Zvuková izolácia proti krokovému hluku
Vynikajúca izolácia krokového hluku
Veľmi dobrá tepelná izolácia
Ekonomicky úsporné riešenie
Jednoduchá montáž
Dlhá životnosť
Zvukovoizolačné polystyrénové dosky Austrotherm AT-L2, AT-L4, GRAFIT L4,
AT-L5 a GRAFIT L5 sú vyrobené z expandovaného penového polystyrénu, ktorý má
vďaka špeciálnemu technologickému procesu vylepšenú pružnosť.
Zvukovoizolačné polystyrénové dosky Austrotherm umožňujú účinné tlmenie hluku
spôsobeného pohybom osôb po podlahových konštrukciách viacpodlažných budov
a veľkou mierou prispievajú k zvyšovaniu komfortu bývania.
Technické údaje
Označenie
výrobku
Stlačiteľnosť
AT-L2
AT-L4
GRAFIT® L4
AT-L5
GRAFIT® L5
<
<
<
<
<
5
5
5
5
5
(CP5)
(CP3)
(CP3)
(CP2)
(CP2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
(deklarovaná (projektovaná
hodnota)
hodnota)
W/mK
W/mK
0,045
0,045
0,044
0,044
0,030
0,030
0,040
0,040
0,030
0,030
Trieda reakcie Farebné
na oheň
označenie
E
E
E
E
E
1
2
2
3
3
zelený pás
zelené pásy
zelené pásy
zelené pásy
zelené pásy
Dynamická tuhosť (SD)
Označenie
výrobku
AT-L2
AT-L4
GRAFIT® L4
AT-L5
GRAFIT® L5
15
20
-
20
20
30
25
15
30
Hrúbka (mm)
30
35
15
15
20
20
40
10
20
45
7
-
50
7
15
-
-
-
30
20
-
20
-
Výhody pri použití v kombinácii s plávajúcim poterom (ťažká plávajúca
podlaha):
-
Veľmi účinné obmedzenie vzniku hluku a vylepšenie zvukovoizolačných
vlastností podlahy.
Menšie úniky tepla pri podlahovom vykurovaní.
Možnosť kombinácie s inými tepelnoizolačnými doskami značky Austrotherm.
Úspora nákladov pri zhotovení ťažkej plávajúcej podlahy.
Použitie
Zvukovoizolačné dosky Austrotherm AT-L2 sú vhodné na použitie v kombinácii s
plávajúcimi potermi v obytných domoch, nemocniciach, kanceláriách, hoteloch,
školách, škôlkach, internátoch a v priestoroch s podobným funkčným zaradením,
ktorých úžitkové zaťaženie neprekročí hodnotu 2,0 kN/m2.
Zvukovoizolačné dosky Austrotherm AT-L4 a GRAFIT L4 sú vhodné na vytvorenie
izolácie proti krokovému hluku do stavieb, v ktorých úžitkové zaťaženie neprekročí
hodnotu 4,0 kN/m2 (napr. do učební, prednáškových miestností, obchodov, jedální,
múzeí, divadiel a pod.).
Zvukovoizolačné dosky Austrotherm AT-L5 a GRAFIT L5 sú vhodné na izolovanie
podlahových konštrukcií proti krokovému hluku, ktorých úžitkové zaťaženie
neprekročí hodnotu 5,0 kN/m2.
Zvukovoizolačné vlastnosti dosiek typu GRAFIT sú rovnako účinné ako
zvukovoizolačné vlastnosti bielych dosiek tohto typu. Dosky GRAFIT majú však
výrazne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. GRAFIT je teda výhodným riešením
z hľadiska kombinácie zvukovoizolačných a tepelnoizolačných vlastností a prináša
výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností najmä stropov ochladzovaných zdola.
Deliace prvky medzi jednotlivými miestnosťami a spoje stavebných konštrukcií treba
vyhotoviť tak, aby hodnoty izolácie proti krokovému hluku zodpovedali norme STN
73 0532 z januára 2013. Ustanovenia tejto normy sa vzťahujú na novostavby a aj na
stavby, ktoré prešli renováciou alebo rekonštrukciou. Dodržanie normou stavených
hodnôt prispeje k výraznému zníženiu hlučnosti stavieb. Prirodzene to neznamená, že
v chránenej miestnosti hluk nebude počuteľný vôbec. Subjektívne vnímanie hodnôt
izolácie proti krokovému hluku vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky.
Subjektívne vnímanie činností spôsobujúcich hluk v miestnosti, ktorá sa
nachádza o poschodie nižšie
L´nw [dB]
85
75
65
55
45
L´nw – vážená normalizovaná hladina
chôdza
dobre počuteľná
dobre počuteľná
počuteľná
slabo počuteľná
nepočuteľná
krokového hluku
posúvanie nábytku
výrazne počuteľné
dobre počuteľné
dobre počuteľné
počuteľné
slabo počuteľné
Kvalita
Zvukovoizolačné polystyrénové dosky Austrotherm AT-L2, AT-L4, GRAFIT L4, AT-L5
a GRAFIT L5 sú vyrobené v súlade s platnými technickými normami. Predpísané
typové skúšky výrobkov boli vykonané v akreditovaných skúšobniach v Maďarsku
a v Rakúsku.
Požiadavky na zvukovú izoláciu medzi miestnosťami v budovách
podľa STN 73 0532
Č.
Chránený (prijímací) priestor
Hlučný priestor (miestnosť zdroja zvuku)
Požiadavky na
zvukovú izoláciu
stropy
R´w, DnT,w L´n,w, L´nT,w
dB
dB
A. Bytové domy, rodinné domy – najmenej jedna obytná miestnosť bytu
1
Všetky ostatné miestnosti toho istého bytu
47
63
B. Bytové domy – obytné miestnosti bytu
2
Všetky miestnosti druhých bytov, vrátane príslušenstva
53
55
521)
581)
3
Spoločné priestory domu
52
55
4
Prejazdy, podjazdy, garáže, priechody, podchody
57
48
5
Miestnosti s technickým zariadením domu
LA,max ≤ 80 dB
574)
484)
80 dB < LA,max ≤ 85 dB
625)
485)
6
Prevádzky s hlukom LA,max ≤ 85 dB
s prevádzkou max. do 22.00 hod.
57
53
s prevádzkou aj po 22.00 hod.
62
48
7
Prevádzky s hlukom 85 dB < LA,max ≤ 95 dB
725)
385)
s prevádzkou aj po 22.00 hod.
C. Terasové alebo radové rodinné domy a dvojdomy – obytné miestnosti bytu
8
Všetky miestnosti v susednom dome
57
48
D. Hotely a zariadenia pre prechodné ubytovanie – izbový priestor ubytovacej
jednotky
9
Všetky miestnosti druhých ubytovacích jednotiek
52
58
10 Spoločne užívané priestory
52
58
11 Reštaurácie a iné zariadenia s prevádzkou do 22.00 hod.
57
53
12 Reštaurácie a iné zariadenia s prevádzkou aj po 22.00 hod.
62
48
LA,max ≤ 85 dB
E. Nemocnice, zdravotnícke zariadenia – izby pacientov, ordinácie, izby
lekárov, operačné sály a pod.
13 Izby pacientov, ordinácie, ošetrovne, operačné sály,
52
58
komunikačné a pomocné priestory
14 Hlučné priestory (LA,max ≤ 85 dB)
62
48
F. Školy a vzdelávacie inštitúcie – učebne, výukové priestory
15 Učebne a výukové priestory
52
58
16 Spoločné priestory domu
52
58
17 Hlučné priestory (LA,max ≤ 85 dB)
55
48
9)
18 Veľmi hlučné priestory (LA,max ≤ 90 dB)
60
489)
G. Administratívne budovy a budovy úradov, firmy – kancelárie a pracovne
19 Kancelárie a pracovne s bežnou administratívnou
47
63
činnosťou, chodby, pomocné priestory
20 Kancelárie a pracovne so zvýšenými nárokmi, pracovne
52
58
10)
vedúcich pracovníkov
21 Kancelárie a pracovne pre dôverné rokovania alebo iné
52
58
činnosti vyžadujúce vysokú ochranu pred hlukom10)
Tabuľka obsahuje údaje citované z STN 73 0532 ,Tabuľka 1 – Požadované hodnoty zvukovej
izolácie medzi miestnosťami v budovách. Ďalšie údaje a vysvetlivky pozri STN 73 0532.
Odhlučnenie podláh
Za najúčinnejšie riešenie pre utlmenie
krokového hluku sa považuje systém
ťažkej plávajúcej podlahy pozostávajúci
z týchto vrstiev:
1. nášľapná vrstva (koberec, parkety,
dlažba a pod.)
2. roznášacia vrstva (betónový poter
s výstužou, minimálna hrúbka 50 mm)
3. izolačná vrstva (zvukovoizolačné
dosky Austrotherm AT-L2, AT-L4,
GRAFIT L4, AT-L5 alebo GRAFIT L5).
Pozitívny účinok dosiek Austrothem
vylepšujúci zvukovoizolačné vlastnosti
podlahy
v
v
kombinácii kombinácii
s tvrdou
s mäkkou
podlahovou podlahovou
krytinou
krytinou
∆Lw [dB]
∆Lw [dB]
Typ dosky AT-L
AT-L2
AT-L2
AT-L2
AT-L2
AT-L2
AT-L2
AT-L2
V tabuľke vedľa sú uvedené
AT-L2
zvukovoizolačné hodnoty dosiek značky AT-L4
Austrotherm, ktoré sú vhodné na
AT-L4
zabudovanie do systému ťažkej
AT-L4
plávajúcej podlahy. Ak je hmotnosť
AT-L4
roznášacej vrstvy vyššia ako 120 kg/m2, AT-L4
hodnotu Lw možno znížiť o 2 dB.
AT-L4
AT-L5
AT-L5
AT-L5
15
20
25
30
35
40
45
50
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
a GRAFIT
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L5
L5
L5
15
20
25
30
35
40
30
40
50
28
28
29
29
29
30
30
30
27
27
28
28
28
29
27
28
28
30
30
33
33
33
34
34
34
29
29
30
30
30
33
29
30
30
∆Lw: podľa normy DIN 4109 (1989)
Realizácia
Len technologicky bezchybne zhotovená podlaha s plávajúcim poterom zabezpečuje
požadované zvukovoizolačné vlastnosti zamerané na utlmenie krokového hluku. Pri
jej realizácii je preto nutné dodržiavať príslušné normy a pracovné postupy.
Pracovný postup
1. Po obvode miestnosti umiestnite okrajový pás Austrotherm PE tak, aby
presahoval min. 1 cm nad budúcu úroveň hotovej roznášacej vrstvy – poteru.
2. Zvukovoizolačné dosky Austrotherm AT-L začnite ukladať v kúte miestnosti,
ktorý je najviac vzdialený od vstupného otvoru do miestnosti. Ukladajte ich
tesne vedľa seba – bez medzier. Ak by ste použili aj doplnkové
tepelnoizolačné dosky, ukladajte ich rovnakých spôsobom. Ak je v podlahe
uložené potrubie, treba ho tiež zaizolovať proti hluku.
3. Na takto uložené dosky položte separačnú PE fóliu, ktorá má ochrániť
zvukovoizolačnú vrstvu pred zatečením betónu. PE fóliu vytiahnite cez
okrajový pás až na stenu.
4. Presnú hrúbku roznášacej vrstvy stanoví projektant, pričom musí byť hrubá
minimálne 5 cm.
Download

Zvuková izolácia proti krokovému hluku