Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov
Tematický výchovno – vzdelávací plán
z telesnej výchovy pre 4. ročník ZŠ
Variant A
Vyučujúci:
Školský rok:
Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008
s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1
Variant A – 2 hodiny týždenne – 66 hodín ročne
TEMATICKÉ CELKY
Počet hodín
Základné lokomočné a nelokomočné pohybové
zručnosti
20
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
20
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
10
Psychomotorické cvičenia a hry
10
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
6
Téma
Hodina
Obsahový štandard
Výkonový štandard
4.
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (1 h)
Význam telesnej výchovy a pohybovej aktivity pre
Žiak pozná základné pravidlá bezpečnosti aj
naše zdravie. Poučiť žiakov so základnými
význam TEV, vníma zdravie a pohybovú
zásadami bezpečnosti na hodinách telesnej
aktivitu ako nevyhnutnú súčasť zdravého
Úlohy, zásady a význam TEV
výchovy
životného štýlu, vie zdôvodniť a na 2 – 3
Poučenie o bezpečnosti na
príkladoch ilustrovať, prečo sa TEV vyučuje
hodinách TEV
na škole – aký má význam pre žiakov, uviesť
aspoň 3 dôvody, prečo je potrebné, aby deti,
mládež a dospelí cvičili - športovali
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (1 h)
Správne pomenovať časti tela, základné polohy
Žiak vie vymenovať
tela, správne držanie tela. Poukázať na každodenné - základné časti ľudského tela,
Zásady hygieny, meranie
požiadavky na hygienu tela a odievanie
- každodenné požiadavky na hygienu tela
a váženie žiakov
a odievania,
- požiadavky na hygienu pred, počas a po
telovýchovnej činnosti
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (2 h)
Použiť základné povely poradovej prípravy
Žiak dokáže zorganizovať nástup triedy a
a správne na ne reagovať pohybom.
podať hlásenie učiteľovi.
Poradové a organizačné cvičenia
Organizovať nástup žiakov a podať hlásenie
učiteľovi pri nástupe na úvod vyučovacej hodiny.
5.
Hry na precvičovanie prvkov
poradovej prípravy
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (2 h)
Správne pomenovať základné lokomočné
Žiak si osvojil nadobudnuté zručnosti,
a nelokomočné pohyby.
zdokonalil sa v technike poradových cvičení.
6.
Prípravné hry
1.
2.
3.
7.
Pohyb v jesennej prírode
8.
Hry s atletickými prvkami. Význam cvičenia
pre Uviesť a vysvetliť základné pravidlá
zdravie.
osvojovaných atletických disciplín.
AKTIVITY V PRÍRODE A SEZÓNNE POHYBOVÉ ČINNOSTI (2 h)
Návšteva prírodnej pamiatky Zapikán. Chôdza a jej
Žiak dokáže primerane veku realizovať
rôzne druhy a spôsoby vzhľadom
aktivity a orientovať sa v prírode.
k povrchu a terénu; hry a súťaže v prírode. Ukázať
žiakom správne technické prevedenie realizovaných
pohybových zručností, uplatniť ich prvky v hrách,
súťažiach ap.
Prierezové
témy
OSR
OŽZ
OŽZ
ENV
OSR
OSR
OSR
OSR
OŽZ
RV
MV
DV
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (5 h)
Použiť štartové povely a primerane veku, technicky
Žiak dokáže správne reagovať na štartové
Štart polovysoký a nízky
správne na ne reagovať pohybom.
povely polovysokého a nízkeho štartu.
Beh prerušovaný chôdzou
Vytrvalostný beh prerušovaný chôdzou. Rozvoj
Žiak zvládne 3- minútový vytrvalostný beh
(3 minúty)
pohybových zručností, pestovať vytrvalosť.
prerušovaný chôdzou
Základy správnej techniky behu - chôdza, beh,
Žiak dokáže správne pomenovať a ukázať
lifting, skipping, zakopávanie, poskoky, práca rúk
technické prevedenie jednotlivých prvkov
Beh – bežecká abeceda
http://www.akosatorobi.sk/video/746/beh-bezeckabežeckej abecedy
abeceda
Vedieť bezpečne prekonať prekážku. Rozvíjať
Žiak dokáže skoordinovať zrak s pohybom
Prekážkový beh s nízkou
koordináciu zraku a pohybu.
a bezpečne prekoná nízku prekážku.
prekážkou
Základné informácie o športových súťažiach a o ich Žiak má primerane veku a schopnostiam
Súťaže a hry zamerané
význame. Športové správanie pri činnosti. Využiť
osvojený beh, pozná význam osvojených
na rozvoj bežeckých schopností
nadobudnuté schopnosti v činnosti, disciplína
zručností pre život, šport, vie sa orientovať v
priestore
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (1 h)
Význam pohybu a cvičenia pre zdravý vývin,
Pomenovať a ukázať základné polohy tela,
reakcia organizmu na pohybovú aktivitu, správne
prežívať pocity radosti z pohybu, poznať
Koordinačné cvičenia a hry
dýchanie pri cvičení i každodenných aktivitách
jednoduché testy na posudzovanie držania
tela, dýchania.
KREATÍVNE A ESTETICKÉ POHYBOVÉ ČINNOSTI (3 h)
Ukázať správne technické prevedenie rytmických
Mať primerane veku rozvinuté základné
cvičení, uplatniť prvky rytmiky v hudobnosenzorické, motorické, intelektuálne,
pohybových, tanečných a dramatických hrách
kultúrno-umelecké a tvorivé schopnosti
Pohybová improvizácia
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
s akcentom na správne držanie tela.
rôznych jednoduchých hudobných nástrojov
Žiak dokáže zladiť chôdzu a beh s rytmom
navodeným potleskom, hudbou
Valaský krok – vykonať ukážku základných
Žiak dokáže vykonať ukážky základných
tanečných krokov
tanečných krokov na primeranej estetickej
Hudobno – pohybové hry
úrovni
Karičkové kolesové kroky – vykonať ukážku
základných tanečných krokov
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (2 h)
Hry zamerané na manipulačné schopnosti s loptou. Žiak ovláda správnu techniku hádzania
Manipulačné loptové hry
Vytvárať pozitívny vzťah k pohybu, radosti z pohybu a chytania lopty
Kotúľ vpred
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (4 h)
Správne pomenovať a technicky správne previesť
Žiak má primerane veku a schopnostiam
kotúľ vpred
osvojené prevedenie kotúľa vpred
OSR
OŽZ
MV
OSR
OSR
OŽZ
OSR
OŽZ
RV
MKV
OSR
OŽZ
OŽZ
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kotúľ vzad
Stoj na lopatkách
Relaxačné cvičenia a hry
Pohyb v zimnej prírode
Základné tanečné kroky
27.
28.
Skoky s odrazom znožmo
29.
30.
Roznožka cez kozu na šírku
31.
32.
Pohybové hry
33.
Pohybové hry
Správne pomenovať a technicky správne previesť
Žiak má primerane veku a schopnostiam
kotúľ vzad
osvojené prevedenie kotúľa vzad
Ukázať správne technické prevedenie stojky na
Žiak má primerane veku a schopnostiam
lopatkách, uplatniť gymnastické zručnosti
osvojené prevedenie stojky na lopatkách
v hrách, súťažiach ap.
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (1 h)
Pomenovať a ukázať základné polohy tela, prežívať Žiak dokáže správne držať a vnímať svoje
pocity radosti z pohybu, poznať jednoduché testy na telo, vie aplikovať škálu cvičení zameraných
posudzovanie svojej flexibility, držania tela,
na relaxáciu ako základ sebapoznania
dýchania
AKTIVITY V PRÍRODE A SEZÓNNE POHYBOVÉ ČINNOSTI (1 h)
Hry v snehu, guľovanie, stavanie zo snehu,
Žiak dokáže primerane veku realizovať
sánkovanie, kĺzanie na klzákoch
aktivity a orientovať sa v prírode.
KREATÍVNE A ESTETICKÉ POHYBOVÉ ČINNOSTI (2 h)
Zvládnuť základné tanečné kroky 2/4, 3/4, 4/4 takt
Žiak dokáže vykonať ukážky základných
Vykonať ukážky základných tanečných krokov
tanečných krokov na primeranej estetickej
(prísunný, poskočný, premenný) na primeranej
úrovni
estetickej úrovni
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (4 h)
Osvojiť si odraz z odrazového mostíka, rovnováha,
Žiak dokáže technicky správne predviesť
zdokonaľovanie ohybnosti, sily nôh
odraz na mostíku s roznožením
Prípravné cvičenia na preskok, správna technika
prevedenia odrazu a preskoku
Preskok cez kozu na šírku s odrazom z mostíka
Žiak dokáže technicky správne predviesť
Vedieť označiť chybu, sebakontrola
roznožku cez kozu na šírku s odrazom z
a sebahodnotenie
mostíka
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (2 h)
Osvojiť si pohybové hry na rozvoj pohybových
Pomenovať a poznať hry herné činnosti,
schopností v kombinácii
názvy hier, aplikovať v hre dohodnuté
1. Na vlak
pravidlá, využiť naučené zručnosti v rôznom
2. Kruh proti kruhu
prostredí a v živote
3. K svojim zástavkám
Osvojiť si pohybové hry na rozvoj silových
schopností
1. Súboj s plnou loptou – Podávaná v sede
2. Hra na čísla
3. Kohúti v klietke
OSR
ENV
OSR
OŽZ
RV
ENV
OSR
OŽZ
RV
MKV
OSR
OŽZ
OSR
OŽZ
34.
Psychomotorické hry
35.
36.
Základy športových hier minibasketbal
37.
Prihrávky. Dribling
38.
Streľba jednou rukou a obojruč
z miesta. Dvojtakt
39.
Bránenie hráčov. Prípravné hry
40.
Minibasketbal
41.
Základné tanečné kroky
42.
43.
44.
Jednoduchý regionálny tanec
Strečingové cvičenia
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (2 h)
Oboznámiť žiakov s 3 psychomotorickými hrami
Žiak vie primerane veku a svojim
1. Poznaj sám seba (jeden sa druhého dotkne na 5
schopnostiam vykonávať základné
miestach, druhý má zatvorené oči a potom musí
psychomotorické cvičenia, poznať ich
ukázať na miesta, kde sa ho ten druhý dotkol (v
význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
správnom poradí))
pohybom navodený motív, vnímať význam
2. Roboti – jeden sa pohybuje, druhý ho kopíruje ako
cieleného pohybu pre zdravie (antistresové
zrkadlo
cvičenia).
3. Obrie pexeso – utvoria sa dvojice, vymyslia si zvuk,
potom sa zamiešajú a 2 žiaci hrajú pexeso
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (5 h)
Prípravné športové hry. Význam športových hier.
Žiak pozná a vie pomenovať základné herné
činnosti jednotlivca, dokáže uplatniť správnu
techniku manipulácie s loptou,
Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
s basketbalovou loptou
a rešpektovať ich
Vedenie lopty, streľba na kôš, rešpektovanie
protihráča. Primeraná schopnosť plniť hráčske
funkcie
Schopnosť plniť hráčsku funkciu. Bezpečnosť pri
hre.
Osvojiť si základné pravidlá hry. Športové
správanie.
Organizovanie zápasu, význam športovania,
kolektívnych športov. Športové správanie. Využiť
naučené zručnosti v rôznom prostredí a aplikovať
ich aj vo voľnom čase
KREATÍVNE A ESTETICKÉ POHYBOVÉ ČINNOSTI (3 h)
Valčíkový a polkový krok - vykonať ukážku
Žiak dokáže vykonať ukážky základných
základných tanečných krokov
tanečných krokov na primeranej estetickej
úrovni
Odzemok - vykonať ukážku základných tanečných
krokov
Nacvičiť jednoduchý regionálny tanec s využitím
Žiak dokáže primerane veku a svojim
osvojených základných tanečných krokov
schopnostiam zatancovať ukážku
a skúseností z tanečného súboru Oľšavka
jednoduchého regionálneho tanca
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (2 h)
Význam pohybu a cvičenia pre zdravý vývin,
Pomenovať a ukázať základné polohy tela,
reakcie organizmu na pohybovú aktivitu, správne
prežívať pocity radosti z pohybu, poznať
dýchanie pri cvičení i každodenných aktivitách
jednoduché testy na posudzovanie svojej
flexibility, držania tela, dýchania
OSR
OSR
OŽZ
OSR
MV
RV
MKV
OSR
OŽZ
ENV
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických Mať osvojené správne držanie a vnímanie
hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
svojho tela, vedieť aplikovať škálu cvičení
Dýchacie cvičenia
Zahrajme sa na zvieratká – sústava dýchacích
zameraných na koordináciu ako základu
cvičení
sebapoznania, sebaakceptácie, sebadôvery.
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (2 h)
Ukázať správne technické prevedenie skoku
Vedieť primerane veku a schopnostiam
do diaľky z miesta.
správne technicky vykonať skok do diaľky
Testovaná osoba sa postaví v miernom stoji
Po prípravných pokusoch sa meria dĺžka
Skok do diaľky z miesta
rozkročnom (na šírku chodidiel) tesne za odrazovú
troch skokov s presnosťou na 1 cm. Meria sa
čiaru vzdialenú 0,5 – 1 m od doskočiska.
vzdialenosť od odrazu k poslednej stope
Hmitom podrepmo zapaží a odrazí sa dopredu
dopadu. Výkonnostným kritériom testu je
obidvoma nohami súčasne a skočí čo najďalej.
najdlhší skok.
Správna technika a prevedenie hodu.
Primerane veku a technicky správne hodiť
Hod kriketovou loptičkou
kriketovou loptičkou
AKTIVITY V PRÍRODE A SEZÓNNE POHYBOVÉ ČINNOSTI (1 h)
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom
Žiak dokáže primerane veku realizovať
k povrchu a terénu; hry a súťaže v prírode. Ukázať
aktivity a orientovať sa v prírode.
Pohyb v jarnej prírode
žiakom správne technické prevedenie realizovaných
pohybových zručností, uplatniť ich prvky v hrách,
súťažiach ap.
KREATÍVNE A ESTETICKÉ POHYBOVÉ ČINNOSTI (2 h)
Mostík. Rúbanie. Pohyblivá stolička. Hadí ľudia...
Žiak dokáže uplatniť prvky rytmiky a tanca v
Rozširovať vedomostný a pohybový fond žiakov,
hudobno-pohybových, tanečných a
Rytmická gymnastika a tanec
osvojiť si správne držanie tela. Posilniť záujem
dramatických hrách, no i pri iných
žiakov o pohybovú či telovýchovnú činnosť.
pohybových činnostiach.
Vedieť správne pomenovať základné gymnastické
Žiak primerane veku a svojim schopnostiam
cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo
správne technicky vykonáva cvičenia s
výučbe,
dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov,
Gymnastická zostava
ukázať správne technické predvedenie rytmických
vie zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh
cvičení, tanečných krokov, motívov
s rytmom navodeným potleskom, zvukovým
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe.
signálom, hudbou
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (2 h)
Oboznámiť žiakov s 3 hrami v kruhu:
Žiak sa dokáže orientovať v priestore,
1. Sochy (jeden zaujme polohu, v ktorej sa cíti
koordinovať svoje pohyby, rozvíjať telovú
najpríjemnejšie, ostatní ho kopírujú)
schému a stimulovať koncentráciu pozornosti
2. Horúci zemiak – podávame si čo najrýchlejšie loptu v
Psychomotorické hry
kruhu
3. Čísla po kruhu – každý povie číslo najprv rovnaké,
potom o jedno väčšie, menšie...
Čísla sa môžu vyslať aj oboma smermi
OSR
OSR
OSR
OŽZ
RV
DOV
ENV
OSR
OŽZ
TBZ
OSR
53.
Florbal
54.
55.
Korfbal
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Kompenzačné cvičenia
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (4 h)
Oboznámiť žiakov s pravidlami čoraz viac obľúbenej Žiak dokáže uplatniť správnu techniku
športovej halovej hry podobnej pozemnému hokeju
manipulácie s hokejkou, dopraviť loptičku do
súperovej bránky, aplikovať v hre dohodnuté
Organizovanie zápasu, význam športovania,
pravidlá a rešpektovať ich
kolektívnych športov. Športové správanie.
Oboznámiť žiakov s pravidlami čoraz viac obľúbenej Žiak dokáže uplatniť správnu techniku
športovej hry
manipulácie s loptou, strieľať do koša bez
odrazovej dosky, nedriblovať, nebehať
Organizovanie zápasu, význam športovania,
s loptou (môže urobiť len 2 kroky), aplikovať
zmiešaných kolektívnych športov. Športové
v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich
správanie.
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY (1 h)
Hlava, krčná a hrudná chrbtica – správna realizácia Žiak dokáže odstrániť únavu prostredníctvom
jednotlivých cvikov
kompenzačných cvičení
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (1 h)
Z polovysokého štartu po štartovacích poveloch
Každý cvičenec prebehne najprv skúšobne
žiak vybehne k méte vzdialenej 10 m. Métu obehne celú dráhu. Prúdovou formou sa vykonajú 2
a vráti sa tak, aby dráha, ktorú prebehol medzi
pokusy (odpočinok medzi nimi najmenej 5
Člnkový beh 4 x 10 m
druhým a tretím úsekom, tvorila osmičku. Na konci
min.), zaznamenáva sa lepší čas
tretieho úseku métu neobieha, iba sa jej dotkne
s presnosťou 0,1 s.
rukou a najkratšou dráhou sa vráti k cieľovej méte,
ktorej sa opäť dotkne rukou
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY (4 h)
Prípravné hry
Pomenovať a poznať hry herné činnosti,
1. Prehadzovaná s prebiehaním
názvy hier, aplikovať v hre dohodnuté
Pohybové hry
2. Ragbíčko
pravidlá, využiť naučené zručnosti v rôznom
prostredí a v živote
Základy športových hier Prípravné športové hry. Význam športových hier.
Žiak pozná a vie pomenovať základné herné
minifutbal
činnosti jednotlivca, dokáže uplatniť správnu
techniku manipulácie s loptou,
Vedenie lopty pravou a ľavou nohou. Prihrávky po
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
Prihrávky, vedenie lopty
zemi, prihrávky vzduchom – spracovanie lopty po
a rešpektovať ich
prihrávke po zemi a prihrávke vzduchom.
Streľba na bránu – po individuálnom vedení lopty,
Streľba na bránu
po spracovaní prihrávky po zemi, priamo po
Bránenie hráča. Prípravné hry
prihrávke po zemi, povolené bránenie hráča
Organizovanie zápasu, význam športovania,
kolektívnych športov. Športové správanie. Využiť
Minifutbal
naučené zručnosti v rôznom prostredí a aplikovať
ich aj vo voľnom čase
OSR
OŽZ
OSR
OŽZ
OSR
OŽZ
OSR
OŽZ
64.
65.
66.
ZÁKLADNÉ LOKOMOČNÉ A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (1 h)
Neprerušovaný vytrvalostný beh. Podporovať
Každému žiakovi sa priebežne zaznamenáva
vytrvalosť, rýchlosť, odvahu a snahu prekonávať
počet kôl, ktoré prebehol. Nakoniec sa
prekážky. Testovaní žiaci vyštartujú z vysokého
pripočítavajú metre, ktoré bežec prebehol
Vytrvalostný 12-minútový beh
štartu a bežia voľným rovnomerným tempom,
v poslednom – neúplnom kole.
snažia sa prebehnúť čo najviac metrov (ak
nevládzu, môžu si odpočinúť pri chôdzi). Po 12 min
ostanú stáť na mieste, kam dobehli.
AKTIVITY V PRÍRODE A SEZÓNNE POHYBOVÉ ČINNOSTI (2 h)
Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností
Žiak dokáže primerane veku realizovať
v hrách.
aktivity a orientovať sa v prírode.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom
Pohyb v letnej prírode
k povrchu a terénu; hry a súťaže v prírode. Ukázať
žiakom správne technické prevedenie realizovaných
pohybových zručností, uplatniť ich prvky v hrách,
súťažiach ap.
OSR
OŽZ
OSR
OŽZ
RV
DOV
ENV
© 2012 PaedDr. Jana Humeníková
Skratky prierezových tém:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
OŽZ – ochrana života a zdravia
ENV – environmentálna výchova
MKV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova
RV – regionálna výchova
MV – mediálna výchova
TBZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
DIAGNOSTIKA VŠEOBECNEJ POHYBOVEJ VÝKONNOSTI
TEST
Člnkový beh 4x 10 m
Skok do diaľky
z miesta
Ľah – sed za 1 minútu
Výdrž v zhybe
podhmatom
12-minútový beh
VÝKON
chlapci
13,0 s
dievčatá
13,5 s
13,5 s
14,0 s
160 cm
150 cm
152 cm
142 cm
38 x
35 x
33 x
30 x
15 s
13 s
12 s
10 s
1950 m
1900 m
1750 m
1700 m
PODMIENKY
VÝKONU
telesná výška 132 -149 cm
telesná hmotnosť 26 – 42 kg
telesná hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty tel. výšky
priemerné hodnoty telesnej
výšky a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške
hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty telesnej
výšky a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške
hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty telesnej
výšky a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške
hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty telesnej
výšky a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške
hmotnosť nad 43 kg
Download

Tematický výchovno – vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 4