INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Kód predmetu:
KKULT/HTC/09
Názov predmetu: Huntingtonova teória civilizácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na seminároch, preštudovanie požadovanej literatúry a vypracovanie seminárnej
práce na primeranej úrovni
Výsledky vzdelávania:
Študent identifikuje základné prvky Huntingtonovej civilizačnej paradigmy. Získava nový náhľad
na vývojové trendy vo svete po páde "železnej opony" a vie kriticky zhodnotiť slabé i silné stránky
Huntingtonovej koncepcie.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem civilizácia.
2. Civilizácia – kultúra - pokrok.
3. Huntingtonova teória civilizácie – základné východiská.
4. Delenie civilizácií a ich charakteristika.
5. Porovnanie Huntingtonovej teórie rôznych civilizácií a Ricoeurovej teórie univerzálnej
civilizácie.
6. Východiská Ricoeurovej teórie - zdroje univerzalizácie.
7. Univerzálna civilizácia a národné kultúry
Odporúčaná literatúra:
HUNTINGTON, S. P.: Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Praha 2001.
RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha 1993.
ČERNÝ, V.: O povaze naší kultúry. Brno 1991.
PREISNER, R.: Kultura bez konce. Brno 1991.
HANUS, L.: Človek a kultúra. Bratislava 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Strana: 1
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 94
A
B
C
25.53
29.79
17.02
D
E
FX
8.51
5.32
13.83
Vyučujúci: Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD.,
Dátum poslednej zmeny: 27.01.2014
Schválil: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.
Strana: 2
Download

Huntingtonova teória civilizácie - Katedra kulturológie FF UKF v Nitre