SIRA
NO
1
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
Sistem Odası Fiziksel Yapı Düzenlemesi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİD B-SÖ H/02
MİKTARI
BİRİMİ
1
Adet
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
*
C SdğMc Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
SİSTEM ODASI DÜZENLEME İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İSTATİSTİK VE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
NİSAN 2015
ı
İÇİNDEKİLER
1
2
3
4
A M A Ç ............................................................................................................................................3
TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR.............................................................................3
GENEL KOŞULLAR VE TASARIM PRENSİPLERİ........................................................... 3
İNŞAAT İŞLER İ.......................................................................................................................... 7
4.1
GENEL H Ü K Ü M LER..........................................................................................................7
4.2
YÜKSELTİLMİŞ D Ö ŞE M E .............................................................................................7
4.3
SİSTEM ODASI TAVAN AÇIKLIĞI KAPATMA .................................................. 11
4.4
YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI Y A PILM A SI.................... 12
4.5
YANGINA DAYANIKLI KA PI.................................................................................. 13
4.6
YANGIN DURDURUCU M ALZEM E...................................................................... 14
4.7
EPOKSI BOYA GENEL ÖZELLİKLERİ.................................................................. 15
4.8
DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA - 3 A D E T ................................................................... 16
5
NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEM İ.................................................................... 18
5.1
GENEL SİSTEM T A N IM I........................................................................................... 18
5.2
GAZ SİLİNDİRLERİ ve NOVEC G A ZI.................................................................... 19
5.3
BASINÇ ANAHTARI.................................................................................................... 20
5.4
BOŞALTMA N O ZU LLA RI......................................................................................... 20
5.5
ELEKTRONİK BİLEŞENLER.....................................................................................20
6
ELEKTRİK KABLOLAMA A LTY A PISI............................................................................ 21
6.1
GENEL ELEKTRİK İŞLER İ........................................................................................ 21
6.2
ENERJİ DAĞITIMI KABLO DÖŞEME KANALLARI.......................................... 24
6.3
KABLO KANALLARI..................................................................................................25
6.4
KABLO M ERDİVENLERİ.......................................................................................... 26
6.5
MALZEME ÖZELLİKLERİ......................................................................................... 27
6.6
BORULAR.......................................................................................................................27
7
YAPISAL KABLOLAMA SİSTEM İ..................................................................................... 29
7.1
GENEL ÖZELLİKLER................................................................................................... 29
7.2
BAKIR CAT6A K A B LO ................................................................................................ 30
7.3
BAKIR PATCH PANEL................................................................................................. 31
7.4
BAKIR PATCH CORD................................................................................................... 31
7.5
OM3 MM FİBER OPTİK KABLO...............................................................................32
7.6
FİBER PATCH PA N EL.................................................................................................. 33
7.7
FİBER PATCH CORD.....................................................................................................33
7.8
ETİKETLEME Ü RÜN LERİ......................................................................................... 34
7.9
AKILLI GÜÇ DAĞITIM MODÜLÜ (IP P D U ).........................................................35
7.10 FİBER KABLO TAŞIMA K A N A LLA RI...................................................................36
7.11 BAKIR KABLO TAŞIMA KANALLARI...................................................................36
8
KARTLI ve BİOMETRİK GEÇİŞ SİSTE M İ........................................................................ 37
8.1
PARMAK İZİ VE KART OKUYUCU C İH A ZI........................................................37
8.2
MANYETİK TUTUCU.................................................................................................. 40
8.3
MANYETİK K O N TA K ................................................................................................. 40
8.4
SİSTEM YAZILIM I........................................................................................................40
9
SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME VE ALGILAMA SİSTE M İ.....................................41
9.1
İZLEME ve ALGILAMA DONANIMI........................................................................ 41
10 EĞİTİM ve DOKÜM ANTASYON.........................................................................................44
11 KURULUM, GARANTİ, BAKIM VE SERVİS.................................................................... 45
2
1
AMAÇ________________________________________________________________________
Bu teknik şartname, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sistem Odasının yeniden düzenlenmesine
ait şartname ve ekleri ile özellikleri belirlenmiş ürünlerin, ilgili ihtiyaçların ve teknik
özelliklerinin belirlenmesini ve teminini amaçlamaktadır.
2
TANIMLAR, EKLER VE KISALTMALAR
2.1
İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:
TEKNİK
ŞARTNAME
İDARE
FİRMA
YÜKLENİCİ
SÖZLEŞME
ÜRÜN
GÜN
3
İşbu teknik şartname ve tüm ekleridir.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TEKNİK ŞARTNAME ve eklerinde tanımlanan iş ile ilgili ihale
dosyası ve eklerine teklif veren firmalar.
FİRMA tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve
İDARE ile sözleşme yaptıktan sonra ihale konusu işi yapmaya
yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan sorumlu FİRMA.
FİRMA tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan
YÜKLENİCİ ile İDARE arasında imzalanacak olan sözleşme.
TEKNİK ŞARTNAME ve/veya ekindeki listelerde belirtilen
donanım, teçhizat veya cihaz, aktif ve/veya pasif ağ ve kablolama
bileşeni yan donanımları ve çevre birimleridir.
Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.
GENEL KOŞULLAR VE TASARIM PRENSİPLERİ
3.1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Kampüsü C Blok içerisinde yer alan sistem
odasında aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılacaktır;
•
Yangına Dayanıklı Sistem Odası Kapısı,
•
Kartlı Geçiş Sistemi,
•
Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi
•
Ortam Denetleme ve Kontrol Sistemi,
•
Data Kablolamalannm Etiketlenmesi ve Düzenlenmesi
•
Asma Tavan Yapımı
•
İnşaat İşleri
•
Kablo Taşıma Sistemleri
•
Klima Sistemi
3
3.2
İşbu şartnamede belirtilen işlerin, şartnamede tariflendiği şekilde ve anahtar teslimi
olarak bitirilmesi esastır. Yüklenici, ihale bedeli dışında hiçbir şekilde ek ücret talep
etmeyecektir. Bu sebeple;
3.2.1
İhale öncesinde FİRM A’nın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Mahallesi
Adnan Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye / ANKARA adresine gelerek işlerin yapılacağı
yerleri görmesi önerilmektedir. İDARE FİRMA' lara toplu keşif yaptırabilecektir.
3.2.2
Firma, iş ve iş şartlarının tüm detaylarını görmek için tesisleri gezecek ve tüm
ölçüleri sahada tetkik edebilecektir.
Yüklenici kendi işinin bina yapısı ile tüm iş
gruplarıyla olan uygun ilişki ve işbirliğinden sorumlu olacaktır.
3.2.3
Firma, işine etki edecek tüm yapısal ve nihai hususları dikkatle gözden geçirecek
ve buna göre tüm aksesuarları temin edecektir.
3.3
Yüklenici ihale aşamasında, daha önce en az 2 farklı şirket yada kuruma Veri merkezi
projelendirme ve kurulumu yaptığı ile
ilgili yeterliliklerini gösteren iş bitirme belgelerini
idareye sunacaktır.
3.4
Yüklenici firma ihale aşamasında THSK İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
tarafından onaylı Fizibilite, Ölçüm, etüt vb. çalışmaları içeren yer görme belgesini İdareye
sunacaktır.
3.5
Yüklenici tarafından yapılacak tüm işler fen ve sanat kurallarına uygun olacaktır.
3.6
Yüklenici, montaj ve inşa çalışmaları sırasında kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle
oluşabilecek hasarları kendisi tazmin etmekle yükümlüdür.
3.7
Yüklenici, sözleşme imzaladığı tarihten itibaren gerekli teknik desteği vermek üzere,
Ankara’da aktif teknik destek bürosu bulunduracaktır. Teknik destek bürosu proje yapım ve
garanti süresince faal durumda olacaktır. Yüklenici, Ankara’da teknik destek bürosunun
bulunduğuna dair kanıtlayıcı belge ya da belgeleri, sözleşme evrakları ile birlikte idareye
sunacaktır.
3.8
Çalışmalar sırasında malzemelerin taşınması, yerleştirilmesi ve bu çalışmalardan dolayı
yapılması gereken temizlik işleri Yüklenici personeli tarafından yapılacaktır.
3.9
Kurulum ve montaj çalışmaları esnasında gerekli iş güvenliği Yüklenici tarafından
sağlanacaktır. Çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan Yüklenici sorumlu
olacaktır.
3.10
Her kalem parça daha önce kullanılmamış olmalı, arızasız ve hasarsız olarak orijinal
ambalajı içerisinde, her türlü darbe ve hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak gönderilmeli
ve depolanmalıdır.
4
3.11
Firma, şartnamede istenen tüm ürünlere teklif verecektir. Kısmi teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3.12
Teklif edilen ürünler için garanti süresi boyunca Yüklenici projeden doğan taahhüt ve
alacaklarının bir kısmını ya da tamamını Kurum'un muvaffakatı olmadıkça başka bir FİRMA ya da
tüzel/gerçek kişiye devredemez. Satış, kurulum, garanti ve teknik destek hizmetleri ile ilgili taahhütlerin
üçüncü şahıslar tarafından yerine getirilmesi durumu, Yüklenici’nin sorumluluklarını hiç bir şekilde
ortadan kaldırmayacaktır. Bundan doğan bütün masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir.
3.13
Sözleşme imzalandıktan sonra nihai kablolama mimarisi Yüklenici ve İdare’nin uzman
personeli tarafından yapılacak toplantılar sonucunda, İdare’nin istediği şekilde tasarlanacak ve hayata
geçirilecektir. Bu aşamada tüm mimari istekler Yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeksizin
gerçekleştirilecektir.
3.14
Yüklenici, teklif edilen Tüm Sistemlerin Kurulumlannı ve devreye almalarını Anahtar teslimi
yapacaktır. Teklif edilen cihaz ve yazılımlar çalışır vaziyette tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.
3.15
Yüklenici, teklif edilen tüm cihazların devreye alınması için gerekli olabilecek altyapı
çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.
3.16
Tüm kablolama işleri ISO/IEC 11801 Edition 2.1 ve IEC 61754-7standartlanna uygun olarak
gerçekleştirilecektir.
3.17
Kurulum esnasında kullanılacak tüm ürünler bu şartnamede tanımlı ürünler olmalı, şartnamede
tanımlı olmayan aparat ve benzeri küçük ürünler, TSE kalite standartlarına uyan ve İdare tarafından
uygun görülen ürünler olacaktır.
3.18
Kurulum sonrası tüm aktif ağ cihazları, sunucular ve yedekleme üniteleri ile ilgili
konfigürasyonlar bilgi işlem personeli tarafından yapılacaktır. Tadilat ve kurulum işlemleri sırasında
aktif ağ cihazları, sunucular ve yedekleme ünitelerine zarar verilmesi durumunda sorumluluk Yüklenici’
ye ait olacaktır. Verilen zararı Yüklenici tazmin edecektir ve yenileri ile değiştirmekle mükelleftir.
3.19
Yüklenici, Sistem çalışmasını ve hizmet vermeyi durdurmayacak şekilde sistem ile ilgili
kablolama ve mimari değişikliğini hafta sonları yapılacaktır.
3.20
Firma ve çalışanları, bu işten edindiği ve kuruma ait tüm bilgileri üçüncü şahıslara her ne surette
olursa olsun açıklayamaz ve veremez. Aksi durumunda oluşacak dolaylı ve dolaysız her türlü maddi ve
manevi zararı firma tazmin edecektir.
3.21
Yüklenici firma iş bitiminde as-built proje hazırlayacak ve İdareye sunacaktır.
3.22
Yüklenici firma işe başlamadan önce avan proje hazırlayacak ve İdarenin onayına
sunacaktır. İdare projeyi onayladıktan sonra işe başlayacaktır.
5
3.23
Teklif edilen tüm cihazlara ait TSEK veya TÜV veya FCC veya CE [veya ithali/ihracatı
için ilgili bakanlıkların kabul ettiği uygunluk belgeleri - declaration o f conformity]
belgelerinden en az biri teklif ile birlikte verilmelidir.
3.24
Yapılacak olan işte kullanılacak olan tüm ürünlerin birbirleriyle uyumluluğu
gözetilecektir; öngörülen uygulamalarda ürünlerin herhangi bir nedenle (sürüm, standart
uyuşmazlığı, vb.) ortaya çıkan uyum sorunlarının giderilmesi yükümlülüğü Yüklenici’ye aittir.
3.25
Temin, teslim edilecek ve montajı yapılacak her türlü malzemenin nakliye, taşıma,
sigorta, geçici depolama sorumluluğu ve bunlara bağlı her türlü masraf, Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
3.26
Yüklenici’ ye yapılacak ödeme şekli, İdari Şartname 'de ayrıca belirtilmiştir.
3.27
Sistemin sağlıklı çalışması için zaruri olan fakat detaylandınlmayan her husus idarenin
isteğine göre yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır. Bu nedenle ihale aşamasından önce
istekliler kesinlikle uygulama alanında keşif yapmalıdır.
3.28
Şartnamedeki maddelerde uyumsuzluk olması durumunda, idarenin yararına olan
madde geçerli olacaktır.
3.29
Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonraki bir hafta içerisinde detaylı iş planım
sunacaktır. Bu planda işe başlandığı andan itibaren bitiş anma kadar yapılacak tüm ana işler
gün cinsinden detaylı belirtilecektir. Tüm işler, testler ve detay çalışmalar da dâhil olmak üzere
işe başladıktan en geç 45 (K ırk beş] takvim günlük süre içerisinde bitirecektir. Bu süre
içerisinde tüm işler bitirilmediği takdirde, idari şartnamede belirtilen ölçülerde cezai işlem
uygulanacaktır.
3.30
Yüklenici elemanları donanım kurulumlan ve inşaat işleri süresince mesai saatleri
dışında çalışacaklarsa çalışacak kişilerin isimleri ve çalışma süreleri en az 1 (Bir) gün önceden
İdare’ye iletilecektir. Mesai saati sonrası çalışmalar için İdare ile önceden ortak planlama
yapılacaktır.
3.31
Yüklenici elemanları, günlük çalışma sonrası mahali terk etmeden önce çalışma alanı
ile ilgili her türlü fiziki emniyet tedbirini almaktan, açıkta elektrik, yanıcı, parlayıcı, kesici,
yaralayıcı malzeme ve ekipman bırakmamaktan, bırakılması zorunlu ise çalışma alanındaki
tehlikeli bölgeyi uyan bantları ve uyarıcı yazılarla çevrelemekten sorumludur.
3.32
Yüklenici firma gizlilik taahhüdü sözleşmesi imzalayacaktır.
3.33
Sistem odasında veri kabloları (bakır ve fiber) tavandan, enerji vb. kablolan tabandan
taşıma kanallan ile geçirilecektir.
6
4
4.1
4.2
İNŞAAT İŞLERİ______________________________________________________________
GENEL HÜKÜMLER
4.1.1
Sistem Odası içinde yapılacak geçiş ya da yalıtma faaliyetleri öncesinde "tozu
içinde biriktiren sanayi tipi süpürge" ile mevcut toz temizlenecek, işlem
sırasında da işlem yapılan noktalarda emiş yapacak şekilde sürekli toz emer
şekilde konumlanacaktır.
4.1.2
Yüklenici Kapı ve İnşaat işlerini planlarken, Sistem Odasına malzeme girişi ile
ilgili eğimli geçişleri planlayacak ve Kurum'un onayına sunacaktır.
4.1.3
Molozlar İdare’nin istediği yerde toplanarak İdare’nin belirlediği hurdalık
alanına taşınacaktır. Bütün taşıma giderleri Yükleniciye ait olacaktır.
4.1.4
Klimalar İdare’nin istediği yer ve konumda teşkil edilerek bağlantıları
yapılacaktır. Klimaların elektrik hatları yeni panodan alınacaktır.
4.1.5
Yüklenici Mevcut sistemin taşınmasını gerektirmeyecek şekilde tüm tadilat ve
kurulum işlemlerini gerçekleştirecektir. Mevcut Sistemin taşınması gerektirecek
durum meydana gelirse İdare’nin onayı alındıktan sonra taşıma işlemi
gerçekleştirelecektir. Taşındıktan sonra mevcut sistemin çalışmaya devam
etmesi Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Mevcut sistemin her türlü toz,
nem, çarpma, düşme vb. Durumlarına karşı yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır.
Mevcut sistem elemanlarından herhangi birinin zarar görmesi durumunda
Yükleniciye Tazmin edilecektir. Ve zarar gören o sistem bileşenini eski
konfigurasyonunda yapılıp tam çalışır şekilde teslim edecektir.
4.1.6
Yüklenici Sistem Odasının duvarlarını ısı, ses vb. Engelleyici malzeme ile
kaplayacaktır.
4.1.7
Yeni sistem odası için gerekli Yangına dayanıklı kapılar şartnameye uygun
şekilde tesis edilecektir.
4.1.8
Sistem odası güvenliğinin sağlanması için kartlı ve/veya parmak okuyuculu
geçiş sistemi tesis edilecektir. KURUM’un hali hazırda kullandığı kartlar yeni
sistemde kullanılabilecektir. Kapı açılış ve kapanışlarına ait alarmlar ve loğlar
sistem tarafından toplanıp gerektiği durumlarda görülebilmelidir.
4.1.9
Sistem odasımn tavanı ile üst katında bulunan ups odası arasında yer alan açık
alan, üzerinde ağırlık taşıyabileceği şekilde çelik konstrüksiyon ve beton ile
örülerek, Taşyünü Asma Tavan yapılacaktır.
YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME
Altyapı: Döşeme panelleri doğrudan taşıyıcı olan paslanmaya karşı san çinko kaplı
M14 galvanize çelik ayaklar ve kuşaklar üstüne yerleştirilmektedir. Ayaklar beton zemine
poliüretan esaslı özel tutkal ile yapıştmlacaktır.
7
Altyapı Teknik özellikleri
4.2.1
Yükseltilmiş döşeme yüksekliği en fazla
15cm yüksekliğinde olacaktır.
Yükseklik gerektiğinde imalat aşamasında idare tarafından değiştirilebilir
olacaktır.
4.2.2
Ayak Tabanı: 2 mm. Galvanize çelikten imal, 100 mm kare tabanlı, M İ4 saplama
perçinle tutturulacaktır.
4.2.3
Ayak Sabitleme Somunu: 120 mm. ve üstü ayaklarda Ayak yüksekliğini
ayarlamakta kullanılan ve özel tırnaklan ile istenilen yükseklikte sabitleme yapan
galvanize edilmiş M İ4 somun kullanılacaktır.
4.2.4
Boru: Ayak kafasına presle monte edilmiş, et kalınlığı 1.5 mm. olan, 25 mm.
çapında galvanize çelik boru kullanılacaktır.
4.2.5
Ayak Kafası: 90 mm çapında, 3 mm. galvanize çelikten imal edilmiş olup, metal
kuşakların kolayca monte edilip ayak kafası ile birbirine kilitlenmesini sağlayacak
şekilde üretilmiş olacaktır.
4.2.6
Plastik Yıldız: 3 mm. kalınlığında, ayak kafasının üzerine takılacak, kare
şeklindeki plastik conta kullanılacaktır.
4.2.7
Metal Kuşak: 1 mm. galvanize çelikten mamul, U şeklinde, 25x25x25 ebatlarında
metal kuşak kullanılacaktır.
4.2.8
Plastik Kuşak: 1 mm kalınlığında plastikten conta, metal kuşakların üzerine takılır
ve panelle metal kuşağın teması sırasında oluşabilecek ses ve kaymaları önleyecek
plastik kuşak kullanılacaktır.
4.2.9
Plastik Kuşak: 1 mm kalınlığında plastikten conta, metal kuşakların üzerine takılır
ve panelle metal kuşağın teması sırasında oluşabilecek ses ve kaymaları önleyecek
plastik kuşak kullanılacaktır.
4.2.10 Ayarlanabilir Yükseklik: ± 25 mm olacaktır.
4.2.11 300 mm2 yüzeye,4,5 kN yük uygulandığında sapma miktarı maksimum 2 mm
olacak, güvenlik katsayısı 3 olacaktır.
4.2.12 25 mm2 yüzeye 3kN yük uygulandığında sapma miktarı maksimum 2.7 mm olup
güvenlik katsayısı 3 olacaktır.
4.2.13 Yüke Dayanıklılık: Merkezden 18 kN (düşey), kenardan 11,8 kN (düşey)
mertebesinde olacaktır.
4.2.14 Uygulama: Poliüretan esaslı veya epoxy bazlı hızlı kuruyan, yapıştırıcı ile zemine
yapıştırılacaktır.
Yonga Levha Özlü PVC Kaplı Paneller: Projesinde belirtilen yerlerde aşağıdaki
teknik özellikleri verilen uluslararası standartlara uygun Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri
uygulanacaktır. Alt Kaplama: Alüminyum Folyo. Üst Kaplama: 1 mm Antistatik Laminant
olacaktır.
8
Panel Teknik Özellikleri:
4.2.15 Paneller: Yüksek yoğunluğa sahip yonga levhadan mamul, 30mm kalınlığında,
Panel boyutları 600x600 mm olmalıdır. Panellerin kenarlarında oluşturulan 6°lik
pahlar sayesinde kolayca monte ve demonte edilebilir olacaktır.
4.2.16 Panel Bandı: Tüm panellerin kenarları, çarpma ve sarsılmalara dirençli ve
mukavim olması için 0.4 mm sert siyah PVC bant ile çevrelenmiş olacaktır.
4.2.17 Yük dayanımları; 300 m m2’ye 4,5kN noktasal yük uygulandığında sapma miktarı
maksimum 2 mm., 25 m m 2’ye 3,0kN noktasal yük uygulandığında sapma miktarı
maksimum 2,7 mm., 1 m 2’ye 8kN dağıtılmış yük uygulandığında sapma miktarı
maksimum 1,5 mm. Olacaktır.
4.2.18 Güvenlik Katsayısı: <=3 olacaktır.
4.2.19 Yangın dayanımı: Yangın dayanımı DİN 4102-30 dk A2 olacaktır.
4.2.20 Yukarıda belirtilen değerlerin uluslararası kurum raporları ile tescillenmesi
olacaktır.
9
Panel Genel Özellikleri:
4.2.21 Yükseltilmiş Döşeme Sistemi tamamen modüler (taşıyıcı alt yapı elemanları
dâhil) yapıda olacak, paneller kullanıcı tarafından kolayca kaldırılıp yerleri
değiştirilebilecek özellikte olacaktır.
4.2.22 Modüler yapıdaki Yükseltilmiş Döşeme Panelleri doğrudan taşıyıcı ayaklar ve bu
ayaklara bağlı kuşaklar üzerinde monte edilmiş plastik yıldız ve/veya plastik
kuşaklar üzerine yerleştirilecektir.
4.2.23 Taşıyıcı ayaklar beton zemine epoksi esaslı yapıştırıcısı ile yapıştırılacaktır.
Ayaklar zemine sabitlenirken metal aksam (çelik dübel, vida vb.) kullanılacaktır.
Taşıyıcı sisteminin yüksekliğinin gerekli toleranslar (+-25 mm) içinde
ayarlanabilir olacaktır.
4.2.24 Yükseltilmiş döşeme uygulaması tamamlandıktan sonra ilk 24 saat üzerinde bir
işlem yapılmayacaktır. Yüklenici iş programını bu montaj kuralarına uygun olarak
yapacaktır.
4.2.25 Döşeme tamamlandıktan sonra üzerinde iskele gezdirilmemelidir. Eğer iskele
kullanımı zorunlu bir durum söz konusu olacak ise iskele ayaklan altına bir
panelden daha geniş ve en az 18mm sunta plakalar yerleştirilmeli ve iskele bu
plakalar üzerinde kaydırılmalıdır.
4.2.26 Döşeme üzerinde kesinlikle harç, boya veya sulu malzemelerle çalışılmamalıdır.
Çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda çalışılacak alanın su geçirmez bir
malzeme ile örtülecektir.
4.2.27 Tamamlanmış ya da tamamlanmamış ama pvc kaplaması henüz yapılmamış
döşeme üzerinde işlem yaparken, çalışılacak alana yerleştirilecek kalaslar
yardımıyla çalışılmalıdır.
4.2.28 Yükseltilmiş döşeme üzerinde, yer değiştirmeler de, makine ve benzeri ağır
eşyalann taşınmasında (özellikle ayaklı ve dar tabanlı eşyalar) küçük kaldıraçlar
ve/veya transpaletler kullanılacaktır.
4.2.29 Yükseltilmiş döşeme sistem odası içerisinde yapılacak tüm imalat hasarlarına
karşı korunacaktır.
4.2.30 Yükseltilmiş döşeme sistem odası içerisinde yapılacak tüm imalat hasarlarına
karşı korunacaktır.
Şekil-1 Yükseltilmiş döşeme detayı
4
E - _____________________ .A
IU______________ _____ ____ÜZZUt___
I
10
4.3
SİSTEM ODASI TAVAN AÇIKLIĞI KAPATMA
4.3.1
Sistem odası tavanındaki döşeme yırtığı çelik profiller kullanılarak kapatılacaktır.
4.3.2
Yırtığın kapatılması için kullanılacak çelik sistem 350kg/m2 taşıma kapasitesine
sahip olacaktır.
4.3.3
Kapatılacak yırtık döşeme taşıyıcı sisteminin çelik profillerinin sistem odası
mevcut iç duvarlarına bağlandığı bölgelerde UNP profiller kullanılacaktır.
4.3.4
UNP profillerin sistem odası iç duvarlarına bağlandığı bölgelerde en az 5.6
kalitede, M İ6 ölçüsünde çelik kimyasal dübeller kullanılacaktır.
4.3.5
Mİ 6 kimyasal çelik dübeller 25cm ara ile ankraj edilecektir.
4.3.6
M İ6 kimyasal çelik dübeller için mevcut duvarda açılacak delikler en az 18mm
çapında olacaktır.
4.3.7
Kimyasal çelik dübeller için açılacak delikler yatayla 10° açı yapacak şekilde
konumlandırılacaktır.
4.3.8
Delikler açıldıktan sonra basınçlı hava ile iyice temizlenerek çelik dübellerin
epoksi esaslı yapıştırıcıları uygulanacaktır.
4.3.9
Mevcut döşeme yırtığı kapatmak için kullanılacak çelik profiller iki kat antipas
boya ile boyanacaktır.
4.3.10 Söz konusu yırtık çelik taşıyıcı sistem ile kapatıldıktan sonra sistem odası tavanı
ile hem yüz olan alt yüzeyi alçıpan kaplama ile kapatılacaktır.
4.3.11 İlave çelik döşeme sisteminin üst yüzeyi sehim ve titreşimi önleyecek bir
malzeme ile (2 kat m df ve trapez sac üstü beton) ile kapatılıp mevcut asmakat
döşeme kaplama malzemesi ile kaplanacaktır.
4.3.12 İdarenin gerekli görmesi durumunda mevcut çelik asma kat, ilave çelik dikme
(çelik kutu profiller) destekler atılacaktır.
4.3.13 Yerleştirilecek ilave çelik dikmeler mevcut asma kat çelik profillerine, fen ve
sanat kurallarına uygun olacak şekilde bağlantısı yapılacak ve bu bağlantılar için
idareden onay alınacaktır.
4.3.14 Yerleştirilecek ilave çelik dikmeler alçıpan kaplama ile kaplanacaktır.
4.3.15 Yerleştirilecek ilave çelik dikmelerin bulunduğu bölgelerde yükseltilmiş döşeme
ve mevcut alçıpan tavan kaplamasında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
11
Şekil-2 Çelik döşeme kapatma detayı
Mevc.ıt Tosiyici )jvar
Sistem Odasi Tavanı
Döşeme Yirtıgi Kapatma Detayı
4.4
YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI YAPILMASI
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar
yapılması (çift profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarın bir yüzeyinde
(12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar
levhası yapılması;
4.4.1
Sistem odası içerisindeki duvar yüzeylerine ilgili şartnamesindeki detaylarına
göre; 75 m m 'lik Duvar U-pro fillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak
60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara
tutturulacak 75 m m 'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 m m 'lik ses yalıtım
bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm
aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 52 kg/m3
yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5
mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasımn ilk katının 25 mm’lik,
ikinci katının 35 m m ’lik (veya 38 m m ’lik), üçüncü katının ise 55 m m ’lik borazan
vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı
duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 m m ’den fazla
boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması,
derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz
dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme
ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile
müteahhit kan ve genel giderler fiyata dâhildir.
12
4.4.2
Oda içerisindeki bütün duvar yüzeylerinde uygulanacaktır. Yapılacak olan
yangına dayanıklı duvar imalatları en az F90 yangın dayanım sınıfına sahip
olacaktır.
M evcu t taş duvar
40 cm
D C 7 5 Profil
5cm Kalınlıkta taş
yünü dolgu (52 kg/m3)
co
3x1.25cm K alınlıkta yangına
dayanıklı (F90) açlıpan panel
Şekil-3 Yangına dayanıklı alçıpan duvar kaplama detayı
4.5
YANGINA DAYANIKLI KAPI
4.5.1
F90 norm yangın kapıları mevcut sistem odasının kapısına uygun ebatlarda,
kapakları 180 derece açılabilir şekilde kullanılacaktır. Yeni Sistem odasında
bulunan kapı F90 yangın koruma sımfı sertifikalı projesine uygun olacaktır.
Kapı hidrolik kapama sistemi ile monte edilecektir. Kapıdan çıkış, panik barlı
olacaktır.
4.5.2
Kasa içinde ve kapı kanadının menteşe tarafına uygun şekilde yerleştirilmiş ısı
genleşmeli fitiller kullanılacaktır.
4.5.3
Sıcak ve dumanı önleyecek şekilde eriyerek genleşen ve NFPA 80'e uygun
mamuller olacaktır.
4.5.4
Kapı etrafındaki boşluklar NFPA 80'e uygun olmalıdır. Kapı ve kasalarda dolgu
ve yalıtım malzemesi olarak yanmaz ve yalıtım değeri yüksek taş yünü veya
benzeri malzemeler kullanılacaktır.
4.5.5
Tüm civata, somun vb ürünler TS 914 EN ISO 1461 EN ISO 1461 'e uygun
galvanizli olmalı ve montaj NFPA 80'e uygun olarak yapılmalıdır.
I
^
ı\
13
4.6
4.5.6
Kapılarda kullanılacak tüm aksesuarlar ve montaj lan NFPA 80 koşullannı
sağlamalıdır.
4.5.7
Kapılarda komple kilit yuvası ve silindir kilit olacaktır.
4.5.8
Kapı kanatları 3 menteşe ile bağlanacak, bir menteşe kendini kapatan yaylı, bir
menteşe dikey ayar için vidalı rulman menteşe olacaktır.
4.5.9
Kapıda otomatik eşik contası bulunacak ve bu conta 60 dakika yangın dayanımlı
kapıda 29,5dB 120 dakika yangın dayanımlı kapıda ise 30 dB ses yalıtımı
sağlayacaktır.
YANGIN DURDURUCU MALZEME
4.6.1
Gazlı söndürme sitemi kurulacak mahallerde, söndürmeyi yapacak her türlü
gazın dışan kaçışım ve dışarıdaki yangın veya dumanın içeriye girerek yanlış
boşalıma sebebiyet vermesini engellemek ve içerdeki gaz konsantrasyonunun
düşmesini engellemek için yangın durdurucu malzeme temin edilecektir.
4.6.2
Duvar, döşeme gibi elemanların içinden geçen her türlü boru, kablo, kablo
tavası, busbar, havakanalı vs. tesisat elemanlarının geçtiği boşluklar UL onaylı
ve yangın dayanımı en az 90 dakika olacak şekilde özel yangın durdurucu
izolasyon malzemeleri ile her türlü basınç değişimine, ısı farkına, su basıncına,
deprem ve/veya ısınma sonucu oluşacak yer değiştirme ve/veya uzama kısalma
gibi elastik davranışlardan etkilenmeden görevlerini sağlayabilecekleri malzeme
ve detaylarla teçhiz edilecektir.
4.6.3
Burada sabit yangın durdurucu detayları kullanılacağı gibi, data veya
telekomünikasyon kabloları gibi sıklıkla müdahale edilen tesisat
rezervasyonlarına yastık tipi kolay sökülüp, takılan yangın durdurucu temin
edilecektir.
4.6.4
Ürünlerde aranacak şartlar ASTM 1966 şartlan altında UL onaylı olarak ve UL
2079 testlerine tabi olmak, polikloropilen esaslı olmak, alev almasımn ve duman
üretiminin sıfır olmasıdır.
14
4.7
EPOKSI BOYA GENEL ÖZELLİKLERİ
4.7.1
Sistem odası yükseltilmiş döşeme altında kalan ana zeminin çok düzgün ve
temiz olması gereklidir. Epoksi boya uygulaması aşağıdaki niteliklerde olacak
ve temiz, toz tutmayan bir yüzey oluşturulacaktır.
4.7.2
Cinsi
EpoxyEnamel (çift komponentli)
Renk
Daha sonra idare tarafından belirlenecektir.
Yüzey Kaplama
Miktarı
6 - 8 m2/kg
Isı Mukavemeti
130°C kuru ortam, 60°C ıslak ortam
Katı Madde
Miktarı
%50 - %60 sertleştirici dahil
4.7.3
Bir kat epoksi boya özellikli astar sürüldükten sonra toz tutmaz özellikli epoksi
boya iki kat olarak uygulanacak ve iki katta boya kalınlığı 100 mikrondan az
olmayacaktır.
4.7.4
Toz, kir ve leke tutmaz, su geçirmez olmalıdır.
4.7.5
Kimyasal etkilere dayanıklı olmalıdır.
4.7.6
Sürtünme ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır.
4.7.7
Bakteri üremesine izin vermez yapıda olmalıdır.
4.7.8
Darbelere karşı yüksek mukavemeti olmalıdır.
4.7.9
Yapılacak olan epoksi kaplama uygulaması ehil kişilerce yapılmalıdır.
4.7.10 Nemli, ıslak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
4.7.11 Negatif nem veya su etkisi olan alanlar var ise gerekli önlemler alınmalıdır.
15
4.7.12 Karışım oranlarına titizlikle uyulmalıdır.
4.7.13 Aderansı azaltacak veya engelleyecek; her türlü toz, boya, yağ, gres benzeri kir
yüzeyden temizlenmelidir.
4.7.14 Zemin şartları sağlanmış yüzeylerde; gevşek parçacıkların, pürüzlerin ve zayıf
şerbet tabakasının alınması amacıyla, yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
4.7.15 Epoksi uygulama yapmadan önce uyulması gereken nem şartlarına ve bekleme
sürelerine dikkat edilmelidir.
4.7.16 Temizlenmiş, çatlak ve derz tamiratı yapılmış, nem ve su sorunları olmayan
betonarme yüzey, epoksi astar atılmaya uygun hale getirilmelidir.
4.7.17 Yüzeye solventsiz epoksi astar uygulanmalıdır.
4.7.18 Solventsiz Epoksi Astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından
korunmalıdır.
4.7.19 Solventsiz epoksi arakat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından
korunmalı, herhangi bir şekilde yaya trafiğine açılmamalıdır.
4.7.20 Uygulama bittiğinde pürüzsüz çok düzgün ve parlak bir yüzey elde edilmelidir.
4.8
DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA - 3 ADET
4.8.1
En az 24.000 BTU/H soğutma kapasitesine sahip toplam 3 adet duvar tipi
inverter klima temin ve tesis edilecektir.
4.8.2
İstenildiğinde Opsiyonel olarak iç ünite takılabilen fíltre ile anti-viral ve antioksidan etkiye sahip yeşil çayda bulunan bioflavonoid maddeye sahip olacak,
bakteri ve virüslerin oda içerisinde yayılmasını engelleyebilecektir.
4.8.3
Filtrenin koku giderme özelliği düzenli olarak temizlenmesi durumunda 10 yıl
devam etmelidir.
4.8.4
Klimada ozon tabakasına zararsız R410A soğutucu akışkanı kullanılacaktır.
16
4.8.5
Dış ünite kompresörü rotary tip olacaktır. Klima dış hava şartlan (+) 15 °C ~ (+)
46 °C aralığında soğutma; (-) 10 °C ~ (+) 24 °C aralığında ısıtma yapmalıdır.
4.8.6
Teklif edilecek klima 365 gün 7x24 saat sürekli çalışabilecek yapıda olmalıdır.
4.8.7
îç ve dış ünite arası maksimum borulama uzunluğu 30 metre, maksimum
borulama kot farkı 12 metre olmalıdır.
4.8.8
Klima yivli borulamaya sahip olmalıdır. Ayrıca tesisatta kullanılan boru sistemi,
yeniden kullanılabilir boru teknolojisine sahip olmalıdır.
4.8.9
Set edilen oda sıcaklığı ±2 °C sıcaklık aralığında kontrol edilmelidir.
4.8.10 Cihaz DC fan motorlu olmalıdır.
4.8.11 İç ünite otomatik fan hızı kontrolüne sahip olacaktır.
4.8.12 Herhangi bir elektrik ya da güç kesintisinde, güç geri geldiği zaman klima
otomatik olarak yeniden çalışmaya başlamalıdır.
4.8.13 Klima 12 saat programlama özelliğine sahip olmalıdır. Açma/Kapama zamanı
sırası ile 12 saatlik bir period içinde 10 dk’lık aralık ile olmalıdır.
4.8.14
Klima kendi kendine arıza teşhis fonksiyonu ve anza kayıt fonksiyonuna sahip
olmalıdır.
4.8.15 Dış ünite serpantinleri korozyon ve tuza karşı korumalı olmalıdır.
4.8.16 İç ünite oda içerisinde daha doğal ve konforlu bir ortam yaratmak için otomatik
yatay salım hareketi yapmalıdır.
4.8.17 Klima soğutma çalışmasında %20 enerji tasarrufu sağlayan ekonomik çalışma
moduna sahip olacaktır.
4.8.18
Klima nem alma moduna sahip olacaktır.
4.8.19 Klima optimal oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlayacak bir moda sahip
olacaktır. Bu mod seçildiği zaman klima oda sıcaklığına göre otomatik olarak
Soğutma-Isıtma-Nem alma modlanna ayarlanacaktır.
17
4.8.20 Klima kolay montaj için havşalı bağlantıya sahip olacaktır.
4.8.21
5
5.1
Klima, kullanımı kolay LCD ekranlı kablosuz uzaktan kumandaya sahip
olacaktır.
NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ____________________________________
GENEL SİSTEM TANIMI
5.1.1
Sistem Odasında alçaltılmış tavan ve yükseltilmiş taban hacminde NOVEC sabit
gazlı söndürme sistemi tesis edilecektir.
5.1.2
Sistem tasarımı “NFPA 2001 Clean Agent Fire Extinguishing Systems”
standardına göre yapılacaktır.
5.1.3
Sistem projelendirilmesi ve hidrolik hesabı özel tasarım programı tarafından
yapılacak ve sistemin ölçülerini, boru çaplarını, izometrik projesini ve sistemin
çalışabilir durumda olduğunu gösteren “Sistem Kabul Raporu”, sistemin
kurulma aşamasından önce temin edilecektir.
5.1.4
Sistem, en az %5,3 (ISO 14520) tasarım konsantrasyonu değerine göre
hesaplanacak ve gaz miktarı, NOVEC gazının kalp sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerinin gözlenmediği en yüksek değer olan NOAEL değerini aşmayacak
şekilde ayarlanacaktır.
5.1.5
NOVEC gazının söndürme yapılacak mahale, en geç 10 saniye içinde boşalması
sağlanacak ve hesaplanmış boşaltım süresi “Sistem Raporu”nda belirtilecektir.
5.1.6
Sistem NOVEC silindiri, silindir tahrik elemanı, boşaltma nozullan, borular,
manuel çalıştırma ünitesi, manuel durdurma ünitesi, söndürme paneli,
dedektörler, koma, flâşör ve basınç anahtarından oluşacaktır.
5.1.7
Mahal içindeki dedektörler, iki ayrı zon oluşturacak şekilde söndürme paneline
bağlanacaktır. Söndürme paneli çapraz kanallama (cross-zone) prensibine göre
çalışacak, dedektör zonlarından birinci ve ikinci zonlardan sinyal alınması
durumunda mahal içindekileri, sırasıyla sesli ve görsel alarm ile uyaracaktır.
5.1.8
Gazın mahale boşaltılması, panel üzerinden yapılacak ayarla, her iki zondan
birden sinyal alınmasının ardından, 60 saniye süreye kadar geciktirilebilecektir.
Bu süre içerisinde, mahal içine yerleştirilen “manuel durdurma butonu”
aracılığıyla gaz boşaltımı durdurulabilecektir.
.
*
18
5.1.9
Yangının otomatik olarak algılanmasından önce, kullanıcılar tarafından fark
edilmesi durumunda, manuel olarak gaz boşaltımını sağlamak amacı ile mahal
girişine bir adet “manuel çalıştırma butonu” yerleştirilecektir.
5.1.10 Ayrıca ana gaz silindiri üzerinde sistemin mekanik olarak da devreye
girebilmesini sağlayan “mekanik aktivasyon elemanı” bulundurulacaktır.
5.1.11 Gaz boşaltımının gerçekleşmesi durumunda alarm koması çalınarak
kullanıcıların uyarılması sağlanacak ve ayrıca varsa havalandırma ve benzeri
açıklıkların kapatılması sağlanacaktır.
5.1.12 Sözleşmenin imzalanmasını takiben, YÜKLENİCİ sipariş ve imalata
başlamadan önce aşağıdaki belgeleri İDARE’ye teslim edecektir.
•
•
•
5.2
Üzerinde, tasarımı yapan firmanın kaşesi bulunan, sistemin tüm tasarım
detaylarını, izometrik görünüşünü, borulama, çap ve uzunluklarını ve
sistemin sağlıklı çalışabilir olduğunu gösteren, bahsi geçen bilgisayar
programı ile temin edilmiş “ Sistem Kabul Raporu”
Temin edilecek tüm malzemelerin ayrıntılı katalog bilgileri.
Onaylı sistem uygulama projeleri, ayrıca projelendirmeyi yapan mühendis
veya mühendislerin MMO’dan alınmış “Yangın Tesisatı Mühendis Yetki
Belgesi” ne sahip olmaları gerekmektedir.
GAZ SİLİNDİRLERİ ve NOVEC GAZI
5.2.1
NOVEC gazı, 84/527/EEC(TPED) ve EN 13322 - 1 ya da EN 14208,
standartlarından birine uygun çelik silindirler içinde tutulacaktır.
5.2.2
Silindirler, 20°C’de 24,8 bar değerinde nitrojenle basmçlandınlmış olacaktır.
5.2.3
Her silindir, gövdesi pirinç ve mili paslanmaz çelik olan silindir vanasına sahip
olacak, bu vana; ana silindirde solenoid, yardımcı silindirlerde ise pnömatik
tahrikli olacaktır.
5.2.4
Solenoid, 24 VDC değerinde çalışacaktır.
5.2.5
Pnömatik tahrik elemanı ise en az 4 bar basınçla çalışacak ve V4” BSP bağlantılı
olacaktır. Ana silindirde ayrıca “mekanik aktivasyon elemanı”
bulundurulacaktır.
5.2.6
Tüm silindir vanalarında 50 bar güvenlik değerine sahip “emniyet disk”leri ve
basınç göstergeleri olacaktır.
\ \
19
5.3
5.4
5.5
5.2.7
Silindirler, LPCB, UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır. Sistem için
gerekli olan gaz, silindirlerin kapasitelerine göre ( 8L, 16L, 32L, 52L,
106L,147L ve 180L) en uygun kapasiteli silindirlere konulacaktır.
5.2.8
Kimyasal formülü, CF3CF2C(0)CF(CF3)2 olan NOVEC gazı UL listeli, FM
onaylı olmalıdır.
BASINÇ ANAHTARI
5.3.1
Basınç anahtarı, pnömatik tahrik elemanına bakır borulama ya da flex hortum
yardımı ile bağlanacaktır.
5.3.2
NOVEC gazının boşaltımının elektriksel sinyal olarak tespitini sağlayacaktır.
5.3.3
En az 3 bar basınçla çalışacaktır.
5.3.4
LPCB, UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.
BOŞALTMA NOZULLARI
5.4.1
180° ya da 360° açılı olarak boşaltım yapabilen, alüminyum nozullar
kullanılacaktır.
5.4.2
Nozul çaplan ve delik boyutlan, sistem hidrolik hesabının yapılması sırasında,
UL listeli tasarım ve hesap programı ile belirlenecek ve sistem raporunda
belirtilecektir.
5.4.3
LPCB, UL, FM onaylarından en az birine sahip olacaktır.
ELEKTRONİK BİLEŞENLER
5.5.1
Algılama Paneli, BS7273 standardına uygun, konvansiyonel tip, en az, çapraz
doğrulama prensibine göre programlanabilir iki algılama zonuna sahip olacaktır.
5.5.2
Boşaltma süresi algılama paneli üzerinden 60 saniye geciktirmeye
ayarlanabilecek, ayrıca panel manuel durdurma butonu ile kullanılmaya uygun
olacaktır.
20
5.5.3
Algılama Paneli, zon testi ve koma testi özelliklerine sahip olmalıdır.
5.5.4
Mahal içinde algılama elemanı olarak optik duman dedektörleri kullanılacaktır.
5.5.5
Optik duman dedektörler, LPCB, UL, FM ya da CE onaylarından en az birine
sahip olacaktır.
5.5.6
Manuel Çalıştırma butonu, Sistemin manuel olarak çalıştırılmasını sağlayan bu
buton, panel yanlarına sistemin manuel olarak çalıştırılmasını sağlamak amacı
ile yerleştirilecektir.
5.5.7
Manuel durdurma butonu, mahal içine ya da panel yanma yerleştirilecek, olası
bir yanlış ihbarda gaz boşaltımının kullanıcılar tarafından durdurulabilmesini
sağlayacaktır.
5.5.8
Koma ses şiddeti 100 dB ve üstü olacak 24 V ile çalışacaktır.
5.5.9
Komanın, flâşör ile birlikte montajı durumunda, ortak montaj tabanı temin
edilecektir.
5.5.10 Flaşör, Saniyede bir flaş kapasitesine sahip olacak 24 V ile çalışacaktır.
5.5.11 Sistem borulamasında, en az SCH40 olmak koşulu ile dikişsiz çelik çekme boru
ve 3000 LBz dövme çelik fıttingsler(dirsek, tee, redüksiyon, nipel v.b..)
kullanılacaktır.
6
6.1
ELEKTRİK KABLOLAMA ALTYAPISI________________________________________
GENEL ELEKTRİK İŞLERİ
6.1.1
Bu proje kapsamında kullanılacak her türlü anahtar, komütatör, topraklı priz,
Ups prizi, kablo ve borusu, kasa vb. malzeme ilgili standartlara uygun olarak
İdare’nin onayı alındıktan sonra temin edilecektir.
6.1.2
Sıva altı kablo boruları en az Q20mm çapında olup, renkli yapıda İdare’nin
istediği renkler temin edilecek ve her türlü malzeme yangına karşı dayanıklı alev
iletmeyen malzemeden imal edilmiş olacaktır.
21
6.1.3
Sistem odasında ihtiyaç olan şebeke hatları için en az 50x50 cm ebatlarında sıva
altı pano şebeke panosu olarak konulacaktır. Bu şebeke panosu beslemesi C Blok
Ana pano yedek çıkışlarından en az 4x16 mm2 N2XH kablo ile çekilecek ayrıca
topraklamada en az 10 mm2 H 07Z kablo ile çekilecektir. C Blok ana panodan
yapılacak kablolama kesinlikle kablo tavalarıyla yapılacaktır. Sistem odasında
bulunan UPS panosu mevcut haliyle kalacaktır
6.1.4
Montajı yapılacak şebeke panosunda en az 45 A TMŞ ve en az 45 A kaçak akım
şalteri (KAKŞ) olacaktır. Bu panodan 3 (üç) adet klima beslemesi çekilecek
bunun için gerekli kablolama ve uygun değerde sigorta olacaktır. Ayrıca 3 (üç)
adet sistem odası kabineti için şebeke linyeleri, aydınlatma linyeleri ve şebeke
priz linyeleri bu panodan beslenecektir. Şebeke prizleri en az 4 (dört) adet olacak
olup kasası sıva altı olarak idarenin belirleyeceği yerlerde konumlandınlacaktır.
6.1.5
Sistem Odasında bulunan her 3 (üç) kabinet için de hem şebeke hem de UPS
besleme olacaktır. Sistem odasında bulunan 3 (üç) adet kabinetin enerji kapasitesi,
mevcut enerji kapasitesinin en az %125 fazlası ile yapılandırılacak yani kablo
kesiti, sigorta vb. tüm değerleri buna göre seçilip tesisatı yapılacaktır.
6.1.6
Ayrıca Telekom’a ait kabinet için de bir şebeke ve bir UPS linyesi panolardan
çekilecektir ve gerekli değerde sigorta ve diğer gerekli alt yapı tesisatı yapılacak.
6.1.7
Mevcut UPS panosunda bulunan ve sistem odasım besleyen tüm linye, sigorta vb.
tüm alt yapı elemanları değiştirilecektir.
6.1.8
Sıva altında bulunan tüm kablolamalar yanmaz boru ve yanmaz kablo ile
yapılacaktır. Ayrıca yapılacak tüm kablolama ve alt yapı yangın yönetmeliğine
ve mevzuata uygun yapılacaktır.
6.1.9
Sistem odasındaki tüm zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatı yükseltilmiş döşeme
içerisinde kablo tavalarıyla şartname ve mevzuata uygun şekilde ayrılacaktır.
6.1.10 Panolarda bütün linyelerin etiketlenmesi yapılacaktır
6.1.11 Sistem odasında yapılacak tüm kablolamalar sıva altında olacaktır.
6.1.12 Sistemin sağlıklı çalışması için zaruri olan fakat detaylandınlmayan her husus
idarenin isteğine göre yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır. Bu nedenle
ihale aşamasından önce istekliler kesinlikle uygulama alanında keşif yapmalıdır.
6.1.13 Şartnamedeki maddelerde uyumsuzluk olması durumunda, idarenin yararına
olan madde geçerli olacaktır.
6.1.14 Pano içlerinde kullanılan tüm malzemeler mevcuttaki malzemelerle aynı marka
olacaktır.
6.1.15 Şebeke panosunda işlevi sonlanacak linyelerin demontajı idareninde onayı ile
yapılacaktır.
6.1.16 Anahtar priz kasaları geçmeli tip olacak ve birden fazla kasanın yan yana
gelmesi gereken durumlarda grup kasalar su terazisi ile hizalanacaktır.
/
J ^
22
6.1.17
Bu proje kapsamında kullanılacak olan tüm elektrik kablo, şalt malzemesi ve
elektrikle alakalı her türlü malzeme yangına karşı dayanıklı, alevi iletmeyen
özellikte olacaktır. Yapılan elektriksel çalışmalar; Yapı İşleri Elektrik Teknik
Şartnamesi, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ve ilgili standartlara
uygun olacaktır.
6.1.18 YÜKLENİCİ, temin edeceği cihaz ve malzemeler için İdare’nin onayını alacak,
onay almadan malzeme siparişi yapmayacaktır. İdare’nin onayının olması,
YÜKLENİCİ’nin sağlayacağı malzemelerle ilgili sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
6.1.19 Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum
iletkenli kablo kullanılmayacaktır. Kullanılacak kablolar alternatif gerilimde en
az 1000 V seviyesine kadar sorunsuz çalışacaktır. Dış kılıf izolasyon gerilim
değerleri buna uygun olacaktır. Nominal çalışma sıcaklığı 90 derece olacaktır.
6.1.20 Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında,
FİRMA işveren verilerine, kablo döşeniş şekillerine, besleyeceği ekipman
özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulama şekline göre yeniden tahkik
edilecektir.
6.1.21 Enerji kabloları çekiminde kablo dış kılıflarına ve iç damarlara zarar gelmeyecek
şekilde gerekli önlemler alınacaktır.
6.1.22 Açıkta enerji kablosu gözükmeyecektir, kablolar tesisatın durumuna göre kablo
tavası, kablo merdiveni, kablo galerisi veya uygun çapta boru gibi özel kablo
yolları içerisinden geçirilecektir.
6.1.23 Aksi belirtilmedikçe sistemde kullanılacak tüm kablolar (N)2XH- FE180
özelliğinde halojenden arındırılmış olacaktır.
23
6.1.24 Aydınlatma ve priz tesisatı kabloları NHXMH cinsi kablolar ile yapılacak
6.1.25 Elektrik işleri ile ilgili örnek çizim Şekil-1 deki gibidir. Örnek çizim
doğrultusunda işlemler yapılacaktır.
TL
Led spot
ray profili
Yeni Yapılacak
Şebeke Panosu
Ray tipi
led spot
Ray tipi
led spot
Led panel
armatür (30x60)
Led spot
ray profili III
Mevcut UPS Panosu
t
Led panel
armatür (30x60)
L_r
LT
Şekil-4: Elektirik İşleri Detayı
ENERJİ DAĞITIMI KABLO DÖŞEME KANALLARI
6.2.1
Tavalar ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılacaktır.
6.2.2
Prensip olarak yatayda kablo tavası, dikeyde kablo merdivenleri kullanılacaktır.
Kullanılacak kablo yollarında, ileride kullanılabilmesi için en az %20 boş yer
bırakılacaktır.
6.2.3
Kablo tavalarının kullanılmadığı yerlerde ve sorti hatlarında uygun kesitli boru
kullanılacaktır.
i
K
A
24
6.2.4
6.3
Kullanılacak kablo yollarında, dönüş ve ek elemanları orijinal olarak
kullanılacak olup, yerinde imalat kesinlikle yapılmayacaktır.
KABLO KANALLARI
6.3.1
Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan
yapılmış, sıcak daldırmalı galvaniz (kenarlan içe dairesel olarak kıvnk, dıştan
dışa en az 30 mm çapında) ağır hizmet karakterinde Üniversal Kablo taşıyıcılan
kullanılmalıdır.
6.3.2
Projede ya da şartnamelerde aksi belirtilmediği takdirde, Genişliği 250 mm'ye
kadar olan Üniversal Kablo taşıyıcıları sac kalmlığıen az 1,5 mm, genişliği 300400-500 mm'ye kadar olanlar en az 2 mm kalınlığında galvanizli sacdan
yapılmalıdır. Kablo taşıyıcı kanallann dik açılı kenar yüksekliği; tüm kanallarda
en az 40 mm olmalıdır.
6.3.3
Eneıji kablo döşeme kanallan, uygun kesitte ve genişlikte metal tavalardan
oluşmalıdır. Tavalar kablo yoğunluğuna göre döşenmeli ve en az % 20 boşluk
kalacak şekilde olmalıdır.
6.3.4
Sac Kablo Kanalları eşit uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları 3 metre
den küçük olmamalıdır.
6.3.5
Kablo taşıyıcı imalatında TS EN 10143-10326-10327 standartlarına uygun sıcak
daldırmalı galvaniz sac ve ekipmanları kullanılmalıdır. Yüksek kaliteli demir
esaslı sac malzeme; TS EN 10143-10326-10327 standartlarına uygun, sıcak
daldırma metodu ile çinko kaplanmalıdır. Daha sonra, galvanizlenmiş sacdan,
Üniversal Kablo Kanalı ve aksesuarlarının imalatı yapılmalıdır.
6.3.6
Farklı kablo tavalarını bir araya getirmek için, kablo tavası üreticisi tarafından
sağlanan mekanik açıdan test edilen (CE25/CE30 tasarımlı parçalar) vida
sistemleri ve çabuk birleştirme sistemleri kullanılacaktır.
6.3.7
Üniversal Kablo Kanallarının yükseklik değiştirdiği yerlerde, seviye değiştirme
modülü veya seviye değiştirme ekleri kullanılmalıdır.
6.3.8
Taşıyıcı Kanalın yön değiştirdiği yerlerde (ihtiyaca göre): 90° yatay dönüş
elemanı; yatay ( T ) Bağlantı elemanı; ( + ) dörtlü dönüş elemanı İç bükey dönüş
dış bükey dönüş elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanların kullanım alanı
keskin köşeli olmamalıdır.
25
6.3.9
Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında:
Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı
kullanılmalıdır.
6.3.10 Taşıyıcı Kanalların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Elemanları ile yapılmalıdır.
Her boy uzunluğu en az 3m'dir. Her üç metre ‘de 2 adet ek elemanı
kullanılacaktır. Tüm dönüş elemanlarının montajı, kanallara geçme suretiyle
yapılır (ek elemanına ihtiyaç yoktur) Cıvata delikleri M6 ek cıvata takımına
uygun olmalıdır. M 6xl2- bombe başlı kilitlenebilir cıvata ve etekli-flanşlı
somun, takımı kullanılmalıdır.
6.3.11 Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları
ise Redüksiyon Modülleri ile yapılacaktır.
6.3.12 Tüm dönüş modülleri ve redüksiyon modülleri bağlantılarında (H=40 mm için)
4 adet, (H= 60 mm için) 4 adet M 6xl2 Ek cıvata somun takımı kullanılmalıdır.
6.3.13 Tüm kablo kanalları, sistem odası topraklama altyapısına bağlanabilecek özel
aksesuarlara sahip olacaktır.
6.4
KABLO MERDİVENLERİ
6.4.1
Kablo merdivenlerinin kenar yüksekliği en az 40 mm. olacaktır ve içe kıvrımlı
ağır hizmet tipi olacaktır.
6.4.2
Kablo merdiveni basamakları en az 1,5 mm sacdan imal edilecek ve her 1
metrede minimum 3 adet basamak olacaktır.
6.4.3
Kablo merdivenleri en az 2 m'lik boylar halinde üretilecektir.
6.4.4
Merdivenin yükseklik ve yön değiştirdiği yerlerde özel parçalar kullanılacaktır.
6.4.5
Kablo merdiveni imalatında kullanılan malzeme; delme, bükme, kesme ve
kaynak işlerinden sonra tamamen temizlenip sıcak daldırma ile galvaniz
kaplanacaktır.
6.4.6
Sağlam bir yapı elde etmek için, askı ve sabitleme takımları arasındaki mesafe
en fazla 1,5 m olacaktır.
i
26
6.5
MALZEME ÖZELLİKLERİ
LED SPOT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
6.5.1
Her bir kabinetin ön ve arka yüzü için birer adet ray tipi led armatür uygun
yerlere konumlandırılacaktır, besleme şebeke panosundan olacak ve aydınlatma
anahtarı sistem odasının uygun bir bölgede sıva altı olarak konumlandırılacaktır.
6.5.2
Led spotlar en fazla 15 W güç tüketimine sahip olacaktır.
6.5.3
Led spot armatürün ışık akışı minimum 1000 lümen (İm) olacaktır.
6.5.4
Sürücü dâhil armatürün çalışması ve montajı için gerekli tüm parçalar eksiksiz
olacakır.
6.5.5
Led spotlar, 220-230 V, 50 Hz şehir şebekesinde çalışacaktır.
6.5.6
Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
LED PANEL ARMATÜR TEKNİK ÖZELLKİKLERİ
6.5.7
Led paneller, 220-230 V, 50 Hz şehir şebekesinde çalışacaktır. Çalışması için
üzerinde bulunan parçaların haricinde bir cihaz veya aparata ihtiyaç
olmayacaktır.
6.5.8
Led paneller 6 (altı) adet olacaktır ve uygun bölgelere konumlandırılacak ve tüm
aydınlatma linyeleri sıva altından olacaktır. Ayrıca aydınlatma anahtarı sistem
odasının uygun bir bölgede sıva altı olarak konumlandırılacaktır.
6.5.9
Led panelin güç tüketimi maksimum 30 W olacaktır.
6.5.10 Led panel armatürün ışık akışı minimum 2000 lümen (İm) olacaktır.
6.5.11 Led panel armatür sıva altı olacaktır.
6.5.12 Sürücü dâhil armatürün çalışması ve montajı için gerekli tüm parçalar eksiksiz
olacaktır.
6.5.13 Armatür homojen ışık yüzeyine sahip olacaktır.
6.5.14 Kasa kesinlikle alüminyum olacaktır.
6.5.15 Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
6.5.16 Ürünle ilgili bilgilerin şartnameye uygunluğunun anlaşılabilmesi için ürünün
resmi sitesinde katalogu görüntülenebilecektır.
6.6
tU
BORULAR
6.6.1
Tesiste halojenden arındırılmış en az 20 mm kesitinde rijit veya spiral borular
kullanılacaktır.
6.6.2
Borulama tesisatında, halojenden arındırılmış esasta plastik boru sistemine
uygun aksesuarlar kullanılacaktır.
/
27
6.6.3
Boru, üzerine uygulanacak ezme kuvvetine karşı koyacak dayanıklılıkta
olacaktır.
6.6.4
Sürekli işletme şartlarında en az bozulma sağlanacaktır.
6.6.5
Borularda standart boyutlar kullanılacaktır.
6.6.6
TSE, IEC ve ilgili standartlara uygun olacaktır.
6.6.7
Su geçirmeyen koruma gerektiren yerlerde ve cihaz bağlantılarında, Halojenden
arındırılmış plastik izoleli galvanizli, metal su geçirmez borular kullanılacaktır.
6.6.8
Esnek metal boru sisteminde, uygun aksesuarlar kullanılacaktır.
6.6.9
Çelik spiral boruların sonlandırmalannda rakor kullanılacak, sızdırmaz ve rijit
bağlantı sağlanacaktır.
6.6.10 Kablo kesitlerine uygun boru seçimleri yapılacaktır. Kablo çekiminden sonra
boru içerisinde %40'lık bir alan boş bırakılacaktır.
6.6.11 Borular, duvarlara veya tavana sıva üzerine döşenmesi durumunda en az 50 cm
aralıklarla kroşelenecektir.
6.6.12 Sıva altında ve bina dışlarında kullanılması gereken borular PVC esaslı olabilir.
28
7
YAPISAL KABLOLAMA SİSTEMİ
7.1 GENEL ÖZELLİKLER
7.1.1
Kenar Anahtarlardan gelen tüm Fiber ve bakır kablolar değiştirilmeden
kullanılacak olup, etiketlemeleri ve düzenlemeleri tekrar yapılacaktır.
7.1.2
Sistem odasında bulunan kabinler ve aktif/pasif cihazlar arası bakır ve fiber
kablolamalar İdare tarafından belirlenen topolojiye göre yeniden düzenlenecek
ve etiketleme yapılacaktır. İdarenin isteği üzerine kabinler ve aktif/pasif cihazlar
arası bakır ve fiber kablolamalar Yüklenici tarafından değiştirelebilecektir.
Oluşturulan yeni topoloji ve etiketlemeler sonucunda; sistem topolojisi ve
bağlantı yapısı Yüklenici tarafından en az 2 adet olmak kitapçık haline
getirecektir ve İdareye teslim edecektir. Kitapçık içeriğini İdare belirleyecektir.
7.1.3
Yüklenici, kabinetlere gelen eneıji ve UPS hatları herbir sunucuya bir UPS hattı
ve bir şebeke hattı verilmek üzere yeniden düzenleyecektir.
7.1.4
Sistem odasında kullanılacak Fiber Optik kablolama ekipmanları işçilik
hatalarını en aza indirmek için özel bir sonlandırma ( pre-terminated) işçiliği
gerektirmeyen fabrikasyon tak&çalıştır sistemi ile gerçekleştirilecektir.
7.1.5
Gelen tüm kablolar ve ilgili ekipmanlar orijinal üreticiye ait fabrika testlerini
içermelidir.
7.1.6
Kurulacak bakır kablolama sistemi CAT 6A U/UTP, F/UTP, S/FTP tip olacak
ve 10/100/1000 Megabit ve 10 Gigabit Ethernet hızlarını destekleyecektir.
7.1.7
Kurulacak fiber optik sistemi OM3 tipi olacak ve 10/40/100 Gbps ethemete
kadar hız desteği sağlayacaktır.
7.1.8
Yapısal kablolama sistemini oluşturan tüm fiber optik ve bakır malzemeler
(kablo ve bağlantı elemanları) aynı üreticinin ürünü olacaktır.
7.1.9
Kurulan kablolama sistemi için üretici firmanın en az 25 yıllık ürün ve uygulama
garantisi verilecektir.
7.1.10 Sistem Odası, 3(üç) adet kabinetten oluşacaktır. 3 Adet kabinet mevcuta bulunan
kabinetler olup A 01: merkez omurga kabini, A02: 1.sunucu kabini, A03: 2.
Sunucu kabinidir.
V
A
29
7.1.11 Standart Alan Bakır LAN bağlantısı için tabloda gösterilen barındırma kabineti
başına;________________________________________________________
YENİ DATA CENTER LAN
NETWORK KABLOLAMASI BAKIR
Adet
S.No From To
24
A.01
A.02 CAT6A S/FTP Bakır Kablo
1
24
A.03 CAT6A S/FTP Bakır Kablo
A.01
2
CAT6A kablolar tesis edilecektir.
7.1.12 Standart Alan Fiber LAN bağlantısı için tabloda gösterilen barındırma kabineti
başına;________________________________________________________
YENİ DATA CENTER LAN
NETWORK KABLOLAMASI PRE.TERMINATED FİBER
Adet
S.No From
To
1
A.02 24 fiber OM3 Pre-terminated kablo
A.01
1
1
A.03 24 fiber OM3 Pre-terminated kablo
A.01
2
OM3 Pre-terminated fiber optik kablolar tesis edilecektir.
7.1.13 Standart Alan Fiber SAN bağlantısı için tabloda gösterilen barındırma kabineti
başına;__________________________________________________ ______
YENİ DATA CENTER SAN
Adet
NETWORK KABLOLAMASI To
S.No From
PRE.TERMINATED FİBER
1
A.02 24 fiber OM3 Pre-terminated kablo
A.01
1
1
A.03 24 fiber OM3 Pre-terminated kablo
A.01
2
5re-terminated fiber optik kablolar tesis edilecektir.
7.1.14 Bakır patch panel sayısı kadar kablo organizer verilecektir.
7.1.15 Gerekli tüm SFP modüller Yüklenici tarafından temin edilecektir..
7.2 BA KIR CAT6A KABLO
7.2.1
Sistemde kullanılacak olan bakır kablolama sistemi uçtan uca CAT6A UTP,
Shielded veya Foiled yapısında olacaktır.
7.2.2
Sunulacak Kategori 6A çözümü, ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A ve ISO 11801
Class EA standartlarına uyumlu olarak 100 metreye kadar 10GBASE-T
performansını garanti edecektir. Ayrıca IEC 60332-1 normuna uygun olmalı ve
kabloya ait dokümanlarda görülebilmelidir.
30
7.2.3
Uçtan uca sunulacak çözümde farklı markalarda ürünler kullanılmayacaktır.
7.2.4
ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A ve ISO 11801 Class EA standartlarının
belirlediği elektriksel ve alien crosstalk performans değerlerini sağlayacağı,
orijinal dokümanlarla garanti edilmelidir.
7.2.5
Tüm kablolar LSZH (Low Smoke Zero Halogen) olacaktır.
7.2.6
Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır olmalıdır.
7.2.7
Kablo iletkeni, en az 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.
7.2.8
Bakır kablolar, kullanılacak olan ethemet anahtarlara, patch paneller üzerinden
patch kablolarla bağlanmalıdır.
7.2.9
Kablo 4 (dört) adet sarmal çiftli(twisted pair) iletken olmalıdır.
7.3 BAKIR PATCH PANEL
7.3.1
Sistemde kullanılacak olan bakır kablolama sistemiyle aynı marka olacaktır.
7.3.2
Kategori 6 A standardında olacaktır. Cató A UTP Shielded veya Foiled kabloların
sonlanması için kullanılacaktır ve T568A, T568B uyumlu olmalıdır.
7.3.3
Patch paneller 24 (Yirmidört) adet RJ-45 portlu olacaktır.
7.3.4
Patch panel CAT 6A spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Uygunluğunu belirtir
belgeler ihale dokümanları ekinde verilecektir.
7.3.5
Patch panel 19" dağıtım kabinlerine uygun olmalı ve gerekli bağlantı elemanları
verilmelidir. Her bir dağıtım panosunda, sonlandırılan kabloların mekanik
ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular bulunmalıdır.
7.4 BAKIR PATCH CORD
h
7.4.1
Patch cordlar CatöA spesifikasyonlarına uygun özellikte olacaktır.
7.4.2
Patch cordların yukarıdaki standarda uygunluğunu gösteren ETL veya GHMT
sertifikası olmalı ve ROHS uyumlu olmalıdır.
f\
I
31
7.4.3
Patch cord üzerindeki RJ-45 konnektörler ANSI/TIA-968-A'gereksinimlerini
karşılamak ve IEC 60603-7 spesifıkasyonlarım sağlamalıdır.
7.4.4
Patch cordlar fabrikasyon sonlandınlmış olmalıdır.
7.4.5
Patch cord kabloları LSZH (Low Smoke Zero Halogen) olacaktır.
7.4.6
Katmanlara ayırma kolaylığı amacıyla, her katman için patch cord farklı renkte
istenebilecektir. YÜKLENİCİnin teklifini vermiş olduğu bakır patch cord’larda
idare tarafından renk ayrıştırması yapılacakmış gibi teklifini oluşturulması
gerekmektedir. Bu renkler İDARE tarafından YÜKLENİCİ firmaya iletilecektir.
7.4.7
Proje kapsamında CAT6A Patchcord 1 veya 3 mt kablolar sistem ihtiyacını
karşılayacak sayıda verilecektir.
7.5 OM3 MM FİBER OPTİK KABLO
7.5.1
Sistem kabinetleri arasında çekilecek fiber optik kablo, 12-Damarlı 50/125 OM3
tipinde olacaktır.
7.5.2
Fiber Optik Kablo IEEE 802.3ae spesifikasyonlarma uygun olarak 10 Gb/s hızı
ve bunun yanı sıra IEEE 802.3ba tarafından tasarlanan 40Gb/s ve lOOGb/s
hızlarını da destekleyecektir.
7.5.3
Sistemde kullanılacak olan fiber kablolama sistemi IEEE 802.3ae (10 Gigabit
Ethernet) ve 8 Gigabit Fiber Channel özelliklerini destekleyecektir. Sistemdeki
kayıplar 10GB Ethernet için uçtan uca 3.0 dB ’in, 8GB FC için ise 2.5dB’nin
altında olacaktır.
7.5.4
Fiber Optik Kablonun dış kılıf çapı en fazla 8.0 mm. olacaktır ve çekme
mukavemeti en az 300N olacaktır.
7.5.5
Fiber Optik Kablolardaki 12-Damar kablonun her iki ucuda üretici tarafından
İDARE ce belirlenen kabinler arası uzunluklara uygun olarak sonlandınlmış
olacaktır.
7.5.6
Veri merkezinde .kullanılacak olan tüm kasetler ve trunk kablolan uçtan uca
fabrikasyon sonlandınlmış olacaktır.
32
7.5.7
Kabloların her iki ucu da tek bir konnektörde sonlandınlacak ve tüm kablolar
teker teker üretici tarafından test edilmiş olacaktır. Sahada herhangi bir test
işlemi gerektirmeyecektir. Sonlandırmanın gerçekleştirileceği konnektörler
MPO tipi olacaktır.
7.6 FİBER PATCH PANEL
7.6.1
Sistem odasında kabinetler arasında çekilen kablolar, kabin içerisinde yer alan
MPO kasetlerde sonlandınlacaktır.
7.6.2
MPO kasetler kabinete monte tip boş panellere monte edilecek ve 1 sıraya 4 adet
kaset takılabilecektir.
7.6.3
Fiber Paneller İU yüksekliğinde olmalı ve en az 4 adet MPO Kaset
takılabilmelidir.
7.6.4
Patch Paneller hem Kapalı hem de Açık Çatı tipi kabinetlerde kullanmaya uygun
olacak ve Patch Panel açısı kapalı tip kabinetlerde, kabinet kapağımn
kapanmasını engellemeyecek açıda olmalıdır.
7.6.5
Fiber Optik kasetler 50/125 OM3 tipinde olacak ve 10 Gigabit Ethernet hız
desteği sağlayacaktır.
7.6.6
Kasetlerin takılacağı panellerde fiber kabloların ağırlığını taşıyacak gerekli
mekanik tutucular bulunacaktır.
7.6.7
F/O kablolarının minimum bükülme ile panele yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
7.6.8
Fiber panelde veya MPO kasetlerin üzerinde şeffaf korumalı etiketleme yuvalan
bulunacaktır.
7.7 FİBER PATCH CORD
7.7.1
Fiber Optik Patch Paneller ile A ktif cihaz bağlantıları arasındaki bağlantı orijinal
ve fabrikasyon fiber patch cord kullanılarak gerçekleştirilecektir.
7.7.2
Fiber patch cord'lar tekli gövde yapıda, simplex kablo içerisinde iki fiber
yapısında olmalıdır.
33
7.7.3
F /0 patch cord'un her bir bağlantısı için Insertion Loss kaybı 0,3 dB'yi
geçmeyecektir.
7.7.4
F/O patch cord TIA/EIA-568-B.3 standardı performans .kriterlerine uygun
olmalıdır. Bükülmeye dayanıklı olmalıdır.
7.7.5
Kullanılacak patch cord tipi aktif cihaz üzerinde yer alan port tipine göre Dublex
LC/SC, veya LC/LC tipi olacaktır.
7.7.6
Kullanılacak patch cordlar Multi-mode 50/125-mikron OM3 tipinde olacaktır.
7.7.7
Proje kapsamında LC/LC OM3 Fiber Optik Patch Kablo 1 mt sistem
ihtiyacını karşılayacak adetlerde teklif edilecektir.
7.8 ETİKETLEME ÜRÜNLERİ
7.8.1
TIA-606 A ve TIA-942 standartlara uygun olarak kablolar, kabinler ve tüm
kullanılan ekipmanların etiketlenmesine uygun etiketler teklif edilecektir. Bahsi
geçen tüm ekipmanların etiketlenmesi yapılacaktır.
7.8.2
Kablo üzerinde kullanılacak etiketler, özel lazer çıktısı olarak alman makinelerle
yapılacak, silinmez, solmaz ve her yöne dönebilecek yapıda olmalıdır.
7.8.3
Kabinetler ön ve arka taraflarından etiketlenecektir.Kabinet etiketleri 120x50
mm ebatlarında kazıma yöntemi ile yazılmış olmalıdır.
7.8.4
Kullanılacak olan etiketlerin ömrü en az yapısal kablolama ve telekomünikasyon
altyapısında kullanılan donanım ömürlerine eşit olacaktır.
7.8.5
Bu ürünler özelikle, veri merkezi sıcaklık seviyelerinde yüksek performans
gösterecek özelikte seçilmelidirler.
7.8.6
Etiket Tasarımı, bilgisayar ortamında hazırlanarak kurumun onayına
sunulacaktır.
7.8.7
Kullanılacak etiketler, karışıklık yaratmayacak şekilde tasarlanacaktır ve bir
bütünlük içerisinde olacaktır.
7.8.8
Tasarlanan etiket yapılan iş tamamlandıktan sonra idareye teslim edilecektir.
34
7.9 AKILLI GÜÇ DAĞITIM MODÜLÜ (IP PDU)
7.9.1
Akıllı PDU’lar; Sunucu ve Network kabinetlerinin içinde bulunan aktif
cihazların güç dağıtımı için kullanılacaktır. Kabinet montajına uygun olarak ve
kabinete dikey olarak monte edilebilmelidir.
7.9.2
3 adet kabinet için 6 adet IP PDU teklif edilmelidir.
7.9.3
Akıllı PDU 3PH ve 32A akım çekebilecek kapasitede olmalıdır.
7.9.4
Akıllı PDU üzerinde en az 21 Adet C13 ve en az 3 Adet C19 tip soket olmalıdır.
7.9.5
Tüm aktif cihazların akıllı pdu lärm C13 soketlerine bağlantı için sistem
ihtiyacını karşılayacak adette kablolar verilecektir.
7.9.6
Akıllı PDU ünitesine web tarayıcı(HTML kullanıcı arayüzü) üzerinden
erişilebilmelidir.
7.9.7
Akıllı PDU üzerindeki Volt, Akım, kWkVA, kWh, Cos Fi, Frekans değerleri
web erişimi ile uzaktan izlenebilmelidir.
7.9.8
Akıllı PDU +/-1% ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.
7.9.9
Akıllı PDU, portlanna tanımlanan eşik değerlerinin aşılması (Yüksek akım
çekme durumlarında) durumunda SNMP veya SMTP ile e-mail yoluyla alarm
gönderebilmelidir.
7.9.10 Akıllı PDU üzerinde elektronik aşırı akım koruma desteği olmalıdır.
7.9.11 Akıllı PDU, HTTP, HTTPSSSH, TELNET ve SNMP v2 ve v3 Protokollerini
desteklemelidir.
7.9.12 Akıllı PDU Besleme fişi IEC 60309 standartlarında en az 3 metre kablolu
şeklinde olacaktır.
7.9.13 Akıllı PDU maksimum çalışma sıcaklığı 0°C ile 45°C, depolama sıcaklığı 25°C ile 70°C , bağıl nem %10 ile %95 oranları arasında olmalıdır.
35
7.10FİBER KABLO TAŞIMA KANALLARI
7.10.1 Fiber kablo tavaları sarı renkte, ek malzemeleri LSZH ve aksesuarlar ABS,
yanmazlık sınıfı (flammability) 94 V-0 halojen gazları içermeyen yapıda
olacaktır.
7.10.2 Fiber kablolama, kablonun kırılmasını önlemek üzere tasarlanmış fiber kablo
rayı sistemi ile sağlanacaktır.
7.10.3 Ray sistemi içerisinde kabinetlere inişler, yerleşimdeki dönüşler vb. tüm ara
bileşenler bulunacaktır. Anahtar teslimi iş içerisine tüm dönüş elemanları,
bağlantı ve askı aparatları dâhildir.
7.10.4 Fiber tavalar kapaklı, dikey T'ler, vidasız ekleme dirseklerinden oluşup, yüksek
performanslı fiberleri korumak, yönlendirmek ve minimum 2 inçlik
(50mm) bend radius dönüşlerinde sinyal kayıplarını önlemelidir.
7.10.5 Kablo tavası sistemi içerisinde; kabinetlere inişler, yerleşimdeki dönüşler vb.
tüm ara bileşenler ürünün orijinal aksesuar parçası olarak sağlanacaktır.
7.10.6 Fiber Optik kablo kanalları %50 yedekli olarak tesis edilecektir.
7.10.7 Kanallar sarı renkte olacaktır.
7.11 BAKIR KABLO TAŞIMA KANALLARI
7.11.1 Bakır ve fiber kablolaması tavandan yapılacaktır.
7.11.2 Tüm kablo kanalları ve aksesuarları IEC 61537 / TS EN 61537 standartına
uygun olarak imal edilecektir. Ayrıca imalatçı firma ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi belgesine sahip olacaktır.
7.11.3 Kablo kanalları, ve kablo merdivenleri EU/Alçak Gerilim Direktifin 2006/95/EC
e göre CE uygunluk belgesine sahip olacaktır.
7.11.4 Kablo kanallarının kenar yükseklikleri 40mm olarak imal edilmiş olacaktır.
7.11.5 Kablo kanalları en az 300mm genişliğinde sac kalınlığı 1.5mm olarak imal
edilmiş olacaktır.
36
7.11.6 Kablo kanalları yanlarında içe bükümler ile imal edilecektir. Kablo kanalının
üzerindeki tüm delikler kablo kanalının boyuna ve M6 / M8 bağlantıya uygun
slot delikler olacaktır. Bu delikler ile basamaklara kablo ve diğer tesisat ürünleri
bağlanabilecektir.
7.11.7 Kablo kanallarının yön ve yükseklik değiştirdiği yerlerde imalatçı tarafından
fabrikasyon olarak üretilen parçalar kullanılacaktır.
7.11.8 Kablo merdivenlerinin veya aksesuarlarının kesilmesi gerekirse kesim
işleminden sonra çapaklar temizlenip korozyona karşı aynı renkteki boya ile
boya ile boyanacaktır.
7. 11.9 Kablo kanalları yan bölümlerinde boydan boya elemanlarına ve/ veya diğer
branşmanlara bağlantı için M8 cıvata & somun bağlamaya uygun slot delikler ile
imal edilecektir. Bu bağlantı noktaları aynı zamanda elektriksel süreklilik ve
elektriksel iletkenlik sağlamak için örgülü iletkenlerin bağlantısına uygun
olacaktır.
7.11.10 Kablo kanalı imalatında kullanılan malzeme fabrikasyon işlemlerinden sonra
ürünler fabrikada tamamen temizlenip TS 914 / EN 1461 e göre sıcak daldırma
galvaniz ile kaplanacaktır.
7. 11.11 Kablo kanallarının birbirlerine eklemelerinde, kadmiyum kaplı cıvata, pul ve
rondela v.b kullanılacaktır.
7.11.12 Kablo kanallarını tesise montajı askı elemanları, konsollar ve/ veya tijler ile
yapılacaktır. Sistemde yer alan tüm ürünler birbirlerine kolay bir şekilde
bağlanabilir özellikte olmalıdır.
7.11.13 Kablo kanalları -20 + 105 C° ısı aralığında depolama ve kullanıma uygun
olacaktır.
8
KARTLI ve BİOMETRİK GEÇİŞ SİSTEMİ_______________________________
8.1 PARMAK İZİ VE KART OKUYUCU CİHAZI
8.1.1
Parmak izi okuyucusu en az 3.000 Kişi Kullanıcı Kapasitesine sahip olacaktır.
8.1.2
Parmak izi Okuyucu 12 VDC ile çalışacaktır. Ayrıca PoE desteği olacaktır.
8.1.3
Parmak izi okuyucu -20 ile +50 C sıcaklıklar arasında çalışabilmelidir.
37
8.1.4
Parmak izi okuyucu %10-%90 bağıl nem oranında çalışacaktır.
8.1.5
Parmak izi okuyucusu TCP/IP ve RS485 iletişim protokollerini desteklemelidir.
8.1.6
Okuyucu üzerinde en az 4” büyüklüğünde renkli dokunmatik ekran
bulunmalıdır.
8.1.7
Okuyucu üzerinden tüm işlev ve ayarlara erişilebilmeli ve gerektiğinde olaylar
direkt okuyucu üzerinden görülebilmelidir.
8.1.8
Parmak izi okuyucusu izinsiz söküldüğünde/müdahale edildiğinde dahili ve
harici alarm verebilmelidir.
8.1.9
Parmak izi okuyucusunun yetkisiz geçişleri önlemek için “antipass back”
fonksiyonu olmalıdır.
8.1.10 Parmak izi okuyucunun işlem süresi 2.000 kişiye kadar 1 saniye olacaktır.
8.1.11 Parmak izi okuyucusu kapı açık/kapalı bilgisini online bildirmelidir.
8.1.12 Parmak izi okuyucusu TCP/IP Protokolüne göre sistem network ağma
bağlanabilmelidir.
8.1.13 Parmak izi okuyucu opsiyonel olarak optik ve LE olmak üzere en az iki sensör
tipini desteklemelidir.
8.1.14 Parmak izi Okuyucu üzerinde 2 adet röle çıkışı bulunacaktır.
8.1.15 Parmak izi Okuyucu üzerinde sesli ve görsel uyarılar bulunacaktır. Power LED,
Geçiş izni verildiğinde yeşil LED, Geçiş izni yok ise kırmızı LED ile
uyarılmalıdır.
8.1.16 Parmak izi okuyucu aynı zamanda EM, Mifare veya HID Kart okuma özelliğine
sahip o lm alı, Mevcutta kurumda kullanılan personel kartlan sisteme
tanıtılmalıdır. Ekstra kart kullanılmasını gerektirmemelidir.
8.1.17 Parmak izi okuyucunun var olan geçiş güvenlik sistemine bilgi gönderebilmesi
için 26-37 bit Wiegand protokol desteği olmalıdır.
38
8.1.18 Kullanılacak Parmak izi Okuyucu Sensör çözünürlüğü 500 dpi olacaktır.
8.1.19 Kartların okuma mesafesi en az 5 cm olmalıdır.
8.1.20 En az 64Mb flash ram + 64 Mb Ram bulunmalıdır.
8.1.21 Parmak izi cihazının kendi CPU su bulunmalıdır.
8.1.22 Sistem ile ilgili kontroller PC sistemi ile uzaktan bağlanarak da yapılabilmelidir.
8.1.23 Personel kartını veya parmak izini okuttuğu anda sistem hareketin geçerli
olduğunu ses, gösterge ve ışık yoluyla bildirmelidir. Geçersiz kart okuma
sisteminde ise dikkat çekici ses gösterge ve ışık yoluyla ikaz etmelidir. Bir kapı
açıldığında bu personel için açılan turnike kapanmadan kart okumama özelliği
bulunmalıdır.
8.1.24 Okuyucu belleği elektrik kesintilerinden etkilenmemelidir.
8.1.25 Bilgisayar yazılımı en az Windows 7 ve windows 8 işletim sisteminde
çalışabilir olmalıdır.
8.1.26 Cihazdaki ve bilgisayardaki bilgiler çevrimiçi karşılıklı olarak aktarılabilmelidir.
8.1.27 Okuyucular bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilir olmalıdır. En az
50.000 giriş—çıkış bilgisini hafızasında saklayabilmelidir.
8.1.28 Belli bir süre aralığında ya da birden fazla okutulan aynı kart bilgilerinin yalmz
birisi geçerli olmalıdır.
8.1.29 Bilgisayar yazılımı üzerinden online olarak ve geçmişe dönük olarakta izleme
yapılabilmelidir.
8.1.30 Okuyucu üzerinde en az 1.3M pixel kamera bulunmalıdır.
8.1.31 Okuyucu VoIP özelliğine sahip olmalı, gerektiğinde sesli ve görüntülü
haberleşme yapabilmelidir. Okuyucu yetkisiz giriş durumunda kamera aracılığı
ile kişi görüntüsünü ağ üzerinden yetkililere e-mail veya alarm olarak iletecektir.
39
8.2 MANYETİK TUTUCU
8.2.1
Teklif edilecek manyetik tutucular en az 500 kg Tık olacaktır.
8.2.2
Montaj aparatlarıyla birlikte teklif edilecektir.
8.2.3
Kart okuyucu takılacak kapılara uygun tipte teklif edilecektir.
8.3 MANYETİK KONTAK
8.3.1
Kapılara monte edilecek manyetik kontaklarla kapının açık veya kapalı olduğu
kontrol edilecektir. Manyetik kontak, mıknatıs ve kontak olmak üzere iki
parçadan oluşacaktır. Mıknatıs kapı üzerine, kontak ise kapı kasasına karşılıklı
gelecek şekilde monte edilecektir. Aşağıdaki değerler sağlanacaktır:
8.3.2
Kapı Çek (Hidrolik Kapı Pompası)
8.3.3
Teklif edilecek kapılara uygun tipte seçilecektir.
8.3.4
Tüm montaj aparatlarıyla birlikte teklif edilecektir.
8.4 SİSTEM YAZILIMI
I
8.4.1
Bilgisayar ile cihaz arasında online ve manuel iletişim yapılabilmelidir.
8.4.2
Yazılımda Türkçe karakterler kullanılabilmelidir.
8.4.3
Yazılımlar ve kullanılan veri tabanlarının lisansı YÜKLENİCİ tarafından
sağlanacaktır.
8.4.4
Yazılım güncellemeleri en az 3 (üç) yıl ücretsiz yapılmalıdır.
8.4.5
Yazılımlar Microsoft Windows grafik ara yüzüne uygun olmalıdır.
8.4.6
Yazılım Microsoft Word, Excel ve PDF gibi programlarla bilgi alışverişi
sağlayabilmelidir.
I
I
40
8.4.7
Yazılım LAN / WAN üzerinde dağınık birimlerdeki verilere erişebilir yapıda
olup, çok kullanıcılı ve kademeli olarak yetkilendirme yapılabilmelidir.
8.4.8
Birden fazla işletme bilgisi aynı veri tabanında farklı kodlarla işletme bazında
tutulmalıdır..
8.4.9
Oluşturulan bilgilerden (personel giriş ve çıkış saati cb.) rapor alınmalıdır.
8.4.10 Tüm kullanıcılar için şifre ve yetki tanımlamaları yapılmalıdır.
9
SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME VE ALGILAMA SİSTEMİ___________________
9.1 İZLEME ve ALGILAMA DONANIMI
,
9.1.1
Yüklenici5 nin sağlayacağı sistem, yazılım ve donanım bileşenlerinden
oluşmalıdır. Sistem odası interaktif izleme ve algılama sistemi, sistem odası
içerisinde konumlandırılacak kontrol merkezi yazılımı, kurulacak denetleme
üniteleri ve denetleme ünitelerine bağlı sensör modüllerinden meydana
gelecektir. Kontrol merkezi yazılımı bir bilgisayar üzerinde çalışmalı ve tüm
denetleme üniteleri ile Ethernet altyapısı üzerinden kesintisiz olarak iletişim
halinde olmalıdır.
9.1.2
Kontrol merkezi yazılımı web tabanlı mimariye sahip olmalıdır.
9.1.3
Sisteme ait mantıksal yapılandırmalar kontrol merkezinin sağladığı web ara
yüzü aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.
9.1.4
Kontrol merkezi sisteme ait yapılandırmaları ve sistem tarafından ölçülen
verileri kendine ait veritabanında saklamalıdır.
9.1.5
Denetleme üniteleri sahip oldukları sensörler vasıtası ile bulundukları ortama ait
parametreleri ölçümlemeli ve kontrol merkezi üzerinde kendileri için belirlenmiş
olan denetleme kurallarına göre işlemelidirler.
9.1.6
Ortam Denetim Donanımı, herhangi bir yazılım olmaksızın da SMS, e-posta,
Syslog ve SNMP trap’ları atabilmelidir.
9.1.7
Her bir Ortam Denetim Donanımı bir IP ile kontrol edilecektir. Bir IP üzerinde
en az 16 sensör ünitesi kontrol edilebilir olacaktır.
\
41
9.1.8
Ortam Denetim Donanımı modüler genişlemeye uygun olacaktır. Ortam
Denetim Donanımı tanımlanmış kurallar doğrultusunda ortam denetimi
yapabilmeli ve ayrıca ölçümledikleri verileri kontrol merkezine iletmelidirler.
Normal durum dışına çıkış veya normale dönüş durumları da ilgili kişilere email ve SMS ile gönderilebilmelidir.
9.1.9
Ortam Denetim Donanımı üzerinde TCP/IP iletişim kurabilmek için 10/100 UTP
Ethernet portu bulunmalıdır.
9.1.10 Ortam Denetim Donanımı NTP protokolünü desteklemeli ve istendiğinde zaman
bilgisini NTP sunucularından alabilmelidir.
9.1.11 Ortam Denetim Donanımı üzerinde sensör verisi kaydı için en az 4 Gb hafıza
bulunmalıdır. Bu hafıza SD-Card, MMC, Flash bellek olabilmelidir.
9.1.12 Ortam Denetim Donanımına network üzerinden erişebilmek için internet gezgini
dışında bir ara yüz yazılımına gerek olmamalıdır.
9.1.13 Ortam Denetim Donanımı sürekli olarak network üzerinden izlenebilme
özelliğine sahip olmalıdır.
9.1.14 Yazılım kullanmaksızın cihaz üzerindeki web sunucuya erişim yönetici ve
kullanıcı tipi olmak üzere 2 ayrı tipi desteklemeli, yönetici ile girildiğinde tüm
yönetim ve gözlemi yaparken, kullanıcı koduyla girildiğinde sadece alarm-uyarı
durumlarıyla sensör değerleri gözlenebilmelidir.
9.1.15 Ortam Denetim Donanımına web üzerinden erişim hem http, hem de HTTPS
protokolleri ile yapılabilmelidir. Bu ayarlama sistem üzerinden yapıldıktan sonra
erişimler ayarlanan protokole göre yapılacaktır.
9.1.16 Ortam Denetim Donanımına web üzerinden erişim kapatılabilmelidir. Yani,
sadece merkezi yazılım üzerinden Ortam Denetim Donanımı kontrol edilmek
istendiğinde web erişim seçeneği kullanılamamalıdır.
9.1.17 Ortam Denetim Donanımına web üzerinden girmek isteyen kullanıcı Ortam
Denetim Donanımında tanımlanmış kullanıcı adı ve şiire ile giriş yapabilmelidir.
Tanımlanabilecek kullanıcı sayısı en az 5 adet olmalıdır. Kullanıcıların
yönetimini kolaylaştırmak için kullanıcı gruplan oluşturulabilkmeli ve atamalar
kullanıcı gruplanna yapılmalıdır.
42
9.1.18 Ortam Denetim Donanımı, web uygulaması üzerinden kendisine ve ek sensör
genişleme modülleri üzerindeki sensör modülleri ekleme, çıkarma, izleme, rapor
alma gibi yönetim fonksiyonlarına imkân verecektir.
9.1.19 Ortam Denetim Donanımı, istendiği takdirde tüm sensör verilerini üzerindeki en
az 4Gb olan veri deposunda saklayacaktır. Ortam Denetim Donanımı kendisine
ve ek sensör modüllerine bağlı sensörlerin değerleri gerçek zamanlı (Real Time)
izlenebilir özellikte olmalıdır. Web sayfası kendi kendini belli aralıkla otomatik
olarak güncellemelidir.
9.1.20 Sisteme eşik değerler verilerek alarm kuralları tanımlanabilmelidir. Alarm
kuralları haftanın belli günlerine ve günün belli saatlerine yönelik
tanımlanabilmelidir. Tanımlanan kurallar gerçekleştiğinde sistemin fiziksel ve
işlevsel çıktıları da tanımlanabilmelidir. Fiziksel çıktılardan anlatılmak istenen
sistemin ve ek modüllerin üzerinde bulunabilecek röle çıkışı, durumu atamak,
digital çıkış değerini atamak, analog çıkış değerini atamak olarak anlaşılmalıdır.
İşlevsel çıktılarsa bu kuralı tanımlayan durumun bir kullanıcı tarafından tanım
sırasında gireceği metni e-posta, SMS, Syslog mesajı veya SNMP trap’i olarak
gönderebilmelidir.
9.1.21 Algılanan sensör değerleri alarm veya uyan için tanımlanmış sınırlar dışına
çıktığında ve yeniden normal duruma döndüğünde, sistem tanımlan önceden
yapılan kullanıcılara e-posta ve SMS göndermek, SNMP sunuculara trap atmak
ve Syslog sunuculara mesaj göndermek yoluyla uyanda bulunabilmelidir.
Gönderilen mesajlarda gönderildiği sensör ve sensör modülüne verilmiş isim de
açıklayıcı olarak gözükmelidir.
9.1.22 Ortam Denetim Donanımı Alarm ve uyarı durumlannda ayrı kurallar atanabilir
olmalıdır. Atanan kurallar değişik kişilere mesaj göndermek, değişik röle
çıktılarını atamak gibi olacaktır. Aynca haftanın günleri ve günün saatleri
kuralın geçerli olacağı zamanlar olacak şekilde ayrıca atanabilmelidir.
9.1.23 Ortam Denetim Donanımı, uyan ve alarm durumlannı yazılım üzerinden ve bu
bölümde tanımlı web arayüzü vasıtası ile görüntülenebilmelidir. SNMP
yazılımlarına alarm trapTarı gönderebilmeli, “poli” komutlanna yanıt vererek
sensör değerlerini SNMP yönetim yazılımına gönderebilmelidir.
9.1.24 Ortam Denetim Donanımı üzerinde birden çok sayıda SNMP sunucuya “trap”
gönderimi mümkün olmalı, bir olay anında tüm tanımlı SNMP sunuculara aym
mesajı iletebilmelidir.
9.1.25 Tanımlanan SNMP sunucular SNMP v l, v2c veya v3 olabilir. Ortam Denetim
Donanımı, bir SNMP agent olarak SNMP v l, v2c veya v3 protokollerini
desteklemek zorundadır.
/
\
I
43
9.1.26 Ortam Denetim Donanımı’nın SNMP MIB dosyası, kendi web uygulaması
üzerinden oluşturularak indirilebilmelidir.
9.1.27 Ortam Denetim Donanımı üzerindeki sensör portlanna istenildiğinde
takılabilecek sensörler arasında en az aşağıdakiler bulunmalıdır:
.1.1.1
.1.1.2
.1.1.3
.1.1.4
.1.1.5
.1.1.6
.1.1.7
.1.1.8
Sıcaklık
Bağıl nem
Su Baskını
Kuru Kontak Algılama
Barometrik Hava Basıncı
Vibrasyon
AC/DC RMS Voltaj
Hava Akımı
9.1.28 Alarm üretilmesi için alarm durumunun gözlemlenmesi gereken bekleme süresi
tanımlanabilmelidir.
9.1.29 Uyan seviyeleri en az iki çeşit olmalı ve bu seviyeler UYARI ve ALARM
olarak ayrı ayrı atanabilmeli, her bir duruma aynı veya ayrı kurallar
atanabilmelidir. Uyan ve Alarma ait, alt ve üst sınırlar ayrı atanabilmelidir.
9.1.30 İki seviyeli sensör verilerinde (kuru kontak, su baskını gibi girdiler) Alarm
durumu ile uyarı durumu tektir ve sadece ALARM olarak adlandırılır.
9.1.31 İki seviyeli sensör verilerine (0 veya 1 olma durumu) kolay anlaşılır metin
atanabilmeli ve bu metin gönderilen SMS, e-posta mesajlarında
kullanılabilmelidir.
9.1.32 Kabin üzerinde olması gereken sensör bilgileri şartnamenin ilgili bölümünde
verilmiştir. Not: hangi bölümde olduğu yazılacak. Ayrıca Veri Merkezi
içerisinde bulunan teknik mekanlarda (UPS odaları, Standart Kabin Odası, NonStandart Kabin odası) her birinden en az üçer noktadan Isı, nem ve su baskım
bilgisi alınacaktır.
10 EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON____________________________________________
10.1 Teklif edilen sistemlere ait kullanım kılavuzu, kitap, CD, lisans belgeleri ve benzeri tüm
materyaller YÜKLENİCİ firma tarafından eksiksiz olarak teslim edilecektir.
10.2Sistemde kullanılan her türlü donanım ve yazılıma ait teknik dokümanlar, dijital veya
matbu olarak teslim edilecektir.
44
11 KURULUM, GARANTİ, BAKIM VE SERVİS
11.1 YÜKLENİCİ, aksi ürün maddelerinde belirtilmediği takdirde teklif ettiği donanım ve
yazılımlar için en az 2 yıl olmak koşulu ile üretici garantisi ile teklif verecektir.
11.2 Yüklenici 3 adet klima için 3 yıl garanti üretici garantisi verecektir.
11.3 Yüklenici tarafından yapılacak tüm imalat, montaj ve kablolama işleri için 2 yıl boyunca
7x24 teknik destek sağlayacaktır.
11.4Bu garanti şartları çağn ve destek prosedürü, aksi belirtilmedikçe tüm sistem ve cihazlar
için geçerlidir.
11.5Satın alınacak tüm sistemlerin kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) çalıştırılması
hedeflenmektedir.
11.6Üreticinin verdiği garanti süresi TEKNİK ŞARTNAME’de talep edilen garanti süresinden
daha uzun olması durumunda üretici garanti süresi geçerli olacak ve YÜKLENİCİ bu
garantiyi vermeyi taahhüt etmiş sayılacaktır.
11.7Kullanılan tüm malzeme ve sistemler, en az 2 (Yıl) yıl üretici garantisi altında olacaktır.
Üretici garantisi altına alınamayan ürünler geçerli sebepler çerçevesinde idareye resmi
yazı ile bildirilecek olup, idarenin onayı ile YÜKLENİCİ garantisi altına alınabilecektir.
11.8Üretici garantisi altına alman ürünlerin bütün koordinasyon işleri YÜKLENİCİ tarafından
yapılmalıdır.
11.9Garanti süresi içinde malzeme, üretim ve işçilik hatalarından dolayı oluşan anzalarda,
YÜKLENİCİ yedek parça ve servis ücreti talep etmeksizin anzayı gidermelidir.
11.10 YÜKLENİCİ, bu şartname kapsamında satın alman sistemin (donanım/yazılım) bir
bütün olarak, garanti süresi boyunca çalışır vaziyette bulunmasını sağlayacaktır.
11.11 Teknik şartname kapsamında satın alman tüm donanımlar üzerinde meydana
gelebilecek arızalardan dolayı sistemin kapatılması gerekirse, bu işlem için Kurum'un
onayı alınacaktır.
A
Download

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP MİKTARI BİRİMİ 1 Sistem