VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Ročník XLI
1. júl 2009
Čiastka 12
O b s a h:
43.
44.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených
k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 11. júna 2009
č. 2332/2009-940)
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009 - Doplnok 2/2009
43
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd
prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri
chránených odrôd
(z 11. júna 2009 č. 2332/2009-940)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 13 ods.
2, § 16 ods. 4, § 18 ods. 1, a § 21 ods. 3 zákona
č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.
(ďalej len "zákon") uverejňuje:
1. Podľa § 13 ods. 2 zákona oznámenie o zrušení
šľachtiteľského osvedčenia k 31. máju 2009,
uvedené v prílohe č. 1 od posledného uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník").
2. Podľa § 16 ods. 4 zákona oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname
prihlášok k 31. máju 2009, uvedené v prílohe
č. 2 od posledného uverejnenia vo vestníku.
3. Podľa § 18 ods. 1 zákona oznámenie o poda-
1
ných prihláškach na ochranu odrody k 31. máju 2009, uvedené v prílohe č. 3 od posledného
uverejnenia vo vestníku.
4. Podľa § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 31. má-
2
ju 2009, uvedené v prílohe č. 4 od posledného
uverejnenia vo vestníku.
Ing. Marek Kodada, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka
6
44
ZOZNAM
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov
2009
Doplnok 2/09
Všeobecná časť
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave podľa § 17
ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
tento zoznam registrovaných prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len
„zoznam“) ako Doplnok 2 pre rok 2009
1.2. Vysvetlivky, použité skratky
Typ formulácie (úprava):
Kód G.I.F.A.P.
AE
AL
AP
CB
CG
CS
DP
DS
EC
ED
EG
EO
ES
EW
FD
FK
FR
FS
FT
FU
FW
GA
GF
GR
GW
LS
ME
OD
7
Formulačná úprava
Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
Prášok pre aplikáciu bez riedenia
Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
Suspenzia kapsulí v kvapaline zvyčajne určená pre použitie po zriedení vodou
Popraš alebo zásyp
Prášok k suchému moreniu osiva
Emulgovateľný koncentrát
Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
Emulgovateľné granule
Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
Vodná emulzia typu olej : voda
Dymovnica - plechovka
Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
Moridlo vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu
Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
Dymovnica (horľavý pesticíd)
Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
Plyn v tlakovej nádobe
Gél pre morenie osiva
Granule
Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
Mikroemulzný vodný koncentrát
Dispergovateľný koncentrát na báze oleja
Kód G.I.F.A.P.
OL
PA
PB
RB
SC
SE
SG
SL
SP
SS
SU (ULV)
TB
UL (ULV)
VP
WG
WP
WS
XX
Formulačná úprava
Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
Náterová hmota pastovitej konzistencie
Doska na natieranie lepidla (návnada)
Návnada k priamemu použitiu
Kvapalný dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Suspenzná emulzia
Granule rozpustné vo vode
Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
Moridlo práškové vodorozpustné
Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
Tabletky
Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
Prípravok (pásy, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
Granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
Moridlo práškové dispergovateľné
Ostatné
Zaradenie
Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č.
163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení
výnosu MH SR č. 2/2005 z 4. 5. 2005.
Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti
Prípravky sú klasifikované podľa výnosu MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č.2/2005 z 4. 5. 2005, podľa
§ 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona
č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch:
T+
T
C
Xn
Xi
E
F+
F
O
N
Veľmi jedovatý
Jedovatý
Žieravý
Škodlivý
Dráždivý
Výbušný
Mimoriadne horľavý
Veľmi horľavý
Oxidujúci
Nebezpečný pre životné prostredie
Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné
zdroje za účelom ich bezpečného používania
Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa Vyhlášky MP SR č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na
ochranu rastlín a o iných prípravkoch
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Z 1:
Z 2:
Z 3:
Z 4:
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce,
hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné
Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia Vt1 až Vt4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať v chránených
vtáčích územiach len v zmysle § 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.
8
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
Vt 1:
Vt 2:
Vt 3:
Vt 4:
Vt 5:
Prípravok je pre vtáky jedovatý
Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri
nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
Vo 1:
Vo 2:
Vo 3:
Vo 4:
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné
vodné živočíchy prijateľné
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel
Vč 1:
Vč 2:
Vč 3:
-
Prípravok pre včely jedovatý
Prípravok pre včely škodlivý
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné
Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na
ochranu zdrojov pitnej vody.
Triedy horľavín
Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)
I
Horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21ºC)
II
Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21ºC do 55ºC)
III
Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55ºC do 100ºC)
IV
Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100ºC do 250ºC)
*)
Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je horľavý
Registračné číslo
Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA
- ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa
návodu
DA
- delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa
návodu
TM
- súčasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži
postrekovača
- ošetrenie podľa schváleného technologického postupu.
TP
Dávka
rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak
Ochranná doba
znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke,
minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.
AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie,
resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber.
Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
9
1.3
Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr.
slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné
pracovné prostriedky je možné konzultovať ss Inštitútom pre štúdium práce a rodiny, Župné námestie č. 5, 812 41 Bratislava,
tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým
informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre,
Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.
1.4
Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných
pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd
(pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre
celé 2. pásmo).
PHO2
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v
konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2.pásmo).
Vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto
podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,
c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m
široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z
ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do
povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.
PHO3
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v
konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2.
pásmo).
PHO4
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd.
Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej
ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný
vodohospodársky orgán).
PHO5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a z 3.
pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných
studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených
pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno podľa daných
10
miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k
vodným tokom a vodným nádržiam.
1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
vo veľkospotrebiteľskom balení
1.5/I
Prípravky na ochranu rastlín: Nové registrácie
Názov prípravku
na ochranu rastlín
Str. Výr.
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
Obsah
Klas.
Horľ. Reg. číslo
Doba
registrácie
Ochr.
pásmo
EMBLEM PRO
NUF NUF
FNA
SC
bromoxynil
385 g.l-1
Xn, N
-
09-11-1052
28.2.2015
-
GRANSTAR
COMBI
LAUDIS OD
PERGADO F
DUP
MVS
SG
-
09-11-1050
31.5.2014
-
-
OD
WG
Xi, N
Xn, N
IV
-
09-11-1051
09-02-1047
31.12.2011
31.12.2011
-
REVUS 250 SC
STEREO 312,5 EC
SYN
SYN
-
SC
EC
734 g.kg-1
10 g.kg-1
44 g.l-1
50 g.kg-1
400 g.kg-1
250 g.l-1
250 g.l-1
62,5 g.l-1
Xn, N
BCM BAY
SYN SYS
mecoprop-p
tribenuron-methyl
tembotrione
mandipropamid
folpet
mandipropamid
cyprodinil
propiconazole
N
N
III
III
09-02-1048
09-02-1045
31.12.2011
8.2.2011
-
DUC
SYS
SYS
(1)
Poznámky:
(1)
Vzájomné uznávanie
ZVÝRAZNENÉ – prípravok na ochranu rastlín je na Slovensku registrovaný v zmysle jednotných zásad podľa NV SR č. 316/2007 Z. z.
1.5/I
Prípravky na ochranu rastlín: Rozšírenie rozsahu použitia
Názov prípravku
na ochranu rastlín
Str. Výr.
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
KANTOR PLUS
DOW DAS
-
WG
PROPONIT 720 EC
TALSTAR 10 EC
ARY
FMC
-
EC
EC
ARA
FNA
aminopyralid
florasulam
propisochlor
bifenthrin
Obsah
Klas
Horľ Reg. číslo
Doba
Ochr.
registrácie pásmo
300,5 g.kg-1
150,2 g.kg-1
720 g.l-1
100 g.l-1
N
-
08-11-1025 31.12.2011
-
Xn, N
Xn, N
II
II
06-11-848
3594
-
31.12.2010
31.12.2011
1.7
Zoznam registrovaných súbežných prípravkov
a malospotrebiteľskom balení (Súbežný dovoz)
1.7.1.1
Súbežné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení – PREDAJ - UVÁDZANIE DO OBEHU
Názov súbežného prípravku Názov referenčného
(SP)
prípravku
4/SD
FLUROXYLAM 250 EC
STARANE 250 EC
CHT
GLYFOGAM
MAMBA
GAM
Poznámky:
GAM - GAMEX TRADING s.r.o. , Handlovská 870, 945 01 Komárno
6
EC
SL
vo veľkospotrebiteľskom
7
fluroxypyr
glyphosate (glyphosate-IPA)
11
12
09-PI-0124
09-PI-0080
30.11.2010
31.12.2010
1.7.1.2 Súbežné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení – použitie len na OSOBNÚ SPOTREBU PRE
DRŽITEĽA REGISTRÁCIE
Názov súbežného prípravku
(SP)
Názov referenčného
prípravku
4/SD
6
ACROBAT MZ 69 WG
ACROBAT MZ WG
PDS
WG
ACROBAT MZ 69 WG
ACROBAT MZ WG
JKP
WG
ACTARA 25 WG
ACTARA 25 WG
PDK
WG
11
7
dimethomorph
mancozeb
dimethomorph
mancozeb
thiamethoxam
11
12
09-PD-0092-VP
31.12.2010
09-PD-0094-VP
31.12.2010
09-PD-0068-VP
31.12.2010
Názov súbežného prípravku
(SP)
Názov referenčného
prípravku
4/SD
6
ACTARA 25 WG
ACTARA 25 WG
ACTARA 25 WG
AMISTAR 250 SC
ASAHI SL
ACTARA 25 WG
ACTARA 25 WG
ACTARA 25 WG
AMISTAR
ATONIK
PDS
JKP
KAR
PDK
PDS
WG
WG
WG
SC
SL
CARAMBA 60 SL
CARAMBA 60 SL
FALCON 460 EC
CARAMBA
CARAMBA
FALCON 460 EC
PDK
KAR
PDS
SL
SL
EC
FALCON 460 EC
FALCON 460 EC
JKP
EC
GALERA 334 SL
GALERA
PDK
SL
GALERA 334 SL
GALERA
KAR
SL
GALERA 334 SL
GALERA
JKP
SL
GRANSTAR 75 WG
KARATE ZEON 050 CS
KARATE ZEON 050 CS
KARATE ZEON 050 CS
LONTREL 300 SL
MOCARZ 75 WG
GRANSTAR 75 WG
KARATE ZEON 5 CS
KARATE ZEON 5 CS
KARATE ZEON 5 CS
LONTREL 300
ARRAT
PDK
AGO
FOK
EKR
PDK
PDK
WG
CS
CS
CS
SL
WG
MOCARZ 75 WG
ARRAT
PDS
WG
MOCARZ 75 WG
ARRAT
KAR
WG
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
MUSTANG 306 SE
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
MUSTANG
PDS
SRK
KAR
PDK
SP
SP
SP
SE
MUSTANG 306 SE
MUSTANG
EKR
SE
MUSTANG 306 SE
MUSTANG
FOK
SE
MUSTANG 306 SE
MUSTANG
KAR
SE
MUSTANG 306 SE
MUSTANG
SRK
SE
OHAYO
PROSARO 250 EC
ALTIMA 500 SC
PROSARO 250 EC
AGM
EKR
EC
EC
PROSARO 250 EC
PROSARO 250 EC
FOK
EC
PUMA UNIWERSAL 069 EW
PUMA UNIWERSAL 069
EW
PUMA UNIWERSAL 069EW
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
PUMA EXTRA
PUMA EXTRA
PDK
PDS
EW
EW
PUMA EXTRA
RIDOMIL GOLD MZ
68 WG
RIDOMIL GOLD MZ
68 WG
ROUNDUP RAPID
JKP
PDS
EW
WG
JKP
WG
EKR
SL
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
ROUNDUP ENERGY 450 SL
12
7
11
12
thiamethoxam
thiamethoxam
thiamethoxam
azoxystrobin
ONP-Na
PNP-Na
5-NG-Na
metconazole
metconazole
spiroxamine
tebuconazole
triadimenol
spiroxamine
tebuconazole
triadimenol
clopyralid
picloram
clopyralid
picloram
clopyralid
picloram
tribenuron methyl
lamda-cyhalothrin
lamda-cyhalothrin
lamda-cyhalothrin
clopyralid
tritosulfuron
dicamba
dicamba
tritosulfuron
tritosulfuron
dicamba
acetamiprid
acetamiprid
acetamiprid
florasulam
2,4-D
florasulam
2,4-D
florasulam
2,4-D
florasulam
2,4-D
florasulam
2,4-D
fluazinam
prothiconazole
tebuconazole
prothiconazole
tebuconazole
fenoxaprop-P-ethyl
fenoxaprop-P-ethyl
09-PD-0086-VP
09-PD-0090-VP
09-PD-0105-VP
09-PD-0069-VP
09-PD-0104-VP
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
09-PD-0076-VP
09-PD-0109-VP
09-PD-0083-VP
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
09-PD-0084-VP
31.12.2010
09-PD-0073-VP
31.12.2010
09-PD-0106-VP
31.12.2010
09-PD-0117-VP
31.12.2010
09-PD-0078-VP
09-PD-0096-VP
09-PD-0097-VP
09-PD-0098-VP
09-PD-0079-VP
09-PD-0075-VP
28.2.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
09-PD-0085-VP
31.12.2010
09-PD-0110-VP
31.12.2010
09-PD-0082-VP
09-PD-0107-VP
09-PD-0111-VP
09-PD-0067-VP
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2009
09-PD-0113-VP
21.12.2009
09-PD-0114-VP
21.12.2009
09-PD-0115-VP
21.12.2009
09-PD-0118-VP
21.12.2009
09-PD-0121-VP
09-PD-0099-VP
31.12.2010
11.9.2009
09-PD-0100-VP
11.9.2009
09-PD-0072-VP
09-PD-0088-VP
31.12.2010
31.12.2010
fenoxaprop-P-ethyl
metalaxyl-M
mancozeb
metalaxyl-M
mancozeb
glyphosate (glyphosate-K
soľ)
09-PD-0089-VP
09-PD-0093-VP
31.12.2010
31.12.2010
09-PD-0095-VP
31.12.2010
09-PD-0101-VP
31.12.2010
Názov súbežného prípravku
(SP)
Názov referenčného
prípravku
4/SD
6
ROUNDUP ENERGY 450 SL
ROUNDUP RAPID
FOK
SL
ROUNDUP ENERGY 450 SL
ROUNDUP RAPID
AGO
SL
SEKATOR 125 OD
SEKATOR OD
PDK
OD
SEKATOR 125 OD
SEKATOR OD
PDS
OD
SEKATOR 6,25v WG
SEKATOR
JKP
WG
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WG
PDS
WG
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WG
JKP
WG
STABILAN 750 SL
STABILAN
PDK
SL
STABILAN 750 SL
STABILAN
PDS
SL
STABILAN 750 SL
STABILAN
SRK
SL
STARANE 250 EC
STARANE 250 EC
PDK
EC
STARANE 250 EC
STARANE 250 EC
PDS
EC
STROBY WG
DISCUS
AGM
WG
TITUS 25 WG
TITUS 25 WG
PDK
WG
TITUS 25 WG
TITUS 25 WG
FOK
WG
TITUS 25 WG
TITUS 25 WG
PDS
WG
Poznámky:
Rozsah použitia súbežných prípravkov povolených pre osobnú spotrebu je
prípravkoch
7
glyphosate (glyphosate-K
soľ)
glyphosate (glyphosate-K
soľ)
amidosulfuron
iodosulfuron-methylsodium
amidosulfuron
iodosulfuron-methylsodium
amidosulfuron,
iodosufluron- methyl
metribuzin
metribuzin
chlormequat
chlormequat
chlormequat
fluroxypyr
fluroxypyr
kresoxim-methyl
rimsulfuron
rimsulfuron
rimsulfuron
11
12
09-PD-0102-VP
31.12.2010
09-PD-0103-VP
31.12.2010
09-PD-0071-VP
31.12.2010
09-PD-0087-VP
31.12.2010
09-PD-0116-VP
31.12.2010
09-PD-0120-VP
09-PD-0123-VP
09-PD-0074-VP
09-PD-0081-VP
09-PD-0108-VP
09-PD-0070-VP
09-PD-0119-VP
09-PD-0122-VP
09-PD-0077-VP
09-PD-0091-VP
09-PD-0112-VP
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
30.11.2010
19.10.2009
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných
Zoznam nových držiteľov registrácii súbežných prípravkov pre osobnú spotrebu:
AGM - AGROMAČAJ s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 455
AGO - AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov, okr. Košice a okolie
EKR – EKO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov, okr. Košice a okolie
FOK - František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník, Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov, okr. Košice a okolie
JKP - Ján Komár s.h.r., Chalupkova 51, 080 05 Prešov
KAR - KARPATOVKA s.r.o., Chminianska Nová Ves 106
PDK - Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove, Kapušany 568, 082 12 Kapušany
PDS - Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, 082 13 Tulčík
SRK - Ing. Slavomír Ruščák s.h.r., Kecerovsky Lipovec 32, Kecerovce
1.9
Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
Názov
Účinná látka / Účinný organizmus
Registrovaný do
IV. INÉ PRÍPRAVKY Z KONVENČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA POVOLENÉ V EKOLOGICKOM
POĽNOHOSPODÁRSTVE
Meď vo forme hydroxidu, oxichloridu, tribázického sulfátu a oxidu
FLOWBRIX
oxychlorid-Cu
31.12.2016
2.
Rozsah povoleného použitia
2.2 Prípravky proti hubovým chorobám
mandipropamid + folpet
PERGADO F
Plodina
vinič
13
Škodlivý organizmus
peronospóra viniča
Dávka / ha
2,5 kg
(0,25 %)
Ochranná doba / dni Poznámka
35
max. 3 aplikácie počas vegetácie. Aplikácia sa nepovoľuje
na vinič pestovaný ako stolové hrozno
mandipropamid
REVUS 250 SC
Plodina
zemiak
Škodlivý organizmus
pleseň zemiakov
Dávka / ha
0,4 až 0,5 l/ha
Ochranná doba / dni
3 dni
Poznámka
max. 3 aplikácie počas
vegetácie
cyprodinil + propiconazole
STEREO 312,5 EC
Plodina
jačmeň
jačmeň
pšenica
Škodlivý organizmus
hnedá škvrnitosť jačmeňa,
múčnatka trávová
steblolam
steblolam, septoriózy pšenice,
múčnatka trávová, hrdze
Dávka / ha
1,6 l
Ochranná doba / dni
42
2,0 l
2,0 l
Poznámka
1, 5
42
42
2, 4, 5
2, 3, 5
Poznámky:
Prípravok STEREO 312,5 EC je potrebné proti steblolamu použiť pred vytvorením 2. kolienka (najneskôr vo fáze BBCH 31).
1. Prípravok je možné použiť proti listovým chorobám jačmeňa (múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa). Ošetruje sa preventívne
alebo najneskôr pri zistení prvých príznakov napadnutia (1 až maximálne 3 % napadnutej listovej plochy). Odporučený počet aplikácií
v jačmeni v jednom vegetačnom období: 1 – 2 ošetrenia (BBCH 23 - 59).
2. Termín ošetrenia pšenice ozimnej a jačmeňa ozimého proti steblolamu je vhodné stanoviť podľa existujúceho prognostického a
signalizačného modelu.
3. Pšenica sa proti steblolamu obvykle ošetruje od začiatku odnožovania (vývojová fáza BBCH 21) do fázy 1. kolienka (vývojová fáza
BBCH 31). Prípravok zároveň reziduálne pôsobí proti skorým infekciám múčnatky trávovej, hrdziam a septoriózy plevovej (BBCH 29
– 59). Odporučený počet aplikácií v pšenici v jednom vegetačnom období: len jedno ošetrenie.
4. Jačmeň sa proti steblolamu obvykle ošetruje v období od počiatku odnožovania (vývojová fáza BBCH 21) do fázy 1. kolienka
(vývojová fáza BBCH 31). Odporučený počet aplikácií v jačmeni proti steblolamu v jednom vegetačnom období: len jedno ošetrenie.
Prípravok zároveň reziduálne pôsobí proti skorým infekciám múčnatky trávovej a hnedej škvrnitosti jačmeňa .
5. Neodporúča sa ošetrovať pri teplotách vyšších ako 25 ºC alebo ak sa očakávajú zrážky do dvoch hodín po aplikácii.
2.11 Prípravky proti burinám
bromoxynil
EMBLEM PRO
Plodina
kukurica
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny,
láskavce, lipkavec
Dávka / ha
1-1,25
Ochranná doba / dni
AT
Poznámka
fluroxypyr
FLUROXYLAM 250 EC (PI)
Plodina
Škodlivý organizmus
jačmeň jarný, jačmeň
ozimný, ovos, pšenica
jarná, pšenica ozimná,
raž, tritikale
lipkavec
odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
Dávka / ha
0,6-0,8 l
0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)
Ochranná doba / Poznámka
dni
AT
AT
(TM) MCPA-DMA soľ 500 g.l-1 SL *
0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)
AT
(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
0,6-0,8 l + (0,9-1 l)
AT
(TM) MCPA 750 g.l-1 SL *
(TM) MCPA-DMA soľ 750 g.l-1 SL *
0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)
AT
MCPA 500 g.l-1 SL *
0,3-0,4 l + (0,125 l)
AT
(TM) dicamba 480 g.l-1
(dicamba-DMA soľ 680 g.l-1) *
0,6-1 l +(1 l)
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný, ovos,
pšenica ozimná, raž,
tritikale
14
odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
0,3-0,5 l +(5-7 g)
AT
(TM) bromoxynil 225 g.l-1 EC *,
AT
(TM) bromoxynil 250 g.l-1 EC *
(TM) chlorsulfuron 750 g.kg-1 WG *
Plodina
Škodlivý organizmus
jačmeň jarný, jačmeň
ozimný, pšenica jarná,
pšenica ozimná, raž,
tritikale
jačmeň ozimný,
pšenica jarná, pšenica
ozimná, raž, tritikale
jačmeň jarný,
pšenica jarná, pšenica
ozimná
pšenica jarná,
pšenica ozimná
odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
0,3-0,5 l +(20 g)
0,3-0,5 l +(26 g)
odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
0,4 l +(1,5 l)
AT
(TM) MCPA 300 g.l-1 +
-1
dicamba 40 g.l SL *
ovos hluchý, odolné
dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
pýr, metlička,
psiarka, odolné
dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
metlička, psiarka,
odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
metlička, psiarka, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
odolné dvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
lipkavec
rumančekovité
buriny, lipkavec
odolné dvojklíčnolistové
buriny
odolné dvojklíčnolistové
buriny
0,3-0,5 l + (0,8-1 l)
AT
(TM) fenoxaprop-P-ethyl 69 g.l-1 EW *
0,3 l +(60 g)
AT
(TM) propoxycarbazone sodium 700
g. kg-1 WG *
0,3-0,5 l +(1 l)
AT
(TM) fenoxaprop-P-ethyl 69 g.l-1 EW *
0,3 l +(13 g)
AT
(TM) sulfosulfuron 750 g.kg-1 WG *
1,2-1,5 l
AT
0,4 l + (0,35 l)
AT
0,5-0,6 l
AT
1l
1 l + (0,7 l)
1 l + (0,5 l)
28
28
28
1 l + (0,8 l)
l1
0,8 l +(1,7 l)
0,8 l + (1 l)
0,8 l +(2,8 l)
0,8 l +(0,5 l)
0,8 l
28
AT
AT
AT
AT
AT
AT
1,5-2 l
1,5-2 l +(2,8 l)
0,6 l
AT
AT
AT
0,8 l
AT
2-3 l
AT
pšenica ozimná, raž
pšenica ozimná
kukurica
repka ozimná
mak
lúky a pasienky
trávy - semenné
porasty
odolné dvojklíčnolistové
buriny
cibuľa, kapustová
zelenina, mrkva,
pažítka, petržlen,
paštrnák
jadroviny
odolné dvojklíčnolistové
buriny
rasca
tulipán, narcis
odolné dvojklíčnolistové
buriny
odolné dvojklíčnolistové
buriny
odolné dvojklíčnolistové
buriny
odolné dvojklíčnolistové
buriny
Dávka / ha
okrasne trávniky
a trávnaté ihriska
Poznámky:
PI – súbežný prípravok
* v súlade so schváleným použitím v SR
Ochranná doba / Poznámka
dni
AT
(TM) tribenuron methyl 750 g. kg-1 WG *
AT
(TM) triasulfuron 20 % WG*
(TM) clopyralid 300 g.l-1 SL *
(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
(TM) MCPA 750 g.l-1 SL *
(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
(TM) MCPA 750 g.l-1 SL *
(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
(TM) clopyralid 300 g.l-1 SL *
semenné porasty
(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
glyphosate (glyphosate – IPA)
GLYFOGAM(PI)
Plodina
orná pôda, strnisko
Škodlivý organizmus
pýr a iné trváce buriny
obilniny (predzberová aplikácia)
repka ozimná, hrach, sója,
peluška, slnečnica
pýr a iné trváce buriny
prerastené buriny
15
Dávka / ha
3l
2,5 l + (5 kg)
3l
3-4 l
Ochranná doba / dni
14
14
14
14
Poznámka
(TM) síran amónny
3)
Plodina
jadroviny, kôstkoviny, vinič
zavlažovacie a odvodňovacie
kanále
lúky a pasienky
nepoľnohospodárska pôda
Škodlivý organizmus
turanec kanadský
Dávka / ha
2l
pýr, pichliače, mlieče
3l
pupenec
6l
nežiadúce dreviny,
pobrežné buriny
obnova trvalého trávneho porastu
nežiaduca vegetácia
5l
Ochranná doba / dni
14
30
14
30
14
30
14
3–6l
5l
14
AT
Poznámka
1)
2)
1)
2)
1)
2)
Poznámky:
PI – súbežný prípravok
1) pred sadením
2) ošetrenie v sadoch
3) repka ozimná, hrach, peluška, sója, slnečnica – aplikujte asi 7 – 14 dní pred zberom na prerastené buriny, používajte len pozemný
postrek
Množstvo vody: 150 - 200 l.ha-1
mecoprop-p + tribenuron-methyl
GRANSTAR COMBI
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka/ha
pšenica ozimná,
dvojklíčnolistové buriny,
1090 g + (0,1%)
jačmeň jarný
lipkavec, pichliač
Poznámky:
1) najneskôr vo fáze druhého kolienka obilniny (BBCH 32)
Ochranná doba / dni
AT
1)
Poznámka
(TM) Trend 90
tembotrione
LAUDIS OD
Plodina
kukurica
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
Dávka / ha
2,2 l
1,6 l + (0,7 l)
Ochranná doba / dni
AT
AT
Poznámka
(TM) Pardner 22,5 EC
Rozsah rozšírených použití registrovaných prípravkov a iných prípravkov na ochranu rastlín
2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom
bifenthrin
TALSTAR 10 EC
Plodina
obilniny
kukurica
repa cukrová
zemiaky sadbové
repka
chmeľ
jabloň
vinič
uhorky skleníkové
16
Škodlivý organizmus
voška ovsená
kohútik modrý, pestrý
kukuričiar koreňový
voška maková, broskyňová
voška broskyňová, rešetliaková
blyskáčik repkový
krytonos repkový, krytonos štvorzubý
voška chmeľová, roztočec chmeľový
roztočce
obaľovač jablčný, podkopáčik špirálový
obaľovače
roztočec chmeľový
Dávka/ha
0,1 l
0,1 l
0,1 – 0,15 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,05 %
0,03 % (0,3 l )
0,2 l
0,2 l
0,04 %
Ochranná doba / dni
Poznámka
AT
42
AT
podľa signalizácie
AT
14
AT
AT
AT
pred kvitnutím
60
60
42
podľa signalizácie
5
Plodina
rajčiak
okrasné rastliny,
okrasné dreviny
Škodlivý organizmus
molica skleníková
molica skleníková, roztočce
Dávka/ha
0,03 %
0,08 %
Ochranná doba / dni
7
3
Poznámka
2.11.Prípravky proti burinám
aminopyralid + florasulam
KANTOR PLUS
Plodina
Škodlivý organizmus
pšenica ozimná,
raž, tritikale, jačmeň
ozimný, jačmeň jarný
dvojklíčnolistové buriny, pichliač,
lipkavec, rumančekovité buriny
fialka roľná, mrlík biely, zemedym
lekársky
Dávka / ha
Ochranná doba / dni Poznámka
25-33 g
AT
33 g
AT
nižšiu dávku v prípade nižšej
rastovej fázy citlivých burín.
propisochlor
PROPONIT 720 EC
Plodina
kukurica
Škodlivý organizmus
jednoročné trávy, láskavce,
mrlíky, rumančeky
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
slnečnica
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
zemiak
jednoročné trávy, láskavce,
mrlíky, rumančeky
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
repka ozimná
Dávka / ha
2,5 - 3,0 l
Ochranná doba / dni Poznámka
AT
1,2 - 1,8 l + (0,1 kg)
2,0 - 2,5 l + (1,5 l)
AT
AT
(TM) Merlin 750 WG
(TM) Click 500 SC
2,0 - 2,5 l + (80g)
2,5 - 3,0 l + (2 l)
2,3 - 3,0 l + (80g )
2,3 - 3,0 l + (80g)
AT
AT
AT
AT
(TM) Pledge 50 WP
(TM) Racer 25 EC
(TM) Pledge 50 WP
(NA) PRE, Pledge 50 WP
POST
2,5 l
AT
2,5 - 3,0 l
2,5 - 3,0 l + (0,20 – 0,25 l)
AT
AT
(TM) Command 36 CS
Poznámky:
POST - postemergentný
3. Ostatné zmeny
1. Kontrolný ústav predĺžil dobu platnosti registrácie doleuvedených prípravkov :
Veľkospotrebiteľské balenia: Predĺženie doby platnosti registrácie z 2009
Názov prípravku na
ochranu rastlín
REGLONE (1)
Form. Účinná látka
SL
diquat
CALLISTO 480 SC
SC
CALLAM
WG
mesotrione
dicamba
tritosulfuron
Obsah úč. látky
200 g.l-1
Reg. číslo
3144
Doba registrácie
31.12.2011
480 g.l-1
600 g.l-1
125 g.1-1
03-11-0616
30.9.2013
06-11-0772
31.12.2013
Poznámky:
(1)
Spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o. požiadala kontrolný ústav o predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na
ochranu rastlín REGLONE. Na základe prehodnotenia existujúcich použití podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách
rastlinného pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS, Úrad verejného zdravotníctva SR stanovil
maximálne limity rezíduí pre účinnú látku diquat.
Podľa odborného posudku Úradu verejného zdravotníctva SR kontrolný ústav upravil použitie prípravku na
ochranu rastlín REGLONE a špecifikoval použitie na desikáciu v jačmeni a ovse len na kŕmne účely, upravil dávku
17
prípravku na desikáciu v repe na 4 l.ha-1, v ľane upravil maximálnu dávku prípravku na 3 l.ha-1 a zrušil použitie
prípravku proti burinám v maku. Registračné číslo ostáva pôvodné a doba registrácie sa predĺžila do 31.12.2011.
Doba odkladu na skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich skladových zásob prípravku na ochranu
rastlín REGLONE s pôvodnou etiketou je 30.6.2010.
Schválený rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín REGLONE je:
Plodina
jačmeň, ovos silno zaburinené
ovsom hluchým
jačmeň, ovos s prerastajúcim
podrastom lucerny, ďateliny
bôb na zrno
Škodlivý
organizmus
desikácia
7
len kŕmne účely
desikácia
1-2 l
7
len kŕmne účely
desikácia
2,5-4 l
2,5-3 l + (70-85 l)
3l
10
10
6
(TM) DAM 390
2,5-4 l
3-4 l
2l
4l
4-5 l
2-3 l
1,5-2 l + (70-200 l)
2-3 l
1,5-2 l + (70-100 l)
2-3 l + (0,7 l)
6
6
6
6-7
7-14
4-7
4-7
6
6
6
2,5-3,5 l
2,5-3,5 l + (40-100 l)
3-4 l
2-3 l + (40-100 l)
2,5-3 l
4l
4l
4l
0,5%
4-5 l
3l
4l
2-5 l
3-5
3-5
3-5
3-5
4
6-10
6-7
6-7
6
AT
AT
AT
AT
3-5 l
AT
desikácia
desikácia
desikácia
desikácia
desikácia
desikácia
slnečnica
desikácia
desikácia
ďatelina- semenné porasty
desikácia, zníženie
zberových strát
desikácia
lucerna- semenné porasty
desikácia
lesné škôlky
Ochranná doba / dni Poznámka
1-1,5 l
fazuľa – semenné porasty,
sója
hrach
peluška
šošovica
repa
zemiak
repka ozimná
ľan
cibuľa
karfiol, mrkva, šalát
reďkovka
lucerna - úžitkové roky
jadroviny, kôstkoviny, vinič
jadroviny
chmeľ
trvalky
Dávka / ha
desikácia
desikácia
desikácia
desikácia
kukučina
buriny
turanec kanadský
ničenie výhonov
dvojklíčnolistové
buriny
jednoročné buriny,
čiastočne viacročné
druhy
viacročné buriny
semenné porasty
(TM) DAM 390
(TM) DAM 390
(TM) Agrovital
(TM) DAM 390
(TM) DAM 390
semenné porasty
semenné porasty
semenné porasty
lesné kultúry
2,5-4 l
AT
Poznámky:
Prípravok možno v repke ozimnej a slnečnici aplikovať letecky v dávke 2-3 l.ha-1 (bez použitia DAM 390) s použitím množstva vody 80-100
l.ha-1.
Pri spoločnej (TM) aplikácii s hnojivom DAM 390 aplikovať v čase kedy včely nelietajú.
Malospotrebiteľské balenia (prebaľovanie, neprofesionálne použitie): Predĺženie doby platnosti registrácie
z 2008
Názov prípravku na
ochranu rastlín
BRAVO 500
25 ml PET fľaša
škatuľka, 50 ml, 100
ml, 250 ml PET fľaša
a papierová škatuľka
Držiteľ registrácie
VB
SYS
Držiteľ
registrácie MB
FLS
Účinná látka
Obsah
Reg. číslo
Doba registrácie
chlorothalonil
500 g.l-1
99-MB-0305
31.12.2011
2. Zmena v etikete prípravku z dôvodu zabezpečenia spoľahlivého účinku prípravku na ochranu rastlín SEKATOR
OD. Registračné číslo ani doba registrácie sa nemení a ostávajú pôvodné.
18
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
Obsah
Klas
Horľ. Reg. číslo
SEKATOR OD
BAY
100 g.l-1
25 g.l-1
Xi, N
III
BCM
OD
amidosulfuron
iodosulfuronmethyl- sodium
Doba
registrácie
08-11-1019 31.12.2013
3. Spoločnosť ASRA ako zástupca držiteľa registrácie OXON na Slovensku požiadala kontrolný ústav o zníženie
maximálnej dávky prípravku na ochranu rastlín BETOXON 65 WDG z dôvodu úpravy MRL na úrovni EU.
Kontrolný ústav požiadavke vyhovel a znížil dávku z pôvodného 3,2-4,1 kg.ha-1 na 3,2-4,0 kg.ha-1. Registračné
číslo a doba registrácie ostávajú nezmenené.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
BETOXON 65 WDG
SIP
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
OXO
ASR WG
chloridazon
Obsah
Klas
650 g.kg-1
N
Horľ. Reg. číslo
-
07-11-0904
Doba
registrácie
31.12.2012
Schválený rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín BETOXON 65 WDG je:
Plodina
repa cukrová
repa kŕmna
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny
Dávka / ha
3,2 - 4,0 kg
Ochranná doba / dni Poznámka
AT
na rovnakom pozemku aplikovať
max 2,6 kg/ha účinnej látky raz za
3 roky.
4. Kontrolný ústav v rámci zaradenia účinnej látky chloridazon do prílohy 1 smernice 91/414/EHS zmenil
rozhodnutie o registrácii prípravku PYRAMIN FL, nakoľko smernicou o zaradení chloridazonu bolo
obmedzené jeho použitie na max. 2,6 kg.ha-1 každý tretí rok na tom istom poli. Zároveň bol upravený rozsah
použitia v TM kombináciách ako aj doba registrácie prípravku PYRAMIN FL na 31.12.2012 podľa termínu na
prehodnotenie registrácie prípravkov s touto účinnou látkou. Registračné číslo sa nemení.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
PYRAMIN FL
BAS
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
BAS
-
SC
chloridazon
Obsah
430 g.l--1
Klas
Xi, N
Horľ. Reg. číslo
-
3434
Doba
registrácie
31.12.2012
Schválený rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín PYRAMIN FL je:
Plodina
repa cukrová, repa kŕmna, repa semenné porasty
repa cukrová, repa kŕmna
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
Dávka / ha
5-6 l
Ochranná doba / dni Poznámka
AT
.
T1 : (1 l)
T2 : 2 l + (1,25 l)
T3 : 2 l + (1,5 l)
5-6 l + (0,8-1,4 l)
AT
(TM) Betanal Expert, DA
AT
(TM) Dual Gold 960
Poznámky:
na rovnakom pozemku aplikovať max 2,6 kg/ha účinnej látky raz za 3 roky
5. Kontrolný ústav v rámci zaradenia účinnej látky chloridazon do prílohy 1 smernice 91/414/EHS zmenil
rozhodnutie o registrácii prípravku PYRAMIN TURBO nakoľko smernicou o zaradení chloridazonu bolo
obmedzené jeho použitie na max. 2,6 kg.ha-1 každý tretí rok na tom istom poli. Zároveň bol upravený rozsah
použitia v TM kombináciách ako aj doba registrácie prípravku PYRAMIN TURBO na 31.12.2012 podľa
termínu na prehodnotenie registrácie prípravkov s touto účinnou látkou. Registračné číslo sa nemení.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
PYRAMIN TURBO
19
BAS
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
BAS
-
SC
chloridazon
Obsah
520 g.l-1
Klas
Xi, N
Horľ. Reg. číslo
-
93-11-0062
Doba
registrácie
31.12.2012
Schválený rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín PYRAMIN TURBO je:
Plodina
Škodlivý organizmus
repa cukrová, repa kŕmna, dvojklíčnolistové buriny
repa - semenné porasty
repa cukrová, repa kŕmna
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
Dávka/ha
4,1-5 l
Ochranná doba / dni
AT
Poznámka
T1 : (1 l)
T2 : 2 l + (1,25 l)
T3 : 2 l + (1,5 l)
4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)
AT
(TM) Betanal Expert, DA
AT
(TM) Dual Gold 960
Poznámky:
na rovnakom pozemku aplikovať max 2,6 kg/ha účinnej látky raz za 3 roky
6. Spoločnosť Unichem AGRO CZ s.r.o., požiadala o upravenie doby použiteľnosti prípravku na 3 roky. Kontrolný
ústav žiadosť posúdil a vyhovel žiadateľovi. Doba registrácie a registračné číslo sa nemenia .
Názov prípravku na
ochranu rastlín
BIOPLANTELLA
BALZAM NA LISTY
Str.
Výr.
Držiteľ Zást.
Form Účinná látka
UCH
UCH
AE
-
minerálny olej
Obsah
Klas.
Horľ. Reg. číslo
23,28% F+
09-20-1039
Doba
registrácie
31.12.2014
7. Spoločnosť BASF požiadala o zmenu názvu iného prípravku (zmáčadlo) BREAK THRU 240 S (reg.č. 08-231001) na BREJK TRU. Kontrolný ústav žiadosti vyhovel a pridelil prípravku nové registračné číslo 09-201042. Doba registrácie ostáva nezmenená do 31.12.2012.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
BREJK TRU
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
GOL BAS
-
SL
polyetherpolymethylsiloxancopolymer
Obsah
Klas.
Horľ. Reg. Číslo
100% Xn, N
09-20-1042
Doba
registrácie
31.12.2012
8. Spoločnosť Nufarm GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko požiadala o zmenu držiteľa registrácie prípravku na
ochranu rastlín AGRITOX 50 SL (reg.č. 3779) z AgroAliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka na
spoločnosť Nufarm GmbH & Co KG, St.Peter Str. 25, 4021 Linz, Rakúsko. Spoločnosť AgroAliance SK bola
zároveň poverená novým držiteľom registrácie ako poverený zástupca pre prípravok AGRITOX 50 SL v SR.
Kontrolný ústav na základe predložených údajov žiadosť o zmenu držiteľa registrácie posúdil a schválil.
Zároveň pridelil prípravku na ochranu rastlín AGRITOX 50 SL nové registračné číslo 09-11-1044. Doba
registrácie ostáva nezmenená.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
Obsah
Klas.
AGRITOX 50 SL
NUF
500 g.l-1
Xn
NFF
AAE SL
MCPA
Horľ. Reg. číslo
Doba
registrácie
09-11-1044 31.12.2011
9. Spoločnosť Cheminova A/S v zastúpení spoločnosťou ISAS Chemicals Slovakia s.r.o. požiadala kontrolný
ústav o zmenu držiteľa registrácie z Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01
Bratislava, Slovenská republika na Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko. Kontrolný ústav na
základe predložených údajov žiadosť o zmenu držiteľa posúdil a schválil. Zároveň pridelil prípravku na
ochranu rastlín RAPID nové registračné číslo 09-05-1046. Doba registrácie ostáva nezmenená.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
RAPID
CHE
CHE
ISS
CS
Obsah
Klas.
Horľ. Reg. číslo
gamma-cyhalothrin 60 g.l-1
Xi, N
-
09-05-1046
Doba
registrácie
31.3.2010
10. Spoločnosť Bayer spol. s r.o., nepredložila kontrolnému ústavu dokumentačný súbor údajov k prehodnoteniu
prípravku na ochranu rastlín KOMPAKT STEFES FL podľa § 11 ods. 21 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení
zákona č. 295/2007 Z. z., a preto kontrolný ústav podľa § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení
zákona č..295/2007 Z. z. pristúpil k zrušeniu registrácie prípravku KOMPAKT STEFES FL, s účinnými
látkami phenmedipham a desmedipham. Doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a
používanie existujúcich zásob prípravku na ochranu rastlín KOMPAKT STEFES FL uplynie 28.2.2010.
20
Názov prípravku na
ochranu rastlín
Str. Výr.
KOMPAKT STEFES FL
BCF
Držiteľ
Zást. Form. Účinná látka
BAY
-
SE
desmedipham
phenmedipham
Obsah
Klas.
40 g.l-1
125 g.l-1
Xi, N
Horľ. Reg. číslo
Doba
registrácie
97-11-0395
28.2.2009
11. Kontrolný ústav opravuje údaj v kapitole 1.5/I uvedený pre prípravok na ochranu rastlín EPILOG 70 WG, kde
je nesprávne uvedený obsah účinnej látky nicosulfuron. Správny údaj je v nasledujúcej tabuľke:
NÁZOV
PRÍPRAVKU
EPILOG 75 WG
Str. Výr
Drž
Zás
DUP DUC
-
Formul. Účinné látky
obsah
Klas.
WG
750 g.kg-1
N
nicosulfuron
Horľ.
Reg. číslo
Doba reg.
PHO
-
07-11-0933
31.12.2010 -
12. Spoločnosť Dow AgroSciences požiadala o zmenu zloženia prípravku na ochranu rastlín RELDAN 40 EC.
Kontrolný ústav túto zmenu vyhodnotil ako majoritnú a na základe odborných stanovísk dotknutých odborných
pracovísk vydal rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín RELDAN 40 EC, ktorému pridelil nové
registračné číslo. Doba registrácie ostala nezmenená do 30.6.2010. Doba odkladu na skladovanie, uvádzanie na
trh a používanie existujúcich skladových zásob prípravku na ochranu rastlín pod pôvodným registračným
číslom 96-05-0315 a s pôvodným zložením je 31.5.2010.
NÁZOV
PRÍPRAVKU
Str.
RELDAN 40 EC
Výr
Drž.
Zás
DOW
DAS
-
Formul. Účinné látky
Obsah
Klas.
EC
400 g.l-1
Xn, N
chlorpyrifosmethyl
Horľ. Reg. číslo
III
09-05-1049
Doba reg. PHO
30.6.2010
-
Schválený rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín RELDAN 40 EC je:
chlorpyrifos-methyl
RELDAN 40 EC
Plodina
prázdne sklady a
výrobne, silá
pšenica, raž, jačmeň
kŕmny, ovos, kukurica
jabloň
vinič
kapustová zelenina
cesnak
chryzantéma
Škodlivý organizmus
škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz
Dávka/ha
0,7 %
Ochranná doba / dni
2
(4)
Poznámka
2
(0,125 l/100 m )
škodcovia v skladoch obilnín a
skladovacie priestory na jednoduché
spracovanie
obaľovač jablčný
voška jabloňová, voška skorocelová
obaľovač pásový a mramorovaný
voška kapustová
fúzavka cesnaková
vošky
-1
11 ml.t
42
(5) podľa technologického
postupu
1,25 l
1,5 l
21
21
1,25 l (0,125 %)
0,75 l (0,125 %)
0,75 l (0,125 %)
0,75 l (0,125 %)
21
14
14
3
podľa signalizácie
(1) na začiatku výskytu
vošiek
podľa signalizácie
(2)
(3)
Poznámky:
(1) Proti voškám je optimálna aplikácia na začiatku výskytu vošiek
(2) Prvé ošetrenie cesnaku uskutočnite pri dosiahnutí jarných teplôt +10°C, druhé ošetrenie za 14 dní.
(3) Pred prevádzkovým ošetrením chryzantém overiť na menšej vzorke rastlín ich citlivosť v miestnych podmienkach.
(4) Sklady, silá, poľnohospodárske a potravinárske prevádzky je potrebné pred aplikáciou vyprázdniť a v nich ošetrované plochy
mechanicky očistiť, zbaviť mastnoty a prachu.
(5) Technologický postup pre priame ošetrovanie obilia (zrna): ošetrenie uskutočňujeme špeciálnym aplikátorom, ktorý zabezpečí
dávkovanie aplikačnej kvapaliny podľa kapacity dopravného pásu. Ideálne je, ak obilie pred aplikáciou insekticídu RELDAN 40 EC
dosahuje vlhkosť menej ako 15 % a je ochladené na teplotu pod 15°C. Ak dopravný pás, na ktorom budeme ošetrovať naskladňované
obilie (zrno) má hodinovú kapacitu pod 5 ton použite 11 ml insekticídu RELDAN 40 EC v 1,5 litra vody na 1 tonu zrna. Pri hodinovej
kapacite dopravného pásu nad 5 ton použite 11 ml insekticídu RELDAN 40 EC v 0,75 litra vody na 1 tonu zrna.
13. Spoločnosť Dow Agro Sciences požiadala kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu registrácie prípravku na
ochranu rastlín ESTERON o obal - 20 l HDPE kanister. Kontrolný ústav posúdil predložené náležitosti žiadosti
21
žiadateľa a rozšíril registráciu prípravku na ochranu rastlín ESTERON o obal. Doba registrácie a registračné
číslo ostávajú pôvodné a nemenia sa.
NÁZOV
PRÍPRAVKU
ESTERON
Str.
Výr
Drž.
DOW
DAS
Zás Formul. Účinné látky
-
EC
2,4-D
Obsah
Klas.
Horľ.
905 g.l-1
XI, N
IV
Reg. číslo
Doba reg. PHO
09-11-1040
30.6.2012
1
14. Spoločnosť ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., nepredložila kontrolnému ústavu dokumentačný súbor údajov
k prehodnoteniu prípravku na ochranu rastlín BETAN OPTIMUM podľa § 11 ods. 21 zákona č. 193/2005 Z. z.
v znení zákona č. 295/2007 Z. z., a preto kontrolný ústav podľa § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 193/2005 Z. z.
v znení zákona č..295/2007 Z. z. pristúpil k zrušeniu registrácie prípravku BETAN OPTIMUM s účinnými
látkami phenmedipham, desmedipham a ethofumesat.
Doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravku
BETAN OPTIMUM uplynie 28.2.2010.
Aktualizované k 30.6.2009
Ing. Pavel Filkorn, v.r.
ústredný riaditeľ
22
Poznámky
23
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava vo Výskumnom ústave potravinárskom, Vydavateľstvo NOI, Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava 26.
Vychádza podľa potreby. Telefón: 02/50 23 71 42; e-mail: [email protected], [email protected] Predplatné Vestníka MP SR sa vyberá
formou preddavkov. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje
redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Bratislava - poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993. Expedícia: L.K.
Permanent, s r. o. Bratislava.
24
Download

celý vestník - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR