Vysokonapäťová distribúcia
Katalóg | 2011
SM6
Modulárne rozvádzače
Vzduchom izolované rozvádzače do 36 kV
AMTED398078EN.indd 1
20/06/11 15:43
AMTED398078EN.indd 2
20/06/11 15:43
SM6
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:1
Obsah
Prezentácia
3
Všeobecne
11
Charakteristiky
funkčných jednotiek
43
Pripojenia
83
Inštalácia
91
Prílohy
Objednávací formulár
99
1
20/06/11 15:43
2
AMTED398078EN.indd Sec:2
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Prezentácia
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:3
Obsah
Skúsenosti popredného výrobcu
4
Výhody ponuky
5
2chrDnD åivotného prostrediD
6
.oPpOe[ni ponukD sOuåieb
7
Referencie lídra
8
SystéP ]abe]peþenia kvality
9
3
20/06/11 15:43
Prezentácia
Skúsenosti popredného výrobcu
MT20140
6SRORþQRVĢ6FKQHLGHU(OHFWULFPiYLDFDNRURþQpVN~VHQRVWLVYODVWQRX
YêURERXVNULĖRYêFKUR]YiG]DþRYDYLDFDNRURNRYVY\StQDFRX
WHFKQROyJLRXSUHY\VRNRQDSlĢRYpSUtVWURMH
1D]iNODGHWêFKWRVN~VHQRVWtPiGQHV6FKQHLGHU(OHFWULFNRPSOHWQ~
SRQXNXUR]YRGQêFKVNUtĖVYiNXRYêPLY\StQDþPLGRN9DEHåQ~
DOHER]YêãHQ~RFKUDQXSURWLYQ~WRUQpPXREO~NXSUH]DLVWHQLH
]YêãHQHMEH]SHþQRVWLREVOXK\SRGĐDQRUP\IEC.
9ćDNDWoPX]tVNDYDWHYêKRd\MHGLnHþnêFKVN~VHnoVWtVYHWoYpKoltdUD
VLQãWDOiFLRXYLDFDNY\VRNRQDSlĢRYêFKUR]YiG]DþRYQDFHORP
VYHWH
TiHWoVN~VHQoVWiSUHniãDPHnDQDãHVOXåE\DVQDåtPHVDþRQDMYLDF
Y\KoYiHĢYDãiPpoåLDdDYNiP,þoWYoUt]iNlDdpDUWnHUVNpKoY]ĢDKX,NWoUê
poVN\WXMHPHVponXNoXSM.
MT20141
0RGXOiUQDSRQXND60SUHGVWDYXMHY]iMRPQHSULVS{VREHQpVNULQH
Y\EDYHQpVStQDFtPLSUtVWURMPL6)DOHERYiNXRYêPLVStQDFtPL
SUtVWURMPL
)XQNFLDWêFKWRUR]YiG]DþRYYiPYćDNDU{]Q\PNRPELQiFLiPIXQNFLt
XPRåQtVSOQLĢYãHWN\YDãHSRåLDGDYN\QD91UR]YRGQHGRN9
9ćDNDYêVOHGNRPKOERNHMDQDOê]\YDãLFKDNWXiOQ\FKDMEXG~FLFK
SRåLDGDYLHNPRåHWHYćDNDUR]YiG]DþRP60Y\XåLĢYêKRG\YãHWNêFK
PRGHUQêFKDMRVYHGþHQêFKWHFKQROyJLt
1975: inovácie )OXRULGVtURYê6)EROSUYêNUiWSRXåLWêYR91Y\StQDþLSUH9111
WUDQVIRUPiWRURYpUR]YRGQHVRVNULĖRX90
1989: skúsenosti
9LDFDNRSROt90LQãWDORYDQêFKYUR]YRGQêFKVLHĢDFKSRFHORP
VYHWH
1991: inovácie a skúsenosti
.RPELQRYDQpVGUXKRXJHQHUiFLRXPRGXOiUQ\FKVNUtĖ60
V6)WHFKQROyJLRX
2010: vedúca pozícia bVLQãWDOiFLRXYLDFDNR60UR]YiG]DþRYSRFHORPVYHWH
VL6FKQHLGHU(OHFWULFXSHYĖXMHYHG~FXSR]tFLXYREODVWLY\VRNpKRQDSlWLD
4
AMTED398078EN.indd Sec:4
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Prezentácia
Výhody ponuky
MT20142
RozãíriteĐnosĢ
SM6, koPpletná ponuka
b
b
b
b
b
NRPSOHWQiSRQXNDSRNUêYDM~FDYDãHV~þDVQpDMEXG~FHSRWUHE\
návrh prisS{VREHQêSUHUR]ãtUHQLHLQãWDOiFLH
NDWDOyJIXQNFLtSUHYDãHDSOLNiFLH
SURGXNW\QDYUKQXWpYV~ODGHVSRåLDGDYNDPLQRULHP
PRåQRVĢGLDĐNRYpKRRYOiGDQLDYDãLFKLQãWDOiFLt
MT20143
8celenosĢ
SM6, optiPalizovaná ponuka
b NRPSDNWQpMHGQRWN\VQt]N\PLVNULĖDPL
b UDFLRQiOQHXVSRULDGDQLHSULHVWRUXSUHLQãWDOiFLXUR]YiG]DþRY
b Qt]NHQiNODG\QDVWDYHEQpSUiFH
b jednoducKp integrovanie do prefDEULkovaných vonkajãtFh ro]YodntSUHNWRUp
V~60ãSHFLiOQHXUþHQp
MT20144
Òdråba
SM6, ponuka s nízkyPi nárokPi na údråbu
b DNWtYQHþDVWLY\StQDQLHDX]HPĖRYDQLHV~LQWHJURYDQpY]DS~]GUHQHM
QiGREHV6)EH]SRWUHE\GRSOĖRYDQLD
b RYOiGDFLHPHFKDQL]P\SULQRUPiOQHMSUHYiG]NHY\åDGXM~PLQLPiOQH
QiURN\QD~GUåEX
b ]YêãHQiY\StQDFLDVFKRSQRVĢSULY\StQDQt
MT20145
-ednoduchá inãtalácia
SM6, ponuka s MednoduchýP zaþleneníP
b
b
b
b
UHGXNRYDQpUR]PHU\DKPRWQRVĢ
OHQMHGHQSRVWXSVWDYHEQêFK~SUDY
ULHãHQLHSULVS{VREHQpSUHNiEORYpSULSRMHQLH
jednoducKêQiYUKSUtSRMQtFYUR]YiG]DþL
MT20146
-ednoduchá a bezpeþná obsluha
SM6, osvedþená ponuka
b
b
b
b
b
b
b
WURMSRORKRYêVStQDþSUHEORNRYDQLHQHVSUiYQHKRVStQDQLD
X]HPĖRvDþPiSOQ~]DStQDFLXVFKRSQRVĢ
SULDPDPHFKDQLFNiYl]EDLQGLNiWRURYSRORK\
RGROQRVĢ SURWLYQ~WRUQpPXREO~NXYNiEORYRPDMY\StQDþRYRPRGGLHOL
MDVQiPLPLFNiVFKpPDREYRGRY
RYOiGDFLDSiNDVÄWOPLDFLPL´IXQNFLDPL
GHOHQpVkrine.
MT20147
SM6: ponuka s prípravou na diaĐkové ovládanie
5R]YiG]DþH60V~GRNRQDOHSULVS{VREHQpSUHGLDĐNRYpRYOiGDQLH
0RWRULFNêSRKRQSULLQãWDOiFLLDOHERVPRåQRVĢRXGRLQãWDOiFLHSRþDVSUHYiG]N\
EH]SUHUXãHQLD'LDĐNRYpRYOiGDQLH60SURVWUHGQtFWYRP(DVHUJ\7
9ãHWN\MHGQRWN\V~SULSUDYHQpSUHLQWHJURYDQLHGRV\VWpPXDJDUDQWXM~
VSRĐDKOLYRVĢsptnactFh funkcit
MT20148
SM6: ponuka s inteJrovanýPi istiaciPi prístroMPi
Schneider (OHFWULFSURVWUHGQtFWYRP60SRQ~NDULHãHQLDSUHULDGHQLHVLHWt
Sepam a VI3DOHER ponuká UHOp chránia inštaláciu]DEH]SHþXM~QHSUHUXãHQp
GRGiYN\HOHNWULFNHMHQHUJLHDREPHG]XM~SUHVWRMH
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:5
5
20/06/11 15:43
Ochrana životného prostredia
Prezentácia
5HF\NODþQêSRVWXS6FKQHLGHU(OHFWULF
SUHSURGXNW\6)MHV~þDVĢRXSUtVQHM
NRQWURO\SURFHVRY
61051N
Recyklaþný postup Schneider (lectric
6SRORþQRVĢ6FKQHLGHU(OHFWULFSUHVDG]XMHGOKRGREêSUtVWXSNRFKUDQHåLYRWQpKR
SURVWUHGLD6~þDVĢRXWRKRMHåHSRQXND60ERODQDYUKQXWiVRKĐDGRP
QDRFKUDQXåLYRWQpKRSURVWUHGLDQDMPl]KĐDGLVNDUHF\NORYDWHĐQRVWLYêURENX
3RXåLWpL]RODþQpDYRGLYpPDWHULiO\V~LGHQWLILNRYDQpDMHGQRGXFKRVHSDURYDWHĐQp
9ãHWN\SURFHV\V~YV~ODGHV,6214040(QYLURQPHQWiOQHPDQDåpUVWYR
SRVXG]RYDQLHåLYRWQpKRF\NOXSULQFtS\DãWUXNW~UD´
1DNRQFLVYRMHMåLYRWQRVWLP{åHE\ĢYêURERN60VSUDFRYDQêUHF\NORYDQêDMHKR
PDWHULiO\REQRYHQpYV~ODGHVQiYUKRPHXUySVN\FKSUHGSLVRYRNRQFLåLYRWQRVWL
HOHNWURQLFNêFKDHOHNWULFNêFKYêURENRYDQDMPlEH]WRKRDE\ERODNêNRĐYHNSO\Q
Y\SXVWHQêGRDWPRVIpU\DOHERDE\EROLY\SXVWHQpDNpNRĐYHN]QHþLVĢXM~FH
NYDSDOLQ\
61016N
60MHYV~ODGHVRVPHUQLFDPL5R+6
5R+6REPHG]XMHSRXåtYDQLHãLHVWLFKQHEH]SHþQêFKPDWHULiORYSULYêUREHU{]Q\FK
GUXKRYHOHNWURQLFNêFKDHOHNWULFNêFK]DULDGHQt
24 kV
9\StQDþ
6StQDFLD
MHGQRWND
äHOH]QêNRY
84%
65%
74%
1HåHOH]QêNRY
4%
10,6%
8%
22%
15%
9\WYUG]RYDQpWHSORP 9,5%
MT55145
AMTED398078EN.indd Sec:6
7HUPRSODVW\
2,35%
2.3%
2%
.YDSDOLQ\
0,15%
0,1%
1%
6\VWpPULDGHQLDWêNDM~FLVDRFKUDQ\åLYRWQpKRSURVWUHGLDSULMDWêYêUREQêPL
]iYRGPL6FKQHLGHU(OHFWULFNWRUpY\UiEDM~50EROKRGQRWHQêDR]QDþHQê
DNRY\KRYXM~FLSRåLDGDYNiPQRUP\,62
ISO
6
36 kV
6StQDFLD
MHGQRWND
14001
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Komplexná ponuka
služieb
Prezentácia
61052N
6FKQHLGHU(OHFWULFSRVN\WXMHFHO~SRQXNXVOXåLHEþLXå
YVSRMHQtDOHERQLHVGRGiYNDPLUR]YiG]DþRY60
Pre zvýšenie kvality vašej elektrickej siete:
b ãW~GLHVLHWHY\ããtFKKDUPRQLFNêFKDSRG
b NRPSHQ]iFLDMDORYHMHQHUJLH
b PRQLWRURYDQLHVSRWUHE\
b RSWLPDOL]iFLDYDãLFK]PO~YRGRGiYNHHOHNWULFNHMHQHUJLH
Podpora pri nákupe a inšatalácii vašich SM6 zariadení:
b DGDSWRYDQLHQDãLFK]DULDGHQtSUHSRVN\WQXWLHOHSãtFK
SRGPLHQRNSUHYDãHSRåLDGDYN\
b LQãWDORYDQLHWHVWRYDQLHDXYHGHQLHYiãKR]DULDGHQLD
GRSUHYiG]N\SULDPRQDVWDYEH
b SULVS{VREHQpPRåQRVWLILQDQFRYDQLD
b SUHGĎåHQLH]iUXþQHMGRE\
b ãNROHQLHREVOXK\
Supervizovanie vašej inštalácie po celú dobu åivotnosti
a vylepšovanie jestvujúcuch zariadení:
b XSJUDGHH[LVWXM~FtFK]DULDGHQtSULVS{VREHQLHIXQNFLH
PRWRULFNpRYOiGDQLHREQRYDRFKUDQQêFKMHGQRWLHNDSRG
b SUiFHYSUHYiG]NH
b GRGiYNDQiKUDGQêFKGLHORY
b ]POXY\R~GUåEH
b UHF\NOiFLDQDNRQFLåLYRWQRVWL
PE57151
3UH]tVNDQLHćDOãtFKLQIRUPiFLtRKĐDGQHSRVN\RYDQêFK
VOXåLHESURVtPNRQWDNWXMWHREFKRGQpRGGHOHQLH
Schneider Electric.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:7
7
20/06/11 15:43
Referencie lídra
Prezentácia
Ázia/Blízky východ
61001N
SM6, celosvetový produkt
b Canal Electrical Distribution Company, Egypt
b General Motors Holden, Austrália
b Pasteur Institute, Cambodza
b Tian he City, ýtQD
b Sanya Airport, ýtQD
b Bank of China, Beijing, Jv Yanta, ýtQD
b Plaza Hotel, 'åDNDUWD Indonézia
b Bali Airport, Indonézia
b Wakasa Control Center, Japonsko
b Otaru Shopping center, Japonsko
b New City of Muang, Thong Than, Kanjanapas,
Thajsko
b Danang and Quinhon Airport, Vanad, Vietnam
b British Embassy, Omán
b KBF Palace Riyadh, Saudská Arábia
b Raka Stadium, Saudská Arábia
b Bilkent University, Turecko
b TADCO, BABOIL development, Spojené Arabské Emiráty
b Melbourne Tunnel City Link, Austrália
b Campus KSU Qassim Riyad, Saudská Arábia
Afrika
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
ONAFEX, Hilton Hotel, $OåtUVNR
Yaounde University, Kamerun
Karoua Airport, Kamerun
Libreville Airport, Gabun
Ivarto Hospital, CORIF, Madagaskar
Central Bank of Abuja, ADEFEMI, Nigéria
OCI Dakar, Oger international, CGE, Senegal
Bamburi cement Ltd, .HĖD
Ivory Electricity Company, 3REUHåLH6ORQRYLQ\
Exxon, New Headquarters, Angola
-uåná APerika/Pacifik
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Lamentin Airport, CCIM, Martinik
Space Centre, Kourou, Guayana
Mexico City Underground System, Mexico
Santiago Underground System, ýLOH
Cohiba Hotel, Havana, Kuba
Iberostar Hotel, Bavaro, Dominikánska Republika
Aluminio Argentino Saic SA, $UJHQWtQD
Michelin Campo Grande, Rio de Janeiro, %UD]tOLD
TIM Data Center, São Paulo, %UD]tOLD
Light Rio de Janeiro, %UD]tOLD
Hospital Oswaldo Cruz, São Paulo, %UD]tOLD
(urope
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Stade de France, Paris, Francúzsko
EDF, Francúzsko
Eurotunnel, Francúzsko
Nestlé company headquarters, Francúzsko
TLM Terminal , Folkestone, 9HĐNi%ULWiQLD
Zaventem Airport, Belgicko
Krediebank Computer Centre, Belgicko
Bucarest Pumping station, Rumunsko
Prague Airport, ýHVNiUHSXEOLND
Philipp Morris St Petersburg, Rusko
Kremlin Moscow, Rusko
Madrid airport, Španielsko
Dacia Renault, Rumunsko
Lafarge cement Cirkovic, ýHVNiUHSXEOLND
Caterpillar St Petersburg, Rusko
Ikea Kazan, Rusko
Barajas airport, Španielsko
Coca-cola Zurich, âYDMþLDUVNR
8
AMTED398078EN.indd Sec:8
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Prezentácia
Systém zabezpečenia kvality
Certifikát kvality podľa ISO 9001
Hlavný prínos
6FKQHLGHU(OHFWULFPiXFHOHQ~DIXQNþQ~RUJDQL]iFLXYRYãHWNêFK
YêUREQêFK]iYRGRFKNWRUêFKKODYQêP~þHORPMHNRQWURODNYDOLW\
D]DEH]SHþHQLHGRGUåLDYDQLDQRULHP
7HQWRSRVWXSMH
b URYQDNêSUHYãHWN\RGGHOHQLD
b X]QiYDQêPQRKêPL]iND]QtNPLDRUJDQL]iFLDPL
3UHGRYãHWNêPSUtVQHDSOLNRYDQLHWHMWRIXQNþQHMRUJDQL]iFLHNWRUpQiP
XPRåQLOR]tVNDĢX]QDQLHQH]iYLVOHMRUJDQL]iFLH)UDQF~]VNHMDVRFLiFLH
SUHRYHURYDQLHNYDOLW\(FQAA).
MT55055
MT55054
SystéP kvality pri návrhu a výrobe rozvádzaþov SM6 obdråal
certifikát zhody s poåiadavkaPi norPy ,S2 9001: Podel
zaistenia kvality 2000.
ISO
900 1
ISO
9002
61002N
Prísne a systematické skúšky
PRþaVYêURE\MH kaådêUR]Yád]aþ6M6 SRGUREHQêV\VWematiFNêm rutinnêm
VNúãNamNWRUêFh úþHORP MH RYHURYanieNYaliW\a]KRG\
b NRQWURODWHVQRVWL
b NRQWURODSOQLDFHKRWODNX
b PHUDQLHUêFKORVWLVStQDQLDDY\StQDQLD
b PHUDQLHRYOiGDFLHKRPRPHQWX
b dielektrickiVN~ãND
b ]KRGDVYêNUHVPLDVFKpPDPL
61003N
9êVOHGN\WHVWRYVD]DSLVXM~GRVN~ãREQpKRFHUWLILNiWXNWRUêNXNDåGpPX
YêURENXSULNODGiRGGHOHQLHNRQWURO\NYDOLW\
Stredný þas do poruchy (M77F) Mean 2peratinJ
7ime 7o Failure
9ćDNDV\VWpPX]DEH]SHþRYDQLDNYDOLW\6FKQHLGHU(OHFWULFPi60
QHSDWUQêÄVWUHGQêþDVQHSRXåLWHĐQpKRVWDYX0'7´YSRURYQDQtVRÄVWUHGQêP
þDVRPSRXåLWHĐQpKRVWDYX087´WDNåHÄVWUHGQêþDVSUHYiG]N\PHG]L
SRUXFKDPL07%)´MHURYQDNêDNRVWUHGQêþDVGRSRUXFK\077)
077)FHONRYê URNRY
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:9
9
20/06/11 15:43
10
AMTED398078EN.indd Sec:10
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Všeobecne
Obsah
2blasti pouåitia
12
Skrine pre všetky funkcie
14
Prevádzkové podmienky
20
Normy
21
Hlavné charakteristiky
22
Popis prefabrikovaných skríĖ
24
Popis jednotlivých þastí skríĖ
26
BezpeþnosĢ os{b
Spínacie zariadenia
Ovládací mechanizmus
2FKDQDYRþLYQ~WURQpPXREO~NX
28
28
30
31
'iaĐkové ovládanie VN sietí
32
Indikátory poruchy
34
Ampérmeter
35
Popis ovládacích/monitorovacích a ochranných funkcií
36
36
9êEHURYiWDEXĐND6HSDPSUHYãHWN\DSOLNiFLH
/P&7 ochranný reĢazec
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:11
6QtPDþH7/3&/3DRFKUDQ\6HSDPVpULHVpULHVpULH
41
41
'iaĐkový Zeb monitorinJ
42
11
20/06/11 15:43
Oblasti použitia
Všeobecne
3RQXNX60WYRULDPRGXOiUQHVNULQHVSHYQêPLDOHERYêVXYQêPLNRYRYR
]DS~]GUHQêPLVStQDFtPLSUtVWURMPLVSO\QRP6)DOHERYRYiNXX
b
b
b
b
RGStQDþ
Y\StQDþH6) 6)VHW alebo Evolis,
VWêNDþH5ROODUF'DOHERYiNXRYpVWêNDþH
RGSRMRYDþH
6NULQH60VDSRXåtYDM~DNR91~VHN\YR9111WUDQVIRUPiWRURYêFKUR]YRGQLDFK
YRYHUHMQHMGLVWULE~FLLDSUH91VSRWUHEXDOHERGLVWULE~FLXGR NV.
VN/NN transformaþné stanice
87( štandard (('F)
VVN/VN rozvodĖa
VN spotrebiteĐská rozvodĖa
(VN meranie)
IM
CM
DM2
QM
PM
IM
'((1
07
IM
Hlavný prívod
GLVWULEXþQHM
rozvodne
VN spotrebiteĐská rozvodĖa
(NN meranie)
IM
IM
QM DM1-S
7ransformovĖa
GAM2 QM
07
Kombinovaná verejná distribuþná/spotrebiteĐská rozvodĖa
PM IM
IM GIM QM
Vývody na iné
VOXþNRYpUR]YRGQH
Iné príklady
VN spotrebiteĐská rozvodĖa
(VN meranie)
IM
DM1-D
GBC-A
QM
DM1-S
07
IM
9êYRG\QDLQpVOXþNRYpUR]YRGQH
+ODYQêSUtYRGGLVWULEXþQHMUR]YRGQH
12
AMTED398078EN.indd Sec:12
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Oblasti použitia
Všeobecne
Priemyselné distribuþné rozvodne
DE59200EN
VVN/VN rozvodĖa
'istribuþný rozvádzaþ
GBC-B
QM QM IM
IM
IMB GBM QM DM1-S
GBC-B
DM1-A
61004N
DM1-A
Prívod
ATS
Prívod
VN/NN transformaþná stanica
Popis jednotiek
'ROHXYHGHQê]R]QDPVNUtĖ60VDSRXåtYD
YR9111WUDQVIRUPDþQêFKVWDQLFLDFK
DYSULHP\VHOQHMGLVWULE~FLL
b IM, IMC, IMBRGStQDþ
b PM SRLVWNRYêRGStQDþ
b QM, QMC, QMB NRPELQiFLDRGStQDþDVSRLVWNDPL
b CRM, CVMVWêNDþDVWêNDþVSRLVWNDPL
b DM1-A, DM1-D, DM1-S Y\StQDþ6)VMHGQêP
RGSRMRYDþRP
b DMV-A, DMV-D, DMV-S YiNXRYêY\StQDþ
VMHGQêPRGSRMRYDþRP
b DMVL-A, DMVL-D KRUL]RQWiOQ\YiNXRYê
Y\StQDþVMHGQêPRGSRMRYDþRP
b DM1-W, DM1-Z YêVXYQêY\StQDþ6)
VMHGQêPRGSRMRYDþRP
b DM26)Y\StQDþVGYRPDRGSRMRYDþPL
b DM2-WYêVXYQê6)Y\StQDþVGYRPD
RGSRMRYDþPLGRN9
b CM, CM2 QDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
b GBC-A, GBC-B PHUDnie pr~du D/DOebo nDpltiD
b NSM-káble SUHKODYQpQDSiMDQLHD]iORåQê]GURM
b NSM-prípojnice SUHKODYQpQDSiMDQLHD káble
SUH]iORåQê]GURM
b GIM SUtSRMQLFRYpPHG]LSROH
b GEMUR]ãLUXM~FHSROH
b GBM SULSRMRYDFLDVNULĖD
b GAM2, GAM SUtYRGQpNiEOH
b SM RGSRMRYDþ
b TM9111WUDQVIRUPiWRURYiVNULĖDSUHSRPRFQp
REYRG\
b 2VWDWQpVNULQHNRQ]XOWXMWHVQDPL
b ŠpeciálnD IunkciDX]HPQHQLHSUtSRMQtFEMB
len do 24 kV.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:13
QM NSM-prípojnice GBM SM TM
NSM-káble QM CRM CRM DM1-W
=iORåQê]GURM
generátor
=iORåQê
]GURM
'istribuþný rozvádzaþ
QM QM GBC-B
IM
IMB GBM IM
GBC-B
DM1-S
DM1-S
ATS
Prívod
Prívod
ATS: Automatický systém záskoku
13
20/06/11 15:43
Skrine pre všetky funkcie
Všeobecne
45
IM
Spínacia skriĖa
24 kV: 375 alebo 500 mm
36 kV: 750 mm
DE59673
DE59672
strana
DE59671
Pripojenie k sieĢam
IMC
Spínacia skriĖa
24 kV: 500 mm
36 kV: 750 mm
IMB
Spínacia skriĖa s alebo bez
uzemĖovaþa s vývodom
vpravo alebo vĐavo
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
QM
SkriĖa s kombináciou
odpínaþ-poistka
24 kV: 375 or 500 mm
36 kV: 750 mm
DE59677
46
47
14
AMTED398078EN.indd Sec:14
DE59676
DE59675
DE59674
Kombinácia odpínaþ-poistka
QMC
SkriĖa s kombináciou
odpínaþ-poistka
24 kV: 625 mm
36 kV: 1000 mm
QMB
SkriĖa s kombináciou
odpínaþ-poistka s vývodom
vpravo alebo vĐavo
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
PM
SkriĖa s poistkovým odpínaþom
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Skrine pre všetky funkcie
Všeobecne
CRM
SkriĖa so stýkaþom a poistkami
24 kV: 750 mm
49
CRM
SriĖa so stýkaþom
24 kV: 750 mm
DE59232
DE59231
48
DE59202
strana
DE59201
Motorový spúšĢaþ
CVM
SkriĖa so stýkaþom a poistkami
24 kV: 750 mm
CVM
SkriĖa so stýkaþom
24 kV: 750 mm
50
DE59679
DE59678
SF6 vypínaþ
DM1-A
SkriĖa s vypínaþom
a jedným odpojovaþom
24 kV: 750 mm
36 kV: 1000 mm
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:15
DM1-D
SkriĖa s vypínaþom a jedným odpojovaþom
s vývodom vpravo alebo vĐavo do 24 kV,
vývodom vpravo do 36 kV
24 kV: 750 mm
36 kV: 1000 mm
15
20/06/11 15:43
Skrine pre všetky funkcie
Všeobecne
51
52
DE53490
DM1-S
SkriĖa s vypínaþom
s autonómnym istením
s jedným odpínaþom
24 kV: 750 mm
DM1-Z
SkriĖa s výsuvným vypínaþom
s jedným odpínaþom
s vývodom vpravo
24 kV: 750 mm
DE59691
DM1-W
SkriĖa s výsuvným vypínaþom
s jedným odpínaþom
24 kV: 750 mm
36 kV: 1000 mm
DE59680
51
52
DE53487
strana
DE59681
SF6 vypínaþ
DM2
SkriĖa s vypínaþom s dvoma odpínaþmi
s vývodom vravo alebo vĐavo
24 kV: 750 mm
36 kV: 1500 mm
DM2-W
SkriĖa s výsuvným vypínaþom
s dvoma odpínaþmi s vývodom vpravo
36 kV: 1500 mm
53
16
AMTED398078EN.indd Sec:16
DE53493
DE53492
DE53491
Vákuový vypínaþ
DMV-A
SkriĖa s vypínaþom
s jedným odpínaþom
24 kV: 625 mm
DMV-D
SkriĖa s vypínaþom
s jedným odpínaþom
s vývodom vpravo
24 kV: 625 mm
DMV-S
SkriĖa s vypínaþom
s autonómnym istením
s jedným odpínaþom
24 kV: 625 mm
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Skrine pre všetky funkcie
Všeobecne
54
DE59694
page
DE53485
Vákuový vypínaþ
DMVL-D
SkriĖa s vypínaþom s jedným
odpínaþom s vývodom vpravo
24 kV: 750 mm
DMVL-A
SkriĖa s vypínaþom
s jedným odpínaþom
24 kV: 750 mm
56
GBC-A
SkriĖa s meraním prúdu
a/alebo napltia s vývodom
vpravo alebo vĐavo
24 a 36 kV: 750 mm
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:17
CM2
SkriĖa s naplĢovými transformátormi
s izolovaým neutrálom
24 kV: 500 mm
36 kV: 750 mm
DE53497
CM
SkriĖa s naplĢovými transformátormi
s uzemneným neutrálom
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
DE53496
55
DE59684
DE59863
VN meranie
GBC-B
SkriĖa s meraním prúdu
a/alebo napltia
24 a 36 kV: 750 mm
17
20/06/11 15:43
Skrine pre všetky funkcie
Všeobecne
58
18
AMTED398078EN.indd Sec:18
DE59685
DE53498
GEM
Rozširovacia skriĖa VM6/SM6
24 kV: 125 mm
GBM
Prechod zberníc
vpravo alebo vĐavo
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
DE59687
57
GIM
Stredná zbernicová skriĖa
24 kV: 125 mm
36 kV: 250 mm
DE59688
strana
DE59686
Skrine
GAM2
SkriĖa pre pripojenie káblov
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
GAM
SkriĖa pre pripojenie káblov
s uzemnením
24 kV: 500 mm
36 kV: 750 mm
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Skrine pre všetky funkcie
Všeobecne
Ostatné funkcie
59
DE59690
DE59689
DE53504
strana
SM
SkriĖa s odpojovaþom
24 kV: 375 mm or 500 (1) mm
36 kV: 750 mm
DE59692
62
NSM-káble
SkriĖa pre hlavný aj
záloåný prívod
napájaný káblami
36 kV: 1500 mm
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:19
NSM-zbernice
SkriĖa pre hlavný prívod napájaný
zbernicou sprava alebo zĐava
a napájanie zálohy káblami
24 kV: 750 mm
DE59697
NSM-káble
SkriĖa pre hlavný aj
záloåný prívod
napájaný káblami
24 kV: 750 mm
DE59696
60
EMB
Oddiel s uzemĖovaþom prípojníc
24 kV: 375 mm
DE59693
(1) len pre 1250 A skrine.
TM
SkriĖa s VN/NN transformátorom
pre napájanie príslušenstva
24 kV: 375 mm
36 kV: 750 mm
NSM-zbernice
SkriĖa pre hlavný prívod napájaný
zbernicou sprava alebo zĐava
a napájanie zálohy káblami
36 kV: 1500 mm
19
20/06/11 15:43
Prevádzkové podmienky
2NUHPXYHGHQêFKWHFKQLFNêFK
FKDUDNWHULVWtNVSĎĖDSRQXND60
SRåLDGDYN\SUHRFKUDQXRV{E
DPDMHWNXURYQDNRDNRSRåLDGDYN\
QDMHGQRGXFK~LQãWDOiFLXSUHYiG]NX
DRFKUDQXRNROLWpKRSURVWUHGLD
5R]YiG]DþH60V~QDYUKQXWpSUHYQ~WRUQ~LQãWDOiFLX
,FKNRPSDNWQpUR]PHU\V~
b ãtUNDDå1500PP,
b YêãNDåR2250PP,
b KĎENDDåPP…
«WRWR]MHGQRGXãXMHLQãWDOiFLXYPDOêFKSULHVWRURFKDOHERSUHGIDEULNRYDQêFK
VWDQLFLDFK3UtVWXSNXNiEORPMH]þHODUR]YiG]DþD
9ãHWN\RYOiGDFLHIXQNFLHV~V~VWUHGHQpQDþHOQRPSDQHOLþR]MHGQRGXãXMH
SUHYiG]NX6NULQHP{åXE\ĢY\EDYHQpU{]Q\PSUtVOXãHQVWYRPUHOpWRURLG\
SUtVWURMRYpWUDQVIRUPiWRU\EOHVNRLVWN\RYOiGDFLHDNRPXQLNDþQpSUYN\DSRG
PE57152
Všeobecne
Normálne prevádzkové podmienky
b Teplota okolia:
PHQHMDOHERURYQpƒ&
PHQHMDOHERURYQpƒ&SULHPHUQHSRþDVKRGtQ
YLDFDOHERURYQp±ƒ&
b Nadmorská výška
QLåãLHDOHERURYQp1000P
nad1000PMHSRWUHEQpDSOLNRYDĢNRHILFLHQWSURVtPNRQ]XOWXMWHVQDPL
b Slneþné åiarenie
QLHMHSRYROHQpVOQHþQpåLDUHQLH
b Okolité zneþistenie vzduchu
åLDGQHYêUDzQp]QHþLVWHQLHSUDFKRPG\PRPNRUR]tYQHDDOHERKRUĐDYp
SO\Q\SDU\DOHERVRĐ
b VlhkosĢ
SULHPHUQivOKNRVĢSRþDVKRGtQQLåãLDDOHERURYQi
SULHPHUQiYOKNRVĢSRþDV1PHVLDFDQLåãLDDOHERURYQi
SULHPHUQêWODNSiUSRþDVKRGtQQLåãtDOHERURYQêN3D
SULHPHUQêWODNSiUSRþDVPHVLDFDQLåãtDOHERURYQêN3D1,8N3D
3ULWêFKWRSRGPLHQNDFKP{åHSUtOHåLWRVWQHQDVWDĢNRQGHQ]RYDQLH.RQGHQ]RYDQLH
MHPRåQpRþDNiYDĢSULUêFKO\FK]PHQiFKWHSORW\SUL]YêãHQHMYOKNRVWL
=G{YRGXREPHG]HQLDQiVOHGNRYY\VRNHMYOKNRVWLDNRQGHQ]RYDQLDDNRRVODEHQLH
L]ROiFLHSURVtPGEDMWHQDRGSRU~þDQLDYVWDYHEQêFKSUiFDFKD]DEH]SHþWH
EXGRYHDOHERYSULHVWRUHGRVWDWRþQpYHWUDQLHDVSUiYQHXPLHVWQHQLH
Nároþné prevádzkové podmienky (prosím, konzultujte s nami).
20
AMTED398078EN.indd Sec:20
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Všeobecne
Normy
6NULQH60V~Y]KRGHVQDVOHGXM~FLPLQRUPDPLDSRåLDGDYNDPL
b IEC normy
62271-200
VysokonapäĢové spínacie a riadiace zariadenia. ýDVĢ200
Rozvádzaþe s kovovým krytom na striedavý prúd
a na menovité napätia nad 1 kV a aådo 52 kV vrátane.
62271-1
9\VRNRQDSlĢRYpVStQDFLHDULDGLDFH]DULDGHQLDýDVĢ
6SRORþQpãSHFLILNiFLH
60265-1
9\VRNRQDSlĢRYpVStQDþHýDVĢ6StQDþHSUHPHQRYLWp
napätia nad 1 kV do 52 kV.
62271-105
9\VRNRQDSlĢRYpVStQDFLHDULDGLDFH]DULDGHQLDýDVĢ
.RPELQiFLHVStQDþDDSRLVWLHNQDVWULHGDYêSU~G
60255
Elektrické relé.
62271-100
9\VRNRQDSlĢRYpVStQDFLHDULDGLDFH]DULDGHQLDýDVĢ
9\VRNRQDSlĢRYpY\StQDþHQDVWULHGDYêSU~G
62271-102
9\VRNRQDSlĢRYpVStQDFLHDULDGLDFH]DULDGHQLDýDVĢ
9\VRNRQDSlĢRYpRGSiMDþHDX]HPĖRYDFLHVStQDþHQDVWULHGDYêSU~G.
60044-1
3UtVWURMRYpWUDQVIRUPiWRU\ýDVĢ7UDQVIRUPiWRU\SU~GX
60044-2
3UtVWURMRYpWUDQVIRUPiWRU\ýDVĢ,QGXNWtYQHWUDQVIRUPiWRU\Qapätia.
60044-8
3UtVWURMRYpWUDQVIRUPiWRU\ýDVĢ(OHNWURQLFNpSU~GRYp
WUDQVIRUPiWRU\
61958
7RYiUHQVN\Y\UiEDQpY\VRNRQDSlĢRYpUR]YiG]DþH6\VWpP
indikácie prítomnosti napätia.
b UTE normy pre 24 kV
NFC 13.100
6SRWUHELWHĐVNpUR]YRGQHLQãWDORYDQpYRYQ~WULEXGRYDQDSiMDQp
]YHUHMQHMGLVWULEXþQHMVLHWHGUXKHMNDWHJyULH
NFC 13.200
3RåLDGDYN\QD91LQãWDOiFLH
NFC 64.130
VN odpínaþe pre menovité napätia nad 1 kV a menej ako 52 kV.
1)&2GSRMRYDþHDX]HPĖRYDþHQDVWULHGDYêSU~G
EDF poåiadavky pre 24 kV
HN 64-S-41
Kovové zapúzdrené spínacie a riadiace prístroje na striedavý prúd
pre napätie nad 1 kV do vrátane 24 kV.
HN 64-S-43 Elektricky nezávislé ovládacie mechanizmy
SUHRGStQDþH kV - 400 A.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:21
21
20/06/11 15:43
Hlavné charakteristiky
Všeobecne
1LåãLHXYHGHQpKRGQRW\SODWLDSUHSUDFRYQpWHSORW\RGƒ&GRƒ&
DSUHXPLHVWQHQLHYQDGPRUVNHMYêãNHGR 1000 m.
PE57150
Elektrické charakteristiky
Menovité napätie
Ur
kV
7,2
12
17,5
24
36
Izolaþná hladina
Izolácia
Ud
50/60 Hz, 1 min (kV e f.)
20
28
38
50
70
Oddelenie
Ud
50/60 Hz, 1 min (kV e f.)
23
32
45
60
80
Izolácia
Up
1,2/50 ȝs (kV max.)
60
75 (1)
95
125
170
Oddelenie
Up
1,2/50 ȝs (kV max.)
70
85
110
145
195
Transformátor naprázdno
A
16
Kábel naprázdno
A
31,5
50
400 - 630 -1250
630-1250
25
630 - 1250
1250
20 (3)
630 - 1250
16
630 - 1250
Vypínacia schopnosĢ
Menovitý prúd
Ir
A
.UiWNRGREêYêGUåQêSU~G
Ik/tk (2)
kA /1 s
=DStQDFLDVFKRSQRVĢ+]
Ima
kA
12,5
400 - 630 - 1250
62,5
630
630-1250
50
630
630
40
630
630
31,25
400 - 630
630
630
NA
Ma[imálna vypínacia schopnosĢ (Isc)
Skrine IM, IMC, IMB,
NSM-káble, NSM-prípojnice
A
630 - 800 (4)
QM, QMC, QMB
kA
25
PM
kA
25
CRM
kA
10
20
20
20
8
CRM s poistkami
kA
25
CVM
kA
6,3
NA
CVM s poistkami
kA
25
NA
NA
NA
Skrine s SF6 vypínaþom
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2
DM1-S
kA
kA
DM1-Z
DM2-W
kA
25
630-1250
20
630-1250
1250
25
630
NA
25
1250
NA
25
NA
1250
20
NA
630
Skrine s vákuovým vypínaþom
DMV-A, DMV-D, DMV-S
kA
25
630-1250
DMVL-A
kA
20
630
NA
NA
DMVL-D
kA
25
630
NA
NA: Nedostupný
(1) 60 kV max. pre jendotky CRM,
(2) 3 fázový,
(3) In 20 kA / 3 s, konzultujte s nami,
(4) In 800 A, konzultujte s nami.
22
AMTED398078EN.indd Sec:22
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Všeobecne
Hlavné charakteristiky
äivotnosĢ
Skrine
Mechanická åivotnosĢ
Elektrická åivotnosĢ
IEC 60265
1 000 operácií
trieda M1
IEC 62271-102
1 000 operácií
IEC 60265-1
100 vypnutí pri Ir,
úþinník = 0,7, trieda E3
Rollarc 400
IEC 60470
300 000 operácií
IEC 60470
100 000 vypnutí pri 320 A
300 000 vypnutí pri 250 A
Rollarc 400D
100 000 operácií
100 000 vypnutí pri 200 A
2GSRMRYDþ
IEC 62271-102
1 000 operácií
9iNXRYêVWêNDþ
IEC 60470
2 500 000 operácií
250 000 s mechanickým
blokovaním
Units IM, IMC, IMB, PM,
QM (5), QMC (5), QMB (5),
NSM-káble, NSM-prípojnice
CRM
CVM
2GSRMRYDþ
IEC 60470
250 000 vypnutí pri Ir
Skrine s SF6 vypínaþom
DM1-A,
DM1-D,
DM1-W,
DM1-Z,
DM1-S,
DM2
DM2-W
2GSRMRYDþ
IEC 62271-102
1 000 operácií
SF Y\StQDþ
IEC 62271-100
10 000 operácií
trieda M2
IEC 62271-100
30 vypnutí pri 12,5 kA pre 24 kV
25 vypnutí pri 25 kA pre 24 kV
40 vypnutí pri 16 kA pre 36 kV
15 vypnutí pri 25 kA pre 36 kV
10 000 vypnutí pri Ir,
úþinník = 0,7, trieda E2
2GStQDþ
IEC 60265
1 000 operácií
trieda M1
IEC 60265
100 vypnutí pri Ir,
úþinník = 0,7, trieda E3
Y\StQDþ(YROLV
IEC 62271-100
10 000 operácií
trieda M2
IEC 62271-102
1 000 operácií
IEC 62271-100
10 000 vypnutí pri Ir,
úþinník = 0,7, trieda E2
IEC 62271-100
10 000 operácií
trieda M2
IEC 62271-100
10 000 vypnutí pri Ir,
úþinník = 0,7, trieda E2
Skrine s vákuovým vypínaþom
DMV-A,
DMV-D,
DMV-S
DMVL-A
DMVL-D
2GSRMRYDþ
Y\StQDþ(YROLV
(5) 3RGĐDRGSRU~þDQt,(&WULY\SQXWLDSUL~þLQQtNX A SRG NV; A SRG NV; A SRG NV; A SRG NV.
OdolnosĢ voþi vnútornému oblúku (v súlade s IEC 62271-200)
b SM6 24 kV:
v štandardná: 12,5 kA 1 s, IAC: A-FL
v zvýšená: 16 kA 1 s, IAC: A-FLR & IAC: A-FL
b SM6 36 kV:
v štandardná: 16 kA 1 s, IAC: A-FL.
Protection inde[:
b triedy: PI (oddelenie priestorov),
b WULHGDVWUDW\QHSUHWUåLWRVWLQDSiMDQLD LSC2A
b MHGQRWN\YUR]YiG]DþRFK IP3X
b medzi zariadeniami: IP2XC
b VNULĖD IK08.
ElektromaJnetická kompatibilita:
b UHOpUi]RYiRGROQRVĢN9SRGĐDSRåLDGDYLHN,(&
b RGGLHO\VNUtĖ
v elektrické pole:
- útlm 40 dB pri 100 MHz,
- útlm 20 dB pri 200 MHz.
v magnetické pole: útlm 20 dB pod 30 MHz.
Teploty:
6NULQHPXVLDE\ĢXORåHQpDLQãWDORYDQpYVXFKêFKDEH]SUDãQêFKSULHVWRURFK
s minimálnymi výkyvmi teploty.
b pre skladovanie: od – 40°C do +70°C,
b pre prevádzku: od – 5°C do +40°C,
b ostatné teploty prosím, konzultujte s nami.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:23
23
20/06/11 15:43
Popis prefabrikovaných
skríň
Všeobecne
3(
Rozvádzaþe sú zloåené z 3 (*) polí a z 2 skríĖ, ktoré
sú oddelené kovovými alebo izolaþnými prepáåkami
Skrine s odpínaþom a poistkami
2
1
5
1 spínací prístroj: RGStQDþDX]HPĖRYDþ]DS~]GUHQêYQiGREHV6)
ktRUi VSĎĖa poåiadaYN\ na „tUYalH XtHVQHQé V\VtéP\”.
4
2 prípojnice: YãHWN\YURYQDNHMKRUL]RQWiOQHMURYLQHþRXPRåĖXMH
QHVNRUãLHUR]ãtUHQLHDSULSRMHQLHNH[LVWXM~FLP]DULDGHQLDP
3 pripojenie: GRVWXSQpVSUHGXSULSRMRYDQLHNYêYRGRYêPVYRUNiPRGStQDþD
DX]HPĖRYDþDVNULþD,0DOHERNVSRGQêPGUåLDNRPSRLVWLHN30D40
VNUtĖ 7RWRSROHMHWLHåY\EDYHQpX]HPĖRYDþRPSULSRMHQêPQDVSRGQHM
YêYRGRYHMVWUDQH91SRLVWLHN
3
4 ovládací mechanizmus: REVDKXMHV~þDVWLSRWUHEQpSUHRYOiGDQLHRGStQDþD
DX]HPĖRYDþDDV~þDVQHDNWLYXMHXND]RYDWHOHVWDYRY
5 þasĢ nízkeho napätia: LQãWDOiFLDVYRUNRYQtFDNMHLQãWDORYDQêPRWRURYê
SRKRQ11SRLVWN\DSRPRFQpNRPSDNWQpUHOp
9 pUípadH potUHE\ YlþãLHKo SULHVtoUX MH Poåné SULGaĢ pUídaYnê Uo]Yid]aþ na
VWUHFKXSRĐD
VoliteĐné: SURVtPSR]ULWHNDSLWROX&KDUDNWHULVWLN\IXQNþQêFKMHGQRWLHN
3(
(*) 2 polia pre 36 kV
Skrine s SF6 vypínaþmi
1 spínací prístroj: RGStQDþHDX]HPĖRYDþH]DS~]GUHQpYQiGREHV6)
ktRUi VSĎĖa poåiadaYN\ na „tUYalH XtHVQHQé V\VtéP\”.
2
1
5
4
3
2 prípojnice: YãHWN\YURYQDNHMKRUL]RQWiOQHMURYLQHþRXPRåĖXMH
QHVNRUãLHUR]ãtUHQLHDSULSRMHQLHNH[LVWXM~FLP]DULDGHQLDP
3 pripojenie a spínacie prístroje: GRVWXSQpVSUHGXSULSRMRYDQLHNYêYRGRYêP
VYRUNiPY\StQDþD
9SRQXNHV~GYDW\S\Y\StQDþRY
b 6)NRPELQRYDQêVHOHNWURQLFNêPUHOpDEHåQêPLVQtPDþPLVDOHEREH]
SRPRFQpKRQDSiMDQLD
b 6)VHW VDPRVWDWQêVHWVHOHNWURQLFNêPRFKUDQQêPV\VWpPRPDãSHFLiOQ\PL
VQtPDþPLEH]SRWUHE\SRPRFQpKRQDSiMDQLD
4 ovládací mechanizmus: REVDKXMHV~þDVWLSRWUHEQpSUHRYOiGDQLHRGStQDþD
Y\píQDþa a X]HPĖRYDþa a V~þDVQHDNWLYXMHXND]RYDWHOHVWDYRY
5 þasĢ nízkeho napätia: LQãWDOiFLDNRPSDNWQêFKUHOp6WDWLPD[DWHVWRYDFtFK
VYRUNRYêFKER[RY9 pUípadH potUHE\ YlþãLHKo SULHVtoUX MH Poåné SULGaĢ pUídaYnê
Uo]Yid]aþ naVWUHFKXSRĐD
4
24
AMTED398078EN.indd Sec:24
VoliteĐné: SURVtPSR]ULWHNDSLWROXÄ&KDUDNWHULVWLN\IXQNþQêFKMHGQRWLHN´
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Popis prefabrikovaných
skríň
Všeobecne
Skrine s vákuovým vypínaþom vpredu
3(
1 spínací prístroj: RGStQDþX]HPĖRYDþDY\StQDþ]DS~]GUHQêYQiGREH
V6)ktoUi sSĎĖa poåiadaYN\ na „tUYalH XtHsQHné V\stéP\”.
2
1
2 prípojnice: YãHWN\YURYQDNHMKRUL]RQWiOQHMURYLQHþRXPRåĖXMH
QHVNRUãLHUR]ãtUHQLHDSULSRMHQLHNH[LVWXM~FLP]DULDGHQLDP
5
3 pripojenie a spínacie prístroje: GRVWXSQpVSUHGXSULSRMRYDQLHNYêYRGRYêP
VYRUNiPY\StQDþD
b (YROLVSUtVWURMVSRMHQêVHOHNWURQLFNêPUHOpDãWDQGDUGQêPLVQtPDþPL
VDOHEREH]SRPRFQpKR]GURMD
4
4 ovládací mechanizmus: REVDKXMHV~þDVWLSRWUHEQpSUHRYOiGDQLHRGStQDþD
Y\pínaþa a X]HPĖRYDþa a V~þDVQHDNWLYXMHXND]RYDWHOHVWDYRY
3
5 þasĢ nízkeho napätia: LQãWDOiFLDNRPSDNWQêFKUHOp9,3DER[WHVWRYDFtFK
VYRULHN 9 pUípadH potUHE\ YlþãLHKo SULHstoUX MH Poåné SULdaĢ pUídaYnê Uo]Yid]aþ na
VWUHFKXSRĐD
VoliteĐné: SURVtPSR]ULWHNDSLWROX&KDUDNWHULVWLN\IXQNþQêFKMHGQRWLHN
Skrine s vákuovým vypínaþom na výšku
1 spínací prístroj: RGStQDþX]HPĖRYDþDY\StQDþ]DS~]GUHQêYQiGREH
3(
V6)ktoUi sSĎĖa poåiadaYN\ na „tUYalH XtHsQHné V\stéP\”.
2 prípojnice: YãHWN\YURYQDNHMKRUL]RQWiOQHMURYLQHþRXPRåĖXMH
QHVNRUãLHUR]ãtUHQLHDSULSRMHQLHNH[LVWXM~FLP]DULDGHQLDP
5
3 pripojenie a spínacie prístroje: GRVWXSQpVSUHGXSULSRMRYDQLHNYêYRGRYêP
VYRUNiPY\StQDþD
b (YROLVSUtVWURMVSRMHQêVHOHNWURQLFNêPUHOpDãWDQGDUGQêPLVQtPDþPL
VDOHEREH]SRPRFQpKR]GURMD
4
4 ovládací mechanizmus: REVDKXMHV~þDVWLSRWUHEQpSUHRYOiGDQLHRGStQDþD
2
1
Y\pínaþa a X]HPĖRYDþa a V~þDVQHDNWLYXMHXND]RYDWHOHVWDYRY
5 þasĢ nízkeho napätia: LQãWDOiFLDNRPSDNWQêFKUHOp9,3DER[WHVWRYDFtFK
VYRULHN9 pUípadH potUHE\ MH Poåné SULdaĢ pUídaYnê Uo]Yid]aþ na stUiHãkX.
3
VoliteĐné: SURVtPSR]ULWHNDSLWROX&KDUDNWHULVWLN\IXQNþQêFKMHGQRWLHN
Skrine so stýkaþom
1 spínací prístroj: RGStQDþX]HPĖRYDþDY\StQDþ]DS~]GUHQêYQiGREH
V6)ktoUi sSĎĖa poåiadaYN\ na „tUYalH XtHsQHné V\stéP\”.
3(
2 prípojnice: YãHWN\YURYQDNHMKRUL]RQWiOQHMURYLQHþRXPRåĖXMH
QHVNRUãLHUR]ãtUHQLHDSULSRMHQLHNH[LVWXM~FLP]DULDGHQLDP
2
1
5
4
3 pripojenie a spínacie prístroje: GRVWXSQpVSUHGX
7RWRSROHMHWLHåY\EDYHQpX]HPĖRYDþRPSULSRMHQêPQDYêYRGRYpVYRUN\
6WêNDþHMHPRåQpY\EDYLĢSRLVWNDPL
-HPRåQpSRXåLĢ W\S\
b 5 VPDJQHWLFNêPSULGUåDQtP
b 5' VPHFKDQLFNêPSULGUåDQtP
b YiNXRYpVPDJQHWLFNêPSULGUåDQtP
b YiNXRYpVPHFKDQLFNRX]iSDGNRX
4 ovládací mechanizmus: REVDKXMHV~þDVWLSRWUHEQpSUHRYOiGDQLHRGStQDþD
VWêNDþDY\StQDþDDX]HPĖRYDþDDDNWLYXMHXND]RYDWHOHVWDYRY
3
5 þasĢ nízkeho napätia: LQãWDOiFLDNRPSDNWQêFKUHOpDER[WHVWRYDFtFK
VYRULHN9 pUípadH potUHE\ MH Poåné SULdaĢ pUídaYnê Uo]Yid]aþ na stUiHãkX.
VoliteĐné: SURVtPSR]ULWHNDSLWROX&KDUDNWHULVWLN\IXQNþQêFKMHGQRWLHN
4
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:25
25
20/06/11 15:43
Popis jednotlivých častí skríň
61007N
DE53507
Všeobecne
ýasĢ prípojníc
DE53508
61006N
7ULL]RORYDQp]EHUQLFHV~PRQWRYDQpV~EHåQH3ULSRMHQLHVDY\NRQiYD
YKRUQHMþDVWLUR]YiG]DþDSRPRFRXVNUXWLHNVGHIOHNWRURPSRĐD
0HQRYLWêSU~G - 630 - 1250 A.
ýasĢ spínacieho zariadenia do 24 kV
7iWRþDVĢMHRGGHOHQiRGþDVWLSUtSRMQtF DSUtYRGRYSURVWUHGQtFWYRP
]DS~]GUHQLDRGStQDþDRGSRMRYDþDDX]HPĖRYDþD
DE53509
ýasĢ pripojenia a spínacieho zariadenia
DE53510
SF6 DYiNXRYêY\StQDþ
umiestnený na výšku
.iEOHV~SULSRMHQp
b NVYRUNiPVStQDþD
b NVSRGQêPGUåLDNRPSRLVWLHN
b DOHERNSULSRMRYDFtPSUiSRUFRPY\StQDþD
.iEOHP{åXPDĢQDVOHGRYQp]DNRQþHQLD
b ]DVWXGHQDQDOLVRYDQpNRQFRYN\SUHNiEOHVRVXFKRXL]ROiFLRX
3UHEHåQpY\EDYHQLHMHPD[LPiOQ\SRYROHQêSULHUH]NiEORY
b 630 mm2 alebo 2 [ mm2SUH$SUtYRG\DOHERYêYRG\
b mm2 alebo 2 [ mm2SUHSUtYRG\DOHERYêYRG\RG$
b 95 mm2SUHWUDQVIRUPiWRURYpVNULQHYUiWDQHSRLVWLHN
3UH]LVWHQLHSULHUH]RYSUHNDåGpSROHLSR]ULWHVLNDSLWROXFKDUDNWHULVWLN\IXQNþQêFK
MHGQRWLHN3UHGYVWXSRPGRVNUtĖPXVtE\ĢX]HPĖRYDþ]RSQXWê=PHQãHQi
KĎENDVNUtĖXĐDKþXMHSULSRMHQLHYãHWNêFKIi]
6YRUNRYQLFDNWRUiMHV~þDVĢRXGHIOHNWRUDSRĐDXPRåĖXMHXPLHVWQHQLHDXSHYQHQLH
NiEORYpKRRNDMHGQRXUXNRX
9iNXRYêY\StQDþ
umiestnený na výšku
26
AMTED398078EN.indd Sec:26
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Popis jednotlivých častí skríň
ýasĢ s ovládacím mechanizmom
61008N
DE53511
Všeobecne
ýHOQêNU\WREVDKXMHU{]QHSUHYi]NRYpIXQNFLHSUH
b RGStQDþDX]HPĖRYDþ
b RGSRMRYDþH
b Y\StQDþ
b VWêNDþ
DLQGLNiWRUQDSlWLD
DRþDVWiVRYOiGDFtPiPHFKDQL]PDPiMHPRånêSUtVWXSDMNHćVúNiEOH
DSUtSRMniFHSRdQDSlWtPniHMHSRWUHEnpRGSRMHQiHUR]YRGnH.
8PRåĖXMHWLHåMHGQRGXFK~LQãWDOiFLXYLVLDFLFK]iPNRYEORNRYDQtDãWDQGDUGQpKR
11SUtVOXãHQVWYDSRPRFQpNRQWDNW\Y\StQDFLHMHGQRWN\PRWRU\DSRG
NízkonapäĢová þasĢ ovládania
a monitorinJu pre 24 kV
8PRåĖXMHGRVNULQHLQãWDORYDĢQt]NRQDSlĢRYpVStQDFLHSUtVWURMHSRVN\WXM~FH
RFKUDQXRYOiGDQLH]REUD]RYDQLHVWDYXDSUHQRVLQIRUPiFLt
7iWRþDVĢP{åHPDĢWULSUHYHGHQLDþHOQêNU\WþDVĢSUHSULSRMHQLHDUR]YiG]Dþ
A - NN kryt:XPRåĖXMHYHĐPLMHGQRGXFKRLQãWDORYDĢ
QQSUtVOXãHQVWYRQDSULQGLNDþQpWODþLGOiRYOiGDFLH
WODþLGOiRFKUDQQpUHOp
&HONRYiYêãNDUR]YiG]DþDMHSRWRP1600PP
DE53512
C11RYOiGDFLDþDVĢ
K=2050PP
PE57153
A11NU\W B11þDVĢSULSRMHQLD
K=1600PP K=1690PP
C
B
A
B - NN þasĢ pre pripojenie a rozvádzaþ:
XPRåĖXMHLQãWDORYDĢYlþãLQXQQSUYNRY
VPRåQRVĢRXPRQWiåH6HSDP VpULH DOHER
&HONRYiYêãNDUR]YiG]DþDMHSRWRP1690PP
C - NN ovládacia þasĢ:SRXåtYDVDYSUtSDGHSRWUHE\
YlþãLHKRQQSUtVOXãHQVWYDDOHERDNMHKRKĎEND
SUHVDKXMHPPĆDOHMSUHNRPSOH[Qp]DULDGHQLD
DNR6HSDPVpULDPHQLþH]iVNRN\DMHGQRWN\
GLDĐNRYpKRRYOiGDQLDUHJXODþQpWUDQVIRUPiWRU\DOHER
WUDQVIRUPiWRU\GYRMiWêPVHNQXQGiURP.
&HONRYiYêãNDUR]YiG]DþDMHSRWRP2050PP
VRYãHWNêFKSUtSDGRFKMHSUtVWXSNWRPXWR
SUtVOXãHnVWYXPRånêDMNHćVúNiEOHDSUtSRMniFH
SRdQDSlWtPniHMHSRWUHEnpRGSRMHQiHUR]YRGnH.
NízkonapäĢová þasĢ ovládania
a monitorinJu pre 36 kV
A - NN kryt:XPRåĖXMHYHĐPLMHGQRGXFKRLQãWDORYDĢ
QQSUtVOXãHQVWYRQDSULQGLNDþQpWODþLGOiRYOiGDFLH
WODþLGOiRFKUDQQpUHOp
&HONRYiYêãNDUR]YiG]DþDMHSRWRP2250PP
AB
DE59695
PE58270
ANNNU\W
K=2250PP
B - NN ovládacia þasĢ:
Qt]NRQDSlĢRYpSUtVOXãHQVWYRDOHERWRNWRUpKRKĎEND
SUHVDKXMHPPĆDOHMSUHNRPSOH[Qp]DULDGHQLD
DNR6HSDPVpULDPHQLþH]iVNRN\DMHGQRWN\
GLDĐNRYpKRRYOiGDQLDUHJXODþQpWUDQVIRUPiWRU\
DOHERWUDQVIRUPiWRU\GYRMiWêPVHNXQGiURP
VRYãHWNêFKSUtSDGRFKMHSUtVWXSNWRPXWR
SUtVOXãHnVWYXPRånêDMNHćVúNiEOHDSUtSRMniFH
SRdQDSlWtPniHMHSRWUHEnpRGSRMHQiHUR]YRGnH.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:27
1500
1615
27
20/06/11 15:43
Bezpečnosť osôb
Všeobecne
Spínacie zariadenia
61010N
Odpínaþ, odpojovaþ alebo uzemĖovaþ
b PlynotesnosĢ
7ULRWRþQpNRQWDNW\V~XPLHVWQHQpYX]DYUHWHMQiGREHSRGWODNRPK3D
EDUSUHN9DK3DEDUSUHN97iWRVSĎĖDSRåLDGDYN\
QDÄWUYDOHXWHVQHQpV\VWpP\´SULþRPWHVQRVĢMHYåG\WHVWRYDQiYRYêUREQRP
]iYRGHDSHUFHQWRMHSRþDVURNRYSUHYiG]N\QHWHVQRVWLMHQLåãLHDNR
b Prevádzková bezpeþnosĢ
v RGStQDþP{åHE\ĢYMHGQHM]WURFKSRO{K Ä]DSQXWê´ ÄY\SQXWê´DOHER
ÄX]HPQHQê´þtPSULURG]HQHY]iMRPQHEORNXMHNRQWDNW\DY\OXþXMHPRåQRVĢ
FK\EQHMSUHYiG]N\3RK\ERWRþQêFKNRQWDNWRYMHY\NRQiYDQêUêFKO\PVStQDFtP
PHFKDQL]PRPDQH]iYLVtRGUêFKORVWLDNFLHREVOXK\
v ]DULDGHQLHNRPELQXMHIXQNFLXVStQDþDDRGStQDþD
v X]HPĖRYDþXPLHVWQHQêY6)Pi]DStQDFLXVNUDWRY~VFKRSQRVĢYV~ODGH
VQRUPDPL
v QiKRGQêSUHWODNMHY\SXVWHQêRWYRUHQtPEH]SHþQRVWQpKRSUHWODNRYpKRYHQWLOX
FH]NWRUêVDSUHE\WRþQêSO\QY\SXVWtGR]DGQHMþDVWLMHGQRWN\PLPRSULHVWRU
SUHYiG]N\
07
3(
2GStQDþSUHN9
2GStQDþSUHN9
.RQWDNW]DSQXWê
.RQWDNWY\SQXWê
.RQWDNWX]HPQHQê
b Bez vplyvu na okolité prostredie
v þDVWLV~QDYUKQXWpSUHRSWLPiOQHGLVWULEXRYDQLHHOHNWULFNpKRSRĐD
v NRYRYêREDOVNULQHRGROiYDDJUHVtYQHPXSURVWUHGLXD]DEH]SHþXMH
GRNRQDO~RFKUDQXSURWLGRW\NXåLYHMþDVWLDMSRþDVSUHYiG]N\
61011N
Stýkaþe Rollarc 400 a 400D
b PlynotesnosĢ
7ULIi]\V~XPLHVWQHQpYX]DYUHWHMQiGREHSRGWODNRPK3DEDUX
6SĎĖDSRåLDGDYN\QDÄWUYDOHXWHVQHQpV\VWpP\´SULþRPWHVQRVĢMHYåG\
WHVWRYDQiYRYêUREQRP]iYRGH
'(
b BezpeþnosĢ prevádzky
1iKRGQêSUHWODNMHY\SXVWHQêRWYRUHQtPEH]SHþQRVWQpKRSUHWODNRYpKRYHQWLOX
6WêNDþ5ROODUF
.RQWDNW\]RSQXWp
28
AMTED398078EN.indd Sec:28
+ODYQpNRQWDNW\
+RUHQLHREO~ND
.RQWDNW\UR]RSQXWp
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Bezpečnosť osôb
Všeobecne
Spínacie zariadenia
61012N
SF6 vypínaþ: SF1
b PlynotesnosĢ
9\StQDþ 6)PiWULVDPRVWDWQpNRPRU\SUHNDåGêSyOVSRMHQpVRVStQDFtP
PHFKDQL]PRP.DåGêSyOMHVRYãHWNêPLDNWtYQ\PLNRPSRQHQWDPLXPLHVWQHQê
YX]DYUHWHMQiGREHVUHODWtYQ\PWODNRP K3D EDUX pre 24 kV a K3D
EDUXSUHN96SĎĖDSRåLDGDYN\QDÄWUYDOHXWHVQHQpV\VWpP\´SULþRP
WHVQRVĢMHYåG\WHVWRYDQiYRYêUREQRP]iYRGH
'(
b BezpeþnosĢ prevádzky
1iKRGQêSUHWODNMHY\SXVWHQêRWYRUHQtPEH]SHþQRVWQpKRSUHWODNRYpKRYHQWLOX
1
9\StQDþ6)
.RQWDNW\]RSQXWp
3(
9\StQDþ(YROLV
+ODYQpNRQWDNW\
+RUHQLHREO~ND
.RQWDNW\
UR]RSQXWp
Vákuový vypínaþ: Evolis
b TesnosĢ vákua
9\StQDþ(YROLVPiWULVDPRVWDWQpNRPRU\SUHNDåGêSyOVSRMHQpVRVStQDFtP
PHFKDQL]PRP.DåGêSyOMHVRYãHWNêPLDNWtYQ\PLNRPSRQHQWDPLXPLHVWQHQê
YX]DYUHWHMQiGREHVYiNXRPNWRUpKRWHVQRVĢMHV\VWHPDWLFN\WHVWRYDQi
YRYêUREQRP]iYRGH
b BezpeþnosĢ prevádzky
Vo YiNXRYRP Y\SíQDþL S{VREí SR]GĎå osi kontaktRY magnetLFNp SROH.
7HQWRSRVWXSURYQRPHUQHUR]ORåtS{VREHQLHHQHUJLHREO~ND
7R]DLVWtRSWLPiOQHUR]ORåHQLHHQHUJLHSRFHORPNRPSDNWQRPSRYUFKX
DSUHGFKiG]DY]QLNXORNiOQ\FKSUHKULDW\FKPLHVW
Výhody tejto technolóJie:
v ]MHGQRGXãHQêSULQFtSYiNXRYpKRY\StQDþDVY\VRNRXVSRĐDKOLYRVĢRX
v Qt]N\UR]SW\OHQHUJLHREO~NDYRY\StQDþL
v efeNWtYneY\XåtYanie kontaktoYEH]opotUHEHQLD pri opakoYanomY\pínaní
v YêUD]Qp]QtåHQLHHQHUJLHSRWUHEQHMSUHRYOiGDQLH
(YROLVSUHYHGHQLH
QDYêãNX
Vákuový stýkaþ
3(
b TesnosĢ vákua
9iNXRYêVWêNDþPiWULVDPRVWDWQpNRPRU\SUHNDåGêSyOVSRMHQpVRVStQDFtP
PHFKDQL]PRP.DåGêSyOMHVRYãHWNêPLDNWtYQ\PLNRPSRQHQWDPLXPLHVWQHQê
YX]DYUHWHMQiGREHVYiNXRPNWRUpKRWHVQRVĢMHV\VWHPDWLFN\WHVWRYDQi
YRYêUREQRP]iYRGH
9iNXRYêVWêNDþ
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:29
29
20/06/11 15:43
Všeobecne
Bezpečnosť osôb
Ovládací mechanizmus
1
SpoĐahlivý ovládací mechanizmus
b Indikátor stavu prístroja:
8PLHVWQHQpSULDPRQDSRK\EOLY~KULDGHĐWDNåHSRGiYDMHGQR]QDþQ~LQIRUPiFLX
RSRORKHNRQWDNWRYSUtORKDQRUP\ IEC b Ovládacia páka:
-HY\EDYHQiWOPLDFLPDQWLUHIOH[QêPPHFKDQL]PRPNWRUê]DEUiQtQHFKFHQpPX
RSlWRYQpPXY\SQXWLXSUtVWURMDSR]DSQXWtRGStQDþDDOHERX]HPĖRYDþD
b Blokovanie:
0RåQRVĢSRXåLĢMHGHQDåWULYLVLDFH]iPN\NWRUpXPRåĖXM~EORNRYDĢ
vSUtVWXSNRYOiGDFLHPXPHFKDQL]PXRGStQDþDDOHERY\StQDþD
vSUtVWXSNRYOiGDFLHPXKULDGHĐXX]HPĖRYDþD
vRYOiGDQLHWODþLGODY\StQDFHMFLHYN\
-ednoduché a Đahké spínanie
3(
0HFKDQFNpDHOHNWULFNpRYOiGDQLHV~YHGĐDVHEDQDþHOQRPSDQHOLVSRORþQH
soVFKpPRX]obra]XM~FRX stav prtVWURMa ]DSQXWêY\SQXWêX]emnenê
b Zapnutie: ovOiGDFie prYN\Vú vybavené rêFhlo pôsobiaFim meFhani]mom
QH]iYLVOêP na UêFKORVti SRK\EX RSHUitora. V sptQDFtFK ]DULDGHQLDFK nie MH
aNXPXORvDQiåiadna energia oNrem energie pre sptnanie.
Pri odptQDþRFK s poistNDPL MH vyptQDFtPHFKDQL]PXV natLDKQXtê v RNDPLKX
]RSQXtiaNontaNWov.
b Vypnutie: Y\SQXWLHVDY\NRQiYDWêPLVWêPDNþQêPPHFKDQL]PRPOHQ
YRSDþQRPVPHUH
3ULY\StQDþRFKDNRPELQiFLLRGStQDþDVSRLVWNDPLMHY\SQXWLHRYOiGDQp
v WODþLGORP
v SRUXFKRX
b Uzemnenie: ]DSQXWLHDY\SQXWLHNRQWDNWRYX]HPĖRYDþDY\NRQiYDVDPRVWDWQê
PHFKDQL]PXV. PrtstXS N tRPXto PHFKDQL]PX MH EORNRYDQê NU\tomNtRUê MH
moåné otvoriĢlen aNMHodptnaþY\SQXWêYopaþom prtpade MH prtVWXS bloNovanê.
ViditHĐQRVĢ KODYQêFK NRQtaktRY YROLtHĐQp)
ViditeĐnosĢ hlavných kontaktov (moånosĢ pre 24 kV)
3(
3RORKDKODYQêFKNRQWDNWRYMHMDVQHYLGLWHĐQi]SUHGQHMVWUDQ\SUtVWURMDFH]
RNLHQNR.
Indikátor tlaku plynu (moånosĢ pre 24 kV)
$MNHćV~VStQDFLH]DULDGHQLD60XWHVQHQpD]DSX]GUHQpD]DStQDFtDY\StQDFt
SURFHVSUHELDKDSUL3DUHODWtYQHKRWODNX6)SUHNRQWUROXYQ~WUQpKR
WODNXYiPRGSRU~þDPHSUHGSUHGDMRPDOHERXåQDPLHVWHSUHYiG]N\LQãWDORYDĢ
WODNRYêVStQDþDOHERDQDOyJRYêWODNRPHU
7RWRSUtVOXãHQVWYRVDLQãWDOXMHQDVStQDFLH]DULDGHQLHEH]YiåQHKR]iVDKXMH
WHSORWQHNRPSHQ]RYDQpDNRPSDWLELOQpVPRåQRVĢRXYLGLWHĐQRVWLKODYQêFK
NRQWDNWRYSRGĐDSRåLDGDYLHN
3(
Indikátor napätia
V ]DULDGHQtsú LQãtalovDQpNRQWURON\VLQGLNiWRURPSUtWRPQRVWLQDSlWLD93,6
YV~ODGHVQRUPRX,(&NWRUpXPRåĖXM~NRQWUROXSUtWRPQRVWL
QHSUtWRPQRVWLnapätia na NiEORFh.
30
AMTED398078EN.indd Sec:30
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Všeobecne
Bezpečnosť osôb
Ochana voči vnútronému oblúku
Norma IEC 62271-200, príloha A
stanoví spôsob pre skúšanie spínacej
techniky v kovovom zapúzdrení
pri existencii vnútorných oblúkov.
&LHĐRPWHMWRVN~ãN\MHXNi]DĢ
åHREVOXKDVWRMDFDSUHGUR]YRGQRX
VNULĖRXQHEXGHRKUR]HQiYSO\YRP
vnútorných oblúkov.
3UH]DLVWHQLHEH]SHþQRVWLRV{EMHQXWQp]DEH]SHþLĢþRQDMY\ããLXPRåQ~
~URYHĖRFKUDQ\SUHREPHG]HQLH~þLQNRYYQ~WRUQpKRREO~NDSRXåLWtP
b odvetUivacích systpPRv, ktRUp sPHUXMú plyny smerom k hornej alebo dolnej
þasti rozviGzaþa, aby zamedzili pretlakX rozviGzaþa v prípade vznikX
vnútRUQpKR oblúka vo vnútri skríĖ,
b XVPHUQHQtPDRGYHGHQtPKRU~FLFKSO\QRYGRYRQNDMãtFKSULHVWRURYNGH
QHP{åHG{MVĢNRKUR]HQLXREVOXK\
b SRXåLWtPQHKRUĐDYêFKPDWHULiORYYVNULQLDFK
b zosilnených plechov.
Následne:
Rozvádzaþe SM6 poskytujú vysokú úroveĖ bezpeþnosti
b Architektúra skríĖ:
v RGGHOHQpUR]YiG]DþH
DE59732
b TechnolóJie:
v HOHNWURWHFKQLFNp modelovanie elektrických polí,
v PHFKDQLFNpþDVWLVDY\UiEDM~QD]iNODGH&$'V\VWpPRY
b Pouåitie spoĐahlivých komponentov:
v YêEHUPDWHULiORY
v X]HPĖRYDþVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX
b
v
v
v
Inštalácia rozvádzaþa SM6 24 kV na stenu s dolným
odvetraním 12.5 kA 1 s and 16 kA 1 s, IAC: A-FL:
3-stranná ochrana proti vnútornému oblúku
Prístroje zaisĢujúce bezpeþnú prevádzku:
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLDQDþHOQRPSDQHOL
VSRĐDKOLYpY]iMRPQpEORNRYDQLH
X]DP\NDQLHSRPRFRXYLVLDFLFK]iPNRYDNĐ~þRY
OdolnosĢ polí voþi vnútornému oblúku
DE59733
b dostupné sú 2 verzie pre 24 kV:
v ]iNODGQiYHU]LD 12,5 kA 1 s, ,$& A-FL,
v YHU]LDVR]RVLOQHQRXRFKUDQRXSURWLYQ~WURQpPX
REO~NX 16 kA 1 s, ,$& A-FL DOHER,$&$)/5
b dostupná je 1 verzia pre 36 kV:
v 16 kA 1 s, ,$& A-FL.
SM6 - vnútorný oblúk
(v súlade s IEC 62271-200 príloha A)
Inštalácia rozvádzaþa SM6 24 kV v strede miestnosti
s dolným odvetraním 16 kA 1 s, IAC: A-FLR:
4-stranná ochrana proti vnútornému oblúku
9HU]LD60Y~WURQêREO~N~VSHãQHSUHãODYãHWNêPLSRWUHEQêPLVN~ãNDPLSRGĐD
normy IEC 62271-200 (5 DNFHSWDþQêFKNULWpULt
3RXåLWpPDWHULiO\Y\KRYXM~SRGPLHQNDPXYDåRYDQêPSULQiYUKX60
7HSHOQiDPHFKDQLFNiHQHUJLDY\WYRUHQiYQ~WRUQêPREO~NRPMHGRNRQDOH
DEVRUERYDQiUR]YiG]DþRP
2EVOXKDVWRMDFDSUHGUR]YiG]DþRP60YþDVHY]QLNXYQ~WURQHMSRUXFK\
QHEXGH]DVLDKQXWiQiVOHGNDPLREO~ND
SM6 ponúka viacero moåností inštalácie rozvádzaþa
štandardnej alebo posilnenej verzie voþi vnútornému oblúku
'(
b Pre 24 a 36 kV 3-stranná ochrana proti oblúku IAC: A-FL, 12,5 kA 1 s, 16 kA 1 s
3UHUR]YiG]Dþ60XPLHVWQHQêQDVWHQXSUtVWXSN]DGQHMVWUDQHUR]YiG]DþD
QLHMHPRåQêRFKUDQDYRþLYQ~WURQpPXREO~NX]WURFKVWUiQMHGRVWDWRþQi
b Pre 24 kV 4-stranná ochrana proti oblúku IAC: A-FLR, 16 kA 1 s
3UHUR]YiG]Dþ60XPLHVWQHQêYVWUHGHPLHVWQRVWLMHQHY\KQXWQiVWUDQi
ochrana voþi vnútRUQpPX oblúkX z dôvRGX ochrany obsOXKy pohyEXM~cej sa okolo
rozviGzaþa.
Inštalácia rozvádzaþa SM6 24 kV v strede miestnosti
s dolným odvetraním 16 kA 1 s, IAC: A-FLR:
4-stranná ochrana proti vnútornému oblúku
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:31
b Sp{sob odvetrania:
]iYLVtQDVWDYHEQêFKSUiFDFK
v Pre 24 kV horné odvetranie
9êãNDVWURSXPXVtE\ĢY\ããLDDOHERURYQiPP
v Pre 24 kV dolné odvetranie
3RWUHEQpV~VWDYHEQpSUiFHSUHY\WYRUHQLHGRVWDWRþQpKRSULHVWRUX
v Pre 36 kV dolné odvetranie
3RWUHEQpV~VWDYHEQpSUiFHSUHY\WYRUHQLHGRVWDWRþQpKRSULHVWRUX
31
20/06/11 15:43
Diaľkové ovládanie VN sietí
Všeobecne
PE15074
Easergy T200 S
Easergy T200 S je zjednodušená ovládacia jednotka sekundárnych VN rozvodní
SUHGLVWULEXþQpVLHWHNWRUiXPRåĖXMHGLDĐNRYpRYOiGDQLHMHGQpKRDOHERGYRFK
91Y\StQDþRY76YHU]LDMHGQRWN\7,MHLQWHJURYDQiGR11UR]YiG]DþD
VNULQH60
8PRåĖXMHRYOiGDĢRGStQDþH-HXUþHQiSUHGLDĐNRYpRYOiGDFLHDSOLNiFLH
]iVNRNRYD]iORåQêFKJHQHUiWRURYVStQDQêFKYVNULQL160
1
PE15079
(DVHUJ\76SUHN9UR]KUDQLHSUHGLDĐNRYpRYOiGDQLH
Y11UR]YiG]DþL
Easergy T200 I SUHGVWDYXMHPXOWLIXQNþQpUR]KUDQLHW\SXÄSOXJDQGSOD\³REVDKXjúce
YãHWN\IXQNþQpMHGQRWN\SRWUHEQpSUHGLDĐNRYpULDGHQLHDRYOiGDQLH91UR]YRGQt
b získavanie rôznych typov inIRUPácií: stav kontaktovsníPaþe porúch hodnoty
prúdovDWć
b SUHQRV]DStQDFtFKDY\StQDFtFKSRYHORY
b YêPHQDLQIRUPiFLtVULDGLDFLPFHQWURP
6SRĐDKOLYRVĢ a SRXåitHĐQRVĢ systpPu EDVHUJy T2006 obzvlášĢ SRþDs YêSDGNov
sietezabezpeþuje þinnoVĢ rozvádzaþa v kaådoP okDPLKu. ďDhko sa nastavuje
a ovláda.
Funkþná jednotka urþená pre vysokonapäĢové aplikácie
(DVHUJ\76MHLQãWDORYDQêYQt]NRQDSlĢRYRPUR]YiG]DþLSROt160
GLDĐNRYpRYOiGDQLHMHGQpKRDOHERGYRFKY\StQDþRY
(DVHUJ\]YOiãĢSRGSRUXMHPRåQRVWLSUHStQDQLDPHG]LGYRPDY\StQDþPL
-HGQRGXFKêSDQHOSUHORNiOQHULDGHQLHHOHNWULFNpKRRYOiGDQLD ORNiOQHGLDĐNRYp
spínanie) a pre zobrazenie stavu spínacieho zariadenia.
2EVDKXMHGHWHNWRUSRUXFKRYpKRSU~GXQDGSU~GD]HPQiSRUXFKDVGHWHNFLRX
~URYQtQDVWDYLWHĐQêFKNDQiOSRNDQiOHKRGQRW\SU~GXDGRE\WUYDQLD
-ednoduché pripojenie a bezpeþnosĢ
PE15078
2YOiGDFLHSUtND]\=iORåQê]GURM
,QWHJURYDQêYQt]NRQDSlĢRYRPUR]YiG]DþL91SRĐDMHSULSUDYHQêSUHSULSRMHQLH
NVYRUNiPSUH]EHUGiW
(DVHUJ\76Y\KRYHOQLHNRĐNêPQiURþQêPWHVWRPQDRGROQRVĢYRþL91
HOHNWULFNpPXUXãHQLX=iORåQê]GURM]DEH]SHþXMHQHSUHWUåLW~SUHYiG]NX
SUHHOHNWULFNpSUtVWURMHPRWRURYêSRKRQD91VStQDFtSUtVWURM
3U~GRYpWUDQVIRUPiWRU\V~SUHXĐDKþHQLHPRQWiåHGHOHQp
Kompatibilita so všetkými SCADA systémami pre diaĐkové
ovládanie
(DVHUJ\76SRGSRUXMHQDVOHGRYQpQRUP\DSURWRNRO\
0RGEXV DPN3.0 ~URYHĖ 2 a ,(& 870-5-101.
Štandardy prenosu dát: 56 56 3671 )6. ))6.
*60*356
2VWDWQpV\VWpP\V~GRVWXSQpQDSRåLDGDQLHY\VLHODþSULMtPDþUiGLRIUHNYHQFLH
nie je k dispozícii.
'HOHQp37
Detektory prítomnosti napätia pre funkciu NSM
PE57787
VD23SRVN\WXMHSUHVQpLQIRUPiFLHRSUtWRPQRVWLDOHERDEVHQFLLQDSlWLD
9VSRMHQtVQDSlĢRYêPLYêVWXSPL93,6VD9'ãWDQGDUGQHSRXåtYD
SULNULWLFNêFKDEH]SHþQRVWQêFKDSOLiFLiFK
VD23
5{]QHPRåQRVWLGHWHNRYDQLDSUtWRPQRVWLQDSlWLD
b )1D]Y\ãNRYpQDSlWLH9999
b )1DOHER))QDSlWLH999DOHER888
b )1DOHER))DOHER]Y\ãNRYpQDSlWLH9998889
9'P{åH]REUD]RYDĢQDSlWLH91VLHWHYSUHYiG]NRYpKRQDSlWLDDNWLYRYDĢ
UHOpRYêYêVWXS5SUHPRQLWRURYDQLHVWUDW\QDSlWLDQDIi]HDDNWLYRYDĢUHOpRYê
YêVWXS5SUHPRQLWRURYDQLHSUtWRPQRVWLQDSlWLDQDIi]H
b 3RPRFQpQDSiMDQLHRGGR9GF
b 0RQWiåNRPSDNWQê',1WYDULQãWDORYDQêQDWRLVWpPLHVWRDNRLQGLNiWRU
SRUXFKRYpKRPLHVWDWYDU',1LQWHJURYDQêYSUtVWURMLVYRUNRYQLFDVSULSRMHQtP
93,6QDSlĢRYêFKYêVWXSRY
b Kompatibilný so všetkými uzemĖovaþmi neutrálu.
.
32
AMTED398078EN.indd Sec:32
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Diaľkové ovládanie VN sietí
Všeobecne
PE56311
Easergy T200 I: rozhranie pre diaĐkové
ovládanie VN sietí
Funkþná jednotka navrhnutá pre vn sieĢ
PE56422
PE56421
(DVHUJ\7,SUHGVWDYXMHPXOWLIXQNþQpUR]KUDQLHW\SXÄSOXJDQGSOD\³
REVDKXM~FHYãHWN\IXQNþQpMHGQRWN\SRWUHEQpSUHGLDĐNRYpULDGHQLHDRYOiGDQLH
UR]YiG]DþD60
b ]tVNDYDQLHU{]Q\FKW\SRYLQIRUPiFLtVWDYNRQWDNWRYVQtPDþHSRU~FKKRGQRW\
SU~GRYDWć
b SUHQRV]DStQDFtFKDY\StQDFtFKSRYHORY
b YêPHQDLQIRUPiFLtVULDGLDFLPFHQWURP
6SRĐDKOLYRVĢDSRXåLWHĐQRVĢV\VWpPX(DVHUJ\7,RE]YOiãĢSRþDVYêSDGNRY
VLHWH]DEH]SHþXMHþLQQRVĢUR]YiG]DþDYNDåGRPRNDPLKXďDKNRVDQDVWDYXMH
DRYOiGD
0RQLWRULQJDRYOiGDQLH
Záruka prevádzky vn rozvádzaþa
PE56824
PE56423
=iORåQê]GURMQDSiMDQLD
b -HGQRWND(DVHUJ\7,MHXUþHQiQDSULSRMHQLHSULDPRNYQUR]YiG]DþX
EH]SRWUHEy]YOiãWQHKRNRQYHUWRUD
b 0iMHGQRGXFKêSUHGQêSDQHOSUHPLHVWQHRYOiGDQLHþRXPRåĖXMHRYOiGDQLH
PHFKDQL]PRYHOHNWULFNpKRSRKRQXSUHStQDþSUHPLHVWQHGLDĐNRYpRYOiGDQLH
D]REUD]HQLHLQIRUPiFLtRVWDYHVStQDFtFKSUYNRY
b 0iLQWHJURYDQêV\VWpP]LVĢRYDQLDSRUXFKRYpKRSU~GXYRYQVLHWLQDGSU~G
D]HPQpVSRMHQLHVMHGQRWOLYêPLERGPLQDVWDYHQLDNWRUpVDGDM~NRQILJXURYDĢ
NDQiOSRNDQiOLKRGQRWDSU~GXDWUYDQLHSRUXFKRYpKRSU~GX
=iORåQê]GURMQDSiMDQLD
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:33
1H]DPHQLWHĐQpNRQHNWRU\
b -HGQRWND(DVHUJ\7,ERODSRGUREHQiPQRKêPWHVWRPRGROQRVWLSURWLYQ
HOHNWULFNpPXQDPiKDQLX
b 1DSiMaFt]GURj jednRtky Easergy T200 I a mRtRURvpKR SRKRQu vn sptnaþa je
]iORKRYDQýtDNåe je ]DLsteni VSRĐDKOLYRVĢ SUHYiG]Ny pR GREu QLHNRĐNêFK KRdtn
i v prtpade výpadku SRPRFQpKR QDSiMDQLa.
b Pripravený na zapojenie
v (DVHUJ\7,VDGRGiYDVRVDGRXNWRUiXĐDKþXMHSULSRMHQLHPRWRURYêFK
PHFKDQL]PRYD]KURPDåćXMHPHUDQLD
v NRQHNWRU\VNULQHGLDĐNRYpKRRYOiGDQLDV~QH]DPHQLWHĐQpDE\VDSUHGLãOR
FK\EiPSRþDVLQãWDOiFLHDOHER]iVDKRYSUL~GUåEH
v SU~GRYpVQtPDþHV~GHOHQpSUHXĐDKþHQLHLFKLQãWDOiFLH
v SUDFXMHVPRWRURYêPLMHGQRWNDPLQD9GFD9GF
33
20/06/11 15:43
Indikátory poruchy
Easergy Flair je komplexný
rad indikátorov poruchy pre
podzemné siete.
,QGLNiWRUSRUXFKRYêFKþDVWtSRG]HPQêFK91VLHWt(DVHUJ\MHUDGSURGXNWRY
prispôsobený pre všetky uzemnené siete s neutrálom: izolované, uzemnené
cez impedanciu a priamo uzemnené.
b (DVHUJ\)ODLU'''9EH]SRWUHE\QDSiMDQLDPDM~/&'GLVSOHM
VUR]PHUPL',1SUHLQãWDOiFLXGR91SRĐD
b (DVHUJ\)ODLUDV~YREDOHSUHQiVWHQQ~PRQWiåSUH91UR]YRGQp
stanice alebo pre NN V~þDVti a potUHEXM~ externé napájanie s moånoVĢou zálohy.
b (DVHUJ\)ODLU&VNRPXQLNiFLRXPiIXQNFLHUR]ãtUHQpKRPHUDQLD
DPRåQRVWLGLDĐNRYHMNRPXQLNiFLH UiGLR GSM, R7& a pod.
Easergy Flair
21D - 22D - 23DV
Pouåitie
3RG]HPQp91VLHWHRWYRUHQpVOXþN\L]RORYDQp
s impedanciou a priamo uzemnené siete
Inštalácia
Zapustené
Závesné
Závesné
Napájanie
Samonapájacie
alebo dvoj. nap.
230 9ac
alebo batéria
230 9ac
Detekcia poruchy
)i]DIi]D DIi]D]HPSUH 3 rady
,QGLNDþQiNRQWUROND
/&' displej
Indikácia
PE57155
PE57921
PE57154
PE57922
Všeobecne
279 - 219
Meranie
3U~G
IUHNYHQFLD
Komunikácia
6&$'A rozhranie
suchým kontaktom
200C
6&$'A rozhranie
suchým kontaktom
,QGLNDþQiNRQWUROND
PRåQRVĢ
3U~GQDSlWLH
výkon
9]GLDOHQiNRPUiGLR
PSTN, GSM, DSRG
Easergy Flair 21D - 22D - 23DV
.DåGpSROH60RVDKXMH)ODLU')ODLU'D)ODLU'9
b Indikátory vysokej úrovne
v LQGLNRYDQLHSRU~FKIi]DIi]DDIi]D]HP
v LQGLNiFLDSRUXFKRYHMIi]\
v NRPSDWLELOQêVRFKUDQQêPLSUtVWURMPL99191UR]YRGQt
b -asný a úplný displej
v ]REUD]XMHSRUXFKRY~Ii]XSUL]HPQHMSRUXFKH
v zobrazuje nastavenia,
v ]REUD]XMHPHQRYLWêSU~GYUiWDQHåLDGDQHMãSLþN\DIUHNYHQFLH
b Bezúdråbový.
Flair 21D
Flair 22D
Flair 23DV
b
b
b
b EDWpULD
b H[WHUQp
Napájanie
Bez napájania
Dvojité napájanie
Zobrazenie nastavení
Nastavenia skratRYpKRSU~GX
b
b
b
Nastavenia zemnej poruchy
b
b
b
3RWYUGHQLHEH]SU~GX
b
b
b
5HVHWSRQiYUDWHSU~GX
b
b
b
b
b
///
///
5HVHWþDVRYDþD
Poruchová fáza a merania
3RUXFKRYiIi]D
///
0HQRYLWêSU~G
b
b
b
âSLþNDåLDGDQpKR SU~GX
500 Hz
b
500 Hz
b
=Y\ãNRYêSU~G
b
b
)UHNYHQFLD91VLHWH
34
AMTED398078EN.indd Sec:34
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Ampérmeter
b Na špiþke technológie, Amp 21D je
vhodný pre RYOiGDQLHY\VRNRQDSlĢRYêFK
sietí.
b Bez potreby napájania, ]DEH]SHþXMH
permanentné zobrazovanie prúdov.
b Kompaktný s DIN tvarom,
SULURG]HQHSDVXMHGR91UR]YiG]DþRY
b âetrný k nákladom, Y\XåtYD37
SUHLQGLNRYDQLHSRUXFKRYHMþDVWL
b Výkonný, ]REUD]XMHIi]RYê
a maximálny prúd.
Funkcie
3(
Všeobecne
b =REUD]HQLHSU~GXIi] I1 , I2 , I3. 5R]VDK 3 A Då 800 A.
b =REUD]HQLHPD[LPiOQHKRSU~GXIi] I1 , I2 , I3. 5R]VDK 3 A Då 800 A.
Sp{sob zobrazenia
b
v
b
v
v
v
6WiOH]REUD]HQLHPHQRYLWpKRSU~GX
SO\QXOpSUHStQDQLH]REUD]HQLH)))
Maximeter
]REUD]HQLHPD[LPHWUDXUþHQêPWODþLGORP
SO\QXOpSUHStQDQLH]REUD]HQLHIi] M1, M2, M3.
UHVHWYãHWNêFKPD[LPHWURYVWODþHQtPGYRFKWODþLGLHO
Zostava
Malý rozvádzaþ
b DIN IRUPiW 93 x 45 mm.
b -HGQRGXFKiDEH]SHþQiPRQWiå
b 3ULSRMHQLHQDVYRUNRYQLFH
Technické údaje
Aplikácia
DE58404
)UHNYHQFLD
Menovitý prúd
Meranie
Rozsah
Reset maximetra
Napájanie
Bez napájania
Batéria
3RPRFQpQDSiMDQLH
Zobrazenie
Amp 21D
/
/
Minimálny prúd
)i]RYêSU~G
3UHVQRVĢ,$
5XþQHQDSUtVWURML
=SU~GRYêFKWUDQVIRUPiWRURY
> 3A
Då$
± 5%, ± 2 A
Áno
3U~G!$
Nie
Nie
Displej
3U~GIi]\
0D[LPHWHUSUHNDåG~Ii]X
þtVOLFH/&'
ÈQRUR]OtãHQLH$
Áno
37QDIi]H
3 GHOHQp37
Test
Áno
,(&
,(&~URYHĖ
,(& 3UHYiG]NRYiWHSORWD
Teplota skladovania
6RĐQiKPOD
(&
,(& ,]ROiFLD N9
Rázová vlna 20 N9
– ƒ& Då + ƒ&
– ƒ& Då + ƒ&
200 h
9LEUiFLH 10 Då 500 +] 2 g
.U\WLH,3
Snímaþe
Ostatné
/
Charakteristiky
'LHOHNWULFNp
ElektromagnetLFNp
3(
50 Hz a 0 Hz
.OLPDWLFNp
0HFKDQLFNp
Rad SM6 obsahuje ampérmeter Amp 21D
vo všetkých prívodných poliach a poliach
SRLVWNDRGStQDþ
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:35
35
20/06/11 15:43
Popis ovládacích/monitorovacích
a ochranných funkcií
Všeobecne
Výberová tabuľka Sepam pre všetky
aplikácie
Rad ochranných a meracích relé Sepam
MHXUþHQêSUHSUHYiG]NXVWURMRY
a elektrických rozvodní v priemyselných
DUR]YRGQêFKVLHĢDFKQDYãHWNêFK
QDSlĢRYêFKKODGLQiFK
Ponúka kompletné, jednoduché
DVSRĐDKOLYpULHãHQLHGHOHQpGRVNXStQ
b Sepam séria 10,
b Sepam séria 20,
b Sepam séria 40,
b Sepam séria 80.
Rad prispôsobený pre vaše aplikácie
b Ochrana rozvodní (prívodov, vývodov a prípojníc).
b Ochrana transformátorov.
b Ochrana motorov a generátorov.
-ednoduchosĢ
Jednoduchá inštalácia
b ďahká a kompaktná jednotka.
b 9ROLWHĐQpPRGXO\LQãWDORYDQpQD',1OLãWHSULSRMHQpSUHGIDEULNRYDQêPLNiEODPL
b Jednoduché ovládanie aãiroké moånosti parametrov a softvér pre nastavenie
RFKUiQSUHY\XåLWLHYãHWNêFKPRåQRVWt6HSDPX
Jednoduché ovládanie
b Intuitívne ovládanie s priamym prístupom k informáciám.
b /RNiOQHSUHYiG]NRYpLQIRUPiFLHYXåtYDWHĐVNRPMD]\NX
Series 10
Séria 20
b
b
Séria 40
Ochrany
Prúd
Napätie
Frekvencia
Ostatné
b
b
b
Fázový
a zemný
nadprúd
Porucha
Y\StQDþD
b
b
b
b
b
Odpojenie
kvôli rýchlosti
zmeny
frekvencie
b
b
b
b
b
b
Priama
zemná
porucha
Priama
zemná
porucha
a nadprúd
S41, S43
S42
Aplikácie
Rozvodne
Prípojnice
Transformátor
Motor
Generátor
Kondenzátor
10A, 10B
S20
S24
S40
B21
10A, 10B
T20
M20
T24
B22
T40
T42
M41
G40
Charakteristiky
Logické vstupy
Logické výstupy
7HSORWQpVQtPDþH
Prúd
Kanál
4
0 Då 10
0 Då 10
0 Då 10
7
4 Då 8
4 Då 8
4 Då 8
0 Då 8
0 Då 8
0 Då 16
3 I + Io
3 I + Io
Napätie
LPCT (1)
.RPXQLNDþQêSRUW
IEC61850 Protokol
Ovládanie Matrix (2)
3 I + Io
3V + Vo
b
1
Logický editor vzorcov
3V, 2U + Vo
b
1 Då 2
1 Då 2
1 Då 2
b
b
b
b
b
b
b
Logipam (3)
Iné
3DPlĢRYiNDUWD
s nastaveniami
=iORåQiEDWpULD
Lítiová batéria
48 hodín
(1) LPCT: nízkoodberový prúdový transformátor v súlade s normou IEC 60044-8, (LPCT - low-power current transformer).
(2) Kontrolná matica pre jednoduché priradenie informácií z funkcií ochrany, ovládania a monitorovania.
(3) Logipam jazyk ladder (programovacie prostredie PC) pre poskytnutie všetkých moåQRVWtIXQNFLt6HSDPXVpULH
36
AMTED398078EN.indd Sec:36
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Popis ovládacích/monitorovacích
a ochranných funkcií
Všeobecne
Výberová tabuľka Sepam pre všetky
aplikácie
Presné meranie a podrobná diagnostika
b Meranie všetkých potrebných elektrických hodnôt.
b Monitorovanie stavu spínacieho prístroja: snímaþov a vypínacieho obvodu, stav
mechanického vypínacieho zariadenia.
b Záznam rušení.
b Samodiagnostika Sepamu a „watchdog”.
Flexibilita a vývoj
b 9\OHSãHQêYROLWHĐQêPLPRGXOPLSUHXGUåDQLHNURNXVYDãRXLQãWDOiFLRX
b 0RåQRVĢGRSOQHQLDYROLWHĐQêFKPRGXORYNHG\NRĐYHNMHWRSRWUHEQp
b -HGQRGXFKpSULSRMHQLHSUHY\NRQDQLHQDVWDYHQtD~GUåE\
Séria 80
M
b
b
b
S80
B80
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Priama
zemná
porucha
Priama
zemná
porucha
a nadprúd
Odpojenie
z dôvodu
rýchlej zmeny
frekvencie
Diferencia
Diferencia
transformátora strojov
a transformátorstroj
S81
S82
T81
M81
T82
b
b
b
b
b
b
b
b
b
NapäĢova a frekvenþná
ochrana pre 2 sady
prípojníc
Nesymetria
kondenzátorov
S84
B83
G82
T87
M88
G88
M87
G87
C86
0 Då 42
0 Då 42
0 Då 42
0 Då 42
5 Då 23
5 Då 23
5 Då 23
5 Då 23
0 Då 16
0 Då 16
0 Då 16
0 Då 16
3 I + 2 x Io
2 x 3 I + 2 x Io
3 I + Io
2 x 3 I + 2 x Io
3V + Vo
3V + Vo
2 x 3V + 2 x Vo
3V + Vo
b
b
b
b
2 Då 4
2 Då 4
2 Då 4
2 Då 4
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Lítiová batéria
Lítiová batéria
Lítiová batéria
Lítiová batéria
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:37
37
20/06/11 15:43
Popis ovládacích/monitorovacích
a ochranných funkcií
Všeobecne
PE57159
Relé VIP 35 pre ochranu transformátora
Integrované v poliach DM1-S a DMV-S pre SM6 24 kV
VIP 35 je nezávislé relé bez pomocného napájania a je napájané prostredníctvom
prúdových transformátorov a aktivujúce cievku Mitop.
9,3SRVN\WXMHRFKUDQXYRþLQDGSU~GRYêPD]HPQêPSRUXFKiP
Nadprúdová ochrana
b Ii]RYiRFKUDQDSUDFXMHVþDVRYRQH]iYLVORXFKDUDNWHULVWLNRXVQiEHKRP
od 1,2 násobku nastaveného prúdu (Is).
Zemná ochrana
b zemná ochrana pracuje na princípe merania zbytkového prúdu daného súþWom
sekundárnych prúdov na sníPDþRFK. Hodnota prúdu sa sníma prístrojom CRc,
s rozsahom 8 A aå$
b zemná ochrana pracuje s inverznou charakteristikou, kde sa nastavuje hodnota
SU~GXDþDVRYpKRRQHVNRUHQLD
Nastavenie relé VIP 35
Is:SUHYiG]NRYêSU~GVDQDVWDYXMHSULDPRSRGĐDSRåLDGDYLHNYêNRQXWUDQVIRUPiWRUD
a menovitého napätia.
Io:]HPQêSU~GVDQDVWDYXMHY]KĐDGRPQDSDUDPHWUHVLHWH
VIP 35
Nastavenia prevádzkového prúdu Is pre VIP 35
Menovité
napätie(kV)
Výkon transformátora (kVA)
50
75
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300
3
3,3
10
15
20
25
36
45
55
68
80
115
140
170
200
10
15
18
22
28
36
45
56
70
90
115
140
200
4,2
8
12
15
18
22
28
36
45
55
70
90
115
140
200
5,5
8*
8
12
15
18
22
28
36
45
55
68
90
115
140
170
6
8*
8*
10
12
18
20
25
36
45
55
68
80
115
140
170
200
6,6
8*
8*
10
12
15
18
22
28
36
45
56
70
90
115
140
200
10
8*
8*
8*
8
10
12
15
20
25
30
37
55
68
80
115
140
170
200
11
8*
8*
8*
8*
10
12
15
18
22
28
36
45
55
68
90
115
140
170
13,8
8*
8*
8*
8*
8
10
12
15
18
22
28
36
45
55
68
90
115
140
170
15
8*
8*
8*
8*
8*
8
10
15
18
20
25
36
45
55
68
80
115
140
170
20
8*
8*
8*
8*
8*
8*
8
10
12
15
20
25
30
37
55
68
80
115
140
170
200
22
8*
8*
8*
8*
8*
8*
8
10
12
15
18
22
28
36
45
55
68
90
115
140
170
200
* Skratová ochrana, nie nadprúdová ochrana
PE57160
Ochranné relé VIP 300 LL
Integrované v poliach DM1-S a DMV-S pre SM6 24 kV
VIP 300 SRVN\WXMHRFKUDQXYRþLQDGSU~GRYêPD]HPQêPSRUXFKiP
9RĐEDY\StQDFHMFKDUDNWHULVWLN\DãLURNpPRåQRVWLQDVWDYHQtXPRåĖXM~GRVLDKQXWLH
rôznych typov nastavení selektivity.
VIP 300 je nezávislé relé bez pomocného napájania a je napájané prostredníctvom
prúdových transformátorov a aktivujúce cievku Mitop.
VIP 300 LL
Nadprúdová ochrana
b Ii]RYiRFKUDQDPiPRåQRVĢQDVWDYHQLDGYRFKQH]iYLVOêFKSULHEHKRY
v $NRVSRGQêSUDKQDVWDYHQLDP{åHE\Ģ]YROHQiLQYHU]QiDOHERþDVRYRQH]iYLVOi
FKDUDNWHULVLWNDýDVRYRQH]iYLVOpFKDUDNWHULVWLN\V~YV~ODGHV,(& 60255-3.
.GLVSR]tFLLV~FKDUDNWHULVWLN\LQYHU]QpYHĐPLLQYHU]QpDH[WUpPQHLQYHU]Qp
v +RUQêSUDKQDVWDYHQLDMHLQYHU]QiþDVRYRQH]iYLVOiFKDUDNWHULVWLND
Zemná ochrana
b zemná ochrana pracuje na princípe merania zbytkového prúdu daného súþWom
VHNXQGiUQ\FKSU~GRYQDVQtPDþRFKHodnota prúdu sa sníma prístrojom
&5D;VUR]VDKRPDå$D;Då$DOHERFH]&5E;VUR]VDKRP
63 Då 312 A a ; 250 A Då 1250 A.
b SRGREQHDNRQDGSU~GRYiRFKUDQDPiDM]HPQiRFKUDQDPRåQRVĢQDVWDYHQLD
GYRFK~URYQtRFKUDQ\NWRUpV~RGVHEDQH]iYLVOHQDVWDYLWHĐQp
Signalizácia
b GYHVLJQiON\]REUD]XM~SUtþLQXY\SQXWLDIi]DDOHER]HP
2VWiYDM~DNWLYRYDQpDåGRSUHUXãHQLDQDSiMDQLDUHOp
b dva LED indikátory (fáza a zem) signalizujú dosiahnutie spodného nastavenia
DVSXVWHQLHþDVRYpKRRQHVNRUHQLD
38
AMTED398078EN.indd Sec:38
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Popis ovládacích/monitorovacích
a ochranných funkcií
Všeobecne
Sepam séria 10 so snímaþmi CRa/CRb
pre ochranu transformátora
Integrované v poli DM1-S pre SM6 24 kV so snímaþmi CRa a CRb a v poli
DM1-A pre SM6 36 kV s normálnymi PT
Sepam séria 10 monitoruje fázový a/alebo zemný poruchový prúd.
Dve verzie a šírok:
b 10B: SepDPVpULD%RFKUDQDSURWLSUHĢDåHQLXPHG]LIi]RYêP
a zemným poruchám.
b 10A: SepDPVpULD$SRVN\WXMHURYQDNpIXQFNLHDNRYHU]LD%DOHQDY\ãH
VNRPXQLNDþQêPSRUWRPYLDFYVWXSRYDYêVWXSRYSUtGDYQ~RFKUDQX
a funkcie monitorovania.
Sepam séria 10
Nastavenie Sepam série 10 pre DM1-S 24 kV
Is: SUHYiG]NRYêSU~GVDQDVWDYXMHSULDPRSRGĐDSRåLDGDYLHNYêNRQXWUDQVIRUPiWRUD
a menovitého napätia.
Io: zHPQêSU~GVDQDVWDYXMHY]KĐDGRPQDSDUDPHWUHVLHWH
Nastavenia prevádzkového prúdu Is
Výkon transformátora (kVA)
Menovité
napätie (kV) 50
75
100
125
160
3
3,3
19
24
31
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3000
38
48
61
77
96
121
154
192
241
308
385
481
577
3500
28
35
44
55
70
87
110
140
175
219
280
350
437
525
22
27
34
43
55
69
87
110
137
172
220
275
344
412
481
5,5
21
26
33
42
52
66
84
105
131
168
210
262
315
367
6
19
4,2
6,6
22
24
30
38
48
61
77
96
120
154
192
241
289
337
22
28
35
44
55
70
87
109
140
175
219
262
306
10
23
29
36
46
58
72
92
115
144
173
202
11
21
26
33
42
52
66
84
105
131
157
184
13,8
21
26
33
42
52
67
84
105
126
146
15
19
24
31
38
48
62
77
96
115
135
20
23
29
36
46
58
72
87
101
22
21
26
33
42
52
66
79
92
7\SVQtPDþD
CRa 200/1
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:39
CRb 1250/1
39
20/06/11 15:43
Popis ovládacích/monitorovacích
a ochranných funkcií
Všeobecne
Prúdové snímaþe pre VIP 35 a VIP 300LL
a Sepam sériu 10 pre 24 kV
HmotnosĢ Prevodový
(kg)
pomer
Trieda presnosti
CRa
Rozmery (mm)
Vonkajší Vnútorný Hrúbka
Ø
Ø
(bez
uchytenia)
143,5
81
37,5
2.18
1/200
CRb
143,5
1.26
1/1250
± 2% od 10 A do 100 A
=iĢDåȍ (kal. x 1)
± 1% od 100 A do 1600 A
± 1% od 10 A do 10 kA =iĢDåȍ (kal. x 4)
± 1% od 10 A do 11 kA
=iĢDåȍ (kal. x 1)
Typ
CRc
143,5
81
81
37,5
37,5
2
S1-S2: 1/200
± 1 % od 10 A do 25 kA =iĢDåȍ (kal. x 4)
S1-S2:
=iĢDåȍ
± 5% od 10 A do 80 A
± 2,5 % od 80 A do 600 A
S1-S3:
± 2% od 20 A do 2200 A
VIP 300LL Sepam 10
b
b
b
b
b
DE58402
S1-S3: 1/500
VIP 35
CRa, CRb, CRc SU~GRYpVQtPDþH
Všeobecný výber ochrán
Typ ochrany
Trojfázová nadprúdová
Nadprúd zero-sequence
Priamy prúd zero-sequence
Podpätie
Prepätie
7HSHOQpSUHĢDåHQLH
Ochrana zero sequence
Negatívny prúd
Dlhý rozbeh a blokovanie rotora
0D[LPiOQ\SRþHWVSXVWHQt
Jednofázový podprúd
Komunikácia
Kód
Ochrana
Sepam
séria 10
50 - 51
b
50N - 51N b
67N
27
59
49
b
59N
46
51LR
66
37
b
séria 20
b
b
b
b
b
b
b
b
séria 40
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
séria 80
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
VIP
35
b (2)
b (3)
300
b (1)
b (1)
(1)9\StQDFLHNULYN\'7(,6,9,D5,
(2),QYHU]QiNULYNDYKRGQiSUHRFKUDQXWUDQVIRUPiWRURY
(3) 9\StQDFLDNULYND'7
40
AMTED398078EN.indd Sec:40
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
LPCT ochranný reťazec
Všeobecne
LPCT snímaþe sú prúdové snímaþe s napäĢovým výstupom
v súlade s normou IEC 60044-8 (LoZ PoZer Current Transformer).
6QtPDþHV~XUþHQpSUHPHUDQLHPHQRYLWpKRSU~GXRG$GR$
VSUHYRGRYêPSRPHURP100A/mV.
âtandardné
aplikácie
PE88012
PE57172
Snímače TLP130, CLP2
a ochrany
Sepam série 20, série 40, série 80
Ochrany Sepam séria 20, séria 40, séria 80 tvoria základ ochranného
reĢazca LPCT.
6HSDPVpULDVpULDVpULD80SRVN\WXMHQDVOHGXM~FHIXQNFLH
b PHUDQLHIi]RYpKRSU~GXPHUDQpKRVQtPDþPLLPCT
b Y\XåtYDQLHPHUDQtSUHIXQNFLHRFKUDQ\
b Y\SQXWLHY\StQDþDYSUtSDGHSRUXFK\
Výhody
Sepam séria 20
b Jednotný ochranný reĢazec s rovnakými snímaþmi merajúcimi
prúd od 5 A do 630
A
b -HGQRGXFKiLQãWDOiFLDDLPSOHPHQWiFLD
v LQãWDOiFLDVQtPDþRYLPCT
7/37/3D7/3VDLQãWDOXM~RNROR91NiEOD
&/3MHLQãWDORYDQêQD91REYRG
v /3&7SULSRMHQêSULDPRQD6HSDPVpULHVpULHVpULH
v SUtVOXãHQVWYRSUHRWHVWRYDQLHRFKUDQQpKRUHĢD]FD/3&7LQMHNWRYDQtP
VHNXQGiUQHKRSU~GX
b LPCTVUDG
)XQNFLHPHUDQLDDRFKUDQ\/3&TJDUDQWXM~SUHVQRVĢDåSRVNUDWRYê
SU~G
3RXåLWLHUDGXLPCT
v RG$GR$]RKĐDGĖXM~FRFKêONXVS{VREHQ~WULHGRXSUHVQRVWL
v RG$GRN$]RKĐDGĖXM~FRFKêONXVS{VREHQ~WULHGRXSUHVQRVWL3
PE88011
Nároþné
aplikácie
DE58405EN
Sepam séria 40
PE88010
Rozšírené
aplikácie
Sepam séria 80
Chyba prevodu
7ULHGDRFKUDQ\3
7ULHGDPHUDQLD
A
5
20
100
1000
1250
2000
3000
31500
40000
50000
MT11325
b Optimalizované integrované funkcie:
v PHUDQLHIi]RYpKRPHQRYLWpKRSU~GXRG$QDVWDYHQpKRPLNURVStQDþRP
v PRQLWRULQJVQtPDþRY/3&76HSDPRPVpULHVpULHVpULHGHWHNFLD
VWUDW\Ii]\
Pripojenia
1 LPCT snímaþe, Y\EDYHQpWLHQHQêPNiEORPV5-NRQHNWRURPSUHSULSRMHQLH
SULDPRGRNDUW\
3
2 Ochranné relé Sepam séria 20, séria 40, séria 80.
3 Rozhranie karty,NWRUpSULVS{VREXMHQDSlWLHGRGiYDQpVQtPDþPL/3&7
VPHQRYLWêPSU~GRPQDVWDYHQêPPLNURVStQDþRP
v &&$NDUWDSUHVpULX
v &&$NDUWDSUHVpULH20a40.
Test a injektovanie
4 CCA613 diaĐkový testovací konektor, ]DSXVWHQiPRQWiåYþHOQRPSOHFKX
SRĐDY\EDYHQiPNiEORmSUHSULSRMHQiHNWHVWNRQHNWRUX &&$
SLQ
6XE'
9êVWXS
9VWXS
5 ACE917 rozhranie pre injektovanie,SRXåtYDVDQDWHVWRYDQLHRFKUDQQpKR
UHĢD]FD/3&7VRãWDQGDUGQêPLQMHNWRURP
6 âtandardný 1A injektor.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:41
41
20/06/11 15:43
Diaľkový web monitoring
Všeobecne
DE58407
Popis
b EGX300 je zariadenie na základe ethernetu poskytujúce jednoduchý prenos
PHG]LHWKHUQHWVLHĢDPLDSUtVWURMPLYSUHYiG]NHDNRRFKUDQQpUHOp6HSDP
b (*;MHPRåQpSRXåLĢDNRMHGQRGXFKpULHãHQLHPRQLWRULQJXFH]ZHENWRUp
SRVN\WXMH]REUD]HQLH~GDMRYYUHiOQRPþDVHXFKRYiYDQLH~GDMRYWUHQG\
DMHGQRGXFK~NRQWUROXSUtVWURMRYYSUHYiG]NH
b 6NULQH '0VY\StQDþPLVR6HSDPRPDMHGQRX(*;QDUR]YiG]DþSRVN\WQH
GLDĐNRYêPRQLWRULQJFH]LQWHUQHW
b (WKHUQHWNRQHNWRU5-QDSUHGQHMþDVWLUR]YiG]DþDNWRUêMHSULDPR
SUtVWXSQê]þHODPRåQRVĢ
3UHLQWHJURYDQLHPRåQRVWLGLDĐNRYpKRZHEPRQLWRULQJXLQêFK60 NRQILJXUiFLt
VRVWDWQêPLSUtVWURMPLDOHER6HSDPSRQXNRXSURVtPNRQ]XOWXMWHVYDãLP
ORNiOQ\P]iVWXSFRP6FKQHLGHU Electric.
SM6 GLDĐkový web monitoring
VPRåQRVĢRXSULSRMHQLDQDLQWHUQHW]þHOD
Výber ponuky
7iWRWDEXĐND]REUD]XMHU{]QHSRQXN\60N9SROtVSULHP\VHOQêPGLDĐNRYêP
WHE Remote 0RQLWRULQJ V\VWpPRP
Poskytujúce moånosti
Okamåikové odþítanie
=REUD]HQLHDXWRPDWLFN\REQRYRYDQêFK~GDMRY
Sumár obvodu
=REUD]HQLHHIHNWtYQHKRSU~GXIi]RYêSULHPHU$þLQQê
YêNRQN:~þLQQtNVWDYY\StQDþDDNMHSRXåLWHĐQê
a pod.
Menovitý prúd sumár
=REUD]HQLHHIHNWtYQ\FKKRGQ{WNDåGHMIi]\
Y
$
SUHYãHWN\REYRG\
Výkon sumár
=REUD]HQLHDNWXiOQHKRåLDGDQpKRN:ãSLþNRYpKRåLDGDQpKR
N:DþDVDGiWXP]i]QDPRY
Typ poĐa
DM1-A DM9L-A
DM1-D
6NULĖDVY\StQDþRPDGYRPDRGStQDþPLVYêYRGRPGRSUDYDGRĐDYD
DM2
DM1-W
DM1-Z
Typická konfigurácia
.ZHEVHUYHUXSRWUHEXMHWHSULSRMLĢOHQMHGHQY\StQDþDP{åHWHPRQLWRURYDĢFHOê
UR]YiG]Dþ
DE59215EN
äiadaný prúd sumár
=REUD]HQLHSULHPHUQêFKåLDGDQêFKKRGQ{WSU~GRYYNDåGHM
Ii]HSUHYãHWN\REYRG\$
Popis
6NULĖDVY\StQDþRPDMHGQêPRGStQDþRP
6NULĖDVY\StQDþRPDMHGQêPRGStQDþRPVYêYRGRPGRSUDYDGRĐDYD
6NULĖDVYêVXYQêPY\StQDþRPDMHGQêPRGStQDþRP
6NULĖDVYêVXYQêPY\StQDþRPDMHGQêPRGStQDþRP
VYêYRGRPGRSUDYDGRĐDYD
,QWUDQHW(WKHUQHW 7&3,3
EGX300
3689GF
0RGEXVVpULRYiOLQND Energiu sumár
=REUD]HQLHHQHUJLHN:KMDORYHMHQHUJLHNYDUK
DþDVDGiWXP]i]QDPRY
Okamåité þítanie všetkých zariadení
Záznam historických údajov, energie a trendy
=REUD]HQLHDXWRPDWLFN\REQRYRYDQêFKPHUDQêFKKRGQ{W
YãHWNêFKNRPXQLNRYDQêFK]DULDGHQt
6HSDP
6HSDP
6HSDP
Zobrazenie logov
*UDILFNpDOHRWDEXĐNRYp]REUD]HQLH~GDMRYVþDVRP
Exportuje údaje do tabuĐky
8PRåĖXMH export ~GDMRY do tDEXĐN\ Y EHåQRP formáte.
EGX300
6HSDP
(1) 5RYQDNêNiEHO CCR301 SUH RS 485 a PSU 24 V DC
42
AMTED398078EN.indd Sec:42
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Obsah
Výber funkþných skríĖ
Pripojenie k sieti
,VWHQLHVRGStQDþRPDSRLVWNDPL
,VWHQLHVWêNDþRP
,VWHQLH6)Y\StQDþRP
,VWHQLHYiNXRYêY\StQDþRP
91PHUDQLH
Spojky
Ostatné funkcie
6\VWpPDXWRPDWLFNpKR]iVNRNXSUHN9
6\VWpPDXWRPDWLFNpKR]iVNRNXSUHN9
Systémy automatického záskoku
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:43
45
45
46
48
50
53
55
57
59
60
62
6MHGQRWNRX160SUHN9
S jednotkou NSM pre 36 kV
6SRMND]EHUQt%7$SUHN9DN9
61
61
63
64
DiaĐkové ovládanie a monitorovanie sietí
65
Ovládacie mechanizmy
66
Príslušenstvo
69
Prúdové transformátory pre 24 kV
71
Prúdové transformátory pre 36 kV
73
NapäĢové transformátory pre 24 kV
74
NapäĢové transformátory pre 36 kV
76
Ochrana motorov
77
Ochrana transformátorov
78
Blokovania
80
43
20/06/11 15:43
44
AMTED398078EN.indd Sec:44
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
IM
2GStQDþ
IMC
2GStQDþ
DE53519
IMB
2GStQDþsX]HPĖRYDþRP
VYêYRGRPYSUDYRDOHERYĐDYR
DE53518
DE59700
Pripojenie k sieti
kA
DE59711
DE59710
Elektrické charakteristiky
Ik/1s
25
kA
Ima
62,5
20
50
Ir = 630 A
Ir = 630 A
16
40
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
24
36
31,25
kV
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
24
36
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
RGStQDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
CIT RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH kV
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b VSRGQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUH
YêYRGRYpYHGHQLH YSUDYRDOHERYĐDYR
b MHGHQDåWUL37SUH kV
b WUL37SUH 36 kV
Verzie:
b CI2 RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
b
RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
1 I C
b CI1 RYOiGDFtPHFKDQL]PXVSUH 36 kV
b CI1 RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
b SUH$YHU]LXSUHN9NRQ]XOWXMWHVQDPL
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
b
b
PRWRURYêSRKRQ SUHRYOiGDFtPHFKDQL]PXV
SRPRFQpNRQWDNW\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
Y\StQDFLDFLHYND
SRþtWDGORRSHUiFLt
Ii]RYpKRUQpSUtSRMQLFH A
b
b
b
b
b
b
Ii]RYpKRUQpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
YLGLWHĐQRVĢKODYQêFKNRQWDNWRYSUH 24 kV
LQGLNiWRUWODNXSUH 24 kV
]YlþãHQêQt]NRQDSlĢRYêUR]YiG]DþSUH kV
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 kV EH]RGROQRVWLYRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
b LQGLNiWRUSRUXFK\
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHMHGQRåLORYpNiEOHVRVXFKRXL]ROiFLRXSUH 36 kV
b GLJLWiOQ\DPSpUPHWHU
b EOHVNRLVWN\SUHN9DSUHN9SUHSROH
VKĎENRXPP
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:45
45
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
QM
.RPELQiFLDRGStQDþSRLVWND
QMC
.RPELQiFLDRGStQDþSRLVWND
DE53524
QMB
.RPELQiFLDRGStQDþSRLVWND
VYêYRGRPYSUDYRDOHERYĐDYR
DE53523
DE59701
Istenie s odpínačom a poistkami
N$
DE59713
DE59712
Elektrické charakteristiky
Ik/1s
N$
25
25
20
20
Ir = 200 A
Ir = 200 A
Ir =
63 A
16
12,5
12
17,5
24
36
Ir =
63 A
16
Ur
7,2
Isc
12,5
N9
Ur
7,2
12
17,5
24
36
N9
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
RGStQDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
CI1 RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
SUtVOXãHQVWYRSUHSRLVWN\',1VWHUþtNRP
V\VWpPPHFKDQLFNHMLQGLNiFLHSUHSiOHQLDSRLVWLHN
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 N9
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 2 NA HI
b VSRGQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUH
YêYRGYSUDYRDOHERYĐDYR
b MHGHQDåWUL37SUH N9
b WUL37SUH N9
Verzie:
b SUtVOXãHQVWYRSUHWUL87(SRLVWN\VWHUþtNRPSUHN9
b
2 RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
I C
b CI2 RYOiGDFtPHFKDQL]PXVSUH 36 N9
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVPRWRURYêPSRKRQRP
SRPRFQpNRQWDNW\
EORNRYDQLHSRPRFRXNĐ~þRY
SRPRFQpNRQWDNW\LQGLNiFLHSUHSiOHQLDSRLVWLHN
SRLVWN\VWHUþtNRP',1
Y\StQDFLDFLHYND
GLJLWiOQ\DPSpUPHWHU
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH A
SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 N9 EH]RGROQRVWLYRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
YLGLWHĐQRVĢKODYQêFKNRQWDNWRYSUH 24 N9
LQGLNiWRUWODNXSUH]DULDGHQLD 24 N9
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUH 24 N9
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 N9
46
AMTED398078EN.indd Sec:46
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Istenie s odpínačom a poistkami
DE53526
PM
.RPELQiFLDRGStQDþSRLVWND
DE59714
Elektrické charakteristiky
N$
Ik/1s a Isc
25
20
Ir = 200 A
Ir =
63 A
16
12,5
Ur
7,2
12
17,5
24
36
N9
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
RGStQDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
CIT RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 2 NA HI
SUtVOXãHQVWYRSUHWUL87(SUHN9DOHER',1SRLVWN\VWHUþtNRP
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 N9
Verzie:
b CI1 RYOiGDFtPHFKDQL]PXV
b CI2 RYOiGDFtPHFKDQL]PXVSUH 36 N9
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:47
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVPRWRURYêPSRKRQRP
SRPRFQpNRQWDNW\
GLJLWiOQ\DPSpUPHWHU
EORNRYDQLHNĐ~þPL
PHFKDQLFNiVLJQDOL]iFLDSUHSiOHQêFKSRLVWLHN
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH A
SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 N9 EH]RGROQRVWLYRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
SRLVWN\87(SUHN9DOHERSRLVWN\W\SX',1VWHUþtNRP
YLGLWHĐQRVĢKODYQêFKNRQWDNWRYSUH 24 N9
LQGLNiWRUWODNXSUH]DULDGHQLD 24 N9
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUH 24 N9
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 N9
Y\StQDFLDFLHYNDSUH 36 N9
47
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
CRM
6NULĖDVRVWêNDþRP
CRM
6NULĖDVRVWêNDþRPDSRLVWNDPL
Istenie stýkačom
DE53528
DE53527
Charakteristiky
funkčných jednotiek
kA
DE59224
DE59223
Elektrické charakteristiky
Ik/1s & Isc
kA
Isc
25
10
20
Ir = 250 A
8
16
Ir = 400 A
Ur
7,2
12
12,5
kV
Ur
7,2
12
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
VWêNDþ6)
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVWêNDþDVPDJQHWLFNêPSULGUåDQtPDOHERVWêNDþVPHFKDQLFNRX]iSDGNRX
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD CS
MHGHQDåWULSU~GRYpWUDQVIRUPiWRU\
SRPRFQpNRQWDNW\QDVWêNDþL
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 2 kA HIHNWtYQ\FK
SRþtWDGORRSHUiFLtQDVWêNDþL
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]Dþ
b SUtVOXãHQVWYRSUHSRLVWN\',1VWHUþtNRP
VoliteĐné príslušenstvo:
b
v
v
v
v
v
v
v
skriĖa:
SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
RFKUDQDVY\XåLWtPSURJUDPRYDFHMMHGQRWN\6HSDP
MHGHQDåWULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
50 W RKULHYDFLHWHOHVR
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH A
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NX
b stýkaþ:
v PHFKDQLFNpEORNRYDQLH
b SRLVWN\W\SX',1VWHUþtNRP
48
AMTED398078EN.indd Sec:48
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
CVM
6NULĖDVQiVXYQêP
VWêNDþRP
CVM
6NULĖDVQiVXYQêPVWêNDþRP
DSRLVWNDPL
Istenie stýkačom
DE53528
DE53527
Charakteristiky
funkčných jednotiek
kA
DE59221
DE59220
Elektrické charakteristiky
Ik/1s & Isc
kA
Isc
25
10
20
Ir = 250 A
8
16
6,3
Ir = 400 A
Ur
7,2
12
12,5
kV
Ur
7,2
12
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
YiNXRYêVWêNDþ
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVWêNDþDVPDJQHWLFNêPSULGUåDQtPDOHERVWêNDþVPHFKDQLFNRX]iSDGNRX
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD CS
MHGHQDåWULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
SRPRFQpNRQWDNW\QDVWêNDþL
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 2 kA HIHNWtYQ\FK
SRþtWDGORRSHUiFLtQDVWêNDþL
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]Dþ
PHFKDQLFNpEORNRYDQLHY\StQDþDDRGSRMRYDþD
b SUtVOXãHQVWYRSUHSRLVWN\',1VWHUþtNRP
b PHFKDQLFNiLQGLNiFLDSUHSiOHQêFKSRLVWLHN
b SRPRFQpNRQWDNW\SUHLQGLNiFLXSUHSiOHQêFKSRLVWLHN
Verzie:
b LPCT OHQVR 6HSDP VpULH 20, VpULH 40, VpULH VoliteĐné príslušenstvo:
b
v
v
v
v
v
v
v
skriĖa:
SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
RFKUDQDVY\XåLWtPSURJUDPRYDFHMMHGQRWN\6HSDP
MHGHQDåWULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
50 W RKULHYDFLHWHOHVR
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH A
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NX
b stýkaþ:
v PHFKDQLFNpEORNRYDQLH
b SRLVWN\W\SX',1VWHUþtNRP
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:49
49
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
DM1-A
9\StQDþDMHGHQ
RGSRMRYDþ
DM1-D
9\StQDþDMHGHQ
RGSRMRYDþ
VYêYRGRPYSUDYR
DM1-D
9\StQDþDMHGHQ
RGSRMRYDþ
VYêYRGRPYĐDYR
DE53533
DE53532
DE53531
Istenie SF6 vypínačom
kA
DE59213
DE59715
Elektrické charakteristiky
Ik/1s & Isc
Ir =
1250 A
25
kA
Ik/1s & Isc
25
20
20
Ir = 630 - 1250 A
Ir = 630 - 1250 A
16
16
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
12,5
Ur
36
kV
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ur
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Y\StQDþ6)
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVY\StQDþD5,
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD &6
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
WUL37
SRPRFQpNRQWDNW\QDY\StQDþL
PHFKDQLFNpEORNRYDQLHY\StQDþDDRGSRMRYDþD
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 kV
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX
2 kA HISUL 630 A
DN$HISUL$
b VSRGQpIi]RYpSUtSRMQLFH
Verzie:
b /3&T OHQVR 6HSDP VpULD 20, VpULD VpULD
b Y\SíQDþ6)VHWOHQ SUH SU~Gy 400-630 A SUi 24 kV
VoliteĐné príslušenstvo:
b skriĖa:
v SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
v RFKUDQDVY\XåLWtPSURJUDPRYDFHMMHGQRWN\6HSDP
v WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
v EORNRYDQLHNĐ~þPL
v $KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
v SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 kV EH]RGROQRVWL
YRþLYQ~WRUQpPXREO~NXDNMH]YROHQi
v
v
v
v
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHGYDMHGQRåLORYpNiEOHSUH 36 kV
v EOHVNRLVWN\
50
AMTED398078EN.indd Sec:50
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
DM1-S
9\StQDþDMHGHQ
RGSRMRYDþ
VQH]iYLVORXRFKUDQRX
DM2
9\StQDþVGYRPD
RGSRMRYDþPL
VYêYRGRPYSUDYR
Istenie SF6 vypínačom
DE53537
DE58360
DE53536
DM2
9\StQDþVGYRPD
RGSRMRYDþPL
VYêYRGRPYĐDYR
Ik/1s & Isc
25
kA
DE59213
kA
DE59715
'(,VF
Elektrické charakteristiky
Ik/1s & Isc
Ir =
1250 A
25
20
20
Ir = 630 - 1250 A
Ir = 630 - 1250 A
16
16
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ik/1s & Isc
25
20
Ir = 630 A
12,5
kA
Ur
24
16
12,5
kV
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ur
36
kV
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ur
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
Y\StQDþ6)
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVY\StQDþD5,
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD &6
SRPRFQpNRQWDNW\QDY\StQDþL
PHFKDQLFNpEORNRYDQLHY\StQDþDDRGSRMRYDþD
b
b
b
b
b
UHOp9,P
WUL&5VQtPDþHSUH9,3UHOp
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 2 kA HI
b WUL37
b 150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 kV
Verzie:
b 6HSDPVpULDVSRPRFQêPQDSiMDQtP
VWURPL&5VQtPDþPL
VoliteĐné príslušenstvo:
b skriĖa:
v WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
v EORNRYDQLHNĐ~þPL
b
v
v
v
skriĖa:
RFKUDQDVY\XåLWtPSURJUDPRYDFHMMHGQRWN\6HSDP
SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþRFK
QDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\Ii]DIi]DDOHERQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\Ii]D]HP
v
v
v
v
v
$KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
UR]YiG]DþSUHSULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUHN9
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
b
v
v
v
vypínaþ:
PRWRURYêSRKRQSUHRYOiGDFtPHFKDQL]PXV
Y\StQDFLHFLHYN\
SRþtWDGORRSHUiFLtQDUXþQRPRYOiGDFRPPHFKDQL]PH
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:51
51
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
DM1-W
9êVXYQêY\StQDþ
VMHGQêPRGSRMRYDþRP
DM1-Z
9êVXYQêY\StQDþVMHGQêP
RGSRMRYDþRPVYêYRGRPYSUDYR
DE59702
DM2-W
9êVXYQêY\StQDþVGYRPD
RGSRMRYDþPLVYêYRGRPYĐDYR
DE53539
DE53538
Istenie SF6 vypínačom
Ik/1s & Isc
Ir =
1250 A
25
kA
DE59716
kA
DE59226
DE59715
Elektrické charakteristiky
Ik/1s & Isc
25
20
25
20
Ir = 1250 A
16
16
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ur
36
kV
Ik/1s & Isc
Ir = 1250 A
20
Ir = 630 - 1250 A
12,5
kA
16
12,5
Ur
7,2
12
17,5
24
kV
Ir =
630 - 1250 A
12,5
Ur
36
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
YêVXYQêY\StQDþ6)
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVY\StQDþD5,
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD &6
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
WUL37
SRPRFQpNRQWDNW\QDY\StQDþL
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 kV
b PHFKDQLFNpEORNRYDQLHY\StQDþDDRGSRMRYDþD
b RYOiGDFtPHFKDQL]PX u]HPĖRvaþa CC
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 25 kA ef.
b Ii]RYpSUtSRMQLFH
Verzie:
b /3&T OHQVR 6HSDP VpULH 20, 40 a VoliteĐné príslušenstvo:
b
v
v
v
v
v
v
v
using 6HSDP SURJUDPPDEOH HOHFWURQLF XQLW
skriĖa:
SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
ochrana využívajuca programovateľnú jednotku Sepam
WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
UR]YiG]DþSUHSULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUHN9
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
v $KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
v KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$
SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
v EOHVNRLVWN\LEHSUH$D N9
52
AMTED398078EN.indd Sec:52
b vypínaþ:
v PRWRURYêSRKRQSUHRYOiGDQLH
v Y\StQDFLHFLHYN\
v SRþtWDGORRSHUiFLtQDUXþQRP
RYOiGDFRPPHFKDQL]PH
b skriĖa:
v SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
v EORNRYDQLHNĐ~þPL
v RFKUDQDVY\XåLWtPSURJUDPRYDFHM
MHGQRWN\6HSDP
b vypínaþ:
v PRWRURYêSRKRQSUHRYOiGDFt
PHFKDQL]PXV
v SRþtWDGORRSHUiFLtQDUXþQRP
RYOiGDFRPPHFKDQL]PH
v Y\StQDFLDD]DStQDFLDFLHYND
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Istenie vákuový vypínačom
DMV-S
9\StQDþVMHGQêPRGSRMRYDþRP
VQH]iYLVORXRFKUDQRX
DE53543
DE53542
DMV-D
9\StQDþVMHGQêP
RGSRMRYDþRPVYêYRGRPYSUDYR
DE53541
DMV-A
9\StQDþVMHGQêP
RGSRMRYDþRP
DE59227
Elektrické charakteristiky
kA
Ik/1s & Isc
25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12,5
Ir = 400 - 630 1250 A
7,2
12
17,5
Ur
24
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
þHOQêY\StQDþ(YROLVYiNXRYê
RGStQDþDX]HPĖRYDþSUH$
RGStQDþDX]HPĖRYDþSUH 1250 A
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVY\StQDþD3
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD DRGStQDþD CIT
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
SRPRFQpNRQWDNW\QDY\StQDþL
b WUL37
b SURJUDPRYDWHĐQp HOHNWURQLFNi MHGQRWka SHSDP VpULa 20
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 25 kA HI
b &5VQtPþHSUHUHOp9,3
b RFKUDQQpUHOp9I3
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOH
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRX
VFKRSQRVĢRXN$HI
VoliteĐné príslušenstvo:
b
v
v
v
v
v
v
v
v
skriĖa:
b vypínaþ:
SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
v PRWRURYêSRKRQSUHRYOiGDFtPHFKDQL]PXV
WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
v Y\StQDFLHFLHYN\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
v SRþtWDGORRSHUiFLtQDUXþQRPRYOiGDFRPPHFKDQL]PH
50 W RKULHYDFLHWHOHVR
UR]YiG]DþSUHSULSRMHQLHNiEORY]KRUD
$KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NX
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]Dþ
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:53
53
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
DMVL-A
9\StQDþVMHGQêP
RGSRMRYDþRP
DMVL-D
9\StQDþVMHGQêPRGSRMRYDþRP
VYêYRGRPYSUDYR
Istenie vákuový vypínačom
DE59703
DE53535
Charakteristiky
funkčných jednotiek
kA
DE59717
DE59228
Elektrické charakteristiky
Ik/1s & Isc
kA
25
25
20
20
Ik/1s & Isc
Ir = 630 A
16
16
Ir = 630 A
12.5
Ur
7,2
12
17,5
24
kV
12.5
Ur
7,2
12
17,5
24
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Y\StQDþ(YROLVQDYêãN\YiNXRYê
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
PHFKDQLFNpEORNRYDQLHY\StQDþDDRGSRMRYDþD
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVY\StQDþD5,
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVRGSRMRYDþD CS
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
SRPRFQpNRQWDNW\QDY\StQDþL
WUL37
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRX
VFKRSQRVĢRX 2 kA HI
VoliteĐné príslušenstvo:
b
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
skriĖa:
b vypínaþ:
SRPRFQpNRQWDNW\QDRGSRMRYDþL
v PRWRURYêSRKRQSUHRYOiGDFtPHFKDQL]PXV
WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
v Y\StQDFLHFLHYN\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
v SRþtWDGORRSHUiFLtQDUXþQRPRYOiGDFRP
50 W RKULHYDFLHWHOHVR
PHFKDQL]PH
UR]YiG]DþSUHSULSRMHQLHNiEORY]KRUD
$KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NX
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]Dþ
RFKUDQD6HSDP
EOHVNRLVWN\
54
AMTED398078EN.indd Sec:54
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
Charakteristiky
funkčných jednotiek
VN meranie
CM2
6NULĖDVQDSlĢRYêPWUDQVIURPiWRURP
VL]RORYDQêPQHXWUiORP
DE53547
DE53546
CM
6NULĖDVQDSlĢRYêPWUDQVIURPiWRURP
VX]HPQHQêPQHXWUiORP
DE59718
Elektrické charakteristiky
kA
Ik/1s
25
20
Ir = 50 A
16
12,5
Ur
7,2
12
17,5
24
36
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXV&6
11RGStQDþVIXQNFLRXRGGHOHQLDREYRGX
11SRLVWN\
WUL 6,3 A UTE DOHER ',1SRVLWN\
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 kV
b WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
Ii]D]HP
b GYDQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\
Ii]D]HP
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
b
b
b
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:55
SRPRFQpNRQWDNW\
VLJQDOL]iFLDSUHSiOHQLDSRLVWLHNPHFKDQLFNêPDSRPRFQêPNRQWDNWRP
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$
SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 kV EH]RGROQRVWLYRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHN9
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
55
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
GBC-A
Merane prúdu a napätia
s vývodom vpravo
GBC-A
Merane prúdu a napätia
VYêYRGRPYĐDYR
GBC-B
Merane prúdu a napätia
DE53551
DE53550
DE53549
VN meranie
DE59709
Elektrické charakteristiky
kA
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ur
36
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
MHGHQDåWUL37SUHN9
WUL37SUH kV
práporce pre pripojenie zberníc
3 - fázový systém prípojníc
150 W ohrievacie teleso pre 36 kV
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
1250 A horné 3 - fázové prípojnice pri Ir = 630 A
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
WULQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\ (fáza - zem) DOHERGYDQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\ (fáza - zem) pre 24 kV
50 W ohrievacie teleso pre 24 kV
56
AMTED398078EN.indd Sec:56
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
GBM
3UHFKRGRYiVNULĖDVR]EHUQLFDPL
VYêYRGRPYSUDYRDOHERYĐDYR
GEM
5R]ãLUXM~FDVNULĖD
SUHYHU]LH9060
'(
GIM
3UtSRMQLFRYp
PHG]LSROH
DE53552
DE53553
Spojky
kA
'(
DE59709
Elektrické charakteristiky
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
kA
Ik/1s
25
20
20
Ir = 630 A
Ir = 630 - 1250 A
Ir = 400 - 630 - 1250 A
2
2
5
24
Ur
N9
Ir = 400 - 630 A
2
2
5
Ur
24
N9
Základné vybavenie:
b SUiSRUFHSUHSULSRMHQLH]EHUQtF
b Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtFSUHYêYRGYSUDYRYĐDYR
b W RKULHYDFLHWHOHVRSUH N9
b Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
b NRYRYêREDO
b Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtFSUH N9
VoliteĐné príslušenstvo:
b $KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
b UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
b SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH N9 EH]RGROQRVWL
YRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:57
57
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výber funkčných skríň
GAM2
3UtSRMQLFRYiVNULĖD
pre prívodný kábel
GAM
3UtSRMQLFRYiVNULĖD
pre prívodný kábel
DE53555
DE53554
Spojky
kA
DE59709
DE59719
Elektrické charakteristiky
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
20
Ir = 400 - 630 A
12
17,5
Ir =
1250 A
25
Ir =
630 1250 A
16
7,2
Ik/1s
20
Ir = 630 A
12,5
kA
Ir = 630 - 1250 A
16
Ur
24
36
kV
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ur
36
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
3 - fázový systém prípojníc
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
práporce pre pripojenie zberníc
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 kV
b X]HPĖRYDþQDYêYRGHVR]DStQDFRXVFKRSQRVĢRX 25 kA ef.
b RYOiGDFtPHFKDQL]PXV&& pre 24 kV
b RYOiGDFtPHFKDQL]PXV&6 pre 36 kV
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
b
b
indikátor poruchy
GLJLWiOQ\DPSpUPHWHU
1250 A horné 3 - fázové prípojnice pri Ir = 630A
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 kV EH]RGROQRVWLYRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
b bleskoistky pre 36 kA
58
AMTED398078EN.indd Sec:58
b SRPRFQpNRQWDNW\
b EORNRYDQLHNĐ~þPL
b bleskoistky pre 24 kV
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Ostatné funkcie
EMB
6NULĖDSUHX]HPQHQLH
]EHUQtF
DE59704
DE53558
TM
6NULĖDVWUDQVIRUPiWRURP
9111SUHQDSiMDQLHSUtVOXãHQVWYD
DE53557
SM
6NULĖDVRGSRMRYDþRP
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
kA
DE59212
kA
DE59718
DE59709
Elektrické charakteristiky
Ik/1s
20
20
Ir = 630 - 1250 A
Ir = 630 A
Ir = 50 A
16
16
16
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
24
Ik/1s
25
25
20
kA
Ur
36
kV
12,5
Ur
7,2
12
17,5
24
36
kV
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
24
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
RGSRMRYDþDX]HPĖRYDþ
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
RYOiGDFtPHFKDQL]PXV&6
150 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 36 kV
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
b GYH$SRLVWN\87(SUHN9
DOHERW\S',1
b 11RGStQDþVPRåQRVĢRXRGGHOHQLD
b MHGHQQDSlĢRYêWUDQVIRUPiWRUIi]DIi]D
b X]HPĖRYDþ
b SUiSRUFHSUHSULSRMHQLH]EHUQtF
b RYOiGDFtPHFKDQL]PXV&,7
b LQãWDOiFLDQD 630 A ,0 375 PP DOHER
DM1-A MHGQRWN\ RNUHPSUtGDYQpKR
UR]YiG]DþDDOHERDURYiG]DþDSUH
SUtYRG\NiEORY]RVSRGX
b Y\åDGXMHEONRYDQLHNĐ~þPL
SULVS{VREHQpNUR]YiG]DþXYVLHWL
VoliteĐné príslušenstvo:
b
b
b
b
b
b
b
SRPRFQpNRQWDNW\
EORNRYDQLHNĐ~þPL
$KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFHSUL,U $
SULSRMHQLHNiEORY]KRUDSUH 24 kV EH]RGROQRVWLYRþLYQ~WRUQpPXREO~NX
UR]ãtUHQêQQRYOiGDFtUR]YiG]DþSUHN9
50 W RKULHYDFLHWHOHVRSUH 24 kV
Ii]RYpKRUQpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NXSUHNV
b GLJLWiOQ\DPSpUPHWHUSUHN9
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:59
b SRPRFQpNRQWDNW\
b VLJQDOL]iFLDSUHSiOHQLDSRLVWLHN
PHFKDQLFNêPDSRPRFQêPNRQWDNWRP
59
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Systém automatického záskoku pre 24 kV
NSM-zberne
6NULĖDSUHSUDFRYQpQDSiMDQLH1
SUtSRQLFDPLYĐDYRDSRPRFQp
QDSiMDQLH6NiEODPLYSUDYR
DE58401
DE53561
NSM-zberne
6NULĖDSUHSUDFRYQpQDSiMDQLH1
NiEODPLYĐDYRDSRPRFQp
QDSiMDQLH6SUtSRMQLFDPLYSUDYR
DE53559
NSM-káble
6NULĖDSUHKODYQp1
DSRPRFQp6
QDSiMDQLHNiEODPL
kA
DE59218
DE59212
Elektrické charakteristiky
Ik/1s
25
kA
Ima
62,5
50
20
Ir = 630 A
Ir = 630 A
16
40
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
24
kV
31,25
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
24
kV
Základné vybavenie:
b RGStQDþHDX]HPĖRYDþH
b Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF
b SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
b LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
b PHFKDQLFNpEORNRYDQLH
b RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVPRWRURYêPSRKRQRP&,VR]DStQDFRXY\StQDFRXFLHYNRX
b SUtGDYQêUR]YiG]Dþ
b SUtVOXãHQVWYRSUHDXWRPDWLFNpRYOiGDQLH76
VoliteĐné príslušenstvo:
b SRPRFQpNRQWDNW\
b EORNRYDQLHNĐ~þPL
b 50WRKULHYDFLHWHOHVR
b RYOiGDQLHDPRQLWRULQJ
b YLGLWHĐQRVĢKODYQêFKNRQWDNWRY
b LQGLNiWRUWODNX
b KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$
b KRUQpIi]RYpSUtSRMQLFH$SUHQiURþQ~SUHYiG]NX
60
AMTED398078EN.indd Sec:60
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Systémy automatického záskoku
Charakteristiky
funkčných jednotiek
S jednotkou NSM pre 24 kV
Automatika (ACO 1/2)
DE55991EN
Záloha sieĢou
ACO: Automatický záskok
Vn
Napätie na SW1
0V
C
T1
C
TR
SW1
O
TR
O
T2
SW2
75UHDNþQêþDV]iVNRNXPVY]iYLVORVWL
RGVStQDFLHKRSUtVWURMD
b1DVWDYHQLHþDVRYpKRRQHVNRUHQLDSUHG]RSQXWtP
QDVWDYLWHĐQpRGGR2 s7SRPVNURNRFK
b 1DVWDYHQLHþDVRYpKRRQHVNRUHQLDSUHQiYUDWGRS{YVWDYX
QDVWDYLWHĐQpRGGR120 s7SRVNURNRFK
b=iVNRNQDVWDYLWHĐQê6:6:DOHER6:6:
V
V
3R]QiPNDboldomKUXEêP GHIDXOWQpQDVWDYHQLD
DE58362EN
6LHĢ1
6LHĢ
SW1
DE55992EN
S\VtpP aXtRPatLFNpKR ]iVNRNX VR VntPDþPi prttRPQRVti napätia aXtRPatLFk\
RYOiGa a riadi ]GURMe Y VHNXQGiUQHM diVtULE~FLi VN.
Prevádzkové reåimy
3UHYiG]NRYêUHåLPVDYROtSURVWUHGQtFWYRPNRQILJXUiWRUD(DVHUJ\76
b Reåim polo-auto, SW1 XV SW2
3ULVWUDWHQDSlWLDQDKODYQRPSUDFRYQRPYHGHQtDXWRPDWLFNê]iVNRN
prepne na ]iORåQpQDSiMDQLHSRQDVWDYHQRPþDVRYRPRQHVNRUHQt7
=iVNRNQHSUHSQHVSlĢSRNêPMHQRYpSUDFRYQpYHGHQLHSRGQDSlWtP
b Reåim SW1 V SW2, (SW2 V SW1)
AXtRPatLFNê ]iVNRk prepne na ]iORånp QDSiMDQLe LEa ra] a tR ] YHGHQLa 1 DOHER 2.
b Reåim auto-SW1 alebo auto-SW2
9HGHQLHDOHERMHSULRULWQpDNMHQDSlWLHĖRPYSRULDGNX$NMHSULSQXWp]iORåQp
QDSiMDQLHUHåLPSUHSQHVSlĢQDSULRULWQpYHGHQLHSRQDVWDYHQRPþDVH7
DDNMHQDSlWLHQDĖRPYSRULDGNX
b ýas prepnutia SW1 V SW2 pre všetky reåimy
ýDVSUHStQDQLDMHPHG]LVDåVY]iYLVORVWLRGQDVWDYHQêFKKRGQ{W
SW2
Záloha generátorom
PostupnosĢ pripájania
Vn
b Pripájanie sa vykoná po splnení nasledujúcich podmienok:
v MH]DSQXWpDXWRPDWLFNpRYOiGDQLH
v SW1 Y\SQXWê6: ]DSQXWê DOHER SW1 ]DSQXWê6: Y\SQXWê
v ÄEORNRYDQLH]iVNRNX´MHY\SQXWp
v ÄX]HPĖRYDþ´QDRERFKYHGHQLDFKMHY\SQXWê
v QDSUDFRYQRP91YHGHQtQLHMHQDSlWLH
v QDGUXKRP91YHGHQtMHSUtWRPQpQDSlWLH
v QLHMHSUtWRPQêSRUXFKRYêSU~G
b Prepnutie späĢ na hlavné vedenie v reåime ÄAUTO´ sa vykoná, ak:
v SULRULWQpYHGHQLHMHY\SQXWp
v 91QDSlWLHQDSULRULWQRPYHGHQtMHYSRULDGNXSRþDVGRE\ T2.
3UtND]QD]DSQXWLH]iORKRYpKRYHGHQLDVDY\NRQiSRSRWYUGHQtY\StQDFLHKR
SUtND]XSUDFRYQpKRYHGHQLD
0V
1
Napätie na SW1
T1
0
9J
3UtND]JHQHUiWRUD
T2
0V
C
TR
SW1
O
C
V
1DSlWLHQDJHQHUiWRUH
TR
O
SW2
T3
75UHDNþQêþDV]iVNRNXPVY]iYLVORVWLRG
VStQDFLHKRSUtVWURMD
b1DVWDYHQLHþDVRYpKRRQHVNRUHQLDSUHG]RSQXWtPJHQHUiWRUD
QDVWDYLWHĐQpRGVGR15 s7SRVNURNRFK
bâWDUWJHQHUiWRUD7]iYLVtRGW\SXJHQHUiWRUD
QLHMHQDVWDYLWHĐQêPD[þDNDFLDGREDMHV
b6StQDQLHDNMHSUtWRPQpQDSlWLHJHQHUiWRUD
b1DVWDYHQLHþDVRYpKRQHVNRUHQLDSUHQiYUDWGRS{YRGQpKR
VWDYXRG V dR 120 s7SRVNURNRFK
b9\SQXWLHJHQHUiWRUDVSRSUHSQXWt
Blokovanie záskoku
'LJLWiOQ\YVWXSEORNXMHSUtND]\]RYOiGDFLHKRSDQHODDXWRPDWLFNpKRV\VWpPX
DGLDĐNRYpKRRYOiGDQLD]GLVSHþLQJX
7HQWRYVWXSMHEHåQHSULSRMHQêNSRGUDGHQpPXY\StQDþX
3R]QiPNDboldomKUXEêP GHIDXOWQpQDVWDYHQLD
DE58363EN
6LHĢ
SW1
G
SW2
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:61
61
20/06/11 15:43
Výber funkčných skríň
NSM-káble
6NULĖDSUHKODYQp1
DSRPRFQp6
QDSiMDQLHNiEODPL
NSM-zberne
6NULĖDSUHSUDFRYQpQDSiMDQLH1
NiEODPLYĐDYRDSRPRFQp
QDSiMDQLH6SUtSRMQLFDPLYSUDYR
Systém automatického záskoku pre 36 kV
NSM-zberne
6NULĖDSUHSUDFRYQpQDSiMDQLH1
SUtSRQLFDPLYĐDYRDSRPRFQp
QDSiMDQLH6NiEODPLYSUDYR
DE59708
DE59707
DE59706
Charakteristiky
funkčných jednotiek
DE59720
Elektrické charakteristiky
kA
25
20
16
Ir = 630 A
12,5
36
kV
Základné vybavenie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
RGStQDþHDX]HPĖRYDþH
Ii]RYêV\VWpPSUtSRMQtF$
SULSRMRYDFLHPLHVWDSUHNiEOHSUiSRUFH
LQGLNiWRUSUtWRPQRVWLQDSlWLD
PHFKDQLFNpEORNRYDQLH
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVPRWRURYêPSRKRQRP&,VY\SíQDFRXFLHYNRX
SUtGDYQêUR]YiG]Dþ
SUtVOXãHQVWYRSUHDXWRPDWLFNpRYOiGDQLH
150 W RKULHYDFLHWHOHVR
VoliteĐné príslušenstvo:
b SRPRFQpNRQWDNW\
b EORNRYDQLHNĐ~þPL
b GLDĐNRYpRYOiGDQLH
62
AMTED398078EN.indd Sec:62
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
DE59726EN
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Systémy automatického záskoku
3U~G
AuWRPDWLFNp V\VWpP\ EDVHUg\ T200 I V~ SUHGQDVWDYHQp YR YêUREH. 1HY\åDGXMH
VDSURJUDPRYDQLHQDPLHVWHSRXåLWLD
S jednotkou NSM pre 36 kV
ýDVY\NRQDQLD
b AuWRPDWLFNp V\VWpP\ MH PRåQp ]DSQ~Ģ D Y\SQ~Ģ ]ORNiOQHKRULDGLDFHKRSDQHOD
DRGSRMLĢSRXåLWtPNRQILJXUiWRUD
Id
b6StQDFLH]DULDGHQLDMH]DQDVOHGRYQêFKSRGPLHQRNPRåQpRYOiGDĢPDQXiOQH
v DXWRPDWLFNê V\VWpPMHY\SQXWê
v ]DULDGHQLHMHYORNiOQRPUHåLPH
VROWDJH
GURS
In
Òsekovaþ (SEC)
ýDV
DE56654
b NastaviteĐné parametre:
v 3RþHWFKêE od 1 po 4,
v ýDVY\NRQDQLD od 20 V do 4 PLQ~WQDVWDYLWHĐQê
YVNURNRFK
v $XWRPDWLFNêV\VWpP ZAP/VYP.
SW1
$XWRPDWLFNêV\VWpP~VHNRYDþDY\SQH]DULDGHQLHSRGRVLDKQXWtQDVWDYHQpKRSRþWX
FKêEDåSRþDVSRNOHVRYQDSlWLDSUL]QRYX]DStQDQtQDGUDGH QpKRY\StQDþD
b $XWRPDWLFNêV\VWpPSRþtWDPQRåVWYRSRU~FKY]QLNXWêFKSRNOHVRPQDSlWLD
3RVLHODSUtND]QDY\SQXWLHDN
v MHVStQDFLH]DULDGHQLH]DSQXWp
v SRUXFKDVDRGVWUiQLOD
v DNQLHMHSUtWRPQp91QDSiMDQLH
b $XWRPDWLFNêV\VWpPVDQDNRQFLY\NRQDYiFLHKRþDVXUHVHWXMH.
SW2
Automatika (ACO 1/2)
ACO: Automatický záskok
6\VWpP DXWRPDWLFNpKR ]iVNRNX DXWRPDWLFN\ RYOiGD D ULDGL ]GURMH Y VHNXQGiUQHM
GLVWULE~FLL VN.
6SROXSUDFXMHVLQGLNiWRUPLSUtWRPQRVWLQDSlWLDVD23.
MT10013EN
Prevádzkové reåimy
3UHYiG]NRYêUHåLPVDYROtSURVWUHGQtFWYRPNRQILJXUiWRUD(DVHUJ\7,
Vn
Reåim polo-auto, SW1 < > SW2
3ULVWUDWHQDSlWLDQDKODYQRPSUDFRYQRPYHGHQtDXWRPDWLFNê]iVNRN
SUHSQHQD]iORåQpQDSiMDQLHSRQDVWDYHQRPþDVRYRPRQHVNRUHQt7
=iVNRNQHSUHSQHVSlĢSRNêPMHQRYpSUDFRYQpYHGHQLHSRGQDSlWtP
SW2 napätie
O
SW1 napätie
Vn
Reåim polo-auto SW1 > SW2, (SW2 > SW1)
AuWRPDWLFNê ]iVNRN SUHSQH QD]iORåQp QDSiMDQLH LED UD], DWo ] YHGHQLD 1 DOHER 2.
O
C
6:
6:
T1
O
T1
C
PostupnosĢ pripájania
O
Spínanie sa vykoná po splnení nasledujúcich podmienok:
b MH]DSQXWpDXWRPDWLFNpRYOiGDQLH
b 6: Y\SQXWê6: ]DSQXWê DOHER 6: ]DSQXWê6: Y\SQXWê
b ÄEORNRYDQLH]iVNRNX´MHY\SQXWp
b ÄX]HPĖRYDþ´QDRERFKYHGHQLDFKMHY\SQXWê
b QDSUDFRYQRP91YHGHQtQLHMHQDSlWLH
b QDGUXKRP91YHGHQtMHSUtWRPQpQDSlWLH
b QLHMHSUtWRPQêSRUXFKRYêSU~G
5HåLPSRORDXWR
Vn
SW1 napätie
O
C
O
T1
O
Prepnutie späĢ na hlavné vedenie v reåime ÄAUTO´ sa vykoná, ak:
b SULRULWQpYHGHQLHMHY\SQXWp
b 91QDSlWLHQDSULRULWQRPYHGHQtMHYSRULDGNXSRþDVGRE\ T2.
3UtND]QD]DSQXWLH]iORKRYpKRYHGHQLDVDY\NRQiSRSRWYUGHQtY\StQDFLHKR
SUtND]XSUDFRYQpKRYHGHQLD
6:
C
6:
T2
5HåLP$XWR6:
NastaviteĐné parametre:
b 3UHYiG]NRYêUHåLPSRORDXWRDXWR6:DXWR6:
b 7 1 do 60 V Y 1 V NURNRFK
b 7 10 do 60 V Y 1 V NURNRFK
b $XWRPDWLFNêV\VWpP=$39<3
b 0RWRURYêSRKRQW\SX
v âWDQGDUGQê þDVSUtND]X 2,2 V
v CI2 þDVSUtND]X 100 PV
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:63
Reåim auto-SW1 alebo auto-SW2
$NMHV\VWpPYUHåLPH]iVNRNRYpKRYHGHQLDQiYUDWQDS{YRGQpYHGHQLHVD
XVNXWRþQtDåNHćMHQDSlWLHQDS{YRGQRPYHGHQtREQRYHQp
Blokovanie záskoku
'LJLWiOQ\YVWXSEORNXMHSUtND]\]RYOiGDFLHKRSDQHODDXWRPDWLFNpKRV\VWpPX
DGLDĐNRYpKRRYOiGDQLD]GLVSHþLQJX
7HQWRYVWXSMHEHåQHSULSRMHQêNSRGUDGHQpPXY\StQDþX
63
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Systémy automatického záskoku
Spojka zberní (BTA 2/3)
pre 24 kV a 36 kV
DE56655
$XWRPDWLFNiVSRMND]EHUQt%7$%XV7LH$XWRPDWLVPMHDXWRPDWLFNêV\VWpP
QDVStQDQLH]GURMRYPHG]LGYRPLYHGHQLDPL 6: D 6: DVSRMNRX 6:
SW1
SW3
SW2
0XVtE\Ģ SRXåLtý v VSRMHQtVR VQtPDþPL SUtWRPQRVti QDSltLD D SRUXFKRYpKR SU~Gu
QDSUtYRGQêFKYHGHQLDFK
Reåim prevádzky
3UHYiG]NRYêUHåLPVDYROtSURVWUHGQtFWYRPNRQILJXUiWRUD(DVHUJ\7,
„Normálna” poloha
SW1
SW3
SW2
PostupnosĢ spínania
b 6StQDQLHVDY\NRQiSRVSOQHQtQDVOHGXM~FLFKSRGPLHQRN
v MH]DSQXWpDXWRPDWLFNpRYOiGDQLH
v VStQDFLH]DULDGHQLDQDSUtYRGRFK6:D6:V~]DSQXWp
v X]HPĖRYDþH6:6:D6:V~Y\SQXWp
v QDSUtYRGRFK6:DOHER6:QLHMHSUtWRPQpQDSlWLH
v QLHMHGHWHNRYDQiSRUXFKDQD6:DQL6:
v ]iVNRNQLHMHEORNRYDQê
v QDGUXKRPSUtYRGHMHSUtWRPQpQDSlWLH
b 3RVWXSQRVĢVStQDQLDYãWDQGDUGQRPUHåLPHMHQDVOHGRYQi
v Y\SQXWLHSUtYRGXEH]QDSlWLDSRþDVRYRPRQHVNRUHQt 7
v ]DSQXWLHVSRMN\]EHUQt SW3.
b 3RVWXSQRVĢVStQDQLDYUHåLPHÄ%ORNRYDQLDSULYêSDGNXSR]iVNRNX´
MHQDVOHGRYQi
v PRQLWRURYDQLHVWDELOLW\QDSlWLDSRGREX 7
v Y\SQXWLHVSRMN\]EHUQt6:DNSRGPLHQNDY\ããLHQLHMHVSOQHQi
v ]DEORNRYDQLHDXWRPDWLFNpKRV\VWpPX%7$
b 6\VWpPVDYUiWLGRãWDQGDUQpKRUHåLPXSRVSRMHQt]EHUQtDN
v MHDNWLYRYDQiPRåQRVĢ ÄQiYUDW6:DOHER6:´
v QDSlWLHQDSUtSRMQLFLMHQRUPiOQHSRGREX 7
v DXWRPDWLFNêV\WpPMHDNWLYRYDQê
v DXWRPDWLFNêV\VWpPQLHMHEORNRYDQê
v VSRMNDQLHMHEORNRYDQi
DE56656EN
Spojka aktívna
9
9
SW2 napätie
SW1 napätie
O
F
O
T1
F
O
SW1
T3
SW3
T2
NastaviteĐné parametre:
b 3UHYiG]NRYêUHåLP
b $XWRPDWLFNêQiYUDW 6:6:
b $XWRPDWLFNêV\VWpP=$39<3
b2QHVNRUHQLHSUHG]DSQXWtP
T1: 100 PV Då 60 V v 100 PV NURNRFK
b 2QHVNRUHQLHSUHGQiYUDWRP
T2: 5 V Då 300 V v 1 V NURNRFK
b 2QHVNRUHQLHEORNRYDQLDSRYêSDGNX
QDSlWLD7PVDåVYPVNURNRFK
b 7\SPRWRURYpKRSRKRQX þDVSUtND]X
64
AMTED398078EN.indd Sec:64
MoånosĢ nastavenia dvoch prevádzkových reåimov
b âWDQGDUGQêUHåLP
3RVWUDWHQDSiMDQLDQDMHGQHMSUtSRMQLFLDXWRPDWLFNêV\WpPY\SQHSUtYRGQp
YHGHQLH6:DOHER6:D]DSQHVSRMNX]EHUQt6:6SRMNDVD]DStQDOHQ
DNQLHMHSUtWRPQiSRUXFKDQDKODYQRP]GURML
b 5HåLPVEORNRYDQtPSULYêSDGNXSR]iVNRNX
3RY\NRQDQt]iVNRNXYãWDQGDUGQRPUHåLPHVDRYHUXMHSUtWRPQRVĢQDSlWLD
SRþDVQDVWDYHQHMGRE\$NQDVWDQHSRþDVWHMWRGRE\VWUDWDWRKRWRQDSlWLD
VSRMND]EHUQt6:VDY\SQHDDXWRPDWLFNêV\VWpPVD]DEORNXMH
Blokovanie spojky
'LJLWiOQ\YVWXSEORNXMHSUtND]\]RYOiGDFLHKRSDQHODDXWRPDWLFNpKRV\VWpPX
DGLDĐNRYpKRRYOiGDQLD]GLVSHþLQJX
7HQWRYVWXSMHEHåQHSULSRMHQêNSRGUDGHQpPXY\StQDþX
Blokovanie automatického systému
$XWRPDWLFNêV\VWpP%TA VD]DEORNXMHDNMHSRþDVSURFHVXVSOQHQiMHGQD
]QDVOHGXM~FLFKSRGPLHQRN
b QH~VSHãQp]DSQXWLHDOHERY\SQXWLHVStQDFLHKR]DULDGHQLD
b DNMH]DSQXWêX]HPĖRYDþ
b SUtWRPQRVĢSRUXFKRYpKRSU~GX
b SRUXFKDQDSiMDQLDVStQDFLHKR]DULDGHQLD
b EORNRYDQLHVSRMN\MHDNWLYRYDQp
b DNMHSUtWRPQêUXþQêDOHERGLDĐNRYê ]DSY\SSUtND]]DXWRPDWLFNpKRV\VWpPX
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Diaľkové ovládanie
a monitorovanie sietí
Charakteristiky
funkčných jednotiek
NepretråitosĢ prevádzky zaruþená kompletným
diaĐkovým ovládaním
Schneider Electric ponúka kompletné riešenie, obsahujúce:
'((1
3(
b UR]KUDQLHSUHGLDĐNRYpRYOiGDQLH(DVHUJ\7,
b UR]YiG]Dþ60SULSUDYHQêSUHGLDĐNRYpRYOiGDQLH
b V\VWpP (DVHUJ\ L500 SCADA.
99191
Easergy T200I
Easergy T200I
,0'0
,0'0
,0'0,0
,0,0
QM, QM
09VOXþND
.RPXQLNDþQiVLHĢ
2YOiGDFLHFHQWUXP
Zobrazenie monitora siete L500
,0'0,0
,0,0
40,0
,0'0,0
Easergy T200I
Existujúca SCADA
Easergy L500
DE58403
Rad SM6, viac, ako len pripravený
5R]YiG]Dþ60MHSHUIHNWQHDGDSWRYDQêSUHPRåQRVWL
GLDĐNRYpKRRYOiGDQLDYćDNDGRSOQNRPDNR
b 11UR]YiG]DþV7,XUþHQêSUHRYOiGDQLH
b RYOiGDFLHPHFKDQL]P\VPRWRURYêPLSRKRQPL
b SRPRFQpNRQWDNW\SUHVLJQDOL]iFLXSRUXFK\DSRORK\
b SU~GRYpVQtPDþHSUHGHWHNRYDQLHSRUXFK\
.RPXQLNDþQi
VLHĢUiGLR
PSTN, GSM/GPRS,
Ethernet …
Easergy L500, nízkonákladové riešenie
pre okamåité zlepšenie vášho SAIDI *
* SAIDI: index priemernej doby prerušenia systému,
(system average interruption duration index)
Easergy L500 je SCADA poskytujúca všetky funkcie potrebné pre
prevádzkovanie VN siete v reálnom þase
b 3UHGNRQILJXURYDQpVSRQXNRXUDGX(DVHUJ\SUHPRQLWRURYDQLH
DRYOiGDQLH91VLHWt
v 9111UR]YRGQHY\EDYHQp7,DOHER)ODLU&
v SUtGDYQê/%6Y\EDYHQê73
v SUtGDYQiOLQNDY\EDYHQiV)OLWH*
b âLURNêUR]VDKSUHQRVXSRGSRUXMH5iGLR*60*3563671//)2
Výhody
b -HGQRGXFKiLPSOHPHQWiFLD
v LEDMHGHQDåGYDWêåGQHSUH9111
v NRQILJXUiFLDãNROHQLHDREVOXKD]DSiUGQt
b -HGQRGXFKpDUêFKOH]DãNROHQLHSUHYiG]N\
b 5êFKODQiYUDWQRVĢLQYHVWtFLt
b 5êFKOHY\OHSãHQLHSUHYiG]N\DNYDOLW\VOXåLHE
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:65
65
20/06/11 15:43
Ovládacie mechanizmy
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Prístroje potrebné pre ovládacie
mechanizmy sú centralizované
QDþHOQRPSDQHOL9WDEXĐNH
YHGĐDQiMGHWHU{]QHW\S\
ovládacích mechanizmov.
5êFKORVĢRYOiGDQLDQH]iYLVt
RGREVOXK\RNUHP&6
Skrine
Typy ovládacích mechanizmov
2GStQDþ2GSRMRYDþ9\StQDþ
CIT CI1 CI2 CS
b
b
b
,0 IMB
,0&
PM
QM
40& QMB
v
v
v
b
b
v
CC
b
b
&0 &0 &50 &90
'0$ '0' '06 '0= '0
'09/$ '09/'
b
b
b
DM9$ DM9' DM96
P2
b
b
'0$ DM1-W DM2-W
RI
b
b
160NiEOH 160SUtSRMQLFH
b
GAM
b
60 TM
b
EMB
b Štandardná výbava
v 2VWDWQpPRåQRVWL
(*) 1250 A verzia
Typy ovládacích mechanizmov
Aplikacia jendotky
Hlavný spínací prístroj
T I C
2GStQDþ
2GStQDþSRLVWND
ZDSQXtie
9\SQXtie
1 I C
2GStQDþ
.RPERGStQDþSRLVWND
ZDSQXtie
9\SQXtie
2 I C
2GStQDþ
.RPERGStQDþSRLVWND
1
S
C
2GSRMRYDþ
PUXåinový
ZDSQXtie
ZDSQXtie
9\SQXtie
9\SQXtie
PHFKDQL]PXs
5XþQi SiNa 5Xþná SiNa
7ODþLGOR
5Xþná páNa 5Xþná páNa 5Xþná páNa 7ODþLGOR
Reåim ruþného ovládania
5XþQi páNa 7ODþLGOR
Motor
Reåim elektrického ovládania (moånosĢ) Motor
Motor
Motor
&LHYNa
RýchlosĢ ovládania
DåVDåVDåV5PVDåVPVPV1$1$
SieĢová aplikácia
'LDĐNRYpRYOiGDQLH
'LDĐNRYpRYOiGDQLH
'LDĐNRYpRYOiGDQLH
NA
riadenia siete
ochrana transformátora
ULDGHQLDVLHWHSRWUHEDUêFKOHKR
prenastavenia (generátorVOXþNa)
ZDSQXtie
9\SQXtie
UzemĖovaþ
ZDSQXtie
ZDSQXtie
ZDSQXtie
1$
9\SQXtie
9\SQXtie
9\SQXtie
Reåim ruþného ovládania
5Xþná páNa 5Xþná páNa 5Xþná páNa 5Xþná páNa 5XþQi páNa 5XþQi páNa 5XþQi páNa 5XþQi páNa 5Xþná páNa
61029N
Ovládacie mechanizmy s dvojitou funkciou CIT
b Funkcia odpínaþa
1H]iYLVOp]DSQXWLHDOHERY\SQXWLHSiNRXDOHERPRWRURYêPSRKRQRP
b Funkcia uzemĖovaþa
1H]iYLVOp]DSQXWLHDOHERY\SQXWLHSiNRX
(QHUJLDSRWUHEQiSUHRYOiGDQLHMHDNXPXORYDQiYSUXåLQHNWRUiXYRĐQHQtP
]RSQHDOHERUR]SRMtNRQWDNW\
b Pomocné kontakty
v RGStQDþ O + 2 & v RGStQDþ O + 3 & DX]HPĖRYDþ (1 O + 1 &
v RGStQDþ & DX]HPĖRYDþ (1 O + 1 & DNMHVPRWRURYêPSRKRQRP
b Mechanická signalizácia
3UHSiOHQLHSRLVWLHNYVNULQL PM.
b Motorový pohon
(*) Zahrnutý pri motorovom pohone.
66
AMTED398078EN.indd Sec:66
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Ovládacie mechanizmy
61030N
Ovládacie mechanizmy s dvojitou funkciou CI1
b Funkcia odpínaþa
v nezávislé zapnutie pákou alebo motorovým pohonom.
Energia potUHEQiSUHRYOiGDQLHMHDNXPXORYDQiYSUXåLQHNWRUiXYRĐQHQtP
vypne alebo zopne kontakty.
v QH]iYLVOp]DSQXWLHDY\SQXWLHVWODþHQtPWODþLGOD2DOHERVS~ãĢRX
b Funkcia uzemĖovaþa
Nezávislé zapnutie a vypnutie pákou.
Energia potUHEQiSUHRYOiGDQLHMHDNXPXORYDQiYSUXåLQHNWRUiXYRĐQHQtP
vypne alebo zopne kontakty.
b Pomocné kontakty
v RGStQDþ 2 + 2 & v RGStQDþ 2 + 3 & DX]HPĖRYDþ 2 + 1 &
v RGStQDþ & DX]HPĖRYDþ 2 + 1 & DNMHVPRWRURYêPSRKRQRP
v prepálenie poistiek &
b Mechanická signalizácia
Prepálenie poistiek v skrini QM.
b Vypínacia cievka
v HOHNWULFNpY\SQXWLH
v SRGSlĢRYiSUHVNULĖX QM.
b Motorový pohon
61031N
(*) Zahrnutý pri motorovom pohone.
Ovládacie mechanizmy s dvojitou funkciou CI2
b Funkcia odpínaþa
v nezávislé zapnutie v dvoch krokoch:
RYOiGDFtPHFKDQL]PXVVDQDWLDKQHSiNRXDOHERPRWRURYêPSRKRQRP
2 - QDKURPDGHQiHQHUJLDVDXYRĐQtVWODþHQtPWODþLGOD,DOHERVS~ãĢRX
v QH]iYLVOpY\SQXWLHVWODþHQtPWODþLGOD2DOHERVS~ãĢRX
b Funkcia uzemĖovaþa
Nezávislé zapnutie a vypnutie pákou.
Energia potUHEQiSUHRYOiGDQLHMHDNXPXORYDQiYSUXåLQHNWRUiXYRĐQHQtP
vypne alebo zopne kontakty.
b Pomocné kontakty
v RGStQDþ 2 + 2 & v RGStQDþ 2 + 3 & DX]HPĖRYDþ 2 + 1 &
v RGStQDþ & DX]HPĖRYDþ 2 + 1 &ak je s motorovým pohonom.
b Vypínacia cievka
b Zapínacia cievka
b Motorový pohon
61032N
(*) Zahrnutý pri motorovom pohone.
Ovládacie mechanizmy s dvojitou funkciou CS
61033N
b Funkcia odpínaþa a uzemĖovaþa
Závislé vypnutie a zapnutie pákou.
b Pomocné kontakty
v RGSRMRYDþ 2 + 2 & pre skrine '0$ '0' DM1-W '0
'09/$ '09/' CVM a CRM bez VT
v RGSRMRYDþ 2 + 3 & DX]HPĖRYDþ 2 + 1 & pre skrine
'0$ '0' DM1-W '0 '09/$ '09/' CVM a CRM bez VT
v RGSRMRYDþ 2 + 2 & pre skrine &0 &0 70 '0$ '0' '0
'09/$ '09/' CVM a CRM s VT.
b Mechanická signalizácia
Prepálenie poistiek v skrini &0 CM2 a TM.
Ovládacie mechanizmy s jednou funkciou CC
b Funkcia uzemĖovaþa
Nezávislé vypnutie a zapnutie pákou.
Energia potUHEQiSUHRYOiGDQLHMHDNXPXORYDQiYSUXåLQHNWRUiXYRĐQHQtP
vypne alebo zopne kontakty.
b Pomocné kontakty
8]HPĖRYDþ 2 + 1 &
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:67
67
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Ovládacie mechanizmy
PE57163
Ovládacie mechanizmy s jednou funkciou
pre vypínaþe SF pre 24 kV a 36 kV
a pre Evolis 24 kV na stojato
b Funkcia vypínaþa
v nezávislé zapnutie v dvoch krokoch.
Najprv sa ovládací mechanizmus natiahne motorovým pohonom alebo pákou.
(QHUJLDVDXYRĐQtVWODþHQtPWODþLGOD,DOHERVS~ãĢRX
v QH]iYLVOpY\SQXWLHVWODþHQtPWODþLGOD2DOHERVS~ãĢRX
b Pomocné kontakty
v Y\StQDþ 2 + &
v mechanizmus je natiahnutý &
b Mechanická signalizácia
3RþtWDGORRSHUiFLt
b Vypínacia cievka
v Mitop Qt]NRSUtNRQRYi
v HOHNWULFNpY\SQXWLH
v SRGSlĢRYi
b Zapínacia cievka
v elektrické vypnutie.
b Motorový pohon PRåQRVĢLQãWDOiFLHDMGRGDWRþQH
Moåné kombinácie vypínacích cievok
SF1
Spôsob vypnutia
Mitop Qt]NRSUtNRQRYi
Vypínacia cievka
61035N
3RGSlĢRYiFLHYND
SFset
Kombinácie
b
b
b
b
Kombinácie
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Mechanizmy s uskladnením energie P2
pre vypínaþe Evolis 17,5 kV
b Funkcia vypínaþa
v nezávislé zapnutie v dvoch krokoch.
Najprv sa ovládací mechanizmus natiahne motorovým pohonom alebo pákou.
(QHUJLDVDXYRĐQtVWODþHQtPWODþLGOD,DOHERVS~ãĢRX
v QH]iYLVOpY\SQXWLHVWODþHQtPWODþLGOD2DOHERVS~ãĢRX
v HQHUJLDSUXåLQ\VDXYRĐQt
b Pomocné kontakty
v Y\StQDþ 2 + &
v mechanizmus je natiahnutý &
b Mechanická signalizácia
3RþtWDGORRSHUiFLt
b Vypínacia cievka
v Mitop Qt]NRSUtNRQRYi
v HOHNWULFNpY\SQXWLH
v SRGSlĢRYi
b Zapínacia cievka
v elektrické vypnutie.
b Motorový pohon PRåQRVĢLQãWDOiFLHDMGRGDWRþQH
68
AMTED398078EN.indd Sec:68
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Príslušenstvo
61036N
Motorový pohon a cievky pre odpínaþ
Ovládacie mechanizmy CIT, CI1 a &,MHPRåQpY\EDYLĢPRWRURYêPSRKRQRP
n
U
1DSiMDQLH
C
(V)
24
D
C (50 A
Hz)*
48
110
125
220
120
230
Motor option
(W)
200
) A V (
3UHYiG]NRYêþDVSUH&,7
DåV
ýDVQDEtMDQLDSUH&,&, DåV
0 0 2
DåV
DåV
Vypínacie cievky
1DSlĢRYiFLHYND
Odozva
3RGSlĢRYi
3UtĢDK
(W)
200
250
300
) A V (
mV (
5 3
)
(W)
Odozva
(W)
300
5
0
5
7
0
0
4
0
5
5
0
8
2
0
0
4
0
8
2
3
160
) A
'UåDQLH
300
V (
4
) A V (
mV (
5 4
0
)
5
4
5
5
4
0
5
Zapínacia cievka
1DSlĢRYiFLHYND
Odozva
(W)
200
250
300
) A V (
mV (
5 5
)
300
300
0
5
7
0
8
3
0
8
1
0
5
5
* Ostatné frekvencie, prosím, konzutujte s nami.
PE57164
Motorový pohon a cievky pre vypínaþ SF6
a Evolis na výšku pre 24 kV
2YOiGDFtPHFKDQL]PXV 5,MHPRåQpY\EDYLĢPRWRURYêPSRKRQRPSUHPRåQRVWL
]QRYXQDWLDKQXWLD
n
U
1DSiMDQLH
C
(V)
24
D
C (50 A
Hz)*
48
110
125
220
120
230
Motorový pohon
ýDVQDWLDKQXWLD
(W)
300
) A V (
(V
5 1
)
5
1
)
0
3
)
5
4
Vypínacie cievky
0LWRS Qt]N\SUtNRQ)
Odozva
1DSlĢRYiFLHYND
Odozva
3RGSlĢRYi
3UtĢDK
'UåDQLH
Odozva
(W)
3
mV (
0 3
(W)
85
) A V (
mV (
5 4
(W)
160
) A V (
(W)
10
) A V (
mV (
5 5
)
5
5
(W)
85
) A V (
mV (
5 6
)
5
6
0
4
0
Zapínacia cievka
1DSlĢRYiFLHYND
Odozva
0
8
1
* Ostatné frekvencie, prosím, konzutujte s nami.
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:69
69
20/06/11 15:43
5
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Príslušenstvo
61035N
Motorový pohon a cievky pre vypínaþ Evolis
17,5 kV s umiestnením vpredu
Motorový pohon a prílušenstvo (P2)
(Vac 50/60 Hz)
Napájacie
napätie
(Vdc)
24/30
9$DOHER:
180
Rozsah
48/60
100/130
200/240
48/60
100/125
200/250
Då8U
6SRWUHED
5R]EHKRYêSU~G
2 Då ,USRþDV 0,1 s
ýDVQDĢDKRYDQLD
3UHYiG]ND
max. 6 s
F\NO\]DPLQ~WXPD[
&+NRQWDNW
10 A, 240 V
Vypínacia cievka (MITOP nízky príkon)
Napájanie
-HGQRVPHUQêSU~G
Rozsah
0,6 < I < 3 A
2GR]YD
LVWLþDSUL 8U
50 ms QDVWDYHQLHRFKUDQQpKRUHOp
Vypínacia cievka (MX)
Napájanie
(Vac 50/60 Hz)
24
(Vdc)
24/30
48/60
Då8U
(VA DOHER :
3UtĢDK 200 SRþDV 200 ms)
'UåDQLH 4,5
Rozsah
6SRWUHED
2GR]YD
LVWLþDSUL 8U
48
100/130
200/250
100/130
200/250
50 ms ± 10
Zapínacia cievka (XF)
Napájanie
(Vac 50/60 Hz)
24
(Vdc)
24/30
48/60
Då8U
9$DOHER:
3UtĢDKSRþDV 200 ms)
Rozsah
6SRWUHED
48
100/130
200/250
100/130
200/250
'UåDQLH 4,5
PE57842
Pomocné kontakty pre vákuový stýkaþ
3RPRFQpNRQWDNW\V~SUHStQDFLHVRVSRORþQêPVWUHGRP
'RVWXSQpV~QDVOHGRYQp
b 121&SUHHOHNWULFN\RYOiGDQ~YHU]LXYROLWHĐQp12D1&SUtGDYQp
SRPRFQpNRQWDNW\
b 121&SUHPHFKDQLFN\EORNRYDQ~YHU]LXãWDQGDUGQH
Charakteristiky
3UHYiG]NRYpQDSlWLH
1RPLQiOQ\SU~G
9\StQDFLDVFKRSQRVĢ
0LQLPiOQH
0D[LPiOQH
Vdc
Vac
Charakteristiky pre vypínaciu cievku
Napájanie (Vdc)
48
6SRWUHED:
470
2GR]YDPV
20-40
70
AMTED398078EN.indd Sec:70
48 V
480 V
10 A
:/5PV
700 VA ~þLQQtN
125
680
20-41
250
640
20-40
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Prúdové transformátory
pre 24 kV
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výberová tabuĐka podĐa skríĖ
Skrine QMC CRM CVM DM1-A DM1-D DM1-W DM2
DMVL-D
A
0 3 6
TC
ARJP1
b
b
GBC-A DMVL-A DMV-A IMC
GBC-B
DMV-D
DM1-A DM1-W GBC-A DMV-A
DM1-D DM1-Z GBC-B DMV-D
A
0 5 2 1
b
b
ARM3
b
b
b
b
b
b
ARJP2
b
b
ARJP3
TLP130
b
b
b
b
CLP2
b
b
b
61040N
Transformátor ARJP1/N2F
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-1
b jedno primárne vinutie
b dve sekundárne vinutia pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
I1n (A)
10
20
30
50
75
100
150
200
Ith (kA)
1,2
2,4
3,6
6
10
10
10
10
t (s)
1
Meranie
a ochrana
5A
15 VA - trieda 0,5
5A
2,5 VA - 5P20
61040N
Transformátor ARJP1/N2F
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-1
b jedno primárne vinutie
b dve sekundárne vinutia pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
I1n (A)
50
100
Ith (kA)
6
10
t (s)
Meranie
a ochrana
150
200
1
5A
15 VA - trieda 0,5
5A
2,5 VA - 5P20
Poznámka: ostatné charakteristiky prosím, konzultujte s nami.
61041N
Transformátor ARM3/N2F
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-1
b dve primárne vinutia
b jedno sekundárne vinutie pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
I1n (A)
10/20
20/40
50/100
100/200
200/400
300/600
Ith (kA)
5
12,5
12,5/21*
12,5/25*
12,5/25*
25
t (s)
1
0,8
1
Meranie
a ochrana
5A
7,5 VA - trieda 0,5
1A
1 VA - 10P30
5A
5 VA - 5P10
5 VA - 5P15
* Pre 5 A ochranu
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-1
b dve primárne vinutia
b dve sekundárne vinutia pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
50/100
I1n (A)
14,5
Ith (kA)
t (s)
Meranie
a ochrana
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:71
100/200 200/400 300/600
25
25
25
1
5A
30 VA - trieda 0,5
5A
5 VA - 5P15
7,5 VA - 5P15
5A
7,5 VA - 5P10
15 VA - 5P10
71
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Prúdové transformátory
pre 24 kV
61042N
Transformátor ARJP2/N2F
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-1
b jedno primárne vinutie
b dve sekundárne vinutia pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
I1n (A)
50
Ith (kA)
25
t (s)
Meranie
a ochrana
100
200
400
600
1
5A
10 VA
trieda 0,5
15 VA
trieda 0,5
15 VA
trieda 0,5
15 VA
trieda 0,5
20 VA
trieda 0,5
5A
2,5 VA
5P20
2,5 VA
5P20
5 VA
5P20
5 VA
5P20
7,5 VA
5P20
61044N
Transformátor ARJP3/N2F
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-1
b jedno primárne vinutie
b dve sekundárne vinutia pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
I1n (A)
1000
Ith (kA)
25
PE55661
t (s)
1250
1
Meranie
a ochrana
1A
30 VA - trieda 0,5
1A
10 VA - 5P20
Meranie
a ochrana
5A
30 VA - trieda 0,5
5A
10 VA - 5P20
PE57162
Nízkopríkonový prúdový transformátor (LPCT) CLP2
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-8
b YHĐNêUR]VDKSULPiUQHKRSU~GX
b SULDP\QSlĢRYêYêVWXSSUHPHUDQLHDRFKUDQX
b sekundárny konektor RJ45-8 pts
b L]RODþQpQDSlWLH 24 kV
Minimálny nominálny primárny prúd
5A
Nominálny primárny prúd
100 A
1RPLQiOQ\UR]ãtUHQêSULPiUQ\SU~G
1250 A
1RPLQiOQ\VHNXQGiUQ\YêVWXS
22,5 mV
Trieda presnosti pre meranie
0,5
Trieda presnosti pre ochranu
5P
Accuracy limit factor
400
1RPLQiOQ\VNUDWRYêWHSHOQêSU~G
40 kA 1 s
1DMY\ããLHQDSlWLH8P
24 kV
1RPLQiOQHYêGUåQpQDSlWLH
50 kV
Nízkopríkonový prúdový transformátor (LPCT) TLP130
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-8
b YHĐNêUR]VDKSULPiUQHKRSU~GX
b SULDP\QSlĢRYêYêVWXSSUHPHUDQLHDRFKUDQX
b sekundárny konektor RJ45-8 pts
b L]RODþQpQDSlWLH 0,72 kV
b YQ~WRUQêSULHPHU 130 mm
72
AMTED398078EN.indd Sec:72
Minimálny nominálny primárny prúd
5A
Nominálny primárny prúd
100 A
1RPLQiOQ\UR]ãtUHQêSULPiUQ\SU~G
1250 A
1RPLQiOQ\VHNXQGiUQ\YêVWXS
22,5 mV
Trieda presnosti pre meranie
0,5
Trieda presnosti pre ochranu
5P
Accuracy limit factor
250
1RPLQiOQ\VNUDWRYêWHSHOQêSU~G
25 kA 1 s
1DMY\ããLHQDSlWLH8P
0,72 kV
1RPLQiOQHYêGUåQpQDSlWLH
3 kV
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Prúdové transformátory
pre 36 kV
PE57222
Pre skrine DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2, DM2-W, IMC, GBC-A,
GBC-B
Transformátor ARM6T/N1 alebo N2
b dve primárne vinutia
b dve sekundárne vinutia pre meranie aj ochranu
Krátkodobý výdråný prúd Ith (kA)
I1n (A)
Ith (kA)
50-100
16 - 20
1
t (s)
Meranie
a ochrana
75-150 100-200 150-300 200-400 300/600 1000/1250
25
5A
7,5 VA - 15 VA - trieda 0,5
5A
2,5 VA - 5 VA - 5P20
1
30 VA
- trieda 0,5
10 VA
- 5P20
Current transformer ARM6T
Nízkopríkonový prúdový transformátor (LPCT)
PE57162
Pre skrine DM1-A, DM1-W
Transformátor TLP 130, TLP 190
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-8
b YHĐNêUR]VDKSULPiUQHKRSU~GX
b SULDP\QDSlĢRYêYêVWXSSUHPHUDQLHDRFKUDQX
b sekundárny konektor RJ45-8 pts
b L]RODþQpQDSlWLH 0,72 kV
b YQ~WRUQêSULHPHU 130 alebo 190 mm
b Y607/3P{åHE\ĢSRXåLWêSUH$7/3PRåQpSRXåLĢGR$
TLP 130
TLP 190
5A
1250 A
5A
2500 A
1RPLQiOQ\VHNXQGiUQ\YêVWXS
22,5 mV a 100 A
22,5 mV a 100 A
Trieda presnosti pre meranie
0,5
0,5
Trieda presnosti pre ochranu
5P
5P
Accuracy limit factor
250
400
Minimálny nominálny primárny prúd
1RPLQiOQ\UR]ãtUHQêSULPiUQ\SU~G
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:73
1RPLQiOQ\VNUDWRYêWHSHOQêSU~G
25 kA / 1 s
40 kA / 1 s
1DMY\ããLHQDSlWLH8P
0,72 kV
0,72 kV
Nominálne vêGUåQpQDSlWLH
3 kV
3 kV
73
20/06/11 15:43
Napäťové transformátory
pre 24 kV
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Výberová tabuĐka podĐa skríĖ
Skrine CM
VTs
VRQ2-n/S1
VRFR-n/S1
VRC2/S1
VRM3-n/S2
VCT24
VRC1/S1
CVM
b
DM1-A DM1-D DM1-W DM2
DMVL-D
GBC-A GBC-B DMVL-A DMV-A DMV-D CM2
b
b
b
b
b
b
b
b
b
TM
b
b
b
b
b
b
b
b
61045N
Transformátor VRQ2-n/S1 (fáza - zem) 50 alebo 60 Hz
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-2.
Menovité napätie (kV)
24
Primárne napätie (kV)
10/3
Sekundárne napätie (V)
100/3
Tepelný výkon (VA)
250
0,5
Trieda presnosti
Menovitý výstup pre
jedno primárne vinutie (VA)
30
15/3
15-20/3
30
Menovitý výstup pre
dve primárne vinutia (AV)
20/3
30
30-50
Transformátor VRFR-n/S1 (fáza - zem) 50 alebo 60 Hz
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-2.
Menovité napätie (kV)
17,5
Primárne napätie (kV)
10/3
Sekundárne napätie (V)
100/3
Tepelný výkon (VA)
250
0,5
30
Trieda presnosti
Menovitý výstup pre
jedno primárne vinutie (VA)
15/3
61046N
Transformátor VRC2/S1 (fáza - fáza) 50 alebo 60 Hz
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-2.
24
Menovité napätie (kV)
Primárne napätie (kV)
10
Sekundárne napätie (V)
100
Tepelný výkon (VA)
500
0,5
50
Trieda presnosti
Menovitý výstup pre
jedno primárne vinutie (VA)
15
20
PE55648
Transformátor VRM3-n/S2 (fáza - zem a chránené poistkami 0,3 A) 50 alebo 60 Hz
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-2.
Menovité napätie (kV)
Primárne napätie (kV)
Sekundárne napätie (V)
Prvé sekundárne
Druhé sekundárne
Tepelný výkon (VA)
AMTED398078EN.indd Sec:74
17,5
15/3
24
20/3
100/3 - 100/3
200
Trieda presnosti
0,5
Menovitý výstup pre
jedno primárne vinutie (VA)
Tepelný výkon (VA)
30-50
Trieda presnosti
3P
50
Menovitý výstup
74
12
10/3
100
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Napäťové transformátory
pre 24 kV
DE52402
Transformátor VRC1/S1 (fáza - fáza) 50 alebo 60 Hz
b charakteristiky v súlade s normou IEC 60044-2.
Menovité napätie (kV)
7,2
3,3
Primárne napätie (kV)
Sekundárne napätie (V)
110
100
100
Tepelný výkon (VA)
Trieda presnosti
DE53562
Menovitý výstup pre
jedno primárne vinutie (VA)
5
5,5
6
6,5
100
110
100
110
100
Transformátor VCT24 (fáza - fáza) 50 alebo 60 Hz
24
Menovité napätie (kV)
Primárne napätie (kV)
15
20
Sekundárne napätie (V)
10
220
Výstup (VA)
2500
2500
4000
2500
4000
DE58408
Poznámka: Y\ããLHXYHGHQpQDSlĢRYpWUDQVIRUPiWRU\PDM~X]HPQHQêQHXWUiO
3UHLQpFKDUDNWHULVWLN\SURVtPNRQ]XOWXMWHVQDPL
Bleskoistky
Pre skrine IM500, DM1-A, DM1-W, GAM, DMV-A*, DMVL-A
In (A)
Un (kV)
400/630
7,2
10
12
17,5
24
Poznámka: PHQRYLWpQDSlWLHEOHVNRLVWLHNYRĐWHSRGĐDPHQRYLWpKRQDSlWLDVNULQH
SUHVNULĖXVY\StQDþRP'09$SODWtREPHG]HQLHGRN9
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:75
75
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Napäťové transformátory
pre 36 kV
PE57223
Pre skrine CM, GBC-A, GBC-B
Transformátor VRF3n/S2 (fáza - zem)
b jedno primárne vinutie
b jedno sekundárne vinutie
Menovité napätie (kV)
Primárne napätie (kV)
Sekundárne napätie (V)
Tepelný výkon (VA)
Trieda presnosti
Menovitý výstup pre jedno
primárne vinutie (VA)
36
303
1003
333
1003 alebo 1103
450
0,5
3P
30-50
30
1DSlĢRYêWUDQVIRUPiWRUVRF3
Pre skrine CM2
PE57224
Transformátor VRC3/S1 (fáza - fáza)
b jedno primárne vinutie
b jedno sekundárne vinutie
Menovité napätie (kV)
36
Primárne napätie (kV)
30
33
Sekundárne napätie (V)
100
100 alebo 110
Tepelný výkon (VA)
700
Trieda presnosti
0,5
Menovitý výstup pre jedno
primárne vinutie (VA)
50-100
1DSlĢRYêWUDQVIRUPiWRUVRC3
Pre skrine TM
Transformátor VRC3/S1 (fáza - fáza)
b jedno primárne vinutie
b jedno sekundárne vinutie
Menovité napätie (kV)
Primárne napätie (kV)
Sekundárne napätie (V)
DE58408
Tepelný výkon (VA)
36
30
220
1000
Bleskoistky
Pre skrine IM, DM1-A, SM, GAM2
76
AMTED398078EN.indd Sec:76
In (A)
630
Un (kV)
36
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Ochrana motorov
Prúdová hodnota poistiek inštalovaných
v skriniach závisí od:
b menovitého prúdu motora In,
b rozbehového prúdu Id,
b frekvencie štartu motora.
Menovitý prúd poistky sa volí tak,
åHGYRMQiVRERNUR]EHKRYpKRSU~GXPRWRUD
QHSUHWDYtSRLVWNXSRþDVUR]EHKXPRWRUD
9HGĐDMãLDWDEXĐNDXGiYDPHQRYLWpKRGQRW\
SRLVWLHNSULQDVOHGXM~FLFKSUHGSRNODGRFK
b priamy rozbeh motora
b Id/In y 6
b pf = 0,8 (P y 500 kW) alebo 0,9 (P > 500 kW)
b Ș = 0,9 (P y 500 kW) alebo 0,94 (P > 500 kW)
Uvedené hodnoty platia pre poistky Fusarc.
SRGĐDQRUP\',1 43-625).
Výber poistiek pre skrine CRM
Príklad:
8YDåXMPHPRWRU 950 kW pri 5 kV.
In =
P
pf
= 130 A
Id = 6 x In = 780 A
3RWRP]YRĐWHQDMEOLåãLXY\ããLXKRGQRWX napr. 790 A.
3UHãHVĢãWDUWRY]DKRGLQXVGRERXUR]EHKX 5-s
YRĐWHSRLVWNX$
Poznámka:WHQLVWêPRWRUQHP{åHE\ĢFKUiQHQê
SULUR]EHKRFK]DKRGLQXSUHWRåHQDMY\ããLH
SUDFRYQpQDSlWLHSUHSRWUHEQ~SRLVWNX$
MHOHQN9
)DUHEQêNyGVDYLDåHQDPHQRYLWpQDSlWLHSRLVWN\
Rozbehový
prúd (A)
Id/In = 6
Rozbehový þas (s)
5
10
Poþet rozbehov za hodinu
6
12
6
12
6
1410
Maximálne pracovné
napätie (kV)
20
12
250
1290
250
250
250
1140
250
250
250
250
250
1030
250
250
250
250
250
250
890
250
250
250
250
250
250
790
200
250
250
250
250
250
710
200
200
200
250
250
250
640
200
200
200
200
200
250
610
200
200
200
200
200
200
540
160
200
200
200
200
200
480
160
160
160
200
200
200
440
160
160
160
160
160
200
310
160
160
160
160
160
160
280
125
160
160
160
160
160
250
125
125
125
160
160
160
240
125
125
125
125
125
160
230
125
125
125
125
125
125
210
100
125
125
125
125
125
180
100
100
100
100
100
125
170
100
100
100
100
100
100
3,3
6,6
11
Výber poistiek pre skrine CVM
Pracovné
napätie (kV)
Rozbehový
prúd (A)
Menovitý prevádzkový Rozbehový þas (s)
prúd (stála
5
10
prevádzka) (A)
30
Poþet rozbehov za hodinu
3,3
6,6
Id = 6 x Ie
Ie
3
6
3
1100
183
250
250
250
6
3
6
942
157
250
250
785
131
200
200
250
250
250
250
200
200
200
628
105
160
250
160
160
200
200
565
94
160
200
160
160
160
160
160
502
84
125
160
160
160
160
160
439
73
125
125
125
160
160
160
377
63
100
125
100
125
125
160
314
52
100
100
100
100
100
125
251
42
100
100
100
100
100
100
188
31
80
100
100
100
100
100
21
50
50
63
80
80
80
126
Spôsob voĐby poistky:
b ak Id •[,HSUHYêEHUSRLVWN\SRXåLWH,G
b ak Id < 6 x Ie, SUHYêEHUSRLVWN\SRXåLWH,H
Poznámka:
3RLVWN\PDM~GĎåNX 292 mm SRLVWN\W\SX)XVDUF
3RLVWN\VOXåLDOHQSUHVNUDWRY~RFKUDQX
3UH$SRLVWN\MHSRWUHEQpRQHVNRULĢY\StQDQLHVWêNDþD
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:77
77
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Ochrana transformátorov
PE57161
Menovité hodnoty poistiek pre skrine SM6 ako PM, QM, QMB a QMC závisia
okrem iného od nasledujúcich podmienok:
b prevádzkové napätie,
b výkon transformátora,
b technológia výroby (výrobca).
0{åXE\ĢLQãWDORYDQpU{]QHW\S\SRLVWLHNVRVWUHGQHVLOQêPY\VWUHĐRYDQtPWHUþtND
v poistky Solefuse SRGĐDQRUP\ UTE NCF 64.210,
v SRLVWN\)XVDUF&)SRGĐDQRUP\,(&RGSRU~þDQLDDUR]PHU\SRSLVXMH
norma D,N 43.625.
3UHVNULQHVNRPELQiFLRXSRLVWNDRGStQDþ4040%40&Y\EHUDMWHSRLVWN\
SRGĐDYêEHURYHMWDEXĐN\DUHIHUHQþQpKR]R]QDPX9ãHWN\RVWDWQpW\S\SURVtP
konzultujte s nami.
Príklad: SUHRFKUDQXN9$WUDQVIRUPiWRUDSULN9]YRĐWHSRLVWNX6ROHIXVH
s menovitým prúdom 43 A alebo Fusarc CF s 50 A.
Výberová tabuĐka poistiek
Farebný kód sa viaåe na menovité napätie poistky.
0HQRYLWêSU~GMHY$EH]SUHĢDåHQLDSUL±ƒ&Wƒ&
3URVtPNRQ]XOWXMWHVQDPLSUHĢDåHQLDDSUHYiG]NXQDGƒ&
Typ
poistky
Pracovné Výkon transformátora (k9A)
Menovité
napätie
25
50
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 napätie
N9
N9
Solefuse (UTE NFC normy 13.100. 64.210)
5,5
6,3 16
31,5 31,5 63
63
63
63
63
7,2
10
6,3 6,3 16
16
31,5 31,5 31,5 63
63
63
63
15
6,3 6,3 16
16
16
16
16
43
43
43
43
43
63
20
6,3 6,3 6,3 6,3 16
16
16
16
43
43
43
43
43
63
24
Solefuse YãHREHFQH UTE NFC normy 13.200)
3,3
16
16
31,5 31,5 31,5 63
63
100 100
7,2
5,5
6,3 16
16
31,5 31,5 63
63
63
80
80
100 125
6,6
6,3 16
16
16
31,5 31,5 43
43
63
80
100 125 125
10
6,3 6,3 16
16
16
31,5 31,5 31,5 43
43
63
80
80
100
12
13,8
6,3 6,3 6,3 16
16
16
16
31,5 31,5 31,5 43
63
63
80
17,5
15
6,3 6,3 16
16
16
16
16
31,5 31,5 31,5 43
43
63
80
20
6,3 6,3 6,3 6,3 16
16
16
16
31,5 31,5 31,5 43
43
63
24
22
6,3 6,3 6,3 6,3 16
16
16
16
16
31,5 31,5 31,5 43
43
63
Fusarc CF a SIBA (1) YãHREHFQHSUHVNULQH QM, QMB a QMC v súlade s ,(& 62271-105)
3,3
16
25
40
50
50
80
80
100 125 125 160(1) 200(1)
7,2
5
10
16
31,5 40
40
50
63
80
80
125 125 160(1)
5,5
10
16
31,5 31,5 40
50
50
63
80
100 125 125 160(1) 160(1)
6
10
16
25
31,5 40
50
50
63
80
80
125 125 160(1) 160(1)
6,6
10
16
25
31,5 40
50
50
63
80
80
100 125 125 160(1)
10
6,3 10
16
20
25
31,5 40
50
50
63
80
80
100 100 125(1) 200(1)
12
11
6,3 10
16
20
25
25
31,5 40
50
50
63
80
100 100 125(1) 160(1)
13,8
6,3 10
16
16
20
25
31,5 31,5 40
50
50
63
80
80
100(1) 125(1) 125(1) 17,5
15
6,3 10
10
16
16
20
25
31,5 40
50
50
63
80
80
100(1) 125(1) 125(1)
20
6,3 6,3 10
10
16
16
25
25
31,5 40
40
50
50
63
80
100(1) 125(1) 24
22
6,3 6,3 10
10
10
16
20
25
25
31,5 40
40
50
50
80
80
100(1)
(2)
Fusarc CF pre suché transformátory
30
10
10
16
20
25
31,5 31,5 50
50
63
63
36
31,,5
10
10
16
20
25
25
31,5 50
50
63
63
33
6,3
10
16
20
25
25
31,5 40
50
50
63
34,5
6,3
10
16
20
25
25
31,5 40
50
50
63
Fusarc CF pre olejové transformátory (2)
30
10
10
16
20
25
31,5 31,5 40
40
50
63
36
31,5
10
10
16
20
25
31,5 31,5 40
40
50
63
33
10
10
16
20
25
25
31,5 31,5 40
40
50
34,5
10
10
16
20
25
25
31,5 31,5 40
40
50
(1) poistky SIBA
(2) 7iWRYêEHURYiWDEXĐNDERODSULSUDYHQiSRGĐDWHFKQLFNêFKFKDUDNWHULVWtN )UDQFH7UDQVIR
&KDUDNWHULVWLN\WUDQVIRUPiWRURYDSRLVWLHNVDP{åXOtãLĢSRGĐDYêUREFXDQRULHP
78
AMTED398078EN.indd Sec:78
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Ochrana transformátorov
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Rozmery poistiek
DE53563
Solefuse (normy UTE)
ø 55
ø6
23
450
35
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
+PRWQRVĢ
(kg)
7,2
6,3 Då 125
450
55
2
12
100
450
55
2
17,5
80
450
55
2
24
Då
450
55
2
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
+PRWQRVĢ
(kg)
35
DE57467
Fusarc CF (normy DIN)
ø 45
Ø
ø6
7,2
125
292
86
3,3
12
6,3
292
50,5
1,2
23
L
33
33
24
36
10
292
50,5
1,2
16
292
50,5
1,2
20
292
50,5
1,2
25
292
57
1,5
31,5
292
57
1,5
40
292
57
1,5
50
292
78,5
2,8
63
292
78,5
2,8
80
292
78,5
2,8
100
292
78,5
2,8
6,3
442
50,5
1,6
10
442
50,5
1,6
16
442
50,5
1,6
20
442
50,5
1,6
25
442
57
2,2
31,5
442
57
2,2
40
442
57
2,2
50
442
78,5
4,1
63
442
78,5
4,1
80
442
86
5,3
10
537
50,5
1,8
16
537
50,5
1,8
25
537
57
2,6
31,5
537
78,5
4,7
40
537
78,5
4,7
50
537
86
6,4
63
537
86
6,4
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
+PRWQRVĢ
(kg)
DE57467
SIBA
ø 45
Ø
ø6
Ur
(kV)
7,2
12
23
L
33
33
17,5
24
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:79
160
292
85
3,8
200
292
85
5,4
125
292
67
2
160
292
85
3,8
200
292
85
3,8
125
442
85
5,4
100
442
85
5,4
125
442
85
5,4
79
20/06/11 15:43
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Blokovania
Skrine s odpínaþmi
Funkþné blokovania
b tieto skrine je moåné zapnúĢ, OHQNHćMHX]HPĖRYDþ
Y\SQXWêDSUtVWXSRYêNU\WGRUR]YiG]DþDMH]DWYRUHQê
b uzemĖovaþ je moåné zapnúĢ, OHQNHćMHY\StQDþ
Y\SQXWê
b prístup k pripojenium je moåné otvoriĢ,
OHQNHćMH X]HPĖRYDþ]DSQXWê.
b odpínaþ je blokovaný YRY\SQXWHMSRORKHOHQ
NHćMHSUtVWXSRWYRUHQê8]HPĖRYDþMHPRåQpRYOiGDĢ
SUH~þHO\WHVWRYDQLD
Skrine s vypínaþmi
Blokovanie
A
& &4 A3
b
b
b
,0 ,0% ,0&
30 40 40% 40&
'0$ '0' '0W
'0= '06
DMV$ DMV' DMV6
'09/$ '09/'
A4
b
A
b
0
P
b
P2
P3
b
b
3
b
b
NSM
2
b
b
&50 &90
b
b
GAM
b
SM
Poznámka: -HPRåQp]DEORNRYDĢRGSRMRYDþH
YRY\SQXWHMSRORKHSUHPDQLSXOiFLXVY\StQDþRP
QDSUi]GQR
'(
Blokovanie skrine
Skrine
b odpojovaþ(e) je moåné zapnúĢ, OHQNHć
MHY\StQDþY\SQXWêDþHOQêNU\FtSDQHO
MH]DPNQXWêEORNRYDQLHW\S
b uzemĖoveþ(e) je moåné zapnúĢ, OHQNHć
MHV~RGSRMRYDþHY\SQXWêp
b prístup k pripojeniam je moåné otvoriĢ,
OHQNHćMH
v Y\StQDþ]DEORNRYDQêYRY\SQXWRPVWDYH
v RGSRMRYDþHMHV~Y\SQXWêp
v X]HPĖRYDþHMHV~]DSQXWêp
b
b
'0 '0:
Blokovanie pomocou zámkov
A1 typ
O
Vývodové skrine
Òþel:
b ]DEUiQLĢPRåQRVWL]DSQXWLDX]HPĖRYDþDYVNULQLSUHRFKUDQXWUDQVIRUPiWRUD
NêPQLHMH11LVWLþX]DPNQXWêYRÄY\SQXWHM´DOHERÄY\VXQXWHM´SRORKH
O
'(
%ORNRYDQLDY\KRYXM~RGSRU~þDQLDPL,(&DãSHFLILNiFLiP
EDF HN S4SUe 24 kV.
2NUHPNDåGpKRIXQNþQpKREORNRYDQLDMHNDåGêRGSRMRYDþDRGStQDþY\EDYHQê
b zabudovanou prípravou pre pouåitie visiacich zámkov ]iPN\QLHV~
YGRGiYNH
b štyrmi výrezmi SUH inãWDORYDQLH]iPkRYQD SRåLDGDQLHNWRUpVO~åiD
QDX]DPNQXWLHVNULQH
C1 typ
b ]DEUiQLĢSUtVWXSXNWUDQVIRUPiWRUXDNQLHMHX]HPĖRYDþYVNULQLSUHRFKUDQX
WUDQVIRUPiWRUD]DSQXWê
S
'(
S
C4 typ
b ]DEUiQLĢPRåQRVWL]DSQXWLDX]HPĖRYDþDYVNULQLSUHRFKUDQXWUDQVIRUPiWRUD
NêPQLHMH11LVWLþX]DPNQXWêYRÄY\SQXWHM´DOHERÄY\VXQXWHM´SRORKH
b ]DEUiQLĢSUtVWXSXNWUDQVIRUPiWRUXDNQLHMHX]HPĖRYDþYVNULQLSUHRFKUDQX
WUDQVIRUPiWRUD]DSQXWê
O
S
O
MT20240EN
S
80
AMTED398078EN.indd Sec:80
Legenda k blokovaniam:
bez kľúča
voľne vyberateľný
kľúč
blokovanie
vybratia kľúča
panel
alebo dvere
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
DE53568
Charakteristiky
funkčných jednotiek
Blokovania
A3 typ
Prepojovacie skrine
Òþel:
b ]DEUiQLĢ]DSQXWLXX]HPĖRYDþDQDVWUDQH]iĢDåHNêPQLHMH
RGStQDþQDSUtYRGHÄY\SQXWê´
O
DE53569
A4 typ
DE53570
O
A5 typ
b ]DEUiQLĢV~þDVQpPX]DSQXWLXGYRFKRGStQDþRY
O
O
b ]DEUiQLĢ]DSQXWLXX]HPĖRYDþDYVSiMDFHMVNULQLNêPMHSRGUDGHQê
DQDGUDGHQêRGStQDþ]DLVWHQêYRÄY\SQXWHM´SRORKH
O
S
DE53571
O
S
50 typ
O
ZabrániĢ
b ]DStQDQLXRGSRMRYDþRYSRG]iĢDåRX
O
UmoåniĢ
b SUHYiG]NX Y\StQDþD EH] ]iĢDåH V Y\SQXWêP RGSRMRYDþRP GYRMLWp RGGHOHQLH).
b SUHYiG]NX Y\StQDþD EH] ]iĢDåH V Y\SQXWêP RGSRMRYDþRP (MHGQR RGGHOHQLH).
DE59203
O
typ 52
O
ZabrániĢ
b ]DStQDQLXRGSRMRYDþRYSRG]iĢDåRX
O
UmoåniĢ
b SUHYiG]NX Y\StQDþD EH] ]iĢDåH V Y\SQXWêP RGSRMRYDþRP GYRMLWp RGGHOHQLH).
b SUHYiG]NX Y\StQDþD EH] ]iĢDåH V Y\SQXWêP RGSRMRYDþRP (MHGQR RGGHOHQLH).
MT20240EN
O
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:81
Legenda k blokovaniam:
bez kľúča
voľne vyberateľný
kľúč
blokovanie
vybratia kľúča
panel
alebo dvere
81
20/06/11 15:43
Blokovania
DE53572
Charakteristiky
funkčných jednotiek
P1 typ
O
X
DE53573
b ]DEUiQLĢ zapnutiu X]HPĖRYDþa, ak je RGSínaþYćalšej skrini
zamknuWêYR „Y\pnutej” SRORKH.
X
O
P2 typ
X
O
b ]DEUiQLĢ manipulácii RGSRMRYDþD SRG ]iĢDåRu, SRkLDĐ nie je RGSínaþ
YR „Y\pnutej” SRORKH.
b ]DEUiQLĢ]DSQXWLXX]HPĖRYDþDSRNLDĐMHRGSRMRYDþDRGStQDþX]DPNQXWê
YRÄY\SQXWHM´SRORKH
O
DE53574
X
P3 typ
AX
O
DE53575
b ]DEUiQLĢ manipulácii RGSRMRYDþD SRG ]iĢDåRu, SRkLDĐ nie je RGSínaþ
YR „Y\pnutej SRORKH.
b ]DEUiQLĢ zapnutiu X]HPĖRYDþD Y skrini SRG napätím, SRNLDĐ nie je RGSRMRYDþ
a RGSíQDþ YR ÄY\SQXtej” SRORKH.
b XPRåQLĢSUHYiG]NXRGStQDþDEH]]iĢDåH
O
X
P5 typ
b ]DEUiQLĢ zapnutiu X]HPĖRYDþD Y skrini SRG napätím, SRNLDĐ nie je RGSRMRYDþ
a RGSíQDþ YR ÄY\SQXtej” SRORKH.
P
MT20240EN
P
82
AMTED398078EN.indd Sec:82
Legenda k blokovaniam:
bez kľúča
voľne vyberateľný
kľúč
blokovanie
vybratia kľúča
panel
alebo dvere
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Pripojenia
Obsah
Pripojenie káblami so suchou izoláciou pre 24 kV
9êEHURYiWDEXĐND
Káblové pripojenie zospodu pre 24 kV
3RORKDNiEORY
+OENDNiEORYpKRNDQiOD
3UtNODG\VFKpPNiEORYêFKNDQiORY
5R]ãtUHQpSUtNODG\VFKpPNiEORYêFKNDQiORYDYêNUHVRYãiFKWYSRGODKH
Pripojenie káblami so suchou izoláciou pre 36 kV
9êEHURYiWDEXĐND
Káblové pripojenie zospodu pre 36 kV
3RORKDNiEORY
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:83
84
84
85
85
86
87
88
89
89
90
90
83
20/06/11 15:43
Pripojenie káblami so suchou
izoláciou pre 24 kV
Pripojenia
Výberová tabuľka
PE57840
OdolnosĢ voþi starnutiu vo VN/NN rozvodniach závisí
od troch faktorov:
b správne prevedenie pripojenia
1RYpWHFKQROyJLHSULSiMDQLD]DVWXGHQD]Y\ãXM~þDVRY~WUYDQOLYRVĢNRPSRQHQWRY
,FKSRXåLWLHXPRåĖXMHSUHYiG]NXY]QHþLVWHQRPSURVWUHGtDYQiURþQêFK
SRGPLHQNDFK
b pôsobenie relatívnej vlhkosti
9SRGPLHQNDFKVY\VRNRXYOKNRVĢRXDYHĐNêPLWHSORWQêPLUR]GLHOPLMHQXWQp
LQãWDORYDĢY\KULHYDFLHWHOHVR
b správne vetranie
5R]PHU\YHWUDFtFKPULHåRNPXVLDE\ĢGRVWDWRþQpSUHRGYHWUiYDQLHY]QLNQXWpKR
tepla v rozvodniach. '{OHåLWpMHVSUiYQHRGYHWUiYDQLHSULHVWRUXVWUDQVIRUPiWRURP
PE50775
Napájacie káble sa pripájajú:
b QDVYRUN\RGStQDþD
b QDVSRGQpYêYRG\SRLVWLHN
b QDVYRUN\Y\StQDþRY
Dvojkovové káblové svorky majú:
2
b RNU~KOH]DNRQþHQLDSUHNiEOHy 240 PP
2
b ãWYRUFRYp]DNRQþHQLDOHQSUHNiEOH > 240 PP
3ULSRMHQLHNiEORYêFKVYRULHNNXNiEORPMHSRWUHEQpOLVRYDĢ
Koncovky konektorov sú studeného typu.
6N~VHQRVWL6FKQHLGHU Electric viedli N zavedeniu tejto technológie Ntorá
zachovávajú NYDOLWXVSRMHQLDSRFHO~GREXåLYRWQRVWL
Maximálne povolené prierezy káblov:
b 630 PP2 pre 1250 A SUtYRGRYpDYêYRGRYpVNULQH
b 240 PP2 pre 400-630 A SUtYRGRYpDYêYRGRYpVNULQH
b 120 PP2 SUHVNULQHVRVWêNDþRP
b 95 PP2 SUHVNULQHQDRFKUDQXWUDQVIRUPiWRURYVSRLVWNDPL
Prtstup do priestoru je Y]iMRPne EORNRYDnê zapnuttP X]HPĖRYaþa.
=PHQãHQiKĎENDVNULQHXĐDKþXMHSULSRMHQLHYãHWNêFKIi]
6YRUND‘PPLQWHJURYDQiVGHIOHNWRURPSRĐDXPRåĖXMHXSHYQLĢNiEORYp
NRQFRYN\MHGQRXUXNRX3RXåLWHXĢDKRYDFtPRPHQWRVLOHP1
PE50776
Okrúhly konektor
Štvorcový konektor
Jednoåilové káble so suchou izoláciou
Krátka koncovka lisovaná za studena
El. parametre
Typ koncovky
Prierez mm 2
DodávateĐ
Poþet káblov
Poznámky
3 Då 24 N9
400 A - 630 A
2NU~KO\NRQHNWRU
50 Då 240 PP 2
9ãHWFLGRGiYDWHOLDVNRQFRYNDPL
OLVRYDQêPL]DVWXGHQD
6LOHF 0 3LUHOOL 5D\FKHP a pod.
1 DOHER 2 QDIi]X
9SUtSDGHSRWUHE\YlþãtFK
SULHUH]RYYLDFNiEORYDLQêFK
NRQFRYLHNNRQ]XOWXMWHVQDPL
3 Då 24 N9
1250 A
2NU~KO\NRQHNWRU
50 Då 630 PP 2
1 DOHER 2 QDIi]X
y 400 PP2
> 300 PP2
SRYROHQê
9SUtSDGHSRWUHE\YlþãtFK
SULHUH]RYYLDFNiEORYDLQêFK
NRQFRYLHNNRQ]XOWXMWHVQDPL
âWYRUFRYêNRQHNWRU
9ãHWFLGRGiYDWHOLDVNRQFRYNDPL
OLVRYDQêPL]DVWXGHQD
6LOHF 0 3LUHOOL 5D\FKHP a pod.
400 < 1 y 630 PP2
QDIi]X
Trojåilové káble so suchou izoláciou
Krátka koncovka lisovaná za studena
El. parametre
Typ koncovky
3 Då 24 N9
400 A - 630 A
2NU~KO\NRQHNWRU
Prierez mm 2
50 Då 240 PP 2
3 Då 24 N9
1250 A
2NU~KO\NRQHNWRU
50 Då 630 PP 2
DodávateĐ
Poþet káblov
Poznámky
9ãHWFLGRGiYDWHOLDVNRQFRYNDPL
OLVRYDQêPL]DVWXGHQD
6LOHF 0 3LUHOOL 5D\FKHP a pod.
9ãHWFLGRGiYDWHOLDVNRQFRYNDPL
OLVRYDQêPL]DVWXGHQD
6LOHF 0 3LUHOOL 5D\FKHP a pod.
1 QDIi]X
9SUtSDGHSRWUHE\YlþãtFK
SULHUH]RYYLDFNiEORYDLQêFK
NRQFRYLHNNRQ]XOWXMWHVQDPL
1 QDIi]X
9SUtSDGHSRWUHE\YlþãtFK
SULHUH]RYYLDFNiEORYDLQêFK
NRQFRYLHNNRQ]XOWXMWHVQDPL
Poznámka:
b3ULSiMDFLHRNiVGHIOHNWRURPSRĐDP{åXE\ĢãWYRUFRYp
b3UHW\S\VNUtĖ3040P{åXPDĢRNU~KOH]DNRQþHQLDSULHPHUPD[ ‘PP
84
AMTED398078EN.indd Sec:84
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Káblové pripojenie zospodu
pre 24 kV
Pripojenia
Poloha káblov
SM
945
IMC
400
PM, QM
400
QMC
400
CRM, CVM
430
DM1-A
430
DMVL-A
430
DMV-S
320
DM1-W
370
GAM2
760
1250 A
945
320
H
H
H
320
GAM
470
620
DMV-A
320
313
DM1-S
543
GAM2
GAM
200 200
420
200 200
420
200 200
420
DE53581
DMV-A, DMV-S (630 A)
DE53580
DE53579
CRM, CVM
DE53577
945
IMC, PM, QM, QMC
DE53576
630 A
IM, NSM-káble, NSM-prípojnice
IM, NSM-káble,
NSM-prípojnice, SM
DE53578
Výška káblových pripojení H
meraná od podlahy (mm)
H
H
H
200 200
420
200 200
420
DMV-A (1250 A)
DE58417
DM1-A, DM1-W (1250 A)
DE58418
DE53582
DM1-A, DM1-S, DMVL-A
DM1-W (630 A)
275
165 165
313
H
H
H
333
200 200
420
510,5
330
789
200 200
420
145 145
445
371,5
X
313
X = 330 : 1 MHGQRåLORYêNiEHO
X = 268 : 2 MHGQRåLORYpNiEOH
X = 299 : 7URMåLORYêNiEHO
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:85
85
20/06/11 15:43
Káblové pripojenie zospodu
pre 24 kV
Pripojenia
Hĺbka káblového kanála
DE53585
Prívod káblov zospodu (všetky skrine)
P
b Cez káblové kanály: KĎENDNiEORYpKRNDQiODSUHQDMþDVWHMãLHSRXåtYDQp
MHdnRåiORYpNiEOHVRVXchRXizROiciRXMHYWDEXĐNHniåãiHRKĐDdnH3-åiORYýchNiEORY
niVSURVtm, NRnDNWXMWH).
bS podstavcami: SUH]QtåHQLHDOHERHOLPLQRYDQLHNDQiODMHPRåQpVNULQH
P
XPLHVWQLĢQDPPY\VRNpEHWyQRYpSRGVWDYFH
bPre šachtu v podlahe:MHKĎENDNiEORYpKRNDQiODSUHEHåQHSRXåtYDQp
P
NiEOHGDQiYWDEXĐNHQLåãLH
625
500
375
Jednoåilové káble Skrine do 630 A
3ULHUH]
NiEOD
(mm2)
50
70
95
120
150
185
0
00
630
187,5
3RORPHU
RK\EX
(mm)
,0
60
160NiEOH
160SUtSRMQLFH
1250 A skrine
IMC,'0$
DM1-W
'06
'09/$
GAM
+ĎEND P(mm)YãHWN\VPHU\
P1
P2
0
0
150
0
160
0
200
500
220
550
270
670
330
730
370
0
0
0
500
0
590
800
90
CRM
CVM
DMV$
DMV-S
30
40
40&(1)
60
GAM
DM1-A (2) DMV-A(3)
'0:(2)
P2
0
0
0
500
P2
500
530
570
600
650
770
830
P3
350
350
350
P4
P5
P6
1000
1000
1350
1350
150
150
(1) 0XVtE\ĢSRXåLWêVSRGQêNU\W mm.
(2) 0XVtE\ĢSRXåLWêVSRGQêNU\W mm.
(3) 0XVtE\ĢSRXåLWêVSRGQêNU\W mm.
Poznámka: 3UHQiYUKLQãWDOiFLtVMHGQRGXFKêPLNiEORYêPLNDQiOPLPXVLDE\ĢXYDåRYDQpVNULQH
P
DNiEOHY\åDGXM~FHQDMYlþãLXKĎENX
P
3ULQiYUKXLQãWDOiFLtVGYRMLWêPLNDQiOPLPXVtE\ĢKĎENDXYDåRYDQiSUHNDåGêW\SVNULQH
DNiEORYHMRULHQWiFLH
Výkresy káblových kanálov
1250 A skrine
630 A skrine
140
140
DMV-A, DMV-S
3UHMHGQRåLORYpNiEOH
DE53589
DM1-A, DM1-W
3UHMHGQRåLORYpNiEOH
DE58350
DE53586
DE53587
]REUD]HQpEH]ERþQêFKSOHFKRYUR]YiG]DþD
SM, GAM
DMV-A
3UHMHGQRDWURMåLORYp
3UHMHGQRDWURMåLORYp
NiEOH
NiEOH
140
140
80
50
50
740
50
50
740
740
100
P4
P6
P2
P5
600
86
AMTED398078EN.indd Sec:86
600
840
600
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Káblové pripojenie zospodu
pre 24 kV
Pripojenia
Príklady schém káblových kanálov
Skrine zobrazené bez boþných plechov rozvádzaþa
630 A skrine
Predný prívod alebo
vývod kanálom
DE58411
630 A skrine
Zadný prívod alebo
vývod kanálom
DE58409
DE58410
630 A skrine
Káblový prívod alebo vývod
]SUDYHMDOHERĐDYHMVWUDQ\
140
140
80
80
140
P1
P1
P2
P2
P3
600
22
IM
70
22
22
IM
QMC
IM
IM
IM
DM1
DM1
Poåadované rozmery (mm)
IM
Poznámka 1: 3ULSRXåLWtNDQiOXLQãWDODþQêFKWUXELHNPXVt~NRVKUDQ\&]RGSRYHGDĢ
QDVOHGXM~FLPUR]PHURPNDQiOD3 PPDOHER33 PP
Poznámka 2: SUHDSOLNiFLHQDPLHVWHLQãWDOiFLHSURVtPSR]ULWHNDSLWROX3UtNODG\S{GRU\VRY
PE50797
Káblové pripojenie zhora
9êãND
PP
.DåGi$VNULĖDRNUHPWêFKVQQRYOiGDFtPUR]YiG]DþRPD(0%þDVWL
Va pripojenie Y\konáva jednoåilovým káblom Vo VuFKRu izoláFiou.
Poznámka:QLHMHGRVWXSQêSUHYQ~WRUQêREO~NSRGĐD,(&YRGGLHOLSUtSRMQtF
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:87
87
20/06/11 15:43
Káblové pripojenie zospodu
pre 24 kV
Pripojenia
Rozšírené príklady schém káblových
kanálov a výkresov šácht v podlahe
Pre skrine s rozšírenou odolnosĢou voþi vnútornému oblúku 16 kA 1 s
Inštalácia s káblovým
kanálom
Odvod plynov spodkom
Odvod plynov vrchom
DE58412
DE58413
Inštalácia so šachtou
v podlahe
220
100
P1
Ø 200
600
220
740
1060
1060
22
22
IM
Ø 200
IM
Ø 200
IM
DM1-A
IM
DM1-A
Poznámka: SUHRGYRGSO\QRYVSRGRPPXVtE\Ģ]DEH]SHþHQêREMHPãDFKW\Ylþãt
DOHERURYQê m 3.
88
AMTED398078EN.indd Sec:88
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Pripojenie káblami so suchou
izoláciou pre 36 kV
Pripojenia
Výberová tabuľka
Jednoåilové káble
3RORPHU
3ULHUH]
RK\EX
NiEOD
PP
(mm
Skrine do 630 A
,0 ,0& 40 &0 &0
30 '0$ '0W
*$0 *$0 60 70 NSM
+ĎEND P PP
P1
P2
OdolnosĢ voþi starnutiu vo VN/NN rozvodniach závisí
od troch faktorov:
b pôsobenie relatívnej vlhkosti
V podmienkDFKVY\VRNRXYOKNRVĢRXDYHĐNêPLWHSORWQêPLUR]GLHOPLMHQXWQp
LQãWDORYDĢY\KULHYDFLHWHOHVR
b správne vetranie
5R]PHU\YHWUDFtFKPULHåRNPXVLDE\ĢGRVWDWRþQpSUHRGYHWUiYDQLHY]QLNQXWpKR
WHSODYUR]YRGQLDFK '{OHåLWpMHVSUiYQHRGYHWUiYDQLHSULHVWRUXVWUDQVIRUPiWRURP
1 x 3
0
1 x 0
380
1 x 70
0
1 x 9
0
1 x 0
0
1 x 0
0
1 x 18
0
700
1 x 0
70
0
730
b správne prevedenie pripojenia
1RYpWHFKQROyJLHSULSiMDQLD]DVWXGHQD]Y\ãXM~þDVRY~WUYDQOLYRVĢNRPSRQHQWRY
,FKSRXåLWLHXPRåĖXMHSUHYiG]NXY]QHþLVWHQRPSURVWUHGtDYQiURþQêFK
podmienkach.
Napájacie káble sa pripájajú:
b QDVYRUN\RGStQDþD
b QDVSRGQpYêYRG\SRLVWLHN
b QDVYRUN\Y\StQDþRY
Dvojkovové káblové svorky majú:
b RNU~KOH]DNRQþHQLDSUHNiEOHPP
3ULSRMHQLHNiEORYêFKVYRULHNNXNiEORPMHSRWUHEQpOLVRYDĢ
Koncovky konektorov sú studeného typu.
6N~VHQRVWL6FKQHLGHU (OHFWULF viedli k ]DYHGHniu WeMWo WecKQROyJie kWoUi
]DFKRYiYa NYDOLWXVSRMHQLDSRFHO~GREXåLYRWQRVWL
Maximálne povolené prierezy medených(*) káblov sú:
b x (1 x mmQDIi]XSUH$SUtYRGRYpDYêYRGRYpVNULQH
b mm SUH$SUtYRGRYpDYêYRGRYpVNULQH
b mm SUHVNULQHQDRFKUDQXWUDQVIRUPiWRURYVSRLVWNDPL
PUtsWup do SUiesWoUu Me Y]iMRmne EORNRYanê ]apnuWtm X]HPĖRvaþa.
=PHQãHQiKĎEkDVNULQHXĐDKþXMHSULSRMHQLHYãHWNêFKIi]
6YRUND‘PPLQWHJURYDQiVGHIOHNWRURPSRĐDXPRåĖXMHXSHYQLĢNiEORYp
NRQFRYN\MHGQRXUXNRX3RXåLWHXĢDKRYDFtPRPHQWRVLOHP1
Poznámka: Pre návrh inštalácií s jednoduchými
NiEORYêPLNDQiOPLPXVLDE\ĢXYDåRYDQpVNULQH
DNiEOHY\åDGXM~FHQDMYlþãLXKĎENX3
Pri návrhu inštalácií s dvojitými kanálmi musí
E\ĢKĎEND3XYDåRYDQiSUHNDåGêW\SVNULQH
a káblovej orientácie.
(*) Prierezy hliníkových káblov, prosím, konzultujte s nami.
Prívod káblov zospodu
9ãHWN\VNULQHFH]NiEORYpNDQiO\
b KĎENDNiEORYêFKNDQiORY3SUHQDMþDVWHMãLHSRXåtYDQpW\S\NiEORY
MHXYHGHQiYWDEXĐNH
Výkresy káblových kanálov
100
100
P2
300
IM
100
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:89
100
QM
100
‘
‘
P2
300
1000
1000
IM
100
P1 P2
‘
QM
Predný prívod alebo vývod
kanálom
'(
Zadný prívod alebo vývod kanálom
'(
'(
Káblový prívod alebo vývod
z pravej alebo Đavej strany
100
100
‘
1000
QM
IM
IM
IM
IM
100
100
100
‘
100
89
20/06/11 15:43
Káblové pripojenie zospodu
pre 36 kV
Pripojenia
Poloha káblov
PohĐad zboku
DM1-A, DM1-W skrine
DE59729
DE59727
GAM2 skriĖa
DE59730
QM, PM skrine
DE59728
IM, SM skrine
1210
632
475
632
400
350
350
700
350
350
380
700
700
700
380
350
350
PohĐad spredu
QMC
GAM
GAM2
QM, PM
DM1-A, DM1-W
375
375
750
90
AMTED398078EN.indd Sec:90
1000
470
750
375
750
430
540
620
490
620
1200
DE59731
IM, SM
375
510
750
1000
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Inštalácia
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:91
Obsah
Rozmery a hmotnosti pre 24 kV
92
Rozmery skríĖ pre 24 kV
93
Príklady pôdorysov pre 24 kV
95
Rozmery a hmotnosti pre 36 kV
96
Príklady pôdorysov pre 36 kV
97
91
20/06/11 15:43
Rozmery a hmotnosti
pre 24 kV
Inštalácia
Rozmery a hmotnosti
Typ skrine
IM,IMB
Výška
(mm)
1600 (1)
âírka
(mm)
375/500
HĎbka
(mm)
940
HmotnosĢ
(kg)
120/130
IMC
1600 (1)
500
940
200
PM, QM, QMB
1600 (1)
375/500
940
130/150
QMC
1600 (1)
625
940
180
CRM, CVM
2050
750
940
390
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2,
DMVL-A, DMVL-D
1600 (1)
750
1220
400
DM1-S
1600 (1)
750
1220
340
DMV-A, DMV-D
1695 (1)
625
940
340
DMV-S
1600 (1)
625
940
260
CM
1600 (1)
375
940
190
CM2
1600 (1)
500
940
210
GBC-A, GBC-B
1600
750
1020
290
NSM-káble, NSM-prípojnice
2050
750
940
260
30
GIM
1600
125
840
GEM (2)
1600
125
920/1060 (2) 30/35 (2)
GBM
1600
375
940
120
GAM2
1600
375
940
120
GAM
1600
500
1020
160
SM
1600 (1)
375/500 (3)
940
120/150 (3)
TM
1600
375
940
200
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z (1250 A) 1600
750
1220
420
Pridajte k výške:
(1)PPSUHQt]NRQDSlĢRYêUR]YiG]DþSUHRYOiGDQLHPRQLWRULQJDIXQNFLHRFKUDQ\
3UHGRGUåDQLHMHGnRWQpKRY]KĐDGXP{åXE\ĢYãHWN\VNULQHRNUHP*,0D*(0Y\EDYHQp
Qt]NRQDSlĢRYêPLUR]YiG]DþPL
(2) Y]iYLVORVWLRGNRQILJXUiFLHSUtSRMQLFRYpKRV\VWpPXYVNULQL90MHPRåQpSRXåLĢGYD
W\S\URåãLURYDFtFKVNUtĖ
bSUHUR]ãtUHQLHVNUtĖ90'0DOHER'0SRXåLWHUR]ãLURYDFLX VNULĖXVKĎENRXPP
b SUH YãHWNy RVWaWQp skrinH 90 sa RGSRU~þa KĎEka 0 PP
(3) SUHVNULĖX A
Príprava podlahy
Skrine je moåné inštalovaĢna beånú betónovú podlahu s alebo bez káblového
kanála v závislosti od prierezu SRXåLtých káblov.
a
b
Upevnenie skríĖ
15
DE53595
15
Medzi sebou
6NULQHMHPRåQpMHGQRGXFKRVSROX]RVNUXWNRYDĢDY\WYRULĢ91UR]YiG]DþVNUXWN\
V~GRGiYDQp3ULSRMHQLHSUtSRMQtFVDY\NRQiXĢDKRYDFtPPRPHQWRP 28 mN.
50
740
840
12.3 x 12.3
Poznámka: YVNULQLDFKVY\StQDþRPDOHERVWêNDþRP
V~SRERNRFKLQãWDORYDQpXSHYĖRYDFLHSRP{FN\
RSURWLVStQDFLHPXSUtVWURMX
92
AMTED398078EN.indd Sec:92
K podlahe
b SUHUR]YiG]DþH]WURFKVNUtĖMHSRWUHEQpXSHYQLĢGRSRGODK\ãW\ULURK\
UR]YiG]DþDSRXåLWtP
v skrutiek M8 (nie sú v dodávke) zaskrutkovaných do matiek uchytených v podlahe,
v skrutkovej pásoviny uchytenej v podlahe.
b SUHUR]YiG]DþHSR]RVWiYDM~FH]YLDFDNRVNUtĖMHSRWUHEQpXSHYQLĢNDåG~
VNULĖX
b SRORKDRWYRURYSUHXSHYQHQLH]iYLVtRGãtUN\VNULQH
a (mm)
125
375
500
625
750
b (mm)
95
345
470
595
720
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
IM, IMB, PM, QM, QMB, SM, IMC, QMC, CM, CM2
NSM-káble, NSM-prípojnice, CRM, CVM
450
450
1600
840
1600
1600
840
30
70
840
30
70
DE53601
1600
1600
1600
840
30
70
GEM
DE53600
GIM
DE53599
GAM
80
GBM, GAM2
DE53598
DE53597
Rozmery skríň pre 24 kV
DE53596
Inštalácia
140
840
30
70
450
DE58414
EMB
DE59229
GBC-A, GBC-B
920
503
1600
80
840
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:93
100
93
20/06/11 15:43
Rozmery skríň pre 24 kV
DMVL-A, DMVL-D, DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z,
DM1-S, DM2 630 A
DM1-A, DM1-W 1250 A
450
1600
80
1680
1600
200
100
840
DE58415
450
DMV-A 1250 A
DE53604
DE53603
Inštalácia
330
840
DE53607
1600
1680
1680
100
100
150
150
85
840
100
DMV-S
DE53606
DMV-D
DE53605
DMV-A 630 A
74
200
100
832
840
80
85 445
85
85
100
840
100
100
Skrine s rozšírenou ochranou voþi
vnútornému oblúku - odvod plynov spodom
DE59705
DE53608
Skrine s rozšírenou ochranou voþi
vnútornému oblúku - odvod plynov vrchom
840
450
600
450
1600
220
94
AMTED398078EN.indd Sec:94
1600
220
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Príklady pôdorysov pre 24 kV
Inštalácia
Predfabrikovaná rozvodĖa (Kiosk) Beåná rozvodĖa (Masonery)
DE58416EN
PE57168
Skrine pre vnútorný oblúk 12,5 kA 1 s
140
940
200
22 (minimum)
1200 (*)
(*) Odporúčané rozmery prístupu
Príklad rozšírenia rozvádzaþa
Skrine pre vnútorný oblúk 16 kA 1 s
Inštalované pri stene s horným a dolným
odvodom plynov
So zadným koridorom s horným a dolným odvodom
DE53611
DE53612
Skrine pre vnútorný oblúk 16 kA 1 s
1160
200
Pre odvod zhora (výška stropu u 2800 mm)
DE53613
1200 (*)
600 (min.)
(*) Odporúčané rozmery prístupu
600
1 600
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:95
95
20/06/11 15:43
Rozmery a hmotnosti
pre 36 kV
Inštalácia
Rozmery a hmotnosti
Typ skrine
Výška
(mm)
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
IM, SM
IMC, IMB
QM, PM, QMB
QMC
DM1-A
DM1-D
DM1-W
NSM
GIM
DM2
DM2-W
CM, CM2
GBC-A, GBC-B
GBM
GAM2
GAM
(1)5R]PHUKĎEN\SODWtSUHUR]PHUS{GRU\VXQDSRGODKH
(2)+ĎENDWêFKWRVNUtĖMHPPVUR]ãtUHQRX
Qt]NRQDSlĢRYRXþDVĢRX
(3) +ĎENDWêFKWRVNUtĖMHPPVRãWDQGDUGQRX
Qt]NRQDSlĢRYRXþDVĢRX
HĎbka (1)
(mm)
1400 (3)
1400 (2)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (2)
1400 (2)
1400 (2)
1400 (2)
1400
1400 (2)
1400 (2)
1400 (2)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (3)
Šírka
(mm)
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1500
250
1500
1500
750
750
750
750
750
HmotnosĢ
(kg)
310
420
330
420
600
560
660
620
90
900
920
460
420
260
250
295
Príprava podlahy
Skrine je moåné inštalovaĢna beånú betónovú podlahu s alebo bez káblového
kanála v závislosti od prierezu SRXåLtých káblov.
3RåDGRYDQpVWDYHEQpSUiFHV~URYQDNpSUHYãHWN\VNULQH
Upevnenie skríĖ
Medzi sebou
6NULQHMHPRåQpMHGQRGXFKRVSROX]RVNUXWNRYDĢDY\WYRULĢ91UR]YiG]DþVNUXWN\
V~GRGiYDQp3ULSRMHQLHSUtSRMQtFVDY\NRQiXĢDKRYDFtPPRPHQWRP 28 mN.
K podlahe
b SUHUR]YiG]DþH]WURFKVNUtĖMHSRWUHEQpXSHYQLĢGRSRGODK\ãW\ULURK\
UR]YiG]DþDSRXåLWtP
v VNUXWLHNQLHV~YGRGiYNH]DVNUXWNRYDQêFKGRPDWLHNXFK\WHQêFKYSRGODKH
v VNUXWNRYHMSiVRYLQ\XFK\WHQHMYSRGODKH
b SUHUR]YiG]DþHSR]RVWiYDM~FH]YLDFDNRVNUtĖMHSRþHWDSRORKDRWYRURY
SUHXSHYQHQLH]iYLVOiRGORNiOQ\FKSRåLDGDYLHNRGROQRVĢYRþL]HPHWUDVHQLXDSRG
b SRORKDRWYRURYSUHXSHYQHQLH]iYLVtRGãtUN\VNULQH
A
150
50
DE5961
B
1100
1400
Typ skrine
150
14.2 x 25
A (mm)
B (mm)
IM, IMC, IMB, QM, PM, SM, CM, CM2, TM
GBC-A, GBC-B, GBM, GAM2, IMB, GAM, QMB
750
650
DM1-A, DM1-D, DM1-W, QMC
1000
900
DM2, NSM, DM2-W
1500
1400
GIM
250
150
Rozmery
215
2250
1400
96
AMTED398078EN.indd Sec:96
32
DM1-A, DM1-D, DM2,
DM1-W, DM2-W skrine
215
DE59664
DE59662
100
CM, CM2, NSM skrine
DE59663
IM, SM, IMC, QM, PM, IMB,
GBM, GAM, GAM2, GBC-A,GBC-B
QMB, QMC skrine
2250
2250
1400
32
1400
32
230
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Príklady pôdorysov pre 36 kV
Inštalácia
Beåná rozvodĖa (Masonery)
DE59666
PohĐad zboku
DE59665
PohĐad zhora
100
100
2550 (1) min.
2650 (2) min.
5200 min.
1770 min.
100
100
100
0LQLPiOQHSRåDGRYDQpUR]PHU\ (mm)
(1)9SUtSDGHSUtYRGRY]KRUDMHSRWUHEQêFKPPDNQLHMHYROHQêYQ~WRUQêREO~N
(2)9SUtSDGHSUtYRGRY]KRUDMHSRWUHEQêFKPPDNQLHMHYROHQêYQ~WRUQêREO~N
DE59667
PohĐad zhora
3430 min.
100
1715 min.
100
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:97
97
20/06/11 15:43
98
AMTED398078EN.indd Sec:98
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Prílohy
Objednávací formulár
Obsah
Prílohy
Vypínacie charakteristiky pre relé VIP 300 LL alebo LH
100
Vypínacie charakteristiky pre relé VIP 35
101
Poistky Fusarc CF
102
Poistky Solefuse
103
Objednávací formulár
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:99
SM6 - Pripojenie k sieti
104
SM6 - Istenie s odpínaþom a poistkami
105
SM6 - Istenie vypínaþom
106
SM6 - VN meranie
108
SM6 - Spojky
109
SM6 - Systém automatického záskoku
110
SM6 - Motorový spúšĢaþ s vákuovým stýkaþom
111
SF1 - Násuvný alebo výsuvný na výšku
112
SFset - Násuvné prevedenie na výšku pre SM6 24 kV
113
Evolis - Predné pevné prevedenie pre SM6 24 kV
(do 17,5 kV)
114
Evolis - Násuvné prevedenie na výšku pre SM6 24 kV
(do 24 kV)
115
99
20/06/11 15:43
Vypínacie charakteristiky
pre relé VIP 300 LL alebo LH
DE53614
Prílohy
t>
t>
t >>
t >>
Is 1,2 Is
10 Is
I >>
Is 1,2 Is 10 Is
6RVSRGQRXþDVRYRQH]iYLVORX
~URYĖRX
I >>
6RVSRGQRXLQYHU]QRXþDVRYR
QH]iYLVORX~URYĖRX
ýasovo závislé charakteristiky
&KDUDNWHULVWLND6,
&KDUDNWHULVWLND9,
t (s)
DE53615
t (s)
100
100
10
10
1
1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
0,1
0,1
I/Is
0,01
1 1,2
10
I/Is
0,01
1 1,2
100
&KDUDNWHULVWLND(,
10
100
&KDUDNWHULVWLND5,
t (s)
DE53616
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
t (s)
1000
10
100
1
10
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
1
0,1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
0,1
0,01
1 1,2
100
AMTED398078EN.indd Sec:100
10
I/Is
100
0,1
0,07
0,05
I/Is
0,01
1
10
100
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Vypínacie charakteristiky
pre relé VIP 35
Prílohy
DE53617EN
Vypínacia charakteristika pre fázovú ochranu
s
100
Vypínacia charakterstika
]REUD]XMHþDVSUHG
zareagovaním relé, ku
NWRUpPXMHSRWUHEQpSULGDĢ
PVDGRVLDKQHPH
Y\StQDFtþDV
10
1
Celkový vypínací čas
0,1
Typ
0.01
I/Is
0 1,2
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:101
5
10
15
20
25
30
101
20/06/11 15:43
Poistky Fusarc CF
Prílohy
Charakteristiky poistky
a obmedzovania
Vypínacie charakteristiky poistiek 3,6 - 7,2 - 12 - 17,5 - 24 - 36 kV
250 A
200 A
160 A
125 A
100 A
31.5 A
40 A
50 A
63 A
80 A
10 A
16 A
20 A
25 A
4A
1000
8
6
4
6.3 A
DE53618
ýDV V
2
100
8
6
4
2
10
8
6
4
2
1
8
6
4
2
0.1
8
6
4
2
0.01
2
4
6
8
10
2
4
6
8
100
2
4
6 8
1000
10000
3U~G$
Charakteristiky obmedzovania 3,6 - 7,2 - 12 - 17,5 - 24 - 36 kV
0D[LPiOQDKRGQRWDREPHG]HQpKRY\StQDQpKRSU~GX (kA PD[
100
DE53619
*UDI]Qi]RUĖXMHKRGQRWXPD[LPiOQHKRREPHG]HQpKR
Y\StQDQpKRSU~GXDNRIXQNFLXHIHNWtYQHMKRGQRW\SU~GX
NWRUêE\VDREMDYLOEH]SUtWRPQRVWLSRLVWN\
8
2
6
4
Ia
=
8
1.
Ik
Is
=
Ik
2
250 A
200 A
160 A
125 A
2
100 A
80 A
63 A
50 A
40 A
10
8
31.5 A
25 A
20 A
16 A
6
4
10 A
6.3 A
2
1
8
4A
6
4
2
0.1
6
8
0.1
2
4
6
8
1
2
4
6
8
10
2
4
6
8
100
(IHNWtYQDKRGQRWDSUHGSRNODGDQpKRY\StQDQpKRSU~GX N$
102
AMTED398078EN.indd Sec:102
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Poistky Solefuse
Prílohy
Charakteristiky poistky
a obmedzovania
Vypínacie charakteristiky poistiek 7,2 - 12 - 17,5 - 24 kV
100 A
125 A
1000
8
6
4
16 A
20 A
25 A
31,5 A
43 A
63 A
80 A
6,3 A
10 A
DE53620
ýDV V
2
100
8
6
4
2
10
8
6
4
2
1
8
6
4
2
0,1
8
6
4
2
0,01
2
10
4
6
8
2
100
4
6
8
2
1000
4
6
8
10000
3U~G$
Charakteristiky obmedzovania 7,2 - 12 - 17,5 - 24 kV
0D[LPiOQDKRGQRWDREPHG]HQpKRY\StQDQpKRSU~GX (kA PD[
100
DE53621
*UDI]Qi]RUĖXMHKRGQRWXPD[LPiOQHKRREPHG]HQpKR
Y\StQDQpKRSU~GXDNRIXQNFLXHIHNWtYQHMKRGQRW\SU~GX
NWRUêE\VDREMDYLOEH]SUtWRPQRVWLSRLVWN\
8
6
2
4
8
Ia
=
1,
2
Ik
Is
=
Ik
2
125 A
100 A
80 A
63 A
10
43 A
31,5 A
25 A
20 A
16 A
10 A
8
6
4
6,3 A
2
1
8
6
4
2
0,1
0,1
2
4
6
8
1
2
4
6
8
10
2
4
6
8
100
(IHNWtYQDKRGQRWDSUHGSRNODGDQpKRY\StQDQpKRSU~GX N$
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:103
103
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Pripojenie k sieti
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základná skriĖa
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
(kA)
=HOHQpSROtþNRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Menovitý prúd Ir
(A)
Typ skrine
24 kV
SM 375
IM 375
SM 500 (pre 1250 A)
IM 500
36 kV
SM 750
IM 750
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
IMC 500
IMB 375
IMC 750
IMB 750
Smer dolnej prípojnice pre IMB
'RĐDYDQHSODWtDNMHDNRSUYiVNULĖDYUR]YiG]DþL
'RSUDYD
Moånosti
Spoloþné moånosti
Náhrada CIT
Elektrický motorový pohon
D/DOHER QDSlWie cieYoN
(nHSODWtSUHVNULĖX60
Signalizaþné kontakty
CI1
CI2
24 Vdc
110 Vdc
120/127 VDF (50 Hz)
32 Vdc
120-125 Vdc
220/230 VDF (50 Hz)
48 Vdc
137 Vdc
120/127 VDF (60 Hz)
60 Vdc
220 Vdc
220/230 VDF (60 Hz)
1 C nD SW D 1 O & 1 C nD ES (nHSODWtSUHVNULĖX60
2 O D 2 C QD SW
Blokovanie
2 O D 3 C QD SW D
âWDQGDUGQêNĐ~þ
3UHYãHWN\VNULQHRNUHP60 A4
8PLHVWQHQLH]iPNXSUH$
1 O D 1 C QD ES
CyOLQGULFNêNĐ~þ
A3 SM6-SM6
P1 SM6-SM6
1DY\StQDþ
1DX]HPĖRYDþ
8PLHVWQHQLH]iPNXSUH$
5R]YiG]Dþþ
/HQSUH60VNULQH
P3 SM6-SM6
P2 SM6-SM6
Výmena 630 A hornej prípojnice za 1250 A QHSODWtpre IMB)
Prevedenie s vnútorným oblúkom 16 kA 1 s QHSODWtDN MH YVWXSQê prtVWURM hore)
)ODLU 23DV zero VHTXHQFH
AMP 21D
Digitálny ampérmeter,
indikátor poruchového prúdu
)ODLU 21D
)ODLU 22D
)ODLU 23DV
24 kV moånosti
DiaĐková signalizácia
NRQWURON\
NRQWURON\D7/Y\S
NRQWURON\D7/
Napätie kontroliek PXVtE\Ģ]KRGQpVQDSlWtPPRWRURYpKRSRKRQX
24 V
48 V
110/125 V
Konfigurácia strechy SUH$%&MHPRåQiOHQMHGQDYRĐED
220 V
A - Káblové pripojenie zhora NiEHOPD[PP2V93,6
-HGQRåLORYê
B - NízkonapäĢový rozv. pre ovládanie K PP
2 [MHGQRåLORYê
1HSHUIRURYDQpGYHUH
C - Oddiel pre káblovanie
Káblové pripojenie zospodu QHSODWtSUH,0%SULHUH]NiEODPP2)
-HGQRåLORYê
7URMåLORYê
[MHGQRåLORYê
50 W ohrievacie teleso
Bleskoistky pre IM 500
N9
10 N9
Poþítadlo operácií
PT pre IMC PQRåVWYR
12 N9
N9
24 N9
1
2
3
ViditeĐnosĢ hlavných kontaktov
Indikátor tlaku
$QDOyJRYêWODNRPHUbezYLGLWHĐQRVWLKODYQêFKNRQWDNWRY
7ODNRYêVStQDþ
$QDOyJRYêWODNRPHUs YLGLWHĐQRVĢRXKODYQêFKNRQWDNWRY
Horný usmerĖovaþ poĐa pre nároþné podmienky OHQSUH$
36 kV moånosti
Elektrický motorový pohon V2&FLHYNDPLD$&NRQWDNWDPL
O/C cievky bez elektrického motorového pohonu
Káblové pripojenie zhora MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2V93,6
Káblové pripojenie zospodu [MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2QHSODWtSUL,0&
Bleskoistky QHSODWtSULVNULQLDFK,0%,0&
36 N9
104
AMTED398078EN.indd Sec:104
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Istenie s odpínačom a poistkami
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základná skriĖa
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
(kA)
=HOHQpSROtþNRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Menovitý prúd Ir
(A)
Typ skrine
24 kV
QM 375
QMB 375
QMC 625
PM 375
QMC 1000
PM 750
QM 500
36 kV
QMB 750
QM 750
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
Prúdové transformátory pre QMC 24 kV SR]ULFHQRYêV\VWpPSRLVWLHN
3RþHW37
1
2
3
Smer dolnej prípojnice pre IMB
'RĐDYD
'RSUDYD
Moånosti
Spoloþné moånosti
Poistky SR]ULFHQRYêV\VWpPSRLVWLHN
3UHYiG]NRYpQDSlWLH y 12 N9
Náhrada ovládacieho mechanizmu
Elektrický motorový pohon
Cievky
CIT ]D CI1 OHQ SUH 30
24 9GF
110 9GF
120/127 9DF (50 Hz
32 9GF
120-125 9GF
220/230 9DF (50 Hz
48 9GF
137 9GF
120/127 9DF (60 Hz
60 9GF
220 9GF
220/230 9DF (60 Hz
9\StQDFLD QD &,
=DStQDFLDDY\StQDFLDQD &,
24 9GF
110 9GF
120/127 9DF (50 Hz
32 9GF
120-125 9GF
220/230 9DF (50 Hz
48 9GF
137 9GF
120/127 9DF (60 Hz
60 9GF
220 9GF
220/230 9DF (60 Hz
380 9DF (50/60 Hz
Signalizácia pomocnými kontaktmi
1 C QD SW D 1 O D 1 C QD ES
2 O D 2 C QD SW
Blokovanie
A1
C4
C1
2 O D 3 C QD SW D 1 O D 1 C QD ES
âWDQGDUGQêNĐ~þ
C\OLQGUiFNê NĐ~þ
Výmena 630 A hornej prípojnice za 1250 A QHSODWtSUH GMB
Signalizácia prepálenej poistky SUH4040%40&
24 kV moånosti
Výmena mechanizmu
CI1 ]D CI2 OHQSUH40
DiaĐková signalizácia OHQSUH40
NRQWURON\
NRQWURON\D7/
NRQWURON\D7/Y\S
Napätie kontroliek PXVtE\Ģ]KRGQpVQDSlWtPPRWRURYpKRSRKRQX
24 9
48 9
110/125 9
220 9
Indikátor prepálenia poistky PHFKDQLFNiVLJQDOL]iFLD30HOHNWULFNiSUHVNULQH
Konfigurácia strechy SUH$%&MHPRåQiOHQMHGQDYRĐED
A - Káblové pripojenie zhora NiEHOPD[PP2V93,6
-HGQRåLORYê
B - NízkonapäĢový rozv. pre ovládanie K PP
[MHGQRåLORYê
1HSHUIRURYDQpGYHUH
C - Oddiel pre káblovanie
50 W ohrievacie teleso
Poþítadlo operácií
Digitálny ampérmeter QHSODWtSUH40%
AMP21D
ViditeĐnosĢ hlavných kontaktov
Indikátor tlaku
$QDOyJRYêWODNRPHUbezYLGLWHĐQRVWLKODYQêFKNRQWDNWRY
7ODNRYêVStQDþ
$QDOyJRYêWODNRPHUs YLGLWHĐQRVĢRXKODYQêFKNRQWDNWRY
UsmerĖovaþ poĐa pre nároþné podmienky OHQSUH$
Prevedenie s vnútorným oblúkom 16 kA 1 s QHSODWtDN MH YVWXSQê SUtVWURM KRUH
36 kV moånosti
Náhrada mechanizmu
CIT QD CI2 OHQSUH 30
Káblové pripojenie zhora MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2V93,6
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:105
105
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Istenie vypínačom
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
=HOHQpSROtþNRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
Základná skriĖa
0QRåVWYR
Spoloþné 24/36 kV
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
(kA)
Menovitý prúd Ir
(A)
Typ skrine
24 kV 3UHY\StQDþSF1
DM1-A 750
DM1-D YĐDYR750
DM1-S 750
DM1-Z 750
DM1-W 750
DM2 YĐDYR750
DM2 YSUDYR 750
DM1-D YĐDYR750
DM1-D YSUDYR 750
DMV-S
DMV-D YSUDYR
DMVL-A
DMVL-D
DM1-A 1000
DM1-D YĐDYR 1000
DM1-D YSUDYR1000
DM1-W 1000
DM2 YĐDYR1500
3UHY\StQDþSFset
3UHþHOQêEvolis 630A
DMV-A
3UHþHOQêEvolis 630A
36 kV 3UHY\StQDþSF1
DM1-D YSUDYR 750
DM2 YSUDYR 1500
DM2-W YSUDYR 1500
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
Vypínaþ
3R]ULãSHFLiOQ\REMHGQiYNRYêIRUPXOiU
Prúdové transformátory (PT) a LPCT
3R]ULãSHFLiOQ\REMHGQiYNRYêIRUPXOiU
Základné 24 kV
Prípojnica (Ir u Ir VNULQH
Pre DM1-A, DM1-S, DM1-W, DMVL-A, DMVL-D ,DM1-D, DM2
400 A
630 A
1250 A
Pre DMV-A, DMV-D
630 A
1250 A
Pre DMV-S
630 A
Pre DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z
1250 A
Ochrana
Pre DM1-S, DMV-S
VIP35 V CRF
9,3//V &5D
9,3//V &5E
Pre DM1-S
6HSDPVpULDV CRD
6HSDPVpULDV &5E
Pre DMV-A, DMV-D
6HSDP VpULD 20/40
Pre DM2, DM1-Z, DM1-W
6WDWLPD[ 5 A, 2 V
6WDWLPD[ 1 A, 2 V
Ovládanie pre DMV-A a DMV-D
MiestneY\EDYRYDFLDFLHYNDSRYLQQi
DiaĐkovéY\StQDFLDD]DStQDFLDFLHYNDSRYLQQi
Miestne Y\StQDFLDD]DStQDFLDFLHYNDSRYLQQi
1DSlWLHSUtVOXãHQVWYD
48/60 9GF
110/125 DOHER 220/250 9GF
110/130 DOHER 220/240 VDF (50 +]
1DSlWLHVLJQDOL]iFLH
48/60 9GF
110/125 9GF
110/130 VDF (50 +]
Káblové pripojenie zospodu
220/250 9GF
220/240 VDF (50 +]
Pre DM1-A, DM1-W, DMVL-A
[MHGQRåLORYêNiEHO PP2
Prúdové snímaþe
91W\S37
[MHGQRåLORYêNiEHO PP2
LPCTNUXKRYêW\SDM1-A 630 A
LPC791W\S37 DM1-D,DM1-W 630 A
Základné 36 kV
Napätie príslušenstva
Napätie signalizácie
48/60 9GF
48/60 9GF
110/130 VDF (50 +]
Moånosti
106
AMTED398078EN.indd Sec:106
DOHER 220/250 9GF
1DOHER 220/240 VDF (50 +]
110/125 9GF
220/250 9GF
220/240 VDF (50 +]
3R]ULQDVOHGXM~FXVWUDQX
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Istenie vypínačom (pokr.)
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Moånosti
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Interlocking
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
s cenou.
Spoloþné moånosti
âWDQGDUGQêNĐ~þ
&\OLQGULFNêNĐ~þ
A1
Neplatí pre DM2
Signalizaþné kontakty
C1
C4
2 O a C C na SW (neplatí s NT)
2 O a 3 C na SW a 1 O a 1 C na ES (neplatí s NT)
1 O a 2 C na SW (dostupné len pri skrini s NT)
NTQDSlĢRYpWUQHSODWtSUH'06'096
3R]ULãSHFLiOQ\REMHGQiYDFtIRUPXOiU
24 kV moånosti
Konfigurácia strechy QHSODWtSUH'09$'096'09'
SUH$%&MHPRåQiOHQMHGQDYRĐED
A - Káblové pripojenie zhora NiEHOPD[PP2V93,6
-HGQRåLORYê
[MHGQRåLORYê
1 sada
2 sady
VNULĖD
1 sada
2 skrine
2 sady
DM2
B - NízkonapäĢový rozvádzaþ pre ovládanie
DM2
C - Oddiel pre káblovanie
DM2
Ostatné skrine
1 sada
Bleskoistka
50 W ohrievacie teleso
Výmena 630 A hornej prípojnice 400-630 A za 1250 A
UsmerĖovaþ poĐa pre nároþné podmienky (len pre 630 A)
Prevedenie s vnútorným oblúkom 16 kA 1 s QHSODWtDNMHYVWXSQêSUtVWURMKRUH
36 kV moånosti
Káblové pripojenie zhora MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2V93,6
Káblové pripojenie zospodu OHQSUH'0D'0:
[[MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2
Bleskoistka
Ochrana Sepamom
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:107
36 N9
3R]ULãSHFLiOQ\REMHGQiYDFtIRUPXOiU
107
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
VN meranie
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
=HOHQpSROtþNRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
Základná skriĖa
0QRåVWYR
Spoloþné 24/36 kV
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
(kA)
Menovitý prúd Ir
(A)
Typ skrine/horná prípojnica pre 24 kV
Ir = 630 A, Ir zberne = 400 A
CM
CM2
TM
GBC-A
GBC-B
Ir = 630 A, Ir zberne = 630 A
CM
CM2
TM
GBC-A
GBC-B
Ir = 630 A, Ir zberne = 1250 A
CM
CM2
TM
GBC-A
GBC-B
GBC-A
GBC-B
Ir = 1250 A, Ir zberne = 1250 A
Typ skrine pre 36 kV
CM 750
CM2 750
GBC-A 750
TM 750
GBC-B 750
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
Smer dolnej prípojnice pre GBC-A
'RSUDYD
'RĐDYD
Signalizujúci kontakt OHQSUH&0&0D70
1 O D 1 C QD SW
3R]ULFHQRYêV\VWpPSRLVWLHN
Poistky OHQSUH&0&0D70
Základná 24 kV
NT pre GBC SR]ULFHQRYêV\VWpP
)i]DIi]D
PT pre GBC SR]ULFHQRYêV\VWpP
0QRåVWYR 1
)i]D]HP
2
3
Výber prevodu pre GBC
2FKUDQ\
1 VHNXQGiU
Y\VRNêVHNXQGiU
2 VHNXQGiUH
Qt]N\VHNXQGiU
Základná 36 kV
NapäĢové transformátory
3R]ULãSHFLiOQ\REMHGQiYNRYêIRUPXOiU
Moånosti
24 kV moånosti
Konfigurácia strechy SUH$%&MHPRåQiOHQMHGQDYRĐED
A - Káblové pripojenie zhora NiEHOPD[PP2V93,6
[MHGQRåLORYê
-HGQRåLORYê
B - NízkonapäĢový rozv. pre ovládanie K PP
C - Oddiel pre káblovanie
1HSHUIRURYDQpGYHUH
50 W ohrievacie teleso pre CM, CM2, TM
UsmerĖovaþ poĐa pre nároþné podmienky
OHQSUH$DVNULQH&0&0D70
Pomocný kontakt prepálenia poistky OHQSUH&0&0D70
1OD 1C
Prevedenie s vnútorným oblúkom 16 kA 1 s QHSODWtDN MH YVWXSQê SUíVWURM hore
36 kV moånosti
Prúdové a napäĢové transformátory pre GBC
3R]ULãSHFLiOQ\REMIRUPXOiU
Káblové pripojenie zhora MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2V93,6
Výmena 630 A hornej prípojnice za 1250 A (len SUH CM, CM2 D TM
108
AMTED398078EN.indd Sec:108
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Spojky
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základná skriĖa
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
(kA)
=HOHQpSROtþNRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Menovitý prúd Ir
(A)
Typ skrine/horná prípojnica pre 24 kV
Ir = 630 A, Ir zberne = 400 A
GAM 500
GAM2 375
GBM 375
Ir = 630 A, Ir zberne = 630 A
GAM 500
GAM2 375
GBM 375
Ir = 1250 A, Ir zberne = 1250 A
GAM 500
Typ skrine pre 36 kV
GBM 375
GAM 750
GAM2 750
GBM 750
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
Smer dolnej prípojnice pre GBM
'RĐDYDQHSODWtDNRMHDNRSUYiVNULĖDYUR]YiG]DþL
'RSUDYD
Moånosti
24 kV moånosti
Konfigurácia strechy SUH$%&MHPRåQiOHQMHGQDYRĐED
A - Káblové pripojenie zhora NiEHOPD[PP2V93,6
[MHGQRåLORYê
-HGQRåLORYê
B - NízkonapäĢový rozv. pre ovládanie K PP
1HSHUIRURYDQpGYHUH
C - Oddiel pre káblovanie
Oddiel pre káblovanie pre GBM
ES pomocný kontakt (OHQSUH*$0
1 O D 1 &
Bleskoistky pre GAM500, 630 A
7,2 N9
10 N9
Blokovanie na GAM 500
12 N9
17,5 N9
24 N9
&yOLQGULFNêNĐ~þ
âWDQGDUGQêNĐ~þ
A3 6060
35 6M66M6
8PLHVWQHQLH]iPNXSUH3
6NULĖDþ
Ohrievacie teleso QD*$0$DQD*$0
Digitálny ampérmeter,
indikátor poruchového prúdu
$03'RNUHP *%0
)ODLU '9zero VHTXHQFH
)ODLU 21D
)ODLU 22D
)ODLU '9
Prevedenie s vnútorným oblúkom 16 kA 1 s QHSODWtDN MH YVWXSQê SUtVWURM hore
36 kV moånosti
Káblové pripojenie zhora MHGQRåLORYêNiEHOPD[PP2V93,6
Výmena 630 A hornej prípojnice za 1250 A OHQ SUH GAM2
Bleskoistky pre GMA2
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:109
109
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Systém automatického záskoku
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základná skriĖa
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
(kA)
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Menovitý prúd Ir
(A)
Typ skrine/horná prípojnica pre 24 kV
Ir = 630 A, Ir ]EHUĖD = 400 A
NSM ]EHUĖD
NSM kábel
Ir = 630 A, Ir ]EHUĖD = 630 A
NSM ]EHUĖD
NSM kábel
Ir = 630 A, Ir ]EHUĖD = 1250 A
NSM kábel
Typ skrine pre 36 kV
NSM ]EHUĖD
NSM kábel
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
Vstupná dolná prípojnica pre NSM
=ĐDYD
Káblové pripojenie zospodu SULHUH]NiEODPP2 pre NSM kábel
7URMåLORYêQDRERFK
-HGQRåLORYêQDRERFK
[MHGQRåLORYêQDRERFK
Záloåný zdroj
*HQHUiWRUEH]SULIi]RYDQLD
6LHĢVSULIi]RYDQtP
Ovládací jazyk jednotky HMI
)UDQF~]VN\
6SUDYD
$QJOLFNê
6LHĢEH]SULIi]RYDQLD
âSDQLHOVN\
3RUWXJDOVNê
ýtQVN\
Moånosti
Spoloþné moånosti
Signalizaþné kontakty
1 C QD SW D
1 O D 1C QD ES
Poþítadlo operácií
Blokovanie SM6-SM6
&\OLQGULFNêNĐ~þ
âWDQGDUGQêNĐ~þ
1 x P1
3UDYpSROH
2 x P1
ďDYpSROH
3UDYpDĐDYpSROH
1 x A3
3UDYpSROH
2 x A3 3UDYpSROH
ďDYpSROH
1DRGStQDþL
1DX]HPĖRYDþL
1DRGStQDþL
1DX]HPĖRYDþL
1DRGStQDþL
1DX]HPĖRYDþL
DNP3
IEC 101/204
0RGEXV GHIDXOWQH
FFSK
RS485
RS232 GHIDXOWQH
PSTN
GSM
FSK
ďDYpSROH
DiaĐkové ovládanie
Typ protokolu
Typ modemu
24 kV moånosti
2 ohrievacie telesá
UsmerĖovaþ poĐa pre nároþné podmienky OHQSUH$
110
AMTED398078EN.indd Sec:110
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SM6
Motorový spúšťač s vákuovým stýkačom
pre SM6 24 kV
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základné
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc (6,3 kA EH]SRLVWN\
(kA)
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Menovitý prúd Ir (max. 400 A EH]SRLVWN\
7,2
(A)
Poradie skrine v rozvádzaþi ]ĐDYDGRSUDYD
Prúd prípojnice Ir
Prúdový snímaþ fázy
400 A
630 A
1250 A
1 PT
2 PT
3 PT
/3&7NUXKRYêW\S
Blokovanie kĐúþom pre typ 52
âWDQGDUGQêNĐ~þ
&\OLQGULFNêNĐ~þ
Moånosti
VN poistky
25 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
Horný usmerĖovaþ poĐa pre nároþné podmienky OHQSUH$
250 A
Blokovanie kĐúþom pre typ C1
31,5 A
40 A
âWDQGDUGQêNĐ~þ
NapäĢové transformátory PQRåVWYR
&\OLQGULFNêNĐ~þ
1
2
3
Stýkaþ
Vákuový stýkaþ
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:111
0DJQHWLFNiSUtGUå
0HFKDQLFNpEORNRYDQLH
Vypínacia cievka
48 9GF
125 9GF
250 9GF
Zapínacia cievka
110 VDFGF
120 VDFGF
125 VDFGF
220 VDFGF
240 VDFGF
250 VDFGF
111
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SF1
Násuvný alebo výsuvný na výšku
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základný vypínaþ
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Impulzné napätie Up
(kVbil)
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Skratový prúd Isc
(kA)
Menovitý prúd Ir
(A)
Frekvencia
Poloha mechanizmu
60 Hz
50 Hz
A1
B1
1iVXYQê
9êVXYQê
B1
Farby tlaþidiel a indikátorov
7ODþLGORY\S]DSýHUYHQpþLHUQH
,QGLNiWRUY\S]DSýLHUQ\ELHO\
2YOiGDFtPHFKDQL]PXVQDWLDKQXWêYRĐQê%LHODåOWi
Moånosti s vypínaþom
1. vypínacia cievka PRåQRVWLNRPELQiFLtSR]ULYWDEXĐNHQLåãLH
Vypínacia cievka YO1
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
125 Vdc
3RGSlĢRYiFLHYNDYM
110 Vac +]
240 Vac +]
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
0LWRS
125 Vdc
110 Vac +]
240 Vac +]
6NRQWDNWRP
%H]NRQWDNWX
2. vypínacia cievka PRåQRVWLNRPELQiFLtSR]ULYWDEXĐNHQLåãLH
Vypínacia cievka YO2
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
125 Vdc
3RGSlĢRYiFLHYNDYM
110 Vac +]
240 Vac +]
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
0LWRS
125 Vdc
110 Vac +]
240 Vac +]
6NRQWDNWRP
%H]NRQWDNWX
DiaĐkové ovládanie
(OHNWULFNêPRWRUM
24…32 Vdc
110…127 9GFDF
48…60 9GFDF
220…250 9GFDF
Zapínacia cievka XF
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
125 Vdc
110 Vac +]
240 Vac +]
)UDQF~]VN\
$QJOLFNê
Jazyky manuálov
Rôzne kombinácie cievok
Vypínacie cievky YO1/YO2
3RGSlĢRYiFLHYka YM
0LWRS
112
AMTED398078EN.indd Sec:112
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
SFset
Násuvné prevedenie na výšku
pre SM6 24 kV
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základný vypínaþ
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
(kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Impulzné napätie Up
(kVbil)
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
Skratový prúd Isc
(kA)
Menovitý prúd Ir
$PD[LPXP
Frekvencia
60 Hz
50 Hz
A1
B1
Poloha mechanizmu
Farby tlaþidiel a indikátorov
7ODþLGORY\S]DSýHUYHQpþLHUQH
,QGLNiWRUY\S]DSýLHUQ\ELHO\
2YOiGDFtPHFKDQL]PXVQDWLDKQXWêYRĐQê%LHODåOWi
Ovládanie a snímaþe
VIP 300P QLHMHGRVWXSQpSUH
CSa YãHWN\HOHNWULFNpFKDUDNWHULVWLN\ &6E VIP 300LL
,V = 10 Då 50 A
,V = 40 Då 200 A
,V = 63 Då 312 A
,V = 250 Då 1250 A
CSa ,V = 10 Då 50 A
,V = 40 Då 200 A
&6E ,V = 63 Då 312 A
,V = 250 Då 1250 A
Moånosti s vypínaþom
2. vypínacia cievka PRåQRVWLNRPELQiFLtSR]ULYWDEXĐNHQLåãLH
Vypínacia cievka YO2
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
125 Vdc
3RGSlĢRYiFLHYNDYM
110 Vac +]
240 Vac +]
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
125 Vdc
110 Vac +]
240 Vac +]
DiaĐkové ovládanie
(OHNWULFNêPRWRUM
24…32 Vdc
110…127 9GFDF
48…60 9GFDF
220…250 9GFDF
Zapínacia cievka XF
24 Vdc
60 Vdc
220 Vdc
220 Vac +]
30 Vdc
110 Vdc
48 Vac +]
120 Vac +]
48 Vdc
125 Vdc
110 Vac +]
240 Vac +]
)UDQF~]VN\
$QJOLFNê
Testovací box9$3
Jazyky manuálov
Rôzne kombinácie cievok
0LWRS
Vypínacia cievka YO2
3RGSlĢRYiFLHYND<0
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:113
1
1
1
1
1
113
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
Evolis
Predné pevné prevedenie
pre SM6 24 kV (do 17,5 kV )
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základné s pevným vypínaþom
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur (kV)
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
12
17,5
Prevádzkové napätie
(kV)
Skratový prúd Isc
25 kA
Menovitý prúd Ir (A)
630
1250
VzdialenosĢ fáz
185 mm
Moånosti s vypínaþom
Vypínacia cievka SR]ULPRåQRVWLNRPELQiFLtYWDEXĐNHQLåãLH
Vypínacia cievka MX
24 Vac
48 Vac
1t]NRSUtNRQRYiY\StQDFLDFLHYND MITOP
24…30 Vdc
100…130 Vdc/ac
48…60 Vdc
200…250 Vdc/ac
$&VLJQDOL]iFLDSRUXFK\6'(DUHVHW9DFV~]DKUQXWp
DiaĐkové ovládane SRþtWDGORRSHUiFLtMH]DKUQXWp
(OHNWULFNêSRKRQMCH
24…30 Vdc
100…125 Vdc
200…250 Vdc
48…60 Vdc/ac
Zapínacia cievka XF
100…130 Vac
200…240 Vac
24 Vac
24…30 Vdc
100…130 Vdc/ac
48 Vac
48…60 Vdc
200…250 Vdc/ac
1
2
Poþítadlo operácií CDM
Prídavné pomocné kontakty OF $&
Kontakt pripravený na zapnutie $&
Uzamknutie vypínaþa vo vypnutej polohe
9LVLDFLP]iPNRP
aleboNĐ~þRPDYORåNRX
âWDQGDUGQêNĐ~þ
.Đ~þH
1 NĐ~þ
Vyradenie zap./vyp tlaþidiel vypínaþa
Rôzne kombinácie cievok
Vypínacia cievka MX
Mitop
114
AMTED398078EN.indd Sec:114
CyOLQGULckêNĐ~þ
2URYQDNpNĐ~þH
1
1
U{]QHNĐ~þH
1
1
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
Objednávací formulár
Evolis
Násuvné prevedenie na výšku
pre SM6 24 kV (do 24 kV )
0HG]LNDåGêPYRGRURYQêPULDGNRPVDPXVtXYiåLĢ
LEDMHGQR]SROtþRN
Základný vypínaþ
]DãNUWQXWêFKDOHERY\SOQHQêFK
X
SRWUHEQRXKRGQRWRX
Menovité napätie Ur
=HOHQpSROtþkRQH]RGSRYHGiåLDGQHMIXQNFLL
X
VFHQRX
0QRåVWYR
24 (kV)
Prevádzkové napätie
(kV)
Impulzné napätie Up
(kVbil)
Menovitý prúd Ir (A)
$PD[LPXP
VzdialenosĢ fáz
PP
Poloha mechanizmu
B1
Farby tlaþidiel a indikátorov
7ODþLGORY\S.]DSýHUYHQpþLHUQH
,QGLNiWRUY\S]DSýLHUQ\ELHO\
2YOiGDFtPHFKDQL]PXVQDWLDKQXWêYRĐQê%LHODåOWi
Moånosti s vypínaþom
1. vypínacia cievka SR]ULPRåQRVWLNRPELQiFLtYWDEXĐNHQLåãLH
Vypínacia cievka YO1
24 Vdc
110 Vdc
110 Vac +]
48 Vdc
125-127 Vdc
220-230 Vac +]
220 Vdc
120 Vac +]
3RGSlĢRYiFLHYNDYM
24 Vdc
110 Vdc
110 Vac +]
48 Vdc
125-127 Vdc
220-230 Vac +]
220 Vdc
120 Vac +]
2. vypínacia cievka SR]ULPRåQRVWLNRPELQiFLtYWDEXĐNHQLåãLH
Vypínacia cievka YO2
24 Vdc
110 Vdc
110 Vac +]
48 Vdc
125-127 Vdc
220-230 Vac +]
220 Vdc
120 Vac +]
3RGSlĢRYiFLHYNDYM
24 Vdc
110 Vdc
110 Vac +]
48 Vdc
125-127 Vdc
220-230 Vac +]
220 Vdc
120 Vac +]
1t]NRSUtNRQRYiY\StQDFLDFLHYND MITOP
DiaĐkové ovládane SRþtWDGORRSHUiFLtMH]DKUQXWp
(OHNWULFNêSRKRQMCH
24…32 Vdc
110…127 Vdc/ac
« Vdc/ac
220…250 Vdc/ac
Zapínacia cievka YF
24 Vdc
110 Vdc
110 Vac +]
48 Vdc
125-127 Vdc
220-230 Vac +]
220 Vdc
120 Vac +]
Poþítadlo operácií MH]DKUQXWpDNMHV~þDVĢRXPRWRURYêSRKRQ
Rôzne kombinácie cievok
Vypínacia cievka YO1
Vypínacia cievka YO2
3RGSlĢRYiFLHYND YM
0LWRS
AMTED398078EN.indd
AMTED398078EN.indd Sec:115
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
115
20/06/11 15:43
Poznámky
116
AMTED398078EN.indd Sec:116
AMTED398078EN.indd
20/06/11 15:43
AMTED398078EN.indd Sec:117
20/06/11 15:43
Borekova 10, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 - 45 52 40 10
Fax: 02 - 45 52 40 00
Letná 42, 040 01 Košice
Tel.: 055 - 623 01 25
Fax: 055 - 623 01 26
-HVHQVNpKRäLOLQD
Tel.: 041 - 564 36 17
Fax: 041 - 564 36 16
http://www.schneider-electric.sk, e-mail: [email protected]
zákaznícka linka: 0850 123 455
10-31-1247
This document has been
printed on recycled paper
SKCOM232
AMTED398078EN.indd Sec:118
AMTED398078EN
11-2011
ART16044 © Schneider Electric Industries SAS - All rights reserved
Schneider Electric
Slovakia s.r.o.
20/06/11 15:43
Download

Modulárne rozvádzače - Elektronický katalog Schneider Electric