Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Strana
1/1
Mesto Presov
U Z N:E SEN I E
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitefstva v Presove
aoclalne] a bytovej
dna:
cislo: 1/2012
19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupiterstva v Presove
soclaIna a bytova
po prerokovani Ndvrhu aktualizdcie Programu hospoddrskeho a socidlneho rozvoja mesta
Presov 2008-2013
prijima uznesenie, ktorym v uvedenej veci zaujima toto
STANOVISKO
dna: 19.01.2012
cislo: 1/2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
o d p o r uc a
a) vyhodnotit' plnenie Programu hospodarskeho a socialneho rozvoja mesta Presov 2008­
2013,
b) aktualizovat' Navrh aktualizacie Programu hospodarskeho a socialneho rozvoja mesta
Presov 2008-2013 so zodpovednost'ou prislusnych riaditel'ov sekcii v ramci platnej
organizacnej struktury mesta Presov,
c) vyhodnotit' a zapracovat' Kornunitny plan socialnych sluzieb a rozvoja komunit mesta
Presov v zmysle uznesenia c.37912009 MsZ v Presove do aktualizovaneho Programu
hospodarskeho a socialneho rozvoja mesta Presov 2008-2013.
lng. Alexander Ernst
predseda komisie
, --'-­
""\J<7':i)J
'"
V1LlY
Overovatelia zapisnice:
lng. Marta
F - MsU/SP-01/29/1
KOI'rv'~'.!h
. ' ;;;J
.' ) ~~- rJ'-~
<..
c:--ppl'-~
Stanislavt:.:~(JA
i
)
g
Komisia Mestskeho zastupitel'stva
v Presove
soclalna a bytova
Mesto
Presov
Strana
1/2
UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalne] a bytovej
cislo: 2/2012
dna: 19.01.2012
k ndvrhu na prerozdelenie douicii na aktivity v socidlnej oblasti v sulade s VZN
c. 149/20050 dotdcidch na rok 2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
prijima uznesenie, ktorym k uvedenej veci zaujima toto
STANOVISKO
cislo: 2/2012
dna: 19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
a) konstatuje,
ze znizenie rozpoctu dostatocne nepokryva potreby ziadarel'ov a dane zmzeme
vyznamnym sposobom obmedzuje moznosti poskytnutia dotacii na aktivity v socialnej
oblasti,
b) ziada
riaditel'ku Sekcie sluzieb obcanov, v ramci pripravy rozpoctovych opatreni pocas roka
2012 vyclenit' financne prostriedky zo zdrojov mesta na dofinancovanie aktivit
v socialnej oblasti v siilade s VZN c. 149/2005 0 dotaciach,
c) oslovit' ziadatel'ov 0 doplnenie svojich ziadostt v zmysle VZN mesta c. 149/2005,
F
MsU/SP-01/29/1
1;:;1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva
v Presove
soclalna a bytova
Mesto
Presov
Strana
2/2
d) suhlasi s nasledovnym prerozdelenim dotacii:
1. GKCH, Hlavna 2, Presov
6257,00 €
2. Slovensky cerveny kriz Presov - jedaleii, Jarkova c. 45,
Presov
3000,00 €
3000,00 €
3. ZZZ MYMAMY, Prostejovska c. 38, Presov
8500,00 €
4. Senior - OZAC, Bjornsonova C. 1, Presov
600,00 €
5. OZ VENUSE, Poziarnicka 17, Presov
6. Zdruzenie krest'anskych seniorov Slovenska
1 500,00 €
Kukucinova 22, Presov
7. Krajske centrum Asociacie nepoeujucich Slovenska,
600,00 €
Poziarnicka 127, Presov
8. Slovensky zvaz protifasistickych bojovnikov, Jarkova 2,
300,00 €
Presov, ZO c. 05
9. Slovensky zvaz telesne postihnutych, ZO c. 40,
Volgogradska C. 5, Presov
200,00 €
10. Mestska organizacia dochodcov Slovenska, Exnarova 24, Presov 100,00 €
11. Zdruzenie zien Slovenska - klub v Presove,
Volgogradska 8, Presov
400,00 €
12. OZ Magis o. z., Konstantinova 2, Presov
1 500,00 €
13. OZ Klub zdravotne postihnutych TEHLICKA,
200,00 €
Sabinovska 80, Presov
Mgr.lgOrDaCko~·
sekretar komisle." . -"",
(
Ing. Alexander E,.,~st
.' .
.
predseda komi
!
I
~/
Overovatelia zaplsnlce:
Ing. Marta Kollarova, PhD.
~~
~
7reg7'
{/
F MsU/SP-01/29/1
':;1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Strana
1/1
Mesto Presov
UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
aocialne] a bytovej
cislo: 3/2012
dna: 19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
po prerokovani Ndvrhu noveliuicie Vseobecne zaviizneho nariadenia mesta Presov
c.6/2011 0 socidlnycb sluibtich, 0 sptisobe a vyske uhrad za socidlne sluiby poskytovane
mestom Presov
prijima uznesenie, ktorym v uvedenej veci zaujima toto
\ STANOVISKO
clslo: 3/2012
dna: 19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socla Ina a bytova
odporuca
a) po zapracovani vznesenych pripomienok predlozlt' novelizaciu Vseobecne zavazneho
nariadenia mesta Presov c.6/2011 0 socialnych sluzbach, 0 sposobe a vyske uhrad za
socialne sluzby poskytovane mestom Presov na rokovanie Mestskej rady v Presove,
b) ziada pravidelne predkladat' informativnu spravu 0 poskytovani socialnej sluzby na
podporu rodiny - § 31 zakona 0 socialnych sluzbach v zmysle VZN c.6/2011 k 31.
marcu daneho kalendarneho roka za predchadzajuci kalendamy rok na rokovanie
Komisie MsZ v Presove socialnej a bytovej.
lng. Alexander r. sr
predseda komisie
Overovatelia zapisnice:
Ing. Marta Ko/lifJrovfJ, PhD.
~~.'~
F - MsU/SP-01/29/1
Stanis't...9;ve~
~ /'
•..
<,.,
}'
/
1;;;1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
Strana
1/2
Mesto Presov
UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalne] a bytovej
cislo: 4/2012
dna: 19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
po prerokovani ziadostf 0 pridelenie ndjomneho bytu
prijima uznesenie, ktorym v uvedenej veci zaujima toto
STANOVISKO
cislo: 4/2012
dna: 19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
a)
0
d po r ti
ca
zapisat' do zoznamu uchadzacov 0 pride1enie najomneho bytu ziadatei'ov, ktori splriaju
kriteria VZN mesta Presov c. 5/2011 0 pridel'ovani najomnych bytov vo vlastnictve mesta
Presov :
1. Jana Cimermanova
~ov
2. Alena Gabeova
Presov
. 3. Helena Gabcova
Presov
4. Michal Kocvar
Presov
5. Anton Mintal'
Presov
F - MsU/SP-01/29/1
':;1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Mesto Presov
Strana
2/2
I
b)
n e o d p o r u e a
zapisaf do zoznamu uchadza~ov 0 pridelenie najomneho bytu Ziadatel'ov, ktori nesplnaju
kriteria VZN mesta Presov c. 5/2011 0 pridel'ovani najornnych bytov vo vlastnictve mesta
Presov :
- --~ "'7
1. Miroslav Gabco
2. Robert Makula
3. Miroslava Rltkova
Mgr. Igor Dacko ~
sekretar komisi~ •
Presov
....
Presov
- y - - ..
Ern~­
Ing. Alexander
predseda komisie-~
Overovatelia zaplsnice:
F - MsU/SP-01/29/1
Presov
;I !"f
:
8
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Strana
1/2
Mesto Presov
UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalne] a bytovej
dna: 19.01.2012
cislo: 512012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
kprerokovaniu iiadosti 0 pridelenie uvotnenych najomnych bytov mimo irebovania
prijima uznesenie, ktorym v uvedenej veci zaujima toto
,
STANOVISKO
dna: 19.01.2012
cislo: 5/2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
a) berie na vedomie
- ziadost' uchadzacky pani Marie Dunovej, .
,
Presov, 0 pridelenie najomneho bytu c. 11 na ul. K Starej tehelni c. 6, Presov, na
vynimku primatora mesta v zmysle VZN mesta Presov c. $/2011 0 pridel'ovani
najomnych bytov vo vlastnictve mesta Presov
.I
I
.,-u",,", • "'n~
- ziadost' uchadzacky pani Moniky Horvathovej,
. Presov;o pridelenie najomneho bytu v lokalite Sabinovska-Majakovskeho
na vynimku primatora mesta v zmys1e VZN mesta Presov c. 5/2011
o pridel'ovani najomnych bytov vo v1astnictve mesta Presov
b) odporuca
- udelit' vynimku uchadzacke 0 oridelenie najomneho bytu' pani Marii Dunovej,
bytom
v~---~., -- __ ~., a pridelit' jej najomny byt c.11 na ul.
K Starej tehelni c. 6, Presov, po uzatvoreni dohody 0 uznani a splacani dlhu na
najomnom a sluzbach spojenych s uzlvanim bytu na dobu urcitu 6 mesiacov
F - MsU/SP-0l/29/1
8
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Strana
2/2
Mesto Presov
i
I
c) nezaujima stanovisko
- k ziadosti pani Moniky Horvathovej,
najomneho bytu na vynimku primatora mesta.
Mgr. Igor Dack~ ~ .
sekretar komiS~
_
I
o pridelenie
-' -'I , .L'"""
<.
"
Ing. Alexander Ernst'
predseda komisie .
Overovatelia zaplsnice:
1/
l
F - MsU/SP-Ol/29/1
"IA'VV~
~
i
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova I
Mesto Presov
Strana 1/3
,!
UZNESENIE
z 11 . riadneho zasadnutia :
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalne] a bytovej
I
I
dna: 19.1.2012
cislo: 6/2012
po prerokovani iiadosti
0
opakovany najom bytu
!,
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soeitllna a bytova
.
i
po prerokovan; vyssie uvedenej veei zaujima toto
!
STANOVISKO
dna: 19.1.2012
cislo: 6/2012
Komisia Mestskeho zastupiteI'stva v Presove
socialna a bytova
i.
odportica
a) vyhoviet' ziadatel'om ° opakovany najorn bytu na dobu urcitu:
1. Estera Verbovska,
i
_
resov,
Uubomir Verbovsky, r I
trvale bytom
na 2 roky na byt Majakovskeho 21, C. b. 7
2. Jana Bernatova,
trvale bytom
J ozef Bernat,
, trvale bytom Presov,
na 2 roky na byt Majakovskeho 21, C. b. 3
3. Zuzana Merta,
\
trvale bytom
na 2 roky na byt Majakovskeho 1, C. b. 5
!
J
i . , trvale bytom Presov,
4. Erika Dudekova,
na 2 roky na byt Sabinovska 37, C. b. 18
F - MsU/SP-O 1/29/1
.i
manzel
manzel
':;1
I
I
I
I
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Strana 2/3
Mesto Presov
5. Maria Holod'akova,
trvale bytom Presov,
Ilubomlr Holod'ak,
cvale bytom Presov,
na 2 roky na byt Majakovskeho 21, C. b. 6
t
manzel
I
6. Lenka Modrakova,
J, trvale bytom Presov, a manzel
Martin Modrak,
I
.
,trvale bytom Presov,
na 1 rok na byt Majakovskeho 19, C. b. 9
I
I
I
7. Robert Makula,
, trvale bytom Presov,
Marcela Makulova,
trvale bytom Presov,
na 1 rok na byt Tarasa Sevcenka 29, c. b. 5
a manzelka
I
I
I
I
I
8. Margita Holubova
I
.rvale bytom Presov,
na 1 rok na byt K Starej tehelni 8, C. b. 65
I
9. Tibor Balog, .
Helena Balogova,
na 1 rok na byt K Starej
trvale bytom Presov,
trvale bytom Presov, -­
~ehelni 6, C. b. 50
I
.
J
••
J
-,
.z manzclka
I
I
I
10. Mikulas Estocak,
I
.
trvale bytom Presov,
Maria Estocakova,
I
- ­
trvale bytom Presov, ­
na 1 rok na byt K Starej tehelni 8, c. b. 150
,
.
I
I
11. Dezider Zig~,
I
trvale bytom Presov,
Magdalena Zigova,
I
. - trvale bytom Presov, .
na 1 rok na byt K Starej tehelni
7, c. b. 16
I
I _.
1 manzelka
a manzelka
I
.manzelka
12. Ladislav Tuleja,
I
, trvale bytom Presov,
Vlasta Tulejova,
i
rvale bytom Presov,
na 1 rok na byt K Starej tehelni 10, c. b. 77
I
I
13. Ladislav Horvat,
i
trvale bytom Presov,
na 1 rok na byt K Starej tehelni 11, C. b. 126
I
.14. Milan Ce~enak,
trvale bytom Presov, ~
Marcela Cerveiiakova, i
trvale bytom Presov,
na 1 rok na byt K Starej tehelni 6, C. b. 141
a manzelka
I
I
I
I
I
15. J ozef Bely, .
I !, trvale bytom Presov,
_J
Magdalena Belyova, nar J
ale bytom Presov, I
na 1 rok na byt K Starej tehelni 10, C. b. 73
I
F - MsU/SP-Ol/29/l
a manzelka
,
I
Komisia Mestskeho zastupltetstva v Presove
soclalna a bytova I
Strana 3/3
Mesto Presov
I
L .,
16. Milan Daiio,
_
trvale bytom Presov,
I
trvale bytom Presov,
Zlata Daiiova,
na 1 rok na byt K Starej tehelni 9, C. b. 71
\ a manzelka
-
I
trvale bytom Presov,
17. Jozef Balog,
Klara Balogova,
trvale bytom Presov,
na 1 rok na byt K Starej tehelni 7, C. b. 61
!
a manzelka
"
I
•
18. OZ MAGIS, Konstantinova 2. Presov,
I
na 1 rok;.
~
Mgr. Igor Dacko
sekretar komisie/....
'"
--"b
<--_.----.. ,/
~-'-'_..._.
I
I
Ing. Alexander Ems
predseda komisie
.
.
\Overovatelia zapisnlce:
Itn g. Marta
Kott~ovil, PhD. ~
~QC:;.:J
\;;~Gre~
(
F - MsU/SP-01l29/1
!
:
l-;"r..}
g;
I
I
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
soclalna a bytova
Mesto Presov
Strana 1/2
\
I
UZNESENIE
z 11 . riadneho zasadnutia I
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
\
soclalne] a bytovej
dna: 19.1.2012
cislo: 7/2012
k navrhu na uzatvorenie ruijomnej zmluvy
Komisia Mestskeho zastupiterstva v pJesove
•
soeiiJlna a bytoviJ
I
po prerokovani vyssie uvedenej vee; zaujima toto
STANOVISKO
cislo: 7/2012
dna: 19.1.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
odporuca
pridelit' najomny byt v Presove, Prostejovska 81, C. b. 3, p. Martel Macosiarovej na zaklade
Uznesenia C. 73/2011 z 10. riadneho rokovania Mestskej rady v Presove, ktore splnomociiuje
primatora mesta uzatvorit' v sulade so Vseobecne zavaznym nariadenim mesta Presov c.
5/2011 0 pridel'ovani najomnych bytov vo vlastnictve mesta Presov \najomnu zmluvu na byt c.
3 na 1. poschodi bytoveho domu na VI. Prostejovska 81 v Presove, sup. c. 4834, vratane
spoluvlastnickeho podielu 42/5328 na spolocnych castiach a zariadeniach bytoveho domu
a takeho isteho podielu na pozernku pare. C. KN- C 9310/367, zastavane plochy a nadvoria
F - MsU/SP-O 1/29/1
I
I
I
8
Komisia Mestskeho zastupiterstva v Presove
I
soclalna a bytova
.•
Strana 1/2
Mesto Presov
I
i
o celkovej vymere 1039 m2, na ktoromje postaveny bytovy dom, vsetko na LV c. 7872, k. u.
Presov, na dobu urcitii t. j. 6 mesiacov v zmysle (51. 6 vyssie citovaneho vseobecne
zavazneho nariadenia.
I
I
II
,
Mgr. Igor Dacko ~.I
sekretar komisi~
Ing. Alexander Em~
predseda komisie
\
,
,
;
i
I
Overovatelia zapisnice:
Ing. Marta Kollarova, PhD.
F - MsU/SP-Ol/29/1
.J:-eu~
8
Komisia Mestskeho zastupiteI'stva
socialna a bytova
Mesto Presov
~ Presove
Strana
1/5
I
I
UZNESENIE
I
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v ~resove
soclalne] a bytovej
I
I
dna: 19.1.2012
cislo: 8/2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v
socialna a bytova
I
~resove
I
po prerokovani zoznamu iiadutel'ov 0 jednorazovu ddvku v hmotnej ntidzi a jednorazovu
ddvku socidlnej pomoci pre dochodcov alebo obcanov v hmotnej nadzi v zmysle Vseobecne
zdvdzneho nariadenia mesta Presov c. 1/2009 0 poskytovanii socidlnej pomoci obcanom
m~ffl
!
prijima uznesenie, ktorym k uvedenej veci I,zaujima toto
I
I
STANOVISKO
cislo: 8/2012
dna: 19.1.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v
socialna a bytova
berie na vedomie
P~eSove
I
I
I
a) predlozeny zoznam ziadatel'ov 0 jednorazovu davku v hmotnej nudzi a jednorazovu davku
socialnej pomoci pre dochodcov alebo obcanov v hmotnej nudzi, ktorym po posudeni
odborom socialnych sluzieb bola poskytnuta jednorazova davka v hmotnej midzi
a jednorazova davka socialnej pomoci v zmysle Vseobecne I zavazneho nariadenia mesta
Presov c. 1/20090 poskytovani socialnej pomoci obcanom mesta:
i
!
!
Jednorazova davka socialnej pomoci - oktober 2011
~
1. Zofia Gajdosova,
I
Presov
20,-€
Presov
30,-€
na liecebne naklady
2. Ivana Semancova,
I
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
F - MsU/SP-01l2911
I
C;I
M p'"to
Komilia Mestskeho zastupiteJ'stva v Presove
socialna a bytova
Strana
2/5
i,
Pre so v
3. Alzbeta Zamborska,
\ _
, Presov
na vydavky suvisiace s pohrebom manzela
I
1----
4. Aurelia Andrejcakova,
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
-'reSov
I
5. Anna Grusova,
\
__esov
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
I
6. Frantisek HalickY,
I
' Presov
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
I
7. Maria Kusnirova,
I
J
Presov
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
v
8. Julia Cekaiiakova,
I
I
~sov
na vydavky suvisiace s lieebou ochorenia
Jednorazova davka v hmotnej nudzl - november 2011
\
1. Juraj Duchoii,
I
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
Presov
20,-€ I
2. Jaroslav Ivancin.
"
I . ... ,
\
tresov
30,-€
na liecebne naklady a nevyhnutne osatenie
!
Presov
3. Maria Petfkova,
30,-€ na liecebne naklady
i
v
4. Emilia Turanovicova,
I
"-na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
Presov
20,-€ I
5. Anna Sopkova,
\
Presov
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
v
I
6. Cud mila Rehakova,
\
na vydavky suvisiace s 1ieciou ochorenia
resov
I
~sov
7. Anna Reistetterova,
na vydavky suvisiace s lieciou ochorenia
20,-€ 20,- €
30,-€ 8
Komisia Mestskeho zastuPitel'stval v Presove
i
soclalna a bytova
I
Strana
3/5
Mesto Presov
Jednorazova davka soclalne] pomoci - december 2011
1. Agnesa Chovancova,_ I
l Presov
na vydavky suvisiace s liecbou ochorenia
10,·€
I
I
b) predlozeny zoznam ziadatel'ov 0 jednorazovu davku v hmotnej midzi a jednorazovu davku
socialnej pomoci pre dochodcov alebo obcanov v hmotnej midzi, ktorym po posudeni
odborom socialnych sluzieb nebola poskytnuta jednorazova davka v hmotnej midzi
a jednorazova davka socialnej pomoci v zmysle vseobecn~1 zavazneho nariadenia mesta
Presov C. 1/20090 poskytovani socialnej pomoci obcanom mesta:
Oktober 2011
1. Danka Haluskova, 1 J _
Presov
ziadatel' na zaklade pisomnej vyzvy zo dna 31.08.2011 nedop nil doklady k ziadosti
I
v zmysle VZN 1/2009.
I
I
I
,
November 2011
I
1. Hortenzia Sarvasova,
_ resov
mesacny prijem ziadatel'alprcvysuje dvojnasobok ziv, minimaio 26,34€ I
2. Vojtech Bendik,
Presov
ziadatel'ovi bola poskytnuta jednorazova davka v hmotnej nudzi dna 22.09.2011 na zaklade
~
rozhodnutia c. 13694/201 ~ vo vyske 30,00€
I,
i
.
' tiIan K a t Tinct
'''.r.k, _.. _:-l i p
x
.
re~ov
3. K TIS
-7
I
ziadatel' na zaklade pisomnej vyzvy zo dna 10.11.2011 nedoplnil doklady k ziadosti
v zmysle VZN 1/2009.
I,
II
4. Gabriela Drobna,
+
.
. _ , lreSov
:
ziadatel' rna pohl'adavku na kornunalnom odpade vo vyske 411,75 €
I
.
,
I
I
F - MsU/SP-O 11291 1
CJ
Komisij Mestskeho zastupitel'stva v Presove
I socialna a bytova
,
Strana
4/5
Mesto Presov
I
I
D)ecemdb
v' d
. dnorazovui daavku v hm otnej. nu
r'd'
. d
'd' k
e
c pre 1ozeny
zoznam zia
ate 1,1ov 0 je
ZI a je norazovu av u
socialnej pomoci pre d6chodcd alebo obcanov v hmotnej midzi, ktorym nehola poskytnuta
lv
jednorazova davka v hmotnej midzi a jednorazova davka socialnej pomoci v zmysle
Vseobecne zavazneho nariadenia mesta Presov c. 112009 0 poskytovani socialnej pomoci
obcanom mesta z dovodu vycerpania financnych prostriedkov na rozpocte:
vr2?11
I.Jolana Bobkova,
I
-------1- -~--. -, -resov
2. Marta Spisiakova,
3. Maria Polakova.
I
_I
.Presov
Presov
I
I
4. Anna Fedorcova,
v
)
L
_
J
Presov
esov
5. Maria Olahova,
I
6. Vladimir Marusak,
Presov
~sov
7. Zdenek Jelinek.
8. Maria Staskova,
I
PreSov
I
9. Eudmlla Handzusova,
10. Miroslava Ritkova -
Presov
11. Helena Gogal'ova,
Presov
12. Anna Andriskova,
13. Juraj Rajz,
14. Dusan Gregor,
Presov
iov
Presov
15. Margita Karabinosova,
Presov
16. Irena Gabzdilova,
- "resov
17. Anton Makula,
v
18. Vojtech Cervenak,
- '7, Presov
i
8
I
I
Komisia Mestskeho zastu pitel'stva ~ Presove
soclalna a bytova
Strana
5/5
I
Mesto Presov
I
,
19. Anna Bogarova,
20. Alena Zuchovska~
-:, Presov
y
- -
I
__ ._, ___ SOy
, Presov
21. Anna Soltisova,
..
22. Marian Nemet Mikula,
Presov
/
E~Q
lng. Alexander
Pidseda komisie
Dostanu:
podl'a rozdel'ovnika
.)(
'Df£(
~
'
0 verova tl.
..
e ra .
,za, Plsnlce:,'
lng. Marta Kollarov-a';'·P'hd.
1
~~~--:::( __ ,~f?
~mla~a
1/,\
I
..
/
W:>-J.--­
I
:
6
Komisia Mestskeho zastupitel'stva
socialna a bytova
~ Presove
i
I
1
I
Mesto Presov
Strana
115
UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v ~resove
soclalne] a bytovej
I
,
dna: 19.1.2012
cislo: 9/2012
I
I
Komlsla Mestskeho zastupitel'stva v
I
socieln« a byto va
~resove
I
h~otnej
po prerokovani zoznamu iiadatel'ov 0 jednorazovu ddvku v
nudzi a jednorazovu
ddvku socidlnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenymi det'mi v zmysle Vseobecne zdvdzneho
nariadenia mesta Presov c.l/2009 0 poskytovani socidlnej pomoci obcanom mesta
i
I
prijima uznesenie, ktorym k uvedenej veei iZaUjima toto
STANOVISKOI
dna: 19.1.2012
cislo: 9/2012
,
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v
I
socialna a bytova
I,
Pr~sove
I
berie na vedomie
hmotn~j
predlozeny zoznam ziadJtel'ov 0 jednorazovu davku v
nudzi a jednorazovu davku
socialnej pomoei pre rodiny s nezaopatrenymi det'mi, ktorym po posudeni odborom
socialnych sluzieb bola I poskytnuta jednorazova davka v!lbotnej midzi a jednorazova
davka socialnej pomocj v zmysle Vseobecne zavaznehol nariadenia mesta Presov
C. 1/20090 poskytovani socialnej pomoei obcanom mesta:
I
I
I
Jednorazova davka socialnej pomoci - Oktober 2011
1. Veronika Sasinova,
Presov
80 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a
I
i
I.
I
I
2. Henrieta Kohutova,
I ' '
i
60 €
na nevyhnutne osatenie a *akupenie skolskych potrieb pre nezTP.trene diet'a
F - MsU/SP-O112911
I
I
,
I
8
Komisia Mestskeho zastupitel'stva 'jV Presove
\
socialna a bytovai
Mesto Presov
I
Strana
2/5
I
I
3. Jana Rusnakova,
120€
I
Presov
-- '- -- -- _....
,
,
I
na uhradu nakladov spojenych S kupel'nou liecbou nezaopatrenych deb ana uhradu
nakladov spojenych s miloskolskou einnost'ou nezaopatrenehio diet'at'a
_
~
---'- -
j
r
Jednorazova davka v hmotnej nudzi - Oktober 2011
\
\
,
I
.
1. Antonia Juraskova,
~\ ~
, Presov
i
150 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a
2. Antonia Futasova,
I v
\
130 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a
I
.
3. Mariana Simcnikova. ~ I
J Presov
i
80 €
I
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a
~
I
Jednorazova davka socialnJj pomoci - November 2011
I
1. Miroslav Sekerec,
\
' Presov
na uhradu nakladov spojenych so studiom
50 €
2. Stanislava Karl'ova,
na liecbu ochorenia nezaopatreneho diet'at'a
40€
I
I
50€
3. Elena Toplanska,
\
Presov
na zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene deti
I
50€
4. Erika Sekerecova,
I
!reSov
na nakup nevyhnutneho zariadenia do domacnosti
I
Jednorazova davka v hmotne] nudzi - November 2011
1. Ivana Kisel'ova,
\
60 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene deti
\
I
2. Darina Petrikova,
I
Presov
na nevyhnutne osatenie pre nezaopatrene deti a liecebne naklady'
80 €
II
~sov
3. Marian Boron,
\
50 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a
F - MsU/SP-Ol/29/1
I:
i
I
I
\
I
8
i
i
i
i
Komlsia Mestskeho zastupitel'stva ' Presove
socialna a bytova
Strana
3/5
I
Mesto Presov
I
,
,
Jednorazova davka socialne] pomoci - December 2011
1. Iveta Vercimakova,
I,
Presov
40 €
na mimoskolsku cinnost' nezaopatreneho diet'at'a a na uhradu liecebnych nakladov
I
I
I
I
'
2. Milos Jakab, '
I
Presov
na mimoskolsku cinnost' nezaopatrenych deti
40€
!
I
J
3. Lucia Hrebikova,
II
J Presov
I
50 €
na mimoskolsku cinnost' nezaopatrenych deti ana uhradu nakladov spojenych s liecbou
diet'at'a
I
I
!
4. Monika Feckova, _ .
&.L ~ .~_. __, ____ v
na uhradu nakladov spojenych so studiom diet'at'a
30€
5. Jitka Lejkova, Presov I
50 €
na zakupenie skolskych potI rieb pre nezaopatrene deti ana lihrapu nakladov spojenych s ich
liecbou
'
,
Jednorazova davka v hmotnej midzi - December 2011
1. Pavel Duzda,
_ I;.
, Presov
I
33 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a
I
I
l' ,
2. Marta Sendekova.
Presov
30 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a a uhradu
nakladov spojenych s liecbou ziadatel'ky
I
!
I
3. Angelika Splsiakova,
L~
. Presov
na liecbu ochorenia nezaopatreneho diet'at'a a ziadatel'ky
50€
4. Emilia Hanuscalkova.
Presov
na zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene deti
I '
60€
,
,
I
v
5. Eva Cerveiiakova,
I' ,
resov
na liecbu ochorenia nezaopatreneho diet'at'a
30€
I
6. Angela Belyova,
J'
Presov
30 €
na nevyhnutne osatenie a zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene deti
I
I
I
7. Maria Gabosova,
II :
'resov
I
40 €
na zakupenie skolskych potrieb pre nezaopatrene diet'a a uhradu nakladov spojenych
I
s liecbou ziadatel'ky
v
I
F - MsU/SP-Ol/29/1
I
\
I
I
S
\
KOmliSia Mestskeho zastuPitel'stva\ v Presove
socialna a byto va
Strana
4/5
i
Mesto Presov
I
II
8. Monika Stofanikova,
\
..
Presov
I
50 €
na nakup nevyhnutneho zariadenia do domacnosti a na nevyhnutne osatenie pre
nezaopatrene diet'a
I
b)
predlozeny zoznam ziadatel'ov 0 jednorazovu davku v hmotnej nudzi a jednorazovu
davku socialnej pomoci pr~ rodiny s nezaopatrenymi det'mi, ktorym po posudeni odborom
socialnych sluzieb nebola boskytnuta jednorazova davka v hmotnej nudzi a jednorazova
davka socialnej pomoci v zmysle Vseobecne zavazneho nariadenia mesta Presov c. 112009
o poskytovani socialnej pomoci obcanom mesta:
November 2011
1. Miroslav
oun,
I
;, Presov
dlh na komunalnom odpade vo vyske 200,46 €
2. Iveta Estocakova,
__ . __ ~A~_
.
.Presov
dlh na komunalnom odpade vo vyske 796,50 €
\
~ __ ~_A~' _ __
dlh na komunalnom odpade 390,02 €
3. Monika Ferkova,
Presov
I
4. Marta Hossain, .
\
resov
Ii
ziadatel'ka nedoplnila ziadost' 0 pozadovane udaje a doklady v Jrcenej lehote
December 2011
1. Marcela Makulova,
Presov
dlh na komunalnorn odpade vo vyske 858,35 €
\
resov
2. Iluba Tomaseinova,
ziadatel'ka nedoplnila ziadost' 0 pozadovane udaje a doklady v urcenej lehote
'I
v
3. Mgr. Sofia Simkova,
\
I
-
Presov
!
tohto roku poskytnuta jednorazova davka socialnej pomoci
I
4. Brigita Gavrunova,
i
resov
spat'vzatie ziadosti
\I
I
F - MsU/SP-Ol/29/1
\
I
1;;;;1
I
Komisia Mestskeho zastupitel'stva V Presove
soclalna a bytova
Strana
5/5
I
~rsto
,-'
.
c
Presov
:",'
,,'
5. Renata Balogova,
spat'vzatie ziadosti
Mgr. Igor Dacko ~,~:r-.I~
sekreter komi~
I
I'
i,
Presov
lng. Alexander E r n W - -....
p~edseda komisie
I
'
Dostanu:
oterovatelia zapisnlce:
podl'a rozdel'ovnfka
Inb. Marta Kollarov,g.'"...,...,.......-r-'
-,~_:-_.-
I
e!1n~-.isT:1i...
I
I
F - MsU/SP-Ol/29/1
·;"·-r"h
/
,
I
I'
,
,
S
I,
I
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
Vydanie:
1/2
,
I
,
Mesto Presov
I
I
I
!
UZNESENIE
I
z 11. riadneho zasadnutia
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove
I,
soclalne] a bytovej
I
!.
I
!
dna: 19.01.2012
cislo: 10/2012
,
!
Komisi'a Mestskeho zastupitel'stva v Rresove
socisln« a byto va
•
1
I
'I,
po prerokovani zoznamu tiadatel'ov 0 poskytnutie opakovanej ddvky socidlnej pomoci na
stravovanie zabezpecovane lrostrednictvom jeddlne
rr:
!I
prijima uznesenie, kto,ym k uvedenej veei
STANOVISKO
toto
I
dna: 19.01.2012
cislo: 10/2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
I
berie na vedomie
I
v , zoznam zia
v· d ate 1,1<;>v oopakovami
. '1'
I
. pre d"
predlozeny
ovanu daav kU SOCIa
nej pomoci
OCh 0 d COY,
bola po posudeni odborom socialnych sluzieb poskytnuta opakovana davka socialnej
pre dochodcov v zmysle IVseobecne zavazneho nariadenia I mesta Presov c.
o poskytovani socialnej pomoci obcanom mesta:
I
ktorv
torym
pomoci
1/2009
I
od 1.10.2011
I
I
1. Terezia Lescinska,
'e
2. Karol Lescinsky,
I
· v , _.~. - .__ y! ! I
3. Eva But kOVlcova,
4. Michal Stasak,
5. Dagmar Lickova,
I\
. , Presov
! !
:!
I ! ;
I,
F - MsU/SP-01/21/1
'resov
'
_
Presov
resov
Presov
I
vo vyske 0,23€/ na 1 Estok
vo vyske 0,23€/ na 1 listok
vo vyske 0, 17€/ na 1 listok
vo vyske O,23€/ na 1 listok
vo vyske O,23€/ na 1 listok
i i
I I
1;:;1
I. .
zastupitel'stv~v Presove
K ormsia Mestskeho
socialna a bytov:i
I
Vydanie:
2/2
Mesto Presov
I
I
od 15.10.2011
1. Magdalena Kollarova,
, Presov
~o
vyske O,23€! na 1 listok
I
od 1.11.2011
I
I
~, Presov
Presov
Presov
-Presov
1. Zofia Smoleriakova,
2. Anna Sopkova,
3. Jan Olexy,
4. Maria Olexyova,
J,o vyske 0,23€1 na 1 listok
vo vyske 0,23€1 na 1 listok
vb vyske 0,23€1 na 1 listok
V? vyske 0,23€1 na 1 listok
od 15.11.2011
\
Presov
1. Helena Cerbanova,
2. Margita Chodurova,
SOY
Jo vyske 0,23€1 na 1 listok
vo vyske 0,23€1 na 1 listok
I
od 1.12.2011
I
!
1. Maria Stasakova
2. Terezia Semancikova,
resov
... Presov
V? vyske 0,23€1 na 1 listok
V9 vyske 0,23€1 na 1 listok
I
.»:
Zapisovatef:.
Mgr. Igor Dac~
sekretar komisie
,
__.­
!
~~~~~ank:~~~~/
I
I
Dostami:
podfarozdefovnika
Overovatelia zapisnice:
/
-P/ t1
Ing. Marta Kollarova, PhD. ~ ~
I
F - MsU/SP-OlI21/1
I
u
,
8
1
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
Strana
1/1
I
Mesto Presov
I
UZNESENIE
I
I
z 11. riadneho
zasadnutia
,
. ,
Komlsle Mestskeho zastupltel stva v Presove
soclalne] a bytovej
•
-
• I
dna: 19.01.2012
cislo: 11/2012
i
I
Komisi~ Mestskeho zastupitel'stva v p1resove
soclalna a bytova
I
po prerokovani Ntivrhu na novelizdciu Dodatku c. 1 k Cenovemu vymeru c. 1012012
I.,
prijuna uzneseme, ktorv
orym v uve denei
enej veer zaujnna t 0 t 0
.. ,
I
.
I
STANOVISKO
cislo: 11/2012
diia: 19.01.2012
Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove
socialna a bytova
nema kompetencie vyjadrovat' sa k Cenovemu vymeru
neprijima stanovisko k predlozenemu navrhu uznesenia.
c.
10/2
ajeho dodatkom, preto
1 ° 1 2
I
I
/
Erns~ 1~
U)j;(j(
~.' ~
Mgr. Igor Dacko
sekretar komisiC:._~.../
Ing. A{exander
.
predseda komisiel{
'
overo1atelia zapisnice:
,
lng'iarta Kotterove, PhD.
Sta
'
F - MsU/SP-01/29/1
C-\
II
Sllav G g.. a
-1 , '
. 2 (((Z.Qj
j/.'
~
~--r>«:»
Download

Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia Komisie MsZ sociálnej a bytovej