Araş. Gör. Umut Koloş
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi
Anabilim Dalı
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Hukuk
Marmara Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi.
2003-2007
Yüksek Lisans
Kamu Hukuku
İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2009-2012
Doktora
Kamu Hukuku
İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2012 –
Hâlen
Sürmektedir.
AKADEMİK ÜNVANLAR
Araştırma Görevlisi
2009 – Hâlen sürmektedir.
TEZLERİ
1.
Umut Koloş, “Michel Foucault’nun İktidar Analizinde Hukukun Yerinin Belirlenmesi”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,
2012.
KİTAP / KİTAP BÖLÜMÜ
Kitap
1.
Kitap Bölümü
Umut Koloş, “Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi”, İş Dünyası ve Hukuk: Prof.
Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2011,
s.765-788 (Aynı makale, daha sonra, Umut Koloş, “Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk
Fetişizmi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 24. Kitap, Haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz
Uygur, Saim Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2012, s.119-136 künyesiyle yine kitap
bölümü olarak yayınlanmıştır).
2.
Umut Koloş, “Mikro-İktidar İlişkileri ve Hukuk Öznesinin Teşekkülü”, Dönüşen ToplumDönüşen Hukuk I: Metamorfoz, Ed. Yasemin Işıktaç, İstanbul, Sümer Kitabevi, 2014, s.73-143.
1
MAKALELER
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1.
Umut Koloş, “Türk Hukukunda İsnadın İspatı Hakkının Çok Boyutlu Hukuk Kavrayışı Bakımından
Analizi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası: Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan,
Cilt: LXXII, Sayı: 1, 2014, s.627-672.
ULUSAL DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
BİLDİRİLER
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER
1.
HFSA V. Sempozyumu’nda (2010) “Hukukta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi” başlıklı tebliğ
sunulmuştur (Makale Umut Koloş, “Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi”, İş Dünyası ve
Hukuk: Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını,
2011, s.765-788 künyesiyle kitap bölümü olarak ve Umut Koloş, “Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut:
Hukuk Fetişizmi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 24. Kitap, Haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz
Uygur, Saim Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2012, s.119-136 künyesiyle, bildirilerin yer aldığı
kitapta aynen yayınlanmıştır).
2.
HFSA VI. Sempozyumu’nda (2012) “Foucault ve Hukuk Tartışmalarına Katkı: Dispositif Olarak
Hukuk” başlıklı tebliğ sunulmuştur.
3.
2-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Sosyoloji Derneği’nce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde
düzenlenen VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi’nde (2013) “Mikro-İktidar İlişkileri ve Hukuk Öznesi”
başlıklı tebliğ sunulmuştur (Bildiri, Umut Koloş, “Mikro-İktidar İlişkileri ve Hukuk Öznesi”,
Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi – Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler,
Kesişmeler, Sapmalar – Bildiri Kitabı III, Ed. Muammer Tuna, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, 2013, s.211-220 künyesiyle; bildiri özeti ise, Umut Koloş, “Mikro-İktidar İlişkileri ve
Hukuk Öznesi”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi – Yeni Toplumsal
Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar – Bildiri Özetleri Kitabı, Ed. Ünal Bozyer, Muğla,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi, 2013, s.285 künyesiyle bildiri özeti kitabında
yayınlanmıştır).
Çeviriler
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ÇEVİRİLER
1.
Bruce L. Benson, “İlkel Toplumlarda Özel Mülkiyet Haklarının İcrası: Devlet Olmadan Hukuk”,
çev. Umut Koloş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası: Prof. Dr. Vecdi Aral’a
Armağan, Cilt: LXXII, Sayı: 1, 2014, s.853-876.
2
ULUSLARARASI YAYIN OLARAK KİTAP BÖLÜMÜ NİTELİĞİNDEKİ ÇEVİRİLER
1.
Qerkin Berisha, “Kosova’da Çocuk Adaleti ve Çocuk Hakları: Bir Ülke Raporu”, çev. Umut Koloş, 3.
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali: Çocuk(ça) Adalet – Tebliğler / 3rd International Crime
and Punishment Film Festival: Juvenile Justice – Academic Papers, Ed. Adem Sözüer, İstanbul,
2013, s.263-270.
KATKIDA BULUNDUĞU YAYINLAR
Dergi
1.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası: Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Cilt: LXXII,
Sayı: 1, 2014, armağan olarak basılan dergi sayısının hazırlanmasında katkı sunulmuştur.
2.
Yılda altı sayı olmak üzere elektronik dergi olarak ve yılda bir veya iki kez olmak üzere elektronik
ortamdaki makalelerin kitap formatında basılı olarak yayınlanacağı Hukuk Kuramı dergisinin
danışma kurulu üyeliği yapılmaktadır.
BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
Türkiye Felsefe Kurumu Derneği
YABANCI DİL
İngilizce
İLETİŞİM BİLGİLERİ
0212 440 00 00 / 10997
[email protected]
@umutkolos
yenihukuk.blogspot.com
3
Download

Araş. Gör. Umut Koloş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu