ÚVOD
PSALMÓDIA
K. Bože, príď mi na pomoc.
Ľ. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Antifóna 1:
K. Ohlasujte všetkým ľuďom: Hľa, príde Boh,
náš Spasiteľ.
K. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ľ. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i
vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja.
HYMNUS
Ľ1. S tvoriteľ sveta hviezdneho,
ty večné Svetlo veriacich,
Spasiteľ všetkých, Ježišu,
počuj hlas vrúcne prosiacich.
2.Ľúto ti bolo človeka,
Ľ
čo stál pred smutným zánikom;
prišiel si liečiť hynúcich
a podať ruku hriešnikom.
Ľ1. Keď plnosť času nadišla,
jak ženích Cirkvi spanilej
vychádzaš z izby zamknutej:
spod srdca Panny Márie.
2.Pred tvojou mocou nesmiernou
Ľ
stvorenie všetko skláňa sa,
zem celá, nebo vysoké
tebe poddané koria sa.
Ľ1. V
rúcne ťa, Kriste, prosíme:
budúci Sudca všetkých nás,
pred zradným šípom diablovým
ochráň nás teraz, v každý čas.
Vš.Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,
tebe i Bohu Otcovi,
na večné veky sláva buď
aj Duchu Tešiteľovi. Amen.
Žalm 141, 1-9
K.Pane, k tebe volám,
ponáhľaj sa mi pomôcť, *
Ľ1.počuj môj hlas, keď volám ku tebe.
Ľ2.Moja modlitba nech sa vznáša
k tebe ako kadidlo *
a pozdvihnutie mojich rúk
ako večerná obeta.
Ľ1.Pane, k mojim ústam postav stráž *
a hliadku na okraj mojich perí.
Ľ2.Nedaj, aby sa moje srdce
naklonilo k zlému, *
aby bezbožne vymýšľalo výmysly
Ľ1.s ľuďmi, čo páchajú neprávosť; *
ani ich pochúťky nechcem jesť.
Ľ2.Nech ma spravodlivý tresce milosrdne,
nech ma karhá, no olej hriešnika
nech nesteká po mojej hlave; *
nech zotrvám v modlitbe,
kým oni robia zle.
Ľ1.Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov, *
budú počuť moje slová a uznajú,
že boli mierne.
Ľ2.Ako keď sa zem orie
a rozdrobuje na kúsky, *
tak boli rozmetané ich kosti
pri pažeráku podsvetia.
Ľ1.Pane, k tebe, Pane, sa upierajú moje oči: *
k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.
Ľ2.Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili, *
pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.
Ľ1.Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ľ2.Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky *
i na veky vekov. Amen.
Antifóna:
Vš.Ohlasujte všetkým ľuďom: Hľa, príde Boh,
náš Spasiteľ.
Antifóna 2:
K. Hľa, príde Pán a s ním všetci jeho svätí; a v
ten deň bude veľké svetlo. Aleluja.
Žalm 142
K.Nahlas volám k Pánovi, *
Ľ1.nahlas a úpenlivo prosím Pána;
Ľ2.nariekam pred ním *
a rozprávam mu o svojom súžení.
Ľ1.Ja síce klesám na duchu, *
ale ty poznáš moje chodníky.
Ľ2.Na ceste, ktorou sa uberám, *
nastavili mi osídlo.
Ľ1.Pozeral som sa napravo a videl som, *
že sa už nik nepriznáva ku mne.
Ľ2.Nemám už kam sa uchýliť, *
o môj život nik nestojí.
Ľ1.Pane, ku tebe volám †
a hovorím: „Ty si moje útočište, *
môj podiel v krajine žijúcich.
Ľ2.Všimni si moju úpenlivú prosbu, *
lebo som hrozne zdeptaný.
Ľ1.Osloboď ma od prenasledovateľov, *
lebo sú mocnejší ako ja.
Ľ2.Vyveď ma zo žalára, *
aby som tvoje meno mohol velebiť.
Ľ1.Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, *
keď mi prejavíš priazeň.“
Ľ2.Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ľ1.Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky *
i na veky vekov. Amen.
Antifóna:
Vš.Hľa, príde Pán a s ním všetci jeho svätí; a v
ten deň bude veľké svetlo. Aleluja.
Antifóna 3:
K. Pán príde s veľkou mocou a všetci ho uvidia.
Chválospev Flp 2, 6-11
K.Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, *
Ľ1.nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
Ľ2.ale zriekol sa seba samého, †
vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa
podobný ľuďom; *
a podľa vonkajšieho zjavu
bol pokladaný za človeka.
Ľ1.Uponížil sa, †
stal sa poslušným až na smrť, *
až na smrť na kríži.
Ľ2.Preto ho Boh nad všetko povýšil †
a dal mu meno, *
ktoré je nad každé iné meno,
Ľ1.aby sa na meno Ježiš
zohlo každé koleno *
v nebi, na zemi i v podsvetí
Ľ2.a aby každý jazyk vyznával: *
„Ježiš Kristus je Pán!“
na slávu Boha Otca.
Ľ1.Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ľ2.Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky *
i na veky vekov. Amen.
Antifóna:
Vš.Pán príde s veľkou mocou a všetci ho uvidia.
Slávenie pokračuje krátkym čítaním a homíliou.
KRÁTKE RESPONZÓRIUM
K. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
Ľ. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
K. A daj nám svoju spásu.
Ľ. Svoje milosrdenstvo.
K. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ľ. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
MAGNIFIKAT
Antifóna na Magnifikat:
K. Bdejte teda, hovorí Pán, lebo neviete, v ktorý
deň príde váš Pán.
Vš. Velebí *
moja duša Pána
a môj duch jasá *
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú
všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky *
i na veky vekov. Amen.
Antifóna:
Vš. Bdejte teda, hovorí Pán, lebo neviete,
v ktorý deň príde váš Pán.
MODLITBA JÁNA PAVLA II.
Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami
života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna
dokázali otvorene a s láskou ohlasovať
ľuďom dnešnej doby Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímal ako stále
nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho
slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo
o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej
vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha
Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.
Download

HYMNUS Ľ1. Stvoriteľ sveta hviezdneho, ty večné Svetlo veriacich