Úvod
Predkladaná slovensko-rusínska časť terminologického slovníka je prvým
slovníkom toho druhu na Slovensku. Slovník vznikol z potreby vytvoriť základný
rámec a zároveň podklad pre preklad úradných textov, tlačív a dokumentov do
jazykov národnostných menšín vrátane rusínskeho jazyka. Svojim obsahom
predstavuje databázu najfrekventovanejších výrazov z vybraných oblastí štátnej
správy (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo
životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) a samosprávy miest a obcí
Slovenska.
Slovník
obsahuje
abecedne
usporiadané
administratívno-právne
terminologické výrazy, ktoré sú doplnené ustálenými terminologickými spojeniami
vyberanými z jednotlivých úradných dokumentov. Slovník pozostáva z celkovo 5 581
výrazov a slovných spojení, ktoré sú rozdelené do troch základných zložiek.
Základný terminologický rámec predstavuje prvá slovníková zložka, ktorú tvorí 4 996
terminologických výrazov. Ďalšiu zložku tvoria skratky v počte 443, a posledná
slovníková zložka obsahuje 142 názvov právnych predpisov.
Pre ľahšiu orientáciu je v slovníku použité nasledujúce značenie:
Ak má slovo viacero významov, pre ktoré sa v rusínskom jazyku používa v kontexte
vybraných úradných dokumentov vždy iný výraz, v tom prípade sú rusínske výrazy
označované horným indexom číslicami 1, 2, 3 atď. (napr.: zachovať - заховати¹,
дотримати², утримати³, сохранити4) a v prípade potreby v zátvorkách za
jednotlivými výrazmi nasleduje ich vysvetlenie, resp. oblasť používania (napr.: väzba
- вязба¹ (трестне право), навязаня²).
Synonymá sú v samostatných výrazoch oddeľované čiarkou (napr.: užívanie –
хоснованя, ужываня). V slovných spojeniach, v ktorých by sa použitím čiarky mohla
narušiť zrozumiteľnosť terminologického výrazu, sme použili na oddelenie synoným /
(napr.: zvláštne užívanie – незвыкле хоснованя/ужываня).
Z hľadiska prípustnosti dvojtvarov v rusínskom kodifikovanom jazyku, a zároveň
vychádzajúc z širokej jazykovej praxe sme v terminologickom slovníku pri rusínskych
výrazoch uvádzali aj ich možné dvojtvary, ktoré sú v používaní rovnocenné (napr.:
mlčanlivosť - мовчанливость/-ість, resp. verejne - публічно/-і, čo v praxi znamená
мовчанливость = мовчанливість, публічно = публічнi).
Jazykový základ rusínskej časti daného slovníka tvorí štandardizovaná verzia
rusínskeho jazyka kodifikovaná v roku 1995. Pravopis rusínskej časti slovníka je
upravovaný podľa jazykových príručiek: Ябур, В., Панько, Й.: Орфоґрафічный
словник русиньского языка, Пряшів, 1994. Ябур, В., Панько, Й.: Правила
русиньского правопису, Пряшів, 1995.
Chceme vysloviť aj svoju vďaku Doc. PhDr. Vasiľovi Jaburovi CSc. za odbornú
pomoc, rady a pripomienky.
Veríme, že daný terminologický slovník si nájde svojich používateľov a bude
nápomocnou príručkou pri preklade úradných dokumentov do rusínskeho jazyka.
Vzhľadom na to, že ide o prvý slovník svojho druhu na Slovensku, radi privítame
návrhy používateľov na jeho vylepšenie.
Pracovná skupina pre rusínsky jazyk
Вступ
Тота словацько-русиньска часть термінолоґічного словаря є першым
такым словарѐм в Словакії. Словарь быв основаный з потребы вытворити
основный фундамент термінолоґічной базы, котрый бы торив основу про
переклад урядных текстів і документів до языків народностных меншын
враховано русиньского языка. Своїм обсягом є словарь датабазов
найфреквентованішых термінів з выбраных сфер штатной справы (Міністерство
транспорту, будованя і реґіоналного розвиваня СР, Міністерство жывотного
окружіня СР, Міністерство внутрішніх діл СР, Міністерство фінанцій СР,
Міністерство роботы, соціалных діл і родины СР) і самосправы міст і сел
Словакії.
Словарь обсягує подля алфавіту зошоровыны адміністратівно-правны
термінолоґічны слова, котры суть доповнены зафіксованыма термінолоґічныма
фразами выбраныма з окремых урядных документів. Словарь ся складать з
5 581 выражінь і словных споїнь, котры суть розділены до трѐх основных
рамиків. Основну термінолоґічну базу творить першый рамик словаря, в котрім
є 4 996 термінолоґічных слов. В сругім рамику словаря ся находять 443
скорочінь, а послідній словарьный рамик обсягує 142 назв правных передписів.
Про легшу роботу є в словарі хосноване таке значіня:
В припаді, же мать термін веце значінь, про котры ся в русиньскім языку, в
контексті выбраных урядных документів, ужывать все інакше слово, суть
русиньскы еквіваленты позначены верьхнім індексом чіслами 1, 2, 3 ітд. (напр.:
zachovať - заховати¹, дотримати², утримати³, сохранити4) а в припаді потребы є
в скобках за словами написане поясніня, або сфера ужываня (напр.: väzba вязба¹ (трестне право), навязаня²).
Сіноніма суть в окремых термінах одділены чарков (напр.: užívanie – хоснованя,
ужываня). В словных споїнях, де бы чарка могла скомпліковати порозумліня
термінолоґічного слова сьме на оддініня сінонім ужывали / (напр.: zvláštne
užívanie – незвыкле хоснованя/ужываня).
Зато бо в русиньскім кодіфікованім языку суть припустны двойтвары слов, што
меджі іншым практізує і векшына носітелів русиньского языка, уваджали сьме в
словарі і можны двойрвары слов, котры суть при їх хоснованю рівноцінны
(напр.: mlčanlivosť - мовчанливость/-ість, resp. verejne - публічно/-і, čo v praxi
znamená мовчанливость = мовчанливість, публічно = публічні).
Языкову основу русиньской части словаря творить штандардізована
верзіа русиньского языка кодіфікована в році 1995. Правопис русиньской части
словаря быв поправеный подля языковых підручників: Ябур, В., Панько, Й.:
Орфоґрафічный словник русиньского языка, Пряшів, 1994. Ябур, В., Панько, Й.:
Правила русиньского правопису, Пряшів, 1995.
Хочеме подяковати Доц. Василѐви Ябурові за одборну поміч, рады і
конзултації.
Віриме, же тот термінолоґічный словарь сі найде своїх ужывателів i буде
добрым помічником при перекладі урядных документів до русиньского языка. А
зато бо іде о першый такый словарь в Словакії, рады привітаме пропозіції
ужывателів на ѐго выліпшіня.
Робоча ґрупа про русиньскый язык
VÝRAZ SVK
a podobne
absencia
absolvent školy
absolventská prax
absolvovaná škola
absorpcia
adaptačné vzdelávanie
VÝRAZ Rus J
а подобно/-i
абсeнція
абсолвент школы
абсолвентьска практіка
абсолвована школа
абсорбція
адаптачне научаня
adaptačné vzdelávanie začínajúceho
učiteľa
administratíva
administratívna agenda
адаптачне научаня зачінаючого
учітеля
адміністратіва
адміністратівна аґенда
administratívna spôsobilosť
administratívna zhoda
administratívne vyhostenie
administratívny priestor
adoptívny rodič
adresa na/pre doručovanie
adresa pobytu
adresa pracoviska
adresa prevádzky
adresa sídla
adresa trvalého bydliska
adresa trvalého pobytu
адміністратівна способность/-ість
адміністратівна згода
адміністратівне выгощіня
адміністратівный простор
адоптівный родич
адреса на/про доручованя
адреса пeрeбываня
адреса місця роботы
адреса ходу роботы
адреса резіденції
адреса тырвалого місця бываня
адреса тырвалого пeрeбываня
adresovať
advokát
agenda
agentúra
agentúra dočasného zamestnávania
agentúra podporovaného zamestnávania
адресовати
адвокат
аґенда
аґентура
аґентура дочасного заместнаваня
аґентура підпорѐваного
заместнаваня
аґреґат
академічный тітул
акцептовати
акцептовати подмінкы
акціонарь
акціова компанія
акціова компанія
акціовый план
Акт о приступліню
актіва
актівачне діяня
актівіта
agregát
akademický titul
akceptovať
akceptovať podmienky
akcionár
akciová spoločnosť
akciová spoločnosť
akčný plán
Akt o pristúpení
aktíva
aktivačná činnosť
aktivita
aktívna politika trhu práce
aktívne opatrenie
aktívny oddych
aktívum
aktuálny doklad
akvakultúra
alikvotná časť
alkohol
alkoholický nápoj
alkoholizmus
alternatíva
alternatívny údaj
analógia
analógová mapa
analytický účet
anamnéza
anamnéza osobná
anamnéza rodinná
anamnéza sociálna
aparatúra
architektonická časť
archív
archív
archívna pomôcka
archívny dokument
archívny dokument
archívny fond
archívny fond
armáles
asanácia
asistencia
asistent
atest vodotesnosti žumpy
atestácia
audit
audítor
autobus
autobusová doprava
autocvičisko
autorizačné osvedčenie projektanta
(stavby)
актівна політіка торгу роботы
актівне опатріня
актівный одпочінок
актівум
актуалный доклад (фінанції)/
актуалный документ
аквакултура
одповідна часть
алкогол
алкоголічный напиток
алкоголізм
алтернатіва
алтернатівны дата
аналоґія
аналоґічна карта/мапа
аналітічный учет
анамнеза
анамнеза особна
анамнеза родинна
анамнеза соціална
апаратура
архітектонічна часть
архів
архів
архівный помічник
архівный документ
архівный документ
архівный фонд
архівный фонд
армалес
асанація
асістенція
асістент
атест водотісности жумпы
атестація
авдіт
авдітор
автобус
автобусовый транспорт
автоцвічіско
авторізоване освідчіня проєктанта
(ставбы)
autorizovaná osoba
autorizovaný geodet a kartograf
авторізована особа
авторізованый ґеодет і картоґраф
autorizovaný stavebný inžinier
autorské právo
autorský honorár
bádateľ
bádateľ
bádateľňa
bádateľský list
bádateľský poriadok
bádateľský preukaz
bakalárske štúdium
bakalárske vzdelanie
bakalársky študijný program
balík sociálno-pedagogických ponúk
balzamovať
banka príjemcu
bankové poplatky
bankové spojenie
bankový účet
bankový výpis
banský úrad
batožinová nadstavba
bez náležitého ospravedlnenia
bezbariérové sociálne zariadenie
bezbariérovosť
bezbariérový vstup
bezhotovostný prevod
bezpečnosť
bezpečnostná prax
bezpečnostná služba
bezpečnostný predpis
bezplatne
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
bezprojekčná mierka
bezúhonnosť
bezúhonnosť
bezúhonnosť žiadateľa
bežné náklady
bežné zdaňovacie obdobie
bežný účet (v banke)
bežný výdavok
bilančná diagnostika
biltranzit
biologická hodnota stravy
biologický rodič
авторізованый ставебный інжінір
авторьске право
авторьскый гонорар
дослідник
дослідник
дослідна містность
дослідне письмо
дослідный ряд
дослідный преуказ
бакаларьскы штудія
бакаларьска освіта
бакаларьскый штудійный проґрам
балик соціално-педаґоґічных понук
балзамовати
банка приїмателя
банковы поплаткы
банкове споїня
банковый учет
банковый выпис
баньскый уряд
баґажна надставба
без належного оправданя
безбарьєровe соціалне заряджіня
безбарьєровость/-ість
безбарьєровый вступ
безготовостный перевод
безпека
безпечностна практіка
безпечностна служба
безпечностный передпис
бесплатно/-і, неплачено/-і
безподілове сполувластницьтво
манжелів
безпроєкчна мірка
безугонность/-ість
безугонность/-ість
безугонность/-ість жадателя
звычайны наклады
звычайна зданѐвача доба
звычайный учет (в банці)
звычайный выдавок
біланчна діаґностіка
білтранзіт
біолоґічна калорічность стравы
біолоґічный родич
biologický rytmus
biologický vek
blízka osoba
blok
blok na pokutu
bloková pokuta
blokové konanie
bod merania
bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
brať na vedomie
brať plnú zodpovednosť za niečo
біолоґічный рітм
біолоґічный вік
близка особа
блок
блок на покуту
блокова покута
блокове поїднаваня
точка міряня
бонітована землѐеколоґічна єдинка
брати на відомость/-ість
брати повну одповідность/-ість за
дашто
brzdná stopa
сліды гамованя
budúca zmluva
будучій контракт
búracie práce
бурячі роботы
burza práce
бурза роботы
byť odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby быти одказаный на поміч іншой
фізічной особы
byť odkázaný na sociálnu službu
быти одказаный на соціалну службу
byť verejne zdravotne poistený
bytová budova
bytová jednotka
bytové pomery žiadateľa
bytový dom
celá hmotnosť
celková cena práce
celková hmotnosť v tonách
быти публічно/-і здравотно/-і
поіщеный
квартельна будова
квартельна єдинка
квартельна сітуація жадателя
квартельный будинок
ціла вага
цілкова ціна роботы
цілкова вага в тонах
Celková ročná hodnota aktív
Цілкова рочна вартость/-ість актів
celková suma
celková suma platieb
celková výška
celkové hodnotenie
celkový odvod
celkový počet
celkový počet klientov
celkový predpokladaný príspevok
цілкова сума
цілкова сума плачіня
цілкова вышка
цілкове оцініня
цілковый одвод
цілковa кількость
цілковa кількость клієнтів
цілковый чеканый приспівок
celoročná pobytová sociálna služba
celoslovenský priemer
цілорочна соціална служба
перебываня
цілословацька середня годнота
celosvetové príjmy
cena
cena
цілосвітовы приймы
ціна¹, оцініня²
ціна¹, оцініня²
cena
cena mesta
cena obce
cena práce
cena starostu obce
cena zákazky
cenník
cenný papier
cenová ponuka
cenová správnosť
cent
centrálna evidencia sťažností
ціна¹, оцініня²
оцініня міста
оцініня села
ціна роботы
оцініня старосту села
ціна заказкы
цінник
цінный папірь
цінова понука
цінова справность/-ість
цент
центральна евіденція скарг
centrálna výrobňa jedál pre školské
stravovanie
centrálny príjem
Centrum medzinárodnoprávnej ochrany
detí a mládeže
центральна выробня їдел про
школьске стравованя
центральне приїманя
Центер меджінародноправной
охороны дітей і молодежі
Centrum vojenskej dopravy
centrum voľného času
centrum výchovnej a psychologickej
prevencie
cesta II. triedy
cesta III. triedy
cesta prvej triedy
cestná databanka
cestná doprava
cestná nákladná doprava
cestná premávka
cestná preprava tovaru
cestné nákladné motorové vozidlo
cestný orgán
cestný pozemok
cestný správny orgán
cestovná agentúra / kancelária
cestovná náhrada
cestovné
cestovné náhrady
cestovné výdavky
cestovný doklad
cestovný lístok
cestovný pas
cieľová stanica
cieľové miesto
cievne ochorenia
cirkev
Центер войскового транспорту
центер вольного часу
центер выховной і псіхолоґічной
превенції
дорога 2. класы
дорога 3. класы
дорога першой класы
дорожна датабанка
дорожный транспорт
дорожный товарный транспорт
дорожный рух
дорожна переправа товару
дорожный накладный мотор
дорожный орґан
дорожна земля
дорожный справный орґан
дорожна аґентура / канцеларня
дорожна нагорода
дорожне
дорожны нагороды
дорожны выдавкы
дорожный документ
дорожный листок, дорожна карта
дорожный пас
цілѐва станіця
цілѐве місце
хвороты жыл
церьков
cirkevná organizácia
cítiť sa
clo
colná pečiatka
colník
colný orgán
cudzí jazyk
cudzí kapitál
cudzí štátny príslušník
cudzie zdroje
cudzinec s prechodným pobytom na území
SR
cvičné vozidlo
čas podania žiadosti
časopis
časová jednotka
časové úseky vyučovacej hodiny
časový harmonogram
časový realizačný plán
časť obce
časť rastliny
častica
čeliť
čelný nosič náradia
čelný ochranný rám
čerpanie poskytnutých finančných
prostriedkov
čerpanie rozpočtových prostriedkov
церьковна орґанізація
чути ся
цло
цолный штемпель
цолник
цолный орґан
чуджій язык
чуджій капітал
чуджій штатный прислушник
чуджі жрідла
чуджінець із переходным
перебыванѐм на теріторії СР
цвічный мотор
час поданя жадости
часопис
часова єдинка
часовы усекы учебных годин
часовый гармоноґрам
часовый реалізачный план
часть села
часть ростлины
частинка
одпоровати, сперати ся
челный носіч верцайґу
челный охоронный рам
черпаня уділеных фінанчных
средств
черпаня роспочтовых средств
česť
čestné občianstvo obce
čestné prehlásenie
čestný občan mesta
čiastkový základ dane
čiastočná uzávierka miestnej komunikácie
честь
честне обчанство села
честне переголошіня
честный обчан міста
часткова основа дани
часточне заставліня містной
комунікації
čiastočný úväzok
частковый увязок
činnosť domácností ako zamestnávateľov; домашнє діяня як діяня
nediferencované činnosti v domácnostiach заместнавателів; недіференцoваны
produkujúce tovary a služby na vlastné
діяня в домашности продукуючі
použitie
товары і службы на властне
хоснованя
činnosť pracovného asistenta
činnosť v oblasti nehnuteľností
činnosti exteritoriálnych organizácií a
združení
діяня робочого асістента
діяня в сфері негнутельностей
діяня екстеріторіалных орґанізацій і
здружінь
číselná hodnota
číselná správnosť
číselné označenie
číselný kód
číslo bankového účtu
číslo bytu
číslo cestovného pasu
číslo dokladu totožnosti
чіселна годнота
чіселна справность/-ість
чіселне означіня
чісловый код
чісло банкового учту
чісло квартеля
чісло дорожного пасу
чісло документу тотожности
číslo faxu
číslo identifikačnej karty
číslo konania
číslo občianskeho preukazu
číslo paragrafu
číslo pasu cudzinca
číslo poistky
číslo pomoci
číslo preukazu totožnosti
číslo účtu
číslo účtu v IBAN
Číslo v Bruselskej nomenklatúre
číslo variabilného symbolu
číslo výmeru (platobného)
číslo: orientačné číslo
číslo: súpisné číslo
čistá čiastka
čistenie a odvod odpadových vôd
čistý mesačný príjem
čistý plat
čítacia lupa
čítačka
čítačka na mikrofilm
čitateľ
čitateľne
čitateľný podpis
čitateľský preukaz
člen komisie
členský príspevok
členský príspevok
členský štát (únie)
členský štát Európskej únie
чісло факса
чісло ідентіфікачной карты
чісло поїднаваня
чісло обчаньского преуказу
чісло параґрафа
чісло пасу чуджінця
чісло поісткы
чісло помочі
чісло преуказу тотожности
чісло учту
чісло учту в ІБАН
Чісло в Брусельскій номенклатурі
чісло варіабілного сімболу
чісло выміру (платобного)
чісло: орьєнтачне чісло
чісло: суписне чісло
чіста частка
чіщіня і одваджаня одпадовых вод
чістый місячный приєм
чістый плат
чітача лупа
чітачка
чітачка на мікрофілм
чітатель
чітательно/-і
чітательный підпис
чітательскый преуказ
член комісії
членьскый приспівок
членьскый приспівок
членьскый штат (унії)
членьскый штат Европской унії
členstvo v právnickej osobe
ďakovný list
daň
daň
членство в юрісдікчній особі
дяковне письмо
дань
дань
daň
daň je splatná v lehote
daň na úhradu
daň po vyňatí a zápočte
daň sa považuje za vysporiadanú
дань
дань є сплатна в леготі
дань на заплачіня
дань по вынятю і зарахованю
дань ся бере за выспорядану
daň sa vyberá zrážkou
daň určená dohodou so správcom dane
daň z pridanej hodnoty
daň z príjmov fyzickej osoby
дань ся выберать стягнутѐм
дань становена догодов із
справуючім дани
дань становена справуючім дани
дань узнана на зарахованя
дань выберана окремов таріфов
дань выберана/выбрана стягнутѐм
дань выбрана подля § X закона
дань з квартелів
дань з моторів
дань з надобытых товарів
дань з негнутельности
дань з фундушів
(інтравілан)/земель (екстравілан)
дань з приданой годноты
дань з приймів фізічной особы
daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej
činnosti
daň z príjmov fyzickej osoby/ fyzických
osôb
daň z príjmov právnickej osoby/
právnických osôb
daň z príjmov zo závislej činnosti
дань з приймів фізічной особы зо
завіслого діяня
дань з приймів фізічной
особы/фізічных особ
дань з приймів юрісдікчной
особы/юрісдічных особ
дань з приймів зо завіслого діяня
daň z príjmov zo závislej činnosti a
funkčných požitkov
daň z príjmov
daň zaplatená v zahraničí
дань з приймів зо завіслого діяня і
функчных пожытків
дань з приймів
дань заплачена в загранічю
daň zistená správcom dane
daň znížená o daňový bonus
daň zo stavieb
daň: vyrubená daň
daňová evidencia
daňová podlžnosť
daňová povinnosť
daňová povinnosť na úhradu
daňová povinnosť tuzemská
дань зіщена справуючім дани
дань скорочена о данѐвый бонус
дань зо ставеб
дань: вырублена дань
данѐва евіденція
данѐва подовжность/-ість
данѐва повинность/-ість
данѐва повинность/-ість на
заплачіня
данѐва повинность/-ість туземска
daňová registrácia
daňová rezidencia
данѐва реґістрація
данѐва резіденція
daň určená správcom dane
daň uznaná na zápočet
daň vyberaná osobitnou sadzbou
daň vyberaná/vybraná zrážkou
daň vybraná podľa § X zákona
daň z bytov
daň z motorových vozidiel
daň z nadobudnutých tovarov
daň z nehnuteľnosti
daň z pozemkov
daňová strata
daňové exekučné konanie
данѐва страта
данѐве екзекучне поїднаваня
daňové identifikačné číslo
daňové konanie
daňové priznanie
daňové priznanie dodatočné
daňové priznanie opravné
daňové priznanie osobitné
daňové priznanie riadne
daňové priznanie sa predkladá
daňové priznanie z príjmov právnickej
osoby
daňovník
daňovník
daňovník
daňovník členského štátu Európskej únie
данѐве ідентіфікачне чісло
данѐве поїднаваня
данѐве признаня
данѐве додаточне признаня
данѐве оправне признаня
данѐве окреме признаня
данѐве рядне признаня
данѐве признаня ся передкладать
данѐве признаня з приймів
юрісдікчной особы
данѐвник
данѐвник
данѐвник
данѐвник членьского штату
Европской унії
данѐвник не основаный або не
зрядженый на подниканя/котрый не
є зрядженый або основаный на
подниканя
данѐвник із неограниченов данѐвов
повинностѐв
данѐвник із ограниченов данѐвов
повинностѐв
данѐвник із приймами зо завіслого
діяня
данѐвник теріторії третѐго штату
daňovník nezaložený alebo nezriadený na
podnikanie/ktorý nie zriadený alebo
založený na podnikanie
daňovník s neobmedzenou daňovou
povinnosťou
daňovník s obmedzenou daňovou
povinnosťou
daňovník s príjmami zo závislej činnosti
daňovník územia tretieho štátu
daňovník v konkurze
daňovník v likvidácii
daňovník závislého územia členských
štátov
daňovníkovi vznikne preplatok na dani
daňovníkovi vznikne preplatok na dani
daňový bonus
daňový bonus (na vyživované dieťa/deti)
daňový bonus priznaný
daňový bonus vyplatený
daňový kód
daňový nedoplatok / nedoplatok na dani
daňový poradca
daňový preplatok
данѐвник в конкурзі
данѐвник в ліквідації
данѐвник завіслой теріторії
членьскых штатів
данѐвникови взникне переплаток
на дани
данѐвникови взникне переплаток
на дани
данѐвый бонус
данѐвый бонус (на выжывовану
дітину/діти)
данѐвый бонус признаный
данѐвый бонус выплаченый
данѐвый код
данѐвый недоплаток/недоплаток на
дани
данѐвый порадця
данѐвый переплаток
daňový subjekt
daňový subjekt na účely dane z pridanej
hodnoty
daňový výdavok
daňový zástupca
dar
darovacia zmluva
dať do pôvodného stavu
dať súhlas
databanka
databáza
dátum poskytnutia
dátum predloženia žiadosti
dátum prijatia
dátum prijatia žiadosti
dátum splatnosti
dátum úhrady
dátum vyhotovenia protokolu
dátum začatia vykonávania pracovnej
asistencie
dávka
dávka a príspevky v hmotnej núdzi
dávka dôchodkového poistenia
данѐвый субєкт
данѐвый субєкт на цілї дани з
приданой годноты
данѐвый выдавок
данѐвый заступця
дарунок
контракт на дарованя
дати до дотеперішнѐго ставу
дати суглас
датабанка
датабаза
датум уділіня
датум передложіня жадости
датум приятя
датум приятя жадости
датум сплатности
датум заплачіня
датум выготовліня протоколу
датум зачатя выконованя робочой
асістенції
давка
давка і приспівкы в гмотнім
недостатку
давка пензійного поіщіня
dávka nemocenského poistenia
dávka pestúnskej starostlivosti
dávky sociálneho poistenia
dávka sociálnej pomoci
dávka v hmotnej núdzi
dávka v nezamestnanosti
давка немоценьского поіщіня
давка пестуньской старостливости
давкы соціалного поіщіня
давка соціалной помочі
давка в гмотнім недостатку
давка в незаместнаности
dávka výsluhového zabezpečenia
dávka z doplnkového dôchodkového
sporenia
de minimis
de minimis
dedič
dedič, dedičstvo, dedičský
давка выслуговой забезпекы
давка з доповнкового пензійного
шпоріня
де мініміс
де мініміс
наслідник
наслідник, наслідницьтво,
наслідницькый
наслідницьтво
декрет
делеґація правомочі
діленый ход
ділена зміна
діліня комунікації
день доручіня
dedičstvo
dekrét
delegácia právomocí
delená prevádzka
delená zmena
delenie komunikácie
deň doručenia
deň podanie žiadosti
deň pripísania dlžnej sumy na účet
denná forma štúdia
denný limit pracovného času žiakov
denný pracovný čas
denný rozsah
denzitometrické vyšetrenie
день поданя жадости
день приписаня довжной сумы на
учет
денна форма штудій
денный ліміт робочого часу учеників
денный робочій час
денный розсяг
дензітометрічне вышетріня
depozit
derivátové operácie
detektívna služba
determinanty zdravia
detské integračné centrum
detské jasle
detský domov
detský vek
diabetes
diagnostický prostriedok
diagnostický záver
diagnostika
diagnóza (lekárska)
dielňa
dieťa
dieťa bude užívať priezvisko otca
dieťa je zapísané v knihe narodení
dieťa je zapísané v knihe narodení
депозіт
деріватовы операції
детектівна служба
детермінанты здоровя
дітьскый інтерґачный центер
дітьскы яслі
сиротинець
дітьскый вік
діабетес
діаґностічне средство
діаґностічный заключіня
діаґностіка
діаґноза (докторьска)
ділня
дітина
дітина буде ужывати призвіско отця
дітина є записана в кніжці народжінь
дітина є записана в кніжці народжінь
dieťa ohrozené sociálnym vylúčením
дітина огрожена соціалным
вылучінѐм
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným дітина з довгодобо непрязнивым
stavom
здравотным ставом
dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie дітина ся неуставным штудіѐм
štúdiom
готовить на професію
diétne stravovanie
дієтне стравованя
dietny režim
дієтный режім
digitalizovaná mapa
діґіталізована карта/мапа
digitálna kamera
діґітална камера
digitálna technika
діґітална техніка
digitálny fotoaparát
діґіталный фотоапарат
digitálny záznam
діґіталный зазнам
diktafón
діктафон
diplom
діплом
diplomatická misia
діпломатічна місія
disciplína
дісціпліна
disciplinárne konanie
дісціплінарне поїднаваня
disketa
діскета
diskriminácia
disponibilné verejné prostriedky
діскрімінація
діспонібілны публічны средства
dispozícia
dispozičné riešenie zariadenia pre deti a
mládež
distribučná sieť
distribuovať
dlh
dlhodobo neobývaný dom
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
dlhodobo nezamestnaný občan
dlhodobý hmotný majetok
dlhopis
dĺžka predchádzajúcej praxe
діспозіція
діспозічне рішіня заряджіня про
дітей і молодеж
дістрібучна сіть
дістрібуовати
довг
довгодобо необываный дім
довгодобо непрязнивый здравотный
став
довгодобо незаместнаный обчан
довгодобый гмотный маєток
довгопис
довжка мінулой практікы
dlžna čiastka
dlžná suma
dlžník
dlžnik: poplatkový dĺžnik
do podkladov možno nahliadnuť
doba archivácie
doba neurčitá
doba platnosti
doba určitá
doba výpožičky
dobrovoľne
dobrovoľne nezamestnaný
dobrovoľnícka služba
dobrovoľný údaj
dočasná pracovná neschopnosť
dočasné dopravné značenie
dočasne práceneschopný
dočasne pracovne neschopný
dočasné pridelenie
dočasne pridelený zamestnanec
довжна частка
довжна сума
довжник
довжник: поплатковый довжник
до підкладів мож попозерати
доба архівації
доба неурчіта
доба платности
доба урчіта
доба выпожычкы
добровольно/-і
добровольно/-і незаместнаный
добровольницька служба
добровольны дата
дочасна робоча несхопность/-ість
дочасне дорожне значіня
дочасно роботынесхопный
дочасно несхопный роботы
дочасне приділіня
дочасно приділеный заместнанець
dočasné užívanie
dočasné užívanie (zbierkového predmetu)
dočasné užívanie stavby
дочасне хоснованя/ужываня
дочасне хоснованя/ужываня
(збірковой річи)
дочасне хоснованя/ужываня на
пробуючій ход
дочасне хоснованя/ужываня ставбы
dočasné zamestnávanie
dočasné zverenie
dodací list
дочасне заместнаня
дочасне поручіня
лист на доданя
dočasné užívanie na skúšobnú prevádzku
dodaná služba
dodanie služby do iného členského štátu
dodanie služieb
dodanie tovaru
dodať elektrinu
dodať plyn
dodať tovar
dodatočné povolenie stavby
dodatočné stavebné povolenie
dodatočný platobný výmer
додана служба
доданя службы до іншого
членьского штату
доданя служб
доданя товару
додати електрику
додати ґаз
додати товар
додаточне поволіня ставбы
додаточне ставебне поволіня
додаточный платобный вымір
dodatok
dodatok ( k zmluve)
dodatok obchodného mena
додаток
додаток (ку контракту)
додаток обходного мена
dodávacia pošta
dodávateľ stavby
dodávateľská organizácia
dodávateľsky (uskutočniť stavbu)
додаваюча пошта
додаватель ставбы
додаваюча орґанізація
по додавательскы (зреалізовати
ставбу)
dodávka
додаваня
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného додаваня електрикы, ґазу, пары і
vzduchu
студеного воздуха
dodávka pitnej vody
dodávka tovaru
dodávka vody; čistenie a odvod
odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov
додаваня питной воды
додаваня товару
додаваня воды; чіщіня і одваджаня
одпадовых вод, одпады і службы
одстранѐваня одпадів
Dodržať
dodržať bezpečnostné predpisy
дотримати
дотримати безпечностны
передписы
догляд при ділах самобслужованя
догода о бріґадницькій роботі
штудентів
догода о будучім купнім контракті
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy
dohoda o brigádnickej práci študentov
dohoda o budúcej kúpnej zmluve
Dohoda o Európskom hospodárskom
priestore
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda o prácach mimo pracovného
pomeru
Догода о Европскім господарьскім
просторі
догода о уділіню матеріалной
помочі
догода о роботах мімо робочой
службы
dohoda o pracovnej činnosti
dohoda o splátkach
dohoda o vykonaní práce
догода о робочім діяню
догода о сплачінях
догода о выконаню роботы
dohody mimo pracovného pomeru
dochádzka
dochádzka za prácou
Dojazd
dojčenské obdobie
doklad o podnikateľskom oprávnení
doklad o povolení na trvalý alebo
prechodný pobyt
doklad o predaji
doklad o prenájme alebo vlastníctve
priestorov
doklad o pridelení IČO
doklad o ukončení vzdelania
doklad o vlastníctve
doklad o založení
doklad o zriadení
doklad oprávňujúci podnikať
doklad totožnosti
doklad overený
doklady preukazujúce oprávnenosť
догоды мімо робочой службы
дохаджаня
дохаджаня за роботов
доязд
доба коїня
документ о подникательскім
оправніню
документ о поволіню на тырвале
або переходне перебываня
доклад о проданю
документ о пронаймі або
властницьтві просторів
документ о приділіню ІЧО
документ о докінчіню едукації
dokončená stavba
doktorandské štúdium
doktorské štúdium
doktorský študijný program
dokument
Doložka
dolu podpísaný
dom má pridelené súpisné číslo
dom postavený z nepálených tehál
domáci tovar
domácky zamestnanec
domov mládeže
domov pre osamelých rodičov
документ о властницьтві
документ о основаню
документ о зряджіню
документ оправнюючій подникати
документ тотожности
документ овіреный
документ преуказуючій
оправненость/-ість
докінчена ставба
докторандьскы штудії
докторьскы штудії
докторьскый штудійный проґрам
документ
доложка
долов підписаный
дім мать приділене суписне чісло
хыжа поставена з вальків
домашній товар
домашній заместнанець
дім про молодеж
дім про опущеных родичів
domov sociálnych služieb pre deti
doplnková dôchodková poisťovňa
doplnkové dôchodkové poistenie
дім соціалных служб про дітей
доповнююча пензійна поістѐвня
доповнкове пензійне поіщіня
doplnkové dôchodkové sporenie
doplnok
doplňovací návrh
doplňujúce údaje
doporučená zásielka
dopracovať
doprava
доповнкове пензійне шпоріня
доповніня
доповнкова пропозіція
доповнковы дата
допоручена засылка
доробити
транспорт
dopravný inšpektorát
doprovod
dopustiť sa
Dopyt
dorastový vek
doručiť do vlastných rúk
транспорт і складованя
транспорт заместнанця
транспортна орґанізація
ліценція на транспорт
транспортна гаварія
шандарьство транспорту
транспортна сітуація
транспортна ставба
траса транспорту
транспортна значка
транспортне заряджіня
транспортне значіня
транспортно-псіхолоґічне
вышетріня
іншпекторат транспорту
допровод
допустити ся
допыт
доростовый вік
доручіти до властных рук
dosiahnuť plnoletosť
dosiahnuté príjmy
dosiahnuté vzdelanie
dosiahnutý stupeň vzdelania
Dotácia
dotazník
dotknutá osoba
dotknutá osoba
dotknutý orgán štátnej správy
довершыти повнолітность
досягнуты приймы
досягнута освіта
досягнутый ступінь освіты
дотація
дотазник
названа особа
названа особа
названый орґан штатной справы
dovážaný tovar
dovoz tovaru
dovozca
dovozný doklad
dovŕšiť vek
dožiadanie
dôchodkové poistenie
dôchodkové sporenie
dôchodok
dôkazný prostriedok
dôstojník
Dráha
dráhový orgán
dráhový správny orgán
drevná hmota
довожаный товар
довоз товару
довозна орґанізація
довозный документ
довершыти вік
дожаданя
пензійне поіщіня
пензійне шпоріня
пензія
доказове средство
достойник
дорога
дорожный орґан
дорожный справный орґан
матерія дерева
doprava a skladovanie
doprava zamestnanca
dopravca
dopravná licencia
dopravná nehoda
dopravná polícia
dopravná situácia
dopravná stavba
dopravná trasa
dopravná značka
dopravné zariadenie
dopravné značenie
dopravno-psychologické vyšetrenie
drobná stavebná úprava
дрібне ставебне поправліня
drobné úmyselné ublíženie na zdraví
дрібне умыселне уближіня на
здоровю
дрібный ставебный одпад
тіп діянь выконованых асістентом
drobný stavebný odpad
druh činností vykonávaných asistentom
druh daňovej činnosti
druh daňovej povinnosti
druh hlásenia
druh paliva
druh pobytu v SR
druh pomoci
druh pozemku
druh práce (popis činnosti)
тіп данѐвого діяня
тіп данѐвой повинности
тіп голошіня
тіп палива
тіп пeрeбываня в СР
тіп помочі
тіп землі (екстравілан)/фундуша
(інтравілан)
тіп роботы (попис діяня)
druh prehľadu
druh priznania
druh priznania (daňového)
тіп перегляду
тіп признаня
тіп признаня (данѐвого)
druh súhrnného výkazu
druh tovaru
druh vozidla
druhý stupeň konania
druhý stupeň vysokoškolského štúdia
тіп сумарного выказу
тіп товару
тіп мотора
другый ступінь поїднаваня
другый ступінь высокошкольскых
штудій
дружство
триманя збрани і стрілива
властник (мотора)
властник окремого означіня мотора
01
властник поволіня
властник преуказу
властник мотора
властник жывностеньского листу
дупліціта
дупліцітно/-і
дуплікат
душевне властницьтво
душевный (псіхічный) розвиток
душевный став
двоїте зданіня
дыхова проба
ефектівность/-ість
еколоґічный мотор
економічна класіфікація
економічне або персоналне
перевязаня
družstvo
držanie zbrane a streliva
držiteľ (vozidla)
držiteľ osobitného označenia vozidla 01
držiteľ povolenia
držiteľ preukazu
držiteľ vozidla
držiteľ živnostenského listu
duplicita
duplicitne
duplikát
duševné vlastníctvo
duševný (psychický) vývin
duševný stav
dvojité zdanenie
dychová skúška
efektívnosť
ekologické vozidlo
ekonomická klasifikácia
ekonomické alebo personálne prepojenie
ekonomické, personálne alebo iné
prepojenie
ekonomicky spojené zdaniteľné osoby
elektrografická kópia
elektromyografické vyšetrenie
elektronická pošta
elektronická registračná pokladnica
elektronický merač
elektronický prístroj
eletroencefalografické vyšetrenie
економічне, персоналне або інше
перевязаня
економічно звязаны зданительны
особы
електроґрафічна копія
електроміоґрафічне вышетріня
електронічна пошта
електронічна реґістрачна каса
emisia zvuku
emisná kontrola
emisná kontrola motorového vozidla
emisný kurz
energetické hodnotenie
energetický podnik
energetický výdaj
energia
environmentálne zdravie
електронічный міряч
електорнічный апарат
електроенцефалоґрафічне
вышетріня
е-маіл
е-маілова адреса
емісіа1 (выпущаня різных субстанцій
до воздуху),
емісіа2 (даня до обігу)
емісія звучаня
емісна контроля
емісна контроля мотора
емісный курз
енерґетічне оцініня
енерґетічный подник
енерґетічный выдай
енерґія
енвіронменталне здоровя
epidémia
epidemiologická štúdia
епідемія
епідеміолоґічны штудії
epidemiologický dohľad
епідеміолоґічный догляд
erb obce
erbová listina
etická zásada
euro
eurocent
Európska centrálna banka
ерб села
ербова листина
етічный принціп¹, етічне правило²
евро
евроцент
Европска централна банка
Európska únia
Európske spoločenstvo
európske spoločnosti
Европска унія
Eвропске сполоченьство
европскы сполочности¹ (общество),
компанії² (обходна компанія)
европскый портал робочіх місць
Европскый соціалный фонд
евакуація
евіденція архіва
евіденція дослідника
e-mail
e-mailová adresa
emisia
európsky portál pracovných miest
Európsky sociálny fond
evakuácia
evidencia archívu
evidencia bádateľa
evidencia obyvateľstva
evidencia služieb zamestnanosti
евіденція жытельства
евіденція служб заместнаности
evidencia uchádzačov o zamestnanie
evidencia vozidiel
evidencia záujemcov o zamestnanie
evidenčná mapa
evidenčné číslo vozidla
evidenčné účinky
evidenčný kód zdroja lesného
reprodukčného materiálu
evidenčný list
evidenčný štítok
evidovaná nezamestnanosť
evidované neuspokojené nároky
evidovať
exekúcia
exekučný poriadok
exekučný titul
exekútor
exekútorský úrad
exhumácia
existencia
expertíza
export
expozícia
expozícia hluku
exteriérová svetelná informačno-reklamná
výstrč
externá forma
externé štúdium
faktická poznámka
faktory životného prostredia
faktúra
fakturácia
fakturovať tovar
falšovať
farba pleti
farebne odlíšený
farský úrad
fascikel
fenylketonúria
film
filmový prístroj
finančný majetok
finálny produkt
евіденція кандідатів на роботу
евіденція моторів
евіденція інтересуючіх ся о роботу
евіденчна карта/мапа
евіденчне чісло мотора
евіденчны впливы
евіденчный код жрідла лісного
репродукчного матеріалу
евіденчный лист
евіденчный щіток
евідована незаместнаность/-ість
евідованы неуспокоєны претензії
евідовати
екзекуція
екзекучный ряд
екзекучный тітул
екзекутор
екзекуторьскый уряд
екзгумація
екзістенція (бытя)
експертіза
експорт
експозіція
експозіція гуку
екстерьєрова світяча інформачнорекламна табла
екстерна форма
екстерны штудія
фактічна позначка
факторы жывотного окружіня
фактура
фактурація
фактуровати товар
фалшовати
фарба твари
фаребно інакшый
фарьскый уряд
фасцікел
фенілкетонурія
філм
філмовый апарат
фінанчный маєток
фіналный продукт
financovanie zo ŠR
financovať
finančná a poisťovacia činnosť
finančná analýza
finančná disciplína
finančná kontrola
finančná operácia
finančná prognóza
finančná spoľahlivosť
finančná spoluúčasť úradu
finančná tabuľka
finančné krytie
finančné príspevky
finančné prostriedky
finančne spojená zdaniteľná osoba
finančné výkazníctvo
finančný dar
finančný plán
finančný prenájom
finančný účet
finančný záujem
finančný záväzok
firma v ťažkostiach
firma v ťažkostiach
fiškálny rok
fond prevádzky, údržby a opráv
forma náhradnej starostlivosti
forma štúdia
formálna správnosť
formulácia
formulár
formulár pre právnickú osobu
fotografická technika
fotografický prístroj
fotokópia dokladu
frekvencia vývozu
funkčná klasifikácia
funkčná porucha
funkčné obdobie
funkčné obdobie (starostu)
fyziaticko-rehabilitačný nález
fyzická kontrola
fyzická ochrana
фінанцованя зо ШР
фінанцовати
фінанчне і поіщоваче діяня
фінанчна аналіза
фінанчна дісціпліна
фінанчна контроля
фінанчна операція
фінанчна проґноза
фінанчна сполегливость/-ість
фінанчна сполуучасть уряду
фінанчна таблічка
фінанчне крытя
фінанчны приспівкы
фінанчны средства
фінанчно/-і звязана зданительна
особа
фінанчне выказницьтво
фінанчный дарунок
фінанчный план
фінанчне пронаїманя
фінанчный учет
фінанчный інтерес
фінанчный завязок
фірма в тяжкостях
фірма в тяжкостях
фішкалный рік
фонд ходу, утримованя і оправ
форма нагородной старостливости
форма штудій
формална справность/-ість
формулація
формулярь
формулярь про юрісдікчну особу
фотоґрафічна техніка
фотоґрафічный апарат
фотокопія документу/докладу
(фінанції)
фреквенція вывожаня
функчна класіфікація
функчна поруха
функчна доба
функчна доба (старосту)
фізіятічно-регабілітачный налез
фізічна контроля
фізічна охорона
fyzická osoba oprávnená na podnikanie
fyzická osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím
fyzická osoba, ktorá má byť opatrovaná
fyzický stav
fyzický vzhľad
garant
garnetované handry
genealogická rešerš
genealogický výskum
generátor
genetický zdroj
geologický dozor
geometrické určenie
geometrický plán na zameranie stavby
glutín
grafická príloha
grafické znázornenie
grant
gymnázium
gynekologické ochorenia
halierové vyrovnanie
hardvér
harmonogram
hasičská jednotka
Hasičský a záchranný zbor
havarijný stav
hazardná hra
heraldická rešerš
heraldický prameň
heraldický register SR
herná mena
herný plán
historický text
hľadať zamestnanie
hlásenie
hlásenie dodatočné
hlásenie opravné
hlásenie riadne
hlavná náplň činnosti
hlavná podnikateľská činnosť
hlavná sekcia
фізічна особа оправнена на
подниканя
фізічна особа із тяжкым здравотным
постигнутѐм
фізічна особа, котра мать быти
опатрована
фізічный став
фізічный вызор
ґарант
ґарнетованы рянды
ґенеалоґічна решерш
ґенеалоґічный выскум
ґенератор
ґенетічне жрідло
ґеолоґічне дозераня
ґеометрічне становіня
ґеометрічный план на заміряня
ставбы
ґлутін
ґрафічне приложіня
ґрафічне зображіня
ґрант
ґімназія
ґінеколоґічны хвороты
філерове вырівнаня
гардвер
гармоноґрам
гасічска єдинка
Гасічскый і захоронный збор
гаварійный став
газардна гра
гералдічна решерш
гералдічне жрідло
гералдічный реґістер СР
герна мена
герный план
історічный текст
глядати роботу/заместнаня
голошіня
голошіня додаточне
голошіня оправне
голошіня рядне
головна наповнь діяня
головне подникательске діяня
головна секція
hlavná stavba
hlavná, prevažná činnosť (daňovníka)
hlavné mesto
hlavný kontrolór
hliadková služba
hluk
hmota
hmotná núdza
hmotná škoda
hmotný majetok
hnuteľná vec
hnuteľný majetok
hodinový plat
hodnosť
hodnota dodaného tovaru
hodnotenie dopadov na verejné zdravie
hodnotenie expozície
hodnotenie rizika
hodnotiace kritérium
hodnoverná fotokópia
hodnoverná kópia
hodnoverný doklad
holorubný hospodársky spôsob
homologizácia
horný záves
hospitalizácia
hospodárenie s majetkom obce
hospodárenie s verejnými prostriedkami
hospodárenie v lesoch
hospodárnosť
hospodárska správa
hospodársky les
hospodársky rok
hospodársky výsledok
hracie, športové a rekreačné plochy pre
deti a mládež
hranica druhu pozemku
hranica držby
hranica pozemku
hranica zastavaného územia obce
hraničný prechod
hromadná doprava
hromadné zásobovanie
головна ставба
головне, переважне діяня
(данѐвника)
головне місто
головный контролор
глядковача служба
гук
матерія
матеріалный недостаток
матеріална шкода
матеріалный маєток
гнутельна річ
гнутельный маєток
годиновый плат
годность/-ість
ціна доданого товару
оцініня допадів на публічне здоровя
оцінка експозіції
оцінка різіка
крітерій оцініня
годновірна фотокопія
годновірна копія
годновірный документ
голорубный господарьскый способ
гомолоґізація
верьхній завес, верьхнє завішіня
госпіталізація
господаріня із маєтком села
господаріня із общественыма
средствами
господаріня в лісах
господарность/-ість
господарьска справа
господарьскый ліс
господарьскый рік
господарьскый выслідок
просторы на граня, шпорт і
рекреацію про дітей і молодеж
граніця тіпу землі
граніця триманя
граніця землі
(екстравілан)/фундуша (інтравілан)
граніця забудованой теріторії села
гранічный переход
громадный транспорт
громадне засобованя
hrubá čiastka
hrubá mesačná mzda
hrubá mzda
hrubé porušenie
hrubý plat
hrubý príjem
humanitárna organizácia
hviezdička
hydraulická ruka
hydrogenovaný
hygiena pedagogického procesu
hygiena životného prostredia
hygienické zariadenie
hypertenzia
chemická úprava
chránené pracovisko
choroba
choroba
choroba z povolania
chov rýb
chránená časť prírody
chránená dielňa
chránená nehnuteľnosť
chránené pracovisko
chránené územie
chronologický vek
identifikácia parcely
Identifikácia žiadateľa
identifikačná karta
identifikačné číslo motora
identifikačné číslo pre daň z pridanej
hodnoty
identifikačný kód banky
identifikačný znak
imanie
imigrant
imitácia bravčového sadla
imunita
imunizácia
in extenso
indikačná mapa
indikátor
indikátor (ukazovateľ) environmentálneho
zdravia
indikátor (ukazovateľ) stavu životného
груба частка
груба місячна мзда
груба мзда
грубе порушіня
грубый плат
грубый приєм
гуманітарна орґанізація
звіздочка
гідравлічна рука
гідроґенованый
гіґєна педаґоґічного процесу
гіґєна жывотного окружіня
гіґєнічне заряджіня
гіпертензія
хемічне обробліня
хоронене місце роботы
хворота
хворота
професійна хворота
хов рыб
хоронена часть природы
хоронена ділня
хоронена негнутельность/-ість
хоронене місце роботы
хоронена теріторія
хронолоґічный вік
ідентіфікація парцелы
Ідентіфікація жадателя
ідентіфікачна карта
ідентіфікачне чісло мотора
ідентіфікачне чісло про дань з
приданой годноты
ідентіфікачный код банкы
ідентіфікачный знак
іманя, маєток
іміґрант
імітація свіньского сала
імуніта
імунізація
ін екстенсо
індікачна карта/мапа
індікатор
індікатор (указователь)
енвіронменталного здоровя
індікатор (указователь) ставу
prostredia
individuálna forma štúdia
individuálna licencia na prevádzkovanie
hazardných hier
individuálna účtovná závierka
individuálny akčný plán
individuálny rozhovor
infekcia
informácie a komunikácia
informačná služba
informačná zložka
informačné zariadenie
informačno-poradenská a
sprostredkovateľská služba
informačno-poradenská služba
informačný systém úradu
informačný systém životného prostredia a
zdravia
informačný zdroj
informatívny údaj
informovať
infraštruktúra
infrazvuk
inklúzia
insígnie starostu
insolventnosť
inšpektorát
inšpektorát bezpečnosti práce
inšpektorát ochrany prírody
inšpektorát práce
inštitúcie služieb zamestnanosti
Inštrukcia
inštruktáž
integrácia
integračná pomoc
Intenzita pomoci
interakcia organizmu a prostredia
interná forma
interná príprava na začatie prevádzkovania
alebo vykonávania SZČ/SZČO so ZP
internátna škola
interné ochorenie
interné preúčtovanie
internet
internetová stránka mesta
жывотного окружіня
індівідуална форма штудій
індівідуална ліценція на ход
газардных гер
індівідуална учтовна завірка
індівідуалный акчный план
індівідуална бісіда
інфекція
інформації і комунікація
інформачна служба
інформачна зложка
інформачне заряджіня
інформачно-пораденьска і
посереднична служба
інформачно-пораденьска служба
інформачна сістема уряду
інформачна сістема жывотного
окружіня і здоровя
інформачне жрідло
інформатівны дата
інформовати
інфраштруктура
інфразвук
інклузія
інсіґнії старосту
інсолвентность/-ість
іншпекторат
іншпекторат безпекы роботы
іншпекторат охороны природы
іншпекторат роботы
інштітуції служб заместнаности
Інштрукція
інштруктаж
інтеґрація
інтеґрачна поміч
Інтензіта помочі
інтеракція орґанізму і окружіня
інтерна форма
інтерне рыхтованя/готовліня на
зачатя ходу або выконованя
СЗД/СЗДО із ЗП
інтернатна школа
інтерна хворота
інтерне переучтованя
інтернет
інтернетова сторінка міста
interný doklad
interpelácia
vonkajšia intervencia (orgánov)
intravilán (mesta, obce)
inulín
invalidita
invalidná úprava
invalidný dôchodok
inventár
inventarizácia
inventárny súpis
investícia
investičná výstavba
investičné výdavky
investičné zlato
investovať
iný doklad
inzercia
inžinierske siete
inžinierske štúdium
inžiniersky študijný program
istina
izolácia
jasle
jazda
jazdná súprava
jazdný pruh
jazyková škola
jazyková znalosť
jedlé mäsové zvyšky
jednanie
jednoduchá stavba
jednoduchá súvaha
jednoduché účtovníctvo
jednoduché vedenie účtovníctva
jednorazová dávka v hmotnej núdzi
jednorazové vyrovnanie (poistenie)
jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku
náhradnej starostlivosti
jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení
do náhradnej starostlivosti
jednotková cena
jednotky priestorového rozdelenia lesa
інтерный документ
інтерпелація
вонкашня інтервенція (орґанів)
інтравілан (міста, села)
інулін
інвалідіта
інвалідна направа
інвалідна пензія
інвентарь
інвентарізація
інвенртарьный список
інвестіція
інвестічне будованя
інвестічны выдавкы
інвестічне золото
інвестовати
іншый документ/доклад (фінанції)
інзерція
інжінірьскы сіті
інжінірьскы штудії
інжінірьскый штудійный проґрам
істина
ізолація
яслі
їзда
їздна зостава
їздный пас
языкова школа
языкове знаня
їдлы мясовы остаткы
їднаня
проста ставба
проста сувага
просте учтовницьтво
просте веджіня учтовницьтва
єдноразова давка в гмотнім
недостатку
єдноразове вырівнаня (поіщіня)
єдноразова матеріална поміч дітині
при заникнутю нагородной
старостливости
єдноразова матеріална поміч дітині
при поручіню до нагородной
старостливости
ціна єдинкы
єдинка просторового розділіня ліса
jednotlivina
jednotlivo vyrobený
jednotné kontaktné miesto
jednoznačne
jednoznačný význam
jemný loj
k spisu
kabína
kalendár
kalendárny deň
kalendárny mesiac
kalkulácia
kalkulácia predpokladaných nákladov
kalkulovať
kamenivo
kanalizačná prípojka
kanalizačné potrubie
kancelárska práca
kancelársky nábytok
kandidát na člena
kapitál
kapitálový výdavok
kapitola
kapota
kapotáž
kapotáž motocykla
karanténa
karanténne opatrenia
kardiologické ochorenie
kariérne poradenstvo
kariérová pozícia
kariérový stupeň
kárne konanie
karoséria
kartička
katalyzátor
kataster nehnuteľností
kataster obce
katastrálna mapa
katastrálna mapa
katastrálne jutro
katastrálne územie
katastrálne územie obce
prírodná katastrofa
єднотливина
єднотливо выробеный
єднотне контактне місце
єднозначно/-і
єднозначне значіня
ємный лой
к спису
кабина
календарь
календарьный день
календарьный місяць
калкулація
калкулація передпокладаных
накладів
калкуловати
камениво
каналізачна припойка
каналізачна рула
канцеларьска робота
канцеларьскый бутор
кандідат на члена
капітал
капіталовый выдавок
капітола
капота
капотаж
капотаж моторкы
карантена
карантенне опатріня
кардіолоґічна хворота
карьєрне пораденьство
карьєрова позіція
карьєровый ступінь
карне поїднаваня
каросерія
карточка
каталізатор
катастер негнутельностей
катастер села
катастрална карта/мапа
катастрална карта/мапа
катастралне ютро
катастрална теріторія
катастрална теріторія села
природна катастрофа
kategória (psa)
kategória vozidla
klapka
klasifikačný stupeň
klient
klimatizácia
kľúčový zamestnanec
kmeňový zamestnanec
kniha manželstiev
kniha narodení
kniha návštev bádateľne
kniha úmrtí
knižnica
knižničná jednotka
knižničné služby
knižničný a výpožičný poriadok
knižničný poriadok
knižničný preukaz
kód projektu
kód banky
kód ŠPP (štandardného pracovného
postupu)
kód štátu
kód tovaru
kód vzorky
koľajová doprava
kolaudačné povolenie
kolektívna imunita
kolektívna insolventnosť
kolektívne zariadenie pre deti a mládež
kolok
kolónka
komanditista
komanditná spoločnosť
komentár
komerčný právnik
komerčný účel
komisia je uznášaniaschopná
komisia kontrolná
komisia kultúry
komisia mládeže a športu
komisia obecného zastupiteľstva
komisia priestupková
komisia sociálna
komisia školstva
катеґорія (пса)
катеґорія мотора
клапка
класіфікачный ступінь
клієнт
кліматізація
ключовый заместнанець
основный заместнанець
книга манжелстев
книга народжінь
книга навщів дослідной містности
смертна книга
книжніця, бібліотека
книжнічна єдинка
книжнічне службы
книжнічный і выпожычный ряд
книжнічный ряд
книжнічный преуказ
код проєкту
код банкы
код ШРП (штандардного робочого
поступу)
код штату
код товару
код взоркы
коляѐвый транспорт
колавдачне поволіня
колектівна імуніта
колектівна інсолвентность/-ість
колектівне заряджіня про дітей і
молодеж
колок
колонка
командітіста
командітна компанія
коментарь
комерчный правник
комерчне наміріня
комісія є узнашаня схопна
комісія контрольна
комісія културы
комісія молодежі і шпорту
комісія сельского заступітельства
комісія провин
комісія соціална
комісія школства
komisia územného plánovania
Komisie Usmernenia Spoločenstva
kompaktnosť
kompenzácia
kompenzácia zvýšených výdavkov
kompetencia
komplementár
komplementár komanditnej spoločnosti
kompletnosť (podania)
kompletný prehľad
komplikácia
komposesorát
kompresor
komunálny odpad
komunálny odpad
konanie o dedičstve
konanie o priestupku
konanie o umiestnení stavby
konanie o zmene stavby
konanie verejného podujatia
konateľ
konateľ spoločnosti
koncentrované extrakty
koncepčný zámer rozvoja školy
koncert
koncesia
koncesná listina
koncesovaná živnosť
koncoročný prehl'ad stavu účtov
konečná faktúra
konečná úprava
konečné rozhodnutie
konečný príjemca úrokového príjmu
konflikt záujmov
koniec školského roku
konkrétna potreba
konkurencia
konkurent
konkurz
konkurzná podstata
комісія теріторіалного планованя
Комісії Усмерніня Сполоченства
компактность/-ість
компензація
компензація звышеных выдавків
компетенція
комплементарь
комплементарь командітной
компанії
комплетность/-ість (поданя)
комплетный перегляд
комплікація
компосесорат
компресор
комуналный одпад
комуналный одпад
поїднаваня о наслідницьтві
поїднаваня о провині
поїднаваня о положіню ставбы
поїднаваня о зміні ставбы
проводжіня публічной акції
діятель
діятель компанії
концентрованы екстракты
концепчне наміріня розвиваня
школы
концерт
концесія
концесна листина
концесована жывность
концѐрічный перегляд ставу учтів
конечна фактура
конечна направа
конечне рішіня
конечный приємця урокового
прийму
конфликт інтересів
конець школьского рока
конкретна потреба
конкуренція
конкурент
конкурз1 (поїднаваня на вырівнаня
довжниковых завязків),
конкурз2 (сутяж на обсаджіня
робочiх місць)
конкурзна основа
konštantný symbol
konštrukcia
konštrukčná vrstva
konštrukčná výška
konštrukčný rýchlosť
konštrukčný systém
kontaktná adresa
kontaktné údaje
kontrola originality vozidla
kontrola plnenia uznesení
kontrolná ohliadka
kontrolný list
kontrolný preukaz
kontrolovať
konzervácia
konzervatórium
konzervátorská dielňa
konzulárny úrad
konzultácia
konzultovať
konzumovať jedlo a nápoje
koordinácia
kópia mikrofilmu
kópia osvedčenia
kópia rodného listu
kópia rozhodnutia
kopírovať
korešpondenčná adresa
kostný vek
kotúč
kovový odpad
kovový šrot
kôrovce
kôrovie
krajina
krajnica
krajské riaditeľstvo
krajské riaditeľstvo PZ
krajský dopravný inšpektorát
krajský pamiatkový úrad
krajský stavebný úrad
krajský úrad dopravy
krajský úrad pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie
конштантный сімбол
конштрукція
конштрукчный слой
конштрукчна вышка
конштрукчна скорость
конштрукчна сістема
контактна адреса
контактны дата
контроля оріґіналіты мотора
контроля повніня узнесіня
контрольна оглядка
контрольный лист
контрольный преуказ
контролѐвати
конзервація
конзерваторія
конзерваторьска ділня
конзуларный уряд
конзултація
конзултовати
конзумовати їдло і напиткы
коордінація
копія мікрофілма
копія освідчіня
копія родного листу
копія рішіня
копіровати
корешпонденчна адреса
костный вік
котуч
желізный одпад
желізный шрот
раковіты звірята
суха тендерічана быль
країна¹, держава²
крайніця
крайске діректорство
крайске діректорство ШЗ
крайскый транспортный
іншпекторат
крайскый памятковый уряд
крайскый ставебный уряд
крайскый транспортный уряд
крайскый уряд про дорожный
транспорт і наземны комунікації
krematórium
kritérium
krízové stredisko
kríženie čistej a nečistej prevádzky v
zariadeniach spoločného stravovania pre
deti a mládež
krížiť
križovatka
krmoviny
krokárske mapy
kronika obce
krstný list
krvný tlak
krytie
kúdeľová priadza
kultivačný izolát
kultúrna pamiatka
kultúrne dedičstvo
kumulatívne
kuna lesná
kúpa
kúpa cudzej meny
kúpený produkt
kúpna cena
kúpnopredajná zmluva
kurz
kurz konverzný
kurzíva
kurzový rozdiel
kvalifikácia
kvalifikačná požiadavka
kvalifikačný predpoklad
kvalita povrchu vozovky
kvalita stravy
kvitancia
kyvadlová doprava
laboratórne vyšetrenia
lávka so zábradlím
legislatíva
lehota na podanie priznania
lehota: ustanovená lehota
lekárska mikrobiológia
lekárska posudková činnosť
крематорія
крітерій
крізовый центер
крижованя чістого і нечістого ходу в
заряджінях сполочного стравованя
про дітей і молодеж
крижовати
крижоватка
кормны ростлины
крокарьскы карты/мапы
кроніка села
крестный лист
кревный тлак
крытя
куделѐва пряджя
култівачный ізолат
културна памятка
културне наслідницьтво
кумулатівно/-і
куна лісна
купіня
купіня чуджой мены
купеный продукт
купна ціна
купнопродайный контракт
курз1 (годнота мены),
курз2 (короткодобе школіня)
курз конверзный
курзіва
курзовый розділ
кваліфікація
кваліфікачна пожадавка
кваліфікачный передпоклад
кваліта поверьхности дорогы без
крайніць
кваліта стравы
квітанція
навязный транспорт
лабораторне вышетріня
лавка із забрадлѐм
леґіслатіва
легота на поданя признаня
легота: становена легота
докторьска мікробіолоґія
докторьске посудкове діяня
lekárska prehliadka
докторьске огляданя
lekárske potvrdenia zamestnanocov so ZP докторьске потверджіня
заместнанців зо ЗП
lekárske potvrdenie
докторьске потверджіня
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti докторьске потверджіня о тілесній
способности
lekárske potvrdenie OZP
докторьске потверджіня ОЗП
lekárske vyšetrenie
докторьске вышетріня
lekársky nález
докторьскый налез
lektor
лектор
lesná pôda
лісна земля
lesný pozemok
лісна земля
licenčné poplatky
ліценчны поплаткы
liečebno-výchovné laboratórium
лічбово-выховна лабораторія
liečebný režim
режім лічіня
liečenie
лічіня
lienka
бобрунка
likvidácia
ліквідація
likvidácia
ліквідація
likvidácia daňovníka
ліквідація данѐвника
likvidačný zostatok obchodnej spoločnosti ліквідачный зостаток обходной
компанії
list vlastníctva
лист властницьтва
list vlastníctva
лист властницьтва
listinný materiál
документачный матеріал
lojový olej
лоѐвый олій
lojový stearín
лоѐвый стеарін
lokalita pôvodu
локаліта походжіня
lomový bod
ломова точка
ložná plocha
ложный простор
ľudské pozostatky
людьскы остаткы
lustrácia
лустрація
lyžiarsky výcvik
ліжарьске выцвічіня
magisterské štúdium
маґістерьскы штудія
magisterský študijný program
маґістерьскый штудійный проґрам
magistrátny protokol
маґістратный протокол
majetková škoda
маєткова шкода
majetkové pomery
маєткова сітуація
majetkové pomery žiadateľa
маєткова сітуація жадателя
majetkové vysporiadanie
маєткове выспоряданя
majetkový spor
маєтковый спор
majetkový správca
справуючій маєток
majetok obce
маєток села
majiteľ
маїтель, властник
majster
майстер
maloletá osoba
maloleté dieťa
malý a stredný podnik
malý podnik
malý zdroj znečisťovania ovzdušia
manažér
mandát (starostu)
mandátová komisia
manipulácia
manipulačný poplatok
manipulačný priestor
manko
manko
Manuál pre informovanie a publicitu pre
prijímateľov v rámci ESF
малолітня особа
малолітня дітина
малый і середній подник
малый подник
мале жрідло знечіщованя воздуху
манажер
мандат (старосту)
мандатова комісія
маніпулація
маніпулачный поплаток
маніпулачный простор
манко
манко
Мануал на інформованя і
публічность про приїмателів в
рамках ЕСФ
manžel
manželka
manželský stav
manželstvo
mapa pozemkového katastra
mapa určeného operátu
mapový podklad v mierke
marginalizovaný občan
marketingová stratégia
marketingový prieskum
márnica
maštaľ
mať dieťa v lekárskej starostlivosti
муж
жена
манжельскый став
манжелство
карта/мапа земельного катастра
карта/мапа урченого операту
картовый/маповый підклад в мірці
марґіналiзованый обчан
маркетінґова стратеґія
маркетінґовый проскум
трупарня
стайня
мати дітину в докторьскій
старостливости
мати выжывовачу повинность/-ість
матеріална поміч
матеріалне выбавіня на выконованя
предмету діяня
матеріалове покрытя
матерьска школа
матерьске
матрічный уряд
матріка
матрікарь(ка)
матуріта
матурітна проба
максімално/-і
максімална граніця
слимаковы звірята
mať vyživovaciu povinnosť
materiálna pomoc
materiálne vybavenie na vykonávanie
predmetu činnosti
materiálové pokrytie
materská škola
materské
matričný úrad
matrika
matrikár(ka)
maturita
maturitná skúška
maximálne
maximálny strop
mäkkýše
medzera
medzinárodná klasifikácia chorôb s
funkčným vyjadrením (MKCH)
medzinárodná linka
medzinárodná sieť
medzinárodná zmluva o zamedzení
dvojitého zdanenia
medzinárodné právo
medzinárodné štandardy pre finančné
výkazníctvo
medzinárodné združenie
medzisúčet
medzná hodnota
mechanizačný prostriedok
mechanizmus
melasa
meno
meno kontaktnej osoby
meno matky
meno otca
menovací dekrét
menovací dekrét štatutára
menovateľ
menovitá hodnota
menovitá hodnota (pohľadávky)
menovite
menšia obecná služba
menšie obecné služby
mentálna retardácia
mentálny vek
menu
meracia aparatúra
merač
meračský operát
merný ukazovateľ
mesačná celková cena práce asistenta
mesačná mzda
mesačná výška odmeny
mesačný príspevok
mesačný výkaz
mestská knižnica
mestská koľajová doprava
mestská pamiatková zóna
mestská trolejbusová doprava
шкара
меджінародна класіфікація хворот із
функчным выядрінѐм (МКХ)
меджінародна лінка
меджінародна сіть
меджінародный контракт о
забороніню двоїтого зданіня
меджінародне право
меджінародны штандарды про
фінанчне выказницьтво
меджінародне здружіня
меджісучет
меджна годнота
механізачне средство
механізм
меласа
мено
мено контактной особы
мено матере
мено отця
меновачій декрет
меновачій декрет штатутаря
менователь
меновита вартость/-ість
меновита вартость/-ість
(поглядавкы)
меновито/-і
менша сельска служба
меншы сельскы службы
ментална ретардація
менталный вік
мену
міряча апаратура
міряч
мірячскый операт
мірный указователь, індікатор
місячна цілкова ціна роботы
асістента
місячна мзда
місячна вышка одміны
місячный приспівок
місячный выказ
містьска книжніця
містьскый коляѐвый транспорт
містьска памяткова зона
містьскый тролейбусовый транспорт
mestský úrad
metóda vyňatia príjmov
miera funkčnej poruchy občana so ZP
miera nezamestnanosti
містьскый уряд
метода вынятя приймів
міра функчной порухы обчана зо ЗП
міра незаместнаности
miera poklesu schopnosti vykonávať
zárob. činnosť
міра зніжіня способности
выконовати зароб. діяня
miera poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť vyššia ako 40%
a najviac 70%
miestna časť (mesta/obce)
miestna daň
miestna daň za nevýherné prístroje
miestna daň za predajné automaty
miestna daň za psa
miestna zamestnanosť
miestne konkurenčné prostredie
miestne príslušný (správca dane)
міра зніжіня способности
выконовати заробкове діяня высша
як 40% а найвеце 70%
містна часть (міста/села)
містна дань
містна дань за невыгерны машыны
містна дань за продайны автоматы
містна дань за пса
містна заместнаность/-ість
містне конкуренчне окружіня
містно/-і прислушный (справуючій
дани)
містно/-і прислушный ставебный
уряд
містно/-і прислушный уряд
містне референдум
містне шетріня
містне зісщованя
містность
містный поплаток
містный поплаток за комуналный
одпад
містный одділ Шандарьского збору
місце діяня
місце доданя службы
місце доданя товару
місце на наліпліня
місце на наліпліня колковой знамкы
місце на сиджіня
місце роботы
місце ходу/проводжаня
місце ходу
місце рыхтованя/готовліня на
робоче уплатніня КнР із ЗП
місце ставбы
місце смерти
місце выкону
місце выкону діяня
місце выкону роботы
miestne príslušný stavebný úrad
miestne príslušný úrad
miestne referendum
miestne šetrenie
miestne zisťovanie
miestnosť
miestny poplatok
miestny poplatok za komunálny odpad
miestny útvar Policajného zboru
miesto činnosti
miesto dodania služby
miesto dodania tovaru
miesto na nalepenie
miesto na nalepenie kolkovej známky
miesto na sedenie
miesto pracoviska
miesto prevádzkovania
miesto prevádzky
miesto prípravy na pracovné uplatnenie
UoZ so ZP
miesto stavby
miesto úmrtia
miesto výkonu
miesto výkonu činnosti
miesto výkonu práce
miesto výkonu zamestnania
miesto zamestnania
miesto zapracovania
mikrofilm
mikroklíma
mikropauzy
mikropodnik
mimoriadna situácia
mimoriadna udalosť
mimoriadne zasadnutie
mimorozpočtový finančný fond
mimoškolská činnosť detí a mládeže
minimalizácia
minimalizovanie nákladov
minimálna mzda
minimálna pomoc
minimálne
minimálne výživné
minimum
ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky
minúta
mladistvý občan
місце выкону роботы/ заместнаня
місце роботы/заместнаня
місце запрацованя
мікрофілм
мікрокліма
мікропавзы
мікроподник
міморядна сітуація
міморядна подія
міморядне засіданя
мімороспочтовый фінанчный фонд
мімошкольске діяня дітей і
молодежі
мінімалізація
мінімалізованя накладів
мінімална мзда
мінімална поміч
мінімално/-і
мінімалне выжывне
мінімум
міністерство транспорту, будованя і
реґіоналного розвиваня Словацькой
републікы
міністерство транспорту
Міністерство транспорту, пошт і
телекомунікацій Словацькой
републікы
Міністерство фінанцій Словацькой
републікы
Міністерство господарьства
Словацькой републікы
Міністерство културы Словацькой
републікы
Міністерство роботы, соціалных діл
і родины Словацькой републікы
Міністерство школства, наукы,
выскуму і шпорту Словацькой
републікы
Міністерство внутрішніх діл
Словацькой републікы
Міністерство заграничных діл
Словацькой републікы
Міністерство здравотницьтва
Словацькой републікы
минута
неповнолітній обчан
mlčanlivosť
mliečne produkty
mobilný telefón
modrá karta
modré povolenie
monitor
montáž
montážna organizácia
morálna zásada
motocykel
motorové vozidlo
motorové vozidlo najmenej so štyrmi
kolesami určené na dopravu nákladu
motorové vozidlo najmenej so štyrmi
kolesami určené na dopravu osôb
mraziarenské zariadenie
mŕtvonarodené dieťa
multifunkčné zariadenie
múzejný materiál
muž
mužský tvar
mužský tvar (priezviska)
mzda
mzda nezdaniteľná
mzda zdaniteľná
mzdové náklady
mzdový nárok
na hodnotu dodaných služieb sa
neprihliada
na konanie
na návrh účastníka konania
na účely zákona
na základe právoplatného kladného
posudku orgánu
náčrtok
nadácia
nadácia
nadbytočnosť
nadmerná preprava
nadmerne
nadmerne rozmerný
nadmerne ťažký
nadmerný odpočet (dane)
nadmiera
мовчанливость/-ість
молочны продукты
мобілный телефон
сіня карта
сінє поволіня
монітор
монтаж
монтажна орґанізація
моралный принціп¹, правило²
моторка
мотор
мотор найменше зо штирѐма
колесами назначеныма на перевоз
накладу
мотор найменше зо штирѐма
колесами становеныма на
транспорт особ
мороженарьске заряджіня
мертвонароджена дітина
мултіфункчне заряджіня
музейный матеріал
муж
мужска форма
мужска форма (призвіска)
мзда
мзда незданительна
мзда зданительна
мздовы наклады
мздова претензія
на ціну доданых служб ся
неприглядать
на діяня¹, на поїднаваня²
на пропозіцію участника поїднаваня
на цілі закона
на основі правоплатного кладного
посудку орґану
наріс
надація
надація
надбыточность/-ість
надмірна переправа
надмірно/-і
надмірно/-і розмірный
надмірно/-і тяжкый
надмірне одрахованя (дани)
надміра
nadobúdacia finančná hodnota
nadobúdateľ (tovaru)
nadobúdateľ stavby
nadobudnúť majetok
nadobudnúť platnosť
nadobudnúť účinnosť
nadobudnuté vzdelanie
nadobudnutie nového dopravného
prostriedku
nadobudnutie tovaru
nadobudnutý tovar z iného členského štátu
nadpolovičná väčšina členov
nadriadený
nadrozmerná preprava
nádrž požiarnej vody
nadstavba
nadstavba
nadstavba
nadväzovať
nadzemná stavba
nadzemné podlažie
nadzemné poschodie
náhľad
nahlásenie
nahlásiť
nahlasované pracovné miesto
nahláška voľných pracovných miest
náhrada škody
náhradná hodnota
náhradná osobná starostlivosť
náhradná rodinná starostlivosť
náhradná výchova
náhradná výsadba
náhradné výživné
náhradné zásobovanie
náhradný rodič
najazdený
nájazdová brzda
nájomca bytu
nájomné
nájomné bývanie
nájomný byt
набывача фінанчна годнота
набыватель (товару)
набыватель ставбы
набыти маєток
набыти платность
набыти діяня
набыта освіта
набытя нового транспортного
средства
набытя товару
набытый товар з іншого членьского
штату
надполовічна векшына членів
надрядженый
надрозмірна переправа
надрж пожарной воды
надставба1 (на будові, ставбі),
надставба2 (на моторі)
надставба
надставба
надвязовати
надземна ставба
надземный шток
надземный шток
нагляд
наголошіня
наголосити
наголошоване робоче місце
наголоска вольных робочіх місць
нагорода шкоды
нагородна годнота
нагородна особна старостливость/ість
нагородна родинна
старостливость/-ість
нагородна выхова
нагородне высаджіня
нагородне выжывне
нагородне засобованя
нагородный родич
наяздженый
наяздове гамованя
наѐмця квартеля
наѐмне
наѐмне бываня
наѐмный квартель
nájsť zamestnanie na otvorenom trhu
práce
najvyššie ukončené vzdelanie
nákaza prenosnou chorobou
nakladanie s obchodným majetkom
nakladanie s prostriedkami štátneho
rozpočtu
nákladná cestná doprava
nákladná doprava
nákladné motorové vozidlo
nákladné položky
nákladné vozidlo
nákladová efektívnosť
nákladová položka
nákladový úrok
náklady
náklady na bežnú prevádzku
náklady na nákup služieb
náklady na opravu a údržbu
náklady z prijatých licenčných práv
nákres
nákup
nákup a predaj výrobkov
nakúpený nehmotný majetok
naložiť
namietaná skutočnosť
namietať
námietkové konanie
námietky účastníkov konania
nápis
napojenie
náprava
nápravné opatrenie
nárast
nariadenie komisie
nariadenie predbežného opatrenia
nariadenie Rady ES
nariadiť
nariadiť karanténu
náročnosť
narodenie
Národná banka Slovenska
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Bratislava
найти роботу/заместнаня на
отворенім торзі роботы
найвысша скінчена освіта, едукація
інфекція переноснов хворотов
господаріня із обходным маєтком
господаріня із средствами штатного
роспочту
товарный дорожный транспорт
товарный транспорт
накладный мотор
накладны положкы
накладный мотор
накладова ефектівность/-ість
накладова положка
накладовый урок
наклады
наклады на звычайный ход
наклады на накупліня служб
наклады на оправу і утримованя
наклады з приятых ліценчных прав
накрес
накупіня
накупіня і продай/продаваня
выробків
накупеный негмотный маєток
наложыти
заперечованый факт
заперечати
поїднаваня о заперечінях
заперечіня участників поїднаваня
напис
напоїня
направа
направны опатріня
нарост
наряджіня комісії
наряджіня передбіжного опатріня
наряджіня Рады ЕС
нарядити
нарядити карантену
нарочность/-ість
народжіня
Народна банка Словакії
Народна далнична компанія а.к.
Братіслава
Národná rada Slovenskej republiky
národnosť
národný pôvod
národný projekt
nástroj aktívnej politiky trhu práce
národný strategický referenčný rámec
nárok
nárok na daňový bonus
nárok na dávku v nezamestnanosti
nárok na materské
nárok na náhradu škody
nárok na odpočítanie dane
nárok na uhradenie výdavku
nárok na uplatnenie daňovej straty z
predchádzajúcich zdaňovacích období
nároky z pracovného pomeru
nároky zamestnancov vyplývajúce z
pracovného pomeru
nasadenie
následná škoda
nasledujúci kalendárny rok
násobok
nástroj
nástup do zamestnania
nástupca
nastúpiť
násyp
naše číslo
nášivka
natypovať
náuka
náuka o vozidlách a ich údržbe
náves
návesová jazdná súprava
navigačný systém
navijak
návod
návrat
návrh na konkurz
návrh na konkurz zamietnutý pre
nedostatok majetku+
Народна рада Словацькой
републікы
націоналность/-ість
націоналне походжіня
народный проєкт
інштрумент актівной політікы торгу
роботы
народны стратеґічны референчны
рамкы
претензія
претензія на данѐвый бонус
претензія на давку в
незаместнаности
претензія на матерьске
претензія на нагороду шкоды
претензія на одрахованя дани
претензія на заплачіня выдавку
претензія на уплатніня данѐвой
страты з мінулых зданѐвачіх доб
претензії з робочой службы
претензії заместнанців выходжаючі
з робочой службы
насаджіня
наслідна шкода
наслідный календарный рік
насобок
інштрумент
наступ до заместнаня/роботы
наступник
наступити
насып
наше чісло
нашывка
натіповати
наука
наука о моторах і о їх утримованю
влек
влекова їздна зостава
навіґачна сістема
навияк
навод, інштрукція
навернутя
пропозіція на конкурз
пропозіція на конкурз одклоненый
про недостаток маєтку
návrh na nadobudnutie zbierkového
predmetu
návrh na prejednanie priestupku
návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia
návrh na vyhlásenie konkurzu
návrh na vykonanie exekúcie
návrh na začatie konania
návrh na zápis do obchodného registra
пропозіція на набытя збірковой річи
nedodržať
nedoplatok
nedoplatok dane, nedoplatok na dani
не дотримати
недоплаток
недоплаток дани, недоплаток на
дани
недоплаток на дани
недостаточно/-і
неґрамотна особа
негмотный маєток
негнутельна річ
пропозіція на проїднаня провины
пропозіція на выданя колавдачного
рішіня
пропозіція на выголошіня конкурзу
пропозіція на реалізацію екзекуції
пропозіція на зачатя поїднаваня
пропозіція на запис до обходного
реґістра
návrh postihnutej osoby
пропозіція пошкодженой особы
návrh zmluvy
пропозіція контракту
návrhová komisia
пропозічна комісія
navrhovateľ
пропонователь
návšteva predškolského zariadenia
навщіва передшкольского
заряджіня
navštíviť/navštevovať
навщівити/навщівлѐвати
návyková látka
навыкова субстанція
navýšenie
навышіня
názor
нагляд
názorný spôsob vyučovania
назорный способ учіня
Názov banky
Назва банкы
názov inštitúcie
назва інштітуції
názov peňažného ústavu
назва піняжной інштітуції
názov položky
назва положкы
názov pracoviska
назва місця роботы
názov právnickej alebo fyzickej osoby
назва юрісдікчной або фізічной
особы
názov projektu
назва проєкту
názov ulice
назва уліці
názov zamestnávateľa
назва заместнавателя
názvom
названѐм
nebezpečenstvo
небеспека
nediferencované činnosti v domácnostiach недіференцѐваны діяня в
produkujúce tovary a služby na vlastné
домашности продукуючі товары і
použitie
службы на властне хоснованя
nedoplatok na dani
nedostatočne
negramotná osoba
nehmotný majetok
nehnuteľná vec
nehnuteľnosť je v havarijnom stave
nehoda
nehodiace prečiarknuť
nehodiace sa prečiarknuť
nehodiace sa preškrtnite
nehodiace sa škrtá
neinvestičný fond
neinvestičný fond
nekomerčný účel
nekrológ
nelegálne zamestnávanie
nemocenské
nemocensky poistená osoba
nemocničná nákaza
nenahratý nosič dát
nenarodené dieťa
nenávratný finančný príspevok
neoddeliteľná príloha
neodkladne
neodporučiť/neodporúčať
neoficiálny preklad
neoprávnene
neoprávnené použitie
neoprávnené vyplatenie
neoprávnený výdavok
neospravedlnené hodiny
neospravedlnené vyučovacie hodiny
nepedagogický zamestnanec
nepeňažné plnenie
nepeňažný vklad
neplatnosť
neplniť si povinnosti
neplynúť
nepodnikateľ
nepodnikateľský subjekt
neporušiť
neporušiť zákaz nelegálneho
zamestnávania
neposkytnúť
neposkytnúť činnosť
nepoužiť
nepozornosť
nepravdivé vyhlásenie
nepravdivosť
nepravdivý údaj
негнутельность/-ість є в гаварійнім
ставі
гаварія
непасуюче перешкртнути
непасуюче перешкртнути
непасуюче перешкртнийте
непасуюче шкртнути
неінвестічный фонд
неінвестічный фонд
некомерчне наміріня
некролоґ
нелеґалне заместнаваня
немоценьске
немоценьскы поіщена особа
шпытальска інфекція
ненаграный носіч дат
ненароджена дітина
невертана фінанчна поміч
неоддільне приложіня
неодкладно/-і
не рекомендовати
неофіціалный переклад
неоправнено/-і
неоправнене хоснованя
неоправнене выплачіня
неоправненый выдавок
неоправданы годины
неоправданы учебны годины
непедаґоґічный заместнанець
непіняжне повніня
непіняжный вклад
неплатность/-ість
не повнити сі повинности
не протікати
неподникатель
неподникательскый субєкт
не порушыти
не порушыти заказ нелеґалного
заместнаваня
не уділити, не дати
не дати діяня
не хосновати
непозорность/-ість
неправдиве выголошіня
неправдивость/-ість
неправдивы дата
nepravidelná autobusová doprava
nepravidelne
neprávom
nepresiahnuť/nepresahovať
nepretržitá prevádzka
nepretržite
neprevádzkovať
nepriaznivá sociálna situácia
neprijať
neprítomnosť
nerezident
nezrovnalosť
neschopnosť
nesplatená časť (pohľadávky)
nespolupracovať
nestranne
nesúhlasiť
nesúlad
neštátny poskytovateľ
neúčasť
neúčelový objekt
neudaný podiel
neuhradený záväzok
neúplná rodina
neuposlúchnutie
neurčený podiel
neurčitá doba
neurčitý čas
neurologický nález
neurotické prejavy
neuspokojený nárok
neuvedená stavba
neverejné zasadnutie
nevesta
nevyhnutnosť
nevyškvarené tuky
nezamestnanosť
nezamestnaný
nezaopatrené dieťa
nezaradenie do evidencie
nezavinený
nezávislé kúrenie
nezdaniteľná časť príjmu na daňovníka
неправіделный автобусовый
транспорт
неправіделно/-і
неправом
не пересягнути/не пересігати
неперестайный ход без перервы
неперестайно
не реалізовати ход
непрязнива соціална сітуація
не прияти
абсенція
нерезідент
незрівналость/-ість
несхопность/-ість
несплачена часть (поглядавкы)
несполупрацовати
нестранно/-і
не сугласити
незгода
нештатный уділѐватель
неучасть
обєкт не служачій свому призначіню
неуданый поділ
незаплачене завязаня
неповна родина
непослуханя
нестановеный поділ
нестановена доба
нестановеный час
невролоґічный налез
невротічны проявы
неуспокоєна претензія
неуведжена ставба
непублічне засіданя
невіста
необхідность/-ість
невышкварене сало
незаместнаность/-ість
незаместнаный
незаопатрена дітина
незачленіня до евіденції
незавиненый
независле топліня
незданительна часть прийму на
данѐвника
nezdaniteľná časť základu dane
незданительна часть основы дани
nezdaniteľná časť základu dane na
manželku (manžela)
nezdaňovaná činnosť (podnikateľská)
nezisková organizácia
nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby
nie je v konkurznom konaní
nie je v likvidácii
nie je v konkurze
nie je v súdom určenej správe
nie je vyhlásený konkurz
nízka mzda
norma
normovaný kmeňový stav zveri
незданительна часть основы дани
на жену (мужа)
незданѐваче діяня (подникательске)
незіскова орґанізація
незіскова орґанізація уділююча
обще проспішны службы
не є в конкурзнім поїднаваню
не є в ліквідації
не є в конкурзі
не є в судом становеній справі
не є выголошеный конкурз
низка мзда
норма
нормованый кмінѐвый став звірят
nosič dát
nositeľ titulu
nosná stena
notár
Notárska komora Slovenskej republiky
носіч дат
носитель тітулу
носна стіна
нотарь
Нотарьска комора Словацькой
републікы
нотарьскы овірена копія
нотарьскы овіреный
новелізація приложіня
новозіщена дань
новозіщена данѐва страта
notársky overená kópia
notársky overený
novelizácia prílohy
novo zistená daň
novo zistená daňová strata
novomeračský operát
novoročný pozdrav
novorodenecké obdobie
novozvolený starosta
núdza
núdzové ubytovanie
núdzové zásobovanie
numerický kód banky
nútená správa
nutný výdavok
občan s ťažkým zdravotným postihnutím
новомірячскый операт
новорічне поздравліня
новороденецька доба
новозволеный староста
недостаток
крізове уквартелѐваня
крізове засобованя
нумерічный код банкы
нучена справа
нутный выдавок
обчан із тяжкым здравотным
постигнутѐм
občan so zdravotným postihnutím
обчан із здравотным постигнутѐм
občan so ZP v priamej starostlivosti
обчан із ЗП в прямій
pracovného asistenta
старостливости робочого асістента
občan v hmotnej núdzi
обчан в гмотнім недостатку
občan vykonávajúci samostatnú zárobkovú обчан реалізуючій самостатно/-і
činnosť
заробкове діяня
občianske spolunažívanie
обчаньске сполунажываня
občianske združenie
občianskoprávne konanie
обчаньске здружіня
обчаньскоправне поїднаваня
občiansky preukaz
obdĺžnik
obdobie batoľaťa
obdobie dospievania
obdobný pracovný vzťah
obdržať
obec/mesto
obecná rada
obecná služba
obecné služby
obecné zastupiteľstvo
obecný kronikár
obecný úrad
obeh
obežný majetok
obhájiť
obhajoba
obhliadka miesta
obchádzka
obchádzková trasa
obchod
obchodná činnosť
obchodná spoločnosť
obchodné zastúpenie
obchodné zastupiteľstvo zahraničnej firmy
обчаньскый преуказ
прямоуголник
доба батоляте
доба доспіваня
обдобне робоче одношіня
достати
село/місто
сельска рада
сельска служба
сельскы службы
сельске заступітельство
сельскый кронікарь
сельскый уряд
обіг
обіжный маєток
обгаїти
обгаѐба
обглядка місця
обхадзка
обхадзкова траса
обход/обходованя
обходне діяня
обходна компанія
обходне заступіня
обходне заступітельство
заграничной фірмы
обходный маєток
обходна назва
обходна назва
обходный поділ
обходный реґістер
обходне одношіня
обходовати
обяснити/обяснѐвати
обїднавка
обєктівный налез
обєм цістерны
обєм паливовой надржы
обєм скрині
обліґаторный характер
obchodný majetok
obchodný názov
obchodný názov
obchodný podiel
obchodný register
obchodný vzťah
obchodovať
objasniť/objasňovať
objednávka
objektívny nález
objem cisterny
objem palivovej nádrže
objem skrine
obligatórny charakter
obmedzenie osobnej slobody
obmedzenie používania
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
obmedziť
obmedzujúce opatrenie
огранічіня особной слободы
огранічіня хоснованя/ужываня
огранічіня способности на правны
акты
огранічіти
огранічуючі опатріня
obsluha zariadení
obstaranie tovarov
obstaranie tovarov, prác a služieb
obstaranie/obstarávanie
obstarávacia cena
obťažnosť
obvod kmeňa
obvodný úrad dopravy
obvodný úrad pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie
obvodová stena
obvyklá cena
obytné podlažie
odber krvi
odberateľ druhý
odberateľ prvý
odbor cestnej databanky
odbor dopravy
odbor informačných a
sprostredkovateľských služieb
odbor krízového riadenia
odbor lekárskej mikrobiológie
обнова поїднаваня
обновити поїднаваня
обознамити
оборона
обрат
обрат
образовый матеріал
обрубник комунікації
обрісовый накрес моторa
обсаджіня/обсаджѐваня
обсяговы належности (поданя,
скаргы)
обслуга заряджінь
обстараня товарів
обстараня товарів, робот і служб
обстараня/обстараваня
обстаравача ціна
обтяжность/-ість
обвод ствола строму
обводный уряд транспорту
обводный уряд про дорожный
транспорт і наземны комунікації
обводова стіна
обвыкла ціна
обытный шток
одбераня крові
одобератель другый
одобератель першый
одбор дорожной датабанкы
одбор транспорту
oдбор інформачных і
посередницькых служб
одбор крізового ряджіня
одбор докторьской мікробіолоґіі
odbor právnych činností sekcie služieb
zamestnanosti
odbor služieb zamestnanosti
odborná poradenská služba
odborná prax
одбор правных діянь секції служб
заместнаности
одбор служб заместнаности
одборна пораденьска служба
одборна практіка
obnova konania
obnoviť konanie
oboznámiť
obrana
obrat
obrat
obrazový materiál
obrubník komunikácie
obrysový nákres vozidla
obsadenie/obsadzovanie
obsahové náležitosti (podania, sťažnosti)
odborná príprava a poradenstvo
odborné učilište
odborné vedenie
odborné zručnosti
odborné, vedecké a technické činnosti
odborník
odborný poradca
odborný technický dozor
odborný text
odborný zástupca
odborová činnosť
odborová organizácia
odbyt
odbytné (poistenie)
odcudzenie
oddelenie informačno-poradenských a
sprostredkovateľských služieb
одборне рыхтованя/готовліня і
пораденьство
одборна способность/-ість
одборна способность/-ість
выховных і педаґоґічных
працовників
одборне взаімодіяня
одборне знаня
одборна зручность/-ість
одборне (докторьске) вышетріня
одборно способна особа
одборно способна особа
одборно способна - кваліфікована
особа
одборне учіліще
одборне веджіня
одборны зручности
одборны, научны і технічны діяня
одборник, шпеціаліста
одборный порадця
одборне технічне дозераня
одборный текст
одборный заступця
одборове діяня
одборова орґанізація
одбыт
одбытне (поіщіня)
одчуджіня
одділіня інформачно-пораденьскых
і посередничных служб
oddelenie kontroly
oddelenie odpadového hospodárstva,
ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej
správy
oddelenie pre mládež
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie technické a dokumentácie
oddelenie v detských jasliach
oddiel (v daňovom priznaní)
одділіня контролі
одділіня одпадового господарьства,
охороны природы і країны, і
штатной водной справы
одділіня про молодеж
одділіня служб заместнавателям
одділіня технічне і документації
одділіня в дітьскых яслях
одділ (в данѐвім признаню)
oddiel lesného reprodukčného materiálu
одділ лісного репродукчного
матеріалу
одголошіня
листок на одголошіня
одхылка тілесного розвитку
одязд
odborná spôsobilosť
odborná spôsobilosť výchovných a
pedagogických pracovníkov
odborná súčinnosť
odborná znalosť
odborná zručnosť
odborné (lekárske) vyšetrenie
odborne spôsobilá osoba
odborne spôsobilá osoba
odborne spôsobilá-kvalifikovaná osoba
odhlásenie
odhlasovací lístok
odchýlka telesného vývinu
odjazd
odkázanosť na sociálnu službu
odkázaný na pomoc inej osoby
odkladný účinok
odľahčovacia služba
odlišné technické riešenie
odloženie
odmena
odmena osobnému asistentovi
odmena pestúna
odmeňovanie
odmietnuť sľub
odňatá zbraň
odňatie (poľnohospodárskej pôdy)
odňatie slobody
odnímateľná strecha
odobrať
odobrať tovar
odoprieť
odovzdať/odovzdávať
odpadnúť
odpady a služby odstraňovania odpadov
odpis
odpis hmotného majetku (daňový)
odpis z obchodného registra
odpisy za príslušné obdobie
odpočet
odpočet daňovej straty
odpočítaná daň pri dovoze tovaru
odpočítaná daň pri investičnom majetku
odpočítaná daň pri krádeži tovaru
odpočítať
odpočítať daň
odpočítať daňovú stratu
odpočitateľná položka
odpor
odporúčací charakter
odporúčaná osnova projektu
odporúčanie
odpoveď
odpracované hodiny
odpustený dlh
odsek
одказаность/-ість на соціалну
службу
одказаный на поміч іншой особы
одкладный вплив
одлегшуюча служба
інакше технічне рішіня
одложіня
одміна
одміна особному асістентові
одміна пестуна
одмінѐваня
одмітнути обіцянку
однята збрань
однятя (полѐгосподарьской землі)
однятя слободы
однимательна стріха
одобрати
одобрати товар
одоперти
одовздати/одовздавати
одпасти
одпады і службы одстранѐваня
одпадів
одпис
одпис гмотного маєтку (данѐвый)
одпис з обходного реґістра
одписы за прислушну добу
одрахованя
одрахованя данѐвой страты
одрахована дань при довозі товару
одрахована дань при інвестічнім
маєтку
одрахована дань при крадежі
товару
одраховати
одраховати дань
одраховати данѐву страту
одраховательна положка
одпор
одпоручачій характер
одпоручана основа проєкту
одпоручаня
одповідь
одробены годины
одпущеный довг
абзац
odstránenie stavby
odstup
odstúpiť od dohody
odsúdiť
odštepný závod
odtlačok podlhovastej nápisovej pečiatky
odvolanie proti rozhodnutiu
oficiálny jazyk
ohlásenie drobnej stavby
ohlásenie drobnej stavby
ohlásenie stavby
ohlásiť úradu do X dní zmeny vo všetkých
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
nároku na dávku
одстраніня ставбы
одступ
одступити од догоды
одсудити
одщіпный завод
одтиск подовговастого написового
штемпля
одтиск презентачного штемпля
одтиск урядного штемпля
одваджаня верьхніх вод
одвітвова класіфікація економічных
діянь
одвести дань
одвести переддавок на дань
одвести/одваджати (поістне, дань)
одвод
одвод до штатного роспочту
одвод переддавку
одвод за неповніня повинного
поділу заместнаваня обчанів із
здравотным постигнутѐм
одводова повинность/-ість
одводы
одволачій орґан
одволаня
одволаня протів платобному
выміру
одволаня протів рішіню
офіціалный язык
оголошіня дрібной ставбы
оголошіня дрібной ставбы
оголошіня ставбы
оголосити уряду до Х днів зміны у
вшыткых фактах рішаючіх про
тырваня права на давку
ohľasovňa
ohlasovňa pobytu
ohlasovňa požiaru
ohliadka
ohodnotenie
ohrozenie chorobou z povolania
ohrozovanie výchovy a vzdelávania
maloletého
ochorenie
ochrana osobných údajov
ochrana pôdneho fondu
оголосовня
оголосовня перебываня
оголосовня пожара
оглядка
оцініня
огроженый хворотов з професії
огрожованя выховы і научаня
малолітнѐго
хворота/похворіня
охорона особных дат
охорона землѐвого фонду
odtlačok prezentačnej pečiatky
odtlačok úradnej pečiatky
odvádzanie povrchových vôd
odvetvová klasifikácia ekonomických
činností
odviesť daň
odviesť preddavok na daň
odviesť/odvádzať (poistné, daň)
odvod
odvod do štátneho rozpočtu
odvod preddavku
odvod za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím
odvodová povinnosť
odvody
odvolací orgán
odvolanie
odvolanie proti platobnému výmeru
ochrana pred povodňami
ochrana zdravia
ochrana zdravia detí a mládeže
ochrana zdravia mladistvých pri práci
ochrana životného prostredia
ochranná výchova
ochranné opatrenie
ochranné pásmo pamiatkovej zóny
ochranný nápoj
ochranný rám
ojazdené vozidlo
okamžité skončenie
okolnosť
okres narodenia
okresné riaditeľstvo
okresné riaditeľstvo PZ
okresný dopravný inšpektorát
okruh
okruh zamestnaní
okrúhla pečiatka
olejnaté ovocie
olejnaté semená
oleo-stearín
omamná látka
omeškanie
omyl
onkologické ochorenia
opačný prípad (v opačnom prípade)
opakovaná skúška
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému
do náhradnej starostlivosti
охорона перед заплавами
охорона здоровя
охорона здоровя дітей і молодежі
охорона здоровя неповнолітніх при
роботі
охорона жывотного окружіня
охоронна выхова
охоронне опатріня
охоронне пасмо памятковой зоны
охоронный напиток
охоронный рам
ояждженый мотор
безпосереднє скінчіня
обставина
окрес народжіня
окресне діректорство
окресне діректорство ШЗ
окресный транспортный
іншпекторат
округ
округ роботы/заместнаня
округлый штемпель
олійната овоцина
олійнаты сімячка
олео-стеарін
омамна субстанція
омешканя
хыба
онколоґічны хвороты
опачный припад (в опачнім припаді)
опакована проба
опакованый приспівок дітині
звіреной до нагородной
старостливости
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi опакована матеріална поміч
невластному родичови
opatera
опатера
opatrenie ministerstva
опатріня міністерства
opatrenie na predchádzanie ochoreniam
опатріня на передходжаня хворотам
opatriť
опатрити, заопатрити
opatrovateľ(ka)
опатровник/-чка
opatrovateľská služba
опатровательска служба
opatrovateľská služba terénna
опатровательска служба теренна
opatrovníctvo, opatrovník
опатровницьтво, опатровник
opatrovník
опатровник
opätovné posúdenie zdravotného stavu
посуджіня здравотного ставу іщі раз
opätovné prijatie predošlého priezviska
opcia
operácia
operačné stredisko
operačný program
operačný systém
opis tovarov
opodstatnenosť
opomenúť
oprava motorových vozidiel a motocyklov
oprava odpočítanej dane
oprava základu dane
opravený základ dane
opraviť
opraviť na základe vlastného šetrenia
opravná položka
opravná položka (uznaná za daňový
výdavok)
opravná skúška
oprávnená aktivita
oprávnená osoba
oprávnená osoba
oprávnená osoba
oprávnená osoba
oprávnená požiadavka
oprávnená požiadavka poskytovateľa
oprávnená suma
oprávnené náklady
oprávnené obdobie
oprávnené výdavky
oprávnenia podľa osobitného predpisu
oprávnenie na podnikanie
oprávnenie na prevádzkovanie
oprávnenie podľa osobitného predpisu
oprávnenie poskytovať služby
oprávnenosť
oprávnený náklad
oprávnený výdavok
opravovač textových chýb
optické vedenie
orgán
orgán dopravy
orgán na ochranu zdravia
принятя мінулого призвіска іщі раз
опція
операція
операчный центер
операчный проґрам
операчна сістема
опис товарів
обоснованость/-ість
опомянути
оправа моторів і моторок
оправа одрахованой дани
оправа основы дани
оправена основа дани
оправити
оправити на основі властного
шетріня
оправна положка
оправна положка (узнана за
данѐвый выдавок)
оправна проба
оправнена актівіта
оправнена особа
оправнена особа
оправнена особа
оправнена особа
оправнена пожадавка
оправнена пожадавка уділѐвателя
оправнена сума
оправнены наклады
оправнена доба
оправнены выдавкы
оправніня подля окремого
передпису
оправніня на подниканя
оправніня на ход
оправніня подля окремого
передпису
оправаніня уділѐвати службы
оправненость/-ість
оправненый наклад
оправненый выдавок
оправовач текстовых хыб
оптічне веджіня
орґан
орґан транспорту
орґан на охорону здоровя
orgán obce
orgán obecnej samosprávy
orgán odpadového hospodárstva
orgán ochrany ovzdušia
orgán ochrany pamiatkového fondu
orgán ochrany poľnohospodárskeho
pôdneho fondu
orgán ochrany zdravia
orgán požiarnej ochrany
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
orgán štátnej banskej správy
orgán štátnej leteckej inšpekcie
orgán štátnej pamiatkovej starostlivosti
орґан села
орґан сельской самосправы
орґан одпадового господарьства
орґан охороны воздуху
орґан охороны памяткового фонду
орґан охороны полѐгосподарьского
землѐвого фонду
орґан охороны здоровя
орґан пожарной охороны
орґан соціалноправной охороны
дітей і соціалной курателы
орґан штатной баньской справы
орґан штатной летецькой іншпекції
орґан штатной памятковой
старостливости
orgán štátnej správy lesného hospodárstva орґан штатной справы лісного
господарьства
orgán územnej samosprávy
орґан теріторіалной самосправы
orgán verejnej správy
орґан публічной справы
orgán veterinárnej starostlivosti
орґан ветерінарной старостливости
organizačná jednotka
орґанізачна єдинка
organizačná jednotka zamestnávateľa
орґанізачна єдинка заместнавателя
organizačná zložka
орґанізачна зложка
organizačne spojené zdaniteľné osoby
орґанізачно споєны зданительны
особы
organizačné zabezpečenie
орґанізачна забезпека
organizačné zabezpečenie prevádzky
орґанізачна забезпека ходу
organizačný dôvod
орґанізачна причіна
organizačný poriadok
оґранізачный ряд
organizovanie
орґанізованя
orgány civilnej ochrany
орґаны цівілной охороны
orgány činné v trestnom konaní
орґаны чінны в трестнім поїднаваню
orgány spojov
орґаны споїв
orientačné číslo
орьєнтачне чісло
orientačné číslo
орьєнтачне чісло
orientačný odhad
орьєнтачный одгад
originalita
оріґіналіта
orná pôda
орна земля
ortopedický nález
ортопедічный налез
os vozovky cesty
ос дорогы без крайніць
osada
осада
oslobodenie od dane
ослободжіня од дани
osoba bez štátnej príslušnosti
особа без штатной прислушности
osoba pribratá
особа прибрана
osoba registrovaná pre daň
особа реґістрована про дань
osoba s nepriaznivým zdravotným stavom особы із непрязнивым здравотным
ставом
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
особы із тяжкым здравотным
постигнутѐм
osoba s ťažkým životným postihnutím
особа із тяжкым жывотным
постигнутѐм
osoba vykonávajúca osobnú asistenciu
особа выконоваюча особну
občanovi s ťažkým zdravotným
асістенцію обчанови із тяжкым
postihnutím
здравотным постигнутѐм
osobitné podmienky
окремы подмінкы
osobitná starostlivosť
окрема старостливость/-ість
osobitná úprava uplatňovania dane
окрема реґулація уплатнѐваня дани
osobitne závažné porušenie podmienok
окреме заважне порушіня подмінок
alebo povinností
або повинностей
osobitné povolenie
окреме поволіня
osobitné záznamy
окремы зазнамы
osobitný opakovaný príspevok
окремый опакованый приспівок
náhradnému rodičovi
нагородному родичови
osobná asistencia
особна асістенція
osobná asistencia
особна асістенція
osobná batožina
особна баґаж
osobná celodenná opatera
особна цілоденна опатера
osobná celodenná starostlivosť o dieťa
особна цілоденна старостливость/ість о дітину
osobná hygiena
особна гіґєна
osobná sloboda
особна слобода
osobná starostlivosť
особна старостливость/-ість
osobná starostlivosť o blízku osobu
особна старостливость/-ість о
близку особу
osobné motorové vozidlo
особный мотор
osobné motorové vozidlo bez automatickej особный мотор без автоматічной
prevodovky
переводовкы
osobné motorové vozidlo s automatickou
особный мотор з автоматічнов
prevodovkou
переводовков
osobné ochranné pracovné pomôcky
особны охоронны робочі средства
osobné ochranné pracovné prostriedky
особны охоронны робочі средства
osobne podaná písomná žiadosť
особно подана писомна жадость
osobné podanie
особне поданя
osobne podať písomnú žiadosť o
особно подати писомну жадость о
osobné stretnutie
особне стрітнутя
osobné vozidlo
особный мотор
osobné vyhľadávanie zamestnania
особне выглядаваня
роботы/заместнаня
osobné vykonávanie
особне выконованя
osobnostné predpoklady
особностны передпоклады
osobnostný predpoklad
особностный передпоклад
osobný asistent
особный асістент
osobný kontakt
особный контакт
osobný počítač
особный компютер
osoby bez POS
osoby s POS
ospravedlniť
ostatná stavba
ostatné plochy
ostrý predmet
osvedčenie
osvedčenie (výherného prístroja)
osvedčenie o akosti
osvedčenie o evidencii
osvedčenie o evidencii vozidla
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
budovaniu vodných zdrojov
osvedčenie o registrácii
osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
osvedčenie o stave komínového telesa
osvedčenie o zápise do evidencie SHR
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
osvedčovať
osvetlenie
osvojenie
osvojiteľ
ošatenie
ošetrovať
ošetrovné
ošetrujúci lekár
otáčanie
otáčka
otcovstvo
otec
otvárací čas
otvorený oheň
otvorený trh práce
overená kópia
overená kópia výpisu
overovateľ zápisnice
ovládanie
ovládať
ovocný sad
ozdravný režim
označit krížikom
oznámenie o ukončení podnikania
oznámenie o živnostenskom oprávnení
особы без ПОС
особы із ПОС
оправдати
остатня ставба
остатна поверьхность/-ість
остра річ
освідчіня
освідчіня (выгерной машыны)
освідчіня о якости
освідчіня о евіденції
освідчіня о евіденції мотора
освідчіня о одборній способности
будованю водных жрідел
освідчіня о реґістрації
освідчіня о реґістрації і приділіню
ДІЧ
освідчіня о ставі комина
освідчіня о записі до евіденції СҐГ
освідчіня о жывностеньскім
оправніню
освідчовати
освітліня
освоїня
освоїтель
облечіня
ошетрѐвати
ошетровне
ошетруючій доктор
обертаня
обернутя
отцѐвство
отець
час отворіня
отвореный огень
отвореный торг роботы
овірена копія
овірена копія выпису
овірѐватель записніці
знаня¹, володіня²
знати¹, володіти²
овоцный сад
оздоровный режім
вызначіти крестиком
ознаміня о скінчіню подниканя
ознаміня о жывностненьскім
оправніню
oznámenie Sociálnej poisťovne
oznamovacia povinnosť
oznamovacia povinnosť daňových
subjektov
páchateľ
paleografická náročnosť
paličkové písmo
palivo
palivová nádrž
palivový spotrebič
pamäťové médium
pamiatka
pamiatková zóna
Pamiatkový úrad
pandémia
parcela je vedená ako zastavané plochy a
nádvoria vo vlastníctve XY
parcelné číslo pozemku
parcelný protokol
park
parkovací preukaz ( pre fyzickú osobu so
ŤZP)
parkovací preukaz pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím
parlament
partner
pasíva
pásmo
pátranie
paušálna platba
paušálna suma
paušálny príspevok
paušálny výdavok
pečať obce
pedagogicko-psychologická poradňa
pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec špecialista
pektín
penále
peňažné plnenie
peňažné úspory
peňažný poštový poukaz
peňažný príspevok za opatrovanie
ознаміня Соціалной поістѐвні
ознамлююча повинность/-ість
ознамлююча повинность/-ість
данѐвых субєктів
пахатель
палеоґрафічна нарочность/-ість
палічкове письмо
паливо
паливова надрж
паливовый спотребіч
паметѐве медіюм
памятка
памяткова зона
Памятковый уряд
пандемія
парцела є веджена як забудованы
поверьхности і дворы у
властницьтві ХY
парцелове чісло фундуша
(інтравілан)/землі (екстравілан)
парцеловый протокол
парк
преуказ на паркованя (про фізічну
особу із ТЗП)
преуказ на паркованя про фізічну
особу із здравотным постигнутѐм
парламент
партнер
пасіва
пасмо
гляданя
павшалне плачіня
павшална сума
павшалный приспівок
павшалный выдавок
штемпель села
педаґоґічно-псіхолоґічна порадня
педаґоґічный заместнанець
педаґоґічный заместнанець
шпеціаліста
пектін
пенале
піняжне повніня
піняжны ушпоры
піняжный поштовый шек
піняжный приспівок за опатрованя
peňažný príspevok na kompenzáciu
(ťažkého zdravotného postihnutia)
peňažný príspevok na opatrovanie
peňažné toky
peňažný ústav
peniaze
percentuálna miera poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu
telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo
poruchy správania
percentuálny podiel
personál
personálne
personálne zabezpečenie
pes so špeciálnym výcvikom
pestrosť stravy
pestún
pestúnska starostlivosť
petícia skupiny obyvateľov obce
pevná linka
písací stroj
písacia podložka
pisárska práca
písomná dokumentácia
písomná informácia
písomná zmluva
písomná zmluva o združení
písomná žiadosť
písomné dodatky
písomné vyhlásenie o združení sa
písomný dodatok
pitný režim
plán opatrení
plat
platba
platby nadmerného odpočtu
platiteľ
platiteľ dane
platiteľ dane registrovaný pre daň z
pridanej hodnoty
platiteľ dane z pridanej hodnoty
platiteľ príjmu
platiteľ rodičovského príspevku
platná sadzba dane
фінанчна поміч на компензацію
(тяжкого здравотного постигнутя)
фінанчный приспівок на опатрованя
піняжны токы
піняжна інштітуція
пінязі
перцентуална міра знижіня
способности реалізовати заробкове
діяня з причіны тілесной порухы,
душевной порухы або порухы
справованя ся
перцентуалный поділ
персонал
персонлане, особне
персонална забезпека
пес із шпеціалным выцвічінѐм
многоракость стравы
пестун
пестуньска старостливость/-ість
петіція ґрупы жытелів села
певна лінка
писачій строй
писача підложка
писарьска робота
писомна документація
писомна інформація
писомный контракт
писомный контракт о здружіню
писомна жадость
писомны додаткы
писомне выголошіня о здружованю
ся
писомный додаток
питный режім
план опатрінь
плат
плачіня
плачіня надмірного одрахованя
платитель
платитель дани
платитель дани реґістрованый про
дань з приданой годноты
платитель дани з приданой годноты
платитель прийму
платитель родичовского приспівку
платна таріфа дани
platné znenie
platobný poukaz
platobný výmer
platobný výmer: oprava
platobný výmer: zrušenie
platová trieda
platové ohodnotenie
plavecký výcvik
plná výška
plne vedomý
plnenie (poistenie)
plniť
plnoletá fyzická osoba
plnoleté nezaopatrené dieťa
plnoletosť
plný úväzok
plošná predloha
pľúcne ochorenie
plynárenský podnik
plynové kúrenie
plynové potrubie
plynové zariadenie
plynový spotrebič
plynulosť
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
plynulý text
plynúť (príjmy)
plynutie
pneumatika
po uplynutí lehoty na podanie priznania
po uplynutí zdaňovacieho obdobia
po vyňatí príjmov
poberať (dôchodok, dávku)
poberať dôchodok
poberať príjem
poberateľ
poberateľ dávky B2284hmotnej núdzi
poberateľ dávky v nezamestnanosti
poberateľ dôchodku
poberateľ rodičovského príspevku
pobočka
платный текст
платобный поуказ
платобный вымір
платобный вымір: оправа
платобный вымір: зрушіня
платобна класа
платове оцініня
плавецьке выцвічіня
повна вышка
повно відомый
повніня (поіщіня)
повнити
повнолітня фізічна особа
повнолітня незаопатрена дітина
повнолітность/-ість
повный увязок
плошна передлога
плюцна хворота
ґазова компанія
ґазове топліня
ґазова рула
ґазове заряджіня
ґазовый спотребіч
неперерывность
неперерывность і безпека
дорожного руху
неперерывный текст
течі (приймы)
течіня, протіканя
пневматіка
по протечіню леготы на поданя
признаня
по протечіню зданѐвачой добы
по вынятю приймів
поберати (пензію, давку)
поберати пензію
поберати приєм
побератель
побератель давкы гмотного
недостатку
побератель давкы в
наземестнаности
побератель пензії
побератель родичовского приспівку
побочка, філіалка
pobočka banky
pobočka organizácie
počas trvania záväzkov
počasie
počet dní
počet dní v mesiaci
počet lôžok
počet miest na sedenie
počet miest na státie
počet náprav
počet odpracovaných dní
počet zamestnancov
početnosť
počítač
počítačová tomografia
počítačová zostava
podanie charakteristiky občana
podanie odporu
podanie žiadosti
podať daňové priznanie
podať hlásenie
podať odpor
podať odvolanie
podateľňa
podávač
podávač k tlačiarňam
podčiarknuť
podiel na daniach
podiel na likvidačnom zostatku
podiel na základnom imaní
podiel na zisku
podiel vlastného vkladu
podiel zo zisku
podielové spoluvlastníctvo
podielový list
podl'a osobitného predpisu
podľa osobitného predpisu
podlažie
podlhovastá nápisová pečiatka
podliehať dani
podliehať dozoru štátu
podliehať zníženej sadzbe dane
podmienečne
podmienená psychická spôsobilosť
побочка/філіалка банкы
побочка/філіалка орґанізації
через тырваня завязків
хвіля, час
кількость днів
кількость днів в місяці
кількость постелей
кількость місць на сиджіня
кількость місць на стояня
кількость направ
кількость одробеных днів
кількость заместнанців
многочіселность
компютер
компютерова томоґрафія
компютерова зостава
поданя характерістікы обчана
поданя одпору
поданя жадости
подати данѐве признаня
подати голошіня
подати одпор
подати одволаня
подательня
подавач
подавач к тискарням/к друкарням
підшкртнути, підкреслити
поділ на данях
поділ на ліквідачнім зостатку
поділ на основнім іманю
поділ на зіску
поділ властного вкладу
поділ зо зіску
поділове сполувластницьтво
поділовый лист
подля окремого передпису
подля окремого передпису
шток
подовговастый написовый
штемпель
спадати під дань
спадати під дозераня штату
спадати під знижену таріфу дани
подмінечно/-і
подмінечна псіхічна способность/ість
podmieniť
podnik v ťažkostiach
podnikanie na základe iného ako
živnostenského oprávnenia
podnikať
podnikateľská aktivita
podnikateľská činnosť
podnikateľské oprávnenie
podnikateľský plán
podnikateľský priestor
podnikateľský subjekt
podnikateľský účet
podnikateľský zámer
podobné konanie
pododsek
podozrenie
podozrenie z trestného činu
podpis bádateľa
podpis oprávnenej osoby
podpis zamestnanca
podpisová doložka
podpora pracovného uplatnenia
znevýhodneného UoZ
podpora správnej výživy
podpora v nezamestnanosti
podpora zamestn+B2302anosti
podpora zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím
подмінити
подник в тяжкостях
подниканя на основі іншого як
жывностненьского оправніня
подникати
подникательска актівіта
подникательске діяня
подникательске оправніня
подникательскый план
подникательскый простор
подникательскый субєкт
подникательскый учет
подникательске наміріня
подобне діяня
підабзац
подозріня
подозріня з трестного діяня
підпис дослідника
підпис оправненой особы
підпис заместнанця
підписова доложка
підпора робочого уплатніня
зневыгодненого КнР
підпора справной выжывы
підпора в незаместнаности
підпора заместнаности
підпора заместнаваня обчанів із
здравотным постигнутѐм
podpora zamestnávania občanov so ZP
podpora zdravia
podporná dokumentácia
podporné finančné obdobie
podporný doklad
podporný program
podporované zamestnávanie
podpredseda vlády
podrastový hospodársky spôsob
podskupina
podtrieda
podujatie
podvod
podvojné účtovníctvo
podvojné vedenie účtovníc+B2364tva
podvozka
podzemné inžinierske siete
pohľadávka
підпора заместнаваня обчанів із ЗП
підпора здоровя
підпорна документація
підпорна фінанчна доба
підпорный документ
підпорный проґрам
підпорѐване заместнаваня
підпредседа влады
підростовый господарьскый способ
підґрупа
підкласа
акція
подвод
подвойне учтовницьтво
подвойне веджіня учтовницьтва
подвозка
підземны інжінірьскы сіті
поглядавка
pohonná hmota
pohonná látka
pohostinstvo
pohovor
pohraničný colný úrad
pohreb
pochybenie
pochybnosť
poistenec
poistenie v nezamestnanosti
poistenie pre prípad dožitia určitého veku
poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
poistený
poistka
poistná udalosť
poistné na sociálne poistenie
poistné na verejné zdravotné poistenie
poistné na zdravotné poistenie
poistné na životné poistenie
poisťovňa
pokarhanie
pokladňa
pokladničná poukážka
pokladničné doklady
pokles schopnosti
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť
pokyn riaditeľa
cela policajného zaistenia
policajt
polícia
politická strana
politické hnutie
politické zmýšľanie
poľnohospodárska pôda
poľnohospodárska výroba
poľnohospodársky produkt
poľnohospodársky výrobok
poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
poľný náčrt
polohové určenie
погонна субстанція
погонна субстанція
корчма
поговор
погранічный цолный уряд
погріб, похорон
похыбіня
похыбность/-ість
поіщенець
поіщіня в незаместнаности
поіщіня про припад дожытя істого
віку
поіщіня одповідности за шкоду
запричінену веджінѐм мотора
поіщеный
поістка
поістна подія
поістне на соціалне поіщіня
поістне на публічне здравотне
поіщіня
поістне на здравотне поіщіня
поістне на жывотне поіщіня
поістѐвня
скарганя
каса
параґон з касы
касовы доклады
знижіня способности
поклес способности выконовати
заробкове діяня
інштрукція діректора
цела шандарьского заіщіня
шандарь
шандарьство
політічна страна
політічный рух
політічне думаня
полѐгосподарьска земля
полѐгосподарьска выроба
полѐгосподарьскый продукт
полѐгосподарьскый выробок
полѐгосподарьство, лісницьтво і
рыболов
польна схема
становіня позіції
polotovar
položka znižujúca príjmy
položka znižujúca výdavky
položka zvyšujúca príjmy
položka zvyšujúca výdavky
polročná správa
polyfunkčný dom
pomerná časť
pomerná časť (dane, daňového bonusu)
pomerná časť dane
pomerná časť daňového bonusu
pomerná časť základu dane
pomerné odpočítanie dane
pomoc de minimis
pomocné výpočty
ponuka
ponukový cenník
popis činnosti
popis zmien
poplatky za knižničné služby
poplatok z omeškenia
poplatok za nakladanie s odpadom
populácia
poradca
poradenská aktivita
poradenská služba
poradenské zariadenie
poradenský systém
poradenstvo
poradie
poradný hlas
poradný orgán starostu
porovnateľné sledovateľné ukazovatele
progresu
porovnateľný obchodný vzťah
portál
poručiteľ
poručníctvo
poručník
porucha na vedení uloženom v miestnej
komunikácii
poruchy kontinencie
porušenie finančnej disciplíny
porušiť
poskytnúť nepeňažný vklad
полотовар
положка знижуюча приймы
положка знижуюча выдавкы
положка звышуюча приймы
положка звышуюча выдавкы
піврочна справа
поліфункчный дім
односна часть
односна часть (дани, донѐвого
бонусу)
односна часть дани
односна часть данѐвого бонусу
односна часть основы дани
односне одрахованя дани
поміч де мініміс
помічны рахункы
понука
понуковый цінник
попис діяня
попис змін
поплаткы за книжнічны службы
поплаток з онескоріня
поплаток за маніпулацію із одпадом
популація
порадця
пораденьска актівіта
пораденьска служба
пораденьске заряджіня
пораденьска сістема
пораденьство
ряд, шор
порадный голос
порадный орґан старосту
порівнюючі позорователны
указователі/індікаторы проґресу
порівнююче обходне одношіня
портал
поручітель
поручницьтво
поручник
поруха на веджіню уложенім в
містній комунікації
порухы контіненції
порушіня фінанчной дісціпліны
порушыти
уділити непіняжный вклад
poskytnúť/poskytovať činnosť (poskytnutie
činnosti)
poskytnúť/poskytovať dotáciu (poskytnutie
dotácie)
poskytnúť/poskytovať informáciu
(poskytnutie informácie)
poskytnúť/poskytovať nepeňažný vklad
(poskytnutie nepeňažného vkladu)
poskytnúť/poskytovať peňažný príspevok
na kompenzáciu fyzickej osoby s ŤZP
(poskytnutie peňažného príspevku na
kompenzáciu fyzickej osoby s ŤZP)
уділити/уділѐвати діяня (уділиня
діяня)
уділити/уділѐвати дотацію (уділиня
дотації)
уділити/уділѐвати інформацію
(уділиня інформації)
уділити/уділѐвати непіняжный вклад
(уділиня непіняжного вкладу)
уділити/уділѐвати піняжный
приспівок на компензацію фізічной
особы із ТЗП (уділиня піняжного
приспівку на компензацію фізічной
особы із ТЗП)
poskytnúť/poskytovať pomoc (poskytnutie уділити/уділѐвати поміч (уділиня
pomoci)
помочі)
poskytnuť/poskytovať príspevok
уділити/уділѐвати приспівок
(poskytnutie príspevku)
(уділиня приспівку)
poskytnúť/poskytovať štátnu pomoc
уділити/уділѐвати штатну поміч
(poskytnutie štátnej pomoci)
(уділиня штатной помочі)
poskytnúť/poskytovať zálohovú platbu
уділити/уділѐвати залогову
(poskytnutie zálohovej platby)
платбу/плачіня (уділиня залоговой
платбы/плачіня)
poskytnúť/poskytovať zdravotnú
уділити/уділѐвати здравотну
starostlivosť (poskytnutie zdravotnej
старостливость/-ість (уділиня
starostlivosti)
здравотной старостливости)
poskytnutie/poskytovanie informácií
уділиня/уділѐваня інформацій
poskytovateľ
уділѐватель
poskytovateľ pomoci
уділѐватель помочі
poskytovateľ príspevku
уділѐватель приспівку
poskytovateľ sociálnej služby
уділѐватель соціалной службы
poslanec obecného zastupiteľstva
посланець сельского
заступітельства
posledná známa daňová povinnosť
послідня знама данѐва повинность/ість
posledná známa daňová strata
послідня знама данѐва страта
posledný pracovný pomer
послідня робоча служба
posledný známy nadmerný odpočet dane z послідне знаме надмірне
pridanej hodnoty
одрахованя дани з приданой
годноты
postavenie daňového subjektu
поставіня данѐвого субєкту
postavenie komisie
поставіня комісії
postihnutá osoba
постигнута особа
postihnutie
постигнутя
postranný vozík
постранный возик
postup realizácie zámeru
поступ реалізації наміріня
postúpenie pohľadávky
поступіня поглядавкы
postúpiť
поступити
postúpiť odvolanie daňovníka proti
поступити одволаня данѐвника
platobnému výmeru
протів платобному выміру
posúdenie nároku na príspevok na bývanie посуджіня претензії на приспівок на
бываня
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu посуджіня одказаности на соціалну
службу
posúdenie príjmu
посуджіня прийму
posúdenie zdravotného stavu
посуджіня здравотного ставу
posudkový lekár
посудковый доктор
posudok o odkázanosti na sociálnu službu посудок о одказаности на соціалну
службу
posudok o riziku
посудок о різіку
posudok útvaru sociálneho zabezpečenia посудок одділу соціалной забезпекы
posudzovaná osoba
посуджѐвана особа
posudzované príjmy
посуджѐваны приймы
posudzované príjmy daňovníka
посуджѐваны приймы данѐвника
posudzovanie vplyvov
посуджѐваня впливів
posunková reč
посункова бісіда
poškodenie zdravia
пошкоджіня здоровя
poškodiť
пошкодити
poškodzovanie finančných záujmov
пошкоджѐваня фінанчных інтересів
Európskych spoločenstiev
Европскых сполоченьств
poštová služba
поштова служба
poštovné
поштовне
potrubie
рула
potvrdenie banky o uskutočnení platby
потверджіня банкы о реалізації
плачіня
potvrdenie o návšteve strednej alebo
потверджіня о навщівлѐваню
vysokej školy
середнѐй або высокой школы
potvrdenie o návšteve školy
потверджіня о навщівлѐваню школы
potvrdenie o podaní daňového priznania
потверджіня о поданю данѐвого
признаня
potvrdenie o podaní hlásenia
потверджіня о поданю голошіня
potvrdenie o podaní žiadosti
потверджіня о поданю жадости
potvrdenie o prechodnom pobyte
потверджіня о переходнім
перебываню
potvrdenie o spoločnom trvalom pobyte
потверджіня о сполочнім тырвалім
перебываню
potvrdenie o trvalom pobyte
потверджіня о тырвалім
перебываню
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce потверджіня прислушного
іншпекторату роботы
potvrdenie školy
потверджіня школы
potvrdiť správnosť a pravdivosť údajov
потвердити справность/-ість і
правдивость/-ість дат
poučenie
поучіня
poučenie na vyplnenie daňového priznania поучіня на выповнѐваня данѐвого
признаня
poučiť
поучіти
poukázanie príjmu
переведжіня/асіґнованя прийму
poukazovanie
переваджаня, асіґнованя
poúrazový stav
поуразовый став
použiť sadzbu dane podľa §X zákona
хосновати таріфу дани подля §X
закона
použitie a umiestnenie trvalého
хоснованя і положіня тырвалого
dopravného značenia
транспортного значіня
používateľ
хоснователь, ужыватель
povaha povolania
характер професії
povaha zamestnania
характер роботы/заместнаня
poverená osoba
повірена особа
poverenie
повіріня¹, поручіня²
poverený dohľadom
повіреный доглядом
poverený pracovník
повіреный працовник
poverený zamestnanec
повіреный заместнанець
poveternostné podmienky
метеоролоґічны подмінкы
povinná osoba
повинна особа
povinná školská dochádzka
повинне школьске дохаджаня
povinne
повинне
povinne dôchodkovo poistená osoba
повинно пензійно поіщена особа
povinné sociálne zabezpečenie
повинна соціална забезпека
povinné zdravotné poistenie
повинне здравотне поіщіня
povinné zmluvné poistenie
повинне контрактне поіщіня
povinný (podst. meno)
повинный (назывник)
povinný podiel
повинный поділ
povinný údaj
повинны дата
povolanie
професія
povolená reštrukturalizácia
поволена реконштрукція
povolenie k pobytu
поволіня к перебываню
povolenie na odber podzemných vôd
поволіня на одбер підземных вод
povolenie na vykonanie výskumnej práce
поволіня на выконованя выскумной
роботы
povolenie na zamestnanie
поволіня на роботу/заместнаня
povolenie na zápis do obchodného registra поволіня на запис до обходного
реґістра
povolenie rozkopávky verejného
поволіня на роскопаня публічного
priestranstva
простору
povolenie splátok
поволіня сплачіня
povolenie splátok na dani
поволіня сплачіня на дани
povolenie stavby
поволіня будованя
povolenie vyrovnania
поволіня вырівнаня
povoliť splátkový kalendár
поволити календарь сплачаня
povoliť užívanie stavby
поволити хоснованя ставбы
povoľujúci orgán
povrch vozovky
povrchová úprava
pozastavenie koncesie
pozastaviť
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
pozemková kniha
pozemková reforma
pozemkové spoločenstvo
pozemkové úpravy
pozemkovoknižná mapa
pozemkovoknižná vložka
pozemkovoknižná zápisnica
pozemkovoknižný hárok
pozemkovoknižný operát
pozemkový kataster
pozemná stavba
pozícia
pozitívny film
pozmeňovací návrh
poznámkový blok
pozorovateľ
pozostalostná úrazová renta
pozvanie
pozvánka
pozývajúca osoba
požadované vyšetrenie
požiadať o kolaudáciu stavby
požiadať o uvoľnenie z práce
požiadavky na kvalitu vody
požiarna ochrana
požiarna prevencia
požiarne nebezpečenstvo
požičiavateľ
požitie
požívať
pôdorysné usporiadanie stavby
pôrod
pôsobnosť obce
pôvodca
pôvodca odpadu
pôvodné priezvisko
поволюючій орґан
верьх дорогы без крайніць
поправка поверьхности
позаставіня концесії
позаставити
позбавіня способности на правны
акты
ґрунтбух, земельна книга
земельна реформа
земельна общіна
земельны поправкы
земельнокнижна карта/мапа
земельнокнижна всувка
земельнокнижна записніця
земельнокнижный гарок
земельнокнижный операт
земельный катастер
наземна ставба
позіція
позітівный філм
позмінююча пропозіція
позначковый блок
позорователь
рента по помершім в нещастній
події
позваня, запрошіня
позваня, запрошіня
позываюча особа
жадане вышетріня
пожадати о колавдацію ставбы
пожадати о пущіня з роботы
претензії на кваліту воды
пожарна охорона
пожарна превенція
пожарна небезпека
пожычаватель
схоснованя, ужытя
ужывати, схосновати
план горізонталной проєкції
будовы/будинку
пород
компетенція села
ініціатор¹, автор²
ініціатор одпаду
призвіско перед змінов
pôvodné zamestnanie
pôvodný fyzický stav
pôvodný údaj
pôvodný základ dane
pôžička
práca mladistvých
práca vykonávaná mimo pracovného
pomeru
práceneschopný
pracovať
pracovisko
pracovisko praktického vyučovania
pracovná asistencia
pracovná činnosť
pracovná doba
pracovná neschopnosť
pracovná podmienka
pracovná pozícia
pracovná príležitosť
pracovná skúsenosť
pracovné miesto
pracovné miesto žiaka
pracovné podmienky mládeže
pracovné pomôcky
pracovné uplatnenie
pracovné voľno
pracovné zaradenie
pracovnoprávny vzťah
pracovný asistent
pracovný čas
pracovný deň
pracovný kapitál
pracovný vzťah
praktická príprava na začatie samostatnej
zárobkovej činnosti
praktická príprava podnikateľského
zámeru, stratégie prípravy a rozvoja
podnikania
praktická skúsenosť
praktická spôsobilosť
praktická škola
praktická zručnosť
praktický návyk
prameň
дотеперішне заместнаня,
дотеперішня робота
дотеперішній фізічный став
дотеперішні дата
основа дани перед змінов
пожычка
робота неповнолітніх
робота реалізована мімо робочой
службы
роботынесхопный
робити
місце роботы
місце роботы практічного учіня
робоча асістенція
робоче діяня
робоча доба, доба роботы
робоча неспособность/-ість
робоча подмінка
позіція в роботі, робоча позіція
робоча можность/-ість
робоча скушеность/-ість
робоче місце
робоче місце ученика
робочі подмінкы молодежі
помічны предметы при роботі
робоче уплатніня
вольно в роботі
робоче зачленіня
робочоправне одношіня/став
робочій асістент
робочій час
робочій день
робочій капітал
робоче одношіня
практічне рыхтованя/готовліня на
зачатя самостатного заробкового
діяня
практічне рыхтованя
подникательского наміріня, стратеґії
готовліня і розвиваня подниканя
практічна скушеность/-ість
практічна способность/-ість
практічна школа
практічна зручность/-ість
практічный навык
жрідло
pravdivosť
pravidelná autobusová doprava
pravidlo
právna činnosť
právna forma (daňovníka)
právna spôsobilosť na uzavretie
manželstva
právna stránka
právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z
nesprávneho alebo neúplného uvedenia
údajov
právne vymáhanie
právnická osoba verejného práva
právnická osoba, ktorej zakladateľom
alebo zriaďovateľom je obec alebo
samosprávny kraj
právny dôsledok
právny nárok
právny následok
právny nástupca
právny predchodca
právo doživotného bývania
právo doživotného užívania
právo na prístup k zamestnaniu
právo príbuzné autorským právam
právomoci obce
právoplatne
právoplatne odsúdiť
právoplatné rozhodnutie
právoplatné rozhodnutie súdu
právoplatné rozhodnutie súdu o zverení
dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov
právoplatný rozsudok o rozvode
pravosť
preambula
preambula (zmluvy)
preberací protokol
predaj
predaj cudzej meny
predaj nehmotného majetku
predaj podniku
predajňa
predajná cena
правдивость/-ість
реґулерный автобусовый транспорт
правіло
правне діяня
правна форма (данѐвника)
правна способность/-ість на
вступліня до манжелства
правна сторінка
правны наслідкы, котры можуть
выходити з недоброго або з
неповного уведжіня дат
правне вымаганя
юрісдікчна особа публічного права
юрісдікчна особа, котрой
основателѐм або зряджѐвателѐм є
село або самосправный край
правный наслідок
правна претензія
правный наслідок
правный наступник
правный передходця
право дожывотного бываня
право дожывотного хоснованя
право на доступ к
роботі/заместнаню
право близке авторскым правам
правоміч села
правоплатно/-і
правоплатно/-і одсудити
правоплатне рішіня
правоплатне рішіня суду
правоплатне рішіня суду о поручіню
дітины до старостливости, котра
нагороджує старостливость/-ість
родичів
правоплатный розсудок о розводі
правость, оріґіналность, істинность
преамбула
преамбула (контракту)
перебераючій протокол
продаваня
продаваня чуджой мены
продаваня негмотного маєтку
продаваня поднику
обход, склеп
ціна, за котру ся продавать
predať/predávať
predbežná finančná kontrola
predbežná kontrola
predbežne
predbežne odpočítaná daň
predbežný termín
predčasne
predčasný starobný dôchodok
predčíslie (číslo účtu)
predčíslo
preddavkové obdobie
preddavok
preddavok (na daň)
preddavok na daň odvedený
preddavok na daň zrazený
preddavok na mzdu
preddavok na poistné na zdravotné
poistenie
preddavok odvedený
preddavok zaplatený
preddavok zrazený - na zabezpečenie
dane
predchádzajúce meno
predchádzajúce priezvisko
predchádzajúci písomný súhlas
predchádzajúci rok
predchodca
predísť/predchádzať
predkladacia správa
predkladateľ
predkupné právo
predloha
predložená žiadosť
predložená/predkladaná správa
predloženie žiadosti
predĺženie platnosti rozhodnutia o využití
územia
predĺženie platnosti stavebného povolenia
predmet činnosti
predmet dane
predmet dohody
predmet konania
predmet podnikania
predmet služby
продати/продавати
фінанчна контроля наперед
контроля наперед
наперед, допереду
допереду одрахована дань
передпокладаный термін
скорше, скорей, скоріше,
передчасно
скорша старобна пензія
передчісло (чісло учту)
передчісло
переддавкова доба
переддавок
переддавок (на дань)
переддавок на дань одведженый
переддавок на дань стягнутый
переддавок на мзду
переддавок на поістне на здравотне
поіщіня
переддавок одведженый
переддавок заплаченый
переддавок стягнутый - на
забезпеку дани
минуле мено
минуле призвіско
скорішый писомный суглас
минулый рік, лоньскый рік
передходця
передыйти/передбігнути
передкладача справа
передкладатель
передкупне право
передлога
передложена жадость
передложена/передкладана справа
передложіня жадости
продовжіня платности рішіня о
выужытю теріторії
продовжіня платности ставебного
поволіня
предмет діяня
предмет дани
предмет догоды
предмет поїднаваня
предмет подниканя
предмет службы
predmet spotrebnej dane
predmet zmluvy
predná časť
prednáška
prednosta obecného úradu
prednostná jazda
predpoklad udržateľnosti
predpokladaná daň
predpokladaná predajná cena tovaru
predpokladané náklady
predseda komisie
predstava
predstavenstvo
predškolské zariadenie
predškolský vek
predtlač
predtlačený formulár
predvolanie na prejednanie priestupku
predvolávajúci orgán
predvoľba
prehľad o poskytnutej štátnej pomoci
prehľad o žiadanej pomoci de minimis
prehľad o žiadanej štátnej pomoci
prehľad opravný
prehľad poskytnutej pomoci de minimis
prehľad riadny
prehliadka
prechodne
prechodné bydlisko
prechodne bytom
prejazd
prejednanie/prejednávanie
prejednať vec v neprítomnosti obvineného
prejednať/prejednávať
prejednávateľ
prekážka
preklad
preklúzia
prekluzívna doba
prekročenie rýchlosti
preložený/prekladaný text
предмет спотребной дани
предмет контракту
передня часть
лекція, выклад
предноста сельского уряду
предностна їзда
передпоклад утриманя
передвіджена дань
передвіджена продайна ціна товару
передвіджены наклады
председа комісії
представа¹, образ², ідея³
представеньство
передшкольске заряджіня
передшкольскый вік
передтиск
передтискнутый формулар
передволаня на проїднаня провины
передволаваючій орґан
передвольба/смерове чісло
перегляд о уділеній штатній помочі
перегляд о жаданій помочі де
мініміс
перегляд о жаданій штатній помочі
перегляд оправный
перегляд уділеной помочі де мініміс
перегляд рядный
огляданя
дочасно/-і¹, переходно/-і²
переходне місце бываня
переходно быванѐм
переїзд
переїднаня/переїднаваня
переїднати діло при абсенції
обвиненого
переїднати/переїднавати
переїднаватель
забрана, барьєра
переклад
преклузія
преклузівна доба
перекрочіня скорости
переложеный/перекладаный текст
premávka
premávka
premiestňovanie tovaru
premietacie plátno
premietačka filmov
premlčacia doba
premlčanie
prenajaté vozidlo
prenajímateľ
prenajímateľ bytu
prenájom
prenájom
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľnosti
prenosná choroba
prenosná dopravná značka
prenosné dopravné zariadenie
prenosné ochorenie
prepis
prepis šotov
preplatenie/preplácanie
preplatok dane / na dani
prepočet
prepočítací kurz
preprava nebezpečných vecí
preprava tovaru
prepravná rýchlosť
prepravná trasa
prepravné povolenie
prepravné služby
prepravný poriadok
prepustenie
prepúšťacia správa z nemocnice
prerokovať
prerušiť konanie
prerušiť/prerušovať
preskúmateľné súdom v správnom
súdnictve
preskúmavanie
preskúšanie odbornej spôsobilosti
presná adresa
presný názov
prestať prevádzkovať alebo vykonávať
SZČ
рух
рух
пересуваня товату
полотно на промітаня
промітачка філмів
доба на промовчаня
промовчаня
пронаятый мотор
пронаїматель
пронаїматель квартеля
пронаѐм
пронаѐм
пронаѐм гнутельных річей
пронаѐм негнутельности
переносна хворота
переносна транспортна значка
переносне транспортне заряджіня
переносна хворота
передпис
передпис шотів
передплачіня/передплачаня
переплаток дани/на дани
перерахованя
курз на перерахованя
переправа небезпечных річей
переправа товару
переправна скорость
переправна траса
переправне поволіня
переправны службы
переправный ряд
перепущіня
справа о перепущіню зо шпыталю
переїднати
перерушыти поїднаваня
перерушыти/перерушовати
дасть ся судом перевірити в
справнім судницьтві
перевіріня
перескушаня/перепробованя
одборной способности
точна адреса
точна назва
перестати проводити або
выконовати СЗД
prestavba
prestavba budovy
prestávka
prestávkový režim
prešetrovací náčrt
pretláčanie
preukaz fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím bez sprievodcu
prevádzka na pozemných komunikáciách
перебудованя
перебудованя будовы
перерва
перервовый режім
перешетрююча схема
перетискованя
преуказ фізічной особы із тяжкым
здравотным постигнутѐм без
проводника
преуказ фізічной особы із тяжкым
здравотным постигнутѐм із
проводником
преуказ хоснователя
книжніці/бібліотекы
преуказ тотожности
преуказ заграничного Словака
преуказ збрани
доказаня дорожных выдавків
доказательна вышка заплаченого
поістного і приспівку
доказательно/-і, явно/-і
доказательны выдавкы
доказательно/-і выналожены
выдавкы
доказательный данѐвый выдавок
доказательный доклад
(фінанції)/доказательный документ
ход на наземных комунікаціях
prevádzkareň
prevádzková podmienka
prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti
prevádzkovanie živnosti
prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú
zárobkovú činnosť
prevádzkovateľ
prevádzkovateľ
prevádzkovateľ MZZ
prevádzkovateľ vozidla
prevádzkové náklady
prevádzkový čas
prevádzkový náklad
prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú
zárobkovú činnosť
prevažujúca činnosť
prevažujúca činnosť
превадзкарня
подмінка про ход
проводжаня або реалізація
самостатного заробкового діяня
проводжаня жывности
проводжати або реалізовати
самостане заробкове діяня
проводжѐватель
проводжѐватель
проводжѐватель МЖЗ
проводжѐватель мотора
наклады на ход
час на ход
наклад на ход
проводжює, або реалізує
самостатне заробкове діяня
переважне діяня
переважне діяня
preukaz fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom
preukaz používateľa knižnice
preukaz totožnosti
preukaz zahraničného Slováka
preukaz zbrane
preukázanie cestovných výdavkov
preukázateľná výška zaplateného
poistného a príspevku
preukázateľne
preukázateľné výdavky
preukázateľne vynaložené výdavky
preukázateľný daňový výdavok
preukázateľný doklad
preventivár požiarnej ochrany
preverenie
previazanosť
previesť
prevod cenných papierov
prevod dispozičných práv k nehmotnému
majetku
prevod majetkových práv k nehmotnému
majetku
prevod opcií
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
prevod vlastníctva nehnuteľnosti
prevodný príkaz
prevodovka
prevziať (vec) v neporušenom stave
prezentačná pečiatka
priama starostlivosť
priame náklady
priamo nadriadený
priamy vzťah
príbuzenský vzťah k zverenému dieťaťu
prídavná nádrž
prídavný svetlomet
prídavok na dieťa
prídavok na vyživované dieťa
prídel
pridelenie bytu
prideliť
prídelová listina
priebeh finančných tokov
priebežne
priekopa
priemer
priemerná mesačná mzda
priemerná miera
priemerná mzda
priemerná mzda zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky
priemerný evidenčný počet zamestnancov
priemerný mesačný zárobok
priemysel
превентівар пожарной охороны
перевіріня
перевязаность/-ість/перевязаня
перевести
перевод цінных папірів
перевод діспозічных прав к
негмотному маєтку
перевод маєтковых прав к
негмотному маєтку
перевод опцій
перевод властницьтва
негнутельного маєтку
перевод властницьтва
негнутельности
переводный приказ
переводовка
перебрати (річ/діло) в непорушенім
ставі
презенчный штемпель
пряма старостливость/-ість
прямы наклады
прямо надрядженый
пряме одношіня
родинне одношіня к порученій дітині
придавна надрж
придавный рефлектор
придавок на дітину
придавок на выжывовану дітину
приділ
приділіня квартеля
приділити
приділова листина
ход фінанчных токів
ідучі
шанц
середнє
середня місячнa мзда
середня міра, діаметер
середня мзда
середня мзда заместнанця в
господарьстві Словацькой
републікы
середнє евіденчне множество
заместнанців
середній місячный заробок
промысел
priemyselná výroba
priemyselné vlastníctvo
priesečník
priestor na vykonávanie činnosti agentúry
dočasného zamestnávania
priestorová poloha
priestupková evidencia
priestupková vec
priestupkové konanie
priestupok
priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu
priestupok proti poriadku v správe
priezvisko matky
priezvisko otca
prihlásenie
prihlásený k trvalému pobytu
prihlasovací lístok na trvalý pobyt
príchod
prijať službu
prijať úver
prijať uznesenie
prijatá náhrada (škody)
prijatá pomoc
prijaté služby
prijaté sumy zmluvných pokút
prijaté uznesenia
prijatie
prijatie do zamestnania
prijatie služby z iného členského štátu
prijatie žiadosti
príjem
príjem
príjem dosiahnutý na našom území (v
tuzemsku)
príjem fyzických osôb zo závislej činnosti
príjem oslobodený od dane
príjem podliehajúci zdaneniu v zahraničí
príjem poskytnutý zamestnancom v
nepeňažnej forme
príjem poskytnutý zamestnancom v
промыслова выроба
промыслове властницьтво
точка пересечіня
простор на реалізацію діяня
аґентуры дочасного заместнаваня
просторове положіня
евіденція провин
діло провины
проїднаваня провины
провина
провина протів обчаньского
сполунажываня
провина протів порядку в справі
призвіско матере
призвіско отця
приголошіня
приголошеный на тырвале
перебываня
листок на приголошіня на тырвале
перебываня
приход
прияти службу
прияти увер
прияти узнесіня
прията нагорода (шкоды)
прията поміч
прияты службы
прияты сумы контрактовых покут
прияты узнесіня
приятя
приятя до роботы/заместнаня
приятя службы з другого членьского
штату
приятя жадости
приєм¹, профіт², заробок³, вынос4
приєм¹, профіт², заробок³, вынос4
заробок досягнутый на нашій
терітoрії (в туземску)
заробок фізічных особ зо завіслого
діяня
заробок ослободженый од дани
заробок, котрый ся піддавать
зданіню в заграничу
заробок уділеный заместнанцям в
непіняжній формі
заробок уділеный заместнанцям в
peňažnej forme
príjem vzorky
príjem z inej samostatnej zárobkovej
činnosti
príjem z kapitálového majetku
príjem z nájmu
príjem z nájomného
príjem z podielových listov
príjem z podnikania
príjem z podnikania
príjem z podnikania vykonávaného podľa
osobitných predpisov
príjem z prenájmu
príjem z prenájmu nehnuteľnosti
príjem z príležitostnej poľnohospodárskej
výroby
príjem z príležitostných činností
príjem z reklám / z reklamy
príjem z úspor
príjem za poskytnutie práva na/za použitie
príjem zo samostatnej zárovkovej činnosti
príjem zo závislej činnosti
príjem zo zdrojov na území Slovenskej
republiky
príjem zo zdrojov v zahraničí
príjemca
príjemca
príjemca plnenia
príjemca pomoci
príjemca príspevku
príjemca služby
príjemca služby a tovaru
príjemca služby z iného členského štátu
príjemca úrokového príjmu
prijímajúce pracovisko
prijímajúci orgán
prijímateľ
prijímateľ (podielu zaplatenej dane)
prijímateľ sociálnej služby
príjmové pomery
príjmové pomery (žiadateľa)
príjmový a výdavkový pokladničný doklad
піняжній формі
приєм взоркы
заробок з іншого самостатного
заробкового діяня
профіт з капіталового маєтку
профіт з найму
профіт з наѐмного
профіт з поділовых листів
вынос з подниканя
вынос з подниканя
заробок з подниканя выконованого
подля окремых передписів
профіт з пронаїманя
профіт з пронаїманя негнутельности
вынос з обчасной
полѐгосподарьской выробы
заробок з обчасных діянь
профіт з реклам / з рекламы
вынос з ушпор
прибыток за уділіня права на/за
хоснованя
заробок зо самостатного
заробкового діяня
заробок зо завіслого діяня
приєм із жрідел на теріторії
Словацькой републікы
приєм зо жрідел в заграничу
приїматель
приїматель
приїматель повніня
приїматель помочі
приїматель приспівку
приїматель службы
приїматель службы і товару
приїматель службы з іншого
членьского штату
приїнатель урокового прийму
приїмаюче місце роботы
приїмаючій орґан
приїматель
приїматель (поділу заплаченой
дани)
приїматель соціалной службы
приймова сітуація
приймова сітуація (жадателя)
приймовый і выдавковый доклад з
касы
príjmy fyzických osôb zo závislej činnosti
заробкы фізічных особ зо завіслого
діяня
príjmy oslobodené od dane
приймы ослободжены од дани
príjmy plynúce zo zdrojov
приймы котры выходжають зо
жрідел
príjmy plynúce zo zdrojov na území
приймы котры выходжають зо
Slovenskej republiky
жрідел на теріторії Словацькой
републікы
príjmy z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani заробкы з діяня, котры не суть
podnikaním
жывностѐв ани подниканѐм
príjmy z inej samostatnej zárobkovej
заробкы з іншого самостатного
činnosti
заробкового діяня
príjmy z nájmu, prenájmu
профіт з найму, пронаїманя
príjmy z podnikania
выносы з подниканя
príjmy z poľnohospodárskej výroby,
выносы з полѐгосподарьской
lesného a vodného hospodárstva
выробы, лісного і водного
господарьства
príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z профіт з хоснованя або уділіня прав
priemyselného alebo z iného duševného
з промыслового або з іншого
vlastníctva
душевного властницьтва
príjmy z prenájmu
профіт з пронаїманя
príjmy z prenájmu nehnuteľností
профіт з пронаїманя
негнутельностей
príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť
заробкы зналців і тлумачників за
podľa osobitného predpisu
діяня подля окремого передпису
príjmy zo zahraničia
приєм зо загранича
príjmy zo závislej činnosti
приймы зо завіслого діяня
príjmy zo zdrojov v zahraničí
приймы із жрідел в заграничу
príjmy zo živnosti
заробок зо жывности
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
приймы, котры ся не односять к
дани
príjmy, ktoré plynuli daňovníkovi zo zdrojov приймы, котры выходять
данѐвникови зо жрідел
príjmy, ktoré plynuli daňovníkovi zo zdrojov приймы, котры выходять
данѐвникови зо жрідел
príkaz
приказ¹, розказ²
príklad
приклад
prilepiť
приліпити
príležitosť
прилежытость, можность/-ість
príležitostné činnosti
прилежытостны діяня
prílohy k žiadosti
приложіня к жадости
priložiť ako kópiu
приложыти як копію
primátor (mesta)
пріматор (міста)
primeraná pohybová aktivita
зодповідаюча погыбова актівіта
primerane
зодповідаючо/-і, одповідаючо/-і,
належно/-і, вгодно/-і
primeranosť
вгодность/-ість
primeranosť duševnej záťaže
princíp
prínos
pripísanie príjmu
príplatok k prídavku na dieťa
príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
pripojenie
pripojenie nehnuteľnosti na miestnu
komunikáciu
prípojka
prípojka na verejné rozvodné siete
prípojné nemotorové vozidlo
prípojné vozidlo
pripomienka
pripomienky k návrhu
príprava
príprava na pracovné uplatnenie UoZ so
ZP
príprava na prácu
prípravná štátna služba
priradiť
prírastkové číslo
prirážka
prírodné kúpalisko
prísľub
príslušenstvo
príslušná divízia
príslušná pobočka
príslušná úhrada
príslušné písmeno
príslušné zariadenie
príslušné zdaňovacie obdobie
príslušník
príslušník Hasičského a záchranného
zboru
príslušný obvod
príslušný správca dane
príslušný stavebný úrad
príspevková organizácia
príspevok
príspevok na bývanie
príspevok na dochádzku za prácou
зодповідать душевному затяжіню
прінціп
вклад, принос
приписаня прийму
приплаток к придавку на дітину
приплаток к приспівку при
народжіню дітины
припоїня
припоїня негнутельности на містну
комунікацію
припойка
припойка на публічны розводны сіті
немоторове перевозне средство на
прикапчованя
перевозне средство на
прикапчованя
припомінка
припомінкы к пропозіції
рыхтованя, приготовліня, готовліня
рыхтованя/готовліня на уплатніня в
роботі КнП із ЗП
рыхтованя/готовліня на роботу
приготовна штатна служба
причленити
приросткове чісло
приражка
природне купалиско
обіцянка
прислушенство
прислушна дівізія
прислушна побочка/філіалка
прислушне заплачіня
прислушна буква
прислушне заряджіня
прислушна доба зданіня
прислушник
прислушник Гасічского і
захоронного збору
прислушный обвод
прислушный справуючій дани
прислушный ставебный уряд
приспівкова орґанізація
приспівок¹ (опакованый),
матеріална поміч² (єдноразова)
приспівок на бываня
приспівок на дохаджаня за роботов
príspevok na doplnkové dôchodkové
sporenie
príspevok na dôchodkové sporenie
príspevok na pohreb
príspevok na presťahovanie za prácou
príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť
príspevok na služby s deťmi
príspevok na starobné dôchodkové
sporenie
príspevok na starobné dôchodkové
sporenie
príspevok na starostlivosť o dieťa
príspevok na úhradu potrieb dieťaťa
príspevok pri narodení dieťaťa
príspevok rodičom, ktorým sa súčasne
narodili tri alebo viac detí
prístavba
pristavenie vozidla
prístroj
prístroj
prístup
prístup k informáciám
pristúpenie
pristúpenie nového člena
prítomnosť
príves
príznaky choroby
priznanie
priznať
priznať daňový bonus
priznať dôchodok
priznať príjem v (daňovom) priznaní
problém
problematika
procedurálne náležitosti
procesor
produkcia
produkt
profesia
приспівок на доповнкове пензійне
шпоріня
приспівок на пензійне шпоріня
приспівок на погріб/похорон
матеріална поміч на перестігованя
ся за роботов
матеріална поміч на самостатне
заробкове діяня
приспівок на службы із дітьми
приспівок на старобне пензійне
шпоріня
приспівок на старобне пензійне
шпоріня
приспівок на старостливость/-ість о
дітину
приспівок на заплачіня потреб
дітины
матеріална поміч при народжіню
дітины
матеріална поміч родичам, котрым
ся нараз народили три або веце
дітей
приставба
приставліня мотора
апарат, машына, строй
апарат, машына, строй
доступ¹, приступ²
доступ к інформаціям
приступіня¹, вступіня², припоїня ся³
приступіня нового члена
притомность/-ість
влечка
признакы хвороты
признаня
признати
признати данѐвый бонус
признати пензію
признати приєм в (данѐвім)
признаню
проблем
проблематіка
процедуралны належности
процесор
продукція
продукт
професія
profesijná kompetencia
profesijná štruktúra
profesijné zameranie
profesijný životopis
profesionálna náhradná výchova v rodine
profesionálna prax
profesionálny vojak
profesná história
profesná komora
profil žiadateľa
prognóza vývoja choroby
program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce
program rokovania
program rozvoja bývania obce
programová štruktúra
programový manuál pre operačné
programy
projektová kancelária
projektová práca
prokurista
propagácia
propagačné zariadenie
propagačný účel
prospešná služba
prospešné zariadenie
prostredie človeka
proti tejto výzve je možné podať námietku
protiepidemické opatrenia
protipožiarna bezpečnosť
protiprávne konanie
protokol o skúške
protokol o vrátení
provízia
provízia za sprostredkovanie
pruh
prvovýroba
prvovýrobca
prvý stupeň vysokoškolského štúdia
psychiatrické ochorenia
psychická spôsobilosť
psychický problém
psychický stav
професійна компетенція
професійна штруктура
професійне заміряня
професійный жывотопис/біоґрафія
професіонална нагородна выхова в
родині
професіонална практіка
професіоналный вояк
професна історія
професна комора
профіл жадателя
проґноза розвиваня хвороты
проґрам господарьского розвиваня і
соціалного розвиваня села
проґрам їднаня
проґрам розвиваня бываня села
проґрамова штруктута
проґрамовай мануал про операчны
проґрамы
проєктова канцеларня
проєктова робота
прокуріста
пропаґація
пропаґачне заряджіня
пропаґачне наміріня
проспішна служба
проспішне заряджіня
окружіня чоловіка
протів той вызвы є можне подати
заперечіня
протівепідемічны опатріня
протівпожарна безпека
протівправне діяня
протокол о пробі
протокол о вернутю
провізія
провізія за посередницьтво
пас
першовыроба
першовыробця
першый ступінь высокошкольскых
штудій
псіхіатрічна хворота
псіхічна способность/-ість
псіхічный проблем
псіхічный став
psychický vývin detí a mládeže
psychológ
psychologické vyšetrenie
psychologický nález
psychomotorický vývin detí a mládeže
псіхічный розвиток дітей і молодежі
псіхолоґ
псіхолоґічне вышетріня
псіхолоґічный налез
псіхомоторічный розвиток дітей і
молодежі
psychotropná látka
псіхотропна субстанція
publicita
публіціта
publikácia
публікація
publikačný materiál
публікачный матеріал
radar
радар
radar krátkeho dosahu
радар короткого досягу
ráfik
ряфик
rámcová účtová osnova
рамкова учтовна основа
raritné ochorenia
рарітна хворота
rastlinná výroba
ростлинна выроба
rastlinný vosk
ростлинный воск
rázvor
розоступ меджі колесами
readerprint
рідерпрінт
realizácia jednotlivých platieb
реалізація окремых плачінь
realizačná projektová dokumentácia
реалізачна проєктова документація
realizátor
реалізатор
realizátor projektu
реалізатор проєктy
realizátor zákazky
реалізатор заказкы
realizovanie sociálnych aktivít
реалізованя соціалных актівіт
reálnosť
реалность
Recyklačný fond za dovezené vozidlo
Реціклачный фонд за довезеный
мотор
Recyklačný fond za vyrobené vozidlo
Реціклачный фонд за выробеный
мотор
reedukačný detský domov
реедукачный дім про дітей
reedukačný domov pe mládež
реедукачный дім про молодеж
referát
реферат
referát informačných - poradenských
реферат інформачных - порадных
služieb
служб
referenčný rok
референчный рік
referenčný výmenný kurz
референчный вымінный курз
referent
референт
reflexnosť
рефлексность
regionálna správa a údržba
реґіонална справа і утримованя
regionálna správa a údržba ciest
реґіонална справа і утримованя
дорог
Regionálna správa a údržba pre cesty II. a Реґіонална справа і утримованя
III. triedy
дорог ІІ. і ІІІ. класы
regionálna zamestnanosť
реґіонална заместнаность/-ість
regionálny plán
реґіоналный план
regionálny rozvoj
register obnovenej evidencie pozemkov
register pôvodného stavu
register sociálnych podnikov
register trestov
register vlastníckych práv
register zamestnávateľov
registrácia daňovníkov k spotrebnej dani
registrácia platiteľa dane
registrácia pre daň z pridanej hodnoty
registračná povinnosť daňových subjektov
registratúra
registratúrna značka
registratúrny poriadok
registrovaný v obchodnom registri
regulácia spotreby vody
rehabilitačná služba
reintegrácia
reklama
reklamná plocha
reklamná tabuľa
reklamná tabuľa
reklamné zariadenie
reklamné zariadenie
reklamný predmet
rekonštrukcia (budovy)
rekreačné a zotavovacie zariadenia
rekvalifikácia
remeselná živnosť
reprografické zariadenie
republika
resocializačné stredisko
rešerš
reštaurácia
reštaurátorská dielňa
reštrukturalizácia
reštrukturalizácia
reštrukturalizácia
reštrukturalizačné konanie
retrofitný systém
reumatické ochorenia
реґіоналне розвиваня
реґістер обновленой евіденції
земель
реґістер дотеперішнѐго ставу
реґістер соціалных подників
реґістер трестів
реґістер властницькых прав
реґістер заместнавателів
реґістрація данѐвників к спотребній
дани
реґістрація платителя дани
реґістрація на дань з приданой
годноты
реґістрачна повинность/-ість
данѐвых субєктів
реґістратура
реґістратурна значка
реґістратурный ряд
реґістрованый в обходнім реґісті
реґулація спотребы воды
регабілітачна служба
реінтеґрація
реклама
рекламный простор
рекламна табла
рекламна табла
рекламне заряджіня
рекламне заряджіня
рекламна річ
реконштрукція (будовы)
рекреачны і релаксачны заряджіня
рекваліфікація
ремеселна жывность
репроґрафічне заряджіня
републіка
ресоціалізачный центер
решерш
рештаврація¹, обновліня²
рештавраторьска ділня
рештруктуралізація
рештруктуралізація
рештруктуралізація
рештруктуралізачне поїднаваня
ретрофітна сістема
ревматічна хворота
revízna správa elektrickej prípojky a
elektronštalácie
revízna správa plynovej prípojky
rezerva (rezervy)
režijné náklady
režijný
režim práce a oddychu detí a mládeže
riadenie
riadenie premávky
riadenie rizík
riadiaca činnosť
riaditeľ archívu
riaditeľ odboru
riaditeľ odboru právnych činností sekcie
služieb zamestnanosti
riaditeľ úradu
riaditeľstvo
riadne a včas
riadne zasadnutie
riadne zaúčtovaný
riziková práca
ročná sadzba dane
ročná správa
ročná účtovná závierka
ročné zúčtovanie (preddavkov na daň z
príjmov zo závislej činnosti)
ročný priemerný kurz
ročný výkaz
rodený
rodičovský príspevok
rodina
rodina s deťmi
rodinná anamnéza
rodinné prostredie
rodinný dom bez pozemku
rodinný príslušník
rodinný stav
rodné meno
rodné priezvisko matky
rodný jazyk
rodný list
rok výroby
rokovací poriadok
rokovať v zbore
rómska komunita
ревізна справа електрічной
припойкы і електроіншталації
ревізна справа ґазовой припойкы
резерва (резервы)
режійны наклады
режійный
режім роботы і одпочінку дітей і
молодежі
веджіня¹, справованя², реґулованя³
реґулованя дорожного руху
справованя різік
справуюче діяня
діректор архіва
діректор одбору
діректор одбору правного діяня
секції служб заместнаности
діректор уряду
діректорство
рядно і в данім часі
рядне засіданя
рядно/-і заучтованый
різікова робота
рочна таріфа дани
рочна справа
рочне учтовне закінчіня
рочне зучтованя (переддавків на
дань з прийму зо завіслого діяня)
рочный середній курз
рочный выказ
родженый
родичовскый приспівок
родина
родина iз дітьми
родинна анамнеза
родинне окружіня
родинный дім без фундуша
родинный член
родинный став
родне мено
родне призвіско матере
родный/материньскый язык
родный лист
рік выробы
ряд їднаня
їднати в зборі
циґаньска комуніта
rómska osada
röntgenologický nález
rovnaké zaobchádzanie
rovnaký počet
rovnosť
rovnošata
rovnováha
rovný úsek
rozdelenie obce
rozdeľovník
rozhľadová podmienka
rozhlasová aparatúra
rozhodovať
rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej
poisťovne
rozhodnutie o povolení na vykonávanie
činnosti APZ
rozhodnutie o priestupku
rozhodnutie o schválení registra
rozhodnutie o zámere obnovy
rozhodnutie Sociálnej poisťovne
rozhodnutie súdu
rozhodovacia právomoc
rozhodovanie
rozhovor
rozkaz
rozkaz o uložení sankcie za priestupok
rozkazné konanie
rozkopať miestnu komunikáciu
rozkopávka
rozkopávkové povolenie
rozmiestnenie
rozostavaná stavba
rozostavaný byt
rozpis dodaných tovarov
rozpísať
rozpočet
rozpočet obce
rozpočtová organizácia
rozpočtová organizácia, alebo príspevková
organizácia, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovatel'om je obec/mesto
rozpočtové krytie
rozpočtové pravidlo
rozpočtové provizórium
циґаньска осада
ренґенолоґічный налез
єднаке заобходжаня
єднака кількость/множество
рівность/-ість
уніформа
рівновага
рівна часть
розділіня села
розділѐвник
розглядова подмінка
радіова апаратура
рішати
рішіня або ознаміня Соціалной
поістѐвні
рішіня о поволіню на выконованя
діяня АПЗ
рішіня о провині
рішіня о схваліню реґістра
рішіня о наміріню обновы
рішіня Соціалной поістѐвні
рішіня суду
рішаюча правоміч
рішаня
бісіда
розказ
розказ о уложіню санкції за провину
розказне поїднаваня
роскопати містну комунікацію
роскопаня
поволіня на роскопаня
розложіня
розоставляна ставба
розоставляный квартель
роспис доданых товарів
росписати
роспочет
роспочет села
роспочтова орґанізація
роспочтова орґанізація, або
приспівкова орґанізація, котрой
основателѐм або зряджѐвателѐм є
село/місто
роспочтове крытя
роспочтове правило
роспочтовый провізорій
rozpočtový prostriedok
rozpočtový rok
rozpracovanosť
rozsah a štruktúra podnikateľského
zámeru
rozsah splnomocnenia
rozsudok
rozvedený/á
rozvod
rozvod manželstva
rozvodný systém zemného plynu
rozvoj podnikania
rozvojové tendencie
rozvojový program obce
rozvrh
ručenie
ručné ovládanie
rukopis
rybník
rybolov
rýchlosť
rýchlostný limit
s vedomím právnych dôsledkov
sadzba
sadzba dane
sadzba DPH
sadzba poistného
sadzba preddavku na daň
samohybný stroj
samolepka
samosprávna pôsobnosť obce
samosprávny kraj
samostatná zárobková činnosť
samostatne hospodáriaci roľník
samostatne zárobkovo činná osoba
samostatný list
samostatný pedagogický zamestnanec
samostatný schvaľovateľ
sankcia
sankčný charakter
sankčný úrok
sankčný úrok (pri oneskorenej platbe
dane)
SATRO
sčítací operát
роспочтове средство
роспочтовый рік
розробленость/-ість
розсяг і штруктура
подникательского наміріня
розсяг сповномочніня
розсудок
розведженый/- а
розвод
розвод манжелства
розводна сістема земного ґазу
розвиваня подниканя
розвоѐвы тенденції
розвоѐвый проґрам села
росписаня
ручіня
ручне володіня
рукопис
рыбник
рыболов
скорость
скоростный ліміт
з відомностѐв правных наслідків
таріфа
таріфа дани
таріфа ДПГ
таріфа поістного
таріфа переддавку на дань
саморушаюча машына
самоліпка
самосправна компетенція села
самосправный край
самостатне заробкове діяня
самостатно ґаздуючій господарь
самостатно заробково діяюча особа
самостатный лист
самостатный педаґоґічный
заместнанець
самостатный схвалѐватель
санкція
санкчный характер
санкчный урок
санкчный урок (при онескоренім
плачіню дани)
зрахуючій операт
sčítanie ľudu
sebaobslužné úkony
sekcia
sekcia cestnej dporavy a pozemných
komunikácií
sektor
seno
separácia odpadu
sériové číslo
sezónna práca
schéma de minimis
schéma minimálnej pomoci
списованя людей
себеобслужны акты
секція
секція дорожного транспорту і
наземных комунікацій
сектор
сіно
сепарація одпаду
серіове чісло
серзонна робота
схема де мініміс
схема мінімалной помочі
schéma pomoci
schéma pomoci DE MINIMIS na podporu
zamestnanosti DM1/2007
schéma štátnej pomoci de minimis
schéma štátnej pomoci na podporu
zamestnanosti
schéma štátnej pomoci na podporu
zamestnanosti ("Schéma ŠP-002/04")
schéma štátnej pomoci na vzdelávanie
schopnosť
schôdza
schvaľovacia značka
schvaľovateľ
sídlo prevádzky
sídlo príjemcu
signatúra
sirotský dôchodok
sirotský výsluhový dôchodok
situačný náčrt
situačný nákres
situačný plán
situačný snímok pozemku
situovanie
skartačný znak
skartačný znak (spisu)
skládka TKO
skončenie dohody
skončenie pracovného pomeru
skončenie v skúšobnej dobe
skončenie vykonávania alebo
prevádzkovania SZČ
skríning
skupinová diagnostika
схема помочі
схема помочі ДЕ МІНІМІС на
підпору заместнаности ДМ 1/2007
схема штатной помочі де мініміс
схема штатной помочі на підпору
заместнаности
схема штатной помочі на підпору
заместнаности ("Схема ШП-002/04")
схема штатной помочі на научаня
способность/-ість
сходза
схвалѐвача значка
схвалѐватель
місце ходу
резіденція приїмателя
сіґнатура
сиротьска пензія
сиротьска выслугова пензія
сітуачна схема
сітуачный накрес
сітуачный план
сітуачный снимок землі
сітуованя
скартачный знак
скартачный знак (спису)
складка ПКО
скінчіня догоды
скінчіня робочой службы
скінчіня в добі роботы на пробу
скінчіня реалізованя або
проводжаня СЗД
скрінінґ
ґрупова діаґностіка
skupinová forma
skupinová izolácia
skúsenosť
skúšobná doba
skúšobná doba
skúšobná komisia
skúšobná prevádzka stavby
ґрупова форма
ґрупова ізолація
скушеность/-ість
доба роботы на пробу
доба роботы на пробу
комісія на пробованя
ход ставбы на пробу
skúšobný komisár
skutková okolnosť
skutková podstata priestupku
skutočná doba
skutočná držba
skutočne vynaložený oprávnený náklad
комысарь на пробованя
поступковы обставины
поступкова основа провины
реална доба
реалне триманя
реално/-і выналоженый оправненый
наклад
реалный/фактічный став
реалне/фактічне наміріня
поступок
солома
святочне засіданя
слобода
слобода
слободна
слободна професія
слободный
слободный
слободный/слободна
Словацька інформачна служба
Словацька пошта
Словацька справа дорог
Словацька справа дорог
Інвестічного будованя і справы
дорог
Словацькый земельный фонд
обіцянка
обіцянка старосту
слухово постигнута особа
служба додана заграничнов особов
службы АПЗ
службы обчаньского выбавіня
ужывать ся вылучно на штатістічны
наміріня
служобна дорога
служобне зачленіня
служобне одношіня
сменность/-ість
skutočný stav
skutočný účel
skutok
slama
slávnostné zasadnutie
sloboda
sloboda
slobodná
slobodné povolanie
slobodný
slobodný
slobodný/á
Slovenská informačná služba
Slovenská pošta
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest Investičnej
výstavby a správy ciest
Slovenský pozemkový fond
sľub
sľub starostu
sluchovo postihnutá osoba
služba dodaná zahraničnou osobou
služby APZ
služby občianskeho vybavenia
slúži výlučne na štatistické účely
služobná cesta
služobné zaradenie
služobný pomer
smennosť
smer
smer obhliadky
smernica
snehová fréza
snúbenec
so sídlom
sobášiaci
sobášny list
sociálna inklúzia
sociálna komunitná práca
sociálna kuratela
Sociálna poisťovňa
sociálna posudková činnosť
sociálne aktivity
sociálne odkázaná rodina
sociálne poistenie
sociálne postavenie žiadateľa
sociálne služby
sociálne veci
sociálne vylúčenie
sociálne zabezpečenie
sociálno-pedagogická starostlivosť
sociálny fond
sociálny kontakt
sociálny podnik
sociálny posudok
sociálny pôvod
sociálny pracovník
sociálny vývin
som si vedomý
spáchať úmyselný trestný čin
spájacie zariadenie
spalina
spaľovacie zariadenie
späťvzatie
spísanie
spisová agenda
spisová dokumentácia
spisová zložka
spisová značka
spisové číslo
spisový materiál
spisový obal
напрям
напрям обглядкы
смерніця
снігова фреза
зрукованый
із резіденціов
вінчаючій
вінчалный лист
соціална інклузія
соціална комунітна робота
соціална куратела
Соціална поістѐвня
соціалне посудкове діяня
соціалны актівіты
соціално/-і одказана родина
соціалне поіщіня
соціална позіція жадателя
соціалны службы
соціалны діла
соціалне вылучіня
соціална забезпека
соціално-педаґоґічна
старостливость/-ість
соціалный фонд
соціалный контакт
соціалный подник
соціалный посудок
соціалне походжіня
соціалный працовник
соціалный розвиток
єм сі відомый
допустити ся умыселного трестного
діла
споѐваче заряджіня
спалина
спалююче заряджіня
взятя назад
списаня
списова аґенда
списова документація
списова зложка
списова значка
списове чісло
списовый матеріал
списовый обал
splatiť nepeňažný vklad
splátka
splátka
splátkový kalendár
splatnosť
splnenie
splnenie daňových povinností
splnenie povinností odvodu
splnenie povinnosti odvodu preddavku na
poistné na sociálne poistenie a príspevku
na starobné dôchodkové sporenie
сплатити непіняжный вклад
сплачіня
сплачіня
сплатковый календарь
сплатность
сповніня¹, выповніня², зреалізованя³
сповніня данѐвых повинностей
сповніня повинностей одводу
сповнити повинности одводу
переддавку на поістне на соціалне
поіщіня і приспівку на старобне і
пензійне шпоріня
splnenie povinnosti odvodu preddavku na
poistné na zdravotné poistenie
сповнити повинности одводу
переддавку на поістне на здравотне
поіщіня
сповнити повинности одводу
переддавку і приспівку на старобне
пензійне шпоріня
сповніня завязків
сповнити данѐву повинность/-ість
сповнити реґістрачну повинность/ість
сповномочнена особа
сповномочненный про/на
доручованя
сповномочненый на заступницьтво
сповномочненый заступця
спідня часть
спідній завес, спіднє завішіня
спохыбнити
сполегливость/-ість
сполоченьскый контракт
splnenie povinnosti odvodu preddavku і
príspevku na starobné dôchodkové
sporenie
splnenie záväzkov
splniť daňovú povinnosť
splniť registračnú povinnosť
splnomocnená osoba
splnomocnenec pre/na doručovanie
splnomocnený na zastupovanie
splnomocnený zástupca
spodná časť
spodný záves
spochybniť
spoľahlivosť
spoločenská zmluva
spoločenstvo
spoločenstvo
spoločenstvo vlastníkov bytov
spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov
spoločenstvo vlastníkov pozemkov
spoločné podnikanie
spoločne posudzované osoby
spoločné práva
spoločné stravovanie detí a mládeže
spoločník
сполоченство¹, общіна²
сполоченство¹, общіна²
общіна властників квартелів
общіна властників квартелів і
неквартелѐвых просторів
общіна властників земель
сполочне подниканя
довєдна посуджѐваны особы
сполочны права
сполочне стравованя дітей і
молодежі
сполочник
spoločník verejnej obchodnej spoločnosti
spoločník VOS
spoločnosť s ručením obmedzeným
spoločný obecný úrad
spoločný trh
spolok
spolufinancovaná zo zdrojov Európskej
únie
spolufinancovanie
spolujazdec
spolumajetok
spolunažívanie
spoluplatiteľ úhrady na poskytovanú
sociálnu službu
spolupracovať
spolupracujúce subjekty
spoluvlastnícky podiel
spoluvlastníctvo veci
spoluvlastník domu
sponzorský dar
spor
sporenie
spory sa budú riešiť dohodou
spotreba paliva
spotreba pohonných látok
spotrebič
spotrebiteľ
spotrebná daň
spotrebný materiál
spôsob dopravy
spôsob konania
spôsob liečby
spôsob prijímania uznesení
spôsob spracovania
spôsob uznášania
spôsob vykonania
spôsob zaplatenia
spôsob zlepšenia pracovných podmienok
spôsob života mladej generácie
spôsobená škoda
spôsobilosť na právne úkony
spôsobilý bez obmedzenia
spôsobilý s podmienkou
сполочник публічной обходной
компанії
сполочник ПОК
компанія із ручінѐм ограніченым
сполочный сельскый уряд
сполочный торг
сполок
сполуфінанцована зо жрідел
Европской унії
сполуфінанцованя
сполуїздець
сполумаєток
сполунажываня
сполуплатитель заплачіня на
уділѐвану соціалну службу
сполупрацовати
сполупрацюючі субєкты
сполувластницькый поділ
сполувластницьтво річей
сполувластник дому
спонзорьскый дарунок
спор
шпоріня
споры ся будуть рішыти догодов
спотреба палива
спотреба погонных субстанцій
спотребіч
спотребітель
спотребна дань
спотребный матеріал
способ транспорту
способ діяня
способ лічіня
способ приїманя узнесінь
способ спрацованя
способ узнашаня
способ выконаня¹, способ
реалізації²
способ заплачіня
способ зліпшіня робочіх подмінок
способ жывота молодой ґенерації
зробена шкода
способность/-ість на правны акты
способный без огранічіня
способный iз подмінков
spracovanie osobných údajov
spracovateľ otázky
správa 1
správa 2
Správa finančnej kontroly Slovenskej
republiky
správa nehnuteľného majetku a výstavby
správa o činnosti
správa o výsledku auditu
správa obecného majetku
správca cesty
správca cintorína
správca dane
správca domu
správca inžinierskych sietí
správca komunikácie
správca konkurznej podstaty
správca miestnej komunikácie
správca miestnych daní
správca miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
správca pozemných inžinierskych sietí
správca v konkurznom konaní
správca vojenskej dopravy
správna evidencia
správne konanie
správne označiť
správne súdnictvo
správnosť a pravdivosť uvedených údajov
správnosť údajov porovnal s originálom
správny delikt
správny dráhový orgán
správny kolok
správny poriadok
spresniť
sprevádzanie dieťaťa
sprchovací kút
sprievod
sprievodné vozidlo
sprístupnenie/sprístupňovanie
спрацованя особных дат
спрацователь вопросу
справа 1
справа 2
Справа фінанчной контролі
Словацькой републікы
справа негнутельного маєтку і
будованя
справа о діяню
справа о выслідку авдіту
справа сельского маєтку
справуючій дорогу
справуючій цінтерь
справуючій дани
справуючій дому
справуючій інжінірьскы сіті
справуючій комунікації
справуючій конкурзну основу
справуючій містну комунікацію
справуючій містны дани
справуючій містны дани і містный
поплаток за комуналны одпады і
дрібны ставебны одпады
справуючій наземны інжінірьскы сіті
справуючій в конкурзнім поїднаваню
справуючій воєньского транспорту
справна евіденція
справне поїднаваня
добрі означіти
справне судницьтво
справность і правдивость
уведженых дат
справность дат порівнав із
оріґіналом
справный делікт
справный дорожный орґан
справный колок
справный ряд
уточнити
сопроводжаня дітины
спрховачій кут
сопровод, допровод
допроводный мотор
здоступніня/здоступнѐваня
sprostredkované zamestnanie
sprostredkovanie
sprostredkovanie zamestnania
sprostredkovateľ
sprostredkovateľská služba
sprostredkovateľské aktivity
sprostredkovateľský systém
stacionárne spaľovacie zariadenie
stála prevadzkáreň
stála služba
stanica
stanica opatrovateľskej služby
stanovený termín
stanovište
stanoviť
starobné dôchodkové poistenie
starobné dôchodkové sporenie
starobný dôchodok
starosta
starosta obce
starostlivosť o dieťa
státie
stav krajnice
stáva sa splatným celý nedoplatok v
zostávajúcej výške
stavba je postavená v súlade s
dokumentáciou
stavba na bývanie
stavba na pôdohospodársku produkciu
stavba: priemyselná stavba
stavba: vek stavby
stavba: viacúčelová stavba
stavbyvedúci
stavebná konštrukcia
stavebná práca
stavebná sústava
stavebná suť
stavebná sutina
stavebná úprava
stavebná uzávera
stavebné náklady
stavebné práce
stavebné riešenie stavby
stavebné sporenie
робота/заместнаня через
посередника
посередницьтво
посередницьтво роботы/заместнаня
посередник
посереднична служба
посередничны актівіты
посереднична сістема
стаціонарне спалѐваче заряджіня
неперестайна превадзкарня
неперестайна служба
станіця
станіця опатровницькой службы
становеный термін
становиско
становити
старобне пензійне поіщіня
старобне пензійне шпоріня
старобна пензія
староста
староста села
старостливость/-ість о дітину
стояня
став крайніці
ставать ся сплатным цілый
недоплаток в зоставаючій вышці
ставба є збудована в згоді із
документаціов
ставба на бываня
ставба на землѐгосподарьску
продукцію
ставба: промыслова ставба
ставба: вік ставбы
ставба: вецецілѐва ставба
ставбыведучій
ставебна конштрукція
ставебна робота
ставебный комплекс
ставебна суть
ставебна сутина
ставебне поправіня
ставебне заставіня
ставебны наклады
ставебны роботы
ставебне рішіня ставбы
ставебне шпоріня
stavebníctvo
stavebnomontážne práce
stavebno-technický stav domu
stavebný denník
stavebný materiál
stavebný odpad
stavebný projekt
stavebný prvok
stavebný zákon
stavenisko
stavovská organizácia
stáž
sťažnosť: postúpiť sťažnosť
sťažnosť: prešetriť sťažnosť
sťažnosť: prijať sťažnosť
sťažnosť: vybaviť sťažnosť
sťažovateľ
stearín bravčového sadla
stíhanie
stornovať údaj
stránka (občan vo vzťahu k inštitúcii)
strata nepreinvestovaná
stratégia
stratégia prípravy a rozvoja podnikania
strava
stravné
stravné náklady
stravovací režim detí a mládeže
stravovanie
strážna služba
strážne stanovisko
stredisko
stredisko odbornej praxe
stredisko praktického vyučovania
stredisko služieb škole
stredisko školského stravovania
stredná odborná škola
stredná škola
stredná škola
stredné odborné učilište
stredný podnik
strecha
strelná zbraň
ставебницьтво
ставебномонтажны роботы
ставебно-технічный став дому
ставебный денник
ставебный матеріал
ставебный одпад
ставебный проєкт
ставебна частка
ставебный закон
ставениско
ставовска орґанізація
стаж
скарга: поступити скаргу
скарга: перешетрити скаргу
скарга: прияти скаргу
скарга: выбавити скаргу
скаржытель
стеарін свиньского сала
постигованя
сторновати дата
сторінка (обчан в одношіню к
інштітуції)
страта непереінвестована
стратеґія
стратеґія рыхтованя/готовліня і
розвиваня подниканя
страва
стравне
стравны наклады
стравовачій режім дітей і молодежі
стравованя
стражна служба
стражне становиско
центер
центер одборной практікы
центер практічного учіня
центер служб школі
центер школьского стравованя
середня одборна школа
середня школа
середня школа
середнє одборне учіліще
середній подник
стріха
стрільна збрань
strešné okno
strojopis
strom je napadnutý škodcami
strpieť
strukoviny
stupeň odkázanosti na sociálnu službu
stupeň vzdelania
styk s verejnosťou
subdodávka
subjekt verejnej správy
súbor archívnych dokumentov
súbor geodetických informácií
súbor popisných informácií
subvenčný podvod
súčet riadkov
súčiniteľ
súčinnosť
súdne konanie
súdne rozhodnutie
súdne rozhodnutie o dôkaze smrti
súdne rozhodnutie o povolení uzavrieť
manželstvo
súdnictvo
súdny exekútor
súdny poplatok
súdny spis
súdny spor
súdny tlmočník
súdom schválená dohoda
súdom určená správa
súdom ustanovený opatrovník
súhlas k spracovaniu osobných údajov
súhlas s užívaním stavby
súhlas s výrubom
súhlasí s originálom
súhlasím so spracovaním osobných údajov
a ich poskytovaním inej osobe pre účely
súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti
boli použité a spracované v informačnom
systéme úradu
súhlasné vyhlásenie
súhrnný výkaz
súhrnný výkaz dodatočný
стрішный облак
строѐпис
стром є нападженый шкодцями
стерпіти
струковины
ступінь одказаня на соціалну
службу
ступінь освіты/едукації
контакт із публіков
субдодавка
субєкт публічной справы
комплекс архівных документів
комплекс ґеодетічных документів
комплекс пописных інформацій
субвенчный подвод
зрахованя шориків/рядків
взаімодіятель, коефіцієнт
взаімодіяня
судне поїднаваня
судне рішіня
судне рішіня о доказаню смерти
судне рішіня о поволіню вступити до
манжелства
судницьтво
судный екзекутор
судный поплаток
судный спис
судный спор
судный тлумачник
судом схвалена догода
судом становена справа
судом становеный опатровник
суглас на спрацованя особных дат
суглас на хоснованя ставбы
суглас із вырубом
є згодне із оріґіналом
суглашу із оброблінѐм особных дат і
їх поданѐм іншій особі за умыслом
суглашу, жебы дата уведжены в
жадости были схоснованы і
оброблены в інформачній сістемі
уряду
одобрююче выголошіня
сумарный выказ
сумарный выказ додаточный
súhrnný výkaz opravný
súhrnný výkaz riadny
súkromná bezpečnostná služba
súlad s právnymi predpismi
suma odvedená
suma znižujúca výsledok hospodárenia
suma zrazená
súpis
súpis šlachty
súpisné číslo
súprava
súradnicový systém
susedná parcela
susedná stavba
sústava
сумарный выказ оправный
сумарный выказ рядный
сукромна безпечностна служба
згода із правныма передписами
сума одведжена
сума знижуюча выслідок
господаріня
сума стягнута
супис¹, список²
список арістокрації
суписне чісло
зостава
сурадницѐва сістема
сусідня парцела
сусідня ставба
сістема¹, комплекс²
sústava podvojného účtovníctva
сістема подвойного учтовницьтва
sústava základných a stredných škôl
комплекс основных і середніх школ
sústavná príprava dieťaťa na povolanie
непереставаюче
рыхтованя/готовліня дітины на
професію
sústavná príprava na povolanie
непереставаюче
рыхтованя/готовліня на професію
sústavne pripravovať sa na povolanie
непереставаючо/-і ся
рыхтовати/готовити на професію
súťaž
сутяж
súvaha
сувага
súvaha
сувага
súvisiace priestory
навязаны просторы
súvisiaci priestor
навязаный простор
súvislosť
контекст
svedomie
сумліня
svetlá výška
світла вышка
svetlomet
рефлектор
svojím podpisom
своїм підписом
svojpomoc
свойпоміч
svojpomocne (uskutočniť stavbu)
свойпомочно/-і (зреалізовати
ставбу)
symboly samosprávy
сімболы самосправы
syndróm týraného dieťaťa
сіндром мученой дітины
systém finančného riadenia štátnej pomoci сістема фінанчного ряджіня
a štrukturálnych fondov
штатной помочі і штруктуралных
фондів
systém výchovy k zdravej a bezpečnej
сістема выховы к здравій і безпечній
práci
роботі
systematická časť
systémová porucha
širší okruh
škodová udalosť
škola s celodennou výchovou
škola v prírode
školiteľ
školné
školská dochádzka
školská jedáleň
školská kuchyňa
školská legislatíva
školské hospodárstvo
školské stravovanie
školské stredisko záujmovej činnosti
školské účelové zariadenia
сістематічна часть
сістемова поруха
шыршый округ
шкодова подія
школа із цілоденнов выховов
школа в природі
школитель
школне
школьске дохаджаня
школьска їдалня
школьска кухня
школьска леґіслатіва
школьске господарьство
школьске стравованя
школскый центер інтересовых
актівіт
школьскы цілѐвы заряджіня
školské výpočtové stredisko
školský klub detí
školský rok
školský vek
šot
špecializované pracovisko
špeciálna materská škola
школьскый компютерный центер
школьскый клуб дітей
школьскый рік
школьскый вік
шот
шпеціалізоване місце роботы
шпеціална матерьска школа
špeciálna služba
špeciálna stredná škola
špeciálna základná škola
špeciálna znalosť
špeciálne výchovné zariadenie
špeciálny stavebný úrad
špecifické podmienky
špecifický symbol
špecifikácia dreviny
špecifikum
šport
športová škola
štádium choroby
štandardný pracovný postup
štát daňovej rezidencie
štát narodenia
štát schengenského priestoru
štát vydania
štatistická klasifikácia
štatistická klasifikácia ekonomických
činností
шпеціална служба
шпеціална середня школа
шпеціална основна школа
шпеціалне знаня
шпеціалне выховне заряджіня
шпеціалный ставебный уряд
шпеціфічны подмінкы
шпеціфічный сімбол
шпеціфікація стромовой одроды
шпеціфіка
шпорт
шпортова школа
штадія хвороты
штандардный робочій поступ
штат данѐвой резіденції
штат народжіня
штат шенґеньского простору
штат выданя
штатістічна класіфікація
штатістічна класіфікація
економічных діянь
štatistický údaj
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad SR
štatistický výkaz
štátna dotácia
štátna jazyková škola
štátna pamiatková starostlivosť
Štátna pokladnica
štátna pomoc
štátna sociálna dávka
štátne občianstvo
štátne občianstvo Slovenskej republiky
štátne sociálne dávky
štátnozamestnanecký pomer
štátny dopravný úrad
štátny fond
Štátny fond rozvoja bývania
štátny občan
štátny okresný hygienik
štátny peňažný ústav
štátny podnik
štátny požiarny dozor
štátny príslušník
štátny rozpočet Slovenskej republiky
štátny stavebný dohľad
štátny subjekt
štátny sviatok
Štátny vodohospodársky podnik
štatút
štatút obce
štatutár
štít
štruktúra
štrukturálny fond
študent
študent v dennej forme
študijná návšteva
študijný odbor
študijný program
študijný program akreditovaný
штатістічны дата
Штатістічный уряд Словацькой
републікы
Штатістічный уряд СР
штатістічный выказ
штатна дотація
штатна языкова школа
штатна памяткова старостливость/ість
Штатна каса
штатна поміч
штатна соціална давка
штатне обчаньство
штатне обчаньство Словацькой
републікы
штатны соціалны давкы
штатнозаместнанецькa служба
штатный уряд транспорту
штатный фонд
штатный фонд розвиваня бываня
штатный обчан
штатный окресный гіґєнік
штатный піняжный інштітут
штатный подник
штатне пожарне дозераня
штатный прислушник
штатный роспочет Словацькой
републікы
штатный ставебный догляд
штатный субєкт
штатне свято
Штатный водогосподарьскый
подник
штатут
штатут села
штатутарь
щіт
штруктура
штруктуралный фонд
штудент
штудент денной формы
штудійна навщіва
штудійный одбор
штудійный проґрам
штудійный проґрам акредітованый
štúdium
štúdium archívnych dokumentov
štúdium zbierkových predmetov
štvorcová siaha
štvrťrok kalendárneho roka
tabuľka s evidenčným číslom
ťahač
ťahač návesov
tachograf
tajomník komisie
ťarcha
taxácia
taxislužba
ťažba a dobývanie
ťažiskový plán
ťažké zdravotné postihnutie
ťažkosť
technická norma
technická služba
technická vybavenosť
technické dáta
technické osvedčenie
technické podlažie
technické riešenie
technické služby mesta
technické zabezpečenie
technické zhodnotenie majetku
technicko-hospodárske mapovanie
technický doprovod
technický opis
technický opis stavby
technický preukaz vozidla
technický prostriedok
technický stav (budovy)
telefax
telefonický hovor
telekomunikačná služba
telesný rast
telesný vývin
telovýchovné zariadenia pri zariadeniach
pre deti a mládež
téma
téma štúdia
tematická databáza
tematická databáza archívu
штудія
штудованя архівных документів
штудованя збірковых річей
штворцѐва сяга
штвртьрік/квартал календарьного
рока
таблічка із евіденчным чіслом
тягач
тягач влеків
тахоґраф
таѐмник комісії
тярха
таксація
таксіслужба
тяжба і добиваня
план тяжбы
тяжке здравотне постигнутя
тяжкость
технічна норма
технічна служба
технічне выбавіня
технічны дата
технічне освідчіня
технічный шток
технічне рішіня
технічны службы міста
технічна забезпека
технічне згодночіня маєтку
технічно-господарьске мапованя
технічный допровод
технічный опис
технічный опис ставбы
технічный преуказ мотора
технічне средство
технічный став (будовы)
телефакс
телефонічный говор
телекомунікачна служба
тілесный рост
тілесный розвиток
тіловыховна установа при
заряджіню про дітей і молодеж
тема
тема штудій
тематічна датабаза
тематічна датабаза архіва
tempomat
tepelná ochrana
tepelnoizolačný systém
tepelný príkon
teplá úžitková voda
teplo
testament
text
textový editor
tieseň
tichý spoločník
titul
titul čestný občan
tlač
tlačiareň
tlaková fľaša
tlecia doba
tlmočenie artikulačné
tlmočenie taktilné
tlmočenie v posunkovej reči
tlmočník
točnica
tónované sklo
topografia
toto potvrdenie sa vydáva pre úradnú
potrebu
tovar
tovar dodaný s inštaláciou
tovar dodaný s montážou
tovar oslobodený od dane
továrenská značka
továrenská značka vozidla
toxikománia
transakcia
tranzitný zamestnanec
trest
trest odňatia slobody
trestné konanie
trestné stíhanie
trestne stíhaný
trestno-právna zodpovednosť
trestnoprávny dôsledok
trestný čin
trestný zákon
tretí stupeň vysokoškolského štúdia
темпомат
термо охорона
термоізолачна сістема
тепловый прикон
тепла ужыткова вода
тепло
тестамент
текст
текстовый едітор
нужда
тихый сполочник
тітул
тітул честный обчан
тиск, друк
тискарня, друкарня
тлакова фляшка
доба тліня
тлумачіня артікулачне
тлумачіня тактілне
тлумачіня в посунковій бісіды
тлумачник
точніця
тмаве скло
топоґрафія
тото потверджіня ся выдавать про
урядну потребу
товар
товар доданый із іншталаціов
товар доданый із монтажов
товар ослободженый од дани
фабрикова значка
фабрикова значка мотора
токсікоманія
транcакція
транзітный заместнанець
трест
трест однятя слободы
трестне поїднаваня
трестне постигованя
трестно/-і постигованый
трестно-правна одповідность/-ість
трестноправный дослідок
трестне діло
трестный закон
третій ступінь высокошкольскых
штудій
tretí štát
tretia krajina
tretia osoba
trh
trh práce
trhavina
trhové miesto
trieda v materskej škole
trigonometer
trojstranný obchod
trolejbusová doprava
trolejové vedenie
trovy exekúcie
trovy konania
trvalé dopravné značenie
третій штат
третя держава
третя особа
торг
торг роботы
выбушнина
торгове місце
класа в матерьскій школі
тріґонометер
тристоронный обход
тролейбусовый транспорт
тролеѐве веджіня
тровы екзекуції
тровы поїднаваня
тырвале транспортне значіня
trvalé trávne porasty
тырвалы травы
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky тырвале упущіня од вымаганя
поглядавкы
trvale vyradený majetok
тырвало вырядженый маєток
trvalý trávny porast
тырвала трава
trvanie prípravy na prac. upl.
доба рыхтованя/готовліня на
робоче уплатніня
trvanie zapracovania
доба/час запрацованя
tržba
тыржба
tržba
тыржба
tuhý stav
певный став
turnusová prevádzka
турнусовый ход
tútor
тутор, опікун
tuzemská osoba
туземска особа
tuzemsko
туземско
tuzemsko
туземско
tvaromiestna obhliadka
обглядка на місці
tvorba
творіня
tvorba opravnej položky
творіня оправной положкы
tvorba rezerv
творіня резерв
tvorivé aktivity osoby
творчі актівіты особы
tvrdenie proti tvrdeniu
тверджіня протів тверджіню
typ nadstavby vozidla
тіп надставбы мотора
typ organizačnej zložky
тіп орґанізачной зложкы
typ podniku
тіп поднику
typ prevádzkarne
тіп превадзкарні
typ vozidla
тіп мотора
typ vzdelávania
тіп научаня
typové schválenie ES
тіпове схваліня ЕС
typový rad
тіповый ряд
týždenný pracovný čas
ublíženie na zdraví
ubytovacie a stravovacie služby
ubytovacie priestory v zariadeniach pre
deti a mládež
účastník dohody
účastník združenia
účastník zmluvy o združení
učebňa
účel stavby
účel výpožičky
účelnosť
účelová komunikácia
účelové sporenie
účelový objekt
účet zriadený v banke
učilište
účtovací predpis
účtovať v sústave jednoduchého
účtovníctva
účtovať v sústave podvojného účtovníctva
účtovná evidencia
účtovná jednotka
účtovná jednotka
účtovná kniha
účtovná závierka
účtovné doklady
účtovné obdobie
účtovné výkazy
účtovníctvo
účtovný doklad
účtovný výkaz
účtovný záznam
udalosť
udelenie výnimky
udeliť licenciu na
udeliť ocenenie in memoriam
udeliť verejné uznanie
udržateľnosť
udržateľnosť z finančného a
prevádzkového hľadiska
údržba
údržbový správca
udržiavacia práca
тыжденный робочій час
уближыня на здоровю
службы на уквартелѐваня і
стравованя
просторы на уквартелѐваня в
заряджінях про дітей і молодеж
участник догоды
участник здружіня
участник контракту о здружіню
класа
наміріня ставбы
наміріня выпожычкы
цілѐвость
цілѐва комунікація
цілѐве шпоріня
цілѐвый обєкт
учет заведженый в банці
учіліще
учтуючій передпис
учтовати в сістемі простого
учтовницьтва
учтовати в сістемі подвойного
учтовницьтва
учтовна евіденція
учтовна єдинка
учтовна єдинка
учтовна книга
учтовна завірка
учтовны доклады
учтовна доба
учтовны выказы
учтовницьтво
учтовный доклад
учтовный выказ
учтовный зазнам
подія
уділіня вынятку
уділити ліценцію на
уділити оцініня ін меморіам
уділити публічне узнаня
утримательность/-ість
утримательность/-ість з фінанчного
і ходового боку погляду
утримованя¹, сервіс²
сервісный справуючій
уртимуюча робота
udržiavať komunikáciu v zjazdnosti
uhoľné odvetvie
úhrada
úhrada platby
úhrada straty
úhrada úrokov
úhrada za poskytovanú sociálnu službu
úhrada zdravotníckeho pracovníka
uhradiť náklady
úhrn čiastkových základov dane
úhrn preddavkov
úhrn príjmov
uchádzač
uchádzač
uchádzač
uchádzač o zamestnanie
uchádzač o zamestnanie so zdravotným
postihnutím
uchádzač o zamestnanie so zdravotným
postihnutím
uchádzať sa
uchovať všetky doklady
uchovať/uchovávať
ujma
ujma na zdraví
ukazovateľ
ukážka
ukladací priestor
ukladací znak
ukladací znak (spisu)
ukladacia jednotka
ukončené vzdelanie
ukončenie štúdia
ukončený konkurz
úkony sebaobsluhy
úkony starostlivosti o domácnosť
úkony starostlivosti o svoju domácnosť
úľava na dani
uložené lístky
uloženie
uloženie/ukladanie dát
утримовати дорогу в ставі єй
хоснованя
угольна сфера
заплачіня
заплачіня
заплачіня страты
заплачіня уроків
заплачіня за уділену соціалну
службу
заплачіня здравотницького
працовника
заплатити наклады
сумар частковых основ дани
сумар переддавків
сумар приймів
кандідат, адепт, претендент
кандідат, адепт, претендент
кандідат, адепт, претендент
кандідат на роботу
кандідат на роботу із здравотным
постигнутѐм
кандідат на роботу із здравотным
постигнутѐм
уходити ся
усховати вшыткы документы
сохранити/сохраняти, усховати,
хоронити
шкода
шкода на здоровю
указователь, індікатор
укажка¹, указаня², взор³
простор на одкладаня
знак одкладаня
знак одкладаня (спису)
єдинка одкладаня
скінчена освіта
скінчены штудія
скінченый конкурз
акты себеобслугы
акты старостливости о домашность
акты старостливости о свою
домашность
улява на дани
усховный листок
усхованя
усхованя дат
uložiť zákaz činnosti
uložiť/ukladať odvod, penále, pokutu
umelé kúpalisko
umelecké dielo
umelecký predmet
umenie, zábava a rekreácia
umiestnenie reklamného zariadenia
поручіти заказ діяня
поручіти одвод, пенале, покуту
умеле купалиско
умелецьке діло
умелецька річ
уміня, забава і рекреація
положіня рекламного заряджіня
umiestnenie stavby
umiestnenie/umiestňovanie
umiestniť niekoho do zariadenia pre
seniorov
umožniť výkon kontroly
úmrtie
úmrtie
úmrtný list
úmyselne
úmyselný trestný čin
únia
únik
univerzal
uplatňiť daňový výdavok
положіня ставбы
положіня¹, локалізованя², даваня³
дати дакого до заряджіня про
сеніорів
доволити выкон контролі
смерть
смерть
смертный лист
умыселно/-і
умыселне трестне діло
унія
уник, утікнутя
універзал
уплатнити данѐвый выдавок
uplatnenie sa na trhu práce
uplatniť daňovú stratu z predchádzajúcich
zdaňovacích období
uplatniť daňový bonus
uplatňiť daňový výdavok
uplatniť daňový výdavok percentom z
príjmu
uplatniť lehotu na podanie daňového
priznania
uplatniť nárok na
uplatniť nárok na daňový bonus
уплатнити ся на торзі роботы
уплатнити данѐву страту зо
скоршых зданюючіх доб
уплатнити данѐвый бонус
уплатнити данѐвый выдавок
уплатнити данѐвый выдавок
процентом з прийму
уплатнити леготу на поданя
данѐвого призныня
уплатнити претензію на
уплатнити претензію на данѐвый
бонус
уплатнити одрахованя дани
уплатнити доказательны выдавкы
uplatniť odpočítanie dane
uplatniť preukázeteľné výdavky
uplatniť si nárok na niečo
уплатнити сі претензію на дашто
uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane уплатнити сі незданительну часть
основы дани
uplatniť si úľavu na dani
уплатнити сі уляву на дани
uplatniť úľavu na dani
уплатнити уляву на дани
uplatniť výdavky percentom z príjmov
уплатнити выдавкы процентом з
приймів
uplatniť výdavky percentom z príjmu
уплатнити выдавкы процентом з
прийму
uplatniť zníženie základu dane
уплатнити знижіня основы дани
uplatniť zrážkovú daň
уплатнити зражкову дань
uplatniť/uplatňovať/uplatnenie/uplatňovanie уплатнити/уплатнѐвати/уплатнѐваня
úplná rodina
úplné znenie nariadenia
úplné znenie zákona
úplnosť a pravdivosť údajov
úplnosť údajov potvrdil
uplynúť
uplynutie
uplynutie dohodnutej doby
upomienka
upozornenie
úprava bytu
úprava garáže
úprava rodinného domu
úprava staveniska
úprava základu dane
upravená daňová povinnosť
upravená vlastná daňová povinnosť
upravená výška dane po znížení
upraviť/upravovať
uprednostňovanie
upresnenie
upúšťa sa od miestneho zisťovania
úrad podá podnet orgánom činným v
trestnom konaní na začatie konania
úrad práce
úrad práce, sociálnych veci a rodiny
úradne osvedčený
úradne overená (foto)kópia
úradne overená kópia
úradné overenie
úradný doklad
úradný dokument
úradný jazyk
úradný overovateľ
úradný preklad
úradný preklad do slovenského jazyka
комплетна родина
повный обсяг наряджіня
повный обсяг закона
повнота і правдивость/-ість дат
повноту дат потвердив
протечі
протечіня
протечіня догвареной добы
упомінка
упозорніня
поправіня квартеля
поправіня ґаражу
поправіня родинного дому
поправіня ставениска
корекція основы дани
поправена данѐва повинность/-ість
поправена властна данѐва
повинность/-ість
поправена вышка дани по знижыню
поправити/поправляти,
направити/направляти,
реґуловати,
коріґовати
преферованя
уточніня
одступлює ся од містного зіщованя
уряд дасть імпулз орґанам чінным в
трестнім поїднаваню на зачатя
поїднаваня
уряд роботы
уряд роботы, соціалных діл і
родины
урядно/-і освідченый
урядно/-і овірена (фото) копія
урядно/-і овірена копія
урядне овіріня
урядный документ
урядный документ
урядный язык
урядный овірѐватель
урядный переклад
урядный переклад до словацького
языка
úradný účel
úradný vestník
úradný vestník Európskej únie
urážka
urážka na cti
urbársky majetok
určenie otcovstva
určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu
урядне наміріня/урядный ціль
урядный вістник
урядный вістник Европской унії
ображіня
ображіня на почливости
урбарьскый маєток
становіня отцѐвства
становіня отцѐвства ку
ненародженій дітині
určenie súpisného a orientačného čísla
становіня суписного чісла і
орьєнтачного чісла
určenie výživného
становіня выжывного
určený operát
становеный операт
určiť daňovú povinnosť
становити данѐву повинность
určitá doba
вызначеный час, іста доба
úrok
урок
úrok z omeškania
урок з онескоріня
úrok z peňažných prostriedkov na bežných урок з піняжных средств на
účtoch
звычайных учтах
úrokový poplatok
уроковый поплаток
úrokový príjem
уроковый приєм
úroky z dlhov
урокы з довгів
urologické ochorenia
уролоґічны хвороты
urýchlené vybavenie
скоріше выбавіня
usadenie
забываня, удомашніня
úschova
усхова
uskutočniť zdaniteľný obchod
зреалізовати зданительный обход
uskutočniť/uskutočňovať
зреалізовати/реалізовати
usmernenie
усмерніня¹, інштрукція²
usmernenie Riadiaceho orgánu
усмерніня Рядячого орґану
usmrtenie
умертя
úspora
ушпора
usporiadateľ
орґанізатор
usporiadateľ podujatia
орґанізатор акції
usporiadateľská služba
орґанізаторьска служба
ustanovenie poručníka
становіня поручника
ustanovenie zákona
установіня закона
ustanovený zodpovedný zástupca
становеный одповідный заступця
ustanovizeň
установізня
ustanovujúce zasadnutie
установуюче засіданя
ústav
інштітут¹, установа², устав³
ústava SR
конштітуція СР
ústavná starostlivosť
уставна старостливость/-ість
ústavná výchova
уставна выхова
ústavná zdravotná starostlivosť
ústne
ústne konanie
ústne podanie
ústne pojednávanie priestupku
ústne vyzvanie
ústredie
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ústrižok
ušlá odmena
ušlý zárobok
utečenec
útvar
útvar odborných poradenských služieb
útvar sociálneho zabezpečenia
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
úväzok (pracovný)
uvedenie do prevádzky
uvedenie priestorov do prevádzky
uvedomiť si
uvedomiť si právne následky
úver
uverejniť
uviesť ďalšie údaje
uvoľnenie
uzatvoriť dohodu
uzatvorenie dohody
uzatvorenie manželstva
uzávierka
uzávierka cesty
uzávierka miestnej komunikácie
uzavreté účtovné obdobie
uzavretie manželstva
uzavrieť dohodu v tiesni
uzavrieť manželstvo
uzavrieť/uzavierať
územie Slovenskej republiky
územné plánovanie
územný rozsah
územný samosprávny a správny celok
уставна здравотна старостливость/ість
устно/-і
устне поїднаваня
устне поданя
устне поїднаня провины
устне вызваня
централа, главне ряджіня
Централа роботы, соціалных діл і
родины
блочок, блок
страчена одміна
страченый заробок
утеченець
одділ
одділ одборных і порадных служб
одділ соціалной забезпекы
уваджаючій педаґоґічный
заместнанець
увязок (робочій)
уведжіня до ходу
уведжіня просторів до ходу
усвідомити сі
усвідомити сі правны дослідкы
увер
уверейнити, публіковати
увести далшы дата
увольніня
доїднати догоду
доїднаня догоды
вступліня до манжелства,
повінчаня
запертя¹, одставка²
одставка дорогы
одставка містной комунікації
заперта учтовна доба
вступліня до манжелства/повінчаня
доїднати догоду в нужді
вступити до манжелства, повінчати
скінчіти¹, вступити до², доїднати³,
заперти4
теріторія Словацькой републікы
теріторіалне планованя
теріторіалный розсяг
уземный самосправный цілок
územný úrad
uznaný lesný porast
uznesenia majú odporúčací charakter
uznesenia sa nezverejňujú
uznesenie obecného zastupiteľstva
úžitková voda
úžitkové vozidlo
užitočná hmotnosť
užívacie povolenie (stavby)
теріторіалный уряд
признане лісне ростлинство
резолуції мають характер
одпоручаня
резолуції не суть публікованы
v dvoch vyhotoveniach
v postavení
v súlade s platnou legislatívou
резолуція сельского заступітельства
ужыткова вода
ужытковый мотор
хосенна вага
поволіня на хоснованя/ужываня
(ставбы)
хосновати, ужывати
хоснованя/ужываня квартеля
хоснованя/ужываня ставбы
хосновати/ужывати призвіско
хосновати/ужывати родинный дім
на тырвале бываня
ужыватель загороды
в часі
в частці
в годинах
в наймі
в ході
в припаді недотриманя подмінок
уведженых у выроці будуть
выводжены санкції против жатателя
за притомности
в сумі
в нужді
в туземску
в завіслости
в змыслі платного рішіня
так як установують нескоршы
передписы
в двох выготовлінях
в поставіню, в позіції
в згоді із платнов леґіслатівов
v súlade s podmienkami zákona
v tuzemsku
v zahraničí
valorizovať
variant
váš list zo dňa
vážnosť
в згоді із подмінками закона
в туземску
в заграничу
валорізовати
варіанта
ваше письмо з дня
важность
užívať
užívanie bytu
užívanie stavby
užívať priezvisko
užívať rodinný dom na trvalé bývanie
užívateľ záhrady
v čase
v čiastke
v hodinách
v nájme
v priebehu
v prípade nedodržania podmienok
uvedených vo výroku budú vyvodené proti
žiadateľovi sankcie
v prítomnosti
v sume
v tiesni
v tuzemsku
v závislosti
v zmysle platného rozhodnutia
v znení neskorších predpisov
vážny dôvod
väzba
важна причіна
вязба¹ (трестне право), навязаня²
včas
včetne
vdova
vdovec
vecná kontrola
vecná správnosť
vecne
vecné hľadisko
vecne príslušné oddelenie
в данім часі
враховано
вдова
вдовець
предметна контроля
обсягова справность/-ість
предметно¹, обсягово²
предметный погляд
обсягово прислушне одділіня
vecne príslušný
vecne príslušný stavebný úrad
обсягово прислушный
обсягово прислушный ставебный
уряд
предметне безпечностне средство
матеріалный дарунок
науково-выскумный ряд музея
веджіня моторів
ведуча орґанізачна зложка
ведучій архіва
ведучій одбору
ведучій поднику
ведучій місця роботы
ведучій заместнанець
веґетачный покій
векторова катастрална карта/мапа
чіслова
векторова катастрална карта/мапа
нечіслова
векторовый ґеодетічный підклад
векторовый ґеодетічный підклад
трансформованый
велитель
велитель засягу
великообход і малообход
великость поднику
великостна катеґорія
великый подник
дати окрему старостливость/-ість
звышованю кваліфікації
публічна каналізація
публічна обходна компанія
публічна обходна сутяж
публічна справа
публічна справа і оборона
vecný bezpečnostný prostriedok
vecný dar
vedecko-výskumný poriadok múzea
vedenie motorových vozidiel
vedúca organizačná zložka
vedúci archívu
vedúci odboru
vedúci podniku
vedúci pracoviska
vedúci zamestnanec
vegetačný pokoj
vektorová katastrálna mapa číselná
vektorová katastrálna mapa nečíselná
vektorový geodetický podklad
vektorový geodetický podklad
transformovaný
veliteľ
veliteľ zásahu
veľkoobchod a maloobchod
veľkosť podniku
veľkostná kategória
veľký podnik
venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu
kvalifikácie
verejná kanalizácia
verejná obchodná spoločnosť
verejná obchodná súťaž
verejná správa
verejná správa a obrana
verejná studňa
verejná súťaž
verejne
verejné hlasovanie
verejné obstarávanie
verejné podujatie
verejné povinné zdravotné poistenie
verejné právo
verejné priestranstvo
verejne prístupné miesto
verejne prístupný register
verejné prostriedky
verejné uznanie
verejné zasadnutie
verejné zdravie (zdravie verejnosti)
verejne zdravotne poistený/á
verejné zdravotníctvo
verejné zhromaždenie obyvateľov obce
verejnoprávna inštitúcia
verejnoprospešná práca
verejnoprospešné služby
verejný činiteľ
verejný orgán
verejný poriadok
verejný prostriedok
verejný sektor
verejný vodovod
verejný záujem
verejný záujem: nie je v rozpore s
verejným záujmom
verzia
verzia
vetranie
vhodné podmienky na výkon práce
публічна студня
публічна сутяж
публічно/-і
публічне голосованя
публічне обстараваня
публічна акція
публічне повинне здравотне поіщіня
публічне право
публічный простор
обще доступне місце
публічно доступный реґістер
публічны средства
публічне узнаня
публічне засіданя
публічне здоровя (здоровя публікы)
публічно здравотно поіщеный/- а
публічне здравотницьтво
публічне згромадѐваня жытелів
села
публічноправна інштітуція
публічнопроспішна робота
публічнопроспішны службы
публічный діятель
публічный орґан
публічный порядок
публічне средство
публічный сектор
публічный водовод
общій інтерес
общій інтерес: не є в розпорі із
общім інтересом
верзія
верзія
люфтованя
добры подмінкы на выкон роботы
vchod
viacdňové výberové konanie
viazaná živnosť
viazaný list (viazané listy)
vibrácia
viditeľnosť
viesť daňovú evidenciu
viesť súdny spor
vina: klásť za vinu
vizitka
вход
вецеднѐвый выберовый конкурз
вязана жывность
вязаный лист (вязаны листы)
вібрація
видность/-ість
вести данѐву евіденцію
вести судный спор
вина: дати за вину
візітка
vízum
vjazd
vklad na vkladnej knižke
vklad spoločníka
vkladaný majetok
vkladná knižka
vládna sieť
vlajka obce
vlajkový stožiar
vlastná daňová povinnosť
vlastná daňová povinnosť na úhradu
vlastná daňová povinnosť upravená o
vlastná doprava
vlastná ochrana
vlastná potreba
vlastné dieťa
vlastné podnikanie
vlastné príjmy
vlastné zistenie
vlastnícka hranica
vlastnícke právo k pozemku
vlastnícke vzťahy
vlastník bytu
vlastník stavby
vlastník záhrady
vlastník zbierkového predmetu
vlastnoručne
vlastnoručne podpisovať
vlastnosť
vlastný kapitál
vlastný príjem
z vlastných prostriedkov
vlastný vklad
vlastný záujem
vlastný zdroj
vlhkosť
vniknutie
vnútorné postredie
vnútorný audit
vnútorný predpis
vnútorný predpis
vnútroštátne zákonodarstvo
vo výške povinného podielu
віза
вязд
вклад на вкладній книжці
вклад сполочника
вкладаный маєток
вкладна книжка
владна сіть
застава села
стовп на заставу
властна данѐва повинность/-ість
властна данѐва повинность/-ість на
заплачіня
властна данѐва повинность/-ість
управлена о
властный транспорт
властна охорона
властна потреба
властна дітина
властне подниканя
властны приймы
властне зіщіня
властницька граніця
властницьке право к землі
властницькы одношіня
властник квартеля
властник ставбы
властник загороды
властник збірковой річі
властноручно/-і
властноручно/-і підписовати
властность¹, якость², атрібут³
властный капітал
властный приєм
з властных средств
властный вклад
властный інтерес
властне жрідло
вільгіть
проникнутя
внутрішне окружіня
внутрішній авдіт
внутрішній передпис
внутрішній передпис
внутроштатне законодарьство
во вышці повинного поділу
voda určená na kúpanie
vodárenská úprava
vodárne a kanalizácie
vodičská prax
vodičské oprávnenie
vodičský preukaz
vodná stavba - studňa
vodné, stočné
vodohospodársky orgán
вода становена на купаня
водарьска реґулація
водарні і каналізації
шоферьска практіка
шоферьске оправніня
шоферьскый преуказ
водна ставба - студня
водне, сточне
водогосподарьскый орґан
vodorovná dopravná značka
vodovodná prípojka
vodovodné potrubie
vojenská doprava
vojenská správa
vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
рівна транспортна значка
водоводна припойка
водоводна рула
воєньскый транспорт
воєньска справа
воєньскый уряд соціалной
забезпекы
вольба штатного обчаньства
вольна жывность
вольне робоче місце
вольный лист
вольный обіг
вонкашній звук
вонкашнє означіня
вонкашнє окружіня
мотор
мотор дорожного товарного
транспорту
мотор реґулерного автобусового
транспорту
возовый парк
возик
дорога без крайніць
выписованя
вплив омамуючіх субстанцій
вернуте дня
вернутя дани подорожнім
вернутя дани з приданый годноты
voľba štátneho občianstva
voľná živnosť
voľné pracovné miesto
voľný list
voľný obeh
vonkajší zvuk
vonkajšie označenie
vonkajšie prostredie
vozidlo
vozidlo cestnej nákladnej dopravy
vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy
vozidlový park
vozík
vozovka
vpisovanie
vplyv omamných látok
vrátené dňa
vrátenie dane cestujúcim
vrátenie dane z pridanej hodnoty
vrátenie nadmerného odpočtu dane
vrátiť daňový preplatok
vrátiť poskytnuté finančné prostriedky
v plnej výške
vratná daň z pridanej hodnoty
vstup
вернутя надмірного одрахованя
дани
вернути данѐвый переплаток
вернути уділены фінанчны средства
в повній вышці
навернутя дани з приданой годноты
вступ
vstupný pohovor
všeobecná služba
všeobecne
všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách
všeobecné ohrozenie
všeobecne prospešná služba
všeobecne záväzné nariadenie
všeobecne záväzné nariadenie obce
všeobecne záväzný právny predpis
všeobecný rozpočet Európskej únie
všeobecný záujem
výbava
vybavenosť
vybaviť sťažnosť
výber
výber uchádzačov
výberová komisia
výberové konanie
výbor pre otázky zamestnanosti
вступный поговор
обща служба
обще
обще наряджіня о ґруповых
вынятках
обще огрожіня
обще проспішна служба
обще завязуюче наряджіня
обще завязуюче наряджіня села
общій завязуючій правный передпис
общій роспочет Европской унії
общій інтерес
выбава
выбавліня
выбавити скаргу
выбраня, выбратя, выбераня
выбераня кандідатів
выберова комісія
выберовый конкурз
выбор про вопросы заместнаности
vybrať daň
výbušnina
vycestovanie
výcvik používania pomôcky
выбрати дань
выбушнина
выйти на путь
выцвічіня хоснованя помічного
средства
выраховати
вараховати основу дани
выділити
выдай
выдайна школьска кухня
выданя дуплікату
выдати колавдачне рішіня
vyčísliť
vyčísliť základ dane
vyčleniť
výdaj
výdajná školská kuchyňa
vydanie duplikátu
vydať kolaudačné rozhodnutie
vydať niečo v dvoch vyhotoveniach
vydatá
vydávať nariadenie na základe
splnomocnenia zákonom a v jeho
medziach
výdavkový účet
výdavky na trovy konania
výdavky vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov
выдати дашто в двох выготовлінях
выдата
выдавати наряджіня на основі
сповномочніня законом в ѐго рамках
výdavok / výdavky
výdavok na reprezentáciu
vydržať
выдавок/выдавкы
выдавок на репрезентацію
вытримати
выдавковый учет
выдавкы на тровы поїднаваня
выдавкы выналожены на досягнутя,
забезпеку і утримамя приймів
výherný prístroj
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby
выгерна машына
выголошіня добровольной збіркы
выголошіня о поуказаню поділу
заплаченой дани
выголошіня о поуказаню поділу
заплаченой дани з приймів фізічной
особы
vyhlásenie o príjmových a majetkových
pomeroch
vyhlásenie o skutočnostiach
vyhlásený konkurz
vyhlásiť
vyhlásiť konkurz
vyhlásiť pátranie po niekom
выголошіня о приймовій і маєтковій
сітуації
выголошіня о фактах
выголошеный конкурз
выголосити
выголосити конкурз
выголосити гляданя дакого
vyhlásiť výberové konanie
výhoda
vyhostenie
vyhotoviť faktúru
vyhotoviť sobášny list s uvedením
priezviska v tvare
vyhovieť výzve
výhra
výhrada
výhradne
vyhradzovať si právo
vychádzať
východisková situácia
východisková stanica
výchova
výchova detí a mládeže ku zdraviu
výchovno-vzdelávacie zariadenia
vyjadrenie lekára
vyjadriť/vyjadrovať
vyjmúť zo zdanenia
výkaz nedoplatkov
výkaz o majetku a záväzkoch
výkaz o majetku a záväzkoch
výkaz o odpracovaných hodinách osobonej
asistencie
výkaz o príjmoch a výdavkoch
výkaz o príjmoch a výdavkoch
výkaz za mesiac
výkaz ziskov a strát
vykázať daňovú stratu
vykázať nedoplatok vo výške
выголосити выберовый конкурз
выгода
выгощіня
выготовити фактуру
выготовити вінчалный лист із
уведжінѐм призвіска во формі
зробити подля вызвы
выгра
выграда
выградно
выгороджѐвати сі право
выходити
сітуація з котрой ся выходить
станіця з котрой ся выходить
выхова
выхова дітей і молодежі к здоровю
выховно-едукачны заряджіня
выражіня доктора
выразити/выражати
выняти зо зданіня
выказ недоплатків
выказ о маєтку і завязках
выказ о маєтку і завязках
выказ о одробеных годинах особной
асістенції
выказ о приймах і выдавках
выказ о приймах і выдавках
выказ за місяць
выказ зіску і страт
выказати данѐву страту
выказати недоплаток во вышці
vykázať základ dane
vykazovaný štvrťrok
výklad
výkon motora
výkon muzeálnej činnosti
výkon ochrannej výchovy
výkon otáčky
výkon práce
výkon práva
výkon rozhodnutia
výkon špecializovaných funkcií
výkon trestu
výkon väzby
výkon vo verejnom záujme
vykonanie kontroly
vykonať exekúciu
vykonať maturitnú skúšku
vykonať odborný dozor
vykonať odborný dozor na stavbe
vykonávať stavebný dozor
vykonávať verejné obstarávanie na
dodanie tovarov a služieb
vykonávať zárobkovú činnosť
выказати основу дани
выказованый штвртьрік/квартал
выклад
выкон мотора
выкон музейного діяня
выкон охоронной выховы
выкон обернутя
выкон роботы
выкон права
выкон рішіня
выкон шпеціалізованых функцій
выкон тресту
выкон вязбы
выкон в общім інтересі
реалізованя контролі
выконати екзекуцію
выконати матурітну пробу
выконати одборне дозераня
выконати одборне дозераня на
ставбі
зробити оправы
зробити рочне зучтованя
вступити до манжелства
выконателность¹ (право),
выповнітелность²
выконовача выголоска
реалізація або ходованя
самостатного заробкового діяня
реалізовати актівіты
выконовати справу дани
реалізовати старостливость/-ість о
дітину на основі/без
жывностеньского оправніня
выконовати ставебне дозераня
реалізовати публічне обстараваня
на доданя товарів і служб
реалізовати заробкове діяня
vykonávať zaškoľovanie
vykonávateľ
výkonný orgán
výkop
vykurovanie
vyloženie
výlučne
vymáhanie pohľadávky
реалізовати зашколѐваня
выконовлѐватель
выконный орґан
выкопаня
выкурѐваня
выложіня
вылучно/-і
вымаганя поглядавкы
vykonať opravy
vykonať ročné zúčtovanie
vykonať uzavretie manželstva
vykonateľnosť
vykonávacia vyhláška
vykonávanie alebo prevádzkovanie
samostatnej zárobkovej činnosti
vykonávať aktivity
vykonávať správu dane
vykonávať starostlivosť o dieťa na
základe/bez živnostenského oprávnenia
vymáhať odvod, penále, pokutu
vymáhať výživné
vymazať
vymedzený rozsah
vymenovať
vymenovať niekoho do funkcie
výmer
výmer o vlastníctve pôdy
výmera parcely
vymeriavací základ
vymeriavací základ k povinným odvodom
vymeškať hodiny (v škole)
vymoženú pohľadávku poukázať na účet
oprávneného
vymôcť dlžnú sumu
vynaložené finančné náklady
vynaložené výdavky
vyňať
vyňať príjmy zo zdrojov v zahraničí
vyňatie pôdy z PPF
vyniesť rozsudok
výnimočne
výnos / výnosy
výnos finančný
výnos mimoriadny
výnos prevádzkový
výnos z bežnej činnosti
výnos z poskytnutých licenčných práv
výnosový úrok
výnosy z majetku obce
vyobrazenie
výpis účtu
výpis z listu vlastníctva
výpis z matriky
výpis z rodného listu
výpis z účtu
vypísať
vyplácajúci zástupca
vyplácať
výplata
výplata dávky v hmotnej núdzi
výplata miezd
výplata príjmu
вымагати одвод, пенале, покуту
вымагати выжывне
вымазати
ограниченый розсяг¹, выміряный
розсяг²
выменовати
выменовати дакого до функції
вымір
вымір о властницьтві землі
выміра парцелы
вымірююча основа
вымірююча основа к повинным
одводам
вымешкати годины (в школі)
выможену поглядавку поуказати на
учет оправненого
вымочі довжну суму
выналожены фінанчны наклады
выналожены выдавкы
выняти
выняти приймы із жрідел в загранічу
вынятя землі з ПЗФ
вынести розсудок
зрідка, міморядно
вынос / выносы
фінанчный вынос
міморядный вынос
вынос з ходу
вынос зо звычайного діяня
вынос з уділеных ліценчных прав
урок з выносу
выносы з маєтку села
выображіня
выпис з учту
выпис з листу властницьтва
выпис з матрікы
выпис з родного листу
выпис з учту
выписати
выплачаючій заступця
выплачати
выплата
выплата давкы в гнотнім недостатку
выплата мзды
выплата прийму
výplata úrokov
vyplatená mzda
vyplatenie
vyplatiť daňový bonus
vyplatiť/vyplácať
výplatný termín
výplň
vyplnenie
vyplňovať údaje
výpočet základu dane
výpočtová technika
vypovedať
vypožičiavateľ
výpožičný poriadok
vypratanie
vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
vyradenie vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách
vyradiť z evidencie
vyradený z evidencie uchádzačov o
zamestnanie
vyradiť
vyradiť/vyradenie
výraz
výrobca
výrobná značka
výrobné číslo
výrobné číslo (výherného prístroja)
výrobok
výrok rozhodnutia
vyrovnacie podiely
vyrovnané hospodárenie
vyrovnanie
vyrovnať daň
vyrovnávacie konanie
vyrozumenie
vyrubiť daň
vyrubiť sankčný úrok
vyrubiť sankčný úrok
výsada
výskum
výskum a vývoj
výskumná práca
výskumný materiál
выплата уроків
выплачена мзда
выплачіня
выплатити данѐвый бонус
выплатити/выплачати
выплатный термін
наповніня¹, выстілка²
выповніня
выповнѐвати дата
выраховати основу дани
компютерна техніка
выповідати
выпожычаватель
выпожычный ряд
выпрятаня, выпораїня
выряджіня мотора з евіденції
моторів
выряджіня мотора з дорожного руху
на наземных комунікаціах
вырядити з евіденції
вырядженый з евіденції кандідатів
на роботу
вырядити
вырядити/выряджіня
выраз
выробця
выробна значка
выробне чісло
выробне чісло (выгерной машыны)
выробок
вырок рішіня
вырівнуючі поділы
вырівнане господаріня
вырівнаня
вырівнати дань
вырівнуюче поїднаваня
вырозумліня
вырубити дань
вырубити санкчный урок
вырубити санкчный урок
высада
выскум
выскум і розвиваня
выскумна робота
выскумный матеріал
výsledná hodnota
выслідкова годнота¹, выслідкова
ціна², выслідкове чісло³
výsledok hospodárenia
výsledok hospodárenia pred zdanením
výška schválenej pomoci
výška vkladu
výška žiadanej pomoci
výškové usporiadanie stavby
выслідок господаріня
выслідок господаріня перед
зданінѐм
выслідовка
высловна жадость
высловити суглас
высока школа
высококваліфіковане заместнаня,
высококваліфікована робота
высокошкольскы штудія
высокошкольска освіта
высокошкольска освіта другого
ступня
высокошкольска освіта першого
ступня
выспоряданя
выспоряданы одношіня
выстава
выставбов нарушеный терен
выставліня впливу жывотного
окружіня
выставити фактуру
выставный простор
выставлѐваня
варовне світло
выступ
выступіня члена
выступный формат
высувна драбина
вышетруючій доктор
вышка обрату
вышка уділеной помочі
вышка приспівку¹, матеріалной
помочі²
вышка схваленой помочі
вышка вкладу
вышка жаданой помочі
вышкова орґанізація ставбы
vyšpecifikovať
vyšší územný celok
vyššie odborné vzdelanie
vytvorenie nových pracovných miest
vytvorenie pracovného miesta
вышпеціфіковати
высшый уземный цілок
высша одборна освіта
вытворіня новых робочіх місць
вытворіня робочого місця
výsledovka
výslovná žiadosť
výslovný súhlas
vysoká škola
vysokokvalifikované zamestnanie
vysokoškolské štúdium
vysokoškolské vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vysporiadanie
vysporiadaný vzťah
výstava
výstavbou narušený terén
vystavenie vplyvu životného prostredia
vystaviť faktúru
výstavný priestor
vystavovanie
výstražné svetlo
výstup
vystúpenie člena
výstupný formát
výsuvný rebrík
vyšetrujúci lekár
výška obratu
výška poskytnutej pomoci
výška príspevku
vytvorenie web stránky
vytvoriť/vytvárať
vytýčenie
vytýčenie priestorovej polohy (stavby)
вытворіня веб-сторінкы
вытворити/вытворѐвати
становіня
становіня просторового місця
(ставбы)
vytyčovanie hraníc
становіня граніць
výučný list
выучный лист
vyúčtovanie
выучтованя
vyúčtovanie dane
выучтованя дани
vyúčtovať
выучтовати
vyúčtovať dotáciu
выучтовати дотацію
využitie územia
схоснованя/выужытя теріторії
vyvážané množstvo
вывожане множество
vyvesiť na úradnú tabuľu
вывісити на урядну таблу
vývoz služby
вывоз службы
vývoz tovaru
вывоз товару
vývozná činnosť
вывозне діяня
vyznačený dátum
вызначеный датум
výzva k zaplateniu
вызва на заплачіня
výzva na doplnenie odvolania
вызва на доповніня одволаня
výzva na odstránenie nedostatkov podania вызва на направу недостатків
поданя
výzva na útvar Policajného zboru
вызва на одділ Шандарьского збору
výzva na zaplatenie správneho poplatku
вызва на заплачіня справного
поплатку
výzva na zaplatenie daňového nedoplatku вызва на заплачіня данѐвого
недоплатку
vyzvať na podanie (daňového) priznania
вызвати на поданя (данѐвого)
признаня
vyzvať na zaplatenie dĺžnej čiastky
вызвати на заплачіня довжной
часткы
výživa detí a mládeže
выжыва дітей і молодежі
výživné
выжывне
výživné určené súdom
выжывне становене судом
vyživované dieťa / deti
жывлена дітина / діти
vzájomná kombinácia plnenia povinností
взаємна комбінація повніня
повинностей
vzájomný pomer
взаємне одношіня
vzatie do väzby
взятя до вязбы
vzdať sa mandátu
вздати ся мандату
vzdelávací účel
едукачне наміріня
vzdelávacia ustanovizeň
едукачна установa
vzdelávacie zariadenie
едукачне заряджіна
vzdelávanie
научаня
vzdelávanie a príprava pre trh práce
научаня і рыхтованя/готовліня на
торг роботы
vziať na vedomie
взяти на відомость
vznietiť
зачати горіти
vzniknutá škoda
взникнута шкода
vzorková predajňa
взорковый обход, взорковый склеп
vzťažná mierka
взтяжна мірка
webová stránka/ webstránka/ webové sídlo вебова сторінка/вебсторінка/вебова
резіденція
xerokópia
ксерокопія
xerox
ксерокс
z identifikačných dôvodov
з ідентіфікачных причін
z titulu niečoho
з тітулу дачого
za predchádzajúci rok
за минулый, за лоньскый рік
za účelom
із умыслом, із намірінѐм
zabezpečenie dane
забезпека дани
zabezpečenie podpory a pomoci
забезпека підпоры і помочі
zabezpečiť
забезпечіти
zabezpečiť administratívnu agendu
забезпечіти адміністратівну аґенду
začať stavebné konanie
зачати ставебне поїднаваня
začaté konkurzné konanie
зачате конкурзне поїднаваня
začaté reštrukturalizačné konanie
зачате рештруктуралізачне
поїднаваня
začatie vykonávania pracovnej asistencie зачатя выконованя робочой
асістенції
začiatok účinnosti nariadenia
зачаток діяня наряджіня
začínajúci pedagogický zamestnanec
zadanie
zadanie a realizácia zákazky
zadefinovať
zadná časť
zadržať
zadymenie
záhlavná pečiatka
záhradnícky produkt
zahraničie
zahraničná osoba
zahraničná závislá osoba / závislé osoby
zahraničný Slovák
zahŕňať
zachovanie
zachovať/zachovávať
zachovávať mlčanlivosť
зачінаючій педаґоґічный
заместнанець
заданя
заданя і реалізація заказкы
задефіновати
задня часть
затримати
задымліня
заглавный штемпель
загородный продукт
загранича
загранична особа
загранична завісла особа / завіслы
особы
заграничный Словак
загартати
захованя
заховати¹, дотримати/дотримовати²,
утримати/утримовати³, сохранити4
дотримовати мовчанливость/-ість
zachovávať ticho
záchrana
záchranné práce
zaistenie
zájazd
zákaz
zákaz činnosti
zákaz nelegálneho zamestnávania
zákaz používania
zákazník
základ dane
zakladacia listina
zakladajúce dokumenty
zakladať povinnosť podať daňové
priznanie
základná mapa veľkej mierky
základná sadzba
základná sadzba dane
základná škola
základná umelecká škola
утримовати тихо
захорона
захоронны роботы
заіщіня
заязд
заказ
заказ діяня
заказ нелеґалной роботы
заказ ужываня
заказник
основа дани
листина о основаню
документы о основаню
основати повинность/-ість подати
данѐве признаня
основна карта/мапа великой міркы
основна таріфа
основна таріфа дани
основна школа
основна умелецька школа
základné imanie
základné sociálne aktivity
základný technický opis
zákonná rezerva
zákonné náležitosti
zákonné poučenie
zákonne stanovený
zákonník
zákonom predpísané náležitosti
основне іманя
основны соціалны актівіты
основный технічный опис
законна резерва
законны належности
законне поучіня
законно/-і становеный
законник
законом передписаны належности
zákonom stanovený limit
zakresliť
zákruta
záležať
záloh
zálohová platba
zálohový predpis
záložná zmluva
zamedzenie dvojitého zdanenia
законом становеный ліміт
закреслити, зарісовати
затачка
залежати
залог
залогове плачіня
залоговый передпис
заложный контракт
забороніня двоїтого зданіня
zamedziť
zámenná zmluva
zameranie stavby
zamestanecká prémia
zamestnanec archívu
zamestnanec oprávnený konať
заборонити, недопустити
замінный контракт
наміріня ставбы
заместнанецька премія
заместнанець архіва
заместнанець оправненый діяти
zamestnanec so ZP
zamestnanec so ZP v priamej starostlivosti
asistenta
zamestnanecký pomer
zamestnania podľa odvetví
zamestnanosť
zamestnanosť a inklúzia
zamestnať/zamestnávať
zamestnateľnosť
zamestnávanie
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku
zamlčať
zanedbanie povinnej výživy
zanedbávanie starostlivosti o svoje dieťa
zánik uplatnenia nároku
zaokrúhliť na dve desatinné miesta
zaopatrovací príspevok
zapísanie
zapísať
zápisnica o prejednávaní priestupku
заместнанець із ЗП
заместнанець із ЗП в прямій
старостливости асістента
земестнанецьке одношіня
робота/заместнаня подля сфер
заместнаность/-ість
заместнаность/-ість і інклузія
заместнати/заместнавати
заместнательность/-ість
заместнаваня
одклонена пропозіція на выголошіня
конкурзу про недостаток маєтку
замовчати
занедбаня понинного выжывлѐваня
занедбаваня старостливости о свою
дітину
занедбавати ходжіня дітины до
школы
заник члена
заник нагородной старостливости
заник одказаности на соціалну
службу
заник уплатніня претензії
заокруглити на дві десятины місця
заопатрюючій приспівок
записаня
записати
записніця о проїднаню провины
zapisovateľ
zaplatená daň
zaplatená daň v zahraničí
записователь
заплачена дань
заплачена дань в заграничу
zaplatené poistné a príspevky
zaplatenie zákazky
zaplatený preddavok
zaplatiť
zaplatiť daň
zaplatiť pohľadávku
zaplatiť preddavok na daň
заплачене поістне і приспівкы
заплачіня заказкы
заплаченый переддавок
заплатити
заплатити дань
заплатити поглядавку
заплатити переддавок на дань
zápočet dane zaplatenej v zahraničí
зарахованя дани заплаченой в
заграничу
зарахованя
зараховати в повній вышці
зараховати/зарахованя
лист зарахованя
zanedbávať školskú dochádzku žiaka
zánik člena
zánik náhradnej starostlivosti
zánik odkázanosti na sociálnu službu
započítanie
započítať v plnej výške
započítať/započítanie
zápočtový list
zapracovať/zapracovanie
zaradiť do evidencie
zaradený do evidencie uchádzačov o
zamestnanie
zaradiť
zariadenia služieb škole
zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa
zariadenie na osobnú hygienu detí a
mládeže
zariadenie náhradnej výchovy
zariadenie pestúnskej starostlivosti
запрацовати/запрацованя¹,
внести/завести²
зачленити до евіденції
зачлененый до евіденції кандідатів
на роботу
зачленити, заділити, вчленити
заряджіня служб школі
заряджіня дочасной старостливости
о дітину
заряджіня на особну гіґєну дітей і
молодежі
zariadenie praktického vyučovania
заряджіня нагородной выховы
заряджіня пестуньской
старостливости
заряджіня практічного учіня
zariadenie pre deti a mládež
zariadenie pre seniorov
zariadenie sociálnych služieb
заряджіня про дітей і молодеж
заряджіня про сеніорів
заряджіня соціалный служб
zariadenie školského stravovania
zariadenie špeciálnopedagogického
poradenstva
zariadenie uľahčujúce štúdium
заряджіня школьского стравованя
заряджіня шпеціално-педаґоґічного
порадницьтва
заряджіня злегшуюче штудії
zariadenie výchovnej prevencie
zárobková činnosť
zárobok
zaručený elektronický podpis
zaručiť/zaručovať
zásada rovnakého zaobchádzania
заряджіня выховной превенції
заробкове діяня
заробок
зарученый електронічный підпис
заручіти/заручовати
прінціп єднакого заобхаджаня,
одношіня ся
містность на засіданя
засіданя
прінціпы добрых нравів
засяговый мотор
засягнути
експедованя
засылка
засылковый товар
засобы матеріалу
засобы товару
засобы выробків
забудованы поверьхности і дворы
забудована теріторія села
заставене поїднаваня
zasadacia miestnosť
zasadnutie
zásady dobrých mravov
zásahové vozidlo
zasiahnuť
zasielateľstvo
zásielka
zásielkový tovar
zásoby materiálu
zásoby tovaru
zásoby výrobkov
zastavané plochy a nádvoria
zastavané územie obce
zastavené konanie
zastaviť výplatu dávky a príspevkov
zastávka
zástupca na doručovanie písomností
zástupca na základe plnomocenstva
zástupca skupiny
zástupca starostu
zástupca v daňovom konaní
zástupca/zástupkyňa
zastúpenie spoločníka (%)
zastúpenie zahraničného kapitálu
zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
zastúpený
zastúpený štatutárnym zástupcom
zastupiteľský úrad
zastupiteľský úrad SR
zastupiteľstvo
zastupovanie právnickou osobou
zastupovanie v daňovom konaní
zaškolenie
zatajenie
záťaž
zaťaženie strechy
zaťažiteľnosť
zaťažiteľnosť mosta
zateplenie
zátvorka
zaúčtovanie
zaúčtovať
zaujať stanovisko k projektovej
dokumentácii
záujemca
záujemca o zamestnanie
záujmové združenie
záujmové združenie právnických osôb
závada
závada komunikácie
závadný stav (stavby)
závažné porušenie
závažnosť zdravotného postihnutia
заставити выплату давкы і
приспівків
заставка
заступця на доручованя
писомностей
заступця на основі повной мочі
засрупця ґрупы
заступця старосты
заступця в данѐвім поїднаваню
заступця/заступкыня
заступіня сполочника (%)
заступіня заграничного капіталу
заступіня заграничной юрісдікчной
особы
заступеный
заступеный штатутарьным
заступцѐм
заступітельскый уряд
заступітельскый уряд в СР
заступітельство
заступницьтво юрісдікчнов особов
заступницьтво в данѐвім
поїднаваню
зашколіня
затаїня
затяж, тяжоба
затяжіня стріхы
міра затяжіня
міра затяжіня моста
затепліня
скобка
заучтованя
заучтовати
заняти позіцію к проєктовій
документації
інтересуючій ся
інтересуючій ся о роботу
інтересове здружіня
інтересове здружіня юрісдікчных
особ
завада, хыба
хыба комунікації
хыбовый став (ставбы)
важне порушіня
важность здравотного постигнутя
záväzok
zaväzovať
zavedenie
zavedenie nútenej správy
záverečná skúška
záverečná skúška
záverečná správa
záverečné ustanovenia
záverečný účet obce
záves
závislá činnosť
závislá osoba
závislé územie
v závislosti
závislosť
záznam podrobného merania zmien
zažívacie ochorenia
zber lesného reprodukčného materiálu
zbierka listín
zbierkový fond
zbierkový fond múzea
zbierkový predmet
Zbor väzenskej a justičnej stráže
zbrojný sprievodný list
zdaniteľná mzda
zdaniteľná osoba
zdaniteľný obchod
zdaniteľný príjem
zdaňovacie obdobie
zdaňovacie obdobie bežné
zdaňovacie obdobie budúce
zdaňovacie obdobie predchádzajúce
zdaňovacie obdobie príslušné
zdaňovaná činnosť
zdaňovaná činnosť (podnikateľská)
zdaňovaný príjem zo závislej činnosti
zdedené práva
zdôvodniť
zdravé pracovné podmienky
zdravé životné podmienky detí a mládeže
zdravie a bezpečnosť osôb
zdravotná poisťovňa
завязок
завязовати
заведжіня
заведжіня нученой справы
кінцѐва проба
кінцѐва проба
кінцѐва справа
кінцѐве установіня
кінцѐвый учет села
завес, завішіня
завісле діяня
завісла особа
завісла теріторія
в завіслости, в одношіню
завіслость
зазнам подрібного міряня змін
хвороты тровліня
збераня лісного репродукчного
матеріалу
збірник листин
збірковый фонд
збірковый фонд музея
збіркова річ
Збор вязеньской і юстічной стражы
збройне сопроводне письмо
зданительна мзда
зданительна особа
зданительный обход
зданительный приєм
зданѐвача доба
зданѐвача доба звычайна
зданѐвача доба будуча
зданѐвача доба мінула
зданѐвача доба прислухаюча
зданѐване діяня
зданѐване діяня (подникательске)
зданѐваный заробок зо завіслого
діяня
здідены права
пояснити
здравы робочі подмінкы
здравы жывотны подмінкы дітей і
молодежі
здоровя і безпека особ
здравотна поістѐвня
zdravotná spôsobilosť výchovných a
pedagogických pracovníkov
zdravotná starostlivosť
zdravotne bezpečný
zdravotné obmedzenie
zdravotné poistenie
zdravotné postihnutie
zdravotné riziko
zdravotne spôsobilý
zdravotnícky pracovník
zdravotníctvo
zdravotníctvo a sociálna pomoc
zdravotný dôvod
zdravotný filter
zdravotný stav žiadateľa
здравотна способность/-ість
выховных і педаґоґічных
працовників
здравотна способность/-ість
учеників на роботу
здравотна старостливость/-ість
здравотно/-і безпечный
здравотне огранічіня
здравотне поіщіня
здравотне постигнутя
здравотне різіко
здравотно/-і способный
здравотницькый працовник
здравотницьтво
здравотницьтво і соціална поміч
здравотна причіна
здравотный філтер
здравотный став жадателя
zdroj energie
zdroj nákazy
zdroj podnetu
zdroje financovania
združená prevádzkareň
združená stredná škola
združenie obcí
združenie samosprávnych krajov
zdvíhacie čelo
zdvíhacie zariadenie
zdvihový objem
zdvihový objem motora v cm3
zdvihový objem valcov
zhabanie veci
zhoda
zhotoviť fotokópiu
zhotoviť
zhotoviteľ stavby
zhromaždenie
zhromaždenie údajov
zisk
zisk pred zdanením
zisk z predaja majetku
získanie štátnej pomoci
získaný príspevok
získať/získanie/získavanie
жрідло енерґії
місце шыріня інфекції
ждідло поднету
жрідла фінанцованя
здружена превадзкарня
здружена середня школа
здружіня сел
здружіня самосправных країв
піднимаюче чало
піднимаючій механізм
літраж
літраж мотора в цм3
літраж валців
сконфішкованя річей
згода
зготовити фотокопію
зготовити
зготовитель ставбы
згромадіня
згромадіня дат
зіск
зіск перед зданінѐм
зіск з продаваня маєтку
набытя штатной помочі
набыта матеріална поміч
набыти/набытя/набываня
zdravotná spôsobilosť žiakov na prácu
zistenia nepravdivosti uvedených údajov
zistiť skutkový stav
zisťovateľ
zisťovateľ príčin požiaru
zlepšovanie
zlikvidovať
zlomok
zložiť sľub
zložitá rešerš
zlúčenie obcí
zmena adresy trvalého pobytu
зіщіня неправдивости уведженых
дат
зістити поступковый став
зіщователь
зіщователь причін пожару
zmena druhu pozemku
zmena kvalifikácie
zmena licencie prevádzkovania výherných
prístrojov
зліпшованя
зліквідовати
зломок¹, частка², фраґмент³
зложыти обіцянку
комплікована решерш
споїня сел
зміна адресы тырвалого
перебываня
зміна тіп землі
зміна кваліфікації
зміна ліценції проводжаня выгерных
машын
zmena priezviska
zmena sídla právnickej osoby
зміна призвіска
зміна резіденції юрісдікчной особы
zmena stavby pred jej dokončením
zmena súpisného čísla
zmena účelu užívania stavby
зміна ставбы перед єй докінчінѐм
зміна суписного чісла
зміна наміріня ужываня ставбы
zmena v užívaní stavby
zmenka
zmennosť
zmesové zrná, semená a ovocie
зміна в ужываню ставбы
зменка
змінность/-ість
змішаны зерна, сімячка і овоцина
zmestnanosť a sociálna inklúzia
заместнаность/-ість і соціална
інклузія
контракт о будучім контракті
контракт о додаваню ставебных
робот
контракт о додаваню товару
zmluva o budúcej zmluve
zmluva o dodávke stavebných prác
zmluva o dodávke tovaru
zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu
(objektov)
zmluva o poskytnutí dotácie na
obstarávanie nájomných bytov
zmluva o poskytovaní sociálnej služby
zmluva o prenájme
zmluva o prenájme priestorov
контракт о одовзданю і перебраню
обєкту (обєктів)
контракт о уділіню дотації на
обстараваня наѐмных квартелів
контракт о уділѐваню соціалной
службы
контракт о пронаїманю
контракт о пронаїманю просторів
zmluva o prepožičaní
контракт о перепожычаню
zmluva o prevode vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam
zmluva o účte
zmluva o vecnom bremene
контракт о переводі властницького
права к негнутельностям
контракт о учті
контракт о предметнім затяжіню
zmluva o výpožičke
zmluva o založení Európskeho
spoločenstva
zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia
контракт о выпожычці
контракт о основаню Европского
сполоченьства
контракт о забороніню двоїтого
зданіня
контракт о доїднаню будучого
контракту о безодплатнім переводі
негнутельности до властницьтва і
справы
zmluva uzavretí budúcej zmluvy o
bezodplatnom prevode nehnuteľností do
vlastníctva a správy
zmluvná pokuta
zmluvná strana
zmluvné pokuty, penále
контрактна покута
сторона контракту
контрактны покуты, пенале
zmluvný štát
zmocnenie/zmocniť
zmysel
zmyslové ochorenia
značenie
značka fondu
značka vozidla
znak
znalec (prizvaný znalec)
контрактный штат
змоцніня/змоцнити
змысел
змысловы хвороты
значіня
значка фонду
значка мотора
знак
зналець (призваный зналець)
znalosť
známka
znášať náklady v plnej výške
знаня
знамка
зношати наклады в повній вышці
znázornenie
znelka obce
zneškodňovanie odpаdu
zneužiť
zneužívať
znevýhodnenia osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím
зображіня
звучка села
ліквідація одпаду
знеужыти
знеужывати
зневыгодніня особы із тяжкым
здравотным постигнутѐм
znevýhodnené (zraniteľné,
marginalizované skupiny)
znevýhodnenie
znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
зневыгоднены (зранительны
марґіналізованы ґрупы)
зневыгодніня
зневыгодненый кандідат на роботу
zniesť/znášať
znížená sadzba dane
zníženie základu dane
знести/зношати
знижена таріфа дани
знижіня основы дани
zobrazenie pozemku
zodpovedajú cenám bežným na trhu
v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku
zodpovedný pracovník
zodpovedný zamestnanec
zodpovedný zástupca (dieťaťa)
zohľadniť/zohľadňovať
zosilňovač
zostatková cena (majetku)
zostatky vytvorených zákonných rezerv a
opravných položiek
zostatok
zostava
zotavovacie podujatie
zotrvať/zotrvanie
zoznam dodaných tovarov
zoznam pracovných asistentov
зображіня землі
зодповідають цінам звычайным на
торзі в часі їх основаня і на місці їх
основаня
зодповідаюча доба
одповідати/одповіданя¹,
зодповідати/зодповіданя²
одповідный працовник
одповідный заместнанець
одповідный заступця (дітины)
брати огляд
зосилѐвач
остаткова ціна (маєтку)
остаткы вытвореных законных
резерв і оправных положок
остаток
комплет
оздравуюча акція
остати/оставаня
список доданых товарів
список працовных асістентів
zoznam príloh
zoznam tlačív
zoznam zamestnancov so
zdrav.postihnutím
zrakovo postihnutá osoba
список приложінь
список документів
список заместнанців із здравотным
постигнутѐм
зраково постигнута особа
zrazená daň
zrazený preddavok na daň
zraziť daň
zraziť preddavok na daň
стягнута дань
стягнутый переддавок на дань
стягнути дань
стягнути переддавок на дань
zrážka dane zo mzdy
zrážková daň
zriadenie a prevádzkovanie distribučnej
siete
zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
стагнутя дани зо мзды
зражкова дань
зряджіня і ходованя дістрібучной сіті
zodpovedajúce obdobie
zodpovedať/zodpovedanie
zriadenie vodnej stavby
zriadiť
zriaďovacia listina
zriaďovanie
zriaďovať
zriaďovateľ školy
zručnosť
zrušenie daňovníka likvidáciou
zrušenie daňovníka s likvidácou
заведжіня вступу з містной
комунікації
зряджіня водной ставбы
зрядити¹, завести²
листина о зряджіню
зряджѐваня¹, заваджаня²
зряджѐвати¹, завести²
зряджѐватель школы
зручность/-ість
зрушіня данѐвника ліквідаціѐв
зрушіня данѐвника із ліквідаціѐв
zrušenie obce
zrušenie platobného výmeru
zrušenie podniku bez likvidácie
zrušenie súpisného a orientačného čísla
zrušiť stálu prevádzkareň
zúčastnená osoba
zúčtovaná mzda
zúčtovanie
zvárací agregát
zväzok
zväzok kníh (X zväzkov kníh/jeden zväzok
knihy)
zväzok voľných listov
zveriť dieťa do pestúnskej starostlivosti
zvislá dopravná značka
zvlášť nevýhodné podmienky
zvláštne užívanie
zvláštne užívanie miestnej komunikácie
zvláštne užívanie miestnej komunikácie
zvuková slučka
zvyčajné bydlisko
zvýhodniť
zvýšenie
zvýšený zdravotný dozor
zvýšiť základ dane
zvyšovanie kvalifikácie štúdiom
železničná dráha
železničná kniha
železničná polícia
žena
ženatý
ženích
ženský tvar/ženský tvar (priezviska)
žiadaná pomoc
žiadanka
žiadať o vykonanie zmeny rozhodnutia o
povolení
žiadať prístup k archívnym dokumentom
žiadateľ je povinný predložiť
зрушіня села
зрушіня платобного выміру
зрушіня поднику без ліквідації
зрушіня суписного і орьєнтачного
чісла
зрушыти певну превадзкарню
участна особа
зучтована мзда
зучтованя
аґреґат на зварѐваня
звязок
звязок книжoк (Х звязкiв
книжoк/єден звязок книжкы)
звязок вольный листів
поручіти дітину до пестуньской
старостливости
стоята транспортна значка
міморядно/-і невыгодны подмінкы
незвыкле хоснованя/ужываня
незвыкле хоснованя/ужываня
містной комунікації
незвыкле хоснованя/ужываня
містной комунікації
авдіосеквенція
звычайне місце бываня
преферовати
звышіня
звышене здравотне дозераня
звышыти основу дани
звышованя кваліфікації штудованѐм
железнична дорога
железнична книга
железничнe шандарьство
жена
женатый
жених
женьска форма/женьска форма
(призвіска)
жадана поміч
жаданка
жадати о выконаня зміны рішіня о
поволіню
жадати приступ к архівным
документам
жадатель є повинный передложыти
žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi
žiadosť o pozastavenie priznaného
postavenia sociálneho podniku pre
právnickú osobu
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
žiadost o priznanie postavenia Sociálneho
podniku
žiadosť o registráciu
žiadosť o registráciu pre daň (z pridanej
hodnoty)
žiadost' o zmenu vydaného povolenia na
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
жадость о поміч в гмотнім
недостатку
жадость о позаставіня признаного
поставіня соціалного поднику про
юрісдікчну особу
жадость о приятя до робочой
службы
жадость о признаня поставіня
Соціалного поднику
жадость о реґістрацію
жадость о реґістрацію на дань (з
приданой годноты)
жадость о зміну выданого поволіня
на посередницьтво
роботы/заместнаня за заплачіня
žiadosť o zrušenie
жадость о зрушіня
žiadosť žiadateľa sa stáva bezpredmetnou жадость жадателя ся ставать
безпредметнов
živé zvieratá
жывы звірята
živnosť
жывность
živnostenské oprávnenie
жывностеньске оправніня
živnostenské podnikanie
жывностеньске подниканя
živnostenský list
жывностеньскый лист
živnostenský úrad
жывностеньскый уряд
živnostník
жывностник
živočíšna výroba
жывочішна выроба
živočíšne produkty
жывочішны продукты
životné minimum
жывотне мінімум
životné podmienky
жывотны подмінкы
životné podmienky detí a mládeže
жывотны подмінкы дітей і молодежі
životné poistenie
жывотнe поіщіня
žumpa
жумпа
župa
жупа
VYSVETLENIE SVK
SKRATKY RUSIN
VYSVETLENIE RUSIN
Rakúsko
antiblokovací systém
absolventská príprava
Alternative Dispute
Resolution
agentúra dočasného
zamestnávania
Albánsko
anglický jazyk
А
ПБС
АГ
АДР
Австрія
протівблокуюча сістема
абсолвентьске готовліня
Алтернатів Діспют
Резолюшын
аґентура дочасного
заместнаваня
Албанія
анґліцькый язык
agentúra
podporovaného
zamestnávania
Arménsko
Acceleration Slip
Regulation
autoškola
automatic transmission
bodový
bytová jednotka
bytový dom
bez poplatku
bez ukončenia
základnej školy
bez katalyzátora
Bulharsko
Bosnia a Hercegovina
bežný meter
BOZP-predpisy na
zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia
Bielorusko
Bielorusko
parcela (register) C KN
CCP-celková cena
práce, mzda a
príslušné odvody
platené
zamestnávateľom za
zamestnanca
cestovná doprava
Compact Disc
celková hmotnosť
citovaný
АДЗ
АЛ
анґ. я.
АПТП
АПЗ
АРМ
АСР
АШ
АТ
П
к.є.
КБ
без поплат.
без скінч. ОШ
БЕЗКАТ
БҐ
БіГ
зм
БОЗР
БЫ
БЫС
Ц КН
ЦЦР
ДТ
ЦД (КД)
ЦВ
ціт.
аґентура підпорѐваного
заместнаваня
Арменія
Акселерейшын Сліп
Реґюлейшын
автошкола
автоматік трансмішын
пунктовый
квартельна єдинка
квартельный будинок
без поплатку
без скінчіня основной
школы
без каталізатора
Булгарія
Боснія і Герцеґовина
звычайный метер
БОЗР - передписы на
заіщіня безпекы і охороны
здоровя
Білорусія
Білорусія
парцела (реґістер) Ц КН
ЦЦР - цілкова ціна
роботы, мзда і прислушны
одводы плачены
заместнавателям за
заместнанця
дорожный транспорт
Компакт Діск
цілкова вага
цітованый
citovaný zákon
cestovná kancelária
kubický centimeter
compressed natural
gas
oxid uhličitý
certifikát konformity
Continuously Variable
Transmission
číslo popisné
čiernobiely
International Bank
Account Number
(Medzinárodné číslo
bankového účtu)
článok
doskový
Nemecko
dátum narodenia
vodičské oprávnenie
dátum narodenia
decibel
dopravné značenie
denný rozsah práce
asistenta
denný rozsah
pracovného času
daňové identifikačné
číslo
de minimis
dopravná nehoda
dopravná značka
daň z pridanej hodnoty
Dots Per Inch „(ostrosť
obrazu uvedená ako
množstvo bodov na
dĺžkovú mieru palec)“
drobný stavebný odpad
daňový úrad
Digital Video Disс
Drawing Exchange
Format
dopravné značenie
ціт. закон
ПК
цкм
цм3
КНҐ
цітованый закон
подорожна канцеларня
ЦО2
ЦОЦ
ЦВТ
оксід углічітый
цертіфікат конформіты
Контіньюсли Варіейбыл
Трансмішын
чісло пописне
чорнобілый
Інтернешыныл Банк
Екаунт Намбыр
(Меджінародне чісло
банкового учту)
ч.п.
ЧБ
чісло учту в ІБАН
кубицькый центіметер
компресд нейчырыл ґас
ст.
Д
Д
дат. нар.
датум ШО
датум нар.
дБ
ТЗ
денный розсяг
роб. асістенціі
денный розсяг
роб. часу
ДПГ
ДІЧ
статя
дочковый
Ґерманія/Німецько
датум народжіня
шоферске оправніня
датум народжіня
децібел
транспортне значіня
денный розсяг роботы
асістента
денный розсяг робочого
часу
ДМ
ТГ
транц. значка
ДПГ
ДПІ
ДСО
ДУ
ДВД
діф
де мініміс
транспортна гаварія
транспортна значка
дань з приданой годноты
Дотс Пер Інч (острость
образу уведжена як
множество пунктів на
довжкову міру палець)
дрібный ставебный одпад
данѐвый уряд
Діджітыл Відео Діск
Дровінґ Іксчендж Формат
ТЗ
транспортне значіня
данѐве ідентіфікачне чісло
evidenčné číslo
Electronic Brake-force
Distribution
evidenčné číslo
Európska hospodárska
komisia
Európsky hospodársky
priestor
Európske hospodárske
spoločenstvo
Extra Sensory
Perception
Estónsko
Európska únia
evidenčné číslo
evidenčné číslo
evidenčné číslo
evidenčné číslo
farebný
Fínsko
francúzsky jazyk
fyzická ochrana
fyzická osoba
Е.Ч.
ЕБЦ
Е.Ч.
ЕГК
ЕГП
ЕГС
ЕСФ
ЕСП
ЕСТ
ЕУ
ЕУР
ев.чісло
евід.ч.
евід.чісло
евід.чісло
евіденчне чісло
Електронік Бреік-форс
Дістрібусын
евіденчне чісло
Европска господарьска
комісія
Европскый господарьскый
простор
Европске господсарьске
сполоченьство
Екстра Сенсорі
Персепшын
Естонія
Европска унія
евіденчне чісло
евіденчне чісло
евіденчне чісло
евіденчне чісло
фаребный
Фінландія
французьскый язык
фізічна охорона
фізічна особа
ґімназія
Gruzínsko
geometrický plán
gigahertz
Maďarsko
hodina
Ф
ФІН
фран.я.
фіз.охорона
фіз.особа
Ґ
ґ.км-1
ґ.кВг-1
ҐЕ
ґеом.план
ҐГц
Г
г
uhľovodík
chránená dieľňa
chránené pracovisko
iné
individuálny akčný plán
ГЦ
ХД
ХМР
І
ІАП
углѐводик
хоронена ділня
хоронене місце роботы
інше
індівідуальный акчный
план
меджінародне чісло учту
medzinárodné číslo
ІБАН
účtu
identifikačné číslo pre ІЧ ДПГ
daň z pridanej hodnoty
Ґрузія
ґеометрічный план
ґіґагертц
Мадярьско/Унґарія
година
ідентіфікачне чісло про
дань з приданой годноты
Identifikačné číslo
organizácie
identity cards
identifikčný znak
identifikačná karta
identifikačný kód
cenného papiera
jednotné kontaktné
miesto
kancelária/kancelárske
katastrálne územie
Kirgizstan
ІЧО
ІД. КАРД
ідент. знак
ІК
ІСІН
ЁКМ
канц.
катастр. теріторія
КҐЗ
км.г-1
км-1
komanditná spoločnosť ком. ком.
konateľ spoločnosti
кон. компанія
korigovaný súčiniteľ
кор. коефіцієнт
absorpcie
абсорпції
krajské riaditeľstvo
КД
krajský stavebný úrad КСУ
krajský úrad
КУ
krajský úrad pre cestnú КУ ДТНК
dopravu a pozemné
komunikácie
kilowatt
кВ
кВ.кґ-1
kilowatthodina
кВг
Kazachstan
КЗ
KZAM-klasifikácia
КЗАМ
zamestnaní,
klasifikácia
ekonomických činnosti
klasifikácia zamestnaní КЗАМ/1,/2
liter
л
liquified petroleum gas ЛПҐ
mierka
М
м-1
kubický meter
м3
Maroko
МА
maďarský jazyk
мад. я.
medzinárodná
МТДТ
nákladná cestná
doprava
Moldavsko
МД
Ministerstvo dopravy,
МТПіТ
pôšt a telekomunikácií
Ідентіфікачне чісло
орґанізації
айдентіті кардс
ідентіфікачный знак
ідентіфікачна карта
ідентіфікачный код цінного
папіря
єднотне контактне місце
канцеларня/канцеларьске
катастрална теріторія
Кірґізія
командітна компанія
конатель компанія
коріґованый коефіцієнт
абсорпції
крайске діректорство
крайскый ставебный уряд
крайскый уряд
крайскый уряд про
дорожный транспорт і
наземны комунікації
кіловат
кіловатгодина
Казахстан
КЗАМ- класіфікація
заместнань, класіфікація
економічных діянь
класіфікація заместнань
літер
ліквіфайд петролеум ґас
мірка
кубицькый метер
Мароко
мадярскый язык
меджінародный товарный
дорожный транспорт
Молдавія
Міністерство транспорту,
пошт і телекомунікацій
Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky
mesiac
mestská hromadná
doprava
minimálne
miestna komunikácia
milimeter
Čierna Hora
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny
medzinárodná
poznávacia značka
mestský úrad
manual transmission
medziknižničná
výpozičná služba
malý zdroj
znečisťovania ovzdušia
Nórsko
n - celkový počet
vzdelávaných
zamestnancov jednou
vzdelávaciou
inštitúciou a
zamestnancov s
výkonom práce v
regióne s rovnakou
intenzitou pomoci
štatistická klasifikácia
ekonomických činnosti
narodený
nemecký jazyk
neriadený katalyzátor
národný projekt
Národná Rada
Slovenskej republiky
náhradná rodinná
starostlivosť
МТПіТ СР
міс.
МГТ
мін-1
мін.
МК
мм
ЧГ
МРСДіР СР
МПЗ
МсУ
МТ
МВС
МЖЗ
Н
н
НАЦЕ Рев.2
нар.
нім. я
НФП
НКАТ
НП ІІ-2
НПІ-2
НР
НР СР
НРС
НРС
Міністерство транспорту,
пошт і телекомунікацій
Словацькой републікы
місяць
містьскый громадный
транспорт
мінімално/-і
містна комунікація
міліметер
Чорна Гора
Міністерство роботы,
соціалных діл і родины
меджінародна познавачя
значка
містьскый уряд
мануал трансмішын
меджікнижнична
выпожычна служба
мале жрідло знечіщованя
воздуху
Норвегія
н - цілкова кількость
едукованых заместнанців
єднов едукачнов
інштітуціов і заместнанців
із выконом роботы в
реґіоні із єднаков
інтензітов помочі
штатістічна класіфікація
економічных діянь
народженый
німецькый язык
нерядженый каталізатор
народный проєкт
Народна Рада
Словацькой републікы
нагородна родинна
старостливость/-ість
Nitriansky
samosprávny kraj
numerický smerový
kód banky
numerický kód banky
ochranné lesy
organizačná zložka
občiansky preukaz
občan so zdravotným
postihnutím
občan so zdravotným
postihnutím
oddelenie cudzineckej
polície
odborná spôsobilosť
odborná príprava
oddelenie
okresný dopravný
inšpektorát
odstavec
osvedčenie o evidencii
osvedčenie o evidencii
vozidla
iné
odvetvová klasifikácia
ekonomických činností
obnova katastrálneho
operátu
novým
mapovaním
obnova katastrálneho
operátu
skrátenou
formou
okres
ochrana
osobných
údajov
Operačný program
Zamestnanosť
a sociálna inklúzia
odbor poriadkovej
polície, odbor požiarnej
prevencie, oddelenie
požiarnej prevencie
НСК
НСКБ
нумер.
Нумер. код банкы
НУТСІІ
О
О.З.
обч. преуказ
обчан із здрав.
постигнутѐм
обчан із ЗП
ОЧШ
одб. способность
одбор. готовліня
одд.
ОТІ
абз.
ОЕ
ОЕМ
ОІ
ОКЕД
ОКО НМ
ОКО СФ
окр.
ООД
ОП ЗіСІ
ОПШ, ОПП
Нітряньскый
самосправный край
нумерічный смеровый код
банкы
нумерічный код банкы
охоронны лісы
орґанізачна зложка
обчаньскый преуказ
обчан із здравотным
постигнутѐм
обчан із здравотным
постигнутѐм
одділіня чуджінецького
шандарьства
одборна способность/-ість
одборне готовліня
одділіня
окресный транспортный
іншпекторат
абзац
освідчіня о евіденціі
освідчіня о евіденціі
мотора
інше
одвітвова класіфікація
економічных діянь
обновліня катастралного
операту новым мапованѐм
обновліня катастралного
операту скороченов
формов
окрес
охорона особных дат
Операчный проґрам
Заместнаность і соціална
інклузія
одбор порядкового
шандарьства, одбор
пожарной превенції,
одділіня пожарной
превенції
obchodný register okresné riaditeľstvo
okresné riaditeľstvo
Hasičského a
záchranného zboru
okresné riaditeľstvo
okresný dopravný
inšpektorát
okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
okresný dopravný
inšpektorát
ОД
okresné riaditeľstv
policajného zboru SR
okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
okresné riaditeľstvo
Hasičského a
záchranného zboru
osoba so zdravotným
postihnutím
občiansky
súdny
poriadok
ОД ШЗ СР
ОД ГіЗЗ
ОД ОТІ
ОД ШЗ ОТІ
ОД ШЗ
ОДГЗ
особа із ЗП
ОСР
ОСЗ
ОСЗД
osadenie objektu na
teréne
otázka číslo
ОТ
воп.ч.
ОУ
ОПС
ОЗП
poznámka
П
plochá
Р
podrobné a základné ПОПП
polohové bodové polia
osobný počítač
ПЦ
pozemná komunikácia НК
Poľsko
ПЛ
platiteľ dane z pridanej платітель ДПГ
hodnoty
platobný výmer
ПЛВ
PM- pracovné miesto
РМ
práceneschopnosť
РН
обходный реґістерокресне діректорство
окресне діректорство
Гасічского і захоронного
збору
окресне діректорство
окресный транспортный
іншпекторат
окресне діректорство
Шандарьского збору
окресный транспортный
іншпекторат
окресне діректорство
шандарьского збору СР
окресне діректорство
Шандарьского збору
окресне діректорство
Гасічского і захоронного
збору
особа із здравотным
постигнутѐм
обчаньскый судный ряд
одбор служб
заместнаности
особа самостатно
заробково діяюча
осаджіня обєкту в терені
вопрос чісло
одборне учіліще
обходна публічна сутяж
особа із знижінѐм погыбу
позначка
рівна
подрібны і основны
пунктовы поля положіня
особный компютер
наземна комунікація
Польша
платітель дани з приданой
годноты
платобный вымір
РМ - робоче місце
роботынесхопность/-ість
príspevok na pracovné
uplatnenie
príspevok na pracovné
uplatnenie
počet bodov
poľský jazyk
popisové/popisné číslo
preukaz odbornej
spôsobilosti
poľnohospodársky
pôdny fond
projekt pozemkových
úprav
pracovná asistencia
pracovný asistent
pracovný čas
pracovný pomer
ПнаРУ
ПнРУ
кіль. п.
пол. я.
попис. чісло
ПОС
ПЗФ
ПЗП
роб. асістенція
роб. асістент
роб. час
роб. служба
роб. упл.
прав.
právnická osoba
юр. ос.
prevádzka
ход
ход СЗД
príloha
пр.
prípadne
прип.
prírastkové číslo
приростк. чісло
(úrad) práce sociálnych РСДР
vecí a rodiny
povinné zmluvné
ПКП
poistenie
radový, rovinaté
Р
rodinný dom
РД
riadený katalyzátor
РКАТ
Rumunsko
РО
riadiaci orgán
РО
rodné číslo
род. ч.
register pôvodného
РДС
stavu
regionálna správa a
РСУД
údržba ciest
Register trestov
РТ ҐП СР
Generálnej prokuratúry
SR
Rusko
РУС
ruský jazyk
русс. я./ рос. я.
register vlastníckych
РВП
приспівок на робоче
уплатніня
приспівок на робоче
уплатніня
кількость пунктів
польскый язык
пописове/пописне чісло
преуказ одборной
способности
полѐгосподарьскый
землѐвый фонд
проєкт земельных
поправлінь
робоча асістенція
робочій асістент
робочій час
робоча служба
юрісдікчна особа
ход
приложіня
припадно/-і
приросткове чісло
(уряд) роботы, соціалных
діл і родины
повинне контрактне
поіщіня
рядовый, рівнинове
родинный дім
рядженый каталізатор
Румунія
рядячій орґан
родне чісло
реґістер дотеперішнѐго
ставу
реґіонална справа і
утримованя дорог
Реґістер трестів
Ґенералной прокуратуры
СР
Россія
русскый/россійскый язык
реґістер властницькых
práv
šikmá, svahovité
Švédsko
spoločnosť s ručením
obmedzeným
spisová dokumentácia
dieťaťa
С
С
с.
к.р.о.
СДД
СФК СР
súbor geodetických
informácií
samostatne
hospodáriaci roľník
schéma de minimis
identifikačné číslo pre
organizácie s
rovnakým IČO
Slovenská inšpekcia
životného prostredia
slovenská koruna
štatistická klasifikácia
ekonomických činností
КҐД
СҐГ
схема ДМ
СІД
СІЖО
Ск
Ск
СК НАЦЕ
прав
наклонена, береговите
Швеція
сторона
компанія із ручінѐм
ограніченым
списова документація
дітины
Справа фінанчной
контролі СР
комплекс ґеодетічных
документів
самостатно ґаздуючій
господарь
схема де мініміс
ідентіфікачне чісло про
орґанізації із єднакым ІЧО
Словацька іншпекція
жывотного окружіня
словацька коруна
штатістічна класіфікація
економічных діянь
СК НАЦЕ
СК НАЦЕ 2
СК НАЦЕ Рев. 2
štatistická klasifikácia СК НАЦЕ Рев. 2
ekonomických činnosti
SKEČ-štatistická
ШКЕД
klasifikácia
ekonomických činností
slovenská koruna
СКК
СК-НАЦЕ
služobný predpis
служ. перед.
smerovacie číslo
смер. чісло
Slovenské národné
СНМ
múzeum
Slovenská národná
СНР
rada
stredná odborná škola СОШ
stredná odborná škola СОШ із мат.
s maturitou
штатістічна класіфікація
економічных діянь
штатістічна класіфікація
економічных діянь
словацька коруна
служобный передпис
смероваче чісло
Словацькый народный
музей
Словацька народна рада
середня одборна школа
середня одборна школа із
матурітов
stredné odborné
učilište
stredné odborné
učilište s maturitou
stavebné povolenie
sociálny podnik
súbor popisných
informácií
spoločnosť s ručením
obmedzením
Slovenský plynárenský
priemysel, akciová
spoločnosť
Srbsko
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a
správa ciest
sťažnosť
slovenská technická
norma
strana
stavebný úrad
Štatistický úrad SR
СОУ
середне одборне учіліще
СОУ із мат.
середне одборне учіліще
із матурітов
ставебне поволіня
соціалный подник
комплекс пописных
інформацій
компанія із ручінѐм
ограніченым
Словацькый ґазовый
промысел, акціова
компанія
Сербія
Словацька справа дорог
Словацька справа дорог
Інвестічне будованя і
справа дорог
скарга
словацька технічна норма
СП
СП
КПІ
ком із. р. о.
СҐП а. к.
СРБ
ССД
ССД ІБ СД
ск
стн
стор.
СУ
ШУ СР
СО
СВІФТ код банкы
Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication
SZČ-samostatne
СЗД
zárobková činnosť
samostatne zárobkovo СЗД із ЗП
činná osoba so
zdravotným
postihnutím
prevádzkovanie alebo СЗД/СЗД із ЗП
vykonávanie
samostatnej
zárobkovej činnosti
alebo samostatnej
zárobkovej činnosti
občanom so
zdravotným
postihnutím
сторона
ставебный уряд
Штатістічный уряд СР
середнѐшкольска освіта
Сосайті фор Волдвайд
Інтербенк файненшыл
телекомунікейшын
СЗД - самостатне
заробкове діяня
самостатно заробково
діяюча особа із
здравотным постигнутѐм
проводжаня або
выконованя самостатного
заробкового діяня або
самостатного заробкового
діяня обчаном із
здравотным постигнутѐм
samostatne zárobkovo СЗДО
činná osoba je: a)
fyzická osoba, ktorá
vykonáva
poľnohospodársku
výrobu vrátane
hospodárenia v lesoch
a na vodných plohách
a je zapísaná do
evidencie podľa
osobitného predpisu,
b) fyzická osoba, ktorá
prevádzkuje alebo
vykonáva živnosť
podľa osobitného
predpisu, c) fyzická
osoba, ktorá vykonáva
činnosť podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá
je spoločníkom
verejnej obchodnej
spoločnosti, komaditnej
spoločnosti alebo
spoločnosti s ručením
obmedzeným podľa
osobitného predpisu,
e) fyzická osoba, ktorá
vykonáva
sprostredkovanie
zamestnania za úhradu
podľa § 25, f) fyzická
osoba, ktorá vykonáva
dočasné
zamestnávanie podľa §
29,g) fyzická osoba,
ktorá vykonáva
podporované
zamestnávanie podľa §
58.
СЗДО зо ЗП
sprostredkovanie
ПРЗ
zamestnania za úhradu
Štátny fond rozvoja
ШФРБ
bývania
ШП
ШП
шпец.
самостатно заробково
діяюча особа є: а) фізічна
особа, котра выконує
полѐгосподарьску выробу
враховано господаріня в
лісах і на водных
поверхностях а є записана
до евіденції подля
окремого передпису, б)
фізічна особа, котра
проводить або выконує
жывность подля окремого
передпису, в) фізічна
особа, котра выконує
діяня подля окремых
передписів, г) фізічна
особа, котра є
сполочником публічной
обходной компанії,
командітной компанії або
компанії із ручінѐм
ограніченым подля
окремого передпису, ґ)
фізічна особа, котра
выконує посередницьтво
заместнаня за заплачіня
подля § 25, д) фізічна
особа, котра выконує
дочасне заместнаня
подля § 29, е) фізічна
особа, котра выконує
підпорѐване заместнаваня
подля § 58.
посередницьтво роботы
за заплачіня
Штатный фонд розвиваня
бываня
штатна поміч
штатна поміч
štátna poznávacia
značka
štátny rozpočet
Slovenskej republiky
Štátny rozpočet
Slovenskej republiky
štátna služba
štátna príslušnosť
štátna príslušnosť
tona
tak zvaný
tabulka číslo
taliansky jazyk
tabuľka s evidenčným
číslom
telefónne číslo
telefónny kontakt
telefónne číslo
tisíc eur
tuhý komunálny odpad
továrenská značka
Turecko
trvalé bydlisko
trvalý pobyt
technické služby
(mesta)
pre osoby poverené
výkonom fyzickej
ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a
poradenstva a pre
prevádzkovateľov.
pre osoby poverené
výkonom fyzickej
ochrany a pátrania
ťažké zdravotné
postihnutie
takzvaný
Ukrajina
ШПЗ
ШР
ШР СР
ШР СР
ШС
шт. присл.
шт.
прислушность/ість
т
т. ч.
т.з.
таб.
таб. ч.
тал. язык
ТЕЧ
штатна познавача значка
штатный роспочет
Словацькой републікы
Штатный роспочет
Словацькой републікы
штатна служба
штатна прислушность/ість
штатна прислушность/ість
тона
так званый
таблічка чісло
таліаньскый язык
таблічка із евіденчным
чіслом
телефонне чісло
телефонный контакт
телефонне чісло
тісяч еур
певный комуналный одпад
товареньска значка
Турція
тырвале місце бываня
тел. чісло
тел. контакт
телеф. чісло
тіс. ЕУР
ПКО
тов. значкы
ТР
тырв. місце
бываня
тырв. перебываня тырвале перебываня
ТС
технічны службы (міста)
тіп П
тіп С
ТЗП
тзв.
УА
про особы повірены
выконом фізічной
охороны, гляданя
одборного готовліня і
пораденьства і про
проводжѐвателів.
про особы повірены
выконом фізічной охороны
і гляданя
тяжке здравотне
постигнутя
такзваный
Україна
účastník konania
ukončеná základná
škola
uchádzač o
zamestnanie
UoZ - uchádzač o
zamestnanie
УП
скінч. ОШ
участник поїднаваня
скінчена основна школа
КнР
кандідат на роботу
КнР
КнР - кандідат на роботу
КнР зо ЗОП
КнР зо ЗП
Úrad práce, sociálnych УРСДіР
vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych УРСДіР
vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych УРСДіР
vecí a rodiny
уряд РСДіР
úrad práce, sociálnych Уряд РСДіР
vecí a rodiny
Universal Serial Bus
УСБ ключ
kľúč
usmernenie
усм./інш.
ЗСОО
ЗСО
ЗСО в ґім.
Uzbekistan
uznesenie
vklad
vežový
v zastúpení
verejná obchodná
spoločnosť
vecné bremeno
vecný bezpečnostný
prostriedok
vedúci oddelenia
verejná obchodná
spoločnosť
vektorový geodetický
podklad
УЗ
рез.
В
Т
в заст.
п. о. к.
важ.
ПЗ
ПБС
вед. одд.
публічна обход.
компанія
ВҐП
видь.
Уряд роботы, соціалных
діл і родины
Уряд роботы, соціалных
діл і родины
Уряд роботы, соціалных
діл і родины
уряд роботы, соціалных
діл і родины
Юніверзыл Серіял Бас
ключ
усмерніня/інштрукція
закінчена
середнѐшкольска одборна
освіта
закінчена
середнѐшкольска освіта
закінчена
середнѐшкольска освіта в
ґімназії
Узбекістан
резолуція
влкад
турнѐвый
в заступіню
публічна обходна компанія
предметне затяжіня
предметне безпечностне
средство
ведучій одділіня
публічна обходна компанія
векторовый ґеодетічный
підклад
Vehicle Identification
Number
vektorová katastrálna
mapa
vlastník
vektorová mapa
určeného operátu
vnútorný odbor
VrPrZ- vzdelávanie a
príprava zamestnanca
ВІН
ВКМ
ВЛ
ВМУО
ВО
ВО
ПОК
ВМР
НПЗ
ВШ
ВУЦ
ВУЦ
Выгл.
выгл. ч.
выкон. СЗД.
vyšší územný celok
vyšší územný celok
vyhláška
vyhláška číslo
vykonávanie
samostаtne zárobkovej
činnosti
výpis z obchodného
выпис з ОР
registra
všeobecne záväzné
ОЗН
nariadenie
тунп
НПТР
Вегікл Ідентіфікейшын
Намбыр
векторова катастрална
карта/мапа
властник
векторова карта/мапа
урченого операту
внутрішній одбор
публічна обходна компанія
вольне місце роботы
НПЗ - научаня і готовліня
заместнанця
высшый уземный цілок
высшый уземный цілок
выголоска
выголоска чісло
выконовлѐваня
самостатного
зароботкового діяня
выпис з обходного
реґістра
обще завязуюче
наряджіня
так як установують
нескоршы передписы
научаня і готовліня на торг
роботы
www.finance.gov.sk
www.upsvar.sk
prípona súborov
špecifikácia Office
Open XML vytvorených
v aplikácii Microsoft
Excel
zateplenie celého
З
obvodového plášťa,
zvlnené
zákon číslo
zákonný zástupca
základný
zamestnanec
zamestnanec so
zdravotným
postihnutím
з. ч.
зак. заступник
основ.
зам.
заместнанець із
здрав.
постигнутѐм
затепліня цілого
обводового плаща,
волнистый
закон чісло
законный заступник
основный
заместнанець
заместнанець із
здравотным постигнутѐм
zárobková činnosť
Zbierky
zapustený na celé
podlažie
zapustený čiastočne
združená
prevádzkareň
Zone Improvement
Plan
ZoZ - zoznam
uchádzačov o
zamestnanie
zdravotné postihnutie
Zákonník práce
zdravotné postihnutie
zdravotné postihnutie
zdravotný preukaz
zateplenie strechy
Západoslovenská
energetika, akciová
spoločnosť
Západoslovenská
energetika
Západoslovenská
vodárenská spoločnosť
zateplenie štítu
základná škola
zákon o štátnej službe
základný technický
opis
ZTP- zdravotný
preukaz
ZŤP- ťažké zdravotné
postihnutie
zväzok
životné minimum
зароб. діяня
Зб.
ЗЦ
заробкове діяня
Збірникы
запущеный на цілый шток
ЗЧ
здружена прев.
запущеный з части
здружена превадзкарня
ЗІП код
Зон Імпрувмент План
змлува о ЕС
зодп.
заместнанець
СнР
СнР
Список КнР зо ЗП
ЗП
Зр
ЗП
ЗП
ЗП
ЗС
Зс. Енерґетіка а.к.
СнР - список кандідатів на
роботу
ЗЩ
ОШ
ЗШС
ОТО
здравотне постигнутя
Законник роботы
здравотне постигнутя
здравотне постигнутя
здравотный преуказ
затепліня стріхы
Западословацька
енерґетіка, акціова
компанія
Западословацька
енерґетіка
Западословацька
водарьска компанія
затепліня щіту
основна школа
закон о штатный службі
основный технічный опис
ЗТП
ЗТП - здравотный преуказ
ЗТП
ЗТП - здравотне тяжке
постигнутя
звязок
жывотне мінімум
жывностеньскый уряд
ЗсЕ
ЗсВК
зв.
ЖМ
ЖУ
PRÁVNY PREDPIS SVK
PRÁVNY PREDPIS RUSIN
Dohoda o Európskom
hospodárskom priestore
Metodický návod na spracovanie
registra obnovenej evidencie
pozemkov
nariadenia Komisie (ES) č.
800/2008 zo 6. augusta 2008
o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné so spoločným
trhom podľa článkov 87 a 88
zmluvy (Všeobecné nariadenie o
skupinových výnimkách)
Догода о Европскім господарьскім
просторі
Методічный навод на обробліня
реґістра обновленой евіденції земель
nariadenie (EHS) č. 881/92 Rady z
26. marca 1992 o prístupe na trh v
preprave tovaru cestnou dopravou
v rámci spoločenstva na územie
alebo z územia jedného členského
štátu alebo pri prechode cez
územie jedného alebo viacerých
členských štátov
наряджіня (ЕГС) ч. 881/92 Рады з 26.
марця 1992 о приступі на торг в
переправі товару дорожным
транспортом в рамках сполоченьства
на теріторію або з теріторії єдного
членьского штату або при
переходжаню через теріторію єдного
або веце членьскых штатів
nariadenie (ES) č. 104/2000 Z. z. o
spoločnej organizácii trhov s
výrobkami rybolovu a akvakultúry
nariadenie Komisie (ES) č.
1998/2006 z 15. decembra 2006 o
uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o
založení ES na pomoc de minimis
наряджіня (ЕС) ч. 104/2000 З.з. о
сполочній орґанізації торгів із
продуктами рыболову і аквакултуры
наряджіня Комісії (ЕС) ч. 1998/2006 з
15. децембра 2006 о уплатніню статей
87 і 88 Контракту о основаню ЕС на
поміч де мініміс
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 14/2011
nariadenie Rady Európskeho
spoločenstva č. 1047/2002
nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 491/2002 Z.z. ktorým
sa ustanovujú kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia
odpadových vôd a osobitných vôd
(zrušený)
наряджіня презідента Шандарьского
збору ч. 14/2011
наряджіня Рады Европского
сполоченства ч. 1047/2002
наряджіня влады Словацькой
републікы ч. 491/2002 З.з. котрым ся
установують квалітатівны цілі верьхніх
вод і лімітны міры указователів
знечіщіня одпадовых вод і окремых
вод (зрушеный)
наряджіня Kомісії (ЕС) ч. 800/2008 зо
6. авґуста 2008 о выголошіню
конкретных катеґорій помочі за
споїтельне із сполочным торгом подля
статей 87 а 88 контракту (Обще
наряджіня о ґруповых вынятках)
nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 296/2005 Z. z. ktorým
sa ustanovujú požiadavky na
kvalitu a kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia
odpadových vôd a osobitných vôd
наряджіня влады Словацькой
републікы ч. 296/2005 З.з. котрым ся
установують претензії на кваліту і
квалітатівны цілі верьхніх вод і лімітны
міры указователів одпадовых вод і
окремых вод
naridenie rady (EHS) č. 684/92 zo
16. marca 1992 o spoločných
pravidlách pre medzinárodnú
prepravu osôb autokarmi a
autobusmi v znení nariadenia (ES)
č. 11/98
наряджіня рады (ЕГС) ч. 684/92 зо 16.
марця 1992 о сполочных правілах про
меджінародну переправу особ
автокарами і автобусами так як
установує наряджіня (ЕС) ч. 11/98
opatrenie Štatistického úradu
Slovenskej republiky č. 16/2001 Z.
z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia
zamestnaní (zrušený)
vyhláška 516/2011 Z. z., ktorou sa
vydáva Štatistická klasifikácia
zamestnaní
опатріня Штатістічного уряду
Словацькой републікы ч. 16/2001 З.з.,
котрым ся выголошує Класіфікація
заместнаня (зрушеный)
выголоска 516/2011 З.з., котров ся
выдавать Штатістічна класіфікація
заместнаня
Ponukový cenník geodetických
a kartografických výkonov podľa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov
Понуковый цінник ґеодетічных і
картоґрафічных выконів подля закона
ч. 18/1996 З.з. о цінах так як
установують нескоршы передписы
Schéma pomoci de minimis na
podporu zamestnanosti - č.
Schéma DM-1/2007
smernica ES č. 1/2001 ktorou sa
mení a dopĺňa smernica rady
70/220/EHS o opatreniach proti
znečisťovaniu ovzdušia emisiami z
motorových vozidiel
Схема помочі де мініміс на підпору
заместнаности – ч. Схема ДМ-1/2007
smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra
2005 o uznávaní odborných
kvalifikácií
смерніця Европского парламенту і
Рады 2005/36/ЕС зо 7. септембра
2005 о узнаваню одборных
кваліфікацій
upresnenie Riadiaceho orgánu
(RO) č. N3/2007 v platnom znení
уточніня Рядячого орґану (РО) ч.
Н3/2007 так як є платне
смерніця ЕС ч. 1/2001, котров ся
мінить і доповнює смерніця рады
70/220/ЕГС о опатрінях протів
знечіщіню воздуху емісіями з моторів
vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
706/2002 Z.z. o zdrojoch
znečisťovania ovzdušia, o
emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných
podmienkach prevádzkovania, o
zozname znečisťujúcich látok, o
kategorizácii zdrojov znečisťovania
ovzdušia a o požiadavkách
zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok v znení
neskorších predpisov
выголоска Міністерства жывотного
окружіня Словацькой републікы ч.
706/2002 З.з. о жрідлах знечіщіня
воздуху, о емісных лімітах, о
технічных претензіях і общіх
подмінках справованя, о списку
знечіщуючіх субстанціях, о
катеґорізації жрідел знечіщованя
воздуху і о претензіях на забезпеку
рознесіня емісій знечіщуючіх
субстанціях так як установують
нескоршы передписы
vyhláška Federálneho ministerstva
dopravy č. 35/1984 Z.b., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon)
выголоска Федералного міністерства
транспорту ч. 35/1984 З.з., котров ся
выконує закон о наземных
комунікаціях (дорожный закон)
vyhláška Ministerstva
pôdohopodárstva Slovenskej
republiky č. 441/2006 Z. z.,ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o
skúške odbornej spôsobilosti na
vyhotovenie lesného
hospodárskeho plánu a o vydávaní
a odňatí osvedčenia o odbornej
spôsobilosti technickej spôsobilosti
na vyhotovenie lesného
hospodárskeho plánu
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 441/2006 З.з., котров ся
установують детайлы о пробі
одборной способности на выготовліня
лісного господарьского плану і о
выдаваню і одобераню освідчіня о
одборній способности, технічній
способности на выготовліня лісного
господарьского плану
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č.
501/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o produkcii
lesného reprodukčného materiálu a
jeho uvádzaní na trh
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 501/2010 З.з., котров ся
установують детайлы о продукції
лісного репродукчного матеріалу і ѐго
уваджаню на торг
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 12/2009 Z. z. o
ochrane lesných pozemkov pri
územnoplánovacej činnosti a pri ich
vyňatí a obmedzení z plnenia
funkcií lesov
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 12/2009 З.з. о охороні
лісных земель при діяню
теріторіалного планованя і при їх
вынятю і огранічіню з повніня функції
лісів
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 232/2006 Z. z. o
vyznačovaní ťažby dreva,
označovaní vyťaženého dreva a
dokladoch o pôvode dreva
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 232/2006 З.з. о
зарісованю вырубу дерева,
означованю вырубаного дерева і
документах о походжіню дерева
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 31/1999 Z.z. o lesnej
hospodárskej evidencii
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 31/1999 З.з. о лісній
господарьскій евіденції
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 344/2009 Z. z. ktorou
sa vykonáva zákon o poľovníctve
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 344/2009 З.з., котров ся
выконує закон о полѐвницьтві
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 397/2006 Z. z. o lesnej
stráži
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 397/2006 З.з. о лісній
стражі
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 451/2006 Z. z. o
odbornom lesnom hospodárovi
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 451/2006 З.з. о одборнім
ліснім господарѐви
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 453/2006 Z. z. o
hospodárskej úprave lesov a o
ochrane lesa
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 453/2006 З.з. о
господарьскій реґулації лісів і о
охороні ліса
vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou
sa vykonáva §27 zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou
sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č.
5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
выголоска Міністерства
землѐгосподарьства Словацькой
републікы ч. 508/2004 З.з., котров ся
выконує § 27 закона ч. 220/2004 З.з. о
охороні і ужываню полѐгосподарьской
землі і о зміні закона ч. 245/2003 З.з. о
інтеґрованій превенції і контролі
знечіщованя жывотного окружіня і о
зміні і доповніню дакотрых законів
выголоска Міністерства роботы,
соціалных діл і родины Словацькой
републікы ч. 31/2004 З.з., котров ся
выконує § 69 одс. 1. закона ч. 5/2004
З.з. о службах заместнаности і о зміні і
доповніню дакотрых законів
vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 44/2004 Z.z., ktorou sa
vykonáva §69 ods. 2 zákona č.
5/2004 Z.z. o službách
zamestanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
выголоска Міністерства роботы,
соціалных діл і родины Словацькой
републікы ч. 44/2004 З.з., котров ся
выконує § 69 одс. 2. закона ч. 5/2004
З.з. о службах заместнаности і о зміні і
доповніню дакотрых законів
vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 718/2002 Z. z. na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení (zrušený)
vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou
sa ustanovujú technické
zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia
выголоска Міністерства роботы,
соціалных діл і родины Словацькой
републікы ч. 718/2002 З.з. на заіщіня
безпекы і охороны здоровя при роботі
і безпеці технічных заряджінь
(зрушеный).
Выголоска Міністерства роботы,
соціалных діл і родины Словацькой
републікы ч. 508/2009 З.з., котров ся
установують детайлы на заіщіня
безпекы і охороны здоровя при роботі
із технічныма заряджінями,
тлаковыма, піднимаючіма,
електричныма і ґазовама, і котров ся
установують технічны заряджіня,
котры ся беруть за чісто технічны
заряджіня
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky 411/2006 Z.
z., ktorou sa ustanovuje paušálna
suma trov konania o priestupku
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 411/2006
З.з., котров ся установує павшална
сума тров поїднаваня о провині
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.
z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 121/2002 З.з.
о пожарній превенції так як
установують нескоршы передписы
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 531/2008 Z.
z. ktorou sa mení vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovuje paušálna suma trov
konania o priestupku
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 531/2008
З.з., котров ся мінить выголоска
Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 411/2006
З.з., котров ся установує павшална
сума тров поїднаваня о провині
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 555/2003 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 190/2003
Z.z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 555/2003
З.з., котров ся выконують дакотры
установіня закона ч. 190/2003 З.з. о
стрільных збранях і стріливі і о зміні а
доповніню дакотрых законів
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 628/2002
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a
registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 628/2002
З.з., котров ся выконують дакотры
установіня закона о архівах і
реґістратурах і о доповніню дакотрых
законів
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 634/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 473/2005
Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti)
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 634/2005
З.з., котров ся выконують дакотры
установіня закона ч. 473/2005 З.з. о
уділіню служб в области приватной
забезпекы і о зміні і доповніню
дакотрых законів (закон о приватній
забезпеці)
vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
выголоска Міністерства внутрішніх діл
Словацькой републікы ч. 9/2009 З.з.,
котров ся выконує закон о дорожнім
руху і о зміні і доповніню дакотрых
законів
vyhláška Ministerstva živostného
prostredia Slovenskej republiky č.
489/2002 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
выголоска Міністерства животного
окружіня Словацькой републікы ч.
489/2002 З.з., котров ся выконують
дакотры установіня закона о превенції
важных промысловых гаварій і о зміні
і доповніню дакотрых законів
vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
126/2004 Z.z. o autorizácii, o
vydávaní odborných posudkov vo
veciach odpadov, o ustanovovaní
osôb oprávnených na vydávanie
posudkov a o overovaní odbornej
spôsobilosti týchto osôb
выголоска Міністерства животного
окружіня Словацькой републікы ч.
126/2004 З.з. о авторізації, о
выдаваню одборных посудків котры ся
дотыкають одпадів, о установованю
особ оправненых на выдаваня
посудків і о овірѐваню одборной
способности тых особ
vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny
выголоска Міністерства животного
окружіня Словацькой републікы ч.
24/2003 З.з., котров ся выконує закон
ч. 543/2002 З.з. о охороні природы і
країны
vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
315/2010 Z. z. o nakladaní s
elektrozariadeniami a s
elektroodpadom
выголоска Міністерства животного
окружіня Словацькой републікы ч.
315/2010 З.з. о заобхаджаню із
електрозаряджінями і із
електроодпадом
vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
408/2003 Z.z. o monitorovaní
emisií a kvality ovzdušia
выголоска Міністерства животного
окружіня Словацькой републікы ч.
408/2003 З.з. о моніторованю емісій і
кваліты воздуху
vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.
61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na vedenie
prevádzkovej evidencie a rozsah
ďalších údajov o stacionárnych
zdrojoch
выголоска Міністерства животного
окружіня Словацькой републікы ч.
61/2004 З.з., котров ся установують
претензії на веджіня ходовой
евіденції і розсяг далшых дат о
стаціонарных жрідлах
vyhláška Štatistického úradu
Slovenskej republiky č.306/2007
Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia ekonomických činností
выголоска Штатістічного уряду
Словацькой републікы ч. 306/2007
З.з., котров ся выдавать Штатістічна
класіфікація економічных діянь
vyhláška Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou
sa vydáva Spravovací poriadok pre
katastrálne úrady a správy katastra
выголоска Уряду ґеодезії, картоґрафії
і катастра Словацькой републікы ч.
22/2010 З.з., котров ся выдавать
Справуючій ряд про катастралны
уряды і справы катастра
vyhláška Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.
z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov
выголоска Уряду ґеодезії, картоґрафії
і катастра Словацькой републікы ч.
300/2009 З.з., котров ся выконує закон
Народной рады Словацькой
републікы ч. 215/1995 З.з. о ґеодезії і
катроґрафії так як установують
нескоршы передписы
vyhláška Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších
predpisov
выголоска Уряду ґеодезії, картоґрафії
і катастра Словацькой републікы ч.
461/2009 З.з., котров ся выконує закон
Народной рады Словацькой
републікы ч. 162/1995 З.з. о катастрі
негнутельностей і о записованю
властницькых і іншіх прав к
негнутельностям (катастралный
закон) так як установують нескоршы
передписы
vyhlášku Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.
z. o hasičských jednotkách
zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších
predpisov
выголоска Міністерства внутра
Словацькой републікы ч. 611/2006 З.з.
о гасічскых єдинках
закон ч. 10/1996 З.з. о контролі в
штатній справі так як установують
нескоршы передписы
zákon č. 100/1977 Zb. o
hospodárení v lesoch a štátnej
správe lesného hospodárstva v
znení neskorších predpisov
(zrušený)
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v
znení neskorších predpisov
закон ч. 100/1977 Зб. о господаріню в
лісах і штатній справі лісного
господарьства так як установують
нескоршы передписы (зрушеный)
закон ч. 326/2005 З.з. о лісах так як
установують нескоршы передписы
zákon č. 105/1990 Zb. o
súkromnom podnikaní občanov
zákon č. 129/1991 Zb. o
komerčných právnikoch (zrušený)
zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov
закон ч. 105/1990 Зб. о приватнім
подниканю обчанів
закон ч. 129/1991 Зб. о комерчных
правниках (зрушеный)
закон ч. 586/2003 З.з. о адвокації і о
зміні і доповніню закона ч. 455/1991
Зб. о жывностеньскім подниканю
(жывностеньскый закон) так як
установують нескоршы передписы
zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciach (cestný
zákon) v znení neskorších
predpisov
zákon č. 136/1995 Zb. o odbornej
spôsobilosti na vybrané činnosti vo
výstavbe a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
закон ч. 135/1961 Зб. о наземных
комунікаціях (дорожный закон) так як
установують нескоршы передписы
закон ч. 136/1995 Зб. о одборній
способности на выбраны діяня в
будованю і о зміні і доповніню закона
ч. 50/1976 Зб. о теріторіалнім
планованю і ставебнім ряді
(ставебный закон) так як установують
нескоршы пeредписы
zákon č. 136/2010 Z. z. o službách закон ч. 136/2010 З.з. о службах на
na vnútornom trhu a o zmene a
інтернім торзі і о зміні і доповніню
doplnení niektorých zákonov
дакотрых законів
zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
закон ч. 137/2010 З.з. о воздуху
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
закон ч. 138/1991 Зб. о маєтку сел так
obcí v znení neskorších predpisov як установують нескоршы передписы
zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom
закон ч. 138/2010 З.з. о ліснім
reprodukčnom materiáli
репродукчнім матеріалі
zákon č. 145/1995 Z. z. o
закон ч. 145/1995 З.з. о справных
správnych poplatkoch v znení
поплатках так як установують
neskorších predpisov
нескоршы передписы
zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane
закон ч. 15/2005 З.з. о охороні сорт
druhov voľne žijúcich živočíchov a вольно жыючіх звірятах і вольно
voľne rastúcich rastlín reguláciou
ростучіх ростлин реґулаціов обходу із
obchodu s nimi a o zmene a
нима і о зміні і доповніню дакотрых
doplnení niektorých zákonov
законів
zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách закон ч. 154/1994 З.з. о матриках так
v znení neskorších predpisov
як установують нескоршы передписы
zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteĺností a o zápise
vlastníckych a iných práv k
nehnuteĺnostiam (katastrálny
zákon)
zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave
zákon č. 171/1993 Z. z. o
Policajnom zbore
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
zákon č. 180/1995 Z. z. o
niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k
pozemkom
zákon č. 181/1995 Z. z. o
pozemkových spoločenstvách v
znení neskorsích predpisov
zákon č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších
predpisov
закон ч. 162/1995 З.з. о катастрі
негнутельности і о записі
властницькых і іншых прав к
негнутельностям (катастралный
закон)
закон ч. 168/1996 З.з. о дорожнім
транспорті
закон ч. 171/1993 З.з. о Шандарьскім
зборі
закон ч. 18/1996 З.з. о цінах
закон ч. 180/1995 З.з. о дакотрых
опатрінях на орґанізованя
властницьтва к землям
zákon č. 182/2005 Z. z. o
vinohradníctve a vinárstve
(zrušený)
zákon č. 313/2009 Z. z. o
vinohradníctve a vinárstve
закон ч. 182/2005 З.з. о
виноградарьстві і винарьстві
(зрушеный)
закон ч. 313/2009 З.з. о
виноградарьстві і винарьстві
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
закон ч. 190/2003 З.з. о сртільных
збранях і сріливі і о зміні і доповніню
дакотрых законів так як установують
нескоршы передписы
zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci (zrušený)
zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
закон ч. 195/1998 З.з. о соціалній
помочі (зрушеный)
закон ч. 448/2008 о соціалных
службах і о зміні і доповніню закона
455/1991 Зб. о жывностеньскім
подниканю (жывностеньскый закон)
так як установують нескоршы
передписы
zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších
predpisov
закон ч. 211/2000 З.з. о слободнім
доступі к інформаціям і о зміні і
доповніню дакотрых законів (закон о
слободі інформацій) так як
установують нескоршы передписы
закон ч. 181/1995 З.з. о земельных
общінах так як установують нескоршы
передписы
закон ч. 182/1993 З.з. о властницьтві
квартелів і неквартельных просторів
так як установують нескоршы
передписы
zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších
predpisov
zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
закон ч. 215/1995 З.з. о ґеодезії і
картоґрафії так як установують
нескоршы передписы
закон ч. 220/2004 З.з. о охороні і
ужываню полѐгосподарьской землі і о
зміні закона ч. 245/2003 З.з. о
інтеґрованій превенції і контролі
знечіщованя жывотного окружіня і о
зміні і доповніню дакотрых законів
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 224/2006 Z. z.
občianskych preukazoch a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov
zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej
pomoci
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov
закон ч. 222/2004 З.з. о дани з
приданой годноты
закон ч. 223/2001 З.з. о одпадах і о
зміні і доповніню дакотрых законів
zákon č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
закон ч. 24/2006 З.з. о посуджѐваню
впливів на жывотне окружіня і о зміні і
доповніню дакотрых законів
zákon č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov
закон ч. 245/2003 З.з. о інтеґрованій
превенції і контролі знечіщованя
жывотного окружіня і о зміні і
доповніню дакотрых передписів
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 274/2009 Z. z. o
poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 278/1993 Zb. o správe
majetku štátu v znení neskorších
predpisov
закон ч. 25/2006 З.з. о публічнім
заобстараваню і о зміні і доповніню
дакотрых законів
закон ч. 274/2009 З.з. о полѐвницьтві і
о зміні і доповніню дакотрых законів
закон ч. 224/2006 З.з. о обчаньскых
преуказах і о зміні і доповніню
дакотрых законів так як установують
нескоршы передписы
закон ч. 231/1999 З.з. о штатній
помочі
закон ч. 233/1995 З.з. о судных
екзекуторах і екзекучнім діяню
(Екзекучный ряд) і о зміні і доповніню
дакотрых законів так як установують
нескоршы передписы
закон ч. 278/1993 Зб. о справованю
маєтку штату так як установують
нескоршы передписы
Zákon č. 283/2002 Z.z. o
cestovných náhradách
zákon č. 286/2009 Z.z. o
fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
закон ч. 283/2002 З.з. о дорожных
нагородах
закон ч. 286/2009 З.з. о флорованых
скленниковых ґазах і о змінах і
доповніню дакотрых законів
zákon č. 289/2008 Z. z. o
používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v
znení neskorších predpisov
закон ч. 289/2008 З.з. о ужываню
електронічной реґістрачной касы і о
зміні і доповніню закона Словацькой
народной рады ч. 511/1992 Зб. о
справованю даней і поплатків і о
змінах в сістемі теріторіалных
фінанчных орґанів так як установують
нескоршы передписы
zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní
odborných kvalifikácií
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších
predpisov
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov
закон ч. 293/2007 З.з. узнаваню
одборных кваліфікацій
закон ч. 300/2005 З.з. Трестный закон
так як установують нескоршы
передписы
закон ч. 311/2001 З.з. Законник
роботы так як установують нескоршы
передписы
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane закон ч. 314/2001 З.з. о охороні перед
pred požiarmi
пожарами
zákon č. 315/2001 Z. z. o
закон ч. 315/2001 З.з. о Гасічскім і
Hasičskom a záchrannom zbore
захороннім зборі
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
закон ч. 326/2005 З.з. о лісах
zákon č. 328/2002 Z. z. o
закон ч. 328/2002 З.з. о соціалной
sociálnom zabezpečení policajtov a забезпекы шандарів і вояків і о зміні і
vojakov a o zmene a doplnení
доповніню дакотрых законів
niektorých zákonov
zákon č. 330/1991 Zb. o
pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách
закон ч. 330/1991 Зб. о земельных
поправлінях, орґанізованю
земельного властницьтва, земельных
урядах, земельнім фонді і о
земельных общінах
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
закон ч. 355/2007 З.з. о охороні,
підпоры і розвиваню публічного
здоровя і о зміні і доповніню дакотрых
законів
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a
o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)
закон ч. 364/2004 З.з. о водах і о зміні
закона Словацькой народной рады ч.
372/1990 Зб. о провинах так як
установують нескоршы передписы
(водный закон)
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
zákon č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch
zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
закон ч. 369/1990 Зб. о сельскім
зряджіню
закон ч. 372/1990 Зб. о провинах
закон ч. 381/2001 З.з. о повиннім
контрактнім поіщіню одповідности за
шкоду зроблену ходом мотора і о зміні
і доповніню дакотрых законів
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, закон ч. 382/2004 З.з. о знавцях,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o
тлумачниках і перекладателях і о зміні
zmene a doplnení niektorých
і доповніню дакотрых законів
zákonov
zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších
predpisov
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov
zákon č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve
zákon č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava
Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení
zákon č. 473/2005 Z. z. o
poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti)
закон ч. 395/2002 З.з. о архівах і
реґістратурах і о доповніню дакотрых
законів
закон ч. 40/1964 Зб. Обчаньскый
законник так як установують
нескоршы передписы
закон ч. 400/2009 З.з. о штатній службі
і о зміні і доповніню дакотрых законів
закон ч. 401/1998 З.з. о поплатках за
знечіщованя воздуху
закон ч. 428/2002 З.з. о охороні
особных дат
закон ч. 431/2002 З.з. о учтовницьтві
закон ч. 440/2000 З.з. о справах
фінанчной контролі
закон ч. 460/1992 Зб. Конштітуція
Словацькой републікы так як
установують нескоршы передписы
закон ч. 461/2003 З.з. о соціалнім
поіщіню
закон ч. 473/2005 З.з. о уділіню служб
во сфері приватной безпекы і о зміні і
доповніню дакотрых законів (закон о
приватній безпеці)
zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zrušený)
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
закон ч. 48/2002 З.з. о перебываню
чуджінців і о зміні і доповніню
дакотрых законів
(зрушеный)
закон ч. 404/2011 З.з. о перебываню
чуджінців і о зміні і доповніню
дакотрых законів
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov
закон ч. 5/2004 З.з. о службах
заместнаности і о зміні і доповніню
дакотрых законів
закон ч. 50/1976 З.з. о теріторіалнім
планованю і ставебнім ряді
(ставебный закон)
закон ч. 502/2001 З.з. о фінанчній
контролі і інтернім авдіті і о зміні і
доповніню дакотрых законів
zákon č. 504/2003 Z.z.o nájme
poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a
lesných pozemkov a o zmene
niektorých zákonov
закон ч. 504/2003 З.з. о наймі
полѐгосподарьскых земель,
полѐгосподарьского поднику і лісных
земель і о зміні дакотрых законів
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
закон ч. 513/1991 Зб. Обходный
законник
закон ч. 523/2004 З.з. о роспочтовых
правілах публічной справы і о зміні і
доповніню дакотрых законів
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny
zákon č. 571/2007 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 330/1991 Zb.
pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách v
znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov
закон ч. 543/2002 З.з. о охороні
природы і країны
закон ч. 571/2007 З.з., котрым ся
мінить і доповнює закон Словацькой
народной рады ч. 330/1991 Зб. о
земельных поправлінях,
орґанізованю земельного
властницьтва, земельных урядах,
земельнім фонді і о земельных
общінах так як установують нескоршы
передписы і о зміні і доповніню
дакотрых законів
zákon č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
закон ч. 576/2004 З.з. о здравотній
старостливости, службах, котры суть
звязаны із уділінѐм здравотной
старостливости і о зміні і доповніню
дакотрых законів
zákon č. 583/2003 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺna zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších
predpisov
закон ч. 583/2003 З.з., котрым ся
мінить і доповнює закон Народной
рады Словацькой републікы ч.
145/1995 З.з о справных поплатках
так як установують нескоршы
передписы
zákon č. 586/2003 o advokácii a o
zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov
закон ч. 586/2003 о адвокації і о зміні і
доповніню закона ч. 455/1991 Зб. о
жывностеньскім подниканю
(жывностеньскый закон) так як
установують нескоршы передписы
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov
zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 647/2007 Z. z. o
cestovných dokladoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
zákon č. 725/2004 Z. z. o
podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
закон ч. 595/2003 З.з. о дани з приймів
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a
o zmene a doplnení niekotrých
zákonov
закон ч. 8/2009 З.з. о дорожнім руху і о
зміні і доповніню дакотрых законів
zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok
zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon)
закон ч. 9/2010 З.з. о скаргах
закон ч. 99/1963 Зб. Обчаньскый
судный ряд
закон ч. 455/1991 Зб. о
жывностеньскім подниканю
(жывностеньскый закон)
закон ч. 599/2003 З.з. о помочі в
гмотнім недостатку і о зміні і
доповніню дакотрых законів
закон ч. 647/2007 З.з. о дорожных
докладах і о зміні і доповніню
дакотрых законів
закон ч. 7/2005 З.з. о конкурзі і
рештруктуралізації і о зміні і
доповніню дакотрых законів
закон ч. 7/2010 З.з. о охороні перед
заплавами
закон ч. 71/1967 Зб. о справнім
поїднаваню (справный ряд) так як
установують нескоршы передписы
закон ч. 725/2004 З.з. о подмінках ходу
моторів в дорожнім руху на наземных
комунікаціях і о зміні і доповніню
дакотрых законів
закон ч. 82/2005 З.з. о нелеґалній
роботі і нелеґалнім заместнаваню і о
зміні о доповніню дакотрых законів
zákon č.145/1995 Zz. o správnych
poplatkoch
zákon č.163/2002 Z.z. o
chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorších
predpisov (zrušený)
zákon č. 67/2010 Z. z. o
podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov (chemický zákon) v znení
neskorších predpisov
закон ч. 145/1995 З.з. о справных
поплатках
закон ч. 163/2002 З.з. о хемічных
субстанціях і хемічных препаратах так
як установують нескоршы передписы
(зрушеный)
закон ч. 67/2010 З.з. о подмінках
уведжіня хемічных субстанцій і
мішанин на торг і о зміні і доповніню
дакотрых законів (хемічный закон) так
як установують нескоршы передписы
Zmluva o založení Európskeho
spoločenstva
zákon o matrikách
zákon o účtovníctve
Контракт о основаню Европского
сполоченьства
закон о матриках
закон о учтовницьтві
Download

Predkladaná slovensko-rusínska časť