eGOV MVSR
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
Ing. Jozef Čapuška, generálny riaditeľ SITB MVSR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Projekty MV SR v kontexte OPIS
Projekty 2009 Počet
2Q komponentov eID
6 eOEV 4 RFO 3 RA 4 CO 9 CISMA 2010 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 3Q 4Q 1Q 2Q 2012 3Q 4Q 1Q 2Q 2013 3Q 4Q 1Q 2Q 3 2014 3Q 4Q 1Q 30/12/09 Podpis zmluvy o NFP
31/12/09 Podpis zmluvy s dodávateľom
10/03/10 Podpis zmluvy o NFP
* % ukončených aktivít príslušného projektu
ukončené aktivity
Ministry of Interior of the Slovak Republic
4Q
Progres 30/11/15
Ukončenie projektu 90% 01/01/14
Prvé elektronické služby
30/12/14
Ukončenie
prebiehajúce alebo plánované aktivity
85% 01/07/14
Produkcia APV
92% 31/01/15
Ukončenie projektu
Predprodukcia
65% 29/09/09 Podpis zmluvy o NFP
03/04/12 Podpis zmluvy s dodávateľom
07/08/13
Test
10/06/10 Podpis zmluvy o NFP
21/03/11 Podpis zmluvy s dodávateľom
1/1/2014
Produkcia
25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom
3Q 30/11/14
Ukončenie projektu
02/10/09 Podpis zmluvy o NFP
26/02/10 Podpis zmluvy s dodávateľom
2Q 1/12/2013 21/05/14
31/12/14
Produkcia
Ukončenie projektu 83% 08/03/10 Podpis zmluvy o NFP
04/06/10 Podpis zmluvy s dodávateľom
29/06/09 Schválenie štúdie uskutočniteľnosti
30/03/15
Ukončenie 60% Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Projekty MV SR v kontexte OPIS
Projekty NEV 2009 Počet
2Q komponentov 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2012 3Q 4Q 1Q 2Q 2013 3Q 25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom
2 4Q 1Q 2Q 2014 3Q 4Q 1Q 21/05/14
3Q 4Q
Progres 31/12/14
Ukončenie projektu 80% 31/12/14
Ukončenie projektu
26/11/13 Podpis zmluvy o NFP
2Q 72% 19/06/13 Podpis zmluvy o NFP
30/06/15
08/10/13 Podpis zmluvy s dodávateľom Ukončenie projektu 8% 5 ESVPBOM 4Q 2011 10/06/10 Podpis zmluvy o NFP
25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom
ESISPZ 3Q 4 NEV2 2010 30/10/13 Podpis zmluvy o NFP
30/06/15
Ukončenie projektu
08/10/13 Podpis zmluvy s dodávateľom
2 10% * % ukončených aktivít príslušného projektu
ukončené aktivity
Ministry of Interior of the Slovak Republic
prebiehajúce alebo plánované aktivity
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stav sprístupňovania elektronických služieb občanom
•  Od 1.6.2010 vydávanie eOEV časť 1
•  Od 1.12.2013 vydávanie eID a autentifikačný
mechanizmus
•  Od 1.1.2014 k dispozícii 10 služieb projektu Centrálnej
ohlasovne súvisiacich s pobytom obyvateľov
•  Plán uvedenia ďalších el. služieb
•  Služby Národnej evidencie vozidiel (05 – 09/2014)
•  Služby Osvedčenia o evidencii vozidiel (05 – 09/2014)
•  Služby Registra adries – predprodukcia (07/2014)
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Balíky služieb prístupné pre občanov v produkčnej prevádzke
•  Služby súvisiace s elektronickým občianskym preukazom
(eID)
•  Modifikácia kontaktných údajov
•  Vydávanie certifikátov (autentifikačný, podpisový, šifrovací)
•  Služby súvisiace s hlásením pobytu
•  Prihlásenie na trvalý pobyt
•  Odhlásenie z trvalého pobytu pri presťahovaní do zahraničia
•  Prihlásenie /odhlásenie prechodného pobytu na území SR
•  Ohlásenie /odhlásenie prechodného pobytu v zahraničí
•  Služby súvisiace s potvrdeniami o pobyte
•  Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte
•  Potvrdenie o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ukážka služby eID
•  Modifikácia kontaktných údajov
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby projektu Centrálnej ohlasovne
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ukážka služby eID z testovacieho prostredia
•  Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho
preukazu
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby Národnej evidencie vozidiel
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby Národnej evidencie vozidiel
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ďakujem za pozornosť
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Download

Jozef Čapuška, MV SR