Oficiálny bulletin spoločnosti Scio
ako na vš
kde študovať, ako sa pripraviť, ako uspieť
Jedny prijímačky
na desiatky fakúlt
NEPREHLIADNITE
Najmä je potrebné
prihlásiť sa včas...............2
Ukážku skutočného testu
Všeobecných študijných
predpokladov
nájdete na strane..............6
Nájdete si
nás
na veľtrhu
Akademia
Stále viac slovenských vysokých škôl využíva Národné porovnávacie skúšky. S jednou skúškou sa
často môžete hlásiť na niekoľko fakúlt. Nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.
C
hcete sa tento rok hlásiť
na vysokú školu? V prijímacom konaní na niektorých vysokých školách na
Slovensku prišlo k zmenám:
stále viac ich požaduje alebo
zohľadňuje výsledky Národných porovnávacích skúšok
(NPS). To však znamená, že
prijímačková sezóna nezačína
až na jar, ale už na jeseň. A nie
je to jediná odlišnosť, s ktorou
sa tento rok môžete stretnúť.
Ak sa budete hlásiť na fakultu, či už slovenskú alebo
českú, ktorá prijíma podľa
výsledkov NPS, budete
veľmi pravdepodobne absolvovať test, týkajúci sa Všeobecných študijných predpokladov. A veľ­mi pravdepodobne
to pre vás bude celkom prvá
skúsenosť s testami tohto
typu; nejedná sa totiž o vedomostný test typu „Kto je prezident v Malawi“, na aký ste
zvyknutí zo školy. V teste budete riešiť zadania ako „prečítaj text a urči, čo sa v ňom
tvrdí“, alebo „čo hovorí vyššie
znázornený graf“? Teda logické uvažovanie, schopnosť odčítať z textu fakty či reagovať
na tabuľky, rýchla práca s jednoduchými číslami. Pre bystrých študentov je to výhoda –
na test sa v podstate nemusia
učiť, ale určitý čas na prípravu
si predsa len vyžaduje.
Prejdime však k praxi a samotnému testu. Prvá otázka
vašich tohtoročných prijímačiek znie:
Na heslo „Ako na
VŠ“ odpovedáme
zľavou
20 %
né
na prípravly
iá
r
te
ma
Od 8. do 10. októbra
prebehne v Bratislave veľtrh vzdelávania
Akademia. Okrem fakúlt
vysokých škôl, o ktoré sa
zaujímate, môžete navštíviť aj stánok Scio, kde vám
radi odpovieme na akékoľvek vaše dotazy a poradíme
s prípravou alebo prihlásením sa na skúšky.
A nezabudnite,
heslo je
„Ako na VŠ“.
→ Získajte skúšku zdarma! str. 8
Ukážka testu
1.
predTáto dohoda
základný
stavuje
vujúci
_______ upra
_ práv
všetky ______
átu.
a povinností št
formuA . dohovor –
lácie
– možB. dokument
nosti
kty
C. rámec – aspe
avky
ad
ži
D.spis – po
ky
ro
ná
–
s
E. predpi
Ste si istí, že na úvahy
o prijímačkách máte ešte
dosť času?
A. Áno, nemôžete ma spochybniť, hádžem vás do
odpadkového koša
B. Áno, tento bulletin si schovám a prečítam až zajtra
C. Celkom mi leziete na nervy, ale niečo si prečítam
D.Skvelé, vaša ponuka sa mi
práve hodí
E. Na túto otázku nedokážem
odpovedať.
Riešenie:
V prípade odpovedí A, B a E
sa pravdepodobnosť úspechu
na prijímacích pohovoroch
výrazne znižuje. Zajtra budete podľa všetkého potrebovať
polstrované steny, aby ste si
o ne bezpečne mohli búchať
hlavu.
V prípade odpovedí C
a D je vaša šanca vysoká.
Zajtra pravdepodobne nebudete mať žiaden problém
a bolestí hlavy sa obávať ne-
Prehľad
všetkých vysokých škôl,
na ktoré vedie cesta
cez NPS, nájdete na...........2
2 0 13 / 2 0 1 4
na str. 6 a 7
2.
ový
Nesúťažný film
lefestival býva dô
tie
žitý hlavne pre
h
_______, ktorýc
a
bi
tvorcovia si ro
torú
_______ na niek
áin
oskarovú nom
ciu.
je
A . filmy – náde
iny –
up
sk
e
B. diváck
zálusk
nce
C. námety – ša
bí
poty – am cie
3.
HOLD : POCTA
A . zľava : cena
tvo
B. sláva : víťazs
duh
ne
:
a
ob
or
ch
C.
t
D.vina : tres
rýša
E. ochrana : sk
4.
ELEKTRINA :
ZÁSUVKA
láda
A . televízia : ov
c
B. drevo : pe
tik
C. voda : kohú
:h
or
kt
du
ro
D.rep
2
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Čo by ste mali vedieť o NPS
Desiatky fakúlt s podobnými odbormi. Niekde sú NPS povinné, inde
znamenajú príležitosť vyhnúť sa prijímacím skúškam na fakulte. Prehľad
i požiadavky jednotlivých fakúlt k prijatiu nájdete na tejto i nasledujúcej
strane.
Vyberte si termín
a miesto
Vyberte si termín a miesto
Skúšky prebiehajú na rozdiel
od starých prijímacích skúšok na vysoké školy v šiestich
termínoch, od decembra 2013
do mája 2014. Nie všetky fakulty zohľadňujú všetky termíny konania skúšky – konkrétne podmienky nájdete na
našich webových stránkach
– vždy si však môžete vybrať
aspoň z niekoľkých možných
termínov.
Termíny v tomto školskom
roku sú nasledovné:
termín
predmety
VŠP, OŠP
7. 12. 2013 (OSP – č eská verzia
na české VŠ)
8. 2. 2014
VŠP, OŠP, ZSV, Mat
15. 3. 2014 OŠP, ZSV, Mat, Aj, Nj
12. 4. 2014 VŠP, OŠP, ZSV, Mat, Bi, Ch
8. 5. 2014
VŠP, OŠP, ZSV, Aj, Nj
31. 5. 2014 VŠP, OŠP, ZSV, Bi, Ch
VŠP – Všeobecné študijné predpoklady
OŠP – Obecné študijné predpoklady,
ZSV – Základy spoločenských vied
Mat – Matematika
Aj – Anglický jazyk
Nj – Nemecký jazyk
Bi – Biológia
Ch – Chémia
Akceptuje sa len
najlepší výsledok
Pri bežných prijímacích skúš­
kach na VŠ dosiahnete len
jeden výsledok, ktorý je dobrý, alebo zlý. V NPS môžete
dosiahnuť výsledkov niekoľko, ktoré budú celkom určite
odlišné. Počíta sa však len
najlepší z nich. Ten je následne posunutý fakulte, ktorá
ho zahrnie do prijímacieho
riadenia. Aj preto má zmysel
skúsiť NPS viackrát, zlepšenie môže byť rôzne. Najmä
v rámci skúšky VŠP nebýva
bežné, aby uchádzač dosiahol
extrémne zlepšenie, ale každé
zlepšenie môže mať v koneč-
nom dôsledku veľký význam
a môže rozhodnúť o úspechu.
Aj ke si to mnohí nemyslia,
možnosť opakovania skúšky
vedie k spravodlivejšiemu posudzovaniu znalostí a schopností uchádzačov, najmä preto, že celkom vylučuje vplyv
náhody a nervozity.
Prihláste sa on-line,
nezávisle na prihláške
na VŠ
Oproti bežným prijímacím
skúškam je rozdiel aj v prihláške na fakulty, ktoré podľa výsledkov NPS prijímajú.
Okrem prihlášky, ktorú si
podáte na vybranú školu, sa
tiež musíte prihlásiť aj k samotným NPS. Všetko prebieha elektronicky cez formulár
na www.scio.sk/nps. Vyberte
si skúšky, termíny, miesto
a ďalšie podrobnosti, odošlite
a obdržíte potvrdzujúci e-mail. Dôležité je stihnúť vami
vybraný termín skúšok. Uzávierka prihlášok býva zvyčajne dva týždne pred samotným
konaním skúšky (viď tabuľka
s termínmi).
Spolu s vašou prihláškou vám
bude zaslaný prístup do osobného profilu, v ktorom budete
NPS, SCIO
a fakulty VŠ
Národné
porovnávacie
skúšky organizuje SCIO,
súkromná spoločnosť založená v roku 1996 v Českej republike, kde je bezkonkurenčne najväčším
poskytovateľom služieb
v oblasti vzdelávania pre
všetky stupne škôl.
O využití Národných
porovnávacích
skúšok
rozhodujú samotné fakulty VŠ jednotlivo, s cieľom
skvalitnenia prijímacieho
konania a výberu uchádzačov.
mať vždy prehľad o termínoch
vašich skúšok a ich výsledkoch. Väčšine fakúlt, ktoré
NPS využívajú, na konci školského roka sami odovzdávame váš najlepší dosiahnutý
výsledok.
NPS tam, kde to máte
najbližšie
S NPS môžete ušetriť množstvo času i peňazí za dopravu
a ubytovanie. Konajú sa na
mnohých miestach na Slovensku aj v Českej republike.
Vyberte si preto miesto, ku
ktorému máte najpohodlnejší prístup a absolvujte svoje
NPS tam.
Miesto konania:
Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Martin, Michalovce,
Nitra, Poprad, Prešov, Trnava, Žilina
V Českej republike:
Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec,
Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov,
Příbram, Strakonice, Svitavy,
Sokolov, Šumperk, Tábor,
Teplice, Ústí nad Labem,
Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Ktoré fakulty
využívajú NPS?
Absolvovanie NPS je povinnou
súčasťou kritérií priameho prijímacieho riadenia. Uchádzač, ktorý si
podal prihlášku, musí miesto prijímacej skúšky povinne zložiť NPS.
VŠP / OSP = Všeobecné študijné predpoklady / Obecné študijné
predpoklady, PV = prírodné vedy,
ZSV = Základy spoločenských vied,
MAT = matematika
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Kde k NPS prizerajú
Absolvovanie NPS je nepovinné. Uchádzač sa môže rozhodnúť, či využije možnosť skladať NPS, alebo sa pokúsi o prijatie prostredníctvom iných kritérií prijímacieho riadenia
(napr. podľa prijímacej skúšky fakulty, maturitných známok
a pod.)
Banská Bystrica /
Ekonomická fakulta UMB
Bratislava /
Fakulta architektúry STU
VŠP
Architektúra a urbanizmus (Bc.) / Design výrobkov (Bc.) /
Krajinná architektúra a krajinné plánovanie (Bc.)
Popri talentových skúškach musí uchádzač zložiť aj test Všeobecných študijných predpokladov, v niektorom z termínov
7.12.2013 a 8.2.2014.
POZOR: uzávierka prihlášok na fakultu už 30. 11. 2013
Bratislava /
Farmaceutická fakulta UK
VŠP, PV
Farmácia (Mgr.) / Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Bc.)
Test VŠP bude mať v celkovom hodnotení váhu 20 % a test
PV 80 %. Uchádzači o štúdium odboru Zdravotnícke a diagnostické pomôcky musia zložiť iba test VŠP. Fakulta poskytne
každému uchádzačovi poukaz na skúšku zdarma.
Košice /
Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie
VŠP
všetky Bc. / Produkčné zdravie zvierat a ochrana ŽP (nav.
Mgr.) / Trh a kvalita potravín (nav. Mgr)
Fakulta poskytne každému uchádzačovi poukaz na jednu
skúšku zdarma.
NPS pre zmyslovo
postihnutých:
Centrum podpory
študentov so
špecifickými
potrebami, Bratislava;
Bezbariérové centrum,
Košice
Košice / Prírodovedecká
fakulta UPJŠ
NPS pre telesne
postihnutých:
Na bežných miestach konania
s bezbariérovým prístupom.
Trnava / Fakulta
sociálnych vied UCM
VŠP / OSP / MAT
všetky Bc.
Absolventi SOŠ musia absolvovať skúšku VŠP. Pre absolventov gymnázií je skúška dobrovoľná a môže nahradiť priemer známok na SŠ. Skúška MAT je dobrovoľná pre všetkých
uchádzačov a môže nahradiť známku z maturitního predmetu podľa profilu študijného programu.
VŠP / OSP (povinné)
ZSV (nepovinné)
všetky Bc.
Fakulta poskytne každému uchádzačovi poukaz na jednu
skúšku zdarma – poukaz sa vzťahuje iba na slovenskú verziu
testu (VŠP). Nevzťahuje sa na českú verziu testu (OSP). Bez
povinného zloženia skúšky VŠP budú prijatí uchádzači, ktorí
dosiahnu v teste ZSV percentil 65 a viac.
VŠP / OSP
Cestovný ruch (Bc.) / Ekonomika a manažment podniku (Bc.) / Financie, bankovníctvo a investovanie (Bc.) / Regionálny rozvoj a verejná správa (Bc.) / Verejná ekonomika a služby (Bc.)
Automaticki budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 75 a viac.
Banská Bystrica /
Fakulta humanitných vied UMB
Kde sú NPS povinné
3
AJ
Anglický jazyk a literatúra (Bc.) / Anglický jazyk a kultúra – prekladateľstvo
(Bc.) / Tlmočníctvo a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc.)
Automaticki budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 85 a viac.
Bratislava / Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK
AJ / VŠP / OSP
Európske štúdiá (Bc.) / Sociálna a pracovná psychológia (Bc.) / Sociálna antropológia (Bc.) / Aplikovaná ekonómia (Bc.)
Tí uchádzači, ktorí nemajú externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka
majú možnosť vykonať NPS z AJ.
Uchadzači, ktorí maturovali na zahraničnej SŠ (napr. ČR) nemusia absolvovať
prijímaciu skúšku fakulty ak v teste OSP dosiahnu percentil 80 a viac.
Bratislava / Fakulta informatiky
a informačních technológií STU
MAT
Informatika (Bc.) / Počítačové a komunikačné systémy a siete (Bc.)
Dobrý výsledok z testu z matematiky môže znamenať prijatie. Viac na www.
fiit.stuba.sk.
Bratislava / Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK
MAT
Nitra /
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
VŠP
všetky (Bc.)
Uchádzač, ktorý dosiane percentil 60 a viacej získa k bonifikácii za výsledky na
SŠ dalších 30 bodov.
Prešov / Fakulta manažmentu PU
VŠP / OSP
Manažment (Bc.) / Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (Bc.) / Environmentálny manažment (Bc.)
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste VŠP dosiahnu percentil 65 a viac.
Prešov / Fakulta humanitných
a prírodných vied PU
VŠP / OSP
Biológia (Bc.) / Ekológia (Bc.) / Geografía v regionálnom rozvoji (Bc.)
všetky Bc.
Dobrý výsledok z testu z matematiky môže znamenať prijatie. Viacej na www.
fmph.uniba.sk.
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste VŠP dosiahnu percentil 70 a viac, v prípade odboru Geografia v regionálnom rozvoji percentil 75
a viac.
Košice / Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Prešov /
Fakulta zdravotníckych odborov PU
VŠP / OSP / MAT
všetky Bc.
Viď prehľad „NPS sú povinné…“
Nitra /
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
VŠP / OSP
Ekonomika podniku (Bc.) / Ekonomika a manažment agrosektoru (Bc.) / Manažment podniku (Bc.) / Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
(Bc.) / Kvantitatívne metódy v ekonómii (Bc.) / Obchodné podnikanie (Bc.) /
Účtovníctvo (Bc.)
Automaticki budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 75 a viac.
Nitra / Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva UKF
VŠP / AJ / NJ / BIO
Ošetrovateľstvo (Bc.) / Psychológia (Bc.) / Sociálna práca (Bc.) / Sociálne služby a poradenstvo (Bc.) / Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.)
Vybranú škúšku je možné uplatniť ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (AJ, NJ, BIO) alebo za externú časť maturitnej skúšky
(VŠP). Viac na www.fsvaz.ukf.sk.
VŠP
všetky Bc.
Bez povinnosti vykonať písemnú časť prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v teste VŠP dosiahnu percentil 50 a viac.
Žilina /
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
VŠP / OSP / MAT
Manažment (Bc.) / Informatika (Bc.) / Počítačové inžinierstvo (Bc.)
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 70
a viac.
Žilina /
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
VŠP / OSP / MAT
Bezpečnostný manažment (Bc.) / Krízový manažment (Bc.) / Záchranné služby
(Bc.)
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v testoch VŠP alebo MAT
dosiahnu percentil 70 a viac.
2
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Čo by ste mali vedieť o NPS
Desiatky fakúlt s podobnými odbormi. Niekde sú NPS povinné, inde
znamenajú príležitosť vyhnúť sa prijímacím skúškam na fakulte. Prehľad
i požiadavky jednotlivých fakúlt k prijatiu nájdete na tejto i nasledujúcej
strane.
Vyberte si termín
a miesto
Vyberte si termín a miesto
Skúšky prebiehajú na rozdiel
od starých prijímacích skúšok na vysoké školy v šiestich
termínoch, od decembra 2013
do mája 2014. Nie všetky fakulty zohľadňujú všetky termíny konania skúšky – konkrétne podmienky nájdete na
našich webových stránkach
– vždy si však môžete vybrať
aspoň z niekoľkých možných
termínov.
Termíny v tomto školskom
roku sú nasledovné:
termín
predmety
VŠP, OŠP
7. 12. 2013 (OSP – č eská verzia
na české VŠ)
8. 2. 2014
VŠP, OŠP, ZSV, Mat
15. 3. 2014 OŠP, ZSV, Mat, Aj, Nj
12. 4. 2014 VŠP, OŠP, ZSV, Mat, Bi, Ch
8. 5. 2014
VŠP, OŠP, ZSV, Aj, Nj
31. 5. 2014 VŠP, OŠP, ZSV, Bi, Ch
VŠP – Všeobecné študijné predpoklady
OŠP – Obecné študijné predpoklady,
ZSV – Základy spoločenských vied
Mat – Matematika
Aj – Anglický jazyk
Nj – Nemecký jazyk
Bi – Biológia
Ch – Chémia
Akceptuje sa len
najlepší výsledok
Pri bežných prijímacích skúš­
kach na VŠ dosiahnete len
jeden výsledok, ktorý je dobrý, alebo zlý. V NPS môžete
dosiahnuť výsledkov niekoľko, ktoré budú celkom určite
odlišné. Počíta sa však len
najlepší z nich. Ten je následne posunutý fakulte, ktorá
ho zahrnie do prijímacieho
riadenia. Aj preto má zmysel
skúsiť NPS viackrát, zlepšenie môže byť rôzne. Najmä
v rámci skúšky VŠP nebýva
bežné, aby uchádzač dosiahol
extrémne zlepšenie, ale každé
zlepšenie môže mať v koneč-
nom dôsledku veľký význam
a môže rozhodnúť o úspechu.
Aj ke si to mnohí nemyslia,
možnosť opakovania skúšky
vedie k spravodlivejšiemu posudzovaniu znalostí a schopností uchádzačov, najmä preto, že celkom vylučuje vplyv
náhody a nervozity.
Prihláste sa on-line,
nezávisle na prihláške
na VŠ
Oproti bežným prijímacím
skúškam je rozdiel aj v prihláške na fakulty, ktoré podľa výsledkov NPS prijímajú.
Okrem prihlášky, ktorú si
podáte na vybranú školu, sa
tiež musíte prihlásiť aj k samotným NPS. Všetko prebieha elektronicky cez formulár
na www.scio.sk/nps. Vyberte
si skúšky, termíny, miesto
a ďalšie podrobnosti, odošlite
a obdržíte potvrdzujúci e-mail. Dôležité je stihnúť vami
vybraný termín skúšok. Uzávierka prihlášok býva zvyčajne dva týždne pred samotným
konaním skúšky (viď tabuľka
s termínmi).
Spolu s vašou prihláškou vám
bude zaslaný prístup do osobného profilu, v ktorom budete
NPS, SCIO
a fakulty VŠ
Národné
porovnávacie
skúšky organizuje SCIO,
súkromná spoločnosť založená v roku 1996 v Českej republike, kde je bezkonkurenčne najväčším
poskytovateľom služieb
v oblasti vzdelávania pre
všetky stupne škôl.
O využití Národných
porovnávacích
skúšok
rozhodujú samotné fakulty VŠ jednotlivo, s cieľom
skvalitnenia prijímacieho
konania a výberu uchádzačov.
mať vždy prehľad o termínoch
vašich skúšok a ich výsledkoch. Väčšine fakúlt, ktoré
NPS využívajú, na konci školského roka sami odovzdávame váš najlepší dosiahnutý
výsledok.
NPS tam, kde to máte
najbližšie
S NPS môžete ušetriť množstvo času i peňazí za dopravu
a ubytovanie. Konajú sa na
mnohých miestach na Slovensku aj v Českej republike.
Vyberte si preto miesto, ku
ktorému máte najpohodlnejší prístup a absolvujte svoje
NPS tam.
Miesto konania:
Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Martin, Michalovce,
Nitra, Poprad, Prešov, Trnava, Žilina
V Českej republike:
Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec,
Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov,
Příbram, Strakonice, Svitavy,
Sokolov, Šumperk, Tábor,
Teplice, Ústí nad Labem,
Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Ktoré fakulty
využívajú NPS?
Absolvovanie NPS je povinnou
súčasťou kritérií priameho prijímacieho riadenia. Uchádzač, ktorý si
podal prihlášku, musí miesto prijímacej skúšky povinne zložiť NPS.
VŠP / OSP = Všeobecné študijné predpoklady / Obecné študijné
predpoklady, PV = prírodné vedy,
ZSV = Základy spoločenských vied,
MAT = matematika
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Kde k NPS prizerajú
Absolvovanie NPS je nepovinné. Uchádzač sa môže rozhodnúť, či využije možnosť skladať NPS, alebo sa pokúsi o prijatie prostredníctvom iných kritérií prijímacieho riadenia
(napr. podľa prijímacej skúšky fakulty, maturitných známok
a pod.)
Banská Bystrica /
Ekonomická fakulta UMB
Bratislava /
Fakulta architektúry STU
VŠP
Architektúra a urbanizmus (Bc.) / Design výrobkov (Bc.) /
Krajinná architektúra a krajinné plánovanie (Bc.)
Popri talentových skúškach musí uchádzač zložiť aj test Všeobecných študijných predpokladov, v niektorom z termínov
7.12.2013 a 8.2.2014.
POZOR: uzávierka prihlášok na fakultu už 30. 11. 2013
Bratislava /
Farmaceutická fakulta UK
VŠP, PV
Farmácia (Mgr.) / Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Bc.)
Test VŠP bude mať v celkovom hodnotení váhu 20 % a test
PV 80 %. Uchádzači o štúdium odboru Zdravotnícke a diagnostické pomôcky musia zložiť iba test VŠP. Fakulta poskytne
každému uchádzačovi poukaz na skúšku zdarma.
Košice /
Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie
VŠP
všetky Bc. / Produkčné zdravie zvierat a ochrana ŽP (nav.
Mgr.) / Trh a kvalita potravín (nav. Mgr)
Fakulta poskytne každému uchádzačovi poukaz na jednu
skúšku zdarma.
NPS pre zmyslovo
postihnutých:
Centrum podpory
študentov so
špecifickými
potrebami, Bratislava;
Bezbariérové centrum,
Košice
Košice / Prírodovedecká
fakulta UPJŠ
NPS pre telesne
postihnutých:
Na bežných miestach konania
s bezbariérovým prístupom.
Trnava / Fakulta
sociálnych vied UCM
VŠP / OSP / MAT
všetky Bc.
Absolventi SOŠ musia absolvovať skúšku VŠP. Pre absolventov gymnázií je skúška dobrovoľná a môže nahradiť priemer známok na SŠ. Skúška MAT je dobrovoľná pre všetkých
uchádzačov a môže nahradiť známku z maturitního predmetu podľa profilu študijného programu.
VŠP / OSP (povinné)
ZSV (nepovinné)
všetky Bc.
Fakulta poskytne každému uchádzačovi poukaz na jednu
skúšku zdarma – poukaz sa vzťahuje iba na slovenskú verziu
testu (VŠP). Nevzťahuje sa na českú verziu testu (OSP). Bez
povinného zloženia skúšky VŠP budú prijatí uchádzači, ktorí
dosiahnu v teste ZSV percentil 65 a viac.
VŠP / OSP
Cestovný ruch (Bc.) / Ekonomika a manažment podniku (Bc.) / Financie, bankovníctvo a investovanie (Bc.) / Regionálny rozvoj a verejná správa (Bc.) / Verejná ekonomika a služby (Bc.)
Automaticki budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 75 a viac.
Banská Bystrica /
Fakulta humanitných vied UMB
Kde sú NPS povinné
3
AJ
Anglický jazyk a literatúra (Bc.) / Anglický jazyk a kultúra – prekladateľstvo
(Bc.) / Tlmočníctvo a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc.)
Automaticki budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 85 a viac.
Bratislava / Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK
AJ / VŠP / OSP
Európske štúdiá (Bc.) / Sociálna a pracovná psychológia (Bc.) / Sociálna antropológia (Bc.) / Aplikovaná ekonómia (Bc.)
Tí uchádzači, ktorí nemajú externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka
majú možnosť vykonať NPS z AJ.
Uchadzači, ktorí maturovali na zahraničnej SŠ (napr. ČR) nemusia absolvovať
prijímaciu skúšku fakulty ak v teste OSP dosiahnu percentil 80 a viac.
Bratislava / Fakulta informatiky
a informačních technológií STU
MAT
Informatika (Bc.) / Počítačové a komunikačné systémy a siete (Bc.)
Dobrý výsledok z testu z matematiky môže znamenať prijatie. Viac na www.
fiit.stuba.sk.
Bratislava / Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK
MAT
Nitra /
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
VŠP
všetky (Bc.)
Uchádzač, ktorý dosiane percentil 60 a viacej získa k bonifikácii za výsledky na
SŠ dalších 30 bodov.
Prešov / Fakulta manažmentu PU
VŠP / OSP
Manažment (Bc.) / Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (Bc.) / Environmentálny manažment (Bc.)
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste VŠP dosiahnu percentil 65 a viac.
Prešov / Fakulta humanitných
a prírodných vied PU
VŠP / OSP
Biológia (Bc.) / Ekológia (Bc.) / Geografía v regionálnom rozvoji (Bc.)
všetky Bc.
Dobrý výsledok z testu z matematiky môže znamenať prijatie. Viacej na www.
fmph.uniba.sk.
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste VŠP dosiahnu percentil 70 a viac, v prípade odboru Geografia v regionálnom rozvoji percentil 75
a viac.
Košice / Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Prešov /
Fakulta zdravotníckych odborov PU
VŠP / OSP / MAT
všetky Bc.
Viď prehľad „NPS sú povinné…“
Nitra /
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
VŠP / OSP
Ekonomika podniku (Bc.) / Ekonomika a manažment agrosektoru (Bc.) / Manažment podniku (Bc.) / Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
(Bc.) / Kvantitatívne metódy v ekonómii (Bc.) / Obchodné podnikanie (Bc.) /
Účtovníctvo (Bc.)
Automaticki budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 75 a viac.
Nitra / Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva UKF
VŠP / AJ / NJ / BIO
Ošetrovateľstvo (Bc.) / Psychológia (Bc.) / Sociálna práca (Bc.) / Sociálne služby a poradenstvo (Bc.) / Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.)
Vybranú škúšku je možné uplatniť ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (AJ, NJ, BIO) alebo za externú časť maturitnej skúšky
(VŠP). Viac na www.fsvaz.ukf.sk.
VŠP
všetky Bc.
Bez povinnosti vykonať písemnú časť prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v teste VŠP dosiahnu percentil 50 a viac.
Žilina /
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
VŠP / OSP / MAT
Manažment (Bc.) / Informatika (Bc.) / Počítačové inžinierstvo (Bc.)
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu percentil 70
a viac.
Žilina /
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
VŠP / OSP / MAT
Bezpečnostný manažment (Bc.) / Krízový manažment (Bc.) / Záchranné služby
(Bc.)
K štúdiu budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v testoch VŠP alebo MAT
dosiahnu percentil 70 a viac.
4
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Chyby v prijímacích skúškach vám môžu
pomôcť k prijatiu
Mali by ste však vedieť, čo hľadať a ako. Tento manuál vás to naučí.
Vzor žiadosti o odvolaní dobre uchovajte. Obavy z neprijatia? Nič nie je stratené!
Trocha teórie
a paragrafov
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium nemá predpísanú formu
a je možné ju podať aj formou
neformálneho listu, ktorý
však musí byť vlastnoručne
podpísaný. Žiadosť sa podáva
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal (teda obvykle dekanovi),
v lehote 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Toto rozhodnutie bude
zmenené, ak bolo vydané
v rozpore so zákonom, alebo
ak došlo k porušeniu vopred
vyhlásených kritérií alebo
podmienok (podľa zákona č.
131/2002 Z. z., o vysokých
školách § 57 ods. 1) alebo ak
došlo k administratívnemu
nedopatreniu. Inak žiadosť
bude zamietnutá a pôvodné
rozhodnutie bude potvrdené.
To však neznamená, že škola nemôže vyhovieť aj žiadosti,
ktorá nie je odôvodnená, alebo
keď uchádzač nemôže uvedené
skutočnosti preukázať. Na niektorých školách vyhovejú žiadosti o preskúmanie napríklad
aj v prípade, že sa v prvom termíne zapíše málo študentov.
Podaním odvolania dávate totiž zároveň najavo, že o prijatie
na fakultu naozaj stojíte.
POZOR: Ak ste podali
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, je nutné, aby sa
dekan (či rektor) v rozhodnutí
vyrovnal so všetkými vašimi
tvrdeniami, t. j. musia v ňom
byť uvedené všetky dôvody,
o ktoré sa rozhodnutie opiera.
Inak je, vo veci neprijatia na
štúdium, rozhodnutie spôsobilé byť zrušené pri súdnom
preskúmaní. Súd žalobou
napadnuté rozhodnutie zruší
pre nepreskúmateľnosť spočívajúcu v nedostatku dôvodov,
a to bez ohľadu na žalobné
námietky. Tzn., že v reakcii na
vašu žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia nemôže škola
uviesť iba všeobecnú frázu
dajte si na základe zákona č.
211 /2000 Z. z., o slobodnom
prístupe k informáciám, zadanie testu z predchádzajúceho
roka. Podľa tohto zákona je
inštitúcia, na ktorú sa zákon
vzťahuje, povinná poskytnúť
všetky informácie, ktoré má
k dispozícii, okrem informácií, ktoré sa týkajú: osobnosti
a súkromia fyzickej osoby,
utajovanej skutočnosti, bankového tajomstva, daňového
tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo
alebo obchodné tajomstvo.
v zmysle „vaša žiadosť sa zamieta, pretože nebolo zistené
porušenie zákona ani vnútorných predpisov“, ale musia
v nej byť uvedené konkrétne
dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti alebo k zmene
rozhodnutia (napr. ak budete
namietať diskrimináciu z dôvodu rozdielnej náročnosti
variantov testu, musí byť v reakcii na vašu žiadosť jasne
doložené, že varianty nevykazovali rozdielnu náročnosť).
Najčastejšie chyby,
ktoré je možné
jednoducho odhaliť
Chyby v testoch
Bezchybný test je skôr výnimkou. Môže ísť o chyby vecné,
obsahové, chyby v správnom
riešení, chyby technického
charakteru (napr. neviditeľný text alebo obrázok) alebo
skrátka úloha nie je dostatočne jednoznačne formulovaná a teda nie je možné jednoznačne určiť riešenie. Podľa
zákona má uchádzač právo
nahliadnuť do všetkých svojich materiálov, vrátane zadaní testov. Testy môžete ofotiť
alebo z nich urobiť opis. Ak sa
tomu fakulta bráni, tak jedná
v rozpore so zákonom (zákon
č. 131/2002 Z. z., o vysokých
školách, § 58 ods. 11). Pozor!
Nezabudnite, že na podanie
žiadosti o prešetrenie máte
iba 8 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí!
Neregulárny priebeh
Nebol dodržaný vopred stanovený čas skúšky? Videli
ste niekoho opisovať alebo
používať mobil? Bol v učebni
behom testu ruch? Odchádzal niekto behom skúšky?
Podobné nezrovnalosti nie sú
ojedinelé. Ak príde k podobným porušeniam v priebehu
skúšky, je dobré sa rovno na
konci skúšky s ďalšími účastníkmi dohodnúť, že podáte
žiadosť o preskúmanie a to
v žiadosti uvediete. Ak vás
totiž niekoľko uvedie rovnakú námietku, nemôže sa už
fakulta odvolať na svedectvo
napr. dozoru v učebni (ktorý
najskôr bude tvrdiť niečo iné).
Nie je to potom tvrdenie proti
tvrdeniu.
Chyby vo vyhodnotení
Niekedy sa stáva, že dôjde
k chybnému vyhodnoteniu
testu, nie je započítaná odpoveď a podobne. Podľa zákona
(č. 131/2002 Z. Z., o vysokých
školách, §57 od. 5 „fakulta
zverejní (…) formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov.“
A vedľa toho ods. 2: „podmienky určené vysokou školou na
prijatie na štúdium (…) nesmú
z hľadiska obsahu vedomostí
prekročiť obsah úplného stredného vzdelania.“ Najmä v testoch všeobecného prehľadu
sa niekedy stáva, že obsahujú
úlohy, ktoré sú mimo rámec
stredoškolského učiva. Vyžia-
Známky zo strednej školy
– subjektívne kritérium
Asi každý môže z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že známkovanie na stredných školách je
veľmi subjektívne a každá škola má na svojich študentov iné
nároky, a to aj pri ich hodnotení. Mnohé fakulty zostavujú
poradie práve na základe známok zo strednej školy a niektoré fakulty na základe tohto
kritéria dokonca znevýhodňujú uchádzačov niektorých typov škôl. Ich priemer známok
prenásobia nevýhodným koeficientom. To je priamo v rozpore so zákonom č. 131/2002,
Z. z., o vysokých školách, §
55 ods. 2: „Práva ustanovené
týmto zákonom sa zaručujú
rovnako všetkým uchádzačom
a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom (…).“
Kurzy konané fakultou
len v sídle fakulty
Mnohé fakulty organizujú
prezenčné prípravné kurzy na
svoje prijímacie skúšky. Opäť
je v tomto prípade možné
uplatniť zákon č. 131/2002,
Z. z., o vysokých školách, § 55
ods. 2, kde je uvedené: „Práva
ustanovené týmto zákonom
sa zaručujú rovnako všetkým
uchádzačom a študentom
v súlade so zásadou rovnaké-
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
ho zaobchádzania vo vzdelaní
(…)“. Nemožno pritom pochybovať o tom, že uchádzači
zo vzdialenejších regiónov sú
silne handicapovaní, a to najmä z finančných a časových
dôvodov.
aj o ich vyhodnotení. Na webovej stránke www.scio.sk/
nps nájdete ukážkové zadanie
k všetkým testom. Vo svojom
osobnom profile potom bezprostredne po skúškach zadanie skúšok aj vaše záznamové
archy.
prebiehala inak. Myslí sa dokonca aj na ľavákov, ktorí sú
usadení tak, aby sa pri písaní
testu nerušili so susedom.
5
dekanovi ………. <fakulty>
<univerzita>
<adresa>
Ako vidia NPS študenti?
Je to zaujímavé – človek príde na prijímačky, ja konkrétne do Bratislavy,
a stane sa súčasťou dobre zorganizovaného systému, čo je však
len začiatok. Administrátori vám
podrobne vysvetlia pravidlá. Máte
pocit, že tu nemôže jestvovať žiaden
podvod – všetko je riadne ošetrené.
Po skončení testov som sa pripojila na internet, kde som
ihneď našla zadania a odpovede, takže som vedela, ako som
asi dopadla. Už po niekoľkých dňoch boli zverejnené predbežné výsledky. A čo bolo pre mňa asi najväčším prekvapením?
Keď som do systému mohla vložiť nejakú námietku na úlohu,
ktorá sa mi zdala nesprávna. Všetko prehodnotila porota. Je
to veľmi dobrý spôsob komunikácie medzi účastníkmi a tvorcami testov. Obdivujem individuálnu analýzu, ktorá mi ukázala moje predbežné umiestnenie na jednotlivých fakultách.
NPS naozaj dokážu odhaliť čo v človeku je po inteligenčnej
i vedomostnej stránke. Je naozaj úžasné , že existuje viacero
termínov, pretože človek má chuť sa zlepšovať, učiť sa a dať do
toho všetko. Bola som aj na iných prijímačkách, ale nikde mi
nedovolili odvolať sa na niektorú z úloh, ktorá sa mi nezdala
byť správna či jasná. Môj názor je, že je potrebné zistiť najmä logiku a ďalšie schopnosti daného človeka. Človek môže
uspieť, len musí chcieť. Je pravdou, že keby bolo aj na slovenských školách NPS, dala by som si tam prihlášku, pretože ma
neláka učiť sa 5000 otázok takmer naspamäť, aby som sa dostala na školu. O to viac oceňujem NPS.
Vec: Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na vysokoškolské štúdium
v akademickom roku 2013/2014 na … (názov fakulty)
Romana Tkáčová, bývalá študentka Gymnázia v Novákoch, hlásila sa na UK Bratislava, Právnickou f. UK Praha, FSS MU v Brne, Právnickou f. UP v Olomouci
Pripravený vzor žiadosti
o odvolanie nájdete na www.
scio.sk/preskúmanie
NPS – transparentné
a objektívne
Národné
porovnávacie
skúšky naopak všetkým zmieneným neduhom predchádzajú. Uchádzači sú vopred veľmi
podrobne informovaní o podmienkach a priebehu skúšok
Priebeh skúšok
Skúšky prebiehajú na všetkých miestach v rovnaký okamih. Administrátori skúšok
majú veľmi striktné pokyny, ako postupovať. Skúšky
teda prebiehajú na všetkých
miestach celkom identicky.
Nemôže sa teda stať, že by
niektorí uchádzači boli poškodení, pretože by skúška
Vyhodnotenie skúšok
Už pri vývoji testu sa dbá na
to, aby všetky verzie testu
behom roka mali čo najidentickejší stupeň obtiažnosti.
Samozrejme je prakticky
nereálne dosiahnuť celkom
totožný stupeň obtiažnosti.
Preto je vyhodnotenie prevedené formou tzv. percentilu
(percentil udáva aké percento uchádzačov som predstihol). Ten stiera rozdiely
v rôznom stupni obtiažnosti
testu. V prípade testu VŠP
Ako napísať odvolanie
<meno a priezvisko uchádzača>
<adresa uchádzača>
I.
Podľa ustanovenia § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na názov fakulty,
študijný program.
prebieha aj tzv. harmonizácia,
ktorá stiera aj rozdiely medzi
rôznou kvalitou testovaných
v rôznych termínoch (neplatí
teda, že kto je v skupine bystrejších, má nižšie šance).
žiadam o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí
dekana <fakulty> <univerzity> v <mesto> zo dňa …….. , č. k. …..……, ktorým som nebol/a prijatý/á na štúdium.
II.
Žiadosť uvedenú v článku I. tohto podania odôvodňujem takto:
1.
2.
Tu uvediete dôvody
……
III.
S ohľadom na hore uvedené preto navrhujem, aby dekan <fakulty> <univerzity> v <mesto>
tejto odôvodnenej žiadosti vyhovel a svoje Rozhodnutie zo dňa …….. , č. k. …… / ……, zmenil
a rozhodol o mojom prijatí na štúdium, prípadne, aby túto žiadosť odovzdal na rozhodnutie
rektorovi <univerzity>. Pre tento prípad navrhujem, aby rektor rozhodnutie dekana zmenil
a rozhodol o mojom prijatí na štúdium.
<meno a podpis uchádzača>
V ………… dňa ……..
Prílohy: Doklady, vysvedčenia, fotografie, posudky a pod. preukazujúce uvedené dôvody; Kópia maturitného vysvedčenia
Voľba miesta i termínu
Každý si môže zvoliť miesto
konania skúšky tak, aby to nemal ďaleko a aby sa ku skúške
mohol dostaviť bez zbytočného stresu. Je tiež možné
zvoliť si podľa potreby termín
skúšky – prebiehajú opakovane behom školského roka.
A nielen to! Pokiaľ účastník
nie je s výsledkom skúšky spokojný, môže ju opakovať a pokúsiť sa o opravu. Fakulte je
následne odovzdaný najlepsí
možný výsledok behom školského roka.
Námietky voči testom –
verejná oponentúra
Bezprostredne po skúškach
nájdu účastníci zadanie testu
vo svojom osobnom profile na
www.scio.sk. Nasleduje tzv.
verejná oponentúra, v rám-
ci ktorej možno namietať
správnosť či jednoznačnosť
úloh a ich správnych riešení.
Po skončení verejnej oponentúry vznesené námietky
posúdi nezávislá odborná komisia, zložená z odborníkov
a predstaviteľov VŠ. Pokiaľ
uzná niektorú námietku ako
oprávnenú, bude úloha vyradená z vyhodnotenia všetkým
účastníkom testu. V konečnom výsledku teda nie je žiaden účastník zvýhodnený ani
poškodený.
Námietky voči priebehu
Ihneď po skúške majú všetci účastníci možnosť vzniesť
námietku k priebehu skúšky.
Pokiaľ sa účastník cíti poškodený, napr. kvôli veľkému
hluku behom skúšok alebo
preto, že došlo k neštandardným udalostiam, môže to ihneď zaznamenať do protokolu
a môže požiadať o opakovanie
skúšky. Pokiaľ námietka bude
považovaná za oprávnenú,
bude možné skúšku – pochopiteľne bezplatne – opakovať.
4
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Chyby v prijímacích skúškach vám môžu
pomôcť k prijatiu
Mali by ste však vedieť, čo hľadať a ako. Tento manuál vás to naučí.
Vzor žiadosti o odvolaní dobre uchovajte. Obavy z neprijatia? Nič nie je stratené!
Trocha teórie
a paragrafov
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium nemá predpísanú formu
a je možné ju podať aj formou
neformálneho listu, ktorý
však musí byť vlastnoručne
podpísaný. Žiadosť sa podáva
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal (teda obvykle dekanovi),
v lehote 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Toto rozhodnutie bude
zmenené, ak bolo vydané
v rozpore so zákonom, alebo
ak došlo k porušeniu vopred
vyhlásených kritérií alebo
podmienok (podľa zákona č.
131/2002 Z. z., o vysokých
školách § 57 ods. 1) alebo ak
došlo k administratívnemu
nedopatreniu. Inak žiadosť
bude zamietnutá a pôvodné
rozhodnutie bude potvrdené.
To však neznamená, že škola nemôže vyhovieť aj žiadosti,
ktorá nie je odôvodnená, alebo
keď uchádzač nemôže uvedené
skutočnosti preukázať. Na niektorých školách vyhovejú žiadosti o preskúmanie napríklad
aj v prípade, že sa v prvom termíne zapíše málo študentov.
Podaním odvolania dávate totiž zároveň najavo, že o prijatie
na fakultu naozaj stojíte.
POZOR: Ak ste podali
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, je nutné, aby sa
dekan (či rektor) v rozhodnutí
vyrovnal so všetkými vašimi
tvrdeniami, t. j. musia v ňom
byť uvedené všetky dôvody,
o ktoré sa rozhodnutie opiera.
Inak je, vo veci neprijatia na
štúdium, rozhodnutie spôsobilé byť zrušené pri súdnom
preskúmaní. Súd žalobou
napadnuté rozhodnutie zruší
pre nepreskúmateľnosť spočívajúcu v nedostatku dôvodov,
a to bez ohľadu na žalobné
námietky. Tzn., že v reakcii na
vašu žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia nemôže škola
uviesť iba všeobecnú frázu
dajte si na základe zákona č.
211 /2000 Z. z., o slobodnom
prístupe k informáciám, zadanie testu z predchádzajúceho
roka. Podľa tohto zákona je
inštitúcia, na ktorú sa zákon
vzťahuje, povinná poskytnúť
všetky informácie, ktoré má
k dispozícii, okrem informácií, ktoré sa týkajú: osobnosti
a súkromia fyzickej osoby,
utajovanej skutočnosti, bankového tajomstva, daňového
tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo
alebo obchodné tajomstvo.
v zmysle „vaša žiadosť sa zamieta, pretože nebolo zistené
porušenie zákona ani vnútorných predpisov“, ale musia
v nej byť uvedené konkrétne
dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti alebo k zmene
rozhodnutia (napr. ak budete
namietať diskrimináciu z dôvodu rozdielnej náročnosti
variantov testu, musí byť v reakcii na vašu žiadosť jasne
doložené, že varianty nevykazovali rozdielnu náročnosť).
Najčastejšie chyby,
ktoré je možné
jednoducho odhaliť
Chyby v testoch
Bezchybný test je skôr výnimkou. Môže ísť o chyby vecné,
obsahové, chyby v správnom
riešení, chyby technického
charakteru (napr. neviditeľný text alebo obrázok) alebo
skrátka úloha nie je dostatočne jednoznačne formulovaná a teda nie je možné jednoznačne určiť riešenie. Podľa
zákona má uchádzač právo
nahliadnuť do všetkých svojich materiálov, vrátane zadaní testov. Testy môžete ofotiť
alebo z nich urobiť opis. Ak sa
tomu fakulta bráni, tak jedná
v rozpore so zákonom (zákon
č. 131/2002 Z. z., o vysokých
školách, § 58 ods. 11). Pozor!
Nezabudnite, že na podanie
žiadosti o prešetrenie máte
iba 8 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí!
Neregulárny priebeh
Nebol dodržaný vopred stanovený čas skúšky? Videli
ste niekoho opisovať alebo
používať mobil? Bol v učebni
behom testu ruch? Odchádzal niekto behom skúšky?
Podobné nezrovnalosti nie sú
ojedinelé. Ak príde k podobným porušeniam v priebehu
skúšky, je dobré sa rovno na
konci skúšky s ďalšími účastníkmi dohodnúť, že podáte
žiadosť o preskúmanie a to
v žiadosti uvediete. Ak vás
totiž niekoľko uvedie rovnakú námietku, nemôže sa už
fakulta odvolať na svedectvo
napr. dozoru v učebni (ktorý
najskôr bude tvrdiť niečo iné).
Nie je to potom tvrdenie proti
tvrdeniu.
Chyby vo vyhodnotení
Niekedy sa stáva, že dôjde
k chybnému vyhodnoteniu
testu, nie je započítaná odpoveď a podobne. Podľa zákona
(č. 131/2002 Z. Z., o vysokých
školách, §57 od. 5 „fakulta
zverejní (…) formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov.“
A vedľa toho ods. 2: „podmienky určené vysokou školou na
prijatie na štúdium (…) nesmú
z hľadiska obsahu vedomostí
prekročiť obsah úplného stredného vzdelania.“ Najmä v testoch všeobecného prehľadu
sa niekedy stáva, že obsahujú
úlohy, ktoré sú mimo rámec
stredoškolského učiva. Vyžia-
Známky zo strednej školy
– subjektívne kritérium
Asi každý môže z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že známkovanie na stredných školách je
veľmi subjektívne a každá škola má na svojich študentov iné
nároky, a to aj pri ich hodnotení. Mnohé fakulty zostavujú
poradie práve na základe známok zo strednej školy a niektoré fakulty na základe tohto
kritéria dokonca znevýhodňujú uchádzačov niektorých typov škôl. Ich priemer známok
prenásobia nevýhodným koeficientom. To je priamo v rozpore so zákonom č. 131/2002,
Z. z., o vysokých školách, §
55 ods. 2: „Práva ustanovené
týmto zákonom sa zaručujú
rovnako všetkým uchádzačom
a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom (…).“
Kurzy konané fakultou
len v sídle fakulty
Mnohé fakulty organizujú
prezenčné prípravné kurzy na
svoje prijímacie skúšky. Opäť
je v tomto prípade možné
uplatniť zákon č. 131/2002,
Z. z., o vysokých školách, § 55
ods. 2, kde je uvedené: „Práva
ustanovené týmto zákonom
sa zaručujú rovnako všetkým
uchádzačom a študentom
v súlade so zásadou rovnaké-
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
ho zaobchádzania vo vzdelaní
(…)“. Nemožno pritom pochybovať o tom, že uchádzači
zo vzdialenejších regiónov sú
silne handicapovaní, a to najmä z finančných a časových
dôvodov.
aj o ich vyhodnotení. Na webovej stránke www.scio.sk/
nps nájdete ukážkové zadanie
k všetkým testom. Vo svojom
osobnom profile potom bezprostredne po skúškach zadanie skúšok aj vaše záznamové
archy.
prebiehala inak. Myslí sa dokonca aj na ľavákov, ktorí sú
usadení tak, aby sa pri písaní
testu nerušili so susedom.
5
dekanovi ………. <fakulty>
<univerzita>
<adresa>
Ako vidia NPS študenti?
Je to zaujímavé – človek príde na prijímačky, ja konkrétne do Bratislavy,
a stane sa súčasťou dobre zorganizovaného systému, čo je však
len začiatok. Administrátori vám
podrobne vysvetlia pravidlá. Máte
pocit, že tu nemôže jestvovať žiaden
podvod – všetko je riadne ošetrené.
Po skončení testov som sa pripojila na internet, kde som
ihneď našla zadania a odpovede, takže som vedela, ako som
asi dopadla. Už po niekoľkých dňoch boli zverejnené predbežné výsledky. A čo bolo pre mňa asi najväčším prekvapením?
Keď som do systému mohla vložiť nejakú námietku na úlohu,
ktorá sa mi zdala nesprávna. Všetko prehodnotila porota. Je
to veľmi dobrý spôsob komunikácie medzi účastníkmi a tvorcami testov. Obdivujem individuálnu analýzu, ktorá mi ukázala moje predbežné umiestnenie na jednotlivých fakultách.
NPS naozaj dokážu odhaliť čo v človeku je po inteligenčnej
i vedomostnej stránke. Je naozaj úžasné , že existuje viacero
termínov, pretože človek má chuť sa zlepšovať, učiť sa a dať do
toho všetko. Bola som aj na iných prijímačkách, ale nikde mi
nedovolili odvolať sa na niektorú z úloh, ktorá sa mi nezdala
byť správna či jasná. Môj názor je, že je potrebné zistiť najmä logiku a ďalšie schopnosti daného človeka. Človek môže
uspieť, len musí chcieť. Je pravdou, že keby bolo aj na slovenských školách NPS, dala by som si tam prihlášku, pretože ma
neláka učiť sa 5000 otázok takmer naspamäť, aby som sa dostala na školu. O to viac oceňujem NPS.
Vec: Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na vysokoškolské štúdium
v akademickom roku 2013/2014 na … (názov fakulty)
Romana Tkáčová, bývalá študentka Gymnázia v Novákoch, hlásila sa na UK Bratislava, Právnickou f. UK Praha, FSS MU v Brne, Právnickou f. UP v Olomouci
Pripravený vzor žiadosti
o odvolanie nájdete na www.
scio.sk/preskúmanie
NPS – transparentné
a objektívne
Národné
porovnávacie
skúšky naopak všetkým zmieneným neduhom predchádzajú. Uchádzači sú vopred veľmi
podrobne informovaní o podmienkach a priebehu skúšok
Priebeh skúšok
Skúšky prebiehajú na všetkých miestach v rovnaký okamih. Administrátori skúšok
majú veľmi striktné pokyny, ako postupovať. Skúšky
teda prebiehajú na všetkých
miestach celkom identicky.
Nemôže sa teda stať, že by
niektorí uchádzači boli poškodení, pretože by skúška
Vyhodnotenie skúšok
Už pri vývoji testu sa dbá na
to, aby všetky verzie testu
behom roka mali čo najidentickejší stupeň obtiažnosti.
Samozrejme je prakticky
nereálne dosiahnuť celkom
totožný stupeň obtiažnosti.
Preto je vyhodnotenie prevedené formou tzv. percentilu
(percentil udáva aké percento uchádzačov som predstihol). Ten stiera rozdiely
v rôznom stupni obtiažnosti
testu. V prípade testu VŠP
Ako napísať odvolanie
<meno a priezvisko uchádzača>
<adresa uchádzača>
I.
Podľa ustanovenia § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na názov fakulty,
študijný program.
prebieha aj tzv. harmonizácia,
ktorá stiera aj rozdiely medzi
rôznou kvalitou testovaných
v rôznych termínoch (neplatí
teda, že kto je v skupine bystrejších, má nižšie šance).
žiadam o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí
dekana <fakulty> <univerzity> v <mesto> zo dňa …….. , č. k. …..……, ktorým som nebol/a prijatý/á na štúdium.
II.
Žiadosť uvedenú v článku I. tohto podania odôvodňujem takto:
1.
2.
Tu uvediete dôvody
……
III.
S ohľadom na hore uvedené preto navrhujem, aby dekan <fakulty> <univerzity> v <mesto>
tejto odôvodnenej žiadosti vyhovel a svoje Rozhodnutie zo dňa …….. , č. k. …… / ……, zmenil
a rozhodol o mojom prijatí na štúdium, prípadne, aby túto žiadosť odovzdal na rozhodnutie
rektorovi <univerzity>. Pre tento prípad navrhujem, aby rektor rozhodnutie dekana zmenil
a rozhodol o mojom prijatí na štúdium.
<meno a podpis uchádzača>
V ………… dňa ……..
Prílohy: Doklady, vysvedčenia, fotografie, posudky a pod. preukazujúce uvedené dôvody; Kópia maturitného vysvedčenia
Voľba miesta i termínu
Každý si môže zvoliť miesto
konania skúšky tak, aby to nemal ďaleko a aby sa ku skúške
mohol dostaviť bez zbytočného stresu. Je tiež možné
zvoliť si podľa potreby termín
skúšky – prebiehajú opakovane behom školského roka.
A nielen to! Pokiaľ účastník
nie je s výsledkom skúšky spokojný, môže ju opakovať a pokúsiť sa o opravu. Fakulte je
následne odovzdaný najlepsí
možný výsledok behom školského roka.
Námietky voči testom –
verejná oponentúra
Bezprostredne po skúškach
nájdu účastníci zadanie testu
vo svojom osobnom profile na
www.scio.sk. Nasleduje tzv.
verejná oponentúra, v rám-
ci ktorej možno namietať
správnosť či jednoznačnosť
úloh a ich správnych riešení.
Po skončení verejnej oponentúry vznesené námietky
posúdi nezávislá odborná komisia, zložená z odborníkov
a predstaviteľov VŠ. Pokiaľ
uzná niektorú námietku ako
oprávnenú, bude úloha vyradená z vyhodnotenia všetkým
účastníkom testu. V konečnom výsledku teda nie je žiaden účastník zvýhodnený ani
poškodený.
Námietky voči priebehu
Ihneď po skúške majú všetci účastníci možnosť vzniesť
námietku k priebehu skúšky.
Pokiaľ sa účastník cíti poškodený, napr. kvôli veľkému
hluku behom skúšok alebo
preto, že došlo k neštandardným udalostiam, môže to ihneď zaznamenať do protokolu
a môže požiadať o opakovanie
skúšky. Pokiaľ námietka bude
považovaná za oprávnenú,
bude možné skúšku – pochopiteľne bezplatne – opakovať.
Test všeobecných študijných predpokladov
T
est všeobecných študijných predpokladov, najvyužívanejší test v rámci NPS
a jeden z najčastejšie vyžadovaných v prijímacom konaní,
testuje základné predpoklady
a schopnosti pre vysokoškolské štúdium. Nejedná sa o test
středoškolských znalostí, pri
riešení úloh sa vychádza len
z informácií v zadaní. Test je
tak spravodlivejší – jeho výsledok nezáleží až tak na tom,
na ako kvalitnej strednej škole
kto študoval.
Test je rozdelený do štyroch
oddielov, verbálneho, logického, argumentačného a kvantitatívneho. Dôležitú rolu
pri riešení hrá čas – väčšina
uchádzačov nestihne vyriešiť
všetky úlohy. Pre dosiahnutie
dobrého výsledku to však ani
nie je potrebné. Test je porovnávací, výsledkom je percentil,
ktorý udáva to, koľko ostatných uchádzčov ste svojimi
výsledkami predstihli. Pokiaľ
dosiahnete napríklad lepší
výsledok než 80% ostatných,
váš výsledok bude mať podobu
percentilu 80 (zo 100).
Ďalšie ukážky zdarma aj
platené prípravné materiály
nájdete na našom webe –
www.scio.sk/nps.
Obsah jednotlivých častí
testu VŠP
Verbálna
Úlohy v tejto časti testujú
schopnosť precíznej práce
s jazykom a porozumenie ďalším textom.
Logická
Úlohy v tejto časti testujú
jednak schopnosť zorientovať
sa v sade navzájom súvisiacich podmienok a vyvodzovať
z nich ďalšie skutočnosti. Ďalej práce so súbormi informácií či dát, ktoré môžu byť zadané rôznorodým spôsobom,
či už slovne, alebo pomocou
matematického zápisu, alebo
graficky.
Argumentačná
Úlohy v tejto časti skúmajú
hlbšiu schopnosť práce s textom pre argumentáciu, teda
dobré porozumenie kontextu
textu a rozpoznávanie jemných rozdielov v ich obsahu.
Časť je vlastne rozšírením
verbálnej časti. Úlohy tu zaradené vyžadujú hlbšiu analýzu,
prípadne zahŕňajú kritickú
prácu s textom ako celkom.
Kvantitatívna
Úlohy v tomto oddiele testujú
schopnosť
správne
pracovať s kvantitatívnymi
údajmi a prevádzať základné
matematické úvahy. K riešeniu tejto časti je nutné mať
určité matematické znalosti,
ktoré však spravidla nepresahujú úroveň základnej školy
(percentuálne počty, priama
a nepriama úmernosť, riešenie jednoduchých sústav rovníc, základy geometrie – viac
pozri časť prehľad matematických tém). Cieľom však nie je
otestovať znalosti z matematiky, ale schopnosť správne
použiť svoje znalosti – v tomto
prípade matematické – tie,
ktoré nie sú zapotreby k riešeniu konkrétnej úlohy. Matematika tu figuruje skôr ako
prostriedok, než ako cieľ.
Ukázka testu VŠP
Verbálna časť
V každej z nasledujúcich viet
je jedno alebo dve prázdne
miesta, ktoré znamenajú, že
vo vete bolo niečo vynechané. Za každou vetou nájdete
niekoľko možností – slov alebo dvojíc slov. Vyberte slovo
alebo dvojicu slov, ktoré sa
najlepšie hodia do príslušnej
vety ako celku.
1. Táto dohoda predstavuje
základný _______ upravujúci
všetky _______ práv a povinností štátu.
(A) dohovor – formulácie
(B) dokument – možnosti
(C) rámec – aspekty
(D) spis – požiadavky
(E) predpis – nároky
2. Nesúťažný filmový festival
býva dôležitý hlavne pre tie
_______, ktorých tvorcovia
si robia _______ na niektorú
oskarovú nomináciu.
(A) filmy – nádeje
(B) divácke skupiny –
zálusk
(C) námety – šance
(D) spoty – ambície
(E) výtvory – prísľub
Každá z nasledujúcich úloh
sa skladá z dvojice slov alebo
slovných spojení, za ktorými
nasleduje päť možností – päť
dvojíc slov alebo slovných
spojení. Z týchto piatich
možností vyberte dvojicu
slov, medzi ktorými je vzťah
najpodobnejší vzťahu medzi
dvojicou slov v zadaní (poradie slov vo dvojiciach je dôležité).
3. HOLD : POCTA
(A) zľava : cena
(B) sláva : víťazstvo
(C) choroba : neduh
(D) vina : trest
(E) ochrana : skrýša
4. ELEKTRINA : ZÁSUVKA
(A) televízia : ovládač
(B) drevo : pec
(C) voda : kohútik
(D) reproduktor : hudba
(E) priehrada : povodeň
TEXT K ÚLOHÁM 5 AŽ 6
Každá z nasledujúcich úloh
obsahuje slovo alebo slovné
spojenie, za ktorým je uvedených päť možností. K danému slovu vyberte to, ktoré
sa najviac približuje k jeho
opačnému významu. Pozor,
v úlohách ide často o odlíšenie
veľmi jemných rozdielov.
5. ZASPAŤ
(A) švihnúť si
(B) popohnať
(C) stihnúť
(D) poponáhľať sa
(E) privstať si
6. POTOM
(A) občas
(B) nikdy
(C) včas
(D) predtým
(E) súčasne
7. Na ktorý typ školy pripadá
najmenší počet dievčat na jednu triedu?
(A) na gymnázium
(B) na strednú priemyselnú
školu
(C) na obchodnú akadémiu
(D) na odborné učilište
(E) na umeleckú školu
8. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?
(A) Najmenej dievčat
študuje na odborných
učilištiach.
(B) Na gymnáziách je
priemerne 28 chlapcov
v jednej triede.
(C) Najviac dievčat študuje
na umeleckých školách.
(D) Celkový počet študujúcich dievčat je menší
Logická časť
TEXT K ÚLOHÁM 7 AŽ 9
V tabuľke sú uvedené celkové
počty žiakov študujúcich na jednotlivých typoch škôl, z toho
počet chlapcov na jednotlivých
typoch škôl a počet tried na jednotlivých typoch škôl.
než celkový počet študujúcich chlapcov.
(E) Na obchodných
akadémiách študuje
šesťkrát viac dievčat ako
chlapcov.
9. Pokiaľ by sa celkový počet
žiakov študujúcich na obchodných akadémiách znížil
o jednu tretinu, ale počet tried
by ostal zachovaný, o koľko
by sa v tomto type škôl znížil
priemerný počet žiakov pripadajúcich na jednu triedu?
(A) o 5
(B) o 8
(C) o 11
(D) o 16
(E) o 22
Študujúcich
Z toho
chlapcov
Počet
tried
gymnázium
112
56
4
stredná priemyselná škola
135
108
5
obchodná akadémia
66
11
2
odborné učilište
236
104
8
umelecká škola
75
40
3
ako na vš
10.
(1) Vrana je spokojná každý
párny deň mesiaca.
(2) Vrana má narodeniny posledný deň v mesiaci.
Je vrana spokojná v deň svojich narodenín?
(A) Tvrdenie (1) samotné je
dostačujúce, ale tvrdenie (2) samotné nie je
dostačujúce.
(B) Tvrdenie (2) samotné je
dostačujúce, ale tvrdenie (1) samotné nie je
dostačujúce.
(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani
jedno tvrdenie samotné
nie je dostačujúce.
(D) Každé tvrdenie samotné
je dostačujúce.
(E) Tvrdenie (1) a (2)
dohromady nie sú
dostačujúce.
TEXT K ÚLOHÁM
11 AŽ 12
Štyri kamarátky (Táňa, Magda, Zora, Jitka) majú každá
inú veľkosť oblečenia (36, 38,
40, 42) a majú veľkosť topánok 38, 39, 40, 40. Vieme, že:
(A) Dve dievčatá majú rovnakú veľkosť oblečenia
ako veľkosť topánok.
(B) Jitka má najmenšiu
veľkosť topánok.
(C) Táňa má menšiu veľkosť
oblečenia ako Zora, ale
väčšiu ako Magda.
(D) Zora nemá topánky
veľkosti 40.
11. Ktoré dievčatá majú rovnakú veľkosť topánok ako veľkosť oblečenia?
(A) Jitka a Táňa
(B) Táňa a Magda
(C) Zora a Táňa
(D) Magda a Jitka
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
12. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite pravdivé?
(A) Zora má oblečenie
veľkosti 38.
(B) Magda má topánky
veľkosti 39.
(C) Zora má topánky veľkosti 38.
(D) Jitka má oblečenie
veľkosti 38.
Národné porovnávacie skúšky
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
Argumentačná časť
13. Pre zrod komparatistiky
ako literárnovedného univerzitného odboru, ktorému
predchádzala dlhá tradícia
myslenia v paralelách, literárneho žánru paralel alebo
obecne porovnávania ako
typu intelektuálnej činnosti,
bol nevyhnutný predovšetkým
rozpad klasicistnej estetiky
na prelome 18. a 19. storočia
a posilňovanie ducha kozmopolitizmu a liberalizmu.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného
textu?
I. V ére klasicistnej estetiky
sa komparatistika nemohla stať samostatným univerzitným odborom.
II. Liberálne a kozmopolitné
myslenie podporilo vznik
literárnej komparatistiky.
III.Ustanovenie komparatistiky samostatným vedným
odborom znamenalo koniec klasicistnej estetiky.
(A) žiadne
(B) len III
(C) len I a II
(D) len II a III
(E) všetky tri
14. Gnóza sa vyvinula v prostredí helenizovanej židovskej diaspóry vo veľkých
kultúrnych centrách Stredomoria na začiatku letopočtu.
Išlo prevažne o náboženstvo
stredných mestských vrstiev
frustrovaných stratou politického vplyvu v Rímskej ríši.
Medzi hlavné zdroje patrí
svojrázne uchopené židovské
náboženstvo, novoplatónska
a novopytagorejská filozofia
a antické mystériá.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Antické mystériá boli
ovplyvnené židovskou
diaspórou frustrovanou
stratou politického
vplyvu v Rímskej ríši.
(B) Počiatkom letopočtu sa
v kultúrnych centrách
Stredomoria vyvinulo
náboženstvo čerpajúce
aj z antických mystérií.
(C) V dôsledku príklonu ku
gnóze stratili stredné
mestské vrstvy v Ríme
politický vplyv.
(D) Počiatky gnózy súvisia
so stratou politického
vplyvu Rímskej ríše na
začiatku letopočtu.
(E) Gnóza je náboženstvom potomkov Židov
z diaspóry v historických kultúrnych centrách Stredomoria.
15. Železo hrá významnú úlohu v procese zrenia a vývoja
mozgu v priebehu pobytu plodu v maternici. Nedostatok
železa (anémia) môže viesť
k jeho spomaleniu, čo má
vplyv aj na vývoj rečového
centra plodu.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Vývoj reči pravdepodobne úzko súvisí
s obsahom kyslíka v krvi
dieťaťa.
(B) Nedostatok železa
spôsobuje poruchy
myslenia a degeneráciu
mozgu.
(C) Za všetky rečové chyby
môže nedostatok železa
počas tehotenstva.
(D) Železo je dôležité pre
správny vývoj maternice
a následne plodu.
(E) Anémia môže ovplyvňovať vývoj rečového
centra plodu.
16. V nasledujúcom texte je
jedna časť, ktorá svojím významom logicky nezapadá do
zvyšku jeho obsahu:
Bájne hovädzie z Južnej Ameriky vyzerá už na pohľad trochu inak ako to bežné české,
či už ide o roštenku, alebo
sviečkovú. Mramorujú ho
tukové nite a nemá tak krvavo červenú farbu (zvlášť, ak
ide o roštenku). A steakové
veľmoci si udržujú ešte jeden
triumf. Mäso nechávajú až
desiatky dní zrieť v chlade a až
potom putuje na stôl. Dobré
hovädzie na steak v žiadnom
prípade nie je prerastené tukom. Poznáte ho na prvý pohľad aj ohmat. Je krehkejšie,
zabárajú sa doň prsty. Česi
chcú stále chudé mäso, ale tu
je tuk nevyhnutný. Je to práve
on, ktorý spôsobuje, že mäso
pri grilovaní či opekaní zjemnie a zostane šťavnaté.
O ktorú z nasledujúcich častí
ide?
(A) Je to práve on, ktorý
spôsobuje, že mäso pri
grilovaní či opekaní
zjemnie a zostane
šťavnaté.
(B) Česi chcú stále chudé
mäso, ale tu je tuk nevyhnutný.
(C) Bájne hovädzie z Južnej
Ameriky vyzerá už na
pohľad trochu inak ako
to bežné české, či už
ide o roštenku, alebo
sviečkovú.
(D) Mramorujú ho tukové
nite a nemá tak krvavo
červenú farbu (zvlášť,
ak ide o roštenku).
(E) Dobré hovädzie na
steak v žiadnom prípade
nie je prerastené tukom.
Kvantitatívna časť
Používať kalkulačku nie je povolené.
V úlohách 17−18 porovnajte
výrazy v stĺpčekoch A (vľavo)
a B (vpravo) a zvoľte odpoveď
A) ak výraz v stĺpčeku A je
väčší
B) ak výraz v stĺpčeku B je
väčší
C) ak sa oba výrazy rovnajú
D) ak vzťah medzi výrazmi
nie je možné podľa zadania jednoznačne určiť.
Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú
uvedené vždy nad oboma výrazmi.
7
hodnota je väčšia.
18. 1 bard = 0,9 metra
2 200 bardov
2 km
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
19. Plavec má v bazéne tréningy každý deň od pondelka
do štvrtka vždy dvakrát denne
po 75 minút. V piatok má iba
jeden šesťdesiatminútový tréning a cez víkend vždy trénuje
dvakrát denne po 45 minút.
Koľko času týždenne plavec
trénuje celkom?
(A) 9 hodín
(B) 11 hodín
(C) 12 hodín
(D) 14 hodín
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
20. Priemer šiestich rôznych
kladných celých čísel je 6. Akú
najväčšiu hodnotu môže mať
najmenšie z týchto šiestich
čísel?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) Odpoveď nie je možné
jednoznačne určiť.
17. Štvorec PRST pretína
kružnicu m v celkovo ôsmych
bodoch.
dĺžka
priemer
uhlopriečky
kružnice m
štvorca PRST
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
Správná řešení:
1C, 2A, 3C, 4C, 5E, 6D, 7B,
8D, 9C, 10A, 11B, 12D, 13C,
14B, 15E, 16E, 17A, 18B,
19D, 20B
6
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Test všeobecných študijných predpokladov
T
est všeobecných študijných predpokladov, najvyužívanejší test v rámci NPS
a jeden z najčastejšie vyžadovaných v prijímacom konaní,
testuje základné predpoklady
a schopnosti pre vysokoškolské štúdium. Nejedná sa o test
středoškolských znalostí, pri
riešení úloh sa vychádza len
z informácií v zadaní. Test je
tak spravodlivejší – jeho výsledok nezáleží až tak na tom,
na ako kvalitnej strednej škole
kto študoval.
Test je rozdelený do štyroch
oddielov, verbálneho, logického, argumentačného a kvantitatívneho. Dôležitú rolu
pri riešení hrá čas – väčšina
uchádzačov nestihne vyriešiť
všetky úlohy. Pre dosiahnutie
dobrého výsledku to však ani
nie je potrebné. Test je porovnávací, výsledkom je percentil,
ktorý udáva to, koľko ostatných uchádzčov ste svojimi
výsledkami predstihli. Pokiaľ
dosiahnete napríklad lepší
výsledok než 80% ostatných,
váš výsledok bude mať podobu
percentilu 80 (zo 100).
Ďalšie ukážky zdarma aj
platené prípravné materiály
nájdete na našom webe –
www.scio.sk/nps.
Obsah jednotlivých častí
testu VŠP
Verbálna
Úlohy v tejto časti testujú
schopnosť precíznej práce
s jazykom a porozumenie ďalším textom.
Logická
Úlohy v tejto časti testujú
jednak schopnosť zorientovať
sa v sade navzájom súvisiacich podmienok a vyvodzovať
z nich ďalšie skutočnosti. Ďalej práce so súbormi informácií či dát, ktoré môžu byť zadané rôznorodým spôsobom,
či už slovne, alebo pomocou
matematického zápisu, alebo
graficky.
Argumentačná
Úlohy v tejto časti skúmajú
hlbšiu schopnosť práce s textom pre argumentáciu, teda
dobré porozumenie kontextu
textu a rozpoznávanie jemných rozdielov v ich obsahu.
Časť je vlastne rozšírením
verbálnej časti. Úlohy tu zaradené vyžadujú hlbšiu analýzu,
prípadne zahŕňajú kritickú
prácu s textom ako celkom.
Kvantitatívna
Úlohy v tomto oddiele testujú
schopnosť
správne
pracovať s kvantitatívnymi
údajmi a prevádzať základné
matematické úvahy. K riešeniu tejto časti je nutné mať
určité matematické znalosti,
ktoré však spravidla nepresahujú úroveň základnej školy
(percentuálne počty, priama
a nepriama úmernosť, riešenie jednoduchých sústav rovníc, základy geometrie – viac
pozri časť prehľad matematických tém). Cieľom však nie je
otestovať znalosti z matematiky, ale schopnosť správne
použiť svoje znalosti – v tomto
prípade matematické – tie,
ktoré nie sú zapotreby k riešeniu konkrétnej úlohy. Matematika tu figuruje skôr ako
prostriedok, než ako cieľ.
Ukázka testu VŠP
Verbálna časť
V každej z nasledujúcich viet
je jedno alebo dve prázdne
miesta, ktoré znamenajú, že
vo vete bolo niečo vynechané. Za každou vetou nájdete
niekoľko možností – slov alebo dvojíc slov. Vyberte slovo
alebo dvojicu slov, ktoré sa
najlepšie hodia do príslušnej
vety ako celku.
1. Táto dohoda predstavuje
základný _______ upravujúci
všetky _______ práv a povinností štátu.
(A) dohovor – formulácie
(B) dokument – možnosti
(C) rámec – aspekty
(D) spis – požiadavky
(E) predpis – nároky
2. Nesúťažný filmový festival
býva dôležitý hlavne pre tie
_______, ktorých tvorcovia
si robia _______ na niektorú
oskarovú nomináciu.
(A) filmy – nádeje
(B) divácke skupiny –
zálusk
(C) námety – šance
(D) spoty – ambície
(E) výtvory – prísľub
Každá z nasledujúcich úloh
sa skladá z dvojice slov alebo
slovných spojení, za ktorými
nasleduje päť možností – päť
dvojíc slov alebo slovných
spojení. Z týchto piatich
možností vyberte dvojicu
slov, medzi ktorými je vzťah
najpodobnejší vzťahu medzi
dvojicou slov v zadaní (poradie slov vo dvojiciach je dôležité).
3. HOLD : POCTA
(A) zľava : cena
(B) sláva : víťazstvo
(C) choroba : neduh
(D) vina : trest
(E) ochrana : skrýša
4. ELEKTRINA : ZÁSUVKA
(A) televízia : ovládač
(B) drevo : pec
(C) voda : kohútik
(D) reproduktor : hudba
(E) priehrada : povodeň
TEXT K ÚLOHÁM 5 AŽ 6
Každá z nasledujúcich úloh
obsahuje slovo alebo slovné
spojenie, za ktorým je uvedených päť možností. K danému slovu vyberte to, ktoré
sa najviac približuje k jeho
opačnému významu. Pozor,
v úlohách ide často o odlíšenie
veľmi jemných rozdielov.
5. ZASPAŤ
(A) švihnúť si
(B) popohnať
(C) stihnúť
(D) poponáhľať sa
(E) privstať si
6. POTOM
(A) občas
(B) nikdy
(C) včas
(D) predtým
(E) súčasne
7. Na ktorý typ školy pripadá
najmenší počet dievčat na jednu triedu?
(A) na gymnázium
(B) na strednú priemyselnú
školu
(C) na obchodnú akadémiu
(D) na odborné učilište
(E) na umeleckú školu
8. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?
(A) Najmenej dievčat
študuje na odborných
učilištiach.
(B) Na gymnáziách je
priemerne 28 chlapcov
v jednej triede.
(C) Najviac dievčat študuje
na umeleckých školách.
(D) Celkový počet študujúcich dievčat je menší
Logická časť
TEXT K ÚLOHÁM 7 AŽ 9
V tabuľke sú uvedené celkové
počty žiakov študujúcich na jednotlivých typoch škôl, z toho
počet chlapcov na jednotlivých
typoch škôl a počet tried na jednotlivých typoch škôl.
než celkový počet študujúcich chlapcov.
(E) Na obchodných
akadémiách študuje
šesťkrát viac dievčat ako
chlapcov.
9. Pokiaľ by sa celkový počet
žiakov študujúcich na obchodných akadémiách znížil
o jednu tretinu, ale počet tried
by ostal zachovaný, o koľko
by sa v tomto type škôl znížil
priemerný počet žiakov pripadajúcich na jednu triedu?
(A) o 5
(B) o 8
(C) o 11
(D) o 16
(E) o 22
Študujúcich
Z toho
chlapcov
Počet
tried
gymnázium
112
56
4
stredná priemyselná škola
135
108
5
obchodná akadémia
66
11
2
odborné učilište
236
104
8
umelecká škola
75
40
3
ako na vš
10.
(1) Vrana je spokojná každý
párny deň mesiaca.
(2) Vrana má narodeniny posledný deň v mesiaci.
Je vrana spokojná v deň svojich narodenín?
(A) Tvrdenie (1) samotné je
dostačujúce, ale tvrdenie (2) samotné nie je
dostačujúce.
(B) Tvrdenie (2) samotné je
dostačujúce, ale tvrdenie (1) samotné nie je
dostačujúce.
(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani
jedno tvrdenie samotné
nie je dostačujúce.
(D) Každé tvrdenie samotné
je dostačujúce.
(E) Tvrdenie (1) a (2)
dohromady nie sú
dostačujúce.
TEXT K ÚLOHÁM
11 AŽ 12
Štyri kamarátky (Táňa, Magda, Zora, Jitka) majú každá
inú veľkosť oblečenia (36, 38,
40, 42) a majú veľkosť topánok 38, 39, 40, 40. Vieme, že:
(A) Dve dievčatá majú rovnakú veľkosť oblečenia
ako veľkosť topánok.
(B) Jitka má najmenšiu
veľkosť topánok.
(C) Táňa má menšiu veľkosť
oblečenia ako Zora, ale
väčšiu ako Magda.
(D) Zora nemá topánky
veľkosti 40.
11. Ktoré dievčatá majú rovnakú veľkosť topánok ako veľkosť oblečenia?
(A) Jitka a Táňa
(B) Táňa a Magda
(C) Zora a Táňa
(D) Magda a Jitka
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
12. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je určite pravdivé?
(A) Zora má oblečenie
veľkosti 38.
(B) Magda má topánky
veľkosti 39.
(C) Zora má topánky veľkosti 38.
(D) Jitka má oblečenie
veľkosti 38.
Národné porovnávacie skúšky
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
Argumentačná časť
13. Pre zrod komparatistiky
ako literárnovedného univerzitného odboru, ktorému
predchádzala dlhá tradícia
myslenia v paralelách, literárneho žánru paralel alebo
obecne porovnávania ako
typu intelektuálnej činnosti,
bol nevyhnutný predovšetkým
rozpad klasicistnej estetiky
na prelome 18. a 19. storočia
a posilňovanie ducha kozmopolitizmu a liberalizmu.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného
textu?
I. V ére klasicistnej estetiky
sa komparatistika nemohla stať samostatným univerzitným odborom.
II. Liberálne a kozmopolitné
myslenie podporilo vznik
literárnej komparatistiky.
III.Ustanovenie komparatistiky samostatným vedným
odborom znamenalo koniec klasicistnej estetiky.
(A) žiadne
(B) len III
(C) len I a II
(D) len II a III
(E) všetky tri
14. Gnóza sa vyvinula v prostredí helenizovanej židovskej diaspóry vo veľkých
kultúrnych centrách Stredomoria na začiatku letopočtu.
Išlo prevažne o náboženstvo
stredných mestských vrstiev
frustrovaných stratou politického vplyvu v Rímskej ríši.
Medzi hlavné zdroje patrí
svojrázne uchopené židovské
náboženstvo, novoplatónska
a novopytagorejská filozofia
a antické mystériá.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Antické mystériá boli
ovplyvnené židovskou
diaspórou frustrovanou
stratou politického
vplyvu v Rímskej ríši.
(B) Počiatkom letopočtu sa
v kultúrnych centrách
Stredomoria vyvinulo
náboženstvo čerpajúce
aj z antických mystérií.
(C) V dôsledku príklonu ku
gnóze stratili stredné
mestské vrstvy v Ríme
politický vplyv.
(D) Počiatky gnózy súvisia
so stratou politického
vplyvu Rímskej ríše na
začiatku letopočtu.
(E) Gnóza je náboženstvom potomkov Židov
z diaspóry v historických kultúrnych centrách Stredomoria.
15. Železo hrá významnú úlohu v procese zrenia a vývoja
mozgu v priebehu pobytu plodu v maternici. Nedostatok
železa (anémia) môže viesť
k jeho spomaleniu, čo má
vplyv aj na vývoj rečového
centra plodu.
Ktoré z nasledujúcich
tvrdení vyplýva z uvedeného
textu?
(A) Vývoj reči pravdepodobne úzko súvisí
s obsahom kyslíka v krvi
dieťaťa.
(B) Nedostatok železa
spôsobuje poruchy
myslenia a degeneráciu
mozgu.
(C) Za všetky rečové chyby
môže nedostatok železa
počas tehotenstva.
(D) Železo je dôležité pre
správny vývoj maternice
a následne plodu.
(E) Anémia môže ovplyvňovať vývoj rečového
centra plodu.
16. V nasledujúcom texte je
jedna časť, ktorá svojím významom logicky nezapadá do
zvyšku jeho obsahu:
Bájne hovädzie z Južnej Ameriky vyzerá už na pohľad trochu inak ako to bežné české,
či už ide o roštenku, alebo
sviečkovú. Mramorujú ho
tukové nite a nemá tak krvavo červenú farbu (zvlášť, ak
ide o roštenku). A steakové
veľmoci si udržujú ešte jeden
triumf. Mäso nechávajú až
desiatky dní zrieť v chlade a až
potom putuje na stôl. Dobré
hovädzie na steak v žiadnom
prípade nie je prerastené tukom. Poznáte ho na prvý pohľad aj ohmat. Je krehkejšie,
zabárajú sa doň prsty. Česi
chcú stále chudé mäso, ale tu
je tuk nevyhnutný. Je to práve
on, ktorý spôsobuje, že mäso
pri grilovaní či opekaní zjemnie a zostane šťavnaté.
O ktorú z nasledujúcich častí
ide?
(A) Je to práve on, ktorý
spôsobuje, že mäso pri
grilovaní či opekaní
zjemnie a zostane
šťavnaté.
(B) Česi chcú stále chudé
mäso, ale tu je tuk nevyhnutný.
(C) Bájne hovädzie z Južnej
Ameriky vyzerá už na
pohľad trochu inak ako
to bežné české, či už
ide o roštenku, alebo
sviečkovú.
(D) Mramorujú ho tukové
nite a nemá tak krvavo
červenú farbu (zvlášť,
ak ide o roštenku).
(E) Dobré hovädzie na
steak v žiadnom prípade
nie je prerastené tukom.
Kvantitatívna časť
Používať kalkulačku nie je povolené.
V úlohách 17−18 porovnajte
výrazy v stĺpčekoch A (vľavo)
a B (vpravo) a zvoľte odpoveď
A) ak výraz v stĺpčeku A je
väčší
B) ak výraz v stĺpčeku B je
väčší
C) ak sa oba výrazy rovnajú
D) ak vzťah medzi výrazmi
nie je možné podľa zadania jednoznačne určiť.
Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú
uvedené vždy nad oboma výrazmi.
7
hodnota je väčšia.
18. 1 bard = 0,9 metra
2 200 bardov
2 km
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
hodnota je väčšia.
19. Plavec má v bazéne tréningy každý deň od pondelka
do štvrtka vždy dvakrát denne
po 75 minút. V piatok má iba
jeden šesťdesiatminútový tréning a cez víkend vždy trénuje
dvakrát denne po 45 minút.
Koľko času týždenne plavec
trénuje celkom?
(A) 9 hodín
(B) 11 hodín
(C) 12 hodín
(D) 14 hodín
(E) Žiadna z možností (A)
až (D) nie je správna.
20. Priemer šiestich rôznych
kladných celých čísel je 6. Akú
najväčšiu hodnotu môže mať
najmenšie z týchto šiestich
čísel?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) Odpoveď nie je možné
jednoznačne určiť.
17. Štvorec PRST pretína
kružnicu m v celkovo ôsmych
bodoch.
dĺžka
priemer
uhlopriečky
kružnice m
štvorca PRST
(A) Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
(C) Hodnota vpravo je
rovnaká ako hodnota
vľavo.
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá
Správná řešení:
1C, 2A, 3C, 4C, 5E, 6D, 7B,
8D, 9C, 10A, 11B, 12D, 13C,
14B, 15E, 16E, 17A, 18B,
19D, 20B
6
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
8
ako na vš
Národné porovnávacie skúšky
Odkiaľ pochádzajú NPS?
Aké sú prijímačky v Českej republike?
N
árodné
porovnávacie
skúšky nie sú takou novinkou, ako by sa mohlo zdať.
Na Slovensku vo väčšej miere
fungujú len zopár posledných
rokov, ale v Českej republike
ide o overený systém, ktorý
využívajú desiatky fakúlt vysokých škôl všetkých odborov.
Brno
• MU v Brně, Fakulta sociálních studií (OSP + ZSV)
• MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta (OSP)
• MU v Brně, Fakulta informatiky (OSP, MAT, VŠP)
• MENDELU, Lesnická
a dřevařská fakulta (OSP)
• MENDELU, Provozně
ekonomická fakulta (OSP,
Aj, Nj, MAT)
• MENDELU, Institut celoživotního vzdělávání (OSP)
• VUT v Brně, Fakulta informačních technologií (OSP,
MAT)
• VUT v Brně, Fakulta
elektrotechniky a komunik.
technologií (OSP / MAT)
• VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství (MAT)
České Budějovice
• JU, Ekonomická fakulta
(OSP)
233x100_3.pdf 1 16.9.2013 12:35:56
INZERCE
V zahraničí navyše tento model funguje oveľa dlhšie a podľa testov študijných predpokladov podobných tým v NPS
študentov tradične prijímajú
aj najvýznamnejšie univerzity
(napríklad Harvard a Yale).
Rovnako ako na Slovensku, aj
v Čechách zavedenie štátnych
maturít sprevádzalo mnoho
organizačných a koncepčných
problémov. Ukázalo sa, že
pre veľa škôl nejde o vhodný
spôsob posudzovania uchádzačov. A práve u nich našli
NPS svoje uplatnenie. Na tejto
stránke nájdete prehľad českých fakúlt, ktoré študentov
prijímajú na základe NPS. Ak
by ste sa zaujímali o štúdium
na niektorej z nich, venujte
prosím pozornosť testu, ktorý
vyžadujú. Ak je uvedený test
Obecné studijní předpoklady
(OSP), vždy sa jedná o českú
verziu testu Všeobecných študijných predpokladov.
Jindřichův Hradec
Ostrava
• VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta (OSP /
VŠP)
• VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky (OSP)
• VŠCHT v Praze, Fakulta
technologie ochrany
prostředí
• ČVUT v Praze, Fakulta
informačních technologií
(MAT)
• ČVUT v Praze, Fakulta
elektrotechnická (MAT,
OSP)
• CEVRO Institut (OSP,
ZSV)
• VŠE, Fakulta managementu (OSP)
Karviná
• SU v Opavě, Obchodně
podnikatelská fakulta
(OSP)
Liberec
• TU Liberec, Fakulta
přírodovědně-humanitní
a pedagogická (OSP)
Mladá Boleslav
• ŠkodaAuto Vysoká škola
(OSP)
Olomouc
• UP v Olomouci, Právnická
fakulta (OSP + ZSV)
• UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (OSP / VŠP
/ MAT)
Opava
• SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
(OSP)
• SU v Opavě, Fakulta veřejných politik (OSP)
• VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta (OSP)
• VŠB-TU v Ostravě, Fakulta
bezpečnostního inženýrství
(OSP, MAT)
• VŠB-TU v Ostravě, Fakulta
elektrotechniky a informatiky (OSP)
Pardubice
• UPCE, Fakulta Ekonomicko-správní (OSP)
Plzeň
• ZČU v Plzni, Fakulta právnická (OSP)
• ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická (OSP)
• ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd (OSP, MAT)
• ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická(OSP, MAT)
• ZČU v Plzni, Fakulta strojní
(OSP, MAT)
Praha
• UK v Praze, Fakulta sociálních věd (OSP, MAT)
• UK v Praze, Právnická
fakulta (OSP + ZSV)
Ústí nad Labem
• UJEP v Ústí nad Labem,
Pedagogická fakulta (OSP)
Zlín
• UTB ve Zlíně, Fakulta
managementu a ekonomiky
(OSP / VŠP/Eko pro nav.
Mgr.)
• UTB ve Zlíně, Fakulta
humanitních studií (ZSV,
Aj, Nj, Biologie)
• OA T. Bati a VOŠ ekonomická ve Zlíně (OSP)
Získajte
skúšku
zdarma!
Ako na to…
Niektoré fakulty, ktoré
vyžadujú povinnú účasť
na NPS, poskytujú uchádzačom poukaz, ktorým
je možné skúšku / skúšky
uhradiť. Pokiaľ však bude
uchádzač skladať skúšku
opakovane, každý ďalší
termín skúšky si už musí
hradiť sám.
1. Podajte a uhraďte
prihlášku na VŠ. Venujte pritom pozornosť jej
správnemu vyplneniu
– okrem iného aj e-mailovej adrese.
2. Cca dva týždne po
termíne uzávierky pre
dodávanie prihlášok na
VŠ vám bude e-mailom
od spoločnosti SCIO zaslaný poukaz na skúšku
vrátane inštrukcií, ako
ho použiť.
3. Prihláste sa na NPS
na stránke www.scio.
sk. Počas prihlasovania
použite poukaz podľa
inštrukcií.
NPS sa môžete zúčastniť aj skôr ako získate poukaz, na tieto
termíny skúšok však
nie je možné spätne ho
uplatniť.
Download

Jedny prijímačky na desiatky fakúlt