Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Námestovo
Obec: LOKCA
Katastrálne územie: Lokca
Dátum vyhotovenia 02.07.2014
Čas vyhotovenia:
16:57:38
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2724
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
359
360/ 1
361/ 1
361/ 2
361/ 4
361/ 7
361/ 8
361/ 12
363/ 1
363/ 6
364/ 1
364/ 2
364/ 3
364/ 4
365/ 2
366/ 1
366/ 2
367/ 1
367/ 2
368
370
620/ 1
620/ 2
620/ 3
621
1059
1586/ 1
1587
1944/ 1
1944/ 2
2238/ 1
2238/ 2
2238/ 3
2239/ 1
2239/ 2
2498/ 1
2498/ 3
2498/ 4
2498/ 5
2498/ 6
2498/ 7
2498/ 8
2498/ 9
2498/ 10
2498/ 11
2498/ 12
2624/ 1
Informatívny výpis
Výmera v m2
97
10
82
500
274
19
97
52
17
279
1516
43
216
179
46
65
65
11
28
15
256
261
4003
1210
296
1420
1070
375
28
13386
2245
33664
6881
696
849
129
11
17
421
35
1289
382
78
247
435
198
867
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Záhrady
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
1/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Umiest
pozemku
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01.07.2014
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
2625/ 1
2625/ 3
2797/ 1
2798
2799
3982/ 1
3984/ 1
3985/ 1
3985/ 2
3986/ 1
3987/ 1
3987/ 2
3987/ 3
3987/ 4
3987/ 5
3987/ 6
3987/ 7
3987/ 8
3988/ 3
3989/ 1
3989/ 2
3990/ 1
3990/ 3
3991/ 3
3991/ 5
3991/ 10
3993/ 1
3996/ 1
3996/ 2
3996/ 3
3996/ 4
3996/ 5
3996/ 6
3996/ 7
3996/ 8
3996/ 9
3999/ 1
3999/ 3
4000/ 1
4000/ 5
4000/ 6
4001/ 1
4002/ 1
4002/ 3
4003/ 1
4003/ 3
5101
5102
5103
5104
5165
5439
5440
5831
5832/ 1
5832/ 3
5832/ 4
5832/ 5
5832/ 7
5833
5834
6136/ 1
Informatívny výpis
Výmera v m2
7898
1113
1057
3008
1798
25
4502
108168
35171
482
3353
317225
7030
2589
393
134
30037
92
1093
2292
270
6894
100
1007
1581
639
97777
163882
1459187
75241
88
4760
253
101
86
238
66
35
283
42
46
16
268
8
146
205
708
763
1326
4649
18184
2208
7779
1211
136
971
311
459
47
843
298
863
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
2/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Umiest
pozemku
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
01.07.2014
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
6136/
6137/
6137/
6138/
6138/
6139/
6139/
6139/
6139/
6140/
6140/
6186
6316
6317/
6317/
6317/
6317/
6317/
6325/
6325/
6325/
6325/
6327
6328
6335/
6351
6473
6474/
6474/
6475/
6475/
6476/
6477/
6477/
6478/
6479
6480
6481
6482
6483
6484/
6484/
6484/
6484/
6484/
6484/
6484/
6484/
6723/
6724/
6724/
6724/
6724/
6724/
6927/
6927/
6952/
6953/
6953/
6953/
7408/
7409/
2
1
2
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
1
3
4
5
1
1
3
1
3
1
1
4
1
1
3
4
5
6
7
8
9
1
1
3
4
5
6
1
3
1
1
3
5
2
2
Informatívny výpis
Výmera v m2
11
913
3580
37
1965
33
1082
7
837
2500
181
7038
1900
41764
86
44
40
17
373
6385
15076
230
2059
1612
3009
4681
1568
1970
216
2739
232
138
15
16
1495
3477
1012
677
1409
974
549
9
147
455
13883
250
1473
19
1748
68
106
68
753
306
6422
61
401
1495
50
781
1424
148
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Orná pôda
Vodné plochy
Vodné plochy
Vodné plochy
Vodné plochy
Vodné plochy
Vodné plochy
Vodné plochy
Vodné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
3/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Umiest
pozemku
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01.07.2014
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
Výmera v m2
7410/ 2
7687/ 2
8456
267
56
20599
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
0
0
0
Umiest
pozemku
2
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Babušák Jozef (maloletý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4800
č.d.241/1946
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Babušák Jozef (maloletý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
č.d.1503/1944
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Babušáková Angela (vzdial.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
č.d.1503/1944
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Babušáková Magdaléna (vzdial.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
č.d.1503/1944
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Babušáková Žofia (maloleta)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4800
č.d.241/1946
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Babušáková Žofia (maloleta)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
7 Baľák Alojz
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
8 Baľák Eduard
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
9 Baľák Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 14400
č.d.1503/1944
Z 384/2014
Vlastník
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Vlastník
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Vlastník
1 / 300
č.d.2231/1896
4/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
10 Baľák Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
11 Baľák Rajmund
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z 384/2014
Vlastník
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Vlastník
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Baľáková Alojzia (Maloletá)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Baľáková Helena (Maloletá)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Banás Hamričan Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
15 Borovčík Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
16 Capek Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
17 Capek Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
18 Capek Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
19 Dendis Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
20 Dendis Štefan
Informatívny výpis
1 / 3600
č.d.-2636/1928
Z 384/2014
Vlastník
1 / 1920
č.d.271/1913
Z 384/2014
Vlastník
1 / 1500
č.d.1699/1923
Z 384/2014
Vlastník
1 / 3000
č.d.758/1940
Z 384/2014
Vlastník
1 / 3000
č.d.758/1940
Z 384/2014
Vlastník
1 / 2700
č.d.2568/1902
Z 384/2014
Vlastník
1 / 2250
5/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
21 Dzubnár Ondrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
22 Fejová Katarína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
23 Fejová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
24 Fejová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
25 Fendek Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.2568/1902
Z 384/2014
Vlastník
1 / 2400
č.d.554/1880
Z 384/2014
Vlastník
1 / 2400
č.d.527/1903
Z 384/2014
Vlastník
1 / 2400
č.d.527/1903
Z 384/2014
Vlastník
1 / 4800
č.d.2398/1907
Z 384/2014
Vlastník
11 / 43200
č.d.3202/1936
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Fendeková Mária (Zábelová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2800
č.d.2460/1906
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Gavendová Zuzana (Gáborová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
28 Gemeľa Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
29 Gemeľa Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
30 Gemeľa Matej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 900
č.d.3483/1934
Z 384/2014
Vlastník
1 / 3600
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Vlastník
1 / 28800
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Vlastník
1 / 3600
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Vlastník
6/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 28800
31 Gemeľa Matej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
32 Gemeľa Milan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 3600
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
33 Gemeľa Milan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 28800
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
34 Gemeľová Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 750
č.d.8/1897
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
35 Gemeľová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 3600
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
36 Gemeľová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 28800
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Gemeľová Mária (Dopaterová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
č.d.447/1933
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Huráková Helena (Bakáľová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3015/1934
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
39 Kormaňák Anton
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5250
Vlastník
1 / 36000
PKV 132
Z 384/2014
PKV 542
Účastník právneho vzťahu:
41 Kormaňák Anton
Identifikátor :
Informatívny výpis
Vlastník
PKV 132
Z 384/2014
PKV 542
Účastník právneho vzťahu:
40 Kormaňák Anton
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
Vlastník
1 / 43200
7/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 132
Z 384/2014
PKV 542
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
42 Kormaňák Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
č.d.1438/1921
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
43 Kormaňáková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.111/1918
Z 384/2014
Vlastník
1 / 1000
č.d.528/1921
Z 384/2014
Vlastník
1 / 2400
č.d.2513/1903
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
49 Majcherová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13500
1 / 1200
Účastník právneho vzťahu:
48 Majcherová Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
47 Lipničanová Žofia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 216000
č.d.295/1948
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
46 Kušnierik Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
č.d.1483/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
45 Kramarčík Stanislav
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5250
č.d.1483/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
44 Kormaňáková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 2400
č.d.2513/1903
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Majcherová Mária (Jánova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
č.d.812/1920
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Michalčíková Mária (Baláková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1200
č.d.479/1926
Z 384/2014
8/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
52 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1200
č.d.2465/1937
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
54 Ončáková Žofia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1200
č.d.2465/1937
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
55 Rošťák Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
7 / 19200
č.d.600/1926
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
56 Savetinová Žofia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
58 Socha Ignác
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
59 Ševc Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
60 Šimulčík Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2000
č.d.2959/1914
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
57 Socha Kornoš Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
373 / 156000
§16-180/1995
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
53 Ončák Ignác
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 4000
č.d.892/1944
Z 384/2014
Vlastník
3 / 1600
č.d.633/1935
Z 384/2014
Vlastník
1 / 400
č.d.1451/1932
Z 384/2014
Vlastník
1 / 100
č.d.368/1928
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Valčičáková Helena (Lipničanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
č.d.528/1921
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Michalčíková Terézia (Nar. 23.1.1896, v Amerike)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 12600
č.d.-111/1929
9/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Michalčíková Terézia (Nar. 23.1.1896, v Amerike)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 129600
č.d.-811/1918
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Michalčíková Terézia (Nar. 23.1.1896, v Amerike)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4200
č.d.-851/1901
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Dopaterová Terézia, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.07.1901
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
č.d.258/1948
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Valčičáková Katarína r. Kršáková, (dátum úmrtia: 18.12.1994)
Dátum narodenia :
19.05.1905
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
č.d.1775/1934
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Siheľská Katarína (Lipničanová), Lokca 82, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.03.1906
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 13500
D-234/1978 pvz 8/79
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Kušnierik Ignác (Dátum úmrtia: 16.09.1998), 84, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.06.1915
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
č.d.111/1918
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Kušnierik Ignác (Dátum úmrtia: 16.09.1998), 84, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.06.1915
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.111/1918
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
71 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 7200
Vlastník
1 / 800
§16-180/1995
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Kormaňák Jozef (Dátum úmrtia: 11.08.2001), 158, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.09.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.-1483/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Ondreková Katarína (Dopaterová), Viestova 3, 97401 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
24.11.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D-171/1996 pvz 237/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Hurák Ignác, Nový Smokovec IV/25, 06201 Nový Smokovec
Informatívny výpis
73 / 302400
10/79
1 / 1200
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.11.1922
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
75 Socha Jozef, Lokca 45, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.04.1923
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-161/1975 pvz 3/81
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Kramarčík Jozef, Lokca 312, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-599/2006 pvz 101/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Kramarčík Jozef, Lokca 312, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13500
č.d.295/1948
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Kurtová Terézia (Michalčíková), Lokca 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-588/1977 pvz 66/77
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Kurtová Terézia (Michalčíková), Lokca 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
11 / 14400
Z-1696/1997 pvz 251/98 pvz 251/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Babušáková Mária (Ončáková), 252, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.05.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 67200
č.d.453/1950
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Kurtová Terézia (Michalčíková), Lokca 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
61 / 67200
č.d.291/1950
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Kurtová Terézia (Michalčíková), Lokca 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1575
č.d.192/1935
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Kurtová Terézia (Michalčíková), Lokca 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 43200
č.d.192/1935
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Kurtová Terézia (Michalčíková), Lokca 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
73 / 90720
7 / 3200
D-7/2005 pvz 38/07
Z 384/2014
Vlastník
11/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
91 Rabčanová Justína (Valčičáková), Lokca 235, 02951 Lokca
06.08.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1163/1938
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Betíková Júlia (Valčičáková), 16, 02954 Krušetnica
02.04.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
293 / 96000
D-914/1996 pvz 143/00,Z 2317/94 pvz 29/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Hurák Anton, Lokca 118, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.12.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Jadroňová Helena (Lipničanová), Lokca 151, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.05.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 640
D-165/1979 pvz 13/79
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Siheľová Helena (Gluchová), Lokca 112, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.03.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-14/1999 pvz 30/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Siheľová Helena (Gluchová), Lokca 112, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.03.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
C-61/2013 168/2010/Kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Siheľová Helena (Gluchová), Lokca 112, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.03.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 375
D-95/2004 pvz 119/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Siheľová Helena (Gluchová), Lokca 112, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.03.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Trulík Jozef, Lokca 363, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.04.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D-171/1996 pvz 237/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Hurák Cyril, Alej Slobody 22, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
04.02.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 6000
č.d.737/1949
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Michalčíková Terézia (Dopaterová), Lokca 143, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.08.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12960
7 / 3200
D-204/1953 pvz 154/02
Z 384/2014
12/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Ošťadnická Žofia (Dopaterová), Lokca 161, 02951 Lokca
12.11.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-171/1996 pvz 237/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Balák Ján, 238, 92231 Ratnovce
02.05.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 120
č.d.558/1950
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Balák Ján, 238, 92231 Ratnovce
02.05.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8400
č.d.240/1943
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Lipničanová Mária (Michalčíková), Lokca 227, 02951 Lokca
31.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-715/1992 pvz 126/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Kramarčíková Julia, 02951 Lokca
26.01.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13500
č.d.295/1948
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Srnčíková Anna (Tomašíková), Stromová 5, 91101 Trenčín
14.06.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 4320
Z-3274/1994 pvz 12/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Sochová Mária, 02951 Lokca
05.11.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2400
č.d.-1499/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Kramarčík Jozef, Lokca 362, 02951 Lokca
29.05.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
V:-858/2001 pvz 9/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Bombjak Jozef (Dátum úmrtia: 07.06.1964), 18, 02951 Lokca
13.03.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 768
D-479/1966 pvz 30/83
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 Lipničanová Mária (Michalčíková), Lokca 227, 02951 Lokca
31.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 375
D-272/1992 pvz 21/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Lipničanová Mária (Michalčíková), Lokca 227, 02951 Lokca
31.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
1 / 800
č.d.1845/1943
13/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.11.1930
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Svobodová Žofia (Červeňová), Lokca 357, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.02.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1278/1992 pvz 53/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Kušnieriková Agneša (Ončáková), 58, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.04.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
č.d.-1499/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Dopater Jozef, Lokca 178, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.07.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D-171/1996 pvz 237/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Bakošová Elena (Gemeľová), 159, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
31.01.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
D-71/1991 pvz 37/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Grenčíková Žofia (Fejová), Lokca 9, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 3200
D-1434/1992 pvz 67/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Bombjak Štefan, 18, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.01.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
č.d.94/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Kyseľová Mária (Sochová), Lokca 306, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.12.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 64800
č.d.1163/1938
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Bakaľová Mária (Valčičáková), Lokca 344, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.05.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2700
č.d.1163/1938
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Bakaľová Mária (Valčičáková), Lokca 344, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.05.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D-1179/1994 pvz 106/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Bakaľová Mária (Valčičáková), Lokca 344, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.05.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 3200
D-7/2005 pvz 38/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Bakaľová Mária (Valčičáková), Lokca 344, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.05.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
14/79
1 / 600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.02.1932
Z-58/1994 pvz 99/95
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
131 Mareková Elena (Kľusková), Frana Kráľa 517/5, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
04.06.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-87/1995 pvz 42/96, Z 1084/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Baľáková Mária (Jadroňová), 268, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.09.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 200
D-115/2008 pvz 179/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Katrenčíková Júlia (Somorová), Lokca 102, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.10.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-225/2002 pvz 166/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 Hurák Ondrej, V.I.Lenina 2/114, 96501 Žiar nad Hronom
Dátum narodenia :
26.07.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1200
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
143 Hurák František, Lokca 361, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.11.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 28800
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 Maslan Jozef, Lokca 422, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.07.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
č.d.540/1946
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 Gemeľa Ján, Raisova 818 ČR, 33701 Rokycany Nové Město
Dátum narodenia :
15.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
č.d.1375/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Gemeľa Ján, Raisova 818 ČR, 33701 Rokycany Nové Město
Dátum narodenia :
15.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 1600
D-119/1952 obec,prip.č.176
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Gemeľa Ján, Raisova 818 ČR, 33701 Rokycany Nové Město
Dátum narodenia :
15.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
61 / 7800
D-240/1976 pvz 4/78
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Gemeľa Ján, Raisova 818 ČR, 33701 Rokycany Nové Město
Dátum narodenia :
15.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
11 / 24960
Z-2055/1996 pvz 128/98
Z 384/2014
Vlastník
15/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 800
144 Valčičák Matej, 428, 02951 Lokca
19.12.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-254/1999 pvz 105/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 Valčičák Matej, 428, 02951 Lokca
19.12.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-469/1996 pvz 168/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 Dendisová Júlia (Fejová), Hamuliaková 182/91, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
10.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-2493/1993 pvz 93/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 Dendisová Júlia (Fejová), Hamuliaková 182/91, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
10.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
RI-28/1966 pvz 33/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
149 Kramarčíková Júlia (Ončáková), Lokca 362, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.07.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 300
D-204/1971 pvz 71/81
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
150 Babušáková Mária (Šotíková), 254, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.07.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-635/2008 pvz 143/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 Matyášová Anna (Huráková), J.Žišku 44/29, 96501 Žiar nad Hronom
Dátum narodenia :
26.07.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 1008000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Gemeľa Ján, 976, 02955 Novoť
Dátum narodenia :
04.03.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
D-71/1991 pvz 37/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 Kormaňák Jozef, Nová Doba 499/18, 02743 Nižná nad Oravou
Dátum narodenia :
22.03.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1200
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Kormaňák Ján, Lokca 345, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.01.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V:-1404/1993 pvz 19/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
148 Šimulčíková Žofia (Lokajová), Lokca 17, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
73 / 604800
D-151/1997 pvz 124/00
Z 384/2014
16/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Bombjak Ján, 18, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.05.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
č.d.-1499/1940
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Socha Milan (Mudr.), Pribinova 3025/40, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
26.11.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 960
D-46/1994 pvz 146/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 Socha Milan (Mudr.), Pribinova 3025/40, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
26.11.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3200
D-52/2009 pvz 33/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Socha Milan (Mudr.), Pribinova 3025/40, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
26.11.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9600
D-1434/1992 pvz 67/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Joštiaková Helena (Baláková), 132, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.03.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1280
D-1527/1993 pvz 73/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Kľusková Helena (Sumihorová), Lokca 237, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.05.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1600
D-981/1980 pvz 63/81
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Papánová Mária (Michaligová), Lokca 66, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.08.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 300
D-1148/1988 pvz 24/89
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Lachman Štefan r. Lachman, 029 51, Lokca, č. 480, SR
Dátum narodenia :
27.05.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
RI-823/1992 pvz 65/92
Z 384/2014
Osvedčenie o ded.č. Z 2591/2011 (D 185/2010) - 171/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Srnčíková Margita (Dendisová), Lokca 246, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.03.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
Z-2757/1993 pvz 25/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 Krasničanová Juliana (Baľáková), 121, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.03.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
Z-1221/1995 pvz 71/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 Gašpieriková Irena (Kramarčíková), Levočská 2957/2, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
07.05.1935
Informatívny výpis
17/79
1 / 13500
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
07.05.1935
č.d.295/1948
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
170 Gemeľová Ľudmila (Jamborová), Lokca 301, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.09.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-619/1985 pvz 16/86
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Kramarčíková Helena (Sochová), Lokca 250, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
31.10.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
73 / 30000
Z-597/1997 pvz 236/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 Papán Ignác, 81, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.06.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 Papán Ignác, 81, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.06.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 Kubolková Mária (Huráková), Lokca 360, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.02.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 Bartošová Agneša (Rošťáková), 55, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.04.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 800
Z-3232/1998 pvz 107/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Škombárová Mária, Vasiľov 108, 02951 Vasiľov
Dátum narodenia :
22.03.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 24960
Z-2055/1996 pvz 128/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Kubolková Mária (Huráková), Lokca 360, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.02.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-279/1997 pvz 11/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 Ončák Jozef, Lokca 317, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.01.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
Z-3889/1994 pvz 37/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Šimulčíková Mária (Banasová), 16, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.11.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 240
1 / 1200
Z-687/1994 pvz 26/96
Z 384/2014
Vlastník
18/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 800
181 Bukovčáková Anastázia (Maslanová), 94, 92203 Šterusy
28.07.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-225/2002 pvz 166/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Huráková Božena (Uličná), 119, 02951 Lokca
03.10.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
V-306/1993 pvz 66/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Socha Jozef, 453, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.01.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 210
Z-151/2000 pvz 96/00,D 283/86 pvz 59/86
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 Lipničan Ladislav, Lokca 176, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.03.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
51 / 6400
D-444/1970 pvz 45/72
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Dopaterová Helena (Gemeľová), 197, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.06.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 192
D-101/1998 pvz 3/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Dopaterová Helena (Gemeľová), 197, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.06.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
D-499/2008 pvz 120/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Michalčíková Mária (Ončáková), Lokca 292, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.12.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1875
D-1072/1984 pvz 7/86,LV 448
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Michalčíková Mária (Ončáková), Lokca 292, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.12.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Z-154/1997 pvz 59/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Feja Ľudovít, Lokca 32, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
27.07.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-569/1992 pvz 53/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Gemeľa Anton, Za podjezdem 895, 74284 Polanka nad Odrou ČR
Dátum narodenia :
02.12.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1892/1994 pvz 72/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Gemeľa Anton, Za podjezdem 895, 74284 Polanka nad Odrou ČR
Dátum narodenia :
02.12.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1500
1 / 1500
D-3096/1993 pvz 211/98
Z 384/2014
19/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Gemeľa Anton, Za podjezdem 895, 74284 Polanka nad Odrou ČR
02.12.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-6036/1996 pvz 218/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 Baláková Mária (Ľubová), 90, 02951 Lokca
02.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
C-85/2009 /kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Baláková Mária (Ľubová), 90, 02951 Lokca
02.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
D-4/1990 pvz 129/90
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Baláková Mária (Ľubová), 90, 02951 Lokca
02.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
D-29/2008 pvz 148/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Baláková Mária (Ľubová), 90, 02951 Lokca
02.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-802/1992 pvz 136/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Huráková Žofia (Smeralová), Šmeralová 3/22, 96501 Žiar nad Hronom
10.09.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 3200
D-560/1996 pvz 64/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Balák Jozef, Lokca 90, 02951 Lokca
07.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
D-1143/1990 pvz 44/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Balák Jozef, Lokca 90, 02951 Lokca
07.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 600
Z-2324/1996 pvz 131/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
201 Verníčková Mária (Trníková), 446, 02951 Lokca
07.12.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-914/1980 pvz 28/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 Srnčíková Mária (Jadašová), Lokca 357, 02951 Lokca
23.09.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 Srnčíková Mária (Jadašová), Lokca 357, 02951 Lokca
23.09.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
1 / 2000
D-1654/1993 pvz 220/98
20/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
07.04.1939
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 Šalata Miroslav, 93, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.10.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 750
D-148/1999 pvz 42/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Šalata Miroslav, 93, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.10.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-390/1998 pvz 23/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Šimulčík Milan, 226, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.10.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 240
D-325/1987 pvz 50/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 Loužecká Angela (Sihelská), Dlouha 1362/32, 27601 Mělník ČR
Dátum narodenia :
14.03.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-4480/1996 pvz 180/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 Badárová Janka (Baláková), Lokca 279, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.04.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4500
č.d.2125/1939
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 Chylová Božena, Sadová 19, 03405 Hrboltová
Dátum narodenia :
10.11.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 3024000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
215 Voška Július, Športovcov 1179/12, 02601 Dolný Kubín
Informatívny výpis
1 / 1200
D-738/1995 pvz 122/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
213 Chylová Božena, Sadová 19, 03405 Hrboltová
Dátum narodenia :
10.11.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5760
č.d.973/1947
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 Huráková Mária (Lipničanová), Lokca 361, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.05.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
č.d.973/1947
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 Badárová Janka (Baláková), Lokca 279, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.04.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 22400
D-242/1994 pvz 181/98,Z 4502/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 Badárová Janka (Baláková), Lokca 279, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.04.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
21/79
1 / 400
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.01.1940
D-659/1994 pvz 110/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 Kľuska Jozef, Hruštín 253, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
02.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
D-87/1995 pvz 42/96, Z 1084/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Kľuska Jozef, Hruštín 253, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
02.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-165/1966
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 Pačesová Mária (Sochová), Kňažia 275, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
06.02.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 840
Z-151/2000 pvz 96/00,D 283/86 pvz 59/86
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
219 Urbaníková Terézia, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
D-71/1991 pvz 37/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Jakušová Vilma (Ošťadnická), Veľké Turovce 148, 93581 Veľké
Turovce
Dátum narodenia :
27.12.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1544/1994 pvz 117/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Vajdiarová Agneša (Huráková), Lokca 31, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.01.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 900
D-144/2006 pvz 94/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Vošková Mária (Kramarčíková), Lokca 122, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.10.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13500
č.d.295/1948
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 Vošková Mária (Kramarčíková), Lokca 122, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.10.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 24960
Z-2055/1996 pvz 128/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 Prokopová Žofia (Kramarčíková), 342/47, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
22.01.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-8/2003 pvz 140/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Vajdiarová Agneša (Huráková), Lokca 31, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.01.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16800
1 / 4500
č.d.2125/1939
Z 384/2014
22/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Vošková Mária (Kramarčíková), Lokca 122, 02951 Lokca
12.10.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 3024000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Balák Ignác, Šmitkého 1480/10, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
17.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
D-1143/1990 pvz 44/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Balák Ignác, Šmitkého 1480/10, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
17.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
D-1654/1993 pvz 220/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 Parišek Albert, Fejová 12, 04001 Košice
Dátum narodenia :
02.05.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-663/2004 pvz 34/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 Regulíková Júlia (Mlynarčíková), Lokca 183, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.02.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 300
D-440/1976 pvz 63/80,D 623/68
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 Prčinová Mária (Jadroňová), Ťapešovo 7, 02951 Ťapešovo
Dátum narodenia :
14.10.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-1370/1991 pvz 66/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Pandulová Anna (Ošťadnická), Jilemnického 32, 97401 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
23.11.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-788/1993 pvz 17/94, Z 2593/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Gemeľa Rudolf, Lokca 277, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.02.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1000
D-35/1972 pvz 31/97, Z 2600/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
239 Babinský Jozef, Lokca 296, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.05.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
D-81/1973 pvz 22/73
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Gemeľa Jozef (Ing.), J.Francisciho 727/15, 97101 Prievidza II-Píly
Dátum narodenia :
16.07.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
D-1892/1994 pvz 72/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 Gemeľa Jozef (Ing.), J.Francisciho 727/15, 97101 Prievidza II-Píly
Dátum narodenia :
16.07.1943
Informatívny výpis
1 / 16800
23/79
1 / 1500
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16.07.1943
D-3096/1993 pvz 211/98
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
242 Gemeľa Jozef (Ing.), J.Francisciho 727/15, 97101 Prievidza II-Píly
Dátum narodenia :
16.07.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-6036/1996 pvz 218/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
243 Fendek Jozef, 247, Lokca, PSČ 029 51, SR
Dátum narodenia :
27.10.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
C-96/2013 145/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 Baláková Antonia (Kramarčíková), 149, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.04.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 2880
D-142/2004 pvz 98/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 Stručková Júlia (Ševcová), 142, 95607 Malé Ripňany
Dátum narodenia :
25.06.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1153 / 302400
D-202/2008 pvz 63/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 Tarabová Terézia, 427, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-29/2000 pvz 13/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 Sochová Margita (Obšivanová), 493, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.11.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
307 / 50400
D-281/2006 pvz 128/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 Michalčík Anton, Lokca 366, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 21000
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
251 Michalčík Anton, Lokca 366, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 12000
D-640/1982 pvz 3/83
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
252 Capek Jozef, Lokca 210, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.02.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Z-6371/1996 pvz 219/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 Balák Štefan (Mgr.), Závadská 7621/22, 83106 Bratislava-Rača
Dátum narodenia :
11.05.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 4000
1 / 1200
č.d.973/1947
Z 384/2014
Vlastník
24/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
254 Balák Štefan (Mgr.), Závadská 7621/22, 83106 Bratislava-Rača
11.05.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.973/1947
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
255 Kramarčík Július, Lokca 169, 02951 Lokca
01.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1920
D-1530/1993 pvz 80/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
256 Kramarčík Július, Lokca 169, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.06.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 500
Z-899/1993 pvz 54/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
257 Sochová Anna, č. 231, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1400
D-398/1989 pvz 54/89
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 Večerková Agneša (Bombiaková), 94, 02941 Klin
Dátum narodenia :
14.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-233/1998 pvz 40/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 Večerková Agneša (Bombiaková), 94, 02941 Klin
Dátum narodenia :
14.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-543/2005 pvz 88/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 Gemeľová Elena (Maslanová), 253, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-69/2004 pvz 36/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 Kramarčíková Anna (Ošťadnická), Lokca 113, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.03.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 6000
C-315/2013 27/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
262 Kramarčíková Anna (Ošťadnická), Lokca 113, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.03.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-389/1991 pvz 45/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 Ulbrichtová Bernardina (Kľusková), Antona Bernoláka 39, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
16.06.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2250
D-87/1995 pvz 42/96, Z 1084/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
264 Medenciová Mária (Kolibajová), 37, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.08.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5760
41 / 25200
Z-839/2000 pvz 22/01
Z 384/2014
25/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Šmiheľová Elena (Šalatová), 101, 02951 Lokca
24.12.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
D-148/1999 pvz 42/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Klokočík Florián, 454, 02951 Lokca
20.04.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-224/1997 pvz 32/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Klokočík Florián, 454, 02951 Lokca
20.04.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
V-18/1997 pvz 72/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Somora Jozef, 411, 02951 Lokca
14.05.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1200
D-55/1972 pvz 3/74
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Somora Jozef, 411, 02951 Lokca
14.05.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V:-113/2005 pvz 61/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Socha Eduard, Lokca, 02951 Lokca
18.08.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 Ružôň Jozef, Lokca 275, 02951 Lokca
09.09.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-360/1992 pvz 30/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Gluch Július, M.R.Štefánika 263/10, 02901 Námestovo
01.10.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
C-37/2013 13/138/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Ružôňová Žofia (Baláková), 275, 02951 Lokca
09.11.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1280
D-1527/1993 pvz 73/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Nodžáková Mária, č. 35, 02951 Lokca
06.12.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 3000
C-264/2013 38/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
277 Jakušová Vilma (Ošťadnická), SNP 45, 93601 Šahy
26.12.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1200
1 / 16800
D-788/1993 pvz 17/94, Z 2593/93
26/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.12.1945
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Fendek Emil, 229, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.01.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-245/2001 pvz 68/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Bereník Anton, Lokca 315, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.01.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Z-2275/1994 pvz 29/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Bereník Anton, Lokca 315, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.01.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
Z-5463/1996 pvz 214/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Homola Eduard, Lokca 350, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.02.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-866/1994 pvz 243/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
282 Homola Eduard, Lokca 350, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.02.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
V:-1323/2008 pvz 14/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 Ončák František, Lokca 202, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.05.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
Z-597/1997 pvz 236/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
284 Gemeľa Peter, Medvedzie B/8, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
28.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
D-1892/1994 pvz 72/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 Gemeľa Peter, Medvedzie B/8, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
28.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
D-3096/1993 pvz 211/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
286 Gemeľa Peter, Medvedzie B/8, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
28.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
Z-6036/1996 pvz 218/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 Rabčan Štefan, 191, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.08.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-358/2008 pvz 76/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Rabčan Štefan, 191, 02951 Lokca
Informatívny výpis
11 / 8400
27/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
30.08.1946
Z-1449/2009 pvz 145/09
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
289 Kušnierik Anton, Lokca 84, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.11.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
D-168/1992 pvz 36/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Sihelská Helena (Remková), Lokca 436, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 Sihelská Helena (Remková), Lokca 436, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
D-71/1991 pvz 37/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Gemeľová Elena (Baláková), 447, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.09.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-77/1999 pvz 46/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Gemeľová Elena (Baláková), 447, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.09.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
RI:-1457/1991 pvz 13/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Volfová Anna (Paľová), 488, 02941 Klin
Dátum narodenia :
23.09.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-318/2001 pvz 66/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 Maťugová Mária (Vošková), 33, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.12.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-659/1994 pvz 110/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Pevná Helena (Kramarčíková)
Dátum narodenia :
24.12.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-715/1992 pvz 126/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Maslan Ján, Lokca 214, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.01.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1050
D-207/1997 pvz 188/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Šimulčíková Margita, Lokca 226, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.07.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
7 / 1600
D-69/2004 pvz 36/05
Z 384/2014
Vlastník
28/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
3 / 1600
301 Jadroň Štefan, 383, 02951 Lokca
21.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-332/2008 pvz 77/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Balák Július, Lokca 213, 02951 Lokca
21.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 200
D-1112/1985 pvz 167/88
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
303 Balák Július, Lokca 213, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.01.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
Z-1923/1996 pvz 70/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Balák Július, 251, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.02.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
D-1143/1990 pvz 44/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Balák Július, 251, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.02.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
D-1654/1993 pvz 220/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 Feja František, Lokca 384, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.04.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
č.d.267/1949
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Socha Vladimír, Lokca 14, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.07.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 9600
D-169/2004 pvz 23/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Jadroň Július, Lokca 88, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.09.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 19200
D-442/1970 pvz 6/74
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Jadroň Július, Lokca 88, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.09.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-997/1993 pvz 46/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Siheľský Michal, Frýdecká 627/22, 73701 Český Tešín ČR
Dátum narodenia :
22.09.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-4480/1996 pvz 180/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Žmuráň Jozef, 157, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.10.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2000
1 / 8000
č.d.794/1948
Z 384/2014
29/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Žmuráň Jozef, 157, 02951 Lokca
12.10.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 76800
č.d.794/1948
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Badár Albín, Pod Kyčerou 156, 02741 Oravský Podzámok
19.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 4800
C-121/2013 63/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 Badár Albín, Pod Kyčerou 156, 02741 Oravský Podzámok
19.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-238/2001 pvz 141/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 Badár Albín, Pod Kyčerou 156, 02741 Oravský Podzámok
19.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1920
D-3071/1993 pvz 61/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Kunocha Anton, Lokca 92, 02951 Lokca
17.12.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-348/1977 pvz 47/77
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 Žatkuliaková Mária (Badárová), Lokca 108, 02951 Lokca
11.02.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 14400
C-121/2013 63/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Žatkuliaková Mária (Badárová), Lokca 108, 02951 Lokca
11.02.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
C-317/2013 119/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Hrkeľová Júliana (Žmuráňová), Alej Slobody 32, 02601 Dolný Kubín
28.02.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-3007/1995 pvz 50/95
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Cigáňová Anna (Rončáková), 1, 97228 Valaská Belá
26.04.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 12800
RI-194/1992 pvz 31/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Michalčíková Elena (Remková), 366, 02951 Lokca
14.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-89/1973 pvz 52/81
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Michalčíková Elena (Remková), 366, 02951 Lokca
14.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 840
1 / 2400
RI-930/1992
30/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.05.1947
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Michalčíková Elena (Remková), 366, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.05.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-2243/2003 pvz 65/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Rabčanová Júlia, Lokca 191, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.06.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 2880
D-1121/1994 pvz 245/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Kormaňáková Ľudmila (Holmíková), 450, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.07.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
V-81/1997 pvz 17/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Sochová Júlia (Somorová), 359, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.11.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V:-113/2005 pvz 61/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Sochová Júlia (Somorová), 359, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.11.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
V:-395/2003 pvz 25/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Papán Július, 59, 02951 Ťapešovo
Dátum narodenia :
09.01.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-255/1998 pvz 12/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Sihela Štefan, 83, 02964 Oravská Jasenica
Dátum narodenia :
23.01.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 3150
D-1558/2005 pvz 86/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Lipničan Ján, Lokca 170, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
27.01.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 3000
D-959/1989 pvz 132/90
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 Lipničan Ján, Lokca 170, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 600
C-67/2013 12/2009/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Sochová Júlia (Somorová), 359, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.11.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
73 / 907200
D-151/1997 pvz 124/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Stareková Anna (Baláková,Ing.), 150/32, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
11.10.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12800
1 / 1000
31/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
27.01.1948
Z-2474/2000 pvz 148/00
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
336 Ševc František, Lokca 408, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.01.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
C-344/2013 89/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 Ševc František, Lokca 408, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.01.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-779/1986 pvz 23/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 Banás Ján, 424, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-133/2003 pvz 94/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 Rabčan Ladislav, 521, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10800
C-309/2013 84/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 Rabčan Ladislav, 521, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2880
D-382/1999 pvz 50/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 Rabčan Ladislav, 521, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2700
D-519/2008 pvz 163/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 Majcher Jozef, Lokca 281, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.07.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-264/2002 pvz 54/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Majcher Jozef, Lokca 281, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.07.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 30000
D-307/1983 pvz 28/84
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 Balák Jozef, Lokca 299, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.11.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-71/1989 pvz 42/89
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 Kramarčík Ján, Lokca 145, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
27.12.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 600
Z-1865/1995 pvz 57/98
Z 384/2014
Vlastník
32/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 800
346 Maťugová Mária (Valčičáková), Lokca 25, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.03.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
C-233/2013 119/2010/kr
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
347 Maťugová Mária (Valčičáková), Lokca 25, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.03.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
V:-802/1995 pvz 41/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 Majcherová Mária (Dudašíková), Lokca 281, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.03.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 30000
D-307/1983 pvz 28/84
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 Lutterová Magdaléna (Gemeľová), J.Wolkera 15/9, 05201 Spišská Nová
Ves
Dátum narodenia :
21.04.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1892/1994 pvz 72/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 Lutterová Magdaléna (Gemeľová), J.Wolkera 15/9, 05201 Spišská Nová
Ves
Dátum narodenia :
21.04.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 200
D-29/2000 pvz 13/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 Klimčíková Mária (Paľová), 270, 02956 Zákamenné
Dátum narodenia :
18.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-77/1999 pvz 46/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 Majchráková Mária (Fendeková), 382, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.07.1948
Informatívny výpis
11 / 6000
C-66/2013 30/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 Kramarčíková Mária (Baláková), 127, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.07.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-318/2001 pvz 66/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 Kramarčíková Mária (Baláková), 127, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.07.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
Z-6036/1996 pvz 218/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 Belicová Elena (Gemeľová), 57, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
D-3096/1993 pvz 211/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 Lutterová Magdaléna (Gemeľová), J.Wolkera 15/9, 05201 Spišská Nová
Ves
Dátum narodenia :
21.04.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
33/79
1 / 160
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13.07.1948
D-1433/2005 pvz 41/07
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
357 Hauenstein Oľga (Fendeková), Speyer Schwerdst.47, 98511 SRN
Dátum narodenia :
20.11.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V-117/1993
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Florková Mária (Vajdiarová), 269, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.11.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-1565/2005 pvz 4/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Sluková Agneša (Sochová), 482, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.12.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
103 / 28800
D-255/2004 pvz 58/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 Jašš Jozef, Lokca 65, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.01.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
D-96/2001 pvz 158/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Socha Jozef, Lokca 441, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.02.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 Borovčík Vladimír, Lokca 94, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 4800
D-31/1994 pvz 145/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
363 Borovčík Vladimír, Lokca 94, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9600
D-366/1993 pvz 62/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 Borovčík Vladimír, Lokca 94, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9600
V:-1174/1993 pvz 60/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 Kramarčík Ján, Lokca 38, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2560
D-1530/1993 pvz 80/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 Kramarčík Ján, Lokca 38, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
11 / 4800
1 / 960
Z-512/2004 pvz 97/04
Z 384/2014
Vlastník
34/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
283 / 716800
367 Bakoš Štefan, ČK 67/18, 02901 Námestovo
04.08.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-1629/2005 pvz 129/2005
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 Bakoš Štefan, ČK 67/18, 02901 Námestovo
04.08.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3072
Z-3860/1996 pvz 175/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 Bakoš Štefan, ČK 67/18, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 44800
Z-3867/1996 pvz 176/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 Vajdiak Albín (Ing.), Jamnického 3018/4, 84105 Bratislava-Karl.Ves
Dátum narodenia :
16.09.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-52/2009 pvz 33/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 Jozefčík Jozef, 465, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.10.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
C-132/2013 68/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 Jozefčík Jozef, 465, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.10.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 13440
D-242/1994 pvz 181/98,Z 4502/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
373 Pastva Ján, Pionierske nám.5478, 91934 Biely Kostol
Dátum narodenia :
24.10.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13500
D-450/2005 pvz 140/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 Žuffová Margita (Turčeková), 146, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.04.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 4800
D-167/2001 pvz 171/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Žuffová Margita (Turčeková), 146, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
01.04.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4800
Z-1641/2004 pvz 3/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 Kramarčíková Mária (Majcherová), Lokca 36, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 200
D-946/2001 pvz 80/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Medvecká Alena (Janšová), 184, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.02.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 12800
1 / 18000
D-577/1983 pvz 6/84
Z 384/2014
35/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 Kramarčíková Mária (Majcherová), Lokca 36, 02951 Lokca
09.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 Kuchárová Mária (Kušnieriková), 225, 01014 Brodno
15.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 43200
C-101/2013 85/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 Mišudíková Monika, 458, 02951 Lokca
22.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-358/2008 pvz 76/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 Mišudíková Monika, 458, 02951 Lokca
22.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 8400
Z-1449/2009 pvz 145/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 Juričáková Anna (Badárová), Lokca 50, 02951 Lokca
30.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
V-495/2005
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 Dvoršťák Július, Lokca 466, 02951 Lokca
18.02.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 800
Z-3503/1996 pvz 165/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 Ševc František (Ing.), 130, 02951 Lokca
18.02.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
387 Hvolková Mária (Kormaňáková), Lokca 128, 02951 Lokca
06.10.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
37 / 15000
RI-1456/1992 pvz 48/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
386 Hvolková Mária (Kormaňáková), Lokca 128, 02951 Lokca
06.10.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 14400
C-121/2013 63/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 Juričáková Anna (Badárová), Lokca 50, 02951 Lokca
30.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
D-168/1992 pvz 36/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 Mišudíková Monika, 458, 02951 Lokca
22.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 13608000
1 / 1080
C-119/2013 230/2010/KR
36/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
18.02.1950
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 Dvoršťák Július, Lokca 466, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.02.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
D-309/1995 pvz 197/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 Dudášik Viliam (Ing.), Sládkovičova 641/1, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
02.03.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-13/2001 pvz 157/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 Dulík Ján, Lokca 394, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.03.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
Z-5609/1996 pvz 216/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Remko František, Lokca 204, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12800
RI-194/1992 pvz 31/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 Remko František, Lokca 204, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
RI-930/1992
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 Remko František, Lokca 204, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12800
Z-2243/2003 pvz 65/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 Ružôň Július, Lokca 276, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.09.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
C-88/2013 83/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 Ružôň Július, Lokca 276, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.09.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-360/1992 pvz 30/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
398 Ružôň Július, Lokca 276, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.09.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
V-1075/2000 pvz 194/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 Lipničan Milan, 110, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.12.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
Z-938/2004 pvz 143/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 Lipničan Milan, 110, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 384
1 / 2400
37/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
07.12.1950
Z-2443/1995 pvz 63/98
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
401 Papánová Marta (Baláková), Lokca 270, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.03.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-427/2001 pvz 60/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 Cvoligová Amália (Džmuráňová), 267, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-133/2003 pvz 94/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
404 Baláková Mária (Banasová), 213, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 3600
V-1157/2006 pvz 114/06,V 841/09 pvz 113/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
405 Ončáková Terézia (Vajdiarová), Lokca 261, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
27.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
193 / 64000
D-290/1980 pvz 38/80
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
407 Gáborová Mária (Bakaľová), 426, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
31.08.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-386/2008 pvz 4/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
408 Staneková Marta (Srnčíková), J.Zemana 69, 91101 Trenčín
Dátum narodenia :
18.12.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 7200
C-310/2013 53/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
410 Jadroň Viliam, 42, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.01.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 4320
Z-3274/1994 pvz 12/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
409 Jadroň Viliam, 42, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.01.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
Z-1606/1993 pvz 68/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
406 Žmuráňová Helena, Lokca 10, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-279/1999 pvz 134/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 Baláková Mária (Banasová), 213, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 500
1 / 1200
D-332/2008 pvz 77/09
Z 384/2014
Vlastník
38/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
41 / 14400
411 Jadroň Viliam, 42, 02951 Lokca
13.01.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V:-1278/2004 pvz 176/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
412 Papán Jozef, Lokca 473, 02951 Lokca
26.01.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-558/2005 pvz 138/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
413 Papán Jozef, Lokca 473, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
26.01.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
173 / 96000
D-1161/1995 pvz 217/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
414 Rabčan František, 399, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.02.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2880
D-382/1999 pvz 50/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
415 Rabčan František, 399, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.02.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-519/2008 pvz 163/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
416 Bakoš Jozef, Kráľova Lehota 83, 03233 Kráľova Lehota
Dátum narodenia :
01.05.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-1629/2005 pvz 129/2005
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
417 Bakoš Jozef, Kráľova Lehota 83, 03233 Kráľova Lehota
Dátum narodenia :
01.05.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-207/1997 pvz 188/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 Kormaňák Albín, 393, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.12.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 Jadroňová Anna, č. 383, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.01.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
9 / 44800
Z-3867/1996 pvz 176/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 Remko Ignác, 336, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.05.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3072
Z-3860/1996 pvz 175/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 Bakoš Jozef, Kráľova Lehota 83, 03233 Kráľova Lehota
Dátum narodenia :
01.05.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
283 / 2150400
1 / 800
C-155/2013 158/2010/kr
Z 384/2014
39/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
422 Remková Terézia (Baláková), 336, 02951 Lokca
14.02.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1280
D-1527/1993 pvz 73/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
423 Náčinová Helena (Baľáková,Mgr.), Florinova 866/6, 02901 Námestovo
31.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-516/1992 pvz 40/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
424 Vraštiaková Anna (Jozefčíková), Lokca 46, 02951 Lokca
14.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 2880
D-1121/1994 pvz 245/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
431 Vajdiar Jozef, 39, 02951 Lokca
08.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
C-91/2013 174/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
432 Vajdiar Jozef, 39, 02951 Lokca
08.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
37 / 15000
RI-1456/1992 pvz 48/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
430 Balák Peter, Lokca 437, 02951 Lokca
01.01.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 14400
C-121/2013 63/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 Florková Jolana (Badárová), Lokca 341, 02951 Lokca
29.11.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
Z-454/1996 pvz 114/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
428 Florková Jolana (Badárová), Lokca 341, 02951 Lokca
29.11.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16800
D-788/1993 pvz 17/94, Z 2593/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 Turbeková Zdena (Huráková), 371, 02951 Lokca
21.07.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 22400
D-242/1994 pvz 181/98,Z 4502/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
426 Ošťadnická Helena, Mayzesová 66, 01001 Žilina
18.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
C-132/2013 68/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
425 Vraštiaková Anna (Jozefčíková), Lokca 46, 02951 Lokca
14.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
1 / 600
D-135/1999 pvz 20/01
40/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
08.03.1952
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
433 Jadroň František a Jadroňová Mária (Rabčanová), Lokca 126, 02951
Lokca
Dátum narodenia :
31.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
C-150/2013 107/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
435 Smolár Ján, 475, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.06.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
77 / 19200
D-232/1978 pvz 15/79
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
436 Smolár Ján, 475, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.06.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 6400
D-407/2003 pvz 16/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
437 Romaňák Milan, Veterná 156/5, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
23.09.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 4800
D-878/1986 pvz 35/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
439 Balák Pius, Šintava 523, 92551 Šintava
Dátum narodenia :
26.10.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
D-427/2001 pvz 60/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
440 Babušák Jozef, Lokca 252, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 12000
D-1292/1991 pvz 33/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
441 Srnčík František, Vavrečka 222, 02901 Vavrečka
Dátum narodenia :
09.12.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 6400
D-400/1993 pvz 22/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
442 Buganová Mária (Bakaľová), Lokca 131, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.01.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-21/2000 pvz 123/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
438 Zábeľ Július, Lokca 341, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.10.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.01.1950
Z-3232/1995 pvz 74/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
434 Smolár Ján, 475, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.06.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2700
3 / 3200
D-1059/1995 pvz 229/98 /vz 34/94,vz 226/98/
Z 384/2014
Vlastník
41/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 300
443 Jendrušáková Marta (Žmuráňová), Kukučínova 817/17, 02901
Námestovo
09.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-242/2008 pvz 84/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
444 Kyšková Anna, Lokca 257, 02951 Lokca
25.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
D-168/1992 pvz 36/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
445 Vajdiarová Genovéva (Jadroňová), 39, 02951 Lokca
03.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-12/2010 pvz 163/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
446 Srnčíková Oľga, 222, 02901 Vavrečka
02.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
C-232/2013 169/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
447 Mikitová Jana (Papánová), Okružná 2060/6, 02601 Veľký Bysterec
06.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1050/1992 pvz 57/95
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
448 Zábeľová Mária (Somorčíková), 40, 02951 Vasiľov
07.07.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-255/1997 pvz 63/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
450 Srnčíková Daniela, Na Kamenici 9, 91101 Trenčín
14.12.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-285/1992 pvz 42/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
452 Dudášik Jozef, Lokca 286, 02951 Lokca
01.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-1273/1995 pvz 258/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
453 Dudášik Jozef, Lokca 286, 02951 Lokca
01.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 4320
Z-3274/1994 pvz 12/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
451 Rabčan Anton, Lokca 483, 02951 Lokca
26.02.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3200
D-29/2005 pvz 46/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
449 Sochová Marta (Natšinová), 441, 02951 Lokca
09.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
1 / 480
Z-4670/1996 pvz 194/98
42/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
01.03.1953
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
454 Socha František, Krivá, 02755 Krivá
Dátum narodenia :
03.05.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
455 Kurta Jozef, 136, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.07.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
Z-1283/2004 pvz 95/04,C 899/93 LV 1824
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
456 Šimák Ján, Lokca 59, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.09.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2000
D-117/2001 pvz 77/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
457 Lipničanová Helena (Tomčíková), 110, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.03.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4800
C-138/2013 19/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
458 Lipničanová Helena (Tomčíková), 110, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.03.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-369/1993 obec,prip.č.75
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
459 Lipničanová Helena (Tomčíková), 110, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.03.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1500
Z-389/1996 pvz 135/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
460 Dudášiková Antónia, č. 286, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.07.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-203/2013 93/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
461 Huráková Antónia (Huráková), 119, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.08.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
462 Červencová Agneša (Vajdiarová), Konevova 2616, 02201 Čadca
Dátum narodenia :
24.09.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-1606/1993 pvz 68/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
463 Roštiaková Božena, 6, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
27.10.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
C-299/2013 214/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
464 Roštiaková Božena, 6, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 8400
3 / 800
43/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
27.10.1953
D-399/2002 pvz 122/04
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
465 Somora Anton, Lokca 207, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.02.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-12/2008 pvz 69/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
466 Somora Anton, Lokca 207, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.02.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1200
D-563/1996 pvz 69/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
467 Banás Jozef, 150, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3200
D-374/2003 pvz 76/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
468 Feja Jozef, 172, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
469 Homola Jozef, Lokca 104, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-866/1994 pvz 243/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
470 Homola Jozef, Lokca 104, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
V:-1323/2008 pvz 14/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
471 Dendis Peter, Lokca 41, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.05.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 9600
Z-1162/1998 pvz 270/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
472 Balák Jozef, Tvrdošín 129/4, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
06.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-133/1987 pvz 43/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
473 Kormaňák Jaroslav, Lokca 95, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.11.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
73 / 1814400
D-151/1997 pvz 124/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
474 Kormaňák Jaroslav, Lokca 95, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.11.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 4800
D-733/1998 pvz 37/01
Z 384/2014
Vlastník
44/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 1200
475 Kormaňák Jaroslav, Lokca 95, 02951 Lokca
03.11.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-318/1996 pvz 35/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
476 Fejová Mária (Somorová), 172, 02951 Lokca
20.02.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 150
D-785/2002 pvz 63/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
477 Madajová Magdaléna (Čičmancová), A.Rudnaya 204/19, 97101 Prievidza
Dátum narodenia :
05.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-365/2007 pvz 7/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
478 Podstrelená Helena (Capková), Breza 55, 02953 Breza
Dátum narodenia :
18.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-1050/1992 pvz 57/95
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
481 Kyrczová Helena (Babušáková), Lokca 287, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
26.10.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V.-1738/1995 pvz 30/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
485 Bakaľa František, Lokca 459, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.10.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 600
C-128/2013 101/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
484 Jadroň Peter, 74, 02942 Bobrov
Dátum narodenia :
09.09.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
483 Vajdiar Anton, Vojenské 2012, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
02.03.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 12000
D-1292/1991 pvz 33/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
482 Kormaňák Jozef, Janka Krála 25/97, 02201 Čadca
Dátum narodenia :
01.01.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 300
V-379/1995
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
480 Trojáková Marta, Bobrov 70, 02942 Bobrov
Dátum narodenia :
29.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Z-6371/1996 pvz 219/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
479 Reguliová Mária (Ševcová), Lokca 106, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
1 / 600
Z-2170/1995 pvz 19/96
Z 384/2014
45/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
486 Siheľová Mária, Lokca 112, 02951 Lokca
30.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-440/1985 pvz 3/86
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
487 Čajková Anna (Fejová), 334, 02964 Oravská Jasenica
13.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3360
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
488 Raková Soňa (Sochová), Belanská 577/28, 03301 Liptovský Hrádok
25.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-552/1993 pvz 136/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
489 Kormaňáková Helena, 393, 02951 Lokca
14.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
490 Kormaňáková Helena, 393, 02951 Lokca
14.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
491 Banásová Anna (Jašová), Lokca 150, 02951 Lokca
30.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
V:-1009/2002 pvz 8/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
495 Floreková Vlasta (Gavendová), 740, 02956 Zakamenné
11.11.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1200
V:-1498/2006 pvz 20/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
496 Šimulčíková Mária (Lipničanová), Lokca 170, 02951 Lokca
05.12.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 6400
D-52/2009 pvz 33/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
494 Grenčíková Mária, č.9, 02951 Lokca
11.11.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 960
D-46/1994 pvz 146/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
493 Fejová Želmíra (Kyseľová), Lokca 306, 02951 Lokca
30.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
D-96/2001 pvz 158/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
492 Fejová Želmíra (Kyseľová), Lokca 306, 02951 Lokca
30.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
169 / 192000
1 / 2400
Z-938/2004 pvz 143/04
46/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.12.1955
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
497 Šimulčíková Mária (Lipničanová), Lokca 170, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.12.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-2443/1995 pvz 63/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
498 Rausová Mária (Sochová), 97, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
30.12.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 800
D-169/2004 pvz 23/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
499 Capek František, Lokca 189, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.08.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 4000
D-1004/1988 pvz 41/89
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
500 Natšinová Oľga (Skyčáková), Lokca 404, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12800
RI-194/1992 pvz 31/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
507 Homolová Agneša (Remková), 102, 02951 Lokca
Informatívny výpis
9 / 44800
Z-3867/1996 pvz 176/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
506 Homolová Agneša (Remková), 102, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.06.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3072
Z-3860/1996 pvz 175/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
505 Novotníčková Helena (Bakošová), Lokca 289, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.06.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
V:-1456/2005 pvz 157/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
504 Novotníčková Helena (Bakošová), Lokca 289, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.06.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4200
D-872/1992 pvz 39/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
503 Bursíková Anna (Ševcová), Sadova 1039/9, 92203 Vrbové
Dátum narodenia :
26.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 21600
D-265/1995 pvz 264/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
502 Natšinová Oľga (Skyčáková), Lokca 404, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 172800
C-324/2013 215/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
501 Natšinová Oľga (Skyčáková), Lokca 404, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
47/79
1 / 2400
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13.06.1956
RI-930/1992
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
508 Homolová Agneša (Remková), 102, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.06.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12800
Z-2243/2003 pvz 65/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
509 Verníčková Agneša (Banasová), Štefánika 269/26, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
22.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-133/2003 pvz 94/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
510 Vajdiarová Terézia (Brnkaľáková), 349, 02952 Babín
Dátum narodenia :
14.12.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-265/2005 pvz 58/07 LV 656
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
512 Baláková Mária, č. 512, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.12.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-204/2013 92/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
513 Rončák Peter, Jahodová 11, 83101 Bratislava 37
Dátum narodenia :
06.07.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 172800
D-367/1992 pvz 34/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
514 Balák Anton a Baláková Viera (Kumorová), 390, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.08.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V-571/2005 pvz 105/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
515 Šimulčíková Antónia r. Dulíková, 029 51, Lokca, č. 468, SR
Dátum narodenia :
21.02.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
D-168/1992 pvz 36/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
518 Jadroňová Margita (Genšorová), 105, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.04.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 150
V:-428/2001 pvz 41/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
517 Somorová Žofia, 207, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.03.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
Z-7848/1995 pvz 60/96
Z 384/2014
Osvedčenie o vydržaní č. Z 650/2012 (N 92/2012, NZ 11339/2012) - 200/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
516 Kramarčíková Terézia (Adamcová), Lokca 448, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.03.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
973 / 96000
09.09.1956
1 / 600
D-38/1998 pvz 51/01
Z 384/2014
48/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
519 Ježková Agneša (Bakaľová), 188, 02951 Lokca
18.06.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
V-1707/1996 pvz 69/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
520 Papánová Anna (Bakalová), Lokca 342, 02951 Lokca
19.07.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3200
D-1059/1995 pvz 229/98 /vz 34/94,vz 226/98/
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
521 Kormaňák Július, Štefaníkova 264/9, 02901 Námestovo
22.01.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
522 Feja Peter, 166, 02951 Lokca
11.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3360
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
523 Dendis Jozef, Lokca 53, 02951 Lokca
31.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 9600
Z-1162/1998 pvz 270/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
524 Tomčík Ján, 80, 02951 Lokca
01.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4800
C-138/2013 19/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
525 Tomčík Ján, 80, 02951 Lokca
01.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-369/1993 obec,prip.č.75
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
526 Balák Jozef, 75, 02951 Lokca
10.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-172/2002 pvz 13/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
527 Štítová Mária (Ošťadnická), Mierová 1967/12, 02601 Dolný Kubín
01.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-10/2004 pvz 17/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
528 Štítová Mária (Ošťadnická), Mierová 1967/12, 02601 Dolný Kubín
01.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
43 / 50400
D-193/1992 pvz 209/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
529 Škultétyová Mária (Siheľová), Lokca 215, 02951 Lokca
21.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1400
1 / 600
D-1245/1995 pvz 238/98
49/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21.06.1958
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
530 Kurjaková Berdina, 515, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.09.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
D-1143/1990 pvz 44/91
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
531 Kurjaková Berdina, 515, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.09.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
D-1654/1993 pvz 220/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
532 Danková Mária (Ončáková), Vladina 657/8, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
20.09.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
D-196/2008 pvz 89/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
533 Skoumalová Alžbeta, Lužice u Hodonína, 69618 Lužice u Hodonína ČR
Dátum narodenia :
16.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
534 Kunocha Milan, 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.01.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 3200
D-372/2001 pvz 173/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
535 Kormaňák Ignác, Lokca 4675, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
536 Roštiak Ľubomír, 219, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16000
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
537 Roštiak Ľubomír, 219, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4200
V-1042/2005
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
539 Majda Ján, Lokca 205, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.11.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-159/1999 pvz 75/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
540 Kunocha Viliam, 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.11.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
C-303/2013 163/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
541 Kunocha Viliam, 490, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 6400
1 / 1280
50/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.11.1959
D-581/1992 pvz 34/97, Z 1269/95
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
542 Srnčík Dušan, Lokca 325, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.12.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-400/1993 pvz 22/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
543 Feja Felix (Ing.), 160, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.12.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
544 Paľová Monika, č. 375, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
D-168/1992 pvz 36/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
545 Klinovská Marta, Zubrohlava 493, 02943 Zubrohlava
Dátum narodenia :
25.08.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
546 Klinovská Marta, Zubrohlava 493, 02943 Zubrohlava
Dátum narodenia :
25.08.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 12800
Z-2243/2003 pvz 65/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
551 Majdová Daniela, č. 510, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.10.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
RI-930/1992
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
550 Fejová Marta (Remková), Lokca 160, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.09.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12800
RI-194/1992 pvz 31/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
549 Fejová Marta (Remková), Lokca 160, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.09.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-79/1999 pvz 193/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
548 Fejová Marta (Remková), Lokca 160, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.09.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
547 Očkajáková Terézia (Bakaľová), 391, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
04.09.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
1 / 300
C-201/2013 162/2010/kr
Z 384/2014
Vlastník
51/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 800
552 Papánová Terézia (Siheľská), Lokca 456, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.12.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
C-303/2013 163/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
553 Klokočík Jozef, 83, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-46/1981 pvz 30/81
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
554 Klokočík Jozef, 83, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.02.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
D-224/1997 pvz 32/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
555 Ošťadnický Jozef, Lokca 120, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
26.04.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-193/1992 pvz 209/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
556 Rabčan Ján, č. 190, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.05.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4320
D-389/1987 pvz 57,59/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
557 Hurák Róbert, Družicová 2, 82102 Bratislava
Dátum narodenia :
17.07.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
558 Šimulčík František, Lokca 17, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.08.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 18000
V:-70/1998 pvz 278/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
559 Valčičák Daniel, 462, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
22.09.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-99/2007 pvz 157/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
560 Kusin Ján, Lokca 486, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.11.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
N-303/1996 obec,prip.č.136 NZ 999/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
561 Šatková Gabriela (Srnčíková,Mgr.), Misionárska 731/4, 94901 NitraStaré Mesto
Dátum narodenia :
26.01.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-241/2009 pvz 76/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
562 Pajtová Mária, 391, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.06.1960
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1061 / 336000
49 / 32400
D-98/2009 pvz 64/10
52/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.06.1960
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
563 Papánová Anna (Fendeková), 489, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.08.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-231/1978 pvz 64/80
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
564 Janáková Anna (Plichtíková), 242, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.09.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-100/2010 pvz 50/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
565 Laššáková Oľga, č.165, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.11.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
739 / 864000
C-62/2013 1/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
566 Medvecká Bernadeta, Medvedzie I/67, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
06.12.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
567 Medvecká Bernadeta, Medvedzie I/67, 02744 Tvrdošín
Dátum narodenia :
06.12.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
568 Filičková Monika (Bakalová), Severná 154/12, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
15.12.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1059/1995 pvz 229/98 /vz 34/94,vz 226/98/
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
569 Ošťadnický František, Lokca 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.06.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 6000
D-378/1986 pvz 7/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
570 Balák Anton (Ing.), 216, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.08.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 4800
D-890/1987 pvz 162/88
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
571 Lokaj Ján, 491, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.12.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
C-157/2013 173/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
572 Lokaj Ján, 491, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.12.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-369/2003 pvz 124/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
573 Vnučáková Katarína, Pelhřimovská 1193/3, 02601 Dolný Kubín
Informatívny výpis
3 / 3200
53/79
1 / 2100
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22.02.1961
C-187/2013 100/2009/kr
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
574 Vnučáková Katarína, Pelhřimovská 1193/3, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
22.02.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
575 Ošťadnická Helena, Kolón.Hviezda 3671, 03601 Martin - Priekopa
Dátum narodenia :
01.08.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 49920
D-401/1997 pvz 131/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
578 Florková Viera (Srnčíková), Lokca 114, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.08.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 6750
D-83/1997 pvz 268/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
579 Kormaňáková Katarína (Fejová), Ľ.Štúra 2047/21, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
28.08.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
23 / 18000
V:-70/1998 pvz 278/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
583 Kurtová Oľga (Lipničanová), 99, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.12.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 1008000
D-319/2001 pvz 61/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
582 Volná Mária (Šimulčíková), Lokca 242, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.11.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13500
D-597/2008 pvz 79/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
581 Ošťadnická Helena (Kormaňáková), 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.09.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
580 Tichá Iveta (Urbaníková), Bajzova 2415/22, 01001 Žilina
Dátum narodenia :
09.09.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 50400
D-193/1992 pvz 209/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
577 Kramarčíková Eva (Huráková), 499, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.08.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
C-298/2013 88/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
576 Ošťadnická Helena, Kolón.Hviezda 3671, 03601 Martin - Priekopa
Dátum narodenia :
01.08.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8000
1 / 800
C-211/2013 37/2010/kr
Z 384/2014
Vlastník
54/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
7 / 3200
584 Kunocha Vladimír, 495, 02951 Lokca
09.04.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-372/2001 pvz 173/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
585 Opálka Jozef, č. 380, 02951 Lokca
08.05.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
C-112/2013 203/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
586 Bartoš Bruno, 55, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.05.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V:-2111/2008 pvz 44/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
587 Papán Ján, 489, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.06.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
588 Papán Ján, 489, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.06.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
589 Lipničan Ignác, Lokca 479, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.10.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
389 / 174720
C-130/2013 90/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
590 Lipničan Ignác, Lokca 479, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.10.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
591 Lipničan Ignác, Lokca 479, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
29.10.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 12000
Z-6403/1995 pvz 92/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
592 Šimulčík Stanislav, 612, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.11.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
C-234/2013 126/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
593 Borovčík Anton, Breza 266, 02953 Breza
Dátum narodenia :
07.11.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9600
D-513/1992 pvz 262/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
594 Bakala Ignác, 401, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
12.11.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 600
D-79/1999 pvz 193/00
Z 384/2014
55/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
595 Bombjak Peter, Lokca 423, 02951 Lokca
24.12.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-873/1993 pvz 240/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
596 Bombjak Peter, Lokca 423, 02951 Lokca
24.12.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
D-889/1991 pvz 5/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
597 Bombjak Peter, Lokca 423, 02951 Lokca
24.12.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-1342/1993 pvz 64/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
598 Vajdiarová Viera (Ončáková,Mgr.), Lokca 476, 02951 Lokca
30.01.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
D-196/2008 pvz 89/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
599 Kováčová Viera (Plichtíková), 444, 02304 Stará Bystrica
14.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-100/2010 pvz 50/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
600 Mlynarčíková Ľudmila (Srnčíková), 534, 02951 Lokca
02.09.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-40/2010 pvz 72/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
601 Joštiaková Vilma, Štefánikova 263/8, 02901 Námestovo
19.09.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
C-325/2013 216/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
602 Hurák Igor, Lokca 119, 02951 Lokca
22.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D-762/1991 pvz 39/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
603 Vajdiar Jaroslav, Lokca 477, 02951 Lokca
07.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-130/2001 pvz 169/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
604 Vajdiar Jaroslav, Lokca 477, 02951 Lokca
07.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
Z-1606/1993 pvz 68/93
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
605 Ošťadnický Pavol, Oravské Veselé 220, 02962 Oravské Veselé
10.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
43 / 50400
D-193/1992 pvz 209/98
56/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10.03.1963
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
606 Rošťák Jaroslav, 488, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.03.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 840
C-140/2013 124/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
607 Rošťák Jaroslav, 488, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.03.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 840
D-656/2006 pvz 133/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
608 Feja Ján, 232, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3360
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
609 Dendis Pavol, Lokca 27, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
18.07.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 9600
Z-1162/1998 pvz 270/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
610 Zábeľ Pavol, 177, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3200
D-367/2000 pvz 127/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
611 Kramarčík Anton, 360, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
C-141/2013 62/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
612 Kramarčík Anton, 360, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-68/2004 pvz 135/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
613 Kramarčík Anton, 360, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 200
D-266/2000 pvz 125/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
614 Hurák Ľudovít, Hattalova 2049/6, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
08.11.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
615 Sihelská Terézia (Kormaňáková), Lokca 386, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.01.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
616 Stoláriková Oľga (Sihelská), 288, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 7200
1 / 1280
57/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17.12.1963
D-77/2010 pvz 193/10
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
617 Balák Jozef, Lokca 206, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.02.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-1016/1986 pvz 32/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
618 Balák Jozef, Lokca 206, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.02.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 800
D-1025/2005 pvz 42/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
619 Papán Jozef, 277, 02952 Babín
Dátum narodenia :
15.02.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
620 Papán Jozef, 277, 02952 Babín
Dátum narodenia :
15.02.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
621 Valčičák Miroslav (Ing.), 264, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.04.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 2400
C-202/2013 161/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
622 Feja Anton, Jiř.z Poděbrad 1179, 28601 Čáslav ČR
Dátum narodenia :
10.08.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-147/1999 pvz 28/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
623 Ošťadnický Peter, Klecany 201, 25067 Praha-Východ ČR
Dátum narodenia :
04.10.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 24000
C-224/2013 16/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
626 Sihelský Dominik, 137, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.11.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
43 / 50400
D-193/1992 pvz 209/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
625 Sihelský Dominik, 137, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.11.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 50400
D-193/1992 pvz 209/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
624 Ošťadnický Miroslav, Areál Vlava-Hostivar, 22100 Praha ČR
Dátum narodenia :
04.10.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
1 / 8000
D-98/2000 pvz 89/01
Z 384/2014
Vlastník
58/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 1200
627 Vajdiarová Katarína (Kunochová), Lokca 477, 02951 Lokca
18.01.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-2274/1994 pvz 19/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
628 Kočibálová Oľga, Komjatná, 03496 Komjatná
22.01.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
630 Opálka Ján, Slnečná 163/8, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
16.06.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
C-113/2013 204/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
631 Kováč Dušan, 425, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.07.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-238/2001 pvz 141/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
632 Kováč Dušan, 425, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.07.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3840
D-265/2000 pvz 126/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
633 Papán Peter, 407, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.10.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
634 Papán Peter, 407, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.10.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
635 Balák Ján, Mlynská 625/17, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
08.12.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
C-307/2013 112/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
636 Balák Ján, Mlynská 625/17, 02901 Námestovo
Dátum narodenia :
08.12.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 640
D-398/2002 pvz 96/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
637 Lednická Agneša, 367, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.03.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
C-207/2013 6/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
638 Madleňáková Darina (Srnčíková), 186, 02964 Oravská Jasenica
Dátum narodenia :
05.04.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3600
D-281/1999 pvz 33/01
Z 384/2014
59/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
639 Matkulčíková Janka (Beľáková), 240, 02901 Vavrečka
26.06.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-194/2009 pvz 77/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
640 Čičová Marta (Plichtíková), 99, 02956 Zákamenné
25.09.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
643 Sihelský František, 436, 02951 Lokca
02.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
644 Sihelský František, 436, 02951 Lokca
02.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8000
C-339/2013 80/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
645 Sihelský František, 436, 02951 Lokca
02.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 4200
V-916/1993 pvz 88/95
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
646 Sihelský František, 436, 02951 Lokca
02.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
V:-508/2003 pvz 79/03
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
647 Verníček Ľubomír, 239, 02951 Lokca
10.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8000
Z-703/1999 pvz 132/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
648 Papán Ján, Lokca 76, 02951 Lokca
16.09.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
D-968/1987 pvz 169/88
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
649 Lipničan Jozef, 250, 02953 Breza
31.10.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1200
Z-2274/1994 pvz 19/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
642 Hurák Jozef, Pucov 192, 02601 Pucov
21.01.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-100/2010 pvz 50/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
641 Graňáková Mária (Kunochová), 513, 02951 Lokca
21.12.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
1 / 500
D-116/2009 pvz 95/10
60/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31.10.1966
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
650 Jadroň Jozef, 249, 02951 Lokca
14.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
C-100/2013 71/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
651 Jadroň Jozef, 249, 02951 Lokca
14.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-175/2009 pvz 90/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
652 Náčinová Věra (Rošťáková), 20, 02951 Lokca
06.01.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
D-93/2010 pvz 70/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
653 Stašová Marta (Krasničanová), Medzihradská 1297/51, 02601 Dolný
Kubín
27.02.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1600
Z-1236/2011 pvz 115/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
654 Roštiaková Mária (Martinčáková), 219, 02951 Lokca
20.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16000
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
655 Roštiaková Mária (Martinčáková), 219, 02951 Lokca
20.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4200
V-1042/2005
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
656 Sihelská Elena (Fejová), 137, 02951 Lokca
21.07.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3360
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
657 Ullmannová Viera (Srnčíková), Martina Hattalu 2049, 02601 Dolný Kubín
12.10.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-281/1999 pvz 33/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
658 Šimulčík Jozef a Šimulčíková Tatiana, 23, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
11 / 4800
29.08.1972
V-773/1995 pvz 14/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
659 Šimulčík Jozef, 23, 02951 Lokca
23.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
23 / 18000
V:-70/1998 pvz 278/98
Z 384/2014
Vlastník
61/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
73 / 302400
660 Kormaňák Ladislav, Lokca 316, 02951 Lokca
24.05.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-716/1988 pvz 25/89
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
661 Kormaňák Ladislav, Lokca 316, 02951 Lokca
24.05.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 2646000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
662 Papán Pavol, 457, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.06.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
C-183/2013 242/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
663 Papán Pavol, 457, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.06.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
664 Papán Pavol, 457, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.06.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
665 Hurák Ján, Lokca 44, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.08.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
666 Rončák Milan, Lokca 324, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.10.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 22400
D-242/1994 pvz 181/98,Z 4502/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
667 Rončák Milan, Lokca 324, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.10.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 34560
D-367/1992 pvz 34/92
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
668 Meško Anton, Lokca 72, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.11.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V-675/1996 pvz 60/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
669 Meško Anton, Lokca 72, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.11.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1600
V-676/1996 pvz 65/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
670 Kuráková Oľga (Kušnieriková), 498, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
09.03.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
11 / 576000
C-324/2013 215/2010/kr
Z 384/2014
62/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
671 Janáková Eva (Plichtíková,Mgr.), SNP 1200/11, 02601 Veľký Bysterec
04.08.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-100/2010 pvz 50/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
672 Dopaterová Zuzana (Dopaterová), Kukučínova 761/8, 02901 Námestovo
16.08.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 9600
Z-1162/1998 pvz 270/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
674 Žilincová Iveta (Graciková), 283, 02951 Lokca
23.09.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
Z-602/2010 pvz 63/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
675 Bakaľová Marta, Lokca 60, 02951 Lokca
04.11.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 14400
D-442/1995 pvz 266/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
676 Lipničanová Agneša (Kormaňáková), Lokca 479, 02951 Lokca
18.11.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1125
C-162/2013 144/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
678 Homola Eduard, 524, 02951 Lokca
05.10.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
Z-735/2011 pvz 60/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
679 Flajsová Mária, Jelšavská 416/15, 02601 Dolný Kubín
07.06.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 8000
Z-703/1999 pvz 132/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
681 Babečková Katarína (Kramarčíková), 185, 02951 Lokca
15.08.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 750
C-212/2013 120/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
680 Vajdiarová Anna (Verníčková), 273, 02951 Lokca
26.06.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Z-3501/1996 pvz 163/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
677 Michalčík Ľubomír, 334, 02951 Lokca
08.02.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D-99/2009 pvz 19/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
673 Kunochová Marta (Dendisová), Lokca 495, 02951 Lokca
27.08.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
1 / 13500
D-206/2008 pvz 62/09
63/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.08.1968
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
682 Bartošová Erika (Kusinová), 174, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.09.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
N-303/1996 obec,prip.č.136 NZ 999/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
683 Hutirová Danka (Kováčová), 63, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.09.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-238/2001 pvz 141/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
684 Hutirová Danka (Kováčová), 63, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.09.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3840
D-265/2000 pvz 126/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
685 Romaňáková Katarína (Huráková), č. 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.11.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
686 Gorčáková Helena (Bakaľová), Lokca 60, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.11.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 800
V-337/1993
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
688 Meško Ľuboslav, č. 414, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.02.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
C-114/2013 240/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
689 Balák Ľudovít, 485, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.04.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 640
D-398/2002 pvz 96/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
690 Balák Ľudovít, 485, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
02.04.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-2899/1993 pvz 29/00 LV 1114
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
691 Lipničan Ľubomír, Lokca 412, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.05.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
77 / 19200
V-349/1997 pvz 225/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
692 Socha Milan (Ing.), Lokca 134, 02951 Lokca
Informatívny výpis
1 / 1800
D-442/1995 pvz 266/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
687 Balák Jaroslav, 202, 02944 Rabča
Dátum narodenia :
22.01.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
11 / 12000
64/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17.06.1969
V-745/1994
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
693 Kušnierik Jozef, 496, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.06.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 576000
C-324/2013 215/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
694 Michalčík František, 338, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.09.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-1134/2005 pvz 10/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
695 Bartošová Mária (Kytková), 55, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.01.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1600
V-1711/2003
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
696 Kaprálová Agneša, č. 512, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
27.02.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-206/2013 95/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
697 Papánová Stela, SNP 1198/32, 02601 Dolný Kubín
Dátum narodenia :
14.04.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-700/2007 pvz 26/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
698 Šmiheľová Iveta (Kramarčíková), 272, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.09.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 480
V-2399/1995 pvz 64/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
700 Račák Ján, Lokca 13, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.01.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4000
D-122/1998 pvz 26/01 V:52/96 pvz 69/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
701 Račák Ján, Lokca 13, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.01.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
273 / 32000
V:-52/1996 pvz 69/96,71/96
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
702 Sihelský Ján, 434, 02953 Breza
Dátum narodenia :
30.01.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 7680
D-245/2000 pvz 128/02,LV 387
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
699 Jaššová Oľga (Buknová), 588, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
23.11.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4000
1 / 6000
C-149/2013 105/2010/kr
Z 384/2014
Vlastník
65/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
3 / 8000
703 Sihelský Ján, 434, 02953 Breza
30.01.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-735/2011 pvz 60/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
704 Maslan Ján, č. 490, 02951 Lokca
14.02.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-116/2013 121/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
705 Maslan Ján, č. 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.02.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1344
D-755/1993 pvz 231/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
706 Maslan Ján, č. 490, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.02.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 4800
V:-1414/2004 pvz 27/05,D 52/06 pvz 155/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
707 Papán Rastislav, 440, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.03.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
C-218/2013 49/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
708 Majda Anton, 522, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.05.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-159/1999 pvz 75/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
709 Verníček Peter, 545, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
25.10.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8000
Z-703/1999 pvz 132/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
710 Meško Peter, 414, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.11.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
V-674/1996 Pvz 74/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
711 Kramarčík Miroslav, Lokca 36, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.12.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 18000
D-577/1983 pvz 6/84
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
712 Kramarčík Miroslav, Lokca 36, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.12.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 13608000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
713 Dolinajová Anna (Kramarčíková,Ing.), Stránske 129, 01313 Stránske
Dátum narodenia :
14.08.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3000
D-1892/1994 pvz 72/99
Z 384/2014
66/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
714 Dolinajová Anna (Kramarčíková,Ing.), Stránske 129, 01313 Stránske
14.08.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-3096/1993 pvz 211/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
715 Dolinajová Anna (Kramarčíková,Ing.), Stránske 129, 01313 Stránske
14.08.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
717 Hurák Peter, Lokca 44, 02951 Lokca
27.05.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-938/2005 pvz 46/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
718 Daubnerová Adriana (Sochová), Rajecká 7, 82107 Bratislava
07.04.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 800
Z-1348/1996 pvz 11/97
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
723 Lipničan Ladislav, Lokca 412, 02951 Lokca
28.05.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1440
V-349/1997 pvz 225/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
724 Ončák Miroslav, 487, 02951 Lokca
06.08.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 8000
Z-6036/1996 pvz 218/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
722 Socha Jozef, 557, 02951 Lokca
03.03.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3000
D-3096/1993 pvz 211/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
721 Betíková Katarína (Kramarčíková), Lokca 346, 02951 Lokca
25.11.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3000
D-1892/1994 pvz 72/99
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
720 Betíková Katarína (Kramarčíková), Lokca 346, 02951 Lokca
25.11.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
169 / 192000
D-552/1993 pvz 136/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
719 Betíková Katarína (Kramarčíková), Lokca 346, 02951 Lokca
25.11.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8000
Z-6036/1996 pvz 218/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
716 Hurák Peter, Lokca 44, 02951 Lokca
27.05.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3000
1 / 200
D-171/2002 pvz 85/03
67/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.08.1972
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
725 Bakaľa Miroslav, Lokca 344, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.09.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3200
D-1059/1995 pvz 229/98 /vz 34/94,vz 226/98/
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
726 Bakošová Alena (Ševcová), Lokca 408, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
07.03.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
V-18/1997 pvz 72/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
727 Graňáková Agneša, 320, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.04.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3200
D-61/2004 pvz 81/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
728 Rončáková Gabriela, 324, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.07.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
61 / 33750
C-332/2013 73/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
729 Hurák Miroslav, Lokca 44, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.01.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
730 Michalčík Juraj, 153, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
03.04.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
D-317/2001 pvz 159/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
731 Bača Milan, 465, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.04.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 16640
V-503/2007 pvz 99/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
732 Balák Marián, 485, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.05.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1600
D-73/2007 pvz 171/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
733 Ončák Ján, č. 260, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
26.06.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 6000
C-124/2013 30/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
734 Dulík Július, Lokca 442, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.10.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
C-97/2013 114/2009/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
735 Balková Zuzana (Kramarčíková), Svitavská 20/51, 96501 Žiar n/Hronom
Informatívny výpis
68/79
1 / 18000
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18.01.1973
D-577/1983 pvz 6/84
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
736 Balková Zuzana (Kramarčíková), Svitavská 20/51, 96501 Žiar n/Hronom
Dátum narodenia :
18.01.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
737 La Rossa Gabriela (Zábeľová), 26, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.04.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 4800
V-68/2007 pvz 37/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
738 Sochová Zlatica, Hruštín 265, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
29.07.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 25600
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
739 Verníčková Gabriela, 234, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.08.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-161/2013 250/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
740 Verníčková Gabriela, 234, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.08.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8000
Z-703/1999 pvz 132/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
741 Kormaňák Martin, 439, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
27.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 400
D-121/2009 pvz 89/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
742 Bakaľa Jozef, 533, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.06.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 960
C-120/2013 2/2009/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
743 Bakaľa Jozef, 533, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
19.06.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
D-442/1995 pvz 266/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
744 Socha Štefan, Hruštín 265, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
18.09.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 25600
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
745 Bakala Jozef, 409, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.12.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1081 / 13608000
1 / 400
D-418/2006 pvz 43/07
Z 384/2014
Vlastník
69/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
746 Lihanová Júlia, Dolný Kubín, 02601 Dolný Kubín
10.02.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
747 Jurovčíková Antónia, Lokca 44, 02951 Lokca
19.02.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
748 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
289 / 144000
V-1485/2003 pvz 115/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
756 Janceková Gabriela, č. 571, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
23.06.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1000
V-1382/2000 pvz 11/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
755 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
37 / 8400
V-590/2005 pvz 21/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
754 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
V-559/2008 pvz 77/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
753 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 3000
V-217/2007 pvz 98/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
752 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V-203/2008 pvz 24/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
751 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9000
V-17/2008 pvz 25/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
750 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
C-297/2013 258/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
749 Bakošová Alena (Sihelská,Mgr.), 433, 02953 Breza
Dátum narodenia :
06.04.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
1 / 1200
C-205/2013 91/2010/kr
Z 384/2014
70/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
757 Fendeková Monika (Majdová), 155, 02951 Lokca
07.12.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V:-1543/2006 pvz 15/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
758 Feja Martin, 32, 02951 Lokca
11.02.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-242/2013 259/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
759 Feja Martin, 32, 02951 Lokca
11.02.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 240
D-466/2002 pvz 121/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
760 Babinský Peter, 296, 02951 Lokca
11.11.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2160
C-118/2013 227/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
761 Babinský Peter, 296, 02951 Lokca
11.11.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-406/2000 pvz 129/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
762 Šimulčík Miroslav (Mgr.), 549, 02951 Lokca
05.12.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Z-2019/2009 pvz 8/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
763 Remková Daniela (Žmuráňová), 157, 02951 Lokca
24.07.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 30000
C-117/2013 225/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
767 Maslanová Emília (Maslanová), 291, 02951 Lokca
20.11.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2400
D-733/1998 pvz 37/01
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
766 Michalčíková Mária, č. 292, 02951 Lokca
11.11.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
193 / 384000
D-7/2009 pvz 78/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
765 Vjatráková Zuzana (Kormaňáková), 450, 02951 Lokca
13.10.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
C-129/2013 100/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
764 Banasová Danka (Džmuráňová), 302, 02952 Hruštín
21.08.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
1 / 700
D-326/2002 pvz 68/04
71/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20.11.1975
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
768 Maslanová Emília (Maslanová), 291, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.11.1975
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 300
D-328/2005 pvz 66/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
769 Hurák Martin, Lokca 44, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
14.05.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
770 Homola Vladimír, 89, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.07.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
D-1/2004 pvz 147/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
771 Homola Vladimír, 89, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.07.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
V:-1323/2008 pvz 14/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
772 Ptáčinová Gabriela (Srnčíková), 349, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.08.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-790/2005 pvz 70/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
773 Ptáčinová Gabriela (Srnčíková), 349, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.08.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 6000
V-1134/2008 pvz 116/08
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
774 Homolová Zuzana (Brníková), 587, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
13.10.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 300
V-2219/2008 pvz 122/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
775 Janša Zdenko, č. 152, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
15.07.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
D-917/1986 pvz 41/87
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
776 Kormaňáková Gabriela (Sochová,MUDr.), Hattalova 1020, 02743 Nižná
Dátum narodenia :
21.01.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V-745/1994
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
777 Kormaňáková Gabriela (Sochová,MUDr.), Hattalova 1020, 02743 Nižná
Dátum narodenia :
21.01.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 800
V:-731/2009 pvz 89/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
778 Sochová Monika, Hruštín 265, 02952 Hruštín
Informatívny výpis
11 / 12000
1 / 25600
72/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10.03.1977
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
779 Kramarčíková Marcela, Lokca 36, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.06.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 18000
D-577/1983 pvz 6/84
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
780 Kramarčíková Marcela, Lokca 36, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
04.06.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1081 / 9072000
Z-3000/1993 pvz 35/94,36/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
781 Papánová Mária, 457, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.08.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 24000
D-106/1999 pvz 133/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
782 Papánová Mária, 457, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.08.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19200
D-148/1998 pvz 31/00
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
783 Papánová Mária, 457, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
11.08.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 400
D-1138/1994 pvz 196/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
784 Socha Peter, Hruštín 265, 02952 Hruštín
Dátum narodenia :
30.03.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 25600
D-1172/1990 pvz 24/94
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
785 Vajdiak Peter (Ing.), Jamnického 3018/4, 84105 Bratislava-Karl.Ves
Dátum narodenia :
02.11.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-52/2009 pvz 33/10
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
786 Maslanová Gabriela (Jurčíková), 467/9, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.03.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2000
C-123/2013 29/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
788 Volfová Monika (Verníčková), 234, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
21.11.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1200
V:-1543/2006 pvz 15/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
787 Ončáková Katarína, č. 261, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
28.05.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 12800
1 / 8000
Z-703/1999 pvz 132/00
Z 384/2014
Vlastník
73/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 1200
789 Jurčík Peter, 467/9, 02951 Lokca
12.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V:-1543/2006 pvz 15/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
790 Benianová Petra (Florková Mgr.), 490, 02951 Lokca
10.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2400
C-133/2013 58/2010/KR
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
791 Grofčíková Dana (Paľová), Oravice 335, 02956 Zákamenné
Dátum narodenia :
23.06.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
D-233/2003 pvz 4/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
792 Krčmářová Zuzana (Homolová Mgr.), Lehotská 427/87, 97271 Nováky
Dátum narodenia :
30.11.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1/2004 pvz 147/04
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
793 Krčmářová Zuzana (Homolová Mgr.), Lehotská 427/87, 97271 Nováky
Dátum narodenia :
30.11.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
D-233/2003 pvz 4/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
797 Janíková Gabriela (Sihelská,Mgr.), 436, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
05.07.1981
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
V-394/2002 pvz 57/02
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
800 Pajta Dominik, č. 391, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
24.04.1984
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3360
C-158/2013 178/2010/kr
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
799 Rončák Jozef, 98, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
16.09.1983
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
V-1156/2006 pvz 107/06
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
798 Červenec Peter, M.R.Štefánika 2616/9, 02201 Čadca
Dátum narodenia :
11.10.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7200
D-266/1995 pvz 213/98
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
796 Paľo Ján, 375, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.08.1981
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2500
Z-1748/2009 pvz 184/09
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
794 Banásová Magdaléna (Huráková r.č.8057267669), 424, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
26.07.1980
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1200
139 / 27000
C-314/2013 33/2010/kr
Z 384/2014
74/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
801 Paľo Marián, 375, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
31.12.1984
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
D-233/2003 pvz 4/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
802 Olašáková Lenka (Jadroňová), 447, 02953 Breza
Dátum narodenia :
20.01.1986
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
D-96/2010 pvz 15/11
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
803 Paľo Juraj, 375, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
10.11.1988
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
D-233/2003 pvz 4/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
804 Kušnierik Tomáš, 84, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
06.03.1991
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 6048
D-137/2006 pvz 132/07
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
805 Paľo Samuel, 375, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.09.1991
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
D-233/2003 pvz 4/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
806 Pelda Peter, 40, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
20.08.1994
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6400
D-149/2004 pvz 160/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
807 Kuboľková Žofia (Kormaňáková), 14, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
08.09.1895
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 600
č.d.311/1922
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
808 Paľo Miloš, 375, 02951 Lokca
Dátum narodenia :
17.07.1996
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14400
D-233/2003 pvz 4/05
Z 384/2014
Účastník právneho vzťahu:
Správca
809 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
IČO :
/
K vlastníkovi por. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 68, 69, 71, 72, 111, 299 je pod por. č. 809 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
810 Jadroňová Dáša r. Miklušičáková, Sama Chalúpku 801/24, Námestovo,
SR
Dátum narodenia :
31.05.1972
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o ded.č. Z 1287/2011 (D 254/2010) - 163/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
811 Fendek Jozef r. Fendek, Ing., Lokca, č. 155, SR
Dátum narodenia :
01.10.1965
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3200
1 / 1200
Osvedčenie o dedičstve č.Z 2434/12 (2D/233/2011) zo dňa 4.12.2012 - 168/14
75/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
812 Fendek Jozef r. Fendek, Ing., Lokca, č. 155, SR
Dátum narodenia :
01.10.1965
Titul nadobudnutia
1 / 2400
Osvedčenie o dedičstve č.Z 2434/12 (2D/233/2011) zo dňa 4.12.2012 - 168/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
813 Jaššová Marta r. Buknová, Lokca, č. 205, SR
Dátum narodenia :
27.09.1968
Titul nadobudnutia
1 / 1600
Osvedčenie o ded.č. Z 2540/2011 (D 206/2010) z 27.9.2011 - 170/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
814 Balák Ján r. Balák, Mlynská 625/17, Námestovo, PSČ 029 01, SR
Dátum narodenia :
08.12.1965
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve č. Z 1995/11 (7D 59/2011) zo dňa 05.08.2011 - 169/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
815 Balák Ľudovít r. Balák, 029 51, Lokca, č. 485, SR
Dátum narodenia :
02.04.1969
Titul nadobudnutia
1 / 640
Osvedčenie o dedičstve č. Z 1995/11 (7D 59/2011) zo dňa 05.08.2011 - 169/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
816 Lokaj Emil r. Lokaj, LOKCA, č. 29, SR
Dátum narodenia :
22.10.1961
Titul nadobudnutia
1 / 480
Osvedčenie o ded.č. Z 2541/2011 (D 188/2010) - 175/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
817 Batunová Mária r. Lokajová, 28. októbra 442/7, Dolný Kubín, SR
Dátum narodenia :
18.02.1964
Titul nadobudnutia
1 / 400
Osvedčenie o ded.č. Z 2541/2011 (D 188/2010) - 175/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
819 Kuráková Oľga r. Kušnieriková, 029 51, Lokca, č. 498, SR
Dátum narodenia :
09.03.1967
Titul nadobudnutia
913 / 1512000
Osvedčenie o dedičstve č. Z 67/2012 (7D 135/2011) zo dňa 19.12.2011 - 178/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
820 Kušnierik Jozef r. Kušnierik, 029 51, Lokca, č. 496, SR
Dátum narodenia :
25.06.1969
Titul nadobudnutia
913 / 1512000
Osvedčenie o dedičstve č. Z 67/2012 (7D 135/2011) zo dňa 19.12.2011 - 178/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
821 Gemeľová Ľudmila r. Jamborová, 029 51, Lokca, č. 301, SR
Dátum narodenia :
20.09.1935
Titul nadobudnutia
1 / 4000
Osvedčenie o ded.č. Z 215/2012 (D 118/2011) - 190/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
822 Rošťáková Terézia r. Kramarčíková, Lokca, č. 353, SR
Dátum narodenia :
17.04.1950
Titul nadobudnutia
41 / 6400
Osvedčenie o ded.č. Z 393/2012 (D 145/2011) - 195/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
823 Adamec Ján r. Adamec, Chlebnice, č. 330, SR
Dátum narodenia :
24.07.1973
Titul nadobudnutia
3 / 800
Osvedčenie o ded.č. Z 777/2012 (D 50/2011) - 202/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
824 Adamec Miroslav r. Adamec, LOKCA, č. 220, SR
Dátum narodenia :
24.05.1977
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 480
Osvedčenie o ded.č. Z 2541/2011 (D 188/2010) - 175/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
818 Lokaj Július, Lokca, č. 481, SR
Dátum narodenia :
14.09.1956
Titul nadobudnutia
1 / 640
3 / 800
Osvedčenie o ded.č. Z 777/2012 (D 50/2011) - 202/2014
76/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
825 Adamec Vladimír r. Adamec, LOKCA, č. 220, SR
Dátum narodenia :
29.04.1981
Titul nadobudnutia
3 / 800
Osvedčenie o ded.č. Z 777/2012 (D 50/2011) - 202/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
826 Sihelský František r. Sihelský, Bc., 029 51, Breza, č. 461, SR
Dátum narodenia :
02.04.1966
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Vyhlásnie o vydržaní vl. práva č. Z 1276/2012 (N 160/2012, NZ 24216/2012) - 226/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
827 Kramarčíková Júlia r. Ončáková, 029 51, Lokca, č. 362, SR
Dátum narodenia :
03.07.1933
Titul nadobudnutia
1 / 400
Osvedčenie o ded.č. Z 1161/2012 (D 55/2011) - 233/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
828 Záhorová Zuzana r. Recká, 029 51, Lokca, č. 69, SR
Dátum narodenia :
21.03.1966
Titul nadobudnutia
19 / 9600
Osvedčeni o dedičstve č. Z 1199/12 (5D 181/2011) zo dňa 19.06.2012 - 234/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
829 Kormaňák Miroslav r. Kormaňák, Ing., Hattalová 1020, Nižná, SR
Dátum narodenia :
03.11.1965
Titul nadobudnutia
1 / 1600
Osvedčenie o ded.č. Z 493/2013 (D 140/2012) - 241/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
830 Petrová Margita r. Ončáková, Lokca, č. 295, SR
Dátum narodenia :
18.07.1970
Titul nadobudnutia
1 / 400
Osvedčenie o držbe č. Z 512/2013(N 345/2012, NZ 6293/2013) - 243/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
831 Ončáková Anna r. Karasová, Lokca, č. 463, SR
Dátum narodenia :
07.06.1955
Titul nadobudnutia
1 / 2000
Osvedčenie o ded.č. Z 802/2013 (D 67/2012) - 245/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
832 Babinský Peter r. Babinský, 029 51, Lokca, č. 296, SR
Dátum narodenia :
11.11.1975
Titul nadobudnutia
1 / 720
Osvedčenie o ded.č. Z 1033/2013 (D 251/2012) - 250/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
833 Somora Milan r. Somora, Vojenské 2072, Námestovo, PSČ 029 01, SR
Dátum narodenia :
16.05.1968
Titul nadobudnutia
Osvedč.o dedič.Z 2468/13 14 D 216/2012-251/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
834 Holjenčík Jozef r. Holjenčík, Ing., Bagarova 6749/2A, Martin-Podháj, SR
Dátum narodenia :
14.04.1965
Titul nadobudnutia
1 / 1200
Osvedčenie o ded.č. Z 2288/2014 (D 114/2013) - 263/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
836 Vajdiar Jozef r. Vajdiar, LOKCA, č. 233, SR
Dátum narodenia :
30.06.1993
Titul nadobudnutia
1 / 300
Osvedčenie o ded.č. Z 2473/2013 (D 207/2012) - 268/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
837 Kyrczová Silvia r. Ošťadnická, 02951, Lokca, č. 287, SR
Dátum narodenia :
16.07.1982
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
29 / 2400
Osvedčenie o ded.. Z 702/2013 (D 230/2012)- 262/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
835 Badár Ján r. Badár, Lokca, č. 280, SR
Dátum narodenia :
06.02.1967
Titul nadobudnutia
373 / 62400
1 / 2250
Osvedčenie o dedičstve č. Z 2170/12 (1D 77/2012) zo dňa 09.11.2012 - 235/14
77/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
838 Povalová Daniela r. Ošťadnická, 02951, Lokca, č. 536, SR
Dátum narodenia :
10.04.1971
Titul nadobudnutia
1 / 3000
Osvedčenie o dedičstve č. Z 2170/12 (1D 77/2012) zo dňa 09.11.2012 - 235/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
839 Lokajová Marta r. Ošťadnická, Lokca, č. 481, SR
Dátum narodenia :
01.05.1957
Titul nadobudnutia
11 / 7200
Osvedčenie o ded.č. Z 326/2014 (D 76/2013) - 292/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
840 Jadroň Jozef r. Jadroň, 029 51, Lokca, č. 249, SR
Dátum narodenia :
14.12.1966
Titul nadobudnutia
3 / 1600
Osvedčenie o dedičstve č. Z 497/13 (1D 93/2012) zo dňa 17.02.2013 - 298/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
841 Vajdiarová Lenka r. Pindiaková, Sama Chalúpku 614/1, Námestovo, SR
Dátum narodenia :
01.09.1983
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V 1061/2014 z 28.5.2014 - 311/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
842 Oleš Ľubomír r. Oleš, Ing., Sídlisko 123/10, Tvrdošín - Medvedzie, SR
Dátum narodenia :
17.09.1957
Titul nadobudnutia
1 / 3200
Osvedčenie o dedičstve č.Z 2172/13 (7D/286/2012) zo dňa 6.9.2013 - 326/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
844 Jančiga Vladimír r. Jančiga, Ťapešovo, č. 132, SR
Dátum narodenia :
25.07.1962
Titul nadobudnutia
1 / 3200
Osvedčenie o dedičstve č.Z 2172/13 (7D/286/2012) zo dňa 6.9.2013 - 326/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
845 Fendek Peter r. Fendek, LOKCA, č. 498, SR
Dátum narodenia :
19.02.1990
Titul nadobudnutia
1 / 800
Darovacia zmluva V 1359/2014 z 27.6.2014 - 352/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
846 Teťák Ladislav r. Teťák, Hruštín, č. 246, SR
Dátum narodenia :
11.07.1959
Titul nadobudnutia
1 / 3200
Osvedčenie o dedičstve č.Z 1339/12 (1D/38/2012) zo dňa 12.7.2012 - 324/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
843 Jančiga Vladimír r. Jančiga, Ťapešovo, č. 132, SR
Dátum narodenia :
25.07.1962
Titul nadobudnutia
1 / 2400
3973 / 3024000
Kúpna zmluva V 1279/2014 z 1.7.2014 - 354/2014
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
PKV 132 pre parcely reg. E KN 359 360/1 360/2 360/5 361/1 361/2 361/3 361/4 361/7 361/8 361/9 361/11 361/12
363/1 363/6 364/1 364/2 364/3 364/4 365/2 366/1 366/2 367/1 367/2 368 369 370 620/1 620/2 620/3 621 1059 1586/1
1587 1944/1 1944/2 2238/1 2238/2 2238/3 2239/1 2239/2 2498/1 2498/3 2498/4 2498/5 2498/6 2498/7 2498/8 2498/9
2498/10 2498/11 2498/12 2624/1 2625/1 2625/3 2797/1 2798 2799 3982/1 3984/1 3985/1 3985/2 3986/1 3987/1 3987/2
3987/3 3987/4 3987/5 3987/6 3987/7 3987/8 3988/3 3989/1 3989/2 3990/1 3990/3 3993/1 3996/1 3996/2 3996/3 3996/4
3996/5 3996/6 3996/7 3996/8 3996/9 3999/1 3999/3 4000/1 4000/5 4000/6 4001/1 4002/1 4002/3 4003/1 4003/3 5101
5102 5103 5104 5165 5439 5440 5831 5832/1 5832/3 5832/4 5832/5 5832/7 5833 5834 6136/1 6136/2 6137/1 6137/2
6138/1 6138/2 6139/1 6139/2 6139/3 6139/4 6140/1 6140/2 6186 6316 6317/1 6317/2 6317/3 6317/46317/5 6325/1
6325/3 6325/4 6325/5 6327 6328 6335/1 6351 6473 6474/1 6474/3 6475/1 6475/3 6476/1 6477/1 6477/4 6478/1 6479
6480 6481 6482 6483 6484/1 6484/3 6484/4 6484/5 6484/6 6484/7 6484/8 6484/9 6723/1 6724/1 6724/3 6724/4 6724/5
6724/6 6927/1 6927/3 6952/1 6953/1 6953/3 6953/5 7408/2 7409/2 7410/2 7687/2 8456; PKV 542 pre parcely reg. E
KN 3991/3 3991/5 3991/10
809
K vlastníkovi por. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
Informatívny výpis
78/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 111, 299 je pod por. č. 809 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
79/79
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Download

2724 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA