ACTA CURIAE ARCHIEPISCOPALIS TYRNAVIENSIS
Rímskokatolícka Cirkev – Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10
917 01 Trnava
č. j. 6419/2012
ACAT 2/2012
1. Elektronické vydanie
05. septembra 2012
Pre vnútornú potrebu Cirkvi
ACAT Nr. 2/2012 - OBSAH
Obsah
Príhovor .............................................................................................................................. 2
Oznámenia Svätej Stolice................................................................................................... 2
2.1 Odvolanie arcibiskupa Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy ...... 2
2.2 Menovanie trnavského apoštolského administrátora „sede vacante“ .......................... 2
3
Oznámenia Arcibiskupského úradu ................................................................................... 3
3.1 Sväté omše „Ad intentionem Ordinarii“ ...................................................................... 3
3.2 Spomínanie mena apoštolského administrátora v omšovom kánone .......................... 3
3.3 Objednávka časopisu REBRÍK vo farnostiach ............................................................ 3
4
Personálne zmeny ............................................................................................................... 4
4.1 Prijatie do arcidiecézy ................................................................................................. 4
4.2 Uvoľnenie z arcidiecézy .............................................................................................. 4
4.3 Menovanie do arcidiecéznej kúrie ............................................................................... 4
4.4 Poverenie spravovať dekanskú agendu ....................................................................... 5
4.5 Menovanie školského dekana ...................................................................................... 5
4.6 Menovanie farára ......................................................................................................... 6
4.7 Menovanie rektora a vicerektora kostola..................................................................... 7
4.8 Menovanie kaplána ...................................................................................................... 7
4.9 Menovanie výpomocného duchovného ....................................................................... 8
4.10
Poverenie pastoračnou výpomocou ......................................................................... 8
4.11
Nekrológ .................................................................................................................. 8
5
Prílohy ................................................................................................................................ 9
Pastiersky na 23. nedeľu v Cezročnom období ........................................................................ 10
Pásztorlevél az évközi idő 23. vasárnapjára ............................................................................. 12
PROGRAM BIRMOVKY ....................................................................................................... 14
A bérmálási szertartás programja ............................................................................................. 15
Rozpis vysluhovania sviatosti birmovania ............................................................................... 16
1
2
1
Príhovor
Drahí bratia v kňazskej a diakonskej službe,
v súčasnosti sme svedkami rôznych napätí nielen v politickej a ekonomickej oblasti
života, ale aj vo vzťahu k Cirkvi. Vytráca sa úcta ku katolíckej vierouke a mravouke, ba aj
k náuke o sviatostiach. Iste máte všetci otvorené oči, vnímavé srdce a registrujete túto
skutočnosť. Ona totiž vyvoláva otázniky aj v srdciach mnohých veriacich a sú nemilo
prekvapení, že po negatívnom postoji minulého spoločenského zriadenia voči svätej Cirkvi
prichádza ešte rafinovanejšie marenie dôvery v Cirkev a k manipulácii ľudí hlavne pomocou
médií.
Táto realita nás nesmie pomýliť. Musíme byť svedkami ukrižovaného, ale aj
zmŕtvychvstalého Ježiša Krista! Svedectvo je viac, ako poučovanie a vysvetľovanie.
Toto svedectvo sa musí prejavovať v celom štýle nášho kňazského života. Len tak dokážeme
odstraňovať otázniky, pochybnosti a neistotu zo sŕdc našich bratov a sestier, ktorých nám Pán
zveril.
Ako apoštolský administrátor „sede vacante“ sa za vás modlím a prosím, aby ste ma
zahŕňali i vy do svojich modlitieb. Vyprosujem vám a vám zvereným veriacim lásku, silu,
pokoj, ale predovšetkým svetlo Ducha Svätého.
+ Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede vacante“
2
Oznámenia Svätej Stolice
2.1 Odvolanie arcibiskupa Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy
Apoštolská nunciatúra na Slovensku z poverenia Kongregácie pre biskupov v Ríme
oznámila listom s prot. č. 1714/12 zo dňa 29. júna 2012 Jeho Excelencii Mons. Róbertovi
Bezákovi, trnavskému arcibiskupovi, že „v súvislosti s Apoštolskou vizitáciou v Trnavskej
arcidiecéze, ktorá sa konala od 22. januára do 1. februára 2012, sa Svätý Otec rozhodol
požiadať J.E. Mons. Róberta Bezáka o odstúpenie z pastoračného riadenia arcidiecézy“.
Táto správa bola uverejnená v Osservatore Romano v pondelok 2. júla 2012 o 12.00
hodine.
2.2 Menovanie trnavského apoštolského administrátora „sede vacante“
Na zaistenie správy Trnavskej arcidiecézy, ktorá sa stala odvolaním pána arcibiskupa
Mons. Róberta Bezáka z jej pastoračného riadenia „vacantnou“, Svätý Otec, pápež Benedikt
XVI. dekrétom Kongregácie pre biskupov č. 521/2012 zo dňa 2. júla 2012 menoval
a ustanovil za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy „sede vacante“ Mons. Jána
Oroscha, jej doterajšieho pomocného biskupa, aby ju spravoval až do momentu, kým jeho
nástupca kánonicky neprevezme riadenie arcidiecézy.
Zároveň mu udelil práva, splnomocnenia a povinnosti, ktoré podľa práva prináležia
diecéznym biskupom, avšak so zreteľom na bod, ktorý je v Direktóriu „Apostolorum
Successores“ o pastoračnej službe biskupov označený číslom 244.
3
Oznámenia Arcibiskupského úradu
3.1 Sväté omše „Ad intentionem Ordinarii“
Zostáva v platnosti, že každý kňaz arcidiecézy má odslúžiť raz za mesiac sv. omšu Na
úmysel ordinára; prosíme kňazov, aby o odslúžení svätých omší informovali Ordinariát na
konci občianskeho roka, keď odovzdávajú svojim dekanom výkaz o hospodárení farnosti
a kópie matrík.
3.2 Spomínanie mena apoštolského administrátora v omšovom kánone
Viacerí z vás kňazov sa obrátili na Arcibiskupský úrad s otázkou, či pri svätej omši
v eucharistickej modlitbe spomínať meno súčasného apoštolského administrátora „sede
vacante“ Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Oroscha alebo nespomínať.
Liturgické predpisy sú dané, preto odpoveď by bola jasná v prípade, ak by na čele našej
„vacantnej“ arcidiecézy stál kňaz – apoštolský administrátor. V prípade, že na jej čele stojí
biskup, je to trochu špecifickejšie. Preto sme sa v tejto veci – spomienky mena biskupa
v eucharistickej modlitbe v situácii „sede vacante“, v ktorej sa v súčasnosti nachádza naša
arcidiecéza, obrátili s prosbou o vysvetlenie na Kongregáciu pre biskupov v Ríme.
Dostali sme odpoveď, ktorá potvrdzuje, že biskup na čele „vacantnej“ arcidiecézy má byť
v omšovom kánone spomínaný, keďže má práva, splnomocnenia a povinnosti ako riadny
ordinár.
Preto prosíme všetkých spolubratov v kňazskej službe, aby v eucharistickej modlitbe na
príslušnom mieste použili formulu ... S NAŠÍM BISKUPOM – APOŠTOLSKÝM
ADMINISTRÁTOROM JÁNOM ... , ktorú treba v každej jednej prispôsobiť gramatickým
pravidlám spisovného jazyka.
3.3 Objednávka časopisu REBRÍK vo farnostiach
Prosíme kňazov, aby vo farských oznamoch začiatkom septembra uviedli nasledovný
oznam:
"Aj v školskom roku 2012/2013 vychádza časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre
deti na prvom stupni základnej školy. Časopis poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a
tvorivé podnety pre voľný čas a pomáha im v ich duchovnom raste. Je zvlášť vhodný pre deti,
ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Časopis si môžete objednať na tel. čísle 02/20 44
52 53 alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk."
4
Personálne zmeny
4.1 Prijatie do arcidiecézy
Dp. Mgr. Karol Mede bol k 1. augustu 2012 prijatý z Banskobystrickej diecézy
pastoračnej služby v Trnavskej arcidiecéze na obdobie 5 rokov (5469/12).
do
Dp. Mgr. András Szalay bol k 1. augustu 2012 prijatý z Nitrianskej diecézy do pastoračnej
služby v Trnavskej arcidiecéze na obdobie 5 rokov (5467/12).
4.2 Uvoľnenie z arcidiecézy
Dp. ThLic. Peter Repa, vicekancelár a osobný sekretár arcibiskupa, bol k 15. júlu 2012
uvoľnený zo služieb Trnavskej arcidiecézy, aby sa mohol vrátiť do Banskobystrickej diecézy,
v ktorej je inkardinovaný (5025/12).
4.3 Menovanie do arcidiecéznej kúrie
Dp. Mgr. Jozef Bahník, tajomník Arcibiskupského úradu v Trnave, bol od 1. septembra 2012 menovaný za archivára Arcibiskupského úradu v Trnave (6350/12).
Dp. Mgr. Milan Červeňanský, farár vo farnosti Hrádok nad Váhom, bol od 1. augusta 2012
menovaný za osobného sekretára apoštolského administrátora „sede vacante“ Trnavskej
arcidiecézy (5487/12).
Dp. Mgr. Ing. Ján Hallon, špirituál Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave,
bol od 1. augusta 2012 menovaný za riaditeľa Arcibiskupského školského úradu v Trnave
(5283/12).
Dp. Mgr. Róbert Kiss, farár vo farnosti Kolárovo, bol od 1. augusta 2012 delegovaný za
biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy (5515/12).
Dp. HELic. Dušan Kolenčík, farár vo farnosti Majcichov, bol od 1. augusta 2012 menovaný
za kancelára Arcibiskupského úradu v Trnave a hovorcu Trnavskej arcidiecézy (5485/12).
Dp. Mons. Ján Pavčír, osobný sekretár pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy, bol
od 4. júla 2012 delegovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy (5010/12).
Dp. PaedDr. Mgr. Ivan Ružička, kaplán vo farnosti Komárno, bol od 1. augusta 2012
menovaný za osobného sekretára delegovaného generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy
(5484/12).
Dp. Mgr. Pavol Šintál, farár vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou, bol od 1. augusta 2012
menovaný za riaditeľa Arcibiskupského úradu v Trnave (5282/12).
Dp. Mgr. Ladislav Tóth, farár vo farnosti Trstice, bol od 1. augusta 2012 menovaný aj za
riaditeľa Katechetického úradu Trnavskej arcidiecézy (5511/12).
Dp. Mgr. Ladislav Tóth, farár vo farnosti Trstice a riaditeľ Katechetického úradu Trnavskej
arcidiecézy, bol od 1. augusta 2012 delegovaný aj za biskupského vikára pre katechizáciu a
školstvo Trnavskej arcidiecézy (6185/12).
Dp. Mgr. Ján Vido, duchovenský člen ústredia cirkvi v Trnave, bol od 3. júla 2012
menovaný za notára Arcibiskupského úradu v Trnave (5406/12).
Dp. Mgr. Ján Vido, notár Arcibiskupského úradu v Trnave, bol od 19. júla 2012 menovaný
za ekonóma Trnavskej arcidiecézy (5429/12).
4.4 Poverenie spravovať dekanskú agendu
Dp. Mgr. Václav Ďurčo, dekan Hurbanovského dekanátu, preložený do farnosti Sereď bol,
po prijatí jeho rezignácie, 27. augusta 2012 poverený spravovaním dekanskej agendy
Seredského dekanátu (6223/12).
Dp. Mgr. Ladislav Elek, dekan Komárňanského dekanátu bol, po prijatí jeho rezignácie,
27. augusta 2012 poverený spravovaním dekanskej agendy Komárňanského dekanátu
(6231/12).
Dp. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, Dr.h.c., dekan Dunajskostredského dekanátu
bol, po prijatí jeho rezignácie, 27. augusta 2012 poverený spravovaním dekanskej agendy
Dunajskostredského dekanátu (6233/12).
Dp. ThLic. Marcel Kubinec, dekan Trnavského dekanátu bol, po prijatí jeho rezignácie,
27. augusta 2012 poverený spravovaním dekanskej agendy Trnavského dekanátu (6228/12).
Dp. Mgr. László Parák, dekan Šalianskeho dekanátu bol, po prijatí jeho rezignácie,
27. augusta 2012 poverený spravovaním dekanskej agendy Šalianskeho dekanátu (6243/12).
Poverenie odovzdať dekanskú agendu
Dp. Mgr. Peter Cibira, dekan Seredského dekanátu bol, po prijatí jeho rezignácie,
27. augusta 2012 poverený odovzdaním dekanskej agendy svojmu nástupcovi, vdp. Václavovi
Ďurčovi (6229/12).
4.5 Menovanie školského dekana
Dp. Jozef Gallovič, farár vo farnosti Trstín, bol od 1. septembra 2012 menovaný aj za
školského dekana Smolenického dekanátu (6247/12).
Dp. Mgr. Imrich Halász, farár vo farnosti Horné Saliby a školský dekan Galantského
dekanátu, bol od 1. septembra 2012 menovaný aj za školského dekana Šalianskeho dekanátu
(6235/12).
Dp. Mgr. Marian Szlovák, farár vo farnosti Kolárovo, bol od 1. septembra 2012 menovaný
aj za školského dekana Komárňanského dekanátu (6310/12).
4.6 Menovanie farára
Dp. JCLic. Radoslav Bazala, súdny vikár Trnavskej arcidiecézy, bol od 1. septembra 2012
menovaný aj za farára farnosti Dechtice (6235/12).
Dp. Mgr. Marián Díreš, farár vo farnosti Stará Turá, bol od 1. septembra 2012 menovaný za
farára farnosti Trnava – Prednádražie (6273/12).
Dp. Jozef Kaman, farár vo farnosti Pata, bol od 1. augusta 2012 menovaný za farára farnosti
Hrnčiarovce nad Parnou (5489/12).
Dp. PhDr. Ladislav Kuna, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, bol od 1. augusta 2012
menovaný za farára farnosti Pata (5277/12).
Dp. Mgr. Branislav Popelka, farár vo farnosti Kátlovce, bol od 1. augusta 2012 menovaný
za farára farnosti Majcichov (5280/12).
Dp. Mgr. Marian Szlovák, farár v Kameničnej pri Komárne, bol od 1. augusta 2012
menovaný za farára farnosti Kolárovo (5493/12).
Dp. JCLic. Ľuboš Tvrdý, kancelár Arcibiskupského úradu v Trnave, bol od 1. augusta 2012
menovaný za farára farnosti Gáň (5235/12).
Dp. doc. Pavol Zemko, Th.D., biskupský vikár pre školstvo Trnavskej arcidiecézy, bol
od 1. augusta 2012 menovaný za farára farnosti Kátlovce (5279/12).
Dp. Mgr. Peter Cibira, dekan – farár vo farnosti Sereď, bol od 1. augusta 2012 menovaný za
farára farnosti Hrádok nad Váhom (5497/12).
Dp. Mgr. Peter Nagy, kaplán vo farnosti Komárno, bol od 1. augusta 2012 menovaný za
farára farnosti Kameničná pri Komárne (5494/12).
Menovanie farského administrátora
Dp. Mgr. Karol Mede, farár vo farnosti Demandice, bol od 1. augusta 2012 menovaný za
farského administrátora farnosti Kostolné Kračany (5499/12).
Dp. Mgr. Peter Nagy, farár vo farnosti Kameničná pri Komárne, bol od 1. augusta 2012
menovaný aj za farského administrátora „excurrendo“ farnosti Okoličná na Ostrove
(5668/12).
Dp. Mgr. László Parák, dekan – farár vo farnosti Šaľa, bol od 1. septembra 2012 menovaný
aj za farského administrátora „excurrendo“ farnosti Vlčany (s filiálkami Neded, Žihárec)
(6276/12).
P. Mgr. Siard Dušan Sklenka O.Praem., farský administrátor vo farnosti Vlčany, bol
od 1. septembra 2012 menovaný za farského administrátora farnosti Trnovec nad Váhom
(6275/12).
Dp. Mgr. András Szalay, farár vo farnosti Ipeľský Sokolec, bol od 1. augusta 2012
menovaný za farského administrátora farnosti Vrakúň (5498/12).
Dp. Mgr. András Szalay, farský administrátor vo farnosti Vrakúň, bol od 1. septembra 2012
menovaný aj za farského administrátora „excurrendo“ farnosti Dolný Bar (6272/12).
Dp. Mgr. Daniel Vachan, farský administrátor vo farnosti Dechtice, bol od 1. septembra 2012 menovaný za farského administrátora farnosti Stará Turá (6236/12).
4.7 Menovanie rektora a vicerektora kostola
Dp. PhDr. PaedDr. Jozef Gábriš, riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave, bol
od 1. augusta 2012 menovaný za rektora Kostola sv. Štefana Kráľa v Trakoviciach (5278/12).
Dp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Biskupského školského úradu v Trnave, bol od 1. augusta 2012 menovaný aj za vicerektora Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave (6094/12).
Dp. Mgr. Róbert Kiss, delegovaný biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich
Trnavskej arcidiecézy, bol od 1. augusta 2012 menovaný aj za rektora Kostola sv. Heleny
v Trnave (6095/12).
Dp. Mons. Ján Pavčír, delegovaný generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, bol od 1. augusta 2012 menovaný aj za rektora Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave (6092/12).
Dp. Mgr. Ján Vido, ekonóm Trnavskej arcidiecézy, bol od 1. augusta 2012 menovaný aj za
vicerektora Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave (6093/12).
4.8 Menovanie kaplána
Dp. PaedDr. Mgr. Ivan Ružička, osobný sekretár delegovaného generálneho vikára
Trnavskej arcidiecézy, bol od 1. septembra 2012 menovaný za kaplána v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Trnave (6274/12).
4.9 Menovanie výpomocného duchovného
Dp. Bohumil Mikula, farský administrátor vo farnosti Vysoká nad Moravou, bol
od 1. augusta 2012 menovaný za výpomocného duchovného farnosti Piešťany – sv. Štefana
(5335/12).
Dp. Mgr. Peter Valent, rektor Kostola sv. Heleny v Trnave, bol od 1. septembra 2012
menovaný za výpomocného duchovného vo farnosti Križovany nad Dudváhom (6266/12).
Dp. Mgr. Tamás Velencei, výpomocný duchovný vo farnosti Trnovec nad Váhom, bol
od 1. septembra 2012 menovaný za výpomocného duchovného vo farnosti Vlčany (s
filiálkami Neded, Žihárec) (6277/12).
4.10 Poverenie pastoračnou výpomocou
Dp. PaedDr. Karol Balogh, farár vo farnosti Pribeta, bol od 1. augusta 2012 poverený aj
duchovnou správou UPC bl. Sáry Salkaházi v Komárne (5669/12).
Dp. Mgr. Karol Mede, farský administrátor vo farnosti Kostolné Kračany, bol
od 1. septembra 2012 poverený aj pastoračným vypomáhaním vo farnosti Dunajská Streda
(6348/12).
4.11 Nekrológ
Dp. Ján Gábris, dekan – farár na odpočinku v Galante, zomrel 30. augusta 2012 vo veku
92 rokov života a v 69. roku kňazstva.
Narodil sa 13. decembra 1919 v Senci a kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1943. Ako kaplán
pôsobil v Piszke (1943), Tokode (1943), Tomášikove (1945), Jelšovciach (1946), Jacovciach
(1947), Ludaniciach (1947), Dolnej Strede (1947), v Podolí (1948), Urminciach (1949)
a Čajakove (1949). Od roku 1949 pôsobil ako farský administrátor v Čate, potom v Čifároch
(1954) a Trhovej Hradskej (1977). V roku 1999 bol potvrdený ako farár v Trhovej Hradskej,
kde zotrval v pastoračnej službe až do roku 2007, kedy odišiel na odpočinok do Topoľník.
Pohrebné obrady boli slúžené 5. septembra 2012 o 10.00 hodine v Kostole svätého Antona
Paduánskeho v Trhovej Hradskej. Viedol ich Mons. Ján Orosch, biskup – trnavský apoštolský
administrátor „sede vacante“.
Za zosnulého oltárneho brata odporúčame odslúžiť aspoň jednu sv. omšu.
Requiescat in pace!
5
Prílohy
Pastiersky na 23. nedeľu v Cezročnom období
Drahí bratia v kňazskej službe, milí rehoľníci, milé rehoľnice, milovaní bratia a sestry!
V evanjeliu dnešnej nedele zaznieva z Ježišových úst jedna krátka, ale mimoriadne
výrazná veta: „Effata.“ Čo v preklade znamená: „Otvor sa!“ Pre hluchonemého človeka táto
veta znamenala dotyk Božej lásky, skrze ktorú bol uzdravený. Pre každého z nás táto Kristova
veta „Otvor sa!“, znamená pozvanie. Pozvanie k viere, k nasledovaniu Krista za každých
okolností. Istotu, že On vždy kráča s nami.
Osobitne, každý z nás cíti potrebu Božej pomoci počas skúšok vo svojom živote. Či
ide o zápasy s našimi zdravotnými ťažkosťami, existenčné problémy v zamestnaní,
nedostatok materiálnych prostriedkov na živobytie alebo neistoty vyplývajúce z narušených
spoločenských vzťahov. V posledných týždňoch k týmto ťažkostiam žiaľ pribudli aj rozpory
medzi nami veriacimi, čo sa týka života a spravovania našej miestnej Cirkvi, Trnavskej
arcidiecézy.
Drahí veriaci,
v tejto pre nás všetkých celkom novej a bolestivej situácií, som s pokorou v srdci
prijal menovanie od Svätého Otca za apoštolského administrátora „sede vacante“ Trnavskej
arcidiecézy. Úloha arcipastiera tejto historicky bohatej časti Cirkvi je o to ťažšia, že sa
ozývali a ešte stále sa ozývajú hlasy, spochybňujúce rozhodnutie najvyššej hlavy Kristovho
tajomného tela. Už počas školských rokov sme sa v katechizme učili, že pápež je Kristovým
námestníkom, viditeľnou hlavou Cirkvi. Preto – ako najvyššia autorita – za svoje rozhodnutia
zodpovedá neviditeľnej Hlave Cirkvi, samému Ježišovi Kristovi. Keďže pápež je najvyšším
zákonodarcom v Cirkvi, z toho vyplýva, že nie je povinný nikomu vysvetľovať svoje
rozhodnutia. V spravovaní Cirkvi mu pomáhajú i jednotlivé riadiace inštitúcie (kongregácie),
ktoré sú súčasťou Svätej Stolice. Prijmime teda rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. o zmene
pastoračného riadenia našej arcidiecézy v duchu poslušnosti a dôvery.
Verím, že sa dokážeme znovu zjednotiť v modlitbe a pokání. Spolieham sa na vašu
duchovnú pomoc a tak zverujem svoju službu do Božej prozreteľnosti. Touto cestou sa chcem
z úprimného srdca poďakovať pánovi emeritnému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi,
i všetkým jeho spolupracovníkom, za doterajšiu službu pre našu arcidiecézu. Vyprosujem im
Božiu milosť do ďalšieho života.
Svoju službu na čele arcidiecézy chcem vykonávať v duchu môjho biskupského hesla:
„Corde videre“, teda v duchu Kristovej lásky a spravodlivosti. Chcem zachovávať všetky
cirkevné predpisy ohľadne vedenia arcidiecézy; o to isté prosím i vás všetkých. Stáť na čele
tejto arcidiecézy viem iba v zjednotenom spoločenstve Cirkvi za ochotnej a hojnej pomoci
spolubratov kňazov, podporovaný modlitbami a skutkami pokánia rehoľníkov a veriacich
laikov tejto miestnej Cirkvi. Tiež sa spolieham na veľkodušnú a neúnavnú službu mojich
blízkych spolupracovníkov na Arcibiskupskom úrade, na pedagógov katolíckych škôl, na
jednotlivé sociálne inštitúcie na území arcidiecézy, ako i na obetavú odbornú službu
katechétov. Zvlášť sa obraciam na chorých a trpiacich, na starých ľudí, lebo ich modlitby
a obety sú vzácnym pokladom Cirkvi.
Drahí veriaci,
službu apoštolského administrátora som prijal vo vedomí, že čoskoro začíname Rok
viery, ktorý bude pre nás všetkých obohatením v duchovnom živote. Všetkých vás – kňazov,
rehoľníkov i veriacich laikov – pozývam budovať spoločenstvo jednoty založené na Kristovi,
o ktoré sa usilovali aj naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod, ktorých jubilejný rok práve
slávime.
Kiež Trnavská Panna Mária svojou materinskou starostlivosťou ochraňuje našu
arcidiecézu.
Váš biskup + Ján, apoštolský administrátor „s.v.“
_____________
Všetkých kňazov, ktorí budú v nedeľu 9. septembra 2012 sláviť svätú omšu v jednotlivých
chrámoch Trnavskej arcidiecézy prosíme, aby tento pastiersky list prečítali namiesto homílie.
Pásztorlevél az évközi idő 23. vasárnapjára
Főtisztelendő Paptestvérek, tisztelendő szerzetes Testvérek és Nővérek, kedves Hívek!
A mai vasárnap evangéliumában Jézus szájából egy rövid, de nagyon fontos mondat
visszhangzik: "Effata." Ami lefordítva azt jelenti: "Nyílj meg!". A süket-néma számára ez a
mondat jelentette Isten szeretetének érintését, amely révén meggyógyult. Mindannyiunk
számára Krisztus e mondata "Nyílj meg!" meghívást jelent. A hithez való meghívás, Krisztus
követése minden körülmények között. Biztonságot jelent, hogy Ő mindig velünk van.
Egyénenként külön-külön mindegyikünk érzi, hogy szüksége van az élet próbatételei
során Isten segítségére. Akár egészségügyi problémákkal küszködünk, egzisztenciális
problémákkal a munkahelyen, a megélhetéssel az anyagi eszközök hiánya miatt, vagy a
bizonytalansággal, melyek a megromlott társadalmi kapcsolatokból adódnak. Az elmúlt
hetekben sajnos ezekhez a nehézségekhez hozzáadódtak a hívek közötti nézetkülönbségek is,
melyek a helyi Egyházunk, a Nagyszombati Érsekség életét és vezetését érintik.
Kedves Hívek,
e mindannyiunk számára egészen új és fájdalmas helyzetben, alázatos szívvel
fogadtam el a Szentatyától az apostoli kormányzóvá való kinevezést a Nagyszombati
Érsekségben fennálló széküresedés („sede vacante”) idejére. A főpásztori szolgálatot ebben a
nagy múltú Egyházmegyében most még az is nehezíti, hogy sok olyan nyilatkozat látott és lát
napvilágot, amelyek kétségbe próbálják vonni Krisztus titokzatos Teste legfőbb Elöljárójának
döntését. Már a hittanórákon, mint iskolások tanultuk a katekizmusból, hogy a pápa Krisztus
földi helytartója, az Egyház látható Feje. Ezért – mint legfőbb tekintély – döntéseivel az
Egyház láthatatlan fejének, csak az Úr Jézusnak tartozik felelősséggel. Ebből nyilvánvaló,
hogy a pápa senkinek sem köteles megindokolni a döntéseit, mivel az Egyházban ő a legfőbb
törvényhozó. Ebben segítik őt a különböző irányító testületek (kongregációk), melyek az
Apostoli Szentszék részét képezik. Ezért az engedelmesség és bizalom jegyében fogadjuk el
XVI. Benedek pápa döntését főegyházmegyénk lelkipásztori kormányzását illetően.
Hiszek abban, hogy az imádság és a bűnbánat által újra kialakíthatjuk
egyházmegyénkben az egységet. Továbbra is számítok lelki támogatástokra és ezért az isteni
Gondviselésre bízom szolgálatomat. Róbert kiérdemesült érsek úrnak és munkatársainak
szívből köszönöm eddigi tevékenységüket. A Jóisten áldását kérem további lelkipásztori
szolgálatukra.
Az egyházmegye vezetésének szolgálatát püspöki jelmondatom értelmében – „Corde
videre” vagyis „Szívvel látni” – kívánom végezni, azaz Krisztus szeretetének és
igazságosságának szellemében. Főegyházmegyénk irányítását illetően minden egyházi
előírást be akarok tartani és tartatni, és erre kérlek titeket is. Ezt a feladatomat csakis a helyi
Egyház közösségében, a Paptestvérek készséges és hatékony segítségével, a szerzetesek és a
krisztushívő laikus hívek imáinak és bűnbánati cselekedeteinek erejével fogom tudni ellátni.
Ugyanígy számítok az Érseki Hivatalban dolgozó közeli munkatársaim nagylelkű és
fáradhatatlan segítségére, az egyházi iskolák pedagógusaira, az egyházmegye területén
működő szociális intézményekre, valamint a hitoktatók áldozatos és szakmai támogatására is.
Külön kérem a beteg, szenvedő és idős testvéreim segítségét, hiszen az ő imádságaik és
áldozataik az Egyház értékes kincsét alkotják.
Drága testvéreim,
az apostoli kormányzó szolgálatát abban a tudatban fogadtam el, hogy nemsokára
elkezdődik a Hit éve, amely mindnyájunk számára lehetőséget nyújt lelki életünk
gazdagítására. Mindnyájatokat – papokat, szerzeteseket és laikusokat – felkérlek arra, hogy
segítsetek nekem egy egységes egyházmegyei közösség kialakításában.
Nagyszombati
főegyházmegyénket!
Szűz Mária,
anyai
gondoskodásoddal
óvd
meg
és
segítsd
+ János püspök, apostoli kormányzó „sede vacante”
_____________
Minden lelkiatyát kérünk, hogy akik vasárnap 2012. szeptember 9-én szentmisét fognak
bemutatni, a homília helyett e pásztorlevelet szíveskedjenek felolvasni.
PROGRAM BIRMOVKY
1. Vytvorí sa procesia z fary do kostola (biskup je oblečený v ornáte, za ním infulista a
bakulista).
2. Farár, resp. administrátor čaká biskupa pri vchode do kostola s pacifikálom a svätenou
vodou.
3. Počas vstupu do chrámu ľud spieva pieseň na uvítanie biskupa.
4. Biskup sa krátko modlí na kľakátku a farár (administrátor) ho potom privíta podľa
predpísaného textu. Nasleduje pieseň k patrónovi kostola, po ktorej sa biskup od
hlavného oltára pomodlí z misála modlitbu k patrónovi chrámu.
5. Nasleduje pobozkanie oltára a omšová pieseň. Po úvodných obradoch môžu
zástupcovia farnosti, resp. rodičov biskupa privítať.
6. Po evanjeliu miestny duchovný otec predstaví birmovancov. Povie ich počet, spôsob
ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania.
7. Po homílii, ktorú biskup prednesie od ambony, nasleduje obnovenie krstných sľubov,
príslušné modlitby a udeľovanie sviatosti birmovania. Biskup birmuje pred hlavým
oltárom. Vedľa neho po pravej strane stojí kňaz alebo diakon s krizmou a pri
birmovancoch stojí miestny duchovný otec, ktorý preberá birmovné lístky
a predstavuje ich po mene. (Birmovanci sa môžu predstaviť i sami, avšak je potrebné,
aby to robili dostatočne hlasno.) Počas birmovania prvých troch birmovancov je ticho;
potom môže nasledovať spev, nie však príliš hlasný. Po ľavej strane vedľa biskupa
stojí bakulista. Podľa toho, ktorým smerom birmovanci odchádzajú, postavia sa
prisluhujúci s vatou a s pamätnými obrázkami.
8. Nasleduje umývanie rúk biskupa (voda, citrón, mydlo, uterák).
9. Spoločné modlitby veriacich.
10. Prinášanie obetných darov – biskup prejde pred hlavný oltár a asistencia sa postará
o prevzatie darov od biskupa.
11. Biskup rozdáva sv. prijímanie birmovancom a birmovným rodičom.
12. Po záverečnej modlitbe sa birmovanci môžu poďakovať svojmu duchovnému otcovi
i biskupovi. Biskup sa poďakuje miestnemu duchovnému otcovi a birmovancom
i prítomným rodičom a birmovným rodičom.
13. Po slávnostnom požehnaní nasledujú hymnické piesne, pobozkanie oltára a potom sa
biskup pred oltárom na kolenách modlí. Nasleduje spoločné pokľaknutie pred
svätostánkom a odchod v procesii. Pri hlavnom vchode biskup pobozká pacifikál,
pokropí prítomných svätenou vodou a odchádza za sprievodu kňazov a asistencie na
faru.
V prípade, že sviatosť birmovania vysluhuje vikár, z programu birmovky vypadnú body 2., 3.,
4 a časť bodu 13.
A bérmálási szertartás programja
1. A plébániáról elindul a körmenet a templomba (a püspök miseruhában vonul, utána az
infulás és a bakulista).
2. A plébános a püspököt a templom ajtajánál várja pacifikáléval és szenteltvízzel.
3. A templomba vonuláskor a nép énekel a püspök fogadtatására.
4. A püspök rövid imát mond a térdeplőn, ezután a plébános fogadja őt az előírt szöveg
szerint. Következik az ének a templom védőszentjéhez. Ezután a püspök a miséző
oltártól a misekönyvből elimádkozza a templom védőszentjéhez szóló imát.
5. Következik az oltárcsók és a miseének. A bevezető szertartások után az egyházközség
vagy a szülők képviselői köszönthetik a püspököt.
6. Az evangélium után a helybéli lelkiatya szám szerint bemutatja a bérmálkozókat, és
elmondja, hogyan folyt az előkészületük a bérmálás szentségének felvételére.
7. A homília után (amelyet a püspök az ambótól mond el), következik a keresztségi
fogadás megújítása, az imák, és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A püspök az
oltár előtt bérmál. Jobbján egy pap vagy diakónus áll krizmával, a bérmálkozók
mellett pedig a helyi lelkiatya, aki átveszi a bérmacédulákat, és név szerint bemutatja
őket. (A bérmálkozók maguk is bemutatkozhatnak, ezt azonban megfelelő hangerővel
tegyék meg). Az első három bérmálkozó bérmálásakor csend van; utána következhet a
nem túl hangos ének. A püspök balján a bakulista áll. Attól függően, hogy merre
távoznak a bérmálkozók, áll a segédkező a vattával és a szentképekkel.
8. Következik a püspök kézmosása (víz, citrom, szappan, törülköző).
9. Egyetemes könyörgések.
10. Áldozati adományok – a püspök az oltár elé megy, az asszisztencia pedig gondoskodik
az adományok átvételéről a püspök kezéből.
11. A püspök a bérmálkozókat és a bérmaszülőket áldoztatja.
12. A záró ima után a bérmálkozók köszönetet mondhatnak a helyi lelkiatyának és a
püspöknek. A püspök köszönetet mond a helyi lelkiatyának, a bérmálkozóknak,
valamint a jelenlévő szülőknek és bérmaszülőknek.
13. Az ünnepélyes áldás után következnek a himnuszok, az oltárcsók, majd ezt követően a
püspök az oltár előtt a térdeplőn térdelve imádkozik. Következik a közös térdhajtás a
szentségház előtt és a távozás. A bejáratnál a püspök megcsókolja a pacifikálét,
meghinti a jelenlévőket szenteltvízzel, és a papok, illetve asszisztencia kíséretében a
plébániára távozik.
Abban az esetben, ha a bérmálás szentségét a vikárius szolgáltatja ki, a programból
kimaradnak a 2., 3., 4. pontok és a 13. pont egy része.
Rozpis vysluhovania sviatosti birmovania
Dátum
Sobota 1. sept. 2012
Nedeľa 2. sept. 2012
Sobota 8. sept. 2012
Nedeľa 9. sept. 2012
Sobota 15. sept.
2012
Nedeľa 16. sept.
2012
Sobota 22. sept.
2012
Nedeľa 23. sept.
2012
Sobota 29. sept.
2012
Nedeľa 30. sept.
2012
Sobota 6. okt. 2012
Nedeľa 7. okt. 2012
Sobota 13. okt. 2012
Nedeľa 14. okt.
2012
Sobota 20. okt. 2012
Nedeľa 21. okt.
2012
Sobota 27. okt. 2012
Nedeľa 28. okt.
2012
Sobota 3. nov. 2012
Nedeľa 4. nov. 2012
Mons. Ján Orosch
biskup - apoštolský
administrátor TA
Fatimská sobota
X
X
Dp. Róbert Kiss
biskupský vikár
pre maďarsky
hovor. veriacich TA
X
Baka
X
X
Mons. Ján Pavčír
generálny vikár TA
X
X
X
Hlohovec (70)
Hlohovec (70)
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
X
X
X
X
Horné Saliby (25)
Pastuchov
X
X
X
X
X
Naháč (35)
Stará Turá (33)
Košúty (40)
X
Drahovce (90)
X
Drahovce (90)
(Fatimská sobota:
zastúpi riaditeľ
ABÚ)
Podolie (44)
Jaslovské Bohunice
(51)
Beckov (37)
Gáň (15)
Jaslovské Bohunice
(51)
X
Brestovany (35)
Lančár (27)
X
Jahodná (17)
X
Vrbové (70)
Vrbové (70)
X
Bučany (80)
Pribeta (35)
X
X
Bučany (80)
X
X
X
X
X
X
X
Boleráz (45)
+ Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede vacante“
HELic. Dušan Kolenčík
kancelár
Mons. Ján Pavčír, generálny vikár
© Rímskokatolícka Cirkev – Trnavská arcidiecéza
Elektronická verzia
2012
Download

ACTA CURIAE ARCHIEPISCOPALIS TYRNAVIENSIS Rímskokatolícka Cirkev