Bezvreckový vysávač
Bezsáčkový vysavač
VY−207
Návod na obsluhu/Záruka
Návod k obsluze/Záruka
VY − 207
SK
CZ
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
• Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne
prečítajte tento návod na použitie!
• Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný
blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
• Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná
sa o profesionálne zariadenie.
• Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha,
zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru
odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú
šnúru.
• Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy
bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie
zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
• Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie.
Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, ak
nepracuje správne, alebo spadlo na zem a poškodilo sa. V takýchto
prípadoch zaneste zariadenie do autorizovaného servisu, aby preverili
jeho bezpečnosť a funkčnosť.
• Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
• Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu
slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými
predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
• Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
• Zariadenie nepoužívajte vonku.
• Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou
Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani
mokrými rukami.
• Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
• Zariadenie používajte len na stanovený účel.
• Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej
elektrickej zásuvke.
• Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť neposkytuje dohľad, alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
Zvláštne bezpečnostné upozornenia
• Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
• Dbajte na dostatočný priestor okolo zariadenia pre cirkuláciu vzduchu, aby
ste zabránili nadmernému zahrievaniu zariadenia. Nezakrývajte ventilačný
otvor na vysávači.
2
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
na zariadenie neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
• Zariadenie nezapínajte najmenej dve hodiny po prinesení z priestorov,
v ktorých bolo vystavené nízkym teplotám.
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody!
Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré hrany.
• Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
• V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len
v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním
zariadenia (napr. znehodnotenie povrchu, úraz, a pod.).
• Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie
v exteriéri alebo na mokrej podlahe.
• Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v Návode na obsluhu.
• Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo navlhnuté.
• Sieťovú šnúru neťahajte. Sieťovú šnúru nepoužívajte v blízkosti ostrých
hrán a rohov a pod.
• Zariadenie nechytajte vlhkými rukami.
• Do zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety. Všetky
otvory musia byť voľné. Nezakrývajte ich.
• Nepribližujte sa k pohyblivým častiam zariadenia vlasmi, rukami a pod.
• Nevysávajte žiadne horúce predmety (ohorky z cigariet, uhlíky, zápalky
a pod.
• Nevysávajte žiadne ostré, ani kovové predmety (úlomky skla, klince,
skrutky, mince a pod.).
• Zariadenie nepoužívajte bez potrebných filtrov.
• Pred odpájaním/pripájaním vysávača od/do elektrickej siete vysávač
vypnite.
• Pri vysávaní schodov buďte obzvlášť opatrní. Hrozí pád zo schodov.
• Nevysávajte horľavé materiály (roztok do zapaľovačov, benzín a pod.) ani
zariadenie nepoužívajte v blízkosti explozívnych látok.
• Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlá, amoniak, čističe potrubia
a pod.).
• Nevysávajte príliš jemné práškové materiály (napr. cement a pod.).
• Zariadenie nepoužívajte v uzatvorených priestoroch obsahujúcich výpary
rôznych chemických, explozívnych látok.
• Pred zasúvaním/odpájaním hadice vždy zariadenie vypnite.
• Pri navíjaní sieťovej šnúry sa šnúra nesmie zamotať.
• Zariadenie nepoužívajte v uzavretých malých priestoroch, ako je napr.
kanál. Môže sa prehriať motor a poškodiť sa.
• Zariadenie používajte len v interiéri na vysávanie suchých povrchov.
• Pri napájaní zariadenia nepoužívajte predlžovacie šnúry.
3
Technické údaje
Napájanie:
Príkon:
Sací výkon:
230 V/50 Hz
2000 W
350 W
Popis častí
Ohybná hadica Prepínač I
(zapnutie/vypnutie)
Rukoväť
Ovládač intenzity
sacieho výkonu
Sacia trubica
(teleskopická)
Tlačidlo navinutia
sieťovej šnúry
Koliesko
Telo vysávača
Sacia hubica s kefou
Ovládač otvorenia
Priehľadný kryt
Sací filter HEPA
Zásobník na nečistoty
4
Ďalšie bezpečnostné upozornenia
Dôležité:
Ak dôjde pri vysávaní k ZABLOKOVANIU násady, trubice alebo hadice, vypnite
zariadenie a odstráňte zdroj zablokovania. Až potom pokračujte vo vysávaní.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla.
• Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za
samotnú sieťovú šnúru.
• Sieťovú šnúru pripájajte do zásuvky, len ak sú vaše ruky suché.
• Pred vysávaním odstráňte z vysávaného povrchu väčšie a hlavne ostré
predmety, ktoré môžu poškodiť zásobník na nečistoty.
• Nevysávajte žiadne horúce predmety (ohorky z cigariet, uhlíky, zápalky a pod.
• Nezakrývajte ventilačné otvory (vyfukovacie) na zariadení.
• Nevysávajte rozliate tekutiny.
• Nezaťažujte sieťovú šnúru vysávačom, aby ste ju nepresekli.
Poznámka:
Zariadenie je vybavené automaticky sa navíjateľnou sieťovou šnúrou a navíjacím
mechanizmom. V prípade poškodenia sieťovej šnúry alebo navíjacieho mechanizmu
je potrebné vykonať prípadnú výmenu výhradne v autorizovanom servise.
Upozornenie:
Pri navíjaní sieťovej šnúry šnúru zľahka pridržujte rukou. Nedovoľte, aby sa
šnúra navinula prudko. Môže dôjsť k poškodeniu navíjacieho mechanizmu.
5
Zostavenie a prevádzka
Pred prvým použitím:
Zariadenie vybaľte a odstráňte z neho všetok obalový materiál.
Zostavenie vysávača
Pred nasadzovaním alebo odoberaním príslušenstva odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
1. Nasadenie ohybnej hadice do vysávača
Koniec ohybnej hadice nasuňte do sacieho otvoru vo vysávači tak, aby
zacvakol do správnej polohy.
Vybratie hadice: Stlačte zámok na hadici a následne ju potiahnite zo
sacieho otvoru.
2. Nasadenie sacej trubice do ohybnej hadice
Na druhý koniec ohybnej hadice (na ohnutý koniec) nasaďte saciu trubicu
(podľa obrázka nižšie).
Nastavenie dĺžky sacej trubice
Dĺžku sacej trubice trubice nastavte po stlačení uvoľnovacieho ovládača
na trubici.
6
3. Nasadenie sacej podlahovej hubice s kefou na saciu trubicu
Na koniec spodnej sacej trubice s nasaďte násadu na podlahu a koberce
(podľa obrázka nižšie), prípadne podľa potreby iné hubice.
Sacia trubica
Sacia hubica
Iné príslušenstvo
Hubica do škár
Hubicu do škár používajte na vysávanie radiátorov,
škár, kútov, rohov stien a medzier medzi matracmi.
Malá hubica
Malú hubicu používajte na vysávanie stiesnených priestorov.
Hubica na čalúnenie s kefou
Hubicu na čalúnenie s kefou používajte na vysávanie čalúnenia
sedacích súprav a pod.
7
Používanie vysávača
Nasadenie a vybratie zásobníka na nečistoty:
Odpojte teleskopickú trubicu.
Na prednom kryte stlačte ovládač otvorenia a vyberte zásobník na
nečistoty.
Zásobník na nečistoty nasadíte zopakovaním tohto postupu v opačnom
poradí.
Odvinutie a navinutie sieťovej šnúry:
Po nasadení potrebného príslušenstva odviňte potrebnú dĺžku sieťovej
šnúry a pripojte ju do elektrickej siete.
Šnúru naviňte tak, že stlačíte ovládač navinutia sieťovej šnúry a voľne
pridržujete druhou rukou sieťovú šnúru.
Upozornenie:
Žltá značka na sieťovej šnúre indikuje optimálnu dĺžku odvinutia sieťovej
šnúry. Sieťovú šnúru neodvíjajte za červenú značku. Môže dôjsť
k poškodeniu navíjacieho mechanizmu.
1. Pripojte sieťovú šnúru do elektrickej siete.
Elektrická zásuvka
Tlačidlo navinutia sieťovej šnúry
Žltá značka
Červená značka
8
2. Zatlačením prepínača I na zariadení zapnite vysávač.
Prepínač ON/OFF
(zapnutie/vypnutie)
3. Ak chcete navinúť sieťovú šnúru, zatlačte a pridržte ovládač navíjania
sieťovej šnúry a pri navíjaní sieťovej šnúry šnúru zľahka pridržujte rukou.
Nedovoľte, aby sa šnúra navinula prudko. Môže dôjsť k poškodeniu
navíjacieho mechanizmu alebo k úrazu.
Manuálne nastavenie sacieho výkonu
Sací výkon môžete nastaviť mechanicky ovládačom intenzity satia
(manuálnym) na konci ohybnej hadice. Otvor môžete úplne uzatvoriť,
alebo ho plynulo postupne otvárať a znižovať tak sací výkon. Napríklad pri
vysávaní čalúnenia sa vyžaduje nižší sací výkon, než pri vysávaní hrubých
kobercov:
Otvor úplne uzavretý:
maximálny sací výkon
Otvor úplne otvorený:
minimálny sací výkon
Elektronické nastavenie sacieho výkonu
Sací výkon môžete nastaviť elektronicky ovládačom intenzity satia. Sací
výkon môžete plynulo postupne regulovať. Napríklad pri vysávaní
čalúnenia sa vyžaduje nižší sací výkon, než pri vysávaní hrubých
kobercov:
Ovládač úplne vpravo:
maximálny sací výkon
Ovládač úplne vľavo:
minimálny sací výkon
Po skončení vysávania
1. Zatlačením prepínača ON/OFF na zariadení vypnite vysávač.
2. Odpojte sieťovú šnúru do elektrickej siete.
3. Zatlačte a pridržte ovládač navíjania sieťovej šnúry a naviňte sieťovú
šnúru. Pri navíjaní sieťovej šnúry šnúru zľahka pridržujte rukou.
9
Vyprázdnenie zásobníka nečistoty
Upozornenie:
Pred vyprázdňovaním zásobníka odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete,
aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
Poznámka:
Pri vysávaní nových kobercov, alebo kobercov z jemných vlákien sa môže
zásobník zaplniť rýchlejšie, takže ho častejšie kontrolujte. Nikdy nevysávajte
bez vloženého zásobníka na nečistoty.
1. Stlačte ovládač otvorenia na vrchu vysávača a vyberte zásobník.
2. Uvoľníte ovládač otvorenia zásobníka na nečistoty a úplne ho otvorte
tak, aby ste z neho mohli vysypať nečistoty.
3. Zatvorte vyprázdnený zásobník na nečistoty a vložte ho do vysávača.
Upozornenie:
Skontrolujte, či je zásobník správne vložený, či nevyčnieva z priestoru a či
nebráni správnemu fungovaniu.
10
Čistenie a výmena filtrov
Všetky filtre je v závislosti od intenzity používania zariadenia pravidelne
čistiť, alebo meniť. Ak túto činnosť zanedbáte, môže sa to prejaviť na znížení
výkonu zariadenia, prípadne znížení životnosti filtrov.
Čistenie sacieho filtra HEPA
Sací filter HEPA sa nachádza v priestore zásobníka na nečistoty.
Tento filter by ste mali čistiť pravidelne pri vybratí zásobníka na nečistoty.
Pred čistením filtra odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom.
Samotný filter HEPA nečistite v umývačke riadu. Môžete ho poškodiť.
1. Vyberte zásobník na nečistoty, otvorte ho a vysypte z neho nečistoty.
2. Vyberte celú zostavu sacieho filtra HEPA.
Jednotlivé diely HEPA filtra vyčistite jemnym poklepaním o dlaň prípadne
ich môžete opláchnuť čistou teplou vodou a slabým roztokom saponátu.
Následne filtre nechajte vysušiť.
3. Po vysušení dielov zostavte celú zostavu filtra, nasaďte filter HEPA späť
do zásobníka na nečistoty a zásobník vložte späť do vysávača.
11
Výmena vyfukovacieho filtra za motorom
Filter za motorom sa nachádza v zadnej časti vysávača.
Tento filter treba vymeniť, ak je evidentne znečistený. Vysávač vždy
používajte s vloženým filtrom.
Pred výmenou filtra odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom.
1.
2.
3.
4.
5.
Otvorte zadný kryt s mriežkou.
Vyberte celý filtrový systém.
Vytiahnite filter z mriežky filtra.
Vymeňte filter za nový.
Nový filter vložte späť do mriežky filtra a celý filtrový systém vložte späť
do zariadenia.
Čistenie a údržba
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Zariadenie nikdy neumývajte
pod tečúcou vodou, ani ho neponárajte do vody.
• Zariadenie a príslušenstvo čistite jemnou handričkou. Na čistenie
nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
• Po čistení musí zostať zariadenie úplne suché.
12
Záručné podmienky
Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na
záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne
vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum
potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je,
záruka nebude priznaná.
− Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
− užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
− vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou
(prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a
bytovej inštalácii
−bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne
na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
− sa zariadenie nepoužíva podla priloženého návodu na obsluhu
Iné podmienky súvisiace so zárukou:
Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu
zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho
− so spôsobom jeho používania a manipulácie
− so spôsobom prípadným záručných opráv
− s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej
oprave do servisného strediska dodávateľa
− riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný
a spotrebiteľ stráca právo na záruku
− na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné
ustanovenia
Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku
− vo výrobku sa nachádzajú časti podliehajúce opotrebovaniu a majú obmedzenú
životnosť ( motoricke casti výrobku, hubice, hadice )na tieto časti výrobca
poskytuje obmedzenu záruku v trvaní 6 mesiacov od dátumu predaja.
Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska.
Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom
kuriernej služby UPS na náklady centrálneho servisného strediska. Kuriernu službu
UPS si môžete na celom území SR objednať telefonicky na č. tel.: 16877.
UPOZORNENIE:
V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od
odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi.
Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:
Maximálne eliminujeme vzniknuté starostí s opravou výrobku bez toho, aby ste opustili pohodlie Vášho
domova. Výrobok, ktorý prestal slúžiť svojmu účelu v prídeme prevziať priamo k Vám domov. V dnešnej
hektickej dobe nemusíte nikde cestovať a strácať čas. Stačí zatelefonovať na hore uvedené tel. číslo a
objednať prepravu výrobku na naše náklady. Centrálne servisné stredisko je vybavené potrebným
prístrojovým vybavením,bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo
vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a baz zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobk
na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v
naše výrobky.
Centrálne servisné stredisko
ul. Závodná 459, 027 43 Nižná
tel.: 043−5306004
fax: 043−5393250
13
Všeobecné bezpečnostní upozornění
• Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento
návod na použití!
• Uložte si tento návod na použití se záručním listem, pokladní doklad
a krabici s vnitřním obalem pro případ reklamace výrobku!
• Zařízení je určeno výhradně pro používání v domácnosti. Nejedná
se o profesionální zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, čistíte ho nebo když se vyskytne porucha,
zařízení odpojte od elektrické sítě. Zařízení vypněte. Síťovou šňůru
odpojujte zatažením za koncovku. Nikdy netahejte za samotnou síťovou
šňůru.
• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem dětí, nenechávejte je nikdy
bez dozoru s elektrickým zařízením. Zvolte takové umístění zařízení, aby
bylo mimo dosah dětí.
• Kontrolujte pravidelně síťovou šňůru i samotné zařízení. Nepoužívejte
zařízení, pokud má poškozenou síťovou šňůru nebo vidlici, pokud
nepracuje správně, nebo spadlo na zem a poškodilo se. V takových
případech zaneste zařízení do autorizovaného servisu, aby prověřili
jeho bezpečnost a funkčnost.
• Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechte na autorizovaný servis.
• Nevystavujte zařízení ani síťovou šňůru působení tepla, přímému
slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými
předměty ani jiným nepříznivým vlivům.
• Zařízení používejte jen způsobem popsaném v návodu.
• Zařízení nepoužívejte venku.
• Zařízení nesmí přijít do styku s deštěm, vodou nebo jinou tekutinou
Zařízení neponořujte do vody. Zařízení se nedotýkejte vlhkýma ani
mokrýma rukama.
• Pokud zařízení navlhlo nebo je mokré, odpojte okamžitě síťovou šńůru
od elektrické sítě. Nesahejte do vody!
• Zařízení používejte jen na stanovený účel.
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší
elektrické zásuvce.
• Zařízení není určeno na používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická,
smyslová nebo mentální neschopnost nebo nedostatek zkušeností a
znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení, pokud na ně nebude
dohlédnuto nebo pokud nebyli seznámeni s použitím zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Zvláštní bezpečnostní upozornění
• Během provozu mějte zařízení pod neustálým dozorem!
• Dbejte na dostatečný prostor okolo zařízení pro cirkulaci vzduchu, abyste
zabránili nadměrnému zahřívání zařízení. Nezakrývejte ventilační
otvor na vysavači.
14
• Abyste předešli riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
na zařízení nepokládejte nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
• Zařízení nezapínejte nejméně dvě hodiny po přinesení z prostorů,
ve kterých bylo vystavené nízkým teplotám.
• Na čištění zařízení nepoužívejte žádné drsné hadříky, práškové
prostředky nebo rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.
• Zařízení nikdy neponořujte do vody, ani ho neumývejte proudem vody!
Čistěte ho vlhkým hadříkem. Pozor na ostré hrany.
• Po skončení práce odpojte zařízení od elektrické sítě.
• V případě poškození síťové šňůry je možná její výměna jen
v autorizovaném servisu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním
zařízení (např. znehodnocení povrchu, úraz, apod.).
• Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení
v exteriéru nebo na mokré podlaze.
• Zařízení používejte jen způsobem popsaném v Návodu na obsluhu.
• Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo navlhnuté.
• Síťovou šňůru netahejte. Síťovou šňůru nepoužívejte v blízkosti ostrých
hran a rohů apod.
• Zařízení nechytejte vlhkýma rukama.
• Do zařízení nesmí vniknout cizí předměty. Všechny otvory musí být volné.
Nezakrývejte je.
• Nepřibližujte se k pohyblivým částem zařízení vlasy, rukama apod.
• Nevysávejte žádné horké předměty (okurky z cigaret, uhlíky, zápalky
apod.
• Nevysávejte žádné ostré, ani kovové předměty (úlomky skla, hřebíky,
šroubky, mince apod.).
• Zařízení nepoužívejte bez potřebných filtrů.
• Před odpojováním/připojováním vysavače od/do elektrické sítě vysavač
vypněte.
• Při vysávání schodů buďte obzvlášť opatrní. Hrozí pád ze schodů.
• Nevysávejte hořlavé materiály (roztok do zapalovačů, benzín apod.) ani
zařízení nepoužívejte v blízkosti explozivních látek.
• Nevysávejte toxické materiály (chlorová bělidla, amoniak, čističe potrubí
apod.).
• Nevysávejte příliš jemné práškové materiály (např. cement apod.).
• Zařízení nepoužívejte v uzavřených prostorech obsahujících výpary
různých chemických, explozivních látek.
• Před zasouváním/odpojením hadice vždy zařízení vypněte.
• Při navíjení síťové šňůry se šňůra nesmí zamotat.
• Zařízení nepoužívejte v uzavřených malých prostorech, jako je např.
kanál. Může se přehřát motor a poškodit se.
• Zařízení používejte jen v interiéru na vysávání suchých povrchů.
• Při napájení zařízení nepoužívejte prodlužovací šňůry.
15
Technické údaje
Napájení:
Příkon:
Sací výkon:
230 V/50 Hz
2000 W
350 W
Popis částí
Ohebná hadice Přepínač I
(zapnutí/vypnutí)
Rukojeť
Ovladač intenzity
sacího výkonu
Sací trubice
(teleskopická)
Tlačítko navinutí
síťové šňůry
Kolečko
Tělo vysavače
Sací hubice s kartáček
Ovladač otevření
Průhledný kryt
Sací filtr HEPA
Zásobník na nečistoty
16
Další bezpečnostní upozornění
Důležité:
Pokud dojde u vysávání k ZABLOKOVÁNÍ násady, trubice nebo hadice, vypněte
zařízení a odstraňte zdroj zablokování. Až potom pokračujte ve vysávání.
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
• Síťovou šňůru odpojujte zatažením za koncovku. Nikdy netahejte za
samotnou síťovou šňůru.
• Síťovou šňůru připojujte do zásuvky, jen pokud jsou vaše ruce suché.
• Před vysáváním odstraňte z vysávaného povrchu větší a hlavně ostré
předměty, které mohou poškodit zásobník na nečistoty.
• Nevysávejte žádné horké předměty (oharky z cigaret, uhlíky, zápalky apod.
• Nezakrývejte ventilační otvory (vyfukovací) na zařízení.
• Nevysávejte rozlité tekutiny.
• Nezatěžujte síťovou šňůru vysavačem, abyste ji nepřesekli.
Poznámka:
Zařízení je vybavené automaticky se navíjitelnou síťovou šňůrou a navíjecím
mechanismem. V případě poškození síťové šňůry nebo navíjecího mechanismu je
potřeba provést případnou výměnu výhradně v autorizovaném servisu.
Upozornění:
Při navíjení síťovou šňůru zlehka přidržujte rukou. Nedovolte, aby se šňůra
navinula prudce. Může dojít k poškození navíjecího mechanismu.
17
Sestavení a provoz
Před prvním použitím:
Zařízení vybalte a odstraňte z něj všechen obalový materiál.
Sestavení vysavače
Před nasazováním nebo sundaváním příslušenství odpojte síťovou šňůru od
elektrické sítě.
1. Nasazení ohebné hadice do vysavače
Konec ohebné hadice nasuňte do sacího otvoru ve vysavači tak, aby
zacvakl do správné polohy.
Vyjmutí hadice: Stiskněte zámek na hadici a následně ji vytáhněte ze
sacího otvoru.
2. Nasazení sací trubice do ohebné hadice
Na druhý konec ohebné hadice (na ohnutý konec) nasaďte sací trubici
(podle obrázku níže).
Nastavení délky sací trubice
Délku sací trubice nastavte po stisknutí uvolňovacího ovladače na trubici.
18
3. Nasazení sací podlahové hubice s kartáčem na sací trubici
Na konec spodní sací trubice nasaďte násadu na podlahu a koberce
(podle obrázku níže), případně podle potřeby jiné hubice.
Sací trubice
Sací hubice
Jiné příslušenství
Hubice do spár
Hubici do spár používejte na vysávání radiátorů,
spár, koutů, rohů stěn a mezer mezi matracemi.
Malá hubice
Malou hubici používejte na vysávání stísněných prostorů.
Hubice na čalounění s kartáčem
Hubici na čalounění s kartáčem používejte na vysávání čalounění
sedacích souprav apod.
19
Používání vysavače
Nasazení a vyjmutí zásobníku na nečistoty:
Odpojte teleskopickou trubici.
Na předním krytu stiskněte ovladač otevření a vyndejte zásobník na
nečistoty.
Zásobník na nečistoty nasadíte zopakováním tohoto postupu v opačném
pořadí.
Odvinutí a navinutí síťové šňůry:
Po nasazení potřebného příslušenství odviňte potřebnou délku síťové
šňůry a připojte ji do elektrické sítě.
Šňůru naviňte tak, že stisknete ovladač navinutí síťové šňůry a volně
přidržujete druhou rukou síťovou šňůru.
Upozornění:
Žlutá značka na síťové šňůře indikuje optimální délku odvinutí síťové šňůry.
Síťovou šňůru neodvíjejte za červenou značku. Může dojít k poškození
navíjecího mechanismu.
1. Připojte síťovou šňůru do elektrické sítě.
Elektrická zásuvka
Tlačítko navinutí síťové šňůry
Žlutá značka
Červená značka
20
2. Zatlačením přepínače I na zařízení zapněte vysavač.
Přepínač I
(zapnutí/vypnutí)
3. Pokud chcete navinout síťovou šňůru, zatlačte a přidržte ovladač navíjení
síťové šňůry a při navíjení síťovou šňůru zlehka přidržujte rukou.
Nedovolte, aby se šňůra navinula prudce. Může dojít k poškození
navíjecího mechanismu nebo k úrazu.
Manuální nastavení sacího výkonu
Sací výkon můžete nastavit mechanicky ovladačem intenzity sání
(manuálním) na konci ohebné hadice. Otvor můžete úplně zavřít, nebo ho
plynule postupně otvírat a snižovat tak sací výkon. Například při vysávání
čalounění se vyžaduje nižší sací výkon, než při vysávání hrubých koberců:
Otvor úplně uzavřený:
maximální sací výkon
Otvor úplně otevřený:
minimální sací výkon
Elektronické nastavení sacího výkonu
Sací výkon můžete nastavit elektronicky ovladačem intenzity sání. Sací
výkon můžete plynule postupně regulovat. Například při vysávání
čalounění se vyžaduje nižší sací výkon, než při vysávání hrubých koberců:
Ovladač úplně vpravo:
Ovladač úplně vlevo:
maximální sací výkon
minimální sací výkon
Po skončení vysávání
1. Zatlačením přepínače ON/OFF na zařízení vypněte vysavač.
2. Odpojte síťovou šňůru od elektrické sítě.
3. Zatlačte a přidržte ovladač navíjení síťové šňůry a naviňte síťovou šňůru.
Při navíjení síťovou šňůru zlehka přidržujte rukou.
21
Vyprázdnění zásobníku nečistoty
Upozornění:
Před vyprazdňováním zásobníku odpojte síťovou šňůru od elektrické sítě, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Poznámka:
Při vysávání nových koberců, nebo koberců z jemných vláken se může
zásobník zaplnit rychleji, takže ho častěji kontrolujte. Nikdy nevysávejte bez
vloženého zásobníku na nečistoty.
1. Stiskněte ovladač otevření na horní části vysavače a vyndejte zásobník.
2. Uvolněte ovladač otevření zásobníku na nečistoty a úplně ho otevřete
tak, abyste z něho mohli vysypat nečistoty.
3. Zavřete vyprázdněný zásobník na nečistoty a vložte ho do vysavače.
Upozornění:
Zkontrolujte, zda je zásobník správně vložený, zda nevyčnívá z prostoru a
zda nebrání správnému fungování.
22
Čištění a výměna filtrů
Všechny filtry je v závislosti na intenzitě používání zařízení pravidelně čistit,
nebo měnit. Pokud tuto činnost zanedbáte, může se to projevit na snížení
výkonu zařízení, případně snížení životnosti filtrů.
Čištění sacího filtru HEPA
Sací filtr HEPA se nachází v prostoru zásobníku na nečistoty.
Tento filtr byste měli čistit pravidelně při vyjmutí zásobníku na nečistoty.
Před čištěním filtru odpojte síťovou šňůru od elektrické sítě, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
Samotný filtr HEPA nečistěte v myčce nádobí. Mohli byste ho poškodit.
1. Vyndejte zásobník na nečistoty, otevřete ho a vysypte z něho nečistoty.
2. Vyndejte celou sestavu sacího filtru HEPA.
Jednotlivé díly HEPA filtru vyčistěte jemným poklepáním o dlaň případně je
můžete opláchnout čistou teplou vodou a slabým roztokem saponátu.
Následně filtry nechte vysušit.
3. Po vysušení dílů sestavte celou sestavu filtru, nasaďte filtr HEPA zpět do
zásobníku na nečistoty a zásobník vložte zpět do vysavače.
23
Výměna vyfukovacího filtru za motorem
Filtr za motorem se nachází v zadní části vysavače.
Tento filtr je třeba vyměnit, pokud je evidentně znečištěný. Vysavač vždy
používejte s vloženým filtrem.
Před výměnou filtru odpojte síťovou šňůru od elektrické sítě, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
1. Otevřete zadní kryt s mřížkou.
2. Vyndejte celý filtrový systém.
3. Vytáhněte filtr z mřížky filtru.
4. Vyměňte filter za nový.
5. Nový filtr vložte zpěť do mřížky filtru a celý filtrový systém vložte zpět do
zařízení.
Čištění a údržba
• Odpojte síťovou šňůru od elektrické sítě. Zařízení nikdy neumývejte pod
tekoucí vodou, ani ho neponořujte do vody.
• Zařízení a príslušenství čistěte jemným hadříkem. Na čištění nepoužívejte
rozpouštědla ani drsné čistící prostředky.
• Po čištění musí zůstat zařízení úplně suché.
24
Záruční podmínky
1/ Na tento spotřebič se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění
práva na záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo
prodejci spolu se spotřebičem i řádně vyplněný a potvrzený záruční list a
pokladní doklad o koupi spotřebiče.
Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný /
pokud není shodný záruka nebude poskytnutá/.
2/ Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách
Jiné podmínky související se zárukou:
Prodejna, ve které je spotřebič prodávaný spotřebiteli je povinná kupujícímu
spotřebič předvést a seznámit kupujícího:
− se způsobem jeho používání a manipulace
− se způsobem případných záručních oprav
− s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k záruční
opravě do
servisního střediska dodavatele
− řádně vyplnit záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený záručný list je
neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
− na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují
příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
UPOZORNĚNÍ:
V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na
dopravu i opravu účtované zákazníkovi.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo
bežné účely.
Zákazník může spotřebič svěřit do záruční opravy některé z autorizovaných
servisních opraven v ČR.
Kontakt:
ORAVA retail sales, s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov 738 25, tel: 558630004
25
No.
Prijaté / Přijetí
Ukončenie / Ukončení
Závada / Závada
Pečiatka, podpis / Razítko a podpis
Pečiatka a podpis predávajúceho
Razítko a podpis prodávajícího
Adresa /Adresa
Dátum opravy / Datum opravy
Dátum predaja / Datum prodeje
Model / Mdel
Záručný list / Záruční list
Download

VY−207 - ORAVA