Firma, s.r.o.
OBDOBIE:
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
I.
II.
III.
IV.
V.
DLHODOBÉ AKTÍVA
KRÁTKODOBÉ AKTÍVA
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
17 131,0
11 105,3
306,9
15 517,1
11 183,2
114,4
14 657,0
10 489,3
117,3
13 555,8
10 500,5
23,5
12 305,8
7 971,8
7,5
DLHODOBÉ AKTÍVA
KRÁTKODOBÉ AKTÍVA
60,0%
38,9%
57,9%
41,7%
58,0%
41,5%
56,3%
43,6%
60,7%
39,3%
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
1,1%
0,4%
0,5%
0,1%
0,0%
I. ŠTRUKTÚRA AKTÍV
AKTÍVA - GRAFY
Krátkodobá aktíva
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I.
DLHODOBÉ AKTÍVA
I.
II.
III.
IV.
V.
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobé pohľadávky
42,0
11 392,0
5 697,0
0,0
121,2
11 470,7
3 925,2
0,0
88,4
10 671,3
3 897,3
0,0
187,3
9 440,9
3 927,6
0,0
203,0
8 286,4
3 816,4
0,0
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobé pohľadávky
0,2%
66,5%
33,3%
0,0%
0,8%
73,9%
25,3%
0,0%
0,6%
72,8%
26,6%
0,0%
1,4%
69,6%
29,0%
0,0%
1,6%
67,3%
31,0%
0,0%
I.
II.
III.
IV.
6 562,3
3 977,8
565,1
8 030,9
2 766,7
385,7
7 810,8
2 211,3
467,3
7 407,6
2 794,2
298,7
5 100,3
1 885,2
986,3
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
59,1%
35,8%
71,8%
24,7%
74,5%
21,1%
70,5%
26,6%
64,0%
23,6%
5,1%
3,4%
4,5%
2,8%
12,4%
Finančné účty
III.
Časové rozlíšenie
IV.
V.
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobé pohľadávky
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
V.
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
II.
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
I.
KRÁTKODOBÉ AKTÍVA
Dlhodobá aktíva
II.
Finančné účty
III.
IV.
Krátkodobé pohľadávky
V.
Zásoby
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I.
II.
III.
IV.
V.
1/2
Firma, s.r.o.
OBDOBIE:
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
AKTÍVA - GRAFY
31.12.2010
II. NEOBEŽNÝ MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
20 000,0
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
I.
II.
III.
IV.
V.
17 131,0
15 517,1
14 657,0
13 555,8
12 305,8
42,0
121,2
88,4
187,3
203,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
I.
II.
III.
IV.
V.
II.
III.
IV.
V.
Dlhodobý hmotný majetok
11 392,0
11 470,7
10 671,3
9 440,9
8 286,4
Dlhodobý finančný majetok
5 697,0
3 925,2
3 897,3
3 927,6
3 816,4
15 000,0
6 000,0
10 000,0
4 000,0
5 000,0
2 000,0
0,0
III.
IV.
II.
III.
IV.
V.
Obežný majetok
15 000,0
II.
V.
Zásoby
11 105,3
11 183,2
10 489,3
10 500,5
7 971,8
5 000,0
6 562,3
8 030,9
7 810,8
7 407,6
5 100,3
0,0
I.
II.
III.
IV.
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
II.
III.
IV.
V.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 977,8
2 766,7
2 211,3
2 794,2
1 885,2
II.
III.
IV.
I.
V.
I.
IV.
V.
Finančné účty
565,1
385,7
467,3
298,7
986,3
Časové rozlíšenie
306,9
114,4
117,3
23,5
7,5
III.
IV.
V.
II.
III.
IV.
V.
II.
III.
IV.
V.
Časové rozlíšenie
Finančné účty
III.
II.
Krátkodobé pohľadávky
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
1 500,0
II.
V.
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
I.
I.
IV.
Zásoby
V.
Dlhodobé pohľadávky
I.
I.
10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,0
2 000,0
0,0
10 000,0
Obežný majetok
III.
0,0
I.
III. OBEŽNÝ MAJETOK
I.
II.
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
I.
I.
1 000,0
500,0
0,0
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
II.
III.
IV.
V.
2/2
Download

Stiahni si ukážku vo formáte PDF