3280 009 123 b
Počítadlo T550 Ultraheat®
(UC50…)
®
Počítadlo T550 Ultracold
(UC50…)
Montážny
a servisný návod
UC 209-123b
Poznámka: Ak nie je uvedené inak, v nasledujúcom
texte je pojem kalorimetrické počítadlo používané
pre merač tepla, merač chladu a pre kombinovaný
merač tepla/chladu.






nesmú byť poškodené alebo odstránené. Inak merač
stráca záruku aj platnosť overenia prístroja.
Montáž
Určte miesto montáže (na prívodnom alebo vratnom
potrubí) a impulzné číslo prietokomera.
Bezpečnostné pokyny

Montáž a demontáž smie vykonávať len
kvalifikovaná osoba.
Používajte počítadlo iba za definovaných
prevádzkových podmienok, v opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo úrazu a strata platnosti
záruky.
Poškodením úradnej značky záruka stráca
platnosť.
Prevedenie 230 V smie byť zapojené výlučne
kvalifikovanou osobou.
Počítadlo obsahuje lítiovú batériu, je zakázané
ju likvidovať spolu s domácim odpadom.
Likvidácia lítiových batérii musí byť prevedená
odborným spôsobom špecializovanou firmou.
Je tiež možné výrobok k odbornej likvidácií
vrátiť výrobcovi. Dodržujte prosím zákonné
národné nariadenie pre nakladanie s lítiovými
batériami, ako i pravidlá a vyhlášky pre
balenie a dopravu nebezpečných látok.
Ochrana proti blesku nie je zabezpečená;
ochranu je potrebné zaistiť pri montáži na
mieste.
Napájaním môže byť osadené iba jedno z dvoch
príslušných miest počítadla; neodstraňujte
červenú blokovaciu klapku.

Počítadlo je nasunuté na montážnu dosku a
posunutím nahor je možné počítadlo sňať.
Obal uschovajte, aby mohlo byť počítadlo po uplynutí
doby platnosti overenia prepravované v pôvodnom
balení.
Pokiaľ počítadlo nebolo dodané s pripojenou
batériou, musí byť pri uvedení do prevádzky
nastavený
aktuálny
dátum
a
čas
(viď.
„Parametrizácia“).
Napájací zdroj 230 V zodpovedá triede ochrany II,
takže pri výmene prístroja nie je nutné odpojiť
sieťové napájanie.
Všetky káble musia byť vedené v minimálnej
vzdialenosti
300
mm
od
sieťových
a
rádiofrekvenčných káblov.
Je prípustná okolitá vlhkosť < 93 % pri 25 °C (bez
kondenzácie).
Počítadlo opustilo výrobný závod v bezchybnom
technickom stave. Overovanie, údržbu, výmenu
dielov a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaná
osoba, ktorá je oboznámená so súvisiacim rizikom.
Ďalšie technické podklady poskytuje výrobca na
vyžiadanie. Overovacie úradné značky na počítadle
Umiestnenie
a
impulzné
číslo
prietokomera s impulzným výstupom musí
odpovedať hodnotám
nastaveným
v
počítadle (viď. LOOP 2).
Servisná úroveň 2 („LOOP 2“)
V rámci servisnej úrovne 2 sa zobrazujú inštalačné
údaje.
Záhlavie úrovne … zvolený (LOOP)
Umiestnenie prietokomera na studenej
strane alebo na horúcej strane
Impulzné číslo

Všeobecné informácie
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
Stav vydania: október 2011
Pri počítadle merača tepla a počítadle
kombinovaného merača tepla/chladu sa
umiestnenie prietokomera na studenej
strane rovná miestu inštalácie vo vratnom
potrubí.
U
počítadla
merača
chladu
sa
umiestnenie prietokomera na horúcej
strane rovná miestu inštalácie vo vratnom
potrubí.
Upozornenie:
Kalorimetrické
počítadla
s
jednorázovo nastaviteľným impulzným číslom a
umiestnením prietokomera majú nasledujúce
vlastnosti:
Zmeny vyhradené

U počítadiel s jednorázovo nastaviteľným
impulzným číslom musí byť pri uvedení
počítadla do prevádzky toto impulzné číslo
nastavené tak, aby odpovedalo prietokomeru
a je treba prekontrolovať umiestnenie !
Pokiaľ nie je impulzné číslo nastavené,
počítadlo nezhromažďuje údaje o energii ani
o objeme.
Údaj o umiestnení je možné prispôsobiť a
úplne zamknúť vložením impulzného čísla.
(viď. „Parametrizácia impulzného čísla a
umiestnenie prietokomera”)
strana 1 / 6
Príklady montáže
Zapojenie prietokomera
Prietokomer je potrebné montovať na rovnakom
okruhu ako snímače teploty. Pri použití vysielaných
výstupných impulzov závislých na polarite dbajte na
správnu orientáciu. Referenčný potenciál je potrebné
zapojiť do konektora vpravo (-), kladné napätie do
konektora vľavo (+). Kábel je potrebné pripevniť k
vonkajšiemu plášťu pomocou svorky s odľahčením
ťahu. Ak má kábel tieniaci vodič, je možné izoláciu
tieniaceho vodiča pretiahnuť cez izoláciu kábla a
potom ho pripojiť pomocou svorky. Pre prierezy
2
káblov 0,5-1,5 mm (pevných alebo lankových)
možno použiť dutinkové svorky. Aby bol zachovaný
druh ochrany IP krytia, musí byť vonkajší priemer
kábla medzi 3,7 a 4,4 mm.
zelený
čierny
-
+
Zapojenie snímačov teploty
Snímače teploty musia zodpovedať údajom na štítku
počítadla.
Snímače teploty musia mať vlastné schválenie typu
a musia byť inštalované na rovnakom okruhu ako
prietokomer.
Dĺžka kábla pre snímače teploty je obmedzená na 10
m.
Pre montáž snímačov teploty môže byť potrebné
prerezať 2. a 3. priechodku zľava tak, aby presne
odpovedali prierezom káblov.
Uvoľníte veko krytu stlačením bočných západiek a
zložte ho. Pretiahnite kábel snímača prívodu zvonku
2. priechodkou a kábel snímača spiatočky 3.
priechodkou. Oba káble odizolujte podľa obrázka.
Koniec kábla snímača teploty
Pripojte snímače teploty tak podľa znázornenej
schémy zapojenia na počítadle. Dvojvodičové
zapojenie pripojte vždy na svorky 5/6 a 7/8 (aj pokiaľ
je počítadlo vybavené svorkovnicou pre 4-vodičové
zapojenie). Nie je povolené pripojovať do počítadla
tienenie kábla. Následne namontujte snímače teploty
do ponorných puzdier, guľových ventilov alebo Tkusov a zaplombujte ich proti manipulácii. Konce
snímačov musia siahať aspoň do stredu prierezu
trubky.
Znova nasaďte veko krytu a ľahkým tlakom nechajte
všetky západky zapadnúť.
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
Montáž kalorimetrického počítadla
Teplota prostredia počítadla nesmie prekročiť 55°C.
Nevystavujte počítadlo priamemu slnečnému svetlu.
Montážnu dosku možno montovať napríklad na
stenu. Počítadlo možno potom jednoducho zatlačiť
smerom dole do zaistenej polohy.
Montážna doska : pôdorys)
Montážny a servisný návod
rez
strana 2 / 6
Napájanie
Počítadlo môže byť voliteľne napájané z batérie
alebo z napájacieho sieťového modulu. Napájacie
sieťové moduly 230 V sú zaliate a zodpovedajú
triede ochrany II. Tieto napájacie moduly je možné
kedykoľvek vybrať alebo vložiť.
V štandardnom prevedení je od výrobcu
nainštalovaná batéria, ktorá nesmie byť vybratá.
Nesmie prísť do styku s vodou ani byť vystavená
teplotám vyšším než 80°C. Vybité batérie je nutné
zlikvidovať na zberných miestach na to určených.
V špeciálnom prevedení môže byť v počítadle
vložený napájací sieťový modul. U prevedenia 230 V
AC je už od výrobcu z počítadla vyvedený kábel,
ktorý musí byť pripojený k príslušnému sieťovému
napätiu. Prevedenie 24 V AC/DC je namiesto kábla
vybavené
svorkami.
Napájací sieťový modul 230 V musí byť v blízkosti
počítadla opatrený poistkou 6 A a musí byť chránený
proti neoprávnenej manipulácii.
Rok výroby je vyznačený nasledujúcim spôsobom:
Životnosť batérie je vyznačená napríklad takto:
Vloženie batérie
Štyri postranné západky veka krytu zatlačte smerom
dovnútra a zložte veko. Potom otočte štítkom proti
smeru hodinových ručičiek, pokiaľ neucítite doraz.
Presuňte zodpovedajúcim spôsobom červenú
blokovaciu klapku (ľavý priestor pre 2x „AA“ príp.
„C“, pravý priestor pre „D“ článok).
Batériu vložte náležitým spôsobom s ohľadom na
polaritu do príslušného priestoru počítadla. Štítok
otočte v smere hodinových ručičiek do východzej
polohy.


Pri prevedení 24 V AC/DC je neprípustné
použiť kábel o priereze presahujúcom
5,0...6,0 mm !
Prevedenie 230 V smie zapojiť výhradne
kvalifikovaná osoba!
Pri výmene počítadla po uplynutí platnosti overenia
iba vyberte napájací sieťový modul s káblom a
priechodkou, namontujte nové počítadlo a modul
vložte späť. Na základe zhody pre ochrannú triedu II,
nemusí byť vypnutý zdroj napätia.
Rozhranie počítadla
Počítadla UC50 sú štandardne vybavené optickým
rozhraním podľa EN 62056-21:2002. Okrem toho je
možné pre účely diaľkového odpočtu pripojiť až dva
z nasledujúcich komunikačných modulov:
 Impulzný modul (impulzy pre množstvo energie /
objem / stav prístroja / tarifný register1 / tarifný
register 2; s voľným potenciálom, odolnosť proti
nárazu)
 CL modul (pasívna 20 mA prúdová slučka podľa
EN 62056-21:2002)
 M-Bus modul G4 s FW 4.21
 M-Bus modul G4 MI s 2 impulznými vstupmi
s FW 4.21
 Analógový modul
 Rádiový modul 434 MHz
 GSM modul
 GPRS modul
 NTA/OMS modul 868 MHz
 Zigbee modul
Použitie komunikačných modulov
Do priestoru vpravo dole je možné vo výrobnom
závode inštalovať až dva komunikačné moduly.
V prípade dodatočnej inštalácii je potrebné dbať na
dodržanie ochranných antistatických opatrení.
Batérie veľkosti „AA“ a „C“ sú zaklapnuté
do príslušného držiaka.
Servisné tlačítko
(pod vekom
krytu)
V prípade leteckej dopravy počítadla musia byť
batérie typu „C“ a „D“ z počítadla vyňaté a zaslané
samostatne !
Modul 1
Montáž napájacieho sieťového modulu
Namiesto batérie je možné pripojiť aj napájací
sieťový modul (230 V s pripojeným káblom, 24 V so
svorkami). Preto dajte červenú blokovaciu klapku
doľava, aby sa uvoľnilo pravé miesto pre napájací
sieťový modul. Vytiahnite smerom nahor pravú
vonkajšiu gumovú priechodku, vytiahnite záslepku a
prevlečte pripojovací kábel modulu (pre sieťové
napätie) touto priechodkou. Modul vložte do pravého
horného rohu počítadla a priechodku s káblom opäť
zhora zasuňte. Podľa vyznačenia zapojte vodiče.
Pripojte druhý koniec vodiča (pre nízke napätie) do
konektora na doske počítadla.
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
Modul 2
Komunikačné moduly sa pripojujú pomocou 6pólového konektora bez spätného pôsobenia, takže
je kedykoľvek možná ich inštalácia alebo výmena.
Natočte komunikačný modul do požadovanej polohy,
nasaďte ho opatrne do oboch vodiacich drážok a
zasuňte.
Montážny a servisný návod
strana 3 / 6
Pre pripojenie komunikácie externým káblom
prerežte priechodku podľa príslušného prierezu
prívodného kábla. Kábel prevlečte priechodkou z
vonkajšej strany, odizolujte a pripojte. Do merača
nesmie byť pripojené tienenie žiadneho z káblov.
Tieto moduly nemajú vplyv na merania spotreby a
dajú sa preto kedykoľvek vymieňať bez toho, aby
bolo nutné porušiť úradnú značku.
Ďalšie informácie nájdete v príslušných návodoch na
použitie (priložených k počítadlu/modulu).
Povolené kombinácie modulov
Vyvolanie funkcie parametrizácie.
Stlačte servisné tlačítko po dobu cca 3s. Na displeji
sa zobrazí
.
V tomto režime sa dá pomocou servisného softwaru
prevádzať parametrizácia taríf a rýchlych impulzov.

K prepínaniu zobrazení na nasledujúce sa dá použiť
tlačítko 1.
Vyvolanie skúšobného režimu
Povolené kombinácie modulov sú uvedené v návode
Projektovanie počítadla UC50.
Parametrizácia
Pre rýchle impulzy je pri prevádzke s
batériou nutné použiť D článok.
Vyvolanie režimu parametrizácie
Návrat do normálneho režimu (manuálne)
Stlačte opakovane tlačítko 1, pokiaľ nie je zobrazený
režim „PArA“. Potom stlačte tlačítko 2.
Možné nastavenia nasledujúcich parametrov.
Západky veka
Vynulovanie maximálnych hodnôt
tlačítko 1
tlačítko 2
Montážna
plomba
LCD displej
Západky veka

Pre prístup k servisnému tlačítku je
nutné prechodne zložiť veko krytu.
Vynulovanie poruchových hodín a doby
prevádzky s prietokom
Zadanie dňa ročného odpočtu (DD, MM)
Zadanie dňa mesačného odpočtu (DD) *)
Zadanie dátumu (DD, MM, RR) *)
Zadanie času (hh, mm, ss) *)
Zadanie čísla zákazníka, 8 miest
(súčasne sekundárna adresa M-Bus)
Zadanie primárnej adresy M-Bus pre
modul 1 (0…255) *)
Zadanie primárnej adresy M-Bus pre
modul 2 (0…255) * )
Voľba prvej mod. funkcie pre modul 1
modul 1 (CE nebo C2)
Voľba druhej mod. funkcie pre modul 1 (CV
alebo CT alebo RI)
Voľba prvej mod. funkcie pre modul 2 (CE
alebo C2)
Voľba druhej mod. funkcie pre modul 2 (CV
alebo CT alebo RI)
Servisné tlačítko
Nastavenie dátumu / času
Počítadlá s napájacím sieťovým modulom alebo na
mieste namontovanou novou batériou sa môžu
spustiť priamo v menu pre nastavenie dátumu a
času.
Zadanie dátumu
Zadanie času
Návrat do normálneho režimu (manuálne)
Stlačte opakovane tlačítko 1, pokiaľ nie je zobrazená
požadovaná hodnota. Potom stlačte tlačítko 2.
Hodnotu dátumu a času zmeňte v súlade s popisom
v časti parametrizovanie.
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
Montážny a servisný návod
Nastavenie intervalu merania pre maximá:
7,5 – 15-30-60 min / 3-6-15-24 h
Impulzné číslo
Umiestnenie prietokomera (tu: na studenej
strane)
Návrat do normálneho režimu
*) Užívateľ musí dbať na to, aby boli
zadávané len zmysluplné hodnoty.
Neprebieha žiadna kontrola hodnovernosti
údajov, takže sú preberané aj „nesprávne“
hodnoty (mesiac > 12 atď.).
strana 4 / 6
Funkcie pre moduly 1 a 2 sú
ponúkané aj keď nie je vložený žiadny
modul alebo je vložený iný modul.
Týmto spôsobom sa dá previesť
parametrizácia modulov skôr, než
budú do počítadla zasunuté.
Požadovaný formát sa volí pomocou tlačítka 1 a
pomocou tlačítka 2 sa aktivuje.


Prebiehajúca parametrizácia sa dá
prerušiť opakovaným stlačením
servisného tlačítka („funkcia
escape“). V takom prípade je v
nezmenenej podobe zobrazená
posledná hodnota.
Uvedenie do prevádzky
Opäť nasaďte veko krytu a ľahkým tlakom nechajte
všetky západky zapadnúť.
Potom skontrolujte hodnovernosť zobrazených
hodnôt prietoku a teplôt.
Zaplombujte prietokomer. Zaistite montážnymi
plombami počítadlo a snímač teploty. Odpočítajte a
zaznamenajte stavy množstva energie, objem, doby
prevádzky a stav poruchových hodín.
Odporúčame vynulovať maximálne hodnoty a stav
poruchových hodín (viď. parametrizácie).
Chybové hlásenie v prípade nesprávnej inštalácie:
Snímače teploty na horúcej strane /
studenej strane boli pri inštalácii alebo pri
pripojení zamenené.
Parametrizácia impulzného čísla a
umiestnenie prietokomera
Pri prerušení prevádzky systému sa
môžu tieto hlásenia vyskytnúť, aj bez
toho aby bola inštalácia nesprávna.

UPOZORNENIE:
Vzťahuje sa len na prístroje s týmto symbolom:
Impulzné číslo je nutné nastaviť v režime
parametrizácie pred prvým použitím. Je nutné
skontrolovať správne umiestnenie prietokomera.
Umiestnenie sa dá prispôsobiť, pokiaľ neprebehlo
zadanie impulzného čísla.
Zobrazenie / priority
Zobrazenie je obmedzené na 7 údajov. Zobrazenie
na displeji sa automaticky prispôsobí parametrizácii
impulzov. Je možné zvoliť jedno z nasledujúcich
rozlíšení:
Impulzné
číslo
[l/imp]
Energia
Energia
Objem
Prietok
Výkon
[MWh]
[GJ]
[m³]
[m³/h]
[kW]
Impulzné číslo
1
0000.001
0000.001
00000.01
0000.001
00000.1
Umiestnenie prietokomera (tu: na studenej
strane)
Návrat do normálneho režimu (manuálne)
2,5
0000.001
00000.01
00000.01
0000.001
00000.1
10
00000.01
00000.01
000000.1
0000.001
00000.1
25
00000.01
000000.1
000000.1
0000.001
00000.1
Oba údaje sú uložené pri návrate do normálneho
režimu a následne sa už nedajú meniť!
100
000000.1
000000.1
0000001
00000.01
000001
250
000000.1
0000001
0000001
00000.01
000001
Zobrazenie sa automaticky odpovedajúcim
spôsobom zmení.
1000
000000.1
0000001
0000001
00000.01
000001
2500
000000.1
0000001
0000001
00000.01
000001
Parametrizovanie
Pomocou tlačítka 2 je možné postupne meniť hodnotu
blikajúcej pozície alebo vynulovať chybu alebo
maximum. Pomocou tlačítka 1 sa dá blikajúcu
nastavenú hodnotu prevziať. Potom bliká ďalšia
pozícia napravo od predchádzajúcej a je ju možné
opäť nastaviť pomocou tlačítka 2 a hodnotu prevziať
pomocou tlačítka 1. Ako potvrdenie konca riadku
displeja je krátko zobrazený symbol hviezdičky.
V
prípade
chybného
parametrizáciu opakovať.
zadania
Ukončenie parametrizácie
Režim parametrizácie sa dá ukončiť:
 stlačením tlačítka 2 pri zobrazení
 automaticky po 15 hodinách.
je
možné

Počítadlá do 2,5 l/imp. je možné
parametrizovať na kWh.
Počítadlá s 1 l/imp. je možné
parametrizovať na MJ.
Impulzné čísla podliehajú nasledujúcim pripojovacím
obmedzeniam:
Impulzné číslo
[l/imp.]
Max. výkon [MW]
Max. prietok [m³/h]
1
3,3
24
2,5
3,3
24
10
33
240
25
33
240
100
330
2400
250
330
2400
1000
330
2400
2500
330
2400
Plný rozsah funkcií zobrazenia na displeji je
podrobne opísaný v „Návode na obsluhu“ (priložený).
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
Montážny a servisný návod
strana 5 / 6
Chybové hlásenia
Merač vykonáva neustále autodiagnostiku a môže
tak zobrazovať rôzne chybové hlásenia.
 Je nutné dodržiavať všetky platné predpisy pre
použitie meračov.
Kód
Chyba
Opatrenie
chyby
DIFF
nEG
Záporná teplotná
diferencia
Kontrola / výmena snímača
teploty alebo miesta
montáže
Možnosť kombinácie s:
Prerušenie snímača
teploty na horúcej
strane
Kontrola / výmena snímača
teploty
Prerušenie snímača
teploty na studenej
strane
Kontrola / výmena snímača
teploty
F3
Porucha elektroniky
pre vyhodnocovanie
teplôt
Výmena počítadla
F4
Vybitá batéria;
problém s napájaním
Výmena batérie; kontrola
pripojenia
F5
Skrat snímača teploty
na horúcej strane
Kontrola / výmena snímača
teploty
F6
Skrat snímača teploty
na studenej strane
Kontrola / výmena snímača
teploty
F7
Porucha funkcie
internej pamäti
Výmena počítadla
F9
Chyba elektroniky
Výmena počítadla
F1
F2
Poznámky
Ultraheat / Ultracold T550 (UC50…)
 V Nemecku merače do DN25 môžu byť podľa MID
inštalované výhradne s priamo ponornými
snímačmi teploty.
 Káblová priechodka smie byť skrátená iba tak, aby
tesne priliehala ku káblu.
 Inštalujte počítadlo tak, aby do počítadla počas
prevádzky nemohla vniknúť voda.
 Montážne plomby smie odstrániť výhradne
oprávnená osoba za účelom servisu a následne
musia byť opätovne obnovené.
 Najneskôr 30 sekúnd po montáži merač
automaticky rozpozná inštalované moduly a je
pripravený na komunikáciu alebo impulzný výstup.
 Všetky aktuálne verzie návodov nájdete na
internetových stránkach www.landisgyr.com.
Montážny a servisný návod
Landis+Gyr GmbH
Humboldtstr. 64
D-90459 Nűrnberg
Nemecko
strana 6 / 6
Download

UC50… - Landis+Gyr