Zoznam psychologických pracovísk s možnosťou odbornej praxe
pre študentov
Nitra
Pracovisko
Sídlo
Kontakt
Poznámky
Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie
(CPPPaP)
Fakultná
nemocnica
Ulica J. Vuruma 2
949 01 Nitra
Mgr. Mária Pauličková
Tel.: 037/ 655 42 47
037/ 655 42 45
[email protected]
Len pár študentov naraz, účasť na
skupinových aktivitách, nie na vyšetrení,
diagnostike! Rozsah max 20h, potrebná
dohoda priamo s riaditeľkou –
p.Pauličkovou
Špitálska 6
950 01 Nitra
Spoplatnenie: 4eurá/deň
Psychiatrická
klinika FN
Detské krízové
centrum Slniečko
Špitálska 6,
94901
Fábryho 5
949 01 Nitra
Damborského 3
949 01 Nitra
Koceľova 29
94901 Nitra
3
Ambulancia
klinickej
psychológie
Ambulancia
klinickej
psychológie
HRman, s.r.o.
PhDr. Margita
Drienovská, PhD.
Tel.: 037 / 6545 660
MuDr. Boris Čech
037/0376545265
Mgr. Kováčová-riaditeľka
Tel.: 037/6522220
[email protected]
k
PhDr. Peter Klubert,
PhD.
0903 602 229
PhDr. Eva Pisárová
Tel.: 037/ 653 21 58
Piaristická 2
949 01 Nitra
p. Uhrinčať
0903 556 655
1 študent naraz, celkovo viacerí, potreba
presného čas. plánu
3
PERSONALITY
037/ 6516179
0911 291 828
Možnosť dlhodobej praxe (min. rok), max
1 študent, od októbra
4
Krajské
riaditeľstvo
policajného zboru
Svätoplukovo
námestie 1/B
949 01 Nitra
Piesková 32
949 01 Nitra
p. Škrovánek
Tel.: 0961 301 111
Od januára 2012, 1 študent naraz,
viackrát po sebe
1
2
2
2
2
2
Spoplatnenie: 4 eurá/deň
Zatiaľ 1 študent na zimný semester,
potreba presného a pravidelného
harmonogramu! (dohoda s riaditeľkouktoré dni, od kedy do kedy)
Len individuálne, pár hodín diagnostiky
Nitriansky kraj
Pracovisko
1
1
1
1
Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie
(CPPPaP)
Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie
(CPPPaP)
Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie
(CPPPaP)
Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie
(CPPPaP)
Sídlo
Kontakt
Poznámky
Turecká 35
940 61 Nové Zámky
PhDr. Timea
Valachová, PhD.
Tel.: 035/ 640 01 43
riaditeľka: 640 01 44
[email protected]
Max. 5 študentov v priebehu roka,
naraz 1 študent
Ul. 1. Mája 2
927 01 Šaľa
Mgr. Iveta Malá
Tel.: 031/ 770 54 64
[email protected]
Max. 1 študent naraz! , celkovo
v priebehu roka viac študentov
Nám. Ľ.Štúra 1738
955 01 Topoľčany
PhDr. Eva Hašanová
Tel.: 038/ 532 31 87
[email protected]
y.net
Max. 1 študent naraz, celkovo viac
študentov, viackrát po sebe
Slnečná 2
953 01 Zlaté Moravce
PhDr. Štefánia Kuťková
Tel.: 037/ 642 12 03
Max. jeden študent naraz, celkovo
viacej, striedanie počas týždňa, náplň:
skupinová terapia, prevencia na školách
Zoznam psychologických pracovísk s možnosťou odbornej praxe
pre študentov
Reedukačný
domov pre mládež
a zariadenie pre
matky s deťmi
Občianske
združenie Maják
Prílepská 1421/6,
95301 Zlaté Moravce
Tel.:037/ 632 31 18
[email protected]
nline.sk
3 študenti naraz, v priebehu roka
vystriedanie viacerých, náplň: náčuvy,
diagnostika
Bernolákova 37
953 01Zlaté Moravce
2
Ambulancia
klinickej
psychológie
Bernolákova 24
953 01Zlaté Moravce
p. Rakovská
Tel.: 0903 521 126
[email protected]
ak.org
Mgr. František Antal
Tel.: 037/ 642 15 95
2
Brainfitness, s.r.o.
Komárňanská 63
940 75 Nové Zámky
2
PsyRM, s.r.o.
2
AMNIS, s.r.o.
Komárňanská 2
94056 Nové Zámky
T. Vansovej 4
940 02 Nové Zámky
PhDr. Katarína
Budinská
Tel.: 035/ 642 31 43
PhDr. Robert Máthé
Tel.: 035/ 640 85 50
PhDr. Zuzana Kurucová
Tel.: 0907 706 230
Nie je psychológ, ale sociálny pracovník
s psychoterapiou, náplň: sociálnopsychologické por. s trestanými
osobami, viacerí študenti
Max. 1 študent naraz, od januára, +
v prípade záujmu oficiálna žiadosť zo
strany školy! (potvrdenie o tom, že je
študentom našej univerzity)
Prax spoplatnená: 20 eur/hodina, max.
jeden študent naraz
4
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
M.R. Štefánika 9
945 01 Komárno
Mgr. Viera Tóthová
Tel.: 035/ 244 26 09
Ľ. Štúra 53
934 01 Levice
PhDr. Soňa Kosorínová
Tel.: 036/ 244 01 20
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
Škultétyho 1577/8
955 01 Topoľčany
1
2
4
4
2 študenti naraz, viackrát po sebe
V zimnom semestri 4 študenti naraz,
v letnom znova 4, náplň: manažérske
spôsobilosti, diagnostika
1 až 2 študenti naraz
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
1 študent naraz, za semester 2-3
študenti
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
PhDr. Margita Kubišová
Tel.: 038/ 536 72 21
038/ 244 06 09
2 študenti za semester, z regiónu (TO)
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
Slovensko
Pracovisko
1
1
1
2
2
Sídlo
Kontakt
Poznámky
Centrum
špeciálnopedagogického
poradenstva pri
ŠZŠ
Regionálne
centrum autistov
Žehrianska 2980/9
85107 Bratislava Petržalka
Mgr. Soňa Kupcová
Tel.: 0904 838 191
Volať len od 8:00-15:00
Len pre 3bc – oboznámenie sa
s diagnostikou, zážitok na sebe,
detská kresba, nie vyšetrenia
a sedenia s klientmi!
Do Stošky 8
010 04 Žilina
Mgr. Barčíková
Tel.: 0918 877 144
Regionálne
diag.-por.
centrum pre
autistov pri DSS
prof. Matylaya
Univerzitná
nemocnica
(Ružinov; Akad.
L.Dérera; sv.
Cyrila a Metoda;
Staré mesto;
ŠGN
P.Biskupice
Fakultná
nemocnica
Lipského 13
841 01 Bratislava 42
Tel.: 02/6446 20 52
[email protected]
[email protected]
2-3 študenti počas roka, po jednom!
Dohoda s p. Barčíkovou, možnosť
praxe v materskej škole, oddelení
soc. služieb aj na poradni
Nie veľa študentov naraz, podanie
oficiálnej žiadosti p. riaditeľke
Kruhlikovej !
Pažítková 4
821 01 Bratislava
Tel.: 02/ 48234 111
[email protected]
Podanie oficiálnej žiadosti zo strany
školy (uviesť počet študentov,
oddelenie, termín praxe)
Spoplatnenie: 6.72 eur/deň
Legionárska 28
911 71 Trenčín
MUDr. Rudolf Lintner
riaditeľ
Prax bezplatná
Zoznam psychologických pracovísk s možnosťou odbornej praxe
pre študentov
2
Fakultná
nemocnica
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
2
Fakultná
nemocnica
s poliklinikou
F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17
Banská Bystrica
2
Detská fakultná
nemocnica s
poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská
Bystrica
2
Psychiatrická
nemocnica Prof.
Matulaya
Univerzitná
nemocnica
Univerzitná
nemocnica L.
Pacteura
Československej
armády 234/139
967 01 Kremnica
Kollárova 2
036 59 Martin
Rastislavova 43
Trieda SNP 1
040 01 Košice
2
Fakultná
nemocnica
s poliklinikou
J.A. Reimana
Jána Hollého 14
081 81 Prešov
2
Odborný
liečebný ústav
psychiatrický
Predná Hora
Muránska Huta, časť
Predná Hora 126
049 01 Muráň
okres Revúca
2
Linka detskej
istoty UNICEF
Grösslingova 6
810 00 Bratislava
Detské krízové
centrum Brána
do života
M. Medveďovej 4
851 03 Bratislava
2
2
2
Ing. Zuzana Nagyová
asistentka riaditeľa
Tel: 032/ 656 62 50
032/ 652 03 65
[email protected]
MUDr. Gabriel Pavelek
riaditeľ
sekretariát riaditeľa
Tel.: 033/ 593 81 01
[email protected]
[email protected]
MUDr. Michal Bucek
riaditeľ
Eva Dedičová
sekretariát riaditeľa
048/ 413 39 67
[email protected]
Tel.: 048/ 472 65 11
[email protected]
psychologická
ambulancia
Mgr. Homolová
Tel.: 048/ 472 65 64
Tel.: 0903 811047
Dr. Cupák
[email protected]
Tel.: 043/ 4203398
[email protected]
MUDr. Tomáš Sieber
riaditeľ
tel: 055/ 615 30 01
[email protected]
MUDr. Kvetoslav
Moravčík, primár
Tel.: 051/ 701 12 38
spojovateľka
Tel.: 051/ 701 11 11
MUDr. Oleg Martinove,
riaditeľ
Tel.: 058/4866 161
[email protected]
Andrea Tamášová
asistentka riaditeľa
Tel.: 058/4866100
[email protected]
p-prednahora.sk
Tel.: 02/ 52 92 7518
[email protected]
p. Trlíková
Mgr. Gabriela
Cabanová (riaditeľka)
Tel.: 02/ 624 10 468
[email protected]
ota.sk
Možnosť zmluvy s katedrou (p.
Beťková, 033/5938210)
Prax bezplatná
Prax bezplatná
Prax v trojiciach, spolu do 10
študentov, len počas roka !
Spoplatnenie: 5 eur/deň
Podanie oficiálnej žiadosti na
riaditeľstvo, prax bezplatná
Dve možnosti: individuálna zmluva
nemocnice so študentom, alebo
uzavretie zmluvy univerzity
s nemocnicou – podanie návrhu
zmluvy výučbovej základne
Prax spoplatnená : 4,31 eur/deň
Prax v trojiciach/štvoriciach, spolu
aj 90 študentov,
Aktuálne až od novembra-volať!
Náplň:dištančné poradenstvo, prax
individuálne, napísať mail – aká
prax, koľko študentov, kedy, za
koľko! (ideálne prax spoplatnená
zo strany školy)
Dohoda individuálne s riaditeľkou,
práca s vybranou rodinou
Prax bezplatná
Zoznam psychologických pracovísk s možnosťou odbornej praxe
pre študentov
2
Detské krízové
centrum
Srdiečko
2
Detské krízové
centrum Náruč
2
Informačné
centrum
mladých
3
Greenhill
consulting, s.r.o.
4
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
Vazovova 7/A
816 16 Bratislava
4
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
Hurbanova 16
010 01 Žilina
4
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
ÚPSVR - referát
poradenskopsychologických
služieb
Zvolenská cesta 27
974 05
Banská Bystrica
4
4
4
Mládežnícka 34
974 01
Banská Bystrica
budova KPPP
Zádubnie 56
010 03 Žilina
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín –
Orava. Pobočky:
Námestovo, Trstená
Švermova 53, 974 04
Banská Bystrica
M.R. Štefánika 20
911 01 Trenčín
Kukorelliho 1
066 70 Humenné
Slovenská 87
080 28 Prešov
Mgr. Barbara Bohony
(psychológička)
Tel.: 02/ 624 10 469
Mgr. Adriana
Hrežďovičová
Tel.: 048/ 414 57 18
048/ 413 11 41
Tel.: 0905 988 600
riaditeľ
[email protected]
[email protected]
PhDr. Jana Tholtová
Tel.: 043/ 538 11 30
[email protected]
p. Pilarčíková
0905 858 209
Mgr. Jana Vasilová
Tel.: 02/ 20 443 869
[email protected]
ov.sk
Mgr. Mária Bibišová
Tel.: 032/ 2440 610
[email protected]
gov.sk
Mgr. Zuzana Kaková
Tel.: 032/ 2440 612
[email protected]
gov.sk
Mgr. Mária Ružičková
Tel.: 041/ 244 03 83
[email protected]
var.sk
Mgr. Marián Bakay tel.
Tel.: 041/ 244 03 82
[email protected]
PhDr. Eva Kuzbelová
Tel.: 048/ 244 06 16
[email protected]
gov.sk
Mgr. Natália Ďurková
Tel.: 057/ 244 06 08
[email protected]
ar.sk
PhDr. Martina Balážová
Tel.: 051/ 772 46 77
Obory psychologického pracoviska:
1 – Pedagogická a školská psychológia
2 – Klinická psychológia a psychológia zdravia
Vypracovali:
Predkladá:
Mgr. Gabriela Šeboková, Dr.Uhláriková
Dr. Gallová Ivana
Max. 3 študenti
Prax bezplatná
Podmienka praxe: minimálne
mesiac (120h)!, kontaktovať
riaditeľa, mail alebo mobil
Možnosť uzavretia zmluvy!
Najlepšie opakovaná prax bc aj mgr
Náplň: osobnostné profily
v pracovnej oblasti, psychológ len
externe – potreba individuálnej
dohody s p. Pilarčíkovou, max. 1
študent naraz
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
Tento rok nie,
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce, spolu 2-3 študenti počas
roka
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce, spolu 2-3 študenti počas
roka
Podanie oficiálnej žiadosti na Úrad
práce
3 – Pracovná a organizačná psychológia
4.- Ostatné
v Nitre: 01.10.2012
Download

Zoznam psychologických pracovísk s možnosťou odbornej praxe