KNIHA
RUŢENCOVÉHO BRATSTVA
PRI KOSTOLE SV. JÁNA
KRSTITEĽA VO VRÚTKACH
1
2
3
Ruţencové bratstvá
Modlitba posv. ruženca je veľmi rozšírená u nás i vo svete. Jej pôvodcom bol
sv. Dominik, ktorý žil na prelome 12. a 13. storočia. Hlásal evanjelium medzi
tými, ktorí ho vykladali nesprávne. Avšak jeho námaha bola často márna.
Podľa legendy sa mu zjavila Panna Mária a naučila ho modlitbu posv. ruženca.
Prikázala mu, aby túto modlitbu šíril a sľúbila, že takto ľahšie privedie duše
k spáse. On jej príkaz poslúchol a videl krásne výsledky svojej námahy.
Po jeho smrti pokračovali jeho spolubratia a duchovní synovia, dominikáni,
v šírení tejto pobožnosti. Medzi najhorlivejších patril bl. Alan de la Roche, ktorý
žil v 15. storočí vo Francúzsku.
Tí, ktorí sa chceli modlievať túto modlitbu, združovali sa do bratstiev, aby sa
vzájomne povzbudzovali a aby si pomáhali. Tieto bratstvá z poverenia pápežov po
stáročia viedli bratia dominikáni ako svoje cenné dedičstvo po svojom
zakladateľovi. Mnohí pápeži týmto bratstvám udelili hojné duchovné výsady
a privilégiá.
Aj teraz sú k dominikánskej reholi pripojené bratstvá posvätného, večného
a živého ruženca.
Bratstvo posvätného ruženca je najstaršie. Jeho pôvod siaha až k sv. Dominikovi
do 13. storočia. Členovia sa zaväzujú pomodliť sa týždenne celý veľký ruženec,
t.j. 20 desiatkov.
Bratstvo večného ruženca vzniklo pôvodne zo skupín, ktoré sa modlili za
zosnulých. Cieľom tohto bratstva je vytvoriť nepretržitú reťaz modlitieb.
Členovia si dávajú predsavzatie, že sa v určitý deň a hodinu budú modliť
posv. ruženec. Ak sa nájde dostatočný počet členov, pokryje sa každá denná
i nočná hodina. Na Slovensku už takáto nepretržitá reťaz jestvuje, ale
povzbudzujeme i ďalších veriacich, aby sa k nám pripojili, najmä starších
a chorých, ktorí môžu dodržať záväzok povinnej dennej modlitby.
4
Bratstvo živého ruženca založila zbožná francúzska žena Pavlína Jaricotová
v predminulom storočí. V krátkej dobe dosiahlo veľký rozmach
a k dominikánskej reholi bolo pridružené r. 1835. Sú to tzv. ruže, ktoré sú
v mnohých farnostiach. Každá ruža sa skladá z 20 členov. Každý sa modlí denne
jeden desiatok, spolu teda každý deň celý veľký ruženec. Raz mesačne si
tajomstvá vymieňajú. Toto bratstvo je najpočetnejšie. Na Slovensku evidujeme už
vyše 4000 ruží.
Rozširujeme tiež modlitbu jedného desiatku za vížazstvo Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie. Tento desiatok sa nemení. Ten, čo sa chce pridať k nám
v modlitbe na tento úmysel, modlí sa stále desiatok napísaný na obrázku Panny
Márie, ktorý mu pošleme.
Povinnosť spojená s členstvom v bratstve nezaväzuje pod hriechom, nie je
potrebné sa spovedať z toho, že sa niekto nepomodlil, k čomu sa zaviazal.
Riadne zaevidovaní členovia týchto bratstiev patria k dominikánskej rodine
a majú účasť na všetkých duchovných dobrách, ktoré získava dominikánska
rehoľa, t.j. na zásluhách našich svätých a na modlitbách početnej dominikánskej
rodiny. Za zosnulých členov dominikánskej rodiny slúžime každý týždeň
sv. omšu, modlíme sa ruženec a denne predpísanú modlitbu.
Za členov ružencových bratstiev osobitne slúžime každý mesiac dve sv. omše.
Tieto bratstvá mali rôzne výsady a odpustky. Po Druhom vatikánskom koncile
boli zreformované a zjednodušené. Členovia týchto bratstiev, ktorí sú riadne
zapísaní a plnia si svoje povinnosti môžu získať za obvyklých podmienok
plnomocné odpustky v týchto dňoch: V deň vstupu do bratstva, na Veľkú Noc,
na Narodenie Pána, Obetovanie Pána, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia
Panny Márie, Zvestovanie Pána, Nanebovzatia Panny Márie a Ruţencovej Panny
Márie.
Ružencové bratstvá ukázali svoju životaschoponosť aj počas komunistického
prenasledovania. Práve tieto jednoducho organizované skupinky veriacich obstáli
v mnohých farnostiach, stále apoštolsky pôsobili a priniesli hojné duchovné
ovocie.
5
Je potrebné, aby sa všetci kňazi a veriaci zapojili do tohto apoštolátu. Aby
ružencové bratstvo bolo v každej farnosti, pri každom kostole i na školách.
Zorganizovať bratstvo živého ruženca môže každý kňaz i laik. Potom nech sa
horliteľ spojí s dominikámni, ktorí bratstvo zaevidujú, vystavia doklad o založení
a členovia bratstva takto budú mať účasť na duchovných dobrách dominikánskej
rehole a na výsadách daných Cirkvou. Takto spolu vytvárame jednu rodinu. Ak
sa chcete stať členmi bratstva posvätného a večného ruženca a ak chcete
zaevidovať bratstvo živého ruženca alebo chcete ďalšie informácie, napíšte nám
na adresu:
Dominikánske mariánske centrum Salve, Dominikánske nám. 8, 040 01 Košice.
Svätý pápež Pius X. povedal: “Dajte mi armádu, ktorá sa modlí ruženec a ja
zvíťazím nad svetom.“ Pápež Ján Pavol II. tiež často vyzýval k tejto modliltbe.
Mnohé víťazstvá už Cirkev v minulosti dosiahla vďaka posv. ružencu, ktorý je
i dnes rovnako silný a účinný. Len aby sa našlo dosť nadšených mariánskych
ctiteľov, ktorí sa ho budú modliť.
P. Humbert M. Virdzek OP,
6
RUŢENCOVÉ BRATSTVO PRI KOSTOLE
SV. JÁNA KRSTITEĽA VO VRÚTKACH
V našom ruţencovom bratstve k decembru 2010 máme 17 skupín
(340 riadnych členov bratstva a 8 náhradníkov).
Kaţdá skupina ruţencového bratstva má 20 členov a volá sa Ruţa.
Kaţdá Ruţa má svojho horliteľa. Spomedzi horliteľov ruţí je riadnou voľbou
vybraný horliteľ, ktorý koordinuje chod celého bratstva.
Horliteľom bratstva bol od decembra 1995 do júna 1996:
Peter Kuţelka
Horliteľom bratstva je od júna 1996 do teraz (december 2010):
Viera Mojţišová
Evidenčné číslo ruţencového bratstva je: 106 091
Mená horliteľov ruţí:
Viera Mojţišová
Ján Chabada
Iveta Chabadová
Kamila Šmehýlová
Katka Vargová
Anna Kozmanová
Mária Bičanová
Ľudmila Kaliariková
Hermína Maţgútová
Viera Bieleschová
December 2010
7
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/1
1. RUŢA
Horliteľ: Viera Mojţišová
Švermova 27, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 079; 0908/266405
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
1.
Kristína Galisová
2.
Mária Čierniková
3.
Katarína Franeková
4.
Emília Šichtová
5.
Anna Škumátová
6.
Anna Pečková
7.
Mária Kulhanová
8.
Boţena Kotýrová
9.
Helena Krupčíková
10. Terézia Šidlová
11. Viera Batoryová
12. Margita Haštová
13. Ţofia Sirotná
14. Emília Kubíková
15. Klaudia Ruttkayová
16. Anna Adamčíková
17. Pavel Adamčík
18. Iveta Sabová
19. Helena Poliaková
20. Margita Gerátová
8
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/2
2. RUŢA
Horliteľ: Viera Mojţišová
Švermova 27, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 079, 0908/266405
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
21. Mária Bohdalová
22. Veronika Sajdáková
23. Ľudmila Romančíková
24. Túryová Viera
25. Emília Vírecová
26. Anna Kušnieriková
27. Marta Pečková
28. Amália Uhrínová
29. Terézia Herlová
30. František Imrich
31. Anna Vaceková
32. Anna Gorcovská
33. Jozefína Struharňanská
34. Ţofia Košútová
35. Anna Krivušová
36. Boţena Marčeková
37. Viera Mojţišová
38. Marta Kriţanová
39. Katarína Vošková
40. Marta Košútová
9
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/3
3. RUŢA
Horliteľ: Viera Mojţišová
Švermova 27, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 079, 0908/266405
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
41. Anna Riapošová
42. Zuzana Kottová
43. Marta Ţuchová
44. Veronika Gočalová
45. Cecília Šimková
46. Lucia Ťaptíková
47. Mária Levčíková
48. Mária Janovičová
49. Emília Krkošková
50. Alena Sirotná
51. Vilma Kanasová
52. Kveta Gáliková
53. Zita Martyneková
54. Viola Sviteková
55. Mária Jedlovcová
56. Pavel Sovík
57. Mária Sovíková
58. Oľga Matejíčková
59. Jolana Bieleschová
60. Ruţena Šebestová
10
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/4
4. RUŢA
Horliteľ: Viera Mojţišová
Švermova 27, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 079, 0908/266405
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
61. Katarína Repková
62. Beáta Repková
63. Agnesa Repková
64. Peter Repka
65. Imrich Repka
66. Pavol Repka
67. Rastislav Repka
68. Mária Majdová
69. Apolónia Majdová
70. Eva Strnisková
71. Vlasta Durajová
72. Ľubomíra Mindová
73. Boţena Gaššová
74. Angelika Škereňová
75. Ján Krupa
76. Oľga Figurová
77. Viktória Gárliková
78. Eva Mindová
79. Monika Mondíková
80. Anna Matejíčková
11
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/5
5. RUŢA
Horliteľ: Ján Chabada
Lipovec 38, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4222 776
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
81. Miroslav Sušienka
82. Ivan Hartl
83. Marián Abaffy
84. Karol Štila
85. Viliam Majda
86. Jozef Staňo
87. Peter Kašuba
88. Jozef Galis
89. Zdenko Pozorčiak
90. Rastislav Štafurik
91. Milan Vejčík
92. Boris Šafárik
93. Ján Rovňák
94. Peter Mydlo
95. Ladislav Biro
96. Martin Hanzel
97. Róbert Blaho
98. Boris Olejár
99. Peter Onofrej
100. Ján Chabada
12
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/6
6. RUŢA
Horliteľ: Iveta Chabadová
Lipovec 38, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4222 776
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
101. Antónia Štefaničová
102. Jana Hartlová
103. Blanka Abaffyová
104. Beata Štillová
105. Jana Majdová
106. Emília Roxerová
107. Tatiana Kašubová
108. Hana Galisová
109. Mária Bírová
110. Mariana Slezáková
111. Margita Vejčíková
112. Andrea Ľubomírska
113. Mária Rovňáková
114. Katarína Mydlová
115. Boţena Ramšíková
116. Dagmar Hanzelová
117. Ivana Blahová
118. Katarína Olejárová
119. Eva Onofrejová
120. Iveta Chabadová
13
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/7
7. RUŢA
Horliteľ: Kamila Šmehýlová
Radlinského 15, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 106
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
121. Mária Mišíková
122. Zuzana Bečáková
123. Angelika Cabadajová
124. Anna Dvoranová
125. Mária Dygaňová
126. Helena Feherová
127. Jozefa Gírethová
128. Sláva Hvolková
129. Emília Chlebíková
130. Margita Jendráššáková
131. Oľga Maťovčíková
132. Oľga Pepuchová
133. Alica Ţáčiková
134. Viera Sušienková
135. Kamila Šmehýlová
136. Mária Šmehýlová
137. Vladimíra Šmehýlová
138. Tereza Špirková
139. Mária Štrbová
140. Anna Vráblová
14
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/8
8. RUŢA
Horliteľ: Katarína Vargová
Sv. Cyrila a Metoda 3416/8, 038 61 Vrútky, tel.: 0905/296 176
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
141. Zita Ferancová
142. Pavol Pečko
143. Anna Lieskovská
144. Ing. Ivan Stritz
145. Oľga Stritzová
146. Alţbeta Kundláková
147. Miloslav Kundlák
148. Agnesa Rusnáková
149. Jozef Rusnák
150. Helena Tumová
151. Dušan Tuma
152. Mária Derigová
153. Mária Vanková
154. Veronika Hermanová
155. Katarína Štámmová
156. Miroslav Roxer
157. Veronika Kvasniaková
158. Anna Kozáková
159. Mária Machalková
160. Štefánia Tabačarová
15
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/9
9. RUŢA
Horliteľ: Katarína Vargová
Sv. Cyrila a Metoda 3416/8, 038 61 Vrútky, tel.: 0905/296 176
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
161. Helena Blahušiaková
162. Magdaléna Bineková
163. Boţena Andrašíková
164. Helena Janigová
165. Vladimír Janiga
166. Magdaléna Zuziaková
167. Štefánia Kollárová
168. Helena Hatiarová
169. Mária Juričková
170. Margita Gašperáková
171. Oľga Trebulová
172. Margita Haničáková
173. Kristína Sušienková
174. Kristína Kovalčíková
175. Terézia Tóthová
176. Helena Bajáková
177. Elena Sýkorová
178. Ľudmila Ruttkayová
179. Ľudmila Romančíková
180. Katarína Vargová
16
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/10
10. RUŢA
Horliteľ: Anna Kozmanová
1.Čsl. Brigády 75, 038 61 Vrútky, tel.: 0907/312 712
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
181. Miroslav Hajko
182. Jozefína Fuzaková
183. Antónia Strakošová
184. Margita Figurová
185. Paulína Brachňáková
186. Mária Paniková
187. Danica Steffelová
188. Anna Kluchová
189. Viera Knapová
190. Sidonia Kopčuliaková
191. Helena Bistričanová
192. Paulína Čerbáková
193. Anna Rutkayová
194. Anastázia Holbajová
195. Boţena Gettová
196. Ţofia Habeková
197. Jolana Hlušiaková
198. Ján Hajko
199. Elena Dzudziková
200. Mária Hromadová
17
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/11
11. RUŢA
Horliteľ: Anna Kozmanová
1.Čsl. Brigády 75, 038 61 Vrútky, tel.: 0907/312 712
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
201. Mária Birvoňová
202. Mária Bandiková
203. Angela Hurajová
204. Anna Kozmanová
205. Viera Milotová
206. Valika Dibolová
207. Marta Majerová
208. Martina Hajková
209. Angelika Hajková
210. Benjamína Pavliková
211. Elena Lamošová
212. Ľudmila Vajdičková
213. Mária Vrábľová st.
214. Viktória Hujová
215. Mária Bašistová
216. Mária Vrábľová ml.
217. Margita Kleinová
218. Marta Majerčíková
219. Jozef Šurina
220. Emília Šurinová
18
/Emília Bečáková/
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/12
12. RUŢA
Horliteľ: Mária Bičanová
Priehradná 40, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 563
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
221. Františka Švábová
222. Pavol Odlevak
223. Emília Odlevaková
224. Veronika Bičanová
225. Milan Bičan
226. Mária Bičanová
227. Marek Bičan
228. Zuzana Kötelešová
229. Anna Kovalčíková
230. Dušan Holeša
231. Mária Glončáková
232. Anna Šmídovová
233. Mária Valeková
234. Ľudmila Tkáčová
235. Jana Holešová
236. Viera Trebulová
237. Veronika Dulová
238. Anna Majtánová
239. Mária Mazúrová
240. Emília Krivušová
19
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/13
13. RUŢA
Horliteľ: Ľudmila Kaliariková
Šťastného 1, 038 61 Vrútky, tel.: 043/4283 962
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
241. Ľudmila Kaliariková
242. Jarmila Sakmárová
243. Mária Straňovová
244. Marta Koštialová
245. Danica Fábryová
246. Vilma Holienčinová
247. Oľga Zibolenová
248. Filoména Klocháňová
249. Jozefína Kamenská
250. Justína Králiková
251. Magdaléna Benušová
252. Magdaléna Nochtová
253. Margita Jagnešáková
254. Eva Tkáčová
255. Mária Kramárová
256. Jolana Škorváneková
257. Katarína Dulíková
258. Mária Juríčeková
259. Marta Kozmová
260. Amália Ovšáková
20
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/14
14. RUŢA
Horliteľ: Hermína Maţgútová
B. Bullu 5, 036 08 Martin 8, tel.: 0908/867 078
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
261. Amália Janíková
262. Angela Krištofíková
263. Anna Vojteková
264. Terézia Hazdová
265. Štefánia Rapáňová
266. Miroslava Kňazková
267. Slávka Nogová
268. Anna Macková
269. Viera Krištofíková
270. Katarína Bobrovská
271. Ľudmila Repáňová
272. Helena Domková
273. Eva Kubenová
274. Anna Olejárová
275. Helena Kuťová
276. Eva Krupová
277. Anna Priebojová
278. Jaroslava Priebojová
279. Zuzana Priebojová
280. Alena Laškodyová
21
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/15
15. RUŢA
Horliteľ: Hermína Maţgútová
B. Bullu 5, 036 08 Martin 8, tel.: 0908/867 078
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
281. Mária Chromcová
282. Štefánia Briššová
283. Eva Labantová
284. Anna Gajňaková
285. Ţofia Galambošová
286. Hermína Maţgutová
287. Vilma Kotúčová
288. Antónia Holubová
289. Izabela Bajzíková
290. Janka Šťastná
291. Jolana Bútorová
292. Katarína Pisoňová
293. Irena Straková
294. Oľga Topercerová
295. Emília Babalová
296. Serafína Michalková
297. Aneška Franecová
298. Ľubica Motajová
299. Mária Mundierová
300. Antónia Shererová
22
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/16
16. RUŢA
Horliteľ: Hermína Maţgútová
B. Bullu 5, 036 08 Martin 8, tel.: 0908/867 078
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
301. Anna Špidusová
302. Helena Svobodová
303. Gabriela Kostrová
304. Františka Bugánová
305. Elena Strakošová
306. Anna Lojdlová
307. Anna Fudorová
308. Anna Richterová
309. Mária Blahová
310. Anna Diškancová
311. Paulína Ficeková
312. Anna Pachniková
313. Albína Šugarová
314. Viera Levčíková
315. Hermína Ertlová
316. Emília Hančárová
317. Ľudmila Matejíčková
318. Terézia Kágerová
319. Mária Čičmancová
320. Zuzana Vojvodová
23
Evidenčné číslo ruţe: 106 091/17
17. RUŢA
Horliteľ: Viera Bieleschová
Priekopská 13, 036 08 Martin 8, tel.: 0902/726 939
Mená členov bratstva ţivého ruţenca:
321. Karol Volna
322. Mária Volnová
323. Klaudia Poliaková
324. Andrea Klocháňová
325. Andrea Rošková
326. Andrej Roško
327. Viera Luptáková
328. Ján Vacek
329. Viktória Vaceková
330. Lenka Krištofíková
331. Ladislav Cengel
332. Viera Bieleschová
333. Lucia Simová
334. Mária Hanulová
335. Marek Bielesch
336. Lukáš Bielesch
337. Mária Bieleschová
338. Patrícia Simová
339. Andrea Simová
340. Jozef Bielesch
24
Evidenčné číslo bratstva: 106 091
Náhradníci a zomrelí členovia
Mená náhradných členov ruţencového bratstva:
Vdp. Vít Tuţinský, Mária Krupčíková, Albína Šonkolová, Ľudovít Kovaľ,
Mária Kovaľová, Ing. Martina Salvová, Emília Cigániková st.
Mená zomrelých členov ruţencového bratstva:
1. Agnesa Mintálová
(1. ruţa)
2. Peter Bandík
(1. ruţa)
3. Regina Lacková
(1. ruţa)
4. Helena Veselková
(1. ruţa)
5. Anna Vajdíková
(1. ruţa)
6. Karolína Fidriková
(2. ruţa)
7. Katarína Dobrotová
(2. ruţa)
8. Mária Jandurová
(2. ruţa)
9. Mária Šupicová
(2. ruţa)
10. Františka Martincová
(3. ruţa)
11. Vincencia Pechová
(3. ruţa)
12. Jozef Pecho
(3. ruţa)
13. Rozália Černáková
(3. ruţa)
14. Cecília Davčíková
(3. ruţa)
15. Emília Cigániková ml.
(4. ruţa)
16. Bernadeta Vanická
(4. ruţa)
17. Vincent Šmehýl
(7. ruţa)
18. Ľudmila Šmehýlová
(7. ruţa)
19. Drahomíra Bečáková
(7. ruţa)
20. Margita Cvengošová
(8. ruţa)
21. Emília Weisová
(8. ruţa)
22. Adam Vrábel
(8. ruţa)
23. Alexander Tuma
(8. ruţa)
24. Katarína Čaplová
(8. ruţa)
25. Mária Šalková
(9. ruţa)
25
26. Katarína Vírecová
(9. ruţa)
27. Štefánia Karolčíková
(9. ruţa)
28. Helena Móricová
(9. ruţa)
29. Ida Kubatková
(10. ruţa)
30. Anna Prokšová
(10. ruţa)
31. Mária Ševčíková
(10. ruţa)
32. Rozália Benková
(10. ruţa)
33. Mária Husárová
(10. ruţa)
34. Johana Pavláková
(10. ruţa)
35. Mária Škultétyová
(11. ruţa)
36. Emília Maglišová
(11. ruţa)
37. Mária Mazúrová, st.
(12. ruţa)
38. Anna Tkáčová
(12. ruţa)
39. Elena Figurová
(13. ruţa)
40. Mária Paulíny
(13. ruţa)
41. Anna Nogová
(14. ruţa)
42. Viktorka Repáňová
(14. ruţa)
43. Margaréta Ťapajová
(14. ruţa)
44. Margita Husárová
(14. ruţa)
45. Anna Podhorská
(14. ruţa)
46. Emília Šmidtová
(15. ruţa)
47. Alţbeta Valentová
(15. ruţa)
48. Anna Plešová
(15. ruţa)
49. Paulína Kubenová
(15. ruţa)
50. Marta Flochová
(15. ruţa)
51. Margita Husárová
(16. ruţa)
52. Emília Bartková
(16. ruţa)
26
Verše Francúzskeho básnika Michela Quoista:
„To najkrásnejšie, čo som vymyslel, vraví Ježiš, je moja Matka.
Chýbala mi maminka, a tak som si ju stvoril.
Stvoril som si matku skôr, než ona utvorila mňa.
Teraz som naozaj človek, ako všetci ľudia.
Nemám vám čo závidieť, lebo aj ja mám mamu. Skutočnú. To mi chýbalo.
Moja matka sa volá Mária. Jej duša je čistá a plná milosti.
V jej tele sídli taký jas, že na zemi som sa na ňu nemohol vynadívať,
dopočúvať sa jej, doobdivovať. Krásna je moja Matka.
Tak krásna, že i keď som opustil nádheru nebies,
pri nej som sa cítil dobre, pri nej som bol doma.
Viem - veď som Boží Syn - čo to znamená byť nesení anjelmi,
ale mamičkinemu náručiu sa to nevyrovná, verte mi.
Od chvíle, čo som znovu vystúpil k Otcovi, chýbala mi. A ja som chýbal jej.
Preto prišla za mnou. S celou svojou dušou. S celým svojím telom.
Nemohol som inak. Muselo to tak byť. Bolo to tak správne.
Prsty, ktoré sa dotýkali Syna Božieho, nemohli znehybnieť.
Oči, ktoré hľadeli na Syna Božieho, nemohli oslepnúť.
Pery, ktoré ma bozkávali, nemohli sa rozpadnúť.
A okrem toho, urobil som to i pre vás, ľudí, svojich bratov.
Aby ste mali tiež mamičku v nebesiach. Skutočnú. S telom a dušou.
Moju, našu mamičku.
Ona je so mnou od okamžiku svojej smrti.
Využívajte to teda, sestry a bratia!
V nebesiach máte Matku, ktorá vás sleduje svojimi očami.
V nebesiach máte Matku, ktorá vás miluje z plného srdca.
Malo by vám napadnúť, že ja svojej mamičke nemôžem nič odmietnuť.
Je to moja mamička. S telom i dušou.
Jeden s druhým sme naveky spolu. Matka a Syn.
27
Download

kniha ruţencového bratstva pri kostole sv. jána krstiteľa vo vrútkach