KATALÓG PRODUKTOV 2010
Obsah
Dámy a páni,
Poslaním firmy Gerda je plniť individuálne a kolektívne sociálne potreby ochrany osôb a
ich majetku. Dosahujeme to tým, že upravujeme a vytvárame nové produkty mechanického zabezpečenia spĺňajúce stále rastúce požiadavky trhu. Produkty s označením Gerda sú vyrábané na základe najnovších konštrukčných riešení a technológií.
Úsilie firmy GERDA o vysokú úroveň technických výrobkov, starostlivosť o bezpečnosť a
spokojnosť zákazníkov bola ocenená a poctená radom cien a medailí.
t -JEFS3ZOLV4UPMBSLJoWTFHNFOUFEWFSFQSPUJWMÈNBOJV
t (PE’P1PMTLJ1SFTUJȈ
t ;MBUÏ NFEBJMZ OB USIPDI 4&$63&9 [B EWFSF (FSEB 4UBS49$9B[ÈNLZ;/B
;9
t ;MBUÈ-BVS,POTVNFOUBBWLBUFHØSJJ%WFSFB[ÈNLZQSPUJWMÈNBOJV
t 7FǥLÈ[MBUÈNFEBJMBv/BKMFQÝJFNV[OBKMFQÝÓDIw
Nedávno sme získali ďalšie prestížne ocenenia a vyznamenania vrátane:
t 4VQFSCSBOE1PMTLBoUPKFW[OJLNFE[JOÈSPEOFKPSHBOJ[ÈDJF(&3%"BLPKFEFO[OBKsilnejších a najznámejších značiek v Poľsku
t %JQMPNv(B[FMF#J[OFTVi9FEÓDJBoV[OBOJFöSNZ(&3%"BLPKFEOFK[OBKWJBDEZOBmicky rozvíjajúcej sa poľskej firmy
t ;MBUÈ-BVS,POTVNFOUBo[BQSWÏNJFTUPWLBUFHØSJJEWFSF[ÈNLZBWMPäLZQSPti vlámaniu
Profesionalita firmy GERDA je najväčšou
garanciou bezpečnosti našich klientov
Firma GERDA Sp. z.o.o. má systém
riadenia kvality, ktorý spĺňa
požiadavky ISO 9001:2008
Ako vybrať vhodné dvere ..................................... 4
Kovové (vystužené) dvere
Kovové (vystužené) dvere
WD, WDT ............................................................. 6
C, CT .................................................................... 8
STAR S ................................................................. 10
Kovové (vystužené) protipožiarne dvere
AP30 ................................................................... 12
Kovové (vystužené) panelové dvere
WX10 .................................................................. 14
CX10 ................................................................... 16
SX10 ................................................................... 18
Protipožiarne a dymunepriepustné kovové
(vystužené) panelové dvere
APX 3010, APX 3010D ......................................... 20
Farby a dizajn panelových
dverí ................................................................... 22
Šambrány a rámy ............................................... 24
Atestované dvere do rodinných domov
Kovové (vystužené) dvere
TT ....................................................................... 26
TT PLUS .............................................................. 28
TT MAX ............................................................... 30
GTT ..................................................................... 32
GTT PLUS ............................................................ 36
GTT MAX ............................................................. 40
Kovové (vystužené) dvere
WX20 .................................................................. 46
CX20 ................................................................... 48
SX20 ................................................................... 50
Farby a dizajn panelových
dverí WX20, CX20, SX20 ..................................... 52
Farby a dizajn panelových
dverí SX20, CX20 v prevedení lakovaných
ALICE SPRING a HEL ........................... ................. 54
GWX20 ............................................................... 56
Farby a dizajn dverí GWX20
kolekcia MODERN LINE ..................................... 62
GSX ..................................................................... 64
Príslušenstvo ...................................................... 70
Základné úžitkové paramet ................................ 72
Adresy obchodných partnerov – kontakt ............ 76
3
Ako vybrať vhodné dvere
Klasifikácia dverí podľa súčasných štandardov.
Odolnosť dverí proti vlámaniu predstavuje splnenie požiadaviek, ktoré
OBOFBJDI[BSBEFOJFLMBEJFQPǥTLÈOPSNB1/&/7/BǒBMFKGVOHVKF
UJFä QPǥTLÈ OPSNB 1/# LUPSÈ VSǏVKF BLÏ QPäJBEBWLZ NVTJB
spĺňať dvere so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu v triede C. Počas
procesu certifikácie na získanie potvrdenia o pevnosti, odolnosti proti
vlámaniu a klasifikácie výrobku sú skúmané všetky prvky konštrukcie
vrátane kovania: zámky, vložky a dverné štítky. Ak dvere v akreditovanom
testovacom laboratóriu splnia požiadavky na mechanickú pevnosť
počas skúšky pri statickom a dynamickom zaťažení, ako aj pri pokuse
o ručné vlámanie, získavajú osvedčenie v danej triede odolnosti proti
vlámaniu.
Vnútorné a vonkajšie dvere. Triedy odolnosti proti vlámaniu podľa PN-ENV 1627
Hygienické osvedčenia PZH zisťuje chyby materiálov škodlivých pre zdravie
V oblasti bývania
pre špeciálne aplikácie
Pri triedach odolnosti 3 a 4 uvedených v tabuľke môže byť prijaté rozhodnutie o zjednodušení
(vzhľadom na rozmanitosť testov), aby zodpovedali triede C ktorá vyplýva z poľskej normy
PN-90/B-922270.
V obytných budovách je najvyššou triedou odolnosti proti vlámaniu
USJFEB QPEǥB 1/&/7 BMFCP USJFEB $ QPEǥB 1/#
ÁEBKFWUBCVǥLFUSJFEZBVSǏVKÞPEPMOPTǸQSPUJWMÈNBOJVQSFEWFSF
špeciálnych aplikácií (napr. bankové).
Také dvere nie je možné použiť v oblasti bývania. Vhodnosť použitia
dverí do vnútorných vstupov v oblasti bývania
potvrdzuje Technické schválenie (vydané na základe
akreditovaného skúšobného laboratória označujúceho
$& QSF TUBWFCOÏ LPOÝUSVLDJF v#i
BLP BK 7ZIMÈTFOJF P
[IPEF WZTUBWFOÏ WâSPCDPN EPWP[DPN QPUWSE[VKÞDJN
splnenie
požiadaviek Technického schválenia. V
prípade vonkajších dverí musia byť označené CE na
základe predbežných štúdií vykonaných akreditovanou
TLÞÝPCǪPV B 7ZIMÈTFOJF P [IPEF WZEBOÏ WâSPCDPN
dovozcom potvrdzujúce splnenie požiadaviek normy PN&/"äEPQMBUOPTUJ5FDIOJDLÏIPTDIWÈMFOJBQSF
vonkajšie dvere môžu byť aj naďalej označované stavebným označením
v#i
Technické schválenie Inštitútu stavebného výskumu
povoľuje zariadenia pre použitie v stavebníctve
4
Certifikát zhody Inštitútu jemnej mechaniky určuje triedy
odolnosti proti vlámaniu/bezpečnostné triedy.
Vyhlásenie o zhode výrobcu
V praxi nezabezpečuje odolnosť proti vlámaniu len vhodná trieda
odolnosti, ale aj vhodná konštrukcia krídla dverí a použitého kovania a ich
správna inštalácia. Preto so zakúpením dverí so zvýšenou odolnosťou by
ste mali využiť služby vyškolených montážnych jednotiek oprávnených
vykonávať správnu inštaláciu. Tým si zabezpečíte skutočnú ochranu
a tiež výkon právomocí týkajúcich sa záruk vrátane bezplatného
záručného servisu.
Výhody dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu
Hlavnou výhodou dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu (známe
ako bezpečnostné) je ochrana osôb a majetku v
domácnosti, byte či iných objektoch. Moderné
bezpečnostné dvere kombinujú zároveň ďalšie
dôležité funkcie ako je napr. ochrana proti požiaru
(&3%" "1"19
ǏJ PIǪV B QSFOJLBOJV
EZNV (&3%" "19 %
0LSFN UPIP äF
bezpečnostné dvere sú vyrobené z oceľového
plechu, sú tiež charakteristické dobrými alebo
lepšími parametrami pre tlmenie hluku a tepelnú
J[PMÈDJV ; UPIUP QPIǥBEV EWFSF (FSEB QPEǥB
štúdií akreditovanej skúšobne) výrazne prevyšujú
požiadavky na bývanie. Ďalšie vybavenie dverí
rôznymi vzormi lisovaných plechov a dekoratívnych panelov (v širokej
škále vzorov a farieb vrátane prírodného dreva), rovnako ako farebným
TLMPN B WJUSÈäBNJ OBQS EWFSF (&3%" (55 (89 (49
VNPäǪVKF
ich začlenenie podľa charakteru objektu i jeho
interiéru: rodinné domy, rezidencie, apartmány,
náboženské stavby a ďalšie prestížne súkromné
i verejné budovy. Ďalšou výhodou je skutočnosť,
äF W QSÓQBEF QPJTUFOJB EPNVCZUV WZCBWFOÏIP
dverami so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu,
môžete získať ďalšie zľavy od poisťovní, čo v
skutočnosti spôsobí zníženie nákladov spojených
s nákupom takýchto dverí.
AKO VYBRAŤ VHODNÉ DVERE
Voľba dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu
Rozhodnutiu o potrebe zakúpiť bezpečnostné
dvere by mala predchádzať analýza prostredia napr.
miera rizika vlámania vyplývajúca z umiestnenia
EPNVCZUV U K ǏJ JEF P KFEOPHFOFSBǏOâ EPN
stojaci samostatne alebo v radovej zástavbe,
WJBDHFOFSBǏOâ EPN TÓEMJTLP CVEPWVEPN
chránený
systémom
monitorovania
alebo
vybavený individuálnym poplašným systémom,
ako aj aká je úroveň kriminality v okolí. Pokiaľ ide
o stupeň ohrozenia vlámaním, je možné podľa
rôznych údajov predpokladať, že s väčšou pravdepodobnosťou sú
vlámaniu vystavené viac byty ako jednogeneračné domy, a to z dôvodu,
že do jednogeneračných domov je oveľa ľahšie vlámať sa cez okno
či garážové dvere, ak nie sú poriadne zabezpečené. Výsledok analýzy
prostredia umožňuje zvoliť si dvere požadovanej triedy odolnosti proti
vlámaniu, ktoré spĺňajú určité technické a úžitkové parametra v závislosti
PE TUVQǪB PISP[FOJB 1SJ OÓ[LPN SJ[JLV WMÈNBOJB B BL KF CVEPWBCZU
chránená monitorovacím systémom môžeme používať dvere najnižšej
triedy odolnosti proti vlámaniu. Pri priemernej úrovni rizika v a spojení
T WâTUSBäOâN TZTUÏNPN OB PDISBOV CZUV WZTUBǏJB EWFSF OBKNFOFK triedy odolnosti proti vlámaniu. V prípade, že riziko
vlámania je stredne vysoké, mali by byť povinné
dvere prinajmenšom 3. triedy a do objektov s
vysokým alebo veľmi vysokým stupňom rizika
ohrozenia vlámaním by mali byť zakúpené dvere
triedy 4, t. j. najvyššej triedy odolnosti proti vlámaniu.
Rozhodnutie o tom, ako zabezpečiť vchod do domu
alebo bytu záleží zvyčajne od finančných možností,
a preto je treba sa usilovať získať za minimum
peňazí maximum ochrany a nezabúdať na to, že
dobré dvere aj nižšej triedy odolnosti proti vlámaniu nie sú lacné, takže
sú často ponúkané ako falošné. Ich vyššia cena je spôsobená nákladmi
na testy, skúšky, certifikačné poplatky a použité materiály a prácu. Preto
by ste nemali kupovať dvere, ktoré nemajú príslušné atesty, vyhlásenie o
zhode a odolnosti, pokiaľ ide o záručný a pozáručný servis.
Inštalácia dverí
Pri nákupe dverí je treba využiť služby spoločnosti, v ktorej na mieste
predaja pomáha technický poradca pri výbere typu dverí v daných
triedach odolnosti proti vlámaniu. Dvere môžu byť v závislosti od ich
umiestnenia a stavebnej konštrukcie steny montované v súboroch
s rôznymi typmi zárubní a rôznymi
spôsobmi montáže. V mieste predaja
dverí Gerda si môže klient objednať
meranie na určenie rozmeru dverí a
smeru otvárania dverí a získať informácie
o voľbe typu zárubne, spôsobe inštalácie
a ďalšie technicko-úžitkové rady. Vezmite
prosím na vedomie, že na zaistenie skutočnej bezpečnosti zabudovaním
bezpečnostných dverí je povinné, aby boli zhodné technickým návrhom
vypracovaným pre konkrétny objekt vrátane:
Aby bola zaistená príslušná odolnosť dverí proti vlámaniu, veľmi dôležitými
prvkami sú: správne osadenie a vyplnenie zárubne v otvore steny, inštalácia
krídla dverí a príslušenstva a primeraná úprava spolupracujúcich prvkov.
V záujme zachovania vyššie uvedených parametrov dverí Gerda v triede
odolnosti 3 a 4 (trieda C) sú dvere predávané spolu s inštaláciou, ktorú
vykonáva tím vyškolený spoločnosťou Gerda Sp. z.o.o. Pri dverách nižšej
PEPMOPTUJ QSPUJ WMÈNBOJV USJFEB BMFCP TJ NÙäF LMJFOU OBNPOUPWBǸ
dvere sám na základe sprievodných pokynov k inštalácii. Oplatí sa však
(s ohľadom na vyššie uvedené úvahy týkajúce sa inštalácie dverí) využiť
odbornú montáž dokonca aj pri nižších triedach odolnosti proti vlámaniu
v snahe o spoľahlivosť dobre zamontovaných dverí.
Správna činnosť dverí
Dvere, najmä vonkajšie dvere, montované na vonkajšej strane budovy
musia byť okrem odolnosti proti vlámaniu odolávať poveternostným
vplyvom, ako sú nízke zimné teploty, letný dážď a teplotná rozťažiteľnosť
či silné UV žiarenie. Vonkajšie dvere GERDA spĺňajú tieto požiadavky
vďaka použitiu moderných konštrukčných riešení, použitých materiálov
a moderných výrobných technológií, ktoré vyplývajú z príslušných
výskumov a dohľadu akreditovaných inštitúcií. V záujme zabezpečenia
riadneho fungovania dverí vnútorných, ako i vonkajších je treba
dodržiavať niekoľko základných princípov:
» V prípade vykonávania rekonštrukčných stavebných prác zabezpečiť
dvere proti ničivému pôsobeniu stavebných materiálov, najmä prachu
a náhodnému mechanickému poškodeniu
» Pri vonkajších dverách je potrebné uistiť sa, aby miestnosť,
v ktorej sú zamontované dvere, bola počas celej doby
využívania dobre vetraná a vykurovaná v zime, pretože v
málo vykurovanej miestnosti a vysokej vlhkosti pri slabom
WFUSBOÓNÙäFW[OJLBǸSPTFOJFoLPOEFO[ÈDJBWPEOFKQBSZ
na povrchu kovov
» Na ochranu dverí pred priamym dažďom a silným
slnečným žiarením (UV žiarenie) je dobrým riešením
namontovanie zastrešenia
» Nestrhávať plomby z balenia vložiek a zámok
» Cylindrické vložky kľúča je treba udržiavať preparátom
na údržbu zámkov a vložiek GERDA, prípadne ďalšími
preparátmi určenými na tento účel
» Krídla dverí potiahnuté dekoračnou PVC fóliou alebo
prírodnou dyhou a opatrené sklom je treba umývať
prípravkami všeobecné dostupnými na tieto účely.
Nepoužívajte prášky a chemické prípravky s agresívnymi účinkami.
Dodržiavanie týchto odporúčaní Vám umožní dlhoročnú, bezporuchovú
prevádzku dverí a udržať ich existujúci estetický vzhľad obzvlášť, keď sú
vonkajšie dvere vystavené pôsobeniu rôznych poveternostných vplyvov.
» Existujúcich noriem a stavebno-technických predpisov a najmä
OBSJBEFOJB .JOJTUFSTUWB JOGSBÝUSVLUÞSZ [P EǪB NÈKB P
technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich
VNJFTUOFOJBQPEǥB;[[SPLVǏQP[QSÈWOZTUBUVTNÈK
» Ustanovení Technického schválenia (ak je výrobok označený stavebným
P[OBǏFOÓN#
BMFCPOPSNZ1/&/WQSÓQBEFP[OBǏFOJB$&
» Pokynov na inštaláciu zárubne a zabudovania dverí vypracovanej
výrobcom (v prípade predaja dverí na vlastnú montáž)
» Ostatných inštrukcií udaných v záručnom liste výrobcu
5
Atestované dvere do bytov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA WDT
Farebné odtiene dverí a zárubní
2 Trieda odolnosti proti vlámaniu
GERDA WD
Biela
,,#
Dub
KDD
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde
sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
zlatý dub
FDE
Buk
KUU
mahagón
KMM
svetlý orech
FRP
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
centrálna zámka, prídavná zámka a profilová vložka centrálnej zámky
OBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
kovové (vystužené) dvere v plochej verzii bez reliéfu (WD) alebo fry[PWBOÏTPW[PSPN-POEZO8%5
QPUJBIOVUÏEFLPSBUÓWOPV17$GØMJPV
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
%WFSF [B OBKOJäÝJF DFOZ QSF [ÈLB[OÓLPW LUPSÓ QPäBEVKÞ
ǒBMÝJVEPEBUPǏOÞPDISBOVWTUVQVCZUVBMFCPEPNV
alpský orech
FRR
ROZMERY DVERÍ
calvados
FCC
GERDA WDT
WD
WDT
Index zvukovej nepriezvučnosti
WD, WDT 31Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
Dub
KDD
ZÁRUKA
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
zlatý dub
FDE
WD
KOVANIE
WDT
Mahagón
KMM
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Svetlý orech
FRP
Leštený
chróm
calvados
FCC
saténový nikel
saténový
nikel
GERDA WD, WDT
Gerda WD
Gerda WDT
cena brutto 1410 zł
cena brutto 1610 zł
Drzwi w wykonaniu płaskim
cena netto 1155,74 zł
Konštrukcia krídla
Drzwi tłoczone
7
cena netto 1319,67 zł
Štandardné vybavenie – v cene dverí
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M4
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Dverný štítok s kľučkami, dvojdielny s
ochranou centrálnej vložky
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
FD
(zo strany pántov)
8
9
1 ks
1. oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný,
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou PVC
fóliou
Voliteľné príslušenstvo - podľa želania zákazníka
2. doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
Príplatok ( +) k cene dverí v štandardnom vybavení (brutto cena)
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
4
6
Panoramatický priezor
Symetrické zárubne (vo farbe dverného
krídla)
1
WK M4
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M4 (sada)
bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana
otvorených dverí)
ZS10
Montážny prah
Kovový
3. výstuhy z kalenej ocele
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
4. centrálna zámka
5. prídavná zámka
6. bezpečnostná retiazka
7. nastaviteľné pánty
8. stabilné hroty proti vypáčeniu
9. drážkové tesnenie
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
FC symetrické s tesnením
Zárubne (vo farbe dverného krídla)
FR rámové s tesnením
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
FN rohové
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
Atestované dvere do bytov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA C
Farebné odtiene
dverí a zárubní
2C Trieda odolnosti proti vlámaniu
GERDA C
Biela
,,#
Dub
KDD
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde
sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.
Zlatý dub
FDE
Buk
KUU
Mahagón
KMM
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
centrálna zámka, prídavná zámka a profilová vložka centrálnej zámky
OBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
kovové (vystužené) dvere v plochej verzii bez reliéfu (WD) alebo
GSÏ[PWBOÏTPW[PSPN-POEZO8%5
QPUJBIOVUÏEFLPSBUÓWOPV17$GØliou
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
7FǥNJQPQVMÈSOFEWFSFNFE[J[ÈLB[OÓLNJ[EÙWPEVWZTPLFK
CF[QFǏOPTUOFKIPEOPUZBQSÓTUVQOFKDFOZ
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
Calvados
FCC
C
GERDA CT
CT
Index zvukovej nepriezvučnosti
C, CT
Dub
FDD
ZÁRUKA
32Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
Zlatý dub
FDE
C
KOVANIE
CT
Mahagón
KMM
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Svetlý orech
FRP
leštený
chróm
Calvados
FCC
8
leštený chróm
saténový
nikel
GERDA C, CT
Konštrukcia krídla
Gerda C
Gerda CT
cena brutto 1860 zł
cena brutto 2060 zł
Drzwi w wykonaniu płaskim
cena netto 1524,59 zł
Drzwi tłoczone
9
cena netto 1688,52 zł
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
pomocnej zámky a zvislej západky)
ZW 3000ZS
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7Z
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
1 sada
Najvyššia trieda odolnosti proti vlámaOJVQPEǥB1/&/
Dverný štítok s kľučkami (alebo kľučka/
guľa) s ochranou centrálnej vložky
TD 1000
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Symetrické zárubne (vo farbe dverného
krídla)
FD
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
3
7
6
2
4
1
8
11
(zo strany pántov)
5
10
1 ks
PDFǥPWâQMFDIOBKWZÝÝFKLWBMJUZQP[JOLPWBOâ
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou PVC
fóliou
QPMZVSFUÈOPWÈQFOBTBNP[IÈÝBDJB
bezfreónová)
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
3. výstuhy z kalenej ocele
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
4. centrálna zámka
5. pomocná zámka
WK M7
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
8. bezpečnostná retiazka
WK M7Z a WK M7
(sada)
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana
otvorených dverí)
ZS10
Montážny prah
Kovový
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
[WJTMÈ[ÈQBELB
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
9. nastaviteľné pánty
10. stabilné hroty proti vypáčeniu
11. drážkové tesnenie
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
FC symetrické s tesnením
Zárubne (vo farbe dverného krídla)
FR rámové s tesnením
FN rohové
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
9
Atestované dvere do bytov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA STAR S
Farebné odtiene
dverí a zárubní
4C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
,,#
Dub
KDD
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde
sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.
Zlatý dub
FDE
Buk
KUU
Mahagón
KMM
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
šedá
KKS
Kovové (vystužené) dvere do bytov a iných priestorov najvyššej odolnosti proti vlámaniu s ohľadom na masívnu konštrukciu dverného
LSÓEMB[BNZLBOJFLSÓEMBEWFSÓWCPEPDIWSÈUBOFTUSBOZPEQÈOtov) a vybavenie dverí, zámky a centrálnej vložky ochranným krytom
OBKWZÝÝFKUSJFEZPEPMOPTUJ[BCF[QFǏFOJBQSPUJWMÈNBOJV
Dvere vybavené tiež stabilnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
WMPäLBDFOUSÈMOFK[ÈNLZ(FSEB5:5"/3*.49QPOÞLBWJBDBLP
NJMJBSEZLPNCJOÈDJÓUP[BJTǸVKFKFEJOFǏOPTǸLØEVLǥÞǏBQSFLBäEÞ
z vyrobených vložiek
dvere ploché bez potlače potiahnuté dekoratívnou PVC fóliou
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
Pre zákazníkov, ktorí preferujú tradičný vzhľad dverí (do
bytov, kancelárií a iných priestorov) bez vzorov a potlače s
veľmi dobrý bezpečnostnými a prevádzkovými parametrami
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
Index zvukovej nepriezvučnosti
STAR S
32Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
STAR S
KOVANIE
TECHNO
ZÁRUKA
GERDA STAR S
Konštrukcia krídla
Gerda STAR S
cena brutto 2295 zł
5
cena netto 1881,15 zł
3
Štandardné vybavenie – V cene dverí
6
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
dvoch pomocných zámok a troch zvislých
západiek zo strany pántov)
ZW 6000S
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Cylindrická vložka centrálnej zámky
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
RIM 6000SX
WK M1
Zdielané dverné štítky s kľučkami a ochranou centrálnej vložky
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
ZS10
2
1ks
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
1 sada
Atestovaná ochrana vložky spolu s vloäLPV3*.49
1
4
9
1 ks
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
FD
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Panoramatický priezor
Symetrické zárubne (vo farbe dverného
krídla)
7
5
(zo strany pántov)
8
10
PDFǥPWâQMFDIOBKWZÝÝFKLWBMJUZQP[JOLPWBOâ
ISÞCLBNNMBNJOPWBOâWJBDWSTUWPWPV
dekoratívnou PVC fóliou
1 ks
QPMZVSFUÈOPWÈQFOBTBNP[IÈÝBDJB
bezfreónová)
3. vystužujúce rebrá a prúty z kalenej ocele
4. centrálna zámka
5. pomocná zámka
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
Montážny prah
WK M7
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
TUBCJMOÏISPUZQSPUJWZQÈǏFOJV
8. nastaviteľné pánty
9. bezpečnostná retiazka
10. drážkové tesnenie
Kovový
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
FC symetrické s tesnením
Zárubne (vo farbe dverného krídla)
FR rámové s tesnením
FN rohové
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPNoQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
Atestované dvere do bytov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA AP30
Farebné odtiene
dverí a zárubní
3C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
,,#
Uplatnenie
Dub
KDD
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) vrátane ochrany proti požiaru.
Zlatý dub
FDE
Buk
KUU
Mahagón
KMM
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
šedá
KKS
Kovové (vystužené) dvere specjalne z wysoką odpornością na włamanie
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
centrálna zámka, prídavná zámka, profilová vložka centrálnej zámky a
EWFSOâÝUÓUPLOBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
dvere ploché bez potlače potiahnuté dekoratívnou PVC fóliou
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
6OJLÈUOBLPOÝUSVLDJBCF[QFǏOPTUOPQSPUJQPäJBSOF
EWFSÓ
TNPäOPTǸPVWâCFSVEFLPSBUÓWOZEâIWSÙ[OZDIGBSCÈDI
BFTUFUJDLÏLPWBOJFQSFEVSǏVKFUJFUPEWFSFUBLQSJBNPEP
CZUPWBLBODFMÈSJÓBLPBKEPÝQFDJBMJ[PWBOâDIQSJFTUPSPW
UZQVQPIPUPWPTUOÏQSJFDIPEZNFE[JTDIPEJTLBNJBSDIÓWZ
BUǒ
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
Index zvukovej nepriezvučnosti
"1
ZÁRUKA
33Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
AP30
KOVANIE
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Leštený
chróm
PROTIPOŽIARNE
saténový nikel
saténový
nikel
GERDA AP30
Konštrukcia krídla
Gerda AP30
cena brutto 2245 zł
cena netto 1840,16 zł
6
Štandardné vybavenie – V cene dverí
4
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
dvoch pomocných zámok)
ZW
3000ZPS
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7Z
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
Dverný štítok s kľučkami (alebo kľučka/
guľa) ochranou centrálnej vložky
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
10
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
2
1ks
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
TD 1000
1 sada
Najvyššia trieda odolnosti proti vlámaOJVQPEǥB1/&/
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
(zo strany pántov)
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Symetrické zárubne (vo farbe dverného
krídla s protipožiarnym tesnením)
FD
7
3
5
1
9
6
8
1 ks
PDFǥPWâQMFDIOBKWZÝÝFKLWBMJUZQP[JOLPWBOâ
ISÞCLBNNMBNJOPWBOâWJBDWSTUWPWPV
dekoratívnou PVC fóliou
NJOFSÈMOBWMOB
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
3. rám vystužujúci konštrukciu dosky
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M7
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7Z a WK M7
(sada)
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
ZS10
Montážny prah
Kovový
Funkčný prah
4. výstuhy z kalenej ocele
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
5. centrálna zámka
QPNPDOÈ[ÈNLB
ISPUZQSPUJWZQÈǏFOJV
8. nastaviteľné pánty
9. drážkové tesnenie
10. prídavná zámka ZW 550
Drevený dubový 19
mm
Drevený sapeli 19
mm
Panoramatický priezor
Cyklop
Rohové zárubne
FN
Exotické drevo
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPNoQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Atestované dvere do bytov
Panelové dvere
GERDA WX10
Príklady dostupných
vzorov panelov
2Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde
sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
R53 BARCELONA
R52 KAPITOL
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
centrálna zámka, prídavná zámka a profilová vložka centrálnej zámky
OBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
kovové dvere v panelovej verzii môžu byť vybavené plochým alebo
frézovaným panelom s dekoratívnou fóliou v rôznych vzoroch a farbách. Panely kolekcie PRESTIGE sú pokryté prírodnou dyhou
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
veľmi dobré akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
$FOPWP WFǥNJ BUSBLUÓWOZ UZQ EWFSÓ QSF LMJFOUPW LUPSÓ DIDÞ
OBWJBD [BCF[QFǏJǸ CZU LBODFMÈSJV ǏJ JOÏ QSJFTUPSZ B LUPSÓ
QSFGFSVKÞEWFSFVQSBWFOÏQBOFMNJBPDFǪVKÞUJDIP
R46 WENECJA
ROZMERY DVERÍ
Index zvukovej nepriezvučnosti
89
35Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
KOVANIE
R00
R09 MADRYT
R13 LONDYN
R20 OLYMPIA
ZÁRUKA
;«36,"7QSÓQBEF
vlastnej montáže je
[ÈSVLBOBWâSPCPL
mesiacov.
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
Všetky dostupné vzory a farby na stranách 22-23
Platina
GERDA WX10
Konštrukcia krídla
Gerda WX10
Gerda WX10
Gerda WX10
Gerda WX10
cena brutto 1795 zł
cena brutto 1945 zł
cena brutto 1995 zł
cena brutto 2195 zł
kolekcia UNI DOOR
cena netto 1471,31 zł
kolekcia NATURA
cena netto 1594,26 zł
kolekcia NOVA
cena netto 1635,25 zł
kolekcia PRESTIGE
cena netto 1799,18 zł
6
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dverné štíok s kľučkami a ochranou centrálnej vložky
TD 200
1 sada
Vysoká trieda odolnosti proti vlámaniu
QPEǥB1/&/
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
ZS10
1 ks
1
2
5
7
3
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
9
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
12
1 ks
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈQMBUǪB[QP[JOLPWBOÏIP
plechu
Symetrické zárubne (vo farbe dverného
krídla)
9
4
FD
11
(zo strany pántov)
8
10
EPTLB[UWSEÏIPTQFOFOÏIPQPMZTUZSÏOV&144
35?)
3. vymeniteľné dekoratívne panely z dosky MDF
laminované dekoratívnou fóliou
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
4. výstuhy z kalenej ocele
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M7
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7 a WK M7
(sada)
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Montážny prah
Kovový
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
5. centrálna zámka
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
CF[QFǏOPTUOÈSFUJB[LB
8. nastaviteľné pánty
9. stabilné hroty proti vypáčeniu
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
EPMOÈVLPOǏPWBDJBMJÝUB
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
FC symetrické s tesnením
Zárubne (vo farbe dverného krídla)
FR rámové s tesnením
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
FN rohové
Laminované lišty vo farebných odtieňoch
FDE, FRP, FRB, FRR,
FCC
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
Atestované dvere do bytov
Panelové dvere
GERDA CX10
Príklady dostupných
vzorov panelov
3C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde
sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
R53 BARCELONA
R52 KAPITOL
R46 WENECJA
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.
Panelové dvere do bytov a iných priestorov, kde je vysoké riziko
vlámania
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
centrálna zámka, prídavná zámka a profilová vložka centrálnej zámky
OBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
zámky, vložka centrálnej zámky a dverný štítok v najvyšších triedach
[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
dobré akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
%WFSFTQǤǪBKÞFTUFUJDLÏQPäJBEBWLZLBäEÏIPCZUVLBODFMÈSJFǏJJOâDI
QSJFTUPSPW WÝFPCFDOÏIP QPVäJUJB B TÞǏBTOF TB WZ[OBǏVKÞ WZTPLPV
PDISBOPVQSPUJWMÈNBOJV
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
Index zvukovej nepriezvučnosti
$9
33Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
R91 WERONA
R09 MADRYT
R13 LONDYN
R20 OLYMPIA
KOVANIE
ZÁRUKA
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
Všetky dostupné vzory a farby na stranách 22-23
Platina
GERDA CX10
Konštrukcia krídla
Gerda CX10
Gerda CX10
Gerda CX10
Gerda CX10
cena brutto 2345 zł
cena brutto 2495 zł
cena brutto 2545 zł
cena brutto 2745 zł
kolekcia UNI DOOR
cena netto 1922,13 zł
kolekcia NATURA
cena netto 2045,08 zł
kolekcia NOVA
cena netto 2086,07 zł
kolekcia PRESTIGE
cena netto 2250,00 zł
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
pomocnej zámky a zvislej západky)
ZW 3000Z
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7Z
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
ZS10
1 ks
DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI (ALEBO
KĽUČKA/GUĽA) S OCHRANOU CENTRÁLNEJ VLOŽKY
TD 1000
1 sada
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Najvyššia trieda odpornosti proti
WMÈNBOJVQPEǥB1/&/
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈQMBUǪB[QP[JOLPWBOÏIP
plechu
1 ks
WZNFOJUFǥOÏEFLPSBUÓWOFQBOFMZ[EPTLZ.%'
laminované dekoratívnou fóliou
Symetrické zárubne
FD
(ti strany pántov)
3. polyuretánová pena (samozhášacia,
bezfreónová)
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
4. výstuhy z kalenej ocele
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M7
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7Z a WK M7
(sada)
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Montážny prah
Kovový
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
5. centrálna zámka
QPNPDOÈ[ÈNLB
[WJTMÈ[ÈQBELB
8. bezpečnostná retiazka
9. prídavná zámka
OBTUBWJUFǥOÏQÈOUZ
TUBCJMOÏISPUZQSPUJWZQÈǏFOJV
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
FC symetrické s tesnením
Zárubne (vo farbe dverného krídla)
FR rámové s tesnením
FN rohové
Laminované lišty vo farebných odtieňoch
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
FDE, FRP, FRB, FRR,
FCC
Pozor!%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
Atestované dvere do bytov
Panelové dvere
GERDA SX10
Príklady dostupných
vzorov panelov
4C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného
schodiska alebo chodby a izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde
sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
R53 BARCELONA
R52 KAPITOL
R46 WENECJA
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.
panelové dvere najvyššej odolnosti proti vlámaniu s ohľadom na maTÓWOVLPOÝUSVLDJVEWFSOÏIPLSÓEMB[BNZLBOJFLSÓEMBEWFSÓWCPdoch (vrátane strany od pántov) a vybavenie dverí, zámky a centrálOFKWMPäLZPDISBOOâNLSZUPNOBKWZÝÝFKUSJFEZPEPMOPTUJ[BCF[QFǏFnia proti vlámaniu
Dvere vybavené tiež stabilnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
WMPäLBDFOUSÈMOFK[ÈNLZ(FSEB5:5"/3*.49QPOÞLBWJBDBLP
NJMJBSEZLPNCJOÈDJÓUP[BJTǸVKFKFEJOFǏOPTǸLØEVLǥÞǏBQSFLBäEÞ
z vyrobených vložiek
kovové dvere v panelovej verzii môžu byť vybavené plochým alebo
frézovaným panelom s dekoratívnou fóliou v rôznych vzoroch a farbách. Panely kolekcie PRESTIGE sú pokryté prírodnou dyhou
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
veľmi dobré akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
.PEFSOâEJ[BKOOBKWZÝÝJBPEPMOPTǸQSPUJWMÈNBOJVBWFǥNJEPCSÏ
UMNFOJF IMVLV QSFEVSǏVKF UJFUP WOÞUPSOÏ EWFSF OB QPVäJUJF W
CZUPWFKBSDIJUFLUÞSFBOBWÝFPCFDOÏÞǏFMZTUPSPǏJB
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
Index zvukovej nepriezvučnosti
RS1 HEL
R09 MADRYT
R13 LONDYN
49
R20 OLYMPIA
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
KOVANIE
Všetky dostupné vzory a farby na stranách 22-23
TECHNO
35Rw
ZÁRUKA
GERDA SX10
Konštrukcia krídla
Gerda SX10
Gerda SX10
Gerda SX10
Gerda SX10
cena brutto 2895 zł
cena brutto 3045 zł
cena brutto 3095 zł
cena brutto 3495 zł
kolekcia UNIDOOR
cena netto 2372,95 zł
kolekcia NATURA
cena netto 2495,90 zł
kolekcia NOVA
cena netto 2536,89 zł
kolekcia PRESTIGE
cena netto 2864,75 zł
3
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
dvoch pomocných zámok a troch zvislých
západiek zo strany pántov)
ZW 6000M
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Cylindrická vložka centrálnej zámky
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
RIM 6000SX
WK M1
Zdieľané dverné štítky s kľučakmi a ochranou centrálnej vložky
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
1 sada
Atestovaná ochrana vložky spolu s vloäLPV3*.49
7
2
8
4
11
Panoramatický priezor
1ks
6
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
ZS10
FD
1
5
1 ks
Symetrické zárubne
9
6
10
(zo strany pántov)
12
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈQMBUǪB[QP[JOLPWBOÏIP
QMFDIVISÞCLBNN
1 ks
QPMZVSFUÈOPWÈQFOBTBNP[IÈÝBDJB
bezfreónová)
3. výstuhy z kalenej ocele
4. vymeniteľné dekoratívne panely z dosky MDF
laminované dekoratívnou fóliou
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M7
Montážny prah
Kovový
5. centrálna zámka
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
8. bezpečnostná retiazka
9. stabilné hroty proti vypáčeniu
OBTUBWJUFǥOÏQÈOUZ
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Kovový 19 mm
EPMOÈVLPOǏPWBDJBMJÝUB
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
QPNPDOÈ[ÈNLB
EPMOÈVLPOǏPWBDJBMJÝUB
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
FC symetrické s tesnením
Zárubne (vo farbe dverného krídla)
FR rámové s tesnením
FN rohové
Laminované lišty vo farebných odtieňoch
FDE, FRP, FRB, FRR,
FCC
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
HEL cena brutto 3545 zł, DFOBOFUUP[’
ALICE SPRING cena brutto 3775 zł, DFOBOFUUP[’
Atestované dvere do bytov
Panelové dvere
GERDA APX 3010 / 3010D
Príklady dostupných
vzorov panelov
KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE
Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných
budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska
BMFCPDIPECZBJ[CZ
WSÈUBOFPDISBOZQSPUJQPäJBSV"19
BMFCPQSPUJQPäJBSOF B QSFE QSFOJLBOÓN EZNV "19 %
o USJFEB EZNVOFQSJFpustnosti: Sa, Sm
R53 BARCELONA
R52 KAPITOL
R46 WENECJA
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach
zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.
Špeciálne panelové dvere z vysokou odolnosťou proti vlámaniu
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom zvesenia dverného krídla
centrálna zámka, prídavná zámka, profilová vložka centrálnej zámky a
EWFSOâÝUÓUPLOBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
kovové dvere v panelovej verzii môžu byť vybavené plochým alebo
frézovaným panelom s dekoratívnou fóliou v rôznych vzoroch a farbách. Panely kolekcie PRESTIGE sú pokryté prírodnou dyhou
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu
veľmi dobré akustické tlmenie (ochrana pred hlukom)
6OJLÈUOB LPOÝUSVLDJB EWFSÓ CF[QFǏOPTUOÏQSPUJQPäJBSOF B
EZNVOFQSJFQVTUOÏ
W TQPKFOÓ T FTUFUJDLâN WZQSBDPWBOÓN QBOFMPW
BLPWBOÓNQSFEVSǏVKFEWFSFUBLEPCZUPWBQBSUNÈOPWBLPBKEP
QSJFTUPSPW WÝFPCFDOÏIP VSǏFOJB LUPSÏ WZäBEVKÞ ÝQFDJBMJ[PWBOÞ
PDISBOV W LPNCJOÈDJJ T FTUFUJDLâN WTUVQPN CBOLZ LBODFMÈSJF
DFOUSÈMOB TQSÈWB B TBNPTQSÈWB WFEFDLÏ JOÝUJUÞDJF WZTPLÏ ÝLPMZ
BUǒ
ƑBMÝPVWâIPEPVEWFSÓKFKFEFO[OBKWZÝÝÓDIJOEFYPW[WVLPWFK
OFQSJF[WVǏOPTUJ
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
Index zvukovej nepriezvučnosti
R91 WERONA
R09 MADRYT
R13 LONDYN
"19
R20 OLYMPIA
39Rw
Požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti v oblasti bývania
je 27Rw
KOVANIE
Protipožiarne
ZÁRUKA
Dymoszcezlne
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
Všetky dostupné vzory a farby na stranách 22-23
GERDA APX 3010 / 3010 D
Gerda APX3010
Gerda APX3010
Gerda APX3010
Gerda APX3010
cena brutto 2995 zł
cena brutto 3145 zł
cena brutto 3195 zł
cena brutto 3395 zł
kolekcia UNIDOOR
cena netto 2454,92 zł
kolekcia NATURA
cena netto 2577,87 zł
kolekcia NOVA
cena netto 2618,85 zł
cena netto 2782,79 zł
Gerda APX3010D Gerda APX3010D Gerda APX3010D Gerda APX3010D
kolekcia UNIDOOR
cena brutto 3145 zł
cena netto 2577,87 zł
kolekcia NATURA
cena brutto 3295 zł
cena netto 2700,82 zł
kolekcia NOVA
cena brutto 3345 zł
cena netto 2741,80 zł
Konštrukcia krídla
kolekcia PRESTIGE
7
kolekcia PRESTIGE
5
cena brutto 3545 zł
11
cena netto 2905,74 zł
4
3
Štandardné vybavenie – V cene dverí
6
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
dvoch pomocných zámok)
ZW 3000ZP
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7Z
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI (ALEBO
KĽUČKA/GUĽA) S OCHRANOU CENTRÁLNEJ VLOŽKY
TD 1000
1 sada
Najvyššia trieda odolnosti proti vlámaOJVQPEǥB1/&/
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
ZS 10
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
(zo strany pántov)
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
WZNFOJUFǥOÏEFLPSBUÓWOFQBOFMZ[EPTLZ.%'
laminované dekoratívnou alebo lakovanou
fóliou
1 ks
3. minerálna vlna
Zárubne s protipožiarnym tesnením
FC, FR
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
8
1
2
10
7
9
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈQMBUǪB[QP[JOLPWBOÏIP
plechu
4. rám vystužujúci konštrukciu dosky
5. výstuhy z kalenej ocele
DFOUSÈMOB[ÈNLB
QPNPDOÈ[ÈNLB
8. hroty proti vypáčeniu
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
9. nastaviteľné pánty
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M7
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7Z a WK M7
(sada)
Panoramatický priezor
CYKLOP
Montážny prah
Kovový
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
QSÓEBWOÈ[ÈNLB;8
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
Laminované lišty vo farebných odtieňoch
Pozor!
FDE, FRP, FRB, FRR,
FCC
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
FARBY A DIZAJN PANELOVÝCH DVERÍ
Panelové dvere
Kolekcia PRESTIGE
Dostupné farebné odtiene
Zlatý dub
NDE
Svetlý orech
NRP
Alpský orech
NRR
Brazílsky orech
/3#
Calvados
NCC
Dostupné vzory panelov
/
vertikálne zrnenie
/
horizontálne zrnenie
/
miešané zrnenie
Kolekcia NOVA
Dostupné farebné odtiene
Biela
'4#
Calvados
FCC
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
Svetlý orech
FRP
Zlatý dub
FDE
Dostupné vzory panelov
7"
7"
VA3
VA4
VA5
7"
VA8
VA9
7#
7"
7"
dverí GERDA WX10 CX10 SX10 APX3010
Kolekcia UNIDOOR
Dostupné farebné odtiene
Biela
KSA
Dub
KDA
Jelša
,-"
Buk
KUA
Calvados
KCA
Orech
KRA
Vlašský orech
KRW
WENGE
KEA
Kolekcia NATURA
Dostupné farebné odtiene
Alpský orech
DRT
Brazílsky orech
DRC
TEAK
DET
WENGE FLADER
DEF
Kolekcia UNIDOOR I Kolekcia NATURA
31Œ"4,*&
3."%3:5
3-0/%:/
30-:.1*"
38&/&$+"
3,"1*50-
3#"3$&-0/"
38&30/"
Panely dostupné jedine pri modeli Gerda SX10 vo farebnom
odtieni prezentovanom na obrázku
Dostupné vzory panelov
34)&-
34"-*$&413*/(4
Dostupné farebné odtiene panelových líšt a zárubní (pre všetky kolekcie dverí)
Biela
'4#
Svetlý bronz
',:
Tmavý bronz
',9
Zlatý dub*
FDE
Svetlý orech*
FRP
Brazílsky orech*
'3#
Alpský orech*
FRR
Calvados*
FCC
* príplatok .... brutto k základnej cene
ŠAMBRÁNY A RÁMY
Kovové a panelové dvere
OPASKI DRZWIOWE
CENA OPASEK DRZWIOWYCH
%-"+&%/&+4530/:%3;8*
cena brutto 170 zł
cena netto 139,34 zł
Šambrány sú ďalším prvkom úpravy zárubní dverného krídla.
4ÞVSǏFOÏQSFWTUVQOÏWOÞUPSOÏLPWPWÏBQBOFMPWÏEWFSF(FSEBWOÞUSJPCKFLUV
WSP[NFSPDI//
&&
Šambrány sú dostupné v pre jednu alebo obidve strany dverí.
PORTALE DRZWIOWE
Dverný rám je špeciálny druh upravenej šambrány, ktorý so zreteľom na stavbu okolo otvoru ostenia a nesymetrickú šírkú zdôrazňuje štýl a eleganciu dverí oveľa lepšie než štandardná šambrána.
Rozhodnutie o kúpe rámu je treba vykonať pred objednaním dverí, pretože sú upevnené do špeciálne prispôsobenej zárubne upravenej na tento
účel.
Použitie
3ÈNKFVSǏFOâQSFWTUVQOÏWOÞUPSOÏLPWPWÏBQBOFMPWÏEWFSF(FSEBWOÞUSJPCKFLUV
TSP[NFSNJ//&&
Rám môže byť montovaný tak do kovových, ako aj do dverí upravených dekoratívnym panelom.
3ÈNKFOBNPOUPWBOâTP[ÈSVCǪPVUZQV'3TUFTOFOÓNVNPäǪVKÞDJNǒBMÝJFCVEPWBOJFEPPUWPSVPTUFOJBEPIǤCLZPEEPNNW[ÈWJTMPTUJ
od hrúbky múru.
- Symetrické v šírke: 100/100; 150/150; (v závislosti na verzii prevedenia)
- Nesymetrické v šírke: L150/P300; L300/P150; (v závislosti na verzii prevedenia)
3ÈNKFWZSPCFOâ[EPTLZTISÞCLPVNNBQSJQFWOFOâEPNÞSVQPNPDPVNPOUÈäOFIPOFPQSÏOPWÏIPMFQJEMB
Dostupné farebné odtiene
Biela
'4#
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
Calvados
FCC
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
Rozmery a ceny rámov šambrán
Spôsob vymeriavania rámu je načrtnutý na obrázku.
Dostupné typy rámov a a ceny
TYP RÁMU
NÁZOV
ŠÍRKA ĽAVEJ
STRANY
L
ŠÍRKA PRAVEJ
STRANY
P
VÝŠKA
HĹBKA
H
CENA
ZA SADU
NETTO
CENA
ZA SADU
BRUTTO
V
ECCO – symetrické rámy
ECCO 100
100
100
100
100
426,23
520,00
ECCO 200
100
100
100
200
483,61
590,00
ECCO 300
100
100
100
300
512,30
625,00
ECCO 400
100
100
100
400
545,08
665,00
STANDARD – symetrické rámy
STANDARD 100
150
150
150
100
459,02
560,00
STANDARD 200
150
150
150
200
491,80
600,00
STANDARD 300
150
150
150
300
545,08
665,00
STANDARD 400
150
150
150
400
651,64
795,00
LUX – nesymetrické rámy
LUX 100
150
300
150
100
475,41
580,00
LUX 200
150
300
150
200
512,30
625,00
LUX 300
150
300
150
300
643,44
785,00
LUX 400
150
300
150
400
704,92
860,00
LUX 100
300
150
150
100
475,41
580,00
LUX 200
300
150
150
200
512,30
625,00
LUX 300
300
150
150
300
643,44
785,00
LUX 400
300
150
150
400
704,92
860,00
Atestované dvere do domov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA TT
Farebné odtiene
dverí a zárubní
2 Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
'4#
Uplatnenie
Zlatý dub
FDE
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
DFOUSÈMOB[ÈNLBOBKWZÝÝFKUSJFEZ[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJ
vlámaniu
frézovaná kovová platňa dverí so vzorom, potiahnutá dekoratívnou
PVC fóliou
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
veľmi dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BKMBDOFKÝJF WPOLBKÝJF EWFSF PEQPSÞǏBOÏ [WMÈÝǸ QSF
[ÈLB[OÓLPWLUPSÓTUPKBQSFESP[IPEOVUÓNǏJPQSBWJǸTÞǏBTOÏ
EWFSF BMFCP LÞQJǸ OPWÏ )MBWOPV WâIPEPV UâDIUP EWFSÓ KF
WZOJLBKÞDBUFQFMOÈJ[PMÈDJB
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
TT
1,6
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
W13 LONDYN
W53 BARCELONA
W91 WERONA
KOVANIE
Platina
ZÁRUKA
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
PLATYNAS
Platina
REBRNY
Strieborná
Olivová
Zlatá
GERDA TT
Konštrukcia krídla
Gerda TT
cena brutto 1215 zł
cena netto 995,90 zł
5
Štandardné vybavenie – V cene dverí
4
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Vysoká trieda zabezpečenia( podľa PN
&/
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M2
1ks
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč
a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dvojdielny dverný štítok s kľučkami s
ochranou centrálnej zámky
1 sada
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Asymetrické alebo rohové zárubne (s tesnením vo farbe dverného krídla)
FA, FT
1
2
3
(zo strany pántov)
6
7
1 ks
oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný,
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou PVC
fóliou
doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
3. centrálna zámka
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
4. prídavná zámka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M4
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M4 (sada)
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M2 a WK M2
(sada)
Montážny prah
Kovový
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
5. nastaviteľné pánty
stabilné hroty proti vypáčeniu
drážkové tesnenie
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč a odolnosti proti útoku (podľa
1/&/
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Atestované dvere do domov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA TT PLUS
Farebné odtiene
dverí a zárubní
2 Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
'4#
Uplatnenie
Zlatý dub
FDE
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
DFOUSÈMOB[ÈNLBOBKWZÝÝFKUSJFEZ[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJ
vlámaniu
frézovaná kovová platňa dverí so vzorom, potiahnutá dekoratívnou
PVC fóliou
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
veľmi dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BSP[EJFMPEEWFSÓ55NBKÞ551-64ISVCÝJFEWFSOÏLSÓEMPB
NÙäVCZǸWZCBWFOÏQFWOPVSFUJB[LPV
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
551-64
1,6
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
W91 WERONA
W53 BARCELONA
KOVANIE
Platina
ZÁRUKA
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
GERDA TT PLUS
Konštrukcia krídla
Gerda TT PLUS
cena brutto 1295 zł
cena netto 1061,48 zł
5
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa z centrálnej a
pomocnej zámky a zvislej západky)
ZW 1000
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Vysoká trieda zabezpečenia( podľa PN
&/
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M2
1ks
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč
a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dvojdielny dverný štítok s kľučkami s
ochranou centrálnej zámky
1 sada
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Asymetrické zárubne (s tesnením vo farbe
dverného krídla)
FA
4
1
2
3
8
(zo strany pántov)
6
7
1 ks
oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný,
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou PVC
fóliou
doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
3. centrálna zámka
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
4. prídavná zámka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M4
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M4 (sada)
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M2 a WK M2
(sada)
Bezpečnostná retiazka
ZS10
Montážny prah
Kovový
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč a odolnosti proti útoku (podľa
1/&/
5. nastaviteľné pánty
stabilné hroty proti vypáčeniu
pomocná zámka
8. bezpečnostná retiazka
9. drážkové tesnenie
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
)SÞCLBEWFSOÏIPLSÓEMB55."9NN
Štetinové tesnenie
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Atestované dvere do domov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA TT MAX
Farebné odtiene dverí a zárubní
KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE
Biela
'4#
Uplatnenie
Zlatý dub
FDE
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
DFOUSÈMOB[ÈNLBOBKWZÝÝFKUSJFEZ[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJ
vlámaniu
frézovaná kovová platňa dverí so vzorom, potiahnutá dekoratívnou
PVC fóliou
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
veľmi dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
TT MAX Nový lepší systém zamykania
/B SP[EJFM PE EWFSÓ 55 1-64 DFOUSÈMOB [ÈNLB EWFSÓ 55
."9TBTTLMBEÈ[DFOUSÈMOFK[ÈNLZLUPSÈTÞǏBTOFPWMÈEB
QPNPDOÞ[ÈNLVBPDFǥPWÞ[ÈQBELVMFQÝJF[BCF[QFǏFOJF
QSPUJWZQÈǏFOJV
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
55."9
1,6
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
W91 WERONA
W53 BARCELONA
KOVANIE
Platina
ZÁRUKA
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
GERDA TT MAX
Konštrukcia krídla
Gerda TT MAX
cena brutto 1495 zł
5
cena netto 1225,41 zł
Štandardné vybavenie – V cene dverí
ZW 1000
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
4
Centrálna zámka
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Vysoká trieda zabezpečenia( podľa PN
&/
2
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M2
1ks
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč
a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dvojdielny dverný štítok s kľučkami s
ochranou centrálnej zámky
1 sada
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Asymetrické zárubne (s tesnením vo farbe
dverného krídla)
FA
9
(zo strany pántov)
7
1 ks
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M4 (sada)
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M2 a WK M2
(sada)
Bezpečnostná retiazka
ZS10
Montážny prah
Kovový
6
oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný,
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou
PVC fóliou s ochranným povlakom proti
poškriabaniu
doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
3. centrálna zámka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M4
3
8
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
Profilová vložka centrálnej zámky
1
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč a odolnosti proti útoku (podľa
1/&/
4. prídavná zámka
5. nastaviteľné pánty
stabilné hroty proti vypáčeniu
drážkové tesnenie
8. #F[QFǏOPTUOÈSFUJB[LB
9.
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
)SÞCLBEWFSOÏIPLSÓEMB55."9NN
Štetinové tesnenie
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Atestované dvere do domov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA GTT
Farebné odtiene dverí a zárubní
1Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
'4#
Uplatnenie
Zlatý dub
FDE
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
DFOUSÈMOB[ÈNLBOBKWZÝÝFKUSJFEZ[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJ
vlámaniu
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
frézovaná kovová platňa dverí so vzorom, potiahnutá dekoratívnou
PVC fóliou
dvere štandardne vybavené presklením. Okrem toho môžu mať
ozdobné mriežky v skle alebo byť vybavené vitrážou s možnosťou ich
neskoršej výmeny na ďalšie vzory alebo farby
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BKUFOÝJFWPOLBKÝJFEWFSFTQSFTLMFOÓN
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
GTT
2,0
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
W91 WERONA 1
W92 WERONA 2
W93 WERONA 3
W53 BARCELONA
KOVANIE
Platina
ZÁRUKA
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
PLATYNAS
Platina
REBRNY
Strieborná
Olivová
Zlatá
GERDA GTT
Konštrukcia krídla
Gerda GTT
cena brutto od 1480 zł
cena netto od 1213,11 zł
5
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Vysoká trieda zabezpečenia( podľa PN
&/
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M2
1ks
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč
a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dvojdielny dverný štítok s kľučkami s
ochranou centrálnej zámky
1 sada
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
ASYMETRICKÉ ALEBO ROHOVÉ ZÁRUBNE (S TESNENÍM VO FARBE DVERNÉHO
KRÍDLA)
FA, FT
1 ks
9
(zo strany pántov)
7
(podľa výberu zákazníka)
3. centrálna zámka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M4
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M4
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M2 a WK M2
(sada)
Montážny prah
Kovový
oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný,
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou
PVC fóliou s ochranným povlakom proti
poškriabaniu
doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
Profilová vložka centrálnej zámky
1
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč a odolnosti proti útoku (podľa
1/&/
4. prídavná zámka
5. nastaviteľné pánty
zasklenie
stabilné hroty proti vypáčeniu
8. drážkové tesnenie
9. bezpečnostná retiazka
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Štetinové tesnenie
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
33
Katalógové ceny dverí GTT s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
GTT Barcelona
GTT Werona 1
GTT Werona 2
Z51priehľadná
L53 antistol bronz
R53 refleks bronz
W50 mira star
1480 zł
1580 zł
Z91priehľadná
L93 antistol bronz
R93 refleks bronz
W90 mira star
1530 zł
1630 zł
1580 zł
1630 zł
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
1580 zł
1580 zł
1580 zł
1580 zł
1580 zł
1580 zł
P 5A
P 5B
P 5C
P 5D
P 5E
P 5F
1945 zł
1945 zł
1945 zł
1945 zł
1945 zł
1945 zł
T 9A
T 9B
T 9C
T 9D
T 9E
T 9F
1630 zł
1630 zł
1630 zł
1630 zł
1630 zł
1630 zł
P 9A
P 9B
P 9C
P 9D
P 9E
P 9F
1995 zł
1995 zł
1995 zł
1995 zł
1995 zł
1995 zł
T 9A + T 5A
T 9B + T 5B
T 9C + T 5C
T 9D + T 5D
T 9E + T 5E
T 9F + T 5F
1990 zł
1990 zł
1990 zł
1990 zł
1990 zł
1990 zł
P 9A + P 5A
P 9B + P 5B
P 9C + P 5C
P 9D + P 5D
P 9E + P 5E
P 9F + P 5F
2395 zł
2395 zł
2395 zł
2395 zł
2395 zł
2395 zł
GTT Werona 3
34
ZV1priehľadná
LV3 antistol bronz
RV3 refleks bronz
WV0 mira star
1795 zł
1990 zł
1990 zł
GERDA GTT
Dostupné vzory dverí GTT
W53 BARCELONA
W91 WERONA 1
W92 WERONA 2
W93 WERONA 3
35
Atestované dvere do domov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA GTT PLUS
Farebné odtiene dverí a zárubní
1 Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
'4#
Uplatnenie
Zlatý dub
FDE
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
DFOUSÈMOBBQSÓEBWOÈ[ÈNLBOBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJ
proti vlámaniu
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
frézovaná kovová platňa dverí so vzorom, potiahnutá dekoratívnou
PVC fóliou
dvere štandardne vybavené presklením. Okrem toho môžu mať
ozdobné mriežky v skle alebo byť vybavené vitrážou s možnosťou ich
neskoršej výmeny na ďalšie vzory alebo farby
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/B SP[EJFM PE EWFSÓ (55 NBKÞ EWFSF (55 1-64 ISVCÝJF
EWFSOÏLSÓEMPBNÙäVCZǸWZCBWFOÏQFWOPVSFUJB[LPV
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
(551-64
2,0
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
W91 WERONA 1
W26 PADWA
W92 WERONA 2
W93 WERONA 3
W53 BARCELONA
KOVANIE
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
W23 OLYMPIA
Platina
ZÁRUKA
GERDA GTT PLUS
Konštrukcia krídla
Gerda GTT PLUS
cena brutto od 1595 zł
cena netto od 1307,38 zł
5
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Vysoká trieda zabezpečenia( podľa PN
&/
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M2
1ks
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč
a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dvojdielny dverný štítok s kľučkami s
ochranou centrálnej zámky
1 sada
Panoramatický priezor
1ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Asymetrické zárubne (s tesnením vo farbe
dverného krídla)
FA
9
(zo strany pántov)
7
1 ks
oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný,
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou
PVC fóliou s ochranným povlakom proti
poškriabaniu
doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
3. centrálna zámka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M4
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M4
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M2 a WK M2
(sada)
Bezpečnostná retiazka (väčšia ochrana pri
otvorených dverách)
ZS10
Montážny prah
Kovový
1
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč a odolnosti proti útoku (podľa
1/&/
4. prídavná zámka
5. nastaviteľné pánty
zasklenie
stabilné hroty proti vypáčeniu
8. drážkové tesnenie
9. bezpečnostná retiazka
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Štetinové tesnenie
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
)SÞCLBEWFSOÏLSÓEMB(551-64NN
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Katalógové ceny dverí GTT PLUS s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
1690 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł
P 5A
P 5B
P 5C
P 5D
P 5E
P 5F
2045 zł
2045 zł
2045 zł
2045 zł
2045 zł
2045 zł
GTT Plus
Werona 1
GTT PLUS
Werona 2
Z51priehľadná
L53 antistol bronz
R53 refleks bronz
W50 mira star
1595 zł
1690 zł
Z91priehľadná
L93 antistol bronz
R93 refleks bronz
W90 mira star
1645 zł
1740 zł
1690 zł
1740 zł
T 9A
T 9B
T 9C
T 9D
T 9E
T 9F
1740 zł
1740 zł
1740 zł
1740 zł
1740 zł
1740 zł
P 9A
P 9B
P 9C
P 9D
P 9E
P 9F
2095 zł
2095 zł
2095 zł
2095 zł
2095 zł
2095 zł
T 9A + T 5A
T 9B + T 5B
T 9C + T 5C
T 9D + T 5D
T 9E + T 5E
T 9F + T 5F
2085 zł
2085 zł
2085 zł
2085 zł
2085 zł
2085 zł
P 9A + P 5A
P 9B + P 5B
P 9C + P 5C
P 9D + P 5D
P 9E + P 5E
P 9F + P 5F
2495 zł
2495 zł
2495 zł
2495 zł
2495 zł
2495 zł
GTT Plus
Werona 3
38
ZV1priehľadná
LV3 antistol bronz
RV3 refleks bronz
WV0 mira star
1895 zł
2085 zł
2085 zł
Katalógové ceny dverí GTT PLUS s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
1690 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł
P 5A
P 5B
P 5C
P 5D
P 5E
P 5F
2045 zł
2045 zł
2045 zł
2045 zł
2045 zł
2045 zł
GTT Plus
Barcelona
Z51priehľadná
L53 antistol bronz
R53 refleks bronz
W50 mira star
1595 zł
1690 zł
1690 zł
T 2A
T 2B
T 2C
T2D
T2E
1935 zł 1935 zł 1935 zł 1935 zł 1935 zł
GTT Plus
Padwa
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
1745 zł
1935 zł
P 2A
P 2B
P 2C
P 2D
P 2E
P 2F
P 2G
P 2H
P 2I
P2J
2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł 2345 zł
4x T 2A 4x T 2B 4x T 2C 4x T 2D 4x T 2E
2085 zł 2085 zł 2085 zł 2085 zł 2085 zł
GTT Plus
Olympia
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
1895 zł
2085 zł
4x P 2A 4x P 2B 4x P 2C 4x P 2D 4xP 2I
4xP 2J
P 2A
P 2B
P 2C
P 2D
P 2E
P 2F
P 2G
P 2H
2495 zł 2495 zł 2495 zł 2495 zł 2495 zł 2495 zł 2495 zł 2495 zł
39
Atestované dvere do domov
Kovové (vystužené) dvere
GERDA GTT MAX
Farebné odtiene
dverí a zárubní
1Trieda odolnosti proti vlámaniu
Biela
'4#
Uplatnenie
Zlatý dub
FDE
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Svetlý orech
FRP
Alpský orech
FRR
Brazílsky orech
'3#
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
DFOUSÈMOB[ÈNLBOBKWZÝÝFKUSJFEZ[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJ
vlámaniu
frézovaná kovová platňa dverí so vzorom, potiahnutá dekoratívnou
PVC fóliou
dvere štandardne vybavené presklením. Okrem toho môžu mať
ozdobné mriežky v skle alebo byť vybavené vitrážou s možnosťou ich
neskoršej výmeny na ďalšie vzory alebo farby
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
GTT MAX Nový lepší systém zamykania
/B SP[EJFM PE EWFSÓ (55 1-64 DFOUSÈMOB [ÈNLB EWFSÓ (55
."9 TB TLMBEÈ [ DFOUSÈMOFK [ÈNLZ LUPSÈ TÞǏBTOF PWMÈEB
QPNPDOÞ[ÈNLVBPDFǥPWÞ[ÈQBELVMFQÝJF[BCF[QFǏFOJF
QSPUJWZQÈǏFOJV
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
(55."9
2,0
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
W91 WERONA 1
W26 PADWA
W92 WERONA 2
W93 WERONA 3
W53 BARCELONA
KOVANIE
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
W23 OLYMPIA
Platina
ZÁRUKA
GERDA GTT MAX
Konštrukcia krídla
Gerda GTT MAX
cena brutto od 1795 zł
cena netto 1471,31 zł
5
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa centrálnej a
pomocnej zámky a zvislej západky)
ZW 3000 M
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu (podľa PN-EN
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Vysoká trieda zabezpečenia( podľa PN
&/
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M2
1ks
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč
a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dvojdielny dverný štítok s kľučkami s
ochranou centrálnej zámky
1 sada
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 sada
Asymetrické zárubne (s tesnením vo farbe
dverného krídla)
FA
1
10
(zo strany pántov)
9
7
1 ks
PDFǥPWâQMFDIOBKWZÝÝFKLWBMJUZQP[JOLPWBOâ
laminovaný viacvrstvovou dekoratívnou
PVC fóliou s ochranným povlakom proti
poškriabaniu
EPTLB[UWSEÏIPQFOPWÏIPQPMZTUZSÏOV&14
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
3. centrálna zámka
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M4
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK M4
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M2 a WK M2
(sada)
Bezpečnostná retiazka
ZS10
Montážny prah
Kovový
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúč a odolnosti proti útoku (podľa
1/&/
4. prídavná zámka
5. nastaviteľné pánty
[BTLMFOJF
TUBCJMOÏISPUZQSPUJWZQÈǏFOJV
8. drážkové tesnenie
9. pomocná zámka
CF[QFǏOPTUOÈSFUJB[LB
Kovový 19 mm
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
)SÞCLBLSÓEMB(55."9NN
Štetinové tesnenie
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Katalógové ceny dverí GTT MAX s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
1890 zł
1890 zł
1890 zł
1890 zł
1890 zł
1890 zł
P 5A
P 5B
P 5C
P 5D
P 5E
P 5F
2245 zł
2245 zł
2245 zł
2245 zł
2245 zł
2245 zł
GTT MAX
Werona 1
GTT MAX
Werona 2
Z51priehľadná
L53 antistol bronz
R53 refleks bronz
W50 mira star
1795 zł
1890 zł
Z91priehľadná
L93 antistol bronz
R93 refleks bronz
W90 mira star
1845 zł
1940 zł
1890 zł
1940 zł
T 9A
T 9B
T 9C
T 9D
T 9E
T 9F
1940 zł
1940 zł
1940 zł
1940 zł
1940 zł
1940 zł
P 9A
P 9B
P 9C
P 9D
P 9E
P 9F
2295 zł
2295 zł
2295 zł
2295 zł
2295 zł
2295 zł
T 9A + T 5A
T 9B + T 5B
T 9C + T 5C
T 9D + T 5D
T 9E + T 5E
T 9F + T 5F
2285 zł
2285 zł
2285 zł
2285 zł
22085 zł
2285 zł
P 9A + P 5A
P 9B + P 5B
P 9C + P 5C
P 9D + P 5D
P 9E + P 5E
P 9F + P 5F
2695 zł
2695 zł
2695 zł
2695 zł
2695 zł
2695 zł
GTT MAX
Werona 3
ZV1priehľadná
LV3 antistol bronz
RV3 refleks bronz
WV0 mira star
2095 zł
2285 zł
2285 zł
Katalógové ceny dverí GTT MAX s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
1890 zł
1890 zł
1890 zł
1890 zł
1890 zł
1890 zł
P 5A
P 5B
P 5C
P 5D
P 5E
P 5F
2245 zł
2245 zł
2245 zł
2245 zł
2245 zł
2245 zł
GTT MAX
Barcelona
Z51priehľadná
L53 antistol bronz
R53 refleks bronz
W50 mira star
1795 zł
1890 zł
1890 zł
T 2A
T 2B
T 2C
T2D
T2E
2135 zł 2135 zł 2135 zł 2135 zł 2135 zł
GTT MAX
Padwa
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
1945 zł
2135 zł
P 2A
P 2B
P 2C
P 2D
P 2E
P 2F
P 2G
P 2H
P 2I
P2J
2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł 2545 zł
4x T 2A 4x T 2B 4x T 2C 4x T 2D 4x T 2E
2285 zł 2285 zł 2285 zł 2285 zł 2285 zł
GTT MAX
Olympia
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
2095 zł
2285 zł
4x P 2A 4x P 2B 4x P 2C 4x P 2D 4xP 2I
4xP 2J
P 2A
P 2B
P 2C
P 2D
P 2E
P 2F
P 2G
P 2H
2695 zł 2695 zł 2695 zł 2695 zł 2695 zł 2695 zł 2695 zł 2695 zł
43
GERDA GTT PLUS, GTT MAX
Dostupné vzory dverí GTT PLUS a GTT MAX
W91 WERONA 1
W92 WERONA 2
W93 WERONA 3
W53 BARCELONA
W26 PADWA
W23 OLYMPIA
44
Gerda to je štýl
Snažíme sa ponúkať také dvere a ich
príslušenstvo, aby boli charakterizované unikátnou estetikou zodpovedajúcou najnovším trendom. Ponúkame
Vám široký výber farieb, vzorov,
kovania a možnosť výberu rôznych
farieb na obe strany dverí. Špeciálne
podľa Vás rozširujeme ponuku
presklených vonkajších dverí, aby ste
sa mohli tešiť väčšieho osvetlenia
interiéru Vášho domova.
Atestované dvere do domov
Panelové dvere
GERDA WX20
Príklady
dostupných
vzorov panelov
2 Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
39
34
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Centrálna, prídavná zámka a vložka centrálnej zámky najvyšších tried
[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
dekoratívne panely v rôznych vzoroch a farbách vrátane prírodnej
EZIZ1BOFMZNÙäVCZǸUJFäWMBLPWBOFKWFS[JJGBSCZ3"-
dvere môžu byť vybavené presklením a ozdobnými mriežkami v skle
alebo vo vitráži
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
veľmi dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BKUFOÝJFWPOLBKÝJFEWFSFWZCBWFOÏEFLPSBUÓWOZNJQBOFMNJ
TWFǥNJEPCSPVUFQFMOPVJ[PMÈDJPV
07
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
89
1,6
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
31 FLORENCJA
09 MADRYT
42
41
38
08 ROMA
20 OLYMPIA
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
81
Všetky dostupné vzory a farebné odtiene na stranách 50 - 51
KOVANIE
ZÁRUKA
Platina
GERDA WX20
Gerda WX20
Gerda WX20
cena brutto 2295 zł
cena brutto 2295 zł
%3;8*-".*/08"/&
cena netto 1881,15 zł
Konštrukcia krídla
%3;8*-",*&308"/&
4
cena netto 1881,15 zł
6
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dverný štítok s kľučkami a ochranou centrálnej vložky
TD 1000
1 sada
Vysoká trieda odolnosti proti vlámaniu
QPEǥB1/&/
Panoramatický priezor
1 ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 ks
Štetinové tesnenie
1 ks
Zárubňa s tesnením (na výber)
FC, FA, FR,
FT
Najvyššia trieda zabezpečenia a odolnoTUJQSPUJWZQÈǏFOJVQPEǥB1/&/
2
1
5
3
7
(zo strany pántov)
13
8
11
1 ks
0
2
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈEPTLB[QP[JOLPWBOÏIP
plechu
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
EPTLB[UWSEÏIPQFOPWÏIPQPMZTUZSÏOV4
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M7
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7 a WK M7
(sada)
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúč a
odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Bezpečnostná retiazka
ZS10
Montážny prah
Kovový
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
9
3 vymeniteľné dekoratívne výplne z MDF dosky
laminované dekoratívnou alebo lakovanou
fóliou
4 výstuhy z kalenej ocele
5 centrálna zámka
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
CF[QFǏOPTUOÈSFUJB[LB
8 nastaviteľné pánty
9 stabilné hroty proti vypáčeniu
IMJOÓLPWÏMJÝUZOBVQFWOFOJFEFLPSBUÓWOZDI
panelov
VLPOǏPWBDJBMJÝUB
Kovový 19 mm
ÝUFUJOPWÏUFTOFOJF
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
Pozor! %WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Atestované dvere do domov
Panelové dvere
GERDA CX20
Príklady
dostupných
vzorov panelov
3C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
39
34
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. v priemerných prevádzkových podmienkach.
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVoWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
Centrálna, prídavná zámka, vložka centrálnej zámky a dverní štítok
OBKWZÝÝÓDIUSJFE[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
dekoratívne panely v rôznych vzoroch a farbách vrátane prírodnej
EZIZ1BOFMZNÙäVCZǸUJFäWMBLPWBOFKWFS[JJGBSCZ3"-
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
veľmi dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
7POLBKÝJFEWFSFWZCBWFOÏEFLPSBUÓWOZNJQBOFMNJCF[TLMB
T WFǥNJ EPCSPV UFQFMOPV J[PMÈDJPV B WZTPLPV PEPMOPTǸPV
QSPUJWMÈNBOJV
07
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
$9
ZÁRUKA
1,7-1,8
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
31 FLORENCJA
09 MADRYT
42
41
38
08 ROMA
20 OLYMPIA
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
81
Všetky dostupné vzory a farebné odtiene na stranách 50 - 51
48
KOVANIE
Platina
GERDA CX20
Gerda CX20
Gerda CX20
cena brutto 2845 zł
cena brutto 2845 zł
%3;8*-".*/08"/&
cena netto 2331,97 zł
Konštrukcia krídla
%3;8*-",*&308"/&
10
cena netto 2331,97 zł
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa centrálnej zámky a zvislej západky)
ZW 3000ZS
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a
odolnosti proti vypáčeniu (podľa
1/&/
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7Z
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia
kódu kľúč a odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Dverný štítok s kľučkami a ochranou centrálnej vložky
TD 1000
1 sada
Vysoká trieda odolnosti proti
WMÈNBOJVQPEǥB1/&/
Panoramatický priezor
1 ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1 ks
Štetinové tesnenie
1 ks
Zárubňa s tesnením (na výber)
FC, FA, FR,
FT
3
1
5
2
9
13
6
11
12
1 ks
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈEPTLB[QP[JOLPWBOÏIP
plechu
EPTLB[UWSEÏIPQFOPWÏIPQPMZTUZSÏOV4
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M7
7
(zo strany pántov)
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
4
8
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti
útoku (podľa PN-EN
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti
útoku (podľa PN-EN
3 vymeniteľné dekoratívne výplne z MDF dosky
laminované dekoratívnou alebo lakovanou
fóliou
4 výstuhy z kalenej ocele
5 centrálna zámka
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
CF[QFǏOPTUOÈSFUJB[LB
8 nastaviteľné pánty
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7 a WK M7
(sada)
Montážny prah
Kovový
ÝUFUJOPWÏUFTOFOJF
Kovový 19 mm
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
9 stabilné hroty proti vypáčeniu
IMJOÓLPWÏMJÝUZOBVQFWOFOJFEFLPSBUÓWOZDI
panelov
VLPOǏPWBDJBMJÝUB
Kovový 32 mm
Drevený dubový 19
mm
Funkčný prah
Bezpečnostná retiazka
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
ZS10
Pozor! %WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
49
Atestované dvere do domov
Panelové dvere
GERDA SX20
Príklady
dostupných
vzorov panelov
4C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
39
34
07
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. v priemerných prevádzkových podmienkach.
panelové dvere do bytov a iných priestorov najvyššej odolnosti proti
vlámaniu s ohľadom na masívnu konštrukciu krídla dverí, zamykanie
EWFSOÏIPLSÓEMBWCPEPDIWSÈUBOFTUSBOZPEQÈOUPW
BWZCBWFOJF
dverí, zámky a centrálnej vložky ochranným krytom najvyššej triedy
PEPMOPTUJ[BCF[QFǏFOJBQSPUJWMÈNBOJV
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
WMPäLBDFOUSÈMOFK[ÈNLZ(FSEB5:5"/3*.49QPOÞLBWJBDBLP
NJMJBSEZLPNCJOÈDJÓUP[BJTǸVKFKFEJOFǏOPTǸLØEVLǥÞǏBQSFLBäEÞ
z vyrobených vložiek
dekoratívne panely v rôznych vzoroch a farbách vrátane prírodnej
EZIZ1BOFMZNÙäVCZǸUJFäWMBLPWBOFKWFS[JJGBSCZ3"-
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu)
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
veľmi dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BKMFQÝJF WPOLBKÝJF PEPMOÏ EWFSF QSPUJ WMÈNBOJV CF[
QSFTLMFOJBWZCBWFOÏFMFHBOUOâNEFLPSBUÓWOZNQBOFMPN
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
49
31 FLORENCJA
09 MADRYT
38
ZÁRUKA
1,5-1,6
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,6 8NtK)
20 OLYMPIA
KOVANIE
SATYNA NIKIEL
Zlatá
41
42
08 ROMA
81
Príklady dostupných vzorov panelov 50 - 51
CHROM
GERDA SX20
Gerda SX20
Gerda SX20
cena brutto 3395 zł
cena brutto 3395 zł
%3;8*-".*/08"/&
cena netto 2782,79 zł
Konštrukcia krídla
%3;8*-",*&308"/&
6
cena netto 2782,79 zł
Štandardné vybavenie – V cene dverí
3
Centrálna zámka (skladá sa centrálnej,
dvoch pomocných zámok a troch zvislých
západiek od strany pántov)
ZW 6000 SX
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a
odolnosti proti vypáčeniu (podľa
1/&/
7
2
RIM 6000 SX 1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia
kódu kľúč a odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
5
WK M1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
8
Zdieľané dverné štítky s kľučkami a ochrana centrálnej vložky
1 sada
Atestovaná ochrana vložky spolu s
WMPäLPV3*.49
Panoramatický priezor
1 ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1k
Štetinové tesnenie
1 ks
11
1 ks
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈEPTLB[QP[JOLPWBOÏIP
QMFDIVTISÞCLPVNN
Cylindrická vložka centrálnej zámky
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
Zárubňa s tesnením (na výber)
9
FC, FA, FR,
FT
(zo strany pántov)
1
4
13
6
0
12
1PMZVSFUÈOPWÈQFOBTBNP[IÈÝBDJB
bezfreónová S35)
3 doska z tvrdého penového polystyrénu S35
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
4 oceľové výstuhy z kalenej ocele
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
Montážny prah
WK M4
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti
útoku (podľa PN-EN
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
8 bezpečnostná retiazka
9 nastaviteľné pánty
Kovový 19 mm
TUBCJMOÏISPUZQSPUJWZQÈǏFOJV
EPMOÈVLPOǏPWBDJBMJÝUB
ÝUFUJOPWÏUFTOFOJF
Drevený dubový 19
mm
Bezpečnostná retiazka
DFOUSÈMOB[ÈNLB
Kovový
Kovový 32 mm
Funkčný prah
5 vymeniteľné dekoratívne výplne z MDF dosky
laminované dekoratívnou alebo lakovanou
fóliou
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
ZS10
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
FARBY A DIZAJN PANELOVÝCH DVERÍ
Panelové dvere
Dostupné farebné odtiene
Farby panelov laminovaných dverí
Biela
'4#
Jelša
'-#
Calvados
FCC
Tmavý calvados
'$#
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
Orech ARTEMIDA
FRM
Brazílsky orech
'3#
Alpský orech
FRR
WENGE
FEW
Dub červený
FDM
svetlý mahagón
FMH
RAL 6009
jedlová zelená *
RAL 3005
bordová *
tmavý mahagón
FMG
Farby panelov laminovaných dverí
RAL 9016
Biela *
RAL 8003
Svetlý bronz *
RAL 8016
Tmavý bronz *
Farby panelových líšt a zárubní (laminované)
FSB / RAL 9016
Biela *
FKY / RAL 8003
Svetlý bronz*
FKX / RAL 8016
Tmavý bronz*
RAL 7047
šedá *
RAL 7047
šedá *
RAL 7015
antracit *
RAL 7015
antracit*
RAL 6009
jedlová zelená *
RAL 3005
bordová*
* vzhľadom na použitú výrobnú technológiu sa
prejavuje rôzna štruktúra materiálu
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
Brazílsky orech
'3#
Alpský orech
FRR
Calvados
FCC
Dostupné vzory panelov
1Œ"4,*&
30."
."%3:5
-0/%:/
0-:.1*"
'-03&/$+"
8&/&$+"
#"3$&-0/"
8&30/"
DVERÍ GERDA WX20 CX20 SX20
34
38
39
43
,"1*50-
Nowy model 94
Nowy model 95
/PXZNPEFM
/PXZNPEFM
Nowy model 98
53
Panelové dvere
FARBY A DIZAJN PANELOVÝCH DVERÍ SX20 CX20
V PREVEDENÍ LAKOVANÝCH ALICE SPRING A HEL
Gerda SX20 Hel
Gerda SX20 Alice Spring
Gerda CX20 Hel
Gerda CX20 Alice Spring
Gerda WX20 Hel
cena brutto 3995 zł
cena brutto 4295 zł
cena brutto 3445 zł
cena brutto 3660 zł
cena brutto 2795 zł
%3;8*-",*&308"/&
cena netto 3274,59 zł
%3;8*-",*&308"/&
cena netto 3520,49 zł
%3;8*-",*&308"/&
cena netto 2823,77 zł
%3;8*-",*&308"/&
cena netto 3000,00 zł
%3;8*-",*&308"/&
cena netto 2290,98 zł
Gerda WX20 Alice Spring
%3;8*-",*&308"/&
cena brutto 3095 zł
cena netto 2536,89 zł
Dostupné farebné odtiene
Farby panelov lakovaných dverí
RAL 9016
Biela *
RAL 8003
Svetlý bronz *
RAL 8016
Tmavý bronz*
RAL 7047
šedá *
RAL 7015
antracit*
RAL 6009
jedlová zelená*
RAL 3005
bordová*
Farby panelových líšt a zárubní (laminované)
* ze względu na użytą
technologię produkcji
występuje różna struktura
materiału
RAL 9016
Biela *
RAL 8003
Svetlý bronz*
RAL 8016
Tmavý bronz*
Ľubovoľné kombinácie farieb na paneloch
Príkladové vzory
HEL
ALICE SPRINGS
54
RAL 7047
šedá *
RAL 7015
antracit*
RAL 6009
jedlová zelená*
RAL 3005
bordová*
Gerda to je bezpečie
Ponúkame dvere a zámky, ktoré zaisťujú
bezpečnosť objektov najviac ohrozených vlámaním a tiež aj ohňuvzdorné
dvere. Náš poradca Vám pomôže určiť
stupeň ohrozenia vlámaním do Vášho
objektu a potom zvoliť dvere najlepšie
spĺňajúce Vaše potreby a očakávania.
Ponúkame Vám dvere, ktoré mnohonásobne prevyšujú nevyhnutné
podmienky splnenia najvyšších
bezpečnostných noriem.
Atestované dvere do domov
Panelové dvere
GERDA GWX 20
Príklady
dostupných
vzorov panelov
2 Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
W53 BARCELONA
W51 LONDYN
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienLBDI[PEQPWFEBKÞDJDIUSJFEFQPäJBEBWJFLUKWQSJFNFSOâDIQSFWÈE[kových podmienkach.
Centrálna, prídavná zámka a vložka centrálnej zámky najvyšších tried
[BCF[QFǏFOJBPEPMOPTUJQSPUJWMÈNBOJV
[BCF[QFǏFOJFQSPUJWZQÈǏFOJVWSÈUBOF[BNZLBOJBTÞEWFSFWCPdoch vybavené tromi pevnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
dekoratívne panely v rôznych vzoroch a farbách vrátane prírodnej
EZIZ1BOFMZNÙäVCZǸUJFäWMBLPWBOFKWFS[JJGBSCZ3"-
dvere môžu byť vybavené zasklením a ozdobnými mriežkami v skle
alebo vo vitráži
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BKUFOÝJF WPOLBKÝJF EWFSF WZCBWFOÏ EFLPSBUÓWOZNJ
QBOFMNJBQSFTLMFOÓNPEQPSÞǏBOÏ[ÈLB[OÓLPNLUPSÓDIDÞ
QSJTQÙTPCJǸW[IǥBEEWFSÓJOEJWJEVÈMOZNQPUSFCÈNEPNVǏJ
JOFKTUBWCFTQPMVTPTWFUMFOÓNWTUVQOâDIQSJFTUPSPW
W52 KAPITOL
ROZMERY DVERÍ
(89
2,1
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,5 8NtK)
W91 WERONA 1
W24 LIZBONA
W92 WERONA 2
W21 OLYMPIA
W93 WERONA 3
W25 OLYMPIA
W23 OLYMPIA
FAREBNÉ PREVEDENIE KOVANIA
V ŠTANDARDNEJ
VÝBAVE
Platina
Strieborná
Olivová
Zlatá
W61 NEAPOL
Všetky dostupné vzory a farebné odtiene na stranách 56 - 57
KOVANIE
V prípade vlastnej
montáže je záruka na
WâSPCPLNFTJBDPW
Platina
GERDA GWX20
Konštrukcia krídla
Gerda GWX20
cena brutto od 2695 zł
cena netto 2209,02 zł
4
Štandardné vybavenie – V cene dverí
6
Centrálna zámka
ZW 1000
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia a
odolnosti proti vypáčeniu (podľa
1/&/
2
Profilová vložka centrálnej zámky
WK M7
1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia
kódu kľúč a odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
WK E1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
1
Dverný štítok s kľučkami a ochranou centrálnej vložky
TD 200
1 sada
Vysoká trieda odolnosti proti
WMÈNBOJVQPEǥB1/&/
7
Panoramatický priezor
1 ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
Zárubňa s tesnením (na výber)
(zo strany pántov)
1 ks
11
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈEPTLB[QP[JOLPWBOÏIP
plechu
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
WK M7
Vložky v systéme jedného kľúča (tým istým
kľúčom sa otvára centrálna aj prídavná
zámka)
WK M7Z a WK M7
(sada)
Montážny prah
Kovový
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti útoku (podľa PN
&/
Bezpečnostná retiazka
EPTLB[UWSEÏIPQFOPWÏIPQPMZTUZSÏOV4
3. vymeniteľné dekoratívne výplne z MDF dosky
laminované dekoratívnou fóliou
4. výstuhy z kalenej ocele
5. centrálna zámka
QSÓEBWOÈ[ÈNLB
CF[QFǏOPTUOÈSFUJB[LB
8. nastaviteľné pánty
9. stabilné hroty proti vypáčeniu
IMJOÓLPWÏMJÝUZOBVQFWOFOJFEFLPSBUÓWOZDI
panelov
VLPOǏPWBDJBMJÝUB
Kovový 19 mm
Funkčný prah
14
1k
FC, FA, FR,
FT
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
5
CF[QFǏOPTUOÏTLMP1
Kovový 32 mm
ÝUFUJOPWÏUFTOFOJF
Drevený dubový 19
mm
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
ZS10
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Katalógové ceny dverí GWX20 s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
8#BSDFMPOB88FSPOB
8-POEZO8,BQJUPM
Z51priehľadná
L53 antistol bronz
R53 refleks bronz
W50 mira star
2745 zł
2845 zł
2845 zł
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
2845 zł
2845 zł
2845 zł
2845 zł
2845 zł
2845 zł
P 5A
P 5B
P 5C
P 5D
P 5E
P 5F
2995 zł
2995 zł
2995 zł
2995 zł
2995 zł
2995 zł
T 9A
T 9B
T 9C
T 9D
T 9E
T 9F
3095 zł
3095 zł
3095 zł
3095 zł
3095 zł
3095 zł
88FSPOB
Z91priehľadná
L93 antistol bronz
R93 refleks bronz
W90 mira star
2995 zł
3095 zł
3095 zł
P 9A
P 9B
P 9C
P 9D
P 9E
P 9F
3395 zł
3395 zł
3395 zł
3395 zł
3395 zł
3395 zł
T 9A + T 5A
T 9B + T 5B
T 9C + T 5C
T 9D + T 5D
T 9E + T 5E
T 9F + T 5F
3395 zł
3395 zł
3395 zł
3395 zł
3395 zł
3395 zł
P 9A + P 5A
P 9B + P 5B
P 9C + P 5C
P 9D + P 5D
P 9E + P 5E
P 9F + P 5F
3795 zł
3795 zł
3795 zł
3795 zł
3795 zł
3795 zł
W93 Werona 3
ZV1priehľadná
LV3 antistol bronz
RV3 refleks bronz
WV0 mira star
3195 zł
3395 zł
3395 zł
4x T 2A 4x T 2B 4x T 2C 4x T 2D 4x T 2E
3445 zł 3445 zł 3445 zł 3445 zł 3445 zł
80MJNQJB
58
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
3245 zł
3445 zł
4x P 2A 4x P 2B 4x P 2C 4x P 2D 4x P 2I
4x P 2J
P 2A
P 2B
P 2C
P 2D
P 2E
P 2F
P 2G
P 2H
3895 zł 3895 zł 3895 zł 3895 zł 3895 zł 3895 zł 3895 zł 3895 zł
Katalógové ceny dverí GWX20 s presklením
Vzor
Druh presklenia
Mriežky
Vitráže
T 5A
T 5B
T 5C
T 5D
T 5E
T 5F
2990 zł
2990 zł
2990 zł
2990 zł
2990 zł
2990 zł
W61 Neapol
Z61priehľadná
L63 antistol bronz
R63 refleks bronz
W60 mira star
2895 zł
2990 zł
2990 zł
P 6A
P 6B
P 6C
P 6D
P 6E
P 6F
3135 zł
3135 zł
3135 zł
3135 zł
3135 zł
3135 zł
T 2A
80MZNQJB
80MZNQJB
T 2B
T 2C
T 2D
T 2E
2745 zł 2745 zł 2745 zł 2745 zł 2745 zł
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
2695 zł
2745 zł
P 2A
P 2B
P 2C
P 2D
P 2E
P 2F
P 2G
P 2H
P 2I
P 2J
2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł
2x T 2A 2x T 2B 2x T 2C 2x T 2D 2x T 2E
80MZNQJB
8-J[CPOB
2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł 2895 zł
Z21priehľadná
L23 antistol bronz
R23 refleks bronz
W20 mira star
2795 zł
2895 zł
2x P 2A 2x P 2B 2x P 2C 2x P 2D 2x P 2E 2x P 2F 2x P 2G 2x P 2H 2x P 2I
2x P 2J
3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł 3145 zł
T 7A
T 7B
T 7C
T 7D
T 7E
2795 zł
2795 zł
2795 zł
2795 zł
2795 zł
W70 mira star
P 7A
P 7B
P 7C
P 7D
P 7E
2795 zł
2995 zł
2995 zł
2995 zł
2995 zł
2995 zł
W75 Genewa
Z71przezroczysta
L73 antistol bronz
R73 refleks bronz
2695 zł
59
FARBY A DIZAJN DVERÍ
Panelové dvere
Dostupné farebné odtiene
Farby panelov laminovaných dverí
Biela
'4#
Jelša
'-#
Calvados
FCC
Tmavý calvados
'$#
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
Orech ARTEMIDA
FRM
Brazílsky orech
'3#
Alpský orech
FRR
WENGE
FEW
Tmavý bronz
',9
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
červený dub
FDM
Tmavý mahagón
FMG
Brazílsky orech
'3#
Alpský orech
FRR
Farby panelových líšt a zárubní
Biela
'4#
Svetlý bronz
',:
Dostupné vzory panelov
8-0/%:/
80-:.1*"
8,"1*50-
8#"3$&-0/"
80-:.1*"
80-:.1*"
Calvados
FCC
dverí GERDA GWX20
8-*;#0/"
8(&/&8"
80-:.1*"
8/&"10-
88&30/"
88&30/"
W93 WERONA3
FARBY A DIZAJN DVERÍ
Panelové dvere
Kolekcia MODERN LINE
1BSBNFUSFBPQMÈÝUFOJFBLP(89 TUSBOB
Dostupné farebné odtiene
Farby panelov lakovaných dverí
RAL 9016
Biela *
RAL 8003
Svetlý bronz *
RAL 8016
Tmavý bronz*
RAL 7047
šedá *
RAL 7015
Antracit*
RAL 6009
ZIELEŃ JODŁOWA*
RAL 3005
BORDOWY*
Farby panelových líšt a zárubní (laminované)
* ze względu na użytą
technologię produkcji
występuje różna struktura
materiału
RAL 9016
Biela *
RAL 8003
Svetlý bronz*
RAL 8016
Tmavý bronz*
RAL 7047
šedá *
RAL 7015
Antracit*
RAL 6009
ZIELEŃ JODŁOWA*
RAL 3005
BORDOWY*
Dostupné vzory presklením
Priehľadná
matná
Antistol bronz
REFLEKS bronz
MIRA STAR
dverí GERDA GWX20 MODERN LINE
Gerda GWX 20
Gerda GWX 20
Gerda GWX 20
cena brutto 3395 zł
cena brutto 3445 zł
cena brutto 3695 zł
Gerda GWX 20
Gerda GWX 20
Gerda GWX 20
cena brutto 3345 zł
cena brutto 2945 zł
GRANADA SE4
cena netto 2782,79 zł zł
#3&."4(
cena brutto 3695 zł
cena netto 3028,69 zł
1"53"4-
cena netto 2823,77 zł
50-&%045
cena netto 2741,80 zł
)"/07&348
cena netto 3028,69 zł
$03%0#"46
cena netto 2413,93 zł
Atestované dvere do domov
Panelové dvere
GERDA GSX
Príklady
dostupných
vzorov panelov
3C Trieda odolnosti proti vlámaniu
Uplatnenie
Určené na použitie ako vonkajšie dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov vo vonkajších stenách) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
G21
G61
G62
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t. j. v priemerných prevádzkových podmienkach.
panelové dvere do bytov a iných priestorov najvyššej odolnosti proti vlámaniu s ohľadom na masívnu konštrukciu krídla dverí, zamykaOJFEWFSOÏIPLSÓEMBWCPEPDIWSÈUBOFTUSBOZPEQÈOUPW
BWZCBWFnie dverí, zámky a centrálnej vložky ochranným krytom najvyššej trieEZPEPMOPTUJ[BCF[QFǏFOJBQSPUJWMÈNBOJV
dvere tiež vybavené stabilnými hrotmi proti vypáčeniu zo strany pántov
konštrukcia pántov na dverách otvárajúcich sa do vonkajšieho aj
vnútorného priestoru znemožňuje ich demontáž prostredníctvom
zvesenia dverného krídla
WMPäLBDFOUSÈMOFK[ÈNLZ(FSEB5:5"/3*.49QPOÞLBWJBDBLP
miliardy kombinácií, to zaisťuje jedinečnosť kódu kľúča pre každú z vyrobených vložiek
dekoratívne panely v rôznych vzoroch a farbách vrátane prírodnej
EZIZ1BOFMZNÙäVCZǸUJFäWMBLPWBOFKWFS[JJGBSCZ3"-
presklenie s ornamentmi a ploché alebo vypuklé vitráže
panely nie sú prilepené k dvernému krídlu, umožňuje to ich nahradenie kedykoľvek bez potreby výmeny dverného krídla (prispôsobenie
vzoru či farby novému interiéru bytu), ale vrátane výmeny skla alebo
vitráže z ohľadom na požiadavky vyplývajúce z triedy odolnosti proti vlámaniu
dekoratívny poťah s dobrou ochranou proti poškriabaniu a odolnosťou proti UV žiareniu
dobrý faktor tepelnej izolácie (úspora energie)
/BKMFQÝJF WPOLBKÝJF PEPMOÏ EWFSF QSPUJ WMÈNBOJV T QSFTLMFOÓN (FSEB
WZCBWFOÏ FMFHBOUOâN EFLPSBUÓWOZN QBOFMPN B QSFTLMFOÓN T
PSOBNFOUNJBMFCPWJUSÈäPV#F[QFǏOPTUOÏ[BTLMFOJFUSJFEZ1"OBKWZÝÝFK
USJFEZPEPMOPTUJ
;ǥBWZWQPJTǸPWOJBDI
ROZMERY DVERÍ
G81
G82
G41
G43
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA
(49
2,0-2,1
Max. prípustný súčiniteľ prechodu tepla je 2,5 8NtK)
KOVANIE
Zlatá
G34
G74
G23
G31
Všetky dostupné vzory a farebné odtiene na strane 62
SATYNA NIKIEL
CHROM
GERDA GSX
Gerda GSX
Gerda GSX
cena brutto 5345 zł
cena brutto 5345 zł
%3;8*-".*/08"/&
cena netto 4381,15 zł
Konštrukcia krídla
%3;8*-",*&308"/&
3
7
cena netto 4381,15 zł
10
4
8
Štandardné vybavenie – V cene dverí
Centrálna zámka (skladá sa centrálnej,
dvoch pomocných zámok a troch zvislých
západiek od strany pántov)
ZW 6000 SX
1ks
Prídavná zámka
ZW 550
1ks
Cylindrická vložka centrálnej zámky
RIM 6000 SX 1ks
Najvyššia trieda zabezpečenia
kódu kľúč a odolnosti proti útoku
QPEǥB1/&/
WK M1
1ks
;BCF[QFǏFOJFLØEVLǥÞǏBUSJFEB
QPEǥB1/&/
Zdieľané dverné štítky s kľučkami a ochranou centrálnej vložky
1 sada
Atestovaná ochrana vložky spolu s
WMPäLPV3*.49
14
4
Panoramatický priezor
1 ks
Stabilné hroty proti vypáčeniu
3 ks
(zo strany pántov)
7
Trojdielne pánty
3 ks
Drážkové tesnenie dverného krídla
1k
Štetinové tesnenie
1 ks
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
Zárubňa s tesnením (na výber)
FC, FA, FR,
FT
Najvyššia trieda zabezpečenia a
odolnosti proti vypáčeniu (podľa
1/&/
2
1
6
1
5
9
2
3
WOÞUPSOÈPDFǥPWÈEPTLB[QP[JOLPWBOÏIP
QMFDIVTISÞCLPVNN
1 ks
1PMZVSFUÈOPWÈQFOBTBNP[IÈÝBDJB
bezfreónová S35)
3. oceľové výstuhy z kalenej ocele
Voliteľné príslušenstvo – Podľa želania zákazníka
4. natrvalo osadené bezpečnostné sklo (P5A)
1SÓQMBUPL
LDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOPNWZCBWFOÓCSVUUPDFOB
Profilová vložka prídavnej zámky s guľou
Montážny prah
WK M4
Najvyššia trieda zabezpečenia kódu
kľúč a odolnosti proti
útoku (podľa PN-EN
QPNPDOÈ[ÈNLB
8. prídavná zámka
TUBCJMOÏISPUZQSPUJWZQÈǏFOJV
IMJOÓLPWÏMJÝUZOBVQFWOFOJFEFLPSBUÓWOZDI
panelov
Kovový 32 mm
EPMOÈVLPOǏPWBDJBMJÝUB
Drevený dubový 19
mm
Bezpečnostná retiazka
DFOUSÈMOB[ÈNLB
9. nastaviteľné pánty
Kovový
Kovový 19 mm
Funkčný prah
5. vymeniteľné dekoratívne výplne z MDF dosky
laminované dekoratívnou alebo lakovanou
fóliou s vitrážami
ÝUFUJOPWÏUFTOFOJF
ESÈäLPWÏUFTOFOJF
Drevený dubový 35
mm
Drevený sapeli 19
mm
Exotické drevo
Drevený sapeli 35
mm
Exotické drevo
ZS10
Pozor!
%WFSOÏLSÓEMPTSP[NFSPN&oQSÓQMBUPLLCSVUUPDFOFEWFSÓWÝUBOEBSEOFKWâCBWF
CERTIFIKÁTY
*OÝUJUÞUTUBWFCOFKUFDIOJLZ*5#
Inštitút jemnej mechaniky (IMP)
ÀUÈUOZÞTUBWQSFIZHJFOV1;)
Dostupné vzory a druhy presklenia dverí
A
B
plochá vitráž
vypuklá vitráž
S
presklenie ornament
G11
G12
G13
G14
A11
A12
B11
B12
S11
G21
G22
G23
G24
A21
A22
B21
B22
S21
G31
G32
G33
G34
A31
A32
B31
B32
S31
G41
G42
G43
G44
A41
A42
B41
B42
S42
Dostupné vzory a druhy presklenia dverí GERDA GSX
A
B
plochá vitráž
vypuklá vitráž
S presklenie ornament
G51
G52
G53
G54
A51
A52
B51
B52
S51
G61
G62
G63
G64
A61
A62
B61
B62
S62
G71
G72
G73
G74
A71
A72
B71
B72
S72
G81
G82
G83
G84
A81
A82
B81
B82
S82
GERDA GSX
Dostupné farebné odtiene
Farby panelov lakovaných dverí
Biela
'4#
Jelša
'-#
Calvados
FCC
CIEMNY Calvados
'$#
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
Orech ARTEMIDA
FRM
Brazílsky orech
'3#
Alpský orech
FRR
WENGE
FEW
červený dub
FDM
svetlý mahagón
FMH
RAL 6009
jedlová zelená*
RAL 3005
bordová*
Farby panelov lakovaných dverí
RAL 9016
Biela *
RAL 8003
Svetlý bronz *
RAL 8016
Tmavý bronz *
Farby panelových líšt a zárubní (laminované)
FSB / RAL 9016
Biela *
FKY / RAL 8003
Svetlý bronz*
FKX / RAL 8016
Tmavý bronz*
RAL 7047
šedá *
RAL 7047
šedá *
RAL 7015
ANTRACYT *
RAL 7015
ANTRACYT*
RAL 6009
jedlová zelená*
RAL 3005
bordová*
* vzhľadom na použitú výrobnú technológiu sa
prejavuje rôzna štruktúra materiálu
Zlatý dub
FDE
Svetlý orech
FRP
Príkladové vzory panelov
Brazílsky orech
'3#
Alpský orech
FRR
Calvados
FCC
Tmavý Mahagón
FMG
Gerda to je tradícia
4QPMPǏOPTU(FSEBNÈWJBDOFäSPLPW
skúseností v oblasti výroby vysoko kvalitných dverí, zámok a visiacich zámok.
Neustále zlepšuje a rozširuje svoju ponuku produktov, vďaka čomu si vyslúžila uznanie zákazníkov na domácich, ale
aj zahraničných trhoch. Produkty Gerda majú všetky potrebné atesty odolOPTUJQSPUJWMÈNBOJVTDIWÈMFOJBQSFIlásenia, ktoré uznávajú výrobky pre použitie v oblasti bývania a tiež atesty o
bezpečnosti používaných materiálov
pre ľudí a zvieratá. Spoločnosť Gerda je držiteľom certifikátu kvality ISO
Príslušenstvo
Chróm – dvere Gerda WD
ÀUÓULZ5%5%LǥVǏLBLǥVǏLBBMFCPLǥVǏLBHVǥB03*&/5
%Pstupné vzory pri panelových dverách.
Techno – dvere Gerda STAR S, Gerda SX10
ÀUÓULZ5%5%LǥVǏLBLǥVǏLBBMFCPLǥVǏLBHVǥB#-0,
%Pstupné vzory pri kovových (vystužených) dverách.
Strieborná
Farby štítov: nikel – satén, chróm
ÀUÓUZEWFSÓ(FSEB55551-6455."9(55(551-64B(55."9
Platina
Farby štítov: platina, olivová, strieborná, zlatá
ÀUÓUZEWFSÓ(FSEB49(49
Zlatá
Olivová
Farby štítov: zlatá, chróm, saténový nikel
Ďalšie príslušenstvo
Samouzatváracie systémy
Dostupné farby
Max. šírka
krídla dverí
Max. hmotnosť krídla dverí
Cena brutto
Chróm
1100 mm
80 kg
300 zł
Samouzatvárací systém GTS 2000V
Biela, bronz, strieborná
1250 mm
100 kg
194 zł
Samouzatvárací systém GTS 2000V
so zámkou
Biela, bronz, strieborná
1250 mm
100 kg
305 zł
Samouzatvárací systém GTS 3000V
Biela, bronz, strieborná
1100 mm
80 kg
460 zł
Samouzatvárací systém GTS 3000V
so zámkou
Biela, bronz, strieborná
1100 mm
80 kg
540 zł
Samouzatvárací systém GTS 4000V
Biela, bronz, strieborná
1400 mm
120 kg
404 zł
Samouzatvárací systém GTS 4000V
so zámkou
Biela, bronz, strieborná
1400 mm
120 kg
680 zł
Model
Samouzatvárací systém Jet Close (pántový)
Samouzatváracie systémy série Gerda
GTS sú hydraulické, univerzálne vrchné zatváracie systémy.
Prahy
Drevený prah sapeli s
drážkovým tesnením
Tesnenia
5FTOFOJB o ÝUFUJOPWÏ UFsnenie je doplnkovým tesnením prahu
Drevený dubový prah s drážkovým tesnením
Odkvapná lišta
Odkvapná lišta so zaslepením
a upevňujúcimi prvkami
Kovový prah do dverí Gerda nerezový s drážkovým tesnením
Hľadáčiky
Panoramatický priezor Cyklop
-FOQSFQSPUJQPäJBSOFEWFSF
Panoramatický priezor
Preparát na údržbu vložiek
Na systematickú údržbu zámok a vložiek Gerda ako aj iných produktov
» Vhodné pre všetky typy zámok
» Ochrana proti korózii
» Ekonomický obal
Vďaka svojmu pôsobeniu účinne čistí a maže, konzervuje mechanizmy a chráni
ich proti korózii odstránením vody.
Používanie prípravku významne predlžuje životnosť produktov, ktoré ním ošetrujeme.
Dôležité informácie nutné pri montáži dverí
Smer otvárania dverí
Dvere otvárajúce sa dnu
Drzwi otwierające się na zewnątrz
PRAWE
LEWE
LEWE
PRAWE
WYMAGANE WYMIARY OŚCIEŻY (OTWORÓW) DO MONTAŻU DRZWI
Druh
zárubne
Symetrická
Rohová
Symetrická s
tesnením
FD
FN
FC
AP30
AP30
APX
3010/3010D
Typ
dverí
Asymetrická
portálová s tesnenímFR
Asymetrická s
tesnením
Asymetrická
portálová s tesnením
Rohová s
tesnením
Symetrická s
tesnením
Asymetrická s
tesnením
Rohová s
tesnením
FA
FR
FT
FC
FA
FT
APX
3010/3010D
WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20
WD, WDT, WX10, S, SX 10, C, CT, CX 10
TT,
TT Plus,
TT MAX,
GTT,
GTT Plus,
GTT MAX
TT,
GTT,
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
Rozmery ostenia
(otvorov)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
C
(mm)
80N
2100
891
2070
830
2105
902
2105
902
2105
902
2105
902
2070
830
2105
902
-
-
-
-
80
2100
921
2070
860
2105
932
2105
932
2105
932
2105
932
2070
860
2105
932
2069
932
2055
860
90N
2100
991
2070
930
2105
1002
2105
1002
2105
1002
2105
1002
2070
930
2105
1002
-
-
-
-
90E
2100
1033
2070
973
2105
1045
2105
1045
2105
1045
2105
1045
2070
973
2105
1045
2060
1045
2055
973
100
2100
1121
2070
1060
2105
1132
2105
1132
2105
1132
2105
1132
2070
1060
2105
1132
-
-
-
-
100E
2100
1135
2070
1073
2105
1145
2105
1145
2105
1145
2105
1145
2070
1073
2105
1145
-
-
-
-
Základné úžitkové parametre dverí Gerda
Rozmer dverí
Typ dverí
Trieda odolnosti
proti vlámaniu
1/#
Súčiniteľ zvukovej nepriezvučnosti dB
RW
Faktor
prietoku
vzduchu
m3/(m h da Pa)2/3
Súčiniteľ prechodu
tepla
W/m2K
Ohňová
klasifikácia
&/7
Požadované min 27
Prípustné max 2,6
Protipožiarne
Dymunepriepustné
GERDA Star S
C
4
32
≤ 1,0
-
-
-
GERDA SX 20
C
4
35
≤ 1,0
1,5 - 1,6
-
-
GERDA SX 10
C
4
35
≤ 1,0
-
-
-
GERDA GSX
C
3
32
≤ 1,0
2,0 - 2,1
-
-
GERDA C
C
3
32
≤ 1,0
-
-
-
GERDA CT
C
3
32
≤ 1,0
-
-
-
GERDA CX 10
C
3
33
≤ 1,0
-
-
-
GERDA CX 2O
C
3
33
≤ 1,0
1,7 - 1,8
-
-
GERDA AP30
C
3
33
≤ 1,0
-
EI - 30
-
GERDA APX3010
C
3
39
≤ 1,0
-
EI - 30
-
GERDA APX3010D
C
3
39
≤ 1,0
-
EI - 30
Sa, Sm
GERDA W, WT
-
-
31
≤ 1,0
-
-
-
GERDA WD, WDT
-
2
31
≤ 1,0
-
-
-
GERDA WX 10
-
2
35
≤ 1,0
-
-
-
GERDA WX 20
-
2
35
≤ 1,0
1,6
-
-
GERDA GWX 20
-
2
35
≤ 1,0
2,1
-
-
GERDA TT
-
2
29
≤ 1,0
1,6
-
-
GERDA GTT
-
1
31
≤ 1,0
2,0
-
-
GERDA TT PLUS
-
2
31
≤ 1,0
1,6
-
-
GERDA GTT PLUS
-
1
31
≤ 1,0
2,0
-
-
GERDA TT MAX
-
2
31
≤ 1,0
1,6
-
-
GERDA GTT MAX
-
1
31
≤ 1,0
2,0
-
-
Zárubne
7ÝFULZ[ÈSVCOFLUPSÏTÞTÞǏBTǸPVQPOVLZEWFSÓ(FSEBTÞWZSPCFOÏ[WZTPLPLWBMJUOÏIPQP[JOLPWBOÏIPPDFǥPWÏIPQMFDIVTISÞCLPVNNMBLPWBOÏIPBMFCPMBNJOPWBOÏIPWJBDWSTUWPWPVEFLPSBUÓWOPVGØMJPVTPDISBOOâNQPǸBIPNQSPUJQPÝLSJBCBOJV;ÈSVCOF(FSEBTBNPOUVKÞUSBEJǏOPVNFUØEPVBPC[WMÈÝǸQSFEWFSF44YJB(49KFPEQPSÞǏBOÈNFUØEB[WÈSBOJB,POÝUSVLDJB[ÈSVCOÓVNPäǪVKFJDIWZQMOFOJFÝQFDJÈMOZNCFUØOPNQPPTBEFOÓEP
NÞSV7ZQMOFOJF[ÈSVCOFvCFUØOPNiKFBCTPMÞUOFOFWZIOVUOÏQSFWÝFULZEWFSFUSJFEZ$7ǒBLBTWPKFLPOÝUSVLDJJSPIPWÈ[ÈSVCǪBVNPäǪVKFQFWOÏPTBdenie štandardných dverí Gerda do miesta vymieňaných dverí bez potreby zväčšovania otvoru (veľmi dôležité pri výmene dverí v tzw. Veľkej platni). RoIPWÈ[ÈSVCǪBKFQSJTQÙTPCFOÈLNPOUÈäJvOBEZCJFi
;ÈSVCOF(FSEBTÞÝQFDJÈMOF[PTJMOFOÏWNJFTUBDIQÈOUPWBW[ÈWFTF[ÈQBELZ
Prvky, ktoré sú tu montované, nie sú zvonku viditeľné a spolu s betónovou výplňou tzv. korunkovými otvormi pod západkou, to sú ďalšie dôvody, pre
ktoré sú dvere Gerda považované za najbezpečnejšie.
Symetrická zárubňa FD (dvere WD, WDT, WX10, S, SX10, C, CT, CX10, AP30)
Rohová zárubňa FN (dvere WD, WDT, WX10, S, SX10, C, CT, CX10, AP30)
Asymetrická zárubňa s tesnením FA (dvere TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX)
Asymetrická zárubňa s tesnením FA (dvere WX20, CX20, SX20, GSX20, GWX20)
Asymetrická portálová zárubňa s tesnením FR (dvere WX20, CX20, SX20, GSX20, GWX20)
Rohová zárubňa s tesnením FT (dvere WX20, CX20, SX20, GSX20, GWX20)
Symetrická zárubňa s tesnením FC (dvere WX20, CX20, SX20, GSX20, GWX20)
Rohová zárubňa s tesnením FT (dvere TT a GTT)
Symetrická zárubňa s tesnením FC (dvere APX 3010/3010D, WD, WDT, WX10, S, SX10, C, CT, CX10)
Portálová zárubňa s tesnením FR (dvere APX 3010/3010D, WD, WDT, WX10, S, SX10, C, CT, CX10)
Download

katalóg produktov 2010