PETRŽALSKÉ NOVINY
R
27. 5. 2011 • ročník 17 • číslo 11
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Online diskusia
so starostom
Bude 6. júna od 13. do 14. h.
strana 2
Teplo centrálne
či domáce kotolne?
Spýtali sme sa Ing. Vojtecha Červenku,
obchodného riaditeľa Dalkia, a. s.
strana 5
Čistenie Petržalky
Všetko o pristavení veľkokapacitných
kontajnerov, odpadkových košoch,
zbernom dvore a vzťahu Petržalčanov
ku svojmu okoliu.
strany 12-13
Diskutovali sme
o parkovaní
Ako sa skončilo verejné prerokovanie
analýzy parkovania v Petržalke?
Petržalské „poklady“ odhalené
Aj tohtoročnej letnej sezóne predchádzalo veľké upratovanie.
O
strana 14
Letné odstávky vody
Termíny na celé leto.
strana 20
využití potenciálu ramena sa
rozpráva už roky. Lenže neuskutočnené plány či nesplnené
predvolebné sľuby mu na popularite
neuberajú. Počas zimy ho zaplnia
korčuliari, hokejisti i deti na sánkach.
V teplejších mesiacoch zas príjemné
prechádzky lákajú seniorov, rodinky
a zaľúbené páriky. Rušno je tu počas
celého roku. Nie je veľa tých, čo majú
v Petržalke vlastnú záhradku. O prírodu a miesta na oddych sa musíme
podeliť.
Potápači vyčistili Veľký Draždiak
a dobrovoľníci z radov žiakov, seniorov, občianskych združení či
zamestnancov miestneho úradu si
vyhrnuli rukávy a pustili sa do zbierania odpadkov v okolí Chorvátskeho ramena.
Do 15. ročníka petržalského upratovania sa popri pracovníkoch MP
VPS, Slovenského vodohospodárskeho podniku, miestneho Dobrovoľného hasičského zboru a potápačského
klubu Octopus zapojilo vyše 200
dobrovoľníkov. Okrem obyvateľov
bolo medzi nimi 85 žiakov z petržalských škôl (ZŠ Lachova, ZŠ Ges-
sayova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Holíčska,
Spojená škola Švabinského), 35 petržalských dôchodcov, 30 zamestnancov petržalského miestneho úradu,
30 aktivistov z občianskeho združenia MLADÁ PETRŽALKA, 6 dobrovoľníkov z neziskovej organizácie
INEX Slovakia, 5 pomocníkov zo SZŠ
na Strečnianskej ulici a dobrovoľníci
z Nezávislej Petržalky. Všetkým, ktorí
prispeli ku krajšej a čistejšej Petržalke, patrí vďaka.
Aby brigádnici nezostali hladní,
o to sa postarali petržalskí pdnikatelia - párky dostali od spoločnosti MIRAN, chlieb od spoločnosti
Prvá Bratislavská Pekárenská. O ostatné sa postarala spoločnosť STRAUBYT. Všetkým sponzorom ďakujeme.
Lucia Drevická
Foto – archív PN
(Viac o čistení ramena prinášame
na 3. strane.)
2 • 27. 5. 2011
Aké bude nábrežie Dunaja
Kto dostal byt?
Za prvý štvrťrok 2011 pridelil Magistrát hlavného mesta SR
17 nájomných bytov tým Bratislavčanom, ktorí boli vedení
v zozname žiadateľov o obecný byt. V desiatich prípadoch
išlo o mladé rodiny, ktoré získali garsónky či jedno-, dvojizbové byty v rámci celomestského projektu Dom mladej
rodiny. Zároveň siedmi bratislavskí seniori získali „novú“
strechu nad hlavou v bytovom dome na Rezedovej ulici,
ktorý slúži na bývanie starších občanov slovenskej metropoly. Všetky základné informácie o pridelených obecných
bytoch sú tiež zverejnené na oficiálnej stránke bratislavskej samosprávy (www.bratislava.sk, časť Občan, Bývanie).
Primátor Milan Ftáčnik pridelil obecný byt len tomu Bratislavčanovi, ktorý prešiel posúdením a schválením v bytovej, sociálnej komisii a bol zaradený v centrálnej evidencii
žiadateľov.
Bratislavská samospráva má dnes k dispozícii 925 bytov,
ktoré môže priebežne prenajímať tým obyvateľom, ktorí spĺňajú kritériá definované VZN mesta. Ide napríklad
o podmienku, aby žiadateľ bol prihlásený v Bratislave
na trvalý pobyt minimálne 5 rokov, jeho príjem, resp. príjem rodiny bol vyšší ako 1,2-násobok životného minima.
Žiadateľ zároveň nemôže byť vlastníkom alebo nájomcom
iného bytu či domu. Samospráva eviduje 2 154 žiadateľov,
pričom 841 z nich spĺňa záväzné kritériá na poskytnutie
bratislavského nájomného bytu.
(an)
Druhá online diskusia so starostom
Minulý mesiac sa uskutočnila prvá hodinová priama
elektronická komunikácia starostu Petržalky s obyvateľmi.
Druhá online diskusia s Vladimírom Bajanom bude
6. júna v čase od 13. do 14. h.
Opäť tak máte možnosť položiť starostovi otázky, ktoré
vás trápia a na ktoré vám počas tejto hodiny odpovie.
Online diskusia bude na oficiálnej internetovej stránke
Petržalky www.petrzalka.sk v sekcii online diskusie.
Nachádza sa v nej aj archív, kde si už dnes môžete prečítať obsah májovej diskusie.
Online diskusie so starostom sú každý prvý pondelok
v mesiaci (okrem sviatkov), vždy v rovnakom čase medzi
13. a 14. h.
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Vodné filtre Nerezové fľaše
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
www.kvalitavody.sk
Bratislavská samospráva dosiaľ zaevidovala 258 príspevkov, ktorými sa obyvatelia
aktívne zapojili do prebiehajúcej verejnej
diskusie o budúcej podobe nábrežia.
Z
a tri týždne od spustenia
diskusie sa prostredníctvom internetových diskusných fór i sociálnych sietí
vyjadrilo 203 Bratislavčanov
a do hlasovania v anketovom
formulári sa prihlásilo ďalších
tisíc účastníkov. Verejnosť
môže viac informácií o alternatívach riešenia dunajského
nábrežia získať na tematickej
stránke mesta (www.pko.bratislava.sk), ktorá okrem iného
ponúka aj odborné pohľady,
polemiky na túto tému.
Oproti predchádzajúcim
dvom týždňom sa zvýšilo využívanie mailovej komunikácie a Bratislavčania vo väčšej
miere posielajú svoje názory,
pohľady na adresu [email protected] (cca. 1/5 nárast).
Účastníci diskusie, ktorí
preferujú zachovanie PKO,
zdôrazňujú historickú, kultúrnu a pamiatkovú hodnotu
objektu. Na druhej strane tí,
ktorí podporujú myšlienku
zbúrania PKO, podmieňujú
tento krok výstavbou nového
kultúrneho, spoločenského
stánku na nábreží Dunaja.
Jednotlivé diskusné fóra sú
zatiaľ vyrovnané a nedominuje v nich jednoznačná podpora ktorejkoľvek zo štyroch
predkladaných alternatív.
Do prebiehajúcej diskusie sa
v minimálnej miere zapájajú
diskutujúci, ktorí sa vyjadrujú
k otázkam dopravnej obslužnosti územia, k riešeniu statickej i dynamickej dopravy.
Pre viacerých diskutujúcich sú
dôležité ekonomické súvislosti, vo svojich príspevkoch zvýrazňujú obmedzené finančné
možnosti samosprávy a nebezpečenstvo súdnych sporov, ktoré môžu v budúcnosti
výrazne zaťažiť rozpočet mesta. Bratislavská samospráva
v rámci prebiehajúcej verejnej
diskusie pripravuje pod gesciou primátora Milana Ftáčnika odborný workshop, ktorý
bude 3. júna.
Príďte na miestne
zastupiteľstvo
V utorok 31. mája sa
o deviatej začne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Petžalka.
Poslanci prerokujú napríklad návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu
mestskej časti, kritériá
na úpravu príjmových
pásiem na určenie výšky
finančného príspevku
na spoločné stravovanie dôchodcov, ako aj
návrhy na prenájom pozemkov a nebytových
priestorov. Okrem iného
si vypočujú informáciu
o statickej doprave a venovať sa budú aj návrhom na pomenovanie
nových ulíc v mestskej
časti.
(mgl)
Magistrát predáva
Zlá finančná situácia núti
bratislavskú samosprávu
predávať hnuteľný aj nehnuteľný majetok.
Do prvých troch verejných súťaží sa môžu záujemcovia prihlásiť do 10.
júna t. r. Bližšie podmienky, pravidlá jednotlivých
obchodných súťaží sú
zverejnené na bratislavskej internetovej stránke
v časti Úradná tabuľa.
Odhadovaná cena predávaného majetku sa
na základe znaleckých
posudkov pohybuje na
úrovni 3 miliónov eur.
(la)
(la)
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na
garážové státie č. 26
o výmere 10,80 m2 v hromadnej garáži
polyfunkčného obytného domu
na Gercenovej ulici č. 8 v Bratislave.
prenájom garáže č. 13
o výmere 22,12 m2
na Fedinovej ulici č. 4 v Bratislave.
Podmienky súťaže je možné obdržať na adrese:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,
referát podnikateľských činností,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo na web. stránke www.petrzalka.sk
Podmienky súťaže je možné obdržať na adrese:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,
referát podnikateľských činností,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo na web. stránke www.petrzalka.sk
Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 68
Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 68
PETRŽALSKÉ NOVINY
S TA L O S A
27. 5. 2011 • 3
Petržalské „poklady“
odhalené
Chorvátske
rameno predstavuje veľmi
vzácnu oddychovú zónu,
ktorú je potrebné udržiavať, chrániť
a rozvíjať.
MLADÁ PETRŽALKA sa zapojila
do brigády na Chorvátskom ramene
Z
druženie MLADÁ PETRŽALKA preto uvítalo príležitosť zapojiť sa
do jeho jarného čistenia.
V slnečný májový piatok
bolo možné vidieť bezmála
tridsať našich dobrovoľníkov, ako v oranžovej veste,
v rukaviciach a s plastovým vrecom prečesávajú
jeho okolie. Spolu s ďalší-
mi aktívnymi obyvateľmi
našej mestskej časti, sa
nám nepochybne podarilo
skrášliť okolie ramena.
MLADÁ PETRŽALKA
oceňuje výbornú spoluprácu z miestnym podnikom Verejnoprospešných
služieb (VPS) a s miestnym úradom (MÚ), ktoré
celé upratovanie koordi-
Dívame sa tam, kde iní odvracajú hlavu
novali. Jednou z hlavných
priorít nášho združenia
je ochrana životného
prostredia a budovanie
environmentálneho povedomia mládeže. Zostáva
nám vyjadriť presvedčenie, že budeme v podobných akciách pokračovať
aj v budúcnosti.
Oliver Kríž, foto: autor
INTEGRASA
Futbalový turnaj priateľstva
Sobota, 4. 6. 2011, o 9. h, ZŠ Budatínska
Pozývame Vás na Futbalový turnaj priateľstva. Turnaj je pokračovaním úspešného podujatia z roku
2010, na ktorom sa aktívne zúčastnili mužstvá výberu bratislavských Rómov proti výberom ORPZ
a zástupcov vlády Slovenskej republiky.
Bude nám cťou privítať Vás na tejto akcii, ktorú poctia svojou aktívnou účasťou futbalové mužstvá
viacerých štátnych inštitúcií a občianskych združení s cieľom prehĺbiť naše vzájomné kontakty a porozumenie medzi občanmi.
Dúfame, že v rámci sprievodného programu, na ktorom budete mať možnosť zhliadnuť vystúpenie
viacerých folklórnych súborov, ochutnať guláš, prípadne niečo inšpiratívne, si nájdete aj chvíľku
na rozhovory s Vašimi priateľmi, prípadne s nami.
Podujatie sa koná pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimíra Bajana.
Tešíme sa na Vašu účasť
S úctou OZ INTEGRASA
V obľúbenej oddychovej zóne Petržalčanov sa
podarilo naplniť 72 50-litrových vriec odpadu.
Najčastejšie išlo o plastové fľaše, poháre, igelitové tašky, vrecúška, textílie, polystyrén a drobný
stavebný odpad. Igelitové rukavice, ktoré majú
zlepšiť hygienu pri nákupe pečiva, sa stávajú
smrteľnou pascou pre drobných vodných živočíchov. Dobrovoľní hasiči vytiahli z Chorvátskeho ramena množstvo rukavíc s uhynutými
rybkami, ktoré v nich uviazli. Počas akcie objavili
v tesnej blízkosti brehu aj obydlie bezdomovca,
miesto následne vyčistili.
Ako nás informovala tlačová tajomníčka MÚ
Petržalka Mária Grebeňová-Laczová, z bezpečnostných dôvodov pri čistení ramena vynechali
úsek medzi Medissimom a Antolskou ulicou,
kde pre podmočenú pôdu Povodie Dunaja
nemohlo brehy pokosiť. „Prekvapením boli iné
trávnaté úseky pozdĺž ramena, ktoré Povodie
nepokosilo napriek opakovaným upozorneniam zo strany mestskej časti. Nepokosená tráva na brehoch Chorvátskeho ramena komplikovala čistiace práce najmä dôchodcom,“ uviedla
M. Grebeňová-Laczová.
K udržiavaniu poriadku v okolí kanála, prispejú nové smetné koše. Starosta Vladimír Bajan sa
vyjadril, že na ne v rozpočte vyčlenili finančné
prostriedky, v mestskej časti ich celkovo pribudne 220. Popri ramene okrem nich osadia aj
lavičky.
Prípravy na letnú sezónu neobišli ani kúpalisko Veľký Draždiak, rovnako ako po minulé roky
sa o jeho čistenie postarali potápači z klubu
Octopus. Vďaka ich pravidelným zásahom sa
tu už nevyskytujú väčšie predmety, ktoré by
ohrozovali kúpajúcich. Svoju pozornosť preto
zamerali najmä na plážovú časť do hĺbky troch
metrov. Vyzbierali približne kubík odpadu, našli
sa mobily, autorádio aj slnečné okuliare. „Sústreďujeme sa najmä na črepiny a rybárske háčiky,
sú menšie, možno nezaujímavé, ale pre kúpajúcich sú nebezpečné, a to najmä pre deti, ktoré
sa zvyknú hrať pri brehu,“ informoval predseda
klubu Ing. Tomáš Rácz. „Pozitívom je, že počet
uhynutých rýb nebol taký vysoký ako vlani. Vo
vode pláva množstvo zdravých rýb, čo napovedá o jej čistote.“ Neopakoval sa ani zvýšený
výskyt injekčných striekačiek, ktorý potápači pri
poslednom čistení zaznamenali.
Lucia Drevická, foto – archív PN
4 • 27. 5. 2011
♥ Zosobášili sa
Riadková inzercia
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Rekonštrukcie bytov.
Tel.: 0918 177 032
Pokladanie parkiet, PVC.
Tel.: 0903 454 771
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Rekonštrukcie bytov.
Kvalitne. Tel.: 0944 224 001
Kúpime byt v Petržalke,
aj zadlžený. T: 0915 122 656
Prijmeme do drogérie
predavačku na dohodu.
Tel.: 0905 745 497
VYMENÍM 2-chatu v SC
za 2-g. alebo 1 izb. byt v BA 5.
Tel.: 0915 735 079
Letná dovolenka s pol penziou pri priehrade Dubník –
s kúpaním, člnkovaním, rybolovom. Pri chate stolný tenis,
hojdačky, ohnisko.
Cena: 98 €/týždeň.
Mob.: 0908 352 036
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
V Matričnom úrade Bratislava-Petržalka uzavreli
30. apríla manželstvo:
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Stanislav Záhumenský – Mária Krajíčková
Peter Leckési - Helena Bottová
Hľadám osobnú asistentku
k ZŤP. Tel.: 0905 409 017.
Volať po 14. hod.
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Eva - veštenie Pečnianska 6,
tel. objednávky 0910942851
Upratujem byty, domy,
kancelárie. Tel.: 0903 454 771
V petržalských kostoloch uzavreli v tento deň manželstvo:
Ondrej Spišák – Marta Sýkorová
ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, Bratislava I. oznamuje, že
PRIJÍMA VŠETKY DETI
DO MATERSKEJ ŠKOLY
POČAS CELÉHO
ŠKOLSKÉHO ROKA.
Riaditeľ ZŠ Pankúchova 4 oznamuje, že zápis
do 1. a 2. ročníka Jazykovej školy pri ZŠ Pankúchova 4, Bratislava,
(anglický a nemecký jazyk) pre školský rok 2011/2012 sa uskutoční
v dňoch 14. a 15. júna 2011 od 16,00 do 18,00 h vo vestibule školy.
Informácie: www.zspankuchova.stranka.info [email protected]
[email protected], tel.: 02/62525881-3
na čísle 02/6252 0486 - pani Demeterová.
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
PONÚKA:
➥ 4i byt na Vyšehradskej ulici po rekonštrukcii
114.000 €
➥ Garsónky
od 50 000 €:
Rovniankova, Romanova, Fedinova, Mlynarovičova, Krásnohorska, Znievska,
Topoľčianska, Blagoevova
➥ izbové byty
od 60 000 €:
Topoľčianska, Vígľašská, Jungmannova, Jasovska, Wilsonova – BA I., Holíčska,
Beňadicka, A. Gwerkovej
➥ Novostavby 1izb.: Betliarska
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 72 000 €:
Znievska, Harmanecká, Jungmannova, Beňadicka, Jasovska, Krásnohorská,
Mánesovo Nám., Osuského, Bradáčova, Šustekova, Mlynarovičova
Novostavba 2izb.: Zádunajska, Nám. Hran., Budatínska, Vyšehradska
➥ 3-izbové byty
od 90 000 €:
Medveďovej, Holíčska, Jasovska, Znievska, Šášovska, Mlynarovičova, Furdekova,
Farského, Strečnianska, Vyšehradska, Mánesovo nám., Osuského, Krásnohorska,
Wolkrova, Romanova, Budatínska, Hrobákova, Topoľčianska, J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 102 000 €
Znievska, Holíčska, Pifflova, Žehrianska, Strečnianska, Medveďovej, Černyševského
Röntgenova, Starhradska, Švabinského
,
Prenájom: 3-i rodinný dom v Rusovciach na Kovácsovej ulici 690 €/ mesiac
Ponúkame byty v novostavbách a nové rodinné domy v celej Bratislave
a okolí za ceny developerov, neváhajte a kontaktujte nás.
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
Zároveň Vás pozývame
26. 5. 2011 od 8,30 h. na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
Kontakt: 02/62801207, 0905 244 001, e-mail: [email protected]
www.zsidrotarska.sk
CK-KOM detský letný tábor
– Makarská – 10 dňové pobyty. Cena 335 €. Info: Franková Erika – 0902 348 956,
[email protected],
www.kom-ck.sk
KĽUDNÁ SILA ZA DUNAJOM: www.nas2kriz.sk
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
AKCIA!
KÓD VÝHODY 111
Jazykové prázdniny:
• Detský denný letný tábor v anglickom alebo nemeckom jazyku
v novo rekonštruovaných priestoroch s klimatizáciou
pre deti od 7 do 15 rokov
denne od 8,30 do 17,30 hod
cena jedného týždenného turnusu je 129€ vrátane
obedového menu a občerstvenia počas dňa
• Konverzačný kurz pre dospelých „Cestujeme do zahraničia“
intenzívny 5 dňový kurz v rozsahu 15 vyučovacích hodín
denne od 18,00 do 20,30 hod
cena jedného kurzu je 75€
viac na našej internetovej stránke
pri uplatnení „kódu výhody“ zľava 5%
Kontakt: [email protected], tel.: 0903 204 901
www.petrzalka.ijav.sk
Jozef IZSÁK
Vrátenie telesnej, duševnej a duchovnej pohody
• NES: celotelová počítačová diagnostika,
kvantová liečba
• Nastavenie biorezonancie magnetickým prístrojom
BEMER 3000
• Liečenie dotykom ruky, jemná chiropraktika,
bankovanie
Telefonické objednanie: 0905-622 258
Pečnianska 6, Bratislava
Rakúsko: 3-i byt po kompl. rekonštrukcii v Hainburgu 127 000 €
Rakúsko: 2-gen. rod. dom s 25 á pozemkom po kompl.
rekonštrukcii, vhodný na investíciu (penzión, hotel), 5 km od Bratislavy.
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5 á 166 €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 105 000 €, IS v dosahu
Malacky, Plav. Štvrtok, Sološnica, Senec–Tureň, Nová Dedinka...
02 63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
KADERNÍCTVO
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
email: [email protected]
NECHTOVÝ DESIGN
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
18,30 eura
KOZMETIKA
Permanentný make-up
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier
+ masáž pleti ZADARMO
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Nechty
TURBOSOLÁRIUM
Lenka
mobil: 0907 385 932
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PERMANENTNÝ
MAKE-UP
Akciová cena
od 1. apríla - 73 EUR
OBJEDNAJTE SA UŽ TERAZ!
PETRŽALSKÉ NOVINY
27. 5. 2011 • 5
POLEMIKA
Centrálne zásobovanie
alebo domáce kotolne?
torné vyregulovanie, osadené
pomerové merača tepla a ventily. Rozhodujúcimi opatreniami sú však výmena okien a zateplenie domu. Tam je úspora
30 až 40 percent, ibaže to už je
vec jednotlivých domov.
Odznel ďalší apel. Nie zanedbateľná časť domov na Slovensku sa odpojila od centrálneho zásobovania teplom
(CZT) a stavili na domáce
kotolne.
To je zložitejšia téma.
Boom odpájania bol najmä
v rokoch 2004 - 2005, keď
vrcholilo obdobie zreálnenia
cien plynu na Slovensku v porovnaní so svetovými cenami
tejto komodity. Rozhodovalo
krátkodobé hľadisko, keď sa
porovnávala cena tepla z do-
movej kotolne a cena tepla
z CZT. Aj konferencia poukázala, že je potrebné spočítať všetky náklady, nebaviť sa
len o variabilnej zložke, cene
plynu. Už niekoľko rokov sú
u nás nové pravidlá, nastavili sa také tarify cien plynu,
ako platia najmä v západnej
Európe, t. j. že maloodber je
drahší ako veľkoodber, tak
CZT už dnes dáva komplexnú
cenu tepla nižšiu ako domová
kotolňa. Hlavný rozmer CZT
je v miliardových aktívach tepelných hospodárstiev vybudovaných v predchádzajúcich
rokoch, keď sa plynofikovalo
Slovensko a bola by škoda,
tento kapitál nevyužívať.
Aký má byť tento rok? Cena
plynu je vyššia v priemere
o 6 %, plus legislatívne zmeny
(vyššia DPH, spotrebná daň,
skončenie 3-ročného regulačného obdobia a i.) sa premietli
do nárastu cien, preto mnohé
slovenské domácnosti pocítia (aj vzhľadom na rast cien
elektriny) nie malú energetickú finančnú záťaž. Akákoľvek
vnútorná úspora bytu - domu
je cenou k dobru. Dalkia, a .s.,
nechce zostať len pri doteraj-
šej plynovej klasike, hľadá iné,
obnoviteľné energetické zdroje. Patrí medzi ne prvá kotolňa
na biomasu vo Vrábloch, ako aj
70 solárnych panelov na streche ZŠ na Tupolevovej ul. s inštalovaným výkonom 100 kW.
To podstatné: energetické alternatívy v budúcnosti zabezpečí práve systém centrálneho
zásobovania teplom. Aj v tom
je, okrem iných predností, jeho
perspektíva, zhodli sa na konferencii.
Stranu pripravil Rudolf Gallo
Foto: Lucia Drevická
Spýtali sme sa Ing. Vojtecha Červenku, obchodného riaditeľa
Dalkia, a. s.
Prekvapila informácia, že
Bratislava zaostáva za ostatnými slovenskými mestami
v obnove bytového fondu, čiže
aj úspornosť tepla je oveľa
nižšia. Viac zatepľujú, majú
vyregulované domy.
Vidíme to v mestách, kde
pôsobíme. Sú to najmä severné lokality, kde je menšia
kúpyschopnosť obyvateľstva
a energie predstavujú väčší
balík v celkových nákladoch
v porovnaní s príjmami, ktoré
majú. Preto sa skôr rozhodli
zatepliť svoje domy, paneláky. Áno, Bratislava zaostáva.
V Petržalke sme vyregulovali
všetky primárne a sekundárne
rozvody, ale je niekoľko domov, ktoré nemajú svoje vnú-
Viac tepla, menej teplej vody
V poradí už štvrtá konferencia spoločnosti Dalkia, a. s.,
sa uskutočnila tento pondelok v petržalskom kongresovom centre
Technopol. Téma:
C
entrálne zásobovanie
teplom v mestskej
časti. Povedané slovami generálneho riaditeľa Vincenta Barbiera, ide o tradičné
stretnutie obchodných partnerov - výrobcu a dodávateľa
tepla a teplej vody s odberateľ-
mi v zastúpení správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov. Užitočný dialóg
- ako sa nám darí, aké máme
problémy a čo s nimi, ako perspektívne spolu ďalej. Stručne
zhrňme. Teší, že celá tepelná
sústava, pokiaľ ide o Petržal-
ku, ide ako hodinky s občasnou
zanedbateľnou poruchovosťou,
veď čo je to vlaňajších 0,6 %
na jednu vykurovaciu sústavu.
Minimum sťažností aj preto, že
Dalkia v tom istom roku investovala do rekonštrukcii a modernizácie tepelného a rozvodového fondu v Bratislave vyše
pol milióna eur. Pokračujme
údajmi o spotrebe tepla a teplej úžitkovej vody, čo by sme
už mali čoskoro vidieť aj ročnom vyúčtovaní za rok 2010.
V porovnaní s rokom 2009 sa
minulo viac tepla o 7 % (dlhšia
a chladnejšia zima), zato, nie je
to potešujúce, sa zaznamenal
ďalší pokles, o 3 %, v spotrebe
teplej vody. V niektorých domoch je to situácia už na hranici hygienického minima, čo je
zdravotne povážlivé.
6 • 27. 5. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Veľkonočný
koncert
Základná umelecká škola
Jána Albrechta usporiadala koncertné podujatie
pri príležitosti Veľkonočných sviatkov. V pestrom
programe vystúpili žiaci
hudobného odboru hrou
na rôzne hudobné nástroje. Už tradične dominantné klavírne oddelenie,
úspešní huslisti, gitaristi,
flautisti a speváci interpretovali početné známe
i menej hrávané skladby. V kvalitnom podaní
odzneli inštrumentálne
a vokálne kompozície J. S.
Bacha, W .F. Bacha, E. Satieho, B. Bartóka, P. Ebena,
A. Marcella.
(bd)
Oslávte s nami
MDD
Mladá Petržalka pozýva
rodičov s deťmi na oslavu
Medzinárodného dňa detí.
Sviatok detí spolu oslávime 1. júna od 15. h na lúke
pri skateparku.
(upr)
Do aktivít ku Dňu Zeme sa naša škola,
ZŠ na Pankúchovej 4, zapája počas
celého školského roku.
očítače sú dnes štandardom. Okrem práce či zábavy však technika môže pomáhať
aj pri rozvoji detí. V autistickej
triede integrovanej Materskej
školy Iľjušinova a vo Voľnočasovom autistickom centre pri
ŠZŠ Žehrianska pribudli dve
počítačové terapeuticko-výukové učebne. Veľký prínos sa
očakáva predovšetkým od špeciálneho fonoprogramu použí-
s autistickými deťmi,“ vysvetľuje MUDr. Dušan Alakša, riaditeľ OZ 3lobit, ktoré pomáha pri
integrácii sociálne vylúčených
a znevýhodnených osôb.
Otvorenie učebne v materskej škole, bolo spojené so zasadnutím Rady školy. Okrem
D. Alakšu, ktorý jej predsedá, sa
na ňom zúčastnili aj Ing. Ladislav Fulöp zo Strediska služieb
školám a školských zariadení
a poslanec MZ Ing. Miloš Černák. Pri prezentácii učebného
programu FONO nechýbala
zástupkyňa ŠZŠ Žehrianska
PaedDr. Anna Blažková a jeho
autorka PaedDr. Elena Gažiová
(EMIT s. r. o.)
E. Gažiová je logopédka,
ktorej prácu oceňujú aj v zahraničí: „My terapeuti máme
problém ako udržať deti v pozornosti, aby sme ich správne
diagnostikovali a následne rehabilitovali,“ vysvetľuje prvot-
ný impulz na vznik programu,
ktorý hravou formou podporuje tvorbu asociácií. „Počutie
ešte nezabezpečuje schopnosť
rozumieť a vyjadrovať sa.
V počítačovom programe je
na jeden pojem nabalený zvuk,
text, hovorené slovo a činnosť.
Verbálna pamäť sa nám totiž
zlepšuje vtedy, ak máme čo najviac informácií.“
Vznik učební, ktoré pedagógom umožnia aplikovať nové
terapeutické metódy, finančne
podporil Nadačný fond Slovak
Telekom pri Nadácii Indtenda,
OZ 3lobit v spolupráci s neinvestičným fondom Rain man
a Občianskym združením rodičov pri MŠ Iľjušinova.
V petržalskej škôlke, ktorú navštevujú zdravé aj autistické
deti sa moderné technológie
začlenili medzi bežné učebné
pomôcky. V každej triede je počítač s pripojením na internet,
Záleží nám na okolí
V
poslednom čase sme sa
zapojili do veľmi zaujímavých aktivít. V marci to bol
zber papiera. A nazberali sme
takmer 17-tisíc kilogramov.
Teší nás, že sa do tejto aktivity
zapojili nielen žiaci s rodičmi,
ale aj zamestnanci našej školy.
Žiaci takmer z každej triedy sa dobrovoľne zúčastnili
na čistení okolia našej školy.
Technika, ktorá pomáha
P
Nápad prišiel z nášho žiackeho parlamentu. Priniesli sme
si igelitové vrecúška na ruky
a vrecia na smeti. Zbieranie
bolo zaujímavé, čo všetko sme
našli? Od obalov z keksíkov až
po veľké škatule a fľaše. Možno sa teraz niekto pýta prečo?
Prečo sme pomohli, prečo sme
sa zúčastnili na brigáde? Pretože si vážime svoje prostre-
die, nechceme ho znečisťovať
a chceme mať čisté okolie
našej školy. Veď predsa aké
to je, keď cez veľkú prestávku
na jednom kroku šliapneme
na plastovú fľašu, na ďalšom
kroku sa šmykneme na šupke
z banána. A ešte jedna vec, pre
dobrý pocit, že sme pomohli
našej prírode. Takže chcem len
povedať, že zbieraním smetí
z nás neubudne. Aktivitu si zopakujeme v máji.
V čistení o dva týždne pokračovali deti v ŠKD aktivitou
pod názvom Očistíme si Zem.
V jednotlivých oddeleniach
vaného na nácvik verbálnej či
alternatívnej komunikácie.
„Deti s autizmom - ešte viac ako
ich zdraví rovesníci - inklinujú
k počítačovému rozhraniu,
ktoré je pre nich často zrozumiteľnejšie, pútavejšie a menej
mätúce ako mnohoznačný svet
ľudskej sociálnej interakcie.
Preto môžu počítačové technológie poslúžiť ako vhodný
alternatívny prístup na prácu
PETRŽALSKÉ NOVINY
sa počas apríla deti rozprávali
o prírode a životnom prostredí, o tom čo prírode škodí
a ako by sme jej mohli pomôcť.
Vytvorili si svoje vlastné knižky, nakreslili alebo namaľovali
zvieratká, vytvorili náučné plagátiky. A nakoniec sa rozpŕchli
po školskom dvore a podobne
ako žiaci zo žiackeho parlamentu aj ony čistili prostredie,
v ktorom sa pohybujú veľmi
rady a cítia sa v ňom dobre.
Vyzbieraný odpad triedili a nakoniec odložili do odpadových
nádob na to určených. Deťom sa aktivity zapáčili, videli
v nich zmysel, pretože chcú žiť
v peknom prostredí a v čistej
prírode.
Šavarová Diana, VIII. A, ZŠ
Pankúchova 4
pričom triedy majú svoju vlastnú mailovú adresu. Využívajú
ju najmä rodičia, ktorí sa s deťmi môžu porozprávať aj cez
Skype. Medzi ďalšie pomôcky
patrí dataprojektor, digitálna
tabuľa, digitálny mikroskop,
karaoke mikrofón či programovateľné hračky. V iných
štátnych školách by sme takýto
inventár hľadali ťažko. Na Iľjušinovej ich zabezpečili aj vďaka
spolupráci s Katedrou základov a vyučovania informatiky
FMFI UK v Bratislave, ktorá
tu realizuje výskumný projekt
integrácie nových technológií
do predškolskej prípravy detí.
Autor a foto: Lucia Drevická
PETRŽALSKÉ NOVINY
27. 5. 2011 • 7
INZERCIA
Ak vám nechodia
pravidelne
PETRŽALSKÉ NOVINY
volajte
DARČEKOVÉ PREDMETY - RATANOVÝ NÁBYTOK
Tel.: 6381 3255
Spresnenie
V minulom čísle Petržalských novín sme na
strane 22 uverejnili inzerát študijného centra
Basic, súčasťou ktorého bolo vyhlásenie víťazov 4. ročníka literárnej súťaže. Na základe
požiadavky inzerenta upresňujeme mená víťazov zo ZŠ Holíčska:
Dominik Strelička,
Zuzana Rabatínová,
Ľubomír Chudík.
Bratislava, nám. hraničiarov 4/B, tel.: 02/ 62 24 03 14
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
nový peugeot 308
Sila osobnosti
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
OKNÁ
SALAMANDER
Ján Polák
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
[email protected]
nový peugeot
308
www.peugeot-ba.sk
ilustračné foto
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
nový p
Kombinovaná spotreba 4,2 – 6,9 l/100 km, emisie CO2 109 – 159 g/km. * Výška odkupného v závislosti od verzie.
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
NOVÝ PEUGEOT
NOVÝ PEUGEOT 308 JE SKUTOČNE CHARAKTER
308
Nielenže výborne vyzerá a s novým motorom e-HDi je neuveriteÄne úsporný, ale prináša už osved˜enú kvalitu, prvotriedne jazdné vlastnosti,
vysokú zostatkovú hodnotu a ešte bohatšiu výbavu. Už v štandarde nájdete klimatizáciu, ESP, tempomat ˜i rádio s CD/MP3. Navyše len teraz
dostanete od nás uvádzací bonus 1 000 eur a za svoje staré auto až o 1 500* eur viac, ako je jeho hodnota.
PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.
Ivánska cesta 30
02/48 200 710
Jasovská 24
02/68 20 68 10
Vajnorská 173
02/49 10 70 12
8 • 27. 5. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Začína to s nálepkami
Prehliadka
talentov
Aj tento rok sa v ZŠ
Tupolevova 20 uskutočnila súťaž Novodobo so Shakespearom. Tento dátum
bol však výnimočný
aj preto, že sa uskutočnil sobáš princa
Williama a jeho vyvolenej Kate vo Veľkej
Británii, ktorým sme
venovali pieseň Hallelujah.
Súťažilo sa v troch
kategóriách v anglickom jazyku: poézii
– kategória A, próze
– kategória B a speve
– kategória C, pričom
tieto kategórie boli
rozdelené na mladších žiakov (5., 6.,
7. ročník) a starších
žiakov (8., 9. ročník).
Zúčastnilo sa na nej
46 žiakov z 10 petržalských škôl.
Porota bola zložená z 10 členov, obetavých petržalských
učiteliek angličtiny,
ktoré si nenechajú
ujsť príležitosť prehliadky talentov tejto
mestskej časti.
Žiaci boli ocenení na prvých troch
miestach v každej
z kategórii. Udelených bolo 19 hodnotných cien z vydavateľstiev Longman/
Pearson, Macmillan
a FLP, ktorým touto
cestou veľmi pekne
ďakujeme za podporu.
Výsledky si môžete
pozrieť na webovej
stránke našej školy:
www.zstupolevova.stranka.info
Víťazom gratulujeme, pedagógom,
ostatným súťažiacim
a žiakom, ktorí pri
organizovaní pomáhali, za ich odvedenú prácu ďakujeme
a tešíme sa na budúci rok.
Eva Gambaľová,
predsedníčka poroty
Na Lachovej sa opäť „spíkovalo“
Tak ako býva každý rok v tomto čase zvykom, sa 12. mája
v ZŠ Lachova uskutočnil 15. ročník jedinečnej súťaže Malá
olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa ZŠ.
O
súťaž je zo strany
základných škôl každoročne veľký záujem,
v tomto roku sa prihlásilo 12 škôl z celého okresu
Bratislava V.
Súťaž je určená pre talentovaných žiakov, ktorí
vynikajú v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách v 6
disciplínach, ako: čítanie
s porozumením, rozprá-
vanie, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná
zásoba atď. Celá súťaž prebiehala hravou formou. Zo
súťaže si okrem pekných
zážitkov a nových poznatkov odnieslo každé družstvo malý darček a žiadne
dieťa nezostalo sklamané.
Najšťastnejšie boli však
určite tri víťazné družstvá,
ktoré boli ocenené hodnotnými cenami:
1. miesto: ZŠ Tupolevova
20
2. miesto: ZŠ Nobelovo
námestie 6
3. miesto: ZŠ Lachova 1
Vďaka patrí nielen učiteľom, ktorí pripravili
svojich žiakov na Malú
olympiádu, ale aj sponzorom a organizátorom tejto
vydarenej akcie: Slovak
Ventures a ZŠ Lachova.
svoj talent, tanečné, hudobné, recitačné a pódiové zručnosti, ktoré
sú výsledkom celoročnej
práce v škôlkach pod vedením trpezlivých a nápaditých učiteliek. Túto
pestrú prehliadku pohybu, úsmevov, kostýmov,
hudby, štýlov a rytmov
si nenechali ujsť rodičia
detí, starí rodičia, súrodenci a ďalší príbuzní.
Niektorí by boli privítali, keby v Petržalke bola
väčšia sála, pretože sa im
neušli vstupenky.
(upr)
Deti –
Kvety Zeme
DK Zrkadlový háj
17. mája praskal
vo švíkoch. Uskutočnil sa tu 15.
ročník slávnostnej
akadémie Deti –
Kvety Zeme pod
záštitou starostu
Vladimíra Bajana.
P
ostupne sa na pódiu
vystriedalo 220 detí
zo 16 petržalských materských škôl. Predviedli
(upr)
Mnoho Petržalčanov, ktorí chodia
na denné štúdium do stredných či
základných škôl, trávi čas napríklad
brigádovaním. Je ťažké v dnešnej uponáhľanej dobe spojiť príjemné s užitočným. Mne sa to však podarilo.
Ako štvorročnú ma mama prihlásila na modernú gymnastiku. Najprv to boli dva tréningy, potom tri,
nakoniec štyri tréningy týždenne.
Dodnes si pamätám svoju prvú trénerku Maťku Šagovú, ktorá sa snažila posmeliť nás nálepkami za dobré
výkony. Zápisníček s nálepkami má
pre mňa dodnes nesmiernu cenu.
Tento nádherný šport som si postupom času zamilovala a už to neboli farebné nálepky, čo ma pri ňom
držali. Viac ako 11 rokov som sa mu
aktívne venovala a dal mi toho veľmi
veľa. Či už sú to skúsenosti, priatelia
alebo nezabudnuteľné zážitky.
Pri gymnáziu som už ďalej nestíhala. Ale keď to už vyzeralo na definitívny koniec, jedna z mojich bývalých tréneriek Silvia Rohlíčková
(hlavná trénerka gymnastického
klubu TJ Sokol) mi dala návrh. Ponúkla mi trénovanie malých detí,
vo veku 4-6 rokov. Najprv sa mi to
zdalo šialené, nevedela som si samu
seba predstaviť v úlohe trénerky, ale
za pokus to stálo. Doma som si pripravila základnú rozcvičku, cviky
a prvky vhodné pre malé začiatočníčky. Pri prvom a druhom stretnutí
s rodičmi a deťmi som bola naozaj
nervózna, ale každým tréningom to
bolo lepšie. Dnes už si neviem predstaviť nič krajšie, ako zájsť v piatok
po škole do telocvične a byť tam
s nimi. Je to najkrajšie a najmilšie
odreagovanie sa po únavnom týždni - vidieť ich nastúpené vedľa seba
v ružových dresoch s rozžiarenými,
zvedavými očkami. Každý úsmev,
každá snaha a každé jedno „pani trénerka“ ma zahreje pri srdci. Do tejto
práce, a najmä do mojich malých
ružových gymnastiek, som bezpodmienečne zamilovaná. Teraz som ja
„tá“, čo rozdáva nálepky do ich zošitkov a dojíma ma predstava, že si
ma budú pamätať do konca života,
presne tak, ako si ja pamätám svoju
prvú trénerku.
Prajem každému, aby si našiel niečo, čo mu sadne tak, ako mne trénovanie malých gymnastiek. Preto, že
to nerobím len pre seba, a viem, že
tým malým ostane aspoň zápisník
s nálepkami skrývajúci pekné spomienky z detstva. Viac informácií na:
www.gymnastika.sk
Zuzana Uličná 3.A,
Gymnázium Pankúchova
PETRŽALSKÉ NOVINY
Na základe požiadaviek obyvateľov, ale aj
pre zlepšenie statickej
dopravy a nižšie zaťaženie vnútroblokov
v okolí Jiráskovej
ulice, mestská časť
Bratislava - Petržalka pristúpila
k prepojeniu
dvoch parkovísk
oddelených
zemným valom
s oplotením.
P
repojenie
spevnených
plôch - parkovísk zabezpečil miestny podnik Verejnoprospešných služieb Petržalka. Všetku prácu vykonal
podnik vlastnými kapacitami
až na zemné práce, ktoré urobila dodávateľská firma.
Práce od prvého zakopnutia do pôdy až po skončenie
prestavby trvali necelé tri
týždne a 12. mája 2011 prepojenie parkovísk odovzdali
Petržalčanom do užívania.
Vodičom sa zjednodušil vjazd
a výjazd na parkovisko Jirás-
27. 5. 2011 • 9
ŽIVOT PETRŽALKY
Námestie
by sa mohlo
dočkať obnovy
Konečne
sú prepojené parkoviská
kova,
va, ale predovšetkým sa odľahčilo
hčilo zaťaženie komunikácií
Iľjušinova a Tupolevova.
Náklady na prepojenie parkovísk dosiahli 7 800 eur.
Doterajšie riešenie prístupu
na jedno z týchto parkovísk
ohrozovalo chodcov, dokonca
kolidovalo s trasou, po ktorej
chodili rodičia s deťmi. Súčasný starosta Petržalky o tom
hovoril s obyvateľmi z Tupolevovej ulice už pred minuloročnými voľbami a na ich podnet
vydal rozhodnutia, na základe
ktorých môžu dnes autá cho-
diť po ceste a chodníky môžu
opäť slúžiť chodcom. A nebolo to ľahké, keďže aj v tomto
prípade (ako vo viacerých
iných) mesto dáva svoje pozemky mestským častiam
do prenájmu za takmer
komerčné ceny a ešte aj
s prísnymi podmienkami. Ide
však o pozemky, kde chce samospráva realizovať verejnoprospešné stavby (parkoviská
či chodníky), a preto Petržalka s mestom veľmi intenzívne
rokuje o zjednodušení celého
procesu.
Tupolevova ulica si ešte
vyžaduje niekoľko ďalších
dopravno-bezpečnostných
úprav, ktoré budú nasledovať.
Juraj Jánoš
Foto - autor
Budem povzbudzovať, aby vyhrávali
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa skončili možno skôr, ako
by nám to bolo milé. Dobrá nálada, ktorú aj napriek neúspechu
slovenského tímu zanechali, však dosiaľ rezonuje. V 1. B na Základnej škole Tupolevova nás stále víta nástenka, dôkaz, že aj
najmenší Petržalčania si hokej užívali.
Z
ákladná škola Tupolevova bola jednou zo
siedmich škôl, ktoré svojimi
výtvarnými a umeleckými
dielkami prispeli k hokejovej
atmosfére v Petržalke. Aj oni
vlajkami, plagátmi či maskotom vyzdobili DK Zrkadlový
háj, v ktorom sa zápasy vysielali na veľkoplošnej obrazovke. „Deti sa na majstrovstvá
veľmi tešili, keď bola možnosť
urobiť výstavu, hneď sme sa
jej chopili,“ prezradila Zuza-
na Poláková, triedna učiteľka
1. B. Okrem jej najmenších
zverencov skrášlili petržalskú „fun arénu“ aj starší žiaci.
Piataci vyrobili Goolyho, deviataci zas maketu fanúšika.
„Každá trieda žila hokejom,
robili si nástenku, tabuľky,
zapisovali stavy a umiestnenia. Všetci sme to prežívali
naplno. Deti chodili do školy
pomaľované vlajkami, učili
sa v hokejových dresoch. Atmosféra bola úžasná.“
Rovnako ako radosť z úspechu prežívali prváci aj žiaľ,
keď slovenský tím vypadol.
Niekedy sú to práve deti, ktoré nám musia pripomenúť, že
každá boliestka raz prebolí
a treba ísť ďalej:
Katka Skladaná (7 r.): Páčilo sa mi, ako boli fanúšikovia poobliekaní, aké mali parochne, a tiež ako dávali hráči
góly. Bola som trochu smutná, keď prehrávali. Doma
sme ich povzbudzovali. Slo-
venských hokejistov budem
povzbudzovať aj ďalej, lebo
sa mi páčia.
Nikolka Moravcová (7 r.)
- Páčilo sa mi, ako krásne
Slováci dávali góly, ako ich
fanúšikovia povzbudzovali
a tiež, že nás maskot rozveselil, keď sme vypadli. So
sestričkou sme najprv plakali, no keď sme v poslednom
zápase vyhrali, už som bola
veselá.
Simonka Balažovičová
(6 r.): Veľmi sa mi páčilo, že
dávali góly, no nepáčilo sa
mi, že sme nevyhrali. Myslím, že ich treba povzbudzovať aj ďalej, aby znova
vyhrávali.
(lu)
Na Vlastneckom námestí v lokalite Dvory
IV sídli hlavná pošta,
aj vďaka nej patrí táto
lokalita medzi frekventovanejšie časti
Petržalky. MČ sa ešte
v minulom volebnom
období rozhodla námestie zrevitalizovať.
Pôvodne sa s prácami
malo začať v júli minuprelého roku. Okrem pre
sunutia stánkov s PNS
a zeleninou, však k žiadnej významnej zmene
nedošlo.
S otázkou, ako pokračuje projekt, ktorý
počítal s parkovými
úpravami,
osadením
košov, či výmenou asfaltu za dlažbu, sme
sa obrátili na petžalskú hovorkyňu Máriu
Grebeňovú - Laczovú:
„V piatok 6.5.2011 podpísal starosta Vladimír
Bajan zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Po zverejnení zmluvy
na internete (toto zabezpečuje ministerstvo)
odovzdá mestská časť
stavenisko zhotoviteľovi
a začnú sa práce. Firma,
ktorá bude projekt realizovať, bola vybraná formou verejného obstarávania, je ňou spoločnosť
TSS Grade,a.s., Bratislavská 4, 917 02 Trnava.
Do súťaže sa prihlásili
3 firmy. Rozhodujúcim
kritériom pre výber realizátora bola cena za
dodávku diela. Komisia
skúmala, či konkrétny
uchádzač ocenil všetky
položky výkaz - výmer
z čoho vyplynula finálna
cena. Revitalizácia Vlasteneckého námestia by
mala byť dokončená
31.12.2011.“ O tom, či
sa Petržalčania konečne dočkajú odkladanej
premeny zanedbaného
námestia vás budeme
informovať.
(ld)
10 • 27. 5. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠKOLST VO
Čo ukázal monitoring znalostí našich deviatakov?
V minulých mesiacoch prebiehalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Prinášame vám prehľad
výsledkov jedenástich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka.
43
44
51.5
37.4
45.6
42.9
43.8
55.5
41.7
44.3
51.5
13.3
16.8
49.5
4
23.5
13.2
15.8
65.1
9.2
17.6
49.2
-9.9
-8.9
-1.4
-15.5
-7.3
-10
-9.2
2.6
-11.2
-8.7
-1.4
0
0
0.69
0
0.02
0.01
0.01
0.44
0
0.02
0.78
štatistická signifikancia
44
40
39
36
34
34
32
31
24
20
17
Rozdiel oproti NP
ZŠ Černyševského
ZŠ Dudova
ZŠ Lachova
ZŠ Turnianska
ZŠ Tupolevova
ZŠ Budatínska
ZŠ Prokofievova
ZŠ Pankúchova
ZŠ Gessayova
ZŠ Holíčska
ZŠ Nobelovo nám.
Percentil školy
štatistická signifikancia
0.38
0.01
0.08
0
0.03
0.04
0
0.24
0.16
0.91
0.09
Priemerná úspešnosť školy
Rozdiel oproti NP
-2.3
-8.2
4.4
-13.8
-6.9
-6.1
-16.8
-3.4
4.9
-0.5
6.8
Počet žiakov
Percentil školy
42.4
17.8
73.8
6.1
23
25.2
3.6
37.1
75.5
52.2
81.3
Názov školy
Priemerná úspešnosť školy
55.9
50
62.6
44.4
51.3
52.1
41.4
54.8
63.1
57.8
65
Slovenský jazyk a ltieratúra
Počet žiakov
44
40
39
36
34
34
32
31
24
20
17
Rok 2010
ZŠ Černyševského
ZŠ Dudova
ZŠ Lachova
ZŠ Turnianska
ZŠ Tupolevova
ZŠ Budatínska
ZŠ Prokofievova
ZŠ Pankúchova
ZŠ Gessayova
ZŠ Holíčska
ZŠ Nobelovo nám.
41
35
27
18
34
39
26
50
34
37
27
59.4
63.6
73
56.7
57.5
60.9
68.1
68.7
66.8
67.2
62
19.9
34.4
75
12
14.8
24.8
56.1
58.3
48.6
51.1
28.9
-8.2
-4
5.4
-10.9
-10.1
-6.7
0.5
1.1
-0.8
-0.4
-5.6
0
0.11
0.05
0.01
0
0.01
0.89
0.59
0.73
0.87
0.22
Matematika
Názov školy
Slovenský jazyk a ltieratúra
ZŠ Černyševského
ZŠ Dudova
ZŠ Lachova
ZŠ Turnianska
ZŠ Tupolevova
ZŠ Budatínska
ZŠ Prokofievova
ZŠ Pankúchova
ZŠ Gessayova
ZŠ Holíčska
ZŠ Nobelovo nám.
Matematika
Rok 2011
ZŠ Černyševského
ZŠ Dudova
ZŠ Lachova
ZŠ Turnianska
ZŠ Tupolevova
ZŠ Budatínska
ZŠ Prokofievova
ZŠ Pankúchova
ZŠ Gessayova
ZŠ Holíčska
ZŠ Nobelovo nám.
41
35
27
18
34
39
26
50
34
37
27
54
56.6
59.6
45.6
47.5
46.7
49
56.8
47.8
46.6
42.8
34.1
41.1
50
13.6
17.7
15.8
21.1
41.7
18.3
15.7
9.9
-6.1
-3.5
-0.5
-14.5
-12.6
-13.4
-11.1
-3.3
-12.3
-13.5
-17.3
0.05
0.34
0.92
0.02
0
0
0.05
0.36
0
0
0
Sumár výsledkov
Sumár výsledkov
Národný priemer
Štandardná odchýlka
počet žiakov
Vysvetlivky:
Počet žiakov - počet všetkých
žiakov školy, ktorí sa zúčastnili
na testovaní 9 v danom predmete v danom roku.
Priemerná úspešnosť školy
- priemer úspešností všetkých
testovaných žiakov danej školy
v danom predmete a roku.
Percentil školy - umiestnenie
školy v rámci všetkých škôl,
na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete a da-
Slov. jazyk a literatúra
58,20 %
18,90 %
42 386
Matematika
52,90 %
20,10 %
4 5381
nom roku. Tento údaj určíme
tak, že školy usporiadame
do poradia podľa dosiahnutej
priemernej úspešnosti v teste
a ich poradie vyjadríme hodnotou percentilu na stupnici
0 – 100. Hodnotu percentilu zaokrúhľujeme na jedno
desatinné miesto. Percentil
vyjadruje, aké percento škôl
dosiahlo horší výsledok. Napríklad, ak sa škola umiestnila
na 90. percentile, jej výsledok
Národný priemer
Štandardná odchýlka
počet žiakov
interpretujeme tak, že 90 %
škôl získalo horší výsledok
v danom teste.
Rozdiel oproti NP - rozdiel
priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru
v danom testovanom predmete a roku. Kladná hodnota
znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako NP. Záporná hodnota znamená, že
priemerná úspešnosť školy je
nižšia ako NP.
Slov. jazyk a literatúra
67,60 %
19,10 %
44 657
Štatistická signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru vyjadruje pravdepodobnosť, že sa rozdiel medzi
priemernou úspešnosťou školy
a národným priemerom bude
na základe dostupných dát
javiť ako výrazný, hoci je v skutočnosti len prejavom náhody
(presnejšie toho, akí žiaci sa
zhodou okolností ocitli v testovaní na danej škole). Za štatisticky signifikantný pripúšťa-
Matematika
60,10 %
25,40 %
4 750
me ten výsledok, pri ktorom
je pravdepodobnosť takejto
chyby menšia ako 0,05 (resp.
5 %). Ak je hodnota štatistickej
signifikancie väčšia alebo rovná
ako 0,05, rozdiel nepovažujeme
za štatisticky významný.
Výsledky nájdete aj na stránke
www.nucem.sk
Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
PETRŽALSKÉ NOVINY
27. 5. 2011 • 11
ŠKOLST VO
Záleží nám na výsledkoch žiakov aj učiteľov
Dňa 16. 5. 2011 sa v ZŠ Budatínska 61 v Bratislave uskutočnil odborný seminár k výsledkom
celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2010/2011.
S
eminár zorganizovalo oddelenie školstva, kultúry
a športu mestskej časti Bratislava - Petržalka pod vedením
Mgr. Veroniky Redechovej
- vedúcej oddelenia školstva,
kultúry a športu Miestneho
úradu Bratislava - Petržalka 5.
Výsledky
celoslovenského
testovania žiakov s osobitným zreteľom na ZŠ a žiakov
mestskej časti Bratislava - Petržalka prezentovali zamestnanci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelania
pod vedením PhDr. Romany
Kánovskej, riaditeľky ústavu.
Na odbornom seminári sa
zúčastnili riaditelia ZŠ, učitelia testovaných predmetov
v 9. ročníku a školskí koordinátori testovania z Petržalky
a Rusoviec.
Cieľom seminára bolo
1. Zhodnotiť výsledky do-
siahnuté žiakmi základných škôl v mestskej časti Bratislava - Petržalka
a Bratislava - Rusovce.
2. Hľadať príčiny nižšej
úspešnosti petržalských
škôl v porovnaní s ostatnými mestskými časťami
Bratislavy.
3. Vyjadriť pripomienky zo
strany pedagógov a navrhnúť riešenia.
V úvode PhDr. Romana
Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania,
odprezentovala celkové výsledky dosiahnuté deviatakmi na celom Slovensku.
Vysvetlila, že v testoch boli
otázky troch úrovní náročnosti, ktoré žiaci zvládli
s rôznymi výsledkami.
Mgr. Košinárová, koordinátorka pre tvorbu testov
z matematiky, prezentova-
la výsledky z matematiky.
Okrem iného konštatovala,
že medzi neobľúbené úlohy
už dlhodobo patria úlohy
z geometrie, ktoré žiaci riešia iba zriedkavo a s nízkou
úspešnosťou.
Niekoľkoročná skúsenosť
potvrdzuje, že výsledky testovania zo slovenského jazyka sú v percentuálnom
vyjadrení o niečo lepšie ako
z matematiky. Vo svojej
prezentácii Mgr. Laššová,
koordinátorka pre tvorbu
testov zo slovenského jazyka a literatúry, analyzovala
výsledky jednotlivých bratislavských mestských častí.
Výsledky nášho obvodu boli
horšie ako v ostatných mestských častiach. Odporúčala
učiteľom pracovať s textami
umeleckej i vecnej literatúry
a tvoriť k nim úlohy, v ktorých treba využiť logické
myslenie. Je potrebné naučiť
žiakov aplikovať informácie
získané pri čítaní.
Po zaujímavých prezentáciách sa k slovu dostali učitelia základných škôl. Vyjadrili svoj názor na problémy
a vidia ich takto: problémom
číslo jeden je odlev žiakov zo
ZŠ na osemročné gymnáziá.
V triedach zostávajú priemerní a slabí žiaci, ktorí nemajú motiváciu ani záujem
dosahovať lepšie výsledky,
pretože stratili konkurenciu.
Preferovanie používania informačno-komunikačných
technológií neprispieva k zvyšovaniu úrovne čitateľskej
gramotnosti detí, práve
naopak. Preto šťastnejším
riešením by bolo hľadať
do testov kratšie ukážky,
ktoré by vychádzali zo života. Úspešnosť riešenia
úloh by sa zvýšila aj tým, že
otázky k úlohám budú mať
jednoznačné zadanie. Už
niekoľko rokov sa ako prvý
predmet testuje matematika. Unavení a z neúspechu
ťažších úloh frustrovaní
žiaci často neuspejú ani pri
riešení jednoduchších úloh
zo slovenského jazyka a literatúry. Striedanie poradia
testovaných predmetov by
možno ukázalo výsledky
trochu v inom svetle.
Možno k objektívnejším
štatistickým výsledkom by
prispelo aj to, keby boli testovaní nielen žiaci ZŠ, ale
aj osemročných gymnázií
(všetci pätnásťroční) , teda
tí, ktorí ako rozumový potenciál zo ZŠ odišli.
Zaujímavá myšlienka, ktorá stojí za zváženie u tých,
ktorí majú moc a môžu
o tom rozhodovať.
(upr)
Malí Petržalčania vyhlasujú súťaž v upratovaní
Lukáš Chovan spolu so svojimi priateľmi už vyše mesiaca upratuje Petržalku. Spoločne vyzbierali 49 vriec
odpadu. Nerobia to pre peniaze. Motivuje ich vidina čistejšieho a krajšieho prostredia. Robia to, pretože to
považujú za správne. Lukáš a jeho priatelia majú 11 rokov. Teraz vyhlasujú súťaž Upracme si okolie.
N
ajprv prišiel stručný,
formálny mail, v ktorom
stálo: „urgentné – prosím, zavolajte.“ Detský hlas v telefóne
ma poriadne prekvapil a ani
pri osobnom stretnutí ma
údiv z tohto pozoruhodného
mladého muža neprechádzal.
Prišiel pripravený, v notese
mal prehľadne poznačené
miesta, ktoré spoločne s priateľmi čistil, počet naplnených vriec a poznámku, či sa
do danej lokality treba vrátiť.
Lukáš sa ešte v apríli zapojil do upratovania Bratislavy.
Spontánna akcia šíriaca sa
vďaka sociálnej sieti facebook spájala dobrovoľníkov,
ktorým nebolo ľahostajné,
ako bude mesto vyzerať počas hokejových majstrovstiev. Keď sa akcia skončila,
Lukáš sa zamyslel, prečo by
sme mali upratovať len pred
príchodom turistov, veď aj
v Petržalke, máme svoje obľúbené miesta ktoré „zdobia“
smeti. Spoločne s kamarátmi Anitou Omastou (11 r.),
Denisou Ondrúškovou (11
r.), Robom Vaňom (11 r.)
a Adamom Setvákom (11 r.)
už zbierali odpadky pri Chorvátskom ramene, na ihrisku
medzi nákupným centrom
a Sadom Janka Kráľa a v okolí
Železničnej stanice Petržalka,
kde maľovali aj koše (na farby
prispeli MP VPS Petržalka).
V pláne majú tiež vysádzanie
kvetov a hľadajú sponzorov,
aby mohli skrášliť múrik pri
detskom ihrisku medzi Námestím hraničiarov a Chorvátskym ramenom.
Chýr o mladom uvedomelom obyvateľovi sa rýchlo
dostal k starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi.
Netrvalo dlho a Lukáša pozval na osobné stretnutie.
Za dobrovoľnícke aktivity
mu, okrem iného, venoval aj
pamätnú medailu Majstrovstiev sveta 2011 v ľadovom
hokeji so slovami, že bude
prvý zo Slovákov, ktorý má
zlatú medailu z majstrovstiev.
Lukáš stretnutie tiež využil,
navrhol, že zorganizuje súťaž
pre všetkých Petržalčanov,
ktorí by radi prispeli k čistote svojho okolia. Starostovi
sa nápad páčil a prisľúbil, že
víťazovi mestská časť venuje
zaujímavé ceny.
Na otázku, prečo by sme sa
mali do súťaže zapojiť, Lukáš
odpovedá: „Je to vizitka Petržalky, mali by sme ukázať, že
nie sme leniví a chceme aby
nám tu bolo lepšie.“ Ak veríte,
že sny detí by sa mali plniť a aj
vám prekáža pohľad na neporiadok vo svojom okolí, pripojte sa. Súťaž prebieha od 26.
mája do 9. júna. Posledný deň
je zároveň uzávierkou pre
maily, v ktorých nezabudnite
uviesť kontaktné údaje, lokalitu, ktorú ste vyčistili, počet
vyzbieraných vriec a priložte
aj fotky plochy pred a po vyčistení (aj s vrecami). Lukáš
spoločne s priateľmi vyberie
víťaza. Adresa: [email protected]
Autor a foto:
Lucia Drevická
12 • 27. 5. 2011
ČISTENIE PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Zberný dvor bezplatná služba
pre obyvateľov
Podľa skúseností miestneho
podniku Verejnoprospešných
služieb napojeného na rozpočet
mestskej časti Bratislava - Petržalka, málo obyvateľov pozná,
a teda aj využíva možnosť zbaviť
sa objemného odpadu legálnou
bezplatnou cestou uložením
v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici č. 6.
Zberný dvor je zriadený práve
pre obyvateľov Petržalky (fyzické
osoby).
Dvor na Čapajevovej raz ročne
od jedného obyvateľa prijme
až 200 kg malého stavebného odpadu a 1 kubický meter
drevených dosiek s rozmermi
maximálne v dĺžke 2 m a šírke
0,5 m. Tiež odoberajú od občana
rozobratý nábytok (napr. skrine,
postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod.)
Petržalčan okrem toho môže
priviezť do Zberného dvora
na Čapajevovej 6 kovový odpad,
elektrické spotrebiče (chladničky, práčky, televízne prijímače,
PC, monitory a pod.), tabuľové
sklo (okrem skla s drôtom), ale aj
biologický, resp. „zelený“ odpad
(lístie, tráva, konáre).
Raz ročne možno priniesť aj
4 kusy automobilových pneumatík – človek zaplatí poplatok
1,5 € za jednu pneumatiku.
Kvantitatívne obmedzenia sú
dôležité preto, aby služby petržalského zberného dvora nezneužívali špekulatívni podnikatelia, pretože spomínané služby
zberného dvora sa ich netýkajú.
Pri dovoze odpadu do zberného dvora je obyvateľ povinný
riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora, predložiť prevádzkovateľovi občiansky preukaz
na zápis o uskladnení odpadu.
V knihe dovozov odpadu pre
štatistické vyhodnocovanie bude
zapísané meno a priezvisko,
bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné
údaje pracovník zberného dvora
nezaznamenáva. Pri dovoze odpadu do zberného dvora je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici zberného dvora.
Zberný dvor je v prevádzke
denne okrem nedele a sviatkov
od 8. do 18. hodiny.
Tento rok sa zo
všetkých médií
dozvedáme, že
Európska únia
vyhlásila rok
2011 za Rok
dobrovoľníctva.
R
ada by som uviedla niekoľko príkladov. Jedným
z nich je aktivita usmiateho
chalana Lukáša Chovana
z ZŠ Gessayova, ktorý sa so
svojimi kamarátmi kedykoľvek vyberie upratovať Petržalku, namaľovať smetný
kôš či zábradlie.
Ďalším príkladom je
minulotýždňové čistenie
Chorvátskeho ramena. Organizovala ho mestská
časť a zúčastnilo sa na
ňom asi 200 vekovo rôznych dobrovoľníkov, od
šikovných žiakov základných škôl, cez aktivistov
z občianskeho združenia
Mladá Petržalka, pracovníkov miestneho úradu až
po činorodých seniorov.
Potešila ma aj reakcia pisateľa, ktorý sa na internete
o čistení ramena dozvedel až
deň pred akciou a v diskusii
napísal „Veľmi ľutujem, že
sa akcia uskutoční cez pracovný deň. Rád by som sa aj
s rodinou zapojil do nej, ale
kým prídeme z práce a donesieme deti zo školy/škôlky,
tak je 16.30 - a kým by sme
prišli k Chorvátskemu ramenu, bolo by po akcii. Nemôžete niekedy v budúcnosti zorganizovať upratovanie
Na Petržalke nám záleží
v sobotu?“ Môžem potvrdiť,
že na tom pracujeme.
Mestská časť sa témou
dobrovoľníctva intenzívne
zaoberá, pretože takýchto
podnetov má viac. Jeden
z nich je aj od občianskej
iniciatívy Petržalka – naše
mesto, ktorá najbližší víkend
Už niekoľko rokov projekt
Naša Bratislava organizuje
Nadácia Pontis a mestská
časť Bratislava - Petržalka
sa tohto roku doň zapája až
7 projektmi. Okrem založenia e-mailových kont
a naučenia internetovej
komunikácie dôchodcov
Rok dobrovoľníctva isto nie je
formalitou a neverím niekomu,
kto o Petržalke tvrdí, že tu funguje anonymita a nevšímavosť k okoliu.
plánuje prispieť ku skrášleniu životného prostredia v Petržalke. Jej aktivisti
sa rozhodli natrieť most
a opraviť lavičku na moste cez Chorvátske rameno
medzi Topoľčianskou a Tematínskou ulicou. Nebola
im ľahostajná pred časom
ani budúcnosť pontónového
mostíka cez rameno.
Ďalšou príjemnou skúsenosťou s dobrovoľníckou
aktivitou je telefonát s mladým mužom, ktorý sa ma
ako koordinátorky projektov pýtal na podrobnosti
pomoci seniorom v Klube dôchodcov počas celobratislavského
júnového
podujatia Naša Bratislava.
môžu 17. júna dobrovoľníci
pomôcť napr. v miestnych
materských a základných
školách natrieť oplotenie
areálu, vymaľovať vestibul,
natrieť lavičky, kvetináče,
namaľovať na chodník didaktické pomôcky pre žiakov, zasadiť trávu do letnej
školy prírody.
V najväčšej bratislavskej
mestskej časti Rok dobrovoľníctva isto nie je formalitou a neverím niekomu,
kto o Petržalke tvrdí, že tu
funguje anonymita a nevšímavosť k okoliu.
Nemôžem prijať ani názor
mladého režiséra Jakuba
Kronera, ktorý v Petržalke
pred rokmi študoval a tvrdí,
že v Petržalke zostávajú len
tí mladí ľudia, ktorí odtiaľ
nedokážu utiecť. Nemôžem
veriť ani novinárke Jane
Beňovej, ktorá sa v článku
nemenovaného periodika
vyjadrila o mladých Petržalčanoch ako o vulgárnych
a hovorí o čiernej diere
bezmocnosti a necitlivosti,
o tom že v Petržalke nie je
ani jedna dobrá reštaurácia
či kaviareň.
Neviem, odkiaľ berú odvahu paušalizovať. Opýtali
sa všetkých mladých, keď
za nich hovoria? Legitimovali azda tých, ktorých kritizujú, aby si boli istí, že šlo
o Petržalčanov? Urobili si
podrobný prieskum v reštauračných a kaviarenských
zariadeniach, aby mohli
hodnotiť kvalitu?
Vážila by som na ich mieste slová, dvojnásobne preto, že pracujú v mediálnej
a umeleckej sfére a ich slová
sa počítajú.
Vážim si všímavých Petržalčanov, ich zapojenie
do života mestskej časti a verím, že aj naďalej budeme
svedkami toho, že práve Petržalka je lídrom pre obyvateľov v ostatných mestských
častiach.
27. 5. 2011 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kosenie nie je jednoduché
Nie všetci sú spokojní s kosením zelene v Petržalke. Aká je teda situácia?
T
ento rok mestská časť začala s prvou kosbou skôr
ako vlani, už pred Veľkou nocou 18. apríla. Následné vlhké
a teplé počasie vytvorilo priam
ideálne podmienky na rýchly
rast zelene. A tak sa s druhou
kosbou začalo o 2 týždne skôr,
ako sa predpokladalo.
Nové vedenie mestskej časti
zdedilo personálne aj technicky poddimenzovanú VPS-ku
a nadôvažok jedna z dodávateľských firiem, ktorá zabezpečovala kosenie na našom území,
odstúpila od zmluvy. Starosta
Vladimír Bajan pristúpil preto
k okamžitým aj systémovejším
riešeniam. Rozhodol o dvoj-
zmennej prevádzke pracovníkov miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, aby
sa čo najviac vykryla súčasná
komplikovaná situácia. A aj tí
pracovníci, ktorí majú v miestnom podniku Verejnoprospešných služieb na starosti čistenie pozemných komunikácií,
boli nasadení na kosbu.
Okrem toho mestská časť
oslovuje úrady práce, aby získala ďalšie pracovné sily, ktoré
zaučí na kosenie. Ďalšie možnosti riešenia situácie mestská
časť našla v interných zdrojoch
a do kosenia zapojili aj školníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Petržalka. Na kosenie má
podnik VPS, ktorý je napojený na rozpočet mestskej časti,
k dispozícii 2 kosačkové traktory, 4 štvorkolesové kosačky
a k štyrom krovinorezom zakúpili minulý týždeň tri ďalšie. Podľa vyjadrenia vedenia
Verejnoprospešných služieb
by nasledujúca kosba mala byť
jednoduchšia. Okrem trávnatých plôch, ktoré má v správe
mestská časť, sú na území Petržalky pozemky vo vlastníctve
hlavného mesta a iných subjektov. Mestská časť ich vyzýva,
aby sa tiež rovnako zodpovedne postarali o svoje plochy, kosili a udržiavali na nich čistotu.
Veľkokapacitné kontajnery
Nestihli sme
využiť možnosť
pristavenia kontajnera
na našej ulici počas
jarného upratovania
a chcem sa opýtať, či
mestská časť niekedy
ešte bude dávať kontajnery alebo nie?
A
j takúto otázku pred pár
týždňami e-mailom poslal jeden z obyvateľov vedeniu
mestskej časti. Otázok s podobným obsahom prichádza
na miestny úrad viacero aj telefonicky.
Veľkokapacitné kontajnery
v predošlých rokoch mestská
časť zabezpečovala dvakrát
ročne – počas jarného a jesenného upratovania. Ide o finančne náročnú aktivitu. Ročne si
táto služba spojená s pristavením a odvezením veľkokapacitných kontajnerov vyžadovala z rozpočtu mestskej časti
približne 110-tisíc eur. Petržal-
ský starosta Vladimír Bajan je
zástancom kontinuálnej starostlivosti o čistou v mestskej
časti počas celého roku, a teda
aj častejšieho pristavovania
kontajnerov. Obyvatelia totiž
počas celého roku prerábajú
svoje domácnosti a vzniká im
pritom menší stavebný odpad,
Odpadkové koše chýbajú
Na celú Petržalku je 209 košov naozaj málo, hoci ich pracovníci VPS vysýpajú každý druhý až tretí deň a okolo Veľkého Draždiaka v lete dokonca denne.
Najväčší nedostatok odpadkových košov vnímajú obyvatelia
na Petržalskom korze. Koše chýbajú na Mánesovom námestí,
Námestí českého ľudu, na terasách domov pri obchodoch..
Deficit smetných košov pociťujú aj na Znievskej ulici, na Nobelovom námestí, ale aj na ostatných terasách Petržalky napr.
na Námestí hraničiarov. Smetné nádoby na drobný odpad by
sa zišli aj pri verejných detských ihriskách. Veľmi navštevovanými miestami, kde by sa zišli koše, je tiež Tyršovo nábrežie,
cyklistická dráha smerom k vodnému dielu Čunovo a rekreačná časť Petržalky - Chorvátske rameno.
Kritická situácia je v Sade Janka Kráľa, v blízkosti zastávok
MHD a v bezprostrednom okolí školských zariadení.
Nové vedenie mestskej časti si uvedomuje deficit odpadkových košov a viaceré už v Petržalke pribudli. Skúsenosti s nimi sú však rôzne. Niektoré koše neprežijú
od inštalácie ani 24 hodín. Na Nobelovom námestí ostal
po koši iba kovový nástavec. Hoci pribudol v apríli, v máji
sa po ňom zľahla zem. Koše z Petržalského korza zmizli
tiež a tie ktoré zostali, už nespĺňajú požiadavky na riadne čistenie a údržbu. Nestačí teda len osadiť nové koše,
ale aj obnoviť staršie na miestach, kde zostali len držiaky,
alebo stĺpiky. Podľa zistení je v Petržalke potrebných 212
nových smetných košov. Ak by sme chceli smetnými košmi „pokryť“ aj rekreačnú časť lužných lesov a celú trasu
Chorvátskeho ramena, mestská časť by potrebovala kúpiť
viac ako 250 nových košov.
Ak si spočítame, že cena jedného smetného koša je zhruba 100 až 120 eur, predpokladaná suma, ktorú mestská časť
potrebuje investovať do obnovy a osadenia smetných košov, predstavuje viac ako 28 000 € (okrem košov v SJK).
Čo navrhujete, aby koše slúžili svojmu účelu, nedeformovali, nemizli a nevyužívali sa na iný účel? Napíšte nám, zaujímavé podnety radi zverejníme.
alebo sa potrebujú zbaviť starého nábytku, okenných rámov
či postele. Aby sa nehromadil
odpad v pivniciach a spoločných priestorov obytných domov, mestská časť sa rozhodla
nadštandardne rozšíriť službu
rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Petržalke
na 4-krát ročne.
Väčšiu zodpovednosť za
umiestnenie zbytočných vecí
by mali prejaviť aj obyvatelia,
pretože na mnohých verejných
priestranstvách a pri kontajnerových stanovištiach sa objavujú veci, ktoré tam nepatria a nerobia Petržalke dobré
meno. Nezodpovedné zbavovanie sa nepotrebných vecí je
nefér voči ostatným obyvateľom a životnému prostrediu.
Nielen bezdomovci, ale aj
deti takýto odpad roznášajú do širšieho okolia, a tak sa
stáva, že namiesto pekného
uprataného prostredia, aké
obdivujeme v susedných krajinách, máme niekde nevzhľadné zákutia s matracmi, starými
dverami či umývadlom.
Okrem plánovaného kvartálneho pristavovania kontajnerov
pre obyvateľov na sídliskách
občan má možnosť - napríklad v prípade nárazového vypratávania bytu - kedykoľvek
v priebehu kalendárneho roku
objednať si za úhradu veľkokapacitný kontajner od miestneho podniku VPS, pričom
samotný prenájom kontajnera
na jeden deň stojí objednávateľa 8 eur. Bližšie informácie čitateľ nájde na www.mpvps.sk/
kontajnerova-preprava-odpadu/. Ak obyvateľ privezie takýto odpad priamo do Zberného
dvora na Čapajevovu 6, odpad
mu vezmú bezplatne.
Dvojstranu pripravila Mária Grebeňová-Laczová, tlačová tajomníčka MČ Petržalka
14 • 27. 5. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
PA R K O VA N I E
GLOSA
Dom proti domu?
Nuž, koľkože nás prišlo diskutovať do „zrkadláku“ o parkovaní v Petržalke - aké je dnes, prečo je to tak a čo robiť
ďalej? V Petržalských novinách sme zámer mestskej časti - poslancov, starostu, odborníkov na dopravu avizovali
tri týždne vopred. Petržalčania, príďte povedať svoj názor.
V novinách sme dali tejto výzve titulok Riešme veci spoločne. Rovnako dlhý čas bolo oznámenie o diskusii „zavesené“
na web stránke www.petrzalka.sk. Len málokto z nás by
mohol povedať, že o diskusii nevedel. Koľkí prišli? Úprimne. Až sa to hanbím napísať. Okrem niekoľkých pracovníkov petržalského úradu vrátane starostu, vari desiatich
súčasných a bývalých poslancov župy, mesta a miestnej
Petržalky, piatich či šiestich novinárov sa na verejnej diskusii nezúčastnilo viac ako sedem - osem Petržalčanov. Tých,
o ktorých rada hovorí premiérka ako o bežných ľuďoch,
čiže ľudí bez funkcií. Pochopenie riešenia problému parkovania ako verejného záujmu v Petržalke dalo, aspoň v tej
chvíli, odpoveď: parkovanie mnohých, či skoro všetkých
Petržalčanov, ktorí majú autá, zaujíma len, či až - po ich
vlastné autá. Kde zaparkuje práve ON, ONA, naša rodina.
Teraz, večer, zajtra. Nie viac, ani ďalej. Ak témou diskusie
bola aj opytovacia formulácia, že kam sme sa to dostali
s parkovaním, ozvenou bolo, že tam, kde sme sa dostali so
vzťahmi medzi sebou navzájom. K ľahostajnosti, nezáujmu o toho druhého, tretieho, ďalšieho...
V stredu aj vo štvrtok som po desiatej večer prešiel časť
Lúk. Ak by sa v tú noc niečo prihodilo aspoň v tretine panelákov, okolo ktorých som prešiel, nedostala by sa z hlavnej
ulice ku vchodu domu sanitka ani hasičské auto. Nielenže
bol autami zatarasený priestor pred vchodmi, ale vôbec
prístup z ulice - 20 či 30 metrov k nemu. Najskôr by musel
nejaký tank na seba natlačené autá zvalcovať, aby sa cez
ne, už ako šrot, mohli ratovať ľudské životy a majetok. Až
tam sme sa dostali... Prestalo sa dodržiavať to zaužívané voľný koridor ku vchodu na šírku auta, keby niečo. Tí, ktorí
bývajú v konkrétnom dome ho síce podvečer nechajú, nezaparkujú naň, ale bezočivec z vedľajšieho paneláku, ktorý
chce vidieť z okna na svoje BMW, Mercedes, Škodu či Golf
alebo inú značku, ho bezohľadne zaplní. Nepreženiem, ak
vyslovím, že v tej chvíli akoby odsúdil na smrť niekoho, kto
by v noci potreboval rýchlu zdravotnícku pomoc, keď rozhodujú sekundy. Veru, až sem sme sa dostali...
Takže skôr, ako sa postavia parkovacie domy, alebo sa
nájdu iné spôsoby riešenia katastrofického parkovania v Petržalke, je vo verejnom záujme, aby sa najskôr ochraňovalo
zdravie a životy ľudí. V minulom čísle sme písali o parkovaní
už aj ako o ničení obecného, štátneho majetku a súkromného - ciest, chodníkov, trávnikov, priestorov pred vchodmi
do panelákov. Nepríjemne sme sa posunuli ešte ďalej. Nestraším, neprivolávam, ale nemožno nevidieť potenciálne
hrozby a dôsledky. Poslanci by mali naliehavo pripraviť VZN
a schváliť takú normu pre Petržalku, ktorá určí podrobné
pravidlá parkovania. Právne vymáhateľné. Kde a ako áno,
kde už nie a prečo. Majú ich v Banskej Bystrici, v košickej
mestskej časti Ťahanovce a v iných mestách. A vôbec nie
kacírsky sa už nielen ja domnievam, že na to sa netreba nikoho už pýtať, či sa to niekomu bude páčiť alebo nie. Tu
majú zástupcovia občanov pred sebou len zodpovednosť.
Lebo sa môže stať, že si to jednotlivé domy začnú v pude
sebazáchovy riešiť po svojom. Stačí si prečítať niektoré odkazy za stieračmi, všimnúť vymlátené odrazové sklá, vidieť
rozrezané pneumatiky. Žeby domy raz či čoskoro proti domom?
Stranu pripravil Rudolf Gallo
Diskutovali sme
o parkovaní
V utorok 10. 5. 2011 o 17. h v DK Zrkadlový
háj sa uskutočnilo verejné prerokovanie
analýzy parkovania v Petržalke.
S
tarosta Vladimír Bajan
v úvode vysvetlil, že riešenie parkovania nie je práca
na 4 roky, ale ide o dlhodobú
úlohu. Je potrebné konať, nastaviť pravidlá a riešenia, ktoré
musia byť rozumné, aby odolali prípadným povolebným
zmenám. Požiadal obyvateľov,
aby nečakali od neho vyriešenie parkovania, pretože to sa
vyriešiť nedá – motorizácia sa
totiž nezastaví. Treba však, ako
povedal starosta, eliminovať
jej dosah na obyvateľov mestskej časti v čo najväčšej miere. Obyvatelia sa oboznámili
s analýzou statickej dopravy
v Petržalke, ktorú prezentoval Dr. Ing. Peter Schlosser zo
spoločnosti Dotis Consult. Terénny prieskum pre analýzu sa
uskutočnil pred rokom a pol
a poukázal na veľké nedostatky v parkovaní. Z noci do rána
prieskumníci napočítali v Petržalke takmer 33 500 vozidiel
na parkoviskách a priľahlých
komunikáciách. Ukázalo sa,
že Petržalke v deň prieskumu
chýbalo zhruba 13 500 parkovacích miest. Až 59, 8 percenta
vozidiel nemalo kde korektne
zaparkovať. Fotodokumentácia potvrdila rozmach neriadeného, bezohľadného parkovania a prekračovanie kapacity
existujúcich parkovísk.
Ing. Schlosser vyčíslil napr.
do akej miery novopostavené
objekty ukrojili z parkovania
pôvodných obyvateľov, ako aj
nedodržanie noriem na pokrytie nárokov na parkovanie.
Z analýzy statickej dopravy
vyplynulo niekoľko úloh pre
samosprávu: podpora legislatívy (STN, TP, VZN), pod-
pora daných systémov pre
statickú dopravu, tvrdé zníženie počtu výnimiek, tvrdšia
vymožiteľnosť dodržiavania
platnej legislatívy.
Výhodou Petržalky je, že ako
jediná mestská časť má spracovanú podrobnú analýzu statickej dopravy, ktorú samospráva
môže využiť. Na druhej strane
– podľa spracovateľa P. Schlossera „je potrebné vypracovať
projekty na realizáciu garážových domov s ekonomickým
zhodnotením a dopravným
posúdením, vypracovať základy systému regulovaného
parkovania v oblasti, kde bude
vybudovaná nová hromadná
garáž pre obyvateľov“.
Starosta Vladimír Bajan
predstavil možnosti, s ktorými sa v Petržalke uvažuje
a o ktorých bude treba rozhodnúť v jednotlivých lokalitách a komunikovať o nich
s obyvateľmi. ,,Ukazujú sa ako
reálne viaceré riešenia - polozapustené, zapustené parkoviská, kultivovaný garážový
dom - určite nie taký, ako je
na Ševčenkovej, zvýšenie zapustených parkovísk o jednodve poschodia. Niekde zrejme
bude treba nájsť kompromisné riešenia. Vieme, že v minulosti bola možnosť vybudovať
garážové domy, ale stroskotalo
to napríklad na veľkom odpore
obyvateľov.“ V diskusii obyvatelia potvrdili vážnosť situácie
a potrebu riešenia parkovania v Petržalke. Poukázali aj
na niektoré konkrétne problémy, ktoré sa vlečú z minulosti.
Potvrdili, že problémom sú
zaparkované firemné autá, ako
aj vozidlá obyvateľov bez trvalého pobytu v Petržalke, často
aj z iných miest, ktorí v nej
parkujú. „Docestujú v pondelok ráno a stoja tam celý týždeň, dane odvádzajú v mieste
trvalého bydliska a nám ostáva
problém,“ povedal jeden z Petržalčanov. „My nevieme bonifikačne zvýhodniť domácich
s trvalým bydliskom.
Na to sú rôzne teórie, či petržalská karta, ktorá by okrem
iných výhod mala aj zvýhodnené parkovisko, existujú rôzne nálepky, ktoré sa dajú riešiť
čítačkami,“ uviedol V. Bajan. Zo
strany občanov padol aj návrh,
aby domácnosti s viacerými
autami mali jedno parkovacie
miesto a s každým ďalším miestom by poplatok zaň rástol. Starosta Bajan o tomto návrhu povedal, že to nemá v súčasnosti
oporu v legislatíve. Na otázku,
kto bude stavbu nových parkovacích miest realizovať a kto to
zaplatí, starosta vysvetlil, že vybudovanie jedného parkovacieho miesta stojí dnes cca 1 200
– 1 500 eur. Mestská časť nemá
30 miliónov eur na to, aby ich
mohla investovať do nových
parkovacích miest. Ako dodal,
parkovanie chcú začať riešiť
tam, kde by to bolo najmenej
bolestné a oslovia niektoré firmy, ktoré majú záujem o financovanie cez PPP projekty.
Utorková verejná diskusia
bola prvá zo série na tému
parkovanie. Ďalšie verejné prerokovania mestská časť zorganizuje podľa vývinu situácie
a pri nových skutočnostiach
v jednotlivých etapách riešenia
tejto problematiky.
PETRŽALSKÉ NOVINY
TA K Ú P E T R Ž A L K U C H C E M M AŤ
Denné tábory pre
petržalské deti
Kam s deťmi, ktoré
prázdninujú, a pracujúci
rodičia nevedia, aký
program im zabezpečiť?
Centrum voľného času
na Gessayovej ul. 6, ktoré
už 25. rok organizuje denné
tábory, ponúka posledné
voľné miesta na prázdninové tábory v termínoch
od: 4. júla do 26. augusta
od 7.30 do 16.30 h. Pestrý program počas prázdnin je tematicky zameraný
na šport, ekologické aktivity, tvorivé dielne, výlety
po Bratislave, na pátranie
po podstate „zázrakov“, hry,
súťaže, celodenné výlety.
Súčasťou denných táborov
sú celodenné výlety na Donovaly Habakuky - Dobšinského rozprávkový svet
a do Tropicária - najväčšieho stredoeurópskeho akvária v Budapešti.
Prihlášky na denné tábory prineste do 25. júna
denne od 14. do 17.30 h.
Bližšie informácie:
www.cvcgessayova.eu,
číslo telefónu: 6231 5979.
(mp)
Akú Petržalku chcem mať?
Pestrú, farebnú,
multifunkčnú, interaktívnu.
N
ajradšej by som bola
za to, keby bolo v Petržalke viac zelene, čo si pravdupovediac neviem veľmi predstaviť, ako to urobiť. Ale viem
si predstaviť, že by šlo pohnúť
napríklad s bezpečnosťou, ktorá sa mi zdá tiež nedostačujúca. Je nás tu veľa na malom
priestore, je tu mnoho zákutí,
kde sa dá zaiste dobre niekoho okradnúť, ale napríklad aj
po ceste na hrádzu sa musím
vyhýbať prapodivným indivíduam, ktoré naháňajú strach.
A pritom by to mohla byť
cesta veľmi príjemná. Tiež by
sa dalo ísť aj tu niekde do prírody, najmä teda po okrajoch
sídlisk, ale žiaľ táto príroda
na mňa skôr pôsobí ako odkladisko kadečoho a nie priestor na príjemnú prechádzku.
Najradšej by som bola, keby
boli tieto miesta viac sprístupnené, chcelo by to vytvoriť
akúsi vlastnú petržalskú infraštuktúru, cesty, po ktorých
by ľudia chodili často a radi.
Tiež by to chcelo vytvoriť
nejaké miesta, neviem práve,
či konkrétne kiná alebo iné
zábavné centrá, ale chcelo by
to jednoducho miesta, kde by
sa ľudia stretávali, ale na druhej strane by im to poskytlo aj
aké-také súkromie. Ako býval
napr. kedysi taký Propeler človek tam bol vonku, stretol
kopec kamarátov a známych,
ale keď sa chcel s niekým
len porozprávať, tiež to šlo.
Chce to niečo na vyrovnanie tej ,,králikárne“, v ktorej
trávime toľko času, niečo
na kompenzovanie betónu,
viac kontaktu s prírodou,
a potom nám možno bude aj
menej liezť na nervy, že sused
zase vŕta a druhý má príliš
nahlas pustenú muziku a tí
sa zase hádajú. Jednoducho
to chce občas niekam vypadnúť a v Petržalke nie je veľmi
kam, hoci by stačilo niektoré
miesta len trochu upraviť, dať
tam nejaký stánok s občerstvením, lozenie pre deti a psov
a je to. O čom si však myslím,
že je absolútne príšerné, tak
to je parkovanie. Aby som
večer po siedmej už musela
parkovať na trávniku, to je
fakt zlé. A evidentne nie som
jediná. A pritom je tu množstvo nevyužitých plôch, ktoré
nie sú ani pekné, aby sa ich
oplatilo zachovať. Tak to by
som chcela v Petržalke ja.
Laura Pacherová
POLEMIC
na Lúkach
Jungmannova vyzerá lepšie
Koncert populárnej
skupiny Polemic sa
začne v DK Lúky
na Vígľašskej
29. júna o 19. h
Pracovno-slávnostné zavŕšenie projektu Zeleň pre mesto malo byť
3. mája popoludní. Pre zlé počasie sa však toto oficiálne stretnutie
nekonalo, ale hneď ako sa vyjasnilo, začala sa výsadba.
Skupina Polemic vznikla začiatkom 90. rokov,
kedy nahrala aj svoje prvé
demo. Po vydaní prvého albumu razom stúpla
popularita skupiny, čoraz
viac bolo počuť ich hity
Mesto a Do ska v rádiách.
Polemic má dnes na konte už osem albumov a je
neoddeliteľnou súčasťou
slovenskej hudobnej scény. Dnes vidíme skupinu
v zložení: Peter Opet, Braňo Bajza, Michal Novácky,
Peter Šandor, Peter Huraj,
Miroslav Baričič, Ľubomír
Horák, Andrej Juráš, Juraj
Cocher a Branislav Feješ.
Z
eleň pre mesto je celoslovenská súťaž firmy Orange, ktorá ponúkla 3 300 €
na výsadbu zelene, v ktorej
sa elektronickým hlasovaním rozhodovalo o lokalite.
Petržalčania dokázali svoje
ekologické cítenie, keď vďaka
ich hlasovaniu zvíťazil vnútroblok Jungmannovej ulice.
Sídlisko je bohatšie o viac ako
15 stromov a kríkov.
Dá sa povedať, že to miesto zívalo prázdnotou, bolo
pusté a bez duše. Zmena priniesla oživenie, príjemnejšie
prostredie, či už pre deti,
dospelých alebo psíkov. Obdivné pohľady ľudí, ktorí
vynoveným prostredím prechádzajú po prvý raz, ho-
voria za všetko. Nielen pre
nás obyvateľov sídliska je
príjemné, že sa ešte niekto
stará o prostredie, v ktorom
žijeme.
A čo hovoria na zmenu
ľudia z okolia?
Simona, študentka obchodnej akadémie: „Je to tu
teraz oveľa krajšie, človek sa
cíti omnoho lepšie v peknom,
upravenom prostredí aj výhľad z okna pôsobí reprezentatívnejšie.“
Mladý podnikateľ Michal: „Som rád, že mestská
časť Petržalka dostala vďaka
súťaži Zeleň pre mesto šancu
reflektovať požiadavky občanov. Podpora nás teší a myslím, že forma a tvar Petržalky
sa mení, stáva sa lepším miestom pre život.“
Eva, ktorá tu žije už 25
rokov: „Mojím snom bolo
mať pod oknom stromy. Sama
som si na balkóne vypestovala tri malé, ktoré som pred
panelák vlastnoručne vysadila. Túto výsadbu beriem ako
splnenie sna.
Myslím, že tieto tvrdenia sú
jasným dôkazom úspešného
splnenia cieľa. Azda nám pod
stromy pribudnú aj lavičky
a obnoví sa aj detské ihrisko.
Dúfajme, že podobnú možnosť
dostanú aj iné petržalské lokality a že budeme túto mestskú časť spoločne podporovať
a viesť k lepšiemu.
Zuzana Uličná
27. 5. 2011 • 15
Príležitosť
pre mladých
animátorov
Súkromná stredná
umelecká škola
animovanej tvorby
Bratislava srdečne
pozýva všetkých
priaznivcov animovaného filmu na Medzinárodný festival
animovaných filmov
stredných škôl –
ANIMOFEST 2011.
Dňa 16. júna 2011 sa
uskutoční už 6. ročník
tohto jedinečného podujatia, ktoré poskytuje
priestor na prezentáciu
mladých animátorov zo
Slovenska aj zahraničia.
Animofest vznikol ako
cena riaditeľky SSUŠ
animovanej tvorby Viery Zavarčíkovej s cieľom
konfrontácie študentov
SSUŠAT s ostatnými študentmi stredných škôl
vo svete.
Tento rok bude program festivalu obohatený aj o vyhlásenie
výsledkov súťaží UAT
GRAPHIC – Medzinárodná súťaž grafického
dizajnu stredných škôl,
a UAT PHOTO - Medzinárodná súťaž fotografického dizajnu
stredných škôl, taktiež
organizovaných SSUŠ
animovanej tvorby.
Na uvedených súťažiach sa môžu zúčastniť študenti všetkých
typov stredných škôl zo
Slovenska aj zahraničia,
ktorí majú chuť zmerať
si sily s konkurenciou
a zabojovať o hodnotné ceny.
Zárukou pozitívneho
hodnotenia
súťažnej
práce je v prvom rade
originalita nápadu a kreativita jeho stvárnenia,
ale prirodzene aj kvalita
výtvarného a technického spracovania.
Uzávierka prihlášok
je 1. jún 2011. Podrobné informácie nájdete
na: www.uat.sk
(upr)
16 • 27. 5. 2011
Spoločne sme prežili
veľkonočné sviatky.
Petržalská miestna organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku už niekoľko
rokov organizuje relaxačné
pobyty počas veľkonočných sviatkov. V tomto roku
bolo rekordných 74 účastníkov, ktorí prežili jarné
sviatky v Turčianskych Tepliciach v Penzióne Panda
a v hoteli Relax.
Väčšinu času sme venovali nášmu zdraviu
v akvaparku. V termálnej
vode sme pookriali na tele
i na duši, či už v plaveckom, sedacom alebo rehabilitačnom bazéne. Odvážnejší vyskúšali bazén s tzv.
divokou vodou.
Zúčastnili sme sa aj na jednodňovej návšteve Kremnice. Navštívili sme Banské
múzeum - štôlňu Andrej,
kde sme videli exponáty zo 17. až 20. storočia.
Oboznámili sme sa s históriou dobývania zlato-striebornej rudy. Štôlňou asi
60 metrov pod povrchom
zeme sme prešli s ručnou
lampou v nepremokavých
kabátoch. V polovici cesty
nás čakalo milé prekvapenie - bryndzové chlebíčky
a dubovica. V Kremnici
na námestí nás čakalo ďalšie prekvapenie. Nečakane
sme sa stretli so starostom
pánom Bajanom, ktorý sa
zaujímal o náš pobyt. Veľmi nás to potešilo. Pekné
dojmy sme si odniesli aj
z výletu v Gaderskej doline, kde sme sa nevedeli
nasýtiť prekrásnej prírody.
Na spoločné posedenie
pripravili naše členky kultúrny program so spevom
z 30. rokov minulého storočia. V pondelok nezabudli
naši „chlapci“ na veľkonočné zvyky - šibačku.
Valéria Baluchová
ŽIVOT PETRŽALKY
Aj Slávik Slovenska
podporoval našich hokejistov!
Tretieho mája sa už po ôsmy raz rozozvučala ZŠ Lachova
lahodnými hláskami malých speváčikov aj veľkých spevákov
na súťaži OK Slávika Slovenska 2011.
O
rganizátorka Mgr. Zuzana Miškovičová v príhovore zdôraznila, aká dôležitá
je hudba a interpretácia ľudovej piesne, ktorá v sebe skrýva
veľa poetických hodnôt, ktoré
pomáhajú v deťoch vytvárať
kladné ľudské vlastnosti a tiež
pomáha nášmu národu uchovávať ľudové tradície. Súťažiacim sa prihovoril aj riaditeľ
školy Mgr. Gustáv Nagy, ktorý zaželal deťom veľa šťastia
a úspechov v súťaži.
Pred samotnou súťažou býva
dobrým zvykom deti povzbudiť krátkym programom. Všetci prítomní sa mohli započúvať
do veršov v básni Milujte hudbu, ktorú zarecitovala svojím
zvonivým hláskom Iva Gályová
zo 6. A. (žiačku pripravila pani
učiteľka J. Csibová). Dovolím
si zacitovať pár veršov: „...Milujte hudbu. Hudba nech je vo
vás ako kyslík v píšťalôčkach
pľúc...“ V druhej básni s názvom O piesňach sme mohli
počuť ďalšie prekrásne slová,
akoby venované tejto súťaži.
Citujem: „...Darina Laščiaková
spieva piesne z Oravy...“ „Speváčka spieva – ozýva sa hora
našich pretrhnutých citov,
zvučia jej piesne proti prúdu
rieky...“ A naozaj, po odznení
melodických veršov zaznel
spev dlhoročnej víťazky petržalských Slávikov Evy Miškovičovej, ktorá zaspievala tklivú
svadobnú pieseň Lítala si lastovenka. Predchádzajúce verše
tak ožili v melódii. Druhá temperamentná pieseň Budú hrať
v plnej sile a kráse odštartovala
prehliadku speváckych talen-
tov. Celá súťaž sa niesla v duchu porekadla Máj, lásky čas,
pretože najčastejšie spievanou
piesňou bola ľúbostná pieseň
Ej padá, padá rosička. O výkonoch súťažiacich rozhodovala
trojčlenná porota v zložení
Mgr. art. Elena Matušová –
dirigentka speváckeho zboru
Lúčnica, PaedDr. Eleonóra
Kapasná-Vančíková – hudobná dramaturgička a bývalá
sólistka Lúčnice a Mgr. Mária
Straková – vedúca speváckej
zložky SĽUK-u, ktorá už dlhé
roky garantuje vysokú odbornosť, o čom svedčia aj výborné
umiestnenia v ďalších kolách.
Až do pol jednej zneli piesne z detských hrdielok aj cez
prestávky medzi jednotlivými
kategóriami vďaka korepetítorovi Jurajovi Miškovičovi,
bývalému žiakovi našej školy,
ktorý sprevádzal a zabával deti
hrou na klavíri. Chvíľami sme
si mysleli, že sme vo Východnej, chvíľami na SuperStar.
Niektoré výkony detí svojím
prejavom, intonačnou čistotou
a originalitou mohli konkurovať aj „superstaristom“. V závere deti odchádzali s náručou
plnou darčekov, ktoré zabezpečilo ZRPŠ, Lúčnica a sponzor,
ktorý venoval každému zú-
Chceme vedieť viac
U
ž viac ako rok realizuje občianske združenie
Ulita s podporou Nadačného
fondu Slovak Telekom, Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie pre deti Slovenska
vzdelávacie aktivity pre deti
predškolského aj školského
veku žijúce na sídlisku Kopčany. Hlavným cieľom je zvýšiť
školskú úspešnosť detí a budovať u nich pozitívny vzťah ku
škole a učeniu.
Počas školského roku sú
vždy dvakrát v týždni dvere
Komunitného centra Kopčany
otvorené pre deti navštevujúce
prvý a druhý stupeň základnej školy. V rámci tzv. doučka
pre malých a veľkých si môžu
pod individuálnym vedením
pracovníčok urobiť domáce
úlohy a precvičiť školské učivo
pomocou rôznych cvičebníc
a vzdelávacích programov. Je
tu aj priestor na vytváranie
školských projektov prostredníctvom počítačov s pripojením na internet či požičanie
kníh. Za usilovnú prácu môžu
nakoniec získať ako odmenu
rôzne školské pomôcky.
Radosť a motiváciu k učeniu potvrdzujú nielen výpovede detí či vysoká návštevnosť
týchto aktivít, ale aj fakt, že
mnohé z nich využívajú možnosť požiadať o domáce úlohy
navyše. Ich vypracovaním tak
PETRŽALSKÉ NOVINY
častnenému dieťaťu slovenskú
vlajočku a víťazom šiltovku so
slovenským znakom na podporu slovenským hokejistom.
Našim chlapcom sa síce vyhrať
nepodarilo, ale zo Slávika odchádzali všetci ako víťazi.
Zuzana Miškovičová,
organizátorka
A tu sú výsledky súťaže:
1. kategória:
Michal Vaľko - Spojená škola
Sv. rodiny Gercenova 10,
Romana Čalfová ZŠ Dudova 2,
Ema Gundová- ZŠ Lachova 1
2. kategória:
Kristína Freyová - ZŠ s MŠ
Trnkova 1, Jarovce,
Peter Tibenský - ZŠ Gercenova 10,
Nikol Hatašová - ZŠ + MŠ
Rusovce - Vývojová 228
3. kategória:
Magdaléna Holíková ZŠ Dudova 2,
Martin Beleš ZŠ Černyševského 8,
Alexandra Smolová ZŠ Nobelovo nám. 6
získavajú príležitosť navštíviť
s pracovníčkami centra rôzne
kultúrne a vzdelávacie podujatia. Vzdelávacie aktivity
sa však nekončia skončením
školského roku. Počas letných
mesiacov je priestor centra pripravený pre všetkých
predškolákov a predškoláčky,
čo od septembra nastupujú
do školy. V rámci dvoch týždňov trvajúcej predškolskej
prípravky si deti môžu precvičiť všetko to, čo budú v škole
potrebovať. Viac informácií
nájdete na www.ulita.eu.sk
Miroslava Lemešová
foto: archív OZ Ulita
PETRŽALSKÉ NOVINY
Otvorili sme keramickú a smaltovú dielňu
S podporou Nadácie VUB sme vo februári 2011 zriadili v našom zariadení IMPULZ na Žehrianskej keramickú a smaltovú dielňu, ktorá rozšírila
tvorivé arteterapeutické aktivity rehabilitačného strediska a v budúcnosti
prispeje k rozšíreniu portfólia výrobkov chránených dielní.
Reakcie klientov na zriadenie keramickej a smaltovej
dielne
Miška: V keramickej dielni sa
mi páči, pretože veci, ktoré
vymodelujeme sa dajú vypaľovať a potom farbiť. Lucia nás
všeličo naučila a je veľmi milá.
Najviac sa mi páčilo, keď sme
modelovali zvieratká. Ja som
modelovala korytnačku a motýle. Tiež som vymodelovala aj
jedovatú kvetinu. Aj tá sa mi
podarila.
ázov projektu Kontakt
s hlinou – cesta k sebe
a iným je metaforickým vyjadrením nášho snaženia
smerujúceho k individuálnemu rozvoju schopností klienta, jeho verbálneho vyjadrovania, motivácie k vysloveniu
vlastných pocitov a hodnotiaceho stanoviska. Pri tvorivej
činnosti sa snažíme o vytvorenie príjemnej atmosféry aj
prostredníctvom hudby, ktorá prispieva k odbúravaniu
stresu u klientov, k rozvíjaniu
ich fantázie a upevňovaniu
vzťahov v komunite.
Vzhľadom na to, že
z technických dôvodov sa
inštalácia keramickej dielne
pretiahla a klienti boli už
netrpezliví, pripravili sme
pre nich náhradný program,
ktorý bol vhodnou motiváciou a prípravou na tvorivú
činnosť s keramikou. Okrem
výroby a maľovania sadrových magnetiek a iných dekoratívnych predmetov, sme
v rámci komunity diskutovali o pripravovanom projekte,
premietali sme si fotografie
z výletov a služobnej cesty v Nemecku a Španielsku (podporenej z Nadácie
Grundtvig učiace sa partnerstvá v rámci Programu
celoživotného vzdelávania).
N
27. 5. 2011 • 17
ŽIVOT PETRŽALKY
Klienti spontánne uvítali návštevu keramickej dielne v Centre voľného času v Dúbravke, fotografovali si umelecké
predmety, ktoré na nich zapôsobili najsilnejšie a ktorými sa
neskôr nechali inšpirovať. Pri
návšteve prírodovednej časti
Národného múzea sledovali
charakteristické znaky a farbu vystavených živočíchov,
čo sa pokúsili využiť pri svojej práci s hlinou. Vychádzky
do prírody, sledovanie farebných kombinácii kvetov a ich
rozmanitých tvarov sa neskôr
premietli pri výrobe rôznych
typov smaltových šperkov.
Dielňa na výrobu dekoratívnych sviečok umožňuje
našim klientom modelovať
rôzne tvary misiek, podložiek a podstavcov, ktoré majú
okrem umeleckej hodnoty aj
praktické využitie.
V septembri pripravujeme
záverečný event projektu vo
forme vernisáže, ktorá bude
zhodnotením úsilia a prezentáciou snahy a zručností
našich klientov. Priblížime
ňou verejnosti produkty keramickej a smaltovej dielne,
ale aj výrobky ďalších chránených dielní spolu s kultúrnym
programom, ktorý pripravia
naši klienti a ich priatelia z bratislavského konzervatória.
Zuzka: Práca v keramickej
dielni sa mi páči. Robíme tam
všelijaké pekné veci. Rada modelujem misky a tanieriky pod
sviečky, ale aj zvieratá a hrnčeky. Rada maľujem, a tak sa teším
z toho, že to čo urobím, môžem
po vypálení namaľovať. Farba,
ktorú používame, sa volá glazúra a je lesklá.
Marcelka: V smaltovej dielni sa
mi páči, lebo tam robíme rôzne šperky: náušnice, prívesky
a brošne. Pracujeme tu s Dankou, ktorá nás už všeličo naučila. Predtým ako plech ideme
smaltovať, treba ho vyšmirgľovať a očistiť. Až potom ho natrieme a dáme vypáliť.
Po vypálení, keď vychladne,
ho maľujeme. Teraz robíme
šperky na Výtvarný salón.
PETRŽALSKÉ
KULTÚRNE LETO 2011
DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA
v záhrade Leberfinger v Sade Janka Kráľa
vždy v nedeľu o 17. hodine
vstup voľný
3. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.
31.7.
Divadlo MaKiLe – Pirátov syn
Vystúpenie kúzelníka Ivana Lučaniča
Divadlo Pod Hríbikom – Poprepletko
Divadlo Jaja – Ako sa psíček nechcel umývať
Divadlo Dunajka – Perníková striga Figa
7. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
Divadlo Žihadlo – O kráľovi Jonášovi
Divadlo Agapé – Dúhový autobus
Kúzelnícka šou Petra Šestáka
Igor Strinka z Kuchyne: Hudobník vandrovník
DENNÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI od 7 do 14 rokov
Klub 22 – tel.: 62 244 789
I. turnus: 4. 7. – 8. 7. – výtvarno-športový
II. turnus: 11. 7. – 15. 7. tvorivo-turistický
Klub detí Slniečko – tel.: 62 311 242
III. turnus: 18. 7. – 22. 7. – divadelno-výtvarný
IV. turnus: 25. 7. – 29. 7. – spoločenské stolové hry
CC Centrum – tel.: 63 824 390
V. turnus: 1. 8. – 5. 8. – výtvarno-historický,
práca s internetom
VI. turnus: 8. 8. – 12. 8. – výtvarno-tvorivý,
práca s internetom
M klub – tel.: 63 836 764
VII. turnus: 15. 8. – 19. 8. – historicko-poznávací
VIII. turnus: 22. 8. – 26. 8. – športovo-turistický
V čase od 7.30 do 17.00 h.
Cena 50 eur (5 dní)
V cene je zahrnuté: cestovné, vstupné na podujatia,
obedy, pitný režim, náklady na materiál.
Program zahŕňa aj športovo-zábavné hry, tvorivé dielne,
návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií Bratislavy.
Mgr. Jana Mareková
Sprievodca pôrodnicami je na webe
Najnavštevovanejší slovenský rodičovský
internetový magazín www.rodinka.sk pripravil v spolupráci s HPI unikátny projekt
interaktívnej stránky sprievodcaporodnicami.sk.
V prehľadnej tabuľke má každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi
poskytnutých údajov. Ambíciou projektu je
mapovať súčasný stav pôrodníc z pohľadu
ich služieb, ponuky starostlivosti o rodičky
a ich deti.
K rozhodnutiu pre správny výber pôrodnice napomôže aj hodnotenie služieb a starostlivosti od samotných mamičiek. Podrobné
informácie o väčšine pôrodníc v SR nájdete
na stránke
www.sprievodcaporodnicami.sk
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
PETRŽALSKÉ NOVINY
27. 5. 2011 • ročník 17 • číslo 11
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 27. 5. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
Májový koncert
ku Dňu matiek
Vedomostná súťaž
ví ako jeden z hudobných
hostí tohto výnimočného
večera. K tomuto pestrému
hudobnému obsadeniu sa
pripojí aj ďalší hosť - slovenský huslista Milan Tedla.
Vo štvrtok 2. júna sa bude
v Klube Za zrkadlom opäť
intenzívne krstiť, pričom
večer bude patriť príjemným pesničkám.
8. marca 2011 v priestoroch ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Bratislave - Petržalke sa uskutočnila vedomostná
súťaž pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka v predmete Hudobná náuka. Podujatie koordinovala Mgr. Veronika Bakičová, PhD. Súťaž
pozostávala z troch disciplín – teoretickej,
zábavnej a hudobno-percepčnej. Obsahovo bola zameraná k overeniu teoretickej
vyspelosti žiakov podľa jednotlivých ročníkov. Odbornej porote predsedala Mgr. art.
Katarína Juríková. Porota ocenila prípravu
žiakov k zvládnutiu hudobných úloh a ich
riešení. Súťaž žiakov v závere vyhodnotila a vecné dary súťažiacim s diplomami
odovzdala riaditeľka školy Lucia Celecová.
Povzbudila žiakov k štúdiu a získavaniu ďalších vedomostí z oblasti hudby.
Vyhodnotenie súťaže
Prvé miesto: Patrik Bohunský a Zuzana
Zatkalíková (3. ročník), Magdaléna Béčková
a Zuzana Horínková (4. ročník), Simona Hranaiová a Jakub Kolesár (5. ročník)
Druhé miesto: Simon Petráš a Šimon Srnka,
Sarah Baarová a Michaela Ždímalová, Zuzana Bystrická a Justína Kušpálová.
Tretie miesto: Branislav Dubéci, Dávid
Šavlík, Jakub Dubovský a Martin Gažo.
Žiakom ZUŠ Jána Albrechta k dosiahnutým
úspešným výsledkom gratulujeme.
(upr)
(bd)
V koncertnej sále ZUŠ Jána Albrechta
na Topoľčianskej ul. 15 sa uskutočnil
koncert venovaný mamičkám.
N
a podujatí vystúpili
najmenšie ratolesti,
žiaci prípravného a 1. ročníka základnej umeleckej
školy. Pestrý program pripravili pedagógovia klavírneho odboru, ktorého
umeleckým garantom je
renomovaná pedagogička
klaviristka Mgr. art. Venceslava Ilievska. Námety
skladbičiek vystihovali radostný svet detí – názvy
Jarný zvonček, Môj Dunčo, Hodinky, Zlatý dážď,
Hádanka, Kukučka, Prechádzka, Včielka, Uspávanka, Tanec Indiánov, Veselá pesnička, My sme malí
vojaci, Malá polka, Sliepočka, Zábava, Pastierik
hrá, a ďalšie, zahrali mladí
klaviristi s veľkým nadšením a bezprostrednosťou.
Dokázali úprimne precítiť
tóny, reč hudby. Program
spestrili žiaci prípravného štúdia literárno-dramatického a hudobného
odboru. Vystúpenie malo
priaznivý ohlas a vďačné
obecenstvo v preplnenej
sále odmenilo účinkujúcich vrelým aplauzom.
Každá mamička účinkujúceho dieťatka si odniesla okrem dobrého pocitu
a radosti z vystúpenia aj
kvetinku vďaky za každodennú starostlivosť. Úsilie
vynaložené do umeleckého vzdelávania mladej
generácie prináša bohaté
ovocie, vo výchove cenné
tvorivé formovanie a obohatenie duchovného života osobnosti.
(bd)
Krsty albumov
v Klube Za zrkadlom
K
oncert známej slovenskej pesničkárky spojený s krstom reedície jej
albumu bude 2. júna o 20. h.
O hudobný sprievod sa postará Samo Smetana a Miloš Železňák, ktorý spolu so
Zuzanou Homolovou tvoria
ostrieľanú „trojku“.
Súčasťou podujatia bude
takisto krst CD Vladimíra
Mertu, ktorý sa predsta-
(2i*/*,4,5Í)9,ù0,(726&
VEREJNÁ DISKUSIA MESTA BRATISLAVA
76=,+A;, :=615ÍA69
www.pko.bratislava.sk
[email protected]
www.bratislava.sk/facebook
PETRŽALSKÉ NOVINY
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír BAJAN
a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
Vás pozývajú na XIV. ročník
DNI
PETRŽALKY
27. 5. 2011 • 19
INZERCIA
SPOLUORGANIZÁTORI
A PARTNERI
1. – 25. jún
2011
GALAKONCERT
Dostihová dráha
25.6.2011
18:00 - 24:00 hod.
L u c ie B ÍL Á
HEX
FRA GIL E
ZAB UDN UTÍ
BLU ESR AID ERS
Víťaz súťaže amatérskych
hudobných skupín
Ocenenie osobností Petržalky
Ohňostroj
Moderujú: René Štúr,
Svätopluk Malachovský
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Organizované a spoluorganizované
Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka
Organizované a spoluorganizované
Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka
FUTBALOVÝ TURNAJ PRIATEĽSTVA
Futbalový turnaj oslovených organizácií a inštitúcií SR.
Termín: 4.6.2011, od 8:00 - 16:00 hod.
Miesto: ZŠ Budatínska 61, Bratislava-Petržalka
Organizátor: INTEGRASA, o.z.
STREETBALL - PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET 2011
Streetbalové podujatie pre deti, mladých, aj celé rodiny.
Termín: 18.6.2011, od 8:30 – 16:00 hod.
Miesto: Areál ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Registrácia: do 17.06.2011 do 18:00 h
Informácie: www.bscbratislava.sk, Dr. Robert Schnürmacher,
tel.: 68286831, mobil: 0918/385789
Organizátor: Školský športový klub B.S.C. Bratislava,
Petržalské noviny, s.r.o.
PETRŽALKA V POHYBE – DEŇ DETÍ
Súťaže družstiev základných škôl z Petržalky a Rusoviec.
Termín: 4.6.2011, od 14:00 - 16:00 hod.
Miesto: Športová hala na Znievskej ul., Bratislava-Petržalka
Spoluorganizátor: Školský športový klub B.S.C. Bratislava,
Basketbalový klub (BK) Petržalka
PETRŽALSKÁ ULIČNÁ FUTBALOVÁ LIGA ENGERAU STREET SOCCER LEAGUE
Súťaž petržalských uličných družstiev v malom futbale.
Termín: 11.6.2011, od 9.00 - 15.oo hod.
Miesto: Revitalizované ihrisko na Farského ul. v Bratislave-Petržalke
Registrácia: do 11.06.2011
Informácie: www.essl.sk, Robert Vizváry, mobil: 0911/137 430
Organizátor: ESSL, o.z.
HOKEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE DO 15 ROKOV
O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Podujatie organizované pre pozvané hokejbalové družstvá.
Termín: 11.6.2011, od 08.00 – 19.00 hod.
Miesto: Hokejbalový areál na Tematinskaj ul., Bratislava-Petržalka
Organizátor: Slovenská hokejbalová únia, HKL-MJM Petržalka,
predseda Slovenského hokejbalového zväzu Jaroslav Melíšek
PENALTA A MINI PENALTA
XXIV. ročník populárneho turnaja PENALTA
(Petržalské nálezisko talentov) a XV. ročník turnaja miniPENALTA,
ktorý prebieha od 18. mája.
Termín: 17.6.2011, od 9:00 – 14:00 hod. – finálové zápasy
Miesto: ZŠ Budatínska 61, Bratislava-Petržalka
Informácie: Dr. Robert Schnürmacher, tel: 68286831, mobil: 0918/385789
Spoluorganizátor: CVČ Gessayova
ENERGIA PRE ŠPORT - DEŇ ŠPORTU BEZ BARIÉR
Spoločné podujatie detí a mladých s handikepovanými rovesníkmi.
V programe účinkuje skupina Desmod, Zuzana Smatanová
a úspešní slovenskí športovci.
Termín: 22.6.2011, od 08:00 – 18:00 hod.
Miesto: Sad Janka Kráľa v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Organizátor: Slovenský paralympijský výbor (SPV)
a Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ)
OLYMPIJSKÉ NÁDEJE PETRŽALKY - CYKLISTICKÉ PRETEKY
Cyklistická súťaž pre žiakov ZŠ a verejnosť Petržalky.
Termín: 25. 6. 2011, od 09:00 – 13:00 hod.
Miesto: Dostihová dráha, Starohájska ul., Bratislava-Petržalka
Registrácia: do 25.06.2011 do 08:00 hod. na Starohájskej ul.
(Dostihová dráha)
Informácie: Ján MELEG, tel.: 68286830, mobil: 0905/595610,
mail: [email protected]
Organizátor: GM PRO Cycling, o. z.,
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN
Víťaz súťaže vystúpi v Galaprograme Dní Petržalky 25.6.2011
na Dostihovej dráhe
Termín: 18.6.2011 o 9:30 hod.
Miesto: Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava - Petržalka
Registrácia: do 10.6.2011
Informácie: www.kzp.sk, Adrián Pullmann, mobil: 0910/407-930, mail: dkl@
kzp.sk
Organizátor: Dom kultúry Lúky
DEŇ V KNIŽNICI
Vyhodnotenie súťaže školských časopisov
Termín: 14. júna 2011 10:00 hod.
Miesto: VŠK Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
25.6.2011 Dostihová dráha 10:00 - 18:00 hod.
10:00 - DETSKÁ SCÉNA
Detské súťaže, hry a tvorivé dielne, jarmok remesiel, burza kníh,
súťaž vo varení gulášu, stánky s výtvarnými aktivitami, maľovanie
na tvár, voľné hranie moderných spoločenských stolových hier, ...
12:00 - Malé pódium - Účinkujú: detské folklórne súbory Hájenka,
Lúčka, Jarabinka, mládežnícky súbor Poleno,
súkromná škola Nezábudka V. Sádovskej, HIP HOP akadémia,
tanečný súbor HALÓ HALÓ, bábkové divadlo, kúzelník Peter,
víťazi súťaže Pop hit, deti z petržalských MŠ a ZŠ a ďalší
14:00 - Súťaž o najkrajšieho petržalského orieška
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
JUNIOR OSOBNOSŤ PETRŽALKY 2011
Vyhodnotenie žiackych osobností základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka
Termín: 9. 6. 2011, 10:00 – 12:00 hod.
Miesto: DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava - Petržalka
16:00 - SENIOR SCÉNA
Účinkujú: spevácke skupiny Melódia a Nádej,
tanečná skupina Saltarello s country tancami,
tanečná skupina Orchidea, country skupina M.T.I.
Iné atrakcie
Motorové lietanie s padákom, veslovanie bez vody v Petržalke,
skákacie hrady a trampolíny, stánky s občerstvením
20 • 27. 5. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
LETO
Magio pláž pri Dunaji
už čoskoro!
Neodmysliteľnou súčasťou leta v Bratislave sa stala
Magio pláž na Tyršovom nábreží.
V
ďaka spolupráci Slovak Telekomu a Magistrátu hlavného
mesta
mes SR Bratislavy sa pravý breh
Dunaja
už po piatykrát za sebou
Dun
premení
na oázu relaxu, zábavy
prem
a aktívneho
oddychu pre všetkých
ak
obyvateľov
a návštevníkov mesta.
oby
Tohtoročná
Magio pláž otvorí
T
svoje
svoj brány na Deň detí 1. júna.
Tento deň bude pochopiteľne patriť najmä deťom, pre ktoré bude
pripravených množstvo atrakcií
a zábavy. Súčasťou otvorenia pláže
bude aj jedno veľké prekvapenie,
ktoré organizátori zatiaľ taja.
Už v týchto dňoch je na Tyršovom nábreží čulý pracovný ruch.
Navezených bolo niekoľko ton
piesku, dokončujú sa ihriská, nové
bary, obslužné budovy a ďalšie
atrakcie, ktoré tento rok na návštevníkov čakajú. Magio pláž bude
mať úplne nový vzhľad, ale zároveň
si uchová logické rozmiestnenie
do jednotlivých oddychových či
športových zón.
Areál Magio pláže ponúkne aj
tento rok priestor na maximálne
športové vyžitie a zároveň príjemný
relax na piesku alebo v tieni stromov. Chýbať nebudú sprievodné
služby ako požičovňa športového náradia, nové detské atrakcie
a, samozrejme, bar s možnosťou
občerstviť sa a stráviť na pláži príjemné chvíle s rodinou, priateľmi či
kolegami. Bohatší bude tento rok
aj sprievodný program, ktorý vyvrcholí vždy počas víkendov.
Samozrejmosťou bude vstup zadarmo pre všetkých. Celá pláž bude
opäť pokrytá wi-fi signálom Magio
internetu, do ktorého sa návštevníci budú môcť bezplatne pripojiť so
svojimi notebookmi a mobilnými
telefónmi.
(upr)
Letné odstávky vody
31. 5. 2011, 23.00 h – 4. 6. 2011, 5.00 h:
Budatínska 16, 30, 61, 63, 65, 67-69, 77-75, 79-81,
Znievska 1/A, 1-3, 2, 5-7, 6-8, 9-11, 10-12, 13-15,
16-20, 17-19, 21, 22, 23, 24, 26, 28-30, 32-34, 36-38,
40, 42, 44,
Lietavská 2-6, 8-12, 10-12, 14-16,
5. 6. 2011, 23.00 h – 10. 6. 2011, 05.00 h:
Blagoevova 2-4, 6-8, 10-12, 27
Šustekova 1, 2, 3, 5, 7, 9-11, 13-15, 25-31, 33, 35, 37
Pankúchova 5-7, 6
Mamateyova 1-3, 5-7, 6-8, 9-11, 13-15, 14, 26, 28,
30
Poloreckého 1, 3
Blagoevova 14-16, 18-20, 22-24, 28
Bulíkova 1-3, 5-7, 9 -11, 13-15, 17-19, 21-23, 25
Poloreckého 2, 5-9
Jankolova 2, 1-7, 4, 6, 8, 9
Medveďovej 1-3, 2, 4, 5-7, 6-10, 9-11, 12-14, 13-15,
16-18, 17-19, 20, 21, 30, 32, 34, 34/A, 34/B
Sklodowskej 1, 2, 4, 13-29, 31-41
A.Gwerkovej 1-11, 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 14-20
12. 6. 2011, 23.00 h – 17. 6. 2011, 5.00 h:
Holíčska 1-3, 2, 4-6, 5-7, 8, 9-11, 12, 13-15, 14-16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-28, 25, 30, 32-36, 38-42,
46-48, 50,
Budatínska 1,
Smolenická 1, 2-4, 3, 5, 8-10, 12, 14, 16, 18,
Brančská 1-5, 7, 9-11,
Šintavská 18-22, 12-14,
Strečnianska 1-3, 4-10, 9-11, 5-7, 12-18, 18, 13,
Budatínska 3, 5, 7, 9-13, 15-17, 19-21, 27, 29, 31,
33-37, 41, 43, 47-51, 53-55, 59/A,
19. 6. 2011, 23.00 h – 24. 6. 2011, 5.00 h:
Bohrova 1, 3-5, 7, 9, 11, 22
Dubnická 2-4,
Einsteinova 35,
Gercenova 1, 3, 5, 7, 9-13, 15-17, 19, 21-23, 27-29,
31-33,
Harmanecká 2-6,
Kapicova 1, 2, 4-6, 5-7, 11, 13-15,
Lenardova 2-4, 4, 6-8, 12, 14, 16, 18,
Nobelovo nám. 1, 5, 6, 7-8, 9-10,
Očovská 2-4, 6-8, 10-12
Pečnianska 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-21, 23-25, 27,
29, 31, 33,
Planckova 1-3, 2-4,
Röntgenova 2-4, 8-10, 12-14, 16,
Vilová 2, 5-19, 6, 21-27, 29-37,
Vranovská 51-59, 61-63, 65-67,
Zadunajská cesta 1-5, 7-9,
26. 6. 2011, 23.00 h – 2. 7. 2011, 5.00 h:
Andrusovova 1, 3, 2-6, 7, 8-10
Čapajevova 2
Fedinova 1-5, 2-4, 6-8, 9, 10-12, 14-16, 18-20,
22-24,
Iľjušinova 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
Jiráskova 2-6, 5-7, 8-10
Markova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
Pajštúnska 1,
Prokofievova 2, 5, 6-12, 14-16,
Tupolevova 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 9-15, 10-14, 16-18,
17-19, 19, 20, 21, 22, 24,
Ševčenkova 1-5, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 21, 25-27,
29-33, 35,
Švabinského 1-5, 2-6, 7, 8-10, 12-14, 16-18,
5. 7. 2011, 23.00 h – 9. 7. 2011, 5.00 h:
Tematínska 1, 2, 4, 6, 8, 10,
Topoľčianska 1, 3, 5, 7, 8-10, 12-14, 15, 16-18, 17,
19, 20-22, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
Starhradská 2-4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18
10. 7. 2011, 23.00 h – 15. 7. 2011, 5.00 h:
Ambroseho 1-3, 2-8, 5-7, 10-12,
Bradáčova 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Gessayova 6, 8, 9, 10-12, 11-13, 14-16, 15-17,
18-20, 19-21, 23-25, 31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47,
Osuského 1-1A, 2-6, 3-3A, 8, 10, 18-20-22, 12-1416, 24-28, 30, 32-36, 38-40,
Romanova 1-3, 2-12, 5, 9-11, 13-15, 19, 20, 21-23,
22-38, 27-29, 33, 35, 40, 42, 44,
Rovniankova 1, 2, 3, 4, 5-7, 6, 8, 9-11, 10, 13-15,
14, 16, 18, 20, 22, 24,
17. 7. 2011, 23.00 h – 22. 7. 2011, 5.00 h:
Ambroseho 9-19,
Dudova 2, 4,
Furdekova 2, 4, 6, 8,
Gessayova 2,
Hrobákova 1, 2-4, 3, 5, 7, 9, 9-19, 11, 13, 15, 2026, 25, 32-40, 42, 44,
Lachova 1, 2-8, 3-7, 9-13, 10-16, 15-19, 18-20, 2123, 22-26, 25-29, 28-32, 31, 33, 37, 39,
Mlynarovičova 23,
Nám. hraničiarov 1-3-5, 1A, 2, 4, 6, 7-9-11, 8A-8B,
10-12, 13, 14-16, 18-20, 19-23, 27-29, 31, 33, 35,
37, 39,
Osuského 5-7, 44
Starohájska 4, 8,
24. 7. 2011, 23.00 h – 28. 7. 2011, 5.00 h:
Černyševského 5-7, 8, 9, 11-13, 15-19, 21, 20, 23,
29-33, 35-37,
Farského 4-8, 10-12,
Macharova 1,
Mánesovo nám. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,
Pifflova 1-3, 5-7, 9-11,
PETRŽALSKÉ NOVINY
Pátračka
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto hľadaných a nezvestných osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Krimipríbeh
Pokec plný bolesti
Pravdupovediac ten deň bol nevľúdny.
Taký uplakanec. Keď sa po práci Miluška
(21) stretla v meste so svojím známym
z rodnej obce, s radosťou prijala pozvanie
na žúr, takže problém, čo s prichádzajúcim večerom, bol vyriešený.
O
Norbert Salay, (34)
z Malaciek
Popis osoby: nedodaný.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava I príkaz na zatknutie
pre zločin vydierania. Je
ozbrojený a nebezpečný.
Henrich Veverka, (22)
z Pezinka
Popis osoby: je 165 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
hnedé vlasy a hnedé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava V
príkaz na zatknutie pre
trestný čin úverového
podvodu.
Milan Onderka, (64)
z Pezinka
Popis osoby: je strednej
postavy, má krátke prešedivené vlasy.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava I
príkaz na zatknutie pre
trestný čin podvodu.
27. 5. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
znam, kolega oslavuje
tridsiatku, roztočíme to,
jej pripadal ako záchranný pás
hodený topiacemu. Pozvánka
z úst známeho bola prísľubom, že jej biorytmus v mínusovej rovine dostane v dobrej
spoločnosti na frak.
Roztáčanie trvalo do polnoci, potom sa s partiou rozlúčila, ráno ju čakala práca,
pri ktorej musela mať, ako
vravela, vyspatú hlavu. Pred
domom ju striaslo, byť tak
v posteli a nemusieť sa terigať
nočákom, pomyslela si, keď pri
nej zastavila modrá renaultka.
– Čo, zvedená a opustená? –
zažartoval blonďavý mládenec, ktorý sa predstavil ako
Leo. Keď sa dozvedel smer jej
cesty, ponúkol sa - s kámošom
máme rovnaký kurz, vezmeme ťa. Nasadla. V rozhovore
so spolujazdcom Dennym
nepostrehla, že auto odbočilo
z hlavnej trasy do akejsi slepej
uličky obklopenej záhradkárskymi chatkami. - Sľúbili ste,
že o chvíľu budem doma, mierne trasľavým hlasom sa
obrátila na Lea, ktorý si k nej
a Dennymu pohotovo prisadol na zadné sedadlo. – Nemám pri sebe žiadne euráče,
chalani. Neblbnite – snažila
sa o uvoľnenie mužského zovretia. - Kto tu pretriasa financie, zlatíčko? – dal komunikácii požadovaný smer Leo.
– Teraz si spolu zachatujeme.
Tento pokec si zapamätáš!
O čo ide, si Milka uvedomila
pri prvom dotyku na prsiach.
Prosby ani plač nezabrali, netrvalo dlho a prvý z dvojice jej
lakťom ľavej ruky pritlačil hrdlo a po beznádejnom odpore
do nej surovo vnikol. Po krátkej prestávke chcel pokračovať, ale akosi sa mu nedarilo.
Nahnevaný jej prikázal, aby
ho sexuálne uspokojila iným
spôsobom. - A teraz toto ukázal na svoje mužstvo, ktoré ho zrádzalo. - Tu je koreň,
on ti to urobí, ako sa patrí
- rozhodol po krátkom boji
s Milkou. Koreň bol chlap,
ako sa patrí, a tak ho nebolo
treba prehovárať. - Maličká,
teraz ti je fajn, môžeš na nás
spomínať len v dobrom.
Znásilnená dievčina, ktorú
hrdinovia vyhodili z auta, si
stihla zapamätať evidenčné
číslo vozidla, čo malo za následok, že milostné dobrodružstvo tvrďasa Lea (26)
a o rok mladšieho koreňa
Dennyho malo klasický happy
end pred súdom. Ich obrana,
že im „dala“ dobrovoľne, nebola úspešná. Či bude úspešný pobyt za mrežami, zistíme
po niekoľkých rokoch.
V Bratislavskom kraji v roku 2010 zaznamenali štatistiky 23 znásilnení (SR 117), na základe
ktorých bolo trestne stíhaných a vyšetrovaných deväť osôb. Tak hovorí § 199 zákona č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti so znásilnením: Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, alebo kto na taký čin zneužije
jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. (Okolnosťou
podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až dvadsaťpäť rokov - je osobitný motív,
závažnejší spôsob konania, ťažká ujma na zdraví, smrť, krízová situácia a. i.)
Predvídavosť ako prevencia
Štatistické čísla znásilnení evidujú len prípady,
keď sa obeť rozhodla tento trestný čin oznámiť.
Koľko z nich zostáva zamlčaných, v spomienkach na dlhé roky otrasených obetí, možno
iba odhadovať. Aj keď to nie je pre ženu práve
najpríjemnejšie, je potrebné každé znásilnenie
bezodkladne oznámiť na najbližšom útvare
polície, bez ohľadu na deň či hodinu. Počas vyšetrovania trestných prípadov mravnostného
charakteru, polícia už aj z taktického hľadiska
prihliada na to, aby veci boli spracované osobami s dlhoročnou policajnou praxou.
Ak sa žena dostane do bezprostredného
ohrozenia, nemala by sa útočníkovi vyhrážať,
že ho oznámi polícii, zastrašovaním zvyčajne
iba zvýši jeho agresivitu. Pri ataku je dôležité
neprijať rolu obete, pretože aj emocionálne
prejavy, úzkosť, lamentovanie či prosíkanie
len znásobujú násilníkovu útočnosť. Celkom
opačne pôsobí racionálny chlad a istota. Často
svoje spraví práve pokojný tón ženy, ale aj rôzna kamufláž, napríklad „Karol, kde si trčal s tým
psom?!“ a podobne. Násilníci sú často zakomplexovaní ľudia, ktorí si z rôznych dôvodov nenašli vhodné vzorce spoločensky akceptovateľnej
sexuality a nečakaná reakcia obete ich dokáže
zneistiť. Nie je dobré pred nimi utekať, obrátená
chrbtom má žena menej možnosti brániť sa. Ak
sa odhodlá pre fyzickú obranu, musí byť rýchla a efektívna, aby svojou obranou prekvapila
útočníka. Volať o pomoc je málokedy efektívne,
odborníci skôr odporúčajú kričať „horí“, ktoré je
oveľa účinnejšie.
Univerzálne rady neexistujú, každé napadnutie ženy je neopakovateľné a má svoje individuálne prvky dané poškodenou i páchateľom.
Najlepšou profylaxiou, okrem mnohých často
opakovaných rád, je predsa len predvídavosť.
Z policajného bloku
Obuškom po hlave
V neskorých večerných hodinách sa pri zábavnom podniku na Wolkrovej ulici zrejme
hlučnejšie bavila skupinka ľudí,
čo sa znepáčilo Vladimírovi S.
(32) z Petržalky. Po upozornení,
aby boli ticho a dávke nadávok, sa v rukách samozvaného
ochrancu nočného pokoja objavil kovový teleskopický obušok. Kým pokoj vyžadujúceho
občana stihli prítomní spacifikovať, zasiahli hlavu Marka V.
minimálne tri údery. Tržné rany
na hlave a ťažký otras mozgu
priviedli poškodeného do nemocnice, útočníka pred policajného vyšetrovateľa.
Nebezpečné cigarety
Navštíviť obchodný dom
na Bratskej ulici sa rozhodol
Adrián Š. (29) z Ružomberka,
na čom by nebolo nič nezvyklé. Problém bol v otváracích hodinách predajne, ktorá
v čase nočnej návštevy mala
just zatvorené. K 334 kusom
škatuliek cigariet rôznych
značiek sa nedočkavec dostal
cez okno, ktoré z dôvodu priechodnosti najprv rozbil. Tuhý
fajčiar mal policajtom čo vysvetľovať.
Odkotúľané kolesá
Ako áno, ako nie, pán Milan Ž.
(31) z Petržalky zablúdil do spoločných pivničných priestorov
bytového domu na Starohradskej ulici. Vyplatilo sa. Štyri voľne položené letné pneumatiky
spolu s hliníkovými diskami
sa jeho zásluhou odkotúľali
do nenávratných končín. Neopatrný majiteľ prišiel o vyše
1 640 eur, muž s lepkavými
dlaňami získal policajné obvinenie za krádež.
Gangstri s udicou
V rybárskom revíre pred chatkou v Rusovciach sa Miroslav
Š. a Helena Š. rozhodli rybárčiť.
Svoju ideu zhmotnili do troch
uzavretých rybárskych sietí
a jednej, taktiež v Dunaji ponorenej kovovej klietky, v ktorých bolo sedemnásť živých
rýb. Podarený pár sa preukázal povoleniami Slovenského
rybárskeho zväzu na rybolov.
To, že ryby chytali a prechovávali v čase ich individuálnej
ochrany a druhového hájenia,
je zrejme maličkosť.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 27. 5. 2011
Kto mi pomôže?
V poslednom čase ste
uverejnili niekoľko článkov
o absurdnej situácii okolo
vlastníctva terás a prístupových komunikácií k nim. Ide
najmä o schody a rampy.
Som jedným z Petržalčanov, ktorý pre dezolátny
stav schodiska utrpel úraz
na schodisku vedúcom
na terasu na rohu Lachovej a Námestia hraničiarov.
Schodisko ústi pod nadstavbou, kde sa v súčasnosti
nachádza herňa a predtým
boli na prízemí lahôdky.
Schodisko je umiestnené na parcele, ktorá
patrí magistrátu. Na tejto
parcele bola pred rokom,
dvoma vybudovaná aj
drevená terasa patriaca
k pohostinstvu. Dá sa k nej
dostať buď po spomínanom schodisku, vedľa domov Lachova 35, 37 a 39,
alebo vedľa domov na Námestí hraničiarov 1 – 13.
Schodisko sa využíva ako
cesta na veľké parkovisko
a k budove polície.
Úraz – zlomeninu priehlavkovej kosti na pravej
nohe – som utrpel ešte
v decembri 2008. Žiaľ, dodnes som sa nedozvedel,
kto je vlastníkom spomínaných schodov, čiže u koho
môžem žiadať vyplatenie
náhrady za bolesť podľa
zákona č. 437/2004 Z. z. Dozvedel som sa, že nepatria
miestnej časti, bytovému
družstvu ani magistrátu...
Požiadal som o pomoc
aj advokátsku kanceláriu,
ktorá mi po korešpondencii
s uvedenými inštitúciami
odporučila vymáhať náhradu za bolesť súdnou
cestou – podaním žaloby
na všetky tri inštitúcie. Vraj
jedna určite náhradu za bolesť zaplatí... Takúto radu
som odmietol. Nechcem si
predstaviť, aké by boli súdne náklady, veď len právna
pomoc ma stála takmer
20 percent z vypočítanej
náhrady za bolesť, na ktorú
mám ešte zo zákona právo.
Som dôchodca, uvítal by
som, keby sa niekto k zodpovednosti prihlásil a bolestné mi vyplatil.
Ing. Vincent Olejár
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Ad: Cintorín pre zvieratá áno, ale...
Reagujem na článok Stanovisko magistrátu – Cintorín pre zvieratá áno, ale...
Po prečítaní mi jednoznačne
napadne známa pesnička Keď
to nejde, tak to nejde.
Výhovorka, že legislatíva
a technické podmienky im
nedovoľujú zriadiť cintorín
pre zvieratá? A kto má v moci,
zmeniť túto legislatívu? Bezdomovci, predavači Nota
Bene, zväz invalidov, obyčajní
ľudia (nemyslím tých v parlamente)? Nie náhodou poslanci, ktorých sme si zvolili na to,
aby tvorili zmysluplné zákony
pre nás občanov, menili skostnatenú legislatívu a nielen
riešili, aké budú mať platy, odstupné, kto koho urazil a má sa
ospravedlniť, kto a čo vylepil
na nástenku a podobné žabomyšie problémy?
Cintorín pre zvieratá má
v Európe azda každé hlavné
mesto. Išlo to zriadiť aj u našich českých susedov, kde je
z cintorína krásny pietny park
s nádhernými stromami, kvietkami, lavičkami, oddychová
zóna, kde si prídu pospomínať
na svojich domácich miláčikov
ich majitelia, ale aj ľudia, ktorí
prídu len tak na prechádzku.
Nemusí každý tráviť voľný čas
návštevou obchodného centra,
mohol by ísť aj do parku, ktorý
by bol súčasne aj posledným
odpočinkom nemých tvárí,
havkáčov, mňavkáčov, možno
aj škrečkov či rybičiek z akvária, a pritom by vôbec nemusel
mať pocit, že je na cintoríne.
Žeby sa v takej Bratislave nenašlo miesto? Však nikto nežiada, aby to bolo v centre, ale
napríklad za mestom. Či aj tu
ide len o biznis a z nákupných
centier, ktoré rastú ako huby
po daždi, „kvapká“ viac?
Majitelia zvieratiek si určite
ochotne a radi zaplatia za to,
aby ich dlhoročný a verný
spoločník neskončil s odpa-
dom v kafilérii. Je to nedôstojné
a títo tvorovia si to nezaslúžia.
Hovorí sa mi to ťažko, ale niekedy je psík vernejší, úprimnejší, oddanejší a vďačnejší ako
vlastná rodina.
Je asi pohodlnejšie vyhovárať sa na neexistujúcu legislatívu, vyhrážať sa VZN a pokutami za pochovanie zvieratka
niekde v lesíku načierno, poukazovať na množstvo hrobčekov kdesi pri Malom Draždiaku (a takých miest je určite
veľa). Ale toto konečne treba
riešiť. Pýtam sa, ako je možné, že to v iných štátoch išlo.
Sme v EÚ, tak sa pozrime, aká
legislatíva je tam, ako by sa
to dalo a nie, ako sa to nedá.
Lebo - kto má srdce a mal svoje zvieratko rád a to zvieratko
vám dlhé roky robilo spoločníka, nikdy vás nezradilo,
neoklamalo, bolo s vami, keď
vám bolo smutno, určite ho
nehodíte do odpadu v kafilérii. Vždy budete hľadať preň
nejaké miesto, kde bude odpočívať v pokoji a kde si budete môcť prísť pospomínať
na tieto pekné časy.
A priznávam verejne, že to
raz budem nútená urobiť aj ja,
hoci mi to zákony nedovoľujú,
ak niekto túto asi nemennú legislatívu nezmení.
Vyzývam kompetentných,
aby hľadali riešenie, ako sa to
dá a neomieľali už spomínanú pesničku KEĎ TO NEJDE,
TAK TO NEJDE.
Ide to, len treba chcieť! Treba
mať srdce a cit a mať rád zvieratká a prírodu. Azda sa takí
nájdu aj na magistráte a úradoch, ktoré majú v moci tento
problém vyriešiť a konečne
nájdu pár štvorcových metrov
na zvierací cintorín.
Ing. Tatiana Ščepánková
Černyševského 21
r
Ad: Pôjdeme až na hranu ústavy
V článkoch, ktoré ste uverejnili na tému psov, mi chýba
informácia o miestach na voľný výbeh psov, kde sa môžu
psy pohybovať bez vôdzky
a kde je vstup inej osoby len
na vlastnú zodpovednosť.
Mám psa, ktorý je poslušný
a keď ho na takomto mieste
pustím na voľno, stane sa,
že ma ľudia upozornia, aby
som ho dala ihneď na vôdzku a nasadila mu košík. Je to
preto, že priestor nie je viditeľne vyznačený ako priestor
na voľný pohyb psov. Teraz
k rozhovoru so starostom.
Neviem si predstaviť, či
zvýšenie poplatkov vyrieši
problémy s bojovými psami,
navyše, ak sa opisuje prípad, keď pes, ktorý napadol
inú osobu, nebol na miestnom úrade ani zaevidovaný
a majiteľka zaň neodviedla
poplatok. Pri týchto psoch
navrhujem povinnosť absolvovania výcviku poslušnosti
a každoročné preskúšanie.
Ibaže medzi zvlášť agresívne
plemená by som zaradila aj
jorkšírského teriéra a čivavu.
A nemyslím to ako žart. Tie-
to psy už napadli môjho syna
bez toho, aby ich provokoval.
Práve tieto malé plemená najviac štekajú po deťoch, zúria
viac ako veľké plemená. Dokonca som musela riešiť problém,
keď maltezák natrhol ucho mojej sučke.
Zásadný omyl majiteľov týchto
plemien vidím tiež v tom, že si
ich berú na ruky. Pes na ne nepatrí, nie je predsa dieťa! Mám
aj iný názor na agresivitu psov.
Malý pes agresivitou vyprovokuje k agresii veľkého psa. Mnohí si
myslia, že malý pes nepotrebuje
výchovu. Váš článok tento fakt
ešte podporuje. Každý deň „venčím“ svojho psa v priestoroch
voľného výbehu, kde sú socializované jedince - od malých až
po najväčšie plemená. Hrajú sa
spolu bez ohľadu na plemeno
a pohlavie. Tento výbeh má časom nahradiť komplex Petržalka
City. Moja otázka - kde potom
budeme „venčit“? Mám návrh
pre starostu V. Bajana. Motivujte psičkárov. Znížte poplatok
za výcvik poslušnosti, rovnako aj
za sterilizovanie sučky a zavedenie čipu.
Martina
Chcel by som upozorniť na ničenie chodníkov dôsledkom parkovania áut na chodníkoch Šintavskej ulici.
Autá prechádzajú cez chodník obytným domom, kde sú
chodci ohrozovaní aj obmedzovaní. Okrem toho sa na
chodníku nachádzajú rôzne časti z toho, ako sa chodník
rozpadáva, čo tiež ohrozuje chodcov. Poznamenávam,
že 100 metrov odtiaľ je budova polície.
R. Gemerský
Je normálne, aby sa takáto betónová jama s rozmermi
4 m x 6 m a hĺbke 1,5 m nachádzala sto metrov od nákupného centra s potravinami, sto metrov od hlavnej
cesty a sto metrov od zastávok MHD? Nachádza sa tu
odpad rôzneho druhu, aj uhynuté vtáctvo, mačky, psy
a pobehujúce hlodavce, aj deti sem chodia vykonávať
svoje biologické potreby. Sú denne povinní sa na toto
prizerať stovky ľudí a nikomu to neprekážas? Tento
stav pretrváva od jesene roku 2010.
R. Gemerský
PETRŽALSKÉ NOVINY
27. 5. 2011 • 23
ŠP ORT
Mikulič sa najlepšie cíti v ofenzívnej činnosti
Martin Mikulič, odchovanec petržalského Polygrafu, ktorý s bývalou Artmediou získal
dva majstrovské tituly v sezóne 2004/2005 a 2007/2008 má síce iba 26 rokov, ale aj tak je
najskúsenejším hráčom prvoligového FC Petržalka 1898. Pred finišom druhej najvyššej
slovenskej súťaže sme sa s univerzálnym futbalistom a lídrom tímu porozprávali.
V domácom zápase proti Rimavskej Sobote ste zachránili
aspoň remízu, ale o druhé
miesto budete musieť ešte poriadne zabojovať...?
Táto strata dvoch bodov
nás veľmi mrzela, lebo zápas
sme dobre rozbehli, v prvom
polčase sme jasne dominovali. Z viacerých šancí sme však
dali len jeden gól, na čo sme
doplatili v ďalšom priebehu,
SMŠK Iskra má
novú webovú
stránku
Najsilnejším komunikačným kanálom súčasnej
doby je internet. Vstupom nových ľudí do klubu MŠK Iskra Petržalka
prichádzajú už čiastočné výsledky aj v tejto
oblasti, stačí iba kliknúť
na www.iskrapetrzalka.
sk. Mimochodom, MŠK
v boji o záchranu usilovne zbiera body. Po víťazstve 2:0 nad ŠKP Dúbravka naposledy hral
v Lozorne 1:1 a po 23.
kolách je na 11. mieste
so ziskom 26 bodov. Najbližšie v sobotu 28. mája
o 10.30 h na umelej tráve
na ZŠ Budatínska privíta
predposledný Ružinov.
(mv)
keď nám hostia strelili dva
góly z dvoch štandardiek. Tabuľka je od druhého po šieste
miesto veľmi natlačená, verím
však, že nakoniec predsa len
získame striebornú priečku,
na ktorej sme najviac boli
v priebehu celého tohto ročníka. Počas celej sezóny predvádzame kvalitné výkony, takže
do posledného kola budeme
zo všetkých síl bojovať o čo
najlepšie výsledky.
Ste univerzálny hráč, na ktorom poste sa najlepšie cítite,
v obrane, v strede poľa, alebo
v útoku?
Viac sa mi páči, keď som
zapojený do ofenzívnej činnosti, predsa len stredopoliari
a útočníci sú viac na očiach,
hlavne o nich sa hovorí, píše,
lebo góly sú korením futbalu.
Žiaľ, obrancovia na Slovensku
to majú ťažšie, verejnosť si ich
menej všíma, útočníci, ktorí
strieľajú góly, sú známejší.
Čím si vysvetľujete, že FC Petržalka 1898 na jar vonku už
niekoľkokrát zakopol a jeho
výkony už nie sú také presvedčivé ako na jeseň?
Áno, na jar na ihriskách už
neodvádzame také ustálené
výkony ako v prvej časti súťaže, keď sme dosahovali dobré
výsledky. Neviem čím to je,
myslím si však, že nám chýba troška psychická pohoda
a nedarí sa nám už toľko využívať aj gólové príležitosti.
Akú má podľa vás úroveň
I. liga, pomáha napredovať
výkonnostne mladým hráčom,
aby najlepší z nich časom prešli do najvyššej súťaže?
Podľa mňa pre mladých
hráčov je táto súťaž veľmi
dobrá príležitosť vyhrať sa,
získať potrebné skúsenosti
a zdokonaliť sa po futbalovej
stránke. Je náročná po psychickej stránke, aj keď, samozrejme, kvalitou zaostá-
va za Corgoň ligou. Škoda, že
I. liga nemá aj barážové miesto,
takto by mala ešte väčší náboj.
Vo svojej kariére ste utrpeli
už niekoľko ťažkých zranení.
Na vašom pohybe však vidieť, že
futbal vám znova chutí a že si ho
užívate...
Našťastie, som úplne v poriadku, z čoho mám veľkú radosť. Teším sa na každý zápas
a tréning, takto najlepšie môžem pomôcť nášmu mladému
mužstvu.
Napriek mladému veku ste
lídrom tímu, ako sa snažíte
vplývať na viacerých vašich spoluhráčov v dorasteneckom veku?
Snažím sa mladým hráčom
poradiť, pomôcť, hlavne v zápasoch chcem byť pre nich príkladom v bojovnosti, nasadení či
strieľaní gólov. Takisto sa usilujem priniesť niečo nové, čo nás
posunie vyššie.
Milan Valko
Foto: archív redakcie
Goffa v Petržalke po sezóne končí
Futbalisti FC Petržalka 1898 budú v nasledujúcej sezóne
2011/2012 účinkovať v druhej najvyššej slovenskej súťaži
I. lige už pod vedením nového trénera.
I
nformoval o tom výkonný
riaditeľ mužstva z bratislavského Prievozu Viliam
Raček, doterajší hlavný kouč
Vladimír Goffa po skončení
sezóny z klubu odíde. ,,Členovia predstavenstva pristúpili
k tomuto kroku aj vzhľadom
na to, aby si Vladimír Goffa
mohol nájsť nové pôsobisko.
Vedenie klubu zároveň poďakovalo trénerovi za prácu,
ktorú odviedol v klube. Ocenilo najmä schopnosť akceptovať filozofiu práce s mladými futbalistami a dopĺňania
mužstva z vlastných zdrojov,
ako aj doterajšie výsledky,
ktoré prekonali očakávania
akcionárov i fanúšikov,“ uvádza sa v stanovisku klubu,
ktoré poskytol Viliam Raček.
Samozrejme, Vladimír Goffa
bol z toho rozhodnutia funkcionárov FC sklamaný: ,,Som
smutný, lebo si myslím, že som
v klube odviedol dobrú prácu
a veril som, že v nej budem
pokračovať pokiaľ sa vyriešia
všetky existenčné problémy.
Na jar sme fungovali v krízovom režime, ale zvládli sme
to, uspeli sme aj športovo.
Stále sme v hre o konečné 2.
miesto v tabuľke a ak ho dosiahneme, tak to bude veľký
úspech,“ povedal V. Goffa,
ktorý naposledy bude sedieť
na lavičke FC Petržalka 1898
v záverečnom 33. kole I. ligy
v sobotu 28. mája v Senci.
(mv)
FC Petržalka pozýva na výber
FC Petržalka 1898 pozýva chlapcov na výber do futbalových mužstiev pre chlapcov 1 - 5. ročníka základných škôl
v termíne v piatok 3. júna 2011 o 18.00 h. Výber sa uskutoční v priestoroch ZŠ Pankúchova 4, Petržalka-Ovsište.
Treba si priniesť so sebou športový výstroj. Vekové kategórie, ročník narodenia: po 1. 1. 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006. Informácie poskytnú tréneri: Michal Švihorík
0908 425 109, Rastislav Kunst 0903 432 855.
Slov-matic
získal double
Futbalisti Slov-maticu FOFO Bratislava, ktorí majú
sídlo v Petržalke, zvíťazili
vo finálovom súboji Slovenského pohára v ŠH
Mladosť nad ŠK Mima
Divus Trnava 7:2 (5:2).
Zverenci trénera Jána
Janíka obhájili prvenstvo
v pohári, navyše po suverénnej sezóne získali
aj majstrovský titul a tešia sa z cenného double. V ročníku 2011/2012
bude Slov-matic reprezentovať Slovensko
v UEFA Futsal Cupe. Ján
Janík, tréner Slov-maticu
FOFO Bratislava, po finále povedal: ,,Máme double, takže je za nami ďalšia
úspešná sezóna, v ktorej
sme zopakovali úspech
z vlaňajška. Snaživý súper dokázal s nami držať krok len úvodných
12 minút, potom fyzicky
odpadol. Mal som len
jednu obavu, aby sa hráči po dvojtýždňovej prestávke dokázali namotivovať na tento zápas, ale
ukázala sa ako neopodstatnená. Na Slovensku
nemáme konkurenciu,
žiaľ, to nie je vyvyšovanie sa nad druhými, ale
realita.“
Športové
popoludnie
v Petržalke
Futbalový klub FC Petržalka 1898 všetkých rád privíta na ihrisku v Petržalke
(ZŠ Pankúchova) v stredu
1. júna o 17.30 h na Športovom popoludní (chlapci aj s rodičmi narodení po
1. 1. 2005 a starší) aj
za účasti ligových hráčov
tohto klubu. Príďte zažiť
deň plný súťaží ako napríklad streľbu pokutových
kopov, súťaž v žonglovaní, streľbu na presnosť
a súťaže šikovnosti.
(mv)
24 • 27. 5. 2011
Úspechy aj v ťažkých časoch
V basketbalovom klube B.S.C. Bratislava, ktorý
má svoju základňu na ZŠ Holíčska, sa blíži koniec
sezóny, a to je čas na bilancovanie.
T
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
ento rok je ,,úroda“ skutočne bohatá, veď štyri z ôsmich družstiev
bojovali o špičku tabuľky vo svojej súťaži a dve dosiahli na úplný vrchol.
Družstvo mužov si po prvý raz vybojovalo priamy postup do 1. ligy.
Po roku sa tak mladíci z BSC opäť
predstavia v 1. celoštátnej lige, dru-
hej najvyššej súťaži SR. K postupu ich
priviedol tréner Peter Černický, ktorý
nám povedal: „Máme skvelý tím, ktorý od začiatku išiel za svojím cieľom.“
Historický zápis urobili juniori BSC.
Po minulom roku, keď po prvý raz vybojovali postup do fináloveho turnaja
majstrovstiev Slovenska v mládežníc-
(OVQKL[P
kej kategórii pre svoj klub a obsadili celkové štvrté miesto, tento rok zopakovali skvelé ťaženie náročnou súťažou,
opäť postúpili do Final Four a výsledok
ešte vylepšili ziskom strieborných medailí. Dvaja hráči družstva – Petržalčania Andrej Galád a Maurizio Galata
sa dostali do All Stars (do najlepšej
päťky turnaja). Peter Orgler – tréner družstva: „Je to pre nás obrovský
úspech a striebro má v tomto prípade
cenu zlata.“ Družstvo dlhodobo patrí
k slovenskej špičke, ale na medailovú
priečku dosiahlo po prvý raz.
Veľmi pekný výsledok dosiahla aj
juniorská rezerva – B družstvo, ktoré
pod vedením trénera Petra Prokopčáka štartovalo v oblastnej súťaži – obsadilo druhé miesto.
Štvorlístok najväčších úspechov
BSC Bratislava v tejto sezóne dopĺňa
družstvo starších minižiakov, (tréner
Robert Schnürmacher), ktoré s prehľadom vyhralo oblastnú súťaž a postúpilo na finálový turnaj majstrovstiev
Slovenska. Mladé nádeje BSC Bratislava nakoniec cez uplynulý vybojovali
5. miesto a ako nováčik na majstrovstvách Slovenska zanechali v Spišskej
Novej Vsi dobrý dojem a sú veľkým
prísľubom do budúcnosti BSC Bratislava. Dokazujú to aj dvaja hráči družstva ocenení ako členovia All Stars
turnaja – Juraj Páleník a Ruben Lacina
(č. 23 a 13 na fotografii) z Petržalky.
Príďte obdivovať
do Starého hája kone aj klobúky
Už 5. júna môžete byť v areáli Závodiska svedkami najprestížnejšíeho
dostihového festivalu sezóny 2011
na Slovensku za účasti špičkových
koní a jazdcov z Nemecka, Rakúska,
Maďarska, Českej republiky, Poľska,
Chorvátska, Srbska a Slovenska. Vrcholom budú dve zápolenia štatútu Graded 3: Veľká cena Slovenska
a Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
No, a aké by to bolo Turf gala, keby
na ňom nedefilovali krásne ženy
v klobúkoch? Na pódiu sa budú
striedať s tancami, spevom, detským folklórnym súborom či ukážkami šermu.
Autogramiáda missiek, vozenie detí
na koníkoch, detské súťaže a atrakcie, to všetko na vás čaká v prekrásnom areáli Závodiska v nedeľu 5. 6.
o 14. hodine.
(vk)
(rs)
TVKYØ
IHSÏU
Herci pohostili fanúšikov dostihov
SL[É
A½IH]UV˜WVY[V]ÅWVWVS\KUPL
WYL]˜L[R`KL[PHPJOYVKPÄV]
QÕUH
VKKV O
UHU½IYLœÉ
+YHœKPHRH
AH˜RVSV\;LTH[ÉUZRH
WYPKL[ZRVTPOYPZR\Z[½UR\ZVIÄLYZ[]LUÉT
7YÉQLTUÕH[TVZMÅY\KV˜[ØS\JV\U[Y`
U½TaHMHYIÉRHWLSH*6<5;9@-0,+
=WYÉWHKLKHœKP]ÅOVWVÄHZPHZHHRJPHULRVU½ Súčasťou devätnásteho ročníka Jarnej ceny kobýl bolo i
podujatie Herci varia závodisku. Na guláš, slané či sladké
špeciality pozývali divadlá z Bratislavy, Nitry a Trnavy.
A
j napriek nepriaznivému počasiu
si túto kulinársku atrakciu vychutnalo množstvo návštevníkov nedeľných
dostihov.
Tento rok sa do benefičného podujatia
zapojili herci z bratislavského Mestkého
divadla P. O. H., z Novej scény, z Malej
scény STU, Astorky, Divadla Andreja
Bagara a trnavského Divadla Jána Palárika. „O akciu je stále väčší záujem. Napriek počasiu, ktoré nám nevyšlo, prišli
všetky divadlá a musím povedať, že nosia
z roka na rok krajšie a chutnejšie špeciality. Symbolicky vyberáme drobné centy
a eurá, za ktoré ekologicky zazeleňujeme
závodisko. Svoj strom tu už má každé
divadlo. Pred rokom sme zakúpili kríky
a kvety, teraz na ne prispejeme opäť,“
prezradila vedúca marketingu Závodiskam, š. p., Viera Komárová, ktorá úspešnú akciu zorganizovala.
Medzi známymi tvárami, nechýbal
Janko Kroner, Vlado Černý, Marta Slá-
dečková, Ján Gallovič, Táňa Kulíšková
či Štefan Kožka. Karin Olasová priznala, že do prípravy jedál sa nezapojila,
no atmosféru podujatia si nevedela
vynachváliť: „Som unesená, veľmi ma
to baví. Po dlhom čase sa stretol kolektív hercov z rôznych divadiel. Veľmi sa
z toho teším. Akákoľvek forma pomoci
je dobrý spôsob, ako získať peniaze,
som preto rada, že tu dnes môžem
byť. Tento rok mi to síce nevyšlo, no
nabudúce by som sa rada pripojila aj
k vareniu.“
Petržalské závodisko sa dlhodobo snaží, aby si dostihy užila celá rodina. Už 5.
júna sa chystá medzinárodné zápolenie
Turf gala, ktoré patrí k sviatkom dostihovej sezóny. Chýbať nebudú atrakcie
pre deti, no aj obľúbená súťaž o najkrajší
dámsky klobúk. Viera Komárová odtajnila, že účasť prisľúbili aj slovenskí hokejoví reprezentanti.
(LD)
Download

Rok 2011 - Petržalské Noviny