© KROS A . S.
Vážený užívateľ
Zakúpili ste si program OLYMP, jeden z produktov softvérovej firmy KROS a. s..
Program slúži na spracovanie personálnej a mzdovej agendy malých a stredne veľkých
podnikov.
Je
vytvorený
pre
32-bitové
užívateľské
prostredie
Windows
XP,
Vista, Windows 7 a Windows 8. Veríme, že vám uľahčí prácu a uspokojí všetky
požiadavky naň kladené.
Pri jeho inštalácii postupujte podľa návodu. Príručka je spracovaná pre všeobecné
použitie programu. Aktualizácia sa vykonáva priebežne, elektronická forma príručky je
aktualizovaná vždy s novým update.
Ďakujeme vám za dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili, a dúfame, že budete s týmto
produktom, ako aj so službami, ktoré poskytujeme, spokojný.
Autori
4
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA
© KROS A. S., A. RUDNAYA 21, 010 01 ŽILINA, HTTP://WWW.KROS.SK
MÁJ 2013, UPRAVENÉ A ROZŠÍRENÉ VYDANIE PRÍRUČKY K VERZII 13.50
AUTOR PRÍRUČKY:
VNÚTORNÁ ÚPRAVA:
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
ING. JANA OPIALOVÁ
ING. JANA OPIALOVÁ
ING. JANA OPIALOVÁ
UPOZORNENIE:
UZÁVIERKA VYDANIA PRÍRUČKY BOLA 31.05.2013.
V PRÍRUČKE SÚ SPRACOVANÉ VŠETKY INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MZDOVEJ LEGISLATÍVY
DOSTUPNÉ KU DŇU 31.05.2013.
Vaše pripomienky k tejto príručke posielajte na adresu: [email protected]
UPR-OLY0513-K-1
OBSAH
OBSAH
OBSAH
1
............................................................................................... 5
INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA .......................................................... 9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENIE POČÍTAČA .......................................... 11
INŠTALÁCIA PROGRAMU .................................................................................. 11
VIACNÁSOBNÁ INŠTALÁCIA NA 1 PC ................................................................. 14
INŠTALÁCIA SIEŤOVEJ VERZIE ......................................................................... 15
UPGRADE PROGRAMU ...................................................................................... 16
ARCHIVÁCIA A OBNOVA Z ARCHÍVU.................................................................. 18
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8
2
KONTROLA ÚDAJOV ......................................................................................... 20
SERVIS ........................................................................................................... 23
OVLÁDANIE PROGRAMU .............................................................. 27
2.1
2.2
2.3
2.4
OVLÁDANIE PROGRAMU VŠEOBECNE ................................................................ 29
OVLÁDACIE PRVKY PROGRAMU......................................................................... 31
PANELY NÁSTROJOV ........................................................................................ 34
INFORMATÍVNE KARTY .................................................................................... 39
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
2.7
KARTA ÚDAJE AKTUÁLNEHO RIADKU .....................................................................40
KARTA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ........................................................................41
KARTA EVIDENCIA ŠKOLENÍ ..................................................................................42
PRÁCA S TABUĽKOU......................................................................................... 43
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
3
PRIEBEŽNÉ ZÁLOHOVANIE DÁT .............................................................................18
OBNOVA ÚDAJOV ZO ZÁLOHY ................................................................................20
VÝBEROVÉ PODMIENKY .........................................................................................44
OZNAČOVANIE RIADKOV .......................................................................................45
EXPORTOVANIE ZÁZNAMOV...................................................................................45
ÚPRAVA VZHĽADU TABUĽKY ..................................................................................45
PRÁCA S FORMULÁROM ................................................................................... 46
PRAVÉ TLAČIDLO MYŠI .................................................................................... 47
PRVÉ KROKY V PROGRAME .......................................................... 49
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
AKO PRACOVAŤ S PROGRAMOM........................................................................ 51
VYTVORENIE NOVEJ FIRMY .............................................................................. 53
UŽÍVATELIA, PRÍSTUPOVÉ PRÁVA ..................................................................... 60
OTVORENIE FIRMY, PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA, ZATVORENIE FIRMY.................... 66
NASTAVENIA PROGRAMU ................................................................................. 69
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
NASTAVENIA PROGRAMU - VŠEOBECNÉ .................................................................69
HESLO PROGRAMU ................................................................................................71
NÁZOV SÚBORU ....................................................................................................71
UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA....................................................................................72
NASTAVENIA PRE FIRMU .................................................................................. 76
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
BANKOVÉ ÚČTY .....................................................................................................77
ROZPIS ÚČTOVANIA ..............................................................................................80
ŠTRUKTÚRA PODNIKU ...........................................................................................82
VÝPLATNÉ ÚTVARY................................................................................................84
ZÁKAZKY...............................................................................................................84
5
6
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
3.6.6
3.7
4
SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY .................... 91
4.1
PRÁCA S KALENDÁROM .................................................................................... 93
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
PREVODNÉ PRÍKAZY ...................................................................................... 147
FINANČNÁ ŠTATISTIKA .................................................................................. 154
ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV............................................................................ 156
PLÁN DOVOLENIEK ........................................................................................ 162
EVIDENCIA ŠKOLENÍ ...................................................................................... 166
HROMADNÉ FUNKCIE V PERSONALISTIKE ....................................................... 171
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
HROMADNÉ ÚPRAVY ZLOŽIEK MZDY V PERSONALISTIKE ......................................171
HROMADNÉ ÚPRAVY ZRÁŽOK V PERSONALISTIKE ................................................174
HROMADNÁ ZMENA STREDISKA V PERSONALISTIKE.............................................176
HROMADNÁ ZMENA PZ A DOHODY V PERSONALISTIKE.........................................176
HROMADNÉ PRIDANIE PN A OČR V PERSONALISTIKE ...........................................176
HROMADNÉ FUNKCIE VO VÝPOČTE MIEZD ...................................................... 177
5.2.1
5.2.2
5.2.3
HROMADNÉ ÚPRAVY ZLOŽIEK MZDY V MZDÁCH ...................................................177
HROMADNÉ ÚPRAVY ZRÁŽOK V MZDÁCH..............................................................178
HROMADNÉ PRIDANIE DOVOLENKY V MZDÁCH ....................................................179
EXPORTY .................................................................................... 181
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
GENEROVANIE MZDY...........................................................................................131
IMPORTY DO VÝPLAT ..........................................................................................132
DOPLNENIE ÚDAJOV DO VYPOČÍTANEJ MZDY ......................................................134
PREPOČET DOVOLENKY .......................................................................................145
PREPOČET VÝPLAT ..............................................................................................146
HROMADNÉ FUNKCIE................................................................. 169
5.1
6
ROČNÝ KALENDÁR.................................................................................................93
UZÁVIERKA MESIACA.............................................................................................94
PRACOVNÉ KALENDÁRE .........................................................................................95
PERSONALISTIKA........................................................................................... 101
VÝPOČET MIEZD ............................................................................................ 129
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
5
ČINNOSTI .............................................................................................................85
PRIPOMIENKOVAČ ........................................................................................... 86
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
DO ALFY A ALFY PLUS ....................................................................... 183
PREDKONTÁCIÍ................................................................................. 184
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA ............................................................... 185
PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU............................................................... 188
PRE DAŇOVÝ ÚRAD........................................................................... 190
ISCP................................................................................................. 192
PRE DDS .......................................................................................... 193
PRE DSS........................................................................................... 195
TLAČ DOKUMENTOV ................................................................... 197
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ZOBRAZENIE A TLAČ VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV .................................................... 199
TLAČ JEDNÉHO DOKUMENTU.......................................................................... 200
HROMADNÁ TLAČ .......................................................................................... 207
TVORBA NOVÝCH TLAČOVÝCH PROFILOV ........................................................ 208
OBSAH VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV ........................................................................ 209
OBSAH
8
MANAŽÉRSKE ZOSTAVY ............................................................. 221
8.1
8.2
8.3
9
EDITOVATEĽNÉ VÝSTUPNÉ ZOSTAVY .............................................................. 223
FORMÁTOVACIE ZNAČKY................................................................................ 225
NÁZVY SÚBOROV A VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV ...................................................... 227
ČÍSELNÍKY ................................................................................. 229
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
MESTÁ .......................................................................................................... 231
PRACOVNÉ PROSTRIEDKY .............................................................................. 231
PROFILY PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV .......................................................... 232
ZÁPISNÍK UŽÍVATEĽSKÝCH TEXTOV ................................................................ 233
MZDOVÁ OSNOVA.......................................................................................... 234
ROČNÁ A MESAČNÁ DAŇOVÁ TABUĽKA ........................................................... 235
POISTNÉ ODVODY ......................................................................................... 236
STUPEŇ NÁROČNOSTI PRACOVNÉHO MIESTA.................................................. 236
ŠTÁTOM UZNANÉ SVIATKY ............................................................................. 237
NEZDANITEĽNÉ ČIASTKY................................................................................ 237
RODINNÉ PRÍDAVKY ...................................................................................... 238
OSTATNÉ NASTAVENIA .................................................................................. 238
10 PRÍKLADY .................................................................................. 241
10.1
10.2
10.3
DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ........................................................................ 243
NÁHRADA PRÍJMU POČAS NEMOCI.................................................................. 243
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA ............................................................... 245
10.3.1 NEMOCENSKÉ DÁVKY OD 11. DŇA NEMOCI ..........................................................246
10.3.2 OŠETROVANIE ČLENA RODINY.............................................................................247
10.3.3 MATERSKÉ DÁVKY ...............................................................................................249
10.4
10.5
10.6
10.7
TVORBA VÝPLATY .......................................................................................... 249
POUŽITIE PRACOVNÝCH KALENDÁROV............................................................ 250
ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ............................................................... 250
ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA ........................................................ 253
11 TIPY A TRIKY ............................................................................. 255
7
8
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
1
INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
Prvým krokom, aby ste mohli s programom pracovať, je inštalácia OLYMPu na váš počítač. V tejto
časti popisujeme, ako postupovať pri inštalácii programu OLYMP, a tiež možnosti, ako uskutočniť
jeho upgrade. Na začiatku tejto kapitoly sú uvedené odporúčané požiadavky na technické
vybavenie vášho počítača, ktoré zaručia, že program bude bezchybne a dostatočne rýchlo
fungovať.
1.1 Požiadavky na technické vybavenie počítača 11
1.2 Inštalácia programu ......................................11
1.3 Viacnásobná inštalácia na 1 PC .....................14
1.4 Inštalácia sieťovej verzie ..............................15
1.5 Upgrade programu.........................................16
1.6 Archivácia a obnova z archívu .......................18
1.7 Kontrola údajov .............................................20
1.8 Servis.............................................................23
9
1
10
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
1.1 POŽIADAVKY
POČÍTAČA
NA
TECHNICKÉ
VYBAVENIE
Pre úspešnú a rýchlu prácu programu OLYMP odporúčame nasledovnú konfiguráciu počítača:
procesor 2 GHz,
Windows: XP SP3, 7 alebo Vista (32 aj 64 bitová),
1 GB RAM,
minimálne 400 MB voľného priestoru na pevnom disku (časť tohto priestoru musí byť
na disku, na ktorom sa nachádza Windows),
17" monitor (rozlíšenie min. 1024x768),
pre tlač výstupných zostáv je vhodná laserová alebo atramentová tlačiareň, pričom musí
byť schopná vytlačiť údaj maximálne 1,5 cm od okraja z každej strany papiera,
sieť 100 MBit, protokol TCP/IP.
Vo všeobecnosti platí, že čím je počítač výkonnejší, tým rýchlejšie bude program pracovať.
Dôležitý je predovšetkým dostatok voľnej operačnej pamäte.
1.2 INŠTALÁCIA PROGRAMU
Pred inštaláciou najskôr ukončite všetky bežiace programy, vyhnete sa tým potenciálnym
problémom. Program OLYMP je dodávaný na DVD nosiči. Postup inštalácie z DVD je nasledovný:
1.
Do mechaniky vložte inštalačné DVD. Ak je vo Windows nastavené automatické
spúšťanie DVD, po vložení DVD do mechaniky sa po chvíli zobrazí nasledujúce okno:
TIP: Ak je automatické spúšťanie DVD vypnuté, držte počas zasúvania DVD do mechaniky
stlačený ľavý kláves Shift, až kým sa spomínaný formulár nezobrazí. Klávesom Shift sa
dočasne zapne automatické spúšťanie DVD.
11
1
12
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
2.
Na DVD sa nachádzajú ekonomické programy vytvorené firmou KROS a. s. Vyberte
program OLYMP (kliknete na názov "OLYMP"). Zobrazia sa nasledovné voľby:
Inštalácia - úplná verzia programu po zakúpení, upgrade (nová verzia programu na
zaktualizovanie), rozšírenie. príp. demoverzia.
Príručka - aktuálna príručka k programu v pdf formáte.
Servis - po kliknutí sa zobrazí okno s výpisom priečinkov s podpornými programami a ovládačmi.
3.
Vyberte voľbu Inštalácia. Spustí sa príprava inštalácie, po jej skončení sa zobrazí
okno inštalátora programu:
4.
V ďalšom kroku (po stlačení tlačidla Ďalej >) je požadované potvrdenie súhlasu
s licenčnými podmienkami. Po výbere voľby Súhlasím s podmienkami licenčnej
zmluvy môžete pokračovať v inštalácii programu výberom cieľového adresára,
do ktorého chcete nainštalovať program OLYMP:
5.
Inštalátor implicitne ponúka cestu C:/OLYMP (vytvorenie nového adresára OLYMP
na disku C vášho počítača), ktorú môžete zmeniť stlačením tlačidla Zmeniť....
V zobrazenom formulári vyberte novú cestu a potvrďte tlačidlom Ok. Zvolená cesta sa
prenesie do formulára Sprievodca inštaláciou.
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
POZOR! Ak používate operačný systém Windows Vista, Windows 7 alebo
Widows 8, neodporúčame vám inštalovať program OLYMP do adresára Program
Files, pretože pri práci viacerých užívateľov by to mohlo spôsobiť nesprávnu
funkčnosť programu.
6.
Po zvolení cieľového adresára pokračujte v inštalácii tlačidlom Ďalej >. V ďalšom kroku
potvrďte inštaláciu systémových komponentov programu tlačidlom Inštalovať:
7.
Po nainštalovaní systémových komponentov sa zobrazí informácia o úspešnosti tohto
kroku. Tlačidlom Pokračuj spustíte inštaláciu ostatných komponentov programu.
8.
Na záver inštalácie sa zobrazí oznam o dokončení inštalácie programu OLYMP. V tomto
okne si môžete zvoliť, či chcete program spustiť hneď teraz (tlačidlo Spusti) alebo
môžete pomocou tlačidla Koniec ukončiť inštaláciu a program OLYMP spustiť neskôr.
TIP: Program Olymp je možné nastaviť ako jeden z programov určených pre otváranie
databázových súborov.
POZOR! Po spustení programu sa zobrazí formulár na prihlásenie menom a heslom.
Program ani skúšobná databáza (firma) nie je výrobcom zaheslovaná, stačí preto potvrdiť
Prihlásenie užívateľa k databáze bez hesla cez OK.
Pri inštalácii ostrej verzie sa ukladá licenčný súbor pod názvom “mzdy.lic” priamo do adresára,
kde bol program OLYMP nainštalovaný. Týmto je umožnená viacnásobná inštalácia (viac licencií)
programu na jednom počítači, pričom každá inštalácia môže používať inú (vlastnú) licenciu.
13
1
14
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
1.3 VIACNÁSOBNÁ INŠTALÁCIA NA 1 PC
Ak už máte v počítači nainštalovaný program OLYMP (napr. OLYMP1) a chcete nainštalovať jeho
ďalšiu kópiu (napr. OLYMP2) – to znamená, že máte zakúpené 2 licencie programu OLYMP,
postupujte podobne ako pri prvej inštalácii (kapitola 1.2 Inštalácia programu [str. 11]).
POZOR! Inštalátor vám ponúkne ďalšiu inštaláciu (inštaláciu OLYMP2) iba vtedy, ak
spustíte inštaláciu rovnakej verzie, akú máte nainštalovanú vo vašom počítači (t.j. pri OLYMP1).
Ak sa verzia nezhoduje, najskôr uskutočnite klasický upgrade existujúcej verzie (t.j. upgrade
verzie pre OLYMP1) v počítači na takú verziu, v akej chcete nainštalovať ďalšiu inštaláciu
OLYMPu (t.j. OLYMP2) (1.5 Upgrade programu [str. 16]).
1.
Do mechaniky vložte inštalačné DVD programu. Po chvíli sa zobrazí úvodná obrazovka
s ponukou ekonomických programov.
2.
Kliknite na program OLYMP a vyberte možnosť Inštalácia. Spustí sa príprava
inštalácie, po jej skončení sa zobrazí okno inštalácie programu.
3.
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej > si môžete zvoliť preinštalovanie, odinštalovanie alebo
ďalšiu inštaláciu programu. Preinštalovanie znovu nainštaluje túto verziu do pôvodného
adresára (OLYMP1), voľba Odstrániť odinštaluje pôvodnú inštaláciu a voľba Ďalšia
inštalácia nainštaluje ďalšiu kópiu programu do vášho počítača. Vyberte teda voľbu
Ďalšia inštalácia:
4.
Výber potvrďte tlačidlom Ďalej >.
5.
V ďalšom kroku si môžete zvoliť adresár, kam chcete ďalšiu kópiu inštalovať.
Prednastavený je adresár, v ktorom je pôvodná inštalácia programu. Pokiaľ ponecháte
túto cestu, vykoná sa iba preinštalovanie programu. Stlačením tlačidla Zmeniť... zvoľte
adresár, do ktorého chcete nainštalovať ďalšiu kópiu programu OLYMP. V tomto kroku
môžete vytvoriť aj nový adresár (napr. OLYMP2).
6.
Po stlačení tlačidla Pokračuj sa spustí inštalácia systémových komponentov programu.
7.
Po jej úspešnom skončení opäť stlačte tlačidlo Pokračuj, aby sa nainštalovali ostatné
komponenty programu OLYMP.
8.
Na záver sa zobrazí oznam o úspešnej inštalácii a inštalátor opäť ponúkne okamžité
spustenie programu alebo len ukončenie inštalácie.
POZOR! Súbory programu OLYMP, ktorý ste na vašom počítači inštalovali ako prvý (prvá
inštalácia – OLYMP1), nikdy nepremiestňujte ani nevymazávajte.
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
POZOR! V prípade, že dôjde ku strate nejakých súborov v systéme, ktoré sú potrebné
pre fungovanie programu OLYMP (napr. pri inštalácii iného programu sa omylom vymažú),
program postupuje nasledovne: pri spustení program skontroluje potrebné systémové súbory
a ak nejaký chýba, spustí sa automatická oprava. Môže sa stať, že si program vyžiada DVD,
z ktorého bol OLYMP inštalovaný.
1.4 INŠTALÁCIA SIEŤOVEJ VERZIE
Sieťová verzia programu umožňuje viacerým užívateľom (na viacerých počítačoch) súčasne
pracovať so spoločnými údajmi tej istej firmy. S touto verziou je možné používať aj hardvérový
kľúč. Bližšie informácie o jeho používaní nájdete v elektronickom HELPe programu OLYMP.
POZOR! Odporúčame, aby všetky počítače v sieti mali nainštalovaný rovnaký operačný
systém Windows. Zároveň je potrebné, aby na všetky počítače bola inštalovaná rovnaká verzia
programu OLYMP.
Z počítačov v sieti je potrebné určiť jeden, na ktorom bude uložená databáza firmy. Odporúčame,
aby to bol najrýchlejší počítač alebo počítač, na ktorom sa bude najviac pracovať s programom.
Môže to byť aj počítač, na ktorom nebude nainštalovaný OLYMP –počítač bude využívaný ako
"server". Databáza firmy musí byť uložená na disku alebo v adresári, ktorý je zdieľaný s úplným
prístupom (na čítanie aj zápis).
POZOR! V prípade, že databáza sa ukladá na server, kde nie je nainštalovaný OLYMP,
adresár, v ktorom je databáza uložená, nesmie v názve obsahovať znaky (napr. podčiarkovník
a pod.).
Program OLYMP je potrebné nainštalovať (a zaregistrovať) lokálne na všetkých počítačoch, kde sa
bude používať. Potom je potrebné vytvoriť novú firmu podľa postupu uvedenom v kapitole
3.2 Vytvorenie novej firmy [str. 53]. Odporúčame vám vytvoriť novú firmu na tom počítači,
kde bude uložená aj databáza. Po vygenerovaní a prihlásení sa k databáze je potrebné pridať
do zoznamu všetkých užívateľov, ktorí budú pracovať s touto databázou aj na ostatných
počítačoch (kapitola 3.3 Užívatelia, prístupové práva [str. 60]).
Vytvorenie novej firmy – databázy sa tak vykoná len raz, na jednom počítači. Na ostatné počítače
sa databáza musí pripojiť do zoznamu firiem pomocou funkcie pripojenia (počítač, ktorý firmu
vygeneroval, ju má pripojenú automaticky).
TIP: Pri práci s programom OLYMP je možné pri licencii Profesionál využiť aj systém
práce prostredníctvom vzdialeného prístupu cez TERMINÁL SERVER. Princíp práce
cez TERMINÁL SERVER je popísaný v elektronickom HELPe k programu OLYMP. Pre bližšie
informácie nás kontaktujte na našich predajných miestach.
PRIPOJENIE FIRMY
Podľa vyššie spomenutého, na tých počítačoch v sieťovom prepojení, kde sa bude pracovať
s príslušnou databázou firmy, je potrebné ju pripojiť. Program pracuje len s tými firmami, ktoré sa
nachádzajú v zozname pripojených firiem, t.j. vo formulári Pripojené firmy – otvorenie firmy
(formulár otvoríte výberom z menu Firma → Otvor).
Firmu pripojíte pomocou tlačidla Pripoj. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Výber firmy
do databázy pripojených firiem, v ktorom najskôr zvoľte umiestnenie databázového súboru
(v poli Priečinok po stlačení tlačidla s lupou zvoľte cestu k súboru):
15
1
16
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak je databáza umiestnená na niektorom počítači v sieti, musíte zadať cestu k tomuto počítaču.
Počítač nájdete pomocou položky Miesta v sieti (môže byť označené aj inak, podľa nastavenia
vašej siete) a následne voľbou konkrétneho počítača a adresára, kde je databáza uložená:
Potom stlačte Ok. Vo formulári Výber firmy do databázy pripojených firiem sa zobrazia
všetky databázy firiem nachádzajúce sa vo zvolenom adresári. Vyberte tú, ktorú chcete pripojiť,
a potvrďte tlačidlom Pripoj.
1.5 UPGRADE PROGRAMU
Program OLYMP sa neustále vyvíja a prispôsobuje aktuálne platnej legislatíve. Kros a. s. preto
poskytuje všetkým užívateľom nové verzie (upgrade) programu, do ktorých sú zapracovávané
aktuálne zmeny v legislatíve a vylepšenia v programe. Nové verzie je možné získať bezplatným
stiahnutím z internetovej stránky alebo zaslaním na DVD za manipulačný poplatok.
Nárok na nové verzie programu má každý užívateľ, ktorý má platný Balík podpory.
BALÍK PODPORY
Predajca poskytuje užívateľovi Balík podpory. V rámci neho môže užívateľ:
aktualizovať program (upgrade) bezplatným stiahnutím z internetovej stránky alebo
za cenu manipulačného poplatku prostredníctvom DVD,
využívať služby HOT-LINE - poradenstvo pri akýchkoľvek otázkach k programu.
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
Balík podpory platí vždy 1 rok, pričom pri zakúpení programu sa poskytuje na prvý rok
bezplatne. Ak nemáte platný Balík podpory, môžete program aj naďalej používať, ale dočasne
ho nemôžete aktualizovať a využívať služby HOT-LINE.
TIP: Váš Balík podpory platí do dátumu, ktorý je uvedený v pravej dolnej časti
základného formulára programu OLYMP. Po obnove Balíka podpory je možné si aktuálnu
licenciu stiahnuť priamo z programu Olymp prostredníctvom voľby Olymp → Stiahnutie
licenčného súboru.
Balík podpory si skontrolujete v menu programu, Pomoc → Systémové informácie na karte
Systémové informácie.
Karta obsahuje nasledovné informácie:
Registrácia programu - názov Vašej firmy, adresa, IČO, Zákaznícke číslo (v prípade, že máte
licenciu platnú od 1.1.2010)
Licencia programu - typ licencie (štandard, profesionál), počet výplat (číslo informuje, na koľko
výplat ste si zakúpili program Olymp) a dátum, do ktorého je platný Váš Balík podpory.
Podpora užívateľom - adresa firmy KROS a.s., telefónne číslo, e-mailová adresa pre podporu
k programu Olymp.
UPGRADE Z DVD
Všetkým užívateľom, ktorí majú zakúpený program OLYMP, je niekoľkokrát ročne posielaná
poštou ponuka na upgrade. Po úhrade preddavkovej faktúry je užívateľovi zaslané DVD
s najnovšou verziou programu. Upgrade na DVD je možné kedykoľvek poslať aj na požiadanie,
prípadne formou dobierky.
Pri inštalácii upgrade z DVD postupujte podobne ako pri plnej inštalácii. Po vložení DVD
do mechaniky si z úvodného okna vyberte program OLYMP a zvoľte možnosť Inštalácia. Spustí
sa príprava inštalácie a po jej skončení sa zobrazí okno s informáciou o aktuálne nainštalovanej
verzii a verzii, ktorú sa chystáte nainštalovať:
17
1
18
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V dolnej časti tohto okna máte možnosť zmeniť adresár, do ktorého chcete upgrade inštalovať.
Využijete ju v prípade, že máte na jednom počítači nainštalovaných viac kópií programu.
Po stlačení tlačidla Inštaluj sa spustí samotná inštalácia upgradu. Po skončení inštalácie máte
opäť možnosť priamo spustiť program (tlačidlo Spusti) alebo len ukončiť inštaláciu (tlačidlo
Koniec).
UPGRADE Z INTERNETU
V programe je zakomponovaná automatická funkcia na overenie a stiahnutie aktuálnej verzie
programu na internete. Pomocou tejto funkcie jednoducho priamo z programu zistíte, či už je k
dispozícii nová verzia na stiahnutie. Funkcia je dostupná výberom z hlavného menu programu
Olymp → Over/Stiahni verziu z internetu. Jej použitím zistíte aktuálnu verziu na internete,
dátum a čas jej vytvorenia a veľkosť súboru upgradu. Na základe tejto informácie si môžete
overiť aktuálnosť vašej verzie a rozhodnúť sa, či si novú verziu stiahnete alebo nie.
Pokiaľ potvrdíte stiahnutie, program uloží súbor upgradu do kmeňového adresára OLYMP. Po
uložení upgradu je možné spustiť inštaláciu hneď alebo ju odložiť na neskôr, do najbližšieho
spustenia programu, kedy sa inštalácia spustí automaticky. Inštalácia prebehne rovnako ako pri
inštalácii z CD.
Novú verziu si môžete stiahnuť aj ručne zo stránky firmy Kros a. s., kde v sekcii Upgrade vyberte
OLYMP – mzdy a personalistika → Aktuálna verzia (www.kros.sk/olymp/upgrade). Na tejto
stránke nájdete zoznam súborov na stiahnutie, a tiež popis inštalácie upgradu. Podľa pokynov si
uložte súbor OlympUpgrade.zip do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OLYMP
(štandardne C:/OLYMP). Tento súbor nerozbaľujte. Pri ďalšom spustení programu inštalátor
automaticky najprv spustí inštaláciu upgradu, ktorá prebehne rovnako ako pri inštalácii z CD.
TIP: Obnoviť Balík podpory, rozšíriť licenciu programu Olymp alebo objednať aktuálnu
verziu programu Olymp je možné aj prostredníctvom Zóny pre klienta (Olymp → Zóna
pre klienta). Zóna pre klienta je bližšie popísaná v HELPe programu Olymp.
1.6 ARCHIVÁCIA A OBNOVA Z ARCHÍVU
Pri archivovaní dát v zásade ide o priebežné zálohovanie pre prípad poškodenia, príp. straty dát
pri nepredvídanej udalosti.
1.6.1
PRIEBEŽNÉ ZÁLOHOVANIE DÁT
Princíp priebežného zálohovania spočíva v tom, že si v pravidelných intervaloch uložíte aktuálny
stav mzdových a personálnych údajov. Potom v prípade, že by sa spracovávaná databáza
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
nejakým spôsobom poškodila (napríklad pri poruche počítača), môžete spätne načítať dáta
zo zálohy, ale len do bodu, kedy bola záloha vytvorená.
Zálohu vytvoríte výberom z menu programu Firma → Zálohuj alebo stlačením ikonky
so symbolom diskety (
) na paneli nástrojov (kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]).
Zobrazí sa formulár Zálohovanie údajov, na ktorom je možné prostredníctvom tlačidla s lupou
zmeniť automaticky prednastavenú cestu uloženia zálohovaného súboru.
Môžete zvoliť priečinok na pevnom disku vášho počítača, disketu alebo iné prenosné pamäťové
zariadenie, ktoré máte pripojené k vášmu počítaču (USB kľúč a pod.). Program si zvolenú cestu
zapamätá a pri ďalšom vytváraní záložnej kópie v tejto firme implicitne ponúkne toto umiestnenie.
Na formulári je možné názov súboru zmeniť, prípadne pripojiť k názvu súboru časový údaj
vytvorenia zálohy, čím sa zabezpečí neprepisovanie jednotlivých záloh alebo pripojiť číslo
aktuálnej verzie.
V spodnej časti môžete označením príslušnej voľby nastaviť, aby program automaticky vymazával
staršie zálohy a tiež, aby z vymazaných záloh ponechával jednu za zvolené obdobie.
Po stlačení tlačidla OK program vytvorí komprimovaný záložný súbor aktuálnej firmy. Priebeh
vytvárania súboru sa zobrazuje v informačnom okne a naznačuje ho aj ukazovateľ priebehu
v podobe červenej lišty v dolnej časti hlavného okna programu. Po ukončení zálohovania sa
zobrazí informácia o úspešnosti tohto kroku. Pokiaľ zálohujete dáta na prenosné médium,
na ktorom nie je dostatok voľného miesta na uloženie celej zálohy, program si automaticky
vyžiada ďalšie zariadenie.
Vytvorenie záložnej kópie si môže program vyžiadať aj automaticky, ak máte túto voľbu zapnutú
v nastaveniach programu (Firma → Nastavenia, kapitola 3.5.4 Užívateľské nastavenia
[str. 72]). Pri ukončovaní programu sa vtedy automaticky zobrazí formulár pre výber umiestnenia
zálohy. Môžete si zvoliť, aby si program vyžiadal zálohovanie pri každom ukončení práce s danou
firmou, po každej zmene uzávierky alebo vždy po určitom počte dní.
Databázu typu SQL server môžete zálohovať pomocou SQL funkcií na serveri. Ak máte otvorenú
SQL databázu, vo formulári Zálohovanie údajov zvolíte cestu na sieťový disk, na ktorý máte
prístup a v časti SQL nastavenia označíte dátové políčko SQL Záloha vytvorí sa záloha.
19
1
20
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
TIP: Zálohovanie údajov odporúčame vykonať minimálne po každej uzávierke mesiaca.
V pravidelných intervaloch si ukladajte zálohu aj na prenosné médium (CD, disketa a pod.),
aby ste predišli strate údajov pri prípadnej poruche počítača.
1.6.2
OBNOVA ÚDAJOV ZO ZÁLOHY
V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k strate alebo porušeniu dát spracovávanej firmy, môžete
ich obnoviť s využitím predtým vytvorenej zálohy. Údaje obnovíte pomocou voľby Firma →
Obnov údaje alebo stlačením ikony so symbolom diskety (
2.3 Panely nástrojov [str. 34]).
) na paneli nástrojov (kapitola
Zobrazí sa formulár pre výber súboru zálohy. V poli Obnoviť odkiaľ zvoľte umiestnenie
záložného súboru. Výber urobíte pomocou tlačidla s lupou. V tabuľke sa vypíše zoznam firiem,
ktoré majú na zvolenom médiu vytvorenú záložnú kópiu, posledná záloha obnovovanej firmy je
zvýraznená čiernou šípkou pre lepšiu orientáciu. Ďalšie symboly, ktoré sa môžu pri jednotlivých
firmách zobraziť, sú vysvetlené v kapitole 3.4 Otvorenie firmy, prihlásenie užívateľa,
zatvorenie firmy [str. 66].
Vyberte súbor, z ktorého chcete obnoviť údaje a zadajte miesto, kam sa majú obnovené údaje
uložiť (textové pole Obnoviť kam). Tlačidlom Obnov spustíte obnovu údajov.
V prípade, že obnovujete údaje firmy, ktorá sa už nachádza medzi pripojenými firmami, je
potrebné dáta tejto firmy prepísať. Program vás na to upozorní a spýta sa, či má v obnove
pokračovať. Ak zvolíte Nie, obnova neprebehne.
Pri obnove údajov sa najskôr uložia aktuálne dáta pre prípad, že by ste obnovili údaje
z nesprávnej zálohy alebo by obnova neprebehla korektne. Tieto dáta sa uložia do podadresára
OLYMPu Archív. Rozoznáte ich podľa prípony ".zal".
1.7 KONTROLA ÚDAJOV
Dôležitou súčasťou programu je modul Kontrola údajov, ktorý dokáže odhaliť a v mnohých
prípadoch aj automaticky opraviť rôzne druhy chýb. Preto je veľmi dôležité, aby ste pravidelne
kontrolovali zadané údaje ako aj samotné mzdy a následne hneď opravili prípadné chyby.
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
V prípade vašej potreby (minimálne však raz mesačne!) spustite kontrolu výberom z hlavného
menu programu Firma → Kontrola údajov:
Kontrola sa spúšťa stlačením tlačidla Nová kontrola. Objaví sa nasledujúci formulár:
V uvedenom rozbaľovacom zozname sú jednotlivé druhy kontroly rozdelené do troch hlavných
skupín:
Všeobecné (kontrola zadania štátu podľa číselníka, zadania správneho kódu právnej
formy, správneho zadania úrazového poistenia,...)
Personalistika (kontrola počtu dní nevyčerpanej a prečerpanej dovolenky po skončení
pracovného pomeru)
Výpočet miezd (kontrola nesprávne zadanej PN - OČR, nesprávne označ. dní v
zložkách mzdy pre PN - OČR, úplnosť údajov pri PN, kontrola vysporiadania ročného
zúčtovania dane, nesprávnej zložky mzdy pridanej dohodárovi, správnosť zadania zložky
mzdy A30_neospravedlnená absencia)
21
1
22
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Program vykoná len tie druhy kontroly, ktoré sú zapnuté (je označená príslušná voľba).
Pomocou tlačidla Možnosti (v ľavej spodnej časti) sa dajú zapnúť alebo vypnúť všetky druhy
kontroly, možno ním tiež rozbaliť alebo zbaliť celý strom.
Po potvrdení tlačidla Ok sa spustí kontrola. Stav vykonávania kontroly sa priebežne zobrazuje.
Niektoré operácie môžu byť náročnejšie na čas a chvíľu sa môže zdať, že počítač "zamrzol", vtedy
je potrebné počkať aj zopár minút.
O ukončení kontroly sa vypíše oznam a výsledky kontroly budú zobrazené v tabuľke (všetky
nájdené chyby). Zároveň sa program opýta, či chcete spustiť automatickú opravu chýb. Po
potvrdení tlačidla Áno program opraví tie chyby, ktoré sa automaticky dajú opraviť, ostatné
ponechá na ručnú opravu. Potvrdením tlačidla Nie ponechá v tabuľke všetky chyby, aj
automaticky opraviteľné.
Nová kontrola vždy najskôr vymaže zoznam chýb vytvorený predchádzajúcou kontrolou a v
tabuľke budú iba výsledky poslednej kontroly.
V stĺpci Typ chyby je podfarbená červenou farbou – závažná chyba, modrou farbou – bežná
chyba a zelenou farbou – podozrenie.
K jednotlivým chybám sa v spodnej časti zobrazujú informácie, kde je uvedený podrobný popis
chyby, ako sa chyba prejavuje, spôsob opravy a Tip, v ktorom je uvedený presnejší popis opravy
chyby.
Chyby, ktoré sa dajú opraviť automaticky, majú sprístupnené tlačidlo Oprav automaticky.
Kliknutím na šípku na tomto tlačidle môžete zvoliť, či chcete opraviť automaticky len tú chybu, na
ktorej ste nastavený alebo všetky automaticky opraviteľné chyby. Ostatné chyby podľa závažnosti
musíte opraviť ručne.
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
Pri ručnej oprave chyby je potrebné otvoriť príslušnú evidenciu a opraviť potrebné údaje. Daná
evidencia sa automaticky otvorí pri kliknutí na danú chybu. Samotnou opravou údajov sa však
chyba nevymaže z výsledkov kontroly, chybu je možné vymazať ručne.
Druhy chýb
Podozrenie - podozrenie na chybu nemusí byť chybou, pokiaľ je uvedená hodnota
alebo nastavenie zadané úmyselne. Odporúčame aspoň zbežne pozrieť aj podozrenia,
pretože v mnohých prípadoch odhalia napríklad preklep pri zadávaní dátumu.
Bežná chyba - bežné chyby nemajú zásadný vplyv na funkčnosť programu, môžu však
skresliť výsledky miezd, môžu spôsobiť zablokovanie niektorých funkcií programu. Tieto
chyby odporúčame skontrolovať a odstrániť pri mesačných uzávierkach a pri ročných
zúčtovaniach.
Závažná chyba - závažné chyby sú najviac nebezpečné, ich existencia môže spôsobiť
nabaľovanie ďalších chýb, preto tieto chyby odporúčame pravidelne odstraňovať.
TIP: Po oprave chýb je vhodné spustiť novú kontrolu, pretože opravou niektorých chýb
môžu vzniknúť iné chyby, na iných miestach programu, alebo sa môžu iné chyby odstrániť. Pre
úplné odstránenie všetkých chýb je potrebné striedavo spúšťať kontrolu a opravu až dovtedy,
kým kontrola nezistí žiadne ďalšie chyby.
Ak chyba, ktorú program našiel, z vášho pohľadu nie je chybou (ste si istí, že to máte správne
alebo to máte takto nastavené schválne a pod.), môžete túto chybu označiť tak, že ju chcete pri
ďalších kontrolách ignorovať (označením dvojklikom v stĺpci "Ignorovať pri ďalšej kontrole").
Pomocou filtrov v pravej hornej časti formulára si potom môžete zvoliť, či chcete zobrazovať
všetky nájdené chyby pri poslednej kontrole alebo len chyby ignorované pri ďalších kontrolách.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Typ chyby môžete zvoliť, ktoré chyby chcete mať v zozname
zobrazené - všetky, závažné, drobné alebo len podozrenia.
1.8 SERVIS
Voľba Firma → Servis ponúka rôzne funkcie pre prácu s databázou.
Vašu databázu po predošlej dohode s konzultantom firmy KROS a. s. môžete zaslať na analýzu
e-mailom pomocou voľby odoslať databázu e-mailom. Databáza bude odoslaná
v zakódovanej forme. To znamená, že po otvorení tejto databázy zamestnanci firmy KROS a. s.
23
1
24
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
nebudú vidieť mená a priezviská zamestnancov, a rodné čísla pracovníkov budú neúplné. Program
po kliknutí na túto voľbu automaticky otvorí váš predvolený poštový program a vytvorí e-mail,
ktorého prílohou bude vaša zakódovaná databáza. Následne je potrebné podľa pokynov
vo vytvorenom e-maili vyplniť všetky požadované údaje.
Databázu je možné výrobcovi programu poslať na skontrolovanie aj prostredníctvom FTP serveru.
V programe Olymp slúži pre tento účel funkcia Odoslať databázu na FTP server. Pri odosielaní
databázy na FTP už nemusíte pracovať s programom Total Commander, prihlasovať sa na FTP
server alebo ukladať databázu. Teraz po vybratí archívneho súboru, ktorý program odošle na FTP
server a stlačením tlačidla OK budete informovaný, že databáza bola uložená na FTP serveri firmy
Kros, a.s.. Podmienkou na úspešné odoslanie databázy na FTP server je funkčné internetové
spojenie vo vašom počítači, z ktorého sa databáza posiela. Po otvorení funkcie Odoslanie
databázy na FTP server sa zobrazí formulár s rovnomenným názvom.
V hornej časti je zobrazený názov aktuálne otvorenej firmy. Ďalej máte možnosť vybrať na
odoslanie buď niektorý z už existujúcich archívov (vybrať môžete len jeden archívny súbor) alebo
vytvoriť nový archív (odošle sa zip súbor).
Existujúci archív sa vyberie prostredníctvom tlačidla s lupou a následne po stlačení tlačidla Ok
sa odošle databáza na FTP server.
Pri voľbe Vytvoriť nový archív sa nachádza voľba Zašifruj mená a rodné čísla
zamestnancov. Táto voľba je tu z dôvodu bezpečnosti zákazníka, aby tieto osobné údaje neboli
prístupné. Identifikácia zamestnanca bude možná len podľa jeho osobného čísla.
Po kliknutí na tlačidlo Ok sa začne vytvárať záloha firmy a následne sa odošle databáza na FTP
server.
Po opravení databázy výrobcom programu je potrebné si databázu opäť z FTP servera stiahnuť.
Slúži na to funkcia Stiahnuť databázu z FTP servera. Po stiahnutí súboru z FTP servera sa
zobrazí okno, či naozaj chcete stiahnuť súbor. Po stlačení tlačidla Áno sa súbor stiahne a program
ho uloží pod hlavný adresár programu Olymp, do priečinka FTP. Po stlačení tlačidla Nie, súbor
nestiahnete a okno sa zatvorí.
Podobným spôsobom ako pri odoslaní databázy e-mailom je možné odoslať aj log protokol
spracovávanej firmy, v ktorom sa evidujú prihlásenia a odhlásenia užívateľa a chybové hlásenia
programu. Protokol sa vytvára pre kvalitnejšie riešenie chybových hlásení v programe. V prípade
problémov s programom je potom možné tento log protokol odoslať na analýzu pomocou e-mailu.
Protokol odošlete pomocou voľby Firma → Servis → Odoslať log protokol e-mailom, postup
je rovnaký ako pri odosielaní databázy. V prípade, že sa vám log protokol nepodarí odoslať
automatickou funkciou programu, môžete ho odoslať aj ručne. Log protokol bude uložený
v adresári Export, ktorý sa nachádza v koreňovom adresári programu OLYMP (najčastejšie
C:\Olymp\Export), ako textový súbor s názvom L110121, pričom 11 = rok, 01 = mesiac a 21 =
deň vytvorenia súboru (súbor sa vytvorí až pri pokuse odoslať log protokol z programu). Z tohto
1 INŠTALÁCIA A ARCHIVÁCIA
umiestnenia ho potom môžete pripojiť k ručne vytvorenému e-mailu, ktorý odošlete na adresu
[email protected]
Voľba Komprimácia databázy slúži na údržbu ale najmä na zmenšenie databázy. Pri
komprimácii sa záloha nevytvára (databázu zálohujete pomocou Firma → Zálohuj, kedy sa
databáza aj zmenší aj sa vytvorí záloha). Tiež je možné nastaviť aj automatické spúšťanie
komprimácie cez Firma → Nastavenia (kapitola 3.5.4 Užívateľské nastavenia [str. 72])
pomocou rozbaľovacieho zoznamu "Automatická komprimácia".
Formálnu správnosť aktuálnej databázy je možné skontrolovať pomocou voľby z menu programu
Firma → Servis → Kontrola správnosti databázy. Táto kontrola nekontroluje logickú
správnosť dát. Odporúčame ju používať v tom prípade, že program často vypisuje chybové
hlásenia. Tieto môžu byť dôsledkom poškodenia databázy z dôvodu výpadku prúdu alebo
problémov s hardvérom. Prostredníctvom uvedenej voľby môžu byť chyby odstránené. Ak však
kontrola databázy zistí, že dáta sú neopraviteľné, tak ich vymaže.
Počet vygenerovaných výplat slúži na kontrolu počtu výplat, ktoré ste už v aktuálnom mesiaci
v programe OLYMP spracovali. Práve spracovávaná firma je vyznačená čiernym trojuholníkom
v prvom stĺpci tabuľky.
Voľba KROS servis cez internet slúži pre vytvorenie vzdialeného prístupu na Váš počítač. Touto
funkciou sa môže najmä urýchliť vyriešenie niektorých zložitých problémov vo Vašej databáze bez
osobného stretnutia. Preto, aby sme sa mohli pripojiť na Váš počítač prostredníctvom vzdialenej
plochy, je potrebné, aby ste nám zaslali e-mailom alebo nahlásili telefonicky ID číslo, ktoré
program vypíše po spustení tejto voľby. Taktiež je dôležité, aby ste túto spustenú aplikáciu
nezatvorili, ale iba minimalizovali a počkali na spojenie.
Ďalšie funkcie v tejto voľbe sa zobrazia po zadaní hesla programu "servis" (Olymp → Heslo
programu). Ich bližší popis nájdete v elektronickej Pomoci programu prístupnej pomocou
klávesu F1.
25
1
26
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
2
27
OVLÁDANIE PROGRAMU
Program OLYMP bol vytvorený pre operačné systémy Windows. Sú to grafické prostredia, ktoré
umožňujú jednoduché ovládanie bežiacich aplikácií, a to hlavne za pomoci myši. S každou aplikáciou
môžete pracovať vďaka jej ovládacím prvkom. V úvode tejto kapitoly vám predstavíme hlavné okno
programu OLYMP. Ďalej popíšeme všetky ovládacie prvky, s ktorými sa v programe stretnete a s
ktorými budete pracovať v jednotlivých evidenciách a číselníkoch.
2.1 Ovládanie programu všeobecne ....................29
2.2 Ovládacie prvky programu.............................31
2.3 Panely nástrojov............................................34
2.4 Informatívne karty ........................................39
2.5 Práca s tabuľkou ...........................................43
2.6 Práca s formulárom .......................................46
2.7 Pravé tlačidlo myši ........................................47
2
28
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
29
2.1 OVLÁDANIE PROGRAMU VŠEOBECNE
Program OLYMP spustíte dvojklikom myšou na ikonu zástupcu programu, ktorá sa pri inštalácii
vytvorila na ploche (má názov OLYMP – mzdy a personalistika).
TIP: Dvojklikom na zástupcu programu sa v podstate spúšťa súbor MZDY.exe, ktorý je
uložený v hlavnom adresári OLYMPu, napr. C:\Olymp. Program môžete spustiť aj pomocou
tlačidla Štart v ľavej dolnej časti vašich Windows a výberom položky Programy → Kros →
Olymp → Mzdy a personalistika.
Ovládacie prvky, s ktorými sa v programe OLYMP stretnete, majú nasledovné usporiadanie:
v hornej časti tabuľkových formulárov sa nachádzajú nástroje pre výber zobrazených
údajov, nastavenie spôsobu triedenia alebo na vyhľadávanie požadovaných dát,
v strednej časti okna je tabuľka alebo polia pre zadávanie údajov,
ovládacie prvky pre prácu s dátami sa v programe nachádzajú v spodnej časti formulára
a tlačidlá na jeho opustenie sú vždy vpravo dole.
HLAVNÉ OKNO PROGRAMU
Po spustení programu OLYMP sa zobrazí hlavné okno programu:
V záhlaví sa nachádza názov programu, číslo verzie a v zátvorke evidencia, v ktorej sa práve
nachádzate (v našom prípade Personalistika). Pod záhlavím je lišta s hlavným menu programu.
Po kliknutí na príslušnú položku menu sa "rozbalí" ponuka volieb tejto položky (na obrázku bolo
kliknuté na položku Nástroje).
Pod lištou menu sa nachádzajú panely nástrojov, ktoré zapnete a vypnete v menu programu
Nástroje. Pomocou týchto nástrojov budete pracovať so zobrazenými údajmi. Panely majú vľavo
zvislú čiaru, pomocou ktorej ich môžete medzi sebou premiestňovať. Stačí, ak túto čiaru uchopíte
ľavým tlačidlom myši a "potiahnete" panel na nové umiestnenie. V pravej časti hlavného okna sú
2
30
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
umiestnené dve informatívne karty, ktoré zobrazujú údaje aktuálneho riadku a organizačnú
štruktúru. Medzi kartami sa opäť môžete prepínať pomocou položky menu Nástroje alebo
jednoduchým kliknutím na názov karty. Jednotlivé panely a informatívne karty sú bližšie popísané
v kapitolách 2.3 Panely nástrojov [str. 34] a 2.4 Informatívne karty [str. 39].
Prevažnú časť hlavného okna programu zaberá tabuľka s údajmi, ktoré sa menia podľa toho,
v ktorej evidencii práve pracujete (v programe je 6 základných evidencií – Personalistika,
Výpočet miezd, Prevodné príkazy, Finančná štatistika, Zúčtovanie preddavkov a v
zostave profesionál aj Plán dovoleniek). Medzi evidenciami sa môžete prepínať pomocou ikon
na paneli nástrojov alebo cez menu programu Mzdy.
TIP: V prípade, že ste v jednej evidencii nastavení na nejakom zamestnancovi (napr.
v personalistike) a chcete prejsť do inej evidencie (napr. do výpočtu mzdy) tak, aby ste boli
opäť nastavení na tomto zamestnancovi, je tak možné urobiť kliknutím na pravé tlačidlo myši
a zvolením voľby Prejdi do evidencie.
Pod touto základnou tabuľkou sa vždy nachádzajú tlačidlá pre prácu so zobrazenými údajmi. Aj
tieto tlačidlá sa menia podľa toho, ktorú evidenciu máte práve zvolenú (v evidencii Výpočet
miezd je napríklad tlačidlo Pridaj nahradené tlačidlom Generuj). Vždy však ide o tlačidlá pre
pridanie, opravu, tlač, prípadne vymazanie údajov. Funkcia jednotlivých tlačidiel je popísaná
v nasledujúcej kapitole. Pod tabuľkou napravo sa nachádza informácia o platnosti Balíka podpory.
Dolná lišta programu je len informatívna. Nájdete tu názov práve spracovávanej firmy, v zátvorke
názov databázy (túto položku môžete vypnúť v nastaveniach programu Olymp→
→ Nastavenia
programu, voľba Zobrazovať názov súboru), meno prihláseného užívateľa, názov
registrovaného subjektu, typ licencie, zákaznícke číslo.
KLÁVESNICA A MYŠ
Pri ovládaní programu v systéme Windows vám odporúčame používať myš. Ovládanie sa po chvíli
stane jednoduché a rýchle. Výhodou je, že jednotlivé prvky formulára môžete ľubovoľne
preskakovať a okamžite zvoliť ten, ktorý práve potrebujete. Po stlačení ľavého tlačidla myši
vyvoláte požadovanú akciu alebo sprístupníte zvolený prvok, ktorý sa tým stane aktívny.
V hlavnom okne programu môžete použiť klávesové skratky, ktoré urýchľujú pohyb v menu
programu. Každá položka menu obsahuje podčiarknuté písmeno, stlačením klávesu Alt a tohto
podčiarknutého písmena, otvoríte príslušné menu (napr. pre otvorenie menu Firma stlačte Alt
+ F). V jednotlivých menu programu OLYMP sa používajú klávesové skratky len formou stlačenia
príslušného podčiarknutého písmena, kedy sa vyberie konkrétna voľba (napr. v menu Firma
stlačením písmena O vyberiete voľbu Otvor).
V jednotlivých formulároch môžete použiť aj funkčné klávesy (fungujú iba v tých formulároch,
v ktorých sa nachádzajú tlačidlá s ich skratkami):
F7
Pri stlačení v textovom poli, vedľa ktorého je umiestnené tlačidlo s lupou, sa otvorí
číselník, s ktorým je toto tlačidlo zviazané. V prípade EUR, %, # a pod. sa číselník
nevyvolá, ale do príslušného políčka sa nastaví jeho preddefinovaná hodnota.
F9
Do údajov, ktorých sa týka, nastaví preddefinovanú hodnotu.
Pre pohyb vo formulároch využijete aj nasledovné klávesy:
Tab
Posun na ďalší prvok vo formulári (ďalšie textové pole, tlačidlo, rozbaľovací zoznam,
atď. ).
Shift +Tab Posun na predchádzajúci prvok vo formulári (predchádzajúce textové pole, tlačidlo,
rozbaľovací zoznam atď.).
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
Enter
31
Posun na ďalší prvok vo formulári, pričom na rozdiel od Tab preskakujete tlačidlá,
s výnimkou tlačidla Ok.
POMOC PROGRAMU
Počas práce v programe môžete kedykoľvek zobraziť Pomoc programu v elektronickej podobe,
a to viacerými spôsobmi:
klávesom F1 – vtedy sa zobrazí stránka popisujúca formulár, v ktorom sa práve
nachádzate,
výberom z menu programu Pomoc → Obsah - zobrazí sa stručný zoznam ponúkanej
pomoci, v ktorom sa pohybujete prostredníctvom hypertextových odkazov alebo
výberom z obsahu vľavo,
pomocou ikony so symbolom knihy
popisujúca ovládanie programu.
na paneli nástrojov – zobrazí sa stránka
Elektronická Pomoc programu je aktualizovaná vždy s novou verziou programu.
2.2 OVLÁDACIE PRVKY PROGRAMU
Ovládacími prvkami budeme nazývať všetky prvky v programe, ktorými môžete ovládať prácu
programu, tzn. rozhodnete o ďalšej činnosti programu, o použití nejakých parametrov a podobne.
TLAČIDLO
Stlačením tlačidla sa vykoná akcia, ktorá je vyjadrená názvom tlačidla. Tlačidlo môžete stlačiť
kliknutím myšou alebo súčasným stlačením klávesu Alt a písmena, ktoré je v názve tlačidla
podčiarknuté.
V programe OLYMP je použitých viacero tlačidiel, ich význam je nasledovný:
Tlačidlo
Stlačte, ak ...
- ak si myslíte, že všetky údaje sú správne a chcete, aby sa
príslušná akcia vykonala. Ak je to nutné, tak program pred
vykonaním akcie skontroluje vložené údaje.
- ak nechcete zmenené údaje uložiť do databázy alebo ste vošli
do určitej časti programu omylom.
- ak ste vykonali všetky zmeny a chcete odísť z formulára,
prípadne ak ste do formulára vošli omylom.
- ak chcete do databázovej tabuľky pridať ďalší záznam.
Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí formulár, kde budete
môcť vyplniť všetky potrebné údaje.
- ak chcete opraviť existujúci zápis v databázovej tabuľke.
Po stlačení sa zobrazí formulár so všetkými dátami aktuálneho
riadku tabuľky.
- ak chcete z databázovej tabuľky vymazať zvolený riadok.
Program si vždy vyžiada potvrdenie tejto operácie. Vymazané
údaje budú definitívne odstránené z programu, nie je možné
2
32
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
ich spätne nájsť! (Vymazanie nie je možné, ak sa na zvolený
riadok odkazujú ešte iné záznamy programu.)
- v prípade, že máte označených viacerých zamestnancov, máte
možnosť po stlačení šípky na tlačidle Vymaž vymazávať
viacero údajov (napr. ak ste nastavený na Mzdy → Výpočet
miezd, môžete vymazať mzdy viacerých zamestnancov).
- ak chcete preniesť údaje zvoleného riadku do formulára,
z ktorého boli tieto pomocou tlačidla F7 alebo Výber účtu
vyžiadané.
- ak chcete v ročnom kalendári vykonať uzávierku zvoleného
mesiaca.
- ak chcete v ročnom kalendári zrušiť uzávierku zvoleného
mesiaca. Program si vždy vyžiada potvrdenie tejto operácie.
- ak chcete spracovávať agendu zvolenej firmy.
- ak chcete obnoviť údaje zvolenej firmy zo zálohy. Po obnove
program oznámi vykonanie tejto operácie.
- ak chcete vyplniť textové pole nachádzajúce sa pri tomto
tlačidle údajmi z číselníka.
- ak chcete údaj v textovom poli umiestnenom naľavo od
tlačidla nahradiť jeho preddefinovanou hodnotou.
- ak chcete označiť všetky dni v zložke mzdy alebo vyplniť
adresáta (pri šekovej poukážke) v zrážke zo mzdy údajmi
pracovníka. Označenie dní prebehne podľa nastavenia
v pracovnom kalendári. Stlačením pravého tlačidla myši všetky
dni odznačíte.
- v inom prípade zas môže tlačidlo slúžiť k tomu účelu, že sa dá
nastaviť späť už pôvodne zadefinovaná hodnota.
- Tlačidlo súvisí so samotným výpočtom miezd a nachádza sa
v hlavnom okne, ak je zvolená evidencia Výpočet miezd.
Rovnako ako aj v prípade tlačidla Vymaž, máte možnosť
generovať mzdy aj viacerým zamestnancom.
TEXTOVÉ POLE
Textové pole slúži na zadanie textu alebo číselnej hodnoty pomocou klávesnice. Pomocou tohto
prvku budete do programu zadávať väčšinu údajov.
ROZBAĽOVACÍ ZOZNAM, ROZBAĽOVACÍ ZOZNAM EDITOVATEĽNÝ
Rozbaľovací zoznam ponúka výber z viacerých možností (obrázok vľavo). Pomocou myši alebo
klávesnice vyberiete položku z ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení šípky v pravej časti.
Editovateľný rozbaľovací zoznam navyše ponúka možnosť požadovanú položku ručne vpísať,
pokiaľ sa nenachádza v zozname (obrázok vpravo).
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
33
2
OZNAČOVACIE POLÍČKO, PREPÍNAČ
Označovacie políčko slúži na zapnutie alebo vypnutie určitej voľby. Políčko môžete označiť alebo
odznačiť pomocou myši alebo klávesnice (kláves medzera). Zapnutím voľby určíte napríklad, ako
sa má program správať pri určitej akcii, ako má vyzerať niektorý formulár a podobne. Voľba sa
môže vyskytovať v programe samostatne alebo spolu s ďalšími voľbami, pričom môžete zapnúť aj
viaceré voľby naraz (obrázok vľavo). Prepínač má rovnakú funkciu ako voľba, rozdiel spočíva
v tom, že prepínačom vyberiete len jednu z dostupných možností (obrázok vpravo).
KARTY SO ZÁLOŽKAMI
Karty so záložkami predstavujú viac formulárov uložených akoby za sebou. Používajú sa
na úsporu miesta vo formulároch a ich sprehľadnenie. Karta sa zobrazí po kliknutí myšou na jej
záložku (v tomto prípade je vybraná karta Zdravotné poistenie).
ZVISLÁ A VODOROVNÁ POSUVNÁ LIŠTA
Posuvné lišty slúžia na pohyb v tabuľke v prípade, že rozsah tabuľky je väčší než je možné
zobraziť. Stlačením príslušnej šípky sa posunie zobrazenie údajov zvoleným smerom. Posunúť
v tabuľke sa môžete aj "potiahnutím" obdĺžnika, ktorý sa nachádza medzi šípkami.
ROZBAĽOVACÍ STROM
Rozbaľovací strom slúži na zobrazenie jeho položiek v hierarchickej (stromovej) štruktúre. Používa
sa v prípade, keď je potrebné vyjadriť nadradenosť a podradenosť jednotlivých položiek.
Pre prehľadnejšie zobrazenie je možné podradené položky "zbaliť" pomocou tlačidla
so znamienkom mínus, ktoré sa nachádza pri nadradenej položke. Položky opäť "rozbalíte"
kliknutím na tlačidlo so znamienkom plus. Rozbaľovací strom môže slúžiť buď iba na zobrazenie
údajov alebo na výber položky, s ktorou chcete ďalej pracovať.
34
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
2.3 PANELY NÁSTROJOV
Panely nástrojov slúžia na zjednodušenie práce s údajmi. Každý z nich obsahuje niekoľko
nástrojov, ktoré spúšťajú funkcie programu. Niektoré z týchto funkcií sú prístupné iba
prostredníctvom konkrétneho panela nástrojov, iné je možné spustiť aj z menu programu. Panely
nástrojov sú štandardne umiestnené nad tabuľkou. V hlavnom okne programu je možné tieto
panely zapnúť a vypnúť pomocou menu Nástroje, v ostatných tabuľkách nie je povolené
zobrazené panely vypínať.
PANEL PRÁCA S DATABÁZOU
Panel Práca s databázou obsahuje štyri tlačidlá reprezentujúce základné funkcie z menu Firma
– Otvor, Nová, Zálohuj a Obnov zo zálohy.
Po kliknutí na príslušnú ikonu sa spustí funkcia rovnako, ako keby ste ju vybrali z menu programu.
Popis jednotlivých funkcií nájdete v kapitolách venovaných príslušnej problematike (kapitola
3 Prvé kroky v programe [str. 49] a 1.6 Archivácia a obnova z archívu [str. 18]).
PANEL TVORBA MZDY
Panel Tvorba mzdy zastupuje hlavne funkcie z menu programu Mzdy, ale nachádzajú sa tu aj
ďalšie tlačidlá.
Pomocou tohto panela sa môžete rýchlo pohybovať v kalendári alebo prepínať medzi hlavnými
evidenciami personálnej a mzdovej agendy. Tiež môžete spustiť tlač relevantných dokumentov,
zmeniť užívateľské nastavenia programu alebo spustiť elektronickú pomoc programu.
Postupne popíšeme funkcie jednotlivých tlačidiel.
Pomocou tohto rozbaľovacieho zoznamu sa jednoducho prepnete medzi
rôznymi obdobiami.
Tlačidlo kalendára zobrazí formulár Ročný kalendár (kapitola 4.1 Práca
s kalendárom [str. 93])
V rozbaľovacom zozname kalendára sa nachádza zoznam všetkých mesiacov, za ktoré ste
doteraz vo firme spracovávali mzdovú agendu. Pri práci v evidencii Prevodných príkazov,
Finančnej štatistiky alebo Zúčtovania preddavkov zoznam obsahuje roky, pre ktoré existuje
v databáze aspoň jeden záznam z príslušnej evidencie. Ak je takýchto rokov viac, máte aj
možnosť ich spoločného výberu pomocou voľby "všetky roky" (neplatí v evidencii Zúčtovanie
preddavkov).
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
35
Ďalšími šiestimi ikonkami sa prepínate medzi jednotlivými evidenciami
personálnej a mzdovej agendy – Personalistika, Výpočet miezd,
Prevodné príkazy, Finančná štatistika, Zúčtovanie preddavkov a
Plán dovoleniek. Podrobný popis jednotlivých evidencií nájdete v kapitole
4 Spracovanie personálnej a mzdovej agendy [str. 91].
Pomocou tohto tlačidla zobrazíte tlačový formulár, v ktorom vám program automaticky
ponúkne dokumenty zodpovedajúce evidencii, v ktorej sa práve nachádzate (tlač
v programe OLYMP bližšie popisuje kapitola 7 Tlač dokumentov [str. 197].
Ďalším tlačidlom vyvoláte formulár s užívateľskými nastaveniami (bližší popis
týchto nastavení nájdete v kapitole 3.5.4 Užívateľské nastavenia [str. 72]).
Posledné tlačidlo, s ikonou knihy, zobrazí obsah pomoci pre prácu s programom
OLYMP. Pomoc môžete vyvolať aj stlačením klávesu F1 kdekoľvek v programe. Vtedy
sa zobrazí pomoc vždy k aktuálnej problematike podľa toho, z ktorého miesta
programu ju vyvoláte.
PANEL OZNAČOVANIE
Panel Označovanie slúži na rýchle označenie, príp. odznačenie, viacerých riadkov tabuľky naraz
podľa určitej spoločnej vlastnosti.
) sa v databázovej tabuľke zobrazia len označené
Stlačením prvého tlačidla s ikonkou lupy (
riadky. Nad databázovou tabuľkou sa zároveň zobrazí výberová podmienka (kapitola
2.5 Práca s tabuľkou [str. 43]) s názvom "Označené riadky". Pokiaľ je táto výberová
podmienka zadaná, nie je možné meniť označenie žiadneho riadku. Opätovným stlačením tohto
tlačidla výberovú podmienku zrušíte (môžete ju zrušiť aj kliknutím na krížik vpravo na lište s
názvom podmienky alebo stlačením klávesu F8), potom sa znovu sprístupní označovanie a
odznačovanie.
Samotné označenie alebo odznačenie urobíte ďalšími dvoma tlačidlami so znakmi "plus" a
"mínus". Obidve tlačidlá fungujú rovnakým spôsobom. Po ich stlačení sa zobrazí ponuka skupín,
ktoré rozdelia záznamy podľa určitého kritéria (spoločnej vlastnosti). Ponúknuté skupiny vždy
zodpovedajú aktuálnej evidencii, napríklad pri práci v evidencii Výpočet mzdy môžete
zamestnancov rozdeliť podľa stavu vypočítanej mzdy, typu pracovného pomeru, statusu
konkrétnej osoby vo firme, type zamestnanca alebo pohlavia. Výberom konkrétnej položky
označíte všetkých zamestnancov so zvolenou vlastnosťou, nezrušíte však pôvodné označenie,
takže k už označeným riadkom pridáte ďalšie. Výberom voľby Všetci označíte všetkých
zamestnancov firmy. Rovnako postupujte aj pri odznačovaní zamestnancov.
Pri označovaní záznamov si môžete zvoliť, či chcete označenie vykonať iba pre práve zobrazené
riadky alebo pre všetky riadky. Označovanie všetkých riadkov (aj nezobrazených) zapnete
v nastaveniach programu (Olymp → Nastavenia programu) pomocou voľby Označovať
aj nezobr. riadky.
TIP: Pokiaľ nie sú tlačidlá pre označovanie a odznačovanie prístupné, máte pravdepodobne
stlačené prvé tlačidlo (s ikonkou lupy), ktoré zapína výberovú podmienku "Označené riadky"
a dočasne zakazuje ďalšie označovanie (pozri popis vyššie).
2
36
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
TIP: Označovanie je tiež možné medzi evidenciami Personalistika, Výpočet miezd a
Zúčtovanie preddavkov prenášať a to prostredníctvom voľby "Označený – v …" (po kliknutí
na tlačidlo "plus"). To znamená, že ak máte označených zamestnancov napr. v evidencii
Personalistika a chcete týchto istých zamestnancov označiť aj v Zúčtovaní preddavkov, stačí v
Zúčtovaní preddavkov kliknúť pri označovaní na voľbu "Označený - v personalistike".
TIP: Označovať a odznačovať záznamy môžete aj dvojklikom myšou v neoznačenom stĺpci
konkrétneho riadku (kapitola 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43]).
Posledným tlačidlom s dvomi šípkami (
) jednoducho zameníte označenie riadkov, tzn. tie,
ktoré boli doteraz označené, sa odznačia a opačne - tie, ktoré boli neoznačené, sa označia.
PANEL TRIEDENIE
Pomocou panela Triedenie môžete zoradiť záznamy v tabuľke podľa zvoleného stĺpca vzostupne
alebo zostupne, a to v dvoch úrovniach (podľa dvoch stĺpcov).
Prvými dvomi tlačidlami vyberáte úroveň zotriedenia - primárne alebo doplnkové triedenie.
V rozbaľovacom zozname volíte stĺpec, podľa ktorého chcete zotriediť záznamy. Posledné tlačidlo
s dvojitou šípkou ukazuje, či je zotriedenie vzostupné (od najmenšieho po najväčšie - šípky nadol)
alebo zostupné (od najväčšieho po najmenšie - šípky nahor).
Zotriedenie nastavíte nasledovne – najskôr vyberiete prvotné triedenie (tlačidlo s číslom 1).
V rozbaľovacom zozname sa zobrazí názov stĺpca, podľa ktorého je momentálne nastavené toto
triedenie. Pre zmenu triedenia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu stĺpec, podľa ktorého chcete
údaje triediť. Takisto šípky ukazujú, či sú údaje teraz triedené smerom nahor alebo nadol. Smer
triedenia na opačný zmeníte kliknutím na tlačidlo so šípkami (zároveň sa zmení aj smer šípky
na tlačidle). Potom zvoľte doplnkové triedenie (stlačením tlačidla s číslom 2) a znovu vyberte
stĺpec a smer triedenia.
Triedenie môžete zadať aj jednoduchým kliknutím myši na názov stĺpca, a to buď ľavým tlačidlom
(vtedy sa automaticky zotriedia textové údaje v stĺpci vzostupne alebo číselné zostupne) alebo
pravým tlačidlom myši (zobrazí sa kontextová ponuka, v ktorej môžete zvoliť úroveň a smer
triedenia pre daný stĺpec). Bližšie informácie nájdete v kapitole 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43].
TIP: Triediť údaje je možné aj kliknutím na pravé tlačidlo myši.
PANEL VYHĽADÁVANIE
Pomocou panela Vyhľadávanie môžete rýchlo nájsť a zobraziť riadky tabuľky, ktoré majú
požadovanú vlastnosť.
Ak je prepínač prepnutí na hľadaj program vyhľadá záznam s požadovanou vlastnosťou.
Textové pole Nájdi slúži na zadanie hľadaného textu alebo podmienky. Program vyhľadáva
zadaný údaj v tabuľke a ak ho nájde, automaticky sa naň nastaví.
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
37
Hľadaný údaj môžete zadať presne, alebo môžete použiť zástupné znaky. Zástupné znaky
využijete napríklad, ak hľadáte záznamy s rovnakou sériou znakov (napr. záznamy začínajúce
na "Ju" alebo končiace na "ová"). Môžete použiť nasledovné zástupné znaky:
* - nahrádza skupinu znakov (pr. "*ová" nájde záznam, ktorý končí písmenami "ová")
? - nahrádza jeden znak (pr. "Ju?o" nájde záznam "Juro" aj "Julo")
Okrem toho program na koniec hľadaného textu vždy automaticky vkladá znak *, ktorý ale
nezobrazuje. Takže napríklad pri zadaní slova "Jur" sa nájdu aj slová "Juraj", "Jurko" a podobne.
Tým je vyhľadávanie rýchlejšie, pretože nie je potrebné zakaždým vypisovať celý text. Zároveň sa
predchádza problémom, keď by ste nenašli hľadaný záznam kvôli zle vyhláskovanému výrazu.
Pri hľadaní číselného údaja môžete v podmienke použiť pred zadanými znakmi jeden
z operátorov:
>
- vyhľadá záznam, ktorý je väčší ako zadaný údaj
<
- vyhľadá záznam, ktorý je menší ako zadaný údaj
>=
- vyhľadá záznam, ktorý je väčší alebo rovnaký ako zadaný údaj
<=
- vyhľadá záznam, ktorý je menší alebo rovnaký ako zadaný údaj
=
- vyhľadá záznam, ktorý je rovnaký ako zadaný údaj
<>
- vyhľadá záznam, ktorý je rôzny od zadaného údaja
POZNÁMKA: Dvojznakové operátory je potrebné písať spolu, bez akýchkoľvek medzier.
Zadaný údaj program vyhľadáva v aktuálnom stĺpci (nemusí byť zotriedený) a od aktuálnej
pozície v tabuľke. Hľadaný text môžete napísať do textového poľa Nájdi. Ak sa však nachádzate
v tabuľke, potom najjednoduchší spôsob je nastaviť sa pomocou šípok do stĺpca, v ktorom chcete
daný údaj hľadať a následne text napísať. Program pochopí, že máte záujem o vyhľadávanie a
automaticky vás presunie do poľa Nájdi. Tento princíp funguje aj obrátene. Ak ste v textovom
poli Nájdi napísali nejaký text, ale o vyhľadávanie nemáte záujem, stačí sa prepnúť naspäť do
tabuľky a napísaný text program pri zmene stĺpca automaticky vymaže. Ak text vymažete ručne,
program vás z textového poľa automaticky vráti na aktuálnu položku tabuľky.
Ak máte v nastaveniach programu (Olymp → Nastavenia programu) zapnutú voľbu
Vyhľadávať priebežne, bude sa text vyhľadávať priebežne s jeho písaním. Ak máte túto voľbu
vypnutú, hľadaný text sa vyhľadá až po dopísaní textu a stlačení kombinácie kláves Alt + Enter.
Keď už program vyhľadal nejaký záznam a vy sa chcete presunúť na ďalší riadok, ktorého údaj v
aktuálnom stĺpci vyhovuje výrazu zadanému v textovom poli Nájdi, potom v tomto poli stlačte
ENTER. Kurzor sa presunie na nasledujúci riadok, kde sa tento údaj nachádza.
Po prepnutí prepínača na filtruj sa tlačidlo s lupou zmení na tlačidlo filtra, ktoré slúži k výberu
riadkov s rovnakou vlastnosťou.
Po jeho stlačení sa v tabuľke zobrazia iba riadky, ktorých údaje v aktuálnom stĺpci vyhovujú
výrazu zadanému v textovom poli Nájdi. Ak na tlačidlo filtra kliknete pravým tlačidlom myši,
vypíše sa zoznam vlastností, z ktorých si môžete jednu vybrať. Túto potom budú spĺňať všetky
zobrazené riadky. Rovnaký zoznam sa zobrazí aj po kliknutí ľavým tlačidlom myši, ale len v
prípade, že textové pole Nájdi je prázdne. Výberom jednej z možností sa v tabuľke zobrazia
riadky s danou vlastnosťou.
V obidvoch prípadoch sa výberová podmienka štandardne pridá nad tabuľku. Program výberovú
podmienku nepridá, ak je už rovnaká podmienka zadaná. V prípade, že nová podmienka logicky
2
38
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
vylučuje už zadanú podmienku, táto sa prepíše novou (platí pre možnosti, ktoré sú v zozname
uvedené v rovnakej skupine oddelenej vodorovnou čiarou, napr. "Muži" a "Ženy").
PANEL VÝBER POLOŽIEK
Panel Výber položiek obsahuje prepínač dvoch volieb, ktorými volíte zobrazenie údajov.
Presná funkcia týchto volieb závisí od aktuálne zobrazenej tabuľky:
Personalistika, Zúčtovanie preddavkov
všetky – všetci pracovníci, ktorých údaje boli zadané do Personalistiky
aktuálne – pracovníci, ktorí boli vo zvolenom období v pracovnom pomere
Výpočet miezd
všetky – všetci pracovníci, ktorí sú zadaní v Personalistike, len v prípade, že ide
o otvorený mesiac (v uzavretom mesiaci je táto voľba totožná s voľbou aktuálne)
aktuálne – pracovníci, ktorí v uvedenom mesiaci majú uzatvorený pracovný
pomer, teda ktorým je možné vypočítať alebo im už bola vypočítaná alebo
vygenerovaná mzda, a pracovníci, ktorým bol nastavený zákaz výpočtu mzdy
Prevodné príkazy, Finančná štatistika
všetky – všetky prevodné príkazy pre banku a výdaje z pokladnice pre daný rok
aktuálne – prevody aktuálneho mesiaca, ktorý je zvolený v ročnom kalendári
Výber sa uskutočňuje iba z riadkov, ktoré súčasne vyhovujú všetkým zobrazeným výberovým
podmienkam.
PANEL ZOBRAZENIE POLOŽIEK
Panel Zobrazenie položiek obsahuje číselné údaje a to počet zobrazených / označených /
všetkých položiek.
Položky predstavujú príslušných zamestnancov alebo jednotlivé prevody a to v závislosti
od príslušnej evidencie, v ktorej sa práve nachádzate.
PANEL KALKULAČKA
Panel Kalkulačka obsahuje dve ikony, pomocou ktorých vyvoláte buď klasickú kalkulačku alebo
mzdovú kalkulačku:
Kliknutím na prvú ikonu vyvoláte kalkulačku, ktorá je súčasťou vašich Windows. Podľa toho, ako
ste s ňou naposledy pracovali, bude zobrazená buď klasická kalkulačka alebo vedecká kalkulačka.
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
39
2
Kliknutím na druhú ikonu spustíte v programe Olymp mzdovú kalkulačku, ktorá umožní prepočet
čistej mzdy na hrubú a naopak podľa zvolených kritérií.
2.4 INFORMATÍVNE KARTY
V hlavnom okne programu sa v pravej časti nachádzajú dve informatívne karty: Údaje
aktuálneho riadku a Organizačná štruktúra. Medzi kartami sa prepínate výberom z menu
Nástroje alebo jednoduchým kliknutím na názov požadovanej karty. Ďalšia bočná karta sa
nachádza v Evidencii školení.
Veľkosť zobrazenej informatívnej karty môžete meniť pomocou tenkej zvislej čiary zobrazenej
medzi informatívnou kartou a hlavnou tabuľkou evidencie. Pri prechádzaní myšou ponad túto
čiaru sa kurzor myši zmení na dvojitú šípku, vtedy môžete stlačením ľavého tlačidla myši a
následným ťahom zmeniť šírku karty. Kartu sa skryjete, ak kliknete na tlačidlo so šípkou,
opätovným kliknutím kartu zobrazíte.
40
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
2.4.1
KARTA ÚDAJE AKTUÁLNEHO RIADKU
Karta Údaje aktuálneho riadku zobrazuje základné údaje práve vybraného riadku v hlavnej
tabuľke. Obsah zobrazovaných údajov a názov karty sa prispôsobuje práve otvorenej evidencii:
Evidencia
Personalistika
Názov karty
Údaje pracovníka
Výpočet miezd
Zobrazené údaje
základné personálne údaje pracovníka z evidencie
Personalistika zobrazené na záložkách: Základné
údaje, Pracovné pomery, Zložky mzdy, Zrážky,
PN a OČR, Školenia
na záložke Mzda za mm/rrrr sa zobrazia údaje
o vypočítanej mzde v aktuálne zvolenom mesiaci:
hrubá mzda, odvody poisťovniam, nezdaniteľná časť
základu dane, daň, zúčtovanie dane, daňový bonus,
náhrada PN, časový fond, náklady zamestnania,
čiastkový základ dane, mzda celkom, zrážky, záloha,
k výplate
Prevodné príkazy
Prevodný príkaz
údaje aktuálneho prevodu: obdobie, príkazca, účet,
banka, číslo klienta, peňažný ústav, dátum
vystavenia, mena, čiastka
jednotlivé položky aktuálneho prevodu v členení:
dôvod platby pre príkazcu, čiastka, príjemca
Finančná štatistika
Finančná štatistika
celkový súčet čiastok v zobrazených riadkoch a ďalej
údaje aktuálnej položky: príjemca, dôvod, obdobie,
dátum vystavenia, splatnosti a úhrady, čiastka.
Pri bankových prevodoch sa tiež vypisujú: číslo účtu,
kód banky, variabilný, konštantný a špecifický
symbol. Pri platbách z pokladnice je špecifikácia účtu
nahradená rodným číslom, číslom občianskeho
preukazu, adresou príjemcu
Zúčtovanie
preddavkov
Ročné zúčtovanie
základné údaje pracovníka, úhrn príjmov, úhrn
poistenia, úhrady zdravotníckeho pracovníka, základ
dane, úhrady vrátené, základ dane upravený,
nezdaniteľné
časti
–
daňovník,
manželka,
zdaniteľná mzda, výška dane, zamestnanecká
prémia, úhrn preddavkov, daňový bonus – nárok,
vyplatený, výsledok, vyúčtovanie, vyúčtovanie
s daňovým bonusom, názvy iných zamestnávateľov
z Potvrdení o zdaniteľnej mzde
Plán dovoleniek
Plán dovoleniek
základné údaje pracovníka,
obdobie aktuálneho mesiaca s údajmi v členení:
navrhnutá, schválená, čerpaná dovolenka,
obdobie aktuálneho roka s údajmi v členení:
navrhnutá, schválená, čerpaná dovolenka, ročný
nárok na dovolenku, naplánovaná dovolenka, ostáva
naplánovať
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
41
Karta Údaje pracovníka sa zobrazí s rovnakými údajmi v evidencii Personalistika ako aj v
evidencii Výpočet miezd.
2
2.4.2
KARTA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Karta Organizačná štruktúra obsahuje 2 záložky. Záložka Strediská zobrazuje štruktúru
podniku, ktorá bola zadaná cez menu programu Organizácia → Štruktúra podniku (kapitola
3.6.3 Štruktúra podniku [str. 82]). Zobrazenie je formou rozbaľovacieho stromu (kapitola 2.2
Ovládacie prvky programu [str. 31].
Na informatívnej karte je možné strediská usporiadať podľa názvu alebo kódu. Tiež je možné
ich rýchlo vyhľadávať prostredníctvom poľa Vyhľadávanie strediska, kedy program už po
napísaní začiatočného písmena ponúkne príslušné strediská. Kliknutím na pravé tlačidlo myši je
možné pridávať, opravovať alebo vymazávať strediská.
Pomocou tejto karty môžete zadávať výberové podmienky alebo označovať riadky podľa
jednotlivých stredísk podniku. Urobíte tak jednoduchým kliknutím pravým tlačidlom myši
na konkrétne stredisko, čím sa zobrazí kontextová ponuka s možnosťami Označ pracovníkov,
Odznač pracovníkov a Zobraz pracovníkov útvaru. Použitím prvej voľby sa označia všetci
pracovníci priradení zvolenému stredisku, pomocou druhej voľby naopak označenie pracovníkov
tohto strediska zrušíte. Označovanie môžete urobiť pre všetky alebo len pre práve zobrazené
42
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
riadky, a to v závislosti od zapnutia voľby Označovať aj
v užívateľských nastaveniach programu (Firma → Nastavenia).
nezobrazené
riadky
Výberom voľby Zobraz pracovníkov útvaru pridáte nad riadky tabuľky výberovú
podmienku, ktorá zabezpečí zobrazenie iba tých pracovníkov, ktorí sú priradení tomuto
stredisku, prípadne jemu podriadeným strediskám (priradenie na stredisko zadáte
v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky, pole Stredisko) a spĺňajú prípadné
ďalšie zadané výberové podmienky. Ak bola predtým zadaná výberová podmienka nejakého iného
strediska, výberom novej sa táto podmienka automaticky zruší. Viac o filtrovaní zobrazovaných
riadkov sa dozviete v kapitole 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43].
Označovanie a zobrazovanie záznamov podľa organizačnej štruktúry nemá význam v evidenciách
Prevodné príkazy a Finančná štatistika, preto tu tieto funkcie nie sú prístupné.
Záložka Výplatné útvary obsahuje zoznam výplatných útvarov firmy, ktoré ste zadali pomocou
menu Organizácia → Výplatné útvary (kapitola 3.6.4 Výplatné útvary [str. 84]). Táto karta
poskytuje funkcie označovania, odznačovania a zobrazovania pracovníkov, ktoré fungujú rovnako
ako na karte Organizačná štruktúra, a takisto nie sú prístupné v evidenciách Prevodné
príkazy a Finančná štatistika, pretože tam strácajú význam. Na pridávanie, editovanie alebo
vymazávanie výplatných útvarov môžete použiť pravé tlačidlo myši.
2.4.3
KARTA EVIDENCIA ŠKOLENÍ
Karta Evidencia školení obsahuje názov, kategóriu, stav školenia – plánované, priebiehajúce
alebo ukončené a ďalšie údaje, ktoré sú evidované na 2 záložkách: Základné údaje a Zoznam
účastníkov.
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
43
Záložka Základné údaje obsahuje informácie o termíne školenia, o potrebe obnovovať školenie
alebo preukaz, o dobe platnosti. V ďalšej časti je názov školiacej firmy, meno školiteľa, miesto
školenia, údaje o kapacite školenia, počte obsadených a voľných miest, celkovej cene za
školenie, cene za účastníka a poznámka.
Na záložke Zoznam účastníkov sú v tabuľke nasledovné údaje: osobné číslo, priezvisko, meno,
preukaz, platí do a poznámka.
2.5 PRÁCA S TABUĽKOU
V programe OLYMP sú údaje všetkých evidencií a väčšiny číselníkov zoradené v databázových
tabuľkách. Záznamy sú zobrazené v zozname, pričom jeden je vždy aktuálny (vybraný) –
na ňom sa momentálne nachádzate. Ak zoznam presahuje tabuľku (je príliš veľký na to, aby sa
všetky záznamy zobrazili), zobrazí sa vpravo, príp. aj dole, posuvná lišta, pomocou ktorej sa
môžete posunúť na záznamy, ktoré nie sú zobrazené. Niektoré tabuľky obsahujú tzv. pevné
stĺpce, ktoré sú vždy zobrazené v ľavej časti tabuľky a neposúvajú sa pri pohybe posuvnej lišty.
Tieto stĺpce väčšinou určujú záznam, ku ktorému patria ostatné údaje z tabuľky, a sú od nich
oddelené dvojitou čiarou.
Ovládanie tabuliek je spravidla rovnaké, a môžeme ho rozdeliť do troch skupín – prvou sú panely
nástrojov nad tabuľkou, druhou samotná tabuľka ovládaná myšou a treťou tlačidlá pod tabuľkou.
Jednotlivé panely nástrojov sú prístupné iba v niektorých tabuľkách, práca s nimi je popísaná
v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34].
Myšou môžete údaje v tabuľke usporiadať (kliknutím ľavého tlačidla myši v záhlaví tabuľky) alebo
otvoriť záznam tabuľky pre opravu (dvojklikom na konkrétny záznam).
Pokiaľ do tabuľky môžete pridávať záznamy (niektoré číselníky sú napĺňané výrobcom a údaje
v nich je možné iba prezerať), nachádzajú sa pod ňou aj tlačidlá pre prácu s týmito záznamami.
Spravidla sú to tlačidlá Pridaj, Oprav, Ukáž a Vymaž a sú zarovnané doľava.
Po stlačení tlačidla Pridaj sa otvorí formulár pre pridanie záznamu. Po vyplnení všetkých údajov,
ktoré chcete uložiť, potvrďte uloženie tlačidlom Ok. Tlačidlom Zruš môžete pridávanie záznamu
kedykoľvek zrušiť.
Pre opravu už existujúceho záznamu použite tlačidlo Oprav. Otvorí sa rovnaký formulár ako pri
pridávaní, teraz však už s vyplnenými údajmi. Po vykonaní potrebných zmien opäť nezabudnite
potvrdiť ich uloženie tlačidlom Ok. Ak zmeny uložiť nechcete, stlačte tlačidlo Zruš.
Tlačidlo Ukáž slúži pre prezeranie záznamov, ktoré nechcete alebo nemôžete opravovať
(sú uzavreté uzávierkou). Tlačidlom Vymaž záznam vymažete, program vždy ešte položí
kontrolnú otázku, či si naozaj prajete zvolený záznam vymazať.
2
44
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V pravej dolnej časti sa nachádzajú ďalšie tlačidlá pre ovládanie tabuľky, a to tlačidlo Návrat,
ktorým tabuľku opustíte (zavriete ju), a tlačidlo Prenos a Prázdny. Posledné dve tlačidlá sa však
zobrazujú iba ak ste do tabuľky vošli z niektorého iného formulára pomocou tlačidla F7 alebo
Výber účtu a slúžia na prenesenie vybraného, príp. prázdneho, záznamu do pôvodného
formulára. Význam jednotlivých tlačidiel je vysvetlený v kapitole 2.2 Ovládacie prvky
programu [str. 31].
Tabuľky hlavných evidencií (zobrazované v hlavnom okne) majú väčšie možnosti ovládania než
ostatné tabuľky (napr. číselníky). V týchto evidenciách môžete aj filtrovať zobrazenie záznamov,
označovať a vyhľadávať jednotlivé riadky (záznamy).
2.5.1
VÝBEROVÉ PODMIENKY
V prípade, že množstvo zobrazených záznamov je príliš veľké a zneprehľadňuje vám prácu,
môžete použiť vhodné výberové podmienky na zobrazenie iba tých záznamov, s ktorými chcete
pracovať. Je na to viacero spôsobov, v zásade však môžete využiť dva základné prvky – panely
nástrojov (Vyhľadávanie, Výber položiek a Označovanie, kapitola 2.3 Panely nástrojov
[str. 34]) a informatívnu kartu Organizačná štruktúra (kapitola 2.4 Informatívne karty [str.
39]). Napríklad, ak chcete v Personalistike zobraziť iba tých pracovníkov, ktorí sú v aktuálnom
období v pracovnom pomere, stačí, ak na paneli Výber položiek zvolíte možnosť aktuálne
položky.
Použitá výberová podmienka sa zobrazí červenou farbou nad databázovou tabuľkou. Môžete
použiť aj viac výberových podmienok naraz, zobrazené záznamy potom musia vyhovovať všetkým
týmto podmienkam. Každá podmienka má v pravom rohu krížik, ktorým ju môžete zrušiť.
Poslednú zadanú výberovú podmienku zrušíte aj klávesom F8. V príklade na obrázku sú
zobrazené dve výberové podmienky – zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere, ktorí majú
štandardný pracovný čas.
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
2.5.2
OZNAČOVANIE RIADKOV
V niektorých tabuľkách je prvý stĺpec bez názvu. V tomto stĺpci sa môže nachádzať farebný
štvorček, ktorý signalizuje, že daný riadok je označený. Označenie (alebo odznačenie) riadku
urobíte dvojklikom myšou alebo stlačením klávesu medzera v tomto stĺpci. Označiť alebo odznačiť
viac riadkov naraz môžete pomocou panela Označovanie alebo použitím informatívnej karty,
oba spôsoby budú popísané v nasledujúcich kapitolách.
Označovanie slúži na hromadné spracovanie údajov zamestnancov (napr. hromadné generovanie
miezd) alebo na hromadnú tlač dokumentov pre viacerých zamestnancov naraz. Taktiež ho
môžete použiť ako výberovú podmienku, ak vybraných zamestnancov neviete jednoznačne
kategorizovať, a to opäť pomocou panela Označovanie.
2.5.3
EXPORTOVANIE ZÁZNAMOV
Zobrazené záznamy tabuľky je možné jednoducho vyexportovať do programu Microsoft Excel.
Uskutočníte to súčasným stlačením klávesov CTRL + E. V prípade, že na počítači nie je tento program
nainštalovaný, údaje sa zobrazia v Notepade. Zároveň sa údaje uložia do adresára
OLYMP\Temp\Data.txt.
Tento súbor sa pri každom exporte prepisuje. V prípade, že si chcete vyexportované údaje odložiť,
je potrebné súbor Data.txt premenovať a skopírovať do iného adresára.
TIP: Export do excelu je možné v zoznamovej tabuľke vyvolať aj kliknutím na pravé tlačidlo
myši.
2.5.4
45
ÚPRAVA VZHĽADU TABUĽKY
Každú databázovú tabuľku si môžete upraviť podľa svojich želaní a vkusu. Môžete meniť poradie
stĺpcov, ich veľkosť, farbu, písmo a v prípade, že je daná tabuľka rozdelená na dve časti, tak meniť
aj ich šírku.
Zmeniť šírku niektorého stĺpca je jednoduché. Pri prechádzaní myšou cez záhlavie tabuľky sa jej
kurzor medzi stĺpcami zmení na dvojitú šípku . Ak vtedy stlačíte ľavé tlačidlo myši, zobrazí sa
zvislá čiara. Tá ukazuje súčasnú šírku ľavého stĺpca. Jej poloha sa dá meniť pohybom myši doľava
a doprava. Po uvoľnení tlačidla myši sa šírka stĺpca nastaví podľa tejto čiary.
Kliknutím ľavého tlačidla myši na záhlavie stĺpca sa okrem preusporiadania tabuľky zároveň tento
stĺpec označí. Ak je ľavé tlačidlo myši stlačené a zároveň presuniete ukazovateľ myši na záhlavie
iného stĺpca, označíte viacej stĺpcov. Následným stlačením ľavého tlačidla myši sa v tabuľke
zobrazí zvislý pruh. Súčasným pohybom myši sa tento pruh premiestňuje medzi jednotlivými
stĺpcami. Uvoľnením tlačidla myši budú všetky označené stĺpce premiestnené na miesto
presunutého pruhu.
Po kliknutí pravého tlačidla myši na niektorej tabuľke a následnom výbere možnosti Oprava
vzhľadu tabuľky sa zobrazí formulár Nastavenie vzhľadu tabuľky. Pomocou tohto formulára
je možné nastaviť typ a veľkosť písma, šírku, poradie a farbu jednotlivých stĺpcov tabuľky.
2
46
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Prvé dva riadky zobrazeného formulára sa vzťahujú na všetky stĺpce tabuľky, ostatné riadky
súvisia so zvoleným stĺpcom. Výberom z rozbaľovacieho zoznamu v riadku Záhlavie určíte typ
písma pre záhlavie tabuľky. V textovom poli Veľkosť určíte veľkosť písma v záhlaví. Ak kliknete
na tlačidlo s lupou môžete navyše vybrať skript a vidieť vzorku zvoleného písma. Rovnakým
spôsobom je možné v riadku Údaje zmeniť typ a veľkosť písma údajovej časti tabuľky. Stĺpec
zvolíte v rozbaľovacom zozname Stĺpec. V číselnom poli príslušného riadku je možné určiť šírku
stĺpca. Označením políčok tučné a šikmé určíte tvar písma zvoleného stĺpca. Farbu písma a
pozadia vo zvolenom stĺpci je možné zmeniť pomocou farebných tlačidiel Farba textu a stĺpca.
Pomocou posuvnej lišty Poradie sa mení umiestnenie stĺpca v tabuľke. Posuvnou lištou Pohľad
je možné meniť zobrazenú časť tabuľky.
Ak po požadovaných zmenách stlačíte tlačidlo Ok, program si nové nastavenie zapamätá.
Stlačením tlačidla Pôvodne sa pre vzhľad tabuľky použije jej preddefinované nastavenie. Zmeny
v tabuľke sa neuskutočnia, ak stlačíte tlačidlo Zruš.
POZNÁMKA: V niektorých prípadoch (tabuľky číselníkov, zoznam firiem) sa
v rozbaľovacom zozname pre výber stĺpca môžu zobraziť aj také, ktoré v tabuľke nenájdete.
Použitie týchto stĺpcov je vyhradené len pre servisné účely programu a zmeny v ich nastavení
sa nijako neprejavia na vzhľade príslušnej tabuľky.
2.6 PRÁCA S FORMULÁROM
Nové záznamy do tabuliek pridávate pomocou rôznych formulárov. Tieto formuláre môžu byť
jednoduché alebo zložité s viacerými záložkami. Pre všetky formuláre platí, že údaje, ktoré je
potrebné vyplniť, sú zvýraznené žltou farbou, čo uľahčí vašu prácu najmä pri zložitých
formulároch. Ostatné polia môžete vyplniť pre podrobnejší záznam, ak však pre ne nemáte
naplnenie, môžete ich ponechať aj prázdne.
2 OVLÁDANIE PROGRAMU
47
2
V prípade, že do niektorého z polí potrebujete vložiť údaj z číselníka, urobíte tak pomocou tlačidla
tlačidla s lupou, ktoré je zobrazené vpravo od tohto poľa (v prípade bankového účtu je to tlačidlo
Výber účtu). Pomocou tohto tlačidla vojdete do príslušného číselníka, kde si môžete požadovaný
údaj vybrať, príp. ho najskôr pridať, a potom preniesť do pôvodného formulára pomocou tlačidla
Prenos. Funkcie ďalších tlačidiel použitých vo formulároch sú popísané v kapitole 2.2 Ovládacie
prvky programu [str. 31].
Zložitejšie formuláre obsahujú väčšinou niekoľko záložiek, pričom jednotlivé záložky môžu v sebe
obsahovať ďalšie vnorené záložky a tabuľky, do ktorých je tu možné pridávať záznamy.
Jednotlivé formuláre, s ktorými sa počas práce s programom stretnete, budú podrobne popísané
v ďalších kapitolách.
2.7 PRAVÉ TLAČIDLO MYŠI
Niektoré funkcie programu sa dajú vyvolať jednoducho kliknutím na pravé tlačidlo myši. Toto
"rýchle menu" je prístupné v tých formulároch, v ktorých sa dajú údaje pridávať, opravovať,
vymazávať, generovať a pod. (základné okno v evidenciách, na karte zložky mzdy, na karte
zrážky, vo formulári Oprava prevodného príkazu, ...).
48
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Cez pravé tlačidlo myši je možné exportovať tabuľkové záznamy do Excelu (kapitola
2.5.3 Exportovanie záznamov [str. 45]), opravovať vzhľad tabuľky (kapitola 2.5.4 Úprava
vzhľadu tabuľky [str.45]), prípadne triediť zobrazené údaje (kapitola 2.3 Panely nástrojov panel triedenie [str. 36]). V evidencii Personalistika je v zozname, ktorý sa zobrazí po kliknutí na
pravé tlačidlo myši, pridaná aj voľba Prepočet dovolenky (kapitola 4.3.4 Prepočet dovolenky
[str. 145]) a vo Výpočte mzdy je pridaná voľba Prepočet výplat (kapitola 4.3.5 Prepočet
výplat [str. 146]). V oboch evidenciách je tiež možné týmto spôsobom pridávať pripomienky
(kapitola 3.7 Pripomienkovač [str. 86]).
V prípade, že ste v jednej evidencii nastavení na nejakom zamestnancovi (napr. v personalistike)
a chcete prejsť do inej evidencie (napr. do výpočtu mzdy) tak, aby ste boli opäť nastavení na
tomto zamestnancovi, je tak možné urobiť cez voľbu Prejdi do evidencie....
Voľba Prispôsobiť slúži na vlastné nastavenie, ktoré funkcie sa majú v rýchlom menu
zobrazovať. Prostredníctvom tlačidla Možnosti je možné všetky ponúkané možnosti vybrať,
zrušiť alebo nastaviť pôvodné nastavenie.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
3
49
PRVÉ KROKY V PROGRAME
V tejto kapitole popíšeme prvé kroky v programe, ktoré je potrebné vykonať ešte pred začatím
samotného spracovávania personálnej a mzdovej agendy vašej firmy. Na začiatku kapitoly je
stručná informácia o postupnosti krokov pri začatí práce s programom, ktoré sú v ďalších
podkapitolách podrobne popísané. Firmu je potrebné najprv vytvoriť, prípadne previesť z iného
softvéru už existujúcu firmu. Po prihlásení sa do firmy vám odporúčame najskôr zadefinovať
niektoré globálne nastavenia, ktoré vám neskôr uľahčia a urýchlia prácu v programe. Na záver
tejto kapitoly budú popísané číselníky, s ktorými sa budete v programe stretávať.
3.1 Ako pracovať s programom ...........................51
3.2 Vytvorenie novej firmy ..................................53
3.3 Užívatelia, prístupové práva ..........................60
3.4 Otvorenie firmy, prihlásenie užívateľa,
zatvorenie firmy ............................................66
3.5 Nastavenia programu ....................................69
3.6 Nastavenia pre firmu .....................................76
3.7 Pripomienkovač .............................................86
3
50
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
51
3.1 AKO PRACOVAŤ S PROGRAMOM
V tejto podkapitole by sme vám chceli ukázať, ako najlepšie postupovať pri obsluhe programu
OLYMP. Teraz uvedieme iba krátky popis jednotlivých krokov a všetky podrobnosti o vyplňovaní
formulárov popíšeme v ďalších kapitolách.
1.
Prvým krokom pri spracovaní mzdovej agendy je založenie novej firmy. To vykonáte
výberom voľby Firma → Založenie novej frimy alebo kliknutím na ikonu
.
Pomocou tejto voľby sa do programu zadávajú základné informácie o spracovávanej
firme. Na začiatku nie je potrebné zadať úplne všetky údaje. Ak by ste ale zabudli
vyplniť také, ktoré sú pre správnu činnosť programu nevyhnutné, program vás na to
upozorní a bude vyžadovať ich nastavenie.
2.
Ďalším krokom po vytvorení novej firmy je zadanie jej základných údajov. Slúžia na to
voľby obsiahnuté v menu programu Organizácia. Voľbou Podnik zadáte podrobné
podnikové údaje. Formulár je rovnaký ako pri zakladaní novej firmy. Pomocou voľby
Bankové účty môžete zadať údaje o účtoch vo finančných ústavoch, ako aj analytické
účty pre potreby podvojného účtovníctva. Syntetické účty zadávať nemusíte, sú nastavené
v pozadí programu. Ide o firemné účty, zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a pod.
Voľbou Štruktúra podniku bližšie špecifikujete vnútorné členenie spracovávanej firmy.
3.
Po zadaní údajov o firme je dôležité určenie mesiaca, pre ktorý sa mzdy budú počítať.
Kalendár otvoríte pomocou voľby Mzdy → Kalendár. Výber spracovávaného mesiaca
v sebe zahŕňa aj nastavenie pracovných kalendárov pre skupiny pracovníkov, zmeny
počtu pracovných dní, pracovných hodín a hodín pracovného voľna. Tieto nastavenia
vám ale odporúčame meniť až keď budete mať s programom viac skúseností.
4.
Nasleduje zadávanie informácií o zamestnancoch firmy. Tie zadáte v evidencii
Personalistika (Mzdy → Personalistika). Prostredníctvom nej sa zadávajú všetky
údaje o pracovníkoch.
POZOR: Pre správne fungovanie programu je nevyhnutné vyplnenie podkladov pre
výpočet mzdy v Personalistike.
Na základe týchto údajov sa okrem iného určuje typ pracovného úväzku, dĺžka pracovnej
doby, vypočítavajú sa podľa nich odvody do zdravotnej poisťovne, do ktorej je zamestnanec
prihlásený, určuje sa výška nezdaniteľných čiastok a mnohé ďalšie. Práve nesprávnym
vyplnením mzdových podkladov v Personalistike sa často stáva, že pri výpočte mzdy
zamestnanca sa vyskytnú údaje nezhodujúce sa s tými, ktoré by ste očakávali.
Personalistika tiež slúži na to, aby ste si pre každého zamestnanca vytvorili predlohu zložiek
mzdy a zamestnaneckých zrážok, ktoré sa vyskytujú v jeho výplate. Do zrážok nepridávajte
legislatívne zrážky, tieto si program vytvorí vo výplate automaticky. Táto predloha je úplne
nezáväzná, a preto ju pri tvorbe výplaty v konkrétnom mesiaci môžete ľubovoľne upraviť.
Jej zadanie v Personalistike vám však pri tvorbe výplat výrazne urýchli vašu prácu, preto tam
zadajte tie zložky, ktoré sa vo výplate opakujú pravidelne.
5.
Na výpočet konkrétnej výšky mzdy v zvolenom období slúži voľba Mzdy → Výpočet
miezd (
). Výplatu najskôr vygenerujte pomocou prevzatia zložiek mzdy a zrážok
z Personalistiky alebo z pracovného kalendára. V prípade, že program OLYMP je
prepojený s dochádzkovým systémom (máte zakúpený Dochádzkový modul),
pri generovaní výplaty označíte aj políčko Súbor z dochádzkového systému.
Údaje z dochádzkového systému sa do výplaty prenesú automaticky. Následne na to ju
3
52
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
doplňte o údaje platné v aktuálnom mesiaci (dovolenka, nemoc a pod.). Toto dopĺňanie
uskutočníte prostredníctvom tlačidla Oprav.
6.
Použitím voľby Oprav sa dostanete do formulára pre výpočet miezd zamestnancov.
Tento obsahuje tabuľku zložiek mzdy, tabuľku zrážok zo mzdy, kde je možné vidieť okrem
zamestnaneckých zrážok aj rozpis odvodu poistného a rozpis odvádzanej dane,
ďalej tabuľku ostatných nastavení, ako je tabuľka detí zamestnanca (kvôli uplatneniu si
daňového bonusu), priemer na dovolenku a ďalšie výpočtové parametre. Tabuľka
so zložkami mzdy v tomto formulári bola kvôli zrýchleniu vašej práce navrhnutá tak,
aby ste potrebné údaje mohli zadať priamo do nej (z dôvodu jednotnosti s ostatnými
formulármi je zároveň umožnené aj opravovanie zadávaných údajov pomocou tlačidla
Oprav). Formulár je rozdelený na tri hlavné časti. Vľavo hore sú zobrazené personálne
údaje zamestnanca, pre ktorého je mzda práve počítaná. Vpravo hore je informácia
o aktuálnej výplate. Táto výplata sa mení automaticky na základe vami vykonaných zmien
v zložkách mzdy, zrážkach, alebo iných podkladoch pre jej výpočet. V spodnej časti okna
môžete pridávať, opravovať a vymazávať údaje zložiek mzdy a zrážok.
Rovnako môžete meniť nastavenie nezdaniteľných čiastok, základu poistení, poistných
percent a konkrétnych odvodov do poisťovní za organizáciu aj za zamestnanca. Ďalej môžete
meniť základy dane i skutočne odvedenú daň. Od všetkých neuvážených zásahov
do nastavenia ostatných parametrov výpočtu vás ale dôrazne odhovárame,
aby nedošlo k nesprávne interpretovaným výsledkom. Údaje, ktoré ste ručne
nastavili, sú zobrazené červenou farbou a pri zmenách v zložkách mzdy sa automaticky
nemenia. Ich preddefinovanú hodnotu môžete získať iba stlačením tlačidla nachádzajúceho
sa vpravo od každého z nich.
7.
Po spracovaní miezd všetkých zamestnancov je nevyhnutné pokračovať vytvorením
prevodných príkazov. To môžete vykonať v evidencii Prevodné príkazy
(Mzdy → Prevodné príkazy). V prvom kroku treba prevodné príkazy vygenerovať.
Pri generovaní máte možnosť určiť obdobie a druh príkazov, ktoré chcete vytvoriť.
Vygenerované prevodné príkazy môžete ďalej opravovať a tlačiť alebo uložiť do súboru,
ktorý sa dá použiť vo vašom domácom bankovníctve (slúži na to tlačidlo Export).
V prípade, že ste predošlými prevodnými príkazmi uhradili iba časť záväzkov firmy a
zvyšok chcete uhradiť teraz, tak pri generovaní použite voľbu Zohľadniť finančné
pohyby z formulára Tvorba prevodného príkazu, ktorý automaticky zohľadní už
vygenerované prevodné príkazy z tohto obdobia. Uvedená vlastnosť sa dá použiť
aj vtedy, ak ste po odovzdaní prevodného príkazu banke ešte robili zmeny vo
vypočítaných mzdách.
TIP: Vzhľadom k tomu, že v Prevodných príkazoch program sleduje celkovú daňovú
odvodovú povinnosť v rámci celého zdaňovacieho obdobia, je potrebné, aby ste tieto
vygenerovali pre každý mesiac, v ktorom ste spracovali mzdy.
8.
Mzdy vypočítané v aktuálnom mesiaci i ostatné účtovnícke údaje môžete
prostredníctvom voľby Exporty → Export do ALFY preniesť do programu
jednoduchého účtovníctva ALFA. Pomocou voľby Exporty → Export predkontácií
môžete exportovať údaje do podvojného účtovníctva, a to či už do programu OMEGA,
alebo do iného programu podvojného účtovníctva (ak tento dokáže exportované údaje
načítať) a tam pokračovať v ich ďalšom spracovaní. Pod voľbou Exporty sa nachádzajú
aj ďalšie exporty, ktoré môžete v prípade potreby používať. Pomocou voľby „Posledný
export“ môžete opakovať poslednú voľbu exportu podobne, ako pri tlači dokumentov.
9.
Po výpočte výplat všetkých zamestnancov môžete pomocou voľby Mzdy → Mesačná
uzávierka vykonať mesačnú uzávierku miezd. To zabezpečí údaje pred nechcenými
zmenami a umožní vám spracovávať výplaty pre nasledujúci mesiac. Informácie
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
53
v uzavretom mesiaci nie je možné bez zrušenia uzávierky ďalej meniť. Prezeranie a
tlačenie údajov z uzavretých období je bez akýchkoľvek obmedzení. Zrušenie uzávierky
je možné vykonať pomocou voľby Mzdy → Kalendár, kde môžete príslušný mesiac
v prípade potreby odomknúť, čím zrušíte uzávierku už uzamknutého mesiaca.
10. Všetky tlačové zostavy môžete zobraziť a vytlačiť po výbere voľby Dokumenty a
po zvolení požadovaného tlačiva.
11. Program je vytvorený podľa platnej legislatívy. V prípade zmeny zákonov vám výrobca
urýchlene zašle jeho upgrade. Ten vo voľbe Číselníky spôsobí správne nastavenie
hodnôt platných pre obdobie po legislatívnych zmenách. V tejto voľbe môžete všetky
číselníky prezerať, ale ich oprava je z bezpečnostných dôvodov zakázaná. Rovnako je tu
možné vypĺňať niektoré užívateľské nastavenia programu.
3.2 VYTVORENIE NOVEJ FIRMY
Keď začínate pracovať s programom OLYMP, musíte si najskôr založiť novú firmu. Pri prvom
spustení programu sa zobrazí formulár, kde môžete firmu založiť dvomi spôsobmi: kliknutím na
ikonu Založenie novej firmy alebo na ikonu Založenie firmy importom údajov.
Ak program Olymp máte nainštalovaný dlhšie, firmu môžete založiť:
výberom z menu programu Firma → Založenie novej firmy,
kliknutím na tlačidlo s ikonou prázdneho listu na paneli nástrojov
2.3 Panely nástrojov [str. 34]).
V oboch prípadoch sa zobrazí nasledovný formulár:
(kapitola
3
54
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Kliknutím na voľbu Založenie novej firmy sa spustí sprievodca, ktorý Vás prevedie založením
novej firmy. Údaje sa zadávajú na 3 formulároch: Základné informácie, Podnikové údaje,
Bankové účty. Medzi jednotlivými formulármi sa prepínate tlačidlami Ďalej a Späť alebo
kliknutím na ikony v hornej časti formulára. Povinné polia sú podfarbené žltou farbou, sú dôležité
pre správnu činnosť programu. Pokiaľ ich nevyplníte, program si ich zadanie vyžiada a umožní
prejsť na ďalší formulár, až keď budú všetky povinné údaje zadané.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Horná časť formulára obsahuje 2 prepínače: právnicka osoba (PO), fyzická osoba (FO).
V programe je prednastavené označenie právnická osoba (PO). Údaj do dátového políčka Kód
právnej formy vyberiete pomocou tlačidla s lupou z priloženého číselníka. Tento údaj sa
používa pri tlači výkazov (mesačný daňový prehľad, ročné daňové hlásenie, mesačné výkazy do
zdravotných poisťovní a pod.). Podľa kódu právnej formy sa vyplní na výkazoch na DÚ buď
adresa sídla PO alebo adresa trvalého pobytu FO.
Do polí Názov – obchodné meno a Forma zadáte názov firmy a právnu formu organizácie.
V prípade, že sa jedná o fyzickú osobu, zadáte namiesto názvu firmy Titul, Meno a Priezvisko.
Pokiaľ máte pridelené IČO (Identifikačné číslo organizácie) a DIČ (Daňové identifikačné číslo),
vyplňte ich v príslušných poliach. Ak ste fyzická osoba a nemáte ich pridelené, uveďte iba Rodné
číslo. Číslo sociálneho poistenia vypĺňa iba cudzinec, ktorý nemá pridelené rodné číslo.
Voľbu Verejná správa označte v prípade, ak zamestnávate zamestnancov vo verejnej správe.
Zamestnancom bude možné zadávať zložky mzdy platné pre odmeňovanie zamestnancov vo
verejnej správe. Taktiež bude možné zvoliť spôsob odmeňovania, buď podľa Zákonníka práce
alebo podľa Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme (kapitola 4.2 Personalistika [str.101]).
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
55
Dátové políčka Užívateľské meno a Heslo vyplňte v prípade, ak sa chcete do databázy
prihlasovať pod zadaným užívateľským menom a heslom. Ak tieto políčka nevyplníte, vytvorí sa
užívateľ s názvom Správca.
V prípade, že prechádzate na program Olymp z iného softvéru, je potrebné pre účely stanovenia
priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (v Personalistike na karte Údaje z iného softvéru Priemer na dovolenku) zadať do dátového políčka Mzdy v programe sa začnú počítať od
obdobie, od ktorého začnete v programe Olymp počítať mzdy.
V spodnej časti formulára je uvedené, kde je databáza umiestnená a jej názov. V programe sú
tieto údaje prednastavené. V prípade, ak chcete umiestnenie databázy zmeniť, klknite na tlačidlo
s lupou a zvoľte požadovaný adresár.
PODNIKOVÉ ÚDAJE
Na formulári sa nachádzajú 4 záložky: Adresa,
(Trexima).
Nastavenia, Kontakty, Údaje pre ISCP
Na záložke Adresa zadávate adresu Sídla PO (Miesto podnikania FO) a Korešpondenčnú
adresu PO, ak je iná ako sídlo (Trvalý pobyt FO, ak je iný ako miesto podnikania). Názov
adresy sa zobrazuje podľa toho, či máte označenú voľbu právnická alebo fyzická osoba. Ak ide o
fyzickú osobu, je potrebné pre účely Daňového úradu vypĺňať aj adresu trvalého pobytu fyzickej
osoby.
TIP: Pri zadávaní Mesta a Štátu v adrese je možné stlačením tlačidla s lupou zobraziť
číselník miest. Požadované mesto vyberiete a do údajov o firme prenesiete pomocou tlačidla
Prenos. Ak sa v zozname ešte nenachádza, môžete ho sem vložiť stlačením tlačidla Pridaj.
Pokiaľ máte v číselníku miest vyplnené aj políčko Štát, pri prenose konkrétneho mesta
program automaticky prenesie aj tento údaj.
Políčko E-mail nezabudnite vyplniť v prípade, že používate elektronickú formu zasielania výkazu
odvodov na poistenie na Sociálnu poisťovňu.
Na záložke Nastavenia zadávate údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet miezd. Voľbu Platiteľ
príspevku na poistenie v nezamestnanosti vypnite, ak ste organizáciou, ktorá neodvádza
poistné na poistenie v nezamestnanosti (napríklad
zamestnanci spadajúci pod zákon o
prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zamestnanci spadajúci pod zákon o hasičskom
a záchrannom zbore).
Ak ste rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou a zo zákona neodvádzate poistné
na garančné poistenie, tak vypnite voľbu Platiteľ príspevku na garančné poistenie.
3
56
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ) je číslo pridelené Sociálnou poisťovňou. Tento
údaj je potrebné zadefinovať, nakoľko program IČZ následne prenáša na dokumenty Mesačný
výkaz a príloha resp. Výkaz poistného a príloha (pre Sociálnu poisťovňu).
Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) sa vyplňuje z dôvodu
štatistického vykazovania ceny práce (Export ISCP).
Pole Sadzba úrazového poistenia za organizáciu je predvyplnená. V súčasnosti
zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu.
Do políčka Ustanovený týždenný pracovný čas zadáte počet hodín ustanoveného týždenného
pracovného času v organizácii. Táto hodnota sa preberie do štandardného kalendára (kapitola 4.1
Práca s kalendárom [str. 93]) a považuje sa za plný pracovný úväzok. Najčastejšie ide o 40,
prípadne 37,5 hodiny podľa toho, či sa pracuje 8 hodín alebo 7,5 hodiny denne.
Počet pracovných dní v bežnom týždni – údaj z tohto poľa sa opäť použije na vygenerovanie
štandardného pracovného kalendára. Spravidla ide o 5 pracovných dní.
Deň určený na výplatu miezd je deň, kedy má byť skutočne mzda vyplatená. V prípade, že tu
zadefinujete 31 a mesiac bude mať 30 dní, program vám automaticky ponúkne posledný deň
v mesiaci. Po označení políčka nasledujúceho mesiaca program zohľadní, či sa mzda vypláca
v mesiaci, za ktorý je spracovaná, alebo až v nasledujúcom mesiaci. Nastavenie políčka sa prejaví
na výstupných zostavách: Mesačný výkaz zdravotného poistenia, Prehľad o zrazených
preddavkoch, Žiadosť o vrátenie ročného zúčtovania. Zároveň sa tento deň prenáša
na elektronický výkaz do zdravotných poisťovní. Ak uvedený dátum v niektorom z mesiacov
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, program automaticky zobrazí na tlačivách najbližší
pracovný deň predchádzajúci tomuto dňu. Pokiaľ v tieto dni výplaty skutočne vyplácate, vypnutím
voľby Zohľadniť víkendy a sviatky sa na uvedených tlačivách vyplní skutoční dátum výplaty,
teda aj taký, ktorý pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok.
Povinný odvod do sociálneho fondu – tvorba sociálneho fondu vyplýva zo zákona
o Sociálnom fonde, a to najmenej vo výške 0,6 % z objemu vyplatených miezd. Ak máte
v kolektívnej zmluve dohodnutú inú hodnotu, uvediete v tomto poli inú percentuálnu hodnotu.
Sociálny fond slúži na riešenie sociálnej politiky voči zamestnancom, napr. rekreácie, lístky do
kina, divadla, spoločné firemné akcie a pod.
Odvod do sociálneho fondu na dopravu - zo zákona o Sociálnom fonde môžete tvoriť
maximálne do výšky 0,5 %, len na sumu dopravného. Na dopravu prispievate zamestnancom,
ktorí dochádzajú do zamestnania verejnou dopravou a ktorých priemerný mesačný zárobok
nepresahuje 50 % priemernej mesačnej mzdy (zistenej za dva roky dozadu) .
Záložka Kontakty obsahuje Informácie zobrazované na výstupných zostavách. Údaje na
nej je potrebné vypĺňať v prípade, že odosielate prostredníctvom programu Olymp Registračný
list zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne alebo Oznámenie zamestnávateľa do
zdravotnej poisťovne. Vyplnenie údajov bude zobrazené aj na iných dokumentoch. Do poľa
Mzdár zadajte osobu, ktorá vo firme bežne spracováva mzdy. Meno mzdára, telefón a fax sa pri
tlači dokumentov automaticky vloží do polí Vypracoval. V poli Príkazca a ID sa zadáva meno a
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
57
identifikácia (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu) osoby, ktorá zabezpečuje styk s bankou
(prevodné príkazy). Meno a identifikácia sa zobrazí na tých prevodných príkazoch, ktoré tento
údaj vyžadujú.
3
Údaje na záložke Údaje pre ISCP (Trexima) vypĺňate v prípade, že vám vyplýva povinnosť
vykazovať údaje pre štatistické zisťovanie o cene práce. Na správne vytvorenie Exportu ISCP
(kapitola 6.6 Export ISCP [str. 192]) je potrebné vyplniť všetky uvedené políčka. Zadefinované
údaje budú pri exporte spracované programom OLYMP a následne sa importujú do Zberacieho
programu ISCP.
BANKOVÉ ÚČTY
Formulár Bankové účty slúži pre zadanie bankových účtov. Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa
zobrazí formulár Pridávanie nového bankového účtu, kde môžete zadávať údaje pre tieto
druhy účtov: firemný účet (účet pre výplatu miezd), zdravotná poisťovňa, sociálna
poisťovňa, daňový úrad – preddavok, sociálny fond. Postup na vyplnenie jednotlivých
políčok je bližšie popísaný v kapitole Bankové účty (kapitola 3.6.1 Bankové účty [str. 77]).
58
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak sú zadané všetky potrebné údaje a zároveň sú tieto údaje v správnom formáte, po stlačení
tlačidla Ok je firma založená. Program nasledne zobrazí nižšie uvedenú hlášku.
Po kliknutí na tlačidlo Áno sa zobrazí formulár Pridávanie nového pracovníka, kde môžete
zadávať personálne a mzdové údaje pracovníkov (kapitola 4.24.2 Personalistika [str.101]).
Ak chcete zadávanie novej firmy zrušiť, stlačte tlačidlo Zruš. Všetky údaje novej firmy sa vymažú
a žiadna databáza sa nevytvorí.
Všetky údaje, zadané v tomto formulári, možno kedykoľvek dodatočne doplniť alebo zmeniť
pomocou voľby Organizácia → Podnik.
Pri vytváraní novej firmy je možné naimportovať údaje (firemné údaje, bankové účty a celú
personalistiku) z iných softvérov. Údaje musia byť uložené v presne nadefinovanom textovom
formáte. Kliknutím na voľbu Založenie firmy importom údajov sa zobrazí formulár, kde si
pomocou tlačidla s lupou vyberiete adresár, kde je importný súbor uložený. Vyplnením údajov
Užívateľské meno, Heslo určite, ako sa budete prihlasovať do databázy.
Po potvrdení formulára tlačidlom Ok program vytvorí potrebné databázové súbory, čo môže trvať
dlhšiu dobu. Priebeh tejto operácie je zobrazovaný v dolnej časti programu farebnou lištou
s popisom práve vykonávanej akcie.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
59
3
Ak potrebujete prekopírovať zamestnancov z jednej firmy do inej, použite funkciu export
personálnych údajov, ktorá sa nachádza v menu programu Firma → Export/Import → Export
personálnych údajov, Import personálnych údajov. Vyberte zamestnancov, ktorých chcete
exportovať, zadajte miesto, kde sa majú exportné súbory uložiť, označte údaje, ktoré sa majú
exportovať. Po spustení funkcie Exportovať sa vytvoria textové súbory, ktoré nasledne
môžete importovať do zvolenej firmy. Pri importe najskôr zadajte miesto, kde sú importné súbory
uložené, označte údaje, ktoré sa majú importovať, stlačením tlačidla Importovať sa zvolené
údaje naimportujú.
POZNÁMKA: Export/Import personálnych údajov je prístupný iba v zostave programu
OLYMP Profesionál.
60
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
3.3 UŽÍVATELIA, PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
V programe OLYMP je možné zadefinovať viacerých užívateľov a každému z nich prideliť určité
práva a obmedzenia, ktoré budú chránené heslom. Takéto zadanie prístupových práv slúži ako
určitá forma ochrany pred nepovoleným zásahom, resp. prístupom k vybraným údajom firmy.
Takisto umožňuje pracovať v reálnom čase s tou istou databázou viacerým užívateľom naraz.
Pre zadanie užívateľov a ich prístupových práv slúži formulár Užívatelia, ktorý vyvoláte výberom
z hlavného menu programu Firma → Užívatelia. Formulár obsahuje zoznam všetkých užívateľov
zadefinovaných pre danú firmu. Ďalej tu nájdete informáciu o tom, ktorý užívateľ má pridelené
správcovské práva (stĺpec Správca), identifikáciu počítača, z ktorého sa pripája, a čas
posledného prístupu.
Pri vytvorení firmy sa automaticky vygenerujú dvaja užívatelia – Správca a Hosť. Obidve
užívateľské kontá sú po vytvorení nechránené heslom. Zadať a zmeniť užívateľské heslo je možné
dvomi spôsobmi:
môže ho zmeniť užívateľ s administrátorskými právami sebe aj ostatným užívateľom
priamo vo formulári pre nastavenie užívateľských kont alebo
si ho môže zmeniť práve prihlásený užívateľ pomocou voľby Firma → Zmeniť
užívateľské heslo. V tomto prípade si však môže každý užívateľ zmeniť iba vlastné
heslo.
Užívateľ Správca má pridelené správcovské práva (zapnutá voľba Admin), čo znamená, že
okrem plného prístupu ku všetkým údajom má aj právo pridávať nových užívateľov, meniť heslá
užívateľov (bez znalosti pôvodného hesla), vymazávať a blokovať užívateľské kontá, a tiež
prideľovať a odoberať správcovské práva iným užívateľom. V každej firme musí existovať aspoň
jeden správca, čo znamená, že pokiaľ nevytvoríte nového užívateľa s príznakom správcu, nebude
možné automaticky vytvoreného užívateľa Správca vymazať.
Druhým automaticky vygenerovaným užívateľom je Hosť. Už z mena vyplýva, že užívateľ Hosť
má obmedzené práva. Má prístup ku všetkým údajom spracovávanej databázy, má právo vytvárať
a tlačiť všetky tlačové zostavy, vytvárať exporty, zálohovať dáta a znovu ich zo zálohy obnovovať.
Nemôže však meniť, mazať ani pridávať akékoľvek údaje. Takisto má zakázaný prístup
k niektorým funkciám programu, ako je kontrola databázy, servisné funkcie, uzávierka mesiaca či
prepočet dovolenky a výplat. Užívateľa Hosť nie je možné vymazať, ani meniť jeho práva,
správca môže toto konto iba zablokovať, čo znamená, že pod týmto menom sa nebude možné
k databáze firmy prihlásiť.
Pod tabuľkou so zoznamom užívateľov je umiestnených niekoľko tlačidiel. Tlačidlom Pridaj
pridáte nového užívateľa. Pre zmenu prístupových práv už existujúceho užívateľa použijete
tlačidlo Oprav. Tlačidlom Ukáž si každý užívateľ môže pozrieť nastavenie svojho konta. Správca
môže prezerať nastavenia všetkých užívateľov.
Tlačidlom Vymaž môže správca vymazať ostatné kontá (okrem konta Hosť). Pomocou tlačidla
Zablokuj môže správca zablokovať ostatných užívateľov. Odblokovať užívateľské konto môže
opäť len správca tlačidlom Odblokuj (zobrazí sa iba pri výbere zablokovaného konta).
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
61
PRIDANIE NOVÉHO UŽÍVATEĽA
Nového užívateľa pridáte stlačením tlačidla Pridaj. Zobrazí sa formulár Nové užívateľské
konto, ktorý má 4 karty: Užívateľ, Zobrazenie na dokumentoch, Prístupové práva,
Elektronický podpis.
Na karte Užívateľ zadáte prístupové meno (políčko Užívateľské meno) osoby, ktorá bude toto
konto používať. Do poľa Poznámka môžete zadať ľubovoľnú poznámku k užívateľskému kontu.
Zapnutím voľby Admin užívateľ získa správcovské práva, t.j. získa plný prístup ku všetkým
funkciám, zároveň bude môcť meniť heslá, pridávať, mazať a blokovať užívateľov a pridávať a
odoberať správcovské práva ostatným užívateľom.
V časti Zmena prístupového hesla môžete už pri vytváraní nového konta zadať heslo pre
daného užívateľa. Heslo môže byť v dĺžke max. 15 znakov.
TIP: Prístupové meno a heslo nie sú citlivé na veľkosť písma.
Na karte Zobrazenie na dokumentoch je možné zvoliť, aké meno mzdára a kontakt sa vyplnia
na dokumentoch a exportoch. Pri zapnutej voľbe uviesť z podnikových údajov sa na
dokumenty a do exportov doplní meno mzdára a kontakt zadané v menu Organizácia → Podnik
na záložke Kontakty. Ak je zvolená voľba uviesť iné meno, je možné zadať meno mzdára,
telefón a fax, ktorý sa bude vypĺňať na dokumentoch v prípade, že bude prihlásený daný užívateľ.
Týmto spôsobom je možné nadefinovať kontaktné údaje mzdára pre každého užívateľa
samostatne.
Konkrétne prístupové práva sa zadávajú na karte Prístupové práva. V vľavo je uvedený zoznam
stredísk danej firmy. V pravej časti sa nachádza oblasť pre výber profilu užívateľských práv a
tabuľka so zoznamom funkcií (objektov).
3
62
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Štandardne sú pri vytvorení nového konta všetky funkcie prístupné. Zadávať, resp. meniť práva
môže iba správca. Práva sa zadávajú samostatne pre jednotlivé strediská a podstrediská. Môžete
teda zadať obmedzenia pre stredisko, ale pritom zachovať povolenia pre jeho jednotlivé
podstrediská.
Stredisko, pre ktoré chcete zadávať prístupové práva, si vyberiete v tabuľke stredísk vľavo.
V pravej časti mu potom pre jednotlivé objekty zadáte prístupové práva. Objekty sú zoradené
v stromovej štruktúre podobne ako vo voľbách programu. Prístup k niektorým funkciám je možné
zadávať len za celú firmu (v zozname vľavo sa nastavíte na názov firmy), keďže nie sú naviazané
na rozdelenie na strediská.
Elektronický podpis daného užívateľa k dokumentom odosielaným e-mailom vo formáte *.pfx
alebo *.p12 môžete nastaviť na karte Elektonický podpis. Tento podpis je nadradený
všeobecnému firemnému podpisu, ktorý môže byť zadaný v menu Firma → Nastavenia
(kapitola 3.5.4 Užívateľské nastavenia [str. 72]). K podpisu je možné zadať aj heslo.
TYPY PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
Pre jednotlivé objekty je možné zadať v zásade jeden z piatich typov prístupových práv:
Všetky (aj mazanie) – úplný prístup, údaje sa môžu pridávať, editovať aj mazať
(vo formulároch je prístupné aj tlačidlo Vymaž),
Pridanie a oprava – údaje je možné pridávať a existujúce editovať (prístupné tlačidlá
Pridaj, Generuj, Oprav, Ukáž),
Pridanie – údaje je možné iba pridávať (prístupné tlačidlá Pridaj, Generuj, Ukáž),
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
Čítanie – údaje je možné iba prezerať, príp. tlačiť (prístupné tlačidlo Zobraz,
resp. Ukáž),
Žiadne – úplne neprístupná funkcia.
63
Pre niektoré objekty je podľa ich charakteru možné zadať iba niektoré typy prístupových práv.
Ak si prostredníctvom hromadného zadávania prístupových práv pre takýto objekt nastavíte typ
prístupového práva, ktorý nemá povolený, automaticky sa tomuto objektu nastaví najbližšie vyššie
povolené právo.
TIP: Bližšie informácie o dostupnosti prístupových práv pre jednotlivé funkcie nájdete
v elektronickej Pomoci programu OLYMP.
ZADÁVANIE PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
Prístupové práva môžete zadávať
pomocou profilov,
ručne, a to buď pre jednotlivé objekty alebo hromadne,
kopírovaním z iného strediska alebo
kombináciou všetkých spôsobov.
Pomocou profilov nastavíte vopred zadefinované práva pre všetky objekty na vybranom
stredisku jednoduchým výberom profilu. Využijete to v prípade, že potrebujete zadať rovnaké,
resp. podobné práva viacerým užívateľom.
Výrobcom sú zadefinované tri základné profily – Všetky práva, Prezeranie údajov a
Personálna agenda.
TIP: Jednotlivé profily sa zadávajú pre konkrétne vybrané stredisko. Môžete mať teda
zadaný napr. profil Všetky práva na jednom stredisku a profil Personálna agenda na inom.
Profil Všetky práva dáva užívateľovi plný prístup ku všetkým údajom a funkciám programu
okrem funkcií, ktoré sú prístupné iba užívateľovi s príznakom správcu.
Profil Prezeranie údajov má zase podobné prístupové práva ako užívateľ Hosť, nie sú však
povolené exporty.
Profil Personálna agenda dovoľuje užívateľovi najmä zadávať údaje v Personalistike a
prezerať a pracovať s ostatnými údajmi, ktoré sú na personálne údaje naviazané.
Tieto tri profily nie je možné meniť ani vymazať. Pridávať nové profily môžete prostredníctvom
tlačidla Pridaj.
Program vás vyzve na zadanie mena nového profilu, pri jeho ukladaní použije aktuálne nastavenie
prístupových práv. Toto nastavenie je možné po uložení zmeniť stlačením tlačidla Uprav.
Počas zadávania prístupových práv pre jednotlivé objekty si potom program tieto zmeny
automaticky ukladá pre príslušný profil, pre trvalé uloženie vykonaných zmien nakoniec stlačte
tlačidlo Ulož (tlačidlo Uprav sa po stlačení zmení na Ulož a opačne).
3
64
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Prostredníctvom tlačidla Premenuj môžete zadať nový názov vybranému profilu. Tlačidlom
Vymaž vybraný profil vymažete.
POZOR! Vymazaním profilu nevymažete aj nastavené prístupové práva. Pre vymazanie
prístupových práv použite buď hromadné nastavenie práv alebo vyberte profil Všetky práva.
Druhým spôsobom je nastavenie prístupových práv ručne pre jednotlivé objekty. Môžete to
urobiť prepnutím konkrétnej voľby v zozname prístupových práv, ktorý sa nachádza vpravo
od zoznamu objektov (voľba Oprava zodpovedá prístupovému právu Pridanie a oprava), alebo
výberom z kontextového menu po kliknutí na konkrétny objekt pravým tlačidlom myši.
Kontextové menu sa skladá z troch častí. V hornej časti je možné nastaviť práva pre konkrétny
objekt. V strednej časti sa nastavujú práva hromadne, a to buď pre vybranú vetvu objektov
(voľba Nastaviť práva vetvy) alebo pre všetky objekty (voľba Všetky objekty). V dolnej časti
sa nachádzajú voľby pre kopírovanie prístupových práv.
KOPÍROVANIE PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
Kopírovanie prístupových práv využijete, ak potrebujete nastaviť rovnaké práva pre viac stredísk.
Kopírovanie je prístupné z kontextového menu buď po kliknutí pravým tlačidlom myši
na konkrétny objekt (vetvu objektov) alebo po kliknutí pravým tlačidlom myši na stredisko.
Pri kopírovaní z tabuľky objektov program ponúkne dve voľby – Kopírovať prístupové práva
vetvy a Kopírovať všetky práva. Pri kopírovaní z tabuľky stredísk je prístupná voľba
Kopírovať práva strediska, a za ňou je na výber buď Práva vetvy (program vždy ponúka
vetvu, ktorá bola naposledy aktívna v zozname objektov) alebo Všetky práva.
Po výbere jednej z možností kopírovania sa v kontextovom menu stredísk sprístupní ďalšia
položka – Vložiť. Táto položka sa mení podľa toho, aké práva ste kopírovali. Ďalej je možné
zvoliť, kam chcete práva vložiť. Prístupné sú štyri možnosti:
Na stredisko – kopírované práva sa vložia iba na práve aktívne stredisko,
Na stredisko a podstrediská – kopírované práva sa vložia na práve aktívne stredisko
a všetky jeho podstrediská,
Iba na podstrediská – kopírované práva sa vložia iba na podstrediská práve
aktívneho strediska,
Na všetky strediská – kopírované práva sa vložia na všetky strediská.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
65
OSOBITOSTI FUNGOVANIA PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
Prístupové práva je možné zadávať viacerými spôsobmi s platnosťou pre rôzne strediská alebo
pre celú firmu. Pri rôznych kombináciách zadania je potrebné upozorniť na určité osobitosti
fungovania prístupových práv:
Funkcie, ktoré ovplyvňuje rozdelenie na strediská, sú v programe prístupné vždy,
jednotlivé obmedzenia sa prejavia až pri samotnom vykonávaní funkcie
(napr. pri hromadnom generovaní miezd sa vynechajú zamestnanci, pre ktorých nemáte
oprávnenie).
V prípade, že niektoré údaje nemáte povolené (napr. nemáte právo vidieť organizačnú
štruktúru firmy), zobrazí sa pri ich vyvolaní z iného miesta programu prostredníctvom
tlačidla s lupou prázdny formulár.
Tlač dokumentov možno globálne povoliť/zakázať iba v rámci celej firmy.
Na jednotlivých strediskách je možné povoliť/zakázať iba jednotlivé dokumenty,
resp. skupiny dokumentov. Zároveň platí, že niektoré dokumenty nie je možné zakázať
na strediskách vôbec, práva pre ne sa zadávajú iba za celú firmu (zoznam týchto
dokumentov nájdete v elektronickej Pomoci programu OLYMP).
Obmedzenia pre tlač jednotlivých dokumentov na rôznych strediskách sa prejavia až
pri tlači konkrétneho dokumentu, tzn. dokument sa môže vytlačiť prázdny
(bude obsahovať iba hlavičku) alebo budú vytlačené iba niektoré záznamy (záznamy
stredísk, ktoré máte povolené).
Exporty je možné povoliť/zakázať iba v rámci celej firmy, a to buď globálne (zakážete
všetky exporty), po skupinách (zakážete všetky exporty danej skupiny) alebo jednotlivo.
Jednotlivo môžete povoliť/zakázať všetky exporty okrem prihlášok a odhlášok
zdravotných poisťovní, oznámení o zmene platiteľa zdravotnej poisťovni a registračných
listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu. Tieto exporty sú zároveň jediné, pre ktoré
sa dá nastaviť prístupové právo na jednotlivých strediskách.
Manažérske zostavy je možné povoliť/zakázať iba v rámci celej firmy. Na jednotlivých
strediskách je možné povoliť/zakázať iba jednotlivé dokumenty resp. skupiny
dokumentov.
POZOR! Uvedené osobitosti sa nevzťahujú na tlačidlo Export v prevodných príkazoch.
TIP: Podrobnejšie informácie o osobitostiach fungovania prístupových práv nájdete
v elektronickej Pomoci programu OLYMP.
TLAČ PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
Pre vytlačenie prístupových práv slúži tlačová zostava Prístupové práva – oprávnenia,
ktorú vytlačíte výberom z menu programu Dokumenty → Ostatné dokumenty → Prístupové
práva – oprávnenia.
Táto zostava kvôli úspornosti vytlačí iba obmedzenia užívateľov. V zostave sa netlačia práva
užívateľa Hosť. Pri zapnutí voľby Každý výpis na novú stranu v tlačovom formulári sa budú
práva pre každé stredisko tlačiť na novej strane. Zapnutie voľby Zobraziť práva všetkých
užívateľov spôsobí vytlačenie prístupových práv všetkých užívateľov, v opačnom prípade sa
vytlačia iba práva prihláseného užívateľa.
3
66
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
ZMENA UŽÍVATEĽSKÉHO HESLA
Pomocou voľby Firma → Zmeniť užívateľské heslo si môže každý prihlásený užívateľ zmeniť
svoje prístupové heslo k databáze. Po výbere tejto voľby sa zobrazí formulár Zmena
prístupového hesla:
Formulár obsahuje tri polia – Pôvodné heslo (vyžaduje sa pre potvrdenie oprávnenosti na túto
akciu), Nové heslo a Potvrdiť heslo (kontrola, aby sa zabránilo prípadným problémom
s chybne napísanými heslami). Znaky hesla sa pri jeho zadávaní z dôvodu bezpečnosti nahradzujú
hviezdičkami.
Prístupové heslo zrušíte tak, že polia Nové heslo a Potvrdiť heslo ponecháte nevyplnené.
Zadané heslo si dobre zapamätajte, aby sa nestalo, že nebudete môcť s danou firmou
pracovať.
TIP: Prístupové heslo môže ostatným užívateľom zmeniť užívateľ so správcovskými
právami (zapnutá voľba Admin), pričom nepotrebuje vedieť pôvodné heslo.
3.4 OTVORENIE FIRMY,
ZATVORENIE FIRMY
PRIHLÁSENIE
UŽÍVATEĽA,
Každá databáza firmy, ktorú chcete v programe OLYMP otvoriť, musí byť najskôr k programu
pripojená. Princíp pripájania firiem vysvetlíme v ďalšej časti tejto kapitoly, teraz predpokladajme,
že otváraná firma je už zaradená v zozname pripojených firiem.
V prípade, že program OLYMP máte chránený aj heslom programu (kapitola 3.5.2 Heslo
programu [str. 71]), ako prvé sa po spustení programu zobrazí okno vyžadujúce zadať toto
heslo.
Zadaním hesla a potvrdením tlačidlom Ok sa spustí program OLYMP. Po stlačení tlačidla Zruš
spúšťanie programu prerušíte. Pokiaľ heslo programu nepoužívate, toto okno sa vôbec nezobrazí.
Spúšťanie programu pokračuje zadaním užívateľského hesla pre databázu. Program automaticky
otvára tú firmu, ktorá bola otvorená naposledy. Zadajte vaše užívateľské meno a heslo a potvrďte
tlačidlom Ok. Tlačidlom Koniec program OLYMP zatvoríte.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
67
TIP: V prípade, že heslo databázy nepoužívate, stačí, keď formulár potvrdíte tlačidlom Ok.
TIP: Počas práce s programom môžete zmeniť užívateľa (prihlásiť sa pod iným
užívateľským menom) pomocou voľby Firma → Prihlásiť sa.
Pokiaľ chcete pracovať s databázou inej firmy, stlačte v tomto formulári tlačidlo Zruš. Zobrazí sa
formulár Pripojené firmy – otvorenie firmy. Ten istý formulár vyvoláte aj výberom z menu
programu Firma → Otvor v prípade, že chcete zmeniť už otvorenú databázu, prípadne
momentálne máte spustený program, ale nemáte otvorenú žiadnu databázu.
TIP: Formulár zobrazíte aj stlačením tlačidla so symbolom otvorenej zložky (
nástrojov Práca s databázou.
) na paneli
V tomto formulári je zobrazený zoznam všetkých pripojených firiem. Ako sme už spomenuli,
pracovať môžete iba s tou databázou, ktorá je k programu pripojená, a teda sa nachádza v tomto
zozname. Zoznam pripojených firiem môžete triediť pomocou panela Triedenie alebo použitím
myši (kapitola 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43]). Na rýchle vyhľadanie slúži panel Vyhľadávanie
(kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]).
TIP: Firma, ktorú vytvoríte v programe OLYMP, sa automaticky pridá do zoznamu
pripojených firiem.
Prvý stĺpec v tabuľke je určený na symboly zastupujúce určitú vlastnosť databázy. Môžu sa tu
vyskytnúť tieto symboly:
- aktuálna firma, je nadradená ostatným symbolom (ikonám),
- databáza firmy je nedostupná (nedá sa otvoriť) alebo neexistuje. Je potrebné
skontrolovať, či nebola daná databáza omylom zmazaná, či databázový súbor nemá
atribút "Iba na čítanie", prípadne si skontrolujte prístupové práva zdieľaného adresára
(týka sa WinXP, Win2000, NT, 7), ak sa k danej firme pripájate po sieti,
3
68
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
- spracovanie údajov vo firme je zamknuté. Všetky obdobia sú zamknuté. Firma sa
správa ako zablokovaná. Databáza takto zamknutej firmy slúži iba na prezeranie,
- firma je zablokovaná. Do uvedenej firmy nie je možný prístup,
- verzia databázy je vyššia než dokáže program spracovať. Táto situácia nastane
v prípade, že databáza firmy už bola spracovaná vo vyššej verzii programu OLYMP.
Nedá sa teda otvoriť v nižšej verzii programu.
V ďalších stĺpcoch tabuľky nájdete informáciu o názve databázového súboru, spracovaných
mesiacoch, čísla verzie, v ktorej bola databáza naposledy otvorená, dátume poslednej zálohy a
umiestnení databázy.
TIP: Údaje zobrazené na formulári aktualizujete kliknutím na ikonu
.
Pre otvorenie vyberte firmu, ktorú chcete spracovávať, a stlačte tlačidlo Otvor. Tlačidlo Návrat
ukončí výber bez zmeny spracovávanej firmy. Ak chcete niektorú firmu odpojiť od programu,
urobíte tak pomocou tlačidla Odpoj v ľavej časti.
Pokiaľ sa požadovaná firma nenachádza v zozname pripojených firiem, stlačte tlačidlo Pripoj.
Zobrazí sa formulár Výber firmy do databázy pripojených firiem, v ktorom najskôr zvoľte
umiestnenie databázového súboru (cestu k súboru môžete priamo vpísať do pola Priečinok alebo
ju vyberte kliknutím na tlačidlo s lupou). V dolnej časti sa zobrazí zoznam všetkých firiem, ktorých
databázy sa nachádzajú vo zvolenom adresári. Vyberte tú, ktorú chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo
Pripoj. V tomto formulári máte, podobne ako v predošlom, k dispozícii dva panely nástrojov –
Triedenie a Vyhľadávanie. Zoznam firiem obsahuje podobné informácie ako predošlý, tiež sú
tu použité tie isté symboly.
Tlačidlom Návrat sa vrátite do pôvodného formulára bez pripojenia akejkoľvek firmy.
Prácu s databázou ukončíte a firmu zatvoríte výberom z hlavného menu programu Firma →
Zatvor.
VYMAZANIE DATABÁZY
Ak chcete všetky údaje o firme definitívne vymazať, vyberte voľbu Firma → Vymaž. Zobrazí sa
formulár Pripojené firmy - vymazanie údajov o firme, ktorý je rovnaký ako pri otváraní
firmy. Vymazanie firmy sa vykoná po jej výbere a následnom stlačení tlačidla Vymaž alebo
po dvojitom kliknutí na jej názov. Program si ešte vyžiada potvrdenie vášho rozhodnutia, pričom
upozorní na následky tejto operácie. Pri vymazaní program firmu najskôr odpojí. Vymazávanie
údajov neprebehne, ak činnosť ukončíte stlačením tlačidla Návrat, alebo ak nepotvrdíte jednu
z kontrolných otázok.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
POZOR! Pokiaľ nemáte urobenú zálohu databázy na disku alebo prenosnom médiu, tak
vymazanú firmu nie je možné žiadnym spôsobom obnoviť!
3.5 NASTAVENIA PROGRAMU
Pred prácou s programom si najskôr skontrolujte, prípadne prispôsobte nastavenia dôležité
pre prácu. Nastavenia sú prevažne naviazané na konkrétnu firmu a určujú správanie programu
pri niektorých výpočtoch, zatváraní firmy a podobne. Od výberu firmy sú nezávislé Nastavenia
programu a Heslo programu.
3.5.1
NASTAVENIA PROGRAMU - VŠEOBECNÉ
Nastavenia programu sú všeobecné nastavenia, platné pre celý program, ktoré nie sú naviazané
na výber firmy. Vyvoláte ich výberom z menu programu Olymp → Nastavenia programu.
Na karte Všeobecné môžete ako prvé nastaviť vzhľad programu. V rozbaľovacom zozname
nájdete 5 rôznych štýlov, ktoré môžete použiť, prednastavený je štýl Vista. Výberom voľby
Štandardný vzhľad sa vrátite k pôvodnému vzhľadu programu.
Program OLYMP si môžete prispôsobiť aj vlastnými štýlmi. Stačí, ak si súbory štýlov (skinov)
uložíte do adresára Grafika, ktorý sa nachádza v hlavnom adresári programu OLYMP
(najčastejšie to býva umiestnenie C:/Olymp/Grafika). Program OLYMP podporuje súbory
s príponami .MSSTYLES a .CJSTYLES. Po uložení nových súborov sa tieto automaticky zobrazia
spolu s pôvodnými v rozbaľovacom zozname Nastavenie vzhľadu programu po reštartovaní
(vypnutí a následnom zapnutí) programu.
Ďalšia voľba súvisí so zobrazovaním názvu súboru databázy v dolnej časti hlavného okna.
Ak chcete, aby sa na tomto mieste vypisoval nielen názov aktuálnej firmy, ale aj meno súboru,
v ktorom sú jej údaje uložené, tak zapnite voľbu Zobrazovať názov súboru.
69
3
70
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak máte zapnutú voľbu Kód útvaru v org. štruktúre, tak pri každom zobrazení štruktúry firmy
bude pred názvom útvaru vypísaný aj jeho kód.
Program si automaticky zapamätáva poradie a vzhľad stĺpcov v každej tabuľke. Ak chcete, aby si
zapamätal aj to, v ktorom stĺpci ste sa nachádzali pri vašej poslednej práci s ním, tak je potrebné,
aby ste označili voľbu Zachovávať pozíciu stĺpcov.
Voľba Vyhľadávať priebežne ovplyvňuje spôsob hľadania riadku tabuľky pomocou panela
Vyhľadávanie (kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]). Ak je zapnutá, tak sa požadovaný
záznam hľadá súčasne s jeho písaním do textového poľa Nájdi. V opačnom prípade sa hľadané
záznamy zobrazia až po dopísaní textu a stlačení klávesu Enter.
Zapnutá voľba Označovať aj nezobr. riadky spôsobí, že označovanie a odznačovanie
záznamov prostredníctvom panela nástrojov prebehne aj v riadkoch, ktoré momentálne
nevyhovujú výberovým podmienkam, takže nie sú v tabuľke zobrazené (pozri kapitolu 2.5 Práca
s tabuľkou [str. 43]).
V prípade, že používate testovaciu verziu, môžete si tu zvoliť, či chcete testovať zostavu
štandard alebo profesionál.
V ďalšej časti formulára je možné zadať ručne cestu k programu Acrobat Reader na otváranie
pdf dokumentov. Túto možnosť využite v prípade, že túto cestu nie je možné zistiť automaticky
pri tlači pdf dokumentov.
Karta Aktualizácie umožňuje nastaviť čas vykonávania automatickej kontroly aktualizácii na
internete a to denne, raz týždenne (so zadaním konkrétneho dňa) alebo raz mesačne (so zadaním
konkrétneho dňa). Automatickú aktualizáciu verzií na internete je tiež možné vypnúť.
Na karte Iné programy je možné zadať ručne cestu k programu Acrobat Reader na otváranie
pdf dokumentov. Túto možnosť využijete v prípade, že túto cestu nie je možné zistiť automaticky
pri tlači pdf dokumentov.
V prípade, že používate na odosielanie mailov Microsoft Outlook vo verzii 2007 alebo novší
a máte ho nastavený ako predvolený poštový klient, môže Vám pri odosielaní emailu z Olympu
vypisovať program Microsoft Outlook hlášku "Nie je nastavený žiadny predvolený poštový klient".
V takomto prípade je potrebné v spodnej časti záložky zvoliť nastavenie poštového klienta
"Microsoft Outlook 2007 a novší".
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
71
3
Nastavenia uložíte tlačidlom Ok. Tlačidlom Zruš sa formulár zatvorí a žiadne zmeny sa neuložia.
3.5.2
HESLO PROGRAMU
Heslo programu využijete v prípade, že chcete zabrániť iným užívateľom vášho počítača
v neoprávnenej práci s programom. Po jeho zadaní bude program automaticky vyžadovať heslo
pri každom novom spustení. Ak sa toto heslo pri spustení nezadá správne, nebude možné vôbec
s programom pracovať.
Heslo nastavíte po výbere z menu programu Olymp → Heslo programu. Zobrazí sa formulár,
ktorý obsahuje tri textové polia – Pôvodné heslo (vyžaduje sa pri zmene hesla pre potvrdenie
oprávnenosti na túto akciu), Nové heslo a Potvrdenie hesla (kontrola, aby sa zabránilo
problémom pri preklepoch). Z dôvodu bezpečnosti sa pri písaní heslo nezobrazuje, všetky stláčané
písmená sú na obrazovke nahradené znakom *. Zadané heslo uložíte tlačidlom Ok, tlačidlom
Zruš vykonávanú akciu prerušíte.
Zadané heslo si dobre zapamätajte, aby sa nestalo, že ani vy nebudete môcť s programom
pracovať.
TIP: Ak chcete heslo programu zrušiť, stačí, ak textové pole nového hesla necháte prázdne
a stlačíte tlačidlo Ok.
3.5.3
NÁZOV SÚBORU
V programe je možné spracovávať mzdy pre viacero firiem. Každá vytvorená firma predstavuje
jeden súbor, ktorému sa automaticky priradí názov v tvare MzdyXXXX.mdb, kde XXXX
reprezentuje poradové číslo od 0000 po 9999. Súbory obsahujú dáta vytvorenej firmy a ukladajú
sa na disk. Vo formulári Zmena názvu súboru (Firma → Názov súboru) môžete číselné
72
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
označenie súboru s dátami firmy nahradiť 15-znakovým textom, ktorý môže napr. predstavovať
názov firmy (napr. MzdyTest.mdb).
3.5.4
UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA
Formulár Užívateľské nastavenia vyvoláte výberom z menu programu Firma → Nastavenia.
V tomto formulári nastavíte všetky globálne parametre výpočtu, ktoré je možné v programe
meniť. Takisto tu môžete upresniť fungovanie niektorých funkcií, ako napríklad zálohovanie či
vyhľadávanie.
TIP: Formulár zobrazíte aj stlačením tlačidla
na paneli nástrojov Tvorba mzdy.
KARTA NASTAVENIA
Pomocou poľa Automatické zálohovanie môžete zvoliť či a ako často vám má pri ukončení
práce s aktuálnou firmou program automaticky ponúknuť možnosť vytvorenia zálohy (kapitola
1.6.1 Priebežné zálohovanie dát [str. 18].
Automatická komprimácia slúži na údržbu databázy. V rozbaľovacom zozname si môžete
zvoliť nastavenie komprimácie databázy a to označením voľby: vypnúť, pri uzávierke mesiaca,
pri pridávaní mesiaca. Komprimáciu databázy môžete spustiť priamo z hlavného menu Firma →
Servis → Komprimácia databázy alebo nastaviť jej automatické spúšťanie cez Firma →
Nastavenia → záložka Nastavenia → Automatická komprimácia.
V ďalších poliach sa nachádza Mesiac pre automatické zúčtovanie preddavku dane a
zdravotného poistenia. Pri generovaní miezd vo zvolenom mesiaci sa automaticky označí voľba
vo formulári Generovanie miezd pracovníkov, slúžiaca na pridanie ročného zúčtovania
preddavku dane alebo zdravotného poistenia do výplat zamestnancov. Tu máte možnosť zvoliť
okrem mesiacov (január – december) aj položku "žiaden", pričom pri tomto výbere program
nebude zúčtovanie dane ani zdravotného poistenia automaticky pridávať v žiadnom mesiaci.
Ďalej môžete zadať o koľko sa má krátiť dovolenka pri neospravedlnenej absencii. Podľa tohto
nastavenia bude program krátiť dovolenku o jeden alebo dva dni pri neospravedlnenej absencii,
ak si pri pridávaní zložky mzdy zapnete voľbu krátiť nárok na dovolenku.
V prípade, že chcete, aby program po ukončení pracovného pomeru automaticky vynuloval
nevyčerpanú dovolenku, je potrebné nechať políčko Sledovať nevyčerpanú dovolenku aj po
skončení PP neoznačené. V prípade, že políčko označíte, program nevyčerpanú dovolenku po
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
73
ukončení pracovného pomeru nevynuluje a v prípade, že nebude zamestnancovi preplatená, bude
ju program prenášať do ďalších období.
Nastavenie v poli Maska pre zadávanie roku uľahčuje písanie dátumov. Číslo, ktoré tu
nastavíte, program automaticky doplní pred číslo roku, ktoré zadáte pri písaní dátumu
v programe. Ak je napríklad v tomto poli číslo 20, stačí pri zadávaní roku 2010 napísať iba číslice
10 a program automaticky pred ne doplní "20".
Zapnutá voľba Automatické čísl. pracovníkov zabezpečí, že pri pridávaní nového pracovníka
program automaticky doplní osobné číslo pracovníka nasledujúce po najvyššom použitom
osobnom čísle v databáze. Ďalšou voľbou môžete zvoliť koľko ciferné osobné čísla sa majú
použiť. Ak napríklad zvolíte Čísla dopĺňať na 2 ciferné, program bude pracovníkom prideľovať
čísla 01, 02 atď.
Voľba Iba jedno neuzavreté obdobie súvisí s kalendárom. Ak je zapnutá, program dovolí, aby
bolo v kalendári zadané iba jedno neuzavreté obdobie.
Výpočet poistného je ovplyvnený voľbou Dodržiavať minimálne odvody. Ak je táto voľba
zapnutá, bude sa pri výpočtoch dopočítavať základ pre odvod poistného na zákonom stanovené
minimum (odporúčame, aby táto voľba bola vždy zapnutá).
Voľba Exportovať názov účtu sa týka exportu prevodných príkazov do Homebankingu. Ak je
voľba vypnutá, názov účtu sa do Homebankingu nebude prenášať.
Ak označíte voľbu Pri importe ponižovať po hod. program bude pri importe z dochádzkového
systému ponižovať základné zložky mzdy aj po hodinách a nie len po dňoch resp. ½ dňoch.
Označením voľby Otvárať firmu bez mena a hesla sa pri otváraní databázy nebude
zobrazovať okno Prihlásenie užívateľa k databáze, ale program otvorí databázu automaticky pod
zadaným užívateľom. Ak nebude voľba označená, pri otváraní databázy sa vždy zobrazí okno
Prihlásenie užívateľa k databáze. Voľba sa nezobrazí, ak je v databáze definovaných viac
užívateľov.
Automatické rozúčtovanie zložiek mzdy na stredisko, ktoré má pracovník
v Personalistike, zabezpečí zapnutie voľby Rozúčtovať na stred. z pers..
zadané
Voľba Zákaz vymazanie pracovníka z personalistiky zabezpečí to, aby nedošlo k vymazaniu
pracovníka z personalistiky, ktorému už bola vygenerovaná mzda alebo mu vznikol pracovný
pomer.
Voľba Automatické rozúčt. zostatkov zabezpečí, že čiastka pridanej zložky mzdy sa
automaticky pridá na záložku rozúčtovania a rozúčtuje sa ako zvyšok. Čiastku zložky mzdy ako
zvyšok potom môžete ďalej ručne upravovať (kapitola 4.3 Výpočet miezd [str. 129]). V prípade,
že táto voľba nebude označená, program nebude vytvárať rozúčtovanie do podvojného
účtovníctva.
V prípade, ak chcete evidovať zmeny pre RLFO v Personalistike, je potrebné mať označenú voľbu
Evidovať zmeny pre RLFO. Ak zmeny pre účely RLFO evidovať nechcete, voľbu odznačte.
3
74
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V spodnej časti formulára je možné pridať elektronický podpis k dokumentom odosielaným
e-mailom vo formáte *.pfx alebo *.p12. V poli Heslo je možné zadať heslo k zadanému podpisu.
Tento elektronický podpis sa nastaví pre celú firmu, bez ohľadu na prihláseného užívateľa.
V prípade, že si chce užívateľ nastaviť vlastný podpis, je možné tak urobiť v menu Firma →
Užívatelia (kapitola 3.3 Užívatelia, prístupové práva [str. 60]). Takýto podpis bude mať
prednosť pred firemným digitálnym podpisom.
KARTA UPOZORNENIA
Na karte Upozornenia je možné zapnúť resp. vypnúť zobrazovanie rôznych upozornení.
Po označení voľby Upozorňovať pri prekročení počtu hodín nariadených nadčasov bude
program sledovať počet hodín nadčasov v roku pre jednotlivých zamestnancov a pri prekročení
zákonom stanoveného počtu hodín program na toto automaticky pri potvrdení výplaty upozorní.
Následne je potrebné vybrať z rozbaľovacieho zoznamu počet hodín (150, 250 resp. 400), ktoré
má program pre daný rok sledovať. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť za rok
maximálne 150 hodín nadčasov. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie možno
nariadiť najviac 250 hodín nadčasov. Zamestnanec však môže v kalendárnom roku vykonávať
prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. V prípade, že chcete u niektorých zamestnancov
sledovať iný počet hodín nadčasov ako je vo firemných nastaveniach, môžete tak urobiť v
Personalistike na karte Mzdové nastavenia, kde zvolíte "Upozorňovať pri prekročení nadčasov
podľa vlastného nastavenia" (kapitola 4.2 Personalistika [str. 101]).
Označením ďalších dvoch volieb bude program upozorňovať pri prekročení zákonom stanoveného
počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca a pri prekročení počtu dní sprevádzania
rod. príslušníka do zdrav. zariadenia.
Označením voľby upozorňovať pri pridávaní príplatkov v mzde zamestnanca program
upozorní na nezadanie príplatku do výplaty zamestnanca v prípade, že zamestnancovi tento
príplatok prináleží (jedná sa o zložky mzdy 145_príplatok za nadčas a 160_príplatok za prácu
vo sviatok).
Označením ďalšej voľby bude program upozorňovať na nedodržanie časového fondu
vo výplate.
Ďalšie dve voľby zabezpečia zobrazovanie upozornení v Personalistike a to pri nesprávnom
zadaní zdravotnej poisťovne (napr. dátumy evidovanej zdravotnej poisťovne sa nezhodujú s
obdobím trvania pracovného pomeru) a pri neodovzdaní pridelených pracovných
prostriedkov (v prípade, že má zamestnanec pri ukončení pracovného pomeru stále pridelené a
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
75
neodovzdané pracovné prostriedky). Upozornenie na vrátenie pracovných prostriedkov sa zobrazí
len pri licencii Profesionál.
V spodnej časti môžete označiť, či má program kontrolovať zadávané rodné číslo zamestnanca
a číslo bankového účtu na správnosť Modulo 11.
Všetky upozornenia je možné vypnúť a to buď priamo označením voľby "Upozornenie už
nezobrazovať žiadnemu zamestnancovi", ktoré sa nachádza na každom upozornení alebo
priamo v menu Firma - Nastavenia na záložke Upozornenia.
KARTA KONTO PRACOVNÉHO ČASU
Karta Konto prac. času slúži na evidovanie vyrovnávacích období pre konto pracovného času.
V prípade, že má zamestnanec iné vyrovnávacie obdobie alebo u už z minulosti má nenulový stav
na konte pracovného času, je ho možné evidovať v Personalistike na karte Mzdové
nastavenia.
Pri zapnutej voľbe Upozorňovať pri nevyrovnaní rozdielu mzdy z konta pracovného času
program pri generovaní výplaty v poslednom mesiaci vyrovnávacieho obdobia upozorní na
vyrovnanie konta.
KARTA PEČIATKA
Karta Pečiatka umožňuje vložiť naskenovanú pečiatku firmy aj s podpisom zodpovedného
pracovníka, ktorú budete môcť tlačiť v niektorých výstupných zostavách. Pečiatku vložíte
importom z grafického súboru pomocou tlačidla Importuj pečiatku zo súboru. Podporované sú
všetky bežné grafické formáty (napr. BMP, GIF, JPG...). Po naimportovaní už nie je potrebné
udržiavať zdrojový súbor s pečiatkou na disku, kópia bude uložená v databáze spracovávanej
firmy. Pečiatku môžete vo výstupných zostavách tlačiť dvoma spôsobmi:
Tlač v pôvodných rozmeroch
Prispôsobiť rozmery pôvodnej zostave
Odporúčame použiť prvý spôsob pri obrázkoch neštandardných rozmerov, kedy sa logo tlačí
v pôvodných rozmeroch. Pri tomto spôsobe môže byť kvalita tlače obrázku nižšia. Druhý spôsob
odporúčame pre obrázky, ktoré majú pomer šírka : výška približne 5 : 3. Ak má zdrojový obrázok
väčšie rozmery, pri zmenšení vo výstupnej zostave sa dosahuje vyššia kvalita tlače, hlavne
na laserových tlačiarňach.
Tlač pečiatky môžete zvoliť na vybraných zostavách v tlačovom formulári zapnutím príslušnej
voľby v časti Nastavenie (kapitola 7.2 Tlač jedného dokumentu [str. 200]).
KARTA PRECHOD NA EURO
Na karte Prechod na EURO máte možnosť nastaviť duálne zobrazovanie súm v účtovnej mene a
v SKK. Ak budete mať túto voľbu zapnutú, budú sa duálne sumy zobrazovať na vybraných
tlačových zostavách (výplatné pásky, výplatná a zálohová listina).
Prvé dve polia Dátum prechodu na Euro a Konverzný kurz 1 EUR sú informatívne.
Ďalej môžete nastaviť Počet desatinných miest pre duálne zobrazenie v EUR a Počet
desatinných miest pre duálne zobrazenie v SKK výberom z rozbaľovacieho zoznamu.
V časti Duálne zobrazovanie súm v 2 menách môžete nastaviť, či sa má duálne zobrazovanie
zapnúť automaticky (od 1.7.2008 do 30.06.2010) alebo si ho môžete zapnúť, resp. vypnúť,
ručne. Štandardne je prednastavené zapnutie duálneho zobrazovania automaticky.
3
76
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Zmeny v nastaveniach uložíte tlačidlom Ok, ak stlačíte tlačidlo Zruš, program žiadne z uvedených
nastavení nezmení.
KARTA ZAOKRÚHLENIA
V časti Nastavenie EUR v poli Zaokrúhlenie den. priem. dovolenky môžete nastaviť, akým
spôsobom sa má pri automatickom výpočte v eurách zaokrúhľovať denný priemer na dovolenku,
v poli Zaokrúhlenie hod. priem. dovolenky je automaticky podľa legislatívy prednastavené
zaokrúhlenie hodinového priemerného zárobku na 4 des. miesta prirodzene, avšak toto
zaokrúhlenie je možné zmeniť pre zamestnanca aj na priaznivejšie.
Údaje v časti Nastavenie SKK sú ponechané v programe z dôvodu kompatibility s
predchádzajúcim obdobím, kedy sa používala ešte mena SKK.
Pomocou tlačidla # sa položky nastavia späť na ich preddefinované hodnoty.
3.6 NASTAVENIA PRE FIRMU
Pred samotným spracovaním personálnej a mzdovej agendy odporúčame zadefinovať údaje,
týkajúce sa spracovávanej firmy. Voľby pre zadanie týchto údajov sú zoskupené v menu
programu Organizácia. Ide o základné údaje o firme (Podnik), jej vnútornej štruktúre
(Štruktúra podniku), a tiež podrobné údaje o finančných inštitúciách, s ktorými firma
komunikuje (Bankové účty). Rovnako môžete zadať zákazky alebo činnosti, na ktorých podnik
pracuje (Zákazky), (Činnosti), výplatné útvary podniku (Výplatné útvary), pracovné pozície
vo firme (Pracovné pozície) či funkčné zaradenia zamestnancov (Funkčné zaradenia). Tiež si
tu môžete nastaviť všeobecné podmienky pre účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve (Rozpis
účtovania). Údaje zadané v týchto formulároch sú následne využívané v ďalších evidenciách,
napríklad pri práci s personálnymi a mzdovými údajmi zamestnancov firmy alebo pri tlačení
dokumentov.
Základné údaje o firme môžete zmeniť výberom z menu programu Organizácia → Podnik.
Zobrazí sa ten istý formulár ako pri zakladaní novej firmy, v ktorom môžete zmeniť pôvodne
zadané údaje. Bližší popis jednotlivých polí nájdete v kapitole 3.2 Vytvorenie novej firmy
[str. 53].
Podnikové údaje si program zapamätáva pre každý mesiac zvlášť. Preto, ak je aktuálny mesiac
v kalendári uzatvorený (kapitola 4.1.2 Uzávierka mesiaca [str. 94]), údaje nie je možné meniť.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
3.6.1
77
BANKOVÉ ÚČTY
Zadanie bankových účtov je dôležité najmä pre správnu tlač dokumentov, ale využijete ich
napríklad aj pri zadávaní zrážok na účet a podobne. Informácie o bankových účtoch môžete
zadefinovať výberom z menu programu Organizácia → Bankové účty. Po výbere tejto voľby sa
zobrazí formulár Zoznam bankových účtov:
3
Tabuľka, zobrazená v tomto formulári, obsahuje zoznam doteraz zadaných účtov. Pre rýchlejšiu
orientáciu je každý účet zaradený do určitej skupiny podľa druhu. Rozbaľovací zoznam Druh slúži
na určenie skupiny účtov, ktoré sa majú v tabuľke zobraziť. Môžete si vybrať aj položku
"všetky", vtedy sa zobrazia všetky účty nezávisle od druhu.
Nad samotnou tabuľkou sa nachádzajú panely nástrojov Triedenie a Vyhľadávanie. Bližší popis
týchto panelov nájdete v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34].
Tlačidlá Import, Export slúžia nato, aby sa jednotlivé účty mohli z jednej firmy vyexportovať a
následne do inej naimportovať (napr. v prípade, že spracovávate viacero firiem, ktoré majú
niektoré účty rovnaké). Po kliknutí na tlačidlo Export sa zobrazí tabuľka, v ktorej si zvolíte cestu,
kam sa súbor uloží a označíte tie účty, ktoré chcete vyexportovať. Následne v inej firme
po kliknutí na tlačidlo Import vyberiete prostredníctvom tlačidla s lupou vyexportovaný súbor a
po potvrdení tlačidla Ok sa údaje príslušných účtov naimportujú. Tiež je možné zvoliť, ktoré
z vyexportovaných účtov sa majú naimportovať. V prípade, že pred importovaním už máte účty
v zozname bankových účtov zadané, program importované účty k týmto už zadaným pridá
(t.j. neprepíše ich). Jedná sa napríklad o mzdový účet, účty pre účelové sporenie a životné
poistenie, zamestnanecké účty a ostatné účty. Účet Sociálnej poisťovne, úradu práce, daňového
úradu, poistenia za škody a sociálneho fondu nepridá, ponechá len pôvodne zadané účty.
Účty zdravotných poisťovní a DDS pridá len tie, ktoré zadané ešte nie sú (podľa kódov príslušných
zdravotných poisťovní a doplnkových dôchodkových sporiteľní).
Pod tabuľkou sa nachádzajú štandardné tlačidlá – Pridaj, Oprav, Ukáž a Vymaž. Pre ukončenie
práce s bankovými účtami slúži tlačidlo Návrat. Pri vymazávaní bankového účtu program vždy
skontroluje, či naň neexistujú nejaké odkazy. Ak existujú, program jeho vymazanie nedovolí.
V prípade, že formulár ste vyvolali z iného miesta programu pri výbere bankového účtu, sú tu
zobrazené ešte dve tlačidlá – Prenos a Prázdny. Tlačidlom Prenos prenesiete údaje
o vybranom bankovom účte do pôvodného formulára. Tlačidlom Prázdny prenesiete prázdne
údaje. Táto funkcia je potrebná, ak napríklad pracovník ukončí hlavný pracovný pomer, ale ostane
pracovať vo firme na dohodu. V tomto prípade mu je v Personalistike potrebné zrušiť zdravotnú
poisťovňu, čo je možné len použitím tlačidla Prázdny.
78
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Tlačidlom Pridaj pridáte nový účet. Zobrazí sa formulár pre pridanie údajov o účte (rovnaký
formulár sa zobrazí pri oprave bankového účtu pomocou tlačidla Oprav).
Povinne sa zadávajú tie údaje, ktorých polia sú zvýraznené žltou farbou. Formulár je jednotný pre
všetky druhy účtov. Na základe zvoleného druhu účtu sa vo formulári mení len políčko číslo
Klienta na číslo Platiteľa poist. (pri zdravotnej poisťovni), príp. na číslo Zmluvy
(pri doplnkovej dôch. sporiteľni).
V prvej časti formulára zadávate identifikačné údaje o účte. Zadajte Názov účtu a Druh účtu
podľa jeho charakteru. Pole Kód je potrebné vyplniť najmä pri účtoch zdravotných poisťovní, a to
kódom príslušnej poisťovne, a pri účtoch DDS. Podľa tohto kódu program tlačí a exportuje
dokumenty pre jednotlivé zdravotné poisťovne a DDS. Pri ostatných typoch bankových účtov je
jeho vyplnenie dobrovoľné.
POZOR! V prípade, ak kód zdravotnej poisťovne vyplníte chybne, program vám neumožní
tlačiť výkaz, prihlášky a odhlášky, príp. zmeny platiteľa zdravotného poistenia pre túto
poisťovňu.
Ďalej zadajte Číslo účtu a kód banky. Ďalej sa v tomto riadku nachádza pri druhu účtu
"zdravotné poistenie" textové pole číslo Platiteľa poist.. Slúži na zadanie čísla platiteľa
poistného pre tie poisťovne, ktoré tento údaj požadujú vykazovať v inom políčku, ako je
variabilný symbol. Pre poisťovne, ktoré vyžadujú tento údaj aj naďalej uvádzať ako variabilný
symbol, je potrebné nechať vyplnené aj pole Variabilný symbol.
Pri definovaní bankového účtu pre ľubovoľnú doplnkovú dôchodkovú sporiteľňu je potrebné
na tomto mieste vyplniť číslo Zmluvy, ktoré sa pri tlači dokumentov zobrazí na formulári
s rozpisom platieb.
Pri ostatných druhoch účtov sa na tomto mieste nachádza číslo Klienta. Číslo klienta momentálne
vyžaduje vypĺňať len Tatra banka, ide o číslo, pod ktorým Tatra banka eviduje svojich klientov.
Položka Splatnosť umožňuje zadať počet dní splatnosti čiastok poukazovaných na tento bankový
účet. Toto nastavenie sa použije pri zaúčtovaní miezd do jednoduchého alebo podvojného
účtovníctva. Zadanú splatnosť program zohľadní aj pri samotnej tlači prevodných príkazov
(kapitola 4.4 Prevodné príkazy [str. 147]).
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
79
V riadku Symbol môžete zadať variabilný, konštantný a špecifický symbol účtu.
TIP: Pri variabilnom a špecifickom symbole môžete namiesto konkrétneho čísla zadať aj
zástupné znaky pre dátum. Program akceptuje ľubovoľnú kombináciu znakov RMQD, pričom
R-rok, M-mesiac, Q-kvartál a D-deň sa preberajú zo spracovávaného obdobia. Pri generovaní
prevodných príkazov a ich tlači sa tieto znaky nahradia aktuálnym dátumom podľa zadanej
masky (napríklad pre Sociálnu poisťovňu môžete zadať špecifický symbol v tvare "rrrrmm",
ktorý sa pri tlači prevodného príkazu za január 2011 automaticky nahradí kódom dátumu
"201101").
3
V časti Údaje pre tlač výkazov možno zadať ďalšie informácie o finančnom ústave, ktorý vedie
bankový účet (pobočku, adresu, telefón, fax, kontaktnú osobu). Tieto údaje sa použijú napríklad
pri tlači výkazov do poisťovní, ako aj pri tlači prevodných príkazov. Pri zadávaní mesta ho možno
po stlačení tlačidla s lupou vybrať priamo z číselníka (kapitola 9.1 Mestá [str. 231]). Podobne
peňažný ústav možno najskôr zadať do zápisníka užívateľských textov (kapitola 9.4 Zápisník
užívateľských textov [str. 233]) a následne ho použiť pri vypĺňaní viacerých bankových účtov.
Časť Údaje pre bankové prevody a zaúčtovanie obsahuje dve položky – dôvod platby a účty
pre zaúčtovanie v podvojnom účtovníctve. Do poľa Dôvod môžete zadať text dôvodu prevodu
prostriedkov, ktorý sa použije v prevodnom príkaze ako účel platby (názov sa líši podľa banky).
Pokiaľ ich nevyplníte, program použije preddefinované texty. V poliach Má dať a Dal zadávate
čísla účtov pre zaúčtovanie miezd v podvojnom účtovníctve. Prvé pole je účet syntetický – tento
nie je potrebné vypĺňať, keďže syntetické účty sú v programe zapracované na pozadí podľa
platnej Rámcovej účtovej osnovy. V prípade potreby ho však môžete zadať, čím potlačíte
preddefinované nastavenie a použije sa účet, ktorý ste zadali ručne. V druhom poli zadáte
analytický účet podľa vášho nastavenia analytiky v podvojnom účtovníctve. Celé podklady
na zaúčtovania do podvojného účtovníctva vidíte následne na tlačovej zostave Rozúčtovanie
mzdových nákladov – Pre podvojné účtovníctvo.
Ak chcete zadávať aj zahraničné prevodné príkazy, všetky údaje potrebné pre správne vyplnenie
zahraničného príkazu zadáte na záložke Údaje pre zahraničný PP. Tieto údaje sa automaticky
potiahnu do vygenerovaného zahraničného prevodného príkazu.
80
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Na formulári Základné údaje musia byť povinne zadané – názov účtu, číslo účtu a kód banky
(tieto polia sú zvýraznené žltou farbou). Pri účte zdravotnej poisťovne treba navyše zadať kód
príslušnej poisťovne, pri Sociálnej poisťovni zase variabilný symbol.
Pre uloženie zadaných údajov stlačte tlačidlo Ok, tlačidlom Zruš pridávanie údajov zrušíte
bez uloženia zmien.
POZNÁMKA: V prípade zadávania mzdového účtu (váš firemný účet) zadajte ako druh
firemné účty, inak nebude možné v programe spracovávať prevodné príkazy.
POZOR! Pre odvody do Sociálnej poisťovne je potrebné zaevidovať dva druhy účtov a to
Sociálna poisťovňa, podľa ktorého sa vygeneruje prevodný príkaz pre odvody z Mesačného
výkazu poistného a príspevkov a Sociálna poisťovňa – VPP, podľa ktorého sa
vygeneruje prevodný príkaz pre odvody z Výkazu poistného a príspevkov.
3.6.2
ROZPIS ÚČTOVANIA
Rozpis účtovania slúži na zrýchlenie a zautomatizovanie práce pri zaúčtovaní miezd
do podvojného účtovníctva, ako aj na rozúčtovanie špeciálnych účtovných prípadov ako je
napríklad zadanie účtov pre spoločníka, štatutára, prípadne pre podrobnejšie rozúčtovanie miezd
zamestnancov. Pri bežnom účtovaní nie je nutné rozpis účtovania používať, postačí zadať
analytické účty v bankových účtoch.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
81
Formulár Rozpis automatického účtovania vyvoláte výberom z menu Organizácia → Rozpis
účtovania.
3
Pomocou tlačidla Pridaj pridáte nový rozpis účtovania. Po kliknutí na šípku na tlačidle Pridaj je
možné pridať nový rozpis účtovania alebo vytvoriť kópiu aktuálnej položky, na ktorej ste
nastavení. Jednotlivé rozpisy môžete špecifikovať osobitne pre konkrétnych zamestnancov,
pre rôzne strediská, zákazky, zložky mzdy, ako aj pre konkrétne typy pracovných pomerov,
zdravotných poisťovní atď. Podmienku, pre ktorú rozpis platí, zadáte v hornej časti formulára
Pridávanie položky účtovného rozpisu. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať
Zamestnanca, prostredníctvom tlačidla s lupou môžete vybrať Stredisko, Zákazku, Činnosť,
Zložku mzdy alebo ohraničiť sumu, alebo zapnúť niektorú z volieb v rozbaľovacom strome
vpravo. Jednotlivé podmienky môžete kombinovať.
Pre každé osobitné nastavenie podmienok sa pridá v zozname Rozpis automatického
účtovania riadok ďalšieho rozpisu s automaticky priradeným poradovým číslom. Automatické
účtovanie prebieha postupne podľa poradia vami nastavených podmienok. Poradie môžete zmeniť
prepísaním poradového čísla rozpisu.
Pre každú osobitnú podmienku pridáte konkrétne položky, ktorým chcete nastaviť účty
na rozúčtovanie. Môže ísť o hrubú mzdu, poistné, daň alebo užívateľské zrážky. Tlačidlom
Pridaj zobrazíte formulár Pridávanie položky účtovného rozpisu, v ktorom prepínačom určíte
druh položky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete konkrétnu položku (v uvedenom prípade
82
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
zdravotné poistenie). V spodnej časti formulára zadáte účty pre rozúčtovanie. Opäť platí,
že syntetické účty (vždy prvé pole) zadávať nemusíte, lebo sú nastavené v pozadí programu
podľa platnej Rámcovej účtovej osnovy. Pole je zobrazené pre prípad, že by ste chceli
preddefinovaný účet zmeniť.
Pridávanie položiek rozpisu potvrďte tlačidlom Ok. Takto pridaný rozpis účtovania bude
pri rozúčtovaní uprednostnený pred preddefinovaným rozpisom programu.
TIP: Zadané podmienky účtovania pre firmu sú všeobecné, po každom vygenerovaní mzdy
budú automaticky použité. V prípade potreby je možné ešte rozúčtovanie upravovať, a to
priamo v tvorbe výplaty na záložke Rozúčtovanie.
3.6.3
ŠTRUKTÚRA PODNIKU
Štruktúra podniku slúži na zachytenie a zobrazenie organizačného členenia spracovávanej firmy.
Využíva sa pri zadávaní pracovných údajov v Personalistike a pri rozúčtovávaní zložiek mzdy
na strediská. Štruktúru môžete zadefinovať po výbere z menu programu Organizácia →
Štruktúra podniku. Zobrazí sa formulár, kde sa v ľavej časti nachádza rozbaľovací strom
s doteraz zadefinovanou štruktúrou podniku. Po založení novej firmy je v nej zobrazené iba
najvyššie stredisko, ktorým je celá firma.
TIP: Kód strediska sa v organizačnej štruktúre zobrazuje vtedy, ak je v nastaveniach
programu (Olymp → Nastavenia programu) zapnutá voľba Kód útvaru v org.
štruktúre.
TIP: Odporúčame vyplniť pole PSČ, nakoľko je to povinný údaj (PSČ je kódom pracoviska)
v prípade, ak má zamestnávateľ povinnosť zasielať štatistické údaje pre Treximu.
TIP: Organizačnú štruktúru môžete vidieť aj na informatívnej karte v hlavnom okne.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
83
V hornej časti formulára je možné pomocou poľa Nájdi rýchlo vyhľadávať príslušné stredisko a
pomocou rozbaľovacieho zoznamu usporiadavať strediská podľa názvu alebo kódu
strediska.
Ďalšie útvary do štruktúry pridávate tlačidlami Pridaj podriadený útvar alebo Pridaj
rovnocenný útvar. Prvým pridáte útvar, ktorý je organizačne súčasťou (podstrediskom) práve
vybraného útvaru, druhým pridáte útvar, ktorý je na rovnakej úrovni ako práve vybraný útvar
(rovnocenný útvar nemôžete pridať útvaru reprezentujúcemu organizáciu ako celok).
TIP: V programe môžete pridať útvary organizačnej štruktúry až do štvrtej úrovne.
Pri pridávaní nového strediska sa v oboch prípadoch zobrazí formulár Pridávanie nového
útvaru. V tomto formulári je potrebné vyplniť najmä názov (pole Útvar) a kód útvaru.
Kód útvaru je najviac 5-znakový text, používaný pre rýchlejšiu identifikáciu útvaru.
Dobrovoľne môžete zadať ďalšie údaje – adresu, telefón a fax strediska a údaje o bankovom
účte strediska.
TIP: Kód útvaru použijete napríklad pri rozúčtovávaní zložiek mzdy na strediská.
Do poľa Poznámka si môžete zadať vlastnú poznámku k stredisku, v poli Úseky zadajte počet
pracovísk daného útvaru.
POZNÁMKA: Voľba Útvar zobraziť na 2. strane výkazu pre Sociálnu poisťovňu
mala význam v minulom období, keď sa strediská evidovali v prílohe výkazu pre zákonné
poistenie organizácie za škody.
Zadefinované údaje potvrďte tlačidlom Ok. Ak potrebujete opraviť údaje o niektorom stredisku,
použite tlačidlo Oprav. Pre zobrazenie údajov bez možnosti opravy použite tlačidlo Ukáž. Pokiaľ
chcete niektorý z útvarov organizačnej štruktúry vymazať, použite tlačidlo Vymaž. Ak má tento
útvar pod sebou definované ďalšie podriadené strediská, budú zrušené aj tie. Program na to
upozorní a vyžiada potvrdenie vykonávanej operácie. Pokiaľ boli k vymazanému útvaru pridelení
nejakí zamestnanci, budú automaticky preradení k najvyššiemu útvaru štruktúry, čiže k samotnej
firme. Priradenie zamestnancov k jednotlivým útvarom je bližšie popísané v kapitole
4.2 Personalistika [str. 101].
Pre ukončenie práce s organizačnou štruktúrou použite tlačidlo Návrat. V prípade, že formulár ste
vyvolali z iného miesta programu pri výbere strediska, je tu zobrazené ešte tlačidlo Prenos,
ktorým prenesiete údaje o vybranom stredisku do pôvodného formulára.
3
84
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
3.6.4
VÝPLATNÉ ÚTVARY
Výplatné útvary sú miesta, v ktorých si zamestnanci firmy preberajú výplatu. Rozdelenie
zamestnancov podľa výplatných miest využijete pri tlači výplatných a zálohových listín, ako aj
mincovky pre každé výplatné miesto zvlášť. Toto rozdelenie je nepovinné a zároveň nezávislé
na priradení zamestnanca ku stredisku (popísané v predchádzajúcej kapitole).
Zoznam výplatných útvarov firmy vyvoláte výberom z menu programu Organizácia → Výplatné
útvary. Zobrazí sa formulár Výplatné útvary, v ktorom sú zobrazené všetky doteraz definované
výplatné miesta firmy.
Ďalší výplatný útvar pridáte tlačidlom Pridaj. Vo formulári Pridávanie nového výplatného
útvaru je povinné zadať iba názov útvaru, dobrovoľne môžete zadať telefónne číslo a
poznámku k útvaru. Zadané údaje uložíte tlačidlom Ok.
Ak je formulár Výplatné útvary vyvolaný z iného miesta programu (napr. evidencie
Personalistika), obsahuje aj tlačidlá Prenos a Prázdny, pomocou ktorých prenesiete
do pôvodného formulára údaje o výplatnom mieste. Tlačidlo Prázdny použijete, ak chcete zrušiť
priradenie zamestnanca k útvaru.
3.6.5
ZÁKAZKY
Zákazky môžete využiť pri rozúčtovaní miezd zamestnancov podľa zákaziek vašej firmy, pri
ktorých chcete sledovať mzdové náklady. Zoznam zákaziek zobrazíte po výbere z menu
programu Organizácia → Zákazky. Nad tabuľkou sa nachádza rozbaľovací zoznam Druh,
v ktorom zvolíte aké zákazky majú byť v zozname zobrazené (všetky, skončené, neskončené).
Ďalej tu nájdete panely nástrojov Triedenie a Vyhľadávanie, ktoré sú bližšie popísané
v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34].
Pod tabuľkou sa štandardne nachádzajú tlačidlá Pridaj (pre pridanie záznamu), Oprav
(pre opravu záznamu), Ukáž (pre prezeranie záznamu bez možnosti uloženia zmien) a Vymaž
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
85
(pre vymazanie záznamu). V pravom dolnom rohu aj tlačidlo Návrat pre ukončenie práce
so zoznamom zákaziek.
Formulár Zoznam zákaziek možno v programe použiť ako číselník pri rozúčtovávaní zložiek
mzdy. Vtedy sa v pravom dolnom rohu zobrazí aj tlačidlo Prenos. Po jeho stlačení sa kód zákazky
prenesie do údajov v zložke mzdy a čiastka uvedená v tejto zložke sa označí ako náklad príslušnej
zákazky.
Pomocou tlačidla Pridaj sa do tabuľky pridávajú nové zákazky. Po vyplnení údajov formulára,
ktorý sa po jeho stlačení zobrazí, a po ich následnom potvrdení tlačidlom Ok, sa údaje o novej
zákazke uložia do databázy. Povinne sa vypĺňajú iba polia Názov zákazky a Kód.
Pole Zadávateľ možno vyplniť priamo alebo ho možno naplniť údajom z číselníka zadávateľov.
Ten sa zobrazí po stlačení tlačidla s lupou, ktoré je umiestnené vpravo od tohto textového poľa.
Voľbu Hotové zapnite iba v prípade, že zákazka už bola ukončená. To vám v zozname zákaziek
dovolí jednoduchým spôsobom od seba oddeliť aktuálne a už dokončené zákazky. Do poľa
Poznámka môžete ku každej zákazke napísať ľubovoľný text.
3.6.6
ČINNOSTI
Činnosti môžete využiť pri rozúčtovaní miezd zamestnancov podľa jednotlivých činností vašej
firmy, pri ktorých chcete sledovať mzdové náklady. Zoznam činností zobrazíte po výbere z
menu programu Organizácia → Činnosti. Nad tabuľkou nájdete panely nástrojov Triedenie a
Vyhľadávanie, ktoré sú bližšie popísané v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34].
Pod tabuľkou sa štandardne nachádzajú tlačidlá Pridaj (pre pridanie záznamu), Oprav
(pre opravu záznamu), Ukáž (pre prezeranie záznamu bez možnosti uloženia zmien) a Vymaž
3
86
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
(pre vymazanie záznamu). V pravom dolnom rohu aj tlačidlo Návrat pre ukončenie práce
so zoznamom činností.
Zoznam činností možno v programe použiť ako číselník pri rozúčtovávaní zložiek mzdy. Vtedy sa
v pravom dolnom rohu zobrazí aj tlačidlo Prenos. Po jeho stlačení sa kód činnosti prenesie do
údajov v zložke mzdy a čiastka uvedená v tejto zložke sa označí ako náklad príslušnej činnosti.
3.7 PRIPOMIENKOVAČ
Pripomienkovač slúži na zadávanie a evidovanie udalostí a pripomienok. Udalosti si môžete iba
poznačiť alebo si aj rôznym spôsobom nastaviť ich pripomínanie.
POZNÁMKA: Modul Pripomienkovač je prístupný iba v zostave programu OLYMP
Profesionál.
TIP: Do užívateľkých práv je pridaný Pripomienkovač s možnosťou nastavenia všetkých
užívateľských práv úloh v plánovači.
Vyvoláte ho výberom z hlavného menu Firma → Pripomienkovač. Zobrazí sa formulár
pripomienkovača, ktorý môže byť zobrazený ako kalendár alebo tabuľka. Štýl zobrazenia zvolíte
v pravom hornom rohu v časti Nastavenia. Ďalej sa v tejto časti nachádza možnosť filtrovania
pripomienok podľa užívateľov, pre ktorých bola pripomienka zadaná. Užívateľa, ktorého
pripomienky chcete zobraziť, vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu.
TIP: V základnom okne evidencií Personalistika, Výpočet mzdy a Zúčtovanie preddavkov je
možné Pripomienkovač vyvolať aj kliknutím na pravé tlačidlo myši.
ZOBRAZENIE KALENDÁR
Zobrazenie Kalendár je podobné štýlu „Outlook“. Dominantnou časťou tohto formulára je
zobrazenie kalendárnych dní.
K jednotlivým dňom sú pripojené úlohy týkajúce sa konkrétneho dňa. V pravej časti sa nachádza
lišta kalendára s mesiacmi, medzi ktorými môžete prechádzať pomocou šípok. Pre rýchlejší
prechod na iný mesiac kliknite na názov mesiaca a z ponúknutého zoznamu si vyberte mesiac, na
ktorý chcete prejsť.
Počet zobrazených dní zvolíte pomocou ikoniek v lište pripomienkovača (napr. jeden deň, päť dní,
sedem dní alebo celý mesiac). Ďalšou možnosťou voľby zobrazených dní je označiť ich ťahom
myši v lište kalendára na pravej strane.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
87
3
Jednotlivé udalosti sú zobrazené vo forme okienok v poli dňa, kedy sa majú vykonať. Zelenou
farbou je zvýraznená udalosť, ktorá nie je priradená konkrétnemu užívateľovi (t.j. zobrazí sa
všetkým užívateľom), tyrkysovou farbou zase udalosť, ktorá je automaticky pridaná z inej
evidencie (napr. evidencia preukazov). Uchopením a ťahom myšou môžete jednotlivé udalosti
presúvať na iný deň, resp. na inú hodinu v rámci toho istého dňa. Roztiahnutím okrajov okna
udalosti môžete predĺžiť alebo skrátiť trvanie konkrétnej udalosti.
ZOBRAZENIE TABUĽKA
Formu zobrazenia pripomienok v tabuľke zvolíte v časti Nastavenie. V hornej časti sa nachádza
panel Výber položiek. Výberom si zvolíte zobrazenie všetkých alebo čakajúcich položiek
(položky, ktoré nie sú vybavené).
Pomocou panela Triedenie môžete zoradiť záznamy podľa zvoleného stĺpca vzostupne alebo
zostupne, a to v dvoch úrovniach (podľa dvoch stĺpcov). Bližší popis panelov nájdete v kapitole
2.3 Panely nástrojov [str. 34].
V pravej časti sa okrem Nastavenia nachádza časť Tabuľka s možnosťou vyhľadávania
a filtrovania medzi pripomienkami. Pomocou poľa Nájdi vyhľadáte vyhovujúce pripomienky podľa
zadaného textu. Vyhľadávanie prebieha priebežne s písaním textu. Po dopísaní textu sa v tabuľke
zobrazia pripomienky, ktoré hľadaný text obsahujú.
88
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Pripomienky môžete filtrovať aj podľa obdobia. Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte obdobie,
za ktoré chcete pripomienky zobraziť.
PRIDANIE NOVEJ PRIPOMIENKY
Novú pripomienku pridáte stlačením tlačidla Pridaj alebo dvojklikom v poli pripomienkovača
(platí pre zobrazenie Kalendár).
TIP: Pripomienku je možné pridať aj z Personalistiky z evidencie preukazov (kapitola
4.2 Personalistika [str. 101] časť Kvalifikácia).
Zobrazí sa formulár Pripomienkovač, kde v rozbaľovacom zozname Komu určite, pre ktorého
užívateľa je udalosť definovaná. V časti Predmet zadáte názov a text pripomienky. V strednej
časti formulára do políčka Začiatok zadáte dátum a čas začiatku udalosti. Po zapnutí voľby
Koniec pridáte dátum a čas ukončenia udalosti.
Zapnutím voľby Pripomínať sprístupnite nastavenie pripomínania. V políčku Pripomínať pred
si nastavite dobu koľko pred dátumom a časom udalosti sa má pripomienka pripomenúť.
Ak nechcete pripomínať udalosť vopred, vyberiete si z rozbaľovacieho zoznamu možnosť “–-„ .
Políčko Čas pripomienky zobrazuje dátum a čas, kedy sa pripomienka zobrazí pred stanoveným
termínom začiatku udalosti.
Zapnutím voľby Opakovať pripomenutie umožníte definovať interval opakovania. Ten si
nastavíte v políčkach Každý, kde môžete zvoliť každý x-tý deň, týždeň alebo mesiac
(napríklad každý týždeň, alebo každý druhý týždeň a pod.). V prípade, že dátum pripomenutia
pripadne na deň pracovného voľna, v políčku V neprac. dni. si z rozbaľovacieho zoznamu
vyberiete jednu z nasledovných možností: pripomínať, nepripomínať, pripomínať deň pred,
pripomínať deň po.
Ak máte nastavené opakovanie pripomínania výberom týždeň alebo mesiac sprístupní sa tlačidlo
Rozšírené nastavenia. Ak naň kliknete, zobrazí formulár, kde si špecifikujete ďaľšie nastavenia.
V prípade, ak je zvolená voľba Týždenne, nastavujete interval opakovania v políčku Každý
výberom pomocou šípok na každý x-tý týždeň a taktiež označujete aj konkrétne dni
pripomínania.
3 PRVÉ KROKY V PROGRAME
89
3
V prípade, ak máte zvolenú voľbu Mesačne volíte si konkrétne dni a mesiace pripomínania. Ak je
označený prepínač Deň pomocou šípok si zvolíte požadovaný deň, ak je označený prepínač
Každý vyberáte si z rozbaľovacieho zoznamu poradie týždňa a deň, v ktorom sa má pripomienka
zobrazovať. Časť V týchto mesiacoch slúži na označovanie mesiacov pripomínania..
Voľba Naviazané na pracovníka umožňuje zvoliť zamestnanca, ktorého sa udalosť týka.
Zamestnanca môžete zvoliť zadaním osobného čísla alebo výberom z rozbaľovacieho zoznamu.
Voľba Pre tento raz vybavená slúži na evidovanie stavu pripomienky.
PRIPOMÍNANIE UDALOSTÍ
Keď je potrebné vybaviť príslušnú udalosť (deň, čas), zobrazí sa informačná bublina na lište
vašich Windows v oblasti oznámení (zvyčajne vpravo dole), a to buď pri prihlásení sa do databázy
danej firmy alebo počas behu programu podľa nastavenia pripomínania.
Ak na túto bublinu nekliknete, po pár sekundách zmizne a v oblasti oznámení ostane ikonka
programu OLYMP (rovnaký efekt dosiahnete kliknutím pravým tlačidlom myši na bublinu). Okno
90
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
pripomienok môžete potom zobraziť dvojitým kliknutím na túto ikonku. Kliknutím na bublinu
ľavým tlačidlom myši zobrazíte okno pripomienok okamžite. Okno pripomienky bude vyzerať
nasledovne:
V hornej časti tabuľky sú zobrazené udalosti, ktoré je v tento deň potrebné vybaviť. Kliknutím na
tlačidlo Zrušiť všetky nastavíte všetky pripomienky ako vybavené. Cez Uprav vstúpite do
formulára zvolenej pripomienky a môžete ju editovať, cez Vybaviť/Ponechať zmeníte stav
pripomienky na vybavená/nevybavená u všetkých užívateľov, ktorým je táto pripomienka určená.
Časť Naviazané na pracovníka sa zobrazí iba v prípade, ak bola daná pripomienka priradená
ku konkrétnemu pracovníkovi. Stlačením tlačidla Prejdi na pracovníka program otvorí evidenciu
Personalistika a vyberie daného pracovníka. Pripomínanie tohto typu pripomienky môžete
presunúť na neskorší čas alebo termín. Slúži na to dátové pole Odložiť pripomienku, kde si
z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete dobu odkladu a stlačením tlačidla Odlož potvrdíte odklad.
91
4
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
91
SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A
MZDOVEJ AGENDY
Program obsahuje 7 základných evidencií – Personalistika, Výpočet miezd, Prevodné
príkazy, Finančná štatistika, Zúčtovanie preddavkov, Plán dovoleniek, Plán školení
(posledné dve sú dostupné iba v zostave OLYMP Profesionál). Tieto evidencie sú navzájom veľmi
úzko prepojené a vytvárajú tak jednotný celok.
Pri výpočte miezd je najskôr potrebné v Kalendári určiť spracovávané obdobie. V ňom môžete
opravovať počet pracovných dní a platených sviatkov, ako aj vytvárať a meniť pracovné
kalendáre. Všetky personálne údaje sa zadávajú a opravujú v evidencii Personalistika.
Samostatný výpočet miezd, na základe zadaných informácií, sa vykoná až v evidencii Výpočet
miezd. Prostredníctvom voľby Prevodné príkazy vytvoríte príkazy na úhradu prostriedkov
do poisťovní, na Daňový úrad a účty zamestnancov. Ďalšou evidenciou je Finančná štatistika,
ktorá v sebe obsahuje položky jednotlivých prevodných príkazov a umožní vám ich hromadné
zobrazenie. Koncoročné zúčtovanie preddavkov dane a zdravotného poistenia uskutočníte
pomocou voľby Zúčtovanie preddavkov. V evidencii Plán dovoleniek môžete svojim
zamestnancom naplánovať dovolenku na celý rok dopredu, táto sa potom bude postupne
prenášať aj do generovaných miezd. V jednotlivých kapitolách sa budeme teraz postupne venovať
kalendáru a všetkým šiestim evidenciám a podrobne popíšeme prácu s nimi. Evidencia školení
poskytuje informácie o školeniach a zoznam ľudí, ktorí sa školení zúčastnili.
4.1 Práca s kalendárom .......................................93
4.2 Personalistika ..............................................101
4.3 Výpočet miezd .............................................129
4.4 Prevodné príkazy .........................................147
4.5 Finančná štatistika ......................................154
4.6 Zúčtovanie preddavkov ...............................156
4.7 Plán dovoleniek ...........................................162
4.8 Evidencia školení .........................................166
4
92
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
93
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
93
4.1 PRÁCA S KALENDÁROM
4.1.1
ROČNÝ KALENDÁR
Skôr, ako začnete spracovávať mzdy zamestnancov, je potrebné určiť mesiac, pre ktorý sa budú
počítať. Zvolený mesiac sa vždy zobrazuje na paneli nástrojov Tvorba mzdy (kapitola
2.3 Panely nástrojov [str. 34]) v rozbaľovacom zozname. Pomocou tohto zoznamu môžete
podľa potreby vybrať iný mesiac. Zmeniť mesiac môžete aj v tabuľke Ročný kalendár, ktorú
zobrazíte výberom z menu programu Mzdy → Kalendár. Z tohto miesta mesiac zmeníte
výberom a následným potvrdením tlačidlom Ok.
TIP: Ročný kalendár zobrazíte aj stlačením tlačidla
mzdy.
na paneli nástrojov Tvorba
Tabuľka Ročný kalendár obsahuje všetky mesiace, pre ktoré sa v aktuálnej firme doteraz robila
personálna a mzdová agenda. Prvýkrát sa zobrazí po pridaní novej firmy, vtedy je úplne prázdna.
TIP: Spracovávať personálnu a mzdovú agendu je možné iba vtedy, ak sa v kalendári
nachádza aspoň jeden neuzavretý mesiac.
Ikona zámky v ľavom stĺpci signalizuje, že daný mesiac je uzavretý. Uzavrieť mesiac môžete
tlačidlom Uzavri. Po uzavretí mesiaca sa toto tlačidlo zmení na Odomkni a môžete ním mesiac
opätovne odomknúť. Viac o uzávierke mesiaca sa dozviete v nasledujúcej kapitole.
Ďalší mesiac pridáte tlačidlom Pridaj. Ak máte v užívateľských nastaveniach zapnutú voľbu
Iba jedno neuzavreté obdobie, program dovolí do tabuľky pridať nový mesiac iba vtedy, ak sú
ostatné mesiace uzavreté alebo ak je tabuľka prázdna. Ak sa v tabuľke nachádza neuzavretý
mesiac, program sa najskôr opýta, či si ho prajete uzavrieť.
Zobrazí sa formulár Tvorba kalendára, v ktorom z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete mesiac a
v textovom poli dopíšete rok. Nový mesiac sa doplní do tabuľky po stlačení tlačidla Ok. Zároveň
sa preň vygenerujú všetky pracovné kalendáre, ktoré boli použité v predošlom mesiaci. Ak sú
4
94
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
v číselníku sviatkov (kapitola 9.9 Štátom uznané sviatky [str. 237]) pre tento mesiac uvedené
nejaké štátom uznané sviatky, tak sa tieto v kalendári automaticky označia ako dni pracovného
pokoja. Ak stlačíte tlačidlo Zruš, pridanie nového mesiaca sa neuskutoční.
TIP: Po pridaní januára program pre pracovníkov v hlavnom pracovnom pomere ponúkne
možnosť preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roku do personálnych údajov nového
roku.
Tlačidlo Vymaž slúži na zrušenie mesiaca. Vymazať možno iba neuzavretý mesiac, pričom
mzdové údaje zamestnancov pre tento mesiac budú takisto vymazané.
Pomocou tlačidla Pracovné kalendáre môžete zadávať a meniť nastavenia pracovných
kalendárov. Práca s týmito kalendármi je popísaná v kapitole 4.1.3 Pracovné kalendáre
[str. 95].
4.1.2
UZÁVIERKA MESIACA
Uzávierka mesiaca slúži na zabránenie ďalším zmenám vo vypočítaných mzdách zamestnancov.
Po jej vykonaní už nie je možné mzdy pracovníkov v tomto mesiaci ďalej upravovať, všetky
dodatočné úpravy môžete urobiť až po opätovnom zrušení uzávierky.
Uzavrieť mesiac môžete dvomi spôsobmi:
vo formulári Ročný kalendár (voľba Mzdy → Kalendár) sa nastavíte na mesiac,
ktorý chcete uzavrieť, a stlačíte tlačidlo Uzavri,
voľbou Mzdy → Mesačná uzávierka.
Po výbere jednej z týchto možností sa zobrazí upozornenie, že uzavreté mzdy nie je možné
upravovať, s otázkou, či chcete v danej operácii pokračovať:
Pri uzávierke program ďalej skontroluje, či pre každý uzatváraný mesiac existuje v evidencii
prevodných príkazov aspoň jeden prevod. V prípade, že tento prevod neexistuje, upozorní na túto
skutočnosť a opäť žiada potvrdenie operácie.
Po uzávierke voľbou Mzdy → Mesačná uzávierka sa do ročného kalendára automaticky pridá
ďalší mesiac, ktorý sa zároveň stane aj aktuálnym, a tým pádom sa zobrazí v rozbaľovacom
zozname na paneli nástrojov.
95
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
95
TIP: Ak uzávierka spôsobí pridanie mesiaca január, program ponúkne aj prenesenie údajov
o nevyčerpanej dovolenke z predchádzajúceho roka.
Mesiace, ktoré ste už uzavreli, sú označené zámkou v ľavom stĺpci. V programe môžete mať naraz
aj viac neuzavretých mesiacov, ak si v užívateľských nastaveniach (kapitola
3.5.4 Užívateľské nastavenia [str. 72]) vypnete voľbu Iba jedno neuzavreté obdobie.
Ak potrebujete v uzavretom mesiaci urobiť nejaké úpravy v mzdových alebo podnikových
údajoch, musíte najskôr zrušiť jeho uzávierku. Uzávierku zrušíte tlačidlom Odomkni vo formulári
Ročný kalendár. Program pri tom zároveň vykoná prepočet vyčerpanej dovolenky pre zvolený
mesiac (kapitola 4.3.4 Prepočet dovolenky [str. 145]). Ak je v užívateľských nastaveniach
zapnutá voľba Iba jedno neuzavreté obdobie, program nedovolí zrušiť uzávierku, ak sa
v kalendári už nachádza iný neuzavretý mesiac. Ponúkne vám však uzávierku tohto mesiaca a
po potvrdení automaticky odomkne zvolený mesiac.
Rušenie uzávierky by ste mali používať uvážlivo. Zásahom do údajov uzavretého mesiaca
sa totiž môže stať, že údaje v nasledujúcich mesiacoch, ktoré už boli na jeho základe vypočítané,
nebudú zohľadňovať vykonané zmeny.
4.1.3
PRACOVNÉ KALENDÁRE
Pracovné kalendáre obsahujú informácie o rozvrhnutí pracovných dní v konkrétnom mesiaci spolu
s dĺžkou pracovnej doby a prípadne pracovných zmenách. Môžete si v nich preddefinovať zložky
mzdy, ktoré majú byť použité v konkrétnom mesiaci a jednotlivé kalendáre priradiť konkrétnym
zamestnancom. Nastavenia týchto kalendárov sa potom použijú pri generovaní miezd.
Meniť nastavenia pracovných kalendárov môžete po stlačení tlačidla Pracovné kalendáre
vo formulári Ročný kalendár alebo priamo v evidencii Personalistika pri zadávaní Mzdových
údajov pracovníka.
Zobrazí sa formulár Pracovné kalendáre, v ktorom môžete prezerať nastavenia pracovných
kalendárov zvoleného roka.
Vo formulári sa okrem názvu zvoleného kalendára nachádza aj jeho základná charakteristika –
dĺžka pracovného dňa, počet pracovných dní/hodín a platených sviatkov a pod.
Pod tabuľkou sa nachádzajú tlačidlá pre prácu s pracovnými kalendármi. Nový kalendár pridáte
tlačidlom Pridaj, už zadefinovaný kalendár opravíte pomocou tlačidla Oprav. Tlačidlom Ukáž
môžete zadefinovaný kalendár prezerať bez možnosti uloženia zmien.
Ak chcete niektorý pracovný kalendár v zvolenom období zrušiť, vyberte ho z rozbaľovacieho
zoznamu, stlačte tlačidlo Vymaž a potvrďte jeho vymazanie. Ak boli k tomuto kalendáru priradení
nejakí pracovníci (pracovníkov priradíte ku kalendáru v evidencii Personalistika), tak po jeho
vymazaní budú automaticky preradení k štandardnému pracovnému kalendáru. Ten ako jediný nie
4
96
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
je možné z programu vymazať, je automaticky vygenerovaný pri založení firmy podľa
nastaveného týždenného pracovného času v podnikových údajoch (Organizácia → Podnik).
Ak nie je tento formulár vyvolaný pomocou voľby Mzdy → Kalendár, obsahuje aj tlačidlo
Prenos.
NOVÝ PRACOVNÝ KALENDÁR
Nový pracovný kalendár zadáte stlačením tlačidla Pridaj. Zobrazí sa formulár Pridávanie
pracovného kalendára, ktorý v ľavej časti obsahuje zoznam mesiacov a v pravej časti samotné
nastavenia kalendára. Nastavenia kalendára sa vždy týkajú mesiaca, zvoleného v ľavej časti.
V prvom textovom poli formulára zadajte Názov pracovného kalendára. Voľbu Zmenový
kalendár označíte v prípade, že definujete pracovný kalendár pre zamestnanca, ktorý má
nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas podľa § 87 Zákonníka práce a pracuje na zmeny.
Označenie bude mať vplyv na výpočet nároku na dovolenku zamestnanca. Ďalej nastavte
parametre kalendára na karte Kalendárne dni a Zložky mzdy.
KARTA KALENDÁRNE DNI
Na karte Kalendárne dni presne nastavíte, ktoré dni sú pracovné a ktoré nie, koľko hodín má
pracovný deň, či ide o zmenový kalendár a pod. Hlavnú časť tejto karty tvorí denný kalendár
zvoleného mesiaca, v ktorom sú farebne rozlíšené pracovné dni, dni pracovného pokoja a sviatky.
V políčku každého pracovného dňa je okrem dátumu uvedený aj počet pracovných hodín.
Pri štandardnom pracovnom kalendári sú pracovné dni nastavené automaticky, ak si potrebujete
nadefinovať iné pracovné dni (napr. pre zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny), zvoľte si nový
pracovný kalendár a urobte potrebné zmeny na tejto karte.
Dni pracovného voľna a pracovného pokoja sú označené červenou farbou, pracovné dni čiernou.
Ak pripadne na sobotu alebo nedeľu zároveň sviatok, program tento deň zobrazí fialovou farbou.
97
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
Názvy dní (Po – Ne) označujú pracovné dni v týždni. Pokiaľ je napríklad vo vašej firme sobota
bežným pracovným dňom, je potrebné, aby v tomto zozname bola označená čiernou farbou.
Dosiahnete to stlačením tlačidla s nápisom So – všetky dni v danom stĺpci sa vysvietia na čierno.
Opätovným stlačením tohto tlačidla sa vrátite k pôvodnému stavu.
Po stlačení tlačidla pracovného dňa (označený čiernym číslom) tento zmeníte na platený sviatok
(zmení sa na červený). V prípade, že platený sviatok pripadá na deň pracovného pokoja, do počtu
dní sviatkov sa nezapočíta (označí sa fialovo). Opätovné stlačenie teraz už plateného sviatku
spôsobí jeho zmenu na bežný pracovný deň (poprípade deň pracovného pokoja).
Každé stlačenie ľubovoľného dňa v pracovnom týždni (Po – Ne) alebo konkrétneho dňa v mesiaci
zároveň spôsobí aj prepočet pracovných dní a hodín, ako aj dni a hodiny platených sviatkov
v pravej časti tejto karty. Presný počet dní a hodín možno zadať aj priamo do príslušných
textových polí. Tieto údaje sa následne použijú pri generovaní a výpočte mzdy zamestnancov.
V pravej časti tejto karty sa nachádzajú ďalšie základné nastavenia pracovných kalendárov:
V textovom poli Počet hodín bežného pracovného dňa definujete skutočný počet hodín, ktoré
zamestnanec odpracuje počas jedného pracovného dňa. Pracovné dni, pracovné hodiny,
platené sviatky a hodiny sviatkov program automaticky prepočíta podľa nastavenia dní
v dennom kalendári.
Pri zmene počtu pracovných dní (pole Pracovné dni) alebo zmene dĺžky bežného dňa
(pole Počet hodín bežného pracovného dňa) sa automaticky prepočíta i počet pracovných
hodín v zvolenom období (pole Pracovné hodiny).
Voľba Hodiny prepočítať podľa úväzku pracovníka súvisí s dĺžkou bežného pracovného dňa
zamestnancov priradených tomuto kalendáru. Ak má napríklad pracovník nastavený polovičný
úväzok, dĺžka pracovného dňa v kalendári je 8 hodín a táto voľba je zapnutá, potom mu
pri tvorbe výplaty program nastaví dĺžku dňa na 4 hodiny. V prípade, že voľba je vypnutá, tak typ
úväzku nastavený v Personalistike (plný, polovičný a pod.) sa nevezme do úvahy. To isté platí
pre zložky mzdy prebrané z kalendára (pri zapnutej voľbe sa prepočítavajú).
KARTA ZLOŽKY MZDY
Na karte Zložky mzdy nie je potrebné zadávať zložky mzdy, nakoľko tieto sa jednotlivým
zamestnancom zadávajú priamo v Personalistike na karte Zložky mzdy. V tomto formulári si
97
4
98
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
pridávajte zložky mzdy iba v ojedinelých prípadoch. Podrobný príklad takéhoto zadania nájdete
v kapitole 10.5 Použitie pracovných kalendárov [str. 250].
Pridať, opraviť alebo vymazať zložku mzdy umožňujú tlačidlá umiestnené v dolnej časti záložky.
Po stlačení tlačidla Pridaj (resp. Oprav) sa zobrazí formulár Pridávanie (Oprava) zložky
mzdy, ktorý je podrobne popísaný v kapitole 4.3 Výpočet miezd [str. 129]. Ak výpočtový
vzorec niektorej zo zadaných zložiek obsahuje údaje viazané na konkrétneho pracovníka
(napríklad priemer na dovolenku), výsledná čiastka sa prepočíta až pri generovaní jeho výplaty.
Opravovať údaje o zložkách mzdy môžete aj priamo v tabuľke vo formulári Pracovné
kalendáre. Pod tabuľkou sa nachádza riadok, v ktorom sú vypísané všetky dni spracovávaného
obdobia. Riadok s kalendárom je viazaný na aktuálnu zložku mzdy v tabuľke a nie je aktívny,
ak je tabuľka prázdna alebo ak aktuálna zložka mzdy nepovoľuje zadávanie počtu dní. Funkcia
tlačidiel umiestnených v tomto riadku je rovnaká, ako vo formulári Pridávanie zložky mzdy.
Tlačidlá so znakmi < a > nahrádzajú voľby Z minulého mesiaca a Neukončené.
POZNÁMKA: Počet desatinných miest dní a hodín v tabuľke sa mení tak, aby sa zachovala
maximálna presnosť zobrazených údajov. Maximálny možný počet desatinných miest pre dni je
2 a pre hodiny 3. V uzatvorenom mesiaci je to však vždy iba jedno desatinné miesto.
ZMENOVÝ KALENDÁR
Označením voľby Zmenový kalendár sa zaktívni dátové políčko Nastavenie s formulárom
Nastavenie zmien pre zmenový kalendár, kde si nadefinujete pracovné zmeny pre
zamestnanca, ktorý má pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý. Pred definovaní zmien
v programe pre konkrétneho zamestnanca je potrebné, aby ste si najskôr vytvorili harmonogram
práce pre zamestnanca.
V hornej časti formulára zadáte obdobie, v ktorom zmenový kalendár platí a nadefinujete, ktoré
sú pracovné dni pre zamestnanca. Ak sú zmeny pracovníka rozložené podľa harmonogramu i na
sviatky, označíte políčko Definovať pracovné zmeny aj počas sviatkov. Označením tohto
políčka program vygeneruje zmeny pracovníka i na dni, ktoré sú v kalendári evidované ako
sviatky. V opačnom prípade necháte políčko neoznačené.
Po označení políčka Vytvoriť na konkrétne dni v týždni určite v dátovom políčku počet
týždňov v cykle počet týždňov s rôznym usporiadaním zmien, na ktoré je cyklus zmien
vypracovaný. Program Vám v ďalšom kroku ponúkne pracovné dni, ku ktorým si nadefinujete
presný počet odpracovaných hodín, ktoré pripadnú na daný deň zmeny.
99
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
99
4
V prípade, že ste si označili políčko Vytvoriť bez ohľadu na dni v týždni, program vygeneruje
pravidelne sa opakujúce zmenové cykly bez ohľadu na dni v týždni. Označenie tohto políčka Vám
zabezpečí, že zmeny nebudú viazané na konkrétny deň, budú sa však pravidelne opakovať v
chronologickom slede, ktorý ste si nastavili. Do políčka počet dní v cykle zadáte počet dní
referenčného obdobia.
100
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
TIP: Počet zmien v týždni si zapamätajte, budete ho potrebovať zadať pri evidencii
pracovného pomeru (kapitola 4.2 Personalistika [str. 101]) ako počet dní v pracovnom
týždni.
Počet hodín pripadajúci na jednu zmenu vpíšete k príslušnému dňu do stĺpca Počet hodín
zmeny Ak na daný deň pripadne voľno, je potrebné vpísať text "voľno", resp. ho vybrať z
rozbaľovacieho zoznamu. Text voľno sa automaticky doplní aj vtedy, ak zadáte počet hodín 0.
Po stlačení tlačidla Dokončiť program zohľadní celé nastavenie zmien. Na záložke kalendárne dni
tieto zmeny rozloží v zmysle Vami nadefinovaných zmien a počtu hodín na jednotlivé dni v
mesiaci. Zároveň Vám program automaticky prepočíta Počet zmien v týždni, ktoré následne
uvediete v evidencii Pracovné pomery - úväzok, do políčka počet dní. Ak stlačíte tlačidlo Zruš,
zmeny sa neuložia.
101
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
101
KARTA ZLOŽKY MZDY
Na karte Zložky mzdy nie je potrebné zadávať zložky mzdy, nakoľko tieto sa jednotlivým
zamestnancom zadávajú priamo v Personalistike na karte Zložky mzdy. V tomto formulári si
pridávajte zložky mzdy iba v ojedinelých prípadoch. Podrobný príklad takéhoto zadania nájdete
v kapitole 10.5 Použitie pracovných kalendárov [str. 250].
Pridať, opraviť alebo vymazať zložku mzdy umožňujú tlačidlá umiestnené v dolnej časti záložky.
Po stlačení tlačidla Pridaj (resp. Oprav) sa zobrazí formulár Pridávanie (Oprava) zložky
mzdy, ktorý je podrobne popísaný v kapitole 4.3 Výpočet miezd [str. 129]. Ak výpočtový
vzorec niektorej zo zadaných zložiek obsahuje údaje viazané na konkrétneho pracovníka
(napríklad priemer na dovolenku), výsledná čiastka sa prepočíta až pri generovaní jeho výplaty.
Opravovať údaje o zložkách mzdy môžete aj priamo v tabuľke vo formulári Pracovné
kalendáre. Pod tabuľkou sa nachádza riadok, v ktorom sú vypísané všetky dni spracovávaného
obdobia. Riadok s kalendárom je viazaný na aktuálnu zložku mzdy v tabuľke a nie je aktívny,
ak je tabuľka prázdna alebo ak aktuálna zložka mzdy nepovoľuje zadávanie počtu dní. Funkcia
tlačidiel umiestnených v tomto riadku je rovnaká, ako vo formulári Pridávanie zložky mzdy.
Tlačidlá so znakmi < a > nahrádzajú voľby Z minulého mesiaca a Neukončené.
POZNÁMKA: Počet desatinných miest dní a hodín v tabuľke sa mení tak, aby sa zachovala
maximálna presnosť zobrazených údajov. Maximálny možný počet desatinných miest pre dni je
2 a pre hodiny 3. V uzatvorenom mesiaci je to však vždy iba jedno desatinné miesto.
4.2 PERSONALISTIKA
Evidencia Personalistika slúži na zadávanie personálnych údajov zamestnancov firmy. Otvoríte
ju výberom z menu programu Personalistika → Personalistika.
TIP: Personalistiku otvoríte aj stlačením tlačidla
na paneli nástrojov Tvorba mzdy.
Po jej výbere sa v hlavnom okne programu zobrazí zoznam pracovníkov, ktorých údaje už boli
do programu zadané, a ktorí vyhovujú zvoleným výberovým podmienkam (kapitola 2.5 Práca
s tabuľkou [str. 43]).
4
102
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Pomocou nástrojov panela Triedenie (kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]) môžete určiť
v akom poradí budú údaje v tabuľke zobrazené. Prvotné triedenie nadol vykonáte aj kliknutím
myšou na záhlavie stĺpca, podľa ktorého chcete záznamy triediť.
Vybrať zamestnanca môžete jednoduchým kliknutím na riadok tabuľky, v ktorom sa jeho údaje
nachádzajú. Ak je tabuľka rozsiahlejšia, môžete použiť nástroje panela Vyhľadávanie. Podrobný
popis spôsobu vyhľadávania nájdete v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34].
Náhľad uložených informácií o pracovníkovi môžete vidieť aj na informatívnej karte Údaje
pracovníka (popis informatívnych kariet nájdete v kapitole 2.4 Informatívne karty [str. 39]).
V spodnej časti formulára sa nachádzajú tlačidlá pre prácu so záznamami evidencie. Tlačidlo
Pridaj slúži na pridávanie nového zamestnanca. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Pridávanie
nového pracovníka. Rovnaký formulár sa zobrazí aj po výbere pracovníka a stlačení tlačidla
Oprav. Opravu údajov môžete vyvolať aj dvojitým kliknutím na riadok daného pracovníka.
Ak chcete naraz opravovať údaje viacerých pracovníkov, je potrebné, aby ste si ich najskôr
označili a následne stlačili tlačidlo Oprav pravým tlačidlom myši. Program bude postupne
zobrazovať formuláre pre opravu údajov jednotlivých pracovníkov. Pracovníkov môžete označiť
dvojitým kliknutím v prvom stĺpci tabuľky alebo pomocou nástrojov na paneli Označovanie
(kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]). Tlačidlo Vymaž slúži na vymazanie všetkých
personálnych aj mzdových údajov zamestnanca. Po jeho stlačení a potvrdení kontrolnej otázky sa
údaje vymažú z databázy a nebude možné ich žiadnym spôsobom obnoviť. Tlačidlo Hromadné
funkcie slúži na hromadné úpravy údajov u viacerých zamestnancov (zložky mzdy – pridanie,
zmena, ukončenie resp. vymazanie, zrážky – pridanie, zmena, ukončenie resp. vymazanie, zmena
strediska, pridanie PN a OČR, pridanie dovolenky). Hromadné funkcie sú prístupné len pre Olymp
– Profesionál.
103
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
103
PRIDANIE NOVÉHO PRACOVNÍKA
Pridať nového pracovníka môžete pomocou tlačidla Pridaj. Ak kliknete na šípku na tomto tlačidle,
zobrazia sa tri voľby – Nového zamestnanca, Kópia aktuálneho zamestnanca a Kópia
aktuálneho zamestnanca – súbežný PP. Voľbou Kópia aktuálneho zamestnanca vytvoríte
presnú kópiu pracovníka, ktorý bol aktuálne vybraný v Personalistike. Do formulára Pridávanie
nového pracovníka sa prenesú všetky údaje pôvodného pracovníka okrem údajov o vypočítanej
mzde.
V prípade, že už máte zamestnanca evidovaného na jeden pracovný pomer a pridávate ho aj na
ďalší (t.j. vytvárate súbežný pracovný pomer), po kliknutí na šípku na tlačidle Pridaj zvolíte voľbu
Kópia aktuálneho zamestnanca - súbežný PP. Otvorí sa okno s údajmi zamestnanca,
na ktorom ste aktuálne nastavení, pričom program automaticky označí, že sa jedná o súbežný
pracovný pomer k už evidovanému základnému pracovnému pomeru (týmto spôsobom je možné
pridávať hlavný pracovný pomer, dohodu, spoločníka, štatutára, iný pracovný vzťah k už
evidovanému pracovnému pomeru). Program bude následne tohto zamestnanca evidovať pre
zdravotné a daňové účely spoločne za všetky takto zadané súbežné pracovné pomery. Ak
vyberiete voľbu Nový záznam, bude formulár pre zadanie údajov o novom zamestnancovi
prázdny.
Formulár Pridávanie nového pracovníka je značne rozsiahly. V jeho ľavej časti sa nachádzajú
nasledovné karty: Personálne údaje, Adresy, Pracovné pomery, Rodinné údaje,
Kvalifikácia, Prac. údaje a prostriedky, Zdravotné poistenie, Evidencia dôchodkov,
Údaje z iného softvéru, Pripojené dokumenty, Mzdové údaje, Zložky mzdy, Zrážky,
Mzdové nastavenia, Zadanie PN a OČR, ktoré obsahujú personálne a mzdové údaje
zamestnanca. Zo všetkých údajov, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých kartách, musíte povinne
zadať iba tie, ktoré sú zvýraznené žltou farbou.
Na kartách Personálne údaje a Adresy je v spodnej časti formulára prístupné tlačidlo Zmeny
pre RLFO.
V prípade, že sa zamestnancovi menia identifikačné údaje, trvalé alebo prechodné bydlisko, je
potrebné zaslať na Sociálnu poisťovňu Registračný list fyzickej osoby "zmenu". Aby program
takýto RLFO vedel urobiť, je potrebné, aby ste tieto zmenené údaje neprepisovali priamo na
kartách Personálne údaje a Adresy ale pridávali ich aj s časovou platnosťou prostredníctvom
tlačidla Zmeny pre RLFO.
Zobrazí sa formulár s troma záložkami: Identifikačné údaje, Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko.
Po kliknutí na tlačidlo Pridaj vypĺňate len tie políčka, v ktorých nastala zmena a dátum od.
Program automaticky aktualizuje tieto zmenené údaje aj priamo na kartách Personálne údaje a
Adresy.
4
104
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V prípade, že nechcete využívať funkciu Evidencia zmien pre RLFO, je možné ju vypnúť cez Firma
→ Nastavenia (3.5.4 Užívateľské nastavenia [str. 72]). Zmenené údaje prepíšete priamo na
kartách Personálne údaje a Adresy, v tomto prípade však program RLFO zmenu neurobí.
PERSONÁLNE ÚDAJE
Karta umožňuje zadávanie osobných údajov o zamestnancovi. Povinne sa musí vyplniť osobné
číslo, meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo (program kontroluje správnosť rodného
čísla na Modulo 11), miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu a štátna príslušnosť.
Po vyplnení rodného čísla, ak je zadané správne, program automaticky vyplní aj dátum narodenia.
V prípade, že zadáte inú štátnu príslušnosť ako Slovenská republika, zobrazia sa ďalšie tri políčka
a to Číslo soc. poistenia v SR - uvediete dočasné rodné číslo, alebo číslo povolenia k pobytu
pridelené Sociálnou poisťovňou cudzincovi. V prípade vyplnenia tohto políčka program uvedie na
mesačnom výkaze do SP namiesto rodného čísla práve uvedené číslo. Ďalšie políčko je Číslo soc.
poistenia v zahr. - uvediete číslo sociálneho poistenia v štáte uvedenom v štátnej príslušnosti.
Do tretieho políčka uvediete Číslo zdrav. poistenia v SR - číslo pridelené zdravotnou
poisťovňou cudzincovi.
Tlačidlá s lupou, ktoré sa nachádzajú vedľa niektorých políčok, slúžia k zjednodušeniu zadávania
údajov do textových polí. Zadávanie sa uskutočňuje prostredníctvom číselníkov, ktoré obsahujú
najčastejšie používané údaje rovnakého typu. Použitím tohto tlačidla sa pri zadávaní miesta alebo
okresu narodenia zobrazí číselník miest (kapitola č. 9.1 Mestá [str. 231]) a pri zadávaní
národnosti a štátnej príslušnosti zápisník užívateľských textov (kapitola č. 9.4 Zápisník
užívateľských textov [str. 233]).
ADRESY
Karta umožňuje zadávanie adresy Trvalého a Prechodného bydliska a e-mailové adresy
zamestnanca. Po kliknutí na tlačidlo s kompasom vedľa políčka s popisným číslom Vás program
automaticky pripojí na internetovú stránku maps.google.com aj so zobrazením presnej polohy
zadanej adresy na mape.
105
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
105
4
Pri zadávaní názvu mesta program automaticky vyhľadá poštové smerové číslo.
Po vyplnení políčka mesta, program automaticky vyplní aj štát, ale len v prípade, ak je tento už
priradený v číselníku miest.
Údaj z políčka E-mail sa prenáša na niektoré tlačivá ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Údaj z tohto políčka sa prenesie aj na kartu Pracovné pomery do políčka E-mail v prípade, že sa
zamestnancovi zasielajú výplatné pásky e-mailom.
Do textového poľa Poznámka môžete podľa vlastného uváženia ku každému zamestnancovi
napísať ľubovoľne dlhý text. Ten sa potom vo forme poznámky vyplní na prvú stranu mzdového
listu a zároveň sa prenesie na tlačivo Pracovné údaje zamestnancov.
PRACOVNÉ POMERY
Pridať, zmeniť alebo ukončiť pracovný pomer je možné prostredníctvom karty Evidencia
pracovných pomerov.
V tabuľke formulára je uvedený zoznam všetkých pracovných pomerov a vyňatí zamestnanca.
Pridať nový záznam umožňuje tlačidlo Pridaj. Pomocou tlačidla Oprav môžete údaje zvoleného
106
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
záznamu zmeniť. Pri ukladaní opravy údajov program kontroluje, či zadaná oprava nie je v
konflikte s iným záznamom, ak áno, upozorní na to. Tlačidlo Ukonči slúži na zobrazenie formulára
na ukončenie pracovno-právneho vzťahu. Ak chcete z tabuľky odstrániť chybne zadané údaje,
použite tlačidlo Vymaž.
Kliknutím na Pridaj, Oprav, Ukončí, Ukaž sa zobrazí formulár Zmena v evidencii
pracovníka, ktorý je uvedený nižšie.
POZOR! Tlačidlo Oprav použite v prípade, ak chcete opraviť už zadefinovaný pracovný
pomer, pričom oprava sa týka celého obdobia trvania pracovného pomeru. Ak chcete zadať
zmenu iba od určitého dátumu, pridajte novú Zmenu pracovnej zmluvy.
Formulár Zmena v evidencii pracovníka obsahuje nasledovné záložky: Základné údaje,
Ďalšie náležitosti zmluvy, Ukončenie, Dohoda o hmotnej zodpovednosti. Ak je
zamestnanec odmeňovaný podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme formulár
obsahuje aj záložku Plat a zaradenie.
V záložke Základné údaje sú informácie, ktoré program používa pri tlači niektorých dokumentov,
najmä pracovnej zmluvy a dohôd. Tieto informácie sú potrebné aj pri výpočte mzdy. Do polí
Dátum vzniku zadajte presný dátum vzniku zmeny v evidencii pracovných pomerov
zamestnanca. O aký druh zmeny ide, určíte prepínačom v hornej časti. Môže ísť o novú
pracovnú zmluvu, dohodu, alebo iný druh zmluvy, zmenu pracovnej zmluvy resp.
dohody, dodatok k pracovnej zmluve resp. k dohode alebo vyňatie z pracovného
pomeru.
Vo formulári sú žltou farbou vyznačené údaje, ktoré je nevyhnutné zadať pre zaevidovanie
pracovného pomeru.
Pri vypĺňaní textových polí môžete použiť Zápisník užívateľských textov (kapitola
9.4 Zápisník užívateľských textov [str. 233]). Dostanete sa doň prostredníctvom tlačidla s
lupou, ktoré je umiestnené vedľa príslušného textového poľa. Využijete ho najmä v prípade, ak
zadávate údaje, ktoré sa často opakujú.
Ak máte v Organizácia - Podnik zapnutú voľbu Verejná správa, môžete na tejto záložke
zvoliť, či je zamestnanec odmeňovaný podľa Zákonníka práce alebo podľa Zákona o
107
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
107
výkone práce vo verejnom záujme. Podľa zvoleného nastavenia sa budú počítať mzdy,
náhrady miezd, príplatky. V prípade označenia odmeňovaný podľa Zákona o výkone práce
vo verejnom záujme sa nezobrazí údaj Dohodnutá odmena, pretože údaje o platovom
zaradení sa zadajú na záložke Plat a zaradenie. Ak bude z rozbaľovacieho zoznamu Typ
zamestnanca vybratý údaj pedagogický zobrazí sa dátové políčko Nárok na 8 týždňov
dovolenky, ktoré si označíte v prípade, ak má mať zamestnanec nárok na 8 týždňov dovolenky.
Pri zadávaní pracovného pomeru typu Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní
práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov, Spoločník, Štatutár alebo Iný pracovný
vzťah je potrebné označiť, či sa jedná o zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom
alebo s nepravidelným príjmom. Podľa uvedeného program následne počíta rozdielne odvody
do Sociálnej poisťovne a rozdielne vykazuje takýchto zamestnancov na výkazoch do Sociálnej
poisťovne.
Pri zadávaní Dohody o brigádnickej práci študentov, na ktorú si zamestnanec uplatňuje
výnimku z dôchodkového poistenia označte toto políčko.
V prípade, že pri zadávaní pracovného pomeru je potrebné určiť aj typ pracovného úväzku
(plný, ¾, ½ atď.) a nevyhovuje vám žiadna z možností ponúkaných v rozbaľovacom zozname,
môžete požadovaný údaj vyplniť aj ručne. Po jeho zmene sa automaticky prepočíta aj údaj
vo vedľajšom poli, ktorý označuje počet hodín pracovného týždňa. Tento údaj sa určí na základe
dĺžky bežného pracovného týždňa, ktorý je zadaný v podnikových údajoch (Organizácia →
Podnik), a podľa typu pracovného úväzku zamestnanca. Údaj v textovom poli Týždeň môžete
samozrejme zmeniť aj zadaním konkrétnej hodnoty. Pri zamestnancoch, ktorí pracujú na zmeny,
je do počtu dní potrebné uviesť počet zmien, ktoré vám program vypočítal po generovaní zmien
v pracovných kalendároch (kapitola 4.1.3 Pracovné kalendáre [str. 95] ).
POZOR! Podľa počtu dní pracovného týždňa sa zamestnancovi určuje nárok na dovolenku,
preto je dôležité tento údaj zadať správne.
TIP: Pri zadávaní dátumu do poľa Na dobu určitú do je možnosť pripomenúť
prostredníctvom pripomienkovača ukončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú.
Po uplynutí určitej doby, pripomienkovač ponúkne predĺženie pracovnej zmluvy.
Pri zadaní kratšieho pracovného úväzku sa sprístupní voľba Skrátené podľa § 49. Túto voľbu je
potrebné zapnúť len vtedy, ak bol úväzok skrátený v zmysle § 49 Zákonníka práce. Tiež sa tu
nachádza voľba Dlhší prac. čas podľa § 85a, ktorú zapnete v prípade, že priemerný pracovný
čas zamestnanca presiahne 48 hodín týždenne.
Záložka Ďalšie náležitosti zmluvy obsahuje ďalšie údaje ako napr. spôsob vyplatenia,
rozsah dovolenky, ďalšie ujednania, odpracované roky a pod.
Odpracované roky a dni, Roky štúdia použije program do Zápočtového listu pre celkové
zohľadnenie odpracovaných rokov a dní. Ďalej je tu možnosť nastavenia ďalšej dovolenky
a dodatkovej dovolenky, ktorá sa po zadaní zohľadní v nároku na dovolenku. Pri zadávaní
máte možnosť vybrať z rozbaľovacieho zoznamu, či ide o dni alebo o týždne.
Dátum ukončenia pracovného pomeru sa zadáva na záložke Ukončenie. V rozbaľovacom
zozname Podľa je možné vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný pomer resp. dohoda
ukončuje (t.j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,...), na základe čoho program vytlačí
správne dokument Ukončenie pracovného pomeru resp. Ukončenie dohody (Dokumenty
→ Personalistika).
Po písomnom uzavretí Dohody o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 Zákonníka práce, kedy
zamestnanec preberá na seba hmotnú zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách,
môžete zadať potrebné údaje v záložke Dohoda o hmotnej zodpovednosti.
4
108
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Pridať nový záznam umožňuje tlačidlo Pridaj. Pomocou tlačidla Oprav môžete údaje zvoleného
záznamu zmeniť. Vo formulári sú žltou farbou vyznačené údaje, ktoré je nevyhnutné zadať:
Dátum od, Inventarizácia dňa, Prevzaté hodnoty. Hodnoty, resp. pracovné prostriedky,
za ktoré zamestnanec bude mať hmotnú zodpovednosť môžete zadať aj cez tlačidlo s lupou.
Údaje sú naviazané na zadané pracovné prostriedky, ktoré má zamestnanec pridelené
v personalistike.
V záložke Plat a zaradenie sa zadávajú údaje o platovom zaradení zamestnancov
odmeňovaných podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Z rozbaľovacieho
zoznamu Tarifná tabuľka je možné vybrať tarifnú stupnicu, podľa ktorej je zamestnanec
odmeňovaný. Zadanie údajov - platová trieda, platový stupeň/pracovná trieda, kariérový
stupeň, kariérová pozícia, započítaná prax roky a dni je potrebné pre tlač dokumentu
Oznámenie o výške a zložení funkčného platu.
Ak chcete zadané údaje v jednotlivých záložkách uložiť, stlačte tlačidlo Ok, v opačnom prípade
stlačte tlačidlo Zruš. Pri ukladaní program najskôr skontroluje, či údaje, ktoré ste zadali do
evidencie pracovných pomerov, sú prípustné a na prípadné chyby vás upozorní.
Pod tabuľkou Evidencia pracovných pomerov sa nachádzajú dve označovacie polia: Výp. pásky
e-mailom a Súbežný PP.
Výpl. pásky e-mailom - toto políčko je potrebné označiť v prípade, že sa zamestnancovi
zasielajú výplatné pásky e-mailom. Pri označení tejto možnosti sa navyše zadáva Heslo, ktoré je
potrebné pre otvorenie výplatnej pásky vo formáte pdf, ktorú zamestnanec dostane na svoj
e-mail.
Súbežný PP - zamestnanca, ktorý má viac súbežne prebiehajúcich pracovných pomerov u jedného
zamestnávateľa, je potrebné do personalistiky zadávať pre každý pracovný pomer zvlášť pod novým
osobným číslom. Takýto postup je potrebný najmä z dôvodu vykazovania tohto zamestnanca do
Sociálnej poisťovne, nakoľko Sociálna poisťovňa vyžaduje mať takéhoto zamestnanca uvedeného
napr. na mesačnom výkaze poistného zvlášť pre každý pracovný pomer na samostatnom riadku.
Pre daňové účely a účely zdravotného poistenia je však potrebné tohto zamestnanca vykazovať len
raz a to v úhrne za všetky pracovné pomery.
Aby program vedel posúdiť, že sa jedná o súbeh PP, je potrebné u tohto zamestnanca označiť
políčko Súbežný PP. Vtedy program eviduje príjmy zo súbežných PP pre zdravotné a
daňové účely spoločne.
Prostredníctvom tlačidla s lupou, ktoré sa nachádza vedľa políčka Súbežný pracovný pomer
s osobným číslom, prepojíte medzi sebou jednotlivé pracovné pomery (resp. osobné čísla), t.j.
určíte, s ktorým pracovným pomerom je aktuálny pracovný pomer v súbehu.
Po označení poľa Súbežný PP je možné označiť aj ďalšie pole a to Základný pracovný pomer.
Týmto označovacím poľom sa určí primárny, resp. nadradený pracovný pomer. Znamená to, že
na niektorých dokumentoch a do ročného zúčtovania prenesie program len tie personálne údaje
zamestnanca, ktoré sú zadané v základnom pracovnom pomere. Taktiež pri generovaní miezd
109
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
109
uplatní program nezdaniteľnú čiastku prednostne pre základný PP a až zvyšok uplatní pre ďalší
súbežný PP.
POZNÁMKA: Zamestnanca, ktorý má súbeh, uvedie program v evidencii Zúčtovanie
preddavkov (kapitola 4.6 Zúčtovanie preddavkov [str. 156]) len raz a to s personálnymi
údajmi zadanými v základnom PP.
POZOR! Mzdy pre zamestnanca, ktorý má súbežné PP, sú prepojené, a preto akákoľvek
zmena v jednej mzde môže spôsobiť automatickú zmenu aj v tej druhej.
RODINNÉ ÚDAJE
Táto karta obsahuje údaje o manželke (manželovi) a deťoch. Niektoré údaje z tohto formulára
program využíva aj pri výpočte mzdy. Jedná sa hlavne o uplatnenie daňového bonusu. Pridávať,
opravovať a vymazávať údaje detí je možné pomocou tlačidiel Pridaj, Oprav a Vymaž.
Po stlačení tlačidla Pridaj alebo Oprav sa zobrazí formulár umožňujúci zadávať alebo opravovať
údaje o dieťati. Povinne sa zadávajú údaje, ktorých textové polia sú zvýraznené žltou farbou. Po
zadaní prípustného rodného čísla program automaticky vyplní aj dátum narodenia. Pri zadávaní
mesta, ak stlačíte tlačidlo s lupou, možno použiť číselník miest (kapitola 9.1 Mestá [str. 231]).
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Daňový bonus určíte, či sa má na dieťa daňový bonus
uplatňovať a v dátumových poliach od - do zadáte mesiace, v ktorých sa má daňový bonus na
príslušné dieťa uplatniť. Uvedené nastavenia program automaticky používa pri výpočte mzdy.
4
110
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Stlačením tlačidla Ok údaje potvrdíte, po stlačení tlačidla Zruš k žiadnej zmene v údajoch
nedôjde.
KVALIFIKÁCIA
Karta umožňuje evidovať údaje o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných školeniach, o dokladoch
z nich získaných a o jazykových znalostiach. Tieto údaje sa evidujú v záložkach: Dosiahnuté
vzdelanie, Školenia, Doklady, Jazyky.
V záložke Dosiahnuté vzdelanie sa zadávajú údaje o dosiahnutom vzdelaní zamestnanca,
škole, roku ukončenia vzdelania, odbore, súčasnom štúdiu a o kóde odboru vzdelania.
Kód odboru vzdelania, sa vyplňuje pre potreby štatistického zisťovania o cene práce Trexima
len pre zamestnancov, ktorí ukončili štúdium v roku 1991 a neskôr. Kliknutím na tlačidlo Vytvor
kód sa zobrazí formulár, po jeho vyplnení sa automaticky vygeneruje kód odboru vzdelania.
Stlačením tlačidla Prenos program automaticky vyplní dátové pole.
Formulár Školenia poskytuje prehľad o absolvovaných školeniach zamestnanca a z nich
získaných preukazoch alebo iných dokladoch..
111
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
Po stlačení tlačidla Pridaj sa zobrazí formulár na zadávanie nových školení. Údaje do dátového
políčka Kategória si vyberáte z rozbaľovacieho zoznamu, kde sú preddefinované 2 typy školení –
jazykové a povinné. Kliknutím na tlačidlo s lupou sa zobrazí zápisník užívateľských textov, kde si
do číselníka môžete doplniť ďalšie kategórie školení. Do políčka Názov zadáte názov školenia.
Dobu trvania školenia zadávate do políčok Dátum začiatku, Dátum konca. Potrebné
obnovovať označíte v prípade, ak chcete sledovať platnosť školenia alebo preukazu. Kliknutím
na ikonku so zvončekom si môžete zadať pripomienku do pripomienkovača, aby vás program
upozornil na koniec platnosti (kapitola 3.7. Pripomienkovač [str. 86]). Ak označíte políčko
Získa preukaz/certifikát, zaktívni sa dátové pole vpravo, kde si môžete z rozbaľovacieho
zoznamu vybrať údaj, ktorý je preddefinovaný v číselníku, alebo stlačením tlačidla s lupou môžete
do zápisníka užívateľských textov pridať nové údaje.
Na formulári Doklady je možné zamestnancovi zadať tie doklady alebo preukazy, ktoré
zamestnanec vlastní. Stlačením tlačidla Pridaj a Oprav sa zobrazí formulár pre vybratie typu
dokladu. Tento je možné vybrať priamo z rozbaľovacieho zoznamu, prípadne iný typ dokladu je
možné pridať prostredníctvom tlačidla s lupou do zápisníka užívateľských textov a následne
preniesť preukaz zamestnancovi.
Na zobrazenom okne môžete vyplniť číslo a platnosť preukazu, prípadne i dátum preškolenia,
poznámku. Pomocou ikonky so zvončekom umiestnenej za údajmi Platí do a Preškolenie si
môžete automaticky pridať pripomienku daného dátumu do pripomienkovača (kapitola 3.7.
Pripomienkovač [str. 86]).
POZNÁMKA: Modul Pripomienkovač je prístupný iba v zostave programu OLYMP
Profesionál.
111
4
112
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Na formulári Jazyky je možné zamestnancovi zadať tie cudzie jazyky, ktoré ovláda. Stlačením
tlačidla Pridaj a Oprav sa zobrazí formulár pre zadávanie znalosti jazykov. Pomocou tlačidla
Vymaž môžete tieto údaje vymazať.
PRAC. ÚDAJE A PROSTRIEDKY
Karta umožňuje priradiť k zamestnancovi príslušné Stredisko a Výplatný útvar prostredníctvom
tlačidla s lupou, ktoré sa nachádzajú za textovými poľami. Po jeho stlačení sa pri zadávaní
strediska zobrazí organizačná štruktúra podniku a pri výplatnom útvare zoznam výplatných
útvarov. Stlačením tlačidla Prenos priradíte zvolený útvar zamestnancovi.
Na formulári sa nachádzajú ešte 3 záložky: Prac. prostriedky, Údaje pre ISCP (Trexima),
Ostatné prac. údaje.
Na záložke Prac. prostriedky je možné zamestnancom priraďovať jednotlivé pracovné
prostriedky z evidencie pracovných prostriedkov alebo priamo už samotné profily pracovných
prostriedkov z evidencie profilov pracovných prostriedkov. Táto evidencia je prístupná len
pri licencii Olymp Profesionál. Evidencia je prepojená aj s modulom Pripomienkovač, tzn. dátum
vrátenia pracovného prostriedku je možné priamo preniesť aj do Pripomienkovača.
113
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
113
4
Záložka Údaje pre ISCP (Trexima) umožňuje zadávať údaje pre štatistické zisťovanie. Údaje
Zamestnanie-KZAM Kód, Zamestnanie–SK ISCO-08 Kód a Pracovná pozícia zadávate
prostredníctvom tlačidla s lupou do číselníka, kde ich vyplníte a odtiaľ ich sem už len prenesiete.
Pri pridávaní nových údajov Zamestnanie-KZAM a Zamestnanie–SK ISCO-08 do zápisníka
užívateľských textov, kliknutím na tlačidlo
vedľa políčka Názov, Vás program automaticky
pripojí na internetovú stránku www.trexima.sk, kde si môžete vyhľadať potrebné údaje.
Do políčok Pracovné miesto–vznik PP, Pracovné miesto–zánik
odmeňovaný podľa vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu požadovaný údaj.
PP, Pracovník
Na záložke Ostatné prac. údaje možete evidovať nasledujúce údaje: Pôvodné povolanie
a Dôvod nástupu.
ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Na karte Zdravotné poistenie sa nachádzajú dve záložky a to: Vznik a zánik ZP a Platiteľ ZP –
štát.
Na karte Vznik a zánik ZP je možné evidovať obdobia, v ktorých bol zamestnanec poistený
v jednotlivých zdravotných poisťovniach. Zadaná zdravotná poisťovňa sa automaticky zobrazí
na prvej strane Mzdového listu. Pre pridávanie záznamov sa zobrazí formulár, kde v poli
Poisťovňa zvolíte zdravotnú poisťovňu.
Zadanie vzniku a zániku zdravotného poistenia pre konkrétnu zdravotnú poisťovňu slúži aj pre tlač
prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní pri zmene zdravotnej poisťovne.
114
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Pri zadávaní zdravotnej poisťovne pre zamestnanca pracujúceho na dohodu o vykonaní práce
alebo dohodu o pracovnej činnosti sa zobrazí nasledovný formulár:
Pokiaľ dohodár pracuje nepretržite 5 dní za sebou, nie je potrebné ho odhlasovať zo
zdravotnej poisťovne na ďalšie 2 po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku. V takomto
prípade stačí zadať začiatok a koniec zdravotného poistenia a vytvorí sa prihláška na začiatku a
odhláška na konci obdobia dohody.
Ak dohodár nepracuje 5 dní po sebe, je potrebné prihlásiť ho na konkrétne dni, kedy pracoval. Pri
pridávaní zdravotnej poisťovne pre takéhoto dohodára je potrebné zapnúť voľbu Dohodár
nepracuje 5 dní po sebe. Následne sa zobrazí nová časť formulára, kde je potrebné vyklikať
reálne odpracované dni. Na základe takto vyklikaných dní sa vytvorí prihláška/odhláška do
zdravotnej poisťovne.
115
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
115
4
Tlačidlo Označ/Odznač pracovné dni slúži na to, že sa automaticky označia/odznačia pracovné
dni podľa pracovného kalendára priradeného zvolenému zamestnancovi.
Ak je vykliknutý prvý deň aktuálneho mesiaca a zároveň posledný deň predchádzajúceho mesiaca,
zobrazí sa zaškrtávacie políčko Vytvor prihlášku na začiatku mesiaca. Ak ho zapnete,
program automaticky vytvorí prihlášku k 1. dňu aktuálneho mesiaca aj napriek tomu, že je
vykliknutý predchádzajúci deň.
Na karte Platiteľ ZP - štát máte možnosť zadávať obdobia, za ktoré je na zdravotné poistenie
platiteľom poistného štát. Tieto údaje program použije na tlačivo Oznámenie zamestnávateľa
pri zmene platiteľa zdrav. poistenia ale najmä pre účely ročného zúčtovania zdravotného
poistenia. Po stlačení tlačidla Pridaj zadávate dôvod, dátumy začiatku a konca obdobia, za ktoré
platí poistenie štát.
EVIDENCIA DÔCHODKOV
Na karte Evidencia dôchodkov zadávate dátum dosiahnutia dôchodkového veku, dátum žiadosti
o dôchodok a dátumy priznania dôchodkov. Prostredníctvom tlačidla Pridaj sa zobrazí formulár,
do ktorého zadáte potrebné údaje a to typ dôchodku a dátum jeho priznania. Podľa týchto údajov
v prípade priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku,
invalidného dôchodku – invalidita 40–70% po dovŕšení dôchodkového veku,
invalidného dôchodku – invalidita nad 70% a výsluhového dôchodku po dovŕšení
dôchodkového veku program vypočíta v mesiaci priznania odvody na invalidné poistenie a
poistenie v nezamestnanosti z alikvotizovaného vymeriavacieho základu.
116
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Je tu tiež možné pridať dátum, kedy zamestnanec žiada o dôchodok (invalidný alebo starobný). K
tomuto dátumu program vyplní ELDP. V prípade, že je za žiadosťou o invalidný dôchodok
zadaný už aj priznaný invalidný dôchodok, program rozdeľuje následne ELDP už len k dátumu
priznania invalidného dôchodku (nie k dátumu žiadosti o invalidný dôchodok). V prípade, že je za
žiadosťou o starobný dôchodok zadaný už aj priznaný starobný dôchodok, program rozdeľuje
ELDP k dátumu žiadosti o starobný dôchodok (nie k dátumu priznania starobného dôchodku). V
prípade predčasného starobného dôchodku je možné zadať aj dátum zániku nároku na výplatu
dôchodku, t.j. posledný výplatný termín predčasného starobného dôchodku v marci 2011. K
tomuto dátumu sa následne rozdelí ELDP.
ÚDAJE Z INÉHO SOFTVÉRU
Na karte je možné zadávať údaje v prípade, ak ste v predchádzajúcich obdobiach neevidovali
mzdy v programe OLYMP. Formulár obsahuje nasledovné záložky: Priemer na dovolenku,
Priemer na nemoc, Údaje ELDP.
Na záložke Priemer na dovolenku zadávate priemer na dovolenku a údaje potrebné pre jeho
výpočet. V políčku Mzdy v programe sa začnú počítať od je uvedený dátum odkedy prvýkrát
začnete evidovať mzdy v programe Olymp. Tento dátum tu program prenesie pomocou voľby
Firma→
→ Nastavenia.
V prípade, že vám údaj nevyhovuje, môžete ho práve v tejto časti zmeniť. Ak začnete v programe
Olymp pracovať na začiatku štvrťroka priemer, ktorý program použije pre výpočet náhrady
v aktuálnom štvrťroku, zadáte do políčka Priemer na dovolenku za x štvrťrok 20xx. Číslo
štvrťroka a roka program automaticky doplní.
117
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
117
Ak začnete v programe pracovať v priebehu štvrťroka, je potrebné zadať do časti Údaje za x
štvrťrok 20xx, údaje z tých mesiacoch štvrťroka, kde už mzdy boli spracované v inom programe.
Tieto údaje program použije pre výpočet priemeru pre náhradu na nasledujúci štvrťrok.
Ak mal zamestnanec v predchádzajúcich mesiacoch kalendárneho roka vyplatené zložky mzdy,
ktoré sa majú započítať do priemeru aj v niekoľkých ďalších štvrťrokoch (napríklad: polročné,
ročné odmeny), tieto údaje zadáte do časti Vyplatené odmeny z predchádzajúcich období.
Záložka Priemer na nemoc slúži na zadávanie údajov potrebných pre výpočet priemeru pre
náhradu príjmu v prípade práceneschopnosti. Po zadaní údajov do dátových polí Vymeriavací
základ v RO a Počet dní RO program automaticky doplní údaj Priemer na nemoc.
4
Na záložke Údaje ELDP môžete zadať údaje potrebné pre vyplnenie Evidenčného listu
dôchodkového poistenia (ELDP). Túto kartu využijete v prípade, ak ste v programe OLYMP začali
pracovať neskôr a chcete vytlačiť ELDP za predchádzajúce obdobia, kedy ste ešte neevidovali
výplaty v programe OLYMP.
POZOR! Údaje za obdobia, kedy už mzdy spracovávate v programe OLYMP, na tomto
mieste nezadávajte. Tie si program doplní z ostatných evidencií.
Záznamy v tejto karte pridáte pomocou tlačidla Pridaj. Zobrazí sa formulár Údaje ELDP,
v ktorom je potrebné zadať najmä časové ohraničenie platnosti poistenia (polia Poistenie od a
Poistenie do) a Znak poistenia.
Ďalej môžete zadať Vymeriavací základ, Vymeriavací základ počas vylúčenia a počet
kalendárnych dní vylúčiteľných dôb. Formulár potvrdíte tlačidlo Ok. Tlačidlom Zruš ho
zavriete bez zmeny.
118
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
PRIPOJENÉ DOKUMENTY
Na kartu je možné pripojiť rôzne dokumenty alebo obrázky, ktoré potrebujete evidovať
k personálno-mzdovej agende. Stlačením tlačidiel Pridaj vložíte požadovaný dokument do
evidencie, Ukáž umožňuje zobraziť vybraný dokument, Ulož ako uloží dokument do vybraného
adresára, Odošli emailom slúži na zasielanie dokumentu emailom, Vymaž odstráni dokument
z evidencie.
POZNÁMKA: Karta Pripojené dokumenty je prístupná iba v zostave programu OLYMP
Profesionál.
MZDOVÉ ÚDAJE
Na tejto karte sa nachádzajú údaje, ktoré sú dôležité pri výpočte mzdy. V hornej časti formulára
sú zobrazené mesiace, v ktorých už mal zamestnanec mzdu vypočítanú, ako aj neuzavretý
mesiac, pre ktorý sa mzda ešte len počítať bude. Údaje v ďalších častiach zobrazujú nastavenie
parametrov v zvolenom mesiaci. Ich zmena je možná len vtedy, ak mesiac nie je uzavretý.
Pracovno právne údaje
V poli Pracovný pomer sa vypíše pracovný pomer zamestnanca platný v zvolenom mesiaci.
V programe Olymp je totiž potrebné každý pracovný pomer evidovať zvlášť. Ak sa pracovník
v danom mesiaci zároveň nachádza aj v stave vyňatia, tak je tento uvedený v zátvorke.
Informácie o pracovnom pomere, úväzku a prípadne o rozsahu práce (pri Dohode o vykonaní
práce) sa zadávajú v evidencii pracovn.ch pomerov.
119
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
119
4
Každý zamestnanec musí byť priradený k nejakému pracovnému kalendáru (kapitola
4.1.3 Pracovné kalendáre [str. 95]). Pracovný kalendár zadáte v rovnomennom poli pomocou
tlačidla s lupou. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Pracovné kalendáre, v ktorom z
rozbaľovacieho menu Názov vyberiete kalendár a tlačidlom Prenos ho priradíte danému
zamestnancovi. Tento výber je veľmi dôležitý, pretože podľa neho sa zamestnancovi vo voľbe
Mzdy → Výpočet miezd počíta mzda.
TIP: Použitie pracovných kalendárov je podrobne popísané v časti 10.5 Použitie
pracovných kalendárov [str. 250].
Na základe stupňa zdravotného obmedzenia (%-ný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť voči zdravej fyzickej osobe), ktoré vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu, program správne
určí sadzbu odvodov. V prípade, že zadáte na karte Evidencia dôchodkov invalidný dôchodok od
40-70 % alebo nad 70 %, program automaticky nastaví príslušný stupeň zdravotného obmedzenia
na karte Mzdové údaje.
V poli Stupeň náročnosti zadávate stupeň náročnosti pracovného miesta v zmysle Zákonníka
práce, čo spôsobí, že program pri tvorbe výplaty sleduje minimálne mzdové nároky pre zadaný
stupeň náročnosti.
Prostredníctvom políčka Sviatok platiť určíte, akým spôsobom má program postupovať pri
výpočte náhrady mzdy za sviatok. Pokiaľ vyberiete voľbu nie, tak program
pri výpočte mzdy nevypočíta náhradu za sviatok.
Údaje Stupeň náročnosti a Sviatok platiť sa nezadávajú pre zamestnancov odmeňovaných
podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Označovacie políčko Odpočet nezd. časti na zamestnanca určuje, či si zamestnanec uplatňuje
mesačne nezdaniteľnú čiastku na daňovníka. V prípade, že si túto nezdaniteľnú čiastku mesačne
uplatňuje, je potrebné označiť aj políčko Prehlásenie o dani. Označenie tohto políčka znamená,
že zamestnanec podpísal vyhlásenie k dani, na základe ktorého si chce u zamestnávateľa
uplatňovať nezdaniteľnú čiastku na daňovníka a prípadne i daňový bonus na dieťa. Pri zadávaní
súbežného pracovného pomeru alebo pri vytváraní kópie zamestnanca – súbežný PP program
automaticky označí tieto políčka u všetkých zamestnancov v súbehu rovnako.
120
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Typ pracovníka
Políčko Dôchodca sa označí automaticky, ak zadáte na kartu Evidencia dôchodkov dovŕšenie
dôchodkového veku, poberá starobný dôchodok alebo poberá predčasný starobný dôchodok.
Políčko Študent program automaticky označí v prípade dohody o brigádnickej práci študentov.
Označenie voľby Výnimka z dôch. poist. v príslušných mesiacoch bude mať vplyv na výpočet
odvodov na dôchodkové poistenie.
Políčka Spoločník a Štatutár už slúžia len pre účely rozúčtovania. Spoločníka alebo štatutára je
potrebné zadávať príslušným pracovným pomerom.
Účasť zamestnanca v 2. pilieri SDS zaevidujete v programe označením políčka Pracovník
zúčastnený v 2. pilieri SDS. Políčko nemá vplyv na samotný výpočet výplat, po jeho označení
program na výplatnej páske (zostava Výplatná páska - výpis zložiek a tajný formát) rozčlení
sadzbu starobného poistenia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie.
V poli Kat. DDS je štandardne prednastavená prvá kategória. Zadaná kategória nemá vplyv na
samotný výpočet výplat. Políčko slúži evidenčne, vyplýva zo Zákona o DDS č. 650/2004 s
účinnosťou od 1.1.2005 (pôvodne Zákon o DDP č.123/1996 §36 odst.2). Zamestnanec, ktorý
vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo
4 je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú
zmluvu (§5). Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, ktorým sa zrušil Zákon č.272/1994
Z.Z. o ochrane zdravia ľudí definuje štyri kategórie, ktoré sú určené podľa miery výskytu faktorov
ovplyvňujúcich zdravie zamestnancov.
Odvody v zahraničí
Označením dátových polí Odvody na ZP v zahraničí a Odvody na SP v zahraničí určite, aby
program nepočítal slovenské odvody, ale automaticky pridal vo výpočte mzdy zrážky na odvody
platené v zahraničí.
Dni dovolenky
V pravej časti formulára sa nachádza informácia o dovolenke. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete
vybrať:
Ročný súhrn - program zobrazí celkový nárok na dovolenku a tiež prípadne pripočíta
dodatkovú dovolenku. V roku, v ktorom zamestnanec dovŕši 33 rokov veku, uvedie
program nárok na 5 týždňov dovolenky. Nárok na dovolenku je teda zadaný
programom, nie je možné ho ručne meniť. Ročný súhrn uvádza počet dní ročného
nároku dovolenky zamestnanca. Podľa začiatku pracovného pomeru program uvádza
za každých 21 odpracovaných dní nárok 1/12 celkového ročného nároku, plný ročný
nárok uvedie až po odpracovaní 60 dní. Tento postup sa uplatní v prípade, že
zamestnanec nastúpil v aktuálnom roku a neodpracoval 60 dní od začiatku pracovného
pomeru alebo ak v aktuálnom roku bude pracovný pomer ukončovať. Ak nebude
spĺňať tieto podmienky, tak sa predpokladá, že zamestnanec odpracuje celý rok a
program mu bude dávať ročný nárok na dovolenku, teda 1/12 za každý celý mesiac.
Mesačný stav - program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda
od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku
pracovného pomeru.
Ručne zadaný nárok - umožňuje ručné zadávanie nároku na dovolenku.
Údaje sú rozdelené do piatich položiek – Nárok, Predošlá, Krátenie, Čerpania a Zvyšok.
Predošlú dovolenku je možné meniť ručne, Nárok je možné meniť ručne len v tom prípade,
ak je z rozbaľovacieho zoznamu vybraté Ručne zadané. Program automaticky kráti dovolenku
na základe niektorých vyňatí (napr. PN po 52. týždni, Rodičovská dovolenka atď.) a zložiek mzdy
(napr. N01, N02, N03, A30 a pod.). Počet dní krátenia uvedie do poľa Krátenie.
121
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
121
Krátenie dovolenky môžete zadávať, prípadne meniť, aj ručne, v tomto prípade bude tento počet
dní zobrazený červenou farbou a nebude sa ďalej automaticky prepočítavať. Čerpanie je
zadávané programom podľa skutočne čerpanej dovolenky. V prípade, že pracovník v predošlých
mesiacoch roka už nejakú dovolenku čerpal, tento údaj sa zohľadní v políčku Čerpanie
automaticky. Taktiež Zvyšok sa automaticky prepočíta. Údaj o zvyšnej dovolenke predstavuje
aktuálny stav.
Predošlá dovolenka - program uvedie nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka.
Nevyčerpaná dovolenka staršia ako dva roky sa do ďalšieho roka prenáša len zamestnancom,
ktorí čerpali materskú alebo rodičovskú dovolenku, boli dočasne práceneschopní pre chorobu
alebo úraz, boli dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie alebo odbornej funkcie. V inom
prípade takáto nevyčerpaná dovolenka "prepadá" a program ju automaticky vynuluje, resp.
odpočíta.
V prípade, že budete chcieť tlačiť nejaké dokumenty z predošlých období, a tieto dokumenty
obsahujú informáciu o dovolenke, dni vyčerpanej a zvyšnej dovolenky sa automaticky upravia
podľa zvoleného mesiaca. Pri prechode z jedného roku do druhého program prvýkrát položí
otázku, či sa majú preniesť zostatky dovolenky z minulého roku. Po potvrdení sa zostatky
prenesú. Úplne automaticky sa dni dovolenky prepočítajú pri opravách mzdy vo voľbe Mzdy →
Výpočet miezd.
Počet vyživ. osôb
Údaje zadané políčkach pre výživné , pre iné zrážky program použije len pri výpočte výslednej
čiastky v zrážkach Výživné a Zrážka nariadená súdom v prípade, že je vybratý spôsob výpočtu "po
životné minimum".
ZLOŽKY MZDY
Táto karta umožňuje zadať tie zložky mzdy zamestnanca, ktoré tvoria súčasť jeho pravidelného
príjmu a menia sa iba zriedkavo. Údaje z nich program použije ako predlohu pri tvorbe výplaty.
Zadávanie zložiek mzdy v Personalistike je preto úplne nezáväzné a v programe slúži iba
na zrýchlenie a uľahčenie práce užívateľa pri výpočte samotnej mzdy. Mimoriadne príjmy
zamestnanca nie je potrebné na tejto karte zadávať. Takéto príjmy je vhodnejšie zamestnancovi
zadať až priamo pri výpočte výplaty v tom mesiaci, v ktorom ich získal
(pozri kapitolu 4.3.3 Doplnenie údajov do vypočítanej mzdy [str. 134]).
Pri pridávaní zložky mzdy môžete zadať obdobie, v ktorom má byť daná zložka mzdy použitá
pri generovaní výplaty zamestnanca. Platnosť jednotlivých zložiek mzdy sa zobrazuje v stĺpcoch
Použiť od a Použiť do. Ak chcete zobraziť iba zložky mzdy, ktoré sú aktuálne pre práve zvolený
mesiac, zapnite voľbu Len spracovávaný mesiac, ktorá je umiestnená nad tabuľkou.
Na karte sú zložky mzdy zobrazené v tvare tabuľky. Na dopĺňanie, zmenu a rušenie údajov v nej
slúžia tlačidlá Pridaj, Oprav a Vymaž.
4
122
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Po stlačení prvého z nich sa zobrazí formulár Pridávanie zložky mzdy. Tento formulár je
podrobne popísaný v kapitole 4.3 Výpočet miezd [str. 129]. Teraz spomenieme len niektoré
rozdiely, s ktorými sa stretnete v Personalistike.
Pridávanie zložky mzdy je rozčlenené na dve časti. Sú to záložky na ľavej strane formulára Výpočet čiastky a Rozúčtovanie.
Výberom záložky Výpočet čiastky zobrazíte kartu, na ktorej povinne zadávate iba zložku mzdy
a tarifu. V Personalistike zložky mzdy nie sú viazané na konkrétne obdobie, takže všetky dni v
časti Kalendár sú zobrazené ako pracovné a je dôležité ich neoznačovať. Program pri výpočte
mzdy automaticky podľa konkrétneho mesiaca priradí k jednotlivým dňom, či ide o pracovné dni,
sviatky alebo o soboty a nedele a vypočíta Čiastku. Z rovnakého dôvodu nie je potrebné ani
vypĺňať textové polia Počet dní a Počet hodín.
Obdobie použitia zložky mzdy pri generovaní výplaty môžete zadať v mesiacoch. Slúžia na to
políčka Použiť od a Použiť do. Doplňujúcim nastavením je Periodicita. V tomto riadku si
zapnite iba tie mesiace, v ktorých chcete zložku mzdy pridať do výplaty (využijete napríklad
pri štvrťročných odmenách a pod.). Podľa týchto dvoch nastavení sa potom daná zložka mzdy
pridá do výplaty iba v období platnosti a v tých mesiacoch, ktoré sú zapnuté.
Záložku Rozúčtovanie nie je nutné používať. Slúži len pre prípad, keď chcete rozúčtovať zložky
mzdy na konkrétne strediská, zákazky, prípadne na predkontácie do podvojného účtovníctva.
123
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
123
4
V prípade, že toto rozúčtovanie používate a zložka mzdy má byť priradená pravidelne každý
mesiac na to isté stredisko, zákazku, prípadne účty, môžete si rozúčtovanie nastaviť priamo
v Personalistike. Pokiaľ sa rozúčtovanie zložiek mzdy v jednotlivých mesiacoch mení, rozúčtovanie
nastavte vo výpočte mzdy (popis rozúčtovania je uvedený v kapitole 4.3.3 Doplnenie údajov
do vypočítanej mzdy[str. 134]).
Cez voľbu Dokumenty → Rekapitulácia zložiek mzdy si vo zvolenej tlačovej zostave
vyberiete mzdovú zložku prostredníctvom tlačidla s lupou.
Môžete si zvoliť a vytlačiť jednu zložku mzdy, alebo celé skupiny zložiek. Takto si budete môcť
skontrolovať zadanie mzdových zložiek vo výplatách a v Personalistike.
ZRÁŽKY
Ako zrážky sú v programe definované zrážky stanovené zákonom, medzi ktoré patria odvody
poistného a odvod dane. Tieto sa v Personalistike na karte Zrážky nezadávajú, ale sú
automaticky pridané k zrážkam pri generovaní mzdy (kapitola 4.3.1 Generovanie mzdy
[str. 131]) a môžete ich vidieť vo formulári Tvorba výplaty.
TIP: V prípade, že zamestnávate zamestnanca, ktorému sa odvody na zdravotné poistenie
alebo aj na sociálne poistenie platia do zahraničia, tieto je možné zadať ako odvody na ZP
v zahr. a odvody na SP v zahr., ktoré sa nachádzajú pod prepínačom poistné. Ak na karte
Mzdové údaje v časti Odvody v zahraničí označíte odvody, ktoré má program vypočítať,
potom program už nevypočíta slovenské odvody, ale automaticky pridá zrážky len na odvody
platené v zahraničí.
Na tejto karte môžete pridať pravidelné zrážky zo mzdy zamestnanca, ktoré nie sú stanovené
zákonom (osobný účet, výživné, stravné, poistky, sporenie a pod.). Ak chcete zobraziť iba zrážky,
ktoré sú aktuálne pre práve zvolený mesiac, zapnite voľbu Len spracovávaný mesiac, ktorá je
umiestnená nad tabuľkou.
124
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Do tabuľky zrážok, ktorá je na tejto karte zobrazená, možno pridávať nové položky stlačením
tlačidla Pridaj. Pomocou tlačidla Oprav ich možno opraviť a tlačidlom Vymaž zrušiť.
Po stlačení tlačidla Pridaj sa zobrazí nasledujúci formulár:
Vo formulári sa v hornej časti nachádzajú prepínače na výber typu zrážky. Zrážky sú v programe
rozdelené na tzv. legislatívne, ide o prepínače označené ako poistné a daň, a ďalej na zrážky
tzv. zamestnanecké, kedy ide o prepínač ostatné.
Pridávaním zrážky sa automaticky priradí Poradové číslo.
Program automaticky ponúka pridávanie zamestnaneckých zrážok pomocou prepínača ostatné.
Je to z toho dôvodu, že legislatívne zrážky sú v programe dané automaticky a ako užívateľ
dopĺňate do programu predovšetkým zrážky zamestnanecké.
125
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
125
Formulár je jednotný pre pridávanie legislatívnych aj zamestnaneckých zrážok, čo znamená, že
nie vždy musia byť všetky políčka vo formulári dostupné. Dostupné sú len tie, ktoré majú
pre konkrétnu zrážku nejaký význam.
Názov zrážky slúži na jej označenie, no rovnako určuje i to, v akom poradí sa budú príslušné
zrážky uplatňovať. V rozbaľovacom zozname sú všetky uvedené v poradí, ktoré určuje ich prioritu.
Políčko je povolené pre pridávanie zrážok legislatívnych aj zamestnaneckých. Uplatňovanie
poradia sa však týka len pridávania zrážok zamestnaneckých, čo znamená pri zapnutí prepínača
ostatné.
4
Pole Poisťovňa je dostupné len pri zrážkach niektorých typov poistného (DDS). Údaje do políčka
prenesiete v prípade potreby pomocou tlačidla s lupou.
Do poľa Za obdobie môžete pridať mesiac a rok, za ktorý sa čiastka zráža, tento údaj sa
prenesie po vygenerovaní mzdy do políčka k názvu zrážky.
Zadaním údajov do políčok Použiť od a Použiť do zabezpečíte, aby bola konkrétna zrážka
realizovaná len pre konkrétne, vami zadané obdobie.
Rovnako ako názov zrážky, výberom z rozbaľovacieho zoznamu vyplníte aj pole Výpočet. Toto
pole určuje, akým spôsobom sa má vypočítať výška zrážanej čiastky, pričom dáva na výber jednu
zo siedmich ponúkaných možností: čiastka, čiastka na deň, percento, doplnok ku čiastke,
zostatok, mesačný priemer a po životné minimum.
Ak je zrážaná čiastka, musí byť povinne vyplnené aj pole obsahujúce jej výšku. Pri zvolení
čiastky sa zrážka uskutoční len do výšky príjmu zamestnanca.
Položku čiastka na deň použijete v prípade, že ste nadefinovali užívateľskú zrážku náhrada
za stravu. Ak v políčku Výpočet zvolíte položku čiastka na deň, vpravo od políčka máte
možnosť zadať hodnotu stravného na deň, čo program použije pri vygenerovaní výplaty tak,
že prepočíta túto hodnotu počtom odpracovaných dní v danom mesiaci. Navyše program sleduje
počet odpracovaných hodín v konkrétnom dni. To znamená, že táto zrážka bude v mzde
zamestnanca uplatnená len vtedy, ak má v danom dni pracovník odpracovaný minimálne taký
počet hodín, aký uvediete do ďalšieho políčka min x hod (podľa zákona č.311/2001 Zákonník
práce §152 ods. 2 je minimálna hranica 4 hod, táto je v programe prednastavená automaticky,
pričom uvedené prednastavenie môžete podľa potreby meniť ručne). V políčku Počet dní
program pri spracovaní výplaty zobrazí počet odpracovaných dní vrátane dní práce nadčas.
V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť.
126
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
TIP: V prípade, že zadávate zrážku "stravné", je pre tento spôsob výpočtu zobrazené
políčko aj za sviatky. Ak je toto políčko označené, tak sa zrážka za stravu započíta aj
za sviatok. Voľba nie je prístupná pre pracovníkov, ktorí majú zmenový kalendár. Takýmto
pracovníkom sa zrážka za stravné na deň sviatku vypočítava automaticky.
Pri použití percentuálnej zrážky sa v tomto poli určuje výška zrážaného percenta z hrubej
mzdy. Zároveň tu môžete stanoviť hranicu v políčkach minimum a maximum, do akej výšky
bude uvedená zrážka stiahnutá.
Ak je zrážaný doplnok ku čiastke, tak zadané číslo určuje, koľko z výplaty má ostať pre ďalšie
zrážky alebo peňažné vyplatenie zamestnanca. V tomto prípade bude zrazený celý príjem
prevyšujúci zvolenú čiastku.
V prípade zadania zostatok pôjde o zostatok mzdy po odpočítaní ostatných prípadných zrážok.
Pokiaľ existuje zrážka typu zostatok, program ju automaticky považuje za poslednú zrážku a
zaradí ju v poradí na koniec zrážok.
Pri voľbe mesačný priemer uvedie program automaticky do výslednej čiastky mesačný
priemerný zárobok zamestnanca.
Voľba po životné minimum sa používa len pri zrážkach Výživné a Zrážka nariadená súdom,
kedy program vypočíta maximálnu možnú sumu na zrazenie (t.j. použije tretinový systém výpočtu
výslednej čiastky zo zvyšku čistej mzdy).
Ďalšie možné nastavenia sú pri niektorých zrážkach umožnené v políčkach Základ (suma, z ktorej
sa má zrážka realizovať), Percento (v akej percentuálnej výške sa má zrážka realizovať zo
základu, pokiaľ sa jedná o zrážku legislatívnu, tieto sú dané automaticky, v prípade potreby však
aj tieto možno meniť), Zaokrúhliť (z rozbaľovacieho zoznamu máte možnosť vybrať spôsob
zaokrúhľovania jednotlivých zrážok na prirodzene, nahor alebo nadol), Presnosť (ovplyvňuje
počet desatinných miest) a Čiastka (čiastka, ktorá sa buď prenesie automaticky alebo ju môžete
ručne meniť), a to za Organizáciu aj za Pracovníka.
Do poľa Popis je možné zadať text priamo, alebo prostredníctvom tlačidla s lupou, ktoré pre jeho
výber poskytne zápisník užívateľských textov.
Pomocou prepínačov Vyplatiť na účet, šekom, v hotovosti určíte, ako bude zrážka
realizovaná. Ak je poukazovaná na účet, je možný jeho výber z číselníka bankových účtov, ktorý
sa zobrazí po stlačení tlačidla Výber účtu. V tomto prípade môžete zadať aj názov účtu, ktorý sa
použije v prevodnom príkaze. Ak názov nezadáte, prenesie sa ako názov meno a priezvisko
zamestnanca.
Ak sa zrážka posiela šekom, povinne treba zadať aj jej adresáta. Stlačením klávesu F9, alebo
kliknutím na tlačidlo s týmto popisom, sa údaje o adresátovi automaticky vyplnia adresou
pracovníka, ktorému zrážku zadávate. Pri zadávaní mesta možno použiť aj číselník miest.
Pokiaľ je zamestnanec prihlásený na doplnkové dôchodkové sporenie, alebo zamestnávateľ
zráža zamestnancovi príspevok na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie je potrebné,
aby ste zrážku pridali rovnakým spôsobom ako je popísané vyššie. Aj napriek tomu, že ide
o tzv. zamestnaneckú zrážku, táto sa, vzhľadom k tomu, že ide o odvod poistného, nachádza
pod prepínačom Poistné. Ďalej už postupujete ako je vyššie popísané - určíte názov dôchodkovej
127
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
127
poisťovne, doplníte výšku poistného za zamestnanca, ak na DDS prispieva aj zamestnávateľ,
tak aj za organizáciu, a to konkrétnou pevnou čiastkou alebo percentom, pričom oba tieto údaje
sú na sebe nezávislé. Do tabuľky zrážku pridáte stlačením tlačidla Ok. Po stlačení tlačidla Zruš sa
údaje o zrážke neuložia.
V hlavnom menu Dokumenty → Rekapitulácia výplat si môžete vybrať tlačovú zostavu
Po pracovníkoch alebo Podľa typu. Zobrazí sa vám nasledujúce okno. Najprv musíte vybrať
z rozbaľovacieho zoznamu položku a až potom môžete zadať názov zrážky. Výber potvrdíte
stlačením tlačidla Ok.
4
MZDOVÉ NASTAVENIA
Na karte Mzdové nastavenia v časti Sledovanie nadčasov je možné nastaviť individuálne
sledovanie maximálnych nadčasov pre daného zamestnanca a to v inej výške, ako máte
nastavené pre celú firmu v menu Firma - Nastavenia na karte Upozornenia. Označením voľby
vlastné nastavenie môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať počet hodín nadčasov, ktoré
stanovuje Zákonník práce (150, 250 alebo 400 ) alebo si zvoliť iný počet hodín (po dohode so
zamestnancom), pričom vyberiete možnosť ručné zadanie.
V časti Sledovanie ošetrenia a sprievodu je možné stanoviť, aký počet dní pracovného voľna
na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho
zariadenia poskytnete v prípade, že zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru v priebehu
kalendárneho roka. Označením voľby Nárok na vyšetrenie u lekára a sprevádzanie
rodinného príslušníka do zdrav. zariadenia napočítať postupne podľa začatých tretín
roka určite, že za každú začatú tretinu roka má zamestnanec nárok na tretinu voľna z ročného
nároku.
V ďalšej časti môžete zadať údaje potrebné pri používaní konta pracovného času. V prípade,
že má zamestnanec iné vyrovnávacie obdobie ako je zadané cez Firma – nastavenia alebo pri
prechode z iného softvéru na program Olymp má zamestnanec už z minulosti nenulový stav na
konte pracovného času, tieto údaje je možné evidovať po označení voľby vlastného
nastavenia. Zamestnanec si môže overiť stav svojho konta pracovného času na výplatnej páske.
Zamestnávateľovi na to slúži dokument Konto pracovného času v menu Dokumenty →
Evidencia pracovnej doby → Konto pracovného času.
128
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
ZADANIE PN A OČR
Na karte Zadanie PN a OČR môžete zaevidovať celé trvanie nemoci alebo OČR ešte pred
vygenerovaním výplaty. Pri generovaní miezd sa potom údaje z tejto karty automaticky zohľadnia
a k ostatným zložkám mzdy sa pridajú aj zložky N01, N02, N03, príp. N23 pre nemoc a N04, príp.
N22 pre OČR.
Pri pridávaní nového záznamu v tejto evidencii zadajte dátum odkedy a dokedy trvá neprítomnosť
a vyberte dôvod neprítomnosti z rozbaľovacieho zoznamu. Pri výbere nemoci je prístupná aj voľba
PN podľa §144a ods. 3 písm. a, ktorú je potrebné označiť v prípade, ak ide o práceneschopnosť
vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ
zodpovedá. Túto práceneschopnosť program nebude zohľadňovať pri krátení nároku na
dovolenku.
POZOR! V prípade, že je z dochádzkového systému prenášaná nejaká PN alebo OČR, tak sa
údaje z evidencie nemocí v Personalistike pri generovaní výplat nezohľadnia.
129
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
129
4.3 VÝPOČET MIEZD
Evidencia Výpočet miezd slúži na výpočet mzdy zamestnancov v aktuálnom (neuzavretom)
mesiaci. Ide o najdôležitejšiu voľbu, ktorá je vlastne jadrom celého programu OLYMP. Evidenciu
otvoríte výberom z menu programu Mzdy → Výpočet miezd.
TIP: Výpočet miezd otvoríte aj stlačením tlačidla
mzdy.
na paneli nástrojov Tvorba
Po jej výbere sa v hlavnom okne v prípade otvoreného mesiaca zobrazí zoznam všetkých
pracovníkov, ktorých údaje boli zadané v Personalistike, v prípade uzatvoreného mesiaca sa
zobrazí zoznam pracovníkov, ktorí majú vypočítanú mzdu alebo nastavený zákaz výpočtu pre daný
mesiac. Údaje v tabuľke sú teda platné vždy pre mesiac, ktorý je zvolený v kalendári. Mesiac
zvolíte na paneli nástrojov Tvorba mzdy (kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]) výberom
z rozbaľovacieho zoznamu.
Vo Výpočte mzdy v otvorenom mesiaci máte možnosť zvoliť na paneli nástrojov Triedenie
voľbu aktuálne položky, čím zobrazíte iba zamestnancov, ktorí v uvedenom mesiaci majú
uzatvorený pracovný pomer, alebo voľbu všetky položky, čím zobrazíte všetkých zamestnancov.
TIP: Ak v tabuľke nemôžete nájsť niektorého z pracovníkov, je to s najväčšou
pravdepodobnosťou spôsobené tým, že máte zadanú výberovú podmienku aktuálne položky
a daný zamestnanec alebo skupina zamestnancov nie je v období, pre ktoré sú mzdy počítané,
v pracovnom pomere. To znamená, že v Personalistike bol nastavený nástup do zamestnania
až za obdobím, pre ktoré sa robí výpočet miezd. Obdobný prípad nastane aj vtedy,
4
130
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
ak v Personalistike nastavíte ukončenie pracovného pomeru zamestnanca pred začiatkom
spracovávaného obdobia. Uvedený fakt má na druhej strane tú výhodu, že vidíte iba
zamestnancov, ktorí sú v danom mesiaci skutočne v pracovnom pomere. Vďaka tomu vám
program v každom období umožní rátať mzdy pre taký počet zamestnancov, pre aký máte
zakúpené licenčné práva, a to aj v tom prípade, že kolektív pracovníkov vo vašej firme nie je
stály.
Zobrazovaných pracovníkov môžete vybrať aj pomocou výberových podmienok, ktoré sa zobrazia
formou krátkeho popisu nad tabuľkou. Výberové podmienky môžete zadávať pomocou panelov
nástrojov Označovanie a Vyhľadávanie, ale aj pomocou informačných kariet Organizačná
štruktúra a Výplatné útvary. Podrobný popis použitia výberových podmienok ako aj celkového
ovládania tabuľky nájdete v kapitole 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43].
V evidencii Výpočet miezd sa v tabuľke nachádza stĺpec Plat, v ktorom je zobrazený farebný
štvorček, ktorý pre každého zamestnanca signalizuje stav výpočtu jeho výplaty:
- ak je štvorček prázdny, tak mzda zamestnanca ešte nebola generovaná,
- ak je preškrtnutý čiernym krížikom, výpočet jeho výplaty bol zakázaný,
- ak je štvorček zeleno označený a jeho podklad je sivý, tak mzda zamestnanca už bola
vygenerovaná, generovanie prebehlo úspešne a program nenašiel pri výpočte žiadne
chyby,
- ak je štvorček zeleno označený, ale jeho podklad je červený, tak mzda bola
vygenerovaná a prípadne aj opravená, ale stále v nej chýbajú niektoré potrebné údaje
(programu sa táto výplata javí ako problematická). Príčiny môžu byť nasledovné:
v zložke mzdy je potrebné zadať čiastku, ak táto nie je uvedená,
zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo celkový príjem na
výplatu pracovníka nie je dostatočne vysoký alebo väčšina prostriedkov bola
zrazená zrážkou s vyššou prioritou,
v zložke mzdy 30 – úkolová mzda výkonnostná nie je zadaný počet dní. Ten sa
využíva na určenie počtu odpracovaných hodín, ktoré sa získajú z pracovného
úväzku zamestnanca. Ak počet odpracovaných hodín nie je známy, tak program
nedokáže spoľahlivo určiť alikvotizáciu vymeriavacích základov do Sociálnej
poisťovne. Pre tieto účely do počtu dní postačí zadať nulu,
pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 h
v kalendárnom roku,
pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca alebo
pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rodinného príslušníka do zdrav.
zariadenia je prekročený 7-dňový ročný nárok,
pri akejkoľvek zrážke je zadané zaokrúhľovanie s presnosťou na eurocenty, ale
pri zrážke Osobný účet nie je zadané zaokrúhľovanie na eurocenty (rozdielne
nastavenie zaokrúhľovania),
pri zložke mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku je prečerpaný nárok
na dovolenku,
pri zložkách mzdy N01 – náhrada mzdy počas PN 25% a N02 – náhrada
mzdy počas PN 55% je vyplnená výsledná čiastka náhrady, ale nie je zadaný
priemer na nemoc.
Na informatívnej karte Výplata pracovníka sa zobrazujú údaje o vypočítanej mzde vybraného
zamestnanca. Čím je výška hlavného okna programu väčšia, tým sú údaje podrobnejšie.
131
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
131
Výpočet mzdy sa robí v nasledovných krokoch:
Najskôr sa pre vybraného zamestnanca vygeneruje mzda, a to na základe mzdových
údajov zadaných v Personalistike (predchádzajúca kapitola) a v pracovnom
kalendári (kapitola 4.1.3 Pracovné kalendáre [str. 95]).
Následne môžete do vygenerovaných výplat naimportovať ďalšie údaje o odmenách
alebo niektorých iných zložkách mzdy z externého súboru.
Nakoniec pomocou tlačidla Oprav vo formulári Tvorba výplaty doplníte ďalšie údaje
o mzde (napríklad dovolenka, nemoc a pod.). Po tomto kroku je výplata zamestnanca
hotová.
4.3.1
GENEROVANIE MZDY
Prostredníctvom tlačidla Generuj môžete generovať (vypočítať) mzdu buď jednému
zamestnancovi alebo viacerým naraz. Druh hromadného generovania vyberiete zo zoznamu, ktorý
sa zobrazí po kliknutí na šípku na tlačidle Generuj:
Po výbere jednej z možností sa zobrazí formulár Generovanie miezd pracovníkov, v ktorom
určíte, akým spôsobom sa bude mzda vytvárať.
Ak vyberiete prepínač stále zložky mzdy a zrážky …, výplata zamestnancov sa vygeneruje
podľa zložiek mzdy a zrážok, ktoré má každý z nich zadané v Personalistike. Údaje, ktoré neboli
v Personalistike zadané (dni a hodiny) sa doplnia z toho pracovného kalendára, ktorý má
pracovník pridelený v Personalistike. Ak pracovný kalendár obsahuje zložky mzdy, ktoré nie sú
medzi stálymi zložkami zamestnanca, tak sa do jeho výplaty doplnia aj tieto.
Pri výbere prepínača pracovný kalendár … program prevezme mzdové údaje najskôr
z pracovného kalendára zamestnanca, a až následne doplní chýbajúce informácie údajmi
4
132
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
zo stálych zložiek mzdy zadaných v Personalistike. Takisto ďalšie prepínače popisujú spôsob
výpočtu mzdy, ktorý sa použije pri ich výbere.
Ak v mesiaci, pre ktorý sa počítajú mzdy, sú nejaké platené sviatky, tak v prípade, že sa
zamestnancovi prepláca sviatok priemerom, sa doplní automaticky do výplaty aj zložka 320 náhrada mzdy za sviatok.
Po označení políčka súbor z dochádzkového systému program naimportuje údaje
z dochádzkového systému priamo do mzdy pracovníka (formát importu je podporovaný
systémami Kriváň spoločnosti Wega, Anet-Time spoločnosti Anet, Dochádzka spoločnosti RON
Software, ako aj ďalšími, ktorých exportný súbor spĺňa požadovaný formát). Mzdu je potrebné
následne odkontrolovať, v špecifických prípadoch i upraviť.
Pri zapnutej voľbe Pridať schválenú dovolenku z plánu (voľba je prístupná iba v zostave
programu OLYMP Profesionál) sa do generovaných výplat prenesie aj naplánovaná dovolenka
z evidencie Plán dovoleniek s typom schválená alebo čerpaná. Pre podrobné informácie
o tejto evidencii pozrite kapitolu 4.7 Plán dovoleniek [str. 162].
V dolnej časti formulára sa nachádzajú dve voľby, ktoré sa týkajú ročného zúčtovania dane a
zdravotného poistenia. Ak je zapnutá voľba pridať zúčtovanie preddavku na
daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje), potom počas
generovania mzdy program doplní tabuľku zložiek aj o zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie
daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu za predchádzajúci rok. Tieto hodnoty prevezme
zo zúčtovania preddavkov (kapitola 4.6 Zúčtovanie preddavkov [str. 156]), pričom nedoplatok
doplní ako zápornú čiastku. Ak pracovníkovi ešte nebolo zúčtovanie preddavkov za predošlý rok
vygenerované, tak táto zložka nebude do jeho výplaty pridaná. Táto voľba sa pri generovaní
miezd zapne automaticky, ak ste si v užívateľských nastaveniach v rozbaľovacom zozname
Mesiac pre automatické zúčt. preddavku dane (kapitola 3.5.4 Užívateľské nastavenia
[str. 72]) vybrali niektorý z mesiacov pre automatické zúčtovanie preddavku dane.
Ak chcete pridať do mzdy zamestnanca zúčtovanie zdravotného poistenia, zapnite voľbu pridať
zúčtovanie zdravot. poistenia (ak existuje). Preplatok za zamestnanca sa zobrazí na záložke
Zložky mzdy a preplatok za zamestnávateľa na záložke Zrážky s mínusovou hodnotou.
Na záložke Zrážky sa zobrazia nedoplatky aj za zamestnanca aj za zamestnávateľa.
Po stlačení tlačidla Ok začne samotné generovanie. Ak už pre niektorého zo zvolených
zamestnancov bola v aktuálnom období mzda vygenerovaná, program na to upozorní a žiada
potvrdiť jej prepísanie. Ak mu túto operáciu povolíte, tak predtým vygenerovaná, prípadne i
vypočítaná výplata, bude nahradená mzdou vygenerovanou nanovo. V prípade, že program nemá
dostatok údajov na vygenerovanie mzdy (napr. nevie vypočítať priemer na dovolenku), zobrazí
počas generovania formulár Tvorba výplaty, v ktorom môžete chýbajúce údaje doplniť.
Po stlačení tlačidla Zruš generovanie miezd neprebehne. Po stlačení tlačidla Vymaž a potvrdení
kontrolnej otázky program vymaže mzdu zvoleného zamestnanca alebo skupiny zamestnancov.
4.3.2
IMPORTY DO VÝPLAT
Do výplat, vygenerovaných na základe údajov z Personalistiky, pracovných kalendárov a plánu
dovoleniek, je možné ešte naimportovať jednorázové odmeny a ďalšie zložky mzdy, ktoré majú
stanovenú pevnú čiastku. Ide najmä o odmeny a iné zložky mzdy, ktoré sa menia každý mesiac.
Tak, ako je možné naimportovať do výplaty odmeny, je možné naimportovať aj zrážku stravné.
Podklady pre ich výpočet vám zodpovedný pracovník pripraví v špeciálnom súbore, ktorý potom
jednoducho naimportujete do už vygenerovaných miezd.
Import je možné urobiť zo súboru s príponou .txt, pričom súbor musí obsahovať údaje v správnej
štruktúre. Import odmien spustíte z menu programu Mzdy → Import jednorázových odmien,
133
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
133
import stravného spustíte z menu programu Mzdy → Import stravného. Zobrazí sa formulár,
v ktorom pomocou tlačidla s lupou zadáte umiestnenie importného súboru:
Tlačidlom Ok spustíte samotný import, ktorého priebeh indikuje farebná lišta v dolnej časti
obrazovky. Po naimportovaní všetkých údajov sa zobrazí informačné okno s výsledkom importu.
Údaje je možné importovať iba do už vygenerovaných výplat aktuálneho mesiaca. Ak by ste teda
mali v importnom súbore zadané údaje aj pre zamestnanca, ktorý ešte nemá vygenerovanú mzdu,
tieto by sa do programu nepreniesli. Rovnako nie je možné importovať ani zložky mzdy,
pri ktorých nie je možné zadať pevnú čiastku s typom tarify "EUR".
Štruktúra importného súboru je nasledovná:
údaje sú zoradené v stĺpcoch a jednotlivé stĺpce sú oddelené tabulátormi,
riadok, ktorý obsahuje označenie stĺpcov, musí mať:
v 1. stĺpci znaky "##&",
2. stĺpec označený "OSCISLO",
pri importe odmien sú v ostatných stĺpcoch kódy zložiek mzdy, ktoré sa budú
importovať, pri importe stravného je v 3. stĺpci "ZR_STRAVNE",
riadky s údajmi pre import sú v nasledovnej štruktúre:
v 1. stĺpci môže byť akýkoľvek údaj (v našom príklade je to číslo divízie),
v 2. stĺpci je osobné číslo zamestnanca, ktoré má pridelené v programe,
pri importe odmien je v ostatných stĺpcoch výška sumy prislúchajúca danej zložke
mzdy, pri importe stravného je v 3. stĺpci výška sumy prislúchajúca zrážke stravné
(pre prehľadnosť je vhodné zadať do prázdnych buniek napríklad znak "x").
4
134
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Pre pohodlnejšiu prácu so zadávaním údajov si môžete podklady pripraviť aj v programe
MS Excel. Označenie stĺpcov a rozloženie údajov však musí zodpovedať vyššie uvedenému popisu
a formát všetkých buniek musí byť "text". Tento súbor potom uložíte ako typ súboru "text
oddelený tabulátormi", čo zabezpečí správnu štruktúru.
TIP: V programe MS Excel môžete naraz zadať odmeny resp. stravné aj pre viac mesiacov,
každý mesiac však musí byť na novom liste. Pri ukladaní súboru v zadanom formáte sa potom
vytvorí z každého listu jeden súbor, ktorý v príslušnom mesiaci naimportujete.
TIP: V prípade, že do vygenerovaných výplat importujete touto formou aj zložky mzdy
(odmeny) aj zrážku stravné, je možné ich zadať do jedného súboru.
4.3.3
DOPLNENIE ÚDAJOV DO VYPOČÍTANEJ MZDY
Po vygenerovaní mzdy a stlačení tlačidla Oprav môžete doplniť chýbajúce údaje a skontrolovať
správnosť vypočítaných položiek. Pre hromadnú opravu výplat viacerých označených pracovníkov
stlačte tlačidlo Oprav pravým tlačidlom myši. Po jeho stlačení sa pre aktuálneho zamestnanca alebo
označenú skupinu zamestnancov postupne zobrazí formulár Tvorba výplaty. Opravu mzdy
vyvoláte aj dvojitým kliknutím na riadok tabuľky s údajmi konkrétneho pracovníka. Ak jeho mzda
ešte vygenerovaná nebola, program vám po dvojitom kliknutí najskôr ponúkne formulár
Generovanie miezd pracovníkov, ktorý vám jej vytvorenie zabezpečí.
V hornej časti formulára Tvorba výplaty sú zobrazené základné personálne údaje zamestnanca
ako i podklady pre výpočet jeho platu. Zároveň s nimi je tu zobrazená aj jeho aktuálne vypočítaná
mzda. Sumy vypísané červenou farbou predstavujú záporné hodnoty alebo odpočty, ako je tomu
napríklad v prípade odvodu poistného alebo zrazenej dane. V spodnej časti formulára je možné
vybrať jednu z troch záložiek, na ktorých sa zadávajú údaje pre samotný výpočet mzdy.
135
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
135
4
V spodnej časti vpravo sa nachádzajú tlačidlá Ok a Zruš. Po stlačení tlačidla Ok sa všetky údaje
formulára uložia. Stlačením tlačidla Zruš sa práca ukončí bez akejkoľvek zmeny údajov.
Pri hromadnom prezeraní v uzavretom mesiaci sa tlačidlo Ok nezobrazuje. Po stlačení tlačidla
Zruš, a potvrdení otázky, či chcete pokračovať, sa ale následne zobrazia mzdové údaje ďalšieho
z označených pracovníkov. Ak sa vykonáva hromadná oprava výplat, tak po stlačení tlačidla Zruš
sa program opýta, či si prajete v tejto oprave pokračovať.
ZÁLOŽKA ZLOŽKY MZDY
Záložka Zložky mzdy zobrazí kartu, ktorá obsahuje tabuľku jednotlivých zložiek, ktoré tvoria
hrubú mzdu zamestnanca a boli vygenerované na základe údajov v Personalistike, prípadne
v pracovnom kalendári. Môžete tu pridávať ďalšie položky, ako napr. dávky nemocenského
poistenia a niektoré nezdaniteľné príjmy (cestovné, stravné náhrady).
Nové zložky mzdy pridávate pomocou tlačidla Pridaj. Tieto, na rozdiel od zložiek mzdy pridaných
v Personalistike, budú aktuálne iba pre spracovávaný mesiac. Zložku zadáte vo formulári
Pridávanie zložky mzdy a to vpísaním kódu zložky mzdy do prvého poľa v riadku Mzdová
položka alebo vpísaním názvu zložky mzdy do vedľajšieho poľa. Tieto polia sa tiež vyplnia údajmi
z číselníka Mzdovej osnovy (kapitola 9.5 Mzdová osnova [str. 234]), ktorý sa zobrazí po
stlačení tlačidla s lupou vpravo od príslušných políčok. Pri výbere z číselníka sa údaje do formulára
prenesú po stlačení tlačidla Prenos. Po výbere konkrétnej zložky mzdy sa v tomto formulári
sprístupnia ostatné polia pre zadanie parametrov zložky. Väčšinu z nich môžete meniť aj vo
formulári Tvorba výplaty priamym zápisom požadovanej hodnoty do tabuľky, resp. zadaním
obdobia platnosti danej zložky v dolnej časti na lište kalendára, čím výrazne urýchlite proces
zadávania nových údajov.
Tlačidlom Oprav sa opätovne vrátite do formulára pre zadanie parametrov zložky mzdy a môžete
zadané údaje opravovať. Tlačidlom Vymaž zvolenú zložku mzdy z výplaty zamestnanca zrušíte.
Stručný popis formulára Pridávanie (Oprava) zložky mzdy nájdete aj v kapitolách 4.1 Práca
s kalendárom [str. 93] a 4.2 Personalistika [str. 101].
136
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Vo formulári Pridávanie zložky mzdy (príp. Oprava údajov zložky mzdy) sa nachádzajú dve
karty so záložkami - Výpočet čiastky a Rozúčtovanie.
Na karte Výpočet čiastky zadávate parametre pre výpočet konkrétnej čiastky pripadajúcej
na danú zložku mzdy. Pole Poznámka môžete vyplniť priamo alebo výberom z databázy
užívateľských textov. Toto pole má význam vypĺňať napríklad pri zadávaní náhrady mzdy počas
pracovnej neschopnosti, kde do poznámky môžete dať evidenčné číslo dokladu.
Pomocou tlačidiel predstavujúcich Kalendár môžete presne určiť dni, pre ktoré je zložka platná.
Pracovné dni sú vyznačené čiernou, dni pracovného pokoja červenou farbou. Kalendár nie je
aktívny, ak kód zložky mzdy ešte nie je určený, alebo ak táto zložka nepovoľuje zadávanie počtu
dní. Označením jedného dňa v kalendári sa zvýši Počet dní. Ak je deň prvým alebo posledným
dňom označeným v mesiaci, tak sa zmenia aj údaje v poli Dátum od či Dátum do. Zároveň sa
zvýši Počet hodín, a to vždy podľa počtu hodín bežného pracovného dňa platného pre zvolený
pracovný kalendár zamestnanca.
Ak chcete pre niektorý deň z kalendára nastaviť iný počet hodín ako je jeho preddefinovaný údaj,
tak na tomto dni kliknite pravým tlačidlom myši a do zobrazeného okienka zadajte požadovaný
počet hodín. Takýto deň program zvýrazní žltou farbou. Koľko hodín je zadaných v označenom
dni, zistíte pomocou okienka, ktoré sa zobrazí hneď ako nastavíte kurzor myši na tlačidlo
označeného dňa v kalendári.
Kliknutie ľavého tlačidla myši na tlačidle F9, alebo stlačenie tohto klávesu kdekoľvek vo formulári,
spôsobí označenie všetkých pracovných dní v mesiaci. V prípade, že je zložka mzdy viazaná na
sviatky, neoznačia sa pracovné dni, ale všetky platené sviatky aktuálneho mesiaca. Pri pracovnej
neschopnosti sa označia ako pracovné dni, tak aj platené sviatky. Počet hodín v označených
dňoch program prevezme z pracovného kalendára. K odznačeniu všetkých označených dní slúži
takisto tlačidlo F9, ale je potrebné, aby ste naň klikli pravým tlačidlom myši. Rovnaký efekt
dosiahnete súčasným stlačením klávesov SHIFT a F9.
V strednej časti sa nachádzajú polia pre výpočet priemeru na nemoc. Tieto polia program
napĺňa automaticky podľa predošlých údajov. V určitých prípadoch je však dovolené ich zmeniť.
Pre opätovné nastavenie preddefinovaných (programom vypočítaných) hodnôt stlačte tlačidlo #
alebo EUR nachádzajúce sa vpravo od konkrétneho poľa.
137
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
137
Dolná časť formulára obsahuje polia pre výpočet konkrétnej čiastky za danú mzdovú položku.
Pole Čiastka obsahuje výslednú hodnotu. V prípade, že ju program nevypočíta automaticky,
je potrebné, aby ste ju zadali ručne. Na to, aby automatický výpočet čiastky mohol prebehnúť,
musia byť programu známe údaje, ktoré sú súčasťou jeho výpočtového vzorca. Medzi tieto údaje
najčastejšie patrí Tarifa a Počet hodín (presný zoznam parametrov, od ktorých výsledná čiastka
závisí, nájdete v popise konkrétnej zložky mzdy; najrýchlejšie sa k nemu dostanete v číselníku
Mzdovej osnovy, ak sa nastavíte na požadovanú zložku a stlačíte kláves F1). Pokiaľ program
niektorý z údajov neumožňuje zadať, potom je pre zvolenú zložku mzdy spravidla nepodstatný,
alebo pre ňu neprichádza do úvahy.
Niektoré zložky mzdy nemajú pevne určený typ tarify. Pri ich zadaní sa vedľa políčka Tarifa
automaticky zobrazí rozbaľovací zoznam, ktorý obsahuje všetky prípustné voľby. Výsledná čiastka
sa potom vypočíta podľa vzorca, ktorý zodpovedá zvolenému typu.
Polia Dátum od a Dátum do bližšie určujú obdobie platnosti zložky mzdy pre zamestnanca.
Tieto dátumy, ako aj Počet dní a Počet hodín, môžete zadať priamo do príslušných textových
polí, alebo pomocou spomenutého kalendára.
Vzhľadom k tomu, že náhradu mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. nemocenské
dávky, sa do programu môžu zadať aj viacerými riadkami, a to nielen v mesiaci vzniku pracovnej
neschopnosti, je potrebné pre niektoré výkazy (napr. Mesačný výkaz odvodu poistného
na nemocenské poistenie) určiť, že ide o tú istú pracovnú neschopnosť. Na správne určenie jej
priebehu slúžia voľby Z min. mesiaca a Neukončené. Voľbu Z min. mesiaca zapnite, ak sa
náhrada za pracovnú neschopnosť, resp. dávky nemocenského poistenia, začali vyplácať
v predošlom mesiaci. Čiastka sa v tomto prípade prepočíta podľa priemeru na nemoc platného
v mesiaci, v ktorom pracovníkovi pracovná neschopnosť vznikla. Výpočet priemeru na nemoc je
podrobnejšie popísaný v kapitole 10 Príklady [str. 229]. Ak má nemoc pokračovanie
v nasledujúcom mesiaci, alebo bude jej pokračovanie zadané inou zložkou mzdy (napr. ak ide
o zložku N01-náhrada príjmu počas PN 25%, ktorú používate pre prvé 3 dni nemoci, ale pracovník
bol v mesiaci práceneschopný viac ako 3 dni), tak je pre správne fungovanie programu
nevyhnutné zapnúť aj voľbu Neukončené.
Označovacie políčko PN podľa § 144 ods. 4 sa sprístupní pri zložke mzdy N01, N02, N03 a N23
a pri vyňatí Nemoc po 52. týždni. Je potrebné ho označiť v tom prípade, ak ide
o práceneschopnosť vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré
zamestnávateľ zodpovedá. Túto práceneschopnosť program nebude zohľadňovať pri krátení
nároku na dovolenku.
Pri zložke mzdy A30 – neospravedlnená absencia sa sprístupní označovacie políčko Krátiť
nárok na dovolenku. Za neospravedlnenú absenciu možno krátiť dovolenku o jeden až dva dni
(toto si nastavíte v užívateľských nastaveniach, kapitola 3.5.4 Užívateľské nastavenia [str.
72]), pričom toto krátenie záleží na rozhodnutí zamestnávateľa. V prípade, že označovacie políčko
Krátiť nárok na dovolenku neoznačíte, program nebude za túto neospravedlnenú absenciu
dovolenku krátiť.
Stlačením tlačidla Ok údaje o zložke mzdy potvrdíte. Ak stlačíte tlačidlo Zruš, údaje nebudú
zmenené.
TIP: Obdobie platnosti zložky mzdy môžete zadefinovať aj priamo vo formulári Zložky
mzdy. Riadok kalendára zobrazený pod tabuľkou predstavuje dni práve spracovávaného
mesiaca. Funkcia tlačidiel umiestnených na tomto riadku je rovnaká, ako u tlačidiel v časti
Kalendár vo formulári Pridávanie zložky mzdy. Tlačidlá so znakmi < a > nahrádzajú voľby
Z min. mesiaca a Neukončené, ktoré sme popísali vyššie.
4
138
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
PRÍKLAD 1: Zamestnanec v zvolenom období odpracoval 4 dni. Následne na to ochorel a
zostal práceneschopný 12 dní. Po návrate do zamestnania odpracoval ešte 6 dní a pred
koncom mesiaca si zobral 2 dni dovolenky. Uvedený prípad môžete do programu zadať takým
spôsobom, ako je to ukázané na obrázku formulára Tvorba výplaty, ktorý sa nachádza
vyššie.
V prípade, že je zamestnanec platený hodinovou mzdou, do karty zložky mzdy je potrebné
pridať nasledujúce položky: 20 - hodinová mzda, 310 - náhrada mzdy za dovolenku, N01 –
náhrada príjmu počas PN 25% - pre nemoc na prvé 3 dni, N02 – náhrada príjmu počas PN
55% - pre nemoc od 4. dňa najviac však do 10. dňa, ak choroba pokračuje, je potrebné pridať
položku N03 – nemoc. dávky - od 11. dňa 55% - zadať až do ukončenia nemoci. Pre každú
z nich navyše musíte uviesť aj príslušný počet dní. Keďže sa jedná o jednu nemoc, ale táto
musí byť zadaná viacerými položkami, pri zložke N01 aj N02 je potrebné zapnúť aj voľbu
Neukončené. Zložku mzdy 20 môžete uviesť dva krát, a to s príslušnými počtami dní 4 a 6,
alebo ako jednu položku s počtom dní 10. V oboch prípadoch bude výsledok rovnaký. Počet dní
čerpanej dovolenky bude po ukončení výpočtu automaticky prenesený do personálnych údajov
zamestnanca.
Na karte Rozúčtovanie môžete členiť jednotlivé zložky mzdy na strediská, zákazky a činnosti,
ako aj rozúčtovať zložku mzdy na predkontačné účty podvojného účtovníctva. Stredisko zvolené
v rozúčtovaní môže byť v zásade aj iné ako to, ku ktorému je zamestnanec v Personalistike
priradený.
V hornej časti karty sa automaticky zobrazujú údaje o počte odpracovaných dní, počte
odpracovaných hodín a čiastke, ktoré vyplývajú zo samotnej výplaty, a sú teda zadané na karte
Výpočet čiastok.
V prípade, že v užívateľských nastaveniach (Firma → Nastavenia) máte zapnutú voľbu
Automatické rozúčt. zostatkov, tak sa na tejto karte automaticky zobrazí čiastka konkrétnej
mzdovej položky, a to pod poradovým číslom 1. Čiastka bude zobrazená v jednej sume a v rozpise
bude uvedená pod názvom zvyšok, ktorý môžeme priradiť ku konkrétnemu stredisku alebo
zákazke. V ukážkovom príklade sa jedná o čiastku 500 EUR.
Samotný rozpis je možné ďalej uskutočniť podľa ponúknutých volieb z rozbaľovacieho zoznamu
(zvyšok, %, dni, hodiny, čiastka).
Znamená to, že čiastku 500 EUR uvedenú v príklade môžete ďalej členiť priamo v tabuľke
zobrazením rozbaľovacieho zoznamu a zvolením požadovanej voľby. Ku každému členeniu tiež
môžete priradiť ľubovoľné strediská a zákazky.
139
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
139
Každému ďalšiemu pridávanému členeniu sa v tabuľke priradí nové poradové číslo, ktoré môžete
ľubovoľne meniť. Členenie zvyšok musí mať však vždy najvyššie poradové číslo.
4
Údaje na obrázku hovoria o tom, že čiastku (500 EUR), ktorá vyplýva z jednej mzdovej položky,
sme rozčlenili na 3 rôzne strediská (P01, P02 a R-1). Ďalej hovoria o tom, že zamestnanec
pracoval 3 dní na stredisku P01, 5 dní na stredisku P02 a zvyšok mesiaca odpracoval na stredisku
R-1. Program automaticky prepočíta za príslušné členenie alikvotnú čiastku.
Podobným spôsobom je možné rozčleniť mzdovú položku aj na zákazky.
Údaje v riadku môžete zmeniť teda ručne, ako bolo popísané v predošlom popise, ale aj tým
spôsobom, že sa nastavíte na príslušnú položku a stlačíte tlačidlo Oprav. V takom prípade sa
zobrazí okno Oprava položky rozpisu rozúčtovania. Ide o rozúčtovanie konkrétnej čiastky,
ktorú idete opravovať (v našom prípade ide o čiastku 500 EUR).
Formulár vo svojej hornej časti obsahuje Poradové číslo, ďalej políčko Rozpis, kde pomocou
rozbaľovacieho zoznamu môžete určiť, ako chcete rozčleniť opravovanú položku. Priradenie
ku stredisku, zákazke alebo činnosti môžete uskutočniť v pravej hornej časti formulára, kde sa
nachádzajú textové polia s názvom Stredisko a Zákazka. Do týchto políčok sa zadáva kód
strediska, zákazky alebo činnosti, pričom jeho výber je možné uskutočniť aj prostredníctvom
číselníka (zobrazí sa po stlačení tlačidla s lupou). Ak by ste sa chceli vrátiť k pôvodnému
nastaveniu strediska (ako je pre pracovníka zvolené v Personalistike), použite tlačidlo F9. Po jeho
stlačení sa vás program opýta, či si prajete nahradiť súčasné nastavenie zvolenej položky jej
preddefinovanou hodnotou.
140
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Formulár ďalej obsahuje predkontácie pre zaúčtovanie do podvojného účtovníctva. Jednotlivé
predkontácie vychádzajú z toho, akú zložku mzdy práve rozúčtovávate. Predkontácie sú rozdelené
do riadkov. Každá z nich má svoje poradové číslo, názov, čiastku a taktiež čísla účtov Má dať
a Dal. Tieto účty je možné upravovať aj ručne, a to priamo v tomto okne, kliknutím
na požadovaný účet. Po zadaní iného účtu ako bolo preddefinované bude nový údaj zapísaný
červenou farbou (ako pri každom ručnom zásahu v programe).
V okne sa teda nachádza predkontácia konkrétnej čiastky, ktorú rozúčtovávate (alebo jej pomerná
časť), ako aj predkontácie legislatívnych zrážok vyplývajúcich z tejto čiastky. Medzi ne patria
odvody poistného, vymeriavací základ na odvod zdravotného poistenia za organizáciu a odvod
dane, ktoré vyplývajú zo zákona. Sumy v stĺpci Čiastka reprezentujú výšku predkontácie.
V programe sú čísla účtov preddefinované, v prípade potreby je možné ich zmeniť. Vykonať
zmenu môžete aj tým spôsobom, že použijete tlačidlo Oprav, vtedy sa zobrazí okno Oprava
predkontácie:
Toto okno obsahuje názov predkontácie, jej poradové číslo, čiastku a tiež čísla syntetických
a analytických účtov, ktoré môžete zmeniť. Po potvrdení tlačidlom Ok sa rozúčtovanie
predkontácie v tabuľke zmení podľa vami zadaných nastavení.
Novú položku rozpisu rozúčtovania zadáte stlačením tlačidla Pridaj, formulár bude rovnaký ako
pri oprave.
141
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
141
ZÁLOŽKA ZRÁŽKY
Na kartu so záložkou Zrážky sú po vygenerovaní mzdy pracovníkovi automaticky prenesené
všetky tzv. legislatívne zrážky. Sú to odvody poistného a odvod dane, ktoré vyplývajú
zo zákona.
4
Táto karta umožňuje zadávať základy pre výpočet odvodov poistného, percentá za organizáciu
a pracovníka a samotnú výšku odvodu do poisťovní. Zároveň tu môžete vidieť a prípadne upraviť
sumu, ktorou zamestnanec ovplyvňuje základ tvorby sociálneho fondu. Karta ďalej obsahuje
základy a vypočítanú výšku dane pre položky zdaňované mesačným preddavkom, ročnou
daňovou tabuľkou i percentom, alebo ak je príjem zdaňovaný v zahraničí. Vypočítaná čiastka dane
na tomto mieste už zohľadňuje aj uplatnenie si výšky daňového bonusu, čo môže v niektorých
prípadoch spôsobiť, že daň bude zobrazená mínusovou hodnotou. Do jednotlivých polí program
automaticky vkladá správnu hodnotu podľa toho, ako meníte údaje v zložkách mzdy.
Pokiaľ sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu preddefinované nastavenie zmeniť, po nastavení sa
na konkrétnu zrážku a stlačení tlačidla Oprav sa zobrazí formulár Oprava zrážky vytvorenej
programom, kde môžete prípadné zmeny realizovať. Váš zásah bude označený červenou farbou
a takýto údaj sa prestane pri zmenách v zložkách mzdy prepočítavať. K jeho preddefinovanej
hodnote a automatickým opravám sa môžete vrátiť stlačením tlačidla EUR alebo %, ktoré je
umiestnené vpravo od neho.
Čiastky v poliach Doplatok predstavovali poistné za zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ,
pretože výplata pracovníka nie je na ich odpočítanie dostatočne vysoká. Takýto prípad môže
nastať napríklad, ak má zamestnanec v spracovávanom mesiaci nejakú absenciu. Od verzie 8.30
program v takomto prípade odpočíta celú čiastku ako poistné zamestnanca a výplata sa tak
dostane do mínusu. Takáto výplata bude vyznačená červenou farbou, čo signalizuje, že rozdiel je
potrebné so zamestnancom vysporiadať cez pokladnicu alebo v nasledujúcej výplate. Do poľa
Doplatok môžete sumu aj naďalej vpísať ručne, bude však zobrazená červenou farbou,
čo upozorňuje na ručné zadanie.
POZOR! Zmena v stĺpci Doplatok neovplyvní daňový základ zamestnanca!
Pri vyplácaní príjmu zamestnancovi s nepravidelným príjmom alebo pri vyplácaní príjmu
zamestnancom po ukončení pracovného pomeru pribudne na formulári Oprava zrážky
vytvorenej programom záložka Rozpis zrážky.
142
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V takomto prípade sa príjem rozpočíta do vymeriavacieho základu na každý kalendárny mesiac
trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, preto sú na tejto karte rozpísané vymeriavacie
základy a odvody po jednotlivých mesiacoch.
V prípade zamestnanca pracujúceho na dohodu s nepravidelným prŕíjmom sa príjem rozpočita na
jednotlivé mesiace celého trvania dohody.
PRÍKLAD: Príjem vyplatený zamestnancovi s nepravidelným príjmom v mesiaci júl (v
júnovej výplate) sa rozpočíta na mesiaci január – jún (s prihliadnutím na maximálne
vymeriavacie základy v jednotlivých mesiacoch). Na karte Rozpis zrážky budú teda uvedené
odvody za tieto mesiace.
Ak má zamestnanec pracovný pomer aj u iného zamestnávateľa, z ktorého platí poistné na
nemocenské, starobné, invalidné a v nezamestnanosti, potom je možné pri týchto druhoch
poistenia zadať v políčku Základ pracovníka v inej organizácii vymeriavací základ, z ktorého
už zamestnanec zaplatil odvody u iného zamestnávateľa. Program potom zohľadní tieto hodnoty
pri výpočte maximálnych vymeriavacích základov za zamestnanca.
Okrem zrážok tzv. legislatívnych sú na kartu prenesené aj ostatné zamestnanecké zrážky,
ktoré boli pridané v Personalistike. Rovnakým spôsobom ako v prípade zložiek mzdy môžete
pridať (tlačidlom Pridaj), opraviť (tlačidlom Oprav) alebo zrušiť (tlačidlom Vymaž) položky,
ktoré budú zrážané zo mzdy zamestnanca. Po stlačení tlačidla Pridaj a Oprav sa zobrazí formulár
pre zadávanie zrážky, ktorý je popísaný v kapitole 4.2 Personalistika [str. 101] v časti
Zrážky.
ZÁLOŽKA OSTATNÉ
Po výbere karty Ostatné sa zobrazia ďalšie údaje, ako je výška nezdaniteľných a odpočítateľných
čiastok odpočítavaných zo základu preddavkovej dane zamestnanca, hranica DDS (výška
143
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
143
uplatniteľnej nezdaniteľnej časti pri odvode doplnkového dôchodkového pripoistenia) alebo
normovaný počet hodín v danom mesiaci.
Karta ďalej obsahuje základ dane a daň, ktorú už zamestnanec od začiatku spracovávaného roka
zaplatil za príjmy zdaňované podľa ročnej daňovej tabuľky. Tento údaj slúži na správne určenie
daňového pásma pre všetky ďalšie príjmy, ktoré budú takto zdaňované. Výpočet dane sa
uskutoční takým spôsobom, že čiastka zo zložky mzdy sa pripočíta k uvedenému základu a
od vypočítanej dane sa odpočíta už zaplatená časť. Výsledná hodnota potom určuje aká daň sa
má zaplatiť práve z tejto zložky mzdy. Uvedené je po 1. 1. 2000 v programe ponechané len kvôli
kompatibilite s predošlým obdobím.
V ďalšom stĺpci sa zobrazuje fond pracovnej doby v aktuálnom mesiaci. V prípade úľavy na odvod
poistného za organizáciu sa tu nachádza taktiež voľba Úľava odvodov pre organizáciu.
Suma uvedená v textovom poli príjem na posúdenie výdavkov predstavuje hrubú mzdu vrátane
fiktívneho príjmu, ktorý podlieha zdaneniu. Túto sumu je potrebné upraviť o príjmy z prostriedkov
sociálneho fondu, ktoré zamestnanec dostane mimo výplaty. Na základe legislatívy platnej
od 1. 4. 1999 sa na túto sumu prihliada pri určení nezdaniteľnej čiastky na dopravu a
na mimoriadne výdavky.
V časti Výpočtové priemery sa zobrazuje priemer na dovolenku. Jeho výpočet je popísaný
na konci tejto kapitoly.
V spodnej časti tejto karty je umiestnená tabuľka detí. Daňový bonus (odpočty) uplatní
program vtedy, ak je u niektorého z nich v príslušnom stĺpci tejto tabuľky uvedený údaj Auto
(po splnení ostatných podmienok na uplatnenie). Ak sa nemá uplatniť daňový bonus na dieťa, je
potrebné údaj Auto zmeniť pomocou rozbaľovacieho zoznamu v príslušnej kolónke tabuľky na
Nie. Stĺpec Oprava daň. bonusu slúži na oprávky daňového bonusu z minulých mesiacov.
Rodinné prídavky už od 1. 4. 2004 zamestnávateľ nevypláca, stĺpec je v programe ponechaný
z dôvodu kompatibility programu s predošlým obdobím. Skontrolovať skutočnú výšku daňového
bonusu môžete v hornej časti formulára Tvorba výplaty.
Správnosť parametrov výpočtu v textových poliach je kontrolovaná a udržiavaná programom.
Rovnako je ale užívateľovi dovolené priamo zasahovať do ich nastavenia. V prípade, že ste údaj
zadali ručne, tento je zobrazený červenými číslicami a pri zmenách v nastavení zložiek mzdy
nedochádza k jeho automatickej aktualizácii. Po stlačení tlačidla, umiestneného vpravo
od vypĺňaného údaju (označeného EUR alebo hod.) sa do poľa vloží údaj platný podľa legislatívy
alebo podľa iných nastavení programu (napr. podľa kalendára).
VÝPOČET PRIEMERU NA DOVOLENKU
V časti Výpočtové priemery sa v poli dovol. nachádza priemer pre výpočet náhrad
za dovolenku. Jeho hodnotu je potrebné v prvých mesiacoch trvania pracovného pomeru zadať
ručne. Ak pracovník odpracoval vo firme celý kalendárny štvrťrok, môžete prenechať jeho výpočet
priamo na program.
4
144
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Pre zamestnancov vo verejnej správe odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. program
vypočíta náhradu za dovolenku zo zložiek mzdy, ktoré tvoria funkčný plat a sú zadané
v Personalistike na karte Zložky mzdy.
Nastavenie typu priemeru, zmeny v spôsobe výpočtu (skutočný, pravdepodobný) alebo návrat
k preddefinovanej hodnote (v prípade ručného nastavenia) uskutočníte vo formulári Výpočet
priemeru dovolenky, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla EUR/h umiestneného vpravo od tohto
textového poľa. Formulár nie je možné zobraziť, ak je aktuálny mesiac uzatvorený.
V hornej časti formulára sú uvedené základné údaje pracovníka, ktorému počítate priemerný
zárobok pre pracovnoprávne účely. Pomocou prepínačov skutočný a pravdepodobný nastavíte,
z akých podkladov sa má tento priemer vypočítať. Ak program dokáže podklady zistiť sám, tak ich
doplní do príslušných textových polí. Prepínače denný a hodinový určujú typ výsledného
priemeru na dovolenku (od októbra 2007 v súlade s legislatívou nie je možné použiť denný
priemer na dovolenku).
Všetky údaje v textových poliach je možné ručne zmeniť. Po zásahu užívateľa do niektorého
z nich sa automaticky sprístupní tlačidlo EUR alebo #, ktoré je umiestnené vpravo od menených
údajov. Prostredníctvom tohto tlačidla sa môžete v budúcnosti vrátiť k hodnote, ktorá bola
pre zvolený parameter určená programom. Tlačidlo EUR umiestnené vedľa textového poľa
Výsledný priemer na dovolenku sa zobrazuje len v tom prípade, ak sú v ostatných textových
poliach uvedené údaje, na základe ktorých je možné priemer vypočítať.
Ak ponecháte výpočet priemeru na program, tak výsledná hodnota bude zaokrúhlená na počet
desatinných miest nastavený vo voľbe Firma → Nastavenia (kapitola 3.5.4 Užívateľské
nastavenia [str. 72]).
145
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
145
4
Ak je výsledný priemer zobrazený červenou farbou, je to buď preto, že ste ho ručne zmenili
v aktuálnom mesiaci, poprípade v niektorom predošlom mesiaci aktuálneho kalendárneho štvrťroka,
alebo bol vypočítaný programom z podkladov, ktoré ste mu ručne zadali v ostatných textových
poliach formulára.
Správnosť vypočítaného priemeru potvrdíte stlačením tlačidla Ok. Po stlačení tlačidla Zruš jeho
zmena nenastane.
Podklady pre výpočet priemeru na dovolenku si môžete pozrieť na tlačovej zostave Priemerný
zárobok (voľba Dokumenty → Dovolenky → Priemerný zárobok). Dokument obsahuje
zoznam priemerných zárobkov zamestnancov pre zvolený štvrťrok, úhrn vyplatených miezd bez
náhrad, počet odpracovaných dní a hodín a priemernú dĺžku pracovného dňa.
Poznámka: Formulár Výpočet priemeru dovolenky sa automaticky zobrazuje vtedy,
keď má pracovník vo výplate zložky mzdy, ktoré sú na tento priemer viazané (napr. náhrada
mzdy za sviatok) a mzdové údaje pracovníka za predchádzajúci štvrťrok nie sú úplné, resp.
pracovník v predošlom štvrťroku neodpracoval zákonom stanovený počet dní alebo hodín.
Program tak upozorňuje na skutočnosť, že nemá dostatok podkladov pre automatický výpočet
jeho výplaty. Toto zobrazenie sa uskutoční len pri prvej potrebe použitia priemeru v aktuálnom
kalendárnom štvrťroku a ďalej už užívateľa neobťažuje.
4.3.4
PREPOČET DOVOLENKY
Prepočet dovolenky odporúčame použiť napríklad v prípade, že ste spätne opravovali mzdy
v predošlých mesiacoch, čím sa porušila kontinuita zadávania údajov. Prepočet dovolenky
uskutočníte výberom z menu programu Mzdy → Prepočet dovolenky. Program po jej výbere
uskutoční prepočet zvyšnej dovolenky. Jej určenie vykoná na základe počiatočného stavu
charakterizovaného nárokom na dovolenku a prenosom nevyčerpanej dovolenky
z predchádzajúceho roka a dňami jej krátenia a čerpania. Ak čísla nezodpovedajú očakávanému
výsledku, pravdepodobne je zle zadaný nárok na dovolenku alebo prenos nevyčerpanej dovolenky
z minulého roka (predošlá dovolenka). Počet hodín vyčerpanej dovolenky môžete skontrolovať
na mzdovom liste pracovníka.
TIP: Prepočet dovolenky je možné v základnom okne evidencie Personalistika vyvolať aj
kliknutím na pravé tlačidlo myši.
146
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
TIP: Prepočet dovolenky neodporúčame spúšťať v prípade, ak ste zamestnancom zadali
nárok na dovolenku voľbou ručne zadané (evidencia Personalistika → záložka Mzdové
údaje → časť Dni dovolenky).
Prepočet zvyšnej dovolenky môžete vykonať:
Bez prenosu zostatku z predošlého roku - ide o prepočet dovolenky aktuálneho
roku,
S prenosom zostatku z predošlého roku - môžete využiť napríklad, ak nesúhlasí
nevyčerpaná dovolenka z minulého roka. Tento prepočet je nutné vykonať v mesiaci
január, kedy program prenesie nevyčerpanú dovolenku podľa stavu k poslednému dňu
predošlého roka,
Pre všetky roky s prenosom zostatkov - pri výbere tejto voľby program prepočíta
všetky zostatky dovoleniek pre všetky roky, ktoré sú v programe zadané v ročnom
kalendári.
Prepočet dovolenky je možné robiť pre všetkých zamestnancov alebo len pre zvolenú skupinu
zamestnancov zadaných v personalistike (aktuálny riadok, zobrazení alebo označení
zamestnanci).
4.3.5
PREPOČET VÝPLAT
Funkciu prepočtu výplat využijete v prípade, že po vygenerovaní miezd zistíte, že ste zabudli
zadať nejaký údaj, ktorý ovplyvní vypočítané výplaty zamestnancov. Funkciu vyvoláte výberom
z menu programu Mzdy → Prepočet výplat. Prostredníctvom tejto voľby uskutočníte
automatický hromadný prepočet výplat všetkých zamestnancov pre zvolený mesiac.
TIP: Prepočet výplat je možné v základnom okne evidencie Výpočet miezd vyvolať aj
kliknutím na pravé tlačidlo myši.
PRÍKLAD: Voľbu môžete využiť napríklad v takom prípade, ak už v mesiaci máte mzdy
vypočítané, po vypočítaní miezd ale zistíte, že nemáte v podnikových údajoch (voľba
Organizácia → Podnik) zapnutú napr. voľbu Platiteľ príspevku na garančné poistenie.
Otvoríte si teda podnikové údaje, zapnete spomínanú voľbu a spustíte funkciu Prepočet
výplat. Po tomto zadaní program v konkrétnom mesiaci všetky výplaty automaticky prepočíta,
pričom ponechá v už vypočítaných výplatách zadané všetky dni nemoci, dovolenky atď. a
taktiež zohľadní novú skutočnosť (platiteľ príspevku na garančné poistenie).
147
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
147
4.4 PREVODNÉ PRÍKAZY
Ďalším krokom po spracovaní miezd je prevod finančných prostriedkov do poisťovní, na daňový
úrad, a prípadne aj na účty zamestnancov. K uskutočneniu tejto povinnosti je potrebné vytvoriť
prevodný príkaz na úhradu prostriedkov zo mzdového účtu firmy.
Prevodný príkaz vytvoríte v evidencii Prevodné príkazy, ktorú otvoríte výberom z menu
programu Mzdy → Prevodné príkazy.
TIP: Prevodné príkazy otvoríte aj stlačením tlačidla
mzdy.
na paneli nástrojov Tvorba
Po jej výbere sa v hlavnom okne programu zobrazí zoznam prevodov, ktoré ste doteraz
vygenerovali a ktoré vyhovujú zvoleným výberovým podmienkam (výberové podmienky bližšie
popisuje kapitola 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43]). Evidencia prevodných príkazov vám poslúži aj
na vytváranie výstupných súborov pre komunikáciu s bankou prostredníctvom domáceho
bankovníctva. Okrem bankových prevodov tu môžete sledovať aj prevody pokladničné,
vysporiadanie sumy vyplatenej na daňovom bonuse, ako aj vysporiadanie sumy vyplatenej
zamestnancom pri preplatkoch z ročného zúčtovania dane. To vám umožní zachytiť všetky
finančné toky súvisiace s výpočtom miezd.
Obdobie, pre ktoré chcete prevodné príkazy zobraziť, vyberiete pomocou rozbaľovacieho zoznamu
na paneli nástrojov Tvorba mzdy. Obsahuje všetky roky, pre ktoré existuje v programe nejaký
prevodný príkaz a v prípade, že je týchto rokov viac, tak aj možnosť ich súhrnného zobrazenia
(všetky roky).
Prevody môžete kedykoľvek vytlačiť na tlačiarni prostredníctvom voľby Dokumenty alebo
pomocou ikonky tlačiarne na paneli Tvorba mzdy. Program sám zistí, či ide o jednoduchý alebo
hromadný príkaz, a podľa toho použije najvhodnejší formát tlačiva.
4
148
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Prevodné príkazy odporúčame generovať každý mesiac, a to i napriek tomu, že samotné tlačivá
prevodných príkazov z programu OLYMP nepoužijete. V prípade, že po vygenerovaní
prevodných príkazov opätovne vstúpite do výplat a urobíte akúkoľvek zmenu,
prevodné príkazy je potrebné pregenerovať.
Pravidelným generovaním prevodných príkazov zabezpečíte naviac automatickú kontrolu
daňových povinností, ktorú program OLYMP sleduje práve v tejto evidencii. Po generovaní
prevodných príkazov si môžete daňové povinnosti (preplatky, nedoplatky) sledovať
na prehľadnom tlačive Rekapitulácia uhradenej dane (Dokumenty → Odvod dane →
Rekapitulácia uhradenej dane). Generovanie prevodných príkazov postupne po jednotlivých
mesiacoch (január až december príslušného roku) je dôležité najmä z dôvodu, aby vám program
správne vypĺňal aj iné dokumenty (Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch,
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane,...). V prípade, že v niektorom z mesiacov prevodný príkaz
nevygenerujete (napr. máj), pri tlačení Ročného hlásenia o vyúčtovaní dane by sa mohlo stať, že
oznamované sumy nebudú správne. V tomto prípade je potrebné, aby ste spätne dogenerovali
mesiac máj, ale zároveň je potrebné, aby ste opätovne pregenerovali aj prevodné príkazy za
mesiace jún až december. Takýmto postupom zabezpečíte, že program zohľadní aj prípadné
pripočítanie (odpočítanie) rôznych preplatkov (nedoplatkov) z pôvodne nevygenerovaného
mesiaca máj.
TVORBA PREVODNÉHO PRÍKAZU
Prevodný príkaz vytvoríte pomocou tlačidla Generuj (GENERUJ = VYTVOR prevodný príkaz),
po stlačení ktorého sa zobrazí formulár Tvorba prevodného príkazu:
Prostredníctvom tohto formulára môžete vytvárať prevody financií zo mzdového účtu a sociálneho
fondu buď na iné účty alebo do pokladnice. Ďalej umožňuje vytvárať prevod na vysporiadanie
čiastky vyplatenej z prostriedkov zamestnávateľa na daňovom bonuse, na zamestnaneckej prémii,
prevod na jednorazové vyrovnanie preplatku z ročného zúčtovania dane, ako aj prevod na
vysporiadanie preplatku na preddavkovej dani. Pri tvorbe prevodných príkazov si môžete vytvoriť aj
vlastné profily generovania a zároveň môžete tvoriť prevody pre ľubovoľné obdobie, pričom tie, v
ktorých boli mzdy už vypočítané, budú po vygenerovaní rovno obsahovať všetky položky, ktoré je
potrebné v danom mesiaci uhradiť.
Pri vytváraní prevodného príkazu si najskôr v ľavej časti vyberte, ktoré prevody chcete do príkazu
zahrnúť. Pre vytvorenie prevodného príkazu na úhradu poistného, dane, záloh, miezd a zálohovú
tvorbu sociálneho fondu je potrebné, aby ste označili voľbu Prevodný príkaz banke.
149
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
149
Údaje o príkazcovi program prevezme z bankového účtu zadaného v podnikových údajoch
(voľba Organizácia → Podnik).
Úhrada miezd v hotovosti bude obsahovať všetky mzdy vyplácané v hotovosti alebo šekom,
rozpísané po jednotlivých zamestnancoch. Toto rozdelenie je podkladom pre finančnú štatistiku
(kapitola 4.5 Finančná štatistika [str. 154]), v ktorej môžete sledovať celkové mzdové náklady
vašej firmy.
Vzhľadom k tomu, že všetky príjmy zamestnancov sú vyplácané zo mzdového účtu, je potrebné tú
časť, ktorá bola čerpaním sociálneho fondu, spätne na mzdový účet alebo pokladnicu refundovať.
Uskutočníte to pomocou voľby Prevod zo sociálneho fondu.
TIP: Ak pri generovaní prevodných príkazov nebude zapnutá voľba Prevod
zo sociálneho fondu a v podnikových údajoch v príslušnom mesiaci zároveň nebude
vyplnený účet pre sociálny fond, program nebude tento účet generovať.
Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky,
na každé dieťa "daňový bonus". Ide o štátnu dávku, nie o náklad zamestnávateľa. Keďže ju ale
musí vyplatiť zamestnávateľ, túto si následne vysporiadava tým spôsobom, že sumu vyplatenú
na daňovom bonuse si odpočíta od úhrnu preddavkovej dane, ktorú má zaplatiť v príslušnom
mesiaci na daňový úrad, čo program robí automaticky. Ak je však suma vyplateného daňového
bonusu vyššia ako je úhrn preddavkovej dane, zamestnávateľ môže na príslušnom daňovom
úrade požiadať o vrátenie tohto rozdielu.
Po označení voľby Poukázanie daňového bonusu teda vygenerujete fiktívny prevod na sumu,
resp. časť sumy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancom z vlastných prostriedkov (prevodný
príkaz Poukázanie daňového bonusu generujte vždy len na konci daného štvrťroka). Ide o sumu,
resp. časť sumy, ktorú si zamestnávateľ nemohol z dôvodu nulovej, resp. nízkej, úhrnnej dane
(v rámci štvrťroka) vysporiadať už pri samotnom odvode na daňový úrad. Po vygenerovaní tejto
fiktívnej sumy sa čiastka automaticky prenesie na dokument Prehľad o zrazených a
odvedených preddavkoch na daň do časti III., v ktorej sumu daňového bonusu žiadate vrátiť
späť.
V prípade, že zamestnávateľ nemôže z dôvodu nízkej alebo nulovej daňovej povinnosti
vysporiadať zamestnaneckú prémiu (na ktorú vznikol niektorým zamestnancom nárok v ročnom
zúčtovaní dane), môže o ňu požiadať prostredníctvom Prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň. Túto sumu (alebo časť sumy) program prenesie do prehľadu do časti IV. po
vygenerovaní fiktívneho prevodného príkazu Poukázanie zamestnaneckej prémie. V tom
prípade už teda nebude program v ďalších mesiacoch odpočítavať sumu zamestnaneckej prémie
od daňovej povinnosti (preddavkovej dane). Tento prevodný príkaz je možné generovať vždy len
na konci štvrťroka.
Zamestnávateľ je tiež povinný vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie dane. V prípade,
že vznikne u zamestnancov preplatok na dani, tento má povinnosť zamestnancom vrátiť. Aby si
túto čiastku zamestnávateľ mohol vysporiadať, o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania znižuje
v zmysle zákona mesačne odvod preddavkov na daň, čo robí program automaticky.
Takto vysporiadavať preplatok z ročného zúčtovania však môže zamestnávateľ len do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak ale suma na vyplatených preplatkoch dane je v takej výške,
že ani do konca roka by sa týmto spôsobom suma nevysporiadala, zamestnávateľ môže požiadať
príslušného správcu dane o jej jednorazové vyrovnanie. Označením voľby Vrátenie preplatku
dane z RZD program vygeneruje fiktívny prevodný príkaz, ktorý spôsobí, že program už nebude
mesačne vysporiadavať (znižovať úhrn preddavkovej dane) čiastku vyplatenú ako preplatok
na dani z ročného zúčtovania. Túto voľbu je preto potrebné označiť v takom prípade a v tom
mesiaci, keď si žiadate o jednorazové vysporiadanie tohto ročného zúčtovania na príslušnom
daňovom úrade, lebo ste usúdili, že túto by ste si nevysporiadali bežným spôsobom ani do konca
príslušného roka.
4
150
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Po označení voľby Vrátenie preplatku preddavkovej dane sa vygeneruje fiktívny prevodný
príkaz. Tento odporúčame použiť v takom prípade, ak preddavkovú daň, ktorá bola omylom
zaplatená navyše, už v danom roku nie je možné inou cestou vysporiadať a chcete si o ňu požiadať
príslušný daňový úrad. Po vygenerovaní tohto prevodného príkazu nebude už program o tento
preplatok ponižovať v ďalších mesiacoch odvodovú povinnosť, nakoľko sa očakáva, že Daňový úrad
tento preplatok vráti. Po vrátení preplatku je potrebné vstúpiť do fiktívneho prevodného príkazu cez
Oprav a vpísať dátum vrátenia do políčok "Uhradené". Následne program uvedie túto sumu aj na
mesačný prehľad v danom mesiaci do riadku 8 mínusom (v prípade nulovej odvodovej povinnosti)
resp. bude suma na riadku 8 (t.j. odvedené) oproti riadku 7 (t.j. odvodová povinnosť) nižšia práve o
tento preplatok.
Fiktívny prevodný príkaz Vrátenie preplatku zrážkovej dane je možné použiť len do 12/2010,
nakoľko je zrážková daň od 01/2011 v programe zrušená.
V časti Profil generovania si môžete uložiť aktuálne nastavenie generovania prevodného
príkazu, ktoré môžete neskôr znova načítať výberom požadovaného profilu z rozbaľovacieho
zoznamu. Druhy profilov vybrané v ľavej časti sa automaticky ukladajú pre aktuálne zvolený
profil. Nový profil pridáte tlačidlom Pridaj.
V časti Obdobie generovania z rozbaľovacieho zoznamu vyberte mesiac, za ktorý chcete
prevodný príkaz generovať. V riadku Vystavené potom zadajte dátum, ktorý bude použitý ako
dátum vystavenia na príkaze.
Ak je zapnutá voľba Zohľadniť finančné pohyby, tak vytvárané prevody sa pridajú k tým,
ktoré v danom mesiaci už existujú, pričom budú obsahovať iba prípadné nedoplatky. Túto voľbu
môžete využiť napríklad vtedy, ak chcete odvody uskutočniť viacerými prevodnými príkazmi
(viac v kapitole 11 Tipy a triky [str. 255]).
Ak generujete prevodný príkaz a úhrada finančnej čiastky smeruje na rovnaký účet, zapnite voľbu
Spojiť platby na rovn. účty a s rovn. symbolmi. Touto voľbou program zosúčtuje úhradu
do jedného prevodného príkazu. V tomto prípade musí prevodný príkaz obsahovať rovnaké
náležitosti (názov účtu, číslo účtu, kód banky, variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický
symbol - účel platby), rozdiel je len v prevádzanej finančnej čiastke.
Zvolené prevody sa začnú tvoriť po stlačení tlačidla Ok. V prípade, že niektorý z nich je prázdny,
program sa spýta, či ho aj napriek tomu pridať. Ak stlačíte tlačidlo Zruš, tak sa prevod nevytvorí.
Údaje prevodného príkazu môžete následne po vygenerovaní opravovať a vymazávať. Konkrétny
prevodný príkaz môžete nájsť aj pomocou nástrojov na paneloch Vyhľadávanie a Triedenie
(kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]). Najdôležitejšie informácie o aktuálnom prevodnom
príkaze sú zobrazené aj na informatívnej karte Prevodný príkaz umiestnenej vpravo od zoznamu.
Ak chcete spracovať viac prevodných príkazov, označte si ich dvojitým kliknutím myšou v prvom
stĺpci tabuľky alebo použitím niektorých z nástrojov na paneloch zobrazených nad tabuľkou.
Následne stlačte tlačidlo Oprav, Ukáž alebo Vymaž pravým tlačidlom myši. Pri funkcii opravy
151
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
151
alebo prezerania prevodných príkazov sa pre označené záznamy postupne zobrazí formulár Oprava
prevodného príkazu.
Pre tlač prevodných príkazov vyberte z menu programu Dokumenty → Prevodné príkazy.
Výberom položky Automatická tlač prev. príkazov vytlačíte všetky zvolené prevodné príkazy,
pričom sa podľa kódu banky použije správne tlačivo prevodného príkazu. Výberom tlačiva
konkrétnej banky vytlačíte iba prevodné príkazy pre túto banku.
OPRAVA PREVODNÉHO PRÍKAZU
Tento formulár obsahuje všetky údaje týkajúce sa zvoleného prevodného príkazu. Rovnako ako
v iných formulároch, aj v tomto sa povinne zadávajú iba údaje zvýraznené žltou farbou. V jeho
hornej časti sa nachádzajú údaje príkazcu. Pri generovaní ich program automaticky preberie
z účtu, ktorý je vo firemných údajoch (voľba Organizácia → Podnik) nastavený ako Účet
pre výplatu miezd. V prípade čerpania zo sociálneho fondu sa potrebné údaje prevezmú z účtu,
ktorý je podobne ako mzdový účet určený v podnikových údajoch, tento krát však z účtu
nastaveného ako účet Sociálneho fondu.
POZOR! Pre prevodné príkazy do Tatra banky je potrebné zadať číslo klienta.
Dátum uvedený v políčku Vystavené sa považuje zároveň za dátum splatnosti. Stanoví sa
na základe dátumu vystavenia z vyššie popísaného formulára Tvorba prevodného príkazu a
z doby splatnosti účtu príkazcu (kapitola 3.6.1 Bankové účty [str. 77]). Preto, ak je na účte
príkazcu nastavená splatnosť ihneď, program ponechá ako dátum vystavenia (považovaný aj
za dátum splatnosti) deň, ktorý bol použitý pri tvorbe prevodného príkazu. V prípade však,
že na účte príkazcu je splatnosť nastavená na iný deň (splatnosť je posunutá o 1 deň, o 3 dni a
pod.), program na formulár do políčka Vystavené automaticky zohľadní deň podľa nastavenia
dátumu splatnosti z účtu príkazcu. Tento dátum použije pre všetky položky v hromadnom
prevodnom príkaze, pokiaľ nie je na jednotlivých položkách príkazu nastavený iný dátum
vystavenia (splatnosti).
Zaškrtávacie políčko Zahraničný príkaz je zapnuté v prípade, že ide o prevodný príkaz do
zahraničia. Vtedy sa zobrazia aj polia IBAN a SWIFT, ktoré sa naplnia podľa údajov vyplnených
v bankovom účte Organizácia → Bankové účty.
Z rovnakého účtu sa preberú aj údaje pre určenie Peňažného ústavu a Pobočky. Všetky údaje
prevodného príkazu môžete ľubovoľne meniť. Na zmenu niektorých z nich môžete použiť aj
číselník, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla s lupou nachádzajúceho sa vpravo od konkrétneho
údaja.
Na formulári je tiež zobrazená informácia o počte zobrazených / označených / všetkých
záznamov v danom prevodnom príkaze.
Riadky zobrazené v tabuľke predstavujú jednotlivé položky prevodného príkazu. Ak ide o mzdy
vyplácané cez pokladnicu, tak sa v stĺpcoch namiesto špecifikácie účtu vypíše rodné číslo a číslo
občianskeho preukazu príjemcu. Texty v stĺpci Dôvod platby pre príkazcu program preberá
z príslušných bankových účtov. Ak nie sú zadané, tak ich doplní preddefinovanými textami.
4
152
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak chcete niektorú položku prevodu vymazať, nastavte sa na príslušný riadok, stlačte tlačidlo
Vymaž a potvrďte kontrolnú otázku. Novú položku pridáte pomocou tlačidla Pridaj.
Prostredníctvom tlačidla Oprav zmeníte údaje aktuálneho riadka. Po stlačení oboch tlačidiel sa
zobrazí formulár pre zadávanie položky prevodného príkazu.
Pomocou jednotlivých funkcií môžete údaje triediť, filtrovať, vyhľadávať a hromadne označovať
podľa dôvodu platby pre príkazcu, či banky. Pokiaľ chcete urýchliť vymazávanie alebo opravu
viacerých položiek prevodného príkazu, jednoducho ich označte pomocou panela Označovanie.
Všetky vybrané riadky budú mať v tomto stĺpci žltý štvorček. Následne kliknite pravým tlačidlom
myši na Vymaž alebo Oprav, a program vykoná zvolenú operáciu pre všetky označené riadky.
OPRAVA POLOŽKY PREVODNÉHO PRÍKAZU
Formulár Oprava položky prevodného príkazu obsahuje údaje príjemcu. Pri prevodoch sú to
informácie o cieľovom bankovom účte a pri mzdách vyplácaných cez pokladnicu adresa a
identifikačné údaje zamestnanca. Adresa slúži na špecifikáciu príjemcu, pričom ním nemusí byť
samotný zamestnanec. To má význam hlavne pri prevodoch vyplácaných šekom, a preto ju
program iba vtedy vyplní automaticky. Pri fiktívnych prevodoch, ako je poukázanie sumy
daňového bonusu, vrátenie preplatku dane z ročného zúčtovania, vrátenie preplatku
na preddavkovej dani, je automaticky ako príjemca nastavený Daňový úrad aj napriek tomu, že sa
nejedná o skutočné poukázanie platby.
Pri oprave údajov Príjemca ako aj Dôvod prevodu prostriedkov pre príkazcu (príjemcu)
použite číselník bankových účtov, miest alebo užívateľských textov. Zobrazíte ich prostredníctvom
tlačidla s lupou alebo klávesu F7.
153
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
153
Pri variabilnom a špecifickom symbole program akceptuje ľubovoľnú kombináciu zástupných
znakov RMQD, pričom R - rok, M - mesiac a Q - štvrťrok sa preberajú zo spracovávaného obdobia
a D - deň je výplatný termín zadaný v podnikových údajoch.
4
Pole Uhradené program automaticky doplní podľa dátumu zadaného vo formulári Tvorba
prevodného príkazu v poli Vystavené, pričom zohľadní prípadné nastavenie ďalšej splatnosti
z bankových účtov. Okrem toho môžete priamo v tomto poli dátum uhradenia ručne upraviť,
čím upravíte aj dátum splatnosti, ktorý bude program pri samotnom prevode akceptovať. Dátum
uvedený v tomto políčku program zároveň použije na dokumente Prehľad o zrazených a
odvedených preddavkoch na daň (na formulári pred tlačou však musí byť označené políčko
Uhradené v dobe splatnosti) v riadku 8 príp. 13 "Odvedené".
Dátum uvedený v tomto poli má ďalej vplyv na tlač prevodných príkazov. V prípade, že prevodné
príkazy sú vygenerované s rôznymi dátumami uhradenia (splatnosti), program ich pri tlači
prevodných príkazov dokáže podľa dátumov splatnosti rozdeliť. Na formulári pred tlačou však
musí byť označená voľba Členiť podľa typu (splatnosti).
Po stlačení tlačidla Ok sa údaje položky prevodného príkazu uložia. Zmena položky prevodného
príkazu nenastane, ak použijete tlačidlo Zruš.
EXPORT PREVODNÉHO PRÍKAZU
Pomocou tlačidla Export môžete z aktuálneho prevodného príkazu vytvoriť aj výstupný súbor
pre vaše elektronické bankovníctvo (Homebanking, Internetbanking). Po jeho stlačení vyberte
formát výstupného súboru, adresár a zadajte názov súboru.
TIP: Pokiaľ nechcete do elektronického bankovníctva exportovať názvy jednotlivých účtov
(napr. osobných účtov zamestnancov), vypnite túto voľbu v Užívateľských nastaveniach
(kapitola 3.5.4 Užívateľské nastavenia [str. 72]).
TIP: Podrobnejší popis použitých formátov domáceho bankovníctva nájdete v elektronickej
Pomoci programu.
POZNÁMKA: Pokiaľ program nevygeneruje žiaden prevodný príkaz, skontrolujte, či je
vo voľbe Organizácia → Podnik do účtu pre výplatu miezd vybraný firemný účet.
154
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
4.5 FINANČNÁ ŠTATISTIKA
Evidencia Finančná štatistika slúži ako prehľad mzdových nákladov spracovávanej firmy.
Zvolíte ju pomocou voľby Mzdy → Finančná štatistika.
TIP: Finančnú štatistiku otvoríte aj stlačením tlačidla
mzdy.
na paneli nástrojov Tvorba
Pomocou Finančnej štatistiky môžete sledovať nielen celkové mzdové náklady firmy, ale aj
odvody na konkrétny bankový účet, poprípade príjmy jedného i viacerých zamestnancov. Po jej
výbere bude zobrazená tabuľka obsahovať položky všetkých prevodov, ktoré boli doteraz vo voľbe
Mzdy → Prevodné príkazy vytvorené. Preto, ak pri prezeraní finančnej štatistiky chcete mať
úplný prehľad mzdových nákladov spracovávanej firmy, nastavte pri generovaní prevodov (formulár
Tvorba prevodného príkazu, kapitola 4.4 Prevodné príkazy [str. 147]) okrem voľby
Prevodný príkaz banke aj Úhrada miezd v hotovosti a Prevod zo sociálneho fondu.
Na paneli Tvorba mzdy z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rok, ktorého finančnú štatistiku
chcete mať zobrazenú. Tento zoznam obsahuje všetky roky, pre ktoré existuje v programe nejaký
prevod a v prípade, že je ich viac, tak aj možnosť ich súhrnného zobrazenia (všetky roky).
Každý riadok tabuľky predstavuje jednu konkrétnu položku prevodu zo mzdového účtu firmy
na účet poisťovne, úradu, zamestnanca, poprípade nejaký výdaj z pokladne. Podrobnosti o tomto
prevode získate po stlačení tlačidla Zobraz vo formulári Položka finančného prevodu.
Ak chcete prezeranie urýchliť, označte si najskôr tie riadky, ktoré vás zaujímajú, a následne
kliknete pravým tlačidlom myši na tlačidlo Zobraz. Jednotlivé záznamy sa budú postupne
zobrazovať po stlačení tlačidla Ďalší.
V hornej časti formulára Položka finančného prevodu sú vypísané informácie o príkazcovi.
Podľa nich zistíte, akým prevodným príkazom a z akého účtu bola uvedená čiastka vyplácaná.
Údaje o príjemcovi nájdete v druhej časti formulára a samotnú čiastku na jeho konci. Okrem nej
sú tu taktiež uvedené aj dôvod a dátum vystavenia. Naspäť do hlavného okna programu sa
155
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
155
dostanete prostredníctvom tlačidla Návrat. Pokiaľ prebieha hromadné prezeranie položiek,
tak vľavo od neho je aj tlačidlo Ďalší. Po jeho stlačení sa na formulári automaticky zobrazia údaje
ďalšej označenej položky vášho výberu.
4
Riadky finančnej štatistiky nie je možné priamo opravovať. Pokiaľ chcete niektorý z nich doplniť,
opraviť alebo vymazať, tak to môžete uskutočniť iba prostredníctvom voľby Mzdy → Prevodné
príkazy. Môžete ich však kedykoľvek vytlačiť prostredníctvom voľby Dokumenty, alebo
pomocou ikonky tlačiarne na paneli Tvorba mzdy.
Na to, aby vám táto evidencia poskytla množstvo finančných prehľadov, vám efektívne pomôžu
výberové podmienky (kapitola 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43]). Najjednoduchšou z nich je výber
Aktuálne údaje. Táto podmienka sa nachádza na paneli Výber položiek a po jej zvolení sa
zobrazia iba náklady toho mesiaca, ktorý je nastavený v ročnom kalendári.
PRÍKLAD: Zaujíma vás, koľko peňazí ste za tento rok odviedli na účet Sociálnej poisťovne.
Aby ste to mohli zistiť, zrušte si najskôr všetky existujúce výberové podmienky, v stĺpci
Príjemca sa nastavte na riadok s názvom jej účtu a súčasne stlačte klávesy CTRL a ENTER.
Nad tabuľkou sa zobrazí nová výberová podmienka. Súčet čiastok v zobrazených riadkoch, a
teda výšku všetkých odvodov do poisťovne, nájdete v prvom riadku informatívnej karty
Finančná štatistika. Okrem celkového súčtu sa na nej nachádzajú aj informácie o aktuálnom
riadku tabuľky. Aby však výber skutočne vyjadroval celkový ročný odvod, musia byť splnené
viaceré predpoklady. Prvým z nich je, že v programe boli vypočítané mzdy za celý rok. Ďalej,
že vo voľbe Mzdy → Prevodné príkazy existujú prevody všetkých mesiacov tohto roku.
A na záver, že nad tabuľkou nie je zobrazená žiadna iná výberová podmienka než tá, ktorú ste
práve pridali.
PRÍKLAD: V prípade, že chcete zistiť celkový odvod do spomínanej poisťovne len za určité
obdobie, po výbere, uskutočnenom podľa predchádzajúceho popisu, označíte tie riadky,
ktoré zodpovedajú požadovaným mesiacom, a následne na to stlačíte tlačidlo s lupou,
umiestnené na paneli Označovanie. Sumárnu výšku odvodov nájdete opäť na informatívnej
karte. K zobrazeným údajom môžete pridávať ďalšie a ďalšie výberové podmienky. Okrem už
spomínaných nástrojov môžete na ich vytvorenie použiť aj nástroje panela Vyhľadávanie
alebo Označovanie. Obidva sú podrobne popísané v kapitole 2.3 Panely nástrojov
[str. 34].
156
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
4.6 ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV
V evidencii Zúčtovanie preddavkov môžete vytvárať ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
daňového bonusu za predchádzajúci rok. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bolo možné v
programe generovať najneskôr za rok 2010. Evidenciu otvoríte výberom z menu programu
Mzdy → Zúčtovanie preddavkov.
TIP: Zúčtovanie preddavkov otvoríte aj stlačením tlačidla
Tvorba mzdy.
na paneli nástrojov
Po skončení zdaňovacieho obdobia je potrebné pre niektorých zamestnancov vykonať ročné
zúčtovanie preddavkov na daň a zúčtovanie daňového bonusu.
Tvorba ročného zúčtovania preddavkov v programe OLYMP prebieha úplne automaticky
na základe miezd, ktoré boli pracovníkovi v priebehu zvoleného kalendárneho roka vypočítané.
Po jeho vytvorení je možná následná úprava a tlač, pričom všetky zmenené údaje si program
uchová aj do budúcnosti. Tlačenie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde je naproti tomu možné aj
bez generovania ročného zúčtovania preddavkov a dá sa vykonať kedykoľvek, pričom doň budú
zahrnuté všetky výplaty zvoleného obdobia, ktoré boli doteraz vypočítané.
Formulár Zúčtovanie preddavkov obsahuje zoznam všetkých pracovníkov, ktorí boli zadaní
do Personalistiky. Zamestnanci, ktorí majú zadané súbežné PP sú zadaní v evidencii Zúčtovanie
preddavkov len raz a to s údajmi zo základného PP, pričom po vygenerovaní ročného zúčtovania sa
údaje z viacerých PP spočítajú. Na tvorbu zúčtovania preddavkov, rovnako ako na pridávanie osôb
do Personalistiky, nie sú kladené žiadne licenčné obmedzenia, ako je to napríklad pri výpočte miezd.
To znamená, že koncoročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňového bonusu môžete robiť
teoreticky akémukoľvek počtu zamestnancov.
157
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
157
Zoznam pracovníkov uvedených v tabuľke obsahuje iba tých zamestnancov, ktorí súčasne vyhovujú
zvoleným výberovým podmienkam (pre viac informácií pozri kapitolu 2.5 Práca s tabuľkou
[str. 43]). Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Rok, ktorý sa nachádza na paneli nástrojov, je možné
určiť obdobie, pre ktoré chcete zobraziť alebo vytvoriť nové zúčtovanie preddavkov. Tento zoznam
obsahuje predchádzajúci a aktuálny rok, a tiež rok, v ktorom bolo aspoň jednému zamestnancovi
toto zúčtovanie vytvorené. Ak chcete pre zvoleného pracovníka (pracovníkov) vygenerovať ročné
zúčtovanie pre iný rok, treba tento dodatočne uviesť po stlačení tlačidla Generuj.
Na informatívnej karte Zúčtovanie preddavkov, umiestnenej napravo od zoznamu, sú zobrazené
základné údaje o zvolenej osobe a údaje o jej vypočítanom ročnom zúčtovaní.
Tlačivá, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním dane, sa samozrejme nachádzajú aj v programe
OLYMP. Tieto môžete vytlačiť buď cez voľbu Dokumenty v hlavnom menu programu, alebo
prostredníctvom ikony tlačiarne na paneli Tvorba mzdy.
Generovať ročné zúčtovanie môžete jednotlivo alebo viacerým pracovníkom naraz. Ak vytvárate
ročné zúčtovanie pre jedného pracovníka a zoznam pracovníkov je rozsiahly, môžete ho vybrať
pomocou nástrojov panelov Vyhľadávanie a Triedenie. Ak chcete generovať ročné zúčtovanie
hromadne viacerým pracovníkom, môžete si ich označiť a následne stlačiť tlačidlo Generuj pravým
tlačidlom myši – zúčtovanie sa vytvorí pre všetkých označených zamestnancov. Podobne fungujú aj
tlačidlá Oprav, Ukáž a Vymaž. Po stlačení tlačidla Generuj sa zobrazí formulár Generovanie
zúčtovania, v ktorom máte možnosť zvoliť rok, za ktorý chcete zúčtovanie vytvoriť a pomocou
volieb určíte, či chcete vytvoriť zúčtovanie dane, zdravotného poistenia alebo oboje. Zúčtovanie
zdravotného poistenia za rok 2011 a nasledujúce nie je možné generovať v programe, pretože ho
vykonávajú len zdravotné poisťovne.
Údaje potvrdíte stlačením tlačidla Ok, ktoré následne spustí výpočet zúčtovania. V prípade,
že pre niektorého z pracovníkov už bolo zúčtovanie v danom roku vytvorené, sa program opýta,
či má byť pôvodné zúčtovanie prepísané. Po potvrdení kontrolnej otázky sa pôvodné údaje
nahradia údajmi vygenerovanými nanovo. Ak stlačíte tlačidlo Zruš, tak sa výpočet pre žiadneho
zo zamestnancov neuskutoční. Zamestnanci, pre ktorých už bolo zúčtovanie preddavku na daň
a zúčtovanie daňového bonusu alebo zúčtovanie zdravotného poistenia vypočítané, sú zvýraznení
v stĺpci Daň alebo ZP zelenou značkou. U takýchto zamestnancov môžete pomocou tlačidla Oprav
vygenerované údaje prezrieť a prípadne aj upraviť. Túto opravu môžete vyvolať aj dvojitým
kliknutím na riadok, v ktorom sú zobrazené údaje zamestnanca. Ak chcete opravovať údaje
viacerých pracovníkov naraz, je potrebné, aby ste týchto najskôr označili (dvojitým kliknutím
v prvom stĺpci tabuľky, alebo pomocou nástrojov na paneli Označovanie), a následne klikli na
tlačidlo Oprav pravým tlačidlom myši.
Po jeho stlačení sa pre aktuálneho zamestnanca alebo označenú skupinu zobrazí formulár Ročné
zúčtovanie preddavkov na daň a zdravotné poistenie. Tento obsahuje vypočítané údaje
ročného zúčtovania vždy pre jedného konkrétneho zamestnanca. V jeho hornej časti sú vypísané
základné informácie o tomto zamestnancovi. Pri prvom zobrazení vygenerovaných údajov sú všetky
tlačidlá Eur zakázané. Ak zmeníte údaj v niektorom textovom poli, príslušné tlačidlo Eur sa
sprístupní. Pomocou neho sa môžete vrátiť k programom vypočítaným údajom.
Hlavnú časť formulára tvoria 3 karty so záložkami – Zúčtovanie dane, Potvrdenia o zdan.
mzde a Zdravotné poistenie.
4
158
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
ZÚČTOVANIE DANE
Karta Zúčtovanie dane obsahuje údaje, ktoré program vyplní na základe výplat, ktoré ste
pre zamestnanca počítali v zdaňovacom období v programe OLYMP. V prípade, že vykonávate ročné
zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý mal príjmy aj od iných zamestnávateľov, je potrebné,
aby vám predložil od týchto zamestnávateľov Potvrdenie o zdaniteľnej mzde. Údaje z potvrdení
zadáte na kartu Potvrdenie o zdan. mzde a tieto program následne pripočíta k údajom na karte
Zúčtovanie dane.
Riadok 00 zahŕňa príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zamestnancovi skutočne vyplatené
v zdaňovacom období a ktoré boli zdanené preddavkovou daňou. V prípade, že ste v programe
začali pracovať v priebehu roka, je potrebné, aby ste ho ručne upravili tak, aby zohľadňoval aj tie
výplaty, ktoré sa v programe OLYMP nenachádzajú.
V riadku 00a sú uvedené príjmy z riadku 00, ktoré zamestnanec dosiahol z dohôd.
V riadku 00b Úhrn povinného poistenia sú uvedené všetky poistné a príspevky, ktoré boli
zamestnancovi zrazené v zdaňovacom období. Riadok tvorí úhrn poistného na sociálne poistenie a
úhrn poistného na zdravotné poistenie.
V riadku 00c sociálne poistenie sú zahrnuté sumy poistného na nemocenské, starobné, invalidné
poistenie a poistenie v nezamestnanosti, vrátane zahraničného sociálneho poistenia (zrážka Odvod
na SP v zahr.)
159
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
159
V riadku 00d zdravotné poistenie je uvedené zdravotné poistenie, vrátane zahraničného
zdravotného poistenia (zrážka Odvod na ZP v zahr.).
Zamestnancovi, ktorý bol v danom roku poistený v zahraničí a boli u neho teda použité namiesto
slovenských odvodov zrážky odvod na ZP v zahr. a odvod na SP v zahr., program automaticky
započíta do úhrnu poistného aj tieto sumy. Ak ich do ročného zúčtovania dane nechcete uviesť, je
potrebné tieto riadky ručne upraviť (ponížiť) o zahraničné odvody (suma zahraničných odvodov je
vyčíslená na mzdovom liste zamestnanca).
V riadku 01 je zobrazený čiastkový základ dane. Tento predstavuje rozdiel medzi úhrnom
zúčtovaných príjmov a zaplateného poistného a príspevkov.
Riadok 02 je možné vyplniť len ručne a to v prípade, ak si zamestnanec (zdrav. pracovník)
neoprávnene uplatnil úhradu za ďalšie vzdelávanie a túto neoprávnene uplatnenú sumu
uviedol do Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. Pripočíta sa k základu dane z riadku 01
a tento navýšený základ dane sa uvedie do riadku 03.
Riadok 04 a) na daňovníka program označí a vyplní automaticky, ak si zamestnanec uplatnil
nezdaniteľnú čiastku na daňovníka aspoň v jednom mesiaci. Ak si neuplatňoval nezdaniteľnú
čiastku mesačne (napr. z dôvodu, že zamestnanec predpokladal vysoké príjmy), ale chce si aspoň
nejakú čiastku uplatniť v ročnom zúčtovaní, je potrebné políčko na daňovníka označiť a
program automaticky doplní podľa výšky základu dane príslušnú nezdaniteľnú čiastku. V prípade,
že zamestnanec poberal dôchodok, túto sumu uveďte do políčka úhrnná suma dôchodku.
Program následne vypočíta výslednú nezdaniteľnú čiastku na daňovníka a to podľa dosiahnutého
základu dane daňovníka a podľa úhrnnej výšky dôchodku.
V prípade, že si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú čiastku aj na manželku, je potrebné
označiť políčko 04 b) na manželku (manžela). Po označení tohto políčka je možné upraviť
počet mesiacov, počas ktorých boli splnené podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na
manželku (manžela) a prípadne uviesť aj vlastný príjem manželky (manžela). Program podľa
týchto údajov (a samozrejme aj podľa dosiahnutého základu dane daňovníka) vypočíta výslednú
nezdaniteľnú čiastku na manželku (manžela).
V riadku 05 je vyčíslená ročná zdaniteľná mzda, resp. základ dane znížený o jeho nezdaniteľnú
časť. Ide o rozdiel medzi riadkom 03 a súčtom riadkov 04 a) a 04 b).
V riadku 06 sa vypočíta daň vo výške 19 % zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti,
tzn. zo sumy uvedenej v riadku 05. Tento riadok sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
V prípade, že zamestnávateľ alebo zamestnanec poberali príspevok podľa zákona o službách
zamestnanosti, je potrebné označiť príslušné políčko. V tomto prípade nemá tento zamestnanec
nárok na zamestnaneckú prémiu. Jedná sa o príspevky podľa § 47, 50a, 50c, 53, 53a, 53b, 56a, 59
alebo 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
V prípade, že zamestnanec splnil podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie, program
automaticky označí políčko „Spĺňa podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu“
a vyplní aj nasledovné tri riadky. V tomto prípade sa nezdaniteľné čiastky (riadok 04) a vypočítaná
daň (riadok 06) rovnajú nule – program tieto riadky automaticky vynuluje (nevynuluje však
nezdaniteľnú čiastku na daňovníka v riadku 04a), nakoľko táto suma je potrebná už len pre účely
výpočtu zamestnaneckej prémie).
Do riadku 07 sa uvedie základ dane pre uplatnenie zamestnaneckej prémie a to buď z riadku
01 v prípade, ak posudzované príjmy sú najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy a zároveň
základ dane je nižší ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka alebo uvedie program sumu
základu dane vypočítanú z 12-násobku minimálnej mzdy a to v prípade, ak posudzované príjmy sú
nižšie ako suma 12-násobku minimálnej mzdy a zároveň sú najmenej vo výške 6-násobku
minimálnej mzdy.
4
160
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V riadku 08 sa uvedie počet mesiacov, v ktorých sú splnené podmienky pre uplatnenie
zamestnaneckej prémie (mesiace, v ktorých mal zamestnanec posudzované príjmy).
V riadku 09 je vypočítaná zamestnanecká prémia, zaokrúhlená na eurocent nahor.
V riadku 09a sa uvedie suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie z predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia.
V ročnom zúčtovaní dane je zahrnuté aj zúčtovanie daňového bonusu, ktoré vykonáva
zamestnávateľ (§ 38 ods. 1 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktorý je platiteľom dane,
na žiadosť zamestnanca, ak zamestnanec do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia žiada
o vykonanie ročného zúčtovania.
V riadku 10 program OLYMP uvedie skutočný nárok na daňový bonus za zdaňovacie obdobie.
Program pri nároku zohľadňuje vek dieťaťa a tiež, či máte v jednotlivých mesiacoch nastavený
automatický výpočet daňového bonusu (vo formulári Tvorba výplaty na záložke Ostatné máte
pri dieťati uvedené v stĺpci Daňový bonus "Auto"). Pri vykonávaní ročného zúčtovania dane je
možné tento riadok ručne upravovať, a to v prípade, ak dodatočne zistíte, že v niektorom
z mesiacov zamestnanec nárok na daňový bonus už nespĺňal (za niektorý mesiac v zdaňovacom
období si uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa súčasne zamestnanec aj jeho manželka). Údaj
do riadku počet detí program preberie z karty Rodinné údaje – Deti z políčka Daňový bonus.
V riadku počet mesiacov je uvedený mesiacov, počas ktorých bol zamestnancovi vyplatený
daňový bonus v kalendárnom roku. Ak má zamestnanec viac detí, uvedie sa v tomto riadku súčet
kalendárnych mesiacov za všetky deti.
Sumu skutočne vyplateného daňového bonusu za zdaňovacie obdobie program OLYMP uvedie
do riadku 11. Tento údaj program preberie z vypočítaných výplat v zdaňovacom období. Uvedie
sa aj daňový bonus priznaný neoprávnene.
Rozdielom riadkov 10 a 11 dostanete:
bonus na vyplatenie (riadok 12 suma uvedená so znamienkom +)
bonus na vybratie (riadok 13, suma uvedená so znamienkom –)
Bonus na vyplatenie predstavuje sumu daňového bonusu, na ktorú zamestnanec v niektorom
z mesiacov nemal nárok z dôvodu nesplnenia všetkých zákonných podmienok na jeho vyplatenie,
ale na ktoré mu vznikol nárok pri ročnom zúčtovaní dane a chce si ho douplatniť. O túto sumu sa
následne zníži nedoplatok na dani, prípadne sa pripočíta k preplatku dane.
PRÍKLAD: Pri výpočte mzdy za jeden mesiac môže nastať situácia, kedy zamestnanec
nedosiahol v danom mesiaci ½ minimálnej mzdy (nesplnil teda jednu z podmienok podľa § 35
ods. 5 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a stráca tým
možnosť uplatniť si daňový bonus v tomto mesiaci. Podľa zákona má však možnosť
po skončení zdaňovacieho obdobia douplatniť si daňový bonus v plnej výške, ak za celé
zdaňovacie obdobie splnil podmienky nároku na daňový bonus (výška zdaniteľných ročných
príjmov zo závislej činnosti musí prekročiť 6-násobok minimálnej mzdy).
Bonus na vybratie predstavuje sumu neoprávnene vyplateného (priznaného) daňového bonusu.
Zamestnancovi sa o túto sumu zvýši nedoplatok na dani, príp. zníži preplatok.
PRÍKLAD: Zamestnanec menil v priebehu mesiaca zamestnanie a Vyhlásenie
k zdaneniu príjmov podpísal u nového zamestnávateľa. V tomto prípade nastala situácia, že
daňový bonus mu uplatnil aj predchádzajúci aj nový zamestnávateľ za ten istý mesiac (t.j. bol
mu priznaný a vyplatený v jednom mesiaci dvakrát).
Do riadku 12a sa uvedie daňový bonus na vyplatenie znížený o daň (r. 12 – r. 6 > 0)
161
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
161
Do riadku 14 program uvedie úhrnnú sumu preddavkov na daň. Túto sumu program Olymp
preberie z vypočítaných výplat v zdaňovacom období. V prípade, že zamestnanec mal viacero
zamestnávateľov, pripočíta sumu preddavkov na daň aj z ostatných potvrdení.
Riadky 15 a 16 vyjadrujú „čistý“ nedoplatok/preplatok na dani, t.j. pred úpravou o ročný daňový
bonus a zamestnaneckú prémiu. Jedná sa rozdiel riadkov 06 (vypočítaná ročná daň) a 14
(zaplatené preddavky na daň).
V riadku 17 sa uvedie preplatok/nedoplatok (r. 06 – r. 10 + r. 11 + r. 12a – r. 14 + r. 09a)
Riadok 18 je už celkový výsledok ročného zúčtovania, t.j. kladný výsledok (t.j. nedoplatok)
alebo záporný výsledok (t.j. preplatok) vrátane daňového bonusu a zamestnaneckej prémie a
nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie (nedoplatok dane s plusovým znamienkom a
preplatok dane s mínusovým znamienkom).
V dolnej časti formulára Zúčtovanie dane sa nachádza pole Mesiac vykonania ročného
zúčtovania. Program pri vypĺňaní mesiaca a roku vychádza zo systémového dátumu počítača. Údaj
o tom, či a kedy bolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie slúži pre účely vypĺňania
mesačného Prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti.
Všetky údaje, ktoré ste vo formulári Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vyplnili, sa uložia po
stlačení tlačidla OK. Ak prebieha hromadná oprava údajov, program zobrazuje postupne ten istý
formulár s údajmi ďalšieho z označených pracovníkov. Stlačením tlačidla Zruš sa výpočet zúčtovania
preddavkov ukončí bez zmeny. V prípade hromadného spracovania sa však program najskôr opýta,
či si naozaj prajete túto hromadnú opravu ukončiť.
Spôsob vysporiadania výsledku ročného zúčtovania so zamestnancom a s daňovým úradom nájdete
v kapitole 10.6 Zúčtovanie preddavkov na daň [str. 250]
PODKLADY PRE ZÚČTOVANIE DANE
Formulár sa skladá z dvoch časti: Potvrdenia o zdaniteľnej mzde a Vyhlásenia o poukázaní
dane – údaje o prijímateľovi.
Na karte Potvrdenie o zdaniteľnej mzde môžete zadať výšku príjmov zamestnanca
dosiahnutú u iných zamestnávateľov. Údaje z tejto záložky následne vstupujú do výpočtu ročného
zúčtovania dane. Ďalší záznam v tejto záložke pridáte pomocou tlačidla Pridaj. Zobrazí sa
nasledujúci formulár, do ktorého zadávate údaje z Potvrdení o zdaniteľnej mzde od iných
zamestnávateľov.
4
162
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Záznam uložíte tlačidlom Ok, tlačidlom Zruš formulár zavriete bez uloženia zmien.
V časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi sa vypĺňajú údaje o
prijímateľovi, ktoré program prenesie na tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %
(3 %) zaplatenej dane.
DAŇ PREDOŠLÉ ROKY
Karta Daň predošlé roky sa už pri ročnom zúčtovaní dane v súčasnosti nepoužíva. Táto karta sa
zobrazovala v predchádzajúcich rokoch (do roku 2007) a obsahovala položky, ktoré sa používali
pri výpočte ročného zúčtovania dane v minulých rokoch. Použiť túto kartu odporúčame v prípade,
ak si chcete vygenerovať ročné zúčtovania dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Karta Zdravotné poistenie slúžila na výpočet zúčtovania preddavkov poistného na zdravotné
poistenie za obdobie 2005 – 2010. Za rok 2011 a nasledujúce vykonávajú ročné zúčtovanie len
zdravotné poisťovne. Zamestnávateľ je povinný zaslať zdravotnej poisťovni Výkaz preddavkov na
poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného.
Spôsob pridávania nedoplatkov/preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia do výplat
zamestnancov je popísaný v kapitole 10 Príklady [str. 241].
4.7 PLÁN DOVOLENIEK
Pomocou evidencie Plán dovoleniek môžete svojim zamestnancom naplánovať dovolenku aj
na niekoľko mesiacov dopredu. Pritom môžete evidovať dovolenku navrhnutú, schválenú aj
čerpanú. Zadanú dovolenku môžete následne zamestnancom automaticky pridať do generovanej
mzdy príslušného mesiaca. Tento modul je prístupný iba v zostave programu OLYMP
Profesionál.
Evidenciu Plán dovoleniek otvoríte výberom z hlavného menu programu Personalistika →
Plán dovoleniek.
TIP: Plán dovoleniek otvoríte aj stlačením tlačidla
mzdy.
na paneli nástrojov Tvorba
Po jej výbere sa zobrazí zoznam zamestnancov s hlavným pracovným pomerom s doteraz
zadefinovanými a čerpanými dovolenkami. Ak označíte prepínač Položky na aktuálne, zobrazia
sa len zamestnanci, ktorí majú zadanú dovolenku vo zvolenom mesiaci.
163
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
163
4
Ďalšiu plánovanú dovolenku pridáte pomocou tlačidla Pridaj. Pokiaľ kliknete na šípku na tomto
tlačidle, zobrazia sa dve voľby – Pridaj dovolenku alebo Prenes z mesiaca. Prvou voľbou
zobrazíte rovnaký formulár ako pri klasickom stlačení tlačidla Pridaj. V tomto formulári môžete
naplánovať dovolenku na celý zvolený rok.
Voľbou Prenes z mesiaca prenesiete čerpanú dovolenku z aktuálneho mesiaca v evidencii
Výpočet miezd do Plánu dovoleniek. To znamená, že čerpaná dovolenka v pláne dovoleniek
bude zodpovedať dovolenke zadanej vo výplate daného mesiaca. Navrhnutá a schválená
dovolenka, ktorá bola naplánovaná na iné dni než bola skutočne čerpaná, ostane bezo zmeny.
Tlačidlom Oprav zobrazíte ten istý formulár, ale nebude možné zmeniť meno zamestnanca,
pre ktorého je dovolenka plánovaná. V tomto formulári môžete zmeniť naplánovanú dovolenku aj
v inom mesiaci než je ten, ktorý ste pôvodne chceli opraviť. Zmenené údaje sa po uložení prejavia
vo všetkých obdobiach evidencie, ktorých sa zmena dotkla. Tlačidlom Ukáž zobrazíte
zadefinované údaje iba na prezeranie, tlačidlom Vymaž vybraný záznam vymažete.
TVORBA PLÁNU DOVOLENKY
Nový plán dovolenky zamestnanca zadáte tlačidlom Pridaj. Zobrazí sa formulár Pridávanie
novej dovolenky. V úvode tohto formuláru je potrebné zvoliť zamestnanca, ktorému chcete
pridať dovolenku. Môžete ho zvoliť pomocou osobného čísla, po jeho potvrdení klávesom Enter
sa automaticky doplní meno zamestnanca a zobrazia sa jeho doteraz zadefinované dovolenky.
Ak si nepamätáte osobné číslo zamestnanca, môžete napísať priamo jeho priezvisko, program
vám pri písaní bude pomáhať automatickým dopĺňaním priezviska podľa databázy zamestnancov.
164
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Po zadaní zamestnanca sa v tabuľke zobrazia všetky jeho doteraz zadané dovolenky, rozdelené
na navrhnutú, schválenú a čerpanú dovolenku. Každý typ dovolenky má svoje označenie,
vysvetlenie jednotlivých ikoniek nájdete pod tabuľkou spolu s počtom doteraz zadaných dní
pre každý typ:
- navrhnutá,
- schválená - túto dovolenku môžete automaticky pridať do výplaty zamestnanca
po zapnutí voľby Pridať schválenú dovolenku z plánu pri generovaní výplaty.
Po uzavretí mesiaca ju program automaticky označí v pláne dovolenky ako čerpanú,
TIP: Program na základe zadanej schválenej dovolenky vyplní Dovolenkový lístok, ktorý
je možné vytlačiť v menu Dokumenty → Dovolenky.
- čerpaná – táto dovolenka sa prenesie z evidencie Výpočet miezd pri uzavretí mesiaca
alebo pri použití funkcie Prenes z mesiaca v evidencii Plán dovoleniek.
TIP: Ak sa pre čerpanú dovolenku počet zadaných dní skladá z dvoch čísel (napr. "2 + 5
d."), tak druhé z týchto čísel označuje počet dní preplatenej nevyčerpanej dovolenky (v našom
príklade bolo preplatených 5 dní nevyčerpanej dovolenky).
Ďalšiu naplánovanú dovolenku môžete zadať dvomi spôsobmi:
1.
2.
pomocou volieb v hornej časti formulára:
z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete typ dovolenky a v poliach Dovolenka od
do zadáte časové obdobie, kedy sa má dovolenka pridať, resp. vymazať,
následne tlačidlom Pridaj dovolenku v zadanom období pridáte alebo tlačidlom
Vymaž ju naopak v zvolenom období vymažete,
ručným zadaním priamo do tabuľky dovolenky:
typ dovolenky (navrhnutá, schválená, čerpaná) si opäť môžete vybrať
z rozbaľovacieho zoznamu alebo jednoduchým kliknutím myši na požadovaný typ
v dolnej časti okna (v legende),
165
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
165
zvolený typ dovolenky potom zadáte tiež pomocou myši – kliknutím na zvolený deň
priamo v ročnom kalendári, pri opätovnom kliknutí na ten istý deň zadanú
dovolenku zrušíte.
Pri zadávaní celodennej dovolenky je označený prepínač Celý deň, pri zadávaní poldennej
dovolenky je označené 1/2 dňa.
V ľavej dolnej časti formulára pre pridanie, resp. opravu plánovanej dovolenky, sa nachádza
informácia o ročnom nároku na dovolenku, počte naplánovaných dní a počte
zostávajúcich dní dovolenky.
TIP: Rovnaké informácie nájdete aj v informatívnej karte Plán dovoleniek, ktorá sa
nachádza v hlavnom formulári evidencie Plán dovoleniek v pravej časti (kapitola 2.4.1 Karta
Údaje aktuálneho riadku [str. 40]).
Celý formulár uložíte tlačidlom Ok. Tlačidlom Zruš zavriete formulár bez uloženia zmien.
PRIDANIE DOVOLENKY DO GENEROVANÝCH MIEZD
Naplánovanú dovolenku môžete automaticky preniesť do generovaných miezd pomocou voľby
Pridať schválenú dovolenku z plánu, ktorá sa nachádza vo formulári Generovanie miezd
pracovníkov (kapitola 4.3.1 Generovanie mzdy [str. 131]).
Touto voľbou prenesiete z plánu dovolenku s typom schválená alebo čerpaná. Dovolenka sa
do výplaty pridá zložkou mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku.
POZOR! Ak sa pre niektorého zamestnanca prenášajú údaje o dovolenke z dochádzkového
systému, program pre tohto zamestnanca nezohľadní dovolenku z plánu dovoleniek.
Ak po generovaní miezd uzavriete daný mesiac (kapitola 4.1.2 Uzávierka mesiaca [str. 94]),
v pláne dovoleniek sa prenesená schválená dovolenka automaticky zmení na čerpanú. Program
vám zároveň nedovolí v tomto mesiaci zadať ďalšiu dovolenku s typom čerpaná, do plánu
dovoleniek môžete pridávať už iba dovolenku s typom navrhnutá alebo schválená.
POZNÁMKA: Ak niektorý pracovník v danom mesiaci nemá vygenerovanú výplatu, môžete
mu v pláne dovoleniek zadať všetky tri typy dovolenky – navrhnutá, schválená aj čerpaná.
V prípade, že mesiac po vygenerovaní miezd neuzavriete a vo výplate ručne pridáte ďalšie
čerpanie dovolenky (ktorá sa nenachádza v pláne dovoleniek), tak sa pri uzatváraní mesiaca táto
dovolenka prenesie aj do plánu dovoleniek ako čerpaná. Rovnako to platí aj pri ručnom vymazaní
dovolenky z výplaty – ak bola táto dovolenka zadaná v pláne dovoleniek ako čerpaná, tak sa
pri uzavretí príslušného mesiaca z plánu vymaže.
POZOR! V prípade, že výplaty neuzatvárate každý mesiac, môže sa stať, že čerpanie
dovolenky bude rozdielne vo výplatách a v pláne dovoleniek. Čerpanie sa vyrovná podľa výplat
po uzavretí všetkých mesiacov v prípade, že zamestnanec mal vygenerovanú výplatu v každom
z týchto mesiacov.
4
166
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
4.8 EVIDENCIA ŠKOLENÍ
V evidencii školení je možné zadávať plán školení, môžete v nej evidovať školiace firmy, náklady
na školenia, umožní vám robiť rôzne prehľady a filtre školení pomocou panelov nástrojov
(kapitola 2.3 Panely nástrojov [str. 34]). Naplánované školenia program automaticky prenesie
do Personalistiky, na kartu Kvalifikácia do záložky Školenia.
Evidenciu školení otvoríte výberom z hlavného menu programu Personalistika → Evidencia
školení.
POZNÁMKA: Evidencia školení je prístupná iba v zostave programu OLYMP Profesionál.
Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa zobrazí formulár Pridávanie školenia, ktorý má 2 záložky:
Základné údaje a Zoznam účastníkov.
Na záložke Základné údaje si do dátového políčka Kategória môžete vybrať z rozbaľovacieho
zoznamu preddefinovanú kategóriu, alebo kliknutím na tlačidlo s lupou si môžete do zápisníka
užívateľských textov pridať novú. Do políčka Názov napíšete názov školenia. Dobu trvania
školenia zadávate do políčok Dátum začiatku, Dátum konca. Potrebné obnovovať označíte
v prípade, ak chcete sledovať platnosť školenia alebo preukazu. Kliknutím na ikonku so
zvončekom si môžete zadať pripomienku do pripomienkovača, aby vás program upozornil na
koniec platnosti (kapitola 3.7. Pripomienkovač [str. 86]). Ak označíte políčko Získa
preukaz/certifikát, zaktívni sa dátové pole vpravo, kde si môžete z rozbaľovacieho zoznamu
vybrať údaj, ktorý je preddefinovaný v číselníku, alebo stlačením tlačidla s lupou môžete do
zápisníka užívateľských textov pridať nové údaje.
V strednej a spodnej časti formulára vyplňte údaje: Školiaca firma, Školiteľ, Miesto školenia,
Kapacita, Cena za školenie, Poznámka.
Údaje o školiacich firmách si môžete zadávať do číselníka. Po stlačení tlačidla s lupou, sa zobrazí
formulár Školiace firmy, ak kliknete na tlačidlo Pridaj, zobrazí sa karta na zadávanie údajov
o školiacej firme. Po jej vyplnení a potvrdení Ok sa údaje prenesú do číselníka.
Po vyplnení údajov na záložke Zoznam účastníkov program automaticky vyplní políčka
Obsadených miest, Voľných miest, Cena za účastníka.
167
4 SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY
167
4
Na záložke Zoznam účastníkov si pomocou tlačidiel Pridaj, Pridaj hromadne zadávate
zamestnancov, ktorí sa majú školenia zúčastniť. Tlačidlom Oprav opravujete zadané údaje,
Vymaž slúži na vymazávanie údajov.
168
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
5 HROMADNÉ FUNKCIE
5
169
HROMADNÉ FUNKCIE
Hromadné funkcie slúžia pre urýchlenie práce v programe Olymp, a to v prípade, že
potrebujete naraz upraviť rovnaké údaje viacerým zamestnancom. Funkcia sa dá využiť
v evidencii Personalistika a Výpočet miezd a to pre hromadnú úpravu zložiek mzdy, zrážok,
hromadnú zmenu priradeného strediska, pridanie práceneschopnosti príp. ošetrenia člena rodiny
a tiež dovolenky. Hromadné funkcie sú prístupné iba v zostave programu OLYMP Profesionál.
5.1 Hromadné funkcie v Personalistike .............171
5.2 Hromadné funkcie vo Výpočte miezd...........177
5
170
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
5 HROMADNÉ FUNKCIE
171
5.1 HROMADNÉ FUNKCIE V PERSONALISTIKE
V evidencii Personalistika je možné hromadne upravovať nasledovné údaje:
zložky mzdy (pridanie novej zložky mzdy, zmena v existujúcej zložke mzdy,
ukončenie platnosti zadanej zložky mzdy)
zrážky (pridanie novej zrážky, zmena v existujúcej zrážke, ukončenie platnosti
zadanej zrážky)
stredisko (zmena pridaného strediska)
zmeny pracovných zmlúv (pridanie novej zmeny pracovnej zmluvy)
PN a OČR (pridanie PN resp. OČR)
Hromadné funkcie v Personalistike vyvoláte kliknutím na tlačidlo Hromadné funkcie, ktoré sa
nachádza v spodnej časti evidencie Personalistika pri tlačidlách Pridaj, Oprav, Ukáž a Vymaž.
5.1.1
HROMADNÉ ÚPRAVY ZLOŽIEK MZDY V PERSONALISTIKE
HROMADNÉ PRIDANIE ZLOŽKY MZDY
Po kliknutí na voľbu Pridanie novej zložky je potrebné vybrať okruh zamestnancov, ktorým
chcete zložku mzdy pridať (zobrazení zamestnanci, označení zamestnanci, vlastný výber alebo
zamestnancov zadáte neskôr). V prípade, že označíte voľbu vlastný výber, môžete bližšie
špecifikovať zamestnancov podľa toho, akú zložku mzdy majú zadanú.
PRÍKLAD: Podľa zobrazeného obrázka program pridá zložku mzdy, ktorú zadáte v ďalšom
kroku, všetkým zamestnancom, ktorí majú v Personalistike zadanú zložku mzdy 210_mesačná
odmena s tarifou 100 Eur.
5
172
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V ďalšom kroku Vás program vyzve na zadanie zložky mzdy, ktorú chcete hromadne pridať a
následne zobrazí tabuľku so zoznamom zamestnancov, ktorým sa zložka mzdy automaticky pridá
do Personalistiky. Tu môžete ešte individuálne pre jednotlivých zamestnancov upraviť zadané
údaje (zmeniť zložku mzdy, upraviť tarifu, vymazať niektorého zamestnanca z tabuľky,...).
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zložka mzdy (resp. zložky mzdy v prípade, že si údaje ešte
upravíte) pridá vybraným zamestnancom do Personalistiky na kartu Zložky mzdy.
HROMADNÁ ZMENA ZLOŽKY MZDY
Po kliknutí na voľbu Zmena existujúcej zložky je potrebné vybrať okruh zamestnancov,
ktorým chcete zložku mzdy meniť (zobrazení alebo označení zamestnanci). V prípade, že v tomto
kroku neviete, ktorí zamestnanci majú zadanú zložku mzdy, ktorú sa chystáte zmeniť, stačí vybrať
voľbu Zobrazení zamestnanci.
V ďalšom kroku vyberiete zložku mzdy, v ktorej chcete niečo zmeniť. Okrem vybranej zložky
mzdy môžete zadať bližšie kritériá pre danú zložku (tarifu, čiastku alebo platnosť zložky mzdy).
5 HROMADNÉ FUNKCIE
173
PRÍKLAD: Ako je uvedené na obrázku, chcete zmeniť každú zložku mzdy 210_mesačná
odmena, ktorá je platná v aktuálnom mesiaci, má zadanú v tarife sumu od 100 do 200 eur a
zároveň v políčku „platnosť od" má zadaný dátum 1/2011 a v políčku "platnosť do" má zadaný
dátum 12/2011. To znamená, že zložka mzdy 210_mesačná odmena, ktorú majú zadanú
zamestnanci v Personalistike a ktorá nespĺňa všetky tieto zadané kritéria, zmenená nebude.
V prípade, že údaje ako suma v tarife, v čiastke alebo dátumy platnosti ponecháte prázdne,
program zmení každú vybranú zložku mzdy bez ohľadu na výšku tarify, čiastky alebo platnosť.
V spodnej časti formulára zadáte spôsob zmeny tarify resp. čiastky vo vybranej zložke mzdy
("zmeniť tarifu/čiastku na..." - nová suma nahradí pôvodnú, "zmeniť tarifu/čiastku o hodnotu..." pôvodná suma sa navýši/poníži o zadanú sumu, "zmeniť tarifu/čiastku o percento..." - pôvodná
suma sa navýši/poníži o zadané percento).
Ďalej máte možnosť zvoliť, či chcete pôvodnú zložku mzdy ponechať a pridať novú (v tom
prípade je potrebné zadať dátum, do kedy sa má použiť pôvodná zložka mzdy a dátum, od kedy
sa má použiť nová zložka mzdy) alebo či sa má pôvodná zložka mzdy nahradiť (prepísať) novou.
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí tabuľka so zoznamom zamestnancov, ktorým sa zložka
mzdy v Personalistike automaticky zmení. Tu môžete ešte individuálne pre jednotlivých
zamestnancov upraviť zadané údaje (zmeniť zložku mzdy, upraviť tarifu, vymazať zamestnanca z
tabuľky,...).
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zložka mzdy (resp. zložky mzdy v prípade, že si údaje ešte
upravíte) vybraným zamestnancom v Personalistike na karte Zložky mzdy zmení.
HROMADNÉ UKONČENIE PLATNOSTI ZLOŽKY MZDY
Po kliknutí na voľbu Ukončiť platnosť zložky je potrebné vybrať okruh zamestnancov,
ktorým chcete zložku mzdy ukončiť (zobrazení alebo označení zamestnanci). V ďalšom kroku
vyberiete zložku mzdy, v ktorej chcete niečo zmeniť a tiež máte možnosť zadať bližšie kritériá
pre danú zložku.
5
174
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
PRÍKLAD: Ako je uvedené na obrázku, chcete ukončiť platnosť každej zložky mzdy
210_mesačná odmena, ktorá je platná v aktuálnom mesiaci, má zadanú v tarife sumu presne
100 eur a zároveň v políčku „platnosť od" má zadaný dátum 1/2010 a v políčku "platnosť do"
má zadaný dátum 12/2010. To znamená, že do zložky mzdy 210_nesačná odmena, ktorú
majú zadanú zamestnanci v Personalistike a ktorá nespĺňa všetky tieto zadané kritéria, nebude
doplnený dátum ukončenia platnosti.
V prípade, že údaje ako suma v tarife, v čiastke alebo dátumy platnosti ponecháte prázdne,
program doplní dátum ukončenia platnosti zložky mzdy do každej vybranej zložky mzdy bez
ohľadu na výšku tarify, čiastky alebo platnosť.
V spodnej časti formulára následne zadáte dátum ukončenia platnosti zložky mzdy.
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí tabuľka so zoznamom zamestnancov, ktorým sa v zložke
mzdy v Personalistike na karte Zložky mzdy automaticky ukončí platnosť. V tomto zozname už nie
je možné zložku mzdy upravovať. Následne už len stlačte tlačidlo Dokončiť.
5.1.2
HROMADNÉ ÚPRAVY ZRÁŽOK V PERSONALISTIKE
HROMADNÉ PRIDANIE ZRÁŽKY
Po kliknutí na voľbu Pridanie novej zrážky je potrebné vybrať okruh zamestnancov, ktorým
chcete zrážku pridať. Postup je rovnaký ako pri hromadnom pridávaní zložky mzdy.
V ďalšom kroku Vás program vyzve na zadanie zrážky, ktorú chcete hromadne pridať a
následne zobrazí tabuľku so zoznamom zamestnancov, ktorým sa zrážka automaticky pridá do
Personalistiky. Tu môžete ešte individuálne pre jednotlivých zamestnancov upraviť zadané údaje
(zmeniť zrážku, upraviť sumy, vymazať zamestnanca z tabuľky,...).
HROMADNÁ ZMENA ZRÁŽKY
Po kliknutí na voľbu Zmena existujúcej zrážky je potrebné vybrať okruh zamestnancov,
ktorým chcete zrážku meniť (zobrazení alebo označení zamestnanci). V prípade, že v tomto kroku
neviete, ktorí zamestnanci majú zadanú zrážku, ktorú sa chystáte zmeniť, stačí vybrať voľbu
Zobrazení zamestnanci.
V ďalšom kroku vyberiete zrážku, v ktorej chcete niečo zmeniť. Okrem vybranej zrážky môžete
zadať bližšie kritériá pre danú zložku (tarifu, čiastku alebo platnosť zrážky).
PRÍKLAD: Ako je uvedené na obrázku, chcete zmeniť v každej zrážke „sporenie“, ktorá je
platná v aktuálnom mesiaci, má zadanú v spôsobe výpočtu čiastku od 100 do 150 eur a
zároveň v políčku „platnosť od" má zadaný dátum 1/2011 a v políčku "platnosť do" má zadaný
dátum 12/2011. To znamená, že zrážka „sporenie“, ktorú majú zadanú zamestnanci
v Personalistike a ktorá nespĺňa všetky tieto zadané kritéria, zmenená nebude.
5 HROMADNÉ FUNKCIE
175
V prípade, že údaje ako spôsob výpočtu alebo dátumy platnosti ponecháte prázdne, program
zmení každú vybranú zrážku bez ohľadu na spôsob výpočtu alebo platnosť.
V spodnej časti formulára zadáte spôsob úpravy zrážky, t.j ako sa má vo vybranej zrážke
zmeniť spôsob výpočtu ("zmeniť na..." - nová suma nahradí pôvodnú, "zmeniť o hodnotu..." pôvodná suma sa navýši/poníži o zadanú sumu, "zmeniť o percento..." - pôvodná suma sa
navýši/poníži o zadané percento).
Ďalej máte možnosť zvoliť, či chcete pôvodnú zrážku ponechať a pridať novú (v tom prípade je
potrebné zadať dátum, do kedy sa má použiť pôvodná zrážka a dátum, od kedy sa má použiť
nová zrážka) alebo či sa má pôvodná zrážka nahradiť (prepísať) novou.
5
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí tabuľka so zoznamom zamestnancov, ktorým sa zrážka v
Personalistike automaticky zmení. Tu môžete ešte individuálne pre jednotlivých zamestnancov
upraviť zadané údaje (zmeniť zrážku, spôsob výpočtu, vymazať zamestnanca z tabuľky,...).
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zrážka (resp. zrážky v prípade, že si údaje ešte upravíte)
vybraným zamestnancom v Personalistike na karte Zrážky zmení.
HROMADNÉ UKONČENIE PLATNOSTI ZRÁŽKY
Po kliknutí na voľbu Ukončiť platnosť zrážky je potrebné vybrať okruh zamestnancov,
ktorým chcete zrážku ukončiť (zobrazení alebo označení zamestnanci). V ďalšom kroku vyberiete
zrážku, v ktorej chcete niečo zmeniť a tiež máte možnosť zadať bližšie kritériá pre danú zrážku.
PRÍKLAD: Ako je uvedené na obrázku, chcete ukončiť platnosť každej zrážky „pôžička“,
ktorá je platná v aktuálnom mesiaci, má zadanú v spôsobe výpočtu čiastku so sumou od 100
do 120 eur a zároveň v políčku „platnosť od" má zadaný dátum 1/2010 a v políčku "platnosť
do" má zadaný dátum 12/2010. To znamená, že do zrážky „pôžička“, ktorú majú zadanú
zamestnanci v Personalistike a ktorá nespĺňa všetky tieto zadané kritéria, nebude doplnený
dátum ukončenia platnosti.
176
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V prípade, že údaje ako spôsob výpočtu alebo dátumy platnosti ponecháte prázdne, program
doplní dátum ukončenia platnosti zrážky do každej vybranej zrážky ohľadu na spôsob výpočtu
alebo platnosť.
V spodnej časti formulára následne zadáte dátum ukončenia platnosti zrážky.
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí tabuľka so zoznamom zamestnancov, ktorým sa v zrážke v
Personalistike automaticky ukončí platnosť. Následne už len stlačíte tlačidlo Dokončiť.
5.1.3
HROMADNÁ ZMENA STREDISKA V PERSONALISTIKE
V Personalistike je tiež možné zamestnancom hromadne zmeniť priradené stredisko. Po kliknutí
na voľbu Pracovné údaje - Stredisko je potrebné vybrať okruh zamestnancov, ktorým
chcete stredisko zmeniť a následne prostredníctvom tlačidla F7 vybrať stredisko, ktoré bude
zvoleným zamestnancom priradené/zmenené.
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť bude stredisko zvoleným zamestnancom v Personalistike na
karte Pracovné údaje zmenené.
5.1.4
HROMADNÁ ZMENA PZ A DOHODY V PERSONALISTIKE
Prostredníctvom hromadných zmien je možné v Personalistike v Evidencii pracovných pomerov
pridávať zmeny k pracovným zmluvám alebo dohodám. Po kliknutí na voľbu Zmeny pracovnej
zmluvy a dohôd – Pridanie novej zmeny je potrebné vybrať okruh zamestnancov, ktorým
chcete zmenu pracovnej zmluvy alebo dohody pridať. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí
formulár, v ktorom zadáte údaje, ktoré sa v pracovnej zmluve alebo dohode menia (druh práce,
miesto výkonu práce, dohodnutá odmena, ....).
Po zadaní údajov sa zobrazí zoznam zamestnancov, ktorým sa zmena pracovnej zmluvy alebo
dohody pridá do evidencie pracovných pomerov. Tu je možné pre každého zamestnanca zadané
údaje dodatočne upraviť, zamestnanca zo zoznamu vymazať alebo pridať ďalšieho zamestnanca,
ktorému sa má zmena pracovnej zmluvy alebo dohody pridať.
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť bude zmena pracovnej zmluvy alebo dohody zvoleným
zamestnancom v Personalistike v Evidencii pracovných pomerov pridaná.
5.1.5
HROMADNÉ PRIDANIE PN A OČR V PERSONALISTIKE
V prípade, že chcete hromadne zamestnancom nahrať do Personalistiky ich dni práceneschopnosti
alebo ošetrovania člena rodiny, môžete tak urobiť prostredníctvom Hromadných funkcií kliknutím
na voľbu Zadávanie PN a OČR.
Zobrazí sa formulár, kde po stlačení tlačidla Pridaj zadáte osobné číslo, meno a priezvisko
zamestnanca a dátumy začiatku a konca PN alebo OČR.
5 HROMADNÉ FUNKCIE
Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa pridajú takto pridané PN a OČR
do Personalistiky na kartu Pracovné údaje - PN + OČR.
5.2 HROMADNÉ FUNKCIE VO VÝPOČTE MIEZD
V evidencii Výpočet miezd je možné hromadne upravovať nasledovné údaje:
zložky mzdy (pridanie novej zložky mzdy, zmena v existujúcej zložke mzdy,
vymazanie zadanej zložky mzdy)
zrážky (pridanie novej zrážky, zmena v existujúcej zrážke, vymazanie zadanej
zrážky)
dovolenka (pridanie dovolenky do výplat)
Hromadné funkcie v mzdách vyvoláte kliknutím na tlačidlo Hromadné funkcie, ktoré sa
nachádza v spodnej časti evidencie Výpočet miezd pri tlačidlách Generuj, Oprav, Ukáž a Vymaž.
5.2.1
HROMADNÉ ÚPRAVY ZLOŽIEK MZDY V MZDÁCH
HROMADNÉ PRIDANIE ZLOŽKY MZDY
Vo Výpočte miezd pridávate hromadne zložky mzdy do výplat rovnakých postupom ako pri
hromadnom pridávaní zložiek mzdy do Personalistiky. Postup je teda bližšie popísaný v kapitole
5.1.1 Hromadné pridanie zložky mzdy [str. 171].
177
5
178
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
HROMADNÁ ZMENA ZLOŽKY MZDY
Postup hromadnej zmeny zložky mzdy vo Výpočte miezd je takmer rovnaký ako pri hromadnej
zmene zložky mzdy v Personalistike (pozri kapitolu 5.1.1 Hromadná zmena zložky mzdy
[str. 172], avšak vo Výpočte miezd je možné pri výbere zložky mzdy, ktorú chcete meniť, zvoliť
ako bližšie kritérium len výšku tarify alebo čiastky (nie aj dátumy platnosti).
Rovnako ako v personalistike zadáte spôsob zmeny tarify resp. čiastky vo vybranej zložke mzdy
("zmeniť tarifu/čiastku na..." - nová suma nahradí pôvodnú, "zmeniť tarifu/čiastku o hodnotu..." pôvodná suma sa navýši/poníži o zadanú sumu, "zmeniť tarifu/čiastku o percento..." - pôvodná
suma sa navýši/poníži o zadané percento) a kliknete na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa tabuľka so
zoznamom zamestnancov, ktorým sa zložka mzdy v mzdách automaticky zmení. Tu môžete ešte
individuálne pre jednotlivých zamestnancov upraviť zadané údaje (zmeniť zložku mzdy, upraviť
tarifu, vymazať zamestnanca z tabuľky,...).
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zložka mzdy (resp. zložky mzdy v prípade, že si údaje ešte
upravíte) vybraným zamestnancom v mzdách na karte Zložky mzdy zmení.
HROMADNÉ VYMAZANIE ZLOŽKY MZDY
Z miezd zamestnancov vymažete hromadne zložku mzdy prostredníctvom Hromadných funkcií
kliknutím na voľbu Zmazanie zložky. Následne vyberiete okruh zamestnancov, ktorým chcete
zložku mzdy z výplaty vymazať a zadáte danú zložku mzdy. Pre zložku mzdy je možné rovnako
ako v predchádzajúcich prípadoch zadať bližšie kritériá a to sumu v tarife alebo v čiastke.
PRÍKLAD: Podľa zobrazeného obrázka sa vymažú z výplat vybraných zamestnancov
všetky mesačné odmeny (zložka mzdy 210_mesačná odmena), ktoré majú v tarife zadanú
sumu v rozmedzí od 100 do 200 eur. V prípade, že by ste políčka pre zadanie sumy v tarife
a v čiastke ponechali prázdne, program vymaže z výplat vybraných zamestnancov všetky zložky
mzdy 210_mesačná odmena bez ohľadu na výšku tarify alebo čiastky.
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí tabuľka so zoznamom zamestnancov, ktorým sa zložka
mzdy z výplat vymaže. Tu už údaje nie je možné upravovať. Následne už len stlačte tlačidlo
Dokončiť.
5.2.2
HROMADNÉ ÚPRAVY ZRÁŽOK V MZDÁCH
HROMADNÉ PRIDANIE ZLOŽKY MZDY
Vo Výpočte miezd pridávate hromadne zrážky do výplat rovnakých postupom ako pri hromadnom
pridávaní zrážok do Personalistiky. Postup je teda bližšie popísaný v kapitole 5.1.2 Hromadné
pridanie zrážky [str. 174].
5 HROMADNÉ FUNKCIE
179
HROMADNÁ ZMENA ZRÁŽKY
Postup hromadnej zmeny zrážky vo Výpočte miezd je takmer rovnaký ako pri hromadnej zmene
zrážky v Personalistike (pozri kapitolu 5.1.2 Hromadná zmena zrážky [str. 174], avšak vo
Výpočte miezd je možné pri výbere zrážky, ktorú chcete meniť, zvoliť ako bližšie kritérium len
spôsob výpočtu (nie aj dátumy platnosti zrážky).
Rovnako ako v personalistike zadáte spôsob úpravy zrážky, t.j ako sa má vo vybranej zrážke
zmeniť spôsob výpočtu ("zmeniť na..." - nová suma nahradí pôvodnú, "zmeniť o hodnotu..." pôvodná suma sa navýši/poníži o zadanú sumu, "zmeniť o percento..." - pôvodná suma sa
navýši/poníži o zadané percento) a kliknete na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa tabuľka so zoznamom
zamestnancov, ktorým sa zrážka v mzdách automaticky zmení. Tu môžete ešte individuálne pre
jednotlivých zamestnancov upraviť zadané údaje (zmeniť zrážku, zmeniť spôsob výpočtu,
vymazať zamestnanca z tabuľky,...).
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zrážka (resp. zrážky v prípade, že si údaje ešte upravíte)
vybraným zamestnancom v mzdách na karte Zrážky zmení.
HROMADNÉ VYMAZANIE ZRÁŽKY VO VÝPOČTE MIEZD
Z miezd zamestnancov vymažete hromadne zrážku prostredníctvom Hromadných funkcií kliknutím
na voľbu Zmazanie zrážky. Následne vyberiete okruh zamestnancov, ktorým chcete zrážku z
výplaty vymazať a zadáte danú zrážku. Pre zrážku je možné rovnako ako v predchádzajúcich
prípadoch zadať bližšie kritérium a to spôsob výpočtu.
PRÍKLAD: Podľa zobrazeného obrázka sa vymažú z výplat vybraných zamestnancov
všetky zrážky „pôžička“, ktoré majú v spôsobe výpočtu vybranú čiastku vo výške od 50 do 60
eur. V prípade, že by ste políčka „od – do“ nechali prázdne, program vymaže všetky pôžičky,
ktoré majú v spôsobe výpočtu vybranú voľbu „čiastka“ bez ohľadu na jej výšku.
Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí tabuľka so zoznamom zamestnancov, ktorým sa zrážka z
výplat vymaže. Následne už len stlačte tlačidlo Dokončiť.
5.2.3
HROMADNÉ PRIDANIE DOVOLENKY V MZDÁCH
V prípade, že chcete hromadne zamestnancom nahrať do miezd ich dni čerpanej dovolenky,
môžete tak urobiť prostredníctvom Hromadných funkcií kliknutím na voľbu Pridávanie
dovolenky.
Zobrazí sa formulár, kde po stlačení tlačidla Pridaj zadáte osobné číslo, meno a priezvisko
zamestnanca a označíte na kalendári dni dovolenky (rovnako ako pri štandardnom pridávaní
zložky mzdy 310_náhrada mzdy za dovolenku do výplaty). Po pridaní všetkých zamestnancov
a stlačení tlačidla Dokončiť sa pridá takto zadaná dovolenka do výplat zamestnancov.
5
180
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
6 EXPORTY
6
181
EXPORTY
Voľba Exporty slúži na elektronické zasielanie údajov z programu OLYMP. Nachádzajú sa tu
voľby, ktoré umožňujú zaúčtovanie údajov do programu ALFA, ALFA plus – Jednoduché
účtovníctvo, export údajov do podvojného účtovníctva, zasielanie výkazov do zdravotných
poisťovní ako aj do Sociálnej poisťovne. Okrem uvedených možností máte možnosť
prostredníctvom voľby Exporty zaslať elektronicky na príslušný daňový úrad daňové hlásenie,
štatistické zisťovania ceny práce pre firmu TREXIMA a rozpisy príspevkov na DDS. Voľbou
„Posledný export“ môžete opakovať poslednú voľbu exportu podobne, ako pri tlači
dokumentov.
6.1 Export do ALFY ............................................183
6.2 Export predkontácií .....................................184
6.3 Export zdravotného poistenia......................185
6.4 Export pre Sociálnu poisťovňu ....................188
6.5 Export pre daňový úrad ...............................190
6.6 Export ISCP .................................................192
6.7 Export pre DDS ............................................193
6.8 Export pre DSS ............................................195
6
182
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
6 EXPORTY
183
6.1 EXPORT DO ALFY A ALFY PLUS
Firma KROS a.s., v ktorej program OLYMP vznikol, vytvorila aj program pre vedenie agendy
jednoduchého účtovníctva – ALFA a ALFA plus. Ak ste vlastníkom oboch týchto programov,
potom môžete mzdové údaje z programu OLYMP exportovať do programu ALFA a ALFA plus.
Na uskutočnenie tejto operácie slúži voľba Exporty → Export do ALFY/Alfy plus.
Po označení voľby "Mzdy na výplatu členiť na pracovníkov" sa mzdy vyplácané v hotovosti
prenesú do programu Alfa/Alfa plus za každého zamestnanca zvlášť. Po odznačení sa prenesú
jednou sumou.
Označením ďalšej voľby sa prenesú do programu Alfa/Alfa plus aj zrážky vyplácané v
hotovosti, pričom môžete ďalej zvoliť, či ich chcete preniesť za každého zamestnanca zvlášť
alebo jednou sumou.
Export do Alfy/Alfy plus prenáša údaje do dvoch adresárov:
1/ C:\OLYMP\Export\Alfa\alfamzdy.$$$.
2/ C:\windows\temp\alfamzdy.$$$.
V exporte mzdových nákladov do programu Alfa/Alfa plus bude zohľadnená aj položka vráteného
preplatku dane z ročného zúčtovania a položka vráteného preplatku daňového bonusu
a zamestnaneckej prémie:
vrátený preplatok dane z ročného zúčtovania sa zohľadní, ak je v programe OLYMP
v Prevodných príkazoch vygenerovaná položka Vrátenie preplatku z RZD,
vrátený preplatok daňového bonusu a zamestnaneckej prémie sa zohľadní, ak je v
programe OLYMP v Prevodných príkazoch vygenerovaná položka Poukázanie
daňového bonusu alebo Poukázanie zamestnaneckej prémie pričom sa tieto
položky zobrazia v ALFE/ALFE plus v evidencii záväzkov s mínusovým znamienkom.
POZOR: Po exporte je potrebné údaje priebežne importovať do programu ALFA. Novým
exportom sa pôvodné údaje prepíšu.
V programe ALFA sa vypočítané mzdy zobrazia v knihe záväzkov Evidencia – Záväzky
6
184
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Tu po stlačení tlačidla Import údajov z programu OLYMP sa do ALFY prenesú údaje zo súboru
alfamzdy.$$$ z C:\windows\temp.
V prípade, že máte Alfu nainštalovaná na inom PC ako program Olymp (príp. na tom istom PC, ale
pod iným Windowsom), súbor "alfamzdy.$$$" si musíte preniesť, a to nasledovne:
1/
súbor
"alfamzdy.$$$"
skopírujete
z
C:\OLYMP\Export\Alfa\alfamzdy.$$$ na USB kľúč
C:\windows\temp\alfamzdy.$$$
alebo
z
2/ súbor "alfamzdy.$$$" nakopírujete do druhého PC, alebo do iného Windowsu do adresára:
C:\windows\temp\
Následne postupujete podľa vyššie uvedeného postupu.
ALFA vám rovnako umožní aj tlač prevodných príkazov na bankové účty a ďalšie operácie s týmito
údajmi spojené.
V programe ALFA plus urobíte import cez menu Firma - Importy a exporty - Import údajov
z programu Olymp. Zvolíte cestu k exportnému súboru a po stlačení Importuj sa údaje
naimportujú do evidencie záväzkov.
6.2 EXPORT PREDKONTÁCIÍ
Voľba slúži na exportovanie údajov do podvojného účtovníctva. Po jej výbere sa zobrazí formulár,
v ktorom môžete zvoliť bližšie nastavenie exportu predkontácií.
6 EXPORTY
185
Z rozbaľovacieho zoznamu Uložiť ako typ zvoľte typ súboru, do ktorého sa uložia exportované
údaje. Zapnutím voľby Preniesť aj sumy bez zaúčtovania sa prenesú aj tie sumy, ktoré nemajú
nastavené účty pre zaúčtovanie. Voľbami v časti Členiť na zadáte bližšie členenie exportovaných
predkontácií na Strediská, Zákazky, Činnosti a Pracovníkov. Pri exporte je tiež možné zapnutím
voľby Kumulovať účt. zápisy za rovnaké synt. a analyt. účty pre SP skumulovať účtovné
zápisy za rovnaké účty v rámci jedného dokladu. Export potvrďte tlačidlom Ok.
V prípade, že ste použili voľbu Exporty → Export predkontácií, a zároveň ste vlastníkom
programu OMEGA, máte možnosť naimportovať mzdové údaje priamo do tohto programu.
POSTUP V PROGRAME OMEGA
V programe OMEGA si v Evidencii účtovných dokladov zvoľte okruh Interné doklady (ID).
Na záložke Funkcie po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberte voľbu Zaúčtovanie exportu
z Olympu.
6
Zobrazí sa formulár, v ktorom je dôležité predovšetkým vybrať na disku súbor vytvorený
programom OLYMP, ktorý obsahuje údaje pre zaúčtovanie. Okrem toho je potrebné určiť dátum
zaúčtovania a druh dokladu.
Ak program OMEGA nevlastníte a na spracovanie podvojného účtovníctva používate iný softvér,
importovanie údajov bude možné len v prípade, že to tento softvér umožňuje.
6.3 EXPORT ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Voľbou Exporty → Export zdravotného poistenia vám program umožňuje zasielať do
zdravotných poisťovní výkazy a dávky v elektronickej forme. Pre správnu funkčnosť exportu je
potrebné, aby boli predovšetkým v podnikových údajoch (voľba Organizácia → Podnik)
správne vyplnené všetky požadované údaje. Po výbere voľby Exporty → Export zdravotného
poistenia máte možnosť zvoliť si export mesačných výkazov, výkazu preddavkov pre ročné
zúčtovanie, prihlášok, odhlášok, zmien platiteľa poistného a storno prihlášky. Zároveň máte
možnosť si zvoliť hromadný export, prípadne konkrétnu zdravotnú poisťovňu, pre ktorú idete
výkaz exportovať.
186
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Voľbou Exporty - Export zdravotné poistenia → Mesačné výkazy a výberom konkrétnej
poisťovne sa zobrazí dialógové okno, kde je umiestnenie a názov súboru automaticky
preddefinovaný na základe mena spracovávanej firmy a obdobia, pre ktoré sa export vytvára.
Automatické prednastavenie cesty je:
C:\OLYMP\Export\ZdravotnePoistenie\NazovFirmy_25n5141205.001, pričom prvá časť
(C:\OLYMP\Export\ZdravotnePoistenie) predstavuje automatické prednastavenie, kde bude
mesačný výkaz uložený, v prípade, že ste uvedené automatické prednastavenie ponechali.
Druhá časť (NazovFirmy_25n5141205.001) predstavuje názov súboru, kde "NazovFirmy" je názov
firmy, za ktorú vytvárate mesačný výkaz, "25" je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, "514" typ
dávky, "12" rok a "05" mesiac, za ktorý ste vytvorili tento výkaz. Posledné trojčíslie "001" je
identifikátor určujúci poradie súboru dávky v danom mesiaci.
Po výbere voľby Exporty - Export zdravotného poistenia → Výkaz preddavkov pre ročné
zúčtovanie sa zobrazí dialógové okno, na ktorom je automatické prednastavenie cesty:
C:\OLYMP\Export\ZdravotnePoistenie\rzzp2011\NazovFirmy_24_N5802011.txt.
V názve súboru (24_N5802011.txt) predstavuje 24 kód príslušnej zdravotnej poisťovne, N - nová
(prvotný výkaz) predstavuje charakter dávky, v prípade opravného výkazu bude uvedené O –
(opravný výkaz), 580 – typ dávky, 2011 - rok zúčtovania, za ktorý sa ročné zúčtovanie ZP
podáva.
6 EXPORTY
187
Od roku 2012 výkaz nie je potrebné zasielať do zdravotných poisťovní.
Po výbere voľby Exporty - Export zdravotného poistenia → Prihlášky a odhlášky, Zmeny
platiteľa, resp. Storno prihlášky sa zobrazí nasledovný formulár:
6
V názve súboru pri prihláške príp. odhláške (25_22871765130104.601) predstavuje 25
kód príslušnej zdravotnej poisťovne, 22871765 je 8-miestne identifikačné číslo
organizácie (číslo môže byť aj 9-10 miestne rodné číslo alebo 10 miestne číslo povolenia
na pobyt platiteľa), 13-rok, 01-mesiac, 04-deň, za ktorý ste túto prihlášku príp.
odhlášku vytvorili. Pri exportovaní zmeny platiteľa sa uvádza za týmto číslom navyše
písmeno "z", čo označuje, že sa jedná o zmenu. Pri exportovaní storna prihlášky sa
uvádza písmeno „s“, čo označuje, že sa jedná o storno. Posledné trojčíslie 601 je 3miestny kód typu dávky.
Pri všetkých exportoch sa na nachádzajú na formulári dva prepínače, štandardne je
prednastavený prepínač Riadny výkaz (Riadne hlásenie). V prípade, že potrebujete odoslať
opravný výkaz alebo dávku, zvolíte prepínač Opravný výkaz (Opravné hlásenie). Tiež si
môžete zvoliť skupinu zamestnancov, ktorým chcete export vytvárať.
Ak chcete zmeniť preddefinované umiestnenie adresára, môžete to uskutočniť pomocou tlačidla s
lupou, kedy sa zobrazí okno, kde máte možnosť určiť cestu, kam bude tento súbor uložený.
188
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
6.4 EXPORT PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU
Voľba Exporty → Export pre Sociálnu poisťovňu slúži na elektronické zasielanie výkazov
odvodu poistného a registračných listov priamo do Sociálnej poisťovne.
POZOR! Povinnosť zasielať mesačné výkazy poistného, výkazy poistného a príspevkov ako
aj registračné listy fyzických osôb do Sociálnej poisťovne v elektronickej forme určuje
Sociálna poisťovňa zamestnávateľom s počtom zamestnancov 1 s účinnosťou od
1.12.2011.
Po výbere z menu programu Exporty → Export pre Sociálnu poisťovňu → Mesačné výkazy
poistného resp. Výkazy poistného a príspevkov sa zobrazí formulár, ktorý žiada zadanie
názvu súboru a zadanie cesty pre umiestnenie súboru. Názov súboru ako aj umiestnenie súboru je
v programe prednastavené, v prípade potreby ho však môžete zmeniť. Ako názov je
prednastavený text MVPP Názov firmy 2013_01 resp. VPP Názov firmy 2013_01, pričom
číslo predstavuje rok a mesiac, za ktorý sa výkaz exportuje. Po stlačení tlačidla Ok sa údaje uložia
na zadané miesto do zvoleného adresára (v prípade ponechania prednastavenej cesty je to
adresár Export).
Pri exporte Mesačného výkazu alebo Výkazu poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne
program skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené. Pri chýbajúcich údajoch (napr. v
podnikových údajoch Organizácia → Podnik na záložke Iné nevyplnené meno mzdára)
program zobrazí dialógové okno so zoznamom varovaní.
Po výbere z menu Exporty → Export pre Sociálnu poisťovňu → Registračné listy FO sa
zobrazí formulár, kde je potrebné bližšie špecifikovať, aký typ registračného listu fyzickej osoby
potrebujete exportovať.
6 EXPORTY
189
V hornej časti formulára sa nachádza názov súboru a cesta, kde bude po vyexportovaní súbor
uložený. Názov súboru i umiestnenie je v programe prednastavené, v prípade potreby ho však
môžete zmeniť pomocou tlačidla s lupou.
6
Vyberiete príslušný adresár a v spodnej časti pomocou OK potvrdíte uloženie exportu do vami
vybraného adresára.
Názov je v tvare C:\OLYMP\Export\SocialnaPoistovna\RLFO_201301, pričom 201301
predstavuje obdobie (rok a mesiac), za ktorý bol RLFO vytvorený. Obdobie môžete bližšie
špecifikovať na konkrétne dni mesiaca, za ktoré chcete RLFO exportovať.
V časti Typy registračných listov prepínačom označíte príslušný typ registračného listu
(prihláška, odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia).
V časti Ďalšie typy registračných listov pre DBPŠ máte možnosť označiť príslušný typ
registračného listu Prihláška na dôchod. poistenie, Odhláška na dôchod. poistenie,
Doprihlásenie nepravidelného DBPŠ pri skončení PPF v prípade, ak chcete prihlásiť alebo
odhlásiť zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študenta na dôchodkové
poistenie.
Štandardne sú všetky typy označené, čo odporúčame v prednastavení ponechať z dôvodu,
ak bude v jednom mesiaci viac zamestnancov s rôznymi typmi RLFO, program ich vygeneruje
naraz.
190
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V časti Zamestnanci si môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať z akej evidencie - buď
z Personalistiky alebo z Výpočtu miezd sa určia zamestnanci, za ktorých sa budú registračné
listy exportovať. Označením volieb (všetci zamestnanci, aktuálny riadok, zobrazení zamestnanci,
označení zamestnanci) program vyberie do exportu vami zvolených zamestnancov.
V poli Zostavil sa nachádza meno mzdára, ktoré program automaticky preberá z podnikových
údajov (Organizácia → Podnik) zo záložky Iné. V prípade potreby je možné uvedené meno
ručne zmeniť.
Pole Dátum vystavenia obsahuje systémový dátum, ktorý je tiež možné ručne zmeniť.
Ak označené voľby zodpovedajú vašim požiadavkám, v spodnej časti potvrdíte export tlačidlom OK.
Program následne skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené. Pri chýbajúcich údajoch
(napr. vo voľbe Mzdy → Personalistika na záložke Adresy nesprávne vyplnené políčko Štát)
program zobrazí dialógové okno s varovaniami o chybných, príp. chýbajúcich údajoch.
Po opravení chybného údaja je potrebné vytvoriť export znova. Ak vám už program OLYMP
nezobrazí žiadne upozornenie, po potvrdení dialógového okna Export eRLFO pre Sociálnu
poisťovňu tlačidlom Ok zobrazí program informáciu o počte vytvorených eRLFO a cestu, kde sa
exportovaný súbor uložil.
Samotné exportovanie výkazu prebieha tak, že sa prihlásite na stránku Sociálnej poisťovne pre
odosielanie výkazov. Následne sa zobrazí formulár na zadávanie prihlasovacieho mena a hesla. Po
zadaní požadovaných údajov a stlačení tlačidla Odoslať sa zobrazí formulár, kde budú od vás
vyžiadané údaje z Grid karty. Po ich zadaní opäť stlačíte tlačidlo Odoslať. Zobrazí sa ďalší
formulár, kde vyberáte príslušný dokument, a vy zvolíte, či skutočne chcete výkaz odoslať (Upload
dokumentov), alebo si chcete výkaz len prezrieť (Prezeranie dokumentov), alebo chcete celú
transakciu ukončiť (Odhlásenie). V prípade zadania Odoslať sa zobrazí formulár, kde zadáte pre
oba súbory (výkaz aj kontrolný dokument) cestu do adresára, kde sú uložené. Po tomto odoslaní
sa výkaz odošle na Sociálnu poisťovňu. O niekoľko minút sa na stránke zobrazí dokument o
kontrole chýb (v prípade nesprávnych údajov) a samotný výkaz, príp. RLFO, kde je v spodnej časti
uvedené, či je alebo nie je výkaz/RLFO akceptovaný.
6.5 EXPORT PRE DAŇOVÝ ÚRAD
Použitím voľby Exporty → Export pre daňový úrad → Prehľad o zraz. preddavkoch - XML
program automaticky vytvorí XML štruktúru mesačného prehľadu na daňový úrad bez nutnosti
zásahu užívateľa.
6 EXPORTY
191
V zobrazených formulároch je názov súboru, ako aj umiestnenie súboru v programe
prednastavené. V prípade potreby ho môžete zmeniť.
Pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkoch od roku 2012 je možné po označení voľby
Opravný výkaz zadať aj dátum zistenia skutočnosti na podanie opravného prehľadu do
dátového políčka Dátum zistenia opravy.
Použitím voľby Exporty - Export pre daňový úrad - Hlásenie o vyúčtovaní dane - XML
program vygeneruje xml štruktúru celého ročného hlásenia pre daňový úrad. Automaticky je
označená voľba "Riadny výkaz", je však možné vytvoriť aj opravný xml súbor (opravné ročné
hlásenie dane).
Takýto xml súbor je možné následne podať na daňový úrad prostredníctvom stránky www.drsr.sk
cez sekciu Pomôcky - Vyplnenie tlačív na internete. Predtým je však potrebné sa prihlásiť pod
svojim ID používateľa a heslom. Pri podaní hlásenia takouto formou je potrebné ho podpísať
elektronickým podpisom.
Použitím voľby Exporty → Export pre daňový úrad → Hlásenie o vyúčtovaní dane
(časť IV.) TXT, respektíve Exporty → Export pre daňový úrad → Hlásenie o vyúčtovaní
dane (časť V.) TXT program vygeneruje údaje o zamestnancoch pre IV. a V. časť Hlásenia o
vyúčtovaní dane. Ak si tieto údaje uložíte na CD ROM alebo disketu, v takejto forme máte
možnosť uvedené hlásenie odovzdať príslušnému daňovému úradu.
POZOR! Súčasťou podávania tohto hlásenia na diskete alebo CD ROM však musí byť aj
hlásenie v papierovej podobe!
6
192
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Po výbere tejto voľby sa zobrazí formulár, ktorý žiada zadanie názvu súboru a zadanie cesty
pre umiestnenie súboru. Názov súboru, ako aj umiestnenie súboru je v programe prednastavené,
v prípade potreby ho však môžete zmeniť.
Ako názov je prednastavený text:
C:\Olymp\Export\DanovyUrad\R4012020485632201001.txt, pričom:
R – znamená riadne hlásenie,
4 alebo 5 – identifikátor určujúci, že ide o IV. respektíve V. časť hlásenia
01 - je číslo poradia média od 00 do 99 (týmto označením sa rieši možnosť podania
viacerých médií v prípade, že súbor má väčší rozsah ako je kapacita jedného média),
pričom platí, že každý z týchto súborov musí mať predpísaný obsah ako keby sa
jednalo o jedno médium,
2020485632 - je daňové identifikačné číslo (DIČ) daňového subjektu podávajúceho
hlásenie,
2012 - je rok zdaňovacieho obdobia, za ktorý je hlásenie podávané,
01 - je poradové číslo hlásenia v rámci jedného daňového subjektu, typu hlásenia a
zdaňovacieho obdobia,
txt - skratka textového súboru.
6.6 EXPORT ISCP
Voľbou Exporty → Export ISCP program podporuje export pre štatistické vykazovanie ceny
práce - TREXIMA. Samotný Export ISCP ponúka zjednodušenie práce hlavne pre užívateľov,
ktorým vyplýva povinnosť zasielať štatistické vykazovania.
Na správne vytvorenie exportu údajov je dôležité mať najskôr vyplnené potrebné údaje:
vo voľbe Organizácia → Podnik, záložka Iné treba vyplniť všetky údaje v časti
Údaje potrebné pre Štatistické zisťovania o cene práce
vo voľbe Personalistika → karta Prac. údaje a prostriedky, záložka Údaje pre
ISCP (Trexima) treba vyplniť všetky údaje
vo voľbe Personalistika → karta Kvalifikácia, záložka Dosiahnuté vzdelanie je
potrebné vyplniť údaj Kód odboru vzdelania.
Program vytvorí pri exporte xml súbor za ten kvartál, v ktorom sa práve nachádzate.
PRÍKLAD: Nachádzate sa v mesiaci marec 2012 (prvý kvartál) a zvolíte export ISCP.
Program vám vytvorí export za prvý kvartál 2012 (za kvartál, v ktorom sa práve nachádzate).
6 EXPORTY
193
Výberom voľby Exporty → Export ISCP sa Vám zobrazí dialógové okno, v ktorom je
umiestnenie a názov súboru automaticky preddefinovaný programom a v ktorom je možné
zároveň zmeniť aj obdobie štatistického zisťovania.
Štandardne sa údaje vyexportujú do adresára C:/Olymp/Export/ISCP. Počas exportu sa vytvorí
jeden xml súbor v tvare iscp.xml. Adresár však v prípade potreby môžete zmeniť
prostredníctvom tlačidla s lupou.
6.7 EXPORT PRE DDS
Voľba Exporty → Export pre DDS (III.pilier) slúži na elektronické zasielanie rozpisov
príspevkov na DDS, pričom generovanie rozpisov môžete uskutočniť pre konkrétnu spoločnosť,
alebo môžete použiť hromadné generovanie pre viaceré spoločnosti naraz. Elektronické zasielanie
rozpisov príspevkov je umožnené pre spoločnosti: AXA, ING Tatry-Sympatia, DDS Tatra banky,
DDP Stabilita a DDS Aegon.
Aby mohol byť export realizovaný, je potrebné mať v podnikových údajoch (voľby
Organizácia → Podnik) vyplnené správne všetky požadované políčka.
Po výbere voľby Exporty → Export pre DDS máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne
konkrétnu spoločnosť, pre ktorú idete rozpis príspevkov exportovať.
Výberom konkrétnej spoločnosti (napr. AXA) sa zobrazí dialógové okno, kde je umiestnenie a
názov súboru automaticky preddefinovaný na základe názvu príslušnej spoločnosti a obdobia, pre
ktoré sa export vytvára.
6
194
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Automatické prednastavenie cesty je:
C:\Olymp\Export\DDS\AXA_201101.xml, pričom prvá časť (C:\Olymp\ Export\DDS)
predstavuje automatické prednastavenie, kde bude rozpis príspevkov uložený, v prípade, že ste
uvedené automatické prednastavenie ponechali. Druhá časť (AXA_201101.xml) predstavuje
názov súboru, kde AXA je názov spoločnosti, pre ktorú vytvárate rozpis príspevkov, 2011 - rok, 01
- mesiac, za ktorý ste tento rozpis vytvorili, a "xml" predstavuje formát súboru. Po potvrdení
tlačidla Ok v dialógovom okne Export príspevkov DDS - AXA sa uloží súbor do zvoleného
adresára.
Ak chcete zmeniť výrobcom preddefinované umiestnenie adresára, môžete to urobiť pomocou
tlačidla s lupou, kedy sa zobrazí okno, kde máte možnosť určiť cestu, kam bude tento súbor
uložený.
Po stlačení tlačidla Uložiť sa údaje uložia na zadané miesto do zvoleného adresára (v prípade
ponechania prednastavenej cesty je to adresár Export).
Pri exporte rozpisu platieb do DDS program skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené.
Pri chýbajúcich údajoch (napr. vo voľbe Organizácia → Bankové účty na účte pre DDS AXA
nevyplnené políčko Variabilný symbol) program zobrazí dialógové okno so zoznamom varovaní.
6 EXPORTY
195
Po opravení uvedených varovaní v programe OLYMP je potrebné vytvoriť export pre DDS znova.
6.8 EXPORT PRE DSS
Voľba Exporty → Export pre DSS (dobrov. II. pilier) slúži na elektronické zasielanie rozpisov
dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pričom generovanie rozpisov môžete
uskutočniť pre konkrétnu spoločnosť, alebo môžete použiť hromadné generovanie pre viaceré
spoločnosti naraz. Elektronické zasielanie rozpisov príspevkov je umožnené pre spoločnosti: AXA,
ING, DSS Poštovej banky, AEGON, VÚB Generali, Allianz.
Aby mohol byť export realizovaný, je potrebné mať v podnikových údajoch Organizácia →
Podnik vyplnené správne všetky požadované políčka.
Po výbere voľby Exporty → Export pre DSS máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne
konkrétnu spoločnosť, pre ktorú idete rozpis príspevkov exportovať.
Výberom konkrétnej spoločnosti (napr. AXA) sa zobrazí dialógové okno, kde je umiestnenie a
názov súboru automaticky preddefinovaný na základe názvu príslušnej spoločnosti a obdobia, pre
ktoré sa export vytvára. Automatické prednastavenie cesty je:
6
196
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
C:\OLYMP\Export\DSS\AXA_201301.xml, pričom prvá časť (C:\OLYMP\Export\DSS)
predstavuje automatické prednastavenie, kde bude rozpis príspevkov uložený, v prípade, že ste
uvedené automatické prednastavenie ponechali.
Druhá časť (AXA_201301.xml) predstavuje názov súboru, kde AXA je názov spoločnosti, pre
ktorú vytvárate rozpis príspevkov, 2013 - rok, 01 - mesiac, za ktorý ste tento rozpis vytvorili a
"xml" predstavuje formát súboru.
Ak chcete zmeniť preddefinované umiestnenie adresára, môžete to uskutočniť pomocou tlačidla
s lupou. Po stlačení tlačidla Uložiť sa údaje uložia na zadané miesto do zvoleného adresára (v
prípade ponechania prednastavenej cesty je to adresár Export).
7 TLAČ DOKUMENTOV
7
197
TLAČ DOKUMENTOV
Program OLYMP obsahuje veľké množstvo tlačových zostáv a prehľadov. Prácu s tlačovým
formulárom a možnosti tlače popisuje nasledujúca kapitola. Okrem základnej tlače je tu
vysvetlená možnosť hromadnej tlače a práce s tlačovými profilmi. Na konci kapitoly sa budeme
v krátkosti venovať obsahu niektorých vybraných tlačových zostáv (obsah všetkých zostáv nájdete
v elektronickej Pomoci programu, ktorá sa zobrazí po stlačení klávesu F1 v ktorejkoľvek časti
programu).
7.1 Zobrazenie a tlač výstupných zostáv ...........199
7.2 Tlač jedného dokumentu .............................200
7.3 Hromadná tlač .............................................207
7.4 Tvorba nových tlačových profilov ................208
7.5 Obsah výstupných zostáv ............................209
7
198
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
7 TLAČ DOKUMENTOV
199
7.1 ZOBRAZENIE A TLAČ VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV
Zobrazovať a tlačiť výstupné zostavy je možné pomocou voľby v menu programu Dokumenty.
Po jej výbere program ponúkne základné skupiny dokumentov pre rýchlejšiu orientáciu.
Zároveň sa tu nachádza voľba Posledná tlačová voľba, ktorou automaticky vyberiete
dokument, ktorý ste tlačili naposledy. V dolnej časti formulára sú voľby Skupiny zostáv, Archív
mzdových tlačív.
TIP: Tlač dokumentov vyvoláte aj stlačením tlačidla
na paneli nástrojov Výpočet
miezd. V tomto prípade vám program priamo ponúkne vhodnú tlačovú zostavu, príp. skupinu
zostáv, podľa toho, v ktorej evidencii práve pracujete.
Výberom konkrétnej skupiny sa zobrazí tzv. tlačový formulár, kde sa nachádza v ľavej časti
ponuka všetkých skupín dokumentov. Kliknutím na skupinu sa rozbalia resp. zbalia jej podskupiny
a v pravej časti sa zobrazia dokumenty, ktoré do vybratej skupiny patria. Pri nových alebo
upravených dokumentoch sa zobrazuje zelené "N". Tento formulár podrobne popíšeme v kapitole
7.2 Tlač jedného dokumentu [str. 200].
Pri tlači dokumentov je tiež možné zvoliť tlač Poslednej tlačovej voľby, kedy sa program
automaticky nastaví na posledne zobrazený dokument. Posledná tlačová voľba sa zapamätá aj po
zatvorení programu.
Program umožňuje tlač jedného konkrétneho dokumentu – záložka Všetky zostavy, ako aj
nastavenie tlače pre viac dokumentov súčasne záložka Skupiny zostáv. Program umožňuje
vytvorenie si vami požadovaných vlastných skupín zostáv (kapitola 7.4 Tvorba nových
tlačových profilov [str. 208]).
V tlačovom formulári je možné dokument vytlačiť nielen pomocou tlačidla OK, ale aj dvojklikom
na vybraný dokument. Funkcia je aktívna len ak sa tlačí jeden dokument, nie pri tlači skupín
zostáv.
Formulár pred tlačou ponúka veľké množstvo rôznych nastavení, pomocou ktorých môžete bližšie
špecifikovať, aké údaje chcete zobraziť, alebo vytlačiť.
Vo všeobecnosti platí, že dokument, pre ktorý program nemá potrebné informácie, sa nedá
vytlačiť. Program ho vytlačí ako „nulový“, alebo vás upozorní, že nemá na jeho vytvorenie
dostatok informácií.
Napríklad ste v programe zaevidovali novú firmu. V evidencii Personalistika ste však ešte
nezadali žiadneho pracovníka. I napriek tomu ste vybrali pre tlač dokument Zoznam
pracovníkov. Program vás v tomto prípade v záhlaví upozorní, že pre uvedený dokument nemá
dostatok informácií textom !!! Nedostatok dát !!! – Zoznam pracovníkov (označená časť).
Pokiaľ aj napriek vyššie uvedenému upozorneniu vytvorenie dokumentu potvrdíte tlačidlom OK,
program zobrazí ďalšie upozornenie.
7
200
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak ste si pre tlač dokumentu zvolili obrazovku (v časti Výstupné zariadenie), tak sa
po potvrdení tlače dokument najskôr zobrazí na obrazovke, kde môžete vizuálne skontrolovať
správnosť tlačených údajov. V hornej časti okna, na ktorom je dokument zobrazený, sa nachádza
ovládací panel s tlačidlami nástrojov, ktoré slúžia na jeho prezeranie a tlač:
Tlačidlo s ikonou tlačiarne umožňuje vytlačenie dokumentu na tlačiarni. Tlačidlo s ikonou export
slúži na export aktuálnej zostavy do vami zvoleného súboru. Vo voľbe Nastavenia môžete
označiť, či si má program zapamätať hodnotu priblíženia dokumentu po vypnutí programu.
Tlačidlá označené šípkami sú určené na prechádzanie jednotlivými stránkami. V strede medzi
nimi je informácia o počte strán, ktoré ste si dosiaľ prezreli, a o čísle aktuálne zobrazenej stránky,
napríklad 2 z 3 (uvedený text znamená, že je zobrazená druhá stránka, pričom doteraz ste si
prezreli tri). Pokiaľ sa za druhým číslom nachádza znamienko +, zostava má ďalšie strany, ktoré
ešte neboli prezreté. Celkový počet strán zistíte tak, že sa dostanete na poslednú (znamienko +
zmizne). Najrýchlejší spôsob ako to urobiť, je stlačenie poslednej šípky |.
Výberom hodnoty v rozbaľovacom zozname, alebo kliknutím na ikonu s lupou môžete zväčšovať
alebo zmenšovať zobrazenie dokumentu. V prípade, že je dokument väčší ako okno, v ktorom sa
nachádza, môžete ho posúvať pomocou klávesov pre pohyb kurzora (šípky, PageUp a PageDown)
alebo pomocou myši s využitím vodorovnej a zvislej posuvnej lišty (v spodnej a pravej časti okna).
Prezeranie ukončíte kliknutím na uzatváracie tlačidlo (krížik umiestnený v pravej hornej časti
formulára). Kliknutím na krížik vľavo hore ukončíte prezeranie aktuálnej zostavy a prejdete
na ďalšiu zostavu (pri hromadnej tlači), príp. ukončíte prezeranie úplne (pri poslednej tlačovej
zostave).
V dolnej časti každej vytlačenej zostavy (s výnimkou výkazov do poisťovní) sú pod čiarou uvedené
informácie o výrobcovi programu OLYMP. V niektorých dokumentoch sa tlačí aj meno osoby, ktorá
ho vytvorila, dátum vypracovania, a prípadne aj kontaktná osoba a miesto jeho spracovania.
Všetky spomínané údaje sú prebraté z tlačového formulára.
7.2 TLAČ JEDNÉHO DOKUMENTU
Po výbere ľubovoľného dokumentu zo základnej skupiny Všetky zostavy sa na obrazovke
zobrazí nižšie uvedený formulár. Program ponúka vždy ako prvotnú, tlač pre jeden dokument.
Formulár pred tlačou ponúka veľké množstvo rôznych nastavení, pomocou ktorých môžete bližšie
špecifikovať, aké údaje chcete zobraziť, alebo vytlačiť.
V hornom záhlaví formulára sa zobrazuje vždy názov konkrétneho dokumentu, na ktorý ste
sa nastavili. V prípade, že ste sa nastavili na názov skupiny dokumentov, v záhlaví formulára
sa názov nezobrazuje.
V časti Vyhľadávanie dokumentu (riadok s lupou) je možné podľa názvu vyhľadať príslušný
dokument, pričom stačí napísať len jedno slovo z názvu, pod ktorým je dokument v programe
7 TLAČ DOKUMENTOV
201
Olymp uložený. Program zobrazí všetky skupiny, podskupinu a dokumenty, ktoré obsahuje
hľadaný výraz v názve. Skupiny a podskupiny dokumentov sa nachádzajú v rozbaľovacom
zozname v ľavej časti a príslušná tlačová zostava, ktorú chcete tlačiť, sa zobrazí vpravo v časti
Názov zostavy.
Pod skupinami dokumentov sa nachádza hypertextový odkaz na Archív čistých výkazov
z predchádzajúcich rokov (výkazy od roku 2004). Výkazy sú umiestnené na internetovej stránke
www.kros.sk.
7
V pravej spodnej časti tlačového formulára na záložkách Výber údajov a Nastavenia
dokumentu nastavíte ďalšie parametre, pomocou ktorých môžete bližšie špecifikovať, aké údaje
chcete zobraziť alebo vytlačiť
Na záložke Výber údajov sa nachádzajú nasledovné nastavenia:
OBDOBIE, ZOTRIEDENIE VÝSTUPU
V časti Obdobie môžete nastaviť, pre ktoré obdobie si prajete dokument vytlačiť resp. údaje,
z ktorého obdobia sa majú na dokument zobraziť (rok, viacero mesiacov, jeden mesiac). Pri tlači
niektorých dokumentov je možné zvoliť obdobie s presnosťou na deň (Prihlášky a odhlášky do ZP,
Registračný list fyzickej osoby,...). V časti Výstup zotriediť podľa určíte, v akom triedení majú
byť údaje na dokumente zoradené (podľa osobného čísla, podľa priezviska alebo podľa rodného
čísla).
202
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
VÝSTUPNÉ ZARIADENIE
V časti Výstupné zariadenie si môžete zvoliť, kam bude výpis dokumentu smerovaný (na
obrazovku, do e-mailu, na tlačiareň alebo do súboru).
Voľba Obrazovka znamená, že zvolený dokument bude zobrazený na monitore vášho počítača.
Po skontrolovaní správnosti údajov na dokumente ho môžete vytlačiť na preddefinovanej tlačiarni
vášho systému. Toto dosiahnete stlačením obrázku tlačiarne vo vrchnej časti zobrazeného
formulára.
Po výbere voľby E-mail sa automaticky vytvorí e-mail s prílohou vybraného dokumentu vo
formáte PDF.
Ďalšou voľbou je možnosť výberu Tlačiarne. Po jej zvolení je výstupná zostava vytlačená
bez akéhokoľvek náhľadu priamo na tlačiarni. V tomto prípade si môžete zvoliť aj Počet kópií
dokumentu.
V prípade, že k vášmu počítaču nie je žiadna tlačiareň pripojená, alebo si chcete vybranú zostavu
uchovať ako dokument v tvare súboru, vyberte možnosť Súbor a po potvrdení formulára cez OK
vyberiete príslušný formát, v akom chcete zostavu uložiť a zároveň zvolíte, či sa má dokument
zobraziť na obrazovku, uložiť na disk, uložiť do niektorého priečinka v poštovom klientovi
(Microsoft Outlook alebo Outlook Express) alebo pripojiť ako príloha do e-mailu a odoslať.
Program umožňuje vytvárať rôzne typy výstupných súborov (napr. Word formát, RTF formát, PDF
formát, Excel formát,..).
ZAMESTNANCI
V časti Zamestnanci máte možnosť vybrať z rozbaľovacieho zoznamu, či chcete tlačiť údaje na
príslušný dokument pre zamestnancov zadaných v evidencii Personalistika, Výpočet miezd
alebo Zúčtovanie preddavkov. Pomocou prepínačov určíte, pre ktorých pracovníkov sa má
dokument vytlačiť. Ak to majú byť tí, ktorým bola vo zvolenom období vygenerovaná mzda,
vyberte prepínač s vypočítanou mzdou. Prepínač v hlavnom prac. pomere vyberie všetkých
zamestnancov, ktorí boli v zvolenom období v hlavnom pracovnom pomere. Ak je nastavený
prepínač všetci zamestnanci, tak tlačivo bude obsahovať údaje všetkých zamestnancov
z príslušnej evidencie, ktorá je zvolená v rozbaľovacom zozname. Funkcia prepínačov aktuálny
riadok v ..., zobrazení v … a označení v … súvisí podľa zvoleného dokumentu s tabuľkou
zamestnancov vo zvolenej evidencii (podrobný popis označovania a výberu pracovníkov nájdete
v kapitole 2.5 Práca s tabuľkou [str. 43]).
Pri tlači prevodných príkazovi sa nachádzajú prepínače pre určenie typu tlačených prevodov –
pre banku, na pokladnicu atď. Na to, aby bolo možné prevody vytlačiť, je potrebné, aby ste
ich najskôr vytvorili v evidencii Prevodné príkazy (kapitola 4.4 Prevodné príkazy [str. 147].
ČLENENIE DOKUMENTU
V časti Členenie dokumentu je možné zapnúť príslušné voľby, ktoré sú prístupné podľa
konkrétneho dokumentu (Členiť na strediská atď, Členiť podľa typu).
Na záložke Nastavenia dokumentu sa nachádzajú nasledovné nastavenia:
7 TLAČ DOKUMENTOV
203
NASTAVENIA
V časti Nastavenia zvolíte, či si prajete na dokumente uvádzať Názov dokumentu, Názov
organizácie atď. Na každom dokumente sú prístupné iba také nastavenia, ktoré majú pre
konkrétny dokument nejaký význam.
Napríklad pri zobrazení dokumentu Zoznam pracovníkov je možné v časti
Členenie
dokumentu nastaviť, či si prajete na dokumente uviesť zamestnancov v Členení na strediská
a Podľa typu pracovného pomeru a v časti Nastavenia zvolíte, či si prajete na dokumente
uvádzať Názov dokumentu, Názov organizácie, Uviesť zamestnancov v súbehu.
Význam jednotlivých parametrov je popísaný v tabuľke:
Parameter
Funkcia
Prístupné pre
Zobraziť názov
dokumentu
Na dokumente
dokumentu
sa
zobrazí
názov
Prevažná väčšina dokumentov
Zobraziť názov
organizácie
Na dokumente
organizácie
sa
zobrazí
názov
Prevažná väčšina dokumentov
Členiť na
strediská
Zoskupí zamestnancov podľa stredísk, je
možné tlačiť až do štvrtej úrovne
stredísk
Poistenie
po
prac.,
Rekapitulácia výplat a zrážok,
Rezerva
na
nevyčerpanú
dovolenku, niektoré doklady zo
skupiny Personalistika
Členiť na zákazky
Rozčlení náklady podľa zákaziek
Rozúčtovanie
nákladov
pre
účtovníctvo
mzdových
podvojné
Členiť na
pracovníkov
Rozčlení náklady podľa pracovníkov
Rozúčtovanie
nákladov
pre
účtovníctvo
mzdových
podvojné
Členiť podľa typu
(splatnosti)
Rozčlení
Zoznam
pracovníkov
a
Rozúčtovanie mzdových nákladov podľa
typu pracovného pomeru a zálohovú
listinu na zálohu 1 a 2
Zoznam pracovníkov,
Rozúčtovanie mzdových
nákladov, Zálohová listina
Tlačiť do
originálneho
výkazu
Výkaz vyplní do originálu tlačiva, pred
tlačou je nutné vložiť originál do
zásobníka tlačiarne
Mesačný výkaz pre zdravotné
poisťovne, Sociálnu poisťovňu,
Hlásenie o vyúčtovaní dane –
ročné, Prehľad o zrazených
preddavkoch, atď.
Uhradené v dobe
splatnosti
V prípade, že všetky čiastky odvádzané
danej inštitúcii boli uhradené načas, tak
zabezpečí úplné vyplnenie výkazu.
V opačnom prípade je potrebné údaje,
ktoré nie sú z nastavenia programu
zrejmé, doplniť ručne
Prehľad
o zrazených
preddavkoch na daň, Hlásenie
o vyúčtovaní dane z príjmu,
atď.
7
204
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Každý výpis na
novú stranu
Každý výpis vytlačí na osobitný list
papiera
Osobné
údaje
pracovníka
podrobné, pracovné, Výplatné
pásky (okrem Tajný formát),
Evidencia pracovnej doby podľa
PP a podľa typu, atď.
Netlačiť
rekapituláciu
Výplatné pásky vypíše bez rekapitulácie
podľa typu PP
Výplatné pásky (okrem Tajný
formáta výpis zložeik)
Netlačiť nulové
riadky
Vytlačí výpis riadkov, ktorých údaje sú
pre celý rok nulové
Mzdový list - ročný prehľad
vypočítaných
miezd,
Rekapitulácia
zložiek
mzdy
mesačne podľa stredísk
Vypísať sumu
slovom
Na koniec tlačiva pridá výpis celkovej
prevádzanej sumy slovom
Štandardný prevodný príkaz
Kumulovať účt.
zápisy za SP
Skumuluje účtovné zápisy za rovnaké
účty v rámci jedného dokladu
Rozúčtovanie
nákladov
pre
účtovníctvo
Uvádzať
zamestnancov v
súbehu
Zobrazí na niektorých dokumentoch v
Personalistike zamestnanca toľkokrát,
koľko má pracovných pomerov v súbehu.
Po
odznačení
políčka
zobrazí
zamestnanca len raz a to s údajmi
zadanými v základnom PP.
Zoznam pracovníkov, Zoznam
zahraničných
pracovníkov,
Zoznam
mladistvých
pracovníkov
Tlač opravného
výkazu
Umožňuje vytlačiť opravné výkazy
Prihlášky, odhlášky a zmeny
platiteľa pre ZP, Mesačné
výkazy pre ZP a SP, ELDP,
Ročné hlásenie a Prehľad na
DÚ
Dane a odvody
štátu
Pod výplatnú pásku
s celkovými odvodmi
výplaty
Výplatné pásky
Tlač súhrnného
mzdového listu
Mzdové
údaje
prepojených
zamestnancov v súbežnom pracovnom
pomere sa zobrazia súhrnne na jednom
mzdovom liste
Prehľad vypočítaných miezd
Zobraziť aj DoBPŠ
bez uplatnenej
výnimky
Zobrazí aj DoBPŠ, na ktoré sa ani v
jednom
mesiaci
zvoleného
roka
neuplatnila výnimka
Zoznam pracovníkov na DoBPŠ
podľa uplatnenej výnimky
Zobraziť mená
rodičov
Deti rozčlení podľa rodičov
Zoznam detí pracovníkov
Zobraziť
dokument platný
v zadanom období
Zobrazia sa všetky dokumenty pre
aktuálne pracovné pomery. Ak voľba nie
je označená zobrazia sa len dokumenty,
ktorých platnosť začína v zadanom
období
Pracovná
zmluva,
Zmeny,
Dodatky pracovnej zmluvy,
Ukončenie pracovného pomeru
Dohoda o vykonaní práce atď.
pridá
štátu
tabuľku
z danej
mzdových
podvojné
7 TLAČ DOKUMENTOV
Zobraziť zrážky z
príjmu
Zobrazia sa zrážky z príjmu – exekúcie,
pôžičky
Potvrdenie o príjme zo závislej
činnosti
Zobraziť
údaje
o manželke
Vyplnia sa údaje o manželke
Vyhlásenie na zdanenie príjmov
fyzických
osôb,
Žiadosť
o vykonanie zúčtovania dane
Zobraziť
korešp.adresu
bank.účet
Vyplní
sa
korešpondenčná
a bankový účet zamestnanca
adresa
Zobraziť korešp.
adresu a spôsob
úhrady
Vyplní
sa
korešpondenčná
a spôsob úhrady preddavku
adresa
Zobraziť zrážky zo
mzdy
Vyplnia sa údaje o zážkach zo mzdy
Zápočtový list - Potvrdenie
o zamestnaní, Potvrdenie na
dávku v nezamestnanosti
Zobraziť
číslo
Uvedie sa rodné číslo
Výplatné
pásky,
Zálohové
listiny, Sumárny prehľad podľa
pracovníkov
Zobraziť záporné
zrážky
Uvedú sa aj záporné zrážky
Rekapitulácia
zrážok
po
pracovníkoch,
Rekapitulácia
zrážok podľa typu
Zobraziť
nulové
zrážky a zrážky
bez popisu
Zobrazia sa aj zrážky s 0-vým zostatkom
a zrážky, ktoré nemajú zadaný popis
Rekapitulácia zrazených
pohľadávok
Zobraziť VZ počas
vylúčiteľných dôb
Vyplnia sa vymeriavacie základy počas
vylúčiteľných dôb
Evidenčný
poistenia
Zobraziť
údaje
Vyplní sa obdobie platby od-do, číslo
zmluvy, vymeriavací základ, kategoria
DDP, typ, suma VZ
Rozpis platieb pre DDS
Vyplnia sa všetky riadky, ak nebude
voľba označená riadky sa nevyplnia z
dôvodu oprávok z minulých rokov
Hlásenie o vyúčtovaní dane
Zobraziť
dátum
zrazenia
pri
nulovom
preddavku
Vyplní sa dátum zrazenia aj keď je
preddavok nulový
Prehĺad
o zrazených
preddavkoch na daň
Zobraziť vetu o
priloženom
zozname zamest.
Pridá na dokument vetu o priloženom
zozname zamestnancov
Žiadosť
zúčtovania
Zobraziť
príjemcu
Vyplní sa meno príjemcu
Štandardný prevodný príkaz s
príjemcom (Autom. tlač)
Zobrazí sa zdravotná poisťovňa od-do
Personálne a mzdové údaje
pracovníka
a
rodné
všetky
meno
Zobraziť históriu
zdravotného
poistenia
205
Registračný list fyzickej osoby
Registračný list zamestnávateľa
Oznámenia zamestnávateľa do
ZP
list
dôchodkového
o vrátenie
roč.
7
206
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Zobraziť či
zamestnanec
poberal príjmy
podľa § 32a
Zobrazí sa krížik na NIE v poslednom
riadku (Zamestnanec poberal príjmy
uvedené v § 32a...)
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
Uviesť sumu do
výšky 3 %
Zobrazí sa suma do riadku 10 vo výške
3%
Vyhlásenie o poukázaní dane
Zobraziť čiastku
Zobrazí sa sumu do riadku 10 vo výške
2%
Vyhlásenie o poukázaní dane
Zobraziť aj
navrhnutú
dovolenku
Zobrazí sa aj navrhnutá dovolenka,
Plán
čerpania
dovolenky,
Prehľad počtu zamestnancov na
dovolenke,
Porovnanie
dovolenky zamestnanca
Tlač pečiatky
Na niektoré dokumenty sa pridá uložená
pečiatka. Pečiatku si môžete do
programu uložiť pomocou užívateľských
nastavení (kapitola 3.5.4 Užívateľské
nastavenia [str. 72]
Mesačný výkaz poistného do
SP, Rozúčtovanie mzdových
nákladov
pre
podvojné
účtovníctvo,
Rekapitulácia
výplatných pások, Mzdový list,
atď.
ÚDAJE O VYTVORENÍ DOKUMENTU
V časti Údaje o vytvorení dokumentu môžete zadať údaje zobrazované na tlačových
zostavách
Do polí Vypracoval, telefón a fax môžete zadať meno a telefonický kontakt pracovníka, ktorý
dokument vypracoval.
Polia Príkazca a identifikácia slúžia na zadanie mena príkazcu a jeho identifikačného čísla,
ide o meno pracovníka, ktorý má v kompetencii styk s bankou (údaj je vyžadovaný na niektorých
typoch prevodných príkazov).
Do polí Kontaktné údaje zamestnávateľa, telefón, fax zadajte telefón kontaktnej osoby
vo firme a fax.
Do poľa V ... sa automaticky prenesie názov mesta, v ktorom spracovávaná firma sídli (prenáša
sa z podnikových údajov) a do políčka Dňa sa vloží dátum vypracovania zostavy
(preddefinovanou hodnotou pre toto pole je systémový dátum nastavený na vašom počítači).
Všetky vyššie uvedené údaje sa na formulár prenášajú automaticky z podnikových údajov, ktoré
je možné ešte na tomto tlačovom formulári meniť. Zmenené údaje sa na formulári zapamätajú
dovtedy, pokiaľ sa formulár nezatvorí alebo pokiaľ sa neukončí práca s programom.
NASTAVENIE STRANY
Program umožňuje zadať nastavenia samostatne pre konkrétny vybraný dokument. Nastavenia sa
zobrazia po zapnutí príslušnej voľby.
POZNÁMKA: Nastavenia ostávajú zachované, aj keď nie sú zobrazené.
Môžete si zadefinovať rozsah okrajov, ktoré budú pri tlači dokumentu použité. Nastavenie
zostáva zachované pre každý dokument individuálne a ukladá sa aj pre ďalšiu tlač, čo znamená,
že údaje postačí zadefinovať len jeden krát. Táto možnosť slúži hlavne na uľahčenie tlače
výplatných pások v tajnom formáte.
7 TLAČ DOKUMENTOV
Ďalej môžete Nastaviť veľkosť papiera, prípadne zvoliť vlastnú veľkosť (po výbere príslušnej
voľby z rozbaľovacieho zoznamu zadáte rozmery do polí Šírka a Výška), Vnútiť orientáciu
papiera (na výšku, na šírku), Vnútiť veľkosť zobrazenia (400%, 300%, 200%, 150%, 125%,
100%, 75%, 50%, 25%, šírka strany - na obrazovke bude len dokument bez pozadia alebo
zobraziť celú stranu) a nastaviť parametre Automatického číslovania (od akého čísla sa má
začať číslovať a či chcete tlačiť aj konečný počet strán).
Po zvolení výstupnej zostavy a potvrdení tlačidlom Ok sa táto zobrazí na obrazovke, vytlačí
na tlačiarni alebo uloží do súboru na disk podľa vášho nastavenia.
Pri stlačení tlačidla Zruš sa práca s popisovaným formulárom ukončí bez toho, aby bola akákoľvek
výstupná zostava vytvorená.
TIP: V kapitole 11 Tipy a triky [str. 255] je spomenutých niekoľko problémov, s ktorými
sa môžete pri tlači dokumentov stretnúť. Zároveň sú tu uvedené aj návody na ich odstránenie.
7.3 HROMADNÁ TLAČ
Tlač viacerých dokumentov naraz je možné cez záložku Skupiny zostáv. V ľavej časti formulára
sú zobrazené jednotlivé skupiny zostáv. Prvé štyri skupiny sú výrobcom preddefinované (majú
logo Kros) a nie je možné ich meniť ani vymazať. Sú to vznik hlavného prac. pomeru, vznik
dohody, zánik hlavného prac. pomeru a zánik dohody. Pre každú z týchto skupín sú
automaticky priradené príslušné dokumenty, ktoré je potrebné pri nástupe/odchode zamestnanca
vytlačiť. Názvy dokumentov sú zobrazené pravej časti formulára Názov zostavy.
207
7
208
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Všetky nastavenia v tomto formulári fungujú rovnako, ako vo formulári Všetky zostavy.
7.4 TVORBA NOVÝCH TLAČOVÝCH PROFILOV
Program umožňuje aj vytvorenie vlastných tlačových profilov. Slúži na to tlačidlo Pridaj v záložke
Skupiny zostáv. Kliknutím naň sa zobrazí formulár, v ktorom zadáte názov skupiny zostáv. Po
potvrdení názvu sa otvorí formulár Definovanie novej skupiny zostáv. V ňom sú v ľavej časti
zobrazené všetky skupiny, podskupiny a tlačové zostavy.
V časti Vyhľadávanie dokumentu (riadok s lupou) je možné podľa názvu vyhľadať príslušný
dokument, pričom stačí napísať len jedno slovo z názvu, pod ktorým je dokument v programe
Olymp uložený. Program zobrazí všetky skupiny, podskupinu a dokumenty, ktoré obsahuje
hľadaný výraz v názve.
Pomocou tlačidla Pridaj > prenesiete vybraný dokument do pravej časti. Do pravej časti
prenesiete všetky dokumenty, ktoré chcete v danej skupine zostáv naraz vytlačiť. Vybrané
dokumenty môžete z pravej časti odstrániť po jednom pomocou tlačidla < Odober alebo všetky
naraz pomocou << Odober všetko. Po potvrdení tlačidlom Ok sa vybrané dokumenty priradia k
vytvorenej skupine zostáv.
Vytvorenú skupinu zostáv môžete premenovať pomocou tlačidla Premenuj skupinu alebo
vymazať pomocou tlačidla Vymaž skupinu.
Ak potrebujete do už vytvorenej skupiny zostáv pridať resp. odobrať dokumenty, slúži na to
tlačidlo Pridať/odobrať dokumenty v pravej časti. Po jeho stlačení sa otvorí formulár Úprava
skupiny zostáv, v ktorom môžete pridávať respektíve odoberať dokumenty do zvolenej skupiny.
Pomocou tlačidla Pridaj kópiu sa vytvorí kópia aktuálne vybratej skupiny zostáv.
7 TLAČ DOKUMENTOV
209
7.5 OBSAH VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV
V programe OLYMP sa nachádza viac ako 200 výstupných zostáv. V tejto kapitole uvádzame popis
niektorých vybraných, podrobný popis všetkých zostáv nájdete v elektronickej Pomoci
k programu. Zobrazíte ju stlačením klávesu F1 z ktoréhokoľvek miesta programu. Ak Pomoc
vyvoláte z tlačového formulára, zobrazí sa priamo stránka popisujúca zostavu, ktorá je práve
vybraná. Jednotlivé dokumenty sú zoradené do tematických celkov, v rámci ktorých sú dokumenty
usporiadané do poskupín. Popíšeme si dokumenty podľa tematických celkov:
PERSONALISTIKA
Zoznam pracovníkov - výpis pracovníkov za konkrétne obdobie (mesiac), obsahujúci
ich základné personálne údaje (osobné číslo, meno a priezvisko, typ pracovného
pomeru, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, údaje o bydlisku a o zvyšku
dovolenky). Údaje o jednom pracovníkovi sú uvedené v jednom riadku. Prvotné
zotriedenie je podľa osobného čísla, vo formulári pred tlačou je možné tento zoznam
zotriediť i podľa ďalších kritérií: zamestnanci s vypočítanou mzdou, v hlavnom
pracovnom pomere, všetci zamestnanci, aktuálny riadok v Personalistike, zobrazení
v Personalistike, označení v Personalistike, prípadne členiť na strediská. Na zozname sa
v spodnej časti nachádza údaj Dňa, kde sa uvádza systémový dátum podľa nastavenia
vašich Windows. Dátum je možné meniť priamo na formulári pred tlačou.
Zoznam pracovníkov podľa ZP – obsahuje zoznam zamestnancov, ktorí sú evidovaní
v zdravotných poisťovniach, obdobie, od kedy – do kedy bol zamestnanec evidovaný
v zdravotnej poisťovni (počas trvania pracovného pomeru).
Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti – obsahuje zoznam zamestnancov
v členení podľa stupňov náročnosti, do ktorého boli resp. sú zaradení.
Ročná evidencia uzatvorených dohôd - obsahuje evidenčný zoznam všetkých
uzatvorených dohôd v priebehu roka v poradí, v akom boli uzatvorené. Na zozname sú
uvedené údaje: osobné číslo, priezvisko a meno, číslo občianskeho preukazu,
pracovnoprávny vzťah, nástup a ukončenie pracovnoprávneho vzťahu. Evidencia dohôd
sa tlačí za konkrétny rok. Zoznam je možné členiť na strediská.
Zoznam detí pracovníkov – obsahuje zoznam detí zamestnancov, meno a priezvisko,
dátum narodenia, vek, rodné číslo, bydlisko, odpočet dane, evidenciu poberania
7
210
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
rodinných prídavkov, zdravotný stav dieťaťa a nariadené výživné. Po označení voľby
„Zobraziť mená rodičov“ sa zobrazia aj mená zamestnancov.
Osobné údaje podrobné - obsahuje prakticky všetky informácie o zamestnancovi,
ktoré
boli
do
programu
zadané
v evidencii
Personalistika.
Údaje
o manželke/manželovi a o deťoch program na tlačivo prenáša podľa zadania
z Personalistiky na karte Rodinné údaje. Pod názvom Odpočet dane rozumieme
Daňový bonus, ktorý si zamestnanec uplatňuje na deti. Osobné údaje je možné tlačiť
vo forme: viac zamestnancov na jednu stranu, prípadne tlačiť údaje jednotlivo
po označení políčka Každý výpis na novú stranu na formulári pred tlačou.
Doklady - platné a Doklady – koniec platnosti – tieto tlačové zostavy obsahujú
meno a priezvisko zamestnanca, platnosť dokladu od – do, evidenciu preškolenia.
Pridelené prostriedky po prac., Protokol o prevzatí prostriedkov a Protokol
o odovzdaní prostriedkov – obsahuje zoznam pridelených pracovných prostriedkov
po pracovníkoch, súčasťou tejto tlačovej zostavy je aj protokol o tom, že pracovník
prevzal pracovné prostriedky a pri ukončení pracovného pomeru aj protokol o odovzdaní
prostriedkov.
Pracovná zmluva – slúži na uzatvorenie pracovnej zmluvy medzi firmou a
zamestnancom. Obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce §43.
Pri zamestnancovi, ktorý má v pracovných pomeroch zadanú inú dĺžku pracovného
týždňa ako má zamestnávateľ prednastavenú v Podnikových údajoch
(Organizácia → Podnik), v pracovnej zmluve je táto skutočnosť zohľadnená v bodoch
8. (ustanovený pracovný čas u zamestnávateľa) a 9. (dohodnutá dĺžka pracovného času
zamestnanca). Do pracovnej zmluvy sa údaje o zamestnávateľovi prenášajú
z prednastavenia v Podnikových údajoch, údaje o zamestnancovi sa prenášajú
zo zadania v Personalistike (Personalistika → Personalistika) z karty Personálne
údaje a z karty Pracovné pomery.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – slúžia na
uzatvorenie dohody medzi firmou a fyzickou osobou pracujúcou na základe dohody
o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci
študenta.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti – slúži na uzatvorenie dohody o hmotnej
zodpovednosti medzi firmou a zamestnancom podľa § 182 Zákonníka práce č. 311/2001
Z.z..
Dohoda o zrážkach zo mzdy – slúži na uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy
medzi zamestnávateľom a zamestnancom podľa § 131 Zákonníka práce č. 311/2001
Z.z..
Zoznam účastníkov – poskytuje informácie o mennom zozname účastníkov školenia.
Prehľad školení – obsahuje zoznam všetkých školení v zadanom období s ich
základnými údajmi.
Prehľad školení po pracovníkoch – tlačová zostava obsahuje zoznam všetkých
absolvovaných školení v členení na jednotlivých pracovníkoch.
V skupine dokumentov Personalistika môžete tlačiť aj ďalšie tlačivá súvisiace s personálnou
agendou – Zmeny v pracovnej zmluve, Dodatky ku pracovnej zmluve, Dohodu
o pracovnej činnosti, Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o brigádnickej práci
študenta, Ukončenie pracovného pomeru (dohodu, výpoveďou, okamžitým skončením,
v skúšobnej dobe, na dobu určitú), Ukončenie dohody (dohodu, výpoveďou, okamžitým
skončením) a ďalšie.
7 TLAČ DOKUMENTOV
211
Dokumenty v podskupine Korešpondencia umožňujú tlač adries zamestnancov na
obálky formátu DL a C5. Okrem toho je možné vytlačiť aj Poštový podací lístok.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Registračný list fyzickej osoby - vo všeobecnosti slúži na prihlásenie, prerušenie,
zmenu alebo odhlásenie fyzickej osoby za účelom evidencie platiteľov poistného
do Sociálnej poisťovne. Z programu OLYMP je ho možné použiť pre osoby v pracovnom
pomere, pre dohodárov, spoločníkov, štatutárov, iný pracovný vzťah s pravidelným
alebo nepravidelným príjmom. Program tento výkaz vytlačí len pre ľudí, pre ktorých to
má v zvolenom mesiaci, z hľadiska logiky dokumentu, zmysel. To znamená, že sa vytlačí
napríklad len v mesiaci uzatvorenia pracovnej zmluvy (pre účely prihlásenia
zamestnanca), v mesiaci ukončenia pracovnej zmluvy (pre účely odhlásenia
zamestnanca), v mesiaci, v ktorom sa začalo alebo skončilo prerušenie podľa oddielu 9.
výkazu (pre osoby vo vyňatí z PP, počas ktorého platí odvod poistného štát, a pre
osoby, ktoré majú prerušené platenie poistného) a v mesiaci, v ktorom nastala
u zamestnanca zmena. Zmena v spôsobe odmeňovania zamestnanca z pravidelného
mesačného príjmu na nepravidelný príjem a naopak, spôsobuje zánik a následný vznik
povinného poistenia zamestnanca, t.j. zamestnávateľ odhlasuje a následne prihlasuje
zamestnanca. Ak v tlačovom formulári zapnete voľbu Členiť podľa typu, na reporte
bude označené, či ide o prihlášku, odhlášku, prerušenie alebo zmenu. Ak toto políčko
nebude označené, typ registračného listu sa neoznačí, čo môžete využiť pri zrušení
prihlásenia. Voľba Zobraziť korešp. adresu a bank. účet zabezpečí, že sa na
prihláške vyplní aj Oddiel 5 a 6 tlačiva (Oddiel 5 – Korešpondenčná adresa zamestnanca
– vyplní sa podľa prechodného bydliska uvedeného v Personalistike v osobných
údajoch, Oddiel 6 – Bankové spojenie – ak je v Personalistike zadaná zrážka z osobného
účtu).
Registračný list zamestnávateľa - slúži na prihlásenie, odhlásenie alebo na
nahlásenie zmeny údajov zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne. Program vyplní
prihlášku len v tom mesiaci, v ktorom začne zamestnávateľ zamestnávať prvého
zamestnanca. Pri prihláške sa vyplnia všetky oddiely. Odhlášku vyplní len v tom
mesiaci, v ktorom ukončuje pracovný pomer posledný zamestnanec. Registračný list
typu zmena sa vyplní vždy, keď nastane akákoľvek zmena v podnikových údajoch,
ktorá sa zároveň vypĺňa na RLZ. Program označí, či sa jedná o prihlášku, odhlášku alebo
zmenu len v tom prípade, ak je na tlačovom formulári označené políčko Členiť podľa
typu. V záhlaví RLZ vyplní program krížik len do políčka PO alebo FO a to podľa kódu
PF zadaného v podnikových údajoch - na karte Iné. V prípade, že na tlačovom formulári
označíte políčko Zobraziť korešp. adresu, program na RLZ vyplní aj
korešpondenčnú adresu v oddieli 5. Oddiel 8 vypĺňa len zamestnávateľ PO (FO
tento oddiel nevypĺňa). Údaje sa vyplnia z karty Oznam. povinnosť z podnikových
údajov.
Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) - obsahuje obdobie dôchodkového
poistenia, dosiahnutý vymeriavací základ a ďalšie doby v kalendárnych rokoch, ktoré
Sociálna poisťovňa eviduje. Evidencia je potrebná z dôvodu sledovania dosiahnutia
zákonom stanovených odpracovaných rokov a dní za účelom získania dôchodkového
veku (odchodu do starobného dôchodku), ako aj priznania výšky dávky starobného
dôchodku. Zamestnávateľ vyhotoví ELDP pri ukončení pracovného pomeru alebo iného
pracovno-právneho vzťahu (napríklad dohody o vykonaní práce) a odovzdáva ho
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Dokument je možné tlačiť priamo do originálu
(na
formulári
pred
tlačou
je
potrebné
označiť
políčko
Tlač do originálneho výkazu a samozrejme do zásobníka tlačiarne vložiť originál
tlačiva).
7
212
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Menný zoznam odovzdaných ELDP - dokument obsahuje menný zoznam
zamestnancov, za ktorých sa odovzdáva ELDP. Okrem mena a priezviska zamestnanca
obsahuje aj rodné číslo a dátumy vzniku a zániku pracovno-právneho vzťahu.
Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného
na verejné zdravotné poistenie - vo všeobecnosti slúži tento dokument
na prihlásenie/odhlásenie alebo nahlásenie zmeny platiteľa poistného. Program OLYMP
umožňuje tento dokument použiť pre osoby v hlavnom pracovnom pomere,
spoločníkov, štatutárov, iný pracovný vzťah a taktiež aj pre dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru. V prípade, že potrebujete tlačiť
prihlášky/odhlášky do zdravotnej poisťovne, nájdete ich v dokumentoch cez voľbu
Dokumenty → Oznamovacia povinnosť → Zdravotné poisťovne → Prihlášky a
odhlášky do ZP. Pri nahlasovaní zmeny platiteľa poistného napr. pri PN je potrebné
tlačiť dokument cez voľbu Dokumenty → Oznamovacia povinnosť → Zdravotné
poisťovne → Zmeny platiteľa zdrav. poist.. V prípade, že má zamestnávateľ
v danej poisťovni prihlásených 3 a viac zamestnancov, je povinný podávať oznámenie
v elektronickej forme.
Oznámenie zamestnávateľa do ZP - slúži na prihlásenie, odhlásenie alebo
nahlásenie zmeny zamestnávateľa do zdravotných poisťovní. Oznámenie o vzniku
urobí program v tom mesiaci, v ktorom je nejakému zamestnancovi prvýkrát pridaná
príslušná zdravotná poisťovňa (v Personalistike na karte Zdravotné poistenie - Vznik a
zánik ZP). Oznámenie o zániku sa urobí vtedy, ak sa ukončil pracovný pomer s
posledným zamestnancom poisteným v danej zdravotnej poisťovni. Oznámenie o
zmene sa vyplní vždy, keď nastane akákoľvek zmena v podnikových údajoch, ktorá sa
zároveň vypĺňa na Oznámení. Program označí, či sa jedná o prihlášku, odhlášku alebo
zmenu len v tom prípade, ak je na tlačovom formulári označené políčko Členiť podľa
typu. V prípade, že na tlačovom formulári označíte políčko Zobraziť korešp. adresu
a spôsob úhrady, program vyplní aj korešpondenčnú adresu platiteľa. Po
označení tohto políčka uvedie navyše krížik do políčka prevodom z účtu v riadku
Spôsob úhrady prevodu. V oddieli Potvrdenie platiteľa poistného vyplní program
údaje z karty Oznam. povinnosť z podnikových údajov.
V prípade použitia originálneho tlačiva, program umožňuje aj tlač do originálu (na tlačovom
formulári zapnete voľbu Tlač do originálneho výkazu).
MZDY
Vo všeobecnosti platí: pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi
písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach a
o celkovej cene práce (Zákonník práce §130 ods. 5). Týmto písomným dokladom sa rozumie
výplatná páska. Výplatné pásky obsahujú základné údaje: názov a adresu firmy, obdobie, za ktoré
sa výplatná páska tlačí, počet pracovných dní / hodín v danom mesiaci, meno a priezvisko
zamestnanca, údaje o dovolenke (nárok, krátenie, čerpanie, zvyšok, priemer na dovolenku).
Mzdové údaje sú rozpísané podľa jednotlivých zložiek mzdy a rovnako sú rozpísané aj všetky
zrážky zo mzdy. Nachádza sa tu aj informácia o cene práce (Zákonník práce §130 ods. 5), ktorá
sa skladá z hrubej mzdy zamestnanca a z povinných odvodov zamestnávateľa. Ak je mzda
posielaná zamestnancom na účet, v kolónke K výplate v hotovosti bude 0,0. Kolónka K
výplate v hotovosti je vyplnená, ak zamestnanec poberá mzdu v hotovosti.
V tejto skupine sa nachádzajú rôzne typy výplatných pások: výpis zložiek, tajný formát, tajný
– zvislý formát, zvislý formát, vodorovný formát, podrobný formát. Jednotlivé typy
výplatných pások obsahujú rôzne údaje, podľa ktorých máte možnosť sa rozhodnúť, ktorý formát
výplatnej pásky budete používať. Výplatné pásky je možné pomocou označenia na formulári pred
tlačou Členiť podľa stredísk. Okrem výplatných pások sa v skupine Výplaty nachádza aj
7 TLAČ DOKUMENTOV
213
Výplatná listina s čiastkami/bez čiastok. Tento doklad slúži zamestnávateľovi ako podpisová
listina pri preberaní mzdy v hotovosti. Ďalšie dokumenty v tejto skupine sú Potvrdenie
prevzatia výplatnej pásky, ktorý slúži zamestnávateľovi ako potvrdenie o odovzdaní výplatnej
pásky zamestnancom a Mincovka výplat zamestnancov, ktorá obsahuje počty bankoviek a
mincí, potrebných pre vyplatenie miezd zamestnancom v hotovosti.
Pri tlači výplatných pások sa v spodnej časti tlačového formulára zobrazí tlačidlo
Odoslať e-mailom, prostredníctvom ktorého je možné odosielať zabezpečené (zaheslované)
výplatné pásky hromadne na e-maily jednotlivých zamestnancov.
Pásky je tiež možné elektronicky podpísať. Aby bolo možné výplatnú pásku odoslať e-mailom, je
potrebné mať u zamestnanca v Personalistike na karte Osobné údaje označené políčko Výpl.
pásky e-mailom a vyplnenú e-mailovú adresu. Tiež tu je potrebné zadať heslo, nakoľko
odoslaná výplatná páska vo formáte pdf bude zaheslovaná a otvorí ju iba zamestnanec podľa
svojho zadaného hesla. Heslo musí obsahovať 6 - 15 znakov, z toho minimálne jednu číslicu a
minimálne jedno písmeno.
V tejto skupine sa nachádzajú aj dokumenty Výplatná a zálohová listina s čiastkami/bez
čiastok, ktoré slúžia ako podpisová listina pri preberaní výplaty alebo zálohy, ako aj Mincovka
výplat a záloh zamestnancov, ktorá obsahuje počty bankoviek a mincí, potrebných pre
vyplatenie záloh zamestnancom v hotovosti. Zálohovú listinu aj Mincovku záloh je možné tlačiť
buď podľa záloh zadaných v v Personalistike alebo v mzdách.
Ďalším dokumentom je Mzdový list v zložení:
Prehľad vypočítaných miezd - obsahuje úplný prehľad mzdových a časových údajov
všetkých výplat zamestnanca v priebehu zvoleného obdobia. Pokiaľ chcete potlačiť
riadky s nulovými údajmi, označte rovnomennú voľbu nachádzajúcu sa pod tlačidlom
Nastavenie. Označením voľby Tlač súhrnného mzdového listu sa mzdové údaje
prepojených zamestnancov v súbežnom pracovnom pomere zobrazia súhrnne na
jednom mzdovom liste. Na tlačovom formulári si môžete zvoliť obdobie (od - do), za
ktoré sa majú údaje zobraziť. Zobrazenie údajov však môže program uskutočniť
maximálne pre 12 za sebou nasledujúcich mesiacov.
Personálne a mzdové údaje pracovníka - obsahuje základné personálne údaje
zamestnanca, jeho mzdovú sadzbu, údaje o dovolenke, údaje o rodinných príslušníkoch,
na ktorých si uplatňuje odpočet dane, obdobie poberania daňového bonusu a
obdobia, kedy je za zamestnanca platiteľ ZP štát. Dokument môžete tlačiť len za
obdobie jedného kalendárneho roka, ktoré definujete v tlačovom formulári.
Rekapitulácia prehľadu vypočítaných miezd - obsahuje základné personálne
údaje zamestnanca, jeho mzdovú sadzbu, údaje o dovolenke, údaje o rodinných
príslušníkoch, na ktorých si uplatňuje odpočet dane a záznamy o likvidácii jeho dávok
nemocenského poistenia. Na tlačovom formulári máte možnosť zvoliť si obdobie (od do), za ktoré sa majú údaje zobraziť. Zobrazenie údajov však môže program uskutočniť
maximálne pre 12 za sebou nasledujúcich mesiacov.
REKAPITULÁCIA MIEZD A PREHĽAD CENY PRÁCE
Rekapitulácie miezd obsahuje dokumenty Rekapituláciu výplatných pások so
mzdovými údajmi zamestnancov rozpísanými podľa typu pracovného pomeru
a Rekapituláciu podľa pracovníkov, na ktorej sa nachádzajú vybrané položky
7
214
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
z výplatných pások rozpísané zvlášť pre každého zamestnanca ako i pre všetkých
zamestnancov.
Rekapitulácie zložiek mzdy – dokumenty v tejto skupine obsahujú mzdové údaje
použité vo výplatách zamestnancov rozpísané podľa jednotlivých zložiek mzdy,
dokumenty sú členené mesačne podľa stredísk, zákaziek, pracovného pomeru
alebo ročne po zamestnancov, ročne po zam. – prac. doba, ročne za celú
firmu.
Rekapitulácia zrážok – obsahuje tri dokumenty: Rekapitulácia zrážok
po
pracovníkoch, Rekapitulácia zrážok podľa typu. Obidva tieto dokumenty
obsahujú zoznam zrážok z výplat pre zvolené obdobie, zotriedených podľa osobného
čísla zamestnancov, podľa priezviska prípadne podľa typu zrážok. Rekapitulácia
zrazených pohľadávok obsahuje informácie o zrážkach nariadených súdom a
výživnom v členení: dlžná suma, zrazené, zostatok.
Prehľad ceny práce – dokumenty tejto skupiny obsahujú prehľad celkovej ceny práce
po jednotlivých zamestnancoch (hrubá mzda, odvody poistného na: zdravotné
poistenie, nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie do
fondu zamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, príspevok do rezervného
fondu solidarity, doplnkové dôchodkové sporenie, soc. fond). Prehľad celkovej ceny
práce je možné tlačiť v členení Po zamestnancoch mesačne, Podľa stredísk
mesačne (z personalistiky alebo z výpočtu mzdy) alebo Po zamestnancoch ročne.
ROZÚČTOVANIE
Rozúčtovanie mzdových nákladov za organizáciu je možné sledovať Na strediská, Na zákazky,
Na činnosti, prípadne Na pracovníkov. Okrem týchto dokumentov táto skupina obsahuje aj
dokumenty Pre podvojné účtovníctvo. Dokument Rozúčtovanie mzdových nákladov pre
podvojné účtovníctvo slúži ako mesačný podklad s predkontáciami a čiastkami pre zaúčtovanie
miezd do podvojného účtovníctva. Syntetické účty sú nastavené programom, analytické účty je
potrebné nadefinovať v Organizácia → Bankové účty. Údaje sú vrátane užívateľských zrážok.
Dokument je možné členiť na strediská, zákazky, na pracovníkov aj na činnosti. Prehľad zložiek
mzdy podľa rozúčtovania poskytuje podrobnejší prehľad, ktoré zložky mzdy sa zahŕňajú do
skupín uvedených na dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo.
EVIDENCIA PRACOVNEJ DOBY
Ročný rozpis prac. doby podľa kalendára - uvedie ročný rozpis pracovnej doby
zadanej v pracovných kalendároch. Po označení voľby Každý výpis na novú stranu
sa každý pracovný kalendár vytlačí na jednu stranu.
Súhrnne po zamestnancoch - súhrnná evidencia (celkovej pracovnej doby).
Dokument obsahuje osobné číslo, meno a priezvisko zamestnanca, typ pracovného
pomeru, pracovný úväzok (program preberá údaj z Personalistiky → Evidencia
pracovných pomerov z poľa pracovný úväzok), pracovný deň - dĺžka bežného
pracovného dňa podľa nastavenia v pracovnom kalendári, typ pracovného kalendára,
ktorý bol zamestnancovi pridelený v Personalistike na záložke Mzdové údaje.
V spodnej časti dokumentu sa nachádza zoznam použitých skratiek.
Počet hodín v zdravotníckom zariadení – dokument poskytuje informácie o nároku,
čerpaní a zostatku zložiek mzdy: 361- vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca, 362 sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zar. a 363 - sprevádzanie zdrav. postihnutého
dieťaťa.
7 TLAČ DOKUMENTOV
215
Konto pracovného času – poskytuje prehľad rozdielu hodín a mzdy medzi
ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom.
Okrem tohto dokumentu sa v tejto skupine nachádzajú dokumenty
po zamestnancoch, Rozpis podľa prac. pomeru a Rozpis podľa typu.
Rozpis
EVIDENCIA NEMOCÍ
Prehľad nemocí mesačný - zoznam zamestnancov, ktorí vo zvolenom období
poberali dávky nemocenského poistenia. Obsahuje tieto údaje: druh dávky, číslo
dokladu (zadáva sa v poznámke v zložkách mzdy), dátum začiatku a konca poberania
dávky, počet kalendárnych dní, počet platených dní, začiatok rozhodného obdobia a
počet dní RO, základ priemeru na nemoc, priemer na nemoc a celková vyplatená suma.
Základ priemeru nemoci sa preberá z textového poľa Základ pre výpočet priemeru
na nemoc umiestneného vo formulári Výpočet priemeru nemoci. Názov dávky,
ktorá bola použitá vo výplate zamestnanca, je na začiatku tlačiva.
Prehľad nemocí ročný - ročný prehľad vyplatených dávok nemocenského poistenia
rozpísaný po zamestnancoch. O každej dávke nemocenského poistenia sa vypíšu
rovnaké informácie ako na predchádzajúcom tlačive. Dokument je možné pomocou
označenia vo formulári pred tlačou Členiť podľa typu - rozpíše všetky zložky mzdy
N01, N02, N03. Ak je na tlačovom formulári označené políčko Zobraziť všetky údaje,
pri niektorých zložkách mzdy sa na dokumente môže zobrazovať červená "*", ktorá
informuje o tom, že tieto údaje boli vami editované ručne.
Denný vymeriavací základ po zamestnancoch – tlačová zostava denného
vymeriavacieho základu po jednotlivých pracovníkoch na jednom liste. Súčasťou
dokumentu je aj samotný výpočet vymeriavacieho základu.
DOVOLENKY
V skupine dokumentov Dovolenky môžete tlačiť zostavy súvisiace s čerpaním, plánovaním
dovolenky, prehľady počtov zamestnancov na dovolenke a podobne.
Rezerva na nevyčerp. dovolenku - obsahuje menovite podľa zamestnancov pre zvolený
mesiac podklady pre výpočet priemeru, priemer na dovolenku, čerpanú dovolenku s počtom dní
a čiastkou, zvyšnú dovolenku s počtom dní a čiastkou.
Podklady pre krátenie dovolenky – obsahuje osobné číslo zamestnanca, priezvisko a meno,
dôvod krátenia dovolenky, obdobie od – do, počet zameškaných pracovných dní a upravený počet
zameškaných dní.
Čerpanie dovolenky – tlačová zostava obsahuje podrobné údaje o čerpaní dovolenky
vo zvolenom roku ako aj priemer na dovolenku pre posledný štvrťrok, v ktorom bola pracovníkovi
vypočítaná mzda.
Priemerný zárobok – obsahuje úhrn vyplatených miezd bez náhrad, odpracované dni, hodiny
a priemerný zárobok v EUR za hodinu.
Návrh čerpania dovolenky–mesačný, Návrh čerpania dovolenky–ročný, Plán čerpania
dovolenky–po prac., Plán čerpania dovolenky–ročný, Prehľad počtu zamestnancov
na dovolenke, Porovnanie dovolenky pracovníka. Uvedené dokumenty je možné tlačiť len
s licenciou Profesionál.
7
216
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Dovolenkový lístok – program vyplní dovolenkový lístok podľa schválenej dovolenky zadanej
v evidencii Mzdy → Plán dovoleniek (kapitola 4.7 Plán dovoleniek [str. 162]. Dokument je
možné tlačiť len s licenciou Profesionál.
ODVODY POISTNÉHO
Výkazy – zdravotné poisťovne
V tejto skupine sa nachádzajú výkazy do všetkých zdravotných poisťovní (24 - Dôvera zdravotná
poisťovňa, 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, 27 - Union zdravotná poisťovňa). Číslo uvedené
pred názvom poisťovne predstavuje vždy jej kód, ten treba zadať v bankovom účte poisťovne
(Organizácia → Bankové účty, druh Zdravotné poisťovne). Ak je kód zadaný nesprávne,
program vytlačí výkaz bez vyplnených údajov. Tieto výkazy je možné tlačiť samostatne pre každú
poisťovňu, prípadne môžete využiť Automatickú tlač výkazov do zdrav. poisťovní - zobrazí
alebo vytlačí všetky výkazy pre odvod poistného do zdravotných poisťovní, do ktorých sa vo
zvolenom období robí odvod poistného.
Papierové mesačné výkazy je možné tlačiť len v tom prípade, ak sú vo všetkých poisťovniach
prihlásení maximálne 2 zamestnanci. Podľa metodického usmernenia UDZS zamestnávateľ, ktorý
zamestnáva 3 a viac takýchto zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať elektronicky.
Výkazy – Sociálna poisťovňa
Mesačný výkaz poistného a Mesačný výkaz poistného – príloha - výkaz
odvodov poistného sa predkladá pobočke Sociálnej poisťovne v deň, ktorý je
v organizácii určený na výplatu miezd za príslušný kalendárny mesiac. Údaje o poisťovni
program preberá z bankového účtu Sociálnej poisťovne. Je umožnená tlač do
originálneho tlačiva.
Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha –
princíp vypĺňania je rovnaký ako pri Mesačnom výkaze odvodov poistného, avšak Výkaz
poistného (aj s prílohou) sa vypĺňa len pre zamestnancov s nepravidelným príjmom,
zamestnancov, ktorým je vyplatený príjem po ukončení PP a zamestnancov, ktorým je
vyplatená náhrada pri neplatnom skončení PP. Údaje o poisťovni program preberá z
bankového účtu Sociálnej poisťovne - VPP.
Žiadosť o vrátenie poistného - zamestnávateľ, ako odvádzateľ poistného, môže
požiadať podľa § 145 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez
právneho dôvodu prostredníctvom žiadosti. Do žiadosti sa prenesú údaje
o zamestnávateľovi, variabilný symbol, údaje o zamestnancovi a pôvodné údaje. Nové
údaje je potrebné vyplniť ručne. V programe sú 2 druhy žiadosti: Žiadosť o vrátenie
poistného z Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Žiadosť o vrátenie poistného
z Výkazu poistného a príspevkov.
Doplnkové dôchodkové sporenie
Táto skupina obsahuje výkazy pre DDS AXA, DDS ING - Tatry Sympatia, DDS Tatra banky, DDS
Stabilita a DDS Aegon. Na výkazoch sa zobrazia iba tí zamestnanci, ktorí majú v Tvorbe výplaty
zadanú užívateľskú zrážku doplnkové dôch. sporenie a v nej zadanú príslušnú poisťovňu,
pričom každá poisťovňa (bankový účet) musí mať zadaný správny Kód, ktorý sme jednotlivým
poisťovniam priradili. Niektoré výkazy je možné tlačiť do originálneho tlačiva.
Kódy pre jednotlivé poisťovne DDS sú:
AXA: AXA
ING Tatry Sympatia: ING
7 TLAČ DOKUMENTOV
217
DDS Tatra banky: POKOJ
Stabilita: STAB
AEGON: AEGON
Prehľad odvodov – mesačný
Skupina obsahuje podklady pre odvod poistného a tieto sú v členení na všetky druhy poistenia
po pracovníkoch za zvolené obdobie, prípadne spolu za Všetky poistenia - ide o prehľady
všetkých poistení za celý rok po jednotlivých zamestnancoch, pričom každý druh poistenia sa
zobrazí vždy na osobitnej strane.
Okrem týchto dokumentov sa v tejto skupine nachádza dokument Podklady pre mesačné
výkazy poistného - táto zostava obsahuje výšku poistného odvádzaného zamestnávateľom a
zamestnancami na všetky druhy poistného - zdravotné poistenie, všetky odvody poistného na
sociálne poistenie, ktoré sa zobrazia na Mesačnom výkaze poistného, všetky odvody poistného na
sociálne poistenie, ktoré sa zobrazia na Výkaze poistného a príspevkov a tiež doplnkové
dôchodkové pripoistenie, účelové sporenie a životné poistenie. Podklady sú rozpísané pre
konkrétne poisťovne, do ktorých sú zamestnanci prihlásení.
Prehľad odvodov – ročný po zamestnancoch, ročná rekapitulácia
Skupina obsahuje podklady pre odvod poistného a tieto sú v členení na všetky druhy poistenia
po pracovníkov ročne, prípadne je možné si tlačiť ročnú rekapituláciu.
ODVOD DANE
Prehľad o zrazených preddavkoch – prehľad o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej
prémii, o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac. V programe je zapracovaný
originál vzoru tlačiva vo formáte PDF. Priezvisko a meno fyzickej osoby program vyplní
len vtedy, ak v Podnikových údajoch (Organizácia → Podnik) nie je zadaný názov
a právna forma organizácie. Ak chcete, aby sa na tomto výkaze vyplnilo čo najviac
údajov, odporúčame používať voľbu Mzdy → Prevodné príkazy aj vtedy,
ak prevody nerobíte v programe OLYMP, ale prostredníctvom iného softvéru, napríklad
jednoduchého účtovníctva ALFA. Do prehľadu sa prenesie z Podnikových údajov zo
záložky Adresa buď adresa sídla PO (miesto podnikania FO) alebo korešpondenčná
adresa PO (resp. trvalého pobytu FO) a to podľa kódu PF zadaného v Podnikových
údajoch na záložke Iné. Pri tlači dokumentu
Hlásenie o vyúčtovaní dane - údaje na dokumente sú súčtom údajov z mesačných
prehľadov. Ďalšie údaje program preberá z menu Mzdy → Zúčtovanie preddavkov.
Žiadosť o vrátenie preddavkovej dane, Žiadosť o vrátenie RZD – obsahujú
sumu preplatku na dani, ktorá bola zaplatená omylom navyše alebo sumu preplatku
z ročného zúčtovania dane, ktorú nie je možné do konca zdaňovacieho obdobia inak
vysporiadať. Program vyplní tieto dokumenty len na základe vygenerovaných
prevodných príkazov.
Vyplatený a zrazený daňový bonus - obsahuje zoznam zamestnancov s výškou
mesačného daňového bonusu, ručných opráv daňového bonusu zadaných v aktuálnej
výplate za predchádzajúce mesiace a daňového bonusu z ročného zúčtovania dane.
Rekapitulácia zrazenej dane, Rekapitulácia uhradenej dane - obsahuje prehľad
povinných odvodov pre Daňový úrad, rozpísaný po jednotlivých zamestnancoch, ako aj
7
218
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
čiastky daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplatené jednotlivým
zamestnancom, o ktoré program automaticky ponižuje odvod preddavkovej dane.
PREVODNÉ PRÍKAZY
Prevodné príkazy - obsahujú štandardné alebo špecializované výpisy jednoduchých a
hromadných prevodných príkazov odovzdávaných bankám. Údaje je potrebné najskôr vygenerovať
prostredníctvom voľby Mzdy → Prevodné príkazy. Pri štandardnom príkaze môžete navyše
zvoliť, či sa má celková prevádzaná čiastka vypísať slovom (označovacie políčko Vypísať sumu
slovom umiestnené na tlačovom formulári).
Pri tlači prevodných príkazov je možné vybrať Automatickú tlač prevodných príkazov –
zobrazí alebo vytlačí prevodné príkazy pre všetky banky, pre ktoré máte v danom mesiaci
vygenerovaný prevodný príkaz.
POTVRDENIA ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde obsahuje údaje o zdaniteľných príjmoch, ktoré mal
zamestnanec vyplatené za zdaňovacie obdobie.
Potvrdenie o príjme – obsahuje údaje potrebné pre účely zdokladovania príjmu
pri žiadosti o úver alebo pôžičku a pre potreby ÚPSVaR.
Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní – obsahuje údaje v zmysle § 75 ods. 2
Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z..
Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti – slúži ako podklad, ktorý je potrebné
doložiť k žiadosti o dávku v nezamestnanosti.
Potvrdenie na účely uplatnenia ND - obsahuje údaje o zamestnancovi, na základe ktorých
Sociálna poisťovňa vyplatí zamestnancovi nemocenskú dávku. Keďže túto dávku vypláca Sociálna
poisťovňa od 11. dňa nemoci, zamestnávateľ je povinný toto potvrdenie predložiť na vyžiadanie
Sociálnej poisťovni.
Vzhľadom k tomu, že ide o nemoc od 11. dňa, dokument sa zobrazí iba pri pracovníkoch, ktorí
majú v danom mesiaci zadanú zložku mzdy N03 - nem. dávky od 11.dňa, N04 -ošetrovanie člena
rodiny alebo N05 - materské, a to pre každú zložku zvlášť, čo znamená,
že ak má zamestnanec v mesiaci zadané napr. dve zložky mzdy N03, dokument sa pre tohto
zamestnanca vytlačí dvakrát. V prípade, že zamestnanec ochorel v ochrannej lehote po ukončení
pracovného pomeru, je možné mu vytlačiť Potvrdenie aj bez pridania niektorej z uvedených zložiek
mzdy do výplaty. Stačí, ak pri tlači potvrdenia za mesiac, v ktorom sa pracovný pomer ukončil,
označíte na tlačovom formulári voľbu Zobraziť v ochrannej lehote. Tlačivo sa vyplní tak, akoby
zamestnanec ochorel v posledný deň pracovného pomeru.
ROČNÉ VYÚČTOVANIE
Preddavkov dane
V tejto skupine dokumentov môžete tlačiť sériu tlačív súvisiacich s ročným zúčtovaním dane –
Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane, Zúčtovanie preddavkov na daň, Potvrdenie o zaplatení
dane, Vyhlásenie o poukázaní dane, Zoznam pracovníkov podľa nároku na zamestnaneckú
prémiu, Sumárny prehľad podľa pracovníkov.
Zdravotného poistenia
7 TLAČ DOKUMENTOV
219
V skupine možno vytlačiť dokumenty, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia.
Podklady pre ročný výkaz preddavkov – obsahuje údaje z exportu Výkazu
preddavkov pre ročné zúčtovanie.
Ročný výkaz preddavkov – obsahuje údaje potrebné pre ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia. Výkaz v listinnej forme slúži pre zamestnávateľa, ktorý
zamestnával počas roka najviac dve fyzické osoby.
Sumárny prehľad podľa pracovníkov – obsahuje ročný prehľad zúčtovania
preddavkov na zdravotné poistenie.
ŠTATISTIKY
Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím – editovateľný dokument, ktorý je
možné pred tlačou upravovať, nakoľko program nemá dostatok informácií potrebných na
vyplnenie všetkých údajov. Zamestnávateľ preukazuje týmto výkazom raz ročne plnenie
povinného podielu zdravotne postihnutých zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Spolu
s týmto dokumentom sa odovzdáva aj Zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Ročný výkaz o úplnych nákladoch práce (1-01) –
editovateľné dokumenty slúžiace pre štatistické zisťovania. Dokumenty sú prístupné len
pre licenciu Profesionál.
Podklady k výkazu o práci (2-04) a Podklady k výkazu o úplných nákladoch práce
(1-01) – dokumenty prístupné aj pre licenciu Štandard, obsahujú údaje, na základe ktorých je
možné príslušné výkazy vyplniť aj ručne.
Podklady k mesačnému výkazu v priemysle (Priem 1-12) - obsahuje Priemerný evidenčný
počet zamestnancov vo fyzických osobách, Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a Počet
odpracovaných hodín zamestnancami.
Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (1-04) - dokument obsahuje údaje potrebné
pre vyplnenie štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04.
OSTATNÉ DOKUMENTY
Tvorba sociálneho fondu - obsahuje údaje o minimálnej výške plnenia sociálneho fondu
v jednotlivých mesiacoch zvoleného roka. Okrem nej vypisuje aj vymeriavací základ (hrubé mzdy
bez náhrad), percento plnenia a zálohovú čiastku pre tvorbu tohto fondu (percentá a zálohová
čiastka sa zadávajú v podnikových údajoch prostredníctvom voľby Organizácia → Podnik).
Ak ste zálohovú čiastku nezadali, program ju nahradí minimálnou výškou tvorby sociálneho fondu.
Prístupové práva–oprávnenia – tlačová zostava obsahuje údaje o oprávneniach k prístupovým
právam užívateľov.
Finančná štatistika - obsahuje položky prevodných
prostredníctvom voľby Mzdy → Finančná štatistika.
príkazov,
ktoré
boli
vybrané
V podskupine Číselníky je možné si vytlačiť nastavenia všetkých mzdových položiek programu
(t.j. mzdová osnova) a poistných odvodov.
7
220
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
8 MANAŽÉRSKE ZOSTAVY
8
221
MANAŽÉRSKE ZOSTAVY
V nasledujúcej kapitole popíšeme nový nástroj na vytváranie vlastných reportov - Manažérske
zostavy. V evidencii je možné prostredníctvom programu MS Office Excel upravovať už existujúce
zostavy alebo vytvárať nové. Evidenciu je možné využívať len pri licencii PROFESIONÁL.
8.1 Editovateľné výstupné zostavy....................223
8.2 Formátovacie značky ...................................225
8.3 Názvy súborov a výstupných zostáv ............227
8
222
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
8 MANAŽÉRSKE ZOSTAVY
223
8.1 EDITOVATEĽNÉ VÝSTUPNÉ ZOSTAVY
V programe Olymp je možné využiť okrem štandardných tlačových zostáv, ktoré sú pevne
stanovené výrobcom, aj tzv. editovateľné tlačové zostavy. Editovateľné zostavy sa nachádzajú
v menu Manažérske zostavy a je možné pomocou nich pripraviť a vytlačiť výstupné zostavy
presne podľa vašich predstáv. Editovateľné zostavy sú pripravené vo formáte .XLS, t.j. vo formáte
programu MS Excel, a je ich možné otvoriť priamo programom MS Excel 2000 alebo vyšším.
8
Výhodou editovateľných výstupných zostáv je to, že stačí len jedenkrát venovať čas úprave
tlačovej zostavy do vlastnej "šablóny", t.j. vybrať požadované položky, ktoré sa majú v zostave
tlačiť, nastaviť písmo, formát a pod. Pri každej ďalšej tlači už môžete tlačiť zostavu podľa takto
zadefinovanej šablóny bez nutnosti akýchkoľvek ďalších úprav.
Editovateľné tlačové zostavy nie sú prístupné pre všetky typy údajov, sú prístupné len pre tie
zostavy, ktoré sú výrobcom programu zadané v časti Predmet výstupu…. Konkrétnu
editovateľnú tlačovú zostavu vyberiete v časti Názov zostavy. Následne sa v spodnej časti
zobrazia tlačidlá Upraviť zostavu a Ďalšie funkcie (zakrúžkovaná časť):
224
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Vybratú editovateľnú výstupnú zostavu (zostava vytvorená výrobcom programu) je potrebné
najskôr skopírovať pod novým menom a až potom ju môžete upraviť podľa vašich potrieb.
Editovateľné tlačové zostavy dodané výrobcom nie je možné upravovať, musia zostať zachované.
Pre vytvorenie kópie slúži tlačidlo Ďalšie funkcie – Skopírovať pod novým menom a pre jej
následnú úpravu slúži tlačidlo Upraviť zostavu.
Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie na Vami vytvorenej zostave sa zobrazí nasledovná ponuka
funkcií:
Skopírovať pod novým menom. Výberom tejto položky vytvoríte kópiu z už
existujúcej editovateľnej tlačovej zostavy a uložíte ju pod novým názvom, napr. Vývoj
miezd - vlastný. Táto zostava sa pridá medzi existujúce šablóny. Túto zostavu môžete
ďalej upravovať.
Premenovať zostavu. Výberom tejto položky premenujete existujúcu zostavu,
na ktorej sa nachádzate. Premenovať môžete len Vami vytvorenú zostavu.
Vymazať zostavu. Výberom tejto položky vymažete existujúcu šablónu. Vymazať
môžete len Vami vytvorenú zostavu.
Všetky editovateľné zostavy sa ukladajú do adresára Excel, ktorý sa nachádza v adresári
Reporty.
Po stlačení tlačidla Upraviť zostavu otvoríte vybranú editovateľnú zostavu priamo v programe
MS Excel, kde ju upravíte podľa vlastných požiadaviek. Pri jej úprave môžete využiť všetky
funkcie, ktoré používate pri vytváraní a editácii klasických .XLS dokumentov, preto vám
odporúčame preštudovať si príslušnú dokumentáciu k ovládaniu programu MS Excel. Ako už bolo
spomenuté, upravovať nie je možné výrobcom dodané editovateľné tlačové zostavy, je možné
upravovať len ich kópie.
Pri úprave zostavy ďalej využijete tlačidlo Pridaj položku, ktoré je vytvorené výrobcom
programu OLYMP. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí formulár Výber položiek. Zo záložiek
Hlavička, Blok 1, Detaily a Vývojové zostavy si môžete vybrať tie položky, ktoré chcete,
aby sa preniesli do tlačovej zostavy. Do jednej bunky je možné vybrať aj viacero položiek. Položky
sú dynamické premenné, t.j. pri samotnej tlači výstupnej zostavy sa naplnia skutočnými údajmi
z databázy programu – napr. z výplat. Dynamickosť položiek určuje formátovacia značka &, ^
alebo $, ktorá je zobrazená pred názvom položky v príslušnej bunke.
Pokiaľ ste s úpravami spokojní, uložte zostavu štandardným spôsobom priamo cez menu
programu MS Excel (Súbor → Uložiť).
8 MANAŽÉRSKE ZOSTAVY
225
PRÍKLAD: Pri úprave editovateľnej tlačovej zostavy Zoznam pracovníkov v skúšobnej dobe
chcete, aby sa namiesto údajov v stĺpci Rodné číslo tlačil údaj Dátum narodenia. Najskôr
premenujete názov stĺpca Rodné číslo na Dátum narodenia (štandardným spôsobom,
prepísaním údajov v bunke), a potom pomocou formulára Pridaj položku vložíte premennú
Dátum narodenia, ktorá sa pri tlači samotnej zostavy naplní skutočným údajom z databázy
programu. Podľa formátovacích značiek bude premenná zobrazená ako &dátum_narodenia:
Ostatné nastavenia na formulári sú rovnaké ako pri tlači štandardných výstupných zostáv v menu
Dokumenty (kapitola 7.2 Tlač jedného dokumentu [str. 200].
Okrem týchto je však pri tlači niektorých editovateľných zostáv možné zvoliť pre rozčlenenie
údajov na zostave aj iné obdobie, ako je stanovené výrobcom programu. Toto obdobie zvolíte
v časti Údaje členiť.
Pri niektorých zostavách je na formulári namiesto tlačidla Ok prístupné tlačidlo Pokračuj.
Po kliknutí na toto tlačidlo je potrebné zvoliť parameter, ktorý sa má na výstupnej zostave
zobraziť.
PRÍKLAD: Pri tlači editovateľnej zostavy Vývoj miezd zvolíte typ mzdy, ktorá sa má
na zostavu zobraziť, t.j. mzdové náklady, hrubé mzdy, čisté mzdy alebo priemerné mzdy.
8.2 FORMÁTOVACIE ZNAČKY
Editovateľné výstupné zostavy obsahujú niekoľko formátovacích značiek, ktoré sú potrebné
pre bezchybné vytvorenie a vytlačenie výslednej výstupnej zostavy. Všetky značky sa začínajú
znakmi &, ^ alebo $, preto neodporúčame používať tieto znaky ako prvé znaky textu inak, ako je
popísané v nasledovnom texte:
&x: x = názov premennej, napríklad "priezvisko" a pod. Značka začínajúca sa znakom
& a pokračujúca textom (napr. &priezvisko) je premenná (dynamická položka), ktorú
bude program OLYMP pri generovaní zostavy zamieňať za skutočný údaj z databázy.
^x: x = názov premennej, napríklad "obdobie" a pod. Značka začínajúca sa znakom ^
a pokračujúca textom (napr. ^obdobie) je premenná (dynamická vývojová položka),
ktorá sa používa v hlavičkách vývojových zostáv a ktorú bude program OLYMP
pri generovaní zostavy zamieňať za skutočný údaj z databázy. Pri úprave zostavy sa
8
226
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
zadáva len 1 krát. Táto hlavička bude vytvárať počet stĺpcov podľa toho, za aké
obdobie a v akom časovom členení sa majú údaje zobraziť (ročne, štvrťročne,...).
$x: x = názov premennej, napríklad "čiastka" a pod. Značka začínajúca sa znakom $
a pokračujúca textom (napr. $čiastka) je premenná (dynamická vývojová položka),
ktorú bude program OLYMP pri generovaní zostavy zamieňať za skutočný údaj
z databázy. Používa sa vo vývojových výstupných zostavách, pri úprave zostavy sa
zadáva len 1 krát. Táto premenná bude vytvárať počet stĺpcov podľa toho, za aké
obdobie a v akom časovom členení sa majú údaje zobraziť (ročne, štvrťročne,...).
&ZAHLAVIE = obsahuje názov dokumentu a názov organizácie. Premenné v týchto
riadkoch začínajúce sa znakom & sa pri generovaní zamenia za skutočné hodnoty.
&ZAHLAVIE_DOK = názov dokumentu. Značka je zobrazená v prvom stĺpci pre
príslušný riadok. Riadok sa vygeneruje len v tom prípade, ak je na tlačovom formulári
označené políčko „Zobraziť názov dokumentu“.
&ZAHLAVIE_ORG = názov organizácie. Značka je zobrazená v prvom stĺpci pre
príslušný riadok. Riadok sa vygeneruje len v tom prípade, ak je na tlačovom formulári
označené políčko „Zobraziť názov organizácie“.
&ZAHLAVIE_TAB = hlavička tabuľky. Značka je zobrazená v prvom stĺpci
pre príslušný riadok a definuje "správanie sa" celého riadku. Riadok je statický,
vygeneruje sa vždy a vygeneruje sa presne 1 krát tak, ako je nadefinovaný. Premenné
v tomto riadku začínajúce sa znakom & alebo ^ sa pri generovaní zamenia za skutočné
hodnoty.
&BLOK: BLOK = členenie na výstupnej zostave (napr. na strediská, podľa
pracovníkov,...). Značka je zobrazená v prvom stĺpci pre príslušný riadok a definuje
"správanie sa" celého riadku. Riadok je dynamický, pri generovaní sa vytvorí toľko
riadkov, koľko členení príslušná tlačová zostava obsahuje. Premenné v tomto riadku
začínajúce sa znakom &, ^ alebo $ sa pri generovaní zamenia za skutočné hodnoty.
&DETAILY: DETAILY = položky výstupnej zostavy. Značka je zobrazená v prvom stĺpci
pre príslušné riadky a definuje "správanie sa" celého riadku. Riadok je dynamický,
pri generovaní sa vytvorí toľko riadkov, koľko položiek príslušná tlačová zostava
obsahuje. Premenné v tomto riadku začínajúce sa znakom &, ^ alebo $
sa
pri generovaní zamenia za skutočné hodnoty z jednotlivých položiek databázy.
&PF: PF = zápätie, obsahuje údaje o výrobcovi programu.
&kr: kr = koniec riadkov. Značka je zobrazená v prvom stĺpci v poslednom riadku.
Značka definuje riadok (automaticky aj všetky ďalšie), v ktorom sa už nebudú
automaticky zamieňať premenné začínajúce sa znakom &, za skutočné hodnoty.
&ks: ks = koniec stĺpcov. Značka je zobrazená v prvom riadku v poslednom stĺpci.
Značka definuje stĺpec (automaticky aj všetky ďalšie), v ktorom sa už nebudú
automaticky zamieňať premenné začínajúce sa znakom &, za skutočné hodnoty.
Značky &kr a &ks slúžia na optimalizáciu (zrýchlenie) algoritmu zamieňania premenných
za skutočné hodnoty. Pokiaľ tieto značky odstránite, príprava tlačovej zostavy môže trvať rádovo
niekoľko minút – algoritmus bude premenné hľadať vo všetkých bunkách listu.
8 MANAŽÉRSKE ZOSTAVY
227
Formátovacie značky ako aj ich naplnenie skutočnými údajmi z databázy OLYMP-u je zobrazené
na nasledovných obrázkoch:
POZOR! Stĺpec A je vyhradený len pre formátovacie značky. Neodporúčame ho využívať
na iné účely kvôli možným budúcim zmenám zo strany výrobcu.
8.3 NÁZVY SÚBOROV A VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV
Výstupné zostavy sú na pevnom disku uložené v adresári programu OLYMP, Reporty → Excel
ako štandardné súbory programu MS Excel, s názvom v tvare ZZZ-XX-Názov.XLS. ZZZ je číslo
výstupnej zostavy (napríklad 002 = vývoj miezd). Toto trojčíslie neodporúčame meniť. Znak
"-" (pomlčka) je definovaný napevno. Neodporúčame ho meniť. XX je číslo výstupnej zostavy
v rámci jedného okruhu výstupných zostáv. Čísla 00 až 49 sú rezervované pre zostavy dodávané
výrobcom programu OLYMP a sú pri každom UPGRADE prepísané, čísla 50 až 99 sú čísla určené
pre vaše výstupné zostavy a UPGRADE ich nemení. Názov je názov zostavy, pomocou neho sa
vyberá pri tlači konkrétna zostava. Názov môže užívateľ ľubovoľne meniť. XLS je štandardná
prípona súborov programu MS Excel, neodporúčame ju meniť.
POZNÁMKA: Každé číslo XX môže byť použité najviac raz. Pri vytváraní nových zostáv
v programe OLYMP pomocou funkcie Skopírovať pod novým menom program automaticky
na pozadí prideľuje správne čísla ZZZ aj XX.
8
228
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Zostavu je možné aj ručne skopírovať na vašom pevnom disku s tým, že musíte dodržať formát
názvu súboru a číslo XX použiť z intervalu 50 až 99. Názov zostavy, ktorý sa zobrazuje
v programe OLYMP, je možné meniť priamo v programe OLYMP alebo v EXCELI (uložiť
pod novým menom).
TIP: Zostavy odporúčame kopírovať, upravovať a premenovávať priamo v programe
OLYMP.
9 ČÍSELNÍKY
9
229
ČÍSELNÍKY
V nasledujúcej kapitole popíšeme číselníky používané v programe. Číselníky sa využívajú
pre zjednodušenie práce pri vypĺňaní formulárov. Údaje, ktoré sú v nich zadané, môžete
kedykoľvek v programe použiť jednoduchým výberom zo zoznamu namiesto opätovného
zadávania tých istých údajov. Pre rýchle fungovanie programu je preto dôležité,
aby v používaných číselníkoch boli zadané správne hodnoty.
Číselníky môžeme v programe OLYMP rozdeliť v zásade na dva druhy – editovateľné, ktoré si
musia užívatelia naplniť údajmi sami, a výrobcom prednastavené, v ktorých užívatelia nemôžu
robiť žiadne zmeny. Medzi editovateľné číselníky patria – Mestá, Profesie a Zápisník
užívateľských textov. V preddefinovaných číselníkoch nájdete mzdovú osnovu, ročnú a
mesačnú daňovú tabuľku, poistné odvody, stupeň náročnosti prac. miesta, štátne
sviatky, výšky nezdaniteľných čiastok, číselník pre určenie rodinných prídavkov, a tiež
ostatné nastavenia parametrov.
9.1 Mestá ...........................................................231
9.2 Pracovné prostriedky...................................231
9.3 Profily pracovných prostriedkov ..................232
9.4 Zápisník užívateľských textov .....................233
9.5 Mzdová osnova ............................................234
9.6 Ročná a Mesačná daňová tabuľka ...............235
9.7 Poistné odvody ............................................236
9.8 Stupeň náročnosti pracovného miesta.........236
9.9 Štátom uznané sviatky ................................237
9.10 Nezdaniteľné čiastky ...................................237
9.11 Rodinné prídavky.........................................238
9.12 Ostatné nastavenia......................................238
9
230
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
9 ČÍSELNÍKY
231
9.1 MESTÁ
Číselník Mestá slúži na uloženie informácií o mestách, ktoré sa pri vypĺňaní údajov najčastejšie
používajú. Môžete ho využiť napríklad pri zadávaní personálnych údajov zamestnancov,
pri zadávaní bankových účtov a podobne. Po jeho výbere z menu programu Číselníky → Mestá
sa zobrazí nasledujúci formulár:
Tlačidlom Pridaj údaje o meste (Názov, PSČ, Štát a príznak, či je okresné) pridáte, stlačením
tlačidla Oprav môžete tieto údaje opraviť, tlačidlom Ukáž údaje o konkrétnom meste len
zobrazíte (nie je možné uložiť žiadne zmeny) a tlačidlom Vymaž zvolené mesto z číselníka
odstránite.
Ak chcete, aby údaje v tabuľke boli usporiadané podľa niektorého stĺpca, tak kliknite pravým
tlačidlom myši na jeho záhlavie a z ponúknutých možností vyberte spôsob usporiadania. Rýchle
usporiadanie dosiahnete aj jednoduchým kliknutím ľavým tlačidlom myši na záhlavie zvoleného
stĺpca.
Prácu s číselníkom ukončíte stlačením tlačidla Návrat. Ak bol tento vyvolaný z iného okna (nie
cez voľbu Číselníky → Mestá), tak údaje z aktuálneho riadku môžete preniesť do nadradeného
formulára prostredníctvom tlačidla Prenos, ktoré sa zobrazí vľavo od tlačidla Návrat.
Pri pridávaní mesta alebo oprave jeho údajov sa zobrazí nasledujúci formulár:
9
Povinne v ňom treba zadať iba názov mesta. Ak je toto mesto okresným, tak zapnite aj voľbu
Okresné mesto. Pri vypĺňaní poľa Štát program automaticky po zadaní prvých písmen ponúkne
štát z číselníka, ktorý začína na dané písmená. V prípade, že v číselníku miest máte vyplnené aj
údaje o štáte, pri výbere tohto mesta sa v nadradenom formulári vyplní aj pole Štát. Stlačením
tlačidla Ok údaje potvrdíte, tlačidlom Zruš všetky zmeny stornujete.
9.2 PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
Tento číselník slúži na zaevidovanie pracovných prostriedkov (je prístupný len v zostave Olymp –
Profesionál). Cez tlačidlo Pridaj pridáte názov nového pracovného prostriedku, ktorý sa
232
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
automaticky zaradí do evidencie podľa jednotlivých typov. Naplnený číselník využijete pri
priraďovaní pracovných prostriedkov jednotlivým pracovníkom.
9.3 PROFILY PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV
Tento číselník slúži na evidovanie profilov pracovných prostriedkov (je prístupný len v
zostave Olymp – Profesionál). Na jednoduchšie pochopenie profilov uvedieme príklad: určitá
profesia používa rovnaké pracovné prostriedky. Na uľahčenie prideľovania pracovných
prostriedkov si môžete vytvoriť profil prostriedkov, do ktorého zahrniete jednotlivé pracovné
prostriedky a následne zamestnancovi prideľujete už len profil. Do profilu pracovných prostriedkov
uvediete profesiu zamestnanca, napr. robotník a následne mu priradíte pracovné prostriedky.
Číselník ponúka možnosti ako sú: pridať nový profil, premenovať profil, uložiť a vymazať profil.
Profil pracovných prostriedkov môžete pridávať, ale aj odoberať.
Cez tlačidlo s lupou vyberiete pracovné prostriedky, ktoré ste zaevidovali v číselníku Pracovné
prostriedky.
Ďalej môžete evidovať dátum pridelenia a odovzdania pracovných prostriedkov zamestnancovi.
V menu Dokumenty môžete vytlačiť jednotlivé tlačové zostavy: Pridelené prostriedky
po pracovníkoch, Protokol o prevzatí prostriedkov, Protokol o odovzdaní prostriedkov.
9 ČÍSELNÍKY
233
9.4 ZÁPISNÍK UŽÍVATEĽSKÝCH TEXTOV
Číselník Zápisník užívateľských textov eviduje užívateľské texty použité v programe.
Užívateľské texty sú zoradené podľa jednotlivých okruhov. V rozbaľovacom zozname Typ textu
zvolíte, ktorý okruh chcete zobraziť. Dvojitou žltou šípkou vedľa tohto zoznamu zmeníte
zotriedenie textov v tabuľke. Textové pole Nájdi môžete použiť na vyhľadanie konkrétneho
záznamu. Text sa bude vyhľadávať buď priebežne alebo až po napísaní a potvrdení celého
hľadaného výrazu, spôsob vyhľadávania nastavíte v užívateľských nastaveniach (Firma →
Nastavenia).
Po stlačení tlačidiel Pridaj alebo Oprav sa zobrazí formulár pre zadávanie textu. Tlačidlo Ukáž
slúži na zobrazenie konkrétnej položky číselníka, tlačidlo Vymaž na jej vymazanie. Tlačidlom
Návrat číselník opustíte. Ak ste číselník vyvolali z niektorého iného formulára programu, zobrazí
sa v dolnej časti aj tlačidlo Prenos, ktorým môžete preniesť zvolený údaj do tohto formulára.
Pred zadaním nového textu si v rozbaľovacom zozname Typ textu vyberte okruh, do ktorého
bude nový text zaradený.
Stlačením tlačidla Pridaj sa zobrazí formulár Zadávanie nového textu. Do textového poľa
Užívateľský text napíšte požadovaný text. Tlačidlom Ok tento text uložíte, tlačidlom Zruš
ukončíte prácu s formulárom bez zmeny v zozname.
9
234
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
9.5 MZDOVÁ OSNOVA
Mzdová osnova je základom pre výpočet mzdy každého zamestnanca. Zoskupuje v sebe všetky
zložky mzdy, ktoré pri tvorbe výplat môžete použiť. Položky mzdovej osnovy sú využívané
napríklad pri zadávaní stálych zložiek mzdy v personálnych údajoch zamestnanca. Tieto zadávate
v evidencii Personalistika na záložke Zložky mzdy. Rovnako sú používané pri samotnom
výpočte výplaty zamestnanca v spracovávanom mesiaci (evidencia Výpočet miezd). So mzdovou
osnovou sa môžete stretnúť aj v pracovných kalendároch (menu Mzdy → Kalendár, tlačidlo
Pracovné kalendáre). Vo všetkých prípadoch vyplnenie údajov zvolenej zložky prebehne po
stlačení tlačidla Prenos. Toto tlačidlo nie je zobrazené pri priamom prehliadaní číselníkov, ale
zobrazí sa, ak bude číselník vyvolaný z Personalistiky, Výpočtu miezd alebo pracovného kalendára.
Zložky mzdy, ktoré sú zobrazené v tomto číselníku, sa nedajú modifikovať. V prípade, že vám
nevyhovuje názov niektorej zložky mzdy, v zostave Olymp Profesionál si môžete zadávať vlastné
názvy zložiek mzdy a to tak, že si vytvoríte kópiu existujúcej zložky mzdy a napíšete vlastný
názov.
V časti nad tabuľkou sa nachádzajú tri panely nástrojov – Triedenie, Vyhľadávanie a
Označovanie, ich bližší popis nájdete v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34]. Tiež sa tu
nachádza tlačidlo s ikonou tlačiarne. Po jeho stlačení môžete mzdovú osnovu platnú pre zvolené
obdobie vytlačiť.
Stĺpce, zobrazené v strednej časti formulára Mzdová osnova, podrobne špecifikujú zvolenú
zložku mzdy. Obsahujú informáciu o spôsobe zdanenia, ďalej informáciu o tom, ako má byť
vypočítaný odvod poistného, či suma z danej zložky vstupuje aj do hrubej mzdy a tiež ako táto
zložka ovplyvňuje priemer na dovolenku. Údaje v stĺpcoch zdrav. poist., nem. poist., dôch.
poist., poist. v nezam., garanč. poist., dôch. pripoist. a úraz. poist. určujú, či sa hodiny zo
zložky pri alikvotizácii vymeriavacích základov započítajú ako odpracované.
Tieto údaje ako aj základný popis zložky je možné zobraziť aj v pravej časti mzdovej osnovy a to
kliknutím na tlačidlo so šípkou nachádzajúce sa v pravej časti formulára.
9 ČÍSELNÍKY
235
Pod tabuľkou sa zobrazuje informácia o časovej platnosti zvolenej zložky mzdy. Tlačidlo Návrat
slúži na ukončenie práce s formulárom.
9.6 ROČNÁ A MESAČNÁ DAŇOVÁ TABUĽKA
Číselník Ročná daňová tabuľka obsahuje výšku dane z príjmov používanú pri koncoročnom
zúčtovaní dane a pri vybraných zložkách mzdy. Aktualizáciu číselníka zabezpečuje výrobca
programu, platnosť údajov z časového hľadiska je vypísaná pod tabuľkou.
9
Stĺpec Zaokrúhliť hovorí o tom, že základ dane sa má zaokrúhliť na eurocenty (0,01 EUR) nadol
(zelená šípka). Pomocou tlačidla Návrat sa vrátite do hlavnej ponuky programu.
Číselník Mesačná daňová tabuľka sa používa na určenie výšky preddavkovej dane z mesačnej
mzdy zamestnanca. Tabuľka je aktualizovaná výrobcom programu a pod ňou sa nachádza
informácia o časovej platnosti.
236
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
9.7 POISTNÉ ODVODY
Tento číselník obsahuje informácie o percentuálnej výške odvodov poistného, minimálne a
maximálne vymeriavacie základy pre odvody poistného, zaokrúhlenie odvodov, a to na všetky
druhy poistného do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne.
Údaje sú zobrazené ako za zamestnanca, tak aj za zamestnávateľa. Pre lepšiu prehľadnosť
jednotlivých druhov poistného máte možnosť výberu konkrétneho druhu prostredníctvom
rozbaľovacieho zoznamu v poli Druh. Vpravo od spomínaného poľa sa nachádza aj panel
Triedenie, pomocou ktorého si môžete zadefinovať, podľa akých kritérií chcete mať údaje
zobrazené. Tento panel je bližšie popísaný v kapitole 2.3 Panely nástrojov [str. 34].
V stĺpci Podmienka je uvedený logický výraz, ktorý musí byť splnený pre použitie príslušného
riadku pri tvorbe výplaty zamestnanca.
Pod tabuľkou je opäť informácia o časovej platnosti aktuálneho záznamu. Návrat do hlavnej
ponuky volieb programu sa uskutoční stlačením tlačidla Návrat v pravej dolnej časti číselníka.
9.8 STUPEŇ NÁROČNOSTI PRACOVNÉHO MIESTA
Číselník obsahuje všetky zákonom definované stupne náročnosti, do ktorých môžu byť
zamestnanci zaradení. V programe je podľa priradeného stupňa sledovaná výška minimálneho
mzdového nároku pre príslušný stupeň. Stupeň náročnosti je pracovníkovi priradený
v Personalistike na záložke Mzdové údaje.
9 ČÍSELNÍKY
237
Pod tabuľkou sa nachádza informácia o časovej platnosti aktuálneho stupňa náročnosti. Podľa
vami zvoleného obdobia máte možnosť prezerať si rôzne obdobia platnosti stupňov náročnosti a
pohybovať sa medzi nimi. Tlačidlo Návrat slúži na opustenie číselníka.
9.9 ŠTÁTOM UZNANÉ SVIATKY
V tomto číselníku sú uvedené všetky štátom uznané sviatky, počas ktorých zamestnanci, aj keď
nepracujú, majú nárok na náhradu mzdy. Číselník sa využíva pri pridávaní nového mesiaca
do kalendára, kedy sa dni z tejto tabuľky automaticky označia ako dni pracovného pokoja.
Tento číselník je napĺňaný a priebežne aktualizovaný výrobcom a užívateľovi nie je dovolené
do neho zasahovať. Pri zásadných zmenách zákonov bude automaticky aktualizovaný výrobcom
programu. Operatívne zmeny v nastavení sviatkov však môžete robiť priamo v pracovnom
kalendári pre príslušný mesiac (kapitola 4.1.3 Pracovné kalendáre [str. 95]).
9.10 NEZDANITEĽNÉ ČIASTKY
Číselník Nezdaniteľné čiastky určuje, aká časť z príjmu zamestnanca nepodlieha plateniu dane.
Pri výpočte mzdy pomocou voľby Mzdy → Výpočet miezd program automaticky vyberá správnu
výšku nezdaniteľných čiastok podľa informácií nastavených v Personalistike.
9
238
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Formulár, ktorý sa po výbere voľby Nezdaniteľné čiastky z ponuky číselníkov zobrazí, vyzerá
nasledovne:
Jeho údaje sú pri legislatívnych zmenách aktualizované výrobcom programu. Informácia o časovej
platnosti je vždy zobrazená na lište pod nimi. Pomocou šípok na lište môžete sledovať hodnoty
nezdaniteľných čiastok aj v uplynulých obdobiach (až do januára 1997).
9.11 RODINNÉ PRÍDAVKY
Tento číselník sa využíval pri určovaní výšky prídavkov na deti. V zobrazenom formulári sú
vypísané hodnoty životného minima, nákladov na domácnosť, ako i samotná výška prídavkov a
príspevkov k prídavkom pre všetky vekové kategórie, čo slúžilo k výpočtu výšky prídavkov
do 31.12.2003. Uvedené nastavenia boli potrebné iba pre veľký závod (s počtom zamestnancov
nad 20), pretože pre menšie firmy robila výpočet prídavkov Sociálna poisťovňa. Vyplácanie
rodinných prídavkov prostredníctvom zamestnávateľa je od 1.4.2004 ukončené úplne. Prídavky
od tohto dátumu vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nastavenie je v programe
zachované kvôli kompatibilite s predchádzajúcim obdobím. Na lište pod číselníkom môžete vidieť
informáciu o časovej platnosti údajov.
9.12 OSTATNÉ NASTAVENIA
Po výbere z menu programu Číselníky → Ostatné nastavenia sa zobrazí formulár, ktorý
obsahuje ďalšie parametre v súlade s platnou legislatívou vždy za aktuálne zvolené obdobie.
V tomto číselníku sa nachádzajú logické výrazy, ktoré program používa pre výpočet priemeru
na pracovnoprávne účely a priemeru na určenie dávok nemocenského poistenia.
Ďalej tu nájdete:
všeobecný vymeriavací základ, ktorý program používa pre určenie maximálnych
vymeriavacích základov pre odvody poistného na Sociálnu poisťovňu,
priemernú mesačnú mzdu pre zdravotné poistenie,
9 ČÍSELNÍKY
minimálnu hranicu vymeriavacieho základu pre odvod poistného na úrazové poistenie
(platné do 31.12.2003),
maximálnu hranicu príjmu bez odvodu poistného do zdravotnej poisťovne pre študentov
(platné do 31.12.2004),
maximálnu dennú dávku nemocenského poistenia, ktorá vychádza taktiež
zo všeobecného vymeriavacieho základu (používala sa iba pri veľkých závodoch),
maximálny ročný odpočet DDP,
maximálny mesačný odpočet DDP (pri mesačnom uplatňovaní zníženia základu dane platné do 31.12.2004),
percento zvýšenia minimálnej mzdy pri sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach,
výšku sumy životného minima.
239
Údaje sú aktualizované výrobcom programu. Informácia o časovej platnosti je zobrazená na lište
pod nimi. Pomocou šípok na tejto lište môžete sledovať aj hodnoty v uplynulých obdobiach, a to
až do januára 1997.
9
240
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
10 PRÍKLADY
10
241
PRÍKLADY
V nasledujúcej kapitole sú uvedené niektoré prípady, ktoré môžu nastať pri spracovávaní
personálnej a mzdovej agendy, a príklady ich zaevidovania v programe OLYMP.
10.1 Denný vymeriavací základ ...........................243
10.2 Náhrada príjmu počas nemoci .....................243
10.3 Dávky nemocenského poistenia ..................245
10.4 Tvorba výplaty .............................................249
10.5 Použitie pracovných kalendárov ..................250
10.6 Zúčtovanie preddavkov na daň....................250
10.7 Zúčtovanie zdravotného poistenia...............253
10
242
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
10 PRÍKLADY
243
10.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Pre výpočet priemeru na nemoc je potrebné, aby boli zadané hodnoty, ktoré program na výpočet
tohto priemeru potrebuje. Ide o Vymeriavací základ a Počet dní rozhodujúceho obdobia.
POZNÁMKA: V prípade, že zamestnancovi bola v rozhodujúcom období mzda
spracovávaná v programe OLYMP, tieto údaje program prenáša do formulára automaticky.
Denný vymeriavací základ a výpočet priemeru na nemoc je definovaný v Zákone o sociálnom
poistení, na základe ktorého je aj zapracovaný do programu. Je to podiel súčtu vymeriavacích
základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých zamestnancom
v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Maximálny denný vymeriavací základ
je naviac vo výške 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu.
Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu
počas PN je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná
neschopnosť a to v prípade, ak nemocenské poistenie vzniklo najneskôr 1.1. predchádzajúceho
roku. Výnimku tvoria prípady, ak:
Zamestnancovi, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na
nemocenské poistenie trvá 90 a viac dní a vzniklo v kalendárnom roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť –
rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca
predchádzajúceho kalendárneho roka,
Zamestnancovi, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na
nemocenské poistenie trvá 90 a viac dní a vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla
dočasná pracovná neschopnosť - rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku
nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho
kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť,
zamestnancovi, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na
nemocenské poistenie trvá menej ako 90 dní (nezáleží na to, v ktorom roku vzniklo) rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa
predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
POZOR! V súvislosti s novelou Zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť
1. 8. 2006, už nedochádza pri prerušení povinného nemocenského poistenia (napr. z dôvodu
čerpania neplateného voľna, absencie alebo z dôvodu potreby ošetrovania člena rodiny od 11.
dňa apod.) k zániku jedného a vzniku nového rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie
teda bude začínať len vznikom nemocenského poistenia, t.j. pri vzniku pracovného
pomeru. Obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia sa na účely určenia
rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu budú považovať len
za vylúčiteľné doby, čo znamená, že takého obdobie sa len odpočíta z počtu dní rozhodujúceho
obdobia.
10.2 NÁHRADA PRÍJMU POČAS NEMOCI
S účinnosťou od 1. 1. 2004 zamestnávateľ v zmysle Zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vypláca počas prvých 10 dní pracovnej
neschopnosti zamestnancovi náhradu príjmu.
Uvedenú náhradu vypláca každý zamestnávateľ.
10
244
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Výška náhrady príjmu je:
a) od 1. dňa do 3. dňa nemoci 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca
b) od 4. dňa do 10. dňa nemoci 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca
V zmysle uvedenej náhrady príjmu sú do programu pridané zložky mzdy N01 - náhrada príjmu
počas PN 25%, N02 - náhrada príjmu počas PN 55%. Tieto pridávate v prípade vzniku
pracovnej neschopnosti od 1. 1. 2004.
POZOR! V prípade, že je pri prvom zadávaní nemoci (zložka mzdy N01, N02) zadaný
vymeriavací základ alebo počet dní rozhodujúceho obdobia ručne, tieto údaje sa budú
automaticky prenášať pre výpočet priemeru na nemoc aj do budúcich nemocí počas celého
rozhodujúceho obdobia. Takto prenesené hodnoty budú aj v nasledujúcich mesiacoch
(v ktorých budú tieto zložky mzdy použité), označené ako ručne zadané, čo bude program
signalizovať červenou farbou.
Od 11. dňa nemoci pridávate do výplaty zložku mzdy N03 - nemocenské dávky od 11. dňa
55% (dávky vyplácané zo Sociálnej poisťovne, ktoré sú bližšie popísané v nasledujúcej kapitole)
a po 52. týždni nemoci pridávate zložku mzdy N23 - nemoc po 52. týždni.
Pri týchto zložkách mzdy sa sprístupní aj označovacie políčko PN podľa § 144a ods. 3 písm a),
ktoré je potrebné označiť v prípade, ak ide o práceneschopnosť vzniknutú v dôsledku pracovného
úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá. Túto práceneschopnosť
program nebude zohľadňovať pri krátení nároku na dovolenku.
ZADANIE NEMOCI PRACOVNÍKOVI OD 1. DŇA DO 10. DŇA
Pri vzniku nemoci vyplatí prvých 10 dní nemoci zamestnávateľ pracovníkovi náhradu mzdy podľa
Zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
V programe OLYMP zadáte práceneschopnosť pracovníka nasledovne:
Do formulára Tvorba výplaty pridáte zložku mzdy N01 - náhrada príjmu počas PN
25% - v časti kalendára označíte prvé 3 dni nemoci (PN sa vypláca za kalendárne dni,
teda aj za soboty a nedele), v prípade, že nemoc pokračuje, označíte aj políčko
Neukončené (zakrúžkovaná časť). Program vypočíta náhradu mzdy 25%
z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa zákona.
10 PRÍKLADY
Na pokračovanie nemoci použijete zložku mzdy N02 - náhrada príjmu počas PN
55% - v časti Kalendár označíte ďalšie dni nemoci (najviac však ešte 7 dní, teda spolu
max. do 10. dňa PN). Program vypočíta náhradu mzdy 55% z priemeru na nemoc
zamestnanca podľa zákona.
V prípade, že nemoc ďalej pokračuje, opäť označte aj políčko Neukončené. Ďalšie dni
nemoci potom zadáte zložkou mzdy N03 (nemoc od 11. dňa do 52. týždňa), príp. N23
(nemoc po 52. týždni), ako je popísané v nasledujúcej kapitole.
245
ZADANIE NEMOCI, KTORÁ VZNIKLA V JEDNOM MESIACI A POKRAČUJE AJ
V ĎALŠOM MESIACI
Pracovník je práceneschopný od 30. 01. 2013 do 08. 02. 2013. V tvorbe výplaty v mesiaci január
2013 bude zadané:
N01 - na dni 30. 01. 2013 a 31. 01. 2013 – označiť políčko Neukončené (nemoc bude
pokračovať).
V mesiaci február 2013 bude zadané:
N01 - na deň 01. 02. 2013 - označiť políčko Z minulého mesiaca ako aj políčko Neukončené
(ak nemoc pokračuje).
N02 - na dni 02. 02. 2013 až 08. 02. 2013, označiť políčko Z minulého mesiaca.
Ak by nemoc presiahla 10 dní, zadáte ďalšie dni pomocou zložky N03 podľa popisu v nasledujúcej
kapitole.
10.3 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Zamestnanec, ktorý je práceneschopný dlhšie ako 10 dní a zároveň kratšie ako 52 týždňov,
dostáva od Sociálnej poisťovne dávky nemocenského poistenia. Medzi dávky nemocenského
poistenia však patria okrem nemocenských dávok vyplácaných pri nemoci zamestnanca aj dávky
vyplácané zo Sociálnej poisťovne pri ošetrovaní člena rodiny a materské dávky.
10
246
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
10.3.1 NEMOCENSKÉ DÁVKY OD 11. DŇA NEMOCI
Nárok na nemocenské ako dávku poskytovanú z nemocenského poistenia vzniká zamestnancom
až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
Od 11. dňa pracovnej neschopnosti zamestnávateľ takémuto zamestnancovi nevypláca už žiadnu
náhradu ani nemocenskú dávku, pracovnú neschopnosť len eviduje. Eviduje ju pomocou zložky
mzdy N03 - nemoc. dávky - od 11. dňa 55%, ktorá bude po pridaní automaticky bez čiastky.
V prípade, že nemoc pokračuje aj do ďalšieho mesiaca, je potrebné označiť políčko
Neukončené.
V ďalšom mesiaci znova pridáte zložku mzdy N03, v kalendári vyznačíte dni, počas ktorých nemoc
pokračovala, a označíte políčko Z min. mesiaca.
ZADANIE NEMOCI PRACOVNÍKOVI PO 52. TÝŽDNI
V prípade, že nemoc bude trvať dlhšie ako 52 týždňov, zadáva sa zložkou mzdy N23 - nemoc
po 52. týždni. Nemoc po 52. týždni sa považuje za prerušenie poistenie a Sociálna poisťovňa už
dávku nemocenského poistenia nevypláca.
10 PRÍKLADY
247
Pridaním zložky mzdy N23 minimálne na 1 celý deň spôsobíte, že u zamestnanca sa preruší
za toto obdobie platenie poistného na Sociálnu poisťovňu, čo bude mať dopad na počet dní
rozhodujúceho obdobia zisťovaného pre účely výpočtu priemeru na nemoc. Doba prerušenia sa
odpočíta z počtu dní rozhodujúceho obdobia, a za toto obdobie zamestnancovi neprináleží
dávka nemocenského poistenia. Na zložkách mzdy N03 a N23 program neuvádza čiastku, sleduje
len počet dní nemoci po 11. dni, resp. 52. týždni.
10.3.2 OŠETROVANIE ČLENA RODINY
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak ošetruje choré dieťa, manžela, manželku, rodiča alebo
chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo sa stará o dieťa do desiatich rokov
veku podľa zákonom stanovených podmienok.
Ošetrovanie člena rodiny (OČR) zadávate zamestnancovi do výplaty zložkou mzdy N04 ošetrovanie člena rodiny 55%. Ošetrovanie člena rodiny je platené najviac po dobu 10 dní.
Ide o dávku nemocenského poistenia vyplácanú zo Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ pridáva
zložku mzdy N04 len evidenčne. Definovaním tejto zložky mzdy program preto neuvádza čiastku,
sleduje len počet dní OČR. Ak prechádza OČR aj do ďalšieho mesiaca, je potrebné označiť políčko
Neukončené.
10
248
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
V ďalšom mesiaci zadáte znovu zložku mzdy N04, vyznačíte ďalšie dni (spolu najviac po dobu 10
dní) a označíte políčko Z minulého mesiaca.
V prípade, že OČR pokračuje aj ďalej (trvá dlhšie ako 10 dní), políčko Neukončené už
neoznačujete a pridáte zložku mzdy N22 - ošetrovanie člena rodiny neplatené (túto dávku
už nevypláca ani Sociálna poisťovňa). Toto obdobie je považované za prerušenie poistenia,
v ktorom sa zamestnancovi prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové
poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.
10 PRÍKLADY
249
10.3.3 MATERSKÉ DÁVKY
Materské je peňažná dávka nemocenského poistenia a vypláca sa za kalendárne dni vo výške
65 % z vymeriavacieho základu v zmysle Zákona o sociálnom poistení. Materské pridáte
do výplaty zložkou mzdy N05 – materské, vyznačíte dni do konca mesiaca a označíte políčko
Neukončené.
Ak je zamestnankyňa na materskej dovolenke, je vyňatá z pracovného pomeru. Preto je potrebné
v evidencii Personalistiky v Pracovných pomeroch pridať Vyňatie z PP (z rozbaľovacieho
zoznamu si vyberiete typ "Materská dovolenka"). V ďalších mesiacoch (najviac 34 týždňov) bude
mať táto zamestnankyňa nastavený tzv. "zákaz výpočtu miezd" (v evidencii Výpočet miezd bude
pri mene tejto zamestnankyne čierny krížik) a mzdu jej počas tohto obdobia generovať nemusíte.
10.4 TVORBA VÝPLATY
ZADANIE NADČASOVÝCH HODÍN
Aby mohol program správne rátať výpočtové priemery, a v konečnom dôsledku aj na nich závislé
mzdové údaje, je nevyhnutné, aby ste všetky nadčasy pracovníkov zadávali použitím dvoch
zložiek mzdy, ktorými sú: 140 - mzda za nadčas a 145 - nadčasový príplatok. V každej
z nich taktiež uveďte príslušný počet hodín nadčasu. Toto rozdelenie je potrebné aj kvôli tlačeniu
niektorých dokumentov, napríklad Potvrdenie o príjme pri vzniku nemoci.
ZADANIE DNÍ ABSENCIE
Absencia bola v mesiaci január 2013:
od 02. 01. 2013 do 04. 01. 2013 - bez prerušenia
potom 18. 01. 2013 a 21. 01. 2013
Nesprávne zadanie:
Vo výplate je len jedna mzdová položka A30 a na nej sú označené dni 2, 3, 4, 18 a 21.
Správne zadanie:
A30 – 2, 3, 4 - môže byť na jednej položke z toho dôvodu, lebo absencia nebola prerušená
10
250
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
A30 - 18
A30 - 21
Na ďalšie dni absencie, vzhľadom k tomu, že absencia bola prerušená, musia byť osobitné
mzdové položky!
10.5 POUŽITIE PRACOVNÝCH KALENDÁROV
Predpokladajme, že firma má 10 zamestnancov, pričom všetci sú odmeňovaní mesačnou mzdou,
ale s rôznou výškou tarify. Každému z nich preto v Personalistike na záložke Zložky mzdy
zadáme zložku číslo 10 - mesačná mzda, s uvedením jeho tarify. Mzdy v bežných mesiacoch
počítame obvyklým postupom, bez úpravy pracovného kalendára.
Ak sa však v niektorom mesiaci vyskytne situácia, že všetkým zamestnancom chcete pridať
rovnakú zložku mzdy, môžete použiť úpravu pracovného kalendára. Ukážeme si to na príklade
zadania celofiremnej dovolenky.
V mesiaci júl bola vo vašej firme 10 dní celofiremná dovolenka. Aby ste nemuseli každému
zamestnancovi ručne pridávať zložku 310 - náhrada mzdy za dovolenku, tak pri výpočte
júlových výplat upravíte pracovný kalendár, ku ktorému sú priradení.
Pomocou voľby Mzdy → Kalendáre pridáte do spomínaného pracovného kalendára zložku mzdy
310 - náhrada mzdy za dovolenku s vyznačením dní, v ktorých prebiehala. Ostatné zložky
nemusíte zadávať, tie sa preberú z nastavení každého zamestnanca v Personalistike, pričom sa
automaticky odznačia dni, v ktorých prebiehala dovolenka pridaná z pracovného kalendára.
Pri generovaní miezd použijete prvú z ponúknutých možností (kapitola 4.3.1 Generovanie mzdy
[str. 131]).
V prípade, že vo firme okrem stálych zamestnancov pracujú na dohodu aj nejakí brigádnici,
ktorých sa táto celozávodná dovolenka netýkala, tak to do programu môžete zadať nasledujúcim
spôsobom:
V prvom rade bude potrebné, aby ste týmto brigádnikom vytvorili ich vlastný pracovný kalendár.
Za predpokladu, že všetci z nich pracujú na polovičný úväzok, je potrebné, aby ste v ňom nastavili
buď skutočnú dĺžku ich pracovného dňa a zrušili označovacie políčko, ktoré určuje, či sa majú
údaje kalendára podľa konkrétneho úväzku pracovníka prepočítať, alebo nastavili dĺžku celého
pracovného dňa a toto políčko nechali označené. Prvá možnosť vám umožňuje väčšiu
špecializáciu pracovných kalendárov. Naproti tomu druhá dokáže obsiahnuť rôznorodejšiu skupinu
zamestnancov. Takto vytvorený kalendár prispôsobíte podmienkam, za ktorých títo brigádnici
pracovali, a v Personalistike (prostredníctvom záložky Mzdové údaje) ho k nim priradíte.
10.6 ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
VYTVORENIE ZÚČTOVANIA PREDDAVKOV NA DAŇ
Ročné zúčtovanie vykonáte v evidencii Zúčtovanie preddavkov (voľba Mzdy → Zúčtovanie
preddavkov).
Nastavte sa na pracovníka, ktorému chcete urobiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň a stlačte
tlačidlo Generuj. Po stlačení tlačidla Generuj označte voľbu zúčtovanie preddavkov dane.
Po vygenerovaní zúčtovania a stlačení tlačidla Oprav sa otvorí formulár Ročné zúčtovanie
preddavkov na daň a zdravotné poistenie, v ktorom môžete údaje doplniť, resp. upraviť.
10 PRÍKLADY
251
Viac o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň nájdete v kapitole 4.6 Zúčtovanie preddavkov
[str. 156].
PRIDANIE
ZÚČTOVANIA
DANE
ZA
PREDCHÁDZAJÚCI
ROK
DO
VÝPLATY
ZAMESTNANCA
Zúčtovanie preddavkov na daň (preplatok, príp. nedoplatok) sa vo výplate zamestnanca pridáva
zložkou mzdy Z10 – Zúčtovanie dane za predchádzajúci rok.
Ak si zamestnanec v zdaňovacom období douplatňoval aj daňový bonus, program do mzdy pridá
ďalšiu zložku mzdy Z15 – Zúčtovanie daňového bonusu. Pri ročnom prehľade vypočítaných
miezd priamo na mzdovom liste môžete vidieť riadok Ročné zúčtovanie (daňového) bonusu.
Ak zamestnancovi vznikol aj nárok na zamestnaneckú prémiu, program pridá do mzdy aj zložku
mzdy Z16_Zamestnanecká prémia.
Zložky mzdy Z10, Z15 a Z16 je možné do výplaty zamestnanca pridať jedným z troch spôsobov:
1.
Automaticky – pomocou voľby Firma → Nastavenia, kde vo formulári Užívateľské
nastavenia v rozbaľovacom zozname Mesiac pre automatické zúčtovanie
preddavku dane zvolíte mesiac, v ktorom má program automaticky tieto zložky mzdy
preniesť do výplaty zamestnanca.
2.
Poloautomaticky – ak po stlačení tlačidla Generuj v evidencii Výpočet miezd
vo formulári Generovanie miezd pracovníkov označíte v spodnej časti políčko
pridať zúčtovanie preddavku na daň...
10
252
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
3.
Ručne – po vygenerovaní mzdy zamestnanca vstúpite cez tlačidlo Oprav priamo
do výplaty a pridáte zložku mzdy Z10, Z15 resp. Z16.
V prípade, že u zamestnanca vznikol nedoplatok, uvedená čiastka musí byť záporná.
Akékoľvek automatické pridávanie zúčtovania preddavkov sa vykoná len v prípade, že v evidencii
Zúčtovanie preddavkov tento údaj existuje.
VYSPORIADANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE S DAŇOVÝM ÚRADOM
Po vykonaní ročného zúčtovania dane za všetkých zamestnancov zosumarizuje zamestnávateľ
výsledok. Týmto môže byť:
nedoplatok z ročného zúčtovania dane,
preplatok z ročného zúčtovania dane.
V prípade nedoplatku z ročného zúčtovania dane je zamestnávateľ povinný tento nedoplatok
odviesť správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň (napr. ak sa ročné
zúčtovanie dane vykoná v marci, nedoplatok musí v celej výške odviesť správcovi dane najneskôr
v apríli). To znamená, že neodvedie na daňový úrad len preddavky na daň za daný mesiac, ale
pripočíta k nim aj výsledný nedoplatok ročného zúčtovania dane za celú firmu.
V prípade preplatku z ročného zúčtovania dane je zamestnávateľ povinný o túto sumu preplatku
(alebo jej časť) znížiť odvod preddavkov na daň najneskôr do konca daného roka. To znamená,
že ak preplatok z ročného zúčtovania dane bol vyšší ako preddavky na daň, zamestnávateľ
v nasledujúcich mesiacoch nebude odvádzať mesačné preddavky, a to až do doby, kým
nevysporiada celý preplatok z ročného zúčtovania.
Ďalšou možnosťou je aplikácia § 40 ods. 8 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Z tohto
paragrafu vyplýva, že zamestnávateľ, ktorý nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov
(t.j. neplatí žiadne preddavky na daň), môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu z ročného
zúčtovania dane. V takomto prípade vráti správca dane požadovanú sumu zamestnávateľovi
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
V programe OLYMP je možné túto skutočnosť zaevidovať tak, že v mesiaci, v ktorom chce
zamestnávateľ požiadať daňový úrad o vrátenie preplatku z ročného zúčtovania dane,
si vygeneruje "fiktívny" prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD. Následne je možné cez
voľbu Dokumenty → Odvod dane → Žiadosť o vrátenie ročného zúčtovania túto žiadosť
10 PRÍKLADY
253
vytlačiť a odoslať na daňový úrad. Suma sa do dokumentu prenesie z vygenerovaného
"fiktívneho" prevodného príkazu.
V prípade, že tento paragraf neuplatníte (t.j. nepožiadate o vrátenie preplatku z ročného
zúčtovania), ale tieto preplatky chcete postupne odpočítavať od preddavkov dane, "fiktívny"
prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD negenerujte. Program bude tieto preplatky
automaticky odpočítavať od preddavkovej dane až do decembra príslušného roka. Ak v decembri
ostane preplatok z ročného zúčtovania ešte nevysporiadaný, § 40 ods. 8 uplatníte v tomto mesiaci
(t.j. požiadate správcu dane o vrátenie tohto preplatku). V mesiaci december teda vygenerujete
"fiktívny" prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD.
10.7 ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Do výplaty zamestnanca možno pridať zúčtovanie zdravotného poistenia nasledovným spôsobom:
Po
vygenerovaní
mzdy
zamestnanca
vstúpite
cez
tlačidlo
Oprav
priamo
do výplaty a pridáte v záložke Zložky mzdy zložku mzdy Z20 a zároveň vpíšete do poľa
Poznámka kód príslušnej zdravotnej poisťovne. Nedoplatok za zamestnanca pridáte v záložke
Zrážky formou legislatívnej zrážky (druh zrážky - prepínač poistné). Preplatok/nedoplatok za
organizáciu pridávate len v záložke Zrážky, kde v prípade preplatku musí byť uvedená čiastka
záporná.
10
254
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
REGISTER
11
TIPY A TRIKY
Táto kapitola bola do príručky pridaná na základe častých otázok užívateľov. Obsahuje zoznam
rád, ktoré jednoduchou formou vysvetľujú problémové situácie, s ktorými sa môžete pri práci
s programom stretnúť.
POPIS VOLIEB PROGRAMU A FORMULÁROV
V prípade, že máte na počítači nainštalovanú inú verziu programu OLYMP ako je verzia, ku ktorej
je vydaná táto príručka, tak je možné, že sa jeho vzhľad alebo funkcie rozchádzajú s popisom
tejto príručky. Aktuálny popis každého okna získate po stlačení klávesu F1 v príslušnom formulári
programu.
PERSONALISTIKA
Ak je počet dní nevyčerpanej dovolenky vyšší než v skutočnosti má byť
Pravdepodobne bola urobená uzávierka mesiaca december, bol pridaný mesiac január, kde program
automaticky prenesie zvyšok nevyčerpanej dovolenky z minulého roku. Potom bol ale opäť otvorený
mesiac december, kde boli ešte doupravované výplaty o čerpanie dovolenky. Pri otvorení mesiaca
január potom samozrejme nesúhlasí prenos zvyšnej dovolenky. V takomto prípade je nutné
v mesiaci január zadať voľbu Mzdy → Prepočet dovolenky → S prenosom zostatkov
z predošlého roku, kedy program prenesie aktuálne zostatky nevyčerpanej dovolenky z mesiaca
december do mesiaca január v novom roku.
Ak má zamestnanec zrážku typu "zrážka nariadená súdom"
Pri uplatňovaní zrážok nariadených súdom so spôsobom výpočtu "čiastka" alebo „po životné
minimum“ môžete sledovať celkovú sumu, ktorú je potrebné pre daný exekučný príkaz zraziť.
Túto celkovú čiastku zadajte do poľa Maximum. Zároveň je potrebné do poľa Popis zadať číslo
exekučného príkazu. Program podľa týchto údajov automaticky sleduje, koľko má byť ešte
zrazené a v poslednom mesiaci zrazí iba zvyšok zostávajúci do celkovej hodnoty. Ak platnosť tejto
zrážky neukončíte, program ju bude po dosiahnutí maxima pridávať už iba s nulovou čiastkou.
Zadanie prečerpanej dovolenky
Dovolenku, ktorú si zamestnanec vyčerpal ale následne na ňu stratil nárok (napr. si na začiatku
roka vyčerpal celoročnú dovolenku a ukončil pracovný pomer) je potrebné zamestnancovi pri
ukončení pracovného pomeru z výplaty zraziť. Na zrazenie prečerpanej dovolenky použijete zložku
mzdy 312_zrazenie náhrady mzdy za dovolenku. Do zložky mzdy je potrebné zadať len do počtu
dní mínusom počet prečerpaných dní, mínusový počet hodín a čiastku program automaticky
doplní. Táto zložka mzdy poníži vymeriavací základ na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, aj
daň.
TVORBA MZDY
Kde sa zadáva priemer na dovolenku?
Priemer na dovolenku sa zadáva vo formulári Tvorba výplaty na záložke Ostatné v časti
Výpočtové priemery v textovom poli dovol.. Priemer na dovolenku môžete zadať ručne alebo
ho vyráta program z údajov, ktoré zadáte vo formulári Výpočet priemeru dovolenky.
255
256
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ten zobrazíte stlačením tlačidla
umiestneného vedľa spomenutého textového poľa.
Podrobnosti sú popísané v kapitole 4.3 Výpočet miezd v časti Výpočet priemeru
na dovolenku [str. 143].
Ak je pracovník v stave vyňatia
Ak pracovníkovi alebo pracovníčke v Personalistike nastavíte určitý typ vyňatia (napr. materská
dovolenka a pod.), tak im program v neuzavretom období automaticky nastaví zákaz výpočtu
mzdy. Po uzávierke aktuálneho mesiaca sa tento zákaz prenesie aj do každého neskôr pridaného
mesiaca. Zákaz výpočtu mzdy vo výplatách slúži ako informácia pre vás, že je daný pracovník
vo vyňatí, alebo že sa mu z nejakého iného dôvodu nemá počítať mzda. Takémuto pracovníkovi
už mzdu negenerujeme.
Zadanie nadčasu do výplaty
Aby mohol program správne rátať výpočtové priemery a v konečnom dôsledku aj na nich závislé
mzdové údaje, je nevyhnutné, aby ste všetky nadčasy pracovníkov zadávali použitím dvoch
zložiek mzdy, ktorými sú: 140 - mzda za nadčas a 145 - nadčasový príplatok. V každej z
nich taktiež uveďte príslušný počet hodín nadčasu. Toto rozdelenie je potrebné aj kvôli tlačeniu
niektorých dokumentov.
Zadanie obdobia, počas ktorého sa zamestnanec zostane naďalej starať o dieťa aj po
ukončení štandardnej rodičovskej dovolenky, ktorá končí 3. rokom veku dieťaťa
Ak sa jedná o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci si osobitnú
zdravotnú starostlivosť v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 § 166 ods. 2, môže sa predĺžiť
štandardná rodičovská dovolenka až do 6 rokov veku dieťaťa. V programe Olymp je potrebné
ponechať u pracovníka zadané vyňatie z pracovného pomeru "Rodičovská dovolenka". Výplatu nie
je potrebné generovať. Odvody poistného zamestnanec ani zamestnávateľ neplatí.
Ak sa nejedná o nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa vyššie citovaného zákona, aj
v tomto prípade sa môže rodič starať o dieťa až do 6 rokov veku, musí však požiadať svojho
zamestnávateľa o neplatené voľno. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takomto
neplatenom voľne dohodnú, zamestnancovi je potrebné v programe Olymp ukončiť v pracovných
pomeroch vyňatie "Rodičovská dovolenka". Výplatu je už však potrebné generovať a pridať do nej
zložku mzdy A20 - prac. voľno žiadané (neplatené).
Ako označiť naraz všetky pracovné dni na kalendári (napr. pri celomesačnom
neplatenom voľne)
Označiť všetky pracovné dni kalendári je možné kliknutím na tlačidlo F9, ktoré sa nachádza vedľa
zobrazeného kalendára. K odznačeniu všetkých označených dní slúži takisto tlačidlo F9, ale je
potrebné, aby ste naň klikli pravým tlačidlom myši.
Program nevypočíta pri zadaní OČR do mzdy zamestnanca (zložka mzdy N04 a N22)
žiadnu čiastku
Pri zložke mzdy N04 - ošetrovanie člena rodiny 55%, ktorá sa zadáva od 1. do 10. dňa OČR,
nevypočítava program čiastku z dôvodu, že sa jedná o dávku Sociálnej poisťovne. V prípade
zložky mzdy N22 - ošetrovanie člena rodiny neplatené, ktorú zadávate od 11. dňa, program
nevypočítava čiastku preto, lebo sa jedná o neplatené ošetrovanie. Zložky mzdy sú rozčlenené
z toho dôvodu, že v prípade ošetrovania od 11. dňa sa jedná o prerušenie poistného na Sociálnu
poisťovňu, čo program zohľadní pri výpočte dní rozhodujúceho obdobia.
REGISTER
POZOR! Pri zadaní zložky mzdy N22 sa zamestnancovi prerušuje povinnosť platiť povinné
poistenie na Sociálnu poisťovňu (na SP je potrebné odoslať RLFO – prerušenie). Obdobia
neplatenej OČR sa na účely určenia rozhodujúceho obdobia na zistenie denného
vymeriavacieho základu považujú len za vylučiteľné doby (zamestnancovi sa teda nevytvára
nové rozhodné obdobie ako v minulosti).
Ako jednoducho preniesť dni PN a OČR do výplaty zamestnanca
V personalistike na karte Zadanie PN a OČR je možné zaevidovať celé trvanie nemoci alebo
OČR ešte pred vygenerovaním výplaty. Nový záznam pridávate prostredníctvom tlačidla PRIDAJ.
Pri pridávaní nového záznamu v tejto evidencii zadajte dátum odkedy a dokedy trvá neprítomnosť
(v prípade, ak viete dokedy nemoc trvá) a vyberte dôvod neprítomnosti z rozbaľovacieho
zoznamu.
Pri generovaní miezd sa potom údaje z tejto záložky automaticky zohľadnia a k ostatným zložkám
mzdy sa do výplaty pridajú aj zložky mzdy N01, N02, N03, príp. N23 pre nemoc a N04, príp. N22
pre OČR. Nie je teda potrebné zadávať jednotlivé zložky mzdy týkajúce sa PN alebo OČR do
výplat. Program taktiež automaticky označí políčka neukončené alebo z minulého mesiaca. V
prípade, ak nepoznáte dátum ukončenia PN resp. OČR, políčko "Dátum do" necháte prázdne a
program bude evidovať PN-ku resp. OČR-ku až do konca mesiaca. Prípadne, ak PN trvá aj
nasledujúci mesiac, nie je potrebné toto políčko vypĺňať a program bude aj nasledujúci mesiac
zamestnancovi evidovať pri generovaní výplaty PN-ku celý mesiac, popr. až do dátumu, ktorý
uvediete do políčka "Dátum do".
PREVODNÉ PRÍKAZY
Ako vytvoriť prevodný príkaz
Tvorba a spracovanie prevodných príkazov sa uskutočňuje v evidencii Prevodné príkazy (voľba
Mzdy → Prevodné príkazy), a to stlačením tlačidla Generuj.
Ak program negeneruje prevodné príkazy
Aby program prevodný príkaz vytvoril, musí byť správne určený mzdový účet firmy. Ten sa
zadáva v podnikových údajoch (voľba Organizácia → Podnik), pričom druh účtu musí byť
firemný účet.
Ako rozdeliť položky bankového prevodu na viac prevodných príkazov
Prevodný príkaz vytvorený v evidencii Prevodné príkazy prostredníctvom tlačidla Generuj
obsahuje všetky prevody na uhradenie mzdových záväzkov firmy. Povedzme, že na mzdovom účte
preddefinovanom v podnikových údajoch, nemáte dostatok finančných prostriedkov. Z toho
dôvodu budete nútený prevod rozdeliť na viac častí, pričom postup bude nasledovný:
tie položky, ktoré zo mzdového účtu nie ste schopný uhradiť, jednoducho vymažete
(formulár Oprava prevodného príkazu),
potvrdíte zmeny a v hlavnom okne opäť stlačíte tlačidlo Generuj,
vo formulári, ktorý sa následne zobrazí, označíte políčko Zohľadniť finančné pohyby
a stlačíte Ok.
Program vytvorí nový prevodný príkaz, ktorý bude obsahovať všetky položky, ktoré ste predtým
vymazali. V prípade, že tieto prostriedky uhradíte z rovnakého účtu ale neskôr, je potrebné, aby
ste toto generovanie uskutočnili až vtedy, keď na účte budete mať dostatok peňazí. Môže nastať
aj taký prípad, že dostatok peňazí síce máte, ale sú uložené na iných účtoch. Vtedy postupujete
tak, že po vygenerovaní prevodného príkazu stlačíte tlačidlo Oprav a bankový účet v hlavičke
formulára ručne opravíte. Vyššie popísané operácie môžete zopakovať aj niekoľkokrát.
257
258
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
FINANČNÁ ŠTATISTIKA
Ak sa vo finančnej štatistike nezobrazujú žiadne položky alebo sa zobrazujú len
za niektoré obdobia
Všetky položky finančnej štatistiky sa preberajú z bankových prevodov. Na to, aby sa tu chýbajúce
položky zobrazili, je potrebné, aby ste ich v evidencii bankových prevodov najskôr pridali.
Ako vyselektovať úhrady len pre jedného príjemcu
V prípade, že sa nastavíte na políčko Príjemca (napr. Sociálna poisťovňa), po stlačení kombinácie
kláves Ctrl + Enter sa zobrazia pre tohto príjemcu všetky úhrady.
DOKUMENTY
Tlač opravného výkazu
V programe je možné vytlačiť aj opravné výkazy, ktoré sú odovzdávané jednotlivým inštitúciám a
to tak, že na tlačovom formulári označíte pod tlačidlom Nastavenie voľbu Tlač opravného
výkazu. Jedná sa o výkazy: Prihlášky, odhlášky a zmeny platiteľa poistného do ZP, Mesačný
výkaz preddavkov poistného do ZP, Mesačný výkaz poistného do SP, Evidenčný list dôchodkového
poistenia, Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch, Hlásenie o vyúčtovaní dane, Ročný
výkaz preddavkov do ZP.
Tlač do originálneho tlačiva
Do originálneho tlačiva je možné tlačiť po označení voľby Tlač do originálneho výkazu, ktorá
sa nachádza na tlačovom formulári pod tlačidlom Nastavenie.
Tlač pečiatky
Na niektoré dokumenty je možné vytlačiť pečiatku, ktorú si najskôr naimportujete do programu
prostredníctvom menu Firma - Nastavenia na karte Pečiatka. Na dokument ju vytlačíte označením
voľby Tlač pečiatky, ktorá sa nachádza na tlačovom formulári pod tlačidlom Nastavenie.
Ak je dokument na obrazovke zobrazený chybne, alebo aj keď je zobrazený správne,
ale po jeho vytlačení sú v ňom chyby (je bez diakritiky, alebo orezaný)
Vo vlastnostiach tlačiarne nastavte tlačenie písma ako grafiky, papier A4. Ak to nepomôže, zistite,
či máte na počítači nainštalovaný najnovší ovládač tlačiarne pre tlačiareň, ktorú práve používate.
V opačnom prípade si ho vyžiadajte od predajcu tlačiarne alebo z internetovej stránky jej výrobcu.
Ak program nevyplní dokument Potvrdenie na účely uplatnenia nemocenskej dávky
(pri nemoci, OČR, materskej,...)
Program vyplní tento dokument až po pridaní príslušnej zložky mzdy (napr. N03 - nem. dávky - od
11. dňa 55 %, N04 - ošetrovanie člena rodiny, N05 - materské, ...) do výplaty v danom mesiaci.
Program vyplní tento dokument aj v prípade, že zamestnanec ochorel v ochrannej dobe (t.j. po
ukončení pracovného pomeru) a to aj bez pridania jednej z uvedených zložiek mzdy do výplaty.
V tomto prípade však musí mať zamestnanec zadaný dátum ukončenia pracovného pomeru a
zároveň musí byť označená voľba Zobraziť v ochrannej lehote na tlačovom formulári.
Ak v dokumente Zdravotné poistenie po zamestnancoch program pracovníkov
nerozdelí podľa poisťovní, hoci v dokumente Rozpis odvodov do zdravotných
poisťovní je toto rozdelenie správne
V prvom dokumente sa rozdelenie do poisťovní uskutočňuje podľa ich kódu. Preto je potrebné,
aby ste ho v bankových účtoch zdravotných poisťovní správne zadali. Tento kód je potrebné
REGISTER
zadať aj kvôli tomu, aby ste pre tieto poisťovne mohli priamo z programu tlačiť výkazy poistného,
prípadne zasielať výkazy elektronickou formou.
Ako vytlačiť zálohovú listinu
Zálohovú listinu môžete vytlačiť prostredníctvom voľby Dokumenty → Zálohová listina.
Vo výslednom tlačive sa budú nachádzať zrážky všetkých zamestnancov v pracovnom pomere,
ktoré sú zadané vo výplate zamestnancov čiastkou a majú označenie záloha 1 alebo záloha 2.
Ak sú údaje na tlačive Rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská alebo
na zákazky nečlenené
Členenie na strediská (zákazky) vykonáte tak, že pri tvorbe výplaty zadáte v zložkách mzdy kód
strediska (zákazky), na ktoré sa má čiastka rozúčtovať, a to v záložke Rozúčtovanie. Ak ide
o jedno stredisko, na ktoré má byť čiastka rozúčtovaná, je možné stredisko zadať priamo
v Personalistike na záložke Pracovné údaje v poli Stredisko a v užívateľských nastaveniach
(Firma → Nastavenia) označiť políčko Automatické rozúčtovanie zostatkov. V tomto
prípade program celú mzdu automaticky rozúčtuje na stredisko zadané v Personalistike.
Ak program netlačí tvorbu sociálneho fondu a nepočíta úrazové poistenie
Percentá úrazového poistenia za organizáciu a odvodov do sociálneho fondu musia byť nastavené
vo všetkých mesiacoch od začiatku do konca obdobia, pre ktoré sa tento výkaz spracováva
(hodnoty sa zadávajú v podnikových údajoch, voľba Organizácia → Podnik).
Ako vytlačiť dokument len pre určitú skupinu pracovníkov
Po výbere tlačiva z voľby Dokumenty sa zobrazí formulár, v ktorom môžete prostredníctvom
prepínačov v časti Zamestnanci určiť skupinu pracovníkov, pre ktorých sa má dokument
vytlačiť. Ak vás napríklad zaujímajú iba údaje zamestnancov s osobným číslom od 10 do 20,
tak ich výber môžete urobiť jedným z nasledovných spôsobov:
1.
Zistite si, s ktorou evidenciou je príslušný dokument zviazaný (s Personalistikou,
výpočtom miezd alebo zúčtovaním dane). Jej názov je uvedený pri prepínačoch
aktuálny riadok v ..., zobrazení v ... a označení v .... Vráťte sa späť do tejto
evidencie a požadovaných pracovníkov v nej najskôr označte, a potom v spomenutom
formulári zvoľte prepínač označení v ..., alebo
2.
do príslušnej evidencie pridajte pomocou panela Vyhľadávanie výberovú podmienku,
ktorej budú vyhovovať iba požadovaní pracovníci. Nastavte kurzor tabuľky do stĺpca
Osobné číslo a do textového poľa Nájdi na paneli Vyhľadávanie napíšte ">=10".
Následne na to stlačte lupu umiestnenú vpravo od tohto políčka. Nad zoznam
pracovníkov sa pridá výberová podmienka "OSOBNÉ ČÍSLO >= 10". Postup
zopakujte s textom "<=20". Teraz vyberte požadované tlačivo a v zobrazenom
formulári zvoľte prepínač zobrazení v .... Potvrďte tlač dokumentu.
Výplatné pásky nie sú členené podľa pracovných pomerov zamestnancov
Pre tlač zvislého, vodorovného a podrobného formátu výplatnej pásky bola pridaná voľba Členiť
podľa typu (splatnosti). Táto voľba umožňuje zoskupiť výplatné pásky zamestnancov
podľa ich pracovného pomeru (ale zároveň aj toto členenie zrušiť). Pokiaľ chcete aj naďalej
výplaty zamestnancov podľa pracovného pomeru členiť, označte si túto voľbu v tlačovom
formulári.
Ak chcete zaslať e-mailom výstupnú zostavu ako originál
Konkrétny dokument si dáte zobraziť na obrazovku. V hornej lište nájdete ikonu Export (obálka
s červenou šípkou). Po kliknutí na obálku sa zobrazí formulár Export. V kolónke Format
vyberiete konkrétny formát, v ktorom chcete dokument zasielať.
259
260
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak chcete tlačiť naraz viac kópií dokumentu
Po výbere tlačiva z voľby Dokumenty sa zobrazí formulár, v ktorom si môžete okrem iného
vybrať aj druh výstupného zariadenia. Po výbere výstupného zariadenia Tlačiareň vám program
OLYMP sprístupní voľbu Počet kópií.
Vo výkazoch do zdravotných poisťovní nie je uvedené žiadne poistné, ani údaje
o počte poistencov
Aby mohol program vyplniť výkaz do zdravotnej poisťovne, tak do nej musí byť prihlásený aspoň
jeden zo zamestnancov, ktorému sa v danom mesiaci robila výplata. Priradenie do zdravotnej
poisťovne je možné urobiť v pracovných údajoch pracovníka, pomocou voľby Personalistika →
Personalistika na karte Zdravotné poistenie – Vznik a zánik ZP. Zároveň je potrebné, aby
ste v bankových účtoch zdravotných poisťovní nastavili aj ich kódy. Tieto zadáte pomocou voľby
Organizácia → Bankové účty na konkrétnych účtoch zdravotných poisťovní, ktoré sa zobrazia
po výbere druhu účtu zdravotné poisťovne, pomocou tlačidla Oprav.
Ak vo výkazoch do poisťovní nie sú vyplnené všetky údaje (adresa, číslo účtu a pod.)
Údaje ako adresa, číslo účtu poisťovne, číslo platiteľa poistného, variabilný symbol apod. sa
zadávajú v bankových účtoch (voľba Organizácia → Bankové účty). Pri vyplňovaní údajov
poisťovne je zároveň potrebné, aby ste správne nastavili položku Druh účtu (zdravotná
poisťovňa, Sociálna poisťovňa atď.). Číslo účtu organizácie sa priraďuje v podnikových údajoch
(voľba Organizácia → Podnik).
Program uvádza v mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne aj pracovníka
pracujúceho na dohodu o vykonaní práce, aj keď za takéhoto pracovníka
zamestnávateľ nerobí odvody poistného na zdravotné poistenie
Program do výkazov na zdravotné poisťovne preberá údaje z Personalistiky a do výkazu
(prílohy výkazu) teda zaradí všetkých pracovníkov, ktorí majú na záložke Mzdové údaje
priradenú zdravotnú poisťovňu. Z tohto dôvodu je preto potrebné, aby ste takémuto pracovníkovi
zdravotnú poisťovňu nepridávali. V prípade, že takéhoto pracovníka máte evidovaného ešte
z minulých období, kedy z dôvodu vtedy platnej legislatívy mohol zamestnávateľ aj takýto odvod
urobiť (zdravotná poisťovňa teda v Personalistike zostala priradená), pre súčasnú legislatívu je
potrebné jemu priradenú zdravotnú poisťovňu „ukončiť“. Už priradenú zdravotnú poisťovňu
ukončíte v Personalistike na karte Zdravotné poistenie – Vznik a zánik ZP.
Program neuvedie adresu zamestnanca na Registračnom liste FO v prípade, ak sa
tento zasiela ako odhláška
Registračný list FO sa podľa označenia konkrétneho políčka používa nielen na prihlásenie
zamestnanca do evidencie na Sociálnu poisťovňu, ale sa používa aj za účelom prerušenia
poistného, ďalej v prípade nahlásenia zmien u platiteľa poistného, ako aj v prípade odhlášky
zamestnanca z tejto evidencie.
V prípade prihlásenia zamestnanca je potrebné, aby boli vyplnené všetky políčka, čo aj program
v zmysle poučenia k uvedenému výkazu vyplní.
V prípade prerušenia poistného pre zamestnanca, potreby vykonania zmeny alebo v prípade
použitia odhlášky je potrebné vypĺňať už len oddiely:
odd. 2. Identifikácia FO,
odd. 7. Základná identifikácia zamestnávateľa,
odd. 9. Obdobie poistenia a
odd. 11. Podpisy a odtlačky pečiatok.
Vzhľadom k tomu, že adresa zamestnanca sa uvádza v odd. 3. Adresa a doplňujúce identifikačné
údaje FO, program tento údaj na odhláške nevypĺňa.
REGISTER
Ak sú číselné údaje vo výkazoch celočíselné násobky skutočných údajov
Skontrolujte zoznam
do programu viackrát.
bankových
účtov.
Pravdepodobne
ste
príslušnú
poisťovňu
zadali
EXPORTY
Ak program zobrazí pri exporte Mesačného
Zamestnávateľ nevyplnený údaj: "nazovSidloBanky"
výkazu
poistného varovanie:
Ak Vám pri exporte Mesačného výkazu poistného program Olymp zobrazí Varovanie:
Zamestnávateľ nevyplnený údaj: "nazovSidloBanky" je to z dôvodu, že pri zadávaní Vášho
firemného účtu ste nevyplnili aj názov peňažného ústavu, v ktorom máte účet zriadený. Problém
odstránite doplnením názvu peňažného ústavu.
Firemný účet nájdete v menu Organizácia - Bankové účty, druh účtu zvolíte firemné účty a v časti
Údaje pre tlač výkazov vyplníte políčko Peň. ústav.
OSTATNÉ
Ako možno minimalizovať alebo maximalizovať formulár
Ak nie sú na formulári zobrazené tlačítka pre minimalizovanie alebo maximalizovanie formulára, je
možné tak urobiť dvojklikom na vrchnej modrej lište.
Ako nastaviť iný vzhľad tabuľky
V prípade, že chcete zmeniť písmo, farebné označenie údajov v tabuľke a pod., je tak možné
urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na záhlavie tabuľky alebo na voľnú plochu pod tabuľkou s
údajmi (v personalistike napríklad na názvy stĺpcov alebo pod zoznamom zamestnancov) a v
zobrazenom zozname zvolíte možnosť Oprava vzhľadu tabuľky.
Ak v Personalistike, Výpočte miezd alebo v Zúčtovaní preddavkov nemôžete nájsť
niektorého pracovníka
Skontrolujte, či sa nad tabuľkou nenachádza výberová podmienka, ktorú hľadaný pracovník nespĺňa,
a preto v zozname nie je uvedený. Výberovú podmienku zrušíte tak, že kliknete na čierny krížik
na jej pravom konci. Zrušenie výberových podmienok spôsobí zobrazenie všetkých pracovníkov
zadaných v Personalistike.
Ak program vypisuje názvy mesiacov v inom ako slovenskom jazyku
Názvy mesiacov sa vypisujú podľa systémového nastavenia počítača. Kliknite na tlačidlo Štart
(zvyčajne býva v ľavom dolnom rohu obrazovky). Vo voľbe Nastavenie → Ovládací panel
vyberte Miestne nastavenia a v príslušných voľbách zvoľte slovenské modifikácie systémových
údajov.
Ak je peňažná jednotka iná ako "EUR"
Peňažná jednotka sa zobrazuje v závislosti od systémového nastavenia počítača. Podobne, ako
pri predchádzajúcom probléme, aj teraz je potrebné zobraziť formulár miestnych nastavení a
v príslušných voľbách zvoliť slovenské modifikácie systémových údajov.
Ako zrušiť heslo programu a užívateľské heslo firmy
Ak už nechcete vstup do programu alebo prístup k údajom chrániť pomocou hesla, potom ho
zmeňte tak, že ako nové heslo zadáte prázdny reťazec.
261
262
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Ak program nedovoľuje zmeniť žiaden údaj z podnikových nastavení
Tento prípad vznikne vtedy, keď je aktuálny mesiac kalendára uzavretý. Aby ste požadované
údaje mohli meniť, je potrebné zrušiť uzávierku mesiaca v kalendári. Toto vykonáte pomocou
voľby Mzdy → Kalendár prostredníctvom tlačidla Odomkni.
Kde sú uložené firemné údaje
Databázové súbory obsahujúce údaje firiem sú na disku uložené v podadresári Data, ktorý sa
nachádza v mieste nainštalovania programu OLYMP. Presnú cestu uloženia dát môžete zistiť
prostredníctvom voľby Pomoc → O programe z ponuky hlavného okna. Názvy súborov sú
na disku zapísané v tvare "MzdyXXXX.mdb", kde XXXX reprezentuje číslo 0000 až 9999. Súbory
s koncovkou .ldb dáta neobsahujú, ale slúžia ako pomôcka pre systém pri otváraní databáz.
Skutočný názov firmy je vždy uložený v databáze. Meno firmy, adresa a ďalšie dôležité údaje sa
ukladajú zvlášť pre každý mesiac, ktorý bol pridaný do kalendára. Je to z dôvodu, že od začiatku
práce s programom už mohli byť tieto údaje zmenené, ale kvôli tlačovým výstupom je potrebné
vedieť ich pôvodné aj nové hodnoty. Pri otváraní firmy prostredníctvom voľby Firma → Otvor sa
ale v tabuľke zobrazí vždy iba jeden názov. Tento názov preto závisí od obdobia, ktoré bolo
aktuálne pri poslednej práci s programom.
Ako možno naraz spracovať údaje viacerých zamestnancov
Kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo akcie, príp. kliknutím na šípku umiestnenú na tlačidle
reprezentujúcom požadovanú akciu a následným výberom položky označené záznamy z volieb
zobrazených po kliknutí. Tlačidlá akcií sa nachádzajú pod zoznamom pracovníkov (prevodných
príkazov alebo položiek finančnej štatistiky) a zvolený príkaz sa vykoná postupne pre všetky
označené riadky tabuľky.
Zálohovanie údajov - archivovanie
Pokiaľ v programe spracovávate viac firiem, alebo pokiaľ meníte médium, kam sa záloha dát
ukladá (disketa, disk), odporúčame vám, aby ste si pred každým zálohovaním túto cestu
skontrolovali. Program si pre každú firmu zvlášť pamätá umiestnenie, kam bola posledná záloha
uložená. Automatická záloha by mala smerovať do adresára Archív, umiestneného v adresári
Olymp (tam, kde je program nainštalovaný - vo väčšine prípadov je to cesta C:\Olymp\Archiv).
Ak cestu pre archiváciu nemáte správne nastavenú, údaje by sa po potvrdení automatickej zálohy
uložili, ale v prípade obnovy by ste údaje z poslednej zálohy v adresári Archív programu OLYMP
nenašli.
Hromadné označenie/odznačenie dní na kalendári
Označenie zrealizujete stlačením a podržaním klávesu Shift, pričom myšou prejdete po dňoch,
ktoré chcete v kalendári označiť.
Odznačenie zrealizujete stlačením a podržaním klávesu Ctrl, pričom myšou prejdete po dňoch,
ktoré chcete v kalendári odznačiť.
V oboch prípadoch nie je potrebné klikať myšou - myš stačí potiahnuť po príslušných dňoch.
Hromadne je možné dni označiť aj kliknutím na tlačidlo F9, ktoré sa nachádza vedľa kalendára.
V tomto prípade program označí všetky pracovné dni.
Prenos označenia z jednej evidencie do druhej
Označovanie je možné medzi evidenciami Personalistika, Výpočet miezd a Zúčtovanie preddavkov
prenášať a to prostredníctvom voľby "Označený", ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo "plus"
na paneli Označovanie. To znamená, že ak máte označených niektorých zamestnancov napr.
v evidencii Personalistika a chcete tých istých zamestnancov označiť aj v Zúčtovaní preddavkov,
stačí v Zúčtovaní preddavkov kliknúť pri označovaní na voľbu "Označený - v personalistike".
Označenie/odznačenie/zobrazenie zamestnancov podľa stredísk a výplatných útvarov
REGISTER
Označiť, odznačiť alebo zobraziť zamestnancov podľa stredísk alebo výplatných útvarov v
príslušnej evidencii je možné kliknutím pravým tlačidlom myši na informatívnej karte "Organizačná
štruktúra" na konkrétne stredisko alebo na informatívnej karte "Výplatné útvary" na konkrétny
útvar.
Zrušenie výberovej podmienky zobrazenia
Výberové podmienky pri zobrazení je možné zrušiť nielen prostredníctvom ikony s lupou alebo
krížikom v pravom hornom rohu, ale aj jednoducho stlačením klávesy F8.
263
264
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Register
export pre SP
export predkontácií
export zdravotného poistenia
A
Aktuálna verzia
Archivácia
18
18
B
Bankové účty
77
Číselníky
220,
mesačná daňová tabuľka
mestá
222,
mzdová osnova
nezdaniteľné čiastky
ostatné nastavenia
poistné odvody
pracovné prostriedky
226,
profesie
Profily pracovných prostriedkov
ročná daňová tabuľka
rodinné prídavky
stupeň náročnosti pracovného miesta
štátom uznané sviatky
zápisník užívateľských textov
228
234
230
233
236
237
235
230
224
231
234
237
235
236
232
D
143
43
244
132
199, 257
121
162
145
143, 254
120, 254
121
F1
Finančná štatistika
31
154, 257
Generovanie mzdy
131
H
Heslo programu
Heslo užívateľské
Hromadná tlač
66, 71, 260
260
208
I
Import do výplat
Informatívne karty
organizačná štruktúra
údaje aktuálneho riadka
výplatné útvary
Inštalácia programu
upgrade programu
viacnásobná inštalácia
Inštalácia sieťovej verzie
132
30, 39
41, 42, 82
40
42, 84
11
16
14
15
K
Kalendár
pracovný kalendár
ročný kalendár
uzávierka mesiaca
Komprimácia databázy
95, 249
93, 260
94
15
L
Log protokol
24
M
E
ELDP
EVIDENCIA ŠKOLENÍ
Exporty
export do Alfy
export ISCP
export pre daňový úrad
export pre DDS
F
G
Č
Daňový bonus
Databázová tabuľka
Dávky nemocenského poistenia
Dochádzkový systém
Dokumenty
Dovolenka
mesačný stav
plán dovoleniek
prepočet dovolenky
priemer na dovolenku
ročný súhrn
ručne zadané
188
177, 184
185
117, 211
166
171, 183
192
190
193, 195
Materské dávky
Mesačná uzávierka
248
94
N
Náhrada príjmu počas PN
Nastavenia pre firmu
242
76
REGISTER
bankové účty
rozpis účtovania
štruktúra podniku
výplatné útvary
zákazky
Nastavenia programu
heslo programu
názov súboru
užívateľské nastavenia
Nová firma
Nový zamestnanec
77
80
82
84
84, 85
71
71
72
53
101
O
Obnova údajov
Odpojenie firmy
Odporúčaná konfigurácia PC
Oprava databázy
Ošetrovanie člena rodiny
Otvorenie firmy
Ovládacie prvky
Oznamovacia povinnosť
20
15
11
15
246
66
31
211
Pripojenie firmy
Pripomienkovač
Prístupové práva
15
86
62
R
Rekonštrukcia databázy
Rozhodujúce obdobie
Rozpis účtovania
15
242
80
S
Servis
Sieťová verzia
Strediská
Symboly
aktuálna firma
nedostupná firma
vyššia verzia
zablokovaná firma
zamknuté údaje
23
15
41, 42, 82
67
67
67
68
68
68
Š
P
Panely nástrojov
kalkulačka
označovanie
práca s databázou
triedenie
tvorba mzdy
výber položiek
vyhľadávanie
zobrazenie položiek
Personalistika
adresy
evidencia dôchodkov
mzdové nastavenia
mzdové údaje
personálne údaje
pracovné pomery
pracovné údaje a prostriedky
pripojené dokumenty
rodinné údaje
údaje z iného softvéru
vzdelanie a schopnosti
zadanie PN a OČR
zdravotné poistenie
zložky mzdy
zrážky
Plán dovoleniek
Podnikové údaje
Pomoc programu
Poukázanie daňového bonusu
Pracovný úväzok
Prepočet výplat
Prevodné príkazy
30, 34
38
35
34
36
34
38
36
38
101, 254
104
116
127
119
104
105
112
118
109
116
110
128
114
135
123, 141
162
53, 261
31
149
107
146
147, 256
ŠKEČ
Štruktúra podniku
56
41, 42, 82
T
Technické požiadavky
Tipy a triky
Tlač
hromadná tlač
tlačové profily
vlastnosti dokumentu
výstupné zariadenie
výstupné zostavy
Tvorba mzdy
Tvorba výplaty
11
254
199, 257
208
208
202
202
199, 209
34
134, 248
U
Upgrade programu
Užívatelia
Užívateľské nastavenia
16
60
72
V
Výberové podmienky
Vymeriavací základ
Výplatné útvary
Výpočet miezd
Výpočtové priemery
Výstupné zostavy
44
242
42, 84
129
143
199, 209, 257
265
266
OLYMP – MZDY A PERSONALISTIKA
Z
Zákazky
Zálohovanie
Zamestnanecké zrážky
Záznamy
kalkulačka
označovanie záznamov
triedenie záznamov
výber položiek
84, 85
18, 261
124
38
35, 45
36
38
výberové podmienky
vyhľadávanie záznamov
zobrazenie položiek
Zrážky
zrážka nariadená súdom
Zúčtovanie preddavkov
zúčtovanie dane
zúčtovanie daňového bonusu
zúčtovanie zdravotného poistenia
44
36
38
123, 141
254
156
158, 249
160
162, 252
Download

© KROS A . S.