostatné rozprávanie. Veľký význam má rozvoj čitateľských
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
zručností. Hodiny čítania realizujeme aj v knižnici – pobočka Tulipán, ktorá sídli v našej
škole a tak podnecujeme záujem detí o čítanie a tvorivosť.
V druhom ročníku hodnotíme 6 diktátov, v treťom 8 a vo štvrtom 7.
Prečítame 2 knihy a naučíme sa 4 básne, výber kníh nechávame na učiteľoch
a žiakoch/čkach, v treťom a štvrtom 2 knihy prózy a 1 knihu poézie, naučíme sa 4 básne,
výber kníh nechávame na učiteľoch/kách a žiakoch/čkach.
Písanie vyučujeme ako súčasť gramatiky aj čítania.
V druhom a v treťom ročníku vyučujeme 3 hodiny gramatiky a 3 čítania, vo štvrtom 4
hodiny gramatiky a 2 čítania.
Zapájame sa do literárnych súťaží – Európa v škole, Čaro Vianoc, Prvosienky, Keď si
vymýšľam,...
Cvičné diktáty - vyhodnocujeme iba počtom chýb.
Vo štvrtom ročníku píšeme vstupnú, polročnú a výstupnú previerku – zodp. p. uč.
štvrtého ročníka.
Hodnotenie diktátov, odpisov a prepisov v 1. ročníku a diktátov v 2. – 4. ročníku:
0 – 2 chyby......1
3 – 4 chyby .....2
5 – 7 chýb........3
8 – 10 chýb......4
11 chýb............5
Tabuľka hodnotenia:
100% - 90%.............1
89% - 75%...............2
74% - 50%...............3
49% - 25%...............4
24%........................
Recitačné súťaže:
Hollého pamätník, Rozprávkové vretienko – február – p. uč. Stegmannová
Šaliansky Maťko – december – p. uč. Benešová
Vianočné vystúpenie, programy pre MŠ, divadelná súťaž, rôzne inštitúcie - zodp. p. uč.
Krajčovičová, Stegmannová
Matematika
Okrem rozvíjania si základných vedomostí a zručností z algebry, aritmetiky a geometrie
riešime úlohy z praxe – nákupy (euro), meranie, váženie,... Rozvíjame finančnú gramotnosť
žiakov/čok. Dbáme na presnosť pri rysovaní, orientáciu v priestore, rozvíjanie logického
a abstraktného myslenia. Precvičujeme postupnosti a súvislosti matematických javov
a analyzujeme ich.
Preverovanie učiva po každom tematickom celku.
Pri geometrickom učive hodnotíme každý krok bodom.
Matematické súťaže:
Malý počtár – máj – zodp. p. uč. Krajčovičová
Pytagoriáda – december – zodp. p. uč. Lukačovičová
Olympiáda 4. roč. – zodp. p. uč. Lukačovičová
Klokan – zodp. p. uč. Benešová
Prírodoveda a Vlastiveda:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Vedieme žiakov k poznaniu sveta, prírody a spoločnosti. Vytvárame projekty. Rozvíjame
tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Formujeme ich kultúrne správanie a vedieme ich
k dopravnej disciplíne. Vštepujeme deťom lásku k vlasti a učíme ich starať sa o životné
prostredie. Pri hodnotení využívame rozhovor, ústne odpovede a krátke testy.
V prvom až štvrtom ročníku využívame aj materiály z PL ADAMKO HRAVO- ZDRAVO,
NENIČ SVOJE MÚDRE TELO,...
Učíme deti manipulovať s prírodninami, vecami a učíme ich chápať vzťahy medzi nimi.
Pokusmi a pozorovaním objavujeme a dokazujeme vlastnosti látok.
Formujeme ich správanie a hygienické návyky.
Vedieme žiakov k starostlivosti o estetické životné prostredie.
Uplatňujeme prvky environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Do vyučovania zaraďujeme aj prvky globálneho rozvojového vzdelávania, regionálnej
výchovy.
Vhodné témy využívame na prevenciu proti drogovým závislostiam, kriminálnej činnosti
a iným patologickým javom.
Vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu.
Využívame doplnkové organizačné formy – vychádzky, exkurzie, podujatia CVČ, múzeá, ...
Hodnotíme minimálne 2x ústne a 2 testy alebo projekty.
Pri hodnotení výchovných predmetov rešpektujeme predpoklady žiakov.
V nultom ročníku počas celého roka a v 1. ročníku počas 1. polroka hodnotíme slovne.
Skratky na slovné hodnotenie – veľmi dobre V, dobre D, slabo S, nepripravený N.
Od druhého polroka sa všetky predmety okrem ETV a NAV klasifikujú.
V 2. – 4. ročníku sa okrem ETV a NAV všetky predmety klasifikujú.
Pokyny k práci triedneho učiteľa:
Na začiatku školského roka oboznámiť žiakov/čky s vnútorným školským poriadkom,
poučiť o BOZP, PO – zapísať do triednej knihy a ŽK. Poučenie o BOZP a PO opakovať
podľa potreby v jednotlivých triedach a zároveň pred prázdninami, vychádzkami,
návštevami divadla, či koncertných podujatí.
Pripraviť plán triednických hodín, dodržiavať začiatok a koniec vyučovacej hodiny. Návrhy
na pedagogicko-organizačné zabezpečenie akcie odovzdať 10 dní pred akciou riaditeľke
školy. Pred každou akciou organizovanou mimo školy dať podpísať rodičom informovaný
súhlas. Následne včas a kompletne odovzdať vyúčtovanie.
Spolupracovať s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a asistentkou učiteľa.
Pri nespolupráci rodiča riešiť problémy so sociálnymi inštitúciami.
Evidovať a odkladať ospravedlnenky, sledovať dochádzku, evidovať záškoláctvo.
Dodržiavať metodický pokyn pri hlásení záškoláctva.
Pri oslobodení žiaka od TEV predložiť lekársku správu riaditeľke školy, ktorá následne vydá
rozhodnutie o oslobodení.
Učivo zapisovať v zhode s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, pri TEV, HUV,
VYV, PV tém. celok, techniku, teoretické poznatky.
Dôsledne viesť triednu dokumentáciu, dodržiavať termíny a pokyny uvedené v mesačných
plánoch školy.
Spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi v triede.
Využívať progresívne formy vyučovania, inovatívne metódy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Akceptovať obsahový a výkonnostný štandard.
Dodržiavať formu písomných prác vo 4. roč.
Názov
Školský rok
Ročník, Trieda
Počet žiakov, ktorí písali previerku
Percentuálne vyjadrenie úspešnosti
Priemerná známka
Po vyhodnotení práce urobiť analýzu chýb a nedostatkov. Prijať opatrenia na odstránenie
chýb a nedostatkov.
Previerky pre 4.ročník:
Matematika – vstupná p. uč. Lukačovičová - september
polročná p. uč. Polomská - začiatok januára
výstupná p. uč. Polomská - začiatok júna
Slovenský jazyk – vstupná p. uč. Lukačovičová - september
polročná p. uč. Polomská - začiatok januára
výstup p. uč. Lukačovičová - začiatok júna
Aktivity, exkurzie a podujatia:
 školské výlety 1. roč. – 2.roč. Smolenice – zodp. p. uč. Krajčovičová
3. roč. Červený Kameň – zodp. p. uč. Stegmannová
4. roč. Bratislava – zodp. p. uč. Polomská
 opekačka – rodičia, deti 3. roč. zodp. p. uč. Stegmannová
 návšteva hvezdárne – zodp. p.uč. Polomská - december
 škola v prírode – zodp. p. zást. Šusteková, p. uč. Krajčovičová - jar
 plávanie – zodp. p. zást. Šusteková, p. uč. Stegmannová, Benešová - jeseň
 Exkurzia Kamenný mlyn – p. uč. Krajčovičová, Reyová (2. ročník) - jeseň
 Exkurzia – historická časť Trnavy – p. uč. Družbacká (1. roč.) - jeseň
 Karneval – p. uč. Stegmannová a všetky vyučujúce
 MDD, Festival športu – zodp. p. uč. Lukačovičová, Benešová
 Didaktické hry – október, jún – zodp. Mgr. Šusteková, všetky vyučujúce
 Zápis detí do 1. roč. – zodp. p. zást. Šusteková a všetky vyučujúce
 MaTaJa – zodp. p. uč. Sabová a všetky vyučujúce
 Jeseň života - zodp. p. uč. Sabová a všetky vyučujúce
 Noc s Andersenom – Mgr. Krajčovičová a vyučujúce v spolupráci s knižnicou
 Otvorené hodiny pre MŠ – zodp. p. uč. Družbacká, Krajčovičová, Reyová
 Aktualizácia nástenky s aktivitami – zodp. p.uč. Družbacká, Polomská
 Čitateľské dielne – zodp. p. uč. Lachká, Reyová
 Európsky deň jazykov – zodp. p. uč. Sabová
 Ars Poetika – zodp. vyuč. angl. jazyka
 Dopravné ihrisko – zodp. p. uč. triedne učiteľky, podľa počasia, možností strediska
a záujmu rodičov
Ďalšie aktivity pre všetky vyučujúce:
 Výzdoba tried a chodieb.
 Tvorivé dielne jesenných a jarných výrobkov.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
 Návšteva knižnice a Západoslovenského múzea.
 Projekt ENESTET – starostlivosť o interiér a exteriér školy
Interné koordinátorky:
VYV – p. uč. Stegmannová
TEV – p. uč. Lukačovičová
HUV – p. uč. Družbacká
LIT – p. uč. Polomská
MAT – p. uč. Benešová
Environmentálna výchova – p. uč. Kulková
Sociálno-patologické javy – p. uč. Benešová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – p. uč. Sabová
Krúžky:
Radosť s počítačom –3. roč., dôchodci/kyne - p. uč. Stegmannová
Anglický jazyk - p. uč. Kulková
Výtvarný krúžok pre 1. a 2. roč. – p. uč. Reyová
Športový krúžok – 1. a 2. roč. – p. zást. Šusteková
Športové hry – 3. – 4. roč. – zodp. p. uč. Lukačovičová
Logopedické cvičenia – zodp. p. uč. Lachká
Poznaj svoj región I., II.– zodp. p. uč. Sabová, Krajčovičová
Hravá matematika – zodp. p. uč. Benešová
Vzdelávanie:
Podľa ponuky.
Projekty:
ENESTET – p. uč. Lachká, Kulková, Reyová
Hospitácie /plán/:
Lachká - 4
Kulková – 5
Krajčovičová - 10
Sabová – 5
Reyová – 5
Polomská - 5
Lukačovičová – 5
Stegmannová – 5
Benešová – 5
Družbacká - 5
Šusteková – 20 -25
Spolupráca s inštitúciami:
Všetky vyučujúce počas celého roka spolupracujú s pobočkou krajskej knižnice, školskou
psychologičkou, asistentmi učiteľa, pedagogicko-psychologickou poradňou, sociálnym
úradom,...
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
ČASOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ
September
1. Informácie a pokyny zo zasadnutia pedagogického úseku
2. Preštudovanie školských dokumentov
3. Rozdelenia úloh a návrh plánu činnosti MZ
4. Vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
5. Vypracovanie plánu triednických hodín
6. Rôzne / Exkurzia Trnava 1.roč., Fauna a flóra Kamenného Mlyna – 2. roč./
December
1. Aktuálne problémy výchovy a vzdelávania v jednotlivých triedach.
2. Podujatia na II. štvrťrok, plnenie plánu práce: recitačné súťaže - Hollého pamätník,
Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Ars Poetika, zápis, karneval, vianočný
program.
3. Príprava polročnej klasifikácie
4. Predbežné hodnotenie
5. Rôzne /Exkurzia do hvezdárne/
Február
1. Aktuálne problémy v triedach
2. Aktivity a súťaže na III. a IV. štvrťrok, plnenie plánu práce: príprava výletov
a exkurzií, Malý počtár, Pytagoriáda, Noc s Andersenom, Karneval, MaTaJa,
cvičenie v prírode,...
3. Rôzne
Jún
1. Koncoročné hodnotenie a klasifikácia
2. Aktuálne témy k záveru šk. roka
3. Vyhodnotenie činnosti MZ.
4.4.2.2 Plán predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry,
dejepisu, občianskej náuky
Členovia predmetovej komisie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mgr. Petronela Gáborová (vedúca PK)Mgr. Bibiana Gaburová
Mgr. Zuzana Hábelová
Mgr. Michaela Varinská
Mgr. Anna Bartošová
Mgr. Lenka Žáková
PaedDr. Ivona Kubová
Mgr. Zuzana Prochádzková
Mgr. Erika Ružarovská, PhD.
-
SJL
DEJ/OBN
SJL/DEJ (PN)
SJL/OBN
OBN
OBN
špeciálno-liečebný pedagóg
OBN
SJL
Všeobecne záväzné právne predpisy a informácie k výchove a vzdelávaniu:
a) Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah
priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov
Nové rezortné predpisy:
- Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení
- Metodický pokyn č. 22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Platné koncepcie a stratégie:
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20
rokov (projekt „MILÉNIUM“)
- Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014
- Stratégia prevencie kriminality v SR na 2012 – 2015
- Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín
- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania
- Stratégia informatizácie regionálneho školstva
- Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť
- Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
- Národný program prevencie ochorení srdca a ciev
- Národný program prevencie obezity
- Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do
praxe
- Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR
- Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím
- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na
roky 2011 – 2015
- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
- Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Slovenčina ako štátny jazyk SR je národným jazykom pre väčšinu obyvateľov SR.
Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje
kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov, je zrkadlom každého príslušníka slovenského
národa. Kultivované ovládanie slovenčiny zabezpečuje úspešné zvládnutie školského
vzdelávania a zároveň plnohodnotné uplatnenie v pracovnom zaradení.
Vzdelávací obsah SJL tvoria tri oblasti:
1. Jazyková komunikácia
2. Komunikácia a sloh
3. Čítanie a literatúra
Ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra:
- viesť žiakov k poznávaniu jazyka ako uceleného systému, k poznaniu bohatosti
jazykových prostriedkov,
- zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov, písaných
a ústnych prejavov,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov,
- neuspokojovať sa iba s ústnym reprodukovaním poznatkov, ale aj s praktickým
využívaním poznatkov,
- formovať vedomosti tak, aby prispeli k zvýšeniu kultúry vyjadrovania,
- dôkladne prebrať, vysvetliť a precvičiť učivo vo všetkých významových, gramatických
a pravopisných súvislostiach,
- rozvíjať estetické cítenie žiakov, a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého
slova či diela,
- zlepšiť aplikáciu vedomostí na praktický písomný a ústny prejav,
- vyhýbať sa prísnemu hodnoteniu chýb, ktoré má nepriaznivé dôsledky na žiakov a na
vzťah k rodnej reči,
- dbať na prácu s kontextom, na spresňovanie významových a štylistických odlišností slov,
- vystríhať sa memorovaniu životopisných údajov o spisovateľoch a literárnovedných
poučiek,
- teoretické poznatky preberať iba v súvislosti s literárnym dielom,
- sledovať súčasnú literatúru pre mládež a učiť žiakov ju chápať, škola má usmerňovať
čitateľské záujmy žiakov,
- prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si
ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka,
- rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu
správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,
- podporovať záujem o prednes,
- formou literárnych exkurzií priblížiť žiakom prostredie, v ktorom sa formovali osobnosti
našej literatúry,
- venovať pozornosť rodičovskej výchove, protidrogovej, environmentálnej, dopravnej
a mediálnej,
- starať sa o okolie, ktorého estetická úroveň má vplyv na pracovnú atmosféru,
- podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov,
- rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak, aby samostatne získali informácie z rozličných
zdrojov a zvládali práce s jazykovými a literárnymi textami,
- učiť žiakov vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať s porozumením,
kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu samostatne sa
rozhodovať, vedieť text analyzovať a kriticky hodnotiť.
DEJEPIS
Vyučovanie dejepisu v základnej škole predstavuje vývoj ľudskej spoločnosti
predovšetkým z hľadiska aspektu konajúcich osôb či skupín ľudí a pohľad na dôležité formy
života v jednotlivých historických obdobiach.
Ciele predmetu dejepis:
- za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať
kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia
žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu
celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé
otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak
postupne vlastný názor;
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- neodovzdávať poznatky v hotovej podobe, ale prostredníctvom frontálnej výučby
aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania
a konštruovania poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii
s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Cieľové kategórie:
- dejiny musia byť zaujímavé,
- majú poskytovať prehľad (tabuľky, schémy)
- majú učiť premýšľať o dobre a zle,
- majú inšpirovať, kladne motivovať,
- majú udržiavať živé tradície a hodnoty generácií,
- majú viesť k vytváraniu historického stanoviska,
- majú politicky utvárať a uvedomovať,
- žiak musí byť pripravený žiť a orientovať sa v spoločnosti,
- majú viesť k úvahám a poznaniu seba samého.
OBČIANSKA NÁUKA
Vzdelávací štandard z občianskej náuky pre II. stupeň základnej školy
s exemplifikačnými úlohami obsahuje týchto desať tematických celkov:
1. Človek a spoločnosť – rodina, jej poslanie, funkcie, vzťahy roly matky, otca, poslanie
školy, právo na vzdelávanie a pod.
2. Spoločenské správanie – úcta, ohľaduplnosť, tolerancia, pozdrav, správanie sa a pod.
3. Naša obec, mesto, región, vlasť – erb, štátne symboly, pamätné dni, životné
prostredie a pod.
4. Rozvoj osobnosti človeka v spoločnosti – vplyvy formovania človeka, rodiny,
priatelia, škola, sebavýchova, povolanie, vzdelanie a pod.
5. Človek a svet – poznanie, svetonázor, typy náboženských svetonázorov, potreba
tolerancie.
6. Kultúrno-sociálne aspekty dospievania – kritika, nezávislosť, kultúra jazyka,
obliekanie, láska, stres.
7. Človek – občan – štát – občan, ústava, štát, orgány, právo a povinnosť, slobodný
názor a pod.
8. Význam právnej výchovy – zákon, odvetvia práva, právna prevencia, zodpovednosť
mladistvých.
9. Základná ekonomická orientácia – typy ekonomík, podnikanie, cena, dopyt, rozpočet,
mzda a pod.
10. Globálne problémy súčasného sveta – ozónové diery, odstraňovanie odpadov, zdroje
energie, civilizačné choroby, životná filozofia a pod.
PÍSOMNOSTI ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
Nácvičné diktáty:
- znenie si zostaví vyučujúca sama, je to podmienené skutočnosťou, ktoré javy chce
so žiakmi precvičiť a upevniť,
- počet slov nie je určený, diktát sa neklasifikuje a učiteľka musí dbať, aby počtom ND
nezaťažovala príliš žiakov.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Kontrolné diktáty:
- musia obsahovať predpísaný počet slov, ktorý je určený pokynmi na hodnotenie
a klasifikáciu výsledkov v SJL na II. stupni, ale v prípade nutnosti prispôsobíme počet
slov náročnosti textu.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník
65 - 70
85
100
120
150
počet slov
Kontrolné diktáty sa klasifikujú podľa pokynov na hodnotenie a klasifikáciu výsledkov
v SJL na II. stupni ZŠ.
počet chýb
známka
0-1
1
2-3
2
4-7
3
8 - 10
4
11 a viac chýb
5
Poznámky:
- za chybu sa nepokladá, ak žiak na konci riadka nechá neslabičnú predložku alebo spojku
a, i, v, s, z, k, u, o
- iba za jednu sa pokladá tá istá chyba, v tom istom tvare slova, aj keď sa daný tvar slova
v diktáte viackrát vyskytuje,
- všetky chyby majú rovnakú hodnotu,
- ak žiak robí v KD viackrát veľa chýb a dostáva iba nedostatočnú, tak mu možno dať
v prípade 11 chýb dostatočnú – ide o kladné motivovanie žiaka. Je však potrebné uvedenú
výnimku všetkým žiakom vysvetliť.
- za chybu sa pokladá: nesprávne rozdelené slovo, nečitateľné písmo, vynechané alebo
navyše napísané slovo, nenapísané interpunkčné znamienko za vetou.
Písanie diktátov:
- diktáty píšeme do zošitov na to určených a označujeme ich ako „Kontrolné diktáty“
- názvom Kontrolný diktát č. ... označujeme každý z predpísaných diktátov
- každý vyučujúci je povinný odovzdať Mgr. Gáborovej v zastúpení ved. PK vyhodnotený
každý diktát, kde uvedie priemerný počet chýb a priemernú známku. To isté platí pri
slohových prácach.
Podľa Metodického usmernenia na vyučovanie SJL pre 5. – 9. ročník ZŠ budeme
pristupovať k písaniu diktátov nasledovne:
ročník
polrok
počet diktátov
5.
I.
2
6.
II.
2
I.
2
7.
II.
3
5. ročník
- opakovanie zo 4. ročníka
- slovosled, osobné a privlastňovacie zámená
- radové a základné číslovky
- podstatné mená
I.
2
8.
II.
3
I.
2
9.
II.
3
I.
2
II.
2
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- prídavné mená
6. ročník
- zámená
- prídavné mená
- slovesá
- príslovky, citoslovcia
- priama reč
7. ročník
- podstatné mená, prídavné mená
- číslovky, slovesá
- predložky, spojky (dôraz na interpunkciu) v jednoduchej vete a v jednoduchom
súvetí
- komunikácia
- zhrnutie učiva 7. ročníka
8. ročník
- opakovanie učiva 7. ročníka
- podstatné mená zvieracie a neživotné na l, r
- podstatné mená neživotné a cudzie nesklonné
- zámená
- zhrnutie učiva 8. ročníka
9. ročník
- prídavné mená, náuka o slove
- číslovky, tvaroslovie
- interpunkcia (dôraz na oslovenie, citoslovcia, prívlastok, viacnásobný vetný člen,
vytýčený vetný člen, súvetia), skladba
- zhrnutie učiva 9. ročníka
Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí tematického celku.
Slohové práce:
- klasifikujú sa dvoma známkami
- prvá hodnotí sloh (štylizáciu)
- druhá hodnotí gramatické chyby a úpravu
- zápis známok je slovný – prídavným menom.
Do zošita treba zapísať:
Sloh – známka príd. menom i číslom v zátvorke.
Pravopis + úprava – známka príd. menom i číslom v zátvorke
– celé meno učiteľa
Slohové práce píšeme do veľkých slohových zošitov s takouto úpravou:
1. riadok:
1. školská slohová práca
5. riadok:
Nadpis
7. riadok:
druh slohového útvaru
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
10. riadok:
začiatok slohovej práce
Okraje sú obyčajnou ceruzkou, z vonkajšej strany 4 cm a z vnútornej 1 cm.
Písanie slohových prác:
ročník
polrok
počet sloh. prác
5.
I.
0
6.
II.
1
I.
1
7.
II.
1
I.
1
8.
II.
1
I.
1
9.
II.
1
I.
2
II.
1
V špec. triede 9. C nie sú určené písomné kontrolné slohové práce.
5. ročník
- rozprávanie s prvkami opisu
6. ročník
- statický opis predmetu
- súkromný list
7. ročník
- umelecký opis
- charakteristika osoby
8. ročník
- slávnostný príhovor
- úvaha
9. ročník
- karikatúra (humorná charakteristika)
- úvaha
- úradný list
Nácvičné slohové práce sa píšu podľa potreby. Kontrolné sa píšu v škole, po prebratí daného
učiva.
Mimočítanková literatúra:
5. ročník:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:
More vo fľaštičke (alebo podľa vlastného výberu učiteľa)
Grécke báje
Kukučín, Tajovský - poviedky
Malomestské rozprávky, Stálice
Slepačia polievka pre dušu
Významné výročia:
september
9. september
30. október
-
775. výročie Trnavy ako slobodného kráľ. mesta
Pamätný deň holokaustu
Deklarácia slovenského národa
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Priebežne
Aktualizácia národného programu boja proti drogám
1. január
Deň vzniku národného programu boja proti drogám
4. máj
Úmrtie M. R. Štefánika
7. jún
Memorandum slovenského národa, Žiadosti slovenského
národa
Tieto významné výročia využijeme vo výchovno-vzdelávacej práci na hodinách literatúry,
dejepisu, občianskej výchovy a triednických hodinách.
Školské exkurzie:
Po stopách bernolákovcov a štúrovcov:
Múzeum Ľ. Štúra (Modra)
J. Hollý (Dobrá Voda, Borský Mikuláš)
J. M. Hurban (Hlboké)
termín: jeseň 2013
zodpovedná: Mgr. Gáborová
P. O. Hviezdoslav (Orava, Dolný Kubín, Hájovňa)
M. Kukučín (Jasenová)
M. Figuli (Dolný Kubín)
Spoločenskovedná exkurzia (SJL, DEJ, VV)
Liptovský Mikuláš: Literárno-historické múzeum J. Kráľa
Spolok Tatrín
Žiadosti slovenského národa
Galéria Petra Bohúňa
historická mučiareň
Dejepisná vychádzka:
Stredoveká Trnava
termín: jar 2014
zodpovedná: Mgr. Varinská
termín: jar 2014
zodpovedná: Mgr. Bartošová
termín: priebežne v roku
zodpovedná: Mgr. Gaburová
Pri organizovaní exkurzie treba 10 dní pred konaním odovzdať organizačné zabezpečenie
riaditeľke školy a zabezpečiť informovaný súhlas rodiča s účasťou syna či dcéry, kde rodič
za ich správanie preberá zodpovednosť. Podpísaný dokument si učiteľ odloží. Ak sa
naskytne neplánovaná akcia, ktorá zaujme žiakov (muzikál, divadelné predstavenie) sme
ochotné ju zrealizovať.
Súťaže:
„Hollého pamätník“
Komisia:
5.–6. ročník
7.– 9. ročník
Mgr. Varinská
Mgr. Gáborová
Mgr. Ružarovská, PhD.
Mgr. Gaburová
Žiaci súťažia v kategórii poézia a próza, do školského kola postupujú víťazi triednych kôl.
Víťazi školského kola postupujú do obvodného kola.
„Šaliansky Maťko“
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Komisia: Mgr. Varinská, Mgr. Gáborová, Mgr. Ružarovská, PhD.
„Rozprávkové vretienko“
- bude prebiehať v termíne súťaže Hollého pamätník, vybraný víťaz postúpi do obvodného
kola
Chceme požiadať Rodičovskú radu o finančné príspevky na zakúpenie cien pre víťazov.
Previerky zo slovenského jazyka:
Zo slovenského jazyka uskutočníme vstupné, polročné a koncoročné previerky.
Vstupné
2. septembrový týždeň
Polročné
2. januárový týždeň
Koncoročné
1. júnový týždeň
Žiaci 9. ročníka budú koncoročné previerky písať 3. aprílový týždeň pred prijímacími
skúškami na stredné školy. Vstupné previerky nebudú klasifikované známkou, ale výsledok
bude v %.
Pre 5.-9. ročník sú vypracované nové vstupné previerky, podľa ŠkVP. Zodpovedné
vyučujúce SJL.
Každá vyučujúca napíše a vyhodnotí previerku. Hodnotíme v %. Zároveň budeme
porovnávať previerku so známkou na vysvedčení.
Hodnotenie previerok
100 % - 90%
výborný
89% - 75%
chválitebný
74% - 50%
dobrý
49% - 25%
dostatočný
24% - menej
nedostatočný
Mestská knižnica J. Fándlyho – odbočka ZŠ M. Gorkého 21:
- v pobočke MK si žiaci môžu požičiavať knihy
- odporúča sa odučiť vyučovaciu hodinu literatúry (vyučujúce)
Rozhlasové vysielanie:
Zábavnou formou hodnotíme správanie žiakov, účasť na súťažiach literárnych, výtvarných,
športových a iných. Relácia nabáda žiakov k aktivite. Informácie z relácií poskytujeme aj
školskému časopisu. Relácie pripraví Mgr. Ružarovská, PhD. s vybranými žiakmi
z jednotlivých tried (napr. Dominik Priecel, Kristián Nemček a i.).
Vnútorné dohody PK
Tematické výchovno-vzdelávacie plány:
Za obsah a dodržiavanie správnosti tematických výchovno-vzdelávacích plánov zodpovedá
príslušný pedagóg.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Vedenie školy podporuje:
- vzdelávanie pedagógov v cudzích jazykoch,
- vzdelávanie pracovníkov v oblasti počítačov a internetu,
- odporúča absolvovať 1. a 2. kvalifikačnú skúšku,
- vyzýva vlastné skúsenosti sprostredkovať prostredníctvom publikovania,
- využívanie projektového vyučovania,
- zúčastňovanie sa školení, informovať sa navzájom.
Vedenie školy ukladá:
- dodržiavať predpísané normy a zákony v oblasti vzdelávania a hodnotenia žiakov,
- dodržiavať dohodnuté vnútorné dohody, platné v rámci PK, ale aj celého
pedagogického úseku, prípadne dohovory, ktoré vznikli a vzišli z uznesení PK,
- venovať pozornosť v oblasti výchovného pôsobenia na žiakov, hodnotiť úroveň
správania detí, zdôrazňovať nutnosť objektivity a nadhľad učiteľa, dodržiavať prístup
k deťom integrovaným a nutnosť triedneho učiteľa spolupracovať so svojimi
kolegami,
- hľadať spôsoby odstránenia negatívnych prejavov v správaní detí v spolupráci
so školským psychológom, spolupracovať s asistentom učiteľa,
- venovať čas práci triedneho učiteľa a vymieňať si skúsenosti v oblasti triednickej
práce,
- sledovať prejavy žiakov, negatívne prejavy riešiť bezodkladne, k riešeniu prizývať
zákonných zástupcov, spolupracovať s výchovným poradcom,
- zapisovať nielen pokarhania, ale aj pochvaly,
- vo výchovnom procese využívať na hodinách výchovu k manželstvu, rodičovstvu,
rasovej znášanlivosti, dopravnú výchovu, environmentálnu a mediálnu výchovu,
bojovať proti šikane,
- pri tvorbe plánov dodržiavať prázdniny,
- každý plán bude obsahovať výchovné využitia,
- vyučujúci musia dodržiavať ŠVP a ŠkVP, dodržiavať predpísané písomné práce
a diktáty,
- známky nedopĺňame značkami, známkujeme od 1 do 5,
- známku treba odôvodniť, aby bol žiak informovaný. Všetky známky treba zapisovať
do klasifikačného záznamu. Pri preberaní učiva treba dávať pozor, aby neprišlo
k veľkým sklzom,
- povinnosťou každého vyučujúceho je preštudovať školský vzdelávací program
a plniť ho.
- V rámci ŠkVP máme rozšírenú časovú dotáciu o 1 hodinu v predmete SJL vo
všetkých ročníkoch okrem ôsmeho. Rozšírenú časovú dotáciu označujeme skratkou
RČD.
- Musíme dodržiavať vzdelávacie štandardy pre žiakov:
Obsahové – implikujú kmeňové učivo, čo majú žiaci vedieť.
Výkonové – implikujú špecifické, konkrétne ciele vyučovacieho procesu.
Obsahový štandard je záväzkom pre učiteľa a výkonový (cieľový) pre žiaka.
Dodatky
- po celý školský rok veľmi aktívne spolupracujeme so špec. pedagogičkou PaedDr.
Kubovou,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- pani učiteľky, ktoré boli zapojené do projektu zaoberajúceho sa rodovým stereotypom aj
naďalej využívajú poznatky a aplikujú ich do vyučovacieho procesu,
- členky komisie sú zapojené do projektu „Cvičná škola“,
- vyučujúce majú na starosti študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave, ktorí majú pod ich dohľadom náčuvy, výstupy priebežnej i súvislej
pedagogickej praxe.
V ročníkoch 5.-9. používame učebnice „Slovenský jazyk“ od autoriek J. Krajčovičová, J.
Kesselová, učebnice „Literárna výchova“ od autoriek D. Petríková, J. Krajčovičová, R.
Trutz.
Vyučujúce SJL v jednotlivých triedach:
vyučujúca
trieda
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Mgr. Ružarovská, PhD.
Mgr. Varinská
Mgr. Gáborová
Mgr. Varinská
Spolupracujeme s vyučujúcou v špeciálnej triede pri príprave previerok počas celého
školského roka. PaedDr. Kubová je aj členkou komisie.
DEJEPIS
Na hodinách dejepisu využívame: Učebnice dejepisu pre 5. a 6. ročník od M.
Mihálikovej, M. Tankovej pre nové učebnice a staršie pre ročníky 7., 8., 9. od autorov V.
Mícska, M. Skladaný a V. Kratochvíl.
Klasifikácia: žiak má právo vedieť známky.
Po tematickom celku písomne preverovať vedomosti formou 10 faktografických otázok.
Pre 5.-9. ročník bol vypracovaný tematický výchovno-vzdelávací plán – zodpovední
vyučujúci DEJ v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku.
5. roč. – 1 h – ŠVP
6. roč. – 1 h – ŠVP
7. roč. – 1 h – ŠVP + 1 h ŠkVP
8. roč. – 1 h – ŠVP + 1 h ŠkVP
9. roč. – 1 h – ŠVP
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Výstupný (výkonový) štandard – žiaci sa naučia pracovať:
 s historickým časom
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky a synchrónne
- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
- využiť medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
 s historickým priestorom
- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy osobnosti priestorovo
- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy
človeka a spoločnosti
 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotením
- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich
znakov
- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
- nezabúdame ani na regionálnu výchovu: pani učiteľka Mgr. Gaburová vedie krúžok
- regionálnu výchovu zasúvame aj do svojich tematických výchovno-vzdelávacích
plánov
- dejepis vyučuje v 5.-9. ročníku Mgr. Gaburová; v špeciál. triede PaedDr. Kubová
OBČIANSKA NÁUKA
Za vypracované tematické výchovno-vzdelávacie plány sú zodpovední vyučujúci
OBN v 5.-9. ročníku.
Vyučujúce OBN v jednotlivých triedach:
trieda
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.C
Vyučujúce PK vedú aj krúžkovú činnosť:
Mgr. Gáborová – „Slovenčina na slovíčko“
Mgr. Gaburová – Športový krúžok
vyučujúca
Mgr. Prochádzková
Mgr. Bartošová
Mgr. Varinská
Mgr. Bartošová
Mgr. Gáborová
Mgr. Gaburová
Mgr. Prochádzková
Mgr. Prochádzková
PaedDr. Kubová
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Mgr. Bartošová – Zdravé varenie
Mgr. Žáková – Turistický krúžok
Mgr. Varinská – Mladí žurnalisti
V tomto školskom roku bude Mgr. Varinská pripravovať školský časopis
„Gorkáčik“, zároveň bude pripravovať žiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie, ktoré
sa uskutoční 12. marca 2014 (streda).
Snažiť sa v tomto školskom roku odučiť hodiny literárnej výchovy v našej školskej
knižnici. Navzájom medzi sebou uskutočníme vzájomné hospitácie. Dodržiavame
individuálny prístup k integrovaným žiakom a vypracovávame pre nich IVP, pri ktorom
spolupracujeme so školskou psychologičkou. Hodnotíme s prihliadnutím na ich situáciu.
Keďže sme aj triedne učiteľky, tak podľa pokynov vedenia školy vypĺňame školskú
dokumentáciu, uskutočňujeme štyrikrát v roku stretnutia s rodičmi, v prípade potreby
rodičov do školy pozývame, alebo rodinu navštívime. O výchovnú činnosť sa snažíme aj na
triednických hodinách, ktoré zapisujeme do poznámky – v triednej knihe. Sme poučené
o správnosti vypĺňania triednej dokumentácie.
Pri činnosti so žiakmi sa zameriavame na čitateľskú gramotnosť, komunikáciu,
riešenie problémov detí zo znevýhodneného prostredia. Zapojíme sa do aktivít v rámci
zdravého životného štýlu týždňom zdravia v mesiaci október.
Všetky zmeny, ktoré sa v priebehu školského roka 2013/2014 vyskytnú, budú
akceptované a budeme sa nimi zaoberať.
Vzdelávanie:
Adaptačného vzdelávania sa zúčastní Mgr. Ružarovská, PhD. pod vedením Mgr. Gáborovej.
Plán zasadnutí PK
Prvé zasadnutie
Termín: august 2013
Program: 1. Oboznámenie sa s obsahom stretnutia vedúcich MZ a PK
2. Informácie z POP na školský rok 2013/2014
3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti PK na školský rok 2013/2014
4. Plán zasadnutí PK
Druhé zasadnutie
Termín: november 2013
Program: 1. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v SJL –
Vyhodnotenie vstupných previerok
2. Príprava detí na školské kolá súťaží v prednese, literárnej tvorivosti
2. Zapojenie do súťaží Tirnavia Trophy
4. Príprava literárnych a spoločensko-vedných exkurzií
3. Kontrola plnenia ŠkVP v SJL
Tretie zasadnutie
Termín: marec 2014
Program: 1. Analýza stavu a vedomostnej úrovne jednotlivých tried v SJL za I. polrok
školského roku 2013/2014
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2. Príprava jarných exkurzií
3. Vyhodnotenie súťaží
Štvrté zasadnutie
Termín: jún 2014
Program: 1. Príprava koncoročných previerok v SJL
2. Vyhodnotenie MONITORU a prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka
3. Záverečná správa činnosti PK
Príloha k plánu predmetovej komisie: SJL, DEJ, OBN
V školskom roku 2013/2014 sa priebežne aplikujú do výchovno-vzdelávacieho
procesu v rámci predmetov tieto výchovné ciele:
1. Prevencia obezity
2. Zdravý životný štýl
3. Environmentálna výchova
4. Ľudské práva a práva dieťaťa
5. Šikanovanie
6. Dopravná výchova
7. Protidrogová výchova
8. Komunikácia medzi ľuďmi
9. Rodinná výchova, úcta k starším
10. Výchova k zodpovednosti
11. Boj proti rasizmu
12. Výchova k mnohostrannosti a samostatnosti
13. Medziľudské vzťahy
14. Medzipredmetové vzťahy
15. Multikultúrna výchova
16. Rodová rovnosť
17. Finančná gramotnosť
4.4.2.3 Plán predmetovej komisie cudzích jazykov
Členmi Predmetovej komisie cudzích jazykov /PK CUJ/ sú učitelia anglického, nemeckého
a ruského jazyka. Vedúcou PK CUJ je Mgr. Stanislava Belanová a združuje 9 učiteľov
v nasledovnom zložení:
Učiteľky nemeckého jazyka: Ing. Beáta Krajčovičová Nj - Inf – riaditeľka školy
Mgr. Zuzana Procházková Nj
Mgr. Stanislava Belanová Nj - Rj - Tv
Učiteľky ruského jazyka:
Mgr. Jana Pavlovčíková Rj – Hv – zástupkyňa školy
Mgr. Anna Bartošová Rj - Vv
Učitelia anglického jazyka:
Mgr. Margita Poláková Aj
PaedDr. Marián Mrva Tv - GEG
Mgr. Gabriela Sabová Aj- I.stp
Mgr. Erika Ružarovská PhD SJL-ETV
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Všetky učitelia vedú triedny okrem Mgr. Procházkovej , Mgr. Ružarovskej, PhD a PaedDr.
Mrvu.
Všeobecné záväzné právne predpisy a koncepčné materiály:
- Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- Vyhláška MŠ SR č. 452/2011Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.
649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
- Vyhláška MŠ SR č. 224/2011Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.
320/2008 Z. z. o základnej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode,
- Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- Metodický pokyn č. 22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
- Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. Februára 2009 k zavedeniu jednotného
postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného
školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí,
- Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby
a prevádzka škôl a škol. zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu,
výnimočného stavu a vojny
- Metodické usmernenie č.7/2006R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov,
- Národný program prevencie obezity,
- Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR
a v systéme celoživotného vzdelávania a na ňu nadväzujúci Akčný plán výchovy
a vzdelávania k TUR v SR,
- Národný plán výchovy k ľudským právam 2005 – 2014.
Vyučovanie cudzích jazykov:
Vyučovanie cudzích jazykov bude prebiehať podľa časovo-tematických výchovnovzdelávacích plánov, vypracovaných v súlade so ŠVP a ŠkVP. V rámci ŠkVP sme rozšírili
ŠVP v druhom cudzom jazyku v 5. ročníku ako nový predmet s časovou dotáciou 2 hodiny,
v ostatných ročníkoch sme rozšírili povinnú dotáciu o jednu hodinu, teda v každom ročníku
učíme druhý cudzí jazyk dve hodiny za týždeň. Rozšírená časová dotácia je v časovotematických výchovno-vzdelávacích plánoch pre jednotlivé cudzie jazyky vyznačená hrubo.
V triednej knihe uvádzame skratku RČD.
V školskom roku 2013/2014 sa priebežne aplikujú do výchovno-vzdelávacieho procesu,
časovo-tematických výchovno-vzdelávacích plánov v rámci cudzích jazykov a do plánov
triednických hodín tieto výchovné ciele:
1. Prevencia obezity, stravovacie návyky /raňajky/
2. Zdravý životný štýl, hygienické a stravovacie návyky
3. Environmentálna výchova
4. Ľudské práva, práva dieťaťa
5. Šikanovanie
6. Dopravná výchova
7. Protidrogová výchova
8. Komunikácia medzi ľuďmi
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
9. Rodinná výchova, úcta k starším
10. Výchova k zodpovednosti
11. Boj proti rasizmu
12. Výchova k mnohostrannosti a samostatnosti
13. Medziľudské vzťahy
14. Medzipredmetové vzťahy
15. Multikultúrna výchova
16. Rodová rovnosť
17. Finančná gramotnosť
Na hodinách cudzieho jazyka budeme používať Európske jazykové portfólio ako nástroj
autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka.
Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňujeme inovatívne metódy a formy výučby,
ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo
integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia
sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu - TPR
(Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy.
Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminujeme memorovanie a uskutočňujeme výučbu založenú
na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka/čky,
jeho /jej schopnosti a druh inteligencie.
Vyučovanie cudzieho jazyka:
Trieda
1.CJ (časová dotácia – 3 h.)
5.A, 5.B
ANJ-Ružarovská.,Poláková.,
6.A, 6.B
ANJ-Poláková, Mrva ,RUJ-Bartošov.
7.A,7.B
8.A, 8.B
9.A
9.B
ANJ-Polák., NEJ-Proch., RUJ- Bart.
ANJ- Polák., NEJ- Krajč., RUJ- Pavl.
NEJ- Proch, Bel.,
ANJ-Poláková,
2.CJ (časová dotácia 2 h.)
NEJ-Proch., Bel.,ANJ Sabová
NEJ-Procházk.,Belan.,
ANJ
Poláková
NEJ- Proch., Belan.,ANJ-Polák.
NEJ- Proch., Belan., ANJ- Polak.
ANJ- Poláková, Mrva
NEJ- Procházková,
Vnútorné dohovory:
Vstupné písomné práce – píšeme druhý septembrový týždeň /okrem žiakov, ktorí
začínajú s vyučovaním cudzieho jazyka/.
Výstupné písomné práce – píšeme prvý júnový týždeň.
V písomných prácach je obsiahnuté učivo, ktoré je v osnovách.
Stupnica hodnotenia písomných prác:
100% - 90% = 1
89% - 75% = 2
74% - 50% = 3
49% - 25% = 4
24% - 0% = 5
Vstupnú písomnú prácu hodnotíme len percentuálne.
Zodpovednosť za vypracovanie vstupných a výstupných písomných prác:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
AJ
NJ
RJ
5.A, 5.B
Po, Sa,Ru
Be,Proch
6.A, 6.B
Po, Mr
Be, Proch
Ba
7.A, 7.B
Po,
Proch, Be
Ba
8.A, 8.B
Po,
Be, Proch
Pa
9.A
Po, Mr
Proch, Be
9.B
Po,
Proch
Po písomných prácach vykonáme dôslednú analýzu písomných prác a v prípade
nedostatkov prijmeme opatrenia na ich odstránenie. O výsledkoch informovať na RZ.
Päťminútovky
V každom štvrťroku uskutočníme 2 krátke písomné práce. Päťminútovku zostavíme na 10
bodov, ktorej hodnotenie bude podľa nasledujúcej stupnice:
10b – 9b = 1
8b – 7b = 2
6b – 5b = 3
4b – 3b = 4
2b – 0b = 5
Hodnotenie výkonov:
- v oblasti rečovej recepcie (počúvanie, čítanie s porozumením)
- jazykového systému (slovná zásoba, gramatika)
- kvalitatívne metódy v oblasti interakcie (dialogický ústny prejav)
- v oblasti rečovej produkcie (monologický ústny prejav, písanie)
Hodnotenie sa má uskutočňovať v prvom rade pozitívne, to znamená, najprv sa zistí čo
žiak v ústnom alebo písomnom prejave pri skúšaní dokázal. Až na druhom mieste sa berie
ohľad na chyby, nedostatky a slabosti v jeho výkone. Pri hodnotení výkonov má vyučujúci
zohľadniť nie len aktuálnu úroveň ovládania jazyka ale aj pokrok, ktorý žiak dosiahol
v učení v zmysle podpory motivácie učiť sa jazyky.
Na motiváciu žiakov učiť sa cudzie jazyky budeme využívať učebňu IKT,
interaktívnu učebňu,
časopisy Hurra, Hallo, Friendship, videá, DVD, CD ...
Prostredníctvom cudzojazyčnej literatúry budeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov.
Aktivity:
- 26.9. Európsky deň jazykov - rozhlasová relácia- zodpovedná Mgr. Procházková
- 1.10. Medzinárodný deň starších ľudí –
v rámci triednických hodín
- Týždeň zdravia- prezentácia, nástenka- Zdravá výživa a potraviny
Zodpovedné: Mgr.Belanová, Prochádzková
- 21. 11. Svetový deň pozdravov –
zodpovedná Mgr. Pavlovčíková
- Príprava nástenky/ Svet. Deň pozdravov/
zodpovedná Mgr. Poláková
- Príprava žiakov na OCJ
zodpovední všetci učitelia
- Príprava žiakov na Ars poetiku
zodpovední všetci učitelia
- 10. 12. Deň ľudských práv (prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv) - v rámci
triednických hodín
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
-
19. - 25. 2. Medzinárodný týždeň priateľstva /e-mail komunikácia/ zodpovední všetci učitelia
Marec – mesiac knihy – čitateľská gramotnosť – návšteva knižnice – doplnkové
čítanie v CJ – výstavka prác
zodpovední všetci učitelia
07. 4. Svetový deň zdravia (WHO) v rámci triednických hodín
22. 4. Deň Zeme – ekologické projekty
zodpovední všetci učitelia,
15. - 20. 5. Medzinárodný deň rodín - exkurzia do Viedne s rodičmi,
zodpovedné: Mgr.Belanová, Prochádzková
Multikultúrna výchova, výchova proti predsudkom - v rámci vyučovacieho procesu
a triednických hodín
Divadelné predstavenie
zodpovedná Mgr Poláková
Návšteva filmového predstavenia v cudzom jazyku –
zodpovedná Mgr. Poláková
Návšteva výstavy
zodpovedná Mgr. Poláková
Zhotovovanie projektov a obmieňanie násteniek
zod. Pavl. Pol. Proch. Bel.
Návšteva divadelného predstavenia, filmu, koncertu – dielo ruských autorov/ podľa
ponuky /
zodpovedná Mgr. Pavlovčíková
Starostlivosť o učebňu RUJ
zodpovedná Mgr. Pavlovčíková
Úprava učebne NEJ
zodp. Mgr.Proch. Belan.
Tvorenie Valentínok v rus. jaz.
zodpovedná Mgr. Pavlovčíková
Súťaže:
Olympiády sú zabezpečované Iuventou.
Školské kolo prebehne v decembri 2.týždeň 2013.
Olympiáda z NJ:
- zodpovedná za kategóriu 1A – Mgr. Prochádzková
- zodpovedná za kategóriu 1B – Mgr. Belanová
Olympiáda z AJ:
- zodpovedná za kategóriu 1A – Mgr. Poláková
- zodpovedná za kategóriu 1B – Mgr. Poláková
Žiaci/čky, ktorí zvíťazia v školskom kole budú reprezentovať školu na okresnom, prípade
krajskom a celoštátnom kole.
Prednes poézie a prózy v cudzom jazyku ARS Poetika – téma pre tento školský rok:
Záľuby - po 15 novembri uskutočníme triedne kolá, koncom novembra celoškolské kolo, zodpovední všetci učitelia.
Semináre a školenia
Počas školského roka sa budeme vzdelávať na rôznych seminároch a podujatiach.
Ponuky vzdelávacích aktivít bude MPC zverejňovať na stránke www.mpc-edu.sk.
Výlety a exkurzie
V mesiaci máj uskutočníme piaty ročník exkurzie do Viedne pre žiakov našej školy a ich
rodičov a jednu exkurziu len pre žiakov v mesiaci jún– zodpovedná Mgr. Belanová,
Prochádzková
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Mediálna činnosť:
V rámci public relations na škole je úlohou všetkých členiek PK CJ prispievať do
školského rozhlasového vysielania Gorkoviny, do školského časopisu Gorkáčik, na webovú
stránku školy...
Hospitácie:
Každá členka predmetovej komisie uskutoční v priebehu školského roka 4 hospitácie
v rámci cudzích jazykov.
Projekty:
V minulom školskom roku sme vypracovali medzinárodný projekt v rámci Výzvy 2013 –
Comenius - Školské partnerstvá. Projekt nebol v schválený pre nedostatok finančných
prostriedkov. V tomto školskom roku budeme znova sledovať výzvu na predkladanie
projektov, oslovíme partnerské školy v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Rakúsku
a Litve. Koordinátorkou projektu bude Mgr. Sabová. Pomoc pri preklade do nemeckého
jazyka a komunikácii s partnerskými školami poskytne Mgr. Prochádzková.
Naša škola sa zapojila v roku 2012/2013 do medzinárodného projektu vypracovaného
mestom Trnava /Odbor vzdelávania, športu a kultúry, referát detí a mládeže – Ing. Katarína
Haršányiová - koordinátor projektu/ ,,Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“
podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
2007-2013.
Prostredníctvom projektu žiaci získavajú hrou elementárne základy cudzieho jazyka
(nemeckého jazyka), spoznávajú Rakúsko prostredníctvom zvykov, hier, piesní, stretnutí
s novými ľuďmi, poznávania zaujímavých miest, spoločných aktivít so žiakmi Rakúska
/stretnutie detí/. Pre žiakov sú zabezpečené učebnice a finančné krytie aktivít realizovaných
v rámci projektu. V tomto škol. roku 2013/2014 pokračujeme v tomto projekte, budú
pracovať 2 krúžky z tretieho a druhého ročníka pod vedením Mgr. S. Belanovej, prvého
ročníka pod vedením Mgr. Prochádzkovej, zrealizujeme 2 vzájomné výmenné stretnutia –
v Trnave, vo Viedni s partnerskou školou VS Leystrasse Viedeň.
Zahraniční lektori, stážisti
Po vzájomnom dohovore sa pokúsime získať na školu zahraničného stážistu, ako pomoc pri
výučbe anglického jazyka. Za uskutočnenie tohto návrhu je zodpovedná Mgr. Poláková
v spolupráci s vedením školy.
Comenius – asistent učiteľa, cieľom je získať budúceho učiteľa zo zahraničia, ktorý nemá
predchádzajúce skúsenosti ako učiteľ. Asistentúra môže trvať 13 až 45 týždňov. Umožní to
budúcim učiteľom lepšie pochopiť európsku dimenziu vo vyučovaní, rozšíriť si znalosti
cudzieho jazyka, vedomosti o iných európskych krajinách a ich vzdelávacích systémoch
a zlepšiť si vyučovacie zručnosti.
eTwinning
Učiteľky sa môžu zapojiť do elektronickej spolupráce škôl prostredníctvom portálu
www.etwinning.sk.
Vzdelávanie:
www.minedu.sk /stránka MŠ/
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
www.statpedu.sk
www.iedu.sk /centrálny informačný portál rezortu školstva/
www.iuventa.sk
www.prevenciasikanovania.sk
www.siov.sk
www.mpc-edu.sk /ponuky vzdelávacích aktivít/
www.oupforms.com /projekt angličtina/
www.fitucitela.sk, www.skolaplus.sk /využitie počítačov/
Spolupráca s odborníkmi a inštitúciami
Spolupráca s Pedagogickou fakultou PF TU. Počas školského roka sa budú uskutočňovať
otvorené hodiny pre študentov a študentky v rámci ich pedagogickej praxe.
Námety na triednické hodiny:
- environmentálna výchova – zdravé potraviny, čistá voda, bezpečná a zdravá doprava,
separácia odpadov
- prevencia obezity, zdravý životný štýl
- prevencia šikanovania
- úcta k starším
- bezpečné používanie internetu
Plán zasadnutí PK CJ
I. august 2013
- Príprava plánu práce PK CJ na šk. rok 2013/2014
- Informácie POP
- Vypracovanie časovo-tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- Vypracovanie vstupných písomných prác
- Európsky deň jazykov – 26.9. 2013
- Projekty
- Práca triednej učiteľky
- Rôzne
II. november 2013
- Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za prvý štvrťrok školského roka
2013/2014
- Východiská
- Príprava podujatí na druhý štvrťrok
- Olympiády cudzích jazykov
- Prednes poézie a prózy v cudzom jazyku ARS Poetika
- Európske jazykové portfólio
- Informácie zo školení a seminárov
III. marec 2014
- Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za prvý polrok šk. roka 2013/2014
- Plnenie plánu práce v prvom polroku
- Informácie o plnení projektov
- Príprava podujatí, výletov a exkurzii na 3. a 4. štvrťrok
- Vypracovanie výstupných písomných prác
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- Práca triednej učiteľky
IV. jún 2014
- Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za druhý polrok
- Plnenie plánu práce v II. polroku
- Kontrola plnenia školského vzdelávacieho programu
- Európske jazykové portfólio – výsledky
- Vyhodnotenie projektov
- Ďalšie vzdelávanie učiteľov
4.4.2.4 Plán predmetovej komisie matematiky a prírodných vied
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Beata Konečná - MAT, OBN, ETV, tr. uč. 8.B
Vyučuje predmety MAT 9.A,B, 8. B
Členovia metodického orgánu sú:
Mgr. Morávková Dana MAT-FYZ:
Tr .uč. 5.B Vyučuje: MAT-5.B; 6. B, FYZ- 6.B; 7.A,B; 8A,B; 9.A,B
Mgr. Kišš MAT-CHE
Vyučuje: MAT-7.A,B; 8.A, CHE -7.A,B; 8.A,B; 9.A,B
Mgr. Lenka Žáková BIO-ETV
Tr. uč. 8.A Vyučuje: BIO- 5.B; 6.B;9.B; PYD 6.B; FYZ-6.A; INF-7.A,B
PaedDr. Tatriana Ďurovská BIO,EKO
Tr. uč. 5.A Vyučuje: MAT-5.A;6.A; BIO-6.A,7.A,B; BIO- 9.C; 8.A,B,C; 9.A ; INF-5.A
Mgr. Bibiana Gaburová DEJ-OBN Tr. uč. 9.A Vyučuje: INF- 5.A,B ; 6.A,B; 7.A,B
Mgr. Peter Mrva -TSV-GEO
Vyučuje: TSV-všetky triedy 2.st.; GEO - 5.A,B; 8.A,B; 9.A,B
Mgr. Zuzana Prochádzková -Aj
Vyučuje: GEG- 7. A,B
PaedDr. Ivona Kubová-špeciálny lieč. pedag.
Tr. uč. 9.C - špeciálna trieda, Vyučuje v triede 9.C
Ing. Beáta Krajčovičová- riad. šk. NEJ - INF
Vyučuje: INF-6.A,B
V školskom roku 2013/2014 sa PK prírodných vied bude riadiť:
-pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na šk.r. 2013/2014
-Štátnym vzdelávacím programom
-ŠkVP
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
-metodickým pokynom MŠ-SR č.22/2011-platným od 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy
-metodickým usmernením č. 7 / 2006 – R z28.marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania
žiakov v školách
- Národným programom boja proti nadváhe a obezite.
- Národným štandardom finančnej gramotnosti
V plnení hlavných úloh budeme uplatňovať komplexný systémový prístup, jednotu
výchovy a vzdelávania, upevňovať morálnu a sociálnu funkciu školy, podieľať sa na
realizácii Koncepcie Environmentálnej výchovy schválenej MŠ SR 28.augusta 1997,
posilňovať jej polytechnický charakter a prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
Prácu budeme v prírodovedných predmetoch organizovať tak, aby rozvíjala logické
myslenie, samostatnosť, tvorivosť v myslení i konaní žiakov; budeme rozvíjať manuálne
zručnosti, tvorivé psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na
praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním. Dôsledne
budeme presadzovať nové poňatie obsahu a metód a foriem výchovy a vzdelávania.
Oblasti pôsobenia členov PK prírodovedných predmetov:
A.) Vo výchovno-vzdelávacej oblasti budú členovia klásť dôraz na systematickú a dôslednú
prípravu s uplatňovaním intradisciplinárnych a interdisciplinárnych vzťahov.
B.) V mravnej oblasti budú využívať témy a príklady na prehlbovanie priateľstva, úcty
k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám, rešpektovaniu iných
jedincov či kolektívu, napomáhať k vytváraniu priaznivého multikultúrneho prostredia.
C.) V estetickej oblasti členovia budú rozvíjať cit pre krásu, čistotu, pôsobivý slovný
a grafický prejav.
D.) V profesionálnej orientácii a výchove k voľbe povolania budú usmerňovať a rozvíjať
záujmy žiakov s využívaním hodín prírodovedných predmetov a záujmovou činnosťou.
E.) V oblasti ochrany zdravia a životného prostredia sa členovia zamerajú čo najúčinnejšie
využívať témy s protidrogovou problematikou (látkovými i nelátkovými závislosťami),
zdravou výživou, priateľstvom, partnerstvom, rodičovstvom, rozumným využitím voľného
času, témy s problematikou ochrany životného prostredia.
Zasadnutia PK
1.)
2.)
3.)
4.)
august 2013
november 2013
február 2014
jún 2014
Hlavné úlohy:
1.) pri vyučovaní postupovať podľa platných učebných osnov a štandardov vyplývajúcich zo
ŠVP a ŠKVP
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2.) pripravovať žiakov k úspešnému zvládnutiu celoslovenského certifikačného testovania
Testovanie 9-2014, ktoré sa uskutoční 12. 3. 2014 a prijímacích skúšok na str. školy,
3.) intelektovo talentovaným žiakom zadávať náročnejšie úlohy, zapájať do súťaží
organizovaných MŠ SR (matematické, fyzikálne, geografické, biologické, chemické a IKT),
pomáhať im v príprave na tieto súťaže,
4.) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracovať individuálny
plán,
5.) v priebehu školského roka uskutočniť rôzne vedomostné súťaže pre väčší počet žiakov
(Pytagoriáda, KORSEM, iBOBOR....),
6.) vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych
zdrojov informácií v príprave na vyučovanie (internet, knižný fond odbornej literatúry,
odborné časopisy), zadávať vhodné témy na tvorbu referátov, projektov, posterov,
poverpointových prezentácií,
7.) žiakom sprístupňovať nové informácie, zadania, priebeh a výsledky vnútorných
školských súťaží, prezentovať grafické práce žiakov prostredníctvom školského rozhlasu,
nástennými tabuľami a školským časopisom,
8.) zapojiť sa do vzdelávacích aktivít v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov.
Opatrenia proti preťažovaniu:
1. Dodržiavať obsah učebných osnov a časovo-tematické výchovno-vzdelávacie plány
vypracované podľa ŠkVP.
2. Žiakom na vyučovacích hodinách poskytovať dostatočné množstvo vedomostí,
poznatkov, aktuálnych znalostí, poskytovať im možnosti sebarealizácie a nadobúdania
nových zručností tak, aby žiakov motivovali a napomáhali im v intelektovom raste.
Spolupráca s MZ 3. a 4. ročníka:
1.) Oboznámiť sa so ŠVP (ISCED 1) pre I.st. ZŠ a so ŠkVP pre I.st. ZŠ
2.) Uskutočňovať hospitácie na 1. st. v prír. predmetoch
3.) Spolupracovať pri realizácii hromadných akcií s väčším počtom detí (Pytagoriáda,
Klokan,... )
Výchovno-vzdelávacie aktivity:
Exkurzie:
1.) Výstava ľudského tela- jeseň
2.) ASA - roč. 8. a 9.- jeseň
3.) Arborétum Mlyňany - jar
zodp. PaedDr. Ďurovská a Mgr. Žaková
zodp. PaedDr. Ďurovská a Mgr. Žaková
zodp. PaedDr. Ďurovská a Mgr. Žaková
Ďalšie exkurzie podľa ponuky.
Projekty:
1.) Envirochodník - zodp. Mgr.Žaková a PaedDr. Ďurovská
2.) Spracovanie bioodpadu - príprava projektu - zodp. Mgr.Žaková a PaedDr. Ďurovská
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Súťaže:
Matematická olympiáda- zodp.Mgr. Konečná
Komparo- cvičné testovanie – zodp. Mgr. Konečná -8. a 9. roč.
Fyzikálna olympiáda -zodp. Mgr. Morávková
Enviroolympiáda - zodp. PaedDr. Ďurovská
Geografická olympiáda-zodp. Mgr. Mrva
Chemická olympiáda- zodp. Mgr. Kišš
Zdravotnícké súťaže-zodp. Mgr. Žaková
Klokan - zodp.Mgr. Konečná
Pytagoriáda – zodp. Mgr. Morávková
KORSEM- zodp. PaedDr. Ďurovská
iBOBOR- zodp. PaedDr. Ďurovská
Delfín- zodp. PaedDr. Ďurovská
Seminár TAKTIK- zodp. PaedDr. Ďurovská
Krúžková činnosť:
Názov krúžku/vedie
1.)Súťažím,súťažiš,súťažíme-PaedDr.Ďurovská
2.) Objavovanie Karpát- Mgr. Žaková
3. ) Športové hry- Mgr. Gaburová
Hospitácie:
a.) - členovia sa budú zúčastňovať hospitácií, v rámci možností vzájomných hospitácií 2
krát v polroku
b.) - vyučujúci 5. ročníka sa zúčastnia hospitácií na 1. stupni v 3. a 4. ročníku
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
MPC Ekologická výchova - Mgr. Žáková
Červený kríž - PaedDr. Ďurovská
Rozširujúce vzdelávanie – matematika FPV UKF Nitra- PaedDr. Ďurovská
Adaptačné vzdelávanie – Mgr. M. Kišš pod vedením Mgr. Konečnej
Spolupráca s inštitúciami:
Vyučujúci (najmä triedni učitelia) budú spolupracovať pri riešení problémov so škol.
psycholog. a s asistentmi uč.; s CPPPaP.
Vnútorné dohody:
a.) - harmonogram písomných prác z matematiky
vstupná písomná práca :
1. kontrolná práca :
2. kontrolná práca :
3. kontrolná práca :
4. kontrolná práca :
2. septembrový týždeň konzultovať s ved. MZ 1:st. a s vyuč. 4. r.
do 15.11. 2013
do 15. 1. 2014
do 15. 4. 2014
do 15. 6. 2014
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Zodp. za prípravu písomných prác :
5. roč. Mgr. Morávková
6. roč. Mgr. Morávková
7.roč. Mgr. Kišš
8. roč. Mgr. Konečná
9.roč.Mgr.Konečná
Za priebeh a vyhodnotenie zodpovedajú jednotliví vyučujúci.
b.) - na hodnotenie a klasifikáciu písomných prác sa bude používať stupnica:
= výborný
= chválitebný
= dobrý
= dostatočný
= nedostatočný
100%-90%
89%- 75%
74%- 50%
49%- 25%
24%- 0%
bod. 10 b – 9 b = 1
8b–7b =2
6b– 5b=3
4b– 3b=4
2b– 0b=5
c.) - vstupnú previerku nehodnotiť známkou, ale iba % podľa danej stupnice
d.) -skúšobné testy – vyučujúci prír. predmetov (GEO,BIO,PRV,CHEM,FYZ,INF) po
prebratí tematického celku budú robiť skúšobné testy- odsúhlasené
e.) - časovo-tematické výchovno-vzdelávacie plány v jednotl. predmetoch budú vypracované
podľa ŠVP a ŠKVP
e.) - rozšírená časová dotácia (RČD) v nasledovných predmetoch
Matematika:
5.roč.-2h;
6.roč.-1h;
7.roč.-1h;
8.roč.-1h;
9.roč.-2h
Informatika: 7. roč.1h
Nový predmet Prírodné vedy: 6.roč. 2h
Biológia: 5.,7., roč. po 1h
Fyzika: 7. roč. a 9. roč. po 1h
Laboratórne práce a praktické cvičenia:
Praktické práce v prír. predmetoch (BIO,FYZ,CHEM) uskutočnia vyučujúci jednotlivých
predmetoch.
Plán Praktických aktivít pre predmet CHÉMIA
Ročník
Časová
dotácia
ôsmy
1
siedmy
1
Typ cvičenia a
poradie
Praktická aktivita
č. 1
Praktická aktivita
č. 1
Praktická aktivita
č. 2
Téma
Meranie pH
rôznych látok
Filtrácia
Hasenie
plameňa
oxidom
uhličitým
Výchovno-vzdelávací cieľ
Spoznať techniku merania hodnôt pH
Prakticky sa oboznámiť s princípom
oddeľovacej metódy - filtrácií
Pozorovať, ako možno pomocou oxidu
uhličitého zahasiť plameň
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
deviaty
Praktická aktivita
č. 1
2
Praktická aktivita
č. 2
Praktická aktivita
č. 3
Praktická aktivita
č. 4
Anorganické
a organické
látky
Dôkaz
prítomnosti
tukov
v semenách
rastlín
Dôkaz
prítomností
bielkovín
a overenie ich
vlastností
Sacharidy
Odlíšiť podľa vlastností
a organickú látku
anorganickú
Získať z rastlinných semien tuky a dokázať
ich mastnou škvrnou
Získať a dokázať bielkoviny v mlieku
Dokázať glukózu a fruktózu v mede a
ovocí
Pri hodnotení a klasifikácii žiackych prác budeme prihliadať na kvalitu a úroveň spracovanej praktickej aktivity
po stránke odbornej a obsahovej, kvalitu nákresov a schém a celkový vzhľad (úpravu a vizuálny dojem).
Plán Praktických aktivít pre predmet BIOLÓGIA
Ročník
piaty
Časová
dotácia
1+1
(RČD)
Typ cvičenia a
poradie
Téma
Praktická
aktivita č. 1
Poznávanie
a rozlišovanie
lesných drevín
Praktická
aktivita č. 2
Poznávanie jedlých
a jedovatých húb
Praktická
aktivita č. 3
Pozorovanie
planktónu pod
mikroskopom
Praktická
aktivita č. 4
Poznávanie
a pozorovanie
rastlín okolia
Výchovno-vzdelávací cieľ
Oboznámiť
žiakov
s odlišnými
morfologickými znakmi lesných drevín,
pochopiť podstatu potreby odlišovať
rôzne druhy rastlín (jedlé, nejedlé, liečivé)
Oboznámiť
žiakov
s odlišnými
morfologickými
znakmi
jedlých,
nejedlých a jedovatých húb, zvýrazniť
potrebu poznania prvej pomoci pri
podozrení na otravu jedovatými hubami
Podučiť žiakov správnej manipulácii
s mikroskopom, sledovanie fytoplanktónu
a zooplanktónu pod mikroskopom a určiť
ich charakteristické rozdielne znaky
Vedieť rozlíšiť byliny, dreviny (kry
a stromy), rodové názvy vybraných
rastlín, charakterizovať ich orgány na
základe morfológie a fyziológie
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
šiesty
siedmy
1
1+1
(RČD)
Praktická aktivita
č. 1
Rastlinná
a živočíšna bunka
pod mikroskopom
Praktická aktivita
č. 2
Pozorovanie hmyzu
pod lupou a pod
mikroskopom
Praktická aktivita
č. 1
Praktická aktivita
č. 2
Praktická aktivita
č. 3
Praktická aktivita
č. 4
ôsmy
deviaty
1
1
Poznávanie
vybraných
chránených druhov
stavovcov
Zloženie stravy
človeka
Pozorovanie
činnosti
zmyslových
orgánov
Nácvik prvej
pomoci
Praktická aktivita
č. 1
Ochrana prírody
Praktická aktivita
č. 2
Pozorovanie
a poznávanie
zložiek ekosystému
okolia školy
Praktická aktivita
č. 1
Rozlíšenie
živočíchov podľa
typických znakov
a funkcií orgánov
Oboznámiť
žiakov
s morfologickými
a funkčnými odlišnosťami medzi rastlinnou
a živočíšnou bunkou, upevniť praktické
zručnosti pri práci s mikroskopom
Oboznámiť žiakov s telesnou stavbou
hmyzu, pozorovanie mikroštruktúr na tele
a končatinách hmyzu, upozorniť na ich
funkčné vlastnosti
Vedieť rozlíšiť a vybrať správne
chránené druhy medzi jednotlivými
druhmi stavovcov
Podľa praktických ukážok vedieť vybrať
a zdôvodniť potraviny vhodné pre
zdravie človeka, vytvoriť jedálny lístok
zostavený podľa potravinovej pyramídy
Podľa názorných ukážok rozhodnúť
o správnosti úsudku nad pravdivosťou
zdania optických klamov
Osvojiť si zručnosť poskytnutia prvej
pomoci
Upevniť vedomosti o zákone o ochrane
prírody a krajiny, vypracovať individuálny
námet pre turistickú vychádzku po
chránenej lokalite (CHKO alebo NP),
osvojiť si projekciu turistických trás
Osvojiť si schopnosť orientácie v teréne,
zopakovať a upevniť rastlinné etáže
a trofické reťazce
Zopakovať všetky telové sústavy piatich
živočíšnych tried (ryby, obojživelníky,
plazy, vtáky, cicavce) na príkladoch
vybraných modelových zástupcov
Pri hodnotení a klasifikácii žiackych prác budeme prihliadať na kvalitu a úroveň spracovanej praktickej aktivity
po stránke odbornej a obsahovej, kvalitu nákresov a schém a celkový vzhľad (úpravu a vizuálny dojem).
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Tvorba projektov v šiestom ročníku na hodinách fyziky
Projekt 1 : Vlastnosti kvapalín
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie na demonštrovanie niektorej vlastnosti kvapalín
Projekt 2 : Jednotky a meradlá
Napríklad:
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo objemu s vlastnou jednotkou
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou
Projekt 3 : Potápač
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť hračku – potápača
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť princíp ponorky
Laboratórne úlohy z fyziky
1. LP Vitálna kapacita pľúc
2. LP Vplyv hmotnosti na správanie sa telies v kvapalinách
3. LP Objem kvapaliny vytlačenej telesami
Tvorba projektov v siedmom ročníku na hodinách fyziky
Projekt 1: Závislosť teploty v časovom intervale
Projekt 2: Navrhnúť a zrealizovať experiment na zistenie energetickej hodnoty potravín
1LP: Tepelná výmena
2LP:Skupenské teplo topenia ľadu
Tvorba projektov v ôsmom ročníku na hodinách fyziky
Projekt 1:
Navrhnúť , zostrojiť a predviesť zariadenie, v ktorom sa slnečné svetlo rozkladá na
spektrum
Projekt 2:
Navrhnúť , zostrojiť a predviesť jednoduchý model optického prístroja (periskop,
fotografický aparát, ďalekohľad)
Projekt 3:
Navrhnúť, zostrojiť a predviesť funkčný silomer z jednoduchých pomôcok
Laboratórne úlohy z fyziky
1. LP Zobrazovanie predmetu spojkou
2. LP Určenie objemu pevného telesa použitím Archimedovho zákona
3. LP Určenie priemernej rýchlosti nerovnomerného
pohybu
Tvorba projektov v deviatom ročníku na hodinách fyziky
Projekt 1:
Zostrojiť kompas alebo elektroskop z jednoduchých pomôcok
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Laboratórne úlohy z fyziky
1. LP Použi reostat ako delič napätia
2. LP Zostrojenie el. obvodu so spotrebičmi zapojených sériovo a výpočet
výsledného odporu
3. LP Zostrojenie el. obvodu so spotrebičmi zapojených paralelne a výpočet
výsledného odporu
Plán zasadnutí :
August 2013
1. Otvorenie schôdze predmetovej komisie
2. Pedagogicko-organizačné pokyny na šk.r.2013/2014
3 Informácie k práci triedneho učiteľa
4. Návrh Plánu práce PK na šk.r. 2013/2014
5. Rôzne a diskusia
6.SchváleniePlánuPrácePK
7. Rozdelenie úloh členom PK
8. Prijatie uznesenia
9. Záver
November 2013
1.Otvorenie schôdze PK a kontrola uznesenia
2. Zhodnotenie písomných prác z matematiky, stav prípravy žiakov na Testovanie 9
3. Zapojenie žiakov do predmetových súťaží
4. Dodržiavanie učeb. plánov, skúsenosti z uplatňovania nového školského programu,
informácie zo školení, projekty, spolupráca s vyuč. 1. stupňa,
5. Diskusia
6. Uznesenie, záver
Február 2014
1. Otvorenie schôdze predmetovej komisie a kontrola uznesenia
2. Príprava celoplošného Testovania 9-2014
3. Plnenie časovo-tematických výchovno-vzdelávacích plánov
4. Rôzne (súťaže, odb. literatúra, používanie nových inf. tech., skúsenosti z praxe študentov,
vzájomné hospitácie, exkurzie, súťaže)
5. Diskusia
6. Uznesenie, záver
Jún 2014
1.Otvorenie schôdze PK a kontrola uznesenia
2.Vyhodnotenie činnosti predm. komisie - plnenie jednotlivých úloh vyplývajúcich z Plánu
práce PK
3. Diskusia
4. Záver
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
4.4.2.5 Plán predmetovej komisie výchovných predmetov
Predmetová komisia výchovných predmetov sa bude riadiť týmito základnými dokumentmi:
– Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na šk. r. 2013/2014
– Učebné osnovy, školský vzdelávací program ISCED2
– Časovo-tematické výchovno-vzdelávacie plány
– Plán činnosti PK /plán zasadnutí a hlavné úlohy/
Členovia PK výchovných predmetov:
1. Mgr. Anna Bartošová – Ruský jazyk, Výtvarná výchova – vedúca PK
2. Mgr. Stanislava Belanová – Nemecký jazyk, Telesná výchova
3. PaeDr. Peter Mrva – Geografia, Telesná výchova
4. Mgr. Lenka Žáková – Biológia, Etická výchova
5. Mgr. Petronela Gáborová – Slovenská jazyk, Hudobná výchova
6. Mgr. Jana Pavlovčíková – Ruský jazyk, Hudobná výchova
7. Mgr. Erika Ružarovská – Slovenský jazyk, Etická výchova
Hlavné úlohy POP MŠ SR na školský rok 2013/2014:
- Do časovo-tematických výchovno-vzdelávacích plánov zapracovať a aplikovať úlohy
a témy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
- Odporúčame posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a využiť „Deň
mlieka“, „Deň jablka“ a „Deň zdravia“, zabezpečiť bezpečnosť a prevenciu žiakov, využiť
dopravné ihrisko na Bratislavskej ulici v Trnave.
- Odporúčame zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít.
- Odporúčame rozvíjať osvetovú vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na
potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie na označovanie potravín.
- Zaradiť riešenie a predchádzanie šikanovania.
- Pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti.
- Dôslednejšie zabezpečovať vykonávanie dozorov počas prestávok a tak predchádzať
vzniku školských úrazov.
- Vytvárať vhodné podmienky na vzdelávanie rómskych detí v triedach s ostatnou
populáciou, uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
- Riešiť príznaky záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, fyzického alebo
psychického týrania, delikvencia, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania
a prejavov extrémizmu.
- Organizovať súťaže, besedy, podujatia k daným úlohám.
- Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP sa školám
odporúča spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré žiaka diagnostikovalo.
- Odporúča sa implementovať do plánov témy finančnej gramotnosti.
- Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc, sa odporúča zapojiť do súťaže
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
- Zúčastňovať sa výtvarných, hudobných a telovýchovných súťaží.
Interné úlohy:
- zahrnúť do plánov výchovné ciele – Národný program proti obezite, Environmentálna,
drogová, dopravná výchova, šikanovanie a prevencia, medzipredmetové vzťahy.
- Dôsledne viesť evidenciu o úrazoch na vyučovaní.
- Dodržiavanie počtu žiakov v skupinách, na hodinách telesnej výchovy (najviac 25 žiakov)
a Etickej / Náboženskej výchovy (najviac 20 žiakov). Počas školského roka žiaci nesmú
prestupovať z hodín Etickej výchovy na Náboženskú výchovu a naopak.
- Pri rôznych mimoškolských akciách musí byť informovaný súhlas rodiča.
- V špeciálnych učebniach – TSV, HUV, VYV – oboznámiť žiakov s prevádzkovým
poriadkom a zapísať do TK a ŽK.
- Odovzdať časovo-tematické výchovno-vzdelávacie plány do 20.09.2013.
- Využívať prácu odborného asistenta a psychológa školy na hodinách.
Krúžková činnosť členov PK výchovných predmetov:
Mgr. Anna Bartošová – Zdravé varenie
Mgr. Jana Pavlovčíková – Stretnutia s kultúrou II.
Mgr. Stanislava Belanová – Turistický krúžok
Mgr. Petronela Gáborová – Slovenčina na slovíčko
Mgr. Lenka Žáková – Objavovanie Karpát
PaedDr. Peter Mrva – Futbalový krúžok
Hodnotenie výchovných predmetov:
– Výtvarná výchova, Výchova umením, Telesná výchova, Svet práce, Technika a Hudobná
výchova sú hodnotené stupňami výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný. Stupeň
nedostatočný použijeme iba v prípadoch, keď žiak úplne neguje vyučovací predmet.
– Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. ETV a NBV nie sú
klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení uvádza
slovo a b s o l v o v a l /a.
Pri klasifikácii výchovných predmetov dodržiavame dohodnuté zásady klasifikácie
výchovných predmetov:
a) je neprípustné známkou z príslušného predmetu hodnotiť disciplinárne priestupky, prejavy
správania, nenosenie si učebných pomôcok a ďalšie nedostatky, súvisiace s porušovaním
vnútorného školského poriadku. Spomenuté nedostatky je možné zohľadniť v známke zo
správania,
b) známkou z výchovného predmetu je potrebné hodnotiť výkon žiaka, vzťah k predmetu,
prístup k povinnostiam, snahu a iniciatívu žiaka zvládnuť úlohu,
c) vyučujúci má rešpektovať individuálne dispozície žiaka/čky k jednotlivým výchovným
predmetom (TEV, TSV, HUV, VYV, VUM) a tomu prispôsobiť celkové hodnotenie výkonu
dieťaťa.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Počas celého školského roku učitelia vykonávajú vzájomné hospitácie. Učitelia jednotlivých
výchovných predmetov spolupracujú s rôznymi inštitúciami v meste Trnava aj mimo Trnavy
(Kalokagatia, galéria Bratislava...). Vyučujúci prispievajú do časopisu Gorkáčik a do
rozhlasovej relácie Gorkoviny výsledkami z rôznych školských a mimoškolských
telovýchovných, hudobných a výtvarných súťaží.
Rozšírená časová dotácia je v nasledovných predmetoch:
Svet práce: 1 h. v 8. ročníku,
Výchova umením: 1 h. v 8. ročníku a 1 v 9. ročníku
Telesná a športová výchova: 1 h. v 6. ročníku a 1 v 8. ročníku.
Plán zasadnutí:
8/ 2013
– oboznámenie so zložením PK VP
– POP MŠ SR na šk. r. 2013/ 2014
– časovo-tematické výchovno-vzdelávacie plány
– záujmové krúžky
– návrh na plán PK VP
– práca triedneho učiteľa
– diskusia
12/ 2013
– vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. štvrťrok
– príprava lyžiarskeho výcvikového kurzu
– využívanie dopravného ihriska
– diskusia
3/ 2014
– vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok
– kontrola plnenia úloh za 1. polrok
– vyhodnotenie LVK
– diskusia
6/ 2014
– klasifikácia a hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 2. polrok
– kontrola plnenia úloh za 2. polrok
– diskusia
– záverečné vyhodnotenie činnosti PK VP za šk. r. 2013/2014
HLAVNÉ ÚLOHY
1. Memoriál M. Zavarskej
Z / učitelia telesnej výchovy
T / október 2013
2. Vybíjaná
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Z / učitelia telesnej výchovy
T / január 2014
3. Športové súťaže v spolupráci so SAŠS:
ATLETIKA
Z / učitelia telesnej výchovy
T / podľa pokynov
4. Basketbal
Z / učitelia telesnej výchovy
T / december 2013
5. Volejbal
Z / učitelia telesnej výchovy
T / február 2014
6. Medzitriedne školské súťaže vo vybíjanej, futbale a prehadzovanej
Z / učitelia telesnej výchovy
T / november 2013
7. NESTLE basket
Z / učitelia telesnej výchovy
T / podľa pokynov
8. Lyžiarsky výcvikový kurz – 7.,8. ročník
Z / učitelia telesnej výchovy
T / február 2014
9. Vianočná show
Z / učitelia telesnej výchovy
T / december 2013
10. Valentínska pošta
Z / učitelia ETV, VYV
T / február 2014
11. Deň narcisov
Z / učitelia ETV, VYV
T / apríl 2014
12. Exkurzia – Čičmany, Rajecké teplice
Z / Mgr. Anna Bartošová
Mgr. Petronela Gáborová
T / október 2013
13. Príprava výchovného koncertu v každom polroku
Z / Mgr. Pavlovčíková Jana
T / podľa pokynov
14. Príprava programu Vianoce
Z / Mgr. Pavlovčíková Jana
Mgr. Petronela Gáborová
T / december 2013
15. Účasť na súťažiach – HUV
Z / Mgr. Pavlovčíková Jana
T / priebežne
16. Návšteva domu hudby v Trnave
Z / Mgr. Pavlovčíková Jana
T / podľa pokynov
17. Návšteva divadelného predstavenia (Trnava, Nitra, Bratislava)
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Z / Mgr. Pavlovčíková Jana
T / podľa pokynov
18. Modernizácia vyučovacieho procesu na hodinách HUV – vzdelávanie
Z / Mgr. Pavlovčíková Jana
T / priebežne
19. Beseda so slávnym trnavským športovcom
Z / PaeDr. Peter Mrva
T / September 2013
20. Slovenský projekt Záložka do knihy – výtvarná súťaž
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / september 2013
21. Slovensko, krajina v srdci Európy – výtvarná súťaž
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / podľa pokynov
22. Galéria Jána Koniareka – návšteva výstavy
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / október 2013
23. Polícia očami detí a Prvá pomoc – výtvarná súťaž
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / november 2013
24. Zvuky farieb – výtvarná súťaž Bratislava
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / október 2013
25. Beseda s maliarkou Oxanou Lukomskou
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / november 2013
26. Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / november 2013
27. Vianočná ikebana a adventný veniec – súťaž v Kalokagatii
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / december 2013
28. Vianočné trhy – návšteva a výstava
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / december 2013
29. Synagóga – výstava
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / január 2014
30. Radnica – výstava
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / podľa pokynov
31. Deň zeme – výtvarná súťaž
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / apríl 2014
32. Veľkonočný veniec – súťaž v Kalokagatii
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / apríl 2014
33. Účasť na súťažiach VYV
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / priebežne
34. Úprava školského areálu a skalky
Z / Mgr. Bartošová Anna
Mgr. Lenka Žáková
Mgr. Zuzana Prochádzková
T / priebežne
35. Výzdoba školy, úprava násteniek
Z / Mgr. Bartošová Anna
T / priebežne
4.4.2.6 Plán metodického združenia Školského klubu detí
Vedúca MZ: Gabriela Belanská – vychovávateľka
Členky MZ: Jana Čierna – vychovávateľka
Mária Valášková – vychovávateľka
Mgr. Eva Šusteková – zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň
Všeobecné informácie a pokyny z POP na školský rok 2013/2014
Hlavnou úlohou práce vychovávateľky je výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať
v súlade s výchovným programom. Jednotlivé úlohy vychádzajú z pokynov MŠ SR, Plánu
práce školy, Výchovného programu školy, Výchovného programu ŠKD.








Pedagogickú dokumentáciu vyhľadávať:
Portál rezortu školstva: www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov,
zamestnancov rezortu školstva.
V súvislosti s tvorbou nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva
v priebehu školského roka 2013/2014 bude spustená pilotná prevádzka zamestnancov
rezortu školstva a je plánovaná pilotná prevádzka registra žiakov.
Školy a školské zariadenia vykazujú údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpísaný zber počtu žiakov pre normatívne financovanie EDUZBER, štatistické
výkazy sa budú v školskom roku 2013/2014 vykazovať aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ.
Ministerstvo spustilo prevádzku portálu na http://mapaskol.iedu.sk.
Nariadenie vlády SR č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a rozsah
priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
Platné koncepcie a stratégie:
Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení
a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava






Národný program duševného zdravia na roky 2011-2013.
Národný program ozdravenia, výživy obyvateľov SR.
Národný program prevencie obezity.
Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014.
Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 na
roky 2011-2015.
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020.
Analýza činnosti MZ ŠKD 2012/2013
MZ ŠKD pracovalo v predchádzajúcom školskom roku podľa schváleného plánu
práce. Úlohy vychádzali z pokynov MŠ SR a Plánu práce školy. Všetky úlohy boli plnené
v stanovených termínoch.
Vo výchovnej činnosti sme striedali záujmovú /športovú, estetickú, rekreačnú, pracovnotechnickú, spoločensko-vednú/, relaxačnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pre deti sme
vytvárali tvorivé prostredie, viedli sme ich k slušnému správaniu. V tomto školskom roku
bude ŠKD vo svojej práci s tvorivými nápadmi pracovať pri realizácii Výchovného
programu školy a Plánu práce školy.
Úlohy vyplývajúce z POP
 spolupráca s triednymi učiteľmi, neustále skvalitňovať prípravu žiakov na vyučovanie,
 pri organizovaní voľno-časových aktivít dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti,
 spolupráca s rodičmi, zapájať ich do činnosti klubu,
 tvorba projektov zameraných na rozvoj žiackych zručností a schopností,
 uplatňovať a zakázať všetky formy diskriminácie a segregácie,
 umožniť deťom so SZP pravidelne navštevovať ŠKD s cieľom podporiť ich adaptáciu na
školu a rozvíjať systematickú prípravu na školu.










Hlavné úlohy:
utvárať dobré predpoklady na všestranný a harmonický rozvoj detí,
dôraz klásť na prelínanie všetkých výchovno-vzdelávacích činností,
pri činnostiach odreagovať žiakov a odstrániť únavu z vyučovania,
účelne využívať duševné a fyzické sily prostredníctvom hier, športového
a telovýchovného rázu, aby sa fyzický pohyb stal radosťou,
pri PNV viesť deti k pravidelnému a sústavnému plneniu školských povinností,
upevňovať poznatky prostredníctvom didaktických hier,
venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, rozvíjať jazykový prejav,
organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity,
príprava kultúrnych podujatí, Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, spolupráca s knižnicou,
zhotoviť darčeky pre budúcich prvákov,
aktivovať a motivovať vychovávateľov/ky k celoživotnému vzdelávaniu.
Charakteristika výchovno-vzdelávacích oblastí
Výchovno-vzdelávacia oblasť sa riadi Výchovným programom ŠKD, ktorého
súčasťou sú: výchovný plán, výchovné osnovy a výchovné štandardy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Hlavnou činnosťou ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na
vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania.
Oddychová a relaxačná oblasť slúži k zabezpečeniu potrebného oddychu po
vyučovaní a obede. Podľa situácie má mať charakter relatívneho pokoja: čítanie z knižky,
počúvanie hudby, rozprávanie. Jej hlavnou náplňou je odstránenie únavy z vyučovania
a regenerácia duševných a fyzických síl detí. Pohybom na čerstvom vzduchu sa deti otužujú,
čo kladne vplýva na ich zdravie.
Záujmová oblasť výchovy je najdôležitejšou súčasťou výchovy vo voľnom čase. Má
silný vplyv na rozvoj osobnosti a aj správnu spoločenskú orientáciu. Podieľa sa na vytváraní
životného štýlu človeka.
V spoločensko-vednej oblasti:
 vštepovať deťom zásady disciplíny, kolektívnosti,
 pestovať vzťah k vlasti, k materinskému jazyku, k demokratickým tradíciám,
 poznávať významné objekty v mieste bydliska, školy, mesta,
 zaoberať sa otázkami demokracie, tolerancie, humanity v oblasti ľudských práv,
 dodržiavať tradície školy, výchovného zariadenia,
 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,
 vyjadriť svoj názor, vedieť vypočuť opačný názor,
 využívať všetky dostupné formy komunikácie,
 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty.
V esteticko-výchovnej oblasti:
 učiť deti kultivovanému vyjadrovaniu, spôsobu správania, vystupovaniu,
 vytvárať a formovať estetické vzťahy detí k prírode, spoločnosti a k jej materiálnym
a kultúrnym hodnotám,
 rozvíjať výtvarný, hudobný, literárny, hudobno-pohybový prejav, rozvoj tvorivosti,
 rozvíjať u detí prirodzený talent a prezentovať ho na verejnosti,
 využívať výtvarné techniky.
V pracovno-technickej oblasti:
 zdokonaľovať manuálne zručnosti, pracovať s rôznymi materiálmi,
 rozvíjať základne sebaobslužné, hygienické návyky,
 získať základné zručnosti pre život,
 pochopiť význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,
V prírodovedno-environmentálnej oblasti:
 prehlbovať vedomosti o dianí v prírode, pestovať vzťah k jej ochrane,
 rozvíjať záujem o pestovateľstvo a chovateľstvo,
 uvedomiť si základné princípy zdravého životného štýlu,
 pracovať s odbornou prírodovednou literatúrou.
V telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti:
 osvojiť si rôzne druhy hier, ich pravidlá,
 rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti,
 rozvíjať zmysel pre fair-play,
 efektívne využívať čas na pohyb vonku,
 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy a životného štýlu,
 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog.
Vo vzdelávacej oblasti:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava







utvrdzovať učivo zábavnou a hravou formou pomocou didaktických hier,
využívať didaktickú techniku, kvízy, súťaže, náučnú literatúru,
deťom venovať individuálnu starostlivosť, spolupracovať s učiteľmi, rodičmi,
dodržiavať zdravý pomer učenia, hry a relaxovania,
viest žiakov k pravidelnému plneniu školských povinností,
učiť deti k šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom a pomôckami,
vedieť sa sústrediť, navykať si na samostatnú prácu a zásady správneho sedenia.
Klubová záujmová činnosť
Námety na záujmovú činnosť v jednotlivých mesiacoch:
Spoločensko-vedná oblasť
• Vítanie prvákov, zoznámenie.
• Prehliadka školy, upevňovať hygienické
september
návyky, slušné správanie.
• Bezpečná cesta do školy.
• Úcta k starším ľuďom.
• Významné budovy v meste a okolí
október
školy.
• Deň jablka – zdravá výživa.
• Spomienka na zosnulých.
• Život bez drogy.
november • Imatrikulácia prvákov.
• Advent – pojem, kresťanské tradície.
• Vianočná výzdoba, zvyky v regióne.
december • Vianočné posedenie pri jedličke.
Mesiac
január
február
marec
apríl
máj
Esteticko-výchovná oblasť
• Môj najkrajší prázdninový zážitok.
• Jeseň – pani bohatá...
• HV – pieseň s tematikou prírody.
• Pozdrav babke a dedkovi.
• Jesenné ovocie.
• Najkrajšia tekvica – výtvarná
súťaž
• O repe - dramatizácia rozprávky.
• Počúvanie hudby – relaxácia.
• Maľovanie zimných športov.
• Básnička pre Mikuláša.
• Vianočné pozdravy rodine.
• Vianočné koledy, vinše.
• Nácvik programu pri jedličke.
• Novoročné želania.
• Piesne o zime.
• Rozhovor o zime pri bylinkovom čaji.
• Nakreslím si snehuliaka.
• Logické hry.
• Fašiangové masky.
• Povolanie – hra na remeslá.
• Fašiangy, Turíce – nácvik piesne.
• Fašiangy, ľudové tradície.
• Naše mesto – výtvarná súťaž
• Karneval – zábavno-súťažné hry.
• Návšteva knižnice.
• Ilustrácia rozprávky.
• Kniha – priateľ človeka.
• Maľovanie jarných kvetov.
• MDŽ.
• Záložka do knihy – tvorba.
• Rozprávka – vznik, funkcia.
• Jarná výzdoba.
• Veľkonočné zvyky a tradície.
• Maľovanie veľkonočných vajíčok.
• Deň Zeme; ochrana životného • Piesne o zajkovi.
prostredie
• Šibi-ryby – nácvik básne.
• Rasista? – ohľaduplnosť, ľudské práva
• Deň matiek.
• Sadíme my máje – pieseň.
• Správaj sa slušne – vedomostná súťaž.
• Deň matiek.
• Moja rodina.
• Dúha nad mestom – maľovanie.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
jún
• MDD – zábavné popoludnie.
• Super dievča / Super chlapec
• BOZP a PO počas prázdnin
Pracovno-technická oblasť
• Semafor – výroba značky.
september •.Zátišie s ovocím – koláž.
• Šarkan – zhotovenie.
• Tekvicová paráda – výstavka.
• Tekvica z papiera – výroba.
október
• Sova – vystrihovanie.
• Pomoc dôchodcom.
• Žime čisto a zdravo – úprava okolia.
•.Gaštany.
november
• Výroba snehových vločiek
• Mikuláš – práca s papierom.
• Čižmička pre Mikuláša.
december • Vianočné ozdoby.
• Vianočné pozdravy.
• Darčeky pre prvákov.
január
• Mrkvovo-jablčný šalát.
• Plastelína – modelovanie.
• Zhotovenie valentínky.
február
• Karnevalové masky.
• Origami – práca s papierom.
• Snežienka – vystrihovačka.
• Jarné motívy – vystrihovanie.
marec
• Janko a Marienka – prstové maňušky.
• Jarné upratovanie.
• Veľkonočná výzdoba.
apríl
• Veľkonočné vajíčka – rôzne techniky.
• Pletenie korbáčov.
• Darček pre matku.
máj
• Rozkvitnutá halúzka.
• Zvieratká – vystrihovačky.
• Origami, krabička.
• Modelovanie.
jún
• Oprava poškodených hračiek.
• Upratovanie ŠKD.
Mesiac
• Súťaž o najlepšieho speváka.
• Kreslenie kriedami na asfalt.
• Letná lúka – rozfukovanie farby.
Telových., zdravot. a šport. oblasť
• Vybíjaná v kruhu.
• Pohybové hry – naháňačky.
• Preskakovanie švihadla.
• Poznávanie doprav. značiek
•.Utekaj, spomaľ, stoj!
• Súťaživé hry na ihrisku.
•.Hry na rozvoj šikovnosti.
• Ihla, niť, uzlík – hra.
• Cvičenie pri hudbe.
• Skákačky.
• Mačka a myš – hra.
• Mikulášska nádielka – hry a súťaže
• Hry na snehu.
• Obliekanie podľa počasia.
• Stavanie snehuliaka.
• Zimné hry.
• Vychádzka do zimnej prírody.
• Traf srdce – streľba na kôš.
• Súťaž s balónmi vo dvojici.
• Pohybové hry na vzduchu.
• Prihrávky, prehadzovanie, chytanie
• Cvičenia so švihadlom.
• Škodlivosť fajčenia, drog, alkoholu
• Červení a čierni – hra.
• Triafačky – cielenie.
• Naháňačky.
• Vybíjaná, futbal.
• Beh vo dvojiciach.
• Vybíjaná medzi oddeleniami.
• Súťaživé hry s loptou.
• Ošetrenie jednoduchých úrazov.
• Prvá pomoc pri úpale.
• Malá športová olympiáda.
• Výlety.
Prírodovedno-environmentálna oblasť
• Čo nás čaká – režim ŠKD.
september •.Čo je to – poznávanie ovocia podľa chuti a hmatu
• Príbehy o zvieratkách – čítanie.
Mesiac
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
• Znaky jesene.
• Vychádzka do prírody – pozorovanie.
• Práce na poliach.
• Rodinné šťastie – rodokmeň.
•.Príroda ako liečiteľka.
• Pani zima – obliekanie.
• Zima – porovnať ročné obdobia.
• Vianočná besiedka.
• Vlastnosti snehu a ľadu.
• Ekotest – vedomostný kvíz.
• Triedenie odpadu.
• Kde žijú zvieratá – DVD.
• On a ona – pomenovať páry zvierat.
• Teplotné pásma našej zemegule.
• Kniha a príroda.
• Prvé jarné kvety.
• Mláďatá.
• Greenpeace – práca s internetom.
• Čistenie okolia školy.
• Kvety – čo pestuje mama?
• Zber papiera.
• Máme ich pod nosom? - poznávanie okolia.
• Kresba na asfalt.
• Bezpečnosť cez prázdniny.
• Hry na lúke.
4.4.2.7 Plán práce výchovnej poradkyne
Výchovnou poradkyňou v školskom roku 2013/2014 je Mgr. Lenka Žáková.
H l a v n é ú l o h y a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením
výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovnoporadenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného
poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.279/1993
Z.z. o školských zariadeniach a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach
o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s Pedagogickoorganizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa.
V činnosti výchovného poradcu posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja
zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.
I. Oblasť profesijnej orientácie
1. Vypracovať vlastnú koncepciu práce VP a postupy a zverejniť ich na nástenke VP.
Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom
o možnostiach štúdia na SŠ.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2. Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii
k správnej voľbe povolania.
3. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné
školy v určených termínoch.
4. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku
a programy Asc
agenda a Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyuč., venovať
priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.
5. Spolupracovať s riaditeľkou školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení
vzniknutých výchovno-vyučovacích problémov.
6. V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérneho poradenstva
a plniť úlohy podľa potrieb školy.
7. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov
8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.
8. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné
školy v určených termínoch.
II. H a r m o n o g r a m
ú l o h:
September
1. Preštudovať POP MŠ SR na šk. rok 2013/20014
2. Analýza rozmiestnenia žiakov na stredné školy v šk.r.2012/2013
3. Informovanosť žiakov - nástenné noviny, prehľad SŠ v okrese Trnava, aktuálne
novinky v sieti SŠ
4. Nadviazať spoluprácu s triednymi učiteľmi – 9. a 5.ročník a ostatné
5. Zaviesť Denník výchovného poradcu a pravidelne robiť záznamy o činnosti
Október
1. Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu
2. Druhý zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie s triednymi učiteľmi
5.,8.,9.roč.- práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS Piešťany
3. Beseda žiakov so zástupcami SOU aleba SOŠ /podľa ponuky/
4. Konzultácie so žiakmi 9.ročníka o výbere povolania, o sieti povolaní a pod.,– skupinová
práca podľa záujmu/ priebežne aj so žiakmi 8. ročníka
5. Pracovná porada výchovných poradcov, prenos informácií
6. Zber záujmu o SŠ - v 9.ročníku, spracovanie a odovzdanie do ŠVS Piešťany
7. V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 9.
ročníka do Celoplošného testovania deviatakov, zvlášť pre žiakov so ŠVVP
November
1. Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy /podľa
ponuky/
2. Spolupráca s triednymi učiteľmi – problémoví žiaci, žiaci s poruchami učenia
a správania
3. Pracovná porada výchovných poradcov s riaditeľmi SŠ, prenos informácií
a propagačných materiálov pedagógom, žiakom 9. a 5. roč. a ich rodičom
4. Účasť na porade výchovných poradcov s riaditeľmi SŠ, prenos informácií
deviatakom, ich rodičom a pedagógom školy
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
December
1. Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 5. ročníka o osemročných gymnáziách
v rámci RZ
2. Prenos nových informácií o SŠ žiakom a rodičom 5.,8.,9.,ročníka
3. Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka
4. Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov
Január
1. Poradenská činnosť výchovného poradcu – priebežne
2. Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a
rodičov
3. Zorganizovať rodičovské združenie v 9. triedach o voľbe povolania
Február
1. Zber záujmu žiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá
2. Vyplnenie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami
3. Odoslanie prihlášok žiakov 9. ročníka na SŠ s talentovkami – do 28. 2. 2014
4. Poradenská činnosť výchovného poradcu
Marec
1. Odborný seminár výchovných poradcov, prenos informácií
2. Individuálne pohovory so žiakmi s problémami v škole / správanie, prospech/
3. Príprava žiakov 8. ročníka na 1. zber záujmu o SŠ
4. Spolupráca s učiteľmi, ktorí pripravujú žiakov na prijímacie pohovory
Apríl
1. Vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov 5. a 9.ročníka na SŠ – do 20.4. 2014
2. Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 9.ročníka pri podpisovaní prihlášok a
odovzdávaní zápisných lístkov
3. Evidencia kritérií prijatia na stredné školy, informovanosť žiakov
4. Príprava žiakov 8. ročníka na 1. zber záujmu o SŠ
5. Talentové skúšky 25.3. - 15.4.2014
Máj
1. Organizácia žiakov, ktorí sa zúčastnia 1. kola prijímacích pohovorov: 12. 5. 2014 a
15. 5. 2014
2. Evidencia a spracovanie výsledkov prijímacích pohovorov
3. Zabezpečiť informácie rodičom neprijatých žiakov o voľných miestach na SŠ v 2. kole
prijímacieho pokračovania, individuálne konzultácie
4. Príprava žiakov na 2. kolo prijímacích pohovorov, konzultácie so žiakmi
5. Zhromažďovať vstupné doklady žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu
Proforient
6. Zápisné lístky na SŠ – odovzdať rodičom žiakov 9. roč. na podpis
Jún
1.
Organizácia žiakov – 2. kolo prijímacích pohovorov – 17. 6. 2014
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vyplnenie prihlášok žiakov 8. ročníka na SŠ pre ďalší školský rok – export do
ŠVS Piešťany
Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9. roč.na SŠ, informovať pedagogickú
radu, výsledky zverejniť na nástennej tabuli
Výsledky prijatia žiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá
Vypracovať správu o umiestnení žiakov 9. ročníka na SŠ, informovať ŠR a
odovzdať na riaditeľstvo ZŠ
Vypracovať analýzu činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2013/2014
Uzavrieť písomnú dokumentáciu výchovného poradcu
III. Úlohy trvalé, uskutočňovať priebežne:
V priebehu celého šk.r.2013/2014 aktívne spolupracovať s CPPP v Trnave, so ŠVS
Piešťany, s Centrom prevencie, s riaditeľstvom ZŠ, s Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny, s triednymi učiteľmi, s ostatnými pedagógmi, so školským špeciálnym pedagógom
na našej škole, s koordinátorom protidrogovej výchovy, s učiteľom občianskej a etickej
výchovy, a s rodičmi žiakov, intenzívnejšie s rodičmi žiakov 5., 8. a 9. ročníka.
Zúčastňovať sa porád výchovných poradcov, zabezpečovať prenos informácií
pedagógom a žiakom.
Uskutočňovať proces profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov. Sprístupňovať
všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
na povolanie.
Realizovať informačné a odborné vystúpenia na pedagogických radách, koordinovať
činnosť triednych učiteľov. Pomáhať žiakom v prevencii problémového vývinu, pri voľbe
štúdia a povolania i v prevencii delikventného vývinu. Poskytovať poradenskú a informačnú
pomoc žiakom, pedagógom ZŠ a zákonným zástupcom žiakov.
Pri prerokovávaní závažných problémov rokovať s rodičmi žiaka, za prítomnosti
vedenia školy urobiť písomný záznam.
Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, uplatňovať
individuálny prístup k žiakom, nepodceniť osobný kontakt a rozhovor v procese získavania
dôvery žiaka.
V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie
názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú.
Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s
ľudskou dôstojnosťou žiaka. Sledovať opatrenia aj ostatných pedagógov na našej škole,
konzultovať a spolupracovať s nimi pri riešení problémov.
Koordinovať prácu triednych učiteľov pri riešení výchovných problémov,
sprostredkovať im odborné informácie z oblasti školskej psychológie, z odborných
seminárov, pracovných porád – Sprievodca triedneho učiteľa.
Pri práci so žiakmi uplatňovať koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy. Vstupovať
do sveta dieťaťa bez predsudkov, pretože “ nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že
ten druhý chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého ako som.” /M. Zelina/
4.4.2.8 Plán práce školskej psychologičky
Školská psychologička: Mgr. Andrea Lehenová, PhD.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
September
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sústreďovať, analyzovať a dopĺňať dokumentačné materiály novoprijatých žiakov do
nultého a prvého ročníka ZŠ, nových žiakov v ďalších ročníkoch.
Zvlášť sledovať žiakov s problematickou adaptáciou na podmienky a organizáciu
práce na ZŠ s cieľom poskytnúť im odbornú psychologickú pomoc. Zabezpečiť
diagnostiku psychického vývinu v CPPPaP.
Všímať tzv. rizikové správanie sa detí, nezvládnuté intrapsychické a interpersonálne
problémy, s možnosť nadviazania spolupráce s ich rodičmi, zákonnými zástupcami s
možnosťou psychickej intervencie.
Nadviazať potrebné kontakty s rodinou novoprijatých žiakov, zorganizovanie prvého
spoločného stretnutia školského psychológa s rodičmi a zabezpečiť ich vzájomnú
spoluprácu s cieľom posilnenia vzájomnej dôvery.
Zabezpečiť optimálny priebeh vypracovania IVVP triednymi učiteľmi, zabezpečiť
stretnutia s rodičmi integrovaných žiakov a sprostredkovať doručenie potrebnej
dokumentácie centrám CŠPP na potvrdenie.
Poskytnúť potrebné informácie o žiakoch v psychologickej starostlivosti ŠÚ,
poskytnúť potrebné podklady z psychologických vyšetrení ekonómke o žiakoch
vyžadujúcich prítomnosť asistenta.
Uskutočňovať hospitácie na vyučovacom procese a v školskom klube detí za účelom
sledovania prejavov žiakov v školskom prostredí, analýza prejavov správania
z hľadiska miery agresie verzus prosociálnosti v triednom kolektíve, z hľadiska
miery motivácie verzus amotivácie počas výučby a ochoty spolupracovať s
pedagógom, z hľadiska výkonov vo vzdelávacom procese vysoký verzus nízky výkon
v oblasti vzdelávania, emocionálnych problémov a pod. Priebežne počas celého
školského roku.
Október
Realizovať psychologický diagnostický proces u detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Podávať návrhy na individuálny prístup k žiakom, vzdelávanie žiakov s poruchami
učenia a správania z psychologického aspektu, poskytovať psychologickú intervenciu
podľa potreby, úloha sa plní priebežne počas celého školského roka.
Realizovať podľa potreby poradenstvo a terapiu vo vzťahu k dlhodobo
neprospievajúcim žiakom, žiakom s intrapsychickými problémami a žiakom
problematickým z hľadiska začleňovania sa do sociálnej skupiny školskej triedy.
Vypracovávať
správy z psychologických
vyšetrení,
analyzovať
nálezy
z pedagogicko-psychologického hľadiska a sociálno-psychologického aspektu.
Odporúčať opatrenia, voliť vhodné preventívne, reedukačné a terapeutické postupy.
Úloha je plnená počas celého školského roka.
November
-
Uskutočniť stretnutie a besedu pre pedagogických pracovníkov školy a vedenie školy
s cieľom upevniť a skvalitniť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a vzájomné
vzťahy. Téma sa volí podľa aktuálnej potreby školy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
-
-
Pokračovať v realizácii spomenutých diagnostických, prevenčných a intervenčných
procesov. Hodnotiť výsledky týchto procesov.
Uskutočniť pravidelné stretnutie zákonných zástupcov žiakov so školským
psychológom realizovať prednášku s psychologickou problematikou podľa
aktuálneho výberu. Plnenie úlohy počas celého školského roka.
Iniciovať účasť žiakov v školských umeleckých činnostiach a súťažiach, besedách
s cieľom rozvoja empatie, asertivity, emocionality, rozvoja sociálnych zručností,
interpersonálnej komunikácie a sociálneho vnímania.
December
-
-
-
Zabezpečiť komplexnú psychologickú diagnostiku žiakov s problémami (poruchami)
v správaní, sústreďovať, analyzovať a dopĺňať ich dokumentačné materiály.
Realizovať komplexný program prevencie a intervencie problémového správania:
identifikácia problémového správania, výber primeraných stratégií riešenia
problémového správania a uplatnenie špecifických programov pomoci žiakom
s problémovým správaním.
Klasifikovať hlavné nedostatky žiakov v sociálnych zručnostiach a uplatniť stratégie
na tréning sociálnych zručností žiakov.
Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
Realizácia psychologického diagnostického a poradenského procesu profesijnej
orientácie a voľby povolania u žiakov 8. a 9. ročníka. Plnenie úloh profesionálneho
poradenstva.
Uskutočniť prieskum štýlov učenia žiakov na druhom stupni a ich motivácie
k učeniu.
Január
Participovať na procese preraďovania žiakov do vyššieho (nižšieho) ročníka, resp.
iného ročníka, či triedy, pri návrhoch na individuálne vzdelávanie i počas neho, a to
z odborného psychologického aspektu.
- Pokračovať v realizácii psychologického diagnostického a poradenského procesu
profesijnej orientácie a voľby povolania u žiakov 8. a 9. ročníka. Plnenie úloh
profesionálneho poradenstva.
- Participácia pri zápise prvákov do prvého ročníka.
- Realizovať komplexnú psychologickú diagnostiku žiakov zdravotne a psychicky
oslabených. Ďalšie psychologické odporúčania podľa aktuálnej situácie.
- Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
- Realizácia vzdelávacej skupinovej aktivity zameranej na skvalitnenie procesu učenia
žiakov v domácom prostredí (žiaci druhého stupňa). Učíme sa učiť, osvojenie si stratégii
učenia, spoznanie vlastného štýlu učenia (žiaci 2 stupeň, 2-3 vyučovacie hodiny).
-
Február
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
-
-
Realizovať komplexnú psychologickú diagnostiku žiakov s problémami (poruchami)
v učení. Psychologické odporúčania podľa aktuálnej situácie. Sústreďovať,
analyzovať a dopĺňať dokumentačné materiály týchto žiakov.
Realizovať rediagnostické psychologické vyšetrenie žiakov, podľa aktuálnej potreby.
Podľa aktuálnych záverov navrhnúť patričné opatrenia.
Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
Marec
-
-
-
Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných
závislostí. Realizovať skupinové intervencie s rizikovou skupinou detí. Mesačne sa
údaje aktualizujú a v spolupráci s triednymi učiteľmi sa úloha plní počas celého
školského roka.
Realizovať besedu na tému: „Priateľstvo, manželstvo, rodičovstvo“, s dôrazom na
aspekt sociálno-psychologický. Na plnení úlohy výchovy k manželstvu a rodičovstvu
(VMR) participovať v priebehu celého školského roka. V procese VMR tvorivo
aplikovať rôzne metódy práce, podporovať sebavyjadrenie žiakov.
Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
Apríl
-
-
-
-
Realizovať psychologický diagnostický proces u detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Realizovať potrebné opatrenia.
Hospitovať na vyučovacom procese a v školskom klube pri výchovnej práci.
Získavať tak poznatky o žiakoch priamym individuálnym pozorovaním. Úloha sa
priebežne plní i v ďalších mesiacoch.
Realizovať preventívny program proti násiliu a šikanovaniu v škole (bullying) so
zameraním na depistážne zisťovanie aktuálneho stavu, identifikáciu agresorov a obetí
šikanovania a kvalitnú pomoc obetiam šikanovania v škole. Zdokonaliť spoluprácu
v tejto oblasti so zákonnými zástupcami žiakov (rodičmi).
Vyhlásiť školský týždeň boja proti šikanovaniu, do ktorého budú zapojení všetci
účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci, rodičia, pedagogickí
i nepedagogickí pracovníci školy, vedenie školy, školský pedagóg a školský
psychológ...).
Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
Máj
-
-
Sústreďovať, analyzovať a dopĺňať dokumentačné materiály žiakov a pripravovať
podklady na rozhodnutie o zaradení, resp. preradení žiakov do inej triedy, školy,
zodpovedajúceho typu zariadenia a pod.....
Zabezpečiť vyšetrenia žiakov nultého ročníka.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
-
-
Pracovať na skvalitnení spolupráce a komunikácie, vzájomných vzťahov školského
psychológa a iných odborných psychologických pracovísk, ako sú: CPPPaP, KPPP,
CŠPP, nápravnovýchovné zariadenia, protidrogové poradne a iné centrá...
Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
Uskutočniť školenie pre učiteľov v oblasti zvládania stresu a vyrovnávania sa
s náročnými životnými udalosťami.
Jún
-
-
Vypracovať správu o činnosti školského psychológa za uplynulý školský rok,
vypracovať hodnotenie činnosti so zámerom zdokonaliť svoju činnosť a prácu na
škole.
Priebežne plniť vopred stanovené úlohy z predchádzajúcich mesiacov a kontrolovať
ich priebežné plnenie počas celého školského roka.
Sústreďovať, analyzovať a dopĺňať dokumentačné materiály žiakov navštevujúcich
ZŠ.
Archivácia dokumentácie žiakov, ktorí odišli, ukončili školskú dochádzku a pod.
Publikačná činnosť zameraná na zviditeľnenie úsilia školy vo výchovno-vzdelávacej
činnosti, propagácia aktivít školy, príspevky do školského časopisu v oblasti
psychického zdravia .....
4.4.2.9 Plán práce asistentky učiteľa
Asistentka učiteľa/ky pre 1. stupeň - Bc. Zaoralová Zuzana
Asistentka učiteľa/ky sa snaží pomáhať učiteľom/kám 1. stupňa zabezpečiť plynulý prechod
detí t.j. aj detí so sociálne znevýhodneného prostredia z predškolského vzdelávania príp.
rodinnej starostlivosti na primárne vzdelávanie s cieľom pripraviť ich čo najlepšie pre
každodenný život, aby sa z každého z nich mohol stať dobrý, múdry, aktívny, šťastný a
zodpovedný človek.
Všeobecný cieľ asistentky učiteľa/ky :
- napomáhať učiteľom/kám eliminovať príp. postupne odstrániť určitú odlišnosť u žiakov
vyplývajúcu zo sociálneho znevýhodnenia (napr. deficit predškolskej prípravy, komunikačná
bariéra, kultúrne a sociálne vylúčenie ... ) a zabezpečiť tak primeraný celkový rozvoj ich
osobnosti.
Hlavné ciele asistentky učiteľa/ky pre 0. ročník:
- v dostatočnej miere sa oboznámiť s určitými individuálnymi osobitosťami každého
žiaka/čky vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr. psychologické vyšetrenie,
spoznanie sociálneho prostredia, rodiny každého žiaka, diagnostika komunikačných
schopností, hygienické a pracovné návyky, vstupné poznanie žiakov ... ) s cieľom poznať
potreby a potenciál každého dieťaťa.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- vytvoriť spoločne s p. učiteľkou Mgr. Lachkou pre žiakov zo SZP dostatočne podnetné,
bezpečné prostredie pre každodennú edukačnú činnosť a tak uľahčiť ich adaptáciu na nové
školské prostredie, postupné osvojenie si kľúčových kompetencií.
- počas prvých mesiacov pomáhať v 0. ročníku p. učiteľke Mgr. Lachkej pri výchovnovzdelávacej činnosti pôsobiť na žiakov výchovne, citlivo a zároveň prihliadať na ich
špeciálne vzdelávacie potreby.
- počas asistencie pri výchovno-vzdelávacej činnosti poskytnúť žiakom správny rečový
vzor, sprostredkovať im skúsenosť z úspechu, vyzdvihnúť silné stránky každého žiaka,
viesť ich k vzájomnej tolerancii, ohľaduplnosti, sebaúcte a úcte k iným.
Aktivity asistentky učiteľa/ky pre 0. ročník :
- bezprostredná spolupráca s p. učiteľkou Lachkou v 0. ročníku pri výchovno-vzdelávacom
procese žiakov/čok zo SZP,
- asistencia žiakom/čkam pri príprave školských pomôcok na vyučovanie, sebaobsluhe,
hygiene ...,
- asistencia pri presune žiakov/čok v priestoroch školy a mimo nej,
- denná evidencia edukačných aktivít v 0. ročníku, vzniknutých problémov počas výučby,
- priame vedenie rôznych voľno časových aktivít v 0. ročníku,
podľa potreby návšteva rodín žiakov a pomoc pri riešení vzniknutých sociálnych
problémov,
- asistencia pri príprave a organizovaní rôznych triednych akcií, súťaží, pri spracovaní
štatistických údajov žiakov.
Hlavné ciele asistentky učiteľa/ky pre 1. stupeň (1. - 4. ročník)
- v dostatočnej miere sa oboznámiť so žiakmi/čkami 1. stupňa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí si vyžadujú individuálnu pomoc pri výchovno-vzdelávacom
procese,
- ďalšie sebavzdelávanie (napr. hlbšie oboznámenie sa s problematikou rómskeho etnika,
komunity s vysokou koncentráciou obyvateľstva zo SZP ... ),
Aktivity asistentky učiteľa/ky pre 1. stupeň (1. - 4. ročník)
individuálna pomoc žiakom so ŠVVP počas vyučovania pri výchovno-vzdelávacej
činnosti v triede príp. mimo nej podľa pokynov vyučujúceho, vedenie evidencie
(napr. diagnostika nevhodného správania, individuálna pomoc a práca so žiakom/čkou ... ).
- počas asistencie pri výchovno-vzdelávacej činnosti poskytnúť žiakom/čkam správny
rečový vzor, sprostredkovať im skúsenosť z úspechu, vyzdvihnúť silné stránky každého
žiaka/čky, viesť ich k vzájomnej tolerancii, ohľaduplnosti, sebaúcte a úcte k iným.
- podľa potreby návšteva rodín žiakov a pomoc pri riešení vzniknutých problémov, vedenie
evidencie (napr. záškoláctvo, agresia, šikanovanie, nevhodné správanie počas výchovnovzdelávacieho procesu ... ).
- spolupráca so školskými pedagógmi, asistentom učiteľa pre 2. stupeň Mgr. Miroslavom
Polakovičom, školským psychológom, ÚPSVaR, Centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva a prevencie ...
- priame vedenie, alebo asistencia pri voľno časových aktivitách na 1. stupni.
organizovanie otvorených vyučovacích hodín a spoločenských podujatí pre rodičov
žiakov/čky.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- sprevádzanie žiakov/čky na plavecký výcvik, školské akcie, výlety, exkurzie, súťaže ...
- účasť na pedagogických poradách.
- vykonávanie dozoru počas prestávok podľa rozvrhu.
Asistentka učiteľa/ky a každý pedagóg by mal byť pre žiaka/čku autoritou a zároveň
priateľom/kou, darcom/kyňou poznania, radcom/kyňou, pomocníkom/čkou a nikdy by
nemal/a zabudnúť že:
,, Deti nás celý život učia kde treba hľadať skutočné a pravé šťastie, ako sa tešiť a smiať
sa i maličkostiam, ako si ešte viac vážiť jeden - druhého a hlavne si uvedomiť, že oni sú tie
najúžasnejšie stvorenia tohto sveta. 
4.4.2.10 Plán práce asistenta učiteľa
V pozícii asistenta učiteľa v ročníkoch 5. – 9. na ZŠ Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave
pôsobí v tomto školskom roku Mgr. Miroslav Polakovič. Počas práce bude plniť
nasledovné ciele a úlohy:
Hlavné ciele pôsobenia asistenta učiteľa:
- pomoc pri komunikácii s rodinami, učiteľmi, žiakmi a inštitúciami: Mestský úrad,
ÚPSVaR, Komunitné centrum, CPPPaP a iné organizácie podľa potrieb a
požiadaviek vedenia školy
- pomoc pri eliminácii a tlmení produkcie problémového správania sa žiakov v škole
počas vyučovania a prestávok a taktiež aj v rámci mimoškolských aktivít
- pomoc pri riešení sociálne nežiaducich javov u žiakov, napríklad: neospravedlnená
absencia žiakov, užívanie návykových látok, prejavy rasizmu, šikanovania žiakov
a pod.
- pôsobiť ako odborný poradca, ktorý využíva všetky metódy sociálnej práce k
zlepšeniu komunikácie medzi rodinou a školou, žiakmi a rodičmi, žiakmi a
pedagógmi
- pomáhať žiakom s prekonávaním kultúrnych bariér vrátane bariér jazykových
a multikultúrnych
- pôsobiť na akceleráciu školskej úspešnosti rómskych žiakov
- podporovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a k príprave na budúce povolanie
- skvalitnenie klímy triedy – pocitov spokojnosti žiakov
- viesť žiakov k hygienickým návykom a sociálnym zručnostiam
- znížiť záškoláctvo a podporiť pozitívny prístup žiakov k procesu vzdelávania
- eliminovať patologické javy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Aktivity asistenta učiteľa :
 vykonávať návštevy v rodinách za účelom spoznávania sociálneho prostredia žiakov
a riešenia rôznorodých vzniknutých problémov
 zabezpečovať stretnutia zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a vedením
školy
 viesť voľnočasové záujmové aktivity so žiakmi: šachový krúžok - rozvoj a podpora
logického myslenia žiakov, tvorivosti, futbalový krúžok pre dievčatá - rozvíjanie ich
pohybových schopností a sebaprezentácie,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava











sprevádzať žiakov na školských aj mimoškolských aktivitách – súťaže, výlety,
exkurzie…
zúčastňovať sa na vyučovacom procese, pozorovať a odborne asistovať podľa
rozvrhu hodín na II. stupni
denne vykonávať dozory podľa stanoveného rozpisu dozorov – pri šatniach, na
chodbách, v jedálni, pred školou
priebežne kontrolovať hygienické zariadenia, aby sa zamedzilo devastácii a
demolácie zariadení
viesť žiakov k tolerancii s akceptovaniu iných ľudí
rozpracovať a realizovať schválený projekt s protidrogovým zameraním „Byť
vychovávaný, neznamená, že sme vychovaní“
učiť žiakov, ako uplatňovať asertívne správanie, na čo má žiak právo a súčasne ako
si plniť svoje povinnosti
pomáhať žiakom a ich rodinám pri riešení sociálnych problémov
spolupracovať s pracovníkmi Komunitného centra na Coburgovej ulici
spolupracovať
s vedením školy, s učiteľmi, so školskou psychologičkou a
výchovnou poradkyňou
zvyšovať si kvalifikáciu, pokračovať v štúdiu na PF – Doplnkové pedagogické
štúdium
Ako asistent učiteľa chcem svojou prácou dosiahnuť hlavne vyššiu intenzitu sebamotivácie
žiakov, zmeniť prístup detí k vzdelaniu a súčasne vplývať na rodičov, aby aj oni podnecovali
svoje deti k učeniu.
4.4.2.11 Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátorka VMR pre I. stupeň: Mgr. Gabriela Sabová.
Koordinátorka VMR pre II. stupeň Mgr. Zuzana Prochádzková.
,,Dobrá spolupráca školy a rodiny a naopak rodiny a školy, ich vzájomná dôvera a podpora
môžu byť katalyzátorom žiaduceho rozvoja našej mladej generácie.
UČITEĽ/KA – DIEŤA – RODIČ, to je skutočne nikým a ničím nenahraditeľný trojuholník
vo výchove a vzdelávaní.“
Eduard Krajčo
Výchova k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) - jej cieľom je „utváranie
základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a
rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.“(Učebné osnovy výchovy
k manželstvu a rodičovstvu, 1998). Umožňuje dať žiakom/čkam ucelený etický systém,
ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a
presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a
v rodine.
Chápe sa ako transpredmetné vyučovanie, t.j. jednotlivé jej časti definované
v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je
v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy
a ciele.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
I. stupeň ZŠ
Ciele VMR:
- rozvíjať zodpovednosť žiakov/čok voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať
zodpovednosť za vlastné správanie,
- pomáhať žiakom/čkam rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu,
- pestovať v žiakoch/čkach schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v
prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),
- formovať sociálne zručnosti žiakov/čok v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy,
odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných
v diskusii, potláčať vulgarizáciu jazyka,
- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne
vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,
- poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti,
- formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach
prevencie AIDS,
- oboznámiť žiakov/čky s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie
a správanie jednotlivca,
- poskytnúť žiakom/čkam prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, o
starostlivosti rodičov o dieťa (výživa a opatera),
- poskytnúť žiakom/čkam základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych
zmenách v puberte,
- viesť žiakov/čky k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a
nedovolenými telesnými dotykmi,
- viest žiakov/čky k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so
zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania,
- formovať právne vedomie žiakov/čok ( Deklarácia práv dieťaťa, antidiskriminačný zákon),
naučiť uplatňovať ich svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,
- posilňovať sebahodnotenie a sebaurčenie (dieťa hodnotné a hodné lásky, zachovávanie
osobnej sféry)
- poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci/ky žiaci/ky majú rovnakú príležitosť rozvíjať
svoju osobnosť,
- rozvíjať v nich toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku
kultúrnej odlišnosti,
- zvyšovať angažovanosť rodičov pri VMR.
Obsah VMR na 1. stupni ZŠ sa bude prezentovať vo vyučovaní predmetu Ochrana
človeka a prírody v 1. ročníku v tematickom celku Moje mesto, moja škola, v Prírodovede
v časti OCP v 2. - 4. ročníku v tematických celkoch Moje mesto, Zdravotná výchova,
Protidrogová výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, v predmete Prírodoveda v 3. a
4. ročníku v tematickom celku Ľudské telo, vo Vlastivede v tematickom celku Tradície a
zvyky. Významné postavenie má vyučovanie etickej výchovy, slovenského jazyka
a literatúry. Vhodne sa dajú využiť aj hodiny výtvarnej, telesnej a hudobnej výchovy,
pracovného vyučovania, prierezové témy (Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny
rozvoj, Ochrana života a zdravia) a tiež aktivity vo výchove mimo vyučovania v školskom
klube alebo počas školských akcií.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Výchova v rodine
Úloha rodiny v spoločnosti.
Príbuzenské vzťahy.
Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa.
Úcta k rodičom.
2. Zásady zdravého života
Zásady zdravého života- hygiena tela, fyzické a sociálne aspekty zdravia.
Zachovanie zdravia závisí do istej miery od schopnosti robiť správny výber a zodpovedne
konať.
Význam sociálnych zručností- presné a výstižné vyjadrovanie, schopnosť vypočuť mienku
iných v diskusii, odhaľovať a riešiť problémy, asertívne správanie, sebaovládanie a iné.
Zdravé sebavedomie a sebaúcta človeka.
Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí, nácvik bezpečného správania v rizikových
situáciách.
3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie
človeka
Fajčenie, alkohol a ďalšie drogy (napr. heroín) ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu,
srdce a cievy, pečeň, žalúdok.
Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin
rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve.
Budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu.
Správanie človeka pod vplyvom alkoholu a iných drog - strata zábran, uvoľnené správanie.
Riziko prenosu AIDS.
Nácvik asertívneho správania – odmietnutie alkoholického nápoja a iných drog.
4. Rovnoprávnosť pohlaví
Rovnocennosť muža a ženy a ich špecifickosť.
Vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochota
vzájomne si pomáhať, gavalierstvo, odvaha.
Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Kamarátstvo a priateľstvo.
5. Vznik a vývoj ľudského jedinca
Telo všetkých živých organizmov (rastlín, živočíchov a húb) sa skladá z buniek.
Mikroskopovanie buniek.
Tvorba mužských pohlavných buniek – spermií v semenníkoch.
Tvorba ženských pohlavných buniek – vajíčok vo vaječníkoch.
Oplodnenie – splynutie vajíčka a spermie, vznik oplodneného vajíčka.
Rast a vývoj oplodneného vajíčka.
Výživa plodu krvou matky cez steny maternice.
Vzťah dieťaťa a matky počas vnútromaternicového vývinu.
Tehotenstvo, dĺžka tehotenstva, pôrod.
Životospráva ženy počas tehotenstva- zdravá výživa, pohyb na čerstvom vzduchu,
škodlivosť fajčenia a alkoholu, psychická pohoda.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Starostlivosť o narodené dieťa- kŕmenie, prebaľovanie, umývanie, pravidelná návšteva
poradne.
Význam materinskej lásky.
Vývojové štádiá: dojča, batoľa, dieťa predškolského veku, dieťa školského veku,
mladistvý/á, dospelý/á.
Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene.
6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty
Dôležité zmeny v organizme dieťaťa v období puberty- vonkajšie pohlavné znaky, tvorba
spermií a vajíčok, prvá menštruácia.
Vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu oblasť duševného života dospievajúcich,
snaha o preberanie zodpovednosti za svoj život, častá mrzutosť a popudlivosť, nezhody s
rodičmi.
Ľahké skamarátenie sa s inými.
Vyvarovať sa napodobňovaniu nevhodného správania sa iných, asertivita.
Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania.
II. stupeň ZŠ
Ciele:
- viesť žiakov/čky k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality,
- pripraviť žiakov/čky na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach
psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem,
- prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu. V tomto
procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia,
- sprostredkovať žiakom/čam základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych
zmenách v puberte,
- v týchto súvislostiach dať žiakom/čkam aj primerané informácie o anatómii a fyziológii
rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania,
vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu,
- vysvetliť žiakom/čkam význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej
rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a
povinnosti rodičov a detí. Zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a
s Deklaráciou práv dieťaťa,
- vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane
nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS,
- zoznámiť žiakov/čky s metódami plánovaného rodičovstva – prirodzené metódy
plánovaného rodičovstva a metódy antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav,
- vysvetliť žiakom/čkam nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a
možnosti nákazy HIV/AIDS,
- naučiť žiakov/čky odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám,
ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím,
- naučiť žiakov/čky potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie. V
týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní
kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov.
Obsah VMR na II. stupni sa prezentuje prevažne v predmetoch Etická a Náboženská
výchova. Biologický aspekt VMR sa realizuje v predmete Prírodopis, Biológia a
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
spoločensko-občiansky aspekt v predmete Občianska výchova. Pri vhodných témach sa
aplikuje aj v iných učebných predmetoch (Slovenský jazyk a literatúra, Telesná výchova).
VMR je ucelený systém výchovy a vzdelávania žiakov/čok, preto sa dá pri relevantných
témach aplikovať aj v ostatných učebných predmetoch (Cudzie jazyky, Matematika, Fyzika,
Výtvarná výchova...)
Obsah výchovy k manželstvu a k rodičovstvu na 2. stupni ZŠ tvoria tieto témy:
1. Priateľstvo
Citový vývin v období dospievania. Poznanie a pozitívny vzťah k druhým. Zmysel prvých
priateľstiev a ich význam v živote dospievajúceho dievčaťa a chlapca. Priateľstvo medzi
chlapcami a dievčatami. Náklonnosť, zamilovanosť a láska. Význam citov pre zdravý
psychosexuálny rozvoj dievčat a chlapcov.
2. Kultivované dospievanie
Psychické a fyzické zmeny v období dospievania. Menštruácia, polúcia. Masturbácia.
Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania. Vplyv telesných a psychických zmien v
puberte na zmenu postojov dievčat a chlapcov k svojmu telu a zmeny v kvalite postojov k
druhému pohlaviu. Rozdiely v psychosexuálnom vývine dievčat a chlapcov v období
dospievania. Sexualita v živote človeka. Kultivovaný a kultúrny prejav sexuality ako obraz
mravného a sexuálne zrelého človeka. Požiadavka pohlavnej zdržanlivosti (pohlavnej
absencie) v období dospievania ako podmienka udržania a posilňovania sexuálneho a
reprodukčného zdravia. Rozdiely medzi biologickou, psychologickou a sociálnou zrelosťou.
3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov
Stavba a funkcia rozmnožovacích ústrojov. Oplodnenie. Priebeh gravidity. Vývin plodu.
Pôrod. Zásady starostlivosti o gravidnú ženu a plod. Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene.
Starostlivosť o novorodenca. Prirodzená výživa dieťaťa. Negatívne vplyvy ohrozujúce
zdravie a život plodu: drogy (alkohol, fajčenie, ďalšie drogové závislosti), stres, nesprávna
výživa, rizikový spôsob života.
4. Zodpovedný prístup k sexualite
Sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti a
kultivovanosti osobnosti človeka. Nebezpečenstvo citového otupenia pri odtrhnutí sexu
odtrhnutí sexu od osobného vzťahu a zodpovednosti.
Oddialenie sexuálnych aktivít do nadviazania trvalého partnerského vzťahu – zdravotné a
psychologické riziká striedania sexuálnych partnerov. Vernosť a poznanie sexuálneho
partnera a jeho zdravotného vzťahu ako najlepšia prevencia pred infekciou HIV/AIDS a pred
pohlavnými chorobami. Riziká riskantného sexuálneho správania: šírenie AIDS a ďalších
pohlavných chorôb, nežiaduca gravidita, nechcené deti, interrupcie, nezrelé manželstvá.
Optimálne podmienky pre zdravé a šťastné rodičovstvo. Plánované rodičovstvo. Základné
poučenie o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva a o antikoncepcii.
5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka
Drogy a ich vplyv na sexuálne správanie – strata zábran, riziko predčasných sexuálnych
aktivít s ich negatívnymi dôsledkami. Zdravotné a sociálne riziká zneužívania drog. Formy
aplikácie drogy a možnosť nákazy HIV/AIDS. Drogy v období gravidity a počas dojčenia.
Riziká pre plod a novorodenca.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
6. Zásady bezpečného správania
Prejavy týrania a zneužívania detí. Nebezpečenstvo detskej pornografie a sexuálneho
zneužívania detí. Spoločenská a osobná ochrana pred týmito sociálno-patologickými
prejavmi. Príprava detí na aktívnu sebaobranu a naučenie bezpečného správania a riešenia
krízových situácií.
Plánované aktivity:
September
Úcta k rodine – rozhovory o rodine
( I. a II.)
Plyšáčik z rodiny do rodiny - pokračovanie putovania plyšovej hračky a zošita, do ktorého
rodičia spolu s deťmi píšu, kreslia, čo výnimočné v ich vzťahu im priniesol deň. (I.)
Október
Deň jablka - deň bez sladkostí (vyberieme si jeden deň v týždni, obmedzíme konzumáciu
sladkostí), pokus o pravidelné akceptovanie výzvy – Jablkom a pohybom proti obezite!
( I. a II.)
Mesiac úcty k starším - aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov starí rodičia – vnúčatá
- rozhlasová relácia ( I. a II.) – 1.10
- nástenka ( I. a II.)
- Zber dobrých skutkov, pomoc najbližším ( individuálne), slovná prezentácia týždenne ( I.)
- ,,Jeseň života“ – deň pre starých rodičov a vnúčatá (I. a II.)
- Medzinárodný mesiac pešej chôdze do školy (I. a II.)
- Interkulturálne vzdelávanie detí - Slovensko a Rakúsko (I.)
November
Svetový deň prevencie zneužívania a týrania detí (19.11) – (II.)
Deň bez fajčenia a škodlivín ( 19.11.) - Pohyb miesto cigarety ( II.), výzva detí rodičom –
Deň bez cigarety (I.)
Svetový deň detí (20.11) - pripomenutie Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý bol v tento deň
prijatý – nástenka (I. a II.)
Svetový deň pozdravov (21.11) - v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí a tak si
uvedomiť potrebu osobného kontaktu (I. a II.)
Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti (30.11) – práca s webovou stránkou ovce.sk,
beseda (I. a II.)
Ako vnímate hodnoty v rodine – hodnotový rebríček, Ako využívať voľný čas – diskusia
v rámci triednej schôdzky, podpora vzťahu učiteľka - rodič (I. a II.)
December
Vianočná nálada – predvianočné posedenie v triede, rozhovory o zvykoch, prezentácia
básní, piesní, posedenie pri koláčikoch, počúvanie kolied (I. a II.)
Bol raz jeden život – sledovanie videa (I.)
Pošta Ježiškovi – želanie pre človeka, ktorého mám rád/a, na vlastnoručne vyrobenej
pohľadnici (I.)
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Január
Deň komplimentov (24. 1.) – vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom a tak si uvedomiť
potrebu slušného správania (I. a II.)
Pochvaly, výčitky, sťažnosti – diskusia v rámci triednej schôdzky, podpora vzťahu učiteľka
- rodič (I. a II.)
Február
Deň pre bezpečnejší internet ( 10.2) – práca s webovou stránkou ovce.sk, (I. a II.)
Valentínka – pozdrav pre priateľa/ku (I. a II.)
Medzinárodný týždeň priateľstva (22. – 28.2.) – poukázať na potrebu utužovania kolektívov,
priateľstiev, vzájomnej pomoci (I. a II.)
Desatoro priateľstva – nástenka (I. a II.)
Marec
Mesiac hlasného čítania
- čítanie doma - spoločná návšteva knižnice rodiča a dieťaťa, čítanie detskej knihy rodičia
deťom, deti rodičom (I.)
- čítanie v škole pozvánka rodičov na hodinu čítania (I.)
- čítanie v knižnici, triedne kolektívy (I. a II.)
Deň boja proti rasovej diskriminácii (21.3.) – kniha Deti ako my (I.), poznávanie iných
kultúr
Apríl
Svetový deň zdravia (7.4.)
- hromadné cvičenie v triedach podľa piesní na začiatku každej vyučovacej hodiny (I.)
Bol raz jeden život – sledovanie videa (I.)
Pozri, kto to hovorí – sledovanie filmu a následná diskusia (II)
Prejavy dospievania a ako ich zvládnuť - diskusia v rámci triednej schôdzky, podpora
vzťahu učiteľka - rodič (II.)
Máj
MaTaJa – mama, tato, ja... - celoškolská akcia podporujúca vzťah rodičov a detí, oslava
medzinárodného dňa matiek, otcov, a detí v jeden deň, vyzdvihnutie rodiny (I. a II.),
uskutoční sa v prípade, že nebude školská akadémia
Svetový deň rodiny – aktivity podporujúce komunikáciu rodičov a detí, triedne úlohy
prepojené s aktuálnym učivom (pečenie koláča – zaznamenávanie váhy, premeny jednotiek,
sčitovanie čísel v dátumoch narodení členov/iek rodiny...), (I. a II.)
Jún
Deň detí – školská akcia
Deti ako my - všetky deti sveta majú sviatok, aktivity v knižnici spojené s poznávaním iných
kultúr , diskusie v triede zamerané na danú tému (I. a II), nástenka
Moje prázdniny – beseda (II.)
Čo s pocitom krivdy u detí? - diskusia v rámci triednej schôdzky, podpora vzťahu učiteľka rodič (II.)
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
4.4.2.12 Plán spolupráce s materskými školami
Plán vypracovala a predložila Mgr. Šusteková, zástupkyňa riaditeľky školy.
Cieľ: Zvýšiť úroveň pripravenosti detí na vstup do Základnej školy rozvíjaním
všetkých stránok osobnosti dieťaťa, a tým napomáhať plynulému prechodu detí z MŠ
do ZŠ.
 Nadviazať spoluprácu s MŠ v blízkom okolí a vzájomne sa oboznámiť s plánom
spolupráce v školskom roku 2013/2014.
Termín: október
Zodp.: Mgr. E. Šusteková
 Oboznámiť deti predškolského veku s prostredím školy /triedy 0. - 2. ročníka, ŠKD,
herne ŠKD , učebne PC, knižnice, .../.
Termín : október - január 2013/14
Zodp.: Mgr. Šusteková-zást.riad.školy
Mgr. Družbacká, Mgr. Krajčovičová, PhDr. Reyová
 Pripraviť otvorené hodiny zo SJL, MAT, TEV pre detí z MŠ v 0. ročníku - 2. ročníku.
Termín : október a máj 2013/2014
Zodp.: vyučujúce v 0. - 2. ročníku
 Pripraviť „Deň otvorených dverí“, prezentáciu školy pred zápisom detí do 1.ročníka..
Termín : december, január 2013/2014
Zodp.: Mgr. E. Šusteková,
vyuč. v 0. – 1. ročníku
 Spolupracovať v priebehu školského roka s p. učiteľkami z MŠ a vzájomne si vymieňať
skúsenosti.
Termín: priebežne
Zodp. vyučujúce v 0. - 2. ročníku
 Na zápis detí do I. ročníka prizvať pani učiteľky z Materských škôl.
Termín : január 2014
Zodp.: Mgr. E. Šusteková
4.4.2.13 Plán koordinácie primárnej prevencie drogových závislostí
a iných sociálno-patologických javov
Koordinátorka pre 1. stupeň: PaedDr. P. Benešová
I. Hlavné úlohy a ciele :
Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol zostavený na základe týchto
dokumentov:
Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/2014, z úloh koncepcií a stratégií
ako sú: Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2012 , Národný program prevencie
HIV/AIDS v SR na roky 2009-2012, metodické usmernenie č.7/2006-R k prevencii a
riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, Listina ľudských práv
a Dohovor o právach dieťaťa, ďalej zo Štátneho a Školského vzdelávacieho programu
(ISCED 1, ISCED 2), plánu práce školy, vnútorného poriadku školy a výsledkov analýzy
prevencie drogových závislostí v minulom školskom roku.
1. Hlavné ciele činnosti na školský rok 2013/2014
Jednou z hlavných výchovných priorít školy je prevencia drogových závislostí. Cieľom
výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné
realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre
rozvoj osobnosti jednotlivca.
Úloha koordinátora v oblasti primárnej prevencie bude spočívať v monitorovaní,
koordinovaní a metodickom usmerňovaní v preventívnej protidrogovej výchove na škole.
V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako
integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Monitorovať a analyzovať situáciu
v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy. Koordinovať
a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov,
ale i žiakov. Osobitná pozornosť bude venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho
prostredia. Na zabezpečenie disciplíny v škole budú prijímané také opatrenia, ktoré sú
zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.
V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu
ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog
v školskom prostredí. V zmysle Listiny ľudských práv sa zameriame na eliminovanie
všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny žiakov v škole. Zaviesť
opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického
násilia, týrania alebo vykorisťovania.
V súlade s rezolúciou Európskej rady č.5418/2002 o prevencii pred toxikomániou, v rámci
školských programov posilňovať zdravý životný štýl tak prispievať k zlepšeniu zdravia
žiakov a k prevencii pred civilizačnými chorobami. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu
a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé
potraviny a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.
Hlavné metódy a formy práce
- rozhovory, besedy, ankety, dotazník,
- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích
predmetoch,
- práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo
vyučovania,
- práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok
s protidrogovou tematikou,
- organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi
triedami,
- nástenky, plagáty, výstavky,
- akcie organizované Žiackym parlamentom,
- prosociálna činnosť,
- monitorovanie správania žiakov,
- rozhovory s rodičmi a pod.
Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a
záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.
II. Úlohy a ich realizácia:
1. Vypracovať preventívny program školy. Zapracovať do neho spoluprácu školy
s CPPPaP v Trnave, s odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych
vecí, Políciou a pod..
T: september 2013
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Z: koordinátor PP
2. Prevenciu drogových závislostí zapracovať do tematických výchovno-vzdelávacích
plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov metodických orgánov,
výchovného poradcu, triednych učiteľov.
T: september 2013
Z: všetci pedagogickí pracovníci
3. Oboznámiť rodičov žiakov so školským poriadkom a s opatreniami vymedzenými
proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí /prevencia
šikanovania, násilia, vandalizmu/.
T: september 2013
Z: triedni učitelia
4. Priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov a ich zmeny, hodnotiť atmosféru
v triedach, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej
atmosféry. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého
osobnostného vývinu, bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti
so zriaďovateľom. Spolupracovať s odbornými zamestnancami CPPPaP, podľa
potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom, či policajtom.
T: priebežne
Z: RŠ, koordinátor, VP, TU
5. V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka,
kontaktovať príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj
zdravotníkov. Riaditeľ postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve.
T: podľa potreby
Z: koordinátor PDZ, RŠ
6. Využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prejavov problémového
správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania,
delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov
extrémizmu a pod.
T: priebežne
Z: koordinátor PDZ, TU
7. Spolupracovať s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, vedúcimi krúžkov na
škole a v súlade s nimi organizovať podujatia zamerané na prevenciu drogových
závislostí.
T: priebežne
Z: koordinátor PDZ,
8. V priebehu školského roka organizovať mimovyučovacie aktivity vedúce k
užitočnému tráveniu voľného času detí, k tolerancii, spolupráci, asertívnemu
správaniu, hodnoteniu seba, vedieť vyjadriť svoj názor, vedieť odmietnuť a pod.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
T: priebežne
Z: koordinátor PP, vedúci krúžkov
9. Usporiadať aktivity z príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu pred
toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Výchovne využiť Svetový
deň výživy, Týždeň zdravia, Svetový deň duševného zdravia, Týždeň boja proti
stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň
prevencie HIV/AIDS, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atd.
T: priebežne
Z: koordinátor PDZ, triedni učitelia
10. Pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ (16.10) a „Svetového dňa mlieka“ (3.5)
vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu:
 zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,
 zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
T: priebežne
Z: koordinátor PDZ, triedni učitelia
11. V aktivitách mimo vyučovania využívať v prijateľnej forme prácu s počítačom a
internetom, hlavne vzdelávacie programy a stránky venované prevencii proti drogám,
ochrane zdravia a prírody.
T: priebežne
Z: koordinátor PDZ, všetci pedagogickí pracovníci
12. Ponúkať žiakom zmysluplné využívanie voľného času, rozvíjať ich športové aktivity
s cieľom eliminácie drogovej závislosti, realizovať projekt „Zober loptu, nie drogy“.
T: priebežne
Z: koordinátor a vyuč. TV.
13. V priebehu školského roka zamerať akcie a nástenky na chodbe školy a v podobnom
zmysle zamerať aj akcie tried:
september
- zdravá výživa a pitný režim
október
- pohyb, šport, zdravie,
november
- lieky nie sú cukríky..,
december, január
- problematika fajčenia,
február, marec
- problematika alkoholizmu,
apríl
- patologické hráčstvo,
máj, jún
- drogová závislosť
priebežne
- prevencia proti šikanovaniu
priebežne
- ľudské práva, práva detí
priebežne
- Linka detskej istoty
T: v texte
Z: koordinátor PDZ, triedni učitelia
14. V rámci prevencie drogových závislostí využívať doplnkové učebné texty schválené
MŠ SR.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
T: priebežne
Z: koordinátor PDZ, triedni učitelia
15. Zohľadniť špecifiká rómskej kultúry v procese výchovy, prehĺbiť spoluprácu
s rómskou rodinou.
T: priebežne
Z: triedni učitelia, asistenti triednych učiteľov
Časový plán aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí v šk. roku
2013/2014 pre primárne vzdelávanie
September 2013
1.Oboznámenie sa s úlohami plánu protidrogovej výchovy a ich zapracovanie do časovotematických výchovno-vzdelávacích plánov a triednických hodín.
Z: tr. učitelia
T: 30.9.2013
2.Monitoring žiakov 3. a 4. ročníka /alkohol, fajčenie/. Pozorovanie správania žiakov
v triede a cez prestávky /agresivita, šikanovanie, hazardné hry/.
Z: tr. učitelia
T: priebežne
3.Ponuka krúžkovej činnosti
Z: pedagogickí pracovníci
T: do 15.9.2013
Október 2013
1.Význam výživy v období rastu a dospievania, pravidelné a zdravé stravovanie. Aj sladkosti
môžu byť závislosťou. / určiť si jeden deň v týždni bez sladkostí.
Z: triedni učitelia
2.Oboznámiť sa s učebnicou – Nenič svoje múdre telo – poukázať na škodlivé účinky
fajčenia a iných drog.
Z: triedni učitelia
T: priebežne
3. Svetový deň chôdze (18.10)
4. Vlastivedné vychádzky v miestnej krajine.
Z: pedagogickí pracovníci
T: október 2013
November 2013
1.Týždeň boja proti drogám – Každá trieda navrhne a zrealizuje akciu na 1 deň v týždni
s protidrogovou tematikou.
Z: koordinátor, tr. učitelia
T: 15.11.2013
2.Aktualizácia nástenky: Ako si udržať zdravé telo, konzumácia ovocia a zeleniny
Z: tr. učitelia
T: 30.11. 2013
3.Medzinárodný deň bez fajčenia: tvorba nástenky, výtvarné práce na danú tému.
Z: pedagogickí pracovníci
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
T: 21. – 25. 11. 2013
December 2013
1.Na triednickej hodine uskutočniť besedu o Deklarácii práv dieťaťa, šikanovaní, agresivite
a iných sociálno-patologických javoch.
Z: tr. učitelia
T: december 2013
2.Výstavka výtvarných prác s vianočnou tematikou.
Z: tr. učitelia
T: 20.12.2013
Január 2014
1.Rozvoj komunikačných zručností, základné pravidlá slušného správania v škole,
počúvanie jeden druhého. / pozdrav, poďakovanie, poprosenie/
Z: tr. učitelia
T: priebežne
2.Aktualizácia násteniek – Deklarácia práv detí.
Z: koordinátor
T: január 2014
Príprava darčekov na zápis žiakov do 1. ročníka
Z: pedagogickí pracovníci
T: 15.1.2014
Február 2014
1.Ako vzdorovať negatívnym rovesníckym skupinám, význam priateľstva, pomôcť tomu,
kto potrebuje.
Z: tr. učitelia
T: február 2014
2.Pripraviť si vlastnú karnevalovú masku
Z: pedagogickí pracovníci
T: február 2014
Marec 2014
1.Ochrana životného prostredia – význam vody, osobná hygiena, pitný režim človeka, lieky
z prírody.
Z: tr. učitelia
T: priebežne
2.Zhotovenie výrobku z odpadového materiálu – súťaž medzi triedami / ochrana životného
prostredia, význam separovaného odpadu/.
Z: tr. učitelia
T: marec 2014
Apríl 2014
1.Deň narcisov - zapojenie sa do zbierky pre ľudí trpiacich rakovinou, príprava papierových
narcisov.
Z: pedagogickí pracovníci
T: apríl 2014
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2.Aktualizácia násteniek s tematikou zdravého životného štýlu – význam telesného
a duševného zdravia, význam pohybu, účelné využívanie voľného času, časový
harmonogram dňa žiaka.
Z: tr. učitelia
T: priebežne
Svetový deň zdravia (7.4)
Deň Zeme (22.)
Máj 2014
1.Asertívne správanie na odmietnutie cigarety, pestovanie sebavedomia, sociálne
a ekonomické dôsledky fajčenia.
Z: tr. učitelia
T: 31. 5.2014
Jún 2014
1.Festival športu - zmysluplné využívanie voľného času športovými aktivitami
podporujúcimi dobrý zdravotný stav detí a utužovanie detských kolektívov.
Hry v prírode
Školské výlety
Medzinárodný deň rodiny
Výtvarné práce s témou: Svetový deň boja proti drogám (26.6)
Z: pedagogickí pracovníci
T: jún 2014
III. Očakávané výsledky:
Očakávame, že pomocou navrhovaných aktivít zvýšime pocit bezpečnosti u žiakov a
rodičov, zabezpečíme aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním,
šikanovaním a ohrozovaním jeho mravného vývinu. Napomôžeme osvojiť si u žiakov
zdravý životný štýl, prehĺbime právne vedomie žiakov, pomôžeme odstraňovať sociálnopatologické javy na škole ako je problémové a agresívne správanie sa a psychické týranie.
Naučíme žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a naučíme ich slobodne
vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a
prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie žiakov. Naučiť ich zodpovednosti
za vlastné zdravie.
Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie, ich aktívny
záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálnopatologických javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac
obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené
skutočnosti, v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní
radám odborníkov.
Plán koordinátora prevencie drogových závislostí je variabilný a v prípade potreby
bude upravený alebo doplnený.
Koordinátorka pre 2. stupeň: Mgr. P. Gáborová
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Prevencia sociálno-patologických javov predstavuje kontinuálny proces smerujúci
k utváraniu životného štýlu, v rámci ktorého človek rovnomerne uspokojuje svoje
fyziologické, duševné a sociálne potreby a je ľahostajný voči rôznym závislostiam.
Aktivity v prevencii drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov môžu
byť efektívne vtedy, keď vychádzajú priamo z potrieb a možnosti školy, keď sa realizujú ako
integrálna súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Neustále sa spoznávajú životné situácie
žiakov, buduje sa ich dôvera, spolupracuje sa s rodinou, poskytujú sa informácie o zdrojoch
pomoci pri problémoch.
Ciele prevencie:
- ovplyvňovať výkonnosť duševných funkcií osobnosti (citová a vôľová zložka)
- rozvíjať správne zdravotno-hygienické a kultúrno-spoločenské návyky žiakov
- poukázať na vytváranie správnych sociálnych väzieb
- vytvárať podnety na formovanie pozitívnej životnej orientácie
- formovať schopnosť kompenzovať negatívne stránky konzumného spôsobu života
Hlavné úlohy:
1. Poskytovať školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových závislostí
2. Podporovať a zvyšovať odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým javom
3. Spolupracovať s vedením školy, MZ a PK, tried. učiteľmi, rodičmi šk.
psychológom, vých. poradcom
4. Organizovať preventívne aktivity a poskytovať preventívno-výchovné
konzultácie žiakom i rodičom
5. Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok, šikanovania, agresivity
a iných sociálno-patologických javov
6. Spolupracovať s PPP v Trnave, s preventívnymi poradenskými a odbornými
zariadeniami
7. Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov
8. Spolupráca s komunitným centrom Trnava, Nadáciou Divé maky v rámci
projektu „Byť vychovávaní neznamená, že sme vychovaní“
Základné dokumenty:
 Národný program boja proti drogám
 Pedagogicko-organizačné pokyny 2013/2014
 Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania
 Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR
 Metodické usmernenie č.7/2006 –R k prevencii a riešeniu šikanovania
žiakov v školách
 Školský vzdelávací program (ISCED 1, ISCED 2)
 Listina ľudských práv a Dohovorov o právach dieťaťa
 Národné stratégie rodovej rovnosti
V podmienkach našej školy bude prevencia sociálno-patologických javov integrálnou
súčasťou edukačného procesu zhrnutého v celoročnom pláne školy. Prevencia sa bude
uskutočňovať na dvoch úrovniach: vo vyučovacom procese a v mimo vyučovacom čase.
1. Vo vyučovacom čase najmä na hodinách ETV, BIO, OBN, VYV, SJL, HUV,
CHE, TH a iných vyučovacích hodinách
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2. V mimo vyučovacom čase: športové súťaže, kultúrno-spoločenské aktivity,
krúžková činnosť, stretnutia v knižnici, olympiády, aktivity so šk.
psychológom.......
Časový harmonogram preventívnych aktivít
Mesiac
Aktivita
Zodpovedný
September
-
-
Október
-
Plán práce koordinátora primárnej prevencie pre II. st.
ZŠ
Zapojenie
žiakov
do
krúžkovej
činnosti
a mimoškolských aktivít
Zavedenie výchovy k prevencii sociálno-patologických
javov do pedagogickej dokumentácie pri tvorbe
výchovno-vzdelávacích časovo-tematických plánov
všetkých predmetov a tried. hodín
Aktualizácia výzdoby školy so zameraním na prevenciu
a zdravý životný štýl
Mám svoje mesto rád /vychádzka k 775.výročiu mesta
Trnava
Prieskum drogovej scény na II. stupni ZŠ
prostredníctvom dotazníka v rámci projektu Byť
vychovávaní neznamená, že sme vychovaní (oblasť
zdravie a protidrogová prevencia)
KPP
Beseda o problematike fajčenia, alkoholu na tried.
hodinách
Deň zdravia – jablko
Spolupráca s Mestskou políciou /beseda o kriminalite
mládeže/
Športové turnaje vo futbale, vybíjanej a basketbale
Tr.uč.
Tr.uč. + ost.
vyučujúci
Tr.uč. + ost.
vyučujúci
Mgr. Konečná
Mgr.
Gaburová
Mgr.
Gaburová
7-9.roč.
Mgr. Polakovič
5-6.roč.
Mgr.Gáborová
Aktualizovanie informácii o telefón. linkách a webových Vých.
stránkach, ktoré poskytujú pomoc (nástenka)
poradkyňa
Športové aktivity – Účelové cvičenie
Všetci vyuč.
Literárne práce s tematikou prevencie (List cigarete)
Uč. SJL 7-9.r
Svetový deň výživy 16.10. Relácia do šk. rozhlasu
Ved. ŠJ, Tr.uč.
Zberové aktivity (Zber papiera)
Tr.uč.
Mesiac úcty k starším /výtvarné práce/
Uč. VYV
Turistické vychádzky
Ved.tur. krúž.
Literárna exkurzie Po stopách bernolákovcov
KPP
a Štúrovcov
Európsky deň týždeň boja proti drogám (besedy, súťaže, Tr.uč.
nástenky) film ....... )
November
-
Tr.uč.
KPP
Uč.TSV
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
December
-
Svetový deň boja proti AIDS 1.12.
Kultúrny program : Vianočné trhy – Trojičné námestie
Zbierka hračiek pre deti z detských domovov
Zimné športy /súťaže/
Deň ľudských práv - triednické hodiny
Vianočná výzdoba (škola, triedy,)
Nástenky /súťaž o najkrajšiu nástenku triedy/
Rómska kultúra /voľnočasové aktivity/
Mikulášske tradície /aktivity žiakov/
Mgr.
Pavlovčíková
Mgr.Konečná
Uč. TSV
Tr.uč.
Uč. VYV +
Tr.uč.
-
Zdravý životný štýl a prevencia obezity /prednáška
lekárky/
Práca s knihou: Ako poznám sám seba?
Komunikácia o riešení problémov „Čo ma trápi“
Športom ku zdraviu /školské súťaže v stolnom tenise/
Návrh plagátu: Povedz cigarete nie
Zodpovednosť k rodine, škole, k sebe samým
Moja rodina / Literárna tvorivosť detí /
KPP
Valentínska pošta
Zapájanie detí zo sociálne slabšieho prostredia do súťaží,
aktivít, programov
Výzdoba školy – Fašiangový karneval
Lyžiarsky zájazd
Výtvarné práce s tematikou primárnej prevencie
Svetový deň zdravia - relácia do šk. rozhlasu
Spolupráca so školským časopisom Gorkáčik /článok do
časopisu s protidrogovou tematikou/
Mgr. Varinská
Vyučujúce
SJL,VYV,HUV
Tr.uč.,uč.VYV,
SEE
Uč. TSV
Uč. VYV
KPP
Uč. SJL
Návšteva knižnice J. Fándlyho v Trnave
Spolupráca s rodičmi problémových detí
Výtvarné práce nástenka ku Dňu vody
Futbalový turnaj medzi triedami
Beseda so spisovateľkou
Návšteva resocializačného zariadenia mládeže Nadácia
Čistý deň Galanta /projekt/
Prevencia alkoholizmu a drogových závislostí /beseda/
Deň narcisov – kvet nádeje /nástenka/ zbierka kvetov
v spolupráci s Ligou proti rakovine
Turistické vychádzky
Spoločensko-vedná exkurzia SJL, DEJ, VYV, Orava,
Tr.uč., Uč. SJL
Tr. uč.
Uč. VYV, Tr.
uč.
Uč. TSV
Mgr. Polakovič
Tanečný
krúžok
Tr. učitelia
Január
-
Tr. učitelia
Škol.psychológ
uč. TSV
záuj. krúž., uč.
VYV, Uč. SJL
uč. SJL
Február
-
Marec
Apríl
-
Prac. PPP
Mgr.
Gaburová,
Mgr.Konečná,
všetci pedag.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Dolný Kubín
Zber papiera /ochrana prírody/
zam.
Vedenie tur.
krúžku
Mgr. Varinská,
Mgr.
Bartošová
Tr.uč.
-
Návšteva divadelného predstavenia /koncertu/
s protidrogovou tematikou podľa ponuky
Tr.uč.
-
Deň matiek /nástenky, kultúrny program/
Voľno časové aktivity
Príprava programu prímestského tábora počas letných
prázdnin
Svetový deň mlieka ( 2.máj) – mliečna desiata
Dospievame bez drogy /beseda/
Adoptujme si strom v areáli školy /vzťah k prírode,
starostlivosť o školské prostredie, parkový areál/
Zábava alebo hazard? /Škodlivosť hier na hracích
automatoch/
Moderné a rozumné je nefajčiť /triednické hodiny/
Tr.uč.
Záujmové
krúž.
KPP
-
Apríl
Máj
-
Vedúca ŠJ
Uč. BIO
Uč. ETV
Tr.uč.
Tr.uč.
Jún
-
Oddych, relax, zábava – PT nás zabáva (nástenka)
Svet bez drogy
MDD – súťaže kultúrne podujatia vychádzky
Školské výlety za zdravím a poznaním
Svetový deň boja proti drogám 26.6. /výtvarné práce/
Vyhodnotenie činnosti primárnej prevencie na II. st. ZŠ
KPP
Uč. BIO, CHE
Všetci
vyučujúci
Tr. uč.
Uč. VYV
KPP
4.4.2.14 Plán koordinácie environmentálnej výchovy
Koordinátorka pre 1. stupeň: PaedDr. K. Kulková
Dôležitou súčasťou environmentálnej výchovy sú základné poznatky o prírodnom
a spoločenskom prostredí, jeho tvorbe a vzťahoch v ňom. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti
má mimoriadny význam zážitkové učenie. Jedným z dôležitých cieľov environmentálnej
výchovy je naučiť žiakov tvorivo myslieť a pracovať v prospech ochrany prírody. Z hľadiska
rozvoja osobnosti žiaka je dôležité naučiť ho vnímať a rešpektovať etický a estetický rozmer
vo vzťahu k prírode a spoločnosti.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Plán činnosti:
September
Vo všetkých vyučovacích predmetoch zakomponovať environmentálnu výchovu podľa
učebných osnov a štandárd. Vychádzka spojená s pozorovaním prírody v Parku J. Kráľa – 2.
roč.
Využívať vychádzky do blízkeho okolia školy na priame pozorovanie prírody – 1. ročník
okolie školy.
Starostlivosť o exteriér školy a pridelené úseky školy v areáli školy.
Október
V spolupráci s Mestským úradom v Trnave realizovať separovaný zber odpadu v škole.
Pripraviť v rámci tried a krúžkovej činnosti výstavky – plody jesene.
Pripraviť rozhlasovú reláciu „ Deň jabĺk“, ochutnávka jabĺk v rámci triednych kolektívov.
November
Pripraviť v triedach výstavu výtvarných prác s využitím prírodných a odpadových
materiálov.
Formou triednych besied viesť žiakov k skúmaniu prostredia, v ktorom žijú. Zapájať sa do
výtvarných súťaží s environmentálnou tematikou podľa ponuky inštitúcii a Kalokagatie –
centra voľného času.
December
Realizovať environmentálne hry na vyučovacích hodinách, v ŠKD a v krúžkových
činnostiach.
Zhotovovať kŕmidlá pre vtákov – priame pozorovanie, prikrmovanie. Návšteva knižnice
„Ochrana zvierat v zime“, vyhľadávanie dostupnej literatúry.
Január
Upevňovať environmentálne povedomie prostredníctvom premietania CD filmov.
Realizovať prípravu eko-plagát. Pripraviť prezentácie v jednotlivých ročníkoch.
Február
Realizovať výtvarnú súťaž „Voľne žijúce a domáce zvieratá“, zhotovenie plagátov na
ochranu zvierat.
Realizovať výrobu zvierat z odpadového materiálu, pripraviť výstavu prác a projektov.
Marec
Realizovať vychádzky v okolí školy – pozorovanie zmien v prírode.
„Ako žijú stromy“ – práca s eko- metodickým materiálom – poznávanie stromov.
Pripraviť rozhlasovú reláciu „ Deň vody“ 22. marec, výstavu a prezentáciu projektov 3.-4.
ročníka.
Apríl
Zhotoviť „pozdravy z lesa“ – výstava výtvarných prác.
Zber papiera.
Pripraviť reláciu ku Dňu Zeme, organizovať brigády v areáli školy na pridelených úsekoch.
Máj
Účasť triednych kolektívov na ekologických aktivitách v Kalokagatii podľa ponuky.
Realizovať príležitostné environmentálne aktivity pre školu.
Využívanie ekotriedy v areáli školy na priame pozorovanie a vzdelávanie v prírode.
Jún
Ochrana životného prostredia, priame pozorovanie – vychádzky v okolí školy.
Využívanie ekotriedy na hodiny prírodovedy, výtvarnej výchovy, čítania,... .
Realizovať výstavu ručných prác z prírodného materiálu.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Úprava okolia a areálu školy – hrabanie lístia, zbieranie nečistôt.
Koordinátorka pre 2. stupeň: PaedDr. T. Ďurovská
Environmentálna výchova sa zameriava na výchovu detí a mládeže v duchu aktivít,
ktoré učia mladého človeka súcitiť s prírodou a budovať v ňom zdravý pozitívny vzťah voči
prírodným i prirodzeným zložkám každého ekosystému a zároveň minimalizovať negatívne
pôsobenie technických činností človeka v urbanizovanom či umelom ekosystéme. Naša
škola sa už niekoľko rokov snaží vychovávať mladého človeka, ktorý nebude pre moderný
environmentálny svet „záťažou“, ale mal byť počas svojho života ozdravným prostriedkom
pre našu Zem.
V tomto školskom roku budeme pokračovať v dlhoročnej tradícii zberu papiera.
Podľa ponuky budeme pokračovať i v zbere bateriek, tak ako tomu bolo už i po minulé roky.
I naďalej v triedach zostávajú nádoby pre separovaný zber druhotných surovín.
V októbri realizujeme týždeň zdravia pre podporu zdravých návykov našich detí.
Naposledy sa táto akcia na našej škole zrealizovala v školskom roku 2012/2013.
V skorých jesenných a neskorých jarných mesiacoch – v prvých a posledných
týždňoch školského roku sú naplánované revitalizačné brigády v areáli školy žiakmi,
učiteľmi či dobrovoľníkmi. Revitalizačné brigádne práce si škola naplánovala i do časovotematických výchovno-vzdelávacích plánov prírodovedných predmetov v tých ročníkoch,
v ktorých to školský vzdelávací program umožnil. Týmto spôsobom si žiaci zdokonalia
osobné zručnosti pre celoživotnú prax ochrany prírody a krajiny a zároveň majú možnosť
v priebehu niekoľkých školských rokov odsledovať i vývoj rastlinných spoločenstiev okolia
školy, čo je jednou z tém tematického celku Ekológia v predmete Biológia v 5. a 8. ročníku.
V minulom školskom roku 2012/2013 sme riešili zaujímavý školský projekt
„Školské arborétum“, kde žiaci vytvorili 10 tabuliek charakterizujúcich jednotlivé
fytotaxonomické druhy. Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Trnava. V rámci
projektu sme dosadili i niekoľko okrasných stromčekov a funkčnej zelene. V nasledujúcich
školských rokoch bude „školské arborétum“ používané pri výučbe botaniky a ekológie
v rámci predmetov Biológia a Svet práce.
V školskom roku 2012/2013 nám bol schválený projekt „Envirochodník“, ktorý bude
do decembra tohto školského roku dokončený. V nezanedbateľnej miere a v neposlednom
rade budú do implementácie prvkov environmentálnej výchovy zapojení všetci pedagógovia
na svojich hodinách v každom vyučovanom predmete či na záujmových aktivitách v tzv.
školskej krúžkovej činnosti.
Počas „krúžkovej“ činnosti v poobedných hodinách sa pedagógovia budú venovať
i praktickej environmentálnej výchove počas turistických vychádzok a náučných
prírodovedných aktivít.
Na jeseň 2013 plánujeme zrealizovať exkurziu do Trnavskej botanickej záhrady pre
ročníky 5. – 7. a na jar exkurziu do Arboréta Mlyňany pre ročníky 7. – 9. Obe exkurzie
zrealizujeme s podporou organizácie SOS/Birdlife Slovensko.
Počas školského roka budeme so žiakmi pracovať na Biologickej a Environmentálnej
olympiáde, na ktorých sme v minulom školskom roku dosiahli veľmi pekné výsledky.
Environmentálny charakter budú mať i súťaže „Korešpondenčný seminár
z prírodných vied“, „Delfín“, „Seminár Taktik“ a „Enviroolympiáda“.
DETSKÝ OMBUDSMAN
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Koordinátorka: PaedDr. Kubová, nadhľad: Mgr. Pavlovčíková
Hlavným cieľom je oživiť činnosť DO na našej škole,
• Zabezpečiť pravidelnú aktivitu triednych DO.
• Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa triednych DO na ich školskej rade.
• Naučiť žiakov našej školy, aby sa so svojimi trápeniami, problémami dokázali zdôveriť
svojim triednym DO (svojim rovesníkom), koordinátorke tohto projektu, resp. triednemu
učiteľovi.
• Podporiť stretávanie sa žiakov na mimoškolských malých aktivitách, ktoré budú
prevenciou proti negatívnym javom na našej škole a budú rozvíjať detské osobnosti v oblasti
zdravého psychického a životného štýlu.
• Budeme vyhľadávať, selektovať obete šikany, týrania zo strany vrstovníkov, ktorí tak
prekonávajú pocity menejcennosti, čo sa prejavuje v poruchách správania.
• Plánujeme spolupracovať so školskou psychologičkou.
• Všetky aktivity budeme žiakom/čkam oznamovať formou šk. rozhlasu a našou znelkou
DO!
Našim cieľom bude vyhnať z našich tried a chodieb agresivitu, násilie a chceme, aby
z nich bolo cítiť dobrý, pozitívny a kamarátsky duch!
5. Doplnková časť plánu práce školy
5.1 Vnútorná školská kontrola
Súčasťou správneho vedenia organizácie je oblasť kontroly. Základná škola Ulica
Maxima Gorkého 21 je samosprávnou školou, preto sa kontrola týka nielen pedagogickej
činnosti, ale aj hospodárskej a riadiacej práce školy. Cieľom kontrolnej činnosti je získať
objektívne informácie o úrovni školy, výsledkoch práce žiakov a žiačok, učiteľov a učiteliek
a zamestnancov školy. Získané informácie bude potrebné využiť pre zefektívnenie
pracovných výkonov a vytváranie optimálnych podmienok pre dosiahnutie rozvoja osobnosti
žiakov a žiačok školy, pre zabezpečenie zmysluplného vzdelávania a výchovy.
Plán vnútornej školskej kontroly zasahuje do troch oblastí:
1) Kontrola vedenia a riadenia školy
2) Kontrola pedagogickej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu
3) Kontrola technicko-hospodárskej činnosti školy
5.1.1 Kontrola vedenia a riadenia školy
Cieľom kontroly je činnosť školského manažmentu. Ide o kontrolu práce a rozhodnutí
riaditeľky školy, ako aj činnosti jednotlivých organizačných štruktúr, uvedených v
organizačnom poriadku školy. Posudzujú sa výkony členov vedenia školy, správnosť a
primeranosť rozhodnutí poradných a pomocných orgánov, plnenie úloh plánu práce,
strategických cieľov, adekvátnosť administratívnych opatrení a rozhodnutí. Tento druh
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
kontroly spadá do kompetencie nadriadených orgánov, t.j. mestského úradu, ako
zriaďovateľa školy s právnou subjektivitou, štátnej školskej inšpekcie, ako kontrolnej
ustanovizne, prípadne iných, kontrolou poverených inštitúcií.
5.1.2 Rámcové zameranie kontrolnej činnosti:
a) plnenie ŠVP a ŠkVP, plnenie školského výchovného programu,
b) kontrola vzdelanostnej úrovne žiakov školy,
c) kontrola úrovne získaných kľúčových kompetencií žiakov/čok,
d) kontrola realizácie integrácie žiakov so zdravotným znevýhodnením,
e) plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzných právnych predpisov (školský zákon, metodické
pokyny na hodnotenie žiakov, vyhlášky, smernice...),
f) zabezpečenie výchovy k dodržiavaniu ľudských práv,
g) plnenie výchovných programov – výchovného poradcu, koordinátorov, asistentov učiteľa,
školskej psychologičky, krúžkovej činnosti,
h) kontrola činnosti ŠKD,
ch) kontrola práce triednych učiteliek,
i) kontrola hospodárnosti nakladania s prostriedkami rozpočtu školy,
j) kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov,
k) kontrola realizácie projektov, prípravy nových projektov,
l) kontrola údržby, BOZP, PO, materiálno-technického stavu školy.
Výkonom kontroly sú oprávnení:
- riaditeľka školy,
- zástupkyne riaditeľky školy,
- vedúci MZ a PK v rámci svojho metodického zoskupenia.
5.1.3 Kontrola plnenia pracovných povinností:
- plnenie pracovných povinností zamestnancov školy,
- plnenie povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce,
-dodržiavanie pracovného poriadku školy, prevádzkového poriadku školy, vnútorného
školského poriadku určeného učiteľom/kám školy,
- vedenie pedagogickej dokumentácie,
-dodržiavanie legislatívy a vnútorných predpisov – zákony, smernice, metodické
usmernenia..., POP.
Metódy a formy kontroly:
- pozorovanie,
- kontrola dokumentácie,
- formy individuálnej konzultácie, prípadne všeobecného usmernenia na PR,
- rozbor evidencie dochádzky ...
Poverení kontrolou:
- riaditeľka školy,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- zástupkyne riaditeľky školy podľa organizačnej štruktúry (viď. OPŠ).
5.1.4 Kontrola úrovne práce učiteľov/iek a vedomostí žiakov/čok:
- plnenie ŠVP a ŠkVP, dodržiavanie učebných osnov, štandardov, časovo-tematických
výchovno-vzdelávacích plánov, školského výchovného programu,
- kvalita vyučovania a úroveň výchovného pôsobenia,
- kontrola úrovne komunikácie, humanizácie a demokratizácie vo vzťahu: učiteľ/ka –
žiak/čka,
- organizácia vyučovania, dodržiavanie psychohygieny,
- využívanie inovatívnych foriem vyučovania – používanie moderných vyučovacích
pomôcok, nových metód práce so žiakmi/čkami – projektové, zážitkové vyučovanie, prvky
Daltonskej školy...,
- práca s talentovanými žiakmi – príprava na súťaže a výsledky v súťažiach vedomostných,
umeleckých, športových...,
- úroveň vyučovania cudzích jazykov,
- úroveň čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti,
- úroveň pripravenosti žiakov/čok na Testovanie 9 a príprava na prijímacie konania na
stredné školy,
- kontrola procesu adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteliek,
- úroveň poskytovania služieb cvičných učiteliek a učiteľa pre poslucháčov/ky PF TU
plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o Cvičnej škole, uzatvorenej medzi ZŠ, Ulica
Maxima Gorkého 21 v Trnave a PF TU v Trnave,
- kontrola úrovne mimovyučovacích aktivít, t.j. krúžkovej činnosti,
- využívanie IKT vo vzdelávacom procese,
- kontrola dodržiavania IVP pri vyučovaní začlenených žiakov,
- kontrola úrovne vzdelávania žiakov v špeciálnej, špecializovaných triedach a v nultom
ročníku,
- starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- dodržiavanie metodického usmernenia na hodnotenie žiakov, objektivity hodnotenia
a klasifikácie výkonov žiakov, úroveň hodnotiaceho portfólia, pokiaľ bude vytvorené ako
forma prezentácie dosiahnutej úrovne vedomostí,
- kontrola práce triednych učiteliek – dodržiavanie metodického listu triednej učiteľky,
vydaného riaditeľkou školy,
- dodržiavanie vnútorného poriadku školy určeného žiakom a vnútorného poriadku ŠKD,
- dodržiavanie prevádzkového poriadku žiakmi školy,
- kontrola práce výchovnej poradkyne, koordinátorov výchovného pôsobenia,
- kontrola dodržiavania hygienických návykov žiakov, pravidiel BOZP, poriadku v triedach,
učebniach...
- úroveň vyučovania v neodborne vyučovaných predmetoch.
Poverení kontrolou:
- riaditeľka školy,
- zástupkyne riaditeľky školy,
- vedúce metodických orgánov školy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Metódy a formy kontroly:
- priame a nepriame pozorovanie (napr. vykonávanie dozoru, prístup k povinnostiam...),
- hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, na triednických hodinách a na hodinách
krúžkovej činnosti,
- individuálne pohovory s učiteľkami a učiteľmi, žiakmi, žiačkami a rodičmi,
- písomné práce a rozbor výsledkov písomných prác a previerok z profilových predmetov,
komparácia výsledkov za jednotlivé obdobia a tiež s celkovým výsledkom hodnotenia
žiakov na konci klasifikačného obdobia,
- rozbor výsledkov práce výchovnej komisie,
- účasť na zasadnutiach MO, účasť na súťažiach a školských podujatiach,
- obhliadka kontrolovaných objektov, pohovor so žiakmi/čkami,
- obchádzkové dni, (priebežná kontrola zameraná na zistenie prehľadu o efektívnom
využívaní pracovného času, včasných nástupoch na vyučov. hod., príchode žiakov na
vyučovanie, dodržiavaní vnútorného poriadku školy a pod.),
- supervízia, rozhovory s učiteľkami/mi,
- kontrola dokumentácie k vyučovaniu začlenených žiakov/čok.
5.1.5 Kontrola úrovne práce školskej psychologičky a asistentov
učiteľa:
- starostlivosť o žiakov/čky so špecifickými vzdelávacími potrebami,
- úroveň spolupráce s triednymi učiteľkami, s rodičmi žiakov/čok,
- spolupráca s CPPPaP, ÚP – odborom sociálnych vecí, rodiny a kurately,
- kontakt s rodinným prostredím žiakov/čok,
- podiel na vypracovaní dokumentov vzťahujúcich sa na riešenie problémových oblastí pri
výchove žiakov/čok (napr. rozpracovanie smernice o eliminácii prejavov šikanovania,
vypracovanie IVP),
- stav monitorovania rodinného zázemia problémových detí,
- evidencia a úroveň dokumentácie o deťoch MRK, zo sociálne znevýhodneného prostredia,
vyžadujúcich osobitné podmienky pre zaobchádzanie a pod.
Poverení kontrolou:
- riaditeľka školy,
- zástupkyne riaditeľky školy.
Metódy a formy kontroly:
- kontrola plánov činnosti,
- kontrola vedenia spisovej dokumentácie,
- záznam o účasti na zasadnutiach výchovnej komisie, o účasti návštev v rodinách,...
- pozorovanie, rozhovory, obchádzkové dni.
Časové intervaly kontroly vyššie menovaných oblastí:
- pozorovanie priebežne,
- hospitácie týždenne,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- dokumentácia mesačne,
- previerky štvrťročne,
- pohovory s učiteľmi/kami priebežne,
- hodnotiaci pohovor s pedagogickými pracovníkmi/čkami raz ročne,
- kontakt s rodičovskou verejnosťou priebežne a ZRPŠ štvrťročne.
5.1.6 Kontrola úrovne hospodársko-prevádzkových činností:
Môže byť vykonávaná kontrolnými orgánmi vyslanými zriaďovateľom alebo inými
organizáciami, do kompetencie ktorých patrí kontrola hospodárskej, technickej a materiálnej
oblasti prevádzky školy.
Kontrole z vyšších orgánov predchádza permanentné vnútorné preverovanie
správneho ekonomického chodu školy.
Oblasť vnútroškolskej hospodárskej kontroly zahŕňa:
a) kontrolu pracovných výkonov zamestnancov,
b) kontrolu činnosti úsekov školskej prevádzky - ekonomický úsek, prevádzka,
c) kontrolu správnosti vedenia hospodárskej dokumentácie (účtovníctvo, PaM,
inventarizácia majetku...),
d) kontrola prevádzky školskej jedálne,
e) zabezpečenie BOZP a PO a hygieny,
f) kontrola evidencie nadčasovej práce, čerpania dovoleniek, náhradného voľna
zamestnancov,
g) kontrola hospodárenia, čerpanie rozpočtu, využívania pohyblivých zložiek platu a ďalších
dôležitých súčastí technickej prevádzky rozpočtovej organizácie,
h) efektívnosť využívania pridelených finančných prostriedkov v súlade s rozpočtovými
pravidlami a predpismi o hospodárení a narábaní s majetkom,
ch) šetrenie materiálu – hospodárne nakladanie so spotrebným tovarom,
i) údržba majetku, evidencia, skladovanie, spôsob výdaja, inventarizácia majetku,
j) kontrola stavu BOZP, PO, hygieny,
k) kontrola úrovne stravovania a dodržiavania noriem stravovania,
m) kontrola stavu poistenia majetku školy a poistných povinností zamestnávateľa voči
osobám – žiakom/čkam a zamestnancom školy.
Poverení kontrolou:
- riaditeľka školy,
- zástupkyne riaditeľky školy,
- vedúca ŠJ,
- technik BOZP a PO,
- škodová a odškodňovacia komisia,
- inventarizačná komisia,
- vyraďovacia a likvidačná komisia.
Časové intervaly kontroly:
Vedenie školy má zostavený ročný harmonogram kontrol na úseku technickohospodárskom a podľa neho v školskom roku 2013/2014 plánuje uskutočniť tieto:
- ročná revízia hasiacich prístrojov - apríl 2014
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- revízia telocvičného náradia – november 2013
- revízia prenosných elektrických spotrebičov – január 2014
- ročná verejná previerka BOZP a PO - apríl 2014
- štvrťročná kontrola objektov z hľadiska BOZP
- štvrťročná kontrola objektov z hľadiska PO
- revízia komínov – október 2013
- revízia komínov – kotolňa (ESM YZANER)
- revízia kotolňa (ESM YZANER)
- revízia signalizácie školy – november 2013
a) pracovné výkony, dodržiavanie náplne práce, pracovná disciplína,
termín: priebežne
c) kontrola pokladne, vedenie účtov pokladničnej hotovosti,
termín: 4 krát do roka
d) priebežná kontrola PaM a účtovníctva,
termín: každý mesiac
e) kontrola činnosti a čerpania rozpočtu neinvestičného fondu Škola základ života
termín: 2 krát do roka,
zodp. dozorná rada a správca fondu.
5.1.7 Plán pedagogickej hospitačnej činnosti na jednotlivé
štvrťroky
Hospitačnou činnosťou kontrolného charakteru sú poverené členky vedenia školy, t.j.
riaditeľka školy a zástupkyne riad. školy.
Zadelenie predmetov a zodpovednosť za kontrolno-hospitačnú činnosť v nich:
Ing. Beáta Krajčovičová – riaditeľka školy: CUJ, DEJ, GEO, MAT, BIO, CHE, FYZ, INF
Mgr. Eva Šusteková - zástupca štatutára:
0. - 4. roč. a ŠKD,
Mgr. Jana Pavlovčíková - zástupkyňa pre 2.stupeň.: SJL, ETV, OBN, VYV, HUV, SEE,
TSV, NBV, THD, VUM.
Hospitačná činnosť je realizovaná priebežne, ale riadi sa orientačným plánom, vymedzeným
na štvrťroky školského roka. Orientačné rozdelenie podľa okruhov a oblastí kontroly:
1. štvrťrok
- dôraz na zostavenie časovo-tematických výchovno-vzdelávacích plánov, dokumentáciu
triedneho/ej učiteľa/ky, plány MO, komisií...,
- výsledky vstupných previerok,
- výchovno-vzdelávacia činnosť novoprijatých členov/iek pedagogického zboru,
- práca triedneho/ej učiteľa/ky,
- dodržiavanie pracovného poriadku a vnútorného poriadku školy,
- činnosť špeciálnej triedy a nultého ročníka,
- záujmová mimovyučovacia činnosť podporená financiami zo vzdelávacích poukazov,
- plnenie ŠVP a ŠkVP na oboch stupňoch,
- vypracovanie a dodržiavanie IVP pre začlenených žiakov,
- čitateľská, finančná gramotnosť vo vyučovacom procese jednotlivých predmetov.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
2. štvrťrok
- práca v záujmových krúžkoch,
- príprava žiakov/čok na vedomostné súťaže,
- hodnotenie a klasifikácia žiakov/čok - dodržiavanie metodických pokynov,
- vyučovanie cudzích jazykov,
- používanie progresívnych – inovatívnych metód a foriem práce,
- stav vyučovania a výchovy v špeciálnej triede,
- príprava žiakov/čok 9. ročníka na celoštátne testovanie vedomostí Testovanie 9,
- práca so žiakmi a žiačkami zameraná na rozvoj zručností v oblasti čitateľskej, finančnej
gramotnosti,
- práca školského klubu,
- starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- úroveň výsledkov vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
3. štvrťrok
- úroveň vyučovania neodborne učených vyučovacích hodín,
- triednické práce, podiel triedneho/ej učiteľa/ky na formovaní triedneho kolektívu,
- plnenie osnov a štandardu vo vyučovacích predmetoch,
- príprava žiakov/čok 9. ročníka na Testovanie 9 a prijímacie pohovory,
- účasť žiakov/čok na vedomostných súťažiach a ich umiestnenie,
- práca žiakov/čok 1. stupňa – úroveň čitateľskej gramotnosti a práce v oblasti IKT,
- činnosť ŠKD,
- výchovné zložky vo vyučovaní – humanizácia, tolerancia, rodová rovnosť, ľudské práva ...
- plnenie ŠVP a ŠkVP.
4. štvrťrok
- príprava exkurzií a výletov,
- realizácia výstupných previerok a ich výsledky,
- spolupráca učiteliek a učiteľov 1. a 2. stupňa, so zameraním na žiakov/čky 4. ročníka,
- splnenie časovo-tematických výchovno-vzdelávacích plánov a štandardu pre jednotlivé
predmety,
- spolupráca učiteľov a učiteliek pri záverečnom hodnotení prospechu a správania
žiakov/čok,
- práca v špeciálnej a špecializovaných triedach – výstupy,
- starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- úroveň výsledkov vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
5.2 Plán exkurzií a výletov
Metodické orgány školy uviedli v celoročnom pláne práce aj tematické exkurzie s
cieľom rozšíriť obzor vedomostí žiakov. Riaditeľka školy schvaľuje pre školský rok
2013/2014 školské exkurzie tak, ako sú uvedené v plánoch metodických orgánov v kapitole
4.4 Práca metodických orgánov školy.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Výlety:
Okrem exkurzií, vedenie školy schvaľuje všetky naplánované vlastivedné vychádzky,
regionálne exkurzie, výlety organizované v rámci turistických krúžkov, ako aj koncoročné
školské výlety pod podmienkou, že sú organizované podľa Vyhlášky č. 320/08 Z.z.
o základnej škole, § 7, body 1 – 11 a § 8, body 1 – 6 a Prevádzkového poriadku Základnej
školy, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave, kapitola D.
5.3 Zasadnutia pedagogických rád a ich zameranie
1. Úvodná pedagogická rada:
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy za rok 2012/2013.
Návrh, prerokovanie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2013/2014 aj s jeho
dodatkami a doplnkami.
Školské vzdelávacie programy pre 1.a 2. stupeň a Školský výchovný program pre ŠKD.
Doplnky a dodatky vnútorných školských dokumentov – PP,OP,VŠP, Metodický list TU...
termín: 25.09.2013 (streda)
2. Pedagogická rada zameraná na:
Priebežné hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov/čok za 1. štvrťrok školského
roka 2013/2014.
Krúžková činnosť. Práca v špeciálnej a špecializovaných triedach.
Priebežné informácie o plnení ŠVP a ŠkVP.
Vyhodnotenie hospitačnej činnosti za 1. štvrťrok.
termín: 20.11.2013 (streda)
3. Pedagogická rada zameraná na:
Klasifikáciu prospechu, správania a hodnotenie dochádzky žiakov/čok za 1. polrok
školského roka 2013/2014.
Príprava na celoštátne preverovanie vedomostí žiakov 9. ročníka z matematiky
a slovenského jazyka.
Práca v nultom ročníku.
Výsledky zápisu do 1. ročníka, predpokladaný počet otvorených prvých tried v školskom
roku 2014/2015.
termín: 22.01.2014 (streda)
4. Vyhodnocovacia pedagogická rada:
Vyhodnotenie výsledkov pedagogickej práce za 1. polrok školského roka 2013/2014.
Úspechy a nedostatky vo výchovnej oblasti, v prospechu a súťažiach - referáty vedúcich
MO.
Výsledky práce asistentov učiteľa a školskej psychologičky.
Schválenie sociálneho fondu na rok 2014. Potvrdenie KZ na ďalšie obdobie.
Práca v útvaroch záujmovej mimovyučovacej činnosti.
Hodnotenie a výsledky hospitačnej činnosti (vedenie školy aj vedúce MO).
termín: 12.02.2014 (streda)
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
5. Pedagogická rada zameraná na:
Priebežné hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov/čok za 3. štvrťrok školského
roka 2013/2014.
Pripravenosť žiakov/čok 9. ročníka na prijímacie pohovory.
Výsledky a úspechy žiakov/čok v súťažiach.
Úroveň vzdelávania učiteľov a učiteliek.
termín: 16.04.2014 (streda)
6. Pedagogická rada zameraná na:
Klasifikáciu a hodnotenie žiakov/čok v prospechu, správaní a dochádzke za 2. polrok
školského roka 2013/2014.
Výsledky prijímacích skúšok a rozmiestnenie žiakov/čok do stredných škôl a odborných
učilíšť.
Úroveň naplnenia ŠVP a ŠkVP.
termín: 23.06.2014 (pondelok)
7. Vyhodnocovacia pedagogická rada:
Hodnotenie celoročnej práce a aktivít učiteliek a učiteľov, žiakov a žiačok školy,
rekapitulácia dosiahnutých úspechov a analýza prípadných nedostatkov.
Práca v záujmových útvaroch (mimovyučovacia činnosť).
Výsledky práce asistentky/ta učiteľa a spolupráca pedagógov a pedagogičiek so školskou
psychologičkou.
Návrhy, odporúčania, opatrenia do budúceho školského roka.
termín: 30.06.2014 (pondelok)
Okrem pedagogických rád je potrebné akceptovať vopred oznámené zasadnutia
pracovných porád pri potrebe riešenia aktuálnych pracovných problémov a pod.
5.4 Organizácia školského roka
Prvý polrok sa začína 01. septembra 2013. Končí sa 31.01.2014.
Vyučovanie sa začína 02. septembra 2013.
Druhý polrok sa začína 01. februára 2014. Druhý polrok končí 27.06.2014. Vyučovanie sa
začína v druhom polroku 04.02.2014.
Klasifikačná porada za 1. polrok sa v ZŠ Ul. M. Gorkého 21, Trnava uskutoční 22.01.2014.
Klasifikačná porada za 2. polrok sa v ZŠ Ul. M. Gorkého 21, Trnava uskutoční 23.06.2014.
5.4.1 Prázdniny:
Jesenné prázdniny 30.10. – 01.11.2013. Vyučovanie začne 04.11.2013.
Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2013 a končia 07.01.2014. Vyučovanie sa začne
8.01.2014.
Polročné prázdniny sú 3.02.2014. Vyučovanie sa začína 04.02.2014.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Jarné prázdniny sú v týždni od 24.02. – 28.02.2014. Vyučovanie začne 03.03.2014.
Veľkonočné prázdniny od 17.04.2014 a končia 22.04.2014. Vyučovanie začne 23.04.2014.
Letné prázdniny sa začínajú 30.06.2014 a končia 29.08.2014.
5.4.2 Zápis do prvého ročníka:
Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2014/2015 sa v našej škole uskutoční v
dňoch 16. a 17. januára 2014, t.j. vo štvrtok a v piatok, ak neurčí zriaďovateľ inak.
5.5 Personálne obsadenie školy
Pedagogickí zamestnanci/kyne školy a ich miera vyučovacej povinnosti
Vedenie školy:
Riaditeľka - štatutár školy
I. zástupkyňa riad. školy
II. zástupkyňa riad. školy
Ing. Beáta Krajčovičová
Mgr. Eva Šusteková
Mgr. Jana Pavlovčíková
5
12
12
Mgr. Kamila Lachká
Mgr. Katarína Družbacká
p. Edita Jandová
Mgr. Ivica Krajčovičová
PhDr. Gabriela Reyová
PaedDr. Karin Kulková
PaedDr. Petra Benešová
Mgr. Gabriela Stegmannová
Mgr. Gabriela Sabová
PaedDr. Petra Polomská
Mgr. Jana Lukačovičová
22
22
18
23
23
23
23
23
24
23
20
PaedDr. Tatiana Ďurovská
Mgr. Dana Morávková
Mgr. Michaela Varinská
Mgr. Anna Bartošová
Mgr. Petronela Gáborová
Mgr. Stanislava Belanová
Mgr. Lenka Žáková
Mgr. Beata Konečná
Mgr. Bibiana Gaburová
Mgr. Edita Poláková
23
23
23
23
23
23
21
17
23
23
1. stupeň
0.A
1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
2. stupeň
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
9.B
PaedDr. Ivona Kubová
23
Učitelia/ky bez triednictva
PaedDr. Peter Mrva
Mgr. Miroslav Kišš
Mgr. Erika Ružarovská, PhD.
Mgr. Zuzana Prochádzková
23
23
22
23
Vychovávateľky školského klubu
pani Jana Čierna
pani Gabriela Belanská
pani Mária Valášková
22,5
22,5
22,5
Katechéti a vyučujúci NBV
Mgr. Miroslav Hruška
Mgr. Michal Nižnánsky
Mgr. Jana Miklošová
Školská psychologička:
Mgr. Andrea Lehenová, PhD.
Asistent/ka učiteľa:
Bc. Zuzana Zaoralová
Mgr. Miroslav Polakovič
Nepedagogickí zamestnanci školy:
Ekonomické pracovníčky:
p. Jozefína Štrbová
p. Jaroslava Čambálová
p. Eva Ninisová
Upratovačky:
pp. Biháryová, Kántorová, Tomášková, Tomíková, Lukáčová, Lócziová
Školník – pomocný pracovník:
p. Andrej Jakubec
Údržbár:
p. Peter Vagovič
Údržbár – záhradník
p. Milan Sekera
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Školská jedáleň:
Vedúca školskej jedálne - p. Jana Brezinová
Hlavná kuchárka – p. Mária Škrabanová
Vyučené kuchárky – p. Marcela Hrebíčková,
Pomocné kuchárky: pp. Kičinová, Masarovičová
5.6 Spolupráca s poradnými a iniciatívnymi orgánmi školy.
Spolupráca s inštitúciami.
5.6.1 Spolupráca s radou školy
Zloženie rady školy je nasledovné:
Mgr. Krajčovičová Ivica - predseda
Mgr. Jana Lukačovičová
p. Silvia Mesíčková
Ing. Viera Holkovičová
p. Michaela Gajdošíková
p. Silvia Kerepecká
MUDr. Gabriel Pavelek
Mgr. Mária Bolebruchová
Mgr. Marián Rozložník
JUDr. Ing. Peter Pacalaj
p. Jaroslava Čambálová
Rada školy pracuje podľa vlastného vypracovaného plánu, riadi sa Štatútom rady
školy pri ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave. Štatút určuje tomuto samosprávnemu
orgánu práva v oblasti pedagogiky, personalistiky, aj právo na informácie o hospodárení
rozpočtovej organizácie.
Vedenie školy očakáva spoluprácu s radou školy v nasledovných oblastiach:
- oblasť pedagogická - výber vhodného variantu vyučovania, posúdenie klasifikácie alebo
hodnotenia výchovných predmetov, riešenie problémov výchovného charakteru so žiakmi a
ich rodičmi, riešenie personálneho obsadenia školy...,
- oblasť organizačná - pomoc a spoluúčasť na príprave významných podujatí počas
školského roka,
- oblasť ekonomická - pomoc pri získavaní sponzorov pre zabezpečenie finančne náročných
školských projektov.
5.6.2 Spolupráca s radou rodičov
Rada rodičov je zložená zo zástupcov jednotlivých tried a vedená výborom rady
rodičov. Výbor pracuje v školskom roku 2013/2014 v tomto zložení:
- predseda – p. Silvia Mesíčková,
- pokladník - p. Viera Holkovičová,
- zástupcovia jednotlivých tried.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Vedenie školy očakáva spoluprácu s radou rodičov v týchto oblastiach:
- pomoc pri riešení výchovných problémov so žiakmi a ich rodičmi,
- realizácia významných školských podujatí (Slávnostná akadémia, školský reprezentačný
ples, …),
- finančná výpomoc pri organizovaní významných podujatí, organizovaní školských akcií
(LVVK, plavecký výcvik, ŠvP, odmeňovanie žiakov...),
- zabezpečovanie sponzorov pre školu,
- ďalšie aktivity v prospech školy a žiakov školy.
Vedenie školy ocení aktivity rodičovskej rady v ovplyvňovaní ostatných rodičov z
triednych kolektívov, aby predovšetkým rodičia, ako objednávatelia školských služieb, mali
záujem na vytvorení čo najoptimálnejších podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
Dôležitý je záujem rodičov o spoluprácu s triednym učiteľom pri zabezpečovaní jednotného
alebo aspoň harmonizujúceho výchovného vplyvu na žiakov.
5.6.3 Spolupráca s inštitúciami
Pre zabezpečenie potrebných podmienok na fungovanie činnosti školy je nevyhnutná
spolupráca s ďalšími inštitúciami a organizáciami.
Partnermi pre spoluprácu sú:
- Mestský úrad Trnava - zriaďovateľ ZŠ,
- Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
- Úrad práce - odbor sociálnych vecí a kurately,
- PPP a CVPP v Trnave,
- ŠPPP Trnava, Beethovenova ul.,
- CVČ Kalokagatia Trnava,
- fara Tulipán,
- Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – pobočka Tulipán,
- Komunitné centrum, Coburgova ul. Trnava,
- Úsmev ako dar, Centrum Mak,
- mestská polícia.
V oblasti ekonomického, hospodárskeho a technického zabezpečenia prevádzky
školy sú spolupracujúcimi partnermi všetci zmluvní dodávatelia energií, vody, zásobovania
ŠJ, poskytovatelia služieb a pod.
5.7 Projekty a termíny ich predkladania
V ZŠ na Ulici Maxima Gorkého 21 sa za predchádzajúce roky vytvorila tradícia
pracovať v pracovných tímoch, zohratých pracovných skupinách. Tie organizujú prípravu a
zabezpečenie dôležitých a reprezentatívnych školských podujatí prostredníctvom vopred
vypracovaného projektu.
Pracovná skupina zároveň citlivo sleduje odozvy na svoje pracovné úsilie, pružne
reaguje na potreby tých, ktorým bolo projektové zameranie určené a mení v prípade potreby
buď formu práce, miesto realizácie, celkové zameranie, tému ...
V školskom roku 2013/2014 je potrebné zamerať pozornosť na podujatia:
- vybudovanie kompostoviska, skládky zeleného odpadu,
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- revitalizácia zelene v areáli školy,
- Festival športu,
- školský detský karneval,
- Noc s Andersenom,
- príprava školského plesu,
- oslavy MDD - 1. stupeň a 2. stupeň,
- podporné výchovné projekty pre žiakov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť,
- vzdelávanie učiteľov,
- vypracovanie medzinárodného projektu (žiadosť o grand cez Program celoživotného
vzdelávania),
- žiadosť o Comenius asistenta.
Plán práce školy motivuje k mnohým aktivitám, ktoré práve prostredníctvom
projektovej tímovej práce môžu mať zdarnejší výsledok.
Vedenie školy predložené projekty posúdi, spolu s pracovnou skupinou prediskutuje
spôsob realizácie a určí koordinátora všetkých prác súvisiacich s uskutočnením zámeru.
Termíny predkladania projektov:
Školské projekty – v priebehu roka najmenej
Projekty na MÚ
dva mesiace pred ich realizáciou
do 15.03.2014
Projekt má obsahovať nasledovné údaje:
- téma, zameranie, cieľ projektu,
- termín realizácie,
- meno predkladateľa projektu, zodpovedného za realizáciu,
- mená členov pracovného tímu,
- požiadavky na materiálne zabezpečenie podujatia,
- náplň akcie, stručný obsah a náplň podujatia.
Projektová dokumentácia k žiadostiam z európskych štruktúr, ministerstiev, úradu
vlády a pod. má vlastnú predpísanú štruktúru, ktorú je nutné dodržať, aby sa projekt dostal
do procesu posudzovania.
6. Záver
Plán práce školy je závažný organizačný dokument manažmentu školy.
Po prerokovaní, doplnení a odsúhlasení v pedagogickej rade, sa stáva záväzným pre
každého/ú pedagogického/ú zamestnanca/kyňu ZŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave.
Jeho dodržiavanie a plnenie podlieha kontrole kompetentných orgánov.
Rozsah plnenia plánu práce dokumentujú vyhodnocovacie správy, predkladané
pedagogickej rade školy na záver školského roka.
V Trnave 25.09.2013
Ing. Beáta Krajčovičová
riaditeľka školy
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Potvrdzujem podpisom, že som sa oboznámil/a s obsahom plánu práce
školy na školský rok 2013/2014:
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Download

plán práce školy - Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, 917