v
extra
aganza
Klimatizaèné jednotky - 6 roèná záruka*
www.fisherklima.sk
Ponuka klimatizácií 2011
~2,5
R410A
DC
DC
DC
Ultra High Efficiency
COP
FSArt-187HF
4.25
Ultra High Efficiency
EER
4.02
R410A
FSI-187HFD
FSI-127HFD
DC
Ultra High Efficiency
COP
4.34
FSIArt-181HFD
FSIArt-120HFD
Kanálové
vnútorné
jednotky
R410A
FSMIArt-77HFD
FSMIArt-97HFD
FSMI-125HF
FSMI-187HFD
R410A
FSMI-95HF
FSMIArt-127HFD
FSMIArt-187HFD
R410A
Kazetové
vnútorné
jednotky
FSMI-75HF
FSKMI-75HF
FSKMI-120A-EU
FSKMI-185HF
FSLMI-120A
FSLMI-185HF
R410A
FREE MULTI INVERTER
Fisher Art
split vnútorné
jednotky
R410A
FSMArt-90x2HF
Proffesional
split vnútorné
jednotky
FSLMI-70A
FSLMI-90A
Vonkajšie
jednotky
r
verte
DC in O
DU
r
verte
DC in O
DU
FSK-124HF
FSK-180B-EU
R410A
Kazetové klimatizácie
FSK-94HF
Inverter
FS2MI-187HFD
R410A
FS2MI-140HFD
On/Off
R410A
FSKI-180B-EU
Kanálové
klimatizácie Inverter
Nová predåžená záruka :
Od 1.apríla 2011 sme zaviedli 6 roènú záruènú dobu pre klimatizácie FISHER nástenné monosplity,
ktoré sa používajú na komfortné chladenie*.
DC
DC
FSD - 95x2HF
Duo - Trio
Fisher Art
On/Off
ZÁRUÈNÉ PODMIENKY
Na celý rad sortimentu klimatizácií FISHER naïalej platí záruka 3 roky.
FSIArt-100HFD
Duo - Trio
Professional
On/Off
FS-187HF
FSArt-127HF
FSI-97HFD
Fisher Art
Inverter
FS-127HF
R410A
FS-97HF
FSArt-97HF
Professional
Inverter
~5
R410A
Ponuka klimatizácií 2011
Nástenné split klimatizácie, chladenie/kúrenie
FS-77HF
Fisher Art
On/Off
~3,5
ZÁRUÈNÉ PODMIENKY
~2
R410A
Chladiaci výkon , kW
Professional
On/Off
Predåženú záruènú dobu Vám zabezpeèí výhradný dodávate¾ pre slovenský trh firma
ELEKTRO KLIMA RK, s.r.o., cez svojich servisných partnerov.
Koneèný spotrebite¾ je povinný uchova si poèas celej záruènej doby doklad o zaplatení klimatizácie,
montážny list . Ak v prípade chýbajúceho z dvoch dokladov niektorý nebude k dispozícii pre uplatnenie
si 6 roènej záruky, záruka bude neplatná.
Na funkènos produktu platí záruka len ak bol uvedený do prevádzky skúsenou osobou, ktorá má
na túto èinnos oprávnenie, je držite¾om príslušného certifikátu a pracuje len s náradiami urèenými
k montáži a servisu klimaitzácií.
Produkt musí by používaný pod¾a návodu na použitie.
Pre dodržanie záruènej doby je potrebné na základe servisnej zmluvy, spísanej pri predaji, vykonáva
pravidelné kontroly klimatizácie 2x roène servisnými pracovníkmi.
Pravidelné platené kontroly musia by dokladované faktúrou, príp. príjmovým dokladom od servisnej
organizácie, ktorá servis vykonala.
Na doklade musí by uvedený typ zariadenia a výrobné èíslo. Náhradné diely sú zabezpeèené opravou,
ich výmenou, príp. výmenou celého zariadenia.
Dovozca si vyhradzuje právo pre dodržanie záruky obhliadky miesta inštalácie klimatizácie.
*Komfortné chladenie : v byte, v kanceláriách používané výluène pre vychladenie miestnosti, ktoré
nie sú používané na chladenie napr. serverovní alebo na vykurovanie miestností v zimných mesiacoch.
Záruka sa nevzahuje na :
• mechanické poškodenie spôsobené dopravou a nešetrným zaobchádzaním,
• produkty, do ktorých zasahovali neoprávnené osoby,vrátane úprav a zásahov neautorizovaným
servisom,
• poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosou ( živelná pohroma) alebo
inými lokálnymi javmi, napr. poruchy vzniknuté poruchou v elektr. sieti, bytovej inštalácii, ohòom
a pod.
• nefunkènos spôsobenú zneèistením a zanedbanou údržbou
• na vady spôsobené iným používaním produktu, ako je obvyklé
R410A
FSLI-180B
Parapetné
klimatizácie
FSFI-120A
2
27
~7
~8
~10
~14
~17
Ståpové jednotky ( ON/OFF )
FS-245HF
CH
K
K
(+3,5kW elektrické kúrenie)
za
aga n
v
FSD-95+125HF
FST-95x2+125HF
FSMArt-90+120HF
FSMArt-90x2+120HF
za
aga n
Ponuka klimatizácií 2011
CH
v
e xtra
e xtra
Ståpové jednotky
Dia¾kový ovládaè
za
aga n
FS-285HF
NOVINKA
NOVINKA
Digitálny LCD displej
Dia¾kové ovládanie
Ovládací panel aj na vnútornej jednotke
Možnos zatemnenia displeja
Zobrazenie izbovej teploty
Doplnkové elektrické vykurovanie (3500W)*
Hydrofil ( Zafir Blue )
Automatický reštart
Automatický prechod letného / zimného obdobia
Èasovaè
Noèný režim
Funkcia Hot Start
Funkcia SWING na pohyb lamiel
Automatická kontrola chýb
Ochrana vysokého a nízkeho tlaku
Sanyo resp. Daikin scroll kompresor
v
e xtra
v
(+3,5kW elektrické kúrenie)
e xtra
za
aga n
*Klimatizácia s tepelným èerpadlom vïaka vstavanému elektrickému
vykurovaniu poskytuje spo¾ahlivý výkon k vykurovaniu.
FUNKCIE KÚRENIA
Technické parametre
Vnútorná
Vonkajšia
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Odber prúdu pri chladení/vykurovaní
EER/COP
Napájanie
Doporuèený istiè
vnút.jed.
vonkaj.jed.
Prietok vzduchu
Hluènos
Rozmery ( d x v x h )
vnút. max.
vonk.
r
verte
DC in
TRIO
r
verte
DC in
TRIO
F S 3MI-210HF D
F S 3MI-277HF D
FSK-240B
r
verte
DC in TRO
T
QUA
r
verte
DC in T R O
T
Q UA
F S 4MI-270HF D
F S 4MI-360HF D
FSK-360B
FSKI-240B
chladenie
vykurovanie
Chladivo
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
26
(+3500 elektrické vykur.)
FSK-450B
FSK-484HF
vnút.
vonk.
Hmotnos ( vnút./vonk.)
Rozmery potrubia
Max. dåžka potrubia
Max. dåžka prevýšenia
Prevádzkový rozsah
(+3500 elektrické vykur.)
FSKI-450B
FSLI-240B
MONOBLOK
klimatizácie
FSLI-360A
R410A
Typ
PTTW09 - 2,5 kW
FSLI-450H
FSLI-600B
Kazetové fan-coil
2 alebo 4 trubkové
PTTW12 - 3,2 kW
PCG-04,06,08
PCG-09,16
3
Kazetové fan-coil jednotky
Nové technické riešenia
Charakteristické pre Fisher produkty je, že extra funkcie Vám vedia ponúknu v základných cenových kategóriách.
Tie isté funkcie Vám iné produkty ponúknu za omnoho vyššie ceny.
04, 06, 08
PCG 09, 16
2 a 4 trubkové varianty
PCG
Pohodlné riešenia
Ekonomické vykurovanie s klimatizaèným zariadením split
s tepelným èerpadlom
Tepelné èerpadlo je ve¾mi efektívny systém vykurovania. 1 kWh elektrickej energie v kombinácii s príjmom tepla
z okolitého vzduchu staèí na výrobu 3-4 kWh vykurovacej energie. Všetky klimatizaèné zariadenia split sú vhodné na
vykurovanie pomocou tepelného èerpadla.
Kazetové fan-coil jednotky
Nové technické riešenia
Štandardné vybavenie : dia¾kové ovládanie, funkcia SWING, EURO rozmery, štyri výfukové lamely pre optimálnu
distribúciu vzduchu v miestnosti, vstavané èerpadlo kondenzátu
3 - 4 kWh
2 - 3 kWh
vykurovacia
energia
ekologická energia
1 kWh
elektrická energia
Energetická trieda “A”
Vïaka vysokovýkonnému kompresoru a aplikácii najnovších technologických riešení sa zariadenie
vyznaèuje mimoriadne vysokou energetickou efektívnosou, èo umožòuje zníži spotrebu elektrickej
energie.
Technické parametre :
Dvojtrubkové
Max.chladiaci výkon*
W
Znate¾né chladenie*
W
Vykurovací výkon**
W
Prietok vody
l/ h
Tlaková strata vody
kPa
Hluènos (max./stred./min.otáè.)
dB(A)
Prietok vzduchu (max./stred./min.otáè.) m 3/ h
Poèet ventilátorov
Odber prúdu
V/ f / Hz
El. príkon
W
Rozmery,
vnútorný
mm
(szélesség x magasság x mélység)
panel
mm
Hmotnos
kg
Pripojenie potrubia
coll
PCG-04-VS
PCG-09-VS
PCG-16-VS
3400
5800
8580
2480
4530
7240
6580
12120
17880
1516
600
1025
12,8
29,3
31,4
39/ 36/ 34
40/ 38/ 36
49/ 43/ 41
600/ 540/ 410
1100/ 925/ 860
1650/ 1300/ 1100
1
2
2
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
31
62
124
585x585x250
1140x580x250
1140x580x290
680x680x28
1240x680x28
1240x680x28
28
3/ 4
50
3/ 4
52
3/ 4
*Teplota vody pri vstupe do výmenníka 7°C, teplota vody pri výstupe z výmenníka 12°C,
teplota vzduchu 27°C ( suchý ), 19°C ( vlhký )
** Teplota vody pri vstupe do výmenníka 70°C, teplota vody pri výstupe z výmenníka 60°C,
teplota vzduchu 20°C.
Štvortrubkové
W
Max.chladiaci výkon*
W
Znate¾né chladenie*
l/ h
Prietok vody pri chladení
kPa
Tlaková strata vody pri chladení
W
Vykurovací výkon**
Prietok vody pri kúrení
l/ h
kPa
Tlaková strata vody pri kúrení
dB(A)
Hluènos (max./stred./min.otáè.)
Prietok vzduchu (max./stred./min.otáè.) m 3/ h
Poèet ventilátorov
Odber prúdu
V/ f / Hz
(szélesség x magasság x mélység)
El. príkon
W
Rozmery,
vnútorný
mm
panel
mm
Hmotnos
kg
Pripojenie potrubia
coll
PCG-06-PS
PCG-08-PS
PCG-09-PS
PCG-16-PS
3240
3600
4150
5900
2750
2940
3820
4930
580
636
733
1043
12
14,7
27,8
29
4140
4430
6670
7900
354
380
571
677
3
3,5
8,7
12
43/ 41/ 35
46/ 43/ 35
40/ 38/ 32
48/ 44/ 38
750/ 650/ 590
845/ 700/ 550
1100/ 925/ 860
1650/ 1300/ 1100
1
1
2
2
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
58
60
62
124
585x585x290
585x585x290
1140x580x250
1140x580x290
680x680x28
30
680x680x28
30
1240x680x28
50
1240x680x28
52
3/ 4
3/ 4
3/ 4
3/ 4
*Teplota vody pri vstupe do výmenníka 7°C, teplota vody pri výstupe z výmenníka 12°C,
teplota vzduchu 27°C ( suchý ), 19°C ( vlhký )
** Teplota vody pri vstupe do výmenníka 70°C, teplota vody pri výstupe z výmenníka 60°C,
teplota vzduchu 20°C.
4
25
MONOBLOK klimatizaèné jednotky (bez vonk. jednotky)
Nové technologické zariadenia – komfortné funkcie
UV sterilizaèná osvet¾ovacia jednotka
Jedná sa o typ klimatizaènej jednotky s pevným umiestnením, bez vonkajšej jednotky.
Pohodlné riešenia
¼ahko namontovate¾ná vonkajšia flexibilná
mriežka s odolnosou voèi UV žiareniu.
Monoblok
Dia¾kové
ovládanie
Ionizátor
Ionizátor vypúša do ovzdušia negatívne a pozitívne ióny. Vzájomnou
interakciou negatívnych a pozitívnych iónov sa uvo¾òuje obrovská energia,
ktorá zabíja a nièí baktérie a mikróby vo vzduchu. Vzduch v okolí
vodopádov, lesov a potokov obsahuje ove¾a viac negatívnych iónov ako
v mestách a priemyselných zónach. Ionizaèný systém FISHER prináša
tento osviežujúci, èerstvý lesný vzduch do Vášho domova. Väèšiu èas
emitovaných iónov tvoria negatívne ióny, ktoré upokojujú nervovú sústavu,
blahodarne vplývajú na krvný obeh, posilòujú imunitný systém, stimulujú
procesy látkovej výmeny a zabezpeèujú úèinnú prevenciu proti
ochoreniam dýchacích ciest (napr. astma, zápal p¾úc a pod.) Negatívne
ióny znižujú koncentráciu prachu a dymu vo vzduchu a neutralizujú
zápach.
vonku
vnútri
Bez inštalácie vonkajšej jednotky
Predný panel vo viacerých farebných prevedeniach
• Je ideálnym riešením v starších zástavbách, centrách ve¾komiest, alebo v prípade špecifickej
Nové technické riešenia
Klimatizaèné jednotky
UV sterilizaèná osvet¾ovacia jednotka nainštalovaná vo vnútri zariadenia
emitovaním ultrafialových lúèov úèinne sterilizuje a zároveò odstraòuje
zápach vzduchu prúdiaceho cez zariadenie, nièí baktérie i vírusy a
zabraòuje usadzovaniu plesní na vnútornej ploche. Emitované žiarenie je
neškodné pre ¾udský organizmus. Pomocou tejto technológie sa
zabezpeèuje dezinfekcia vzduchu na operaèných sálach.
požiadavky na minimálny zásah klimatizácie do vonkajšej architektúry budovy.
• Dokáže chladi, vykurova a odvlhèova stredne ve¾kú miestnos.
• Vysoká kvalita výroby a zvuková izolácia zaruèuje vynikajúci výkon a tichú prevádzku.
Plazmový filter
• Digitálny displej
Plazmový filter je vysokoúèinný elektrický èistiè vzduchu, ktorý pracuje v dvoch stupòoch. Zabezpeèuje
filtráciu najmenších èastíc a dosahuje úèinnos, ktorú bežné filtraèné systémy dosiahnu nedokážu, pretože
jeho elektrostatické bunky dokážu odstráni až do 99% všetkých škodlivín. Elektrostatické odluèovanie pri
procese èistenia vzduchu pozostáva z troch krokov :
- Najprv sa elektricky nabijú prachové èastice
- Elektricky nabité prachové èastice sa prichytia na kolektor
- Prachové èastice sa odstránia z kolektoru pravidelným umývaním pomocou mydlového lúhu
len PTTW 12
Technické parametre :
ON/OFF
Rozmery (d x v x h )
Hmotnos
Prevádzkový rozsah
Chladivo
chladenie
kúrenie
PTTW 09
W
W
A
W/ W
V/ f / Hz
A
3
m/h
dB(A)
mm
kg
°C
°C
3200
2800
3400 (+500W elektrické vykurovanie)
4.5/ 4.1
2,60(B) / 3,08(B)
nabitie èastíc
nabíjacia elektróda
oddelenie nabitých èastíc
zadržiavací kolektor
èistý vzduch
PTTW 12
2500
6.1/ 6.2 (+2,24A elektrické vykurovanie )
2,43(B) / 2,51(D)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
C 10A
C 16A
400
480
47/ 45/ 41
49/ 47/ 44
1000x580x235
1000x580x250
43
45
18 ~ 50
18 ~ 50
-15 ~ 30
-15 ~ 30
R 410A
R 410A
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
24
zneèistený vzduch
Monoblok
Typ
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Odber prúdu pri chladení/kúrení
EER
Napájanie
Doporuèený istiè
Prietok vzduchu
Hluènos max./str./min. vnútorná
Iónový filter SILVER
Ag
Striebro patrí k najstarším materiálom s dezinfekènými úèinkami. Povrch
filtra Silver Ion obsahuje mikroèastice striebra, ióny striebra. Tieto ióny
pri stretnutí s pôvodcami chorôb, baktériami prenikajú do ich bunkovej
štruktúry a zabránia ich rastu, resp. rozvrátia ich štruktúru. Filter vïaka
tomu nesmierne úèinne dezinfikuje a osviežuje vzduch prúdiaci cez
zariadenia, prièom nièí pôvodcov rôznych chorôb, baktérie a plesne.
5
Biofilter
Biofilter je ECO filter obsahujúci špeciálny biologický enzým, ktorý odluèuje mikroskopické èastice prachu a iné
neèistoty, zneškodòuje baktérie, plesne a iné mikróny. Biologický enzým pri interakcii s baktériou rozpúša jej
bunkovú stenu a nièí baktérie, prièom zároveò zabezpeèuje èistý a zdravý vzduch. Biofilter ve¾mi úèinne èistí a
Kanálové klimatizácie Inverter
Kanálová nízkotlaková jednotka
FSLI-180B
FSLI-240B
sterilizuje vzduch. Nièí viac ako 95% baktérií a odluèuje 99% èastíc do 3 µ.
Inverter
Pohodlné riešenia
B
a
k
t
é
r
i
a
E
n
z
ý
m
Kanálová vysokotlaková jednotka (196 Pa)
FSLI-360AH
FSLI-450B FSLI-600B
Kanálové klimatizácie
Nové technické riešenia
Elektrostatický filter s aktívnym uhlím
3
Hustota (mg/m )
Filtraèný systém je zložený z dvoch èastí:
vrstva: jemný filter fungujúci na elektrostatickom princípe, ktorý odluèuje mikroskopické èastice prachu, dym,
zvieraciu srs, pe¾, a to do ve¾kosti 0,01 µm.
Mriežka potiahnutá vrstvou aktívneho uhlia, ktorá viaže pachy a nebezpeèné plyny (napr. èpavok – NH3 a
formaldehydy – HCHO).
Zachytenie prachu na elektrostatickom filtri
Èas ( minúty )
Technické parametre :
Funkcia automatického èistenia
Zabraòuje usadzovaniu plesní, na vnútornej ploche výmenníka tepla, ako aj húb a baktérií na zariadení. Túto
funkciu je možné zvoli na dia¾kovom ovládaèi po chladení a odstránení pár. Zariadenie následne automaticky
vysuší povrch vnútorného výmenníka tepla.(Zariadenie zníži otáèky ventilátora na 13 minút na nízky stupeò,
následne
1 minútu ohrieva výmenník tepla, ïalšie 2 minúty nechá ventilátor pustený a napokon sa automaticky
?
vypne).
Funkcia FOLLOW ME
Stlaèením príslušného tlaèidla na dia¾kovom ovládaèi zaène snímanie izbovej teploty vykonáva snímaè
umiestnený v dia¾kovom ovládaèi. Dia¾kový ovládaè signalizuje nameranú teplotu a každé 3 minúty ju postúpi
vnútornej jednotke. V prípade umiestnenia dia¾kového ovládaèa na vhodnom, charakteristickom mieste izby
(napr. v blízkosti osôb, ktoré sa v nej zdržujú), sa vnútorná jednotka lepšie prispôsobí požiadavkám užívate¾a a
dokáže primeranejšie udrža teplotu na požadovanej úrovni.
INVERTER
Typ
Chladiaci výkon
W
Vykurovací výkon
W
Odber prúdu pri chladení/kúrení
A
EER
W/ W
Napájanie
V/ f / Hz
Doporuèený istiè
A
Prietok vzduchu
m3/ h
Hluènos vnútorná/vonkajšia
dB(A)
Külsõ st at ikus nyomás
(Pa)
Rozmery
vnútorný
mm
(d x v x h )
vonkajší
mm
Hmotnos vnútornej/vonkajšej
kg
Rozmery potrubia
mm
Max. dåžka potrubia
m
Max. dåžka prevýšenia
m
Prevádzkový rozsah
chladenie
°C
kúrenie
°C
Chladivo
Kanálové
FSLI-180B
FSLI-240B
FSLI-450B
FSLI-600B
5300
7050
FSLI-360A-H
10550
12000
17600
6150
8100
11750
12850
10.4/ 11.0
13.3/ 13.9
7.1/ 7.6
8.5/ 9.2
19950
10.5/ 12.0
2,49
2,41
2,34
2,55
2,84
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
400/ 3/ 50
400/ 3/ 50
400/ 3/ 50
C 20A
C 25A
C 16A
C 20A
C 20A
1160
1460
2400
2750
2900
35/ 48
35/ 52
47/ 57
48/ 57
49/ 58
40
40
196
196
196
1000x298x800
1000x298x800
1200x380x660
1200x380x660
1200x380x660
845x695x335
895x860x330
990x960x360
990x960x360
940x1245x400
36/ 55
38/ 79
65/ 101
65/ 110
65/ 110
6,35/ 12,7
9,53/ 16,0
12,7/ 19,0
12,7/ 19
12,7/ 19
20
20
25
30
30
10
10
10
10
15
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
6
23
Funkcia TURBO
Kazetové klimatizácie (On/Off)
Stlaèením tlaèidla TURBO dosiahnete vo ve¾mi krátkom èase požadovanú izbovú teplotu.
Zariadenie v tomto režime funguje pri maximálnom výkone a vysokých otáèkach ventilátora po dobu
30 minút a potom sa automaticky vráti do bežného prevádzkového režimu.
Jednocestná
kazetová jednotka
FSK-180B-EU/FSO-180B
Normál režim
Pohodlné riešenia
Štvorcestná
EURO kazetová jednotka
TURBO režim
Automatické odklápanie predného panela
Nové technické riešenia
Kazetové klimatizácie
On/Off
FSK-94HF/FSO-94HF
Pri zapnutí klimatizácie sa predný panel automaticky odklopí, èím uvo¾ní vstupné a výstupné otvory.
Pri vypnutí sa automaticky predný panel zaklopí.
FSK-450B/FSO-450B
FSK-240B/FSO-240B
Štvorcestná
kazetová jednotka
FSK-360B/FSO-360B
FISHER EXTRAVAGANZA – Vymenite¾ný predný panel
Na požiadanie pre vnútorné split jednotky sú k odberu nové, elegantné predné panely. Predný panel
v
Technické parametre :
e xtra
On/Off zariadenia
Typ
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Odber prúdu pri chladení/kúrení
EER
Napájanie
Doporuèený istiè
Prietok vzduchu
Hluènos vnút./vonk.
Rozmery
vnútorná
(d x v x h )
panel
vonkajšia
Hmotnos vnútornej/vonkajšej
Rozmery potrubia
Max. dåžka potrubia
Max. dåžka prevýšenia
Prevádzkové
chladenie
kúrenie
Chladivo
Kazetové
W
W
A
W/ W
V/ f / Hz
A
m3/ h
dB(A)
mm
mm
mm
kg
mm
m
m
°C
°C
FSK-094HF
FSK-180B-EU
FSK-240B
FSK-360B
FSK-450B
FSK-484HF
2650
5300
7100
10550
12050
14100
2950
6000
7600
11750
12850
15550
4.87/ 4.84
9.8/ 10.5
7.8/ 8.1
7.5/ 8.0
9.0/ 10.1
12.2/ 12.8
2,41
2,59
2,87
2,37
2,35
2,61
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
400/ 3/ 50
400/ 3/ 50
400/ 3/ 50
C 10A
C 20A
C 20A
C 16A
C 16A
C 20A
470
860
990
1600
1450
1750
35/ 42
40/ 48
42/ 49
44/ 57
42/ 52
44/ 58
850x235x400
580x254x580
840x310x840
840x310x840
840x310x840
840x310x840
1050x18x470
650x30x650
950x40x950
950x40x950
950x40x950
950x40x950
780x540x250
845x695x335
850x660x340
990x960x360
950x960x360
940x1245x360
23+4/ 36
21+3/ 55
29+6/ 56
33+6/ 101
30+6/ 95
33+6/ 110
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
9,5/ 15,9
12,7/ 19
12,7/ 19
12,7/ 19,0
15
20
25
25
25
25
8
10
10
10
10
10
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
za
aga n
je možné objedna ku všetkým typom vnútorných jendotiek typu Extravaganza. Výmena panelov je
jednoduchá a rýchla.
BIO ventilátor
Ventilátor vnútornej jednotky klimatizaèného zariadenia je potiahnutý špeciálnou protibaktériovou
vrstvou „Bio“, ktorá bráni usadzovaniu a rozmnožovaniu plesní a baktérií na povrchu ventilátora.
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
22
7
GOLDEN BIO výmenník
Kazetové klimatizácie inverter
FSKI-180B-EU/FSOI-180B
FSKI-240B/FSOI-240B
FSKI-450B/FSOI-450B
Kazetový, podlahový inverter
Pohodlné riešenia
VO VNÚTORNEJ JEDNOTKE: špeciálna vrstva „Golden Bio“ bráni usadzovaniu rôznych baktérií a plesní na
povrchu výmenníka tepla vnútornej jednotky. Vïaka tomu nedochádza k vzniku nepríjemných pachov a prúdiaci
vzduch zostáva zdravý a èerstvý. Toto je druhý úder proti legionelle. Okrem toho dochádza k zlepšeniu
odovzdávania tepla a energetickej úèinnosti.
Rozptýlenie prúdiaceho vzduchu štyrmi smermi, kompaktné rozmery
C
D
Nové technické riešenia
VO VONKAJŠEJ JEDNOTKE - vïaka novej vrstve „GOLDEN“ môže dôjs k výraznému predåženiu životnosti
kondenzátora, vrstva chráni pred dažïom a inými korozívnymi vplyvmi. Pôsobením vrstvy sa v režime tepelného
èerpadla skráti doba rozmrazovania, èím sa zvyšuje vykurovací výkon zariadenia.
-15°C
Inverterové zariadenia
GOLDEN BIO
povrch zabráni množeniu baktérií
Podlahové klimatizácie inverter
FSFI-120A/FSOI-120A
Agresívne vonkajšie vplyvy ( dážï, vzduch …)
Hliník
Možnos umiestnenia na podlahe, príp. na parapetu, rozptýlenie vzduchu dvoma smermi
GOLDEN povrch
C
D
DC INVERTER
Regulácia výkonu pomocou inverteru umožòuje dosiahnu mimoriadne vysokú úèinnos a zároveò vytvára
v klimatizovanej miestnosti dokonalý pocit pohodlia. Vïaka špeciálnej regulaènej elektronike a špeciálne
skonštruovanému kompresoru je možné v porovnaní s klasickými zariadeniami s pevne stanoveným poètom
otáèok úsporu energií vo výške 40-50%. Používanie technológie DC Inverter vytvára podmienky pre
obmedzenie rozmerov a zníženie hluènosti kompresora a zvýšenie jeho výkonu a úèinnosti.
Keïže poèet otáèok inverterového kompresora klesá úmerne s výkonom, s klesajúcou teplotou poèas horúcich
dní sa znižuje ich hluènos. To má ve¾kú výhodu v hustejšie osídlených lokalitách, pretože v noci, keï chcú mnohí
spa pri otvorenom okne, ich nebude ruši hluk klimatizaèného zariadenia.
C
D
Energetická úèinnos E.E.R.
spotreba el. energie
E.E.R.
DC Inverter model
DC inverter
kompresor
AC inverter
kompresor
chladiaci výkon
konvenèná klimatizácia
Technické parametre
Inverter zariadenia
Typ
vnútorný
vonkajší
W
Chladiaci výkon
W
Vykurovací výkon
A
Odber prúdu pri chladení/kúrení
W/ W
EER
V/ f / Hz
Napájanie
A
Doporuèený istiè
3
Prietok vzduchu
m/h
Hluènos vnútorná (max./stred/min.) dB(A)
vonkajšia
dB(A)
Rozmery
vnútorná
mm
panel
(d x v x h)
mm
vonkajšia
mm
Hmotnos vnútornej/vonkajšej
kg
Rozmery potrubia
mm
Max. dåžka potrubia
m
Max. dåžka
m
prevýšenia
m
chladenie
°C
20 Prevádzkový rozsah
kúrenie
°C
Chladivo
kazetová inverter jedn.
podlahová inverter jedn.
FSKI-180B-EU
FSKI-240B
FSKI-450B
FSFI-120A
FSOI-180B
FSOI-240B
FSOI-450B
FSOI-120A
5270 (1630~5650)
7100 (1590~7850)
12000 (3200~13600)
3500 (1400~4100)
5860 (1450~6150)
7750 (1700~8500)
12850 (3800~14400)
4000 (1400~4900)
7.1/ 6.9
9.8/ 9.13
8.5/9.2
4.3/ 6.6
3,25 (A) / 3,68 (A)
3,3 (A) / 3,69 (A)
2,55 (A) / 2,7 (A)
3,33 (A) / 3,42 (B)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
400/ 3/ 50
230/ 1/ 50
C 16A
C 20A
C 20A
C 16A
940
1220
1450
40/ 38,5/ 37
42/ 40,5/ 39
42/ 41/ 39
550
35/ 33/ 31/ 27/ 23
51/ 46
53/ 48
50/ 48
48/ 44
840x230x840
840x230x840
840x300x840
700x600x210
950x55x950
950x55x950
950x55x950
-
842x695x324
895x862x313
950x960x360
761x593x279
28+6/ 59
29+6/ 73
35+6/ 90
15/ 39,5
6,35/ 12,7
9,5/ 15,9
12,7/ 19
6,35/ 12,7
30
10
25
25
hore: 12 m
5
dole: 9 m
-15 ~ 43
-15 ~ 43
-15 ~ 43
0 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
8
21
F
FS4MI-270HFD
S
4
M
I
2
7
0
H
F
D
2. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
A
7
9
12
18
B
-
C
-
Kombinácia (x1000 BTU/h)
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,30
2,70
3,46
5,35
B
-
C
-
D
-
4
BELTÉ
R
I
E
G
Y
S
É
G
G
E
L
3.VNÚTORNÝMI
JEDNOTKAMI
FREE MULTI INVERTER
Tabu¾ka kombinácií
Kombináció (x1000 BTU/h)
Kombinácia
A
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
B
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
C
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
Névleges
Menovitý
hûtõteljesítmény
výkon kW
kW
D
-
A
2,09
2,21
2,10
1,86
2,10
2,02
1,81
1,93
1,72
2,63
2,51
2,23
2,50
2,13
2,95
B
2,09
2,21
2,10
1,86
2,68
2,63
2,35
3,09
2,75
2,63
2,51
2,23
3,08
2,62
2,95
C
2,09
2,88
3,36
4,93
2,68
3,23
4,80
3,09
4,55
2,63
3,09
4,55
3,08
4,34
2,95
D
-
B
7
9
12
18
9
12
18
12
18
18
C
-
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,28
2,37
2,35
2,12
3,02
2,81
2,59
3,65
3,06
4,51
B
2,28
3,07
3,75
5,61
3,02
3,45
5,29
3,65
5,06
4,51
C
-
D
-
A
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
B
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
C
7
7
7
7
9
9
12
9
9
12
9
9
Na vnútorných jednotkách: vïaka vrstve sa na lamelách nehromadia kvapky vody brániace prúdeniu
vzduchu a vznikajúci kondenzát vo¾ne odteká. Naša vnútorná jednotka preto rýchlejšie vyschne, na lamelách
niet vlhkosti, nezachytávajú sa na nich neèistoty, nevzniká efekt vydýchaného vzduchu a zároveò dochádza
k zvýšeniu úèinnosti chladenia.
Na vonkajších jednotkách: vïaka novej vrstve sa výrazne zvyšuje životnos kondenzátorov, vrstva chráni
pred dažïom a inými vonkajšími, korozívnymi vplyvmi. V režime tepelného èerpadla môže dôjs k skráteniu
doby odmrazovania.
Odvlhèovanie
4
BELTÉ
R
I
E
G
Y
S
É
G
G
E
L
4.VNÚTORNÝMI
JEDNOTKAMI
Kombináció (x1000 BTU/h)
Kombinácia
Hydrofil
V tomto režime znížite množstvo vodných pár vo vzduchu bez toho, aby ste museli výraznejšie meni teplotu.
Névleges
Menovitý
hûtõteljesítmény
výkon kW
kW
D
7
9
12
18
9
12
12
9
12
12
9
12
A
1,98
1,90
1,90
1,61
1,90
1,83
1,73
1,83
1,73
1,65
2,26
2,15
B
1,98
1,90
1,90
1,61
1,90
1,83
1,73
2,38
2,26
2,15
2,26
2,15
C
1,98
1,90
1,90
1,61
2,47
2,38
2,78
2,38
2,26
2,64
2,26
2,15
D
1,98
2,46
3,04
4,28
2,47
2,93
2,78
2,38
2,78
2,64
2,26
2,64
Digitálny displej
Dvojmiestny digitálny displej na vnútornej jednotke.
FS4MI-360HFD
1.VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombinácia (x1000 BTU/h)
A
7
9
12
18
B
-
C
-
2. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombinácia (x1000 BTU/h)
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,30
2,70
3,46
5,84
B
-
C
-
D
-
3. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombinácia (x1000 BTU/h)
A
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
12
12
20
A
7
7
7
7
9
9
9
12
12
18
B
7
7
7
7
9
9
9
12
12
18
9
9
9
12
12
18
12
12
18
C
7
9
12
18
9
12
18
12
18
18
9
12
18
12
18
18
12
18
18
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,09
2,19
2,01
2,10
2,01
2,09
2,12
1,94
2,00
1,88
2,72
2,52
2,60
2,82
2,13
2,33
3,25
2,62
2,75
B
2,09
2,19
2,01
2,10
2,68
2,72
2,76
3,10
3,20
4,98
2,72
2,52
2,60
3,47
2,62
4,75
3,25
2,62
4,55
C
2,09
2,84
3,21
5,56
2,68
3,34
5,56
3,10
5,30
4,98
2,72
3,10
5,30
3,47
4,34
4,75
3,25
4,65
4,55
D
-
A
7
7
7
7
9
9
9
12
12
18
B
7
9
12
18
9
12
18
12
18
18
C
-
Obojsmerné automatické prúdenie
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,08
2,37
2,25
1,98
2,92
2,62
2,68
3,14
3,07
5,25
B
2,08
3,07
3,59
5,24
2,92
3,22
5,47
3,14
5,08
5,25
C
-
D
-
4. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombinácia (x1000 BTU/h)
A
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
12
12
B
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12
12
12
C
7
7
7
7
9
9
9
12
12
18
9
9
9
12
12
18
12
12
9
9
9
12
12
12
12
12
12
Menovitý výkon kW
D
7
9
12
18
9
12
18
12
18
18
9
12
18
12
18
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
12
18
A
2,04
1,90
2,12
1,96
2,12
2,14
1,86
2,02
1,84
1,67
2,14
2,02
1,84
2,01
1,81
1,56
1,91
1,73
2,63
2,61
2,29
2,48
2,25
2,46
2,15
2,88
2,61
B
2,04
1,90
2,12
1,96
2,12
2,14
1,86
2,02
1,84
1,67
2,79
2,63
2,40
2,61
2,35
2,03
3,05
2,77
2,63
2,61
2,29
2,48
2,25
3,02
2,65
2,88
2,61
C
2,04
1,90
2,12
1,96
2,76
2,79
2,41
3,23
2,95
4,41
2,79
2,63
2,40
3,21
2,89
4,13
3,05
2,77
2,63
2,61
2,29
3,05
2,77
3,02
2,65
2,88
2,61
D
2,04
2,46
3,39
5,18
2,76
3,43
4,92
3,23
4,88
4,41
2,79
3,23
4,88
3,21
4,79
4,13
3,05
4,58
5,63
3,21
4,66
3,05
4,58
3,02
4,39
2,88
4,33
Pohodlné riešenia
Kombinácia (x1000 BTU/h)
Nové technické riešenia
1. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
V zime automaticky odkláòa teplý vzduch smerom nadol, v lete nasmeruje prúd studeného
vzduchu na strop.
Funkcia SWING na pohyb lamiel
Automatické nastavenie rýchlosti
Vonkajšia jednotka opatrená antikoróznou úpravou
Ventilátory s tichými otáèkami
R410a
Zariadenie je plnené ekologickým chladivom R 410A.
Automatický reštart
Vïaka funkcii automatického reštartovania
sa po výpadku prúdu klimatizácia
automaticky zapne so všetkými pôvodnými
nastaveniami.
Automatický prechod letného / zimného obdobia
V automatickom prevádzkovom režime
zariadenie obèas automaticky skontroluje
pomer medzi aktuálnou a nastavenou
teplotou a pod¾a toho vždy zvolí príslušný
režim prevádzky.
9
FREE MULTI INVERTER - tabu¾ka kombinácií
FS2MI-140HFD (pripojite¾né len 2,05 - 2,6 - 3,5 kW vnútorné jednotky)
2. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
chladenie
vykurovanie
V priebehu tohto režimu klimatizácia automaticky zvyšuje
(pri chladení), alebo znižuje (pri kúrení) teplotu o 1°C za hodinu.
A
7
9
12
B
-
C
-
Kombináció (x1000 BTU/h)
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,30
2,77
3,35
B
-
C
-
D
-
Pohodlné riešenia
Len jedna vnútorná jednotka môže by kazetová alebo kanálová!
A
7
7
7
9
9
B
7
9
12
9
12
C
-
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,05
1,85
1,68
2,19
2,02
B
2,05
2,40
2,70
2,19
2,48
C
-
D
-
FS2MI-185HFD (pripojite¾né len 2,05 - 2,6 - 3,5 kW vnútorné jednotky)
Zimné prevedenie
Zariadenie je možné používa na vykurovanie aj pri vonkajšej teplote -15°C.
Nové technické riešenia
-15°C
2. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
1. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombinácia (x1000 BTU/h)
A
7
9
12
B
-
C
-
Kombinácia (x1000 BTU/h)
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,05
2,64
3,52
B
-
C
-
D
-
A
7
7
7
9
9
12
B
7
9
12
9
12
12
C
-
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,05
2,05
2,05
2,64
2,37
2,77
B
2,05
2,64
3,50
2,64
3,17
2,77
C
-
D
-
C
-
D
-
Dvojrýchlostný ventilátor vonkajšej jednotky
FS3MI-210HFD
S dvojrýchlostným ventilátorom môže vonkajšia jednotka pracova buï s ve¾kým výkonom pri vysokých
otáèkach, alebo so zníženou hluènosou pri nízkych otáèkach, èo je vhodné najmä pri noènej prevádzke.
1. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombinácia (x1000 BTU/h)
A
7
9
12
18
Vykurovanie
Pri vykurovaní vo vnútornej jednotke ventilátor sa spustí len po zahriatí výmenníka, èím sa zabráni
vniknutiu studeného vzduchu do priestoru.
Automatická kontrola chýb
Zariadenie nepretržite kontroluje vlastný výkon a v prípade poruchy signalizuje jej charakter.
V prípade potreby kontrola vypne zariadenie a zabráni tak jeho poškodeniu.
B
-
C
-
2. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,30
2,70
3,46
5,35
B
-
Kombinácia (x1000 BTU/h)
C
-
D
-
C
2,05
2,51
2,94
2,39
2,85
2,32
2,82
D
-
3.VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombináció (x1000 BTU/h)
A
7
7
7
7
7
9
9
B
7
7
7
9
9
9
9
C
7
9
12
9
12
9
12
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,05
1,93
1,84
1,84
1,78
2,32
2,28
B
2,05
1,93
1,84
2,39
2,32
2,32
2,28
A
7
7
7
7
9
9
9
12
B
7
9
12
18
9
12
18
12
C
-
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,10
2,07
2,00
1,81
2,60
2,69
2,29
3,19
B
2,10
2,68
3,20
4,81
2,60
3,31
4,66
3,19
Tabu¾ka kombinácií
Kombinácia (x1000 BTU/h)
FREE MULTI INVERTER
1. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Noèný režim
• Len jedna vnútorná jednotka môže by kazetová alebo kanálová!
• Vnútorná jednotka 18 kBTU/h (5,3 kW) môže by len nástenná!
FS3MI-277HFD
1.VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombináció (x1000 BTU/h)
Èasovaè
Na zariadení je možné naprogramova zapnutie, príp. vypnutie klimatizácie.
A
7
9
12
18
B
-
C
-
2.VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,30
2,70
3,46
5,35
B
-
Kombináció (x1000 BTU/h)
C
-
D
-
C
2,20
2,65
3,31
4,66
2,69
3,20
3,09
2,60
3,09
2,90
D
-
3. VNÚTORNÝMI JEDNOTKAMI
Kombináció (x1000 BTU/h)
Záruka
zár
uk a
6
10
6 roèná záruèná doba pre klimatizácie FISHER nástenné monosplity,
ktoré sa používajú na komfortné chladenie, napr. v byte, v kanceláriách
na základe servisnej zmluvy.
A
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
B
7
7
7
7
9
9
12
9
9
12
C
7
9
12
18
9
12
12
9
12
12
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,20
2,04
2,07
1,76
2,07
2,00
1,93
2,60
2,51
2,35
B
2,20
2,04
2,07
1,76
2,69
2,60
3,09
2,60
2,51
2,90
A
7
7
7
7
9
9
9
12
12
B
7
9
12
18
9
12
18
12
18
C
-
Menovitý výkon kW
D
-
A
2,20
2,07
1,98
2,05
2,70
2,66
2,57
3,36
3,01
B
2,20
2,68
3,16
5,45
2,70
3,27
5,23
3,36
4,99
C
-
D
-
• Vnútorná jednotka 18 kBTU/h (5,3 kW) môže by len nástenná!
-
19
FREE MULTI INVERTER - VONKAJŠIE JEDNOTKY
DUO
On/Off
vonkajšia
jedn.
DC
vnútorná
jedn.
možnos kombinácie 1 alebo 2 vnútorných jednotiek
Menovitý výkon: 4,5 kW
A1
kompr.
A
A2
FS-77HF
FS-97HF
FS-127HF
-15°C
(možnos pripojenia len 1 kazetovej alebo kanálovej jedn. )
On/Off a inverter
FS2MI-140HFD
FS2MI-187HFD
vonkajšia
jedn.
DC
kompr.
A
v
extra
možnos kombinácie 1 alebo 2 vnútorných jednotiek
ruk
zá a
agan a
6
Menovitý výkon: 5,3 kW
A2
On/Off
TRIO
FS3MI-210HFD
FS-187HF
vonkajšia
jedn.
DC
FREE MULTI INVERTER
vnútorná
jedn.
A1
možnos kombinácie 1,2 alebo 3 vnút.jednotiek
vnútorná
jedn.
A1
kompr.
A
A2
Menovitý výkon: 7,38 kW
-15°C
A3
FS3MI-277HFD
vonkajšia
jedn.
DC
vnútorná
jedn.
v
extra
ruk
zá a
6
agan a
Menovitý výkon: 8,15 kW
A2
A3
(možnos pripojenia len 1 kazetovej alebo kanálovej jedn. )
(nie je možnos pripoji kazetovú a kanálovú 5,3 kW jednotku)
možnos kombinácie 1,2 alebo 3 vnút.jednotiek
A1
kompr.
A
Professional nástenné split klimatizácie
Vonkajšie jednotky
Nástenné split jednotky Professional
-15°C
(nie je možnos pripoji kazetovú a kanálovú 5,3 kW jednotku)
On/Off
QUATTRO
FS4MI-270HFD
vonkajšia
jedn.
DC
FS-245HF
FS-285HF
vnútorná
jedn.
A1
možnos kombinácie 1,2,3 alebo 4 vnút.jednotiek
A2
kompr.
A
A3
-15°C
Menovitý výkon: 9,09 kW
A4
FS4MI-360HFD
DC
vonkajšia
jedn.
kompr.
A
v
vnútorná
jedn.
extra
A1
A2
6
možnos kombinácie 1,2,3 alebo 4 vnút.jednotiek
-15°C
A3
Menovitý výkon: 12,16 kW
A4
Nástenné Inverter split jednotky Professional
INVERTER
Technické parametre :
Ultra High Efficiency
FS2MI-187HFD
FS3MI-210HFD
5300(1200~6360)
7380(1610~8930)
5800(1560~6960)
7700(1720~9320)
FS3MI-277HFD
FS4MI-270HFD
FS4MI-360HFD
8150(1610~9860)
9090(1610~11090)
12160(940~14590)
9100(1720~11010)
10080(1860~12300) 13250(1860~16030)
7.0/ 8.5
10.3/ 9.6
11.4/ 11.4
12.7/ 12.7
17.0/ 17.9
3,25(A) / 3,61(A)
3,24(A) / 3,63(A)
3,27(A) / 3,65(A)
3,27(A) / 3,63(A)
3,18(B) / 3,36(B)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
C 16A
C 20A
C 20A
C 25A
C 25A
<57
<55
<55
<57
<61
845x695x335
845x695x335
845x695x335
895x860x330
990x966x396
61
55
62
78
86
30/ 15
45/ 15
45/ 15
60/ 15
60/ 15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
0 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
4.25
COP
FSI-97HFD
FSI-127HFD
FREE MULTI INVERTER - vonkajšie jednotky
Typ
FS2MI-140HFD
Chladiaci výkon
W
4500(1610~5450)
Vykurovací výkon
W
4720(1720~5710)
Odber prúdu pri chladení/kúrení
A
6.3/ 5.9
EER
W/ W 3,26(A) / 3,63(A)
Napájanie
V/ f / Hz
230/ 1/ 50
Doporuèený istiè
A
C 16A
Hluènos vonkajšia
dB(A)
<53
Rozmery (d x v x h)
mm
760x590x285
Hmotnos
kg
39
Max. dåžka potrubia
m
30/ 15
Max. dåžka
vnút.-vonk.
10
m
prevýšenia
vnút.-vnút.
5
Prevádzkový
chladenie
°C
-15 ~ 50
rozsah
kúrenie
°C
-15 ~ 24
Chladivo
R 410A
18
ruk
zá a
agan a
Ultra High Efficiency
EER
4.02
Az FSI-96HFD esetében
INVERTER
FSI-187HFD
Csak FSI-96-126HFD Csak FSI-186HFD
C
D
v
extra
agan a
ruk
zá a
-15°C
6
11
FREE MULTI INVERTER - Vnútorné jednotky
Technické informácie
Výkon vnútorných jednotiek:
Nástenné split jednotky Professional
Típus:
PROFESSIONAL -
FSMI
Fisher Art - FSMIArt
KANÁLOVÁ - FSLMI
FS-97HF
FS-127HF
FS-187HF
FS-245HF
FS-285HF
2650
3500
5260
6750
7600
2780
3500
5560
7900
8500
3.7/ 3.4
4.8/ 4.3
7.4/ 6.9
10.4/ 11.3
12.2/ 11.5
3,23(A) / 3,61(A)
3,21(A) / 3,61(A)
3,21(A) 3,61(A)
2,81(C) / 3,20(C)
3,1(B) / 3,27(C)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
C 10A
C 16A
C 20A
C 25A
C 25A
520
600
750
1080
1150
31/ 52
34/ 54
37/ 58
39/ 55
44/ 60
710x250x195
790x265x195
920x292x225
1080x330x225
1080x330x225
700x535x235
780x540x250
845x695x335
845x695x335
845x695x335
8/ 24.5
9/ 26
12/ 44
17/ 60
17/ 70
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
9,53/ 16,0
9,53/ 16,0
20
20
25
25
25
8
8
10
10
10
18 ~ 43
18 ~ 43
18 ~ 43
18 ~ 45
18 ~ 45
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
2,05 kW
75HF
77HFD
95HF
97HFD
125HF
127HFD
120A-EU
120A
187HFD
187HFD
185HF
185HF
Inverter zariadenia
Professional
FSI-97HFD
FSI-127HFD
FSI-187HFD
2650(900~3280)
3500(1100 ~ 4300)
5000(1500 ~ 6450)
2930(970~3600)
3800(1170 ~ 4450)
5130(1550 ~ 6740)
2.9/ 3.0
4.3/ 4.2
6.9/ 6.4
4,02(A) / 4,25(A)
3,61(A) / 4,00(A)
3,23(A) / 3,61(A)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
C 10A
C 10A
C 16A
590
615
800
30/ 52
30/ 54
35/ 56
790x265x193
790x265x193
920x292x255
760x590x285
760x590x285
760x590x285
5,30 kW
Technické parametre
FSMI - 7 5 HF
Professional
FSMI - 9 5 HF
FSMI - 125HF
Fisher
(d x v x h)
Hmotnos
Rozmery potrubia
Chladivo
5100
2600
3500
5100
2050
2650
3500
2500
3200
3800
5200
2350
2900
3800
5200
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
570
570
620
520
460
460
520
520
38/ 33/ 29
38/ 33/ 29
42/ 36/ 30
43/ 37/ 33
39/ 35/ 31
39/ 35/ 31
43/ 37/ 33
43/ 37/ 33
710x250x195
710x250x195
790x265x195
1022x295x185
850x275x160
850x275x160
900x285x160
1022x295x185
8
8
9
11
8,5
8,5
8,5
11
6,35/ 9,53
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
6,35/ 9,53
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
FREE MULTI INVERTER - vnútorné jednotky
Típus
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Napájanie
Prietok vzduchu
hluènos (max./str./min.)
Rozmery
Art
FSMI -187HFD FSMIArt-77HFD FSMIAr t - 97HFD FSMIArt -127HFD FSMIArt -187HFD
2050
KAZETOVÉ
FSKMI-75HF
W
W
V/ f / Hz
3
m/h
dB(A)
mm
kg
mm
9/ 40.5
9/ 40.5
9/ 40.5
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
20
20
25
FREE MULTI INVERTER - vnútorné jednotky
8
8
10
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 34
-15 ~ 34
-15 ~ 34
R 410A
R 410A
R 410A
Típus
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Napájanie
Prietok vzduchu
Externý statický tlak
hluènos (max./str./min.)
Rozmery (d x v x h)
Hmotnos
Rozmery potrubia
Chladivo
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
90A
3,50 kW
Típus
Chladiaci výkon
W
Vykurovací výkon
W
Napájanie
V/ f / Hz
3
Prietok vzduchu
m/h
hluènos (max./str./min.) dB(A)
Rozmery
(d x v x h)
mm
Hmotnos
kg
Rozmery potrubia
mm
Chladivo
Nástenné Inverter split jednotky Professional
70A
2,60 kW
FREE MULTI INVERTER - vnútorné jednotky
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
75HF
Vnútorné jednotky
Typ
FS-77HF
W
Chladiaci výkon
2050
W
Vykurovací výkon
2500
A
Odber prúdu pri chladení/kúrení
2.9/ 3.1
W/ W 3,21(A) / 3,62(A)
EER
V/ f / Hz
Napájanie
230/ 1/ 50
A
Doporuèený istiè
C 10A
Prietok vzduchu
m 3/ h
450
Hluènos vnút./vonk.
min. dB(A)
30/ 49
Rozmery
vnútorná
mm
710x250x195
vonkajšia
(dxvxh)
mm
700x535x235
Hmotnos vnút./vonk. jednotky
kg
8/ 28.5
Rozmery potrubia
mm
6,35/ 9,53
Max.dåžka potrubia
m
20
Max.dåžka prevýšenia
m
8
Prevádzkový
chladenie
°C
18 ~ 45
rozsah
kúrenie
°C
-7 ~ 24
Chladivo
R 410A
Typ
W
Chladiaci výkon
W
Vykurovací výkon
A
Odber prúdu pri chladení/kúrení
W/ W
EER
V/ f / Hz
Napájanie
A
Doporuèený istiè
Prietok vzduchu
m3/ h
Hluènos vnút./vonk.
min. dB(A)
Rozmery
vnútorná mm
(dxvxh)
vonkajšia mm
Hmotnos vnút./vonk. jednotky
kg
Rozmery potrubia
mm
Max.dåžka potrubia
m
Max.dåžka prevýšenia
m
Prevádzkový
chladenie
°C
rozsah
kúrenie
°C
Chladivo
KAZETOVÁ - FSKMI
Professional
W
W
V/ f / Hz
3
m/h
Pa
dB(A)
mm
kg
mm
FSKMI-120A-EU
FSKMI-185HF
2050
3500
2600
3800
6000
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
5300
580
630
790
39/ 35/ 32
40/ 36/ 33
43/ 40/ 36
580x254x580
580x254x580
580x254x580
panel: 650x20x650
panel: 650x20x650
panel: 650x20x650
18+6
18+6
21+6
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
R 410A
R 410A
R 410A
KANÁLOVÉ
FSLMI-70A
FSLMI-90A
FSLMI-120A
FSLMI-185HF
2050
2600
3500
5300
2600
3200
3800
6000
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
680
680
680
870
10
10
10
10
39/ 35/ 33
39/ 35/ 33
39/ 35/ 33
41/ 38/ 35
884x205x380
884x205x380
884x205x380
1300x210x385
15
15
15
18
6,35/ 9,53
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
12
17
FREE MULTI INVERTER
Professional nástenné split klimatizácie
Technické informácie
Typ ON/OFF
Fisher
Dlhé inštalaèné rozpätie
Vonkajšiu jednotku je možné ¾ahko umiestni vïaka maximálnej dåžke potrubia.
Povolená dåžka potrubia
Art nástenné split
On/Off
60 m (Quattro)
FSArt-97HF
45 m (Trio)
30 m (Duo)
On/Off a inverter
Max.dåžka prevýšenia
Ag
15 m
10 m ( medzi vonkaj.a vnút.jednotkami)
5 m ( medzi vnútornými jednotkami )
ruk
zá a
6
Kompaktné rozmery
• Obmedzenie priestorových nárokov vonkajšej jednotky, keïže namiesto dvoch, troch alebo štyroch
jednotiek staèí nainštalova jednu.
• Kazetové jednotky majú EURO rozmery.
• Zariadenia so vzduchovým kanálom majú plastový povrch a malú hmotnos.
On/Off
FSArt-127HF
Fisher Art nástenné split klimatizácie
FREE MULTI INVERTER
Vnútorné jednotky
Max. dåžka potrubia pri jednotlivých
vnútorných jednotkách
Tichý režim
Ag
Jedna vonkajšia jednotka bude pracova s nižšou hluènosou ako keby boli zapojené štyri.
Infra dia¾kové ovládanie
v
extra
ruk
zá a
6
agan a
Zaèlenenie všetkých troch typov bezdrôtových infraèervených dia¾kových ovládaèov.
On/Off
FSArt-187HF
VOLITE¼NÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Professional
Ag
v
extra
ruk
zá a
agan a
6
nástenná FSMI-...HF
Fisher
Fisher Art
Ag
Art nástenné Inverter split jednotky
INVERTER
FSIArt-100HFD
Ultra High Efficiency
COP
4.34
Csak FSIArt-100HFD
esetén
FSIArt-120HFD
nástenná FSMIArt-...HFD
INVERTER
FSIArt-181HFD
C
D
Kazetová FSKMI-...HF
Ag
Kanálová FSLMI-...HF
ruk
zá a
-15°C
16
6
13
FREE MULTI INVERTER
Technické informácie
Art nástenné split jednotky
Fisher Art nástenné split klimatizácie
Fisher Art
Typ
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Odber prúdu pri chladení/kúrení
EER
Napájanie
Doporuèený istiè
Prietok vzduchu
Hluènos vnút./vonk.
min.
Rozmery
vnútorná
(d x v x h)
vonkajšia
Hmotnos vnút./vonk. jednotky
Rozmery potrubia
Max.dåžka potrubia
Max.dåžka prevýšenia
Prevádzkový
chladenie
rozsah
kúrenie
Chladivo
W
W
A
W/ W
V/ f / Hz
A
m 3/ h
dB(A)
mm
mm
kg
mm
m
m
°C
°C
FSArt-97HF
FSArt-127HF
FSArt-187HF
2600
3500
5300
2950
3650
5300
3.6/ 3.5
4.8/ 4.5
7.5/ 6.7
3,21(A) / 3,64(A)
3,21(A) / 3,60(A)
3,12(B) / 3,44(B)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
C 10A
C 16A
C 20A
500
600
800
32/ 52
33/ 54
35/ 56
850x275x160
900x285x160
1022x295x185
780x540x250
760x590x285
845x695x335
8.5/ 27.5
10/ 36.5
12.5/ 45
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
20
20
25
8
8
10
18 ~ 45
18 ~ 45
18 ~ 45
-7 ~ 24
-7 ~ 24
-7 ~ 24
R 410A
R 410A
R 410A
Všeobecný popis
Technické informácie
ON/OFF
DC
FREE MULTI INVERTER
Fisher
Vyberte si klimatizaèné zariadenie, ktoré bude èo najviac vyhovova Vašim požiadavkám. K vonkajšej jednotke môžete
pripoji dve, tri alebo až štyri vnútorné jednotky. Môžete si vybra spomedzi nástenných, kazetových èi kanálových
typov a skombinova ich pod¾a Vašich predstáv.
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripoji štyri kazetové jednotky!
Fisher
Art nástenné Inverter split jednotky
Inverter zariadenia
Typ
W
Chladiaci výkon
W
Vykurovací výkon
A
Odber prúdu pri chladení/kúrení
W/ W
EER
V/ f / Hz
Napájanie
Doporuèený istiè
A
Prietok vzduchu
m3/ h
Hluènos vnút./vonk.
min. dB(A)
Rozmery
vnútorná mm
(d x v x h)
vonkajšia mm
Hmotnos vnút./vonk. jednotky
kg
Rozmery potrubia
mm
Max.dåžka potrubia
m
Max.dåžka prevýšenia
m
Prevádzkový
chladenie
°C
rozsah
kúrenie
°C
Chladivo
Vysoká úèinnos
Fisher Art
FSIArt-100HFD
FSIArt-120HFD
FSIArt-181HFD
2800(900~3370)
3510(1100 ~ 4340)
5000(1750 ~ 5860)
3000(970~3660)
3800(1180 ~ 4540)
5300(1880 ~ 6450)
3.2/ 3.1
4.6/ 4.5
6.8/ 6.5
3,83(A) / 4,34(A)
3,41(A) / 3,80(A)
3,23(A) / 3,63(A)
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
230/ 1/ 50
C 10A
C 16A
C 16A
600
600
870
28/ 54
28/ 54
32/ 56
900x285x160
900x285x160
1022x295x185
760x590x285
760x590x285
760x590x285
9/ 40.5
9/ 39
9/ 40.5
6,35/ 9,53
6,35/ 12,7
6,35/ 12,7
20
20
25
8
8
10
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 50
-15 ~ 34
-15 ~ 34
-15 ~ 34
R 410A
R 410A
R 410A
Vysoko úèinný inverterový kompresor umožòuje dosiahnu špièkový chladiaci výkon pri nízkej spotrebe energie.
Rôzne kombinácie
EER: 3,28
COP: 3,64
Možnos presnej, precíznej regulácie
Vnútorné jednotky sa regulujú nezávisle od seba. Inverterová regulácia výkonu umožòuje udrža menovitý výkon v každej
miestnosti v súlade s momentálnymi požiadavkami a vïaka tomu sa teplota jednotlivých miestností udržiava v presnom intervale,
v rozpätí 0,5°C.
Štandard klimatizácia
rýchlejšie chladenie
Inverter klimatizácia
menšie kolísanie teploty
Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota : 27°C DB / 19°C WB vonkajšia teplota : 35°C DB / 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota : 20°C DB / 15°C WB vonkajšia teplota : 7°C DB / 6°C WB
14
15
Download

Klimatizačné jednotky - Klimatizácia, chladenie a vzduchotechnika