UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
VLASTIVEDA
1. ročník
2. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
3. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
4. ročník
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja,
regiónu a samotnej obci.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých
vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym
(dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny
(okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite,
či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých
ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie
vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej
obce, regiónu, ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by mala byť
činnostným obsahom, realizovaným aj cez vychádzky s vlastivedným námetom. Ideálne je prepojenie
vychádzok s prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením. Vlastiveda (Objavujeme Slovensko)
je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda
Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä
prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy
historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v
správnom časovom slede. (Cestujeme po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a
najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Realizácia je prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po
Slovensku je zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, každý z
nich znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy .
Obsah vzdelávania vlastivedy
Hlavné témy:
Môj rodný kraj – kraj, kde žijem
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej žijem. Spoznávanie, opis, charakteristika a rozprávanie o
rodnom kraji, o kraji, v ktorom žiaci žijú. Premeny prírody rodného kraja počas roka. Príroda, ľudia,
kultúra, doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z okolia. Hodnota práce a peňazí. Starostlivosť o
svoje prostredie. Náčrt cesty do školy.
Objavujeme Slovensko
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a svetoznáme
pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.
Cestujeme po Slovensku
Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu. Vyzdvihnú a odlíšia sa vlastivedné osobitosti
každého územia. Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj s využitím
mapy).
Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole
2.ročník:
Kraj, kde žijem
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej ţijem. Spoznávanie, opis, charakteristika a rozprávanie o
kraji, v ktorom ţiaci ţijú. Premeny prírody, kraja počas roka. Príroda, ľudia, kultúra, doprava,
pamätihodnosti a zaujímavosti z blízkeho okolia. Hodnota práce a peňazí. Starostlivosť o svoje
prostredie. Náčrt cesty do školy.
Objavujeme Slovensko
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a svetoznáme
pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.
Cestujeme po Slovensku
Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu, vlastivedné osobitosti kaţdého územia.
Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj s vyuţitím mapy).
Kraj, kde žijem
Škola a jej okolie. Moja trieda. Prvá vlastivedná vychádzka.
Objavujeme premeny okolo nás
Čo vytvorila príroda a človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a školský rok.
Cesta do školy a domov
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a bydliska
(orientácia v okolí).
Nakreslím si cestu do školy - povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia. (Čo rastie v našom okolí),
rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia). Pozorujeme oblohu
(Slnko, Mesiac a hviezdy na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie a ţivotné prostredie.
Čo a ako sa deje v našom okolí
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto.
Moje mesto alebo moja dedina (miesto, kde ţijem). Ľudia v mojom okolí (úcta k starším obyvateľom).
Spomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.)
história, povesti, piesne, šport a kultúra. Kde zavolať pomoc a kto nám pomáha (tiesňové linky),
starostlivosť o zdravie.
Zvyky a tradície
Vianočný čas (aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa na
prázdniny.
Čo sa mi v našom kraji najviac páči
3. ročník:
Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť
Ako sa vyznať vo svojom okolí, mapa, plán.
Príbehy Slovenska na obrázkoch.
Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD.
Za tajomstvami prírody Slovenska.
Poznávame dejiny Slovenska
Časové súvislosti.
Obyvateľstvo Slovenska v historických obdobiach.
Naše starobylé pamiatky a ich krása
Povesti z veľkých a starých miest Slovenska. Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO). Slávne hrady,
zámky a povesti o nich. Výber podľa učiteľa .
4. ročník:
Krajina, v ktorej žijeme
Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné členenie kraja
Mestá a dediny
Charakteristika mesta a dediny.
Krajské mestá.
Cestujeme z Bratislavy do Košíc
Cestujeme po Bratislave.
Cestujeme po Košiciach.
Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch.
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes.
Zaujímavosti zo Slovenska
Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené.
Tradície a zvyky
Historické regióny na Slovensku. Zvyky a tradície podľa historických regiónov. Život v stredovekom
meste. Skanzeny.
V súlade s prírodou
Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách.
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes.
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou. Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom.
Ciele vyučovacieho predmetu
Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní žiaci získavajú vzťah k
rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli
rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti.
Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo
svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a
skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať
o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji
pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po
objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami
Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich
bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku)
vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich už na
pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných
historických udalostiach.
Výučba vlastivedy v 4. ročníku sa zameriava na zážitkové spoznávanie častí Slovenska. Pre žiakov je
pri tom dôležité vedieť čítať mapu a rozprávať o obrázkoch, fotkách. Dozvedieť sa pútavé skutočnosti
o rôznych častiach Slovenska. Porovnávať jednotlivé oblasti s rodným krajom.
Výchovno – vzdelávacie ciele
Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu:
 komunikatívnej kompetencie tým, že umožňuje prezentáciu slovnú alebo písomnú navštívenej
oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne
viažucej sa k regiónu alebo ku Slovensku, diskutovať o návrhoch
 učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť tým, že jednak žiaci majú možnosť
interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborného textu, ale taktiež majú možnosť
rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb apod., vedia pracovať s náčrtmi,
plánmi, mapou
 rozvíjanie kultúrnej kompetencie, personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet
dáva predpoklad i pre tvorbu projektov a tímovej práce, rozvíja záujem o kultúrne tradície
svojho regiónu a Slovenska
 rozvíjanie prírodovednej kompetencie – objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných
dejov, vnímanie jedinečnosti prírodných výtvorov v blízkom i ďalekom okolí
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní vlastivedy sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické, ale aj
metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce pri prezentovaní
vlastivedného učiva. Zameriame sa najmä na tieto metódy a postupy práce:
- tvorby vlastivednej kroniky,
- vyhľadávania informácii,
- práce s internetom,
- demonštrácie,
- pozorovania,
- počúvania,
- opisu udalostí, javov a vecí
- rozhovoru,
- čítania,
- brainstormingu,
- porovnávania,
- pokusov a experimentov,
- alternatívnych úloh,
- plánovania,
- didaktické hry
- metódy hodnotenia,
- dramatizácie na vyučovaní,
- diskusie,
- a metódy práce s mapou.
Formy vyučovania vlastivedy:
-
skupinové vyučovanie,
problémové vyučovanie,
projektové vyučovanie,
exkurzia a vychádzka.
Učebné zdroje










Vlastiveda pre 2. roč. ZŠ + pracovný zošit
Vlastiveda pre 3.roč. ZŠ + pracovný zošit
Vlastiveda pre 4. Roč.ZŠ + pracovný zošit
Mapa Slovenskej republiky
Internetové stránky
Encyklopédie
Časopisy
Náučné slovníky
Vychádzky
Exkurzie
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s platným metodickým pokynom pre hodnotenie žiakov
základných škôl.
Posudzujeme učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliadame aj na jeho
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy. Veľký dôraz kladieme na kladné
a motivujúce hodnotenie.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VLASTIVEDY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu
Tematický celok/témy +
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
čas. dotácia
Moja trieda, škola, Trieda, škola,
Opísať prostredie triedy, školy.
Osobnostný
okolie školy
rozmiestnenie vecí
Zakresliť na plánik rozloženie tried a sociálny rozvoj
Správanie sa v škole, v triede, plán triedy,
na chodbe, v triede rozloženie
bezpečnosť
v triede, nebezpečné miesta,
stolov, tabule a pod.
Regionálna
v škole
rozmiestnenie miestností Vyhodnotiť miesta nebezpečné
výchova
(2 h)
v škole, chodby, vchod,
v triede a v škole a určiť pravidlá a tradičná ľudová
moja trieda
správania
sa
pre
vlastnú
kultúra
bezpečnosť
aj
bezpečnosť
spolužiakov.
Cesta do školy a domov Svetové strany,
Nakresliť schému cesty do školy, Tvorba projektu
Poznávanie cesty do poludňajší tieň, krajina,
vyznačiť na nej objekty, zaujímavé
a prezentačné
školy
orientácia podľa
miesta, vyhodnotiť nebezpečné
zručnosti
(2 h)
svetových strán, trieda,
miesta, zakresliť na ceste
škola, dopravné značky
priechody, križovatky, dopravné
značky, semafory
Okolie školy
Škola. Školský dvor,
Opísať prostredie školy, určiť, čo Tvorba projektu
(2 h)
objekty v okolí školy, pred sa nachádza pred školou, za
a prezentačné
školou, za školou.
školou – budovy, stromy ...
zručnosti
Prostredie v okolí školy –
stromy, budovy
Okolie školy a bydliska Les, lúka, park, rieka,
Opísať podľa vlastných záznamov Environmentálna
(orientácia
v okolí jazero, ročné obdobia,
z prieskumu, čo rastie v okolí
výchova
školy), povrch, lesy, lúky, kalendárny rok, mesiace, školy, v obci, aké rastliny, stromy,
polia, záhrady a parky sviatočné dni, ako
vedieť ich porovnať, v čom sa líšia,
okolia.
Čo
rastie prieskum
podľa obrázkov popísať rastliny.
v našom okolí, rieka,
Urobiť si atlas z fotografií alebo
potok, ako sa mení
kresieb alebo listov stromov.
okolie školy počas roka
Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť.
(8 h)
Ako sa staráme o naše Krajina, životné
Vyhodnotiť miesta v obci alebo Environmentálna
okolie
a o životné prostredie, znečistené
v škole, ktoré sú znečistené
výchova
prostredie
prostredie, zničené
a navrhnúť
vylepšenie
stavu
prostredie, ochrana
v škole. Na základe vlastného
životného
prostredia
prieskumu
zistiť,
v ktorých
(2 h)
častiach obce sú zdevastované
lavičky,
cesty,
zničené
a pokreslené budovy, vyrúbané
stromy.
Príroda
Prvky okolia, ktoré
Rozoznať, ktoré časti krajiny Environmentálna
(2 h)
vytvorila príroda a prvky
tvorila príroda a ktoré človek
výchova
prostredia, ktoré vytvoril
človek, opísať krajinu
okolo školy
Orientácia
v náčrte Cesta, náčrt, plán, nákres
alebo pláne mesta
(1 h)
Naša obec, jej história
a súčasnosť, čo a ako sa
deje v našom okolí, obec
(príbehy
o rodákoch,
pamätné miesta, sochy
a i.), história, povesti,
piesne, šport a kultúra
(2 h)
Obec
Ľudia v mojom okolí,
správanie sa k ľuďom,
úcta k starším
(3 h)
Ochrana miesta pred
nebezpečenstvom
(požiar). Kam volať
o pomoc a kto nám
pomáha (tiesňové linky)
(2 h)
Tradície
Zvyky a tradície
Vianočný čas (Aké sú
tajomstvá
Vianoc,
Silvestra, Nového roka
a Troch kráľov)
Veľkonočné sviatky
(6 h)
Čo sa mi v našom kraji
najviac páči
(1 h)
Príbeh, povesť, pamätné
budovy, sochy, významné
osobnosti histórie, vedy,
kultúry, športu, umenia
Obec, ulice, domy,
významné budovy –
pošta, polícia, škola,
miestny úrad
Tiesňová linka, postup pri
volaní hasičov
Sviatočné dni, tradície
Zakresliť do náčrtu alebo plánu Tvorba projektu
obce budovy.
a prezentačné
Orientovať sa na náčrte alebo
zručnosti
pláne obce, mesta, ktoré domy sú
na akej ulici, ktorá cesta vedie
k vybranej lokalite, cez aké ulice
a okolo ktorých budov prechádza
Vytvoriť
zbierku
informácií Mediálna výchova
o významných
ľuďoch
obce,
vytvoriť portfólio významných
Regionálna
miest alebo zaujímavých miest –
výchova
nakreslených
alebo a tradičná ľudová
odfotografovaných
kultúra
Opísať spôsob života obyvateľov
obce, povedať názov svojej obce (i
presnú adresu), vysvetliť zásady
slušného správania sa na ulici
a k obyvateľom obce
Poznať čísla pre záchranu (112).
Vypracovať
zoznam
nebezpečenstiev a ako sa pred
nimi chrániť – neznámi ľudia,
prírodné nebezpečenstvá – blesk,
búrka, silné slnečné žiarenie
Vymenovať známe sviatočné dni
na rozhraní kalendárnych rokov,
opísať, aké tradície sa k nim viažu
v ich rodine, v ich obci
Napísať, nakresliť príbeh na tému,
čo sa mi v našej obci a páči a čo sa
mi nepáči
Multikultúrna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Finančná
gramotnosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VLASTIVEDY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu
Tematický
celok/témy + čas.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
dotácia
Krajina
Ako sa orientovať podľa
svetových strán
Ako vyzerajú veci pri
pohľade zhora
Pozorovať okolitú krajinu, ovládať
pojem obzor.
Význam plánu
Získať predstavu o pláne – triedy,
školy.
Ako vzniká mapa I
Definovať pojem mapa, pomocou
mierky určiť vzdialenosť miest.
Ako vzniká mapa II
Spoznať druhy máp.
1. Ako sa vyznať
vo svojom
okolí
(7 h)
Obraz okolitej krajiny
Kde sa nachádza
Slovensko
3. Spoznávame
Vedieť sprevádzať po okolí podľa
vopred vypracovaného plánu, určiť
trasu
prehliadky
a miesta
obhliadok podľa plánu obce
Získať predstavu o zemeguli –
glóbus alebo Google Earth
Spoznať
pohoria
územia na Slovensku
Rieky – dar života
Spoznať rieky, priehrady, jazerá
a plesá.
Lesy – naše pľúca
Rozdelenie a charakteristika lesov
Slovensko plné záhad
Prírodné výtvory na Slovensku,
jaskyne a kúpeľné mestá
Po turistických
chodníčkoch
Ako chápať časové
súvislosti
Ovládať
jednoduché
turistických máp.
Enviromentálna
výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna výchova
Krásy našich hôr,
chránené územia
2. Objavujeme
Slovensko
(7 h)
Charakterizovať
typy
krajiny,
vytvoriť si vlastný obraz krajiny
Poznať hlavné a vedľajšie svetové
strany a určovať ich. Vedieť sa
orientovať podľa poludňajšieho
tieňa a kompasu.
a chránené
značky
Vedieť vytvoriť časovú priamku.
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Enviromentálna
výchova
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna výchova
dejiny
Slovenska
(10 h)
Prečo sa ľudia usadili na
našom území
Predmety ako svedkovia
doby
Svätopluk a jeho sláva
Prečo chodíme do školy
Ako vznikol slovenský
jazyk
Ako vznikla slovenská
hymna
Prečo M. R. Štefánik
veľa cestoval
Slovensko v súčasnosti
Postupnosť vývinu jazyka.
Vzbudenie záujmu o vlastenecké
cítenie.
Spoznať
osobnosť
človeka
a oboznámiť sa s faktami o jeho
živote.
Ovládať štátne symboly a uvedomiť
si význam členstva v EÚ
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Finančná gramotnosť
Osobnostný a sociálny
rozvoj žiaka
Osobnostný a sociálny
rozvoj žiaka
Osobnostný a sociálny
rozvoj žiaka
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ako vznikali mestá
Význam vzniku miest a spoznávanie
života ľudí v meste
Multikultúrna výchova
Slávne mestá I
Získať
základnú
predstavu
o Trnave, Bratislave, Kežmarku a
Košiciach
Mediálna výchova
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Slávne mestá II
Povesti o mestách
4. Naše starobylé
pamiatky a ich
krása
(9 h)
Pomenovať
základné
znaky
osídľovania a život ľudí v krajine.
Spoznať pojmy – archeológia,
múzeum a význam historických
predmetov.
Získať
predstavu
o historicky
podložených
príbehoch
–
Svätopluk, Veľkomoravská ríša
Ovládať významné zmeny počas
panovania M. Terézie
Získať
základnú
predstavu
o Trenčíne, Nitra, Martin a Banská
Bystrica
Spoznať povesti – Levočská biela
pani a Jašteričky
Mediálna výchova
Finančná gramotnosť
Mediálna výchova
Hrady a zámky
Oboznámiť sa s hradmi a zámkami
na Slovensku. Porovnať význam
hradov v minulosti a dnes.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Povesti o hradoch
Spoznať povesti – Stolček a Studňa
lásky
Mediálna výchova
Svetoznáme pamiatky I
Svetoznáme pamiatky II
Multikultúrna výchova
Vedieť vymenovať a porozprávať
o pamiatkach
zapísaných
do
UNESCA
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VLASTIVEDY vo 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok/
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy/
+ časová dotácia
Krajina, v ktorej
žijeme
(10 h)
Mestá a dediny
(20 h)
Čítanie mapy
Slovenska
Časová priamka
Porovnať
udalosti
podľa
časovej priamky, určiť, ktorá
udalosť sa stala skôr a ktorá
neskôr. Usporiadať udalosti
svojho života a udalosti v roku
na časovej priamke.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Územné členenie –
kraje
Charakteristika
kraja, v ktorom žijem
Vymenovať podľa mapy kraje
SR a ukázať krajské mestá.
Vyhľadať regionálne osobitosti
vlastného kraja.
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Charakteristika
mesta, dediny
Krajské mestá
Cestujeme
z Bratislavy do
Košíc
(10 h)
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny
Ochrana života
podľa členitosti. Opísať polohu
a zdravia
pohorí a nížin. Vymenovať a Enviromentálna výchova
ukázať
na
mape
naše Osobnostný a sociálny
najväčšie rieky
rozvoj
Vlakové, autobusové
a letecké spojenie.
Cestujeme po
Bratislave
Z fotografií, krátkych textov a Osobnostný a sociálny
svojich
skúseností
opísať
rozvoj
charakteristiku mesta, resp. Enviromentálna výchova
dediny a porovnať ich výhody
a nevýhody.
Vedieť správne priradiť krajské Osobnostný a sociálny
mestá ku krajom.
rozvoj
Vyhľadať rôzne spoje z
cestovných
poriadkov
(z
internetu), orientovať sa v
cestovných poriadkoch, vedieť
sa spýtať, hľadať alternatívne
riešenia. Poznať
pravidlá
slušného
správania
sa
v dopravnom prostriedku.
Z
mapy
Bratislavy
a
dostupných
materiálov
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Tvorba projektu
Zaujímavosti zo
Slovenska,
baníctvo na
Slovensku
Cestujeme po
Košiciach
(sprievodca po Bratislave, po
Košiciach,
z
internetu...)
vyhľadať významné pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraviť si
krátky itinerár sprevádzania
návštevy po týchto mestách.
a prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Hľadanie cesty z
miesta nášho
bydliska do Košíc
alebo Bratislavy,
Dóm sv. Alžbety,
Gejzír v Herľanoch
Pripraviť plán cesty zo svojej
obce do Bratislavy a do Košíc.
Využiť dostupné cestovné
poriadky (IKT).
Dopravná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Moje obľúbené
miesto na cestovanie
– ako by sme tam
cestovali v minulosti
a dnes.
Sprostredkovať
ostatným
skúsenosti,
zážitky
a
zaujímavosti z vlastných ciest.
Vedieť
ich
prezentovať
rôznymi spôsobmi.
Kedy a prečo sa
začalo baníctvo
rozvíjať – ťažba
zlata, striebra, rudy,
uhlia, soli, travertínu
Porozprávať ako sa rozvinulo
baníctvo na Slovensku a akú
úlohu zohralo v našich
dejinách, čím bolo významné.
Odraz minulosti v súčasnosti.
Dopravná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálna
rozvoj
Enviromentálna výchova
Finančná gramotnosť
(3 h)
Práca baníkov v
minulosti a dnes.
Spomienky na
baníctvo. Čo nám z
baníctva zostalo.
Tradície a zvyky
Skanzeny
Historické regióny na
Slovensku (Orava,
Liptov, Šariš, Spiš...)
(11 h)
Zvyky a tradície
podľa historických
regiónov
Opísať prácu baníka, aké Multikultúrna výchova
nástroje používal a porovnať
Mediálna výchova
ako sa zmenila práca baníkov Osobnostný a sociálny
v
priebehu
dejín.
Aké
rozvoj
pozostatky
z
minulosti Enviromentálna výchova
baníctva zostali na Slovensku.
Ochrana života a
Ťažba nerastov, zlata, striebra,
zdravia
opálu. Ich využívanie pri
tvorbe
šperkov.
Banícke
múzeum.
Poznať historické regióny Multikultúrna výchova
Slovenska, vedieť zaradiť zvyky
Mediálna výchova
a tradície do príslušných Osobnostný a sociálny
regiónov,
na
základe
rozvoj
poznatkov zo skanzenov a Enviromentálna výchova
iných
zdrojov.
Opísať
Ochrana života a
charakteristické znaky života
zdravia
V súlade s
prírodou
(12 h)
Život v stredovekom
meste
Práce na vidieku v
minulosti počas leta
a počas zimy
ľudí v minulosti a porovnať so
životom v súčasnosti. Použiť k
tomu obrázky, informácie z
kníh, časopisov, filmov, ľudovú
slovesnosť.
Skanzeny na
Slovensku – čo
všetko v skanzene
nájdeme
Ideme do hôr –
prípravy, horská
služba. Pravidlá
bezpečného
správania s v horách.
Poznať
základy
ochrany Osobnostný a sociálny
prírody a ochrany zdravia.
rozvoj
Zásady bezpečného pohybu Enviromentálna výchova
v horskom prostredí.
Ochrana života a
zdravia
Ako sa oddychovalo
v horách v minulosti
a ako dnes
Kráľova hoľa, Kriváň
– povesť, výber
Vznik riek,
formovanie územia
riekou, oblasti v
povodí riek, jazerá,
gejzír,
Plavíme sa po Dunaji
a Dunajci
Dunaj pod Devínom,
Dunaj v Bratislave,
Dunaj v Gabčíkove,
Dunaj v Štúrove
Porovnať
na
základe
informácií z rôznych zdrojov
(fotografie, rozprávanie, text),
ako ľudia trávili voľný čas
v prírode v minulosti a dnes.
Zaujať
vlastný
postoj
k dnešnému tráveniu voľného
času
–
ako
turizmus
dramatizáciu.
Reprodukovať obsah povesti
vlastnými slovami a na jej
základe
vytvoriť
krátku
dramatizáciu.
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Opísať rôzne podoby, ktoré Enviromentálna výchova
môže mať rieka. Posúdiť ako
Ochrana života a
človek
technológiami.
zdravia
ovplyvňuje tok riek. Podľa
mapy ukázať oblasti jazier.
Opísať v čom je výnimočný
gejzír.
Opísať vybrané úseky Dunaja,
Ochrana života a
čím sú zaujímavé. Opísať
zdravia
vybrané
úseky
Dunajca, Multikultúrna výchova
porovnať ich s úsekmi Dunaja.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Enviromentálna výchova
Mini projekt o
vlastnom kraji
(1 h)
Prírodné
zaujímavosti
vytvorené prírodou
Výber
Prírodné
zaujímavosti
vytvorené človekom
Výber
Súčasnosť a minulosť
v našom kraji
Vysvetliť
rozdiel
medzi
Ochrana života a
prírodnou zaujímavosťou a
zdravia
zaujímavosťou
vytvorenou Osobnostný a sociálny
človekom, uviesť príklady a
rozvoj
vedieť povedať svoj názor na Enviromentálna výchova
ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.
Poznať významné udalosti a Multikultúrna výchova
osobnosti späté s jeho krajom,
Mediálna výchova
uviesť zmeny, ktoré nastali v Osobnostný a sociálny
jeho kraji a systematicky to
rozvoj
spracovať
vo
forme Enviromentálna výchova
miniprojektu.
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
UMENIE A KULTÚRA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby
a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie
i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje
jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený
detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopností vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej
strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení
súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe
zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v
jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu),
fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a
príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí
hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími
prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej
spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné
postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto
zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z
druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú
tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho
aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť
reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj
zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové
obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém
a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy
rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať
gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom
vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých
diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale aj na úrovni
aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie
zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania,
pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú
citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Metódy a formy práce
Z vyučovacích metód sú na vyučovanie výtvarnej výchove vhodné najmä:










reproduktívne metódy, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky,
metódy rozvíjania tvorivosti,
metódy produktívne,
heuristické metódy,
výskumné metódy,
analytické metódy,
syntetické metódy,
metódy slovné (metódy hovoreného slova, monológ, dialóg),
metódy názorné (používanie ilustrácií, náčrtov, demonštrácia, modelovanie),
praktické metódy (maľovanie, kreslenie, tupovanie, modelovanie, strihanie, trhanie,
lepenie a iné...)
V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy môžeme použiť vyučovaciu
hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. V užšom slova zmysle
najčastejšie používame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu a rozvíjajú
aktivitu žiakov, učia pracovať v kolektíve. Ale aj samostatnú prácu, pri ktorej sa žiaci spoliehajú len na
svoje zručnosti a schopnosti, tvorivosť. V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, zhotovovanie
jedného produktu) je na mieste využitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou triedou.
Cieľové kompetencie
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť schopný
zaujímať postoje:
Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas
motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi
(edukačné DVD, knihy, časopisy).
Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil:
 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových
vzťahoch,
 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov
(ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely,
mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných
programoch počítača ...),
 základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých
kultúr, antického umenia,
 základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma,
 základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže,
land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť
vybraných charakteristických diel týchto smerov,
 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy,
reliéfu,
 prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,
 prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,
 vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy,
tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície).
Zručnosti a spôsobilosti
 Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka)
vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
 tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta
a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu
stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov,
bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych
spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych
materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy
podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.),
 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej
skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne
spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary
kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s
rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný
tvar, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých
prvkov, konštruovať novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie,
 vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj
podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt,
vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a
tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký
materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),
 komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach




vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania
(objekt, model),
vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu,
zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie,
vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov,
pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu).
 Technické zručnosti
Žiak dokáže:
 zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero,
fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
 vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami,
 kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania,
 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra,
pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)
 zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie,
lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,)
 zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez
linorez a pod.),
 zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov
(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov,
 zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi
nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre.)
Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania,
konvergentného a divergentného myslenia.
Žiak dokáže:
 primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické
akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie,
drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy,
modelovania tvaru, jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické
postupy a znalosť ich výsledného výrazu,
 primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov,
 interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý,
nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.),
 vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru,
figurácie a pod.),
 kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová
podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),
 priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií
 cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu
(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba),
 analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov,
materiálov, mierky,


vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom
hudby, chutiam, vôňam a pachom),
hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom.
Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri
každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval
svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom
edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou
kurikula.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou,
 otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),
 v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,
 náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém –
inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku)
vlastného názoru (myslenia),
 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie
a pretváranie.
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
 odborné publikácie k daným témam
 encyklopédie
 webové stránky
 materiálno-technické a didaktické prostriedky
 pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám
Hodnotenie učebného predmetu
Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v rámci
jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných zručností,
ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií skutočnosti (obrazov,
objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstáv a reality
vonkajšieho sveta).
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi
sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snažíme sa motivovať žiaka a
usmerniť jeho osobnostný vývoj. Dôraz kladieme na pozitívne hodnotenie. Žiaci sú hodnotení slovne
podľa platného metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VÝTVARNEJ VÝCHOVY vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 1.ročník
Prierezové témy
Tématický celok
Obsahový štandard Výkonový štandard
+ časová dotácia
Základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Enviromentálna
8 h
Škvrna a tvar
Vyhľadať prvok a doplniť ho.
výchova
Obrys
Farba, lokálny tón
Výtvarný jazyk kompozičné princípy a
možnosti kompozície
18 h
Plocha a tvar
Kompozícia
Formát
Podnety fotografie
4h
Podnety filmu a videa 2 h
Podnety architektúry 4h
Podnety dizajnu
6h
Podnety tradičných
remesiel
4h
obrysy Osobnostný a sociálny
rozvoj
Zoznámiť sa s farbami
farebnou hmotou.
a
Vyhľadať zvolený tvar v
neartikulovanej textúre
Vytvoriť kompozíciu z tvarov
písmen
Uvedomenie si formátu
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Zväčšovanie a zmenšovanie Osobnostný a sociálny
rozvoj
predmetných tvarov
Enviromentálna
výchova
Objekt
Dotvorenie nájdeného objektu
Osobnostný a sociálny
Ilustrácia
Vytvoriť ilustráciu
rozvoj
Enviromentálna
Inšpirovať
sa
umením
výchova
Inšpirácia dejinami prírodných národov
Tvorba projektu
Kolorovať a dokresľovať do
a prezentačné
Fotografia
fotografie
zručnosti
Mediálna výchova
Pohyblivý obraz
Vytvoriť pohyblivý obraz v akcii
Príbehová,
Tvorba projektu
rozprávková a
a prezentačné
fantastická
Oboznámiť sa s rozmanitosťou
zručnosti
architektúra
príbytkov
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Stroj
Vytvoriť stroj, alebo nábytok
Multikultúrna
Vytvoriť masku alebo odliatok
výchova
Dizajn a ľudské telo časti ľudského tela
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Farbenie a
vykrývanie
Farbiť a vykrývať plochu farbou
Mierka
Výtvarné umenie
2h
Výtvarne
vyjadriť
rôznych tvarov
Elektronické média
2h
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
4h
Podnety hudby
2h
Syntetické podnety
2h
Podnety rôznych oblastí
2h
Tradícia a identita
2h
Galéria v škole
2h
Výtvarné hry
2h
Základné operácie s Poznať základné operácie s
počítačom
počítačom
Rytmus a nálada
Poznávať a porovnávať rôzne
média
Výtvarne
stvárniť
rytmus
hudobnej skladby
Tvar, povrch
Zisťovať povrch vo vzťahu k
motívu
Médiá
Písmená a čísla
Oživiť písmená a čísla
Kultúrna krajina
Výtvarne
reagovať
prostredie školy
Portrét
Hry s pravidlami
na
Výtvarne vyjadriť výraz tváre
Vytváranie
limitovaných
pravidiel hier
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Enviromentálna
výchova
Finančná gramotnosť
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VÝTVARNEJ VÝCHOVY vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 2. ročník
Tematický celok
+ časová dotácia
Obsahový štandard
Základné prvky
výtvarného vyjadrovania
6 h
Línia
Výtvarný jazyk kompozičné princípy a
možnosti kompozície
10 h
Kompozícia
Výtvarné umenie
6h
Rytmus a pohyb
Symetria
a asymetria
Land art
Výkonový štandard
Prierezové témy
-realizovať hravé pokusy Osobnostný a sociálny
s rôznymi typmi liniek, ich
rozvoj
vzťahmi
a charakterom
umiestňovať
správne Mediálna výchova
postavy vo formáte
Multikultúrna
výchova
-použiť
arytmiu Mediálna výchova
a nehybnosť
-zobrazovať tvary, farby,
Enviromentálna
plochy, objekty
výchova
-realizovať výtvarné hry
Enviromentálna
v krajine
výchova
Surrealizmus
-použiť
surrealistické
metódy- fantastický portrét
Enviromentálna
výchova
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
2h
Inšpirácia archaickými
písmami
-zobrazovať znaky, symboly,
tajnú abecedu hieroglyfy,
piktogramy, transformácie...
Multikultúrna
výchova
Podnety fotografie
6h
Koláž
-vykonať montáž z fotografií
Mediálna výchova
Finančná gramotnosť
Podnety filmu a videa
6h
Podnety architektúry
8h
Elektronické média
2h
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
4h
Syntetické podnety
4h
Filmová postava, filmový -vyjadriť
atmosféru Mediálna výchova
kostým, filmové herectvo filmového diela, náladu,
pocity a charakter postavy
Architektúra ako
-skonštruovať zo stavebnice Osobnostný a sociálny
skladačka,
objekty
rozvoj
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Hry s písmom
-graficky hodnotne upraviť Mediálna výchova
a s textom na počítači text básne
Triedenie zobrazenie
-zobraziť
statické Mediálna výchova
predmetov podľa
a dynamické predmety
kategórii /porovnávanie
Miešanie
-kombinovať zvieratá a veci Osobnostný a sociálny
(hybridácia) tvarov
rozvoj
Hmat vo vzťahu k
-modelovať predmety dennej Mediálna výchova
priestoru
potreby
a plasticite
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
4h
Výtvarné hry
8h
Podnety prírodovedy
Hry s pravidlami
-vystihnúť časti tela
Enviromentálna
výchova
-vytvárať limitované pravidlá Osobnostný a sociálny
hier
rozvoj
Dopravná výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VÝTVARNEJ VÝCHOVY vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho program
3. ročník
Tematický celok
+ časová dotácia
Obsahový štandard
Základné prvky
Plošné geometrické tvary
výtvarného vyjadrovania
4 h
Priestorové geometrické
tvary
Farba , zosvetľovanie a
stmavovanie
Výtvarný jazyk kompozičné princípy a
možnosti kompozície
4h
Novotvar
Mierka
Výtvarné umenie
4h
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
1h
Podnety fotografie
1h
Podnety filmu a videa
1h
Podnety architektúry
1h
Podnety dizajnu
2h
Paketáž
Výkonový štandard
Prierezové témy
Figúra, vecné zobrazenie, Osobnostný a sociálny
zobrazenie z geometrických
rozvoj
tvarov
3 D objekt z geometrických
Tvorba projektov
tvarov
a prezentačné
zručnosti
Zoznámiť sa so svetlostnou Mediálna výchova
škálou jednotlivých farieb,
Tvorba projektov
/tóny sivej farby
a prezentačné
zručnosti
Komponovať novotvar na
Tvorba projektov
základe prienikov rôznych
a prezentačné
obrysov /kumulácie tvarov
zručnosti
Enviromentálna
výchova
Zoskupovať predmetné tvary Osobnostný a sociálny
v rôznych variáciách
rozvoj
Vytvoriť tvar ako obal
Materiálový reliéf
Otláčať predmety do hliny,
odlievať do sádry
Umenie antického
Grécka
Vytvoriť
labyrint
vybranom tvare
vo
Doplniť chýbajúce časti Doplniť chýbajúce
časti
fotografie
fotografie
/kresbou, maľbou, reliéfom,
kolážou
Priestor filmu, rám,
filmová scénografia
Zoznámiť
sa
s ďalšími
pojmami
vo
filmovom
umení.
Výraz architektúry
Poznať architektonický výraz
a prostredie / mimikry,
historické
a pamiatk.prostredie
Grafický dizajn/ symbol, Vytvoriť grafický symbol
znak
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Mediálna výchova
Podnety tradičných
remesiel
2h
Podnety elektronických
médií
2 h
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
3h
Syntetické podnety
2h
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
4h
Škola v galérii
/galéria v škole
1h
Výtvarné hry
1h
Bábkarstvo
Kreslenie
prostredníctvom
počítača
Copy art
Zhotoviť bábky
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Objaviť možnosti kreslenia v Mediálna výchova
počítači
Finančná gramotnosť
Chápať
nové
technické
možnosti kopírovania
Zbierka/ vlastný atlas Pracovať rôznymi kresliacimi
Enviromentálna
materiálmi
a dopravná výchova
Syntéza písma a obrazu Vytvoriť kompozíciu z písma Osobnostný a sociálny
a z obrazu
rozvoj
Výtvarné stvárnenie
Výtvarne vyjadriť slovné Osobnostný a sociálny
slova, vety, súvetia
druhy
rozvoj
Hľadanie analógii medzi Vnímať proces kresby ako
zvukmi a tvarmi,
akustickú performáciu
textúrami, farbami
Podnety prírodovedy
Zmeny látok a ich výtvarné
Enviromentálna
využitie
výchova
Atribúty ikonografie
Kreslenie na
pokračovanie
Vnímanie svojho mena
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania VÝTVARNEJ VÝCHOVY vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 4. ročník
Tematický celok
+ časová dotácia
Základné prvky
výtvarného vyjadrovania
6 h
Obsahový štandard
Bod
Šrafúra, tieň
Výkonový štandard
Hravé činnosti s bodmi
Budovanie tvaru a priestoru
linkou,
šrafovaním
a
tieňovaním,
textúrami
/predmetná kresba
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Farba , farebné kontrasty Zoznámiť sa s farebnými
kontrastami:
teplá – studená, tmavá –
svetlá, doplnkové farby
Výtvarný jazyk kompozičné princípy a
možnosti kompozície
6 h
Výtvarné umenie
3 h
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
3h
Mediálna výchova
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektov
a prezentačné
Výstavba proporcií
Poznať základy proporčnosti
zručnosti
a tvarov v plošnom
v kresbe
Enviromentálna
vyjadrovaní
výchova
Výstavba proporcií
Poznať základy proporčnosti Osobnostný a sociálny
a tvarov v priestorovom v modelovaní
rozvoj
vyjadrovaní
Impresionizmus
Ovládať
krajinomaľbu/
Ochrana života
krajinu ako žáner/variácie
a zdravia
krajiny
v rôznych
atmosférach
Umenie ďalekého
Vytvoriť papierový objekt,
Multikultúrna
východu – Čína, Japonsko kaligrafia
výchova
Finančná gramotnosť
Podnety filmu a videa
2h
Filmový trik, kulisa
Podnety architektúry
1h
Antropo(zoo-, fyto-) morfná
architektúra
Dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi
Dizajn inšpirovaný
slovom (názvom)
Maľovanie
prostredníctvom
počítača
Podnety dizajnu
2h
Podnety elektronických
médií
1h
Zoznámiť
sa
s ďalšími
pojmami
vo
filmovom
umení.
Poznať antropo-(zoo-, fyto-)
morfnú architektúru
Mediálna výchova
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Mediálna výchova
Vytvoriť dizajn s organickými
tvarmi a telesnými funkciami
Vytvoriť dizajn inšpirovaný Mediálna výchova
slovom (názvom)
Objaviť možnosti maľovania Mediálna výchova
v počítači
Finančná gramotnosť
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
3h
Podnety hudby
2h
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
1h
Tradícia
a identita/kultúrna
krajina
2h
Výtvarné hry
1h
Syntéza rôznych typov
obrazu
a zámena prvkov
kompozície
Možnosti zobrazovania
motívu
Hudba ako obraz tónov
Podnety vlastivedy
Výtvarná reakcia na
pamiatku
Vytvoriť syntézu krajiny
a zátišia, prípadne portrétu.
Enviromentálna
výchova
Vytvoriť zobrazenie motívov Osobnostný a sociálny
odklonom od schém.
rozvoj
Výtvarne vyjadruť farebné
tóny, farebné stupnice
Mapa ako výtvarný prejav
Enviromentálna
výchova
Zobraziť
pamiatku Osobnostný a sociálny
(monument) obce
rozvoj
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
ČLOVEK A HODNOTY
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA – EVANJELICKÉ NÁBOŽENSTVO
1. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
2. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
3. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
4. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Charakteristika predmetu:
Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni
základných škôl. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho
myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje
spoznávať žiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha
procesu objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese
posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva
k spoločenskej inklúzii a kohézii.
Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka
základných interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez
pochopenia ktorých nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu
a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka
k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v
tvorbe identity žiaka.
Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať
žiakom ) správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany
vo viere v Pána Ježiša Krista.
Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva oboznamujú
predovšetkým so základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov
a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im
umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj
život.
Ciele predmetu:
Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť žiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak
aktívne prispieť v procese hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej
osobnosti
- učiť žiakov rozlišovať medzi dobrým a zlým
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej živote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Božie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Božie dieťa s vedomím Božej milosti
- viesť žiakov k viere v Pána Ježiša Krista a pre večný život
Obsah predmetu:
Náboženská výchova – evanjelická prvého stupňa základných škôl má po obsahovej stránke
ponúknuť základný prehľad kresťanského učenia vychádzajúceho z Božieho slova – Biblie.
1. ročník
1. TC Človek a spoločenstvo - Ja a môj svet
- Miesto, kde mám svoj priestor, kde sa cítim bezpečne
- Význam rodiny a blízkych ľudí ako Božieho daru
2. TC Boh a Jeho stvorenie – Boží svet
- Odkiaľ sa vzal tento svet – príbeh stvorenia
- Neposlušnosť voči Pánu Bohu prináša trest
3. TC Záchranca pre svet
- Pán Boh pripravil záchranu – príbeh Vianoc
- Pán Ježiš Kristus je Boží Syn, robí divy, má moc nad prírodou
- O Božom kráľovstve rozpráva Pán Ježiš podobenstvá, aby sme lepšie rozumeli
- Obeť na kríži prináša záchranu a večný život pre všetkých veriacichľ
Ľudí
- Smrťou na kríži sa všetko nekončí, vzkriesenie Pána Ježiša nám dáva nádej na večný život
- Prísľub Pána Ježiša, že ide k Otcovi pripraviť nám miesto je radostnou správou
4. TC Som Božie dieťa
- Duch Svätý prichádza na Letnice a mení učeníkov na apoštolov
- Spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista sa nazýva cirkvou
2. ročník
1. TC Kniha života
- Biblia, ako výnimočná kniha a jej dôležitosť pre kresťanov
- Základné rozdelenie Biblie a jej knihy
2. TC Vzťah medzi Pánom Bohom a človekom
- Biblické príbehy Starej zmluvy od Kaina a Ábela až po Józuu a obsadenie Kanaánu
- Vzťah biblických postáv k Pánu Bohu a ich viera a poslušnosť
3. TC Doba sudcov
- Príbehy biblických postáv sudcov a Rút
- Spoliehanie sa na Božiu moc v živote
4. TC Doba kráľov
- Príbehy izraelských kráľov a ich vzťah k Pánu Bohu
- Poukázanie na poslušnosť Božiemu slovu
5. TC Proroci
- Život Božích služobníkov a ich poslanie
- Božia pomoc a ochrana aj v najťažších chvíľach života
6. TC Prorok ohlasuje príchod Mesiáša
- Ján Krstiteľ - prorok Novej zmluvy, ktorý ohlasuje príchod Mesiáša
- Pokrstenie Pán Ježiša a božie svedectvo o svojom Synovi
3. ročník
1. TC V Koho verím
- Znenie a rozdelenie Všeobecnej viery kresťanskej
- Obsah a význam jednotlivých článkov Všeobecnej viery kresťanskej
2. TC Boh nám dáva svoje Slovo
- Oboznámenie sa s Bibliou ako Božím slovom
- Naučiť sa orientovať v Biblii
3. TC Dekalóg
- Cez Mojžiša dostávame pravidlá pre život – 10 Božích prikázaní
- Rozdelenie a význam Božích prikázaní
4. TC Pane, nauč nás modliť sa!
- modlitba ako komunikačný prostriedok s Pánom Bohom
- Rozdelenie a význam prosieb modlitby Otčenáš
4. ročník
1. TC Ježišovo verejné pôsobenie
- Pán Ježiš ovláda božie slovo a ním pozýva k nasledovaniu
- Pán Ježiš oslovuje učeníkov a volá ich pracovať pre božie kráľovstvo
2. TC Pán Ježiš mení životy ľudí
- Biblické postavy Novej zmluvy a ich stretnutie s Pánom Ježišom
- Stretnutie s Pánom Ježišom znamená zmenu v živote človeka
3. TC Pán Ježiš vyučuje
- Pán Ježiš rozpráva príbehy zo života a vysvetľuje na nich Božie kráľovstvo
- Podobenstvá nás učia ako sa má správať kresťan
4. TC Pán Ježiš uzdravuje
- Pán Ježiš pomáha tým ,ktorí potrebujú a prijímajú Jeho pomoc
- Príbehy uzdravenia ľudí ukazujú na Ježišovu moc nad chorobou
5. TC Pán Ježiš robí divy
- Pán Ježiš tým, že robí divy ukazuje svoju moc nad prírodou a nad smrťou
6. TC Pán Ježiš hovorí o sebe
- Pán Ježiš chce poukázať na svoje poslanie pre nás
- Používa príklady zo života, aby nám priblížil kto je
7. TC Ježišovo dielo vykúpenia
- Príbeh Ježišovej obete na Golgote pre záchranu hriešnikov
- Ukrižovanie, smrť a vzkriesenie je dôkazom Ježišovej moci nad smrťou
8. TC Cirkev je miesto, kde patrím aj ja
- Cirkev a jej poslanie, priestor pre všetkých bez rozdielu
- Život prvých kresťanov a pôsobenie apoštolov
Vzdelávací štandard
Vo vyučovaní náboženskej výchovy / náboženstva je potrebné zadefinovať štandardy, ktoré
vychádzajú zo skutočnosti, že v tomto predmete chceme odovzdať konkrétne vedomosti. Zároveň
chceme učiť aj k správnym postojom v živote kresťana, vychádzajúcim z poznania Božieho slova,
osobného vzťahu k Pánu Bohu, k spoločenstvu ľudí a k svetu, v ktorom žije.
Dôležitú úlohu tu zohráva hodnotová orientácia žiakov a osvojenie si správnych postojov. Predmet
náboženská výchova má duchovný charakter a z toho vychádza aj jeho zameranie. Získavané
vedomosti a zručnosti sú dôležité pre praktický život. Pomáhajú pri správnej orientácii v súčasnosti,
pomáhajú pri humanizácii, vytváraní priaznivej klímy v škole a spoločnosti. Budujú vnútorný svet
žiakov a kladné charakterové vlastnosti.
Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova / náboženstvo vo svojej obsahovej časti zahŕňa
základné poznatky z tematického okruhu – základné učivo. Obsahový štandard teda vymedzuje
základné učivo z daného tematického celku v danom ročníku a rozsah učiva je záväzný. Výkonový
štandard je súhrn požiadaviek na vedomosti, zručnosti, ktoré si majú žiaci osvojiť z daného
tematického celku v danom ročníku, aj keď na rôznej úrovni. Vo svojej výkonovej časti ukazuje, čo si
má žiak osvojiť a má to byť vidieť nie len na vedomostiach, ale predovšetkým na jeho správaní.
Metódy a formy práce

Motivačné metódy: rozhovor, rozprávanie, demonštrácia, problém,

Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda,
pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž,

Aktivizujúce metódy: diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry,
kooperatívne učenie,

Fixačné metódy: opakovanie a precvičovanie,

Problémové metódy: heuristická metóda, projektová metóda,
Praktické aktivity. práca s knihou a textom, s internetom.
Organizačné formy
-
vyučovacia hodina
vychádzky
Učebné zdroje
Hlavným učebným zdrojom je učebnica Pramienok. Doplnkovým učebným materiálom sú pracovné
listy, obrazy pre katechézu a iný doplňujúci materiál.
Hodnotenie
Na hodine náboženskej výchovy žiakov nehodnotíme známkou, ak sa žiak aktívne zúčastňuje na
vyučovacom procese uvádzame namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- ECAV vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu 1. ročník
Tematický celok/ Téma
+ časová dotácia
1. Človek a spoločenstvo
Ja a môj svet
4 hod.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová téma
Môj domov
- vie vyjadriť, čo je to
domov a čo pre neho
znamená
- pozná rôzne domovy
ľudí
- uvedomuje si dôležitosť
domova
- vie byť vďačný Pánu Bohu
za domov
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Moja rodina
- vie definovať, čo je to
rodina
- vie vyjadriť rodinné
vzťahy
- pozná 4. Božie
prikázanie
- vie prejavovať úctu
k starším
- vie zhodnotiť čo poskytuje
rodina a spoločenstvo
- hovorí o rodine, vie oceniť
láskavé prostredie a sám sa
snaží ho vytvárať
- poznáva vlastnú úlohu
v svojej rodine
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
- chápe význam nebeského
domova pre jeho život
- túži bližšie poznávať Božie
kráľovstvo
- naše správanie voči ľuďom
je dôležité pre večnosť.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Nebeský domov
- vie rozlíšiť pozemský
– Podobenstvo o boháčovi a nebeský domov;
a Lazarovi
- pozná Ježišovo pozvanie
do Božieho kráľovstva
uvedomuje si, že život na
zemi úzko súvisí so
životom v nebi
2. Boh a Jeho stvorenie
Boží svet
5h
Boh, Stvoriteľ
- pozná príbeh stvorenia
– Pán, ktorý stvoril všetko - vie, kto je Stvoriteľ
- pozná 1. Božie
prikázanie
.
- cíti obdiv nad úžasným
Stvoriteľským dielom
- vie ďakovať za stvorenie
- túži spoznávať krásu
a dokonalosť Božieho
stvorenia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pán Boh sa o nás stará
- vie, ako sa Pán Boh
postaral o človeka v raji
a ako sa stará o ľudí dnes
- vie sa poďakovať za
starostlivosť v modlitbe
- vie pochopiť význam Božej
lásky a starostlivosti pre
človeka
- túži byť vďačný za všetko,
čo má ; ochrana všetkého
stvorenia, starostlivosť
o prírodu a okolie
Ochrana života a
zdravia
Človek - Božie dielo
Adam a Eva v raji
- vie, že človek bol
stvorený
z Božej lásky
- pozná úlohu, ktorú dal
Boh človeku
- uvedomuje si, že je Božím
stvorením
- Chápe význam manželstva
a rodiny
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Hriech a Boží trest –
neposlušnosť
- pozná pôvod hriechu
- vie slovne vyjadriť
rozdiel medzi dobrom
a zlom na konkrétnych
príkladoch
- oceňuje dobro
- vie konať dobro
- odmieta zlo
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pán Ježiš prichádza
- Vianoce
- pozná príbeh
o narodení Pána Ježiša
- vie, že Pán Ježiš je Boží
Syn
- vie o betlehemských
pastieroch ako sa
dozvedeli o narodení
Pána Ježiša
- chápe potrebu narodenia
Regionálna výchova
Pána Ježiša
a tradičná ľudová
- uvedomuje si význam
kultúra
Vianoc
- uvedomuje si, že Pán Boh
Multikultúrna
sa prihovára všetkým ľuďom
výchova
bez rozdielu postavenia
Traja mudrci
- spoznáva príbeh
navštívenia Pána Ježiša
mudrcmi z východu
- vie, aké dary mu
priniesli a ako našli cestu
k nemu
- uvedomuje si, že Pán Ježiš
je niekto veľmi vzácny
- chápe, prečo podnikli
mudrci takú dlhú cestu
- rozumie, že Pán Ježiš
a Jeho ponuka odpustenia
a milosti je tu pre všetkých
ľudí z ktoréhokoľvek národa
Dvanásťročný Ježiš v
chráme
- dieťa sa z tohto príbehu
naučí, kedy a prečo šiel
Pán Ježiš prvý raz do
Jeruzalemského chrámu
a ako ho rodičia hľadali a
našli v chráme
- uvedomuje si význam
chrámu pre Pána Ježiša aj
pre svoj vlastný život
- uvedomuje si dôležitosť
poslušnosti voči rodičom
- vie, ako teba prejaviť
poslušnosť a lásku k
rodičom
3. Záchranca pre svet
16 h
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pán Ježiš a Jeho moc
- dieťa spozná príbeh
Bohaté lovenie rýb – L 5,1- o bohatom love rýb
11
- naučí sa, že Pán Ježiš je
mocný Pán – Pán, ktorý
vládne i nad prírodou
- Ježiš si však pre službu
povoláva rybárov,
ktorým dáva úlohu –
privádzať k Nemu ľudí
Ježiš a učeníci
- dieťa vie, prečo je Pán Ježiš
mocný
- chce byť poslušné ako
Peter a počúvať na Jeho
slovo
- vie, prečo sa rybárov
zmocnil strach a rešpekt
- dieťa chce tiež nasledovať
Pána Ježiša
Enviromentálna
výchova
Dopravná výchova
- žiak sa dozvie základy
o Ježišových učeníkoch,
o ich vyvolení - povolaní;
- vie o čom Pán Ježiš učil
svojich učeníkov
primerane veku dieťaťa
- túži sa stať tiež učeníkom
Pána Ježiša a učiť sa od
Neho
- chápe veľkosť Pána Ježiša
ako najlepšieho učiteľa
Ježišova moc nad
chorobou
Uzdravenie desiatich
malomocných
- vie, že Pán Ježiš je Boží
Syn
- vie, že Pán Ježiš z lásky
k človeku a pre vieru
vracia ľuďom zdravie
- pozná príbeh o 10-tich
malomocných
- uvedomuje si moc pána
Ježiša
- pozná Jeho lásku k človeku
- cíti smútok nad
nevďačnosťou uzdravených
- uvedomuje si aj našu
nevďačnosť voči Pánovi
Ježišovi
Ochrana života a
zdravia
Najlepší učiteľ
Podobenstvá:
O staviteľoch – Mt 7, 2427
O stratenej ovečke – L
15,1-7
- pozná Ježišove
podobenstvá
- vie vyrozprávať
podobenstvo
- vie vysvetliť
podobenstvo
- rozmýšľa nad
posolstvom podobenstiev
- chápe význam a súvislosti
v podobenstvách
- uvedomuje si, že Pán Ježiš
je najlepší učiteľ o Božom
kráľovstve
- túži poznať pravidlá
Božieho kráľovstva
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Posledná večera
- pozná príbeh
o poslednej večeri
- vie ako Pán Ježiš
ustanovil večeru Pánovu
- pozná spôsob, ako
prijímame večeru Pánovu
- chápe význam večere
Pánovej
- cíti smútok z rozlúčky
s Pánom Ježišom
- uvedomuje si, že Pán Ježiša
čaká niečo zlé
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- pozná príbeh
ukrižovania
- vie, prečo musel Pán
Ježiš zomrieť na kríži
- vie, čo znamená smrť
Pána Ježiša na kríži pre
kresťanov
- cíti vďačnosť za obeť Pána
Ježiša na kríži a túži po
odpustení
- uvedomuje si význam
ukrižovania Pána Ježiša ako
veľkého daru Božej milosti
pre všetkých ľudí
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pán Ježiš umiera na kríži
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Vstal z mŕtvych
– Vzkriesenie
- pozná príbeh
vzkriesenia
- vie, čo znamená
vzkriesenie pre veriaceho
človeka – nádej a radosť
pre veriaceho človeka
- cíti radosť zo vzkriesenia
Pána Ježiša
- žiak je vďačný za nádej
a dar večného života
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Odchádza k Otcovi
– Vstúpenie
- pozná príbeh vstúpenia
- vie, prečo musel Pán
Ježiš odísť k nebeskému
Otcovi
- pozná slová Pána Ježiša
na rozlúčku učeníkom
- cíti smútok z rozlúčky
- chápe význam odchodu
Pána Ježiša do Božieho
kráľovstva
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prichádza Pomocník
- vie vyrozprávať príchod
Ducha Svätého na
Letnice vie, kto je
Pomocník – Duch Boží
- dieťa vie vymenovať a
pozná podoby Ducha
Svätého
- pozná význam slova
apoštol
- chápe súvislosti medzi
Božou Trojicou
- uvedomuje si dôležitosť
a dielo Ducha Svätého –
Jeho pomoc a silu, ktorou
obdarúva veriacich
- dieťa vie prosiť o pomoc
Ducha Svätého
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Boží dar viery – Saul
- vie, že viera je Boží dar
- vie rozdiely medzi
veriacim a neveriacim
človekom
- pozná príbeh Saula,
prenasledovateľa
kresťanov
- vie o zmene, ktorú
spôsobilo stretnutia
s Pánom Ježišom
- uvedomuje si dôležitosť
viery v živote človeka
- chápe potrebu viery
v živote človeka
- chápe význam stretnutia
Saula s Pánom Ježišom pre
jeho život
- túži sa stretnúť s Pánom
Ježišom
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Cirkev – spoločenstvo
veriacich
Evanjelický kostol
- žiak sa dozvie, ako
vznikla cirkev a čo
znamenajú slová „cirkev“
a „kresťan“
- vie, kto je to kresťan,
Božie dieťa
- dozvedá sa, že každý
pokrstený sa stáva jej
členom
- rozumie osloveniu –
„brat, sestra“
- dieťa túži byť členom cirkvi
- učí sa vnímať cirkev ako
spoločenstvo veriacich ľudí,
do ktorého patrí
- dokáže porozprávať
o svojom kostole
- uvedomuje si dôležitosť
kostola
Multikultúrna
výchova
4. Som Božie dieťa
6h
Môj krst a krstní rodičia
-vie, kedy sa človek stáva
Božím dieťaťom
- naučí sa kedy, koho a
prečo krstíme,
- prečo majú deti
krstných rodičov
- dieťa si uvedomuje
dôležitosť svojho pokrstenia
a prežíva vďačnosť za svoj
krst
- túži sa správať ako Božie
dieťa
- vie vyjadriť úctu
a vďačnosť rodičom
a krstným rodičom
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Modlitba
– rozhovor s Pánom
Bohom
- vie, čo je modlitba;
pozná vhodné oslovenia
v modlitbe, význam
vďaky a prosby a tiež
význam slovka amen
v modlitbe
- žiak sa učí prostredníctvom
modlitby komunikovať
s Pánom Bohom
- cez modlitbu si buduje
osobný, blízky vzťah k Pánu
Bohu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Opakovanie
2h
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- ECAV vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu 2. ročník
Tematický celok/
Téma
+ časová dotácia
Kniha života
2h
Biblia - Kniha kníh
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- vysvetliť žiakom, čo je to
Biblia
- Biblia ako kniha, cez ktorú
sa k nám prihovára Boh
- objasniť, odkiaľ pochádza
Biblia a prečo je Knihou kníh
- žiak vie, prečo je Biblia pre
nás dôležitá
- buduje si k nej pozitívny
vzťah
- vníma ju ako zdroj múdrosti
Multikultúrna
výchova
- žiak chápe rozdelenie Biblie
podľa doby vzniku
- rozumie jej rozdeleniu aj
prakticky
- je vedený k tomu, aby ho
Biblia ako výnimočná kniha
zaujala
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Stará a Nová zmluva - základne rozdelenie Biblie
/stručne objasniť o čom
tieto časti hovoria a ktorá
koľko kníh obsahuje/
- žiak sa naučí aj o delení
kníh na kapitoly a verše
Prierezová téma
Vzťah medzi Pánom
Bohom a človekom
14 h
Kain a Ábel
- pozná príbeh Kaina
a Ábela, vie definovať, čo
bolo na správaní Kaina zlé
- uvedomuje si potrebu
odpustenia, dieťa je vedené
k nesebeckým prejavom voči
súrodencom (prajnosť,
pomoc)
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Noách
- na príbehu Noácha
vysvetliť žiakom, aké je
dôležité poslúchať Boha
a dôverovať jeho sľubom
- poukázať na súdržnosť
rodiny ako dôležitý znak
rodiny
- žiak chápe potrebu dôvery
Bohu a jeho starostlivosť
- poslušnosť vedie
k záchrane seba i iných
- celá Noachova rodina
spolupracovala na záchrane
– súdržnosť a pomoc
Ochrana života
a zdravia
- pozná príbeh
o Abrahámovi, jeho viere
a poslušnosti
- vníma Abraháma ako
osobnosť viery, ktorú môže
nasledovať a ako vzor
poslušnosti a odovzdanosti
Povolanie Abraháma
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Zachránený Izák
- dieťa sa učí o tom, že Pán
Boh sa o nás stará v každej
situácii a nedovolí, aby sa
nám stalo niečo zlé, aj keď
prežívame ťažké chvíle
- na príbehu Izáka žiak
získava istotu Božej ochrany
-aj zlé môže Pán Boh obrátiť
na dobré
Ochrana života a
zdravia
Ézav a Jákob
-opísať súrodenecký vzťah
medzi Ézavom a Jákobom
- ich rozličné povahy a vzťah
rodičov k ich dvom synom
- žiak sa dozvie
o Jákobovom klamstve
a dôsledkoch tohto
klamstva
- chápe potrebu dobrých
vzťahov v rodine /súrodenci
navzájom a rodičia- deti/;
- vie, že každý člen rodiny by
sa mal snažiť prispieť
k dobrej atmosfére v rodine
- je vedený
k pravdovravnosti pred
ľuďmi a Pánom Bohom;
chápe, že klamstvo a podvod
zraňujú
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Jozef a jeho bratia
-žiak vie popísať vzťah
Jozefa s bratmi, ich
žiarlivosť a hnev kvôli
Jozefovým snom
- žiak spoznáva príbeh
o zrade a pomste
Jozefových bratov - Predaj
Jozefa do otroctva
- uvedomuje si potrebu
dobrých súrodeneckých
vzťahov
- možné následky zlých
vzťahov medzi súrodencami
- chápe potrebu odpustenia
v rodine
- dieťa odmieta pomstu ako
spôsob riešenia konfliktov
- učí sa rozoznávať dobro
a zlo
- vie, že Pán Boh je s ním aj
v ťažkej situácii a dáva mu
silu prekonať ju
Multukultúrna
výchova
Jozef v Egypte
- žiak sleduje životný príbeh
Jozefa počas jeho pobytu
v Egypte, ktorý zostáva
verný Bohu aj v postavení
otroka a neskôr
nespravodlivo odsúdeného
väzňa
- žiak sa dozvie o cestách
bratov do Egypta, o tom,
ako Jozef vystavil bratov
skúške charakteru
- pozná príbeh Jozefovho
stretnutia s otcom
- žiak sa učí trpezlivosti,
znášaniu krivdy a
predovšetkým dôvere v Pána
Boha
- vníma vieru ako spôsob
prekonávania prekážok
- dieťa sa učí vnímať
prekážky ako skúšky odvahy,
viery
- dieťa oceňuje dôležitosť
odpustenia v rodine a snaží
sa samo
prejavovať odpustenie
v škole, v rodine i prosiť
o odpustenie iných
- učí sa odmietnuť pomstu
ako súčasť svojho konania.
Multikultúrna
výchova
Narodenie Mojžiša
- žiak pozná okolnosti,
prostredie a situáciu, do
ktorej sa narodil Mojžiš
- vysvetlenie pojmu otrok
a jeho postavenie vo
vtedajšej dobe;
- žiak spoznáva situáciu,
v ktorej sa ocitli Izraelci
- pozná príčinu Mojžišovho
úteku
- dozvie sa o jeho stretnutí
s Cippórou a jej sestrami pri
studni
- dieťa si uvedomuje neľahkú
situáciu Izraelcov v Egypte
a vie ju popísať
- učí sa vcítiť do situácie,
v ktorej sa nachádzali
Izraelci
- buduje si dôveru v Pána
Boha, ktorý zostáva s tými,
ktorí sú pokorovaní
a pripravuje záchranu pre
nich
- uvedomuje si potrebu
blízkych ľudí
v ťažkých životných
situáciách a význam útočiska
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mojžišovo povolanie - pozná príbeh stretnutia pri
10 trestov
horiacom kríku
- strach Mojžiša pred
novým poslaním
- pozná príbeh o desiatich
pohromách, ktoré Pán
dopustil na Egypt
- žiak chápe, že Boh sa o nás
chce starať a vyzýva nás
k zodpovednosti a aktivite
- dáva nám silu a pomáha
nám
- odmieta prejavy pýchy
a učí sa byť pokorným
- vie popísať situáciu
v Egypte a vymenovať 10
pohrôm
Mediálna výchova
-
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
-
Červené more
Cesta po púšti
- žiak sa dozvie
o zázračnom prechode
Izraelcov cez Červené more
a ako to Pán Boh spôsobil
- je oboznámený
s putovaním Izraelcov po
púšti
- dozvie sa ako Boh rieši ich
problémy
- uvedomuje si dôležitosť
Božej ochrany a jeho vedenia
- chápe potrebu rešpektu
voči autorite
- žiak sa učí dôverovať Pánu
Bohu vo svojich
každodenných potrebách a
starostiach
- žiak chápe potrebu Božej
ochrany
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vydanie Desatora
- dieťa sa stručne
v základoch oboznámi
s príbehom odovzdania
Desatora na Sinaji Mojžišovi
- dieťa chápe potrebu
pravidiel pre náš život
- vie prerozprávať tento
príbeh
- vníma, že Pán Boh nás
skrze svoje pravidlá chce
chrániť pred zlom
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Józua
Jericho
- žiak začína sledovať príbeh
Mojžišovho nástupcu, ktorý
preberá plnú zodpovednosť
za izraelský ľud
- chápe slovká nástupca,
zodpovednosť
- pozná príbeh o dobytí
mesta Jericha a zázračnej
Božej pomoci
- dieťa spoznáva dôležitosť
autorít/nadriadených vo
svojom živote, buduje si
rešpekt a úctu najmä voči
rodičom, učiteľom, kňazom,
starším
- chápe odkiaľ autorita musí
čerpať silu
- na pozadí tohto príbehu sa
dieťa učí poslušnosti
a dôvere v Božie sľuby
Mediálna výchova
Samson
- žiak spoznáva príbeh
silného muža, ktorý
ochraňuje svoj ľud
- spoznáva, že ľahkovážnosť
a neposlušnosť vedie
k zlyhaniu a trestu
- žiak si uvedomuje, že sila
človeka pramení z Pána
Boha
- žiak si uvedomuje nutnosť
dôvery v Pána Boha a jeho
pomoc a milosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Samuel
- žiak spoznáva príbeh
o prosbe a vypočutí
modlitby Samuelovej mamy
Anny
- dieťa sa dozvie o tom, ako
Samuel slúžil v chráme
Bohu ako malý chlapec
- zamýšľa sa nad slovkom
„služba“ a „sľub“
- učí sa na príklade
Samuelovej mamy modliť sa
k Pánu Bohu a vytrvalo
prosiť
- žiak vie popísať, za akých
okolností sa Samuel narodil
- na Samuelovom príklade sa
učí vnímať potrebu ochotnej
služby a pomoci – aj
najmenší môžu slúžiť Pánu
Bohu
- vie, ako vyjadrujeme úctu
k starším (kňaz Éli)
- vie, čo znamená dodržať
sľub
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- dieťa spoznáva postavu
Rút – Noeminej nevesty
a všíma si jej príkladnú
starostlivosť, ochotu
pomáhať
- dieťa vie, za akých
okolností Rút prejavuje svoju
vieru, ochotu a starostlivosť
- dieťa si uvedomuje aké je
potrebné pomáhať v rodine,
byť ochotný a nápomocný
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Doba sudcov
3h
Rút
Doba kráľov
7h
Saul
- dieťa pozná, kto bol prvý
kráľ v Izraeli a prečo Izraelci
chceli kráľa; prečo bol
vybraný Hospodinom práve
Saul a kto ho za kráľa
pomazal
- vie zhodnotiť, aké
vlastnosti má mať kráľ
- vie, prečo boli králi
pomazávaní a čo znamená
pojem „pomazanie“
- Pán Ježiš ako Kráľ kráľov
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Dávid a Goliáš
- žiak spoznáva obsah
príbehu o pomazaní Dávida
- nenápadný chlapec
prijíma dôležité poverenie
- dieťa sa dozvedá ako
nenápadný mladík Dávid
vychádza proti obrovi
Goliášovi a s odvahou a
vierou v Pána Boha poráža
Goliáša
- uvedomuje si, že vonkajší
výzor človeka nie je
rozhodujúci pre službu Pánu
Bohu
- Boh sa nepozerá na to, ako
vyzeráme, ale akí sme
- dieťa sa učí dôverovať Pánu
Bohu, prosiť o Jeho pomoc
- učí sa tiež odmietať zlo,
neveru a nespravodlivosť
a postaviť sa na stranu
dobra
- nerozhoduje veľkosť
postavy, ale viera, odvaha,
smelosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dávid sa zamiloval
- príbeh stretnutia Dávida
s Batšebou /veku
primerane/
- zaslepený láskou
- pozná príbeh –
podobenstvo o ovečke
chudobného, ktorý Nátan
porozpráva Dávidovi
- chápe jeho podstatu
a hlavnú myšlienku
- uvedomuje si potrebu
manželskej vernosti
- vie vyjadriť ako nevera
môže rozbiť rodinu
- učí sa byť vďačný za to, čo
má a nezávidieť, ak iní majú
viac
- odmieta lakomstvo,
sebectvo a krádež
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Šalamún
- príbeh Šalamúna, ktorý
prosí Hospodina o múdre
a chápavé srdce
- žiak sa dozvie z čoho bol
chrám postavený a ako
vyzeral
- prečo bolo dôležité pre
Izraelcov mať chrám
- viesť deti k uvedomovaniu
si priorít , čo je pre nás
v živote dôležité
- dieťa vie prosiť o múdrosť
v modlitbách
- chápe význam chrámu ako
miesta, kde sa stretávame
s Bohom a ľuďmi
- viesť deti k návšteve
chrámu a slušnému
správaniu sa v ňom
Mediálna výchova
Ester – kráľovná
- na príbehu kráľovnej Ester
dieťa spoznáva, prečo je
dôležité byť odvážnym vo
viere aj v ťažkých situáciách
- dieťa sa nehanbí prejaviť
svoju vieru
- uvedomuje si, že aj jeden
človek môže zachrániť veľa –
celý národ, keď sa dá do
služby Pánu Bohu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- žiak pozná príbeh
o Eliášovej odvahe a viere
v Božie sľuby na vrchu
Karmel
- pozná obsah príbehu
o Božej starostlivosti o
Eliáša /krkavce pri potoku
Kerít/
- dieťa sa učí, že skutočný
Boh je živý, mocný a koná
v prospech tých, ktorí sa
naňho spoliehajú
- Boh nás neopúšťa, ale stará
sa o nás
Enviromentálna
výchova
- chápe, aká je dôležitá
dôvera a poslušnosť Pánu
Bohu
- učí sa prijímať duchovné
- dozvedá sa o obdarovaní dary od Pána Boha, ale aj
Elizea dvojnásobkom Ducha slúžiť nimi a obdarovávať
druhých
Svätého
- dieťa vie, kto je to Eliáš, kto
- dieťa sa učí príbeh o
malomocnom Naamanovi, Elizeus
- aj malí môžu účinne slúžiť
ktorého zachráni malé
Pánu Bohu;
židovské dievča slúžiace
- dieťa sa učí dôverovať Bohu
uňho a poslušnosť
aj v otázke zdravia
Naamana voči Elizeovi
- citlivo vníma potreby
chorých a dokáže prosiť za
nich
Ochrana života a
zdravia
- pozná príbeh o úlohe
Jonáša, ktorou ho poveril
Hospodin
- zamýšľa sa nad
Jonášovým útekom
a návratom až po splnenie
jeho poslania
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Proroci
4 h
Eliáš
Eliáš a Elizeus
Elizeus a Naamán
Sýrsky
Jonáš
- dieťa spoznáva vzťah
medzi dvoma Božími
prorokmi
- uvedomuje si, že Boh má
pre každého človeka
poslanie na tejto zemi, a že
je nesprávne utekať pred
úlohami, ktoré nás čakajú
- význam zodpovednosti
Daniel v jame s levmi - žiak spoznáva príbeh
odvážneho Daniela
- dozvedá sa, prečo je
Daniel odsúdený na takýto
trest i to, čo tomu
predchádzalo
- dieťa vie stručne
prerozprávať príbeh
- vie, že je správne vyznávať
vieru v Pána Boha
a nehanbiť sa za ňu
- dieťa z príbehov získava
nádej a istotu, že Boh nad
nami stále bdie a ochraňuje
nás
Enviromentálna
výchova
Prorok ohlasuje
príchod Mesiáša
2h
Narodenie
Jána Krstiteľa
Hlas na púšti
- pozná príbeh narodenia
Jána Krstiteľa a súvislosť so
zasľúbením a splnenie
zasľúbenia
- pozná spôsob života
a úlohu - poslanie Jana
Krstiteľa
- chápe dôležitosť dôvery
k Bohu
- uvedomuje si Božiu veľkosť
a moc
- chápe potrebu pokánia
a odpustenia; význam
Jánovho krstu
Multikultúrna
výchova
Krst Ježiša
- dozvie sa, čo sa dialo pri
Ježišovom krste, ako a kde
ho Ján pokrstil
- uvedomuje si že Ježiš nie je
obyčajný človek
- prítomnosť Boha- Otca
a Ducha Svätého pri krste
Osobostný
a sociálny rozvoj
Opakovanie
1h
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- ECAV vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu 3. ročník
Tematický celok/ Téma
+ časová dotácia
Obsahový štandard
V Koho verím
7h
Výkonový štandard
Prierezová téma
1.článok VVK (Krédo)
- žiak sa zoznámi
s VVK/celé/
- žiak sa učí hlavne 1.
článok.
- vysvetliť žiakom pojem
viera na základe deťom
známeho biblického
príbehu /možno zopakovať
Abraháma/
- viesť deti k tomu, aby
prostredníctvom
stvorenstva objavovali
Pána Boha a boli vďační za
svet a ľudí okolo nás
- žiak vníma Boha ako
všemohúceho Otca,
Stvoriteľa neba i zeme
- žiak ovláda 1.čl. VVK
- žiak si uvedomuje potrebu
viery pre svoj život
- chápe, čo majú spoločné
všetci kresťania
- dieťa vie chrániť prírodu
a prechovávať úctu
k Stvoriteľovi.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
2.článok VVK – Pán
Ježiš
– zasľúbený prorokmi,
syn Jozefa a Márie, Syn
Boží, Pán
- predstaviť žiakom
2.článok, viesť ich
k postupnému osvojovaniu
- osobu Pána Ježiša
predstaviť aj v niektorých
prorockých
predpovediach; zdôrazniť
Ježišov božský pôvod
a zároveň vysvetliť žiakom,
kto boli Jeho rodičia,
zopakovať so žiakmi
príbeh narodenia
- žiak ovláda naspamäť
2.čl.VVK
- rozumie jeho obsahu
- žiak si uvedomuje, že Ježiš
je zároveň Božím synom
a zároveň sa narodil ako
malé dieťa v Betleheme
- pozná mená niektorých
prorokov a ich predpovede
o Ježišovi Kristovi ako
zasľúbenom Mesiášovi
Multikultúrna
výchova
2.článok VVK – Pán
Ježiš
– trpiaci, ukrižovaný a
vzkriesený
- priblížiť žiakom príbeh
utrpenia, smrti
a vzkriesenia Pána Ježiša
- poukázať na Spasiteľa,
ktorý za nás trpí, aby nás
zbavil hriechu
- poslušnosť Pána Ježiša
voči nebeskému Otcovi
a Jeho obetavá láska
k ľuďom
- predstaviť žiakom Pána
Ježiša ako víťaza nad
smrťou a hriechom
- žiak ovláda učivo o utrpení
, obeti a víťazstve Spasiteľa
nad smrťou
- uvedomuje si nesmiernu
milosť, ktorú v kríži môžeme
prijať
- dieťa túži po odpustení
hriechov
- učí sa čerpať nádej
a povzbudenie z Pánovho
vzkriesenia
Ochrana života a
zdravia
2.čl.VVK – Pán Ježiš
– ako vyvýšený Pán na
Božej pravici, náš
Ochranca a zároveň
Sudca.
- vysvetliť žiakom udalosti
Ježišovho vstúpenia na
nebo aj v súvislosti
s misijným príkazom
- zdôrazniť žiakom istotu
Ježišovej prítomnosti pri
nás prostredníctvom
prisľúbenia Radcu – Ducha
Svätého
- na základe Mt 25,31-45
vysvetliť žiakom podľa
akých kritérií bude Pán
Ježiš súdiť ľudí.
- žiak si uvedomuje, že
napriek fyzickej
neprítomnosti je Pán Ježiš
stále s nami a môžeme s ním
komunikovať
prostredníctvom našich
modlitieb
- dieťa chápe, že Pán Ježiš
posiela Pomocníka - Ducha
Svätého
- na základe učiva
o poslednom súde žiak vie,
aké správanie sa páči Bohu
a čo od nás očakáva.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
3.článok VVK
- Zoslanie Ducha
Svätého – Podoby /
Obrazy Ducha Sv.
- Pôsobenie Ducha Sv.
- predstaviť deťom príbeh
zoslania Ducha Svätého
(vietor, ohnivé jazyky,
holubica pri krste
Pánovom)
- povedať im prečo Pán
Ježiš posiela Ducha
Svätého
- vysvetliť, ako Duch Boží
môže meniť naše životy –
ovocie Ducha v nás –
láska, pokoj,... (G 5, 22-24)
- dieťa pozná príbeh zoslania
Ducha
- vie vymenovať prejavy
Ducha Svätého
- vie, že Duch Sv. je naším
Pomocníkom, Radcom,
Učiteľom, Tešiteľom
- dieťa si vytvára osobný
vzťah k Duchu Svätému
- učí sa prosiť Ducha Svätého
o dar viery a o pomoc
v ťažkých situáciách
Ochrana života a
zdravia
3.článok VVK
- predstaviť deťom cirkev
- Verím v cirkev –
ako spoločenstvo veriacich
spoločenstvo veriacich ľudí, do ktorej patrí každý
pokrstený
- vysvetliť, že v cirkvi je
každý človek vítaný
a môže tam slúžiť svojimi
darmi
- dieťa sa vníma ako súčasť
cirkvi – veľkej Božej rodiny
- dieťa pozná význam slova
kresťan
- uvedomuje si, že v cirkvi
môže slúžiť Pánu Bohu
i svojim bratom a sestrám
Mediálna výchova
3.čl. VVK Verím v :
-odpustenie hriechov
- v tela zmŕtvych
vzkriesenie
- život večný
/Uzdravenie
ochrnutého Mk 2;
Ježišovo vzkriesenie/
- odpustenie a pokoj v srdci
je prvoradé o čo máme vo
svojich modlitbách prosiť
- dieťa si uvedomuje, že
horšie ako choroba je hriech
v srdci človeka
- dieťa chápe a prijíma, že
Pán Ježiš nám dáva nádej
- napriek realite smrti každý,
kto verí v neho bude večne
žiť.
Ochrana života a
zdravia
- dieťa je oboznámené
s príbehom uzdravenia
ochrnutého človeka
- význam nielen telesného
ale v prvom rade
duchovného zdravia
- na príbehu Ježišovho
vzkriesenia zdôrazniť
myšlienku večného života
ako veľkú nádej pre
veriaceho človeka
2. Boh nám dáva svoje
Slovo
2h
Boh dáva človeku
návod na život -Biblia
- žiak si zopakuje učivo
predchádzajúceho roč.
o Biblii
- zdôrazniť že Biblia je
Božie slovo, ktoré nás
usmerňuje a chce nás viesť
tak, aby sme žili šťastný
život
- žiak chápe dôležitosť Biblie
pre život človeka a Boží
zámer s ňou
- je vedený ku dennému
čítaniu Biblie
Multikultúrna
výchova
Práca s Bibliou
- žiak sa učí vyhľadávať
dané biblické texty- výber
podľa uváženia
vyučujúceho
- praktické používanie
Biblie
- získať zručnosť a vedieť sa
orientovať v Biblii
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- vysvetliť žiakom, že
Mojžiš musel znova ísť pre
dosky zákona
- dosky boli obsahom
rovnaké ako tie prvé
- dôležitosť poznania Božej
vôle a poslušnosti v živote
jednotlivca i celého národa
- žiak sa dozvie o zákone
ktorý Boh dal Mojžišovi na
Sinaji
- žiak sa učí porozumieť
Božím prikázaniam
a naučí sa ich spamäti
- dozvie sa o rozdelení
prikázaní
- žiaci chápu Boží zámer so
zákonom a jeho dôležitosť
pre život
- chápe význam a potrebu
zákona ako návodu na
šťastný a kvalitný život
- naučiť deti 10 Božích
prikázaní a viesť ich k tomu,
aby pochopili ich základný
význam a dôležitosť pre svoj
život
Ochrana života a
zdravia
- chápe príčinu Božieho
hnevu
- učí sa rozoznávať
kedy človek porušuje prvé
a druhé prikázanie a aké to
má dôsledky pre jeho život.
- je vedené k úctivému
používaniu Božieho mena
Osobnostný
a sociálny rzvoj
Dekalóg
12 h
Nové dosky zákona
/ 5Mojžišova 10 /
Pravidlá pre život
1.a 2. Božie prikázanie - dieťa na základe
(Zlaté teľa – 2M 32
biblických príbehov
a Horiaci krík – 2M 3) o modle, ktorú si Izraelci
postavili počas Mojžišovej
neprítomnosti
a stretnutím Mojžiša
s Hospodinom – Jahvem
pri horiacom kríku si
zopakuje súvis príbehov
s 1. a 2. prikázaním.
3. a 4. Božie prikázanie
(12-ročný Ježiš
v chráme
– L 2,41-52)
- poukázať na nedeľu ako
deň sviatočného
odpočinku a na potrebu
poslušnosti a úcty voči
rodičom zopakovaním
príbehu o 12-ročnom
Ježišovi v chráme.
5. a 6. Božie prikázanie - zopakovať príbehy Kain
(Kain a Ábel)
a Ábel a Dávid a Batšeba
(Dávid a Batšeba)
- pri 5. prikázaní – viesť
deti k úcte ku každej forme
života, vyzdvihnúť ochranu
trpiacich a chorých;
- vysvetliť deťom, čo
všetko ich ohrozuje
(šikanovanie, závislosti,
nepozornosť, neopatrnosť)
- viesť deti k úcte k svojmu
telu, povzbudiť ich
k odmietnutiu, toho, čo ich
ohrozuje
7.prikázanie
– Ézav a Jákob
a
8.prikázanie
– Použiť niektorý
príbeh:
*Jákob klame svojho
otca Izáka
*Bratia klamú otcovi
Jákobovi o Jozefovej
smrti
*falošní svedkovia
svedčia proti Pánovi
Ježišovi na súde
- na odporúčaných
príbehoch deťom vysvetliť
tieto prikázania.
- zdôrazniť nesebecký
prístup k iným, vedieť sa
podeliť s tými, ktorí majú
nedostatok
- vedieť byť skromný
a netúžiť po veciach iných
- zdôrazniť
pravdovravnosť, poukázať
na následky klamstva
- viesť deti k návšteve
Služieb Božích, kde môžu
budovať a rozvíjať
spoločenstvo s Hospodinom
aj s inými veriacimi ľuďmi.
- usmerňovať deti k rešpektu
a poslušnosti k rodičom,
starým rodičom a učiteľom
a viesť ich ku konkrétnym
prejavom vďačnosti
a modlitbám za rodinu.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- dieťa si uvedomuje
dôležitosť ochrany zdravia
a zachovania života
- má pozitívny vzťah
k svojmu telu, učí sa
odmietnuť to, čo ho
ohrozuje, neubližuje
ostatným – sú mu cudzie
praktiky šikanovania
a zastáva sa slabších
- chápe význam manželskej
vernosti pre šťastný život v
rodine
Ochrana života a
zdravia
- dieťa si vie vážiť svoje
osobné veci, ale aj majetok
iného, nepoškodzuje ho,
správa sa s rešpektom
k cudzím veciam, požičané
vráti, neprivlastňuje si to, čo
mu nepatrí.
- učí sa hovoriť pravdu, aj
keď nie je vždy príjemná;
chápe význam
pravdovravnosti v každej
situácii života, napomáha
riešeniu konfliktov v triede
prostredníctvom
pravdovravnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
9. a 10. prikázanie
(Použiť tento alebo
ďalšie odporúčané
príbehy:
*Gechází - 2.Kráľ. 5,1529
*Nábotova vinica 1Kr
21,1-29
- na príbehu Elízeovho
sluhu Gecházího vysvetliť
deťom, že chamtivosť je
zlá a podvodom získané
bohatstvo neprináša trvalé
šťastie.
- viesť žiakov k správnemu
postoju k veciam
súkromným a spoločným.
- dieťa chápe, čo je to
chamtivosť a závisť
- učí sa odolávať pokušeniu
mať všetko, na čo si zmyslí
- má správny postoj
k majetku svojmu aj iných
a svedomito s ním nakladá
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Finančná
gramotnosť
Medený had
- pozná príbeh o reptaní
Izraelcov proti Mojžišovi,
o Božom hneve a treste
i o záchrane, ktorú posiela
Pán Boh prostredníctvom
medeného hada
- na základe príbehu je
vedené k poslušnosti Bohu
- chápe Boží hnev, ale
zároveň získava istotu Božej
záchrany;
- vie, že tak, ako medený
had bol záchranou pre
Izrael, tak Kristov kríž je
záchranou pre celý svet.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ježišov učeník sa rád
modlí
Modlitba Pánova
- vysvetliť žiakom Ježišov
postoj k modlitbe - kedy
a kde sa modlil
- zopakovať modlitbu,
ktorú nás naučil /Modlitba
Pánova/
- žiak si zopakuje Modlitbu
Pánovu ktorú sa naučil v 1.
ročníku
- chápe ju ako vzor
modlitieb ktorá v sebe
zahŕňa všetko základné,
o čo človek Boha žiada
- dozvie sa o rozdelení
tejto modlitby podľa
prosieb a čo konkrétne,
ktorá prosba znamená
- chápe dôležitosť modlitby
ako základného
komunikačného prostriedku
s Pánom Bohom a Pánom
Ježišom
- Žiak vie, kedy a akým
spôsobom sa môže modliť
- vie Modlitbu Pánovu
naspamäť,
vie vymenovať prosby tejto
modlitby podľa poradia
- učí sa viesť pravidelný
modlitebný život
- buduje si vzťah k Pánu
Bohu a Pánovi Ježišovi
Multikultúrna
výchova
1.prosba
Posväť sa meno tvoje!
(Božie meno je sväté
Horiaci krík- 2M 3, 1 –
15)
- žiak sa dozvie, aké Božie
mená sa spomínajú v Biblii
- je vedené k tomu, aby
tieto Božie mená
nepoužíval ľahkovážne, ale
s úctou a rešpektom
- pozná Božie mená a ich
význam
- vie ich vymenovať
- vie, v akých situáciách je
vhodné použiť Božie meno
a kedy nie
4. Pane, nauč nás
modliť sa !
11 h
Osobnostný
a sociálny rozvoj
2.prosba
Príď kráľovstvo Tvoje!
(Použiť niektoré
z týchto podobenstiev: Mt 13 *O horčičnom zrne
a o kvase
*O poklade a perle)
-žiak spoznáva hodnoty
Božieho kráľovstva (láska,
radosť, pokoj,...)
-dieťa sa učí, že kráľovstvo
Božie ku nám prichádza
prostredníctvom Ducha
Svätého, Božieho slova,
sviatostí, modlitieb
a cirkvi.
- žiak vie vymenovať
prostredníctvom koho
a čoho prichádza Božie
kráľovstvo k nám
- uvedomuje si vzácnosť
a rast Božieho kráľovstva
- dieťa túži po kráľovstve
Božom, chce prijímať jeho
hodnoty a šíriť ich ďalej.
Enviromentálna
výchova
3.prosba
Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi!
(Ježiš v Getsemane )
- pozná príbeh o Ježišovom
utrpení v Getsemane
- čo Pán Ježiš prežíval
a o čo prosil svojho
nebeského Otca
- viesť žiakov, aby pochopili,
že aj Ježiš prežíval strach
ako každý bežný človek, ale
napriek tomu bol pripravený
a ochotný poslúchnuť svojho
Otca a splniť svoje poslanie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
4.prosba
Chlieb náš každodenný
daj nám dnes!
(Nasýtenie zástupov –
J 6,1-15)
- pozná príbeh o nasýtení
mnohopočetného zástupu
Pánom Ježišom
- zdôrazniť potrebu
pokrmu a to, že nie je
samozrejmosťou
- učí sa ďakovať za jedlo
i ostatné potrebné veci
nášho života
- vie si vážiť každodenné
bežné veci, ktoré potrebuje
pre život;
-má súcit s tými, ktorí
nemajú dostatok, vie sa
rozdeliť s inými;
- má záujem modliť sa za
iných, ktorí trpia hladom,
nedostatkom.
Enviromentálna
výchova
Mediálna výchova
5.prosba
- pozná príbeh o Zacheovi
Odpusť nám viny naše a jeho zmene po stretnutí
(Zacheus – L 19,1-10) s Ježišom
- učí sa, ako sa táto zmena
prejavila na správaní
a živote Zachea
- viesť žiakov k tomu, aby
pochopili že Ježiš mení životy
ľudí k lepšiemu
- kto v Ježiša naozaj verí,
chce byť lepší a snaží sa
o nápravu vo svojom živote
Ochrana života
azdravia
5. prosba
...ako aj my odpúšťame
vinníkom svojím!
(Nemilosrdný sluha
– Mt 18,21-35)
- na tomto príbehu
vysvetliť žiakom, aká
dôležitá je schopnosť
odpúšťať a túžba, aby nám
bolo odpustené
- dieťa si uvedomuje, že
nestačí len túžiť po
odpustení, ale treba vedieť
odpúšťať, aj keď to nie je
vždy ľahké.
- Pán Ježiš nám dáva silu
odpustiť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
6.prosba
I neuvoď nás do
pokušenia!
(Pokúšanie na púšti
– Mt 4,1-11)
-pozná príbeh pokúšania
a na púšti
- učí sa, akým spôsobom
diabol pokúšal Pána Ježiša
- uvedomuje si Ježišovu
poslušnosť voči Pánu Bohu
- chápe zmysel ovládania
Božieho slova pre svoj život
najmä vo chvíľach pokušenia
.
- vie poprosiť o silu a pomoc
v pokušeniach
Osobnostný
a sociálny rozvoj
7.prosba
Ale zbav nás zlého!
(Kúkoľ medzi pšenicou
– Mt 13,24 - 30)
- na podobenstve z Mt 13
poukázať na prítomnosť
zla vo svete,
v medziľudských vzťahoch
- poukázať na našu
povinnosť šíriť dobro,
pokoj, lásku a bojovať
s Božou pomocou proti
zlému
- zdôrazniť konečné
víťazstvo dobra
- Pán Ježiš – víťaz nad
zlom, smrťou, neprávosťou
- dieťa chce žiť dobrým
a spravodlivým životom,
vyvarovať sa zla vo svojom
myslení a konaní
- chráni dobro a odmieta zlo
aj vo svojom okolí
a vzťahoch
- vie pomenovať negatívne
javy vo svojom okolí,
premýšľa, akým spôsobom
sa postaviť voči zlu
Záver modlitby
Pánovej:
Lebo Tvoje je
kráľovstvo i moc i sláva
naveky . . .
- pri vysvetľovaní hodnôt
Božieho kráľovstva
zopakovať podobenstvá
o kráľovstve Božom (O
horčičnom zrne, O kvase,
O poklade a perle)
- dieťa si uvedomuje
dôležitosť Božieho
kráľovstva
- vie vymenovať niektoré
hodnoty kráľovstva Božieho
– chápe sa ako jeho súčasť
- podieľa sa na jeho tvorbe
a šírení vo svojom okolí
- vie, že skutočná sláva
a moc patrí Pánu Bohu
- vie, čo znamená slovko
„amen“
Opakovanie
1h
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- ECAV vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu 4. ročník
Tematický celok/ Téma
+ čas. dotácia
1. Ježišovo verejné
pôsobenie
2h
Pokúšanie na púšti
Povolanie učeníkov
J 1,35-51
Mt 10,1-6
Mk 1,14-19
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- dieťa si zopakuje učivo
predchádzajúcich
ročníkov – krst Pána
Ježiša
- pozná príbeh pokúšania
na púšti
- vie ako diabol pokúšal
Pána Ježiša
- žiak vie pomenovať
udalosti, ktoré predchádzali
začiatku verejného
vystúpenia Ježiša;
- uvedomuje si Ježišovu
poslušnosť voči Pánu Bohu
- chápe zmysel ovládania
Božieho slova pre svoj život
- dieťa sa oboznámi s
príbehmi povolania
učeníkov, kedy, kde a za
akých okolností ich Pán
Ježiš povolal
- žiak si zopakuje príbeh
o bohatom love rýb
- dozvie sa o rybárstve
ako o zdroji obživy v tej
dobe a čo znamenala
Ježišova výzva: „Učiním
vás rybármi ľudí!“
- vie vymenovať mená
učeníkov, situácie, v ktorých
ich Ježiš povoláva a prečo ich
povoláva
- uvedomuje si potrebu
nasledovania Pána Ježiša ako
prioritu a túži sa stať Jeho
nasledovníkom
- každý môže Bohu slúžiť
- vníma význam poslušnosti
voči Božiemu slovu a výzvu
nasledovania Spasiteľa vo
svojom živote
- na základe príbehu
vysvetliť deťom aké je zlé
byť závislý na bohatstve.
- bohatstvo nie je zlé, zlé
je však to keď sa ho
človek nevie vzdať, stáva
sa závislým na majetku
a všetko ostatné pre
neho nie je podstatné
- dieťa je vedené k tomu aby
si nevytváralo závislosť na
materiálnych hodnotách
- dieťa si uvedomuje že
bohatstvo nám prináša
skutočnú radosť len vtedy
keď ním vieme pomáhať
iným
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
2. Pán Ježiš mení
životy ľudí
3h
Bohatý mládenec
– L 18,18-30
Ochrana života
a zdravia
Dopravná výchova
Ježiš a Samaritánka
– J 4,1-42
- dieťa pozná príbeh
stretnutia Ježiša so
Samaritánkou
- vysvetliť žiakom prečo
sa Hebrejci nepriatelili so
Samaritánmi
- dôraz na zvestovanie
evanjelia, modlitbu
a misiu
- Pán Ježiš svojím
postojom rúca predsudky
a bariéry, ktoré si ľudia
voči sebe vytvárajú
- dieťa vie stručne
prerozprávať tento príbeh.
- dieťa túži po spáse
a Spasiteľovi, ktorý ponúka
večný život
- žiak vie o dôležitosti
svedectva a sám túži svedčiť
o láske, ktorú prináša Pán
Ježiš všetkým – aj tým,
ktorých iní považujú za
nepriateľov či nehodných
Jeho lásky
Zacheus
L 19,1-10
- dieťa pozná príbeh
o stretnutí colníka
Zachea s Pánom Ježišom
- dozvie sa prečo ľudia
nemali radi colníkov
a aké bolo ich postavenie
v tom čase
- zamýšľa sa nad
potrebou pokánia a
odpustenia
- uvedomuje si potrebu
poznať Ježiša a moc Jeho
odpustenia
- človek sa môže zmeniť, keď
stretne Ježiša
- táto vnútorná zmena sa
prejavuje v správaní človeka
- dieťa sa dozvie, že
súčasťou Ježišovho
verejného pôsobenia
bolo aj vyučovanie
prostredníctvom kázní
a podobenstiev
- žiak spoznáva pojem
„podobenstvo“
- žiak si zopakuje
niektoré predošlé
podobenstvá /1.ročník –
TC 5./
- žiak sa dozvie obsah
podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
- žiak si uvedomuje, že Pán
Ježiš je dobrý učiteľ
- vie primerane vysvetliť, čo
znamená slovo podobenstvo
- vie vymenovať niektoré
podobenstvá, o ktorých sa
učil v 1. ročníku a ich
posolstvo
- žiak vie zreprodukovať
samotné podobenstvo i jeho
hlavnú myšlienku
- uvedomuje si význam
Božieho slova, Jeho silu, ale
aj to, prečo ľudia rôznym
spôsobom reagujú na počuté
Božie slovo
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
3. Pán Ježiš vyučuje
8h
Podobenstvá
Podobenstvo o štvorakej
pôde
– Mt 13
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Podobenstvo o talentoch - žiak sa dozvie obsah
/hrivnách/
podobenstva a jeho
– L 19; Mt 25
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
- dieťa si uvedomuje, že
každý človek má nejaký dar –
schopnosť – talent
a zodpovednosť za jeho
rozvíjanie
- svojimi darmi máme
pomáhať iným – slúžiť Pánu
Bohu
- nezanedbávať svoje dary
Podobenstvo o 10
pannách – Mt 25
- žiak sa dozvie obsah
podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
- zdôrazniť pripravenosť
na vstup do kráľovstva
Božieho
- dieťa si uvedomuje
zodpovednosť za to, ako sa
správa
- učí sa pripravovať na
príchod Pánov a múdro sa
rozhodovať
Podobenstvo
O milosrdnom
Samaritánovi – L 10
- žiak sa dozvie obsah
podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
- dôraz na dobročinnosť,
súcit s trpiacimi
- dieťa si osvojuje ochotu
pomáhať každému človeku
bez ohľadu na rasovú,
národnostnú a náboženskú
príslušnosť
- vie aplikovať veku
primerane myšlienky tohto
podobenstva kolektíve
triedy, v okolí, kde sa
najčastejšie pohybuje.
- žiak sa dozvie obsah
podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
- dôraz na Božiu ochotu
odpustiť hriešnikovi
- žiak si vie uvedomiť, čo
hriechom stráca
- učí sa dôverovať Pánu Bohu
ako Otcovi nebeskému, ktorý
je ochotný odpúšťať na
základe úprimného vyznania
vín
- dieťa vie aplikovať
jednotlivé myšlienky
z podobenstva vo svojom
živote
Stratený syn – L 15
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
O farizejovi a publikánovi - žiak sa dozvie obsah
– L 18
podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
Podobenstvo o zlých
vinohradníkoch
– Mk 12
- dieťa vie, že sa má modliť
pravdivo a vie že, pred
Pánom Bohom nemá zmysel
hrať sa na dôležitého
- učí sa pokore a odmieta
namyslenosť
- vie pomenovať situácie,
v ktorých zažilo prejavy
pýchy a tiež pozitívne
príklady pokorného
správania sa
- žiak sa dozvie obsah
podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom
živote
- dôraz na poslanie Pána
Ježiša ako Božieho Syna
- žiak si uvedomuje, že žije
v prostredí, v ktorom je Božie
slovo často odmietané,
dokonca mnohí ním pohŕdajú
- rozumie, príčine Ježišovho
príchodu a Jeho obeti na kríži
Uzdravenie stotníkovho
sluhu
– L 7,1-10
- žiak sa dozvie príbeh
o uzdravení
- vie, kto to bol stotník
- dôraz na dôležitosť
viery v Pána Ježiša
a v jeho moc
- dieťa je inšpirované
stotníkovou silou viery
a starostlivosťou o svojho
sluhu; snaží sa ho v tomto
napodobňovať vo svojom
živote
- ten, kto verí v Ježiša Krista,
nebude zahanbený
Uzdravenie slepého pri
Jerichu
Mk 10, 46-52
Uzdravenie slepca
v Betsaide Mk 8,22 - 26
- žiak pozná príbeh
uzdravenia
- dôraz na vieru, vrúcnosť
slepcových prosieb a aj
oslavu a vďačnosť voči
Pánu Bohu za prejavené
milosrdenstvo.
- žiak si uvedomuje, že od
Pána Ježiša netreba očakávať
iba materiálnu pomoc, On
najlepšie vie, čo potrebujeme
Uzdravenie
hluchonemého
– Mk 7,31-37
-dieťa pozná príbeh
uzdravenia
hluchonemého človeka
- dôraz na slovko
Effatha! - len keď človek
otvorí svoje srdce pre
Ježiša, On ho môže
uzdraviť a naplniť svojimi
darmi
- dieťa si na základe tohto
príbehu uvedomuje
zodpovednosť za ľudí, ktorí
Ježiša nepoznajú, prosí za
nich v modlitbách a túži ich
privádzať k Nemu
- dieťa vie poďakovať za
všetko, čo prijíma od Pána
Boha a oslavovať ho
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
5. Pán Ježiš
uzdravuje
6h
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Uzdravenie porazeného
– Mt 9
- pozná príbeh
uzdravenia porazeného
- vie, ako sa porazený
dostal k Pánu Ježišovi
a prečo ho uzdravil
Uzdravenie malomocného - vie, že Pán Ježiš je Boží
– Mk 1,40-45
Syn
- vie, že Pán Ježiš z lásky
k človeku a pre vieru
vracia ľuďom zdravie
- pozná príbeh
malomocnom človeku
- uvedomuje si ťažkú situáciu
chorého človeka
- chápe priateľov a ich veľkú
snahu pomôcť chorému
- túži pomáhať druhým
- uvedomuje si moc Pána
Ježiša
- pozná Jeho lásku k človeku
- spolucíti s chorými ľuďmi
a učí sa vnímať ich potreby
- je ochotné pomáhať
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
6. Pán Ježiš robí divy
2h
Svadba v Káne Galilejskej - žiak spoznáva prvý
– J 2,1-12
z Ježišových divov, ktorý
sa odohráva na svadbe,
kde premieňa vodu na
víno
- predstaviť Pána Ježiša,
ktorý sa raduje spolu
s inými a je pripravený
pomôcť aj
v nepredvídateľných
situáciách.
- dieťa sa učí dôverovať Božej
moci a Jeho slovu
- vie, aká je dôležitá
poslušnosť a konanie podľa
Božích predstáv
- radosť je súčasťou
kresťanského života a nie je
v protiklade so zbožnosťou.
Vzkriesenie Jairovej dcéry -dieťa sa dozvie o Jairovi,
– Mk 5,21-43
ktorý bol predstaveným
synagógy a vníma jeho
bolesť nad stratou dcéry.
- modlitba ako súčasť
kresťanského života
- príbeh má dieťa inšpirovať
k tomu, aby prichádzalo vo
svojich problémoch k Bohu
vo svojich modlitbách, lebo
On dokáže urobiť viac ako
prosíme.
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
7. Pán Ježiš hovorí
o sebe
2h
Pán Ježiš je dobrý pastier - na základe tohto biblic.
– J 10
odseku vysvetliť deťom
úlohu pastiera a v čom je
mu Pán Ježiš podobný
- Pán Ježiš sa o nás stará
a vedie tak, ako pastier
vedie svoje ovečky
- žiak si uvedomuje, že Ježiš
sa o nás chce láskavo starať
a viesť nás životom, chrániť
nás od všetkého zlého
- žiak je vedený
k nasledovaniu a poslušnosti
voči Pánovi – nášmu
Pastierovi.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ježiš – vínny kmeň
– J 15
- na základe biblického
textu vysvetliť deťom,
aké dôležité je byť
neustále spojený so
Spasiteľom, tak ako
ratolesti viniča sú
spojené s kmeňom,
z ktorého čerpajú silu a
živiny
- žiak vie naspamäť biblický
citát – pozná jeho význam
a vie ho vysvetliť vlastnými
slovami
- učí sa neustále čerpať silu
a vieru z Božieho slova,
modlitieb
- zoznámiť žiaka
s príbehom Poslednej
Večere
- vysvetliť im, prečo Pán
Ježiš svätil paschu a čo
pre Židov znamenala
- zdôrazniť Ježišove slová
o ustanovení Večere
Pánovej
- dieťa vie, čo je to pascha,
chápe jej význam pre Židov
- žiak si uvedomuje význam
tejto sviatosti v živote
kresťana – najmä odpustenie
a zmierenie
- dieťa túži po odpustení a vie
odpúšťať iným
- dieťa sa stáva tvorcom
pokoja
- žiak pozná príbeh
Ježišovho zápasu
v Getsemanskej záhrade,
utrpenie a strach, ktorý
prežíva, ale zároveň aj
odhodlanosť
a poslušnosť splniť to, čo
od neho Otec očakáva.
- žiak rozumie prečo Ježiš cíti
bolesť a uvedomuje si
význam a vážnosť toho čo
Pán Ježiš musel podstúpiť pre
záchranu hriešneho človeka
- váži si to, čo Pán Ježiš pre
nás urobil
Enviromentálna
výchova
7. Ježišovo dielo
vykúpenia
4h
Posledná večera
Ježiš v Getsemane
Multikultúrna
výchova
Multikultúrna
výchova
Ukrižovanie Ježiša
/Ježišova smrť/
Vzkriesenie
- príbeh, ktorý dieťa už
čiastočne pozná je
potrebné podrobnejšie
zopakovať
- dôraz na to čo znamená
smrť Pána Ježiša pre nás
kresťanov
- pozná príbeh
pochovania Ježiša
- hlavné postavy tohto
príbehu
- dozvie sa, prečo musel
byť jeho pohreb
vykonaný v rýchlosti
- dozvie sa o sabate ako
sviatočnom dni, prečo sa
svätil a akým spôsobom
bol svätený
- uvedomuje si význam
ukrižovania pre náš súčasný
aj večný život
- vníma priznanie
a oľutovanie svojich hriechov
ako dôležité a prijíma Božie
odpustenie a lásku do svojho
srdca
- na postave Jozefa
z Arimatie si žiak uvedomuje
význam blízkych a verných
priateľov, na ktorých sa vždy
môžeme spoľahnúť.
- dieťa je vedené
k spolucíteniu so smútiacimi,
vie prejaviť sústrasť, vie sa aj
v ťažkých situáciách obracať
s dôverou na Pána Boha
- pozná príbeh
vzkriesenia
- dozvie sa o ženách,
ktoré boli prvými
svedkyňami vzkriesenia
- dôraz na Ježišovu moc
nad smrťou a prísľub
večného života pre Jeho
nasledovníkov
-cíti radosť zo vzkriesenia
- uvedomuje si, čo to
znamená pre nás /dar
nového, večného života/
- vie, že smrť nemá posledné
slovo v živote veriaceho
človeka
- vníma nádej, ktorú prináša
Pán Ježiš svojím
zmŕtvychvstaním
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
8. Cirkev je miesto,
kde patrím aj ja
6h
Vstúpenie a Misijný príkaz - dieťa pozná príbeh
o vstúpení a zoslaní
Ducha Svätého /iba
zopakovať z 3. ročníka/
- dôraz na misijný príkaz,
ktorý vyjadruje Ježišovu
túžbu, aby sa Jeho
evanjelium zvestovalo
všetkým a prinášalo
zmenu do sŕdc ľudí
- žiak sa naučí misijný príkaz
naspamäť
- vie ho nielen
reprodukovať, ale chápe
význam týchto Ježišových
slov
- dieťa túži po nasledovaní
Spasiteľa a je šíriteľom tejto
zvesti vo svojom okolí
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poriadok Služieb Božích
- stručne vysvetliť
žiakom, ako prebiehajú
Služby Božie v našich
chrámoch a čo je ich
stredobodom
- žiak sa túži zúčastňovať
Služieb Božích (detská
besiedka, detské Sl. Božie)
a aktívne sa zapájať do ich
priebehu (pieseň, modlitba,
čítanie textu z Biblie)
- žiak vie, čo znamená
slovo diakon / diakonia
- pozná príbeh
o Štefanovi, o jeho
smelom vyznávaní viery
i dôvody prečo zomiera
- dieťa si uvedomuje potrebu
služby núdznym a je vedené
k dobrote a ochotnej pomoci
biednym
- učí sa odvážne vyznávať
svoju vieru a nehanbiť sa za
ňu.
- vie, kto to bol Filip
a aké bolo jeho posolstvo
pre eunucha
- vie, za akým účelom
prišiel tento muž do
Jeruzalema
a z knihy ktorého
proroka si čítal
- pripomienka na náš krst
a zopakovanie čo pre nás
znamená
- dieťa chce spoznávať Božie
slovo a jeho moc vo svojom
živote
- rozumie dôležitosti
zvestovania evanjelia
- uvedomuje si význam krstu
pre život kresťana
Saulovo obrátenie k Bohu - spoznáva biblický
príbeh o Saulovi –
prenasledovateľovi
kresťanov
- vie porozprávať
o zmene, ktorú spôsobilo
stretnutie Saula s Pánom
Ježišom
- dieťa si uvedomuje moc
i milosť Božiu, ktorá zmenila
jedného z najväčších
prenasledovateľa cirkvi na
Božieho hlásateľa evanjelia
o Božej láske
Diakon Štefan
– Sk 6
Apoštol Filip pokrstil
kráľovského dvorana
– Sk 8,26nn
Peter a Kornelius
– Sk 10
- žiak sa dozvie, kto to
bol Kornelius a vie ho
charakterizovať
- žiak spoznáva príbeh
Petrovho videnia a učí sa
porozumieť jeho postate
- chápe, že Pán Boh miluje
všetkých ľudí bez rozdielu
a bez ohľadu na národnosť,
rasu, spoločenské
postavenie, či iných „výhod“
- cíti vďačnosť za Kristovu
lásku a prijatie.
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
UMENIE A KULTÚRA
HUDOBNÁ VÝCHOVA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde sa na báze
hudobných činností žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na primárnom
stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených
predpokladov detí a ich sklonov k hravosti a spontánnosti.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných
hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno - výchovného procesu.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi.
Ciele učebného predmetu
Cieľom je prostredníctvom:
• poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej
piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť
rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
• poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových
piesni hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní, získať základy
národnej identity a vlastenectva,
• postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho
života.
Kognitívne ciele
• poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
• prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomosti, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a
využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
• prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
• zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s
pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na
mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených,
veku primeraných umeleckých diel,
• získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v
sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
• uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
• empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať
vlastné názory a postoje,
• bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
• získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať
vlastnú prácu i skupinové projekty,
• chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
• na základe získaných zručností žiaci dôkazu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v
individuálnych alebo skupinových projektoch,
• dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
•
•
•
•
•
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
rozvíjal citový svet žiakov,
formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života,
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami,
tancom,
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce








skupinové,
projektové,
diferencované vyučovanie,
návšteva hudobných podujatí, besedy,
zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy,
dialóg a diskusia,
metódy hrania rolí.
špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná
a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno receptívna metóda, improvizácia.
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl
Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl
Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl
Zborník ľudových piesní
Odborná literatúra o hudbe, webové stránky
Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor detských hudobných
nástrojov, notový materiál, zrakové učebné pomôcky ako obrazy, nákresy s notovou osnovou,
didaktická technika: kazetový magnetofón, CD prehrávač, DVD prehrávač, tabuľa.
Hodnotenie predmetu
Žiak je v priebehu školského roka klasifikovaný v zmysle metodického pokynu pre hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl .
Žiak je hodnotený priebežne, je používané sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka slovnou formou.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania HUDOBNEJ VÝCHOVY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok +
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
čas. dotácia
Vokálno-intonačné Získať základné spevácke Vedieť čisto a so
Regionálna
činnosti
zručnosti a návyky.
správnym
výrazom
výchova
(20h)
Detské a ľudové piesne spievať primeraným
piesni a tradičná ľudová
čisto
a rytmicky
presne, zaspievať minimálne
kultúra
adekvátne nálade.
12 detských a ľudových
Poznať a správne realizovať piesní, hier so spevom.
hodnoty
nôT,
(štvrťová,
osminová + pomlčky).
Inštrumentálne
činnosti
(4h)
Hudobno-pohybové
činnosti
(4h)
Percepčné činnosti
(2h)
Hudobnodramatické činnosti
(3h)
Poznať jednoduché rytmické
nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou
detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne.
Vedieť
hrať
jednoduché rytmické
motívy pozostávajúce z
hodnôt
štvrťových,
osminových
nôt
a pomlčiek.
Vedieť
správne
chodiť Pohybom
správne
a pochodovať podľa hudby, reagovať na hudbu.
reagovať na zmeny tempa
a dynamiky.
Poznať krátke veku primerané Poznať minimálne 4
hudobné skladby a pohybom hudobné skladby a ich
reagovať naň.
autorov,
dokázať
vystihnúť
náladu
hudby.
Vytvárať vlastnú hudobnú
krajinu v danom tónovom Uskutočniť minimálne
priestore. Hudobné nástroje 1 hudobno-dramatické
chápať ako prostriedok na vystúpenie
vykreslenie prostredia, postáv
a nálad.
Osobný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania HUDOBNEJ VÝCHOVY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok + čas.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
dotácia
Vokálno-intonačné
Rozvíjať základné spevácke Vedieť
čisto
a
so Regionálna výchova
činnosti
zručnosti a návyky.
správnym
výrazom a tradičná
ľudová
(20 h)
Detské a ľudové piesne spievať primeraným
piesni kultúra
čisto
a rytmicky
presne, zaspievať minimálne 15
adekvátne nálade.
detských
a ľudových
Poznať a správne realizovať piesní, podľa taktovania Multikultúrna
hodnoty
nôt,
(štvrťová, učiteľa a hier so spevom.
výchova
osminová, polová + pomlčky).
.
Vedieť zaspievať dvojhlasný
kánon.
Podľa
fonogestiky
vedieť
zaspievať jednoduché durové
melódie.
Inštrumentálne
činnosti
(4 h)
Hudobno-pohybové
činnosti
(4 h)
Percepčné činnosti
(2 h)
Hudobno-dramatické
činnosti
(3 h)
Poznať jednoduché rytmické
nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou
detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne.
Vedieť hrať jednoduché
rytmické
motívy
pozostávajúce z hodnôt
štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek.,
použiť ich pri tvorbe
sprievodu k piesňam.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Vedieť
správne
chodiť Pohybom
správne
a pochodovať podľa hudby, reagovať na hudbu.
reagovať na zmeny tempa
a dynamiky. Taktovať v 2/4 a ¾
Ochrana
života
takte. Pohybom vyjadriť náladu
a zdravia
hudby
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznať krátke veku primerané
minimálne 6
hudobné skladby a verbalizovať Poznať
hudobných
skladieb a ich
hudobný zážitok, vedieť ho
autorov,
dokázať
vizualizovať a vyjadriť pohybom.
Mediálna výchova
Sluchom rozoznať kontrast vystihnúť náladu hudby.
v hudbe, predohru, medzihru,
dohru, ukončenú a neukončenú
melódiu, základné sláčikové
a dychové
nástroje,
klavír.
Verbalizovať svoj názor.
Vytvárať
vlastnú
hudobnú
krajinu
v danom
tónovom
priestore. Hudobné nástroje
chápať ako prostriedok na Uskutočniť minimálne 1
vykreslenie prostredia, postáv hudobno-dramatické
Tvorba
projektu
a nálad. Hudobné vyjadrenie vystúpenie
a prezentačné
kontrastu v príbehu. Vytvorenie
zručnosti
jednoduchého
príbehu
s integráciou
vokálnej
a nástrojovej
improvizácie.
Pripraviť
si
jednoduché
hudobno-dramatické
vystúpenie.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania HUDOBNEJ VÝCHOVY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok +
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
čas. dotácia
Vokálno-intonačné
Zvládnuť základy speváckeho
Vedieť čisto a so
Regionálna výchova
činnosti
dýchania, správne nasadenie
správnym výrazom
a tradičná ľudová
(20 h)
tónu, artikuláciu spoluhlások
zaspievať minimálne 15
kultúra
a koncoviek. Vedieť zaspievať
piesní, ktoré sú základom
dvojhlasný kánon a jednoduchý ovládania hudobného
Osobnostný
ostinátny dvojhlas. Poznať
materinského jazyka.
a sociálny rozvoj
a správne realizovať hodnoty
Intonovať podľa ruky
nôt vyskytujúcich sa v piesňach, diatonické durové
Multikultúrna
realizovať rytmické tvorenie.
postupy.
výchova
Dokázať určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní, vyvodiť
charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia
v priestore 1. – 8. (bez 7.
stupňa) a dolného 5. stupňa
podľa fonogestiky
a písmenkových nôt,
elementárne tvorenie v tomto
priestore.
Inštrumentálne
činnosti
(4 h)
Hudobno-pohybové
činnosti
(4 h)
Percepčné činnosti
(3 h)
Uvedomene rozlišovať rytmické
hodnoty a ich vzťahy v takte.
Vedieť tvoriť ostinátne
sprievody zodpovedajúce
charakteru piesní. Zdokonaľovať
sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch.
Vedieť zatancovať jednokročku,
dvojkročku, mazúrku, základný
polkový krok, zostaviť z krokov
jednoduchý tanec, rešpektujúc
formu piesne a kultivované
telesné pohyby. Dokázať
vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na
hudbu. Taktovať 2- a 3-dobý
takt.
Poznať kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť
a odlišnosť hudobných
myšlienok v hudobnej skladbe.
Dokázať verbalizovať, výtvarne
vyjadriť hudobné zážitky.
Vedieť zahrať jednoduché
sprievody k piesňam,
správne zvoleným
detským hudobným
nástrojom zdôrazniť
dôležité hudobné
myšlienky v počúvanej
skladbe.
Vedieť zatancovať
jednoduchý čardáš,
mazúrku.
Pohybom správne
reagovať na hudbu.
Podľa sluchu poznať
minimálne 6 hudobných
skladieb, dokázať
vystihnúť ich náladu
a odhaliť dominujúce
výrazové prostriedky.
Environemntálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Hudobno-dramatické
činnosti
(2 h)
Prežívaním modelových situácií
pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami.
Rešpektovať názory iných a stáť
si za svojimi riešeniami. Vedieť
transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti
a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobnodramatických etudách
a celkoch.
Realizovať minimálne 1
hudobno-dramatickú
etudu (celok).
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania HUDOBNEJ VÝCHOVY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok + čas.
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Vokálno-intonačné
činnosti
(20 h)
Inštrumentálne
činnosti
(4h)
Hudobno-pohybové
činnosti
(4h)
Ovládať základné hlasové
zručnosti: správne drţanie tela,
spevácke dýchanie, otváranie úst,
mäkké nasadenie tónu,
artikulácia, spev hlavovým
tónom. Piesne spievať intonačnorytmicky správne a precítene.
Podľa fonogestiky a
písmenkových nôt intonovať v
durovej diatonike + molový 5akord, tvoriť v tomto tónovom
priestore. Rozlišovať durové a
molové tóniny (trojzvuky,
stupnice, piesne). Vedieť
zaspievať dvojhlasný kánon a
jednoduchý dvojhlas. Poznať a
vedieť správne zaspievať piesne
aspoň z 3 oblastí Slovenska.
Poznať a správne realizovať
hodnoty nôt vyskytujúcich sa v
notových zápisoch. Bezpečne
ovládať čítanie nôt od h po d².
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody
zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry
na detských hudobných
nástrojoch. Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich tvorivé
využívanie.
Správne zaspievať 15
piesní, intonovať v durovej
diatonike.
Vedieť zatancovať valašský krok,
čardáš, mazúrku, valčík, polku,
zostaviť z krokov jednoduchý
tanec, rešpektujúc formu piesne a
kultivované telesné pohyby.
Dokázať vyjadriť obsah piesní a
skladieb pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na hudbu.
Taktovať 2- a 3- dobý takt.
Vedieť zatancovať
jednoduchý čardáš, pomalý
valčík. Pohybom správne
reagovať na hudbu.
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Vedieť zahrať jednoduché
sprievody k piesňam
správne zvoleným detským
hudobným nástrojom,
zdôrazniť dôležité hudobné
myšlienky v počúvanej
skladbe.
Environemntálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Percepčné činnosti
(3h)
Hudobno-dramatické
činnosti.
(2h)
Poznať kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť (variácie) a
odlišnosť hudobných myšlienok v
hudobnej skladbe. Expresívnu
reakciu na hudbu umocňovať
pohybom, vizualizáciou a
verbalizáciou. Podľa sluchu
rozoznať sláčikové, dychové
nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa
orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Podľa sluchu poznať
minimálne 6 hudobných
skladieb, dokázať vystihnúť
zámer skladateľa a odhaliť
výrazové prostriedky,
ktorými ich realizoval.
Prežívaním modelových situácií
Realizovať minimálne 1
pociťovať spojenie hudobnohudobno-dramatickú etudu
dramatického prejavu s reálnymi (celok).
životnými situáciami.
Rešpektovať názory iných a stáť
si za svojimi riešeniami. Vedieť
transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti a
skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobnodramatických etudách a celkoch.
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
ČLOVEK A SVET PRÁCE
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1 hodína týždenne / 33 hodín ročne
Charakteristika predmetu
Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie
žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k
vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v
ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých
podobách a širších súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým
sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhou k ostatným
predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je založený na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele učebného predmetu
Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme
charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:
 poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
 uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma,
v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
 bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
 rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
 rozvíjaniu osobnostných vlastností,
 uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
 vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
 zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
 rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
 rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
 rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smerujeme k:
 porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a
technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
 poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
 poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,
V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:









získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,
využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
naučeniu sa pracovať v tíme.
Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním pracovného vyučovania
Poznávacia
(kognitívna)
Rozvíjať
podnikateľské
myslenie.
Chápať potrebu
recyklácie
materiálov
a produktov
Osvojovať základné
pracovné zručnosti
a návyky z rôznych
pracovných oblastí
Organizovať
a plánovať prácu
s použitím
vhodných
nástrojov, náradí
a pomôcok pri práci
i v bežnom živote.
Uplatňovať
Vytvárať nové
autentické
postoje vo vzťahu
a objektívne
k práci človek,
poznanie.
technike
okolitého sveta
a životnému
prostrediu.
hápať potrebu Osvojiť potrebné
rešpektovať
poznatky a
enviromentálne
zručností významné
normy.
pre voľbu vlastného
profesijného
zamerania a pre
ďalšiu životnú a
Komunikačná
Interpersonálna
Intrapersonálna
Tvoriť, prijať
a spracovať
informácie.
Zodpovednosť za
kvalitu svojich
a spoločných
výsledkov práce.
Vyhľadávať
informácie.
Kooperovať
v skupine.
Pochopiť
prácu
a pracovnú
činnosť
ako
príležitosť
k sebarealizácii
a
k sebavzdelávaniu.
Viesť
k vytrvalosti
a zodpovednosti
pri
plnení zadaných úloh.
Formulovať svoj
názor
a argumentovať.
Tolerovať odlišnosti
jednotlivcov
a iných.
Realizovať
vlastné
nápady pri pracovných
činnostiach.
Diskutovať a viesť
diskusiu o postupe
práce.
Vynakladať úsilie na
dosiahnutie kvalitného
výsledku.
profesijnú
orientáciu,
Orientovať sa v
rôznych oboroch
ľudskej činnosti,
formách fyzickej
a duševnej práce
Vytvárať
primeranú
sebadôveru.
Metódy a formy práce
Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem vyučovania, ktoré
podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú žiaci
osvojovať z praktických činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi. venujúcim
sa tradičným remeslám a prostredníctvom vlastnej skúseností z bežného života. Pri vyučovaní sa bude
akceptovať tvorivý a originálny prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.
Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce.
Učebné zdroje

časopisy

internetové stránky

exkurzia

vychádzka

pracovné zošity
Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu vychádzame z platného metodického pokynu
základnej školy. Pracovné vyučovanie klasifikujeme slovne.
na hodnotenie žiakov
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania PRACOVNÉHO VYUČOVANIA v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok
+ časová dotácia
Tvorivé využitie
technických
materiálov
6h
Základy
konštruovania
8h
Starostlivosť o
životné prostredie
9h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poznávanie vlastnosti
materiálov:
-papier a kartón /strihanie,
lepenie, skladanie,
oblepovanie/
-textil /navliekanie nite do
ihly, robenie uzlíka, základné
stehy, zhotovenie výrobku
podľa strihu/
-drevo /skúmanie vlastností
drevín, kombinovanie drevín,
oddeľovanie, spájanie,
maľovanie/.
Rozoznať vlastnosti
materiálov porovnávaním,
triedením,
experimentovaním,
pracovať s nimi.
Vytvoriť jednoduchý
predmet riešením
problémovej úlohy
s uplatnením vlastnej
fantázie. Dodržiavať zásady
bezpečnej práce
s materiálom a pracovnými
nástrojmi, vytvárať
estetické prostredie. Vážiť
si hodnoty vytvorené
človekom a prírodou.
Vysvetliť základné symboly
pri technickom náčrte,
urobiť technický náčrt.
Rozlíšiť základné druhy
a hlavné znaky ľudských
obydlí, význam mostov,
konštruovať mosty,
navrhovať optimálne
modely z hľadiska
konštrukčného,
technologického
a estetického.
Rozlíšiť pojmy: elektrický
prúd, elektrický obvod,
zdroj, spotrebič, vodivé
a nevodivé materiály.
Zostaviť funkčné elektrické
obvody podľa návodu.
Zistiť technický stav
vlastného bicykla, urobiť
jednoduchú údržbu,
používať pravidlá bezpečnej
jazdy na bicykli.
Využívať kútik živej prírody
na pestovateľské činnosti,
pomenovať a poznať viac
druhov črepníkových
rastlín, regulovať
podmienky pre zakorenenie
-konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo
nás a ich význam pre
človeka, mosty, budovy...
-elektrický obvod, zdroje
elektrickej energie
/jednoduchý elektrický
obvod, zdroje elektrickej
energie, šetrenie elektrickou
energiou/
-technické komunikačné
prostriedky /telefón, fax, PC/
-technika v doprave
/doprava, dopravné
prostriedky, technické
vybavenie bicykla/
-črepníkové rastliny
a životné prostredie /
poznávanie, odborné
pomenovanie, ošetrovanie
a rozmnožovanie
črepníkových rastlín/
Prierezové
témy
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Finančná gramotnosť
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Enviromentálna
výchova
Stravovanie a
príprava jedál
6h
-poznávanie úžitkových
rastlín /zatriedenie do
pestovateľských skupín,
význam zeleniny pre zdravie
a výživu/
-pokusy a pozorovania
/význam vody, tepla a svetla
pre rastliny, klíčenie semien –
hrach-stonkové a koreňové
odrezky/
-pestovanie vonkajších
okrasných rastlín
/poznávanie – letničky,
dvojročné okrasné rastliny,
trvalky/
-rez a úprava kvetín do váz
/aranžovanie do váz, kytíc/
odrezkov, poznať spôsoby
rozmnožovania rastlín,
zasadiť ich do črepníka.
Poznať 10 druhov
úžitkových rastlín,
rozlišovať ich konzumné
časti a plody.
Spracovať vzorkovnicu
semien, poznať pestovanie
zeleniny z priamej sejby,
založiť jednoduché pokusy,
zaznamenávať objektívne
výsledky, pozorovania.
Poznať 5 druhov vonkajších
rastlín, zaradiť ich do
pestovateľských skupín,
pomenovať náradie.
Používať základné pravidlá
aranžovania a použitia
pomocného materiálu.
-technika v kuchyni
/význam/
-základné bezpečnostné
pravidlá v kuchyni pre deti
-výber, nákup a skladovanie
potravín /potraviny
rastlinného pôvodu,
živočíšneho, typické
potraviny v iných krajinách,
v supermarketoch, obalové
materiály a identifikačné
údaje pre spotrebiteľa,
príprava jednoduchého jedla,
príprava narodeninovej torty,
stolovanie/.
Pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie,
samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm, udržať
poriadok a čistotu
pracovných plôch,
dodržiava základy hygieny
a bezpečnosti práce, vie
poskytnúť pomoc pri
úrazoch v kuchyni.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
ANGLICKÝ JAZYK
1. ročník
2. ročník
3. ročník
3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne
4. ročník
3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen požiadavkou
zo strany rodičov či žiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si
žiada ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z možností, ako
túto požiadavku naplniť, je začať vyučovať anglický jazyk už v mladšom školskom veku a riadiť sa
heslom: „ Čím skôr, tým lepšie.“ Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na
celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Otvára žiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr, a tým rozvíja
aj tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.
Ciele učebného predmetu
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
že vedie žiakov k:
 získavaniu nových kompetencií
 opakovaniu si naučených vedomostí
 využívaniu vedomostí z iných predmetov
 hodnoteniu svojich pokrokov
 spolupráci vo dvojiciach alebo v skupinách
 socializácii detí
 využívaniu naučeného cudzieho jazyka
 učeniu sa samostatnosti pri učení
 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia
 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych
a kognitívnych schopností
 naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia
ako nástroja sebahodnotenia
 viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru
pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT
Kľúčové spôsobilosti



porozumieť počutému a písanému slovu
hovoriť a vedieť odpovedať na otázky
písať krátke listy, pozdravy, odkazy
Kompetencie spojené s myslením
 kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh
 kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru
 prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Kompetencie na učenie
 pozitívna motivácia,
 vhodné učebné pomôcky
 učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií,
 individuálne učenie sa,
 pripravovanie sa na celoživotné vzdelávanie.
Kompetencie na riešenie problémov
 viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia,
 viesť k využívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností,
 využívanie modelových situácií,
 hľadanie optimálneho riešenia využívaním tvorivého myslenia, kreativity,
 rozvíja kritické myslenie.
Komunikatívne kompetencie
 využíva diskusiu o probléme,
 vedie k využívaniu IKT na komunikáciu,
 samostatné i tímové prezentácie.
Sociálne kompetencie
 skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá,
 individuálny prístup k talentovaným žiakom (rozširujúce úlohy), k žiakom s poruchami učenia
(spolupráca so špeciálnym pedagógom),
 empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje,
 rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti,
 rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí,
 podpora pri zapájaní do súťaží.
Pracovné kompetencie
 zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom,
 zodpovednosť za seba i svoj tím,
 kontrola samostatných prác,
 autokontrola a kontrola spolužiaka.
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a výukových
materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.) Vyučovať v malej komunite s využitím
rôznych foriem práce.
Pomocou správne zvolených metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s radosťou
bez strachu a stresu, treba využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť,
treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť za pomoci všetkých zmyslov, treba
dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa v jazyku
osamostatniť.
Metódy práce
 výklad
 motivačné metódy rozhovoru






reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva
demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy
dramatizačné metódy
interaktívne metódy
heuristické metódy projektovej práce
problémová
Formy práce
 individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry
 práca vo dvojici
 frontálna výučba
 práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD a internetom
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
-
odborné publikácie k daným témam
webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka
materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícii
učebnica, pracovný zošit
metodická príručka
dvojjazyčné slovníky
obrázkové slovníky
multimediálne výukové CD ROM´s
obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.)
Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu vychádzame z platného metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy. Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme
komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka iba dobré veci. Snažíme
sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok vedomostí. Klasifikáciu môžeme obohatiť aj o slovného
hodnotenie, nasledovne:
1.
2.
3.
4.
Very good! / Veľmi dobré.
Good! / Dobré.
Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie.
Try harder you can do it! Usiluj sa viac.
Taktiež je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským vzdelávacím
programom.
Hodnotíme a klasifikujeme:
- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere)
- jazykové schopnosti
- manuálne zručnosti a ich využitie
- umelecké a psychomotorické schopnosti
- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania ANGLICKÉHO JAZYKA v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
okruh + čas.
dotácia
Rodina a
spoločnosť
23 h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Pozdravy, jednoduché
pokyny, oslovenie,
predstavenie sa,
opýtanie sa na meno
Porozumieť jednotlivým pokynom: sit
down, stand up, listen, look, open a tiež
nacvičiť úvod hodiny: Good morning,
children! – Good morning, Miss
Teacher/ Mrs. Teacher
Žiak sa vie pozdraviť, vie položiť otázku:
What is your name? a odpovedať na
ňu.
Žiak vie pomenovať predmety, ktoré sa
nachádzajú v škole, triede (rubber,
pencil, door, pen, book...) Dokáže
reagovať na otázku: What is this? It ´s ...
. Is it .... ? Yes/ No. – vie vyjadriť svoj
názor.
Žiak vie pomenovať veci a uviesť počet
alebo farbu, napr.: one book, blue pen,
... . Vie počítať do 20.
Žiak vie pomenovať členov rodiny
(mother/ Mum, father/ Dad, sister,
brother, grandma, grandpa, uncle,
aunt). Žiak vie používať privlastňovanie
– Mum`s book a skrátené tvary – She`s…
Žiak vie vymenovať niektoré povolania.
Žiak vie pomenovať hračky (train, car,
doll, ball...). Vie reagovať na otázku Is
this your ...? Vie použiť privlastňovacie
zámená my, your.
Žiak vie počítať do 20 a použiť dané
číslovky vo vetách.
Žiak vie pomenovať izby v dome a
nábytok, ktorý sa v izbách nachádza. Vie
použiť väzbu: There is/are, vie sa spýtať
na umiestnenie: Where is ...?, spýtať sa
a pri odpovedi použiť krátke odpovede:
Is she in the kitchen? Yes, she is. No, she
isn`t.
Žiak pozná jednoduché anglické
predložky a vie ich správne použiť vo
vete.
Veci okolo nás, ich
farba a počet
Dom a bývanie
Členovia rodiny,
vyjadrenie vzťahu k
rodinným
príslušníkom,
pomenovanie
povolaní
Hračky, vyjadrenie
vzťahu k hračkám
16 h
Číslovky
Izby a ich nábytok
Predložky
Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
9h
Časti tela
Žiak vie pomenovať základné časti tela.
Vie použiť väzbu This is, These are ... na
opis svojho tela.
Žiak vie spievať pieseň Head and
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Finančná
gramotnosť
Regionálna
výchova a
tradičná ľudová
kultúra
Ochrana života
a zdravia
Ochrana života a
Shoulders.
Človek a
príroda
6h
Voľný čas a
záľuby
Zvieratá a postoj k
nim
Žiak vie pomenovať niektoré zvieratká.
Vie uviesť kladný alebo záporný vzťah
k nim väzbou: I like/ I don´t like.
Žiak vie pomenovať predmety na pláži, v
parku, tvary, opísať kamaráta s
použitím prídavných mien a väzby I
have got/I`ve got. Vie vyjadriť postoj k
jednotlivým aktivitám (I like/ I don´t
like) a taktiež používať sloveso can v
spojitosti s aktivitami. Vie použiť väzbu
Let`s + sloveso.
Žiak vie pomenovať aktivity a činnosti,
ktoré dokáže alebo nedokáže
vykonávať.
Ochrana života
a zdravia.
Jedlo, vzťah k jedlu
Žiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť
k nemu vzťah väzbou: I like / I don´t like.
Vie reagovať na otázky Do you like ... ?
What do you like? Vie charakterizovať,
čo je zdravé a čo nie.
Ochrana života
a zdravia.
Multikultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
Oblečenie
Žiak vie pomenovať oblečenie (dress, T –
shirt, shoes, ...). Vie používať
privlastňovacie zámená his/her, my,
your.
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
Vianoce
Žiak vie spievať jednoduchú vianočnú
pieseň: We wish you a Merry
Christmas...
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova a
tradičná ľudová
kultúra
Športové aktivity,
schopnosti
25 h
Aktivity
Stravovanie,
nakupovanie a
služby
12 h
Obliekanie a
móda
6h
Multikultúrna
spoločnosť
2h
zdravia
Ochrana života
a zdravia.
Dopravná
výchova
Dopravná
výchova
Anglický jazyk 4.ročník
Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci štvrtého ročníka ZŠ dosiahnuť komunikačnú úroveň A1.1
+, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (referenčný rámec). Kompletnú
úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci po skončení piateho ročníka ZŠ. Označenie
úrovne A1 je používateľ základného jazyka.
Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca:
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie
konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže
klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o
veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v
komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (Spoločný európsky referenčný
rámec pre jazyky, 2006, s. 26).
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké spektrum
zručností, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a sú nevyhnutné pre
rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v
cudzom jazyku,
• sústrediť sa na prijímanie informácií,
• používať získané vedomosti a spôsobilosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakom konať s použitím konkrétnych jazykových
prostriedkov.
Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ :
• používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a
rozumie im,
• dokáže predstaviť seba a iných,
• dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,
• dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj
neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia
svojich osobných záujmov.
Jazyková kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1+:
• používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a
záujmov,
• má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,
• dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,
• dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu.
Sociolingválna kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže:
• nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,
•
pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1+ dokáže:
• spájať písmená,
• spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“.
Komunikačné jazykové činnosti a stratégie
Receptívne činnosti a stratégie
Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni vzdelávania
považuje za kľúčový.
Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako modely imituje
a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je východiskom
pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka
predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby.
Počúvanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:
• identifikovať známe slová,
• identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho osoby
a oblasti jeho záujmov,
• porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú
jeho osoby a oblasti jeho záujmov,
• porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine,
• porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať,
• porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy,
• porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je
hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi
podnetmi.
Čítanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:
• identifikovať hlásky,
• vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia,
• porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy,
• prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine,
• porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému,
• porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch, pohľadniciach.
Produktívne činnosti a stratégie
Ústny prejav – výkonový štandard
Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:
• pozdraviť sa,
• predstaviť sa,
• opýtať sa ľudí, ako sa majú,
• klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,
• odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,
napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch,
• porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi,
•
•
•
•
•
vyjadriť, čo má a čo nemá rád,
používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase,
porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka,
jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov,
dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy.
Písomný prejav – výkonový štandard
Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, slová,
neskôr krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii správny vzor.
Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:
• správne napísať všetky písmená abecedy,
• správne odpísať slová, krátke vety,
• napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia,
• napísať krátky pozdrav a pohľadnicu.
• Obsahový štandard
• Spôsobilosť č.1: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z ANGLICKÉHO JAZYKA v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Časová dotácia
M
H
2
Tematický celok -Téma
Obsahový štandard
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje – Úvodná hodina
Zoznamovanie sa v anglickom
jazyku, pridelovanie anglických
mien. Zoznamovacia hra.
Opakovanie abecedy. Zavedenie
zošitov – My English Dictionary;
Exercise book; Práca s My English
Dictionary
SZ: What is your name?My name
is... What is your nickname?
Alphabet a-z. Nice to meet you.
IX.
Výkonový štandard
Žiak vie
Pomôcky/
Poznámky
- Predstaviť sa na základe otázok učiteľa.
Kartičky abeceda;
- Predstaviť sa pod novou prezývkou.
pieseň Alphabet;
- Opýtať sa spolužiaka na jeho meno Internet
a prezývku.
- Viesť jednoduchý dialóg so spolužiakom
na predstavenie.
- Priradiť na základe posluchu písmeno
abecedy.
- Pomenovať písmeno abecedy v anglickom
jazyku
- Vyhláskovať svoje meno
- Vyplnenie zošitov My English Dictionary a
predviesť postupnosť práce s ním
- Vyplnenie zošita Exercise Book
Prierezové témy
OSR
MZV
PPZ
Rodina a spoločnosť
4
Osobné údaje – Predstavenie
a zopakovanie postáv z učebnice,
zameranie na správnu výslovnosť.
Slovesá činnosti, pantomíma;
cvičenia; didaktické hry
k činnostným slovesám;
opakovanie abecedy –
upevňovanie; Práca v pracovnom
zošite na utvrdzovanie
činnostných slovies;
- Pomenovať postavy z učebnice
- Správne označiť obrázky s činnostnými
slovesami na základe posluchu;
- Správne
pomenovať
činnostnými
slovesami, čo robia postavy na obrázku;
- Správne povedať, čo robia osoby
v prítomnom priebehovom čase;
- Pantomimicky stvárniť činnosť na základe
pokynov učiteľky
- Napísať, prečítať prebratú slovnú zásobu
Flashcards;
abeceda kartičky;
DVD; Učebnica;
Pracovný zošit;
OSR
PPZ
4
X.
1
SZ: Dan, Lily, Dad, um, Grandma,
Grandpa, Mr Goody, Mrs Goody,
Jon, Kate, Mr Jolly, Miss Silver,
Pirate Jack, Princess Bella, King
Tub, Biffo, The Bodkins, What are
you doing? What is he/she doing?
What are they doing? He’s
washing the steps. Are they
holding lights? Yes, they are. No,
they’re not. jump,sing, drink, eat,
walk, sit, open, play,read, write,
paint,draw,look,
Vzdelávanie a práca
Škola a jej zariadenie, Učebné
predmety – školské pravidlá,
abeceda – hláskovanie, čítanie
jednoduchých textov; priraďovanie
obrázkov k textom; dni v týždni;
SZ: put things away; put your
hand up; take turns, share with
others, walk not run; be polite; use
your iindoor voice; alphabet;
Monday Tuesday, Wednesday,
Thursday; Friday; Saturday;
Sunday; today; What’s day is
today? What’s date is today?
Today is Monday. Timetable,
lessons, subject, Slovak, Maths,
Geography, History, Science,
Music, Art, P.E. (physical
- Prečítať napodobením text na obrázku –
školské pravidlá;
- Prečítať a priradiť text k obrázkom –
školské pravidlá;
- Vyhláskovať svoju prezývku;
- Priradiť písmeno na základe posluchu,
napísať písmeno na základe posluchu;
- Prepísať správne školské pravidlá
- Vytvoriť jednoduchý plagát so školskými
pravidlami
- s pomocou reagovať na otázku: Aký je
dnes deň? Aký je dátum? – pomáhajú si
vytvoreným plagátom v triede;
- Vytvoriť si vlastný rozvrh hodín s pomocou
učiteľa v anglickom jazyku – dni
a vyučovacie hodiny
- pomenovať prebraté vyučovacie hodiny
Flashcards;
abeceda kartičky;
Kartičky
k školským
pravidlám a text;
Flashcards,
Učebnica,
pracovný zošit,
DVD
s.8-11 (PB)
OSR
PPZ
OZZ
MZV
8
education), R. E. (religious
- označiť a pomenovať veci v triede v rámci
education);ICT, opakovanie slovnej
prebratej slovnej zásoby
zásoby školských vecí pen, pencil,
- nahradiť slovo obrázkom – školské veci
chair...Is it a pencil? How are you? - Odpovedať na otázku Čo je to? To je
opakovanie Pozdravov
lavica.
- Sa opýtať Je to pero? V rámci hry, hádaj
na čo myslím;
- Napísať skrátenú formu výrazu it is not = it
isn’t; they’re` aren’t; he’s, she’s, it’s I’m`
- Odpovedať na otázku Ako sa máš?
Naučenými frázami;
Voľný čas a záľuby
Záľuby – Všetko okolo mňa ma
- Napísať, označiť, priradiť čísla od 0-20
zaujíma – opakovanie z tretieho
- Napísať, označiť, priradiť podľa pokynov
ročníka – dom, čísla 0-20;
písmená abecedy;
abeceda; vyjadrenie vlastníctva;
- Pomocou naučených vetných konštrukcií
čo viem robiť; počasie; predložky
a slovesa have got/has got vyjadriť ústne
on, in, under; Prostredníctvom
vlastníctvo;
didaktických hier, pracovných
- Predstaviť členov rodiny v rámci slovnej
listov, aktivít so zameraním na
zásoby z tretieho ročníka, pomocou frázy
písanie, čítanie s porozumením
This is my grandpa Lucy.
a rozprávanie s pomocou učiteľa
- Vyfarbiť, označiť, priradiť podľa pokynov
opakovanie gramatických javov
v rámci prebratej slovnej zásoby z tretieho
a slovnej zásoby. Príprava na
ročníka – oblasť farby, čísla, hračky,
Vstupný test.
zvieratá;
SZ: Numbers 0-20; bedroom,
- Priradiť k obrázkom predložky podľa
bathroom, kitchen, liviing room,
naučených vetných konštrukcií – They are
sairs, garden, He is; He’s, I’m,
in the jug.
Grandpa, Grandma, This is my
- Vyjadriť ústne a písomne sloveso „mať“
sister Lucy. What colour is the cat.
v tretej osobe a v zápore;
Pracovný zošit,
DVD; Učebnica;
Kartičky
s abecedou; s. 1223
OSR
PPZ
Finančná
gramotnosť
1
1
XI.
6
How many...? There are; There is;
I have got = I’ve got; I have got
a doll. Where are... They are in the
...alphabet; He\s got = He has got;
Have they got cakes? Can; can’t;
Can they walk?It is raining;
snowing; windy; reading Lily is
reading a book quietly.
Revision 1 – Vstupný test
Multikultúrna spoločnosť
Rodinné sviatky – Halloween –
pripomenutie a zopakovanie
sviatku Halloween – Halloweensky
test – Čo viem
o Halloweene?Opakovanie slovnej
zásoby.
Voľný čas a záľuby
Záľuby – Čo rád robím? Prítomný
priebehový čas (deťom
nevysvetľujeme, prostredníctvom
didaktických hier, aktivít,
pracovných listov si žiaci osvojujú
tento gramatický jav); Čítanie
s porozumením – texty pod
obrázkami; Dni v týždni –
opakovanie a upevňovanie učiva;
Pieseň – Dni v týždni;
SZ: clean, wash, watch, climb,
carry, ladder, lights, steps, watch
TV, make, gate, cook, drink, help
- Vyjadriť, čo zvieratá, ľudia vedia – nevedia
podľa naučených fráz – The boy can draw.
- Napísať, povedať podľa naučených fráz
aké je počasie;
- Napísať, povedať podľa naučených fráz, čo
práve robím a doplniť do vetných
konštrukcií s pomocou učiteľky;
- Porozprávať v rodnom jazyku o sviatku Internet;
Halloween
- Odpovedať na otázky v anglickom jazyku
s možnosťami výberu správnej odpovede
- Pomenovať, označiť, napísať symboly
Halloweenu.
- Priradiť text k obrázkom;
- Prečítať jednoduchý krátky text, ktorý bol
vopred nacvičený;
- Vytvoriť – napísať, povedať vetu podľa
vzoru so slov s využitím prítomného
priebehového času;
- Napísať, povedať, usporiadať dni v týždni;
- Zaspievať pieseň na dni v týždni;
- Povedať spamäti básničku;
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
MZV
MEV
OSR
PPZ
ENV
5
XII.
5
Vzdelávanie a práca
Škola a jej zariadenie opakovanie slovnej zásoby –
školské pomôcky a zariadenie,
didaktické hry; čítanie
s porozumením – jednoduché
texty s obrázkami; These; That;
Those; This;
SZ: swing, slide, rings, roundabout,
hands, dance, What are these?
What are those? Throw, hop, run,
skup, shout, square, circle, stone;
rubber, book, pencil case, ruler,
crayons, pen, pencil
Stravovanie
Stravovacie návyky, Mäso,
mäsové výrobky; Zelenina,
ovocie; Nápoje – Čo mám rád,
nemám rád, čo je zdravé
a nezdravé, triedenie jedla podľa
skupín – ovocie, zelenina, nápoje,
mäsové výrobky; Príprava oslavy
narodenín pre mamu; Písanie
jednoduchého príbehu podľa
obrázkov, spoločnými silami;
SZ: like, buy, football, basketball,
tenis, swimming, singing, clothes,
Do you like...? Yes, I do. No,
I don’t. He likes football. Orange
juice, sandwiches, apples, grapes,
- Priradiť správne obrázok k textu;
- Pomenovať obrázky prebratej slovnej
zásoby;
- Napísať a doplniť správne podľa vzoru
tvary These, This, That, Those;
- Odpovedať na otázku What are these?
What are those?
- Napísať a použiť slovesá v správnom tvare
na základe prebratého vzoru;
Flash cards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
- Napísať, povedať, čo mám rád, čo nemám
rád naučenými frázami – I like, I don’t like
- Vyjadriť slovne aj písomne, čo má – nemá
rada iná osoba, osoby, podľa naučeného
vzoru;
- Prečítať samostatne krátky text Mum’s
birthday present – potom, čo si ho
spoločne prečítame a naučíme sa;
- Prečítať samostatne krátke texty a na
základe pokynov vypracovať zadané úlohy
– predtým ich už viackrát precvičili;
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
OSR
PPZ
OZZ
MZV
bananas, cakes, crisps, make,
paint, write, paper, pencil, paints,
scissors, glue;
1
2
2
I.
5
REVISION 2 – opakovanie predchádzajúcich úloh
PROJECT 1 – Make flowers for
- Vytvoriť podľa návodu kvietky pre mamu
your Mum and Grandmum
alebo starú mamu;
- Napísať blahoželanie podľa nacvičeného
vzoru
- Napísať podľa vzoru krátky text o darčeku
pre mamku, starú mamu
- Prečítať ho pred ostatnými
Multikultúrna spoločnosť
Rodinné sviatky – Christmas –
- Porozprávať v rodnom jazyku o rozdieloch
Vianoce – Zopakovanie
v oslavovaní Vianoc u nás a v zahraničí;
z predchádzajúcich ročníkov –
- Zaspievať Vianočnú pesničku podľa výberu
symboly Vianoc, Porovnanie
- Priradiť obrázky k slovám, podľa slov
zvykov u nás a v anglicky
vyskladať jednoduché vety – naučené
hovoriacich krajinách; Vianočná
vetné konštrukcie;
pesnička podľa výberu; didaktické - Povedať, napísať slovnú zásobu k danej
hry na osvojenie novej slovnej
téme
zásoby;
- Napísať list Santa Clausovi;
SZ: Christmas, Christmas card,
wish, Santa Clause, Father
Christmas, turkey, chicken, fish,
christmas tree, elf,
Obliekanie a móda
Základné druhy oblečenia – Does
- Vyjadriť vetnú konštrukciu Does he/she
he/she/ like? Do they like..?
like? Do they like..?
Otázky čo na to, čo kto má a nemá - Napísať, povedať, priradiť, označiť slovo
Vzorový projekt;
Flashcards;
Učebnica;
OSR
PPZ
Internet,
flashcards;
DVD/CD,
OSR
PPZ
MZV
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
OSR
PPZ
ENV
5
rád – oblečenie, športové aktivity;
hračky, počasie (opakovanie
slovnej zásoby z 3. Ročníka +
rozšírenie o novú slovnú zásobu).
Čítanie a rozprávanie o tom, aké
šaty mám rád/a. What clothes do
you like? Aké oblečenie nosím,
v ktorom ročnom období;
SZ: jacket, dress, shirt, boots,
shoes, swimming, tenis, high
jump, long jump, basketball,
football, skirt, socks, T-shirt, coat,
gloves, shorts, sandals, trainers,
wear;glasses, thick
Voľný čas a záľuby
Záľuby – Môj denný program –
opakovanie pozdravov podľa časti
dňa; rozprávanie o tom, ako
trávime náš deň; určovanie času –
celé hodiny; Vo vesmíre – čítanie
príbehu; didaktické hry na
osvojovanie slovnej zásoby;
Pesnička – Get up; Opytovacie
zámená – What, Who, Where,
When – prostredníctvom
didaktickej hry a učebnice
ozrejmovanie použitia;
SZ: get up, swim, play the piano;
sleep; sea; parrot; morning; in the
morning; afternoon; in the
z prebratej slovnej zásoby;
- Čítať text podľa vzoru učiteľky, po
natrénovaní prečítať samostatne;
- Opísať podľa vzoru oblečenia podľa
ročného obdobia a príležitosti;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
II.
6
1
afternoon; evening; in the
evening; What’s the time? It’s
three o’clock.
Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie
Ľudské telo; Fyzické
charakteristiky – Privlastňovacie
zámená (our, your) – opakovanie;
slovná zásoba na časti tela –
vytváranie svojho Strašidla;
opakovanie čísloviek; číslovky –
20-50; Piseň Listen and Sing;
Čítanie krátkych textov; Opísať
osobu – What does he/she/it look
like?
SZ: arm, leg, feet, head, nose,
winner, ride, foot, numbers 20-50
REVISION 2
PROJECT 2 – My Day
1
3
Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie
Ľudské telo; Fyzické
charakteristiky – Najčastejľšie
choroby, s ktorými sa stretávame;
Rozprávanie, čo mi je? Didaktické
- Napísať, povedať, označiť čísla od 20-50;
Internet
- Použiť privlastňovacie zámená v otázke Flashcards; DVD;
podľa vzoru;
- Pomenovať a ukázať časti tela;
- Nahradiť obrázok slovom, textom;
- Doplniť chýbajúce slová vo vetách –
aplikácia preberanej slovnej zásoby;
- Čítať jednoduché texty, ktoré predtým
čítali spolu s učiteľkou;
- Správne vyslovovať novú slovnú zásobu;
- Opísať osobu ako vyzerá;
- Písomne,
ústne
prezentovať
svoje
nadobudnuté vedomosti a zručnosti;
- Napísať a odprezentovať svoj projekt
o svojom dni;
- Aplikovať získané vedomosti a zručnosti
s pomocou učebnice a naučených fráz
a viet;
- Povedať a označiť, čo ho bolí;
- Pomenovať choroby z prebratej slovnej
zásoby;
- Viesť jednoduchý dialóg u lekára podľa
OSR
PPZ
OZZ
MZV
OSR
PPZ
www.kizclub.com
– pracovný list;
internet;
Flashcards;
OSR
PPZ
OZZ
ENV
2
III.
3
hry; U lekára;
SZ:What’s the matter with you?
temperature, cought, sore, throat,
cold, back ache, doctor, burse,
patietn, dentist, pills,
Stravovanie
Stravovacie návyky; Mäso
a mäsové výrobky; Zelenina a
ovocie, Nápoje – Prostredníctvom
dramatizácie, didaktických hier
osvojovanie si používania výrazov
– always, sometimes, never vo
vetných konštrukciách; Are there?
Is there? – prostredníctvom
didaktických hier kladenie otázok
a rozlišovanie jednotného
a množného čísla;
SZ: bread, cheese, milk, sandwich,
basket, bottle, plates, cups,
jumper, always, sometimes, never;
Človek a príroda
Počasie – mesiace v roku –
opakovanie, počasie – opakovanie
+ nová slovná zásoba; Opis
počasia v jednotlivých mesiacoch
a priradenie k ročnému obdobiu;
osvojovanie slovnej zásoby
prostredníctvom didaktických hier;
SZ: rainbow, storm, thunder,
vzoru;
- Napísať, označiť, priradiť slovnú zásobu
jedla;
- Správne napísať, povedať vety s použitím
always, sometimes, never;
- Vyjadriť, čo mám rád, čo nemám rád –
jedlo;
- Čítať jednoduchý text a vypracovať úlohy
k nemu – napísať, nakresliť, označiť.
- Napísať, vymenovať mesiace v roku;
- Opísať počasie v danom mesiaci, podľa
vzoru z učebnice;
- Prečítať text samostatne po spoločnom
prebratí a zopakovaní;
- Správne vyslovovať slovíčka;
OSR
PPZ
OZZ
ENV
Učebnica,
Flashcards,
Pexeso na
počasie;
OSR
PPZ
OZZ
ENV
6
IV.
lightning, months, January –
December; In January and Friday i
tis always cold.
Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie
Ľudské telo; Fyzické
charakteristiky – didaktické hry
na osvojenie novej slovnej zásoby;
Určovanie času – opakovanie celé
hodiny + pol; dramatizácia
konverzácie; vyjadrenie pocitov –
opakovanie + nová slovná zásoba
– didaktické hry – fotenie svojich
pocitov; Čítanie jednoduchého
príbehu s aktivitami na
porozumenie; Jednoduchý minulý
čas slovesa „to be“ – was –
nevysvetľujeme, v rámci čítania
a dramatizácie sa učia deti
používať tento výraz v posjení so
slovom tomorow;
Ear, neck, mouth, teeth, happy,
sad, funny; yesterday;What’s the
time? It’s half past ten; half past;
monster, head, tail, ugly, friendly,
sleepy, asleep, scared, monkey,
lion, giraffe, hippo, zebra,
crocodile
Človek a príroda
- opísať pocity podľa obrázku a vzoru;
- určiť čas – celé hodiny a pol;
- zdramatizovať jednoduchú konverzáciu
podľa vzoru;
- napísať, priradiť, určiť, označiť prebraté
slovíčka;
- prečítať jednoduchý príbeh a vypracovať
k nemu zadané úlohy – písomne, ústne
- vytvoriť plagátik pocitov
- použiť výraz was – jednoduchý minulý čas
v spojení so slovom tomorow – podľa
vzoru;
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
OZZ
5
1
1
3
V.
3
Zvieratá/Rastliny – predložky –
opakovanie + nová slovná zásoba
– next to the; behind the;
between; in front of; Používanie sa
učia prostredníctvom didaktických
hier; Opis obrázku s použitím
predložiek; Číslovky 50-100;
Whale, dolphin, jellyfish, shark,
Island, eagle, huge, numbers 50100; next to the, behind the,
between, in front of;
REVISION 3
PROJECT 3 – The months of the
year
Človek a príroda
Zvieratá/Rastliny – sloveso can;
can’t – použitie vo vetách. I can
see... I can’t see; vo všetkých
osobách; prostredníctvom
didaktických hier osvojovanie
frázy; Príkazy a zákazy –
rozkazovacie vety –
prostredníctvom dramatizácie
jednoduchého dialógu z učebnice;
Opis zvieraťa podľa vzoru; aktivity
na počúvanie s porozumením;
- prečítať text podľa vzoru so správnou
výslovnosťou;
- vyhľadať a označiť slovíčka v texte
a informácie podľa pokynov učiteľa;
- aplikovať novú slovnú zásobu písomne aj
ústne;
- aplikovať predložky do vetných konštrukcií
podľa vzoru;
- priradiť správny obrázok na základe
prečítaného textu;
- napísať krátky e-mail podľa vzoru
z učebnice;
- zaspievať pesničku;
- Písomne,
ústne
prezentovať
svoje
nadobudnuté vedomosti a zručnosti;
- Opísať svoje obľúbené mesiace v roku
a počasie, ktoré je pre ne typické podľa
vzoru z učebnice a získaných vedomostí;
- Použiť sloveso can can’t na vyjadrenie čo
vidím - nevidím;
- Napísať, označiť, priradiť príkazy a zákazy
podľa vzoru z učebnice;
- Zdramatizovať jednoduchý dialóg podľa
vzoru;
- Opísať zadané zviera podľa vzoru;
- Označiť, vykonať pokyny na základe
posluchu;
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
OZZ
OSR
PPZ
ENV
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
OZZ
ENV
6
4
VI.
SZ: beach, sand, shell, pool, crab,
touch, can, can’t, Don’t open it!
starfish; strong claw; hard shell;
sharp spine; tiny feet; fin; strong
tail; fin; spine; sharp; quickly
Zvieratá/rastliny –
Prostredníctvom textov
a didaktických hier osvojovanie
gramatického javu;
dramatizovanie dialógu podľa
vzoru; čítanie textu
s porozumením; Nová slovná
zásoba – radové číslovky;
- Zdramatizovať dialóg z učebnice;
- Napísať, priradiť, určiť, povedať radové
číslovky;
- Opísať podľa vzoru dni v denníku
k obrázkom;
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
Dopravné prostriedky
Dopravné prostriedky –
- Napísať, prečítať, povedať, označiť Flashcards; DVD;
orientácia –obohatenie o novú
osvojenú slovnú zásobu;
Internet;
slovnú zásobu; didaktická hra na
- Aplikovať slovesá v didaktickej hre;
Pracovný zošit;
slovesá;
Učebnica;
SZ: across, over, into, under,
rozhádzané
through, Brush, visit, climb, watch,
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
Stravovanie
OSR
PPZ
OZZ
ENV
OSR
PPZ
ENV
5
- Vytvoriť si menu na raňajky, obed, večeru
a predstaviť ho;
- aplikovať novú slovnú zásobu v písomnej aj
ústnej forme;
- čítať text a vyhľadať si potrebné
informácie;
- napísať menu podľa obrázkov;
Flashcards; DVD;
Internet;
Pracovný zošit;
Učebnica;
rozhádzané
slovíčka –
kartičky;
rozhádzané texty
a obrázky;
OSR
PPZ
- Písomne,
ústne
prezentovať
svoje
nadobudnuté vedomosti a zručnosti;
PROJEKT 4
- Opísať podľa obrázkov Kde som bol včera,
OSR
2
aké bolo počasie, čo tam bolo – aplikovať
PPZ
všetky získané vedomosti a zručnosti;
Časová rezerva – opakovanie, upevňovanie učiva, aplikáciu získaných vedomostí; didaktické hry na upevnenie problémových
úloh a cvičení;
1
4
Stravovacie návyky – vytvárame
si menu k jednotlivým častiam dňa
– raňajky, obed, večera;
Vytvorenie svojej reštaurácie
a denného menu; opakovanie
slovenj zásoby + obohatenie
a triedenie slov k téme
Stravovanie;
SZ: pizza, burger, salad, lemonade,
hungry, thirsty, land,
REVISION 4
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
ČLOVEK A HODNOTY
ETICKÁ VÝCHOVA
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie
a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi
v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami,
v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevencii porúch správania a učenia.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od
tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná prijať kompromis, ktorý ale
nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré
uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Výchovný štýl
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je
charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
1. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo.
2. Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city.
3. Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania).
4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá.
5. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok.
6. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína).
7. Odmeny a tresty používajme opatrne.
8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov.
9. Buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým
dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah k žiakovi.
Metódy a formy práce
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré
vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie
ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu
človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním.
V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Ďalšie techniky, metódy a formy práce:
- hranie rolí
- hranie scénok
- čítanie rozprávok, príbehov
- anketové metódy
- metóda posilňovania
- dramatizácia
- problémové vyučovanie
Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je
súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého rozumom napr. – Čo som prežil? Čo som si uvedomil?
Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj život?) Bez reflexie by ostal
žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto sa na hodinách
osobitne venujeme otázkam vhodným na reflexiu.
Učebné zdroje
Etická výchova pre 1. ročník základných škôl (pracovné listy)
Etická výchova pre 2. ročník základných škôl (pracovné listy)
Etická výchova pre 3. ročník základných škôl (pracovné listy)
Etická výchova pre 4. ročník základných škôl (pracovné listy)
Podnety na činnosť nachádzame v metodických príručkách a v iných materiáloch (napr. audio
a videonahrávky, CD-roomy), ako aj v obsahu vyučovacích predmetov prvého stupňa.
Hodnotenie
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou, ak sa žiak aktívne zúčastňuje na vyučovacom
procese uvádzame namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval. Sústreďujeme sa na slovné
ocenenie jednotlivcov počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať
priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania ETICKEJ VÝCHOVY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok
Obsahový
Výkonový
Výkonový
Prierezové
témy
štandard
štandard
štandard
témy
Socioafektívny
Konatívny
Postoje a zručnosti
v medziľudských vzťahoch
8h
ponúknuť žiakom víziu
spolupracujúceho
spoločenstva ako
základu pre dobré
spolužitie (jeho
jednoduché a viditeľné
komponenty –
sedenie v kruhu,
formulovanie
pravidiel typu mať právo
byť vypočutý,
právo nevyjadriť sa, mať
vzájomnú
úctu a dôveru –
nevysmievať sa,
hovoriť pravdu, chrániť veci
svoje
i iných…),
prvé kontakty v triede a v
škole
(zoznamovanie,
oslovovanie,
pozdrav),
komunikácia zameraná na
sebaprezentáciu a sociálne
vzťahy,
pravidlá podporujúce
spolužitie
v skupine (po istom čase
možno
pravidlá prehodnocovať,
dopĺňať).
Vytvárať
prosociálne
spoločenstvo
žiakov
-poznať
spolužiakov po
mene
-poznať pravidlá
skupiny a vedieť
ich
vysvetliť
- poznať spôsob
ako
vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu
chápať význam
komunikácie pre
dobré
spolužitie
v spoločenstve.
- uvedomovať si
potrebu
vzájomnej
úcty a dôležitosť
vďačnosti.
- vedieť sa
predstaviť a
učí sa prezentovať
sám seba, hovoriť
pravdu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ľudské práva
a ich zmysel
Sebareflexia
Multikultúrna
výchova
Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve
10 h
vzájomná úcta pri
komunikácii (pekne
sa oslovovať, pozdraviť sa,
počúvať
sa navzájom...),
-vedieť vysvetliť, čo
je
to úcta k ľuďom
-vedieť aké má
- prežívať
vďačnosť
voči tým, čo mu
robia
- vedieť vhodne
použiť
pozdrav, prosbu
a vyjadriť
Prosociálna
výchova
úcta k vzájomným
požiadavkám,
vďačnosť za vykonané
dobro (prosím,
ďakujem),
vzájomná pomoc medzi
spolužiakmi
i členmi rodiny.
prvky
úcta k vlastným
rodičom,
spolužiakom a
učiteľom
dobre
- vnímať víziu
spolupracujúceh
o
spoločenstva,
- chápať
potrebu
vytvárať a
dodržiavať
pravidlá
spolužitia
v skupine.
vďačnosť
- k spolužiakom
byť
ústretový
Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta
6h
Viesť žiakov
k sebaúcte,
autonómii
cítenia
a myslenia
- poznávať sám
seba,
Uvedomovať si
vlastnú
hodnotu
- cítiť potrebu
potvrdzovania
vlastnej
hodnoty inými
- sebaúcta má
prinášať pokoj
(nepotrebuje
žalovať,
vyvyšovať
sa nad iných,
ponižovať ich...)
- badateľná snaha
o sebaovládanie
a znášanie
námahy
pri prekonávaní
prekážok
uvedomovanie si vlastnej
hodnoty
(rozdiel medzi mnou a
ostatným
svetom),
poznanie a postupné
zvnútorňovanie
povedomia jedinečnosti
a nedotknuteľnosti,
vedenie k sebaovládaniu a
znášaniu
námahy pri prekonávaní
prekážok.
Pozitívne hodnotenie iných
3h
človek a jeho hodnota spoznávanie
pozitívnych vlastností
svojich
najbližších v rodine, v
triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch…
(Čo sa mi
najviac páči na mojej
mamičke,
ockovi, starkých…),
verbálne vyjadrovanie
pozitívneho
hodnotenia druhých,
prehodnocovanie
negatívnych
skutočností (dobro – zlo,
napr. branie
-mať slovnú
zásobu,
ktorá vyjadruje
základné ľudské
vlastnosti (dobrý,
zlý, veselý, smutný,
nahnevaný,
radostný, vďačný,
nevšímavý...)
-vie pomenovať
svoje dobré
vlastnosti
Naučiť sa
hodnotiť,
zaujímať
stanoviská,
rozlišovať dobro
od zla
-vedieť slovne
vyjadriť
rozdiel medzi
dobrom a zlom na
ľuďoch zo svojho
okolia
-tešiť sa z dobra
a odmietať zlo
vo
svojom okolí (na
svojich
najbližších
v rodine, v
triede,
v škole,
v rovesníckych
vzťahoch)
- je schopný
oceniť
dobro na iných,
vie
aj prijať ocenenie,
- rozvíjať postoj
k ľuďom, ktorí sú
mu nesympatickí
- osobná aktivita
pri
vytváraní
pozitívnych
vzťahov
a klímy v
spoločenstve
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ľudské práva
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života
a zdravia
Multimediálna
výchova
Prosociálna
výchova
si vecí navzájom,
posudzovanie
a ponižovanie, urážanie
menej
zdatných detí v oblasti
intelektu
a prejavov - spevu,
kreslenia, pohybu,
oblečenia, rodinnej
situácie…,
klamanie a žalovanie…),
postoj k ľuďom, ktorí sú
nám
nesympatickí, spôsobujú
nám alebo
druhým zlo (úmyselne,
neúmyselne).
Naša rodina
6h
uvedomovanie si hodnoty
rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť
(Čo sa mi
na našej rodine najviac
páči?)
príbuzenské vzťahy (S kým z
rodiny si
najviac rozumiem...? Čo by
som
mohol urobiť pre lepšie
vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa
mi najťažšie dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej
význam v živote
dieťaťa (konkrétne
emocionálne
prejavy, prejavy
starostlivosti,
pomoci...),
úcta, komunikácia a pomoc
medzi
členmi rodiny (Koho rád
pozorujem pri
práci? Čo by som rád vedel
ako moji
blízki...),
význam blízkeho človeka
pre život
jednotlivca
Multikultúrna
výchova
Enviromentáln
a
výchova
Osvojovať
sociálne
zručnosti
potrebné
v sociálnych
kontaktoch
s inými ľuďmi
-vedieť
identifikovať
a slovne vyjadriť
rodinné vzťahy
(mama, otec, brat,
sestra, súrodenec,
starí rodičia, teta,
strýko, ujo,
bratranec,
-reflektovať
dobro
plynúce z
rodiny, vedieť
vyjadriť, čo ho
na
rodinných
vzťahoch
teší, čo je v
rodine
najdôležitejšie,
-vedieť zo
svojho pohľadu
ohodnotiť dobro
ochrany a lásky,
ktoré
mu rodina
poskytuje
- dobro zažité
v rodine prenášať
do
žiackeho
kolektívu
- vedieť hovoriť
o pekných veciach
v
rodine
- vedieť členom
rodiny
opätovať dobro
v rôznych
situáciách
(príprava
darčeka,
slovné
vyjadrenie...)
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Ochrana
života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Finančná
gramotnosť
Multikultúrna
výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania ETICKEJ VÝCHOVY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu
Tematický celok
Obsahový
Výkonový
Výkonový
Prierezové témy
témy
štandard
štandard
štandard
Socioafektívny
Konatívny
Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov
4h
pripomenutie si tém a z nich
vyplývajúce správanie z prvého
ročníka,
počúvanie iných ako prvý
predpoklad úspešnej
spolupráce,
sebaovládanie pri prijímaní
informácií o sebe od iných,
základy spolupráce v
skupinách
(uvedomovanie si práv
a povinností)
Osvojiť si
základné
sociálnokomunikačné
zručnosti
- vie vysvetliť
dôležitosť
počúvania
pre spoluprácu
- pozná svoje
práva
a povinnosti v
rámci
školskej triedy
chápe
a
vnútorne
akceptuje význam
počúvania pre
spoluprácu
a
dobré
vzťahy
- uvedomuje si
spojitosť práv a
povinností
- badať pokroky
v
počúvaní
výkladu na
hodine, ale aj
v
počúvaní
spolužiakov
pri diskusii
- je si vedomý, že
má čo ponúknuť
zo
svojich darov
v prospech
spoločenstva
zapája sa do
tvorivých
úloh
prostredníctvom
pozorovacích
schopností
a
fantázie
- badať podporu
sebaovládania
a trpezlivosti pri
spoločnom riešení
úloh
Tvorivosť
8h
objavovanie vlastných daností
talentu - pozitívnych stránok (V
čom som výnimočný, čo viem
dobre robiť, čo mi ide dobre...),
rozvoj fantázie a pozorovacích
schopností,
tvorivosť, ktorú od nás
prijímajú,
očakávajú iní (Vymyslieť
darček
pre súrodencov, rodičov,
starých
rodičov...),
tvorivosť iných, ktorá nás
obohacuje (Ako dobre nám
padne, keď nás iní prekvapia
niečím novým, zaujímavým –
napr. mama novým jedlom...),
využitie tvorivosti v živote
triedy
(tvorba pravidiel správania sa
v
triede, ak si ich pamätáme
z minulého ročníka, treba ich
však prehodnotiť)
Osvojiť si tvorivé
riešenia
každodenných
situácií v
medziľudských
vzťahoch
Iniciatíva
- vie vysvetliť, čo uvedomuje si
vie vysvetliť, čo je
tvorivosť
- vie vysvetliť
súvislosti medzi
fantáziou, úsilím
a tvorivosťou
- vie vymenovať
konkrétne
produkty
(ovocie) tvorivosti
v rámci rodiny a
školy
Enviromentálna
výchova
Ľudské práva
a ich zmysel
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Estetické cítenie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
-
prejavuje
8h
iniciatíva v sebapoznaní (Kto
som? Aký vplyv má fungovanie
môjho tela na moje prežívanie,
pohodu, či nepohodu? Prečo
reagujem tak, ako reagujem?),
iniciatíva vo vzťahu k iným,
hľadanie možností ako
vychádzať v ústrety iným
ľuďom
(v rodine, v triede, v kruhu
kamarátov...) a ich realizácia,
iniciatíva, ktorá nie je prijatá
inými, a iniciatíva iných, ktorá
je
pre mňa neprijateľná (riešenie
problémov – navádzanie na
klamstvo, podvádzanie,
kradnutie, ohováranie…),
iniciatíva, ktorá ohrozuje moje
zdravie a osobnú bezpečnosť
(fajčenie, alkohol, drogy,
sexuálne zneužívanie detí)
je
Iniciatíva
Vyjadrovanie citov
6h
Rozvíjať a
posilňovať
komunikačné
zručnosti – učiť sa
vyjadrovať city.
Prežívať radosti
z napĺňania
potreby byť
akceptovaný
inými
a mať rád iných.
vyjadrenie vďačnosti, ochoty,
láskavosti, obdivu verbálne aj
neverbálne (Ako si vzájomne
vyjadrujeme city v rodine, vo
vzťahoch s priateľmi,
spolužiakmi?),
úcta k žene – matke, sestre,
spolužiačke… (Čo sa mi páči
a čo sa mi nepáči na ženách
a dievčatách?),
úcta k mužovi – otcovi, bratovi,
spolužiakovi…(Čo sa mi páči,
a čo sa mi nepáči na mužoch
a chlapcoch?),
kultivované vyjadrovanie
negatívnych citov (hnev, vzdor,
smútok…),
akceptovanie citov iných.
rozdiel medzi
pozitívnou
iniciatívou a tou,
ktorá
ohrozuje
jeho
zdravie a osobnú
bezpečnosť
aktívnejšiu
účasť na riešení
problémov
v
triede
vie
uviesť
príklady
prospešnej
a
škodlivej
iniciatívy
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Finančná
gramotnosť
- vie vysvetliť
spojenie
„vyjadrovanie
citov“
- vie vysvetliť
význam citov
v živote človeka
- pozná význam
slov
radosť, smútok,
hnev,
ľahostajnosť,
veselosť,
vďačnosť,
ochota, láskavosť,
obdiv, odpor
- chápe dôležitosť
kultivovaného
vyjadrovania
negatívneho
prežívania citov
u seba i iných
- vie verbálne
i neverbálne
identifikovať
a
vyjadriť
city
vďačnosti,
ochoty,
láskavosti
a
obdivu,
hnevu, smútku,
odporu,
prekvapenia
- prejavuje snahu
kultivovane
vyjadrovať
hnev,
vzdor,
odpor,
smútok
učiť
sa
akceptovať
prežívanie citov
u druhých
Prosociálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Naša trieda – spoločenstvo
detí
7h
správanie sa medzi sebou,
vzťahy medzi chlapcami
a dievčencami – slušnosť,
ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc
slabším, rešpektovanie
rozdielnosti
(Čo sa mi v našej triede najviac
páči? Som tu spokojný? Sú iní
spokojní so mnou?),
kamarátstvo a priateľstvo úprimné a falošné priateľstvo
(Čo je dôležité pre priateľstvo?
Mám v našej triede priateľov?
dodržiavanie pravidiel
správania
v triede – podpora
vzájomnosti,
spokojnosti, tolerancie
a spolupráce (Môžem niečo
zmeniť na sebe, aby sa so
mnou
v našej triede lepšie žilo? Mám
dajaký návrh na vylepšenie
našich vzťahov?)
.
Poznávať svoje
- uvedomuje si
práva
a potrebu
povinnosti.
rešpektovania
odlišnosti iných
vie vysvetliť ,čo je
spoločenstvo detí - chápe túžbu
nájsť
dobrého priateľa
a byť dobrým
priateľom
- vie, čo
podporuje
vzájomnú dôveru,
priateľstvo a čo
ich
- vie rozlíšiť dobrú
narúša
a zlú klímu v
rámci
triedy
rôznymi
spôsobmi
prispieva
k
vytváraniu
dobrej nálady a
pohody
v triede
Enviromentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Prosociálnosť
vo vzťahu medzi
spolužiakmi
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania ETICKEJ VÝCHOVY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
témy
Socio-afektívny
Konatívny
Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov
5h
Učenie sa efektívne
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania,
komunikovať s rovesníkmi
Kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť,
-vie vysvetliť pojem
- chápe zmysel a podstatu
- v komunikácii badať snahu
objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných.
komunikácia
otvorenej komunikácie
o objektívnosť a pravdivosť
Asertívne správanie ako súčasť efektívnej
- vie, čo znamená slovo
komunikácie, nácvik bezpečného správania sa
pravda a ako vplýva na
- rozumie dôvodom ako sa
- vie sa postaviť voči negatívnym
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie kvalitu komunikáciu
správať v rizikových situáciách javom (šikanovanie)
sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
- odoláva príjemným zvodom na
negatívne ponuky).
Nadobúdanie sociálnych
zlé, badať snahu povedať nie
zručností – asertivita,
Vcítenie sa do prežívania iných – empatia
empatia
5h
- vie, ktoré sú rizikové
situácie v živote dieťaťa
- uvedomuje si význam
Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u
- prejavuje pochopenie voči
vlastných zážitkov ako
iných.
spolužiakom a chorým, zdravotne
prostriedku pre pochopenie
Pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom
Napomáhanie
postihnutým a ľuďom v núdzi
situácií druhých
vlastných zážitkov (u spolužiakov, členov rodiny, ..). zvnútorňovania
učí
sa
vnímať
situáciu
Odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku
prosociálnych hodnôt a
chorých, starých, zdravotne
najbližších.
postojov
postihnutých
Záujem o zdravotne postihnutých, starých a a
-rozumie pojmom „súcit,
chorých ľudí.
spolucítenie, vcítenie sa do
iného“
Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
5h
Právo na omyl a možnosť nápravy.
Význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch.
Rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie –
prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty.
- pri konflikte je ochotný
-vie čo je to omyl v živote
človeka a pozná možnosti
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
Prosociálny výchova
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súťaživosť a kooperácia.
Pomoc, darovanie, delenie sa
6h
Vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy
starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat).
Zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi
psychickou a materiálnou pomocou.
Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho
kolektívu.
Príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými.
reagovania na svoj omyl i na
omyl iných
- vie vysvetliť pojem
- chápe súvislosti medzi
„odpúšťanie“
súťaživosťou a kooperáciou
- chápe skutočnosť viny
a odpustenia
- rozumie významu
odpúšťania a práva na omyl
-vie vysvetliť slovo „pomoc“
a pozná rozdiel medzi
psychickou a materiálnou
pomocou, vie uviesť ich
príklady
-vie ohodnotiť situácie, kedy
-pozná možné reakcie na
prijal rôzne druhy pomoci a je
pomoc (prijatie,
ochotný pomáhať
odmietnutie)
Naša škola
12 h
Poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som
porozprával o našej škole priateľovi zo zahraničia?).
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole –
osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné predmety
(Čo sa mi na našej škole najviac páči?).
-vie hovoriť o kvalitách
Účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam svojej školy
sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej škole?
Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo
môžem urobiť ja pre vylepšenie života na našej
škole?).
diskutovať, vnímať dôvody druhej
strany
-vie požiadať o odpustenie a vie
odpustiť
- badať jasnú snahu k spolupráci
- vidí problémy druhých, vie
pomáhať a podeliť sa o dobro
-je pripravený reagovať na
neprijatie pomoci
-vie prispieť k prezentácii školy
-má záujem o aktívnu účasť na
živote školy
- poznáva kvality a prednosti
školy a teší sa z nich
Finančná gramotnosť
Tematický celok
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania ETICKEJ VÝCHOVY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Obsahový
Výkonový štandard
štandard
Socio-afektívny
Konatívny
Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch
6h
Tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia
robili tebe, nerob ty iným.)
Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom
(rovnoprávnosť pohlaví, rás...)
Dôležitosť komunikačných interpersonálnych
zručností v medziľudských vzťahoch.
-vie ako znie Zlaté pravidlo
ľudskosti
- chápe význam zlatého
pravidla mravnosti v
medziľudských vzťahoch
- vie vysvetliť pojmy
- uvedomuje si význam
rovnoprávnosť pohlaví, rás... rovnoprávností ľudí bez ohľadu - v správaní badať prijímanie
na rasu, pohlavia
zodpovednosť za svoje rozhodnutia
- vie vysvetliť základné
- vie pochopiť správanie iného
rozdiely medzi pohlaviami
pohlavia
Kultivované správanie k osobám iného pohlavia
(vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho
fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní, správaní,
záujmoch a následné empatické správanie voči
osobám iného pohlavia).
- badať rozvíjanie
autonómneho cítenia a
myslenia
Reálne a zobrazené vzory
7h
Sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie
nesie so sebou dôsledok)
Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu,
počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas
strávený pred TV)
Prezentácia prosociálnych vzorov v
bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia
- v komunikácii so spolužiakmi
prejavuje prvky tolerancie
- kultivovane prijíma a rešpektuje
opačné pohlavie
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Prosociálna
výchova
Prosociálna výchova
-pozná pojmy vzor, vplyv
vzoru, pozitívne a negatívne
vzory správania
- na vlastnej skúsenosti
reflektuje pozitívne i negatívne
vplyvy jednotlivých médií
- je schopný postrehnúť nevhodnosť
vplyvu TV a badať snahu o reguláciu
jej sledovania
- vie si voliť medzi
- vie rozoznať prosociálne vzory prosociálnym vzorom a negatívnym Osobnostný a sociálny
vzorom
vo svojom okolí.
rozvoj
rodičov, učitelia, spolužiaci, kamaráti)
- badať na jeho správaní
prosociálne prvky
Čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania
prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže o
najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?).
Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
6h
Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú
osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity,
sociálna činnosť, činnosť na ochranu prírody...)
-vie vymenovať iniciatívy,
má ochraňujúci a obdivujúci
kde by mohol preukázať svoj vzťah k prírode a chce chrániť
vzťah k ochrane prírody a
životné prostredie
životného prostredia
Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa
7h
Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich
akceptácia v demokratických krajinách, podiel
UNESCO na ochrane dieťaťa
(Čo znamená mám právo? Čo znamená mám
zodpovednosť?)
Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné
spoločenstvo pritvrdilo)
Práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku
(Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?)
Solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si
svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí
Osobnostný a sociálny
rozvoj
- vie vymenovať aspoň 5 práv
dieťaťa
Osobnostné kvality využívané pre dobro
jednotlivca i pre celé spoločenstvo
Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení
každodenných problémov
Multikultúrna
výchova
-pozná pojmy „ľudské práva
a práva dieťaťa“
-vie vymenovať aspoň tri
situácie nerešpektovania práv
detí doma i vo svete
Ochrana života
a zdravia
-pozná rozdiel a podstatu
pojmov právo a povinnosť
- je iniciatívny vo vzťahu k ochrane
prírody a životného prostredia
Prosociálna
výchova
vedie k solidarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované,
zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané
na ťažkú prácu, alebo sexuálne…).
- osvojuje si sociálne normy
Enviromentálna
výchova
- dožaduje sa svojich práv
Náš región – vlasť
7h
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu
regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči na
našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho
by mi najviac chýbalo?)
- rešpektuje práva
-vie zaradiť svoje bydlisko do poznáva a je hrdý na špecifiká,
lokality okresu
krásy i možnosti vlastného
regiónu
-vie vymenovať aspoň jednu
Iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného
pozitívnu skutočnosť, ktorá
regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho
sa viaže na jeho región,
okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj
rovnako aj jednu známu
vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba
osobnosť, na ktorú môže byť
v ňom vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a
hrdý
ich rozvoj)
Ekologické správanie, vzťah k faune a flóre
regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na
našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho
prospech ja alebo my spoločne).
- je iniciatívny pri objavovaní krás a
špecifík regiónu, prejavuje ochotu
- učí sa vidieť problémy
regiónu, je na ne citlivý a hľadá pomôcť zveľadiť ho (prípadná
tvorba sociálnych a kultúrnych
i možnosti vlastného
zaangažovania sa pri ich riešení projektov v danom regióne a účasť
na nich)
Multikultúrna
výchova
Finančná gramotnosť
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
1. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
2. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
3. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
4. ročník
1hodina týždenne / 33 hodín ročne
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných
technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu
informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných
predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú
príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti,
ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická
výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky/informatickej výchovy široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických
okruhov:
1.
2.
3.
4.
5.
Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie stupne vzdelávania.
Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie
špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších
problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa už od prvej triedy učia pracovať so
základnými počítačovými aplikáciami, aby
 vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
 získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
 porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
 pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a
obrázkov),
 pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a
sprostredkovanie informácií. Žiaci
 by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
 by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
 by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
 by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova
 by mali zvládnuť výber potrebných informácií
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so
špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako
algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú
základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia
sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne
postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných
a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť
 s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,
 rôznych oblastí určenia softvéru,
 so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,
 s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými
aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by
mali
1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v
používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú
základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a
rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na
zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných
činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom
ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre
dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Metódy a postupy práce
Informácie okolo nás
Pojmy:
• textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty
• obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta
• zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty
• animácia
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),
• jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a kurzíva),
• dodržiavanie základných zásad písania textu,
• kombinácia textu a obrázka,
• základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava obrázkov
(kopírovanie, otáčanie),
• tvorba jednoduchých animácií,
• počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s číslami,
hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy),
• prezentovanie výsledkov vlastnej práce.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy:
• e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,
• www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,
• bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),
• bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),
• žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),
• detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch,
• vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,
• práca s kľúčovým slovom,
• výber vhodnej informácie.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy:
• postup, návod, recept,
• riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,
• detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,
• robotická stavebnica.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),
• zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,
• v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov,
okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov,
• riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, pohyb
animovaných obrázkov).
Princípy fungovania IKT
Pojmy:
• základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,
• tlačiareň, skener,
• CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,
• ukladanie informácií, súbor, meno súboru,
• vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
• digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• funkcie vybraných klávesov,
• práca s tlačiarňou, skenerom,
• práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,
• uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,
• vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
• základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.
Informačná spoločnosť
Pojmy:
• informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)
• voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),
• bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety
• využitie komunikačných možností IKT v škole
• aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, skladateľ,
animátor, scenárista, rozprávač, ...)
• prečo a pred kým treba chrániť počítač
Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. Oboznámenie s
prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím nástrojov,
efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou
geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie jednoduchých
animácií. Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu,
kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov.
Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale
aj informácií v textovej i obrazovej podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné správanie na
internete, základy slušného správania na internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie
jednoduchých hier. Práca s multimédiami, nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického
myslenia. Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentovaní
projektov.
Výkonový štandard
Žiak je schopný:
 vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,
 samostatne zapnúť a vypnúť počítač,
 pracovať s myšou, klávesnicou,
 za pomoci učiteľa skenovať,
 správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
 minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho,
 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou,
 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím,
stláčaním pravého a ľavého tlačidla,
 digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,
 dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
 ovládať samostatne výučbový SW,
 spustiť CD, DVD cez tento počítač,
 pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky),
 sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora,
 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,
 samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje,
 samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie,
prevrátenie),
 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,
 obrázok uložiť a otvoriť,



































upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore,
vložiť obrázok cez schránku,
vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore,
sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete,
si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,
s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku,
e-maily posielať a prijať,
používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných
údajov,
rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je oboznámený s
neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním,
napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky,
si samostatne spustiť hru z internetu,
na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich vo
vhodnom prostredí,
pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD...,
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,
riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí,
vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt,
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
samostatne text uložiť a otvoriť,
upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie,
vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé
písmená, dĺžne, mäkčene,
upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez schránku,
vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu,
pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého,
narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť,
zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť,
pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty,
ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu,
samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky,
pracovať samostatne a v skupine na projekte,
samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt,
dokončiť začatú prácu.
Učebné zdroje
Učebnice informatickej výchovy a pracovné zošity
Program Drawing for Children, Logomotion, RNA
Program Skicár
Program Baltík
Prezentácie v PowerPointe
Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné)
www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.infovekacik.infovek.sk
www. ovce.sk a iné
Hodnotenie
Hodnotenie je neoddeliteľnou, ale zároveň jednou z najcitlivejších a najzložitejších súčasti
vyučovacieho procesu. Je nesmierne dôležité, aby našim cieľom bolo hodnotiť u žiaka to, čo vie, nie to
čo nevie. Nie je dôležité, či žiak zvládol učivo na prvýkrát alebo mu to trvalo dlhšie, ale či naozaj získal
predpísané vedomosti, zvládol príslušné zručnosti, pochopil učivo, vie riešiť problem, úlohy a je
schopný splniť požadovaný štandard. Ide o komplexné hodnotenie: či je žiak schopný riešiť zadané
problem, ako žiak pochopil možnosti, ktoré možno využiť pri každodenných činnostiach. Súčasťou
hodnotenia má byť aj schopnosť prezentovať výsledky svojej práce. Predmet Informatická výchova
klasifikujeme slovne, tak ako všetky výchovy a vychádzame z platného metodického pokynu na
hodnotenie žiakov základných škôl.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania INFORMATICKEJ VÝCHOVY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Cieľ, kompetencie
Základy správnej
obsluhy počítača.
Naučiť žiakov
správne sedieť pri
PC a udržiavať PC.
Tematický celok/téma
Nácvik práce s myšou
Informácie okolo nás
Práca s programom
Maľovanie
Kreslenie, farby,
vyfarbovanie
Geometrické tvary
Výkonový štandard
Metódy a formy
Medzipredmetové
vzťahy
Počet
hodín
Prezentácia učiteľa
Princípy fungovania IKT
Základné zručnosti
Spustenie a ukončenie
programu
Základná orientácia
v detskom grafickom
editore.
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s
počítačom, myšou,
klávesnicou, práca s
myšou.
Spustenie a ukončenie
programu.
Vedieť zapnúť a bezpečne vypnúť
počítač, pomenovať časti
počítača, pohybovať s myšou,
ovládať klik a dvojklik.
1
Vedieť spustiť a ukončiť
program, minimalizovať a
maximalizovať pracovné okno.
Prezentácia učiteľa s
využitím
Ukázať nástroje programu
dataprojektora,
Maľovanie, nakresliť krivé a rovné
samostatná
čiary, podľa predvolených farieb
práca žiakov
Zábavnou formou práca s
vymaľovať obrázok, vytvoriť
programom
Maľovanie:
vlastný obrázok použitím určených
popis prostredia, nástroje z
nástrojov.
panelu nástrojov, vlastný
obrázok, práca s obrázkami.
Poznať a vytvoriť v
programe Maľovanie geometrické
tvary - obdĺžnik, štvorec, kruh.
Vytvoriť obrázok z geometrických
tvarov a určí ich počet.
1
MAT- druhy čiar
VYV
4
MAT- geom. tvary,
počítanie
2
Zväčšovanie, zmenšovanie,
naťahovanie, kopírovanie,
premiestňovanie, otáčanie
obrázkov
Vedieť zväčšiť, zmenšiť
obrázok. Vybrať časť obrázku
a skopírovať ju.
Premiestňovať a otáčať
obrázky. Upraviť alebo
dotvoriť obrázok a fotografiu
Pr - zvieracie rodinky
VYV
5
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania INFORMATICKEJ VÝCHOVY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok /
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
+ čas. dotácia
Informácie okolo nás 12 h
Grafický editor
Zásady
kreslenia Vedieť sa orientovať v prostredí
v grafickom editore
jednoduchého grafického editora.
Enviromentálna
Nástroje grafického editora Vedieť samostatne pracovať
výchova
s jednotlivými
nástrojmi
v grafickom editore.
Samostatne nakresliť obrázok na
Osobnostný a
základe určitých požiadaviek.
sociálny rozvoj
Multimediálne programy vo Vedieť spustiť multimediálne CD.
vyučovacom procese
Textový editor
Zásady písania písmen na Vysvetliť a dodržiavať zásady
klávesnice
správneho písania klávesnicou –
Ochrana života a
medzera za slovom, malé a veľké
zdravia
písmeno, písmena s diakritikou.
Práca s textom
Vedieť upraviť veľkosť, typ, farbu
Finančná
písma
gramotnosť
Kombinácia textu a obrázka Vedieť vložiť obrázok to textu cez
schránku
Dopravná výchova
Multikultúrna
výchova
Základné periférne
zariadenia
Edukačný softvér
Ukladanie informácií
Internet
Princípy fungovania IKT 5 h
Vymenovať z akých základných
častí sa skladá počítač.
Samostatne zapnúť a vypnúť
počítač.
Vedieť
pracovať
s myšou
a klávesnicou.
Vedieť
minimalizovať
a maximalizovať pracovné okno,
zatvoriť ho.
Spustiť výukový program.
Súbory, priečinky
Vedieť pomenovať súbor a uložiť
ho do príslušného priečinka.
Klávesnica, myš
Internet
Komunikácia prostredníctvom IKT 5 h
Vytvoriť
základnú
a veku
primeranú predstavu o fungovaní
internetu. Vedieť sa samostatne
orientovať v hypertextoch na
internete.
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Webové stránky
Návody
Algoritmy a programy
Bezpečnosť na
internete
Napísať v správnom tvare adresu
webovej stránky.
Vedieť
sa
orientovať
v jednoduchých
hrách
na
internete a samostatne si ich
spustiť.
Vedieť si samostatne prečítať
informáciu na internete.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 8 h
Postupy
Vedieť postupovať podľa návodu.
Detský programovací jazyk Získať základy algoritmického
Baltík 3
myslenia
Režim skladať scénu
Riešiť
jednoduché algoritmy
v detskom prostredí.
Režim čarovať scénu
Získať základy algoritmického
myslenia – príkazy v priamom
režime.
Informačná spoločnosť 3 h
Bezpečne na internete
Rozpoznať vhodné detské webové
stránky
Psychohygiena
Ovládať
zásady
správneho
sedenia
pri
počítači
a psychohygieny
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania INFORMATICKEJ VÝCHOVY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok
/ Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
+ čas. dotácia
Informácie okolo nás 12 h
Grafický editor
Zásady kreslenia v grafickom Vedieť sa orientovať v prostredí
editore
jednoduchého grafického editora. Dopravná výchova
Vedieť nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov.
Nástroje grafického editora
Vedieť využívať nástroje pre
úpravu obrázka – kopírovanie,
Enviromentálna
prilepenie, otáčanie. Samostatne
výchova
nakresliť obrázok na základe
určitých požiadaviek.
Finančná
Obrázok vytlačiť na tlačiarni.
gramotnosť
Multimediálne programy vo Vedieť spustiť multimediálne CD.
vyučovacom procese
Osobnostný a
Textový editor
Zásady písania písmen na Vysvetliť a dodržiavať zásady
sociálny
rozvoj
klávesnice
správneho písania klávesnicou –
medzera za slovom, malé a veľké
písmeno, písmena s diakritikou.
Práca s textom
Vedieť upraviť veľkosť, typ, farbu
písma. Vedieť samostatne napísať
a prepísať
jednoduchý
text. Mediálna výchova
Samostatne text uložiť a otvoriť.
Kombinácia textu a obrázka
Vedieť vložiť obrázok do textu cez
schránku.
Ochrana života a
zdravia
Princípy fungovania IKT 5 h
Základné
Klávesnica, myš
Vymenovať z akých základných
periférne
častí sa skladá počítač.
Osobnostný a
zariadenia
Vedieť
minimalizovať
sociálny rozvoj
a maximalizovať pracovné okno,
zatvoriť ho.
Edukačný softvér
Samostatne spustiť
výukový Mediálna výchova
program.
Ukladanie
Súbory, priečinky
Samostatne vedieť pomenovať
informácií
súbor a uložiť ho do príslušného
priečinka. Vedieť uložiť súbor na
USB kľúč, otvoriť súbor z neho.
Komunikácia prostredníctvom IKT 5 h
Internet
Internet
Vytvoriť
základnú
a veku
primeranú predstavu o fungovaní
Multikultúrna
internetu. Vedieť sa samostatne
výchova
orientovať v hypertextoch na
internete.
Webové stránky
Návody
Algoritmy
a programy
Bezpečnosť na
internete
Napísať v správnom tvare adresu
webovej stránky.
Vedieť
sa
orientovať
v jednoduchých
hrách
na
internete a samostatne si ich
spustiť.
Vedieť si samostatne prečítať
informáciu na internete.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 8 h
Postupy
Hry na jednoduché zašifrovanie
slova.
Detský programovací jazyk Získať základy algoritmického
Baltík 3
myslenia
Režim čarovať scénu
Riešiť
jednoduché algoritmy
v detskom prostredí.
Získať základy algoritmického
myslenia – príkazy v priamom
režime.
Režim
programovať
- Poznať a vedieť použiť príkazy
začiatočník
v prostredí Baltík 3. Vedieť vo
svojich programoch využívať blok
príkazov. Samostatne vytvoriť
program na základe požiadaviek
učiteľa.
Informačná spoločnosť 3 h
Bezpečne na internete
Rozpoznať vhodné detské webové
stránky.
Poznať
zásady
bezpečného správania sa na
internete.
Psychohygiena
Ovládať
zásady
správneho
sedenia
pri
počítači
a psychohygieny
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania INFORMATICKEJ VÝCHOVY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok
/ Téma
+ čas. dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Informácie okolo nás 16 h
Grafický editor
Zásady kreslenia v grafickom
editore
Nástroje grafického editora
Textový editor
Zásady písania písmen na
klávesnice
Práca s textom
Kombinácia textu a obrázka
Prezentačný
softvér
Zásady tvorby prezentácií
Vkladanie obrázku do
prezentácie
Nastavenie jednoduchej
animácie obrázku.
Základné
periférne
zariadenia
Digitálny
fotoaparát
Vedieť sa orientovať v prostredí
jednoduchého grafického editora.
Vedieť nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov.
Vedieť využívať nástroje pre úpravu
obrázka – kopírovanie, prilepenie,
otáčanie.
Samostatne nakresliť
obrázok
na
základe určitých
požiadaviek.
Vložiť nadpis do obrázka.
Obrázok samostatne vytlačiť na
tlačiarni.
Dodržiavať zásady správneho písania
klávesnicou – medzera za slovom,
malé a veľké písmeno, písmena
s diakritikou,
interpunkčné
znamienka.
Vedieť upraviť veľkosť, typ, farbu
písma. Vedieť samostatne napísať
a prepísať
jednoduchý
text.
Samostatne text uložiť a otvoriť.
Vedieť vložiť obrázok do textu cez
schránku a zo súboru.
Vedieť sa orientovať v prostredí
prezentačného softvéru.
Vedieť vložiť snímku, vedieť nastaviť
pozadie a o rozloženie snímky.
S pomocou učiteľa vložiť obrázok do
prezentácie a doplniť krátky text.
S pomocou učiteľa vedieť nastaviť
animáciu obrázku.
Vedieť spusti prezentáciu na klikanie
myšou.
Princípy fungovania IKT 5 h
Klávesnica, myš.
Vymenovať z akých základných častí
sa skladá počítač.
Vedieť
minimalizovať
a maximalizovať pracovné okno,
zatvoriť ho.
Poznať funkcie ďalších kláves na
klávesnici .
Samostatne vytvoriť fotografiu.
S pomocou
učiteľa
preniesť
fotografiu do počítača.
Dopravná
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Finančná
gramotnosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Ukladanie
informácií
Internet
E-mailová
komunikácia
Návody
Algoritmy
a programy
Bezpečnosť na
internete
Súbory, priečinky
Samostatne vedieť pomenovať súbor
a uložiť ho do príslušného priečinka.
Vedieť
premenovať
priečinok,
odstrániť.
Vedieť uložiť súbor na USB kľúč,
otvoriť súbor z neho.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Komunikácia prostredníctvom IKT 4 h
Internet
Vytvoriť základnú a veku primeranú
predstavu o fungovaní internetu.
Vedieť sa samostatne orientovať
Osobnostný a
v hypertextoch na internete.
sociálny rozvoj
Webové stránky
Vedieť si samostatne prečítať
informáciu na internete.
Vedieť používať vyhľadávač na
Regionálna
vyhľadávanie
informácií
na
výchova a
internete.
tradičná ľudová
Vedieť využívať kľúčové slová pri
kultúra
vyhľadávaní na internete.
Vedieť uložiť obrázok z internetu
a veku primerane poznať zásady
autorských práv.
S pomocou
učiteľa
overovať
pravdivosť informácií.
E-mail
Porozumieť
pojmu
e-mailová
komunikácia.
Multikultúrna
Vedieť poslať e- mail spolužiakovi
výchova
a učiteľovi.
Vedieť prečítať e-mail .
Poznať základné etické zásady v emailovej komunikácii.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 6 h
Postupy
Hry na jednoduché zašifrovanie
slova.
Mediálna výchova
Režim programovať –
Získať základy algoritmického
začiatočník
myslenia.
Poznať a vedieť použiť príkazy Tvorba projektu a
v prostredí Baltík 3. Vedieť vo
prezentačné
svojich programoch využívať blok
zručnosti
príkazov. Samostatne vytvoriť
program na základe požiadaviek
učiteľa.
Vedieť využívať príkaz rýchlosť.
Osobnostný a
Vedieť samostatne načítať scénu
sociálny rozvoj
do programu.
Vedieť použiť jednoduché animácie
v programe.
Nahrávanie zvuku.
Vkladanie zvuku.
Informačná spoločnosť 3 h
Bezpečne na internete
Rozpoznať vhodné detské webové Ochrana života
stránky. Poznať zásady bezpečného
a zdravia
správania sa na internete.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
ČLOVEK A HODNOTY
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA- KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO
1. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
2. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
3. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
4. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Náboženstvo ako skutočnosť, ktorá sa nás dotýka je súčasťou nášho životného procesu, je ústredným
stavebným kameňom nášho interpretačného modelu a tiež jeho identity.
Cieľom náboženskej výchovy v škole , na báze hodnôt je základná sloboda , dospelosť a samostatné
rozhodovanie mladého človeka.
Predmet náboženská výchova je výchovno-vzdelávacím predmetom, na ktorom je nevyhnutné osvojiť
si vedomosti a skúsenosti, ktoré majú neodmysliteľný vplyv na vytváranie základného náboženského
postoja a uvádzanie do praxe v podobe kresťanského životného štýlu. Vyučuje sa v hodinovej časovej
dotácii.
Nakoľko dejiny a kultúra nášho národa, ako aj celej Európy stoja na kresťanskom základe položenom
Cyrilom a Metodom je samozrejmé toto duchovné bohatstvo poznávať a rozvíjať súčasne so
zdokonaľovaním sa v ďalších oblastiach spoločenského i osobného života.
Ciele vyučovacieho predmetu
Vzdelávacím cieľom náboženskej výchovy na I.stupni ZŠ je podanie základných právd viery, kresťanská
orientácia, pochopenie významu sviatostí a liturgie. Vedomostná stránka má spontánne prejsť do
výchovného procesu dieťaťa, kde sa postupne buduje a rozvíja jeho kresťanský životný postoj.
Obsah vzdelávania, požiadavky na vedomosti a zručnosti (výstup)
Cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom
a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Metódy a formy práce
 Motivačné metódy: rozhovor, rozprávanie, demonštrácia, problém,
 Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda,
pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž,
 Aktivizujúce metódy: diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry,
kooperatívne učenie,
 Fixačné metódy: opakovanie a precvičovanie,
 Problémové metódy: heuristická metóda, projektová metóda,
 Praktické aktivity: práca s knihou a textom, s internetom.
Organizačné formy:
-
vyučovacia hodina
vychádzky
Učebné zdroje
Hlavným učebným zdrojom je učebnica Radostná cesta s Pánom Ježišom. Doplnkovým učebným
materiálom sú pracovné listy, obrazy pre katechézu a iný doplňujúci materiál.
Hodnotenie
Na hodine náboženskej výchovy žiakov nehodnotíme známkou, ak sa žiak aktívne zúčastňuje na
vyučovacom procese, uvádzame namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- RKC vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 1. ročník
Téma+ časová
dotácia
Som na svete
z lásky
7 h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
-meno a jedinečnosť
-čo dokážem?
-patrím do rodiny
svet v ktorom žijem
Žiak vie:
-uvedomiť si vlastnú jedinečnosť
-vyjadriť radosť zo života
-rozlišovať prejavy lásky na základe
pozorovania
-správne sa prežehnať
-slovne vyjadriť poďakovanie
-formulovať spontánnu modlitbu
poďakovania
-z konkrétneho príbehu vymenovať
postavy, ktoré konajú dobro
-na príklade rozlíšiť dobro od zla
-odpovedať na otázku z príbehu
-vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé
činnosti, ktoré môže človek vykonať
rukami, nohami, ústami....
-formulovať odprosenie
-citlivo vnímať krásu prírody, byť
pozorný k svetu, ktorý Boh daroval
človeku
-starať sa o prírodu
Žiak vie:
-jednoduchým spôsobom vysvetliť
potrebu komunikácie
-vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
- s pomocou učiteľa reprodukovať
modlitbu Otče náš
-definovať modlitbu ako rozhovor
s Bohom
-písomne vyjadriť modlitbu vďaky.
prosby
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie:
-opísať dobrotu sv. Mikuláša
-intuitívne vnímať v legende symbol
srdca ako vnútornej skutočnosti
človeka
-s pomocou učiteľa reprodukovať
biblické udalosti zvestovania
a narodenia Ježiša
-podľa obrázkov opísať udalosti
zvestovania
-reprodukovať s pomocou učiteľa
modlitbu Zdravas Mária
-opísať narodenie Ježiša ako dar Boha
človeku
-nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
-vyjadriť vonkajším postojom úctu
Mediálna výchova
Rodina-ohnisko
lásky
4 h
-komunikácia v rodine
-modlitba
v rodine(rozhovor rodiny
s Bohom)
Dar lásky
7h
-legenda o kamennom
srdci
-zvestovanie, návšteva
Alžbety
-zmysel a hodnota daru,
narodenie Ježiša Krista
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
k Bohu
pripraviť darček pre obdarovanie
Moc života
a lásky
9h
Spoločenstvo
lásky
5h
Liturgické
obdobia
1h
-metafora spánku
a prebudenie v rozprávke
-vzkriesenie Jairovej dcéry
-Veľká noc-smrť
a zmŕtvychvstanie Ježiša
-Nedeľa-deň oslavy
Ježišovho zmŕtvychvstania
-Zoslanie Ducha Svätého,
Cirkev
-Legenda o Sv. Jurajovi
-advent
-vianoce
-pôst
-veľká noc
Žiak vie:
-intuitívne vnímať metaforický spôsob
vyjadrovania symbolickej reči
-vnímať metaforickú reč rozprávky
o Šípkovej Ruženke a pokúsiť sa ju
prepojiť s vlastným životom
-opísať biblický príbeh o vzkriesení
Jairovej dcéry
-vnímať premeny v prírode v jarnom
období a pokúsiť sa ich prepojiť so
slávením veľkonočných sviatkov
-jednoduchým spôsobom vysvetliť
veľkonočné sviatky ako slávnosť ,
v ktorej kresťania slávia Ježišovo
víťazstvo života nad smrťou
-s pomocou učiteľa a obrazov
vymenovať a vysvetliť veľkonočné
symboly
-nakresliť veľkonočný symbol víťazstva
života nad smrťou
-jednoducho vysvetliť zmysel slávenia
nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvych
vstania
Žiak vie:
-na základe prerozprávania učiteľa
reprodukovať udalosti zoslania Ducha
Sv.
-vysvetliť jednoduchým spôsobom
zmysel cirkvi ako Božej rodiny
-reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
-opísať víťazstvo dobra nad zlom
v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho
prepojiť so svojim životom
-osvojiť si sociálne zručnosti potrebné
v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi
Žiak vie:
- jednoduchým spôsobom
charakterizovať jednotlivé
liturgické obdobia
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Regionaálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Dopravná
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- RKC vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 2. ročník
Tematický celok / Téma
Obsahový štandard
+ časová dotácia
BOH MI DÔVERUJE
5h
Človek ako Boží obraz
V záhrade života
Október – mesiac
ruženca
Boh nám zveril zem
a my ju chránime
DÔVERUJEM BOHU
6H
Abrahám
Sviatok všetkých
svätých
Môžem ťa osloviť,
Bože?
Posvätný deň
Nedeľa
Krása, účelnosť
a veľkoleposť prírody
Svet – prejav dôvery Boha
voči človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a
zodpovednosti za životné
prostredie
Abrahám (povolanie
Abraháma, odpoveď na
Božiu výzvu)
Modlitba cvičenie ticha,
modlitba ako posväcovanie
života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez TV
Výkonový štandard
Prierezové témy
- porovnať človeka s ďalšími
Enviromentálna
Božími dielami
výchova
- uviesť príklady odlišnosti
človeka od ostatných
Multikultúrna
živočíchov
výchova
- zdôrazniť jedinečnosť
človeka a jeho zodpovednosť
Osobnostný
za svet
a sociálny rozvoj
- vnímať stvorený svet ako
prejav Božej lásky
a starostlivosti
- prejaviť radosť a vďačnosť
za Božie dielo stvorenia
s pomocou učiteľa navrhnúť
a realizovať triedny
environprojekt (návrhy:
triedenie odpadu, zber
surovín, upratanie školského
dvora, vytvoriť v triede živý
kútik a pod.)
- reprodukovať biblický príbeh
o rajskej záhrade a
prostredníctvom symbolickej
reči o rajskej záhrade spoznať
šťastie človeka spočívajúce
v blízkosti Boha a v konaní
dobra
- na príkladoch rozlíšiť dobro
od zla
- na modelovej situácií vnímať
krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím
- na konkrétnom príklade
Mediálna výchova
opísať hlavné znaky a prejavy
dôvery ľudskej dôvery
Osobnostný
- reprodukovať biblický príbeh
a sociálny rozvoj
o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so
Ochrana života
svojim životom
a zdravia
- vnímať potrebu človeka
niekomu veriť
- vnímať Božiu lásku
Regionálna výchova
prostredníctvom sveta okolo
a tradičná ľudová
nás
kultúra
- na príklade rozhovoru opísať
potrebu medziľudského
Osobnostný
dialógu a potrebu modlitby
Advent
DÔVERA V RODINE
7h
Sv. Mikuláš
Lucia priniesla do
rodiny svetlo
Vianoce
Žijem v rodine
Príbeh o jednej
rodine – Jakub a
Ezau
Môj krst
Cirkev – Božia rodina
- stíšiť sa a načúvať
- vnímať Boha ako toho,
ktorému môže veriť a o
všetkom mu povedať
- jednoduchým spôsobom
formulovať modlitbu
vlastnými slovami
- vysvetliť potrebu
pravidelnosti v modlitbe
- vysvetliť význam používania
mena v živote človeka ako
prejavu úcty
- s úctou volať spolužiakov po
mene
- vysvetliť význam používania
Božieho mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
- prejaviť úctu k Božiemu
menu a k predmetom
pripomínajúcim Boha (kríže
pri ceste, sochy svätých a
pod.).
- pozorovať životný rytmus
striedania práce a odpočinku
- jednoduchým spôsobom
opísať nedeľu ako Boží dar
pre človeka
- objaviť zmysel slávenia
nedele a zapojiť sa do jej
slávenia
- prostredníctvom legendy
opísať rodinu ako miesto
Božie pozvanie do ľudskej
istoty, lásky a dôvery
rodiny - Legenda o Lucii
- jednoducho nakresliť
Pozvanie do Božej rodiny
symboly krstu
(krst)
Človek ako neopakovateľné - s pomocou učiteľa vysvetliť
jednotlivé krstné symboly
Božie dielo
- naformulovať vzťah medzi
Rodina ako spoločenstvo,
krstným menom a krstným
Úlohy a role v rodine
patrónom
Jakub a Ezau (vzťah medzi
- reprodukovať príbeh
pravdou a dôverou)
o Jakubovi a Ezauovi
- pomocou biblického príbehu
nájsť súvis medzi pravdou
a vzájomnou dôverou
v medziľudských vzťahoch
- používať zdvorilé oslovenie
ako prejav úcty voči rodičom
a iným ľuďom
- formulovať modlitbu za
rodičov
- konkrétnymi skutkami slúžiť
rodine
a socálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačných
zručností
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
DÔVERUJEME SI
NAVZÁJOM
6H
- na modelovej situácii
zdôvodniť význam slova pre
budovanie medziľudských
vzťahov
Dobre počúvať
Dobre sa pozerať
Pôst
Moje svetlo pre iného
Veľká noc
Veľkonočné trojdnie
Moje ruky pre druhého –
Boháč a Lazar
Schopnosť hovoriť ako Boží
dar (výchova k citlivosti voči
vyslovenému slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
- posolstvo biblického príbehu
o boháčovi a Lazárovi prepojiť
Osobnostný
so svojim životom
a sociálny rozvoj
- na modelovej situácii
vyjadriť potrebu čistého srdca
- uviesť príklady osobného
Tvorba projektu
a spoločného majetku
a prezentačných
- navrhnúť rôzne spôsoby
schopností
ochrany majetku
Regionálna výchova
- v skupine realizovať
a tradičná ľudová
jednoduchý triedny projekt
kultúra
pomoci iným
Multikultúrna
výchova
- reprodukovať príbeh
DESATORO – POZVANIE
o Mojžišovi
K SLOBODE A K DÔVERE Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
- chronologicky usporiadať
Desatoro
ako
pravidlá
6H
podľa obrazov dej príbehu
- určiť kľúčový moment
Zmluva na Sinaji
a pointu príbehu
Desatoro
- opísať udalosť uzatvorenia
Múdrosť
zmluvy Boha s ľuďmi na
Mesiac Panny
základe porozumenia
Márie
biblického textu
Opakovanie témy
- reprodukovať Desatoro
s pomocou učiteľa
- sumarizovať, aplikovať
nadobudnuté poznatky učiva
ročníka a jednotlivé
prikázania na konkrétnych
modelových situáciách
- vnímať a načúvať hlasu
svedomia
- hodnotiť jednoduchým
spôsobom svoje konanie
v súlade so svedomím
- intuitívne vnímať obrazný
POZVANIE NA HOSTINU
spôsob vyjadrovania
– OBNOVENIE DÔVERY Milosrdný otec/márnotratný
symbolickej reči
syn
3 H
- otvoriť sa pre dobrého Boha
Umenie povedať zlu „nie“,
Odchod z domu otca obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi - reprodukovať biblický príbeh
milosrdného otca
Návrat do domu otca a s Bohom
a márnotratného syna
Hostina lásky - sviatosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Zmierenie
Hostina
Záverečné opakovanie
zmierenia
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť súvis medzi
správaním sa márnotratného
syna a vlastným
rozhodovaním sa
- aktualizovať posolstvo
biblického príbehu na svoj
osobný život
- reprodukovať ľútosť
márnotratného syna na
základe porozumenia príbehu
- objaviť rozmer ľútosti
a odpustenia
pre budovanie dobrých
vzťahov
- vyjadriť radosť z odpustenia
- vyjadriť verbálne aj
neverbálne ospravedlnenie
sa, priznanie si chyby
- formulovať následky
konania zla na život človeka
- formulovať vlastnými
slovami ľútosť
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- RKC vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 3. ročník
Tematický celok/ Téma
+ časová dotácia
VERIŤ BOHU
4 h
Čo znamená veriť?
Aký je Boh?
Veľká sila ukrytá v
malom
JEŽIŠ UZDRAVUJE
4h
Uzdravenie slepého
Uzdravenie
hluchonemého
Uzdravenie chorého
s ochrnutou rukou
Sviatok všetkých
svätých
Uzdravenie ochrnutého
Daj pozor, aby si to
nerozbil!
Ježiš je hosťom
u Zacheja
Advent
Prierezové témy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť, čo znamená
veriť Bohu,
- porozumieť
symbolickému významu
reči,
- reprodukovať
podobenstvo o horčičnom
semienku,
- na obraze horčičného
semienka spoznávať
Ježišovo učenie o Božom
kráľovstve,
- na raste horčičného
semienka intuitívne
vnímať paradox vzniku
veľkej veci z niečoho
nepatrného,
- na príklade podobenstva
o horčičnom semienku
prijímať krst ako
významnú udalosť
v živote viery,
- opísať obsah krstných
sľubov.
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť, čo znamená veriť
Bohu,
- porozumieť symbolickému
významu reči,
- reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku,
- na obraze horčičného
semienka spoznávať Ježišovo
učenie o Božom kráľovstve,
- na príklade podobenstva
o horčičnom semienku prijímať
krst ako významnú udalosť
v živote viery,
- opísať obsah krstných sľubov,
- otvoriť sa pre formovanie
osobného života viery
- vina, hriech
-Ježiš v dome hriešnika
(Zacheja)
-Ježiš odovzdáva moc
odpúšťať
- sviatosť zmierenia
-večný život
- vina, hriech
-Ježiš v dome hriešnika
(Zacheja)
-zmysel adventu
- reprodukovať biblické
príbehy o uzdravení slepého,
hluchonemého, človeka s
„vyschnutou rukou“
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
počuť, konať, vidieť to, čo je
v živote podstatné,
-reprodukovať biblický príbeh
o uzdravení ochrnutého
- na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
počuť, konať, vidieť to, čo je
v živote podstatné,
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
uzdravenie,
- byť disponovaný na rozvoj
mravného úsudku
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
JEŽIŠ NÁM ODPÚŠŤA
7 h
Na ceste zmiereniamárnotratný syn, ľútosť
Ježiš mi odpúšťapriebeh svatosti
zmierenia
Vianoce
JEŽIŠ NÁS
OSLOBODZUJE
13 h
Židovská Pascha
(vyslobodenie z
egyptského otroctva)
Pravidlá pre život na
slobode
Opakovanie Desatoro
Pravidlá budovania
vzťahu s Bohom
i s ľuďmi
Poznať, konať, vidieť to,
čo je v živote dôležité
Smrť a nový život
Podobenstvo
o pšeničnom zrne,
Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
JEŽIŠ NÁS
-Ježiš odovzdáva moc
odpúšťať
- sviatosť zmierenia
-narodenie Spasiteľa
- hriech a dôsledky
hriechu
- Veľká noc (Pascha)
- Desatoro (pravidlá pre
život v slobode)
- Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť možné reakcie
človeka na vinu,
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť kresťanský pohľad na
vinu ako uznanie viny
a odpustenie,
- vnímať vinu ako súčasť života
každého človeka,
- reflektovať vlastné
zaobchádzanie s vinou,
- reprodukovať biblický príbeh
o hostine v dome Zacheja,
- osvojiť si priebeh sviatosti
zmierenia,
- prijímať sviatosť zmierenia
ako dar,
- oceniť mimosviatostné formy
pokánia,
- oceniť sviatostnú formu
pokánia,
- pravidelnou osobnou
reflexiou formovať svoje
mravné cítenie,
- zhodnotiť sviatosť zmierenia
ako pomoc pre človeka
v situácii mravného zlyhania,
-podieľať sa na sviatosti
zmierenia
- na obraznej reči biblického
príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
- vysvetliť pojem hriech,
- reprodukovať Desatoro
a jednoducho vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní,
- akceptovať Desatoro ako
pravidlá pre dobrý život,
- stotožniť sa s etickými
princípmi Desatora,
vzťahujúcimi sa na konkrétne
situácie v jeho živote
- nájsť analógiu medzi
podobenstvom o pšeničnom
zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním,
- posúdiť hriech ako stratu
Božej blízkosti,
- posúdiť hriech a jeho
následky ako ublíženie sebe
Osobnostný
a sociálny rozvoj
-
Enviromentálna
výchova
Mediálna výchova
OSLOBODZUJE
Pôstne obdobie
Krížová cesta
Vyslobodenie z otroctva
hriechu
Opakovanie
JEŽIŠ NÁS POZÝVA NA
HOSTINU
5 h
Kresťanská Veľká noc
Rozprávka o chlebe
Ježiš nasycuje
Ježiš sa stáva chlebom
Otče náš
Vinič
Strom, ktorý sa
obetoval
Obeta ako dar
Stretnutie s Ježišom
Svätá omša
Pozvanie na hostinu
Opakovanie
o pšeničnom zrne)
i iným,
- jednoduchým spôsobom
zhodnotiť svoje správanie,
konanie v zhode so svojím
svedomím,
- posúdiť rozdiel medzi
porušením zákona
a zanedbaním dobra (prechod
od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
- otvoriť sa pre posolstvo
prísľubu nádeje.
-zmysel pôstu
-oboznámiť sa s obsahom
zastavení krížovej cesty
- posúdiť rozdiel medzi
porušením zákona
a zanedbaním dobra (prechod
od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
- otvoriť sa pre posolstvo
prísľubu nádeje.
-Veľká noc (Pascha)
nasýtenie(zázrak
rozmnoženia chlebov– Jn
6, 1-13)
-posledná večera
(Eucharistia)
-pomenovať, čo
symbolizuje víno pri
poslednej večeria sv.omši
-zmysel obetyobdarovávania
-pomenovať akým darom
je pe človeka Ježišova
obeta na kríži
-svätá omša ako hostina
(hostina spoločenstva,
hostina slova, chleba
- nájsť súvislosť medzi
poslednou večerou a svätou
omšou,
-odlíšiť chlieb od
eucharistického chleba,
-objaviť súvislosť medzi
ľudskou skúsenosťou
s chlebom, biblickým textom
o rozmnožení chlebov a
sviatosťou Eucharistie,
-oceniť potrebu slávenia pre
život človeka,
-rozvíjať schopnosť života
v spoločenstve
-uvedomiť si, že svoje radosti
môžeme priniesť Bohu na oltár
vo víne
-vnímať obetu ako dar lásky
-oceniť potrebu slávenia pre
život človeka,
-rozvíjať schopnosť života
v spoločenstve,
-uvedomiť si dôležitosť častého
prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY- RKC vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu 4. ročník
Tematický celok/ Téma
+ časová dotácia
I. CESTA NÁDEJE
6h
Mať nádej
Som jedinečný
Cesta k druhým
Noe dôveruje Bohu
Obrazy Božej blízkosti
Obsahový štandard
Biblia – kniha
nádeje
Starý zákon a Nový
zákon
Zem Biblie
Dobytie zasľúbenej
zeme
Gedeon
Pán Boh utešuje
Očakávanie Mesiáša
Výkonový štandard
 Cesta k sebe – som

jedinečný
 Cesta k druhým
(kamarátstvo,
priateľstvo)
 Cesta do sveta,
v ktorom žijem
(Noemova archa (Gn
6,18-20: zo všetkého
živého, vezmi do
archy....)
 Cesta k Bohu
(biblické obrazy
Božej blízkosti)
II. SLOVO O NÁDEJI
11 h
Prierezové témy
 Biblia kniha kníh
 Odkrývanie nádeje
v živote biblických
postáv (sudca
Gedeon, proroci
Micheáš a Izaiáš –
kmeň Jesseho
 Biblické posolstvo
nádeje – príchod
Mesiáša (Ján
Krstiteľ, Panna
Mária)




vysvetliť čím je človek
jedinečný
 reprodukovať biblický
príbeh o Noemovej
arche
 nájsť súvis medzi
biblickým príbehom
o Noemovej arche
a zodpovedným
prístupom k prírode
 vnímať Boha ako toho,
ktorý zachraňuje
 objaviť rozmer nádeje
na ceste k sebe,
k druhým, k svetu
a k Bohu
 objavovať
zodpovednosť za
prírodu a za rozvíjanie
dôstojnosti ľudského
života
 vnímať potrebu
sebariadenia
 akceptovať vzájomnú
spätosť s celým
stvorenstvom
 formovať postoj
nádeje
prostredníctvom
biblických obrazov
Božej blízkosti
vymenovať základné
delenie kresťanskej Biblie
reprodukovať biblický
príbeh o povolaní
Gedeona
jednoduchým spôsobom
interpretovať biblické
texty proroctiev prorokov
Micheáša (a ty
Betlehem...) a Izaiáša –
kmeň Jesseho, ako
posolstvo nádeje
interpretovať biblické
príbehy o Jánovi
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova:
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Mediálna výchova
Príchod Mesiáša
Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo
 Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo
(podobenstvá
o Božom kráľovstve)
 Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
(Ježišove zázraky)
Krstiteľovi a Panne Márii
ako naplnenie
očakávanej nádeje na
príchod Vykupiteľa
identifikovať sa
s postojmi nádeje v živote
biblických postáv
na príklade biblických
postáv objavovať
prastarú ľudskú
skúsenosť „mať smer“
ako základný predpoklad
pre zmysel
vnímať Bibliu ako slovo
nádeje v živote človeka
a ľudstva.
formovať postoj nádeje
prostredníctvom
biblických postáv
vysvetliť podobenstvá
o Božom kráľovstve ako
obrazné príbehy
približujúce Božie
kráľovstvo a cestu
k nemu
interpretovať biblické
príbehy o Ježišových
uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva
a znaky Božieho
záchranného konania.






III. NÁDEJ
PRESAHUJÚCA SMRŤ
7h
Najväčšie obmedzenie
človeka
Bože, kde si?
 Skúsenosť strachu,




dôvery a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej
Ježiš – silnejší ako
smrť
Sviatosť pomazania
chorých ako priestor



reflektovať svoj
pohľad na ľudské
utrpenie
vnímať skúsenosť
s utrpením a bolesťou
ako súčasť ľudského
života
vie dať svoj pohľad na
ľudské utrpenie do
súvisu s biblickými
Tvorba projektu
a prezentačných
zručností
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova:
Ježiš – silnejší ako smrť
Vzkriesenie Lazára
Veľkonočné obdobie
Sviatosť pomazania
chorých
nádeje v situácii, kde
pozemská nádej už
končí






IV. SVEDECTVO NÁDEJE
6 h
Veže v našom meste
Rôzne veže
Kostolné veže – symboly
nádeje
Kresťan – nositeľ Krista
 rôzne veže v jednom
meste
 kresťanské cirkvi
pôsobiace v našej
krajine (regióne)
 miesta pre spoločné
slávenie, prácu,

textami o Jóbovi
a kresťanským
pohľadom na zmysel
ľudského utrpenia
v kontexte
veľkonočných udalostí
reprodukovať biblický
príbeh o vzkriesení
Lazára
objaviť súvislosť medzi
Ježišovou skúsenosťou
s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a
kresťanskou nádejou
presahujúcou smrť
objaviť posolstvo
veľkonočného
tajomstva
v kresťanskej viere,
ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
objaviť vo sviatosti
zmierenia
a Eucharistie posolstvo
veľkonočného
tajomstva
v kresťanskej viere,
ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
z pohľadu kresťanskej
nádeje vysvetliť
vetu,že život je silnejší
ako smrť
rozvíjať postoj
empatie k ľudskému
utrpeniu
prostredníctvom
modelových situácií zo
života detí z rôznych
cirkví, hľadať spoločné
a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou
cirkvou
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Kresťania – nádej pre
svet
Svedkovia nádeje
V. PRAMEŇ NÁDEJE
3h
Modlitba – prameň
nádeje
Cirkev – prameň nádeje
Modlitba svätého
ruženca
a nasadzovanie za
ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných
cirkví
 Modlitba – život
v Božej prítomnosti
 Bože, si pri mne
(Žalm 139)
 Boh – stred
kresťanského
spoločenstva

vnímať svedectvo
nádeje v živote
kresťanov z rôznych
cirkví
 vytvoriť projekt so
stručným prehľadom
kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej
krajine (regióne)
a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre
dobro(sociálna oblasť)
osvojovať si postoj tolerancie,
porozumenia a vzájomnej
dôvery k ľuďom iných
denominácií
 jednoduchým
spôsobom zdôvodniť
potrebu modlitby pre
duchovný rozmer
človeka
 na modelových
situáciách objaviť
nádej zo života viery
 vnímať potrebu
stíšenia
cvičením stíšenia a meditácie
vytvárať priestor pre stretnutie
s Bohom v modlitbe
Osobnostný
a sociálny rozvoj
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
MATEMATIKA
1. ročník
4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne
2. ročník
5 hodín týždenne / 165 hodín ročne
3. ročník
4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne
4. ročník
4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac časovo
dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k
získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej
škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických
vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti
umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým
základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky
a pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe.
Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou
žiakov. Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť
najneskôr v uvedenom ročníku.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
• vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
• súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
• informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto
členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť
explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:
ČÍSLA, PREMENNÁ A POČTOVÉ VÝKONY S ČÍSLAMI
POSTUPNOSTI, VZŤAHY, FUNKCIE, TABUĽKY, DIAGRAMY
GEOMETRIA A MERANIE
KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA
LOGIKA, DÔVODENIE, DÔKAZY.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné
miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito
číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať
kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami
a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch
tieto aj graficky znázorňovať.
V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa
určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním.
Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické
úlohy z bežnej reality.
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v
podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi
objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať,
triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov
(udalostí) a zaznamenávať ju.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať len v podobe úloh.
Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z
matematiky a zo životných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v
priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich
schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na
dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä
tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
 presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa
rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy.
 Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh
 v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,
písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov,
 na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore,
 riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou
a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí,
zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie,
 systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho
matematický model. Približovať žiakom dennú prax,
 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov
používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,
 viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
 podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom aj verejnom kontexte,
 vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému
poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom,
 v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a
komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a
kompetenciu učiť sa učiť sa.
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať na výstupe z 1.
stupňa ZŠ
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
 pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť na
opis a riešenie problémov z reálnej situácie,
 vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov,
 zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov,
 rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní
číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky
 číslach a počtových výkonoch.
Dosiahnuté postoje
 prestáva mať „strach“ z čísel
 smelšie kvantifikuje realitu okolo seba
 sebavedome robí
 porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel
 je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť
kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
 vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti
a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov,
 usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi
týmito údajmi,
 interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje
schopnosti a kreativitu,
 kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Dosiahnuté postoje
 pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
 vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
 vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality
 má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a
prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia
 je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
 rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu,
 pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
 rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
 pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických
meraniach.
Dosiahnuté postoje






nie je ľahostajný k svojmu okoliu
dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí
snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu
je naklonený v jednote používať meranie a výpočet
snaží sa o presnosť pri meraní a výpočtoch
vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych
súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria,
 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,
 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí
robí jednoduché závery,
 v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
 správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé)
tvrdenia.
Dosiahnuté postoje




rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov
nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia
uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí
získa potrebu vedieť zdôvodniť
Metódy a formy práce
Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je učiteľ,
ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu, o čom sa
presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je
záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci boli
samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali
vhodne prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj z bežného života
zdôvodňovať a obhájiť. Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť
a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku,
z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému
postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už od najnižších ročníkov nielen
prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri
samostatnej práci žiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1.
ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby
sa ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom.
Odporúčame použitie týchto metód a prezentujeme ich uplatnenie vo vyučovaní:
I. DIDAKTICKÉ METÓDY
1. reproduktívne
a) informatívno-receptívna (U prezentuje učivo/informácie a žiaci uvedomele vnímajú,
zapamätávajú si)- žiaci sú pasívni, U v krátkom čase prezentuje viac informácií (napríklad pri
algoritmoch písomného počítania
b) reproduktívna (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to viackrát
opakovaná činnosť)- žiaci riešia úlohy, kde reprodukujú naučené vedomosti, nerozvíja sa
tvorivosť, sú to len typové úlohy, žiaci sú aktívni/samostatná práca
2. produktívne
a) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, príprava na
projekty)
b) heuristická (metóda riadeného rozhovoru)- žiaci na základe odpovedí na otázky sami dospejú
k novému pojmu, objaviteľská- žiaci sú aktívni, náročná z pohľadu učiteľa: otázky musia
logicky nasledovať, stručné, jasné, jednoznačné, nemajú nabádať na správnu odpoveď, nie
odpoveď áno-nie, odpovedať majú všetci žiaci, ak žiak odpovie nesprávne, U má naviesť žiaka
na správnu odpoveď
c) výskumná- tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny, ceny tovaružiaci zbierajú údaje, robia tzv. prieskum (4. ročník)
II. LOGICKÉ METÓDY
a) analytická- postup od celku k časti, od neznámeho k neznámeho, od hľadaného k danému,
riešením jednoduchých slovných úloh pomocou rovnice (využívam premenné- neznáme
8+x=20)
b) syntetická- (postup od častí k celku, do známeho k neznámemu, od daného k hľadanému)rozvíjajú sa počtárske zručnosti + - . : (spamäti a písomné algoritmy), slovné úlohy bez rovnice
8+□=20
c) analyticko-syntetická (riešenie zložitých úloh: 2 počtové operácie a viac)- v 1. etape použijem
analýzu: rozklad zložitej slovnej úlohy na čiastkové úlohy. V 2. etape syntetickú m.- riešim
čiastkové úlohy
d) induktívna (inductio = návod- je postup od jednotlivých faktov ku všeobecným záverom)využíva sa pri všetkých pojmoch. Najprv napíšem konkrétne príklady pri riešení nového pojmu
až potom to zovšeobecním
e) deduktívna (deductio = odvodzovanie- prechod od všeobecných poznatkov ku konkrétnym
vlastnostiam, javom, vzťahom)
f) genetická (vývojová)- daný pojem vysvetľujeme spolu s historickými poznatkami, ktoré sa
týkajú daného pojmu (napr. Jednotky dĺžky)
g) dogmatická- nový pojem je sprístupnený bez akýchkoľvek odôvodnení Napr. Operácia
násobenia má prednosť pred sčítaním
III. METÓDY PODĽA ZDROJA POZNATKOV
1. slovné- metódy hovoreného slova: ▪ monológ ▪ dialóg
2. názorné: ▪ používanie ilustrácií ▪ náčrtov ▪ sledovanie videozáznamov ▪ demonštrácia ▪ modelovanie
3. praktické: ▪ činnosti spojené s rysovaním ▪ modelovaním ▪ strihanie
IV. METÓDY PODĽA FUNKČNOSTI
1. expozičné- používanie pri sprístupňovaní nového učiva
2. fixačné- pri upevňovaní, opakovaní učiva
3. diagnostické- pri preverovaní a klasifikovaní vedomostí
a tieto didaktické formy:
 Skupinová forma práce
(rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, zvýšenie humanizácie vyučovania)
-skupiny: homogénne- v jednej skupine žiaci s približne rovnakou výkonnostnou úrovňou,
heterogénne- žiaci rôznej vedomostnej úrovne
-tvorba skupín spontánna (žiaci sa medzi sebou rozdelia do skupín na základe kamarátskych vzťahov),
 autoritatívna (rozdeľuje učiteľ, napr. podľa zasadacieho poriadku, vedomostná úroveň)
-počet žiakov viacpočetné skupiny- menej skupín, menej času strávi učiteľ pri kontrole výsledkov, zvoliť
hovorcu, !nie všetci žiaci sa zapoja do práce
 menejpočetné skupiny- väčšia pravdepodobnosť, že všetci žiaci budú aktívni, skôr sa dohodnú
na spôsobe riešenia výsledku
-organizovanie/diferencovanie práce diferencovaná (všetky skupiny riešia iné úlohy)
 nediferencovaná (každá skupina má tú istú úlohu- môže sa hodnotiť rýchlosť aj správnosť)
-druhy skupín treba premyslieť ako ich tvoriť, premyslieť typy úloh (dif., nedif.), spôsob hodnotenia
jednotlivých úloh (rýchlosť, správnosť, bodovanie alebo len výsledky), premyslieť organizačné hodiny
-učiteľ nemá zasahovať do práce skupín
-pri menej skupinách (viacpočetných) je menej kontrolovania pre U
-rozvoj spolupráce, aktivity, zvýši sa záujem o matematiku, možnosť uplatnenia sa aj slabším žiakom
-riziko: pracovný ruch, nepremyslená organizácia práce
 Individuálna/samostatná práca
-žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti
Pravidlo: všetko čo žiaci dokážu urobiť sami, nech to robia sami -pri sprístupňovaní nového učiva, pri
opakovaní, upevňovaní
-pri príkladoch, ktoré majú určitú postupnosť/viac krokov, môže sa zastaviť a nepohne sa ďalejpríčinou neúspechu nemusí byť len nevedomosť, ale len omyl
- žiak pracuje vlastným tempom
-každá činnosť žiakov by mala byť kontrolovaná (záleží od typov úloh)
-pri zložitých slovných úlohách je potrebné vzorové riešenie na tabuli
-pri divergentných úlohách, kde príklad má viac spôsobov riešenia alebo viac riešení, nechať
odprezentovať všetky riešenia
 Frontálna forma práce- práca s celou triedou
● pre dobrovoľníkov bez rozdielu vedomostnej úrovne- úlohy z tzv. relačnej matematiky- krížovky,
rébusy
● pre šikovnejších- príprava na matematické olympiády- cielené úlohy
Učebné zdroje
Učebnice a pracovné zošity
Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú - metodické príručky, technické materiálne prostriedky:
 demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, model číselnej osi, rysovacie
demonštračné pomôcky (kružidlo, trojuholníky, linea), modely telies


žiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby (kružidlo, lineár,
trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo malé, modely geometrických
útvarov, modely peňazí...
audiovizuálne, video, počítače, notebooky, dataprojektory
Učiteľ by si mal premyslieť a zvážiť, aké uč. pomôcky do vyučovania zaradí, koľko času venuje práci
s pomôckami, a akú formu práce použije.
Hodnotenie predmetu
Predmet klasifikujeme podľa platného metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť uplatniť
vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úohách), úroveň samostatnosti myslenia,
presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania MATEMATIKY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok/ Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
+ časová dotácia
Prirodzené čísla 1 – 20
30 h
Oboznámenie sa s pojmami hore, dole, Vedieť sa orientovať v priestore a pochopiť
Prirodzené čísla 0 - 20
vpravo, vľavo, hneď pred, hneď za. základné priestorové vzťahy.
Orientovať sa v priestore.
Určiť polohu pred a za, hneď pred, hneď za. Osobnostný a sociálny
Počítanie počtu vecí, ..., po Čítanie a písanie čísel od 0-20.
Vedieť počítať a nakresliť daný počet predmetov. rozvoj
jednom, po dvoch, utváranie Tvorenie skupín s daným počtom Predmety vedieť spočítať po jednom. Dokresliť
skupín vecí, ... o danom počte predmetov.
predmety do daného počtu.
Dopravná výchova
Poznať a vedieť použiť znamienka pre
Porovnávanie čísel
Porovnávanie čísel.
porovnávanie, vedieť ich napísať, vedieť používať Ochrana
života
a
Písanie znamienok väčší, menší, rovná sa. pojmy rovnako, viac, menej.
zdravia
Čítanie a písanie čísel 0 – 20. Riešenie úloh na porovnávanie.
Rozklad a skadanie čísel.
Vedieť rozkladať čísla na desiatky a jednotky.
Vzťahy medzi číslami.
Vyvodenie pojmov jednotky a desiatky. Vedieť utvoriť skupinu predmetov do 20. Vedieť
Dokresľovanie predmetov do 20.
vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad.
Finančná gramotnosť
Riešenie
úloh
na Usporiadanie a porovnávanie čísel.
porovnávanie (viac, menej, Rozkladanie čísel na desiatky a jednotky
rovnako)
Sčítanie a odčítanie
80 h
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a Vykonávať spamäti sčítanie a odčítanie v obore
odčítaním.
do 20 bez prechodu cez základ 10. Chápať vzťahy Multikultúrna výchova
Sčítanie
a odčítanie
po Spoje sčítania a odčítania v obore do 20 bez medzi sčítaním a odčítaním.
etapách:
prechodu cez základ 10 predmetnou Vedieť znázorniť slovnú úlohu, zostaviť príklad Environmentálna
V obore do 5, do 10 a v obore činnosťou a na základe textu.
riešenia, dať slovnú odpoveď.
výchova
do 20 bez prechodu cez základ
Zaznamenávať textovú súvislosť číslami a
10.
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
počtovými výkonmi.
Zameniteľnosť sčítancov.
Oživenie slovnej úlohy kresbou a Kooperuje pri práci v skupine a rieši zadané úlohy.
Rozklad sčítancov na súčet modelovaním.
Regionálna výchova a
dvoch čísel.
Tvorba číselnej úlohy na základe textu.
tradičná ľudová kultúra
Doplnenie chýbajúceho čísla Výber počtového úkonu na základe textu.
do súčtu.
Vzťah medzi sčítaním a
odčítaním.
Slovné úlohy na sčítanie a
odčítanie podľa činnsoti, na
základe obrázku.
Tvorba matematického textu k numerickým
úlohám. Formulovanie odpovede.
Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme, aj so
zberom vhodných údajov z reality.
Formovanie zovšeobecňovacej a schopnosti
riešenia.
Dopravná výchova
Geometria
25 h
Ochrana
zdravia
života
a
Postupné
budovanie
priestorovej Vedieť rozlíšiť základné geometrické tvary –
Zoznámenie sa s niektorými predstavivosti
trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh a určiť ich Tvorba
projektu
a
priestorovými
a rovinnými a orientácia v rovine a v priestore.
počet z obrázka.
prezentačné zručnosti
geometrickými
tvarmi
Poznať geometrické útvary – kocka, valec, guľa.
a manipulácia s nimi.
Získanie prvých zručností v narábaní s Vedieť ich identifikovať na základe pozorovacích
rysovacími potrebami.
vlastností.
Rozlišovanie
priestorových
útvarov očami, hmatom a na
Vedieť kresliť a rysovať čiary pomocou pravítka,
obrázku.
dbať na presnosť.
Kreslenie
otvorených
a uzavretých krivých čiar,
rysovanie priamych čiar.
Riešenie aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
30 h
Získavanie
skúseností
s pravdivosťou
a nepravdivosťou
výrokov,
negáciou výrokou.
Dichotomické
triedenie
predmetov,
vecí
podľa
Vzbudenie záujmu žiakov o matematické
činnosti prostredníctvom matematických
hier.
Ukázať význam použitia tabuliek a
diagramov.
Riešiť a tvoriť úlohy na základe reality, obrázkovej
situácie, pri ktorých správne aplikuje osvojené
poznatky o číslach a počtových výkonoch.
Vytvárať skupiny predmetov podľa znakov.
Vedieť
vytvoriť
jednoduché
postupnosti
a objavovať pravidlo tvorby postupnosti.
Mediálna výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
jedného znaku.
Tvorenie
stúpajúcej
(klesajúcej)
postupnosti
predmetov, čísel.
Pozorovanie
a zistenie
pravidelnosti
v týchto
postupnostiach.
Zber
údajov
a ich
zoskupovanie.
Pozorovanie istých udalostí,
ako aj možných, ale neistých
udalostí
a nemožných
udalostí.
Zaznamenávať udalosti, znázorniť ich a robiť
z nich jednoduché závery.
Finančná gramotnosť
Prisudzovať výrokom pravdivostnú hodnotu.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania MATEMATIKY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok/
Téma
+ čas. dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Opakovanie z
1. roč.
10 h
Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 20 bez prechodu Zopakovať sčítanie a odčítanie čísel do 20 bez prechodu
cez základ 10.
cez základ 10.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Sčítanie a odčítanie
v obore do 20 s
prechodom cez 10
– príprava 8 h
Prípravné úlohy na sčítanie s prechodom cez 10. Vedieť pracovať s pomôckami pri operáciách sčítania a
Aplikácia sčítania, odčítania, porovnania v reálnych odčítania s prechodom cez 10. Vedieť sčítavať a
situáciách.
odčítavať do 20 cez rôzne rypy.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Finančná
gramotnosť
Sčítanie a odčítanie
v obore do 20
s prechodom cez
základ 10
20 h
Slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
v obore do 20
s prechodom cez
základ 10
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez
základ 10 (aj s pomocou znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov napr.
2 + 2 + 2 (aj ako propedeutika k budúcemu násobeniu
prirodzených čísel).
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie
a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- porovnávanie rozdielom.
Zloženú slovnú úlohu : (a + b + c).
Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom cez
základ 10.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie
Dopravná výchova
Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a odčítania
s prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu : urči
súčet, keď sú dané sčítance.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu:
zväčši dané číslo o niekoľko jednotiek
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: urči
jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu:
zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu:
porovnávanie rozdielom.
Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a +b
+c).
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Finančná
gramotnosť
Tvorenie textov k numerických príkladom.
a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Samostatne tvoriť k primeranej situácii (podnetu)
príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez 10 v obore do20
Prirodzené čísla do 30. Počítanie do 30. Počítanie Určiť počet predmetov v danej skupine. Vedieť
počtu vecí po jednom, dvoch, po desiatich, utváranie porovnávať dvojciferné čísla pomocou radu čísel. Vedieť
skupín vecí. Rozklad čísel na desiatky a jednotky. sčítať a odčítať do 30.
Číselný rad.
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
Určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento
počet v obore do 100.
Priradiť príslušný počet predmetov k danému číslu
v obore do 100.
Vedieť usporiadať čísla od 20 – 100
Vytváranie
predstáv
o prirodzených
číslach
v obore do 100
24 h
Oboznámenie sa s
celými desiatkami a
číslami do 100
Čítanie a písanie čísel 20 – 100.
Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 na desiatky
v obore od 20 – 100.
a jednotky.
Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok
a jednotiek a graficky ho znázorniť.
Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou
znakov >, <, = (aspoň pomocou znázornenia).
Určovanie počtu, ... po jednom, po dvoch, desiatich, Vedieť sa orientovať v číselnom rade v obore do 100.
utváranie skupín vecí o danom počte.
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie. Vedieť porovnať dvojciferné čísla pomocou radu čísel.
Slovné úlohy na porovnávanie
Porovnať pomocou znázornenia a zapísať dvojice
Numerácia a
dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov >,
rozklad čísiel do 100
<, =.
Rozklad čísiel na
desiatky a jednotky,
určovanie počtu.
Vedieť určiť správne poradie čísel a poznať vzťahy medzi
číslami v obore do 100 (prvý, druhý, posledný, hneď
pred, hneď za, atď.).
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Finančná
gramotnosť
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Porovnávanie čísiel
do 100
Geometria
15 h
Bod, priamka,
úsečka (rysovanie).
Jednotky dĺžky,
meranie.
Telesá, stavby
telies.
Riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú
slovnú úlohu ( viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou
znakov.
Bod, priamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek Vie vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine ( na
Vyznačovanie úsečiek na priamke a na danom útvare).
geometrickom útvare.
Označovať ich veľkým tlačeným písmom (písmenom
A,B,C, atď.)
Narysovať a označovať úsečku a priamku.
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a označovať
ju.
Jednotky dĺžky – cm, dm, m. Meranie dĺžky úsečky. Odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na centimeter.
Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky
Porovnať úsečky podľa ich dĺžky.
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa Zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo
obrázka. Stavba jednoduchých telies.
podľa obrázka.
Vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v obore do 100
(37 h)
Sčítanie a odčítanie
do 100 bez
prechodu cez 10
Sčítanie a odčítanie vo obore do 100.
Sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla bez
prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do
100.
Sčítanie a odčítanie celých desiatok.
Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť).
Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti a písomne.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti
Vedieť sčítavať spamäti dvojciferné čísla a jednociferné
čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v obore do
100.
Vedieť spamäti odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu aj s prechodom cez základ
10 v obore do 100. Vedieť sčítať a odčítať celé desiatky.
Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel spamäti (náročnejšie písomne).
Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich správne použiť pri
riešení príkladov (komutatívnosť, asociatívnosť)
Vedieť urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých
slovných úloh.
Dopravná výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Finančná
gramotnosť
Sčítanie a odčítanie
do 100 s
prechodom cez 10
.
Riešenie
aplikačných úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
18 h
Riešenie jednoduchých, zložených úloh, ktoré vedú
k zápisu a + b + c;
a + b – c; a – b - c.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie
a odčítanie v obore do 100.
Názorný úvod k učivu z logiky.
Výroky
a tvrdenia
o činnostiach,
obrázkoch
a posúdenie ich správnosti.
Vedieť riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu
a + b + c; a + b – c;
a – b – c; v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
a odčítanie v obore do 100.
Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti podľa
daného pravidla.
Objavenie
a sformulovanie
pravidla
tvorenia
postupnosti predmetov, čísel.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Úlohy zamerané na zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch,
troch predmetov, farieb, písmen, čísel
Triediť predmety (veci, prvky)podľa jedného znaku
(napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a pod.).
Vedieť nájsť jednoduché pravidlo postupnosti.
Vedieť pokračovať vo vytvorenej postupnosti.
Hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch, troch
predmetov ( vecí, prvkov).
Vedieť vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti
zapísať.
Vedieť urobiť zo získaných a znázornených udalostí
jednoduché závery.
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemožný jav (pravdivý,
nepravdivý).
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Finančná
gramotnosť
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania MATEMATIKY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok /
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
+ časová dotácia
Zopakovať známe pojmy a číselné operácie. Vedieť
pracovať s číselnou osou, chápať pojmy: »hneď pred,
Čísla do 100
Osobnostný a
Opakovanie a
hneď
za«
Význam cifier a orientácia v číselnom rade
sociálny rozvoj
prehĺbenie učiva z 2.
Počítať s jednocifernými a dvojcifernými číslami.
Porovnávanie čísel
ročníka
Vedieť rozložiť dvojciferné číslo na desiatky a jednotky.
Zápis dvojciferných čísel
Čísla do 100
Ovládať matematické operácie sčítania a odčítania bez
Environmentálna
10 h
prechodu i s prechodom cez základ 10. Zopakovať si
Súčet a rozdiel čísel do 100
výchova
Význam cifier.
sčítanie a odčítanie pod sebou, vedieť ho porovnať s
Riešenie slovných úloh
Rovinné útvary.
počítaním vedľa seba.
Písomné sčítanie a odčítanie
Zavedenie princípu
násobenia a delenia
Násobenie a delenie
do 20
45 h
Numerácia
prirodzených čísel v
obore do 10 000
5h
Násobenie a delenie do 20
Násobenie ako viacnásobné sčítanie. Delenie
ako rozdeľovanie na daný počet rovnakých
častí.
Riešenie slovných úloh typu n-krát väčší, n-krát
menší
Násobenie a delenie číslami 1-9
Zavedenie pojmu n-násobok.
Ako delíme na dané diely
Čo má v matematike prednosť
Opakovanie násobenia a delenia
Vedieť používať pojem násobenie. Chápať ho ako
postupné sčitovanie rovnakých čísel. Delenie chápať ako
rozdeľovanie na daný počet rovnakých častí. Budovať
súvislosti medzi zložkami počtových výkonov a
výsledkom.
Osvojiť si pojem činiteľ a súčin ako sprievodnú
informáciu.
Poznať spoje násobenia a delenia s danými číslami.
Oboznámiť sa s delením na časti s daným (rovnakým)
počtom.
Vedieť, že operácia násobenia a delenia má prednosť.
Upevní si spoje násobenia a delenia spamäti.
Čísla do 1000
Čísla nad 1000
Rozklad troj a štvorciferných čísel a ich zápis v
desiatkovej sústave.
Porovnávanie čísel.
Vedieť sa orientovať v číslach – vedieť ich čítať, písať,
porovnávať.
Vedieť písať čísla s viacerými nulami. Vedieť rozkladať
trojciferné a štvorciferné čísla. Vedieť počítať po
jednotkách a desiatkach ľubovoľné čísla v stanovenom
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Ochrana života a
zdravia
Finančná
gramotnosť
Riešenie nerovníc.
Riešenie slovných úloh.
Číselná os.
Násobenie a delenie 10, 100, 1000
Sčitovanie a
odčitovanie
prirodzených čísel
do 10 000
46 h
Geometria
30 h
Riešenie
Súčet a rozdiel čísel do 10 000 I.
Počítanie spamäti
Sčítanie a odčítanie vedľa seba
Súčet a rozdiel čísel do 10 000 II.
Sčítanie pod seba
Odčítanie pod seba
Riešenie slovných úloh
Čiary a ich meranie. Štvorec a obdĺžnik.
Obvod štvorca
Rysovanie v štvorcovej sieti
Geometrické telesá – kváder
Trojuholník a štvoruholník
Zavedenie pojmu kilometer
Premeny jednotiek dĺžky
Kružnica a kruh
Rysovanie trojuholníka
Vytváranie
všetkých
možných
obore.
Vedieť riešiť nerovnice a slovné úlohy.
Dopravná výchova
Naučiť sa, že násobenie 10-timi znamená pridať k číslu
0, deliť znamená odobrať od čísla 0. Ovládať násobenie
a delenie 10, 100, 1000.
Vedieť spamäti sčítať a odčítať trojciferné a štvorciferné
čísla. Vedieť ich sčítať a odčítať vedľa seba.
Ovládať formu postupnosti matematickej operácie
sčítania a odčítania písomnou formou. Vedieť robiť
kontrolu správnosti pri riešení matematických príkladov.
Ovládať riešenie jednoduchých a zložených slovných
úloh.
Chápať rozdiel medzi krivými a rovnými čiarami, pojem
priamka. Vedieť merať pravítkom a metrom. Poznať
význam merania v praktickom živote.
Osvojiť si pojmy: rovnobežnosť, kolmosť, vrcholy, strany,
susedné strany, uhlopriečky.
Propedeutika obsahu rovinných geometrických útvarov.
Oboznámiť sa s pomocou skladačky tangram so
základnými vlastnosťami rovinných útvarov.
Poznať pojmy: vrcholy, strany, obvod, označuje ich a vie
ich zapisovať.
Poznať cm, mm, m, km a ich využitie. Vedieť premieňať
dané jednotky.
Poznať rozdiel medzi kružnicou a kruhom, získať
zručnosť v rysovaní s daným stredom a daným
polomerom, vedieť označiť polomer a priemer.
Vedieť narysovať trojuholník a pomenovať jeho vrcholy
a strany.
skupín Vedieť utvárať skupiny predmetov po dvoch, troch.
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
aplikačných úloh a
úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
19 h
Opakovanie učiva
10 h
predmetov z daného počtu predmetov po
dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a
symbolmi. Vytváranie skupín podľa daného i
objaveného pravidla. Pozorovanie istých
udalostí, možných ale neistých udalostí a
nemožných udalostí.
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi.
Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou
motiváciou
Vedieť vytvárať skupiny podľa určitého pravidla.
Ovládať riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Riešiť úlohy na delenie s kombinatorickou motiváciou.
Vedieť vytvárať tabuľky a doplniť do nich údaje.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Finančná
gramotnosť
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania MATEMATIKY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok /
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
+ časová dotácia
Opakovanie a
prehĺbenie učiva z 3.
ročníka
Násobenie a delenie
v obore do 20
Čísla do 10 000
12 h
Význam cifier.
Rovinné útvary.
Násobenia a delenia
v obore násobilky
47 h
Čísla do 10 000
Význam cifier a orientácia v číselnom rade
Porovnávanie čísel
Zápis čísel
Súčet a rozdiel čísel do 100
Riešenie slovných úloh
Písomné sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie v obore do 20
Ovládať učivo 3. ročníka
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na
polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov
Násobenie a delenie na kalkulačke v obore
násobilky do 100.
Komutatívnosť násobenia (propedeutika)
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie (propedeutika).
Vedieť spamäti všetky základné spoje násobenia a
delenia v obore násobilky do 100.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v
obore násobilky.
Ovládať algoritmus násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100.
Osvojiť si praktické násobenie a delenie na kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu v
úlohách charakterizovaných pojmami koľkokrát viac, o
koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej.
Chápať súvislosť medzi násobením a delením, násobenie
a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie.
Dané číslo niekoľkokrát zväčšiť, dané číslo
niekoľkokrát zmenšiť, násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ, podiel, násobilka,...
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných úloh typu:
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Finančná
gramotnosť
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Finančná
gramotnosť
Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v
Dopravná výchova
porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy
úloh z predchádzajúceho ročníka).
Tvorenie textov k numerickým príkladom
Slovné úlohy na priamu úmernosť
(propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na
násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
Sčítanec, súčet, o koľko viac, zápis slovnej
úlohy, jednoduchá slovná úloha, zložená
slovná úloha, koľkokrát viac – o koľko viac,
koľkokrát menej – o koľko menej,...
Sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000
29 h
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000 s využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.
Číselný rad, jednotky, desiatky, stovky, tisícky,
troj- a štvorciferné čísla, vzostupný a zostupný
obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore
násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých
častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie
podielom.
Riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu:
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
Matematizovať primerané reálne situácie.
Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a
delenie v obore násobilky do 100.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať
odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa.
Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a
vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch.
Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10
000.
Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10
000 v jednoduchých prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 na
kalkulačke.
Sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla
spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla pomocou
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna
výchova
Finančná
gramotnosť
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
číselný rad,...
kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické
operácie.
Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na
desiatky a stovky.
Finančná
gramotnosť
Skúška správnosti riešenia.
Skúška správnosti, súčet, sčítanec, rozdiel,
menšenec, menšiteľ, ...
Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v
obore do 10 000.
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a
zložených slovných úloh v číselnom obore do
10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých nerovníc.
Slovná úloha, riešenie, zápis slovnej úlohy,
výsledok, Skúška správnosti výsledku
(riešenia), odpoveď,...
Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a
odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania.
Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať
odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe.
Matematizovať a znázorniť primerané reálne situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý
sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
Riešiť zložené slovné úlohy typu:
Mediálna výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Geometria a
meranie
28 h
Geometria a
meranie
28 h
Rysovanie – základné zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej
sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc
susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet
veľkosti strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Bod, vzor, obraz, leží, neleží, priamka, úsečka,
súčet dĺžok úsečiek, rozdiel dĺžok úsečiek,
násobok dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, strana
štvorca (obdĺžnika), susedné strany, protiľahlé
strany, vrchol, štvorec, obdĺžnik, zmenšiť,
zväčšiť, štvorcová sieť, vodorovný, zvislý,
stĺpec, riadok, ...
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú
dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov
a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou
na centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti
strán, propedeutika).
Trojuholník, strany trojuholníka, vrcholy
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
9. a + (a – b)
Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady
(čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a
bezpečnosť pri rysovaní).
Vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na
útvare).
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm;
v cm) a označovať ju.
Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom
(písmenom A, B, C, atď.).
Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich
charakterizovať.
Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s
danou dĺžkou strany (strán).
Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky.
Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako
súčet dĺžok strán.
Narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho
vrcholy a strany
Poznať vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán)
Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s
presnosťou na cm (na mm).
Porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky.
Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺţok strán.
Dopravná výchova
Regionálna
výchova a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Dopravná výchova
trojuholníka, dĺžka strany trojuholníka, obvod
trojuholníka, jednotky dĺžky, mm, cm, odhad skutočnosť...
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s
daným stredom, kružnice a kruhu s daným
stredom a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Kružnica, kruh, stred kružnice (kruhu),
polomer, kružidlo...
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.
Poznať základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou.
Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným
stredom.
Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a
polomerom.
Vedieť vyznačiť polomer kružnice.
Environmentálna
výchova
Vedieť premieňať jednotky dĺžky.
Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm
13 cm na mm/
Multikultúrna
výchova
Meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm),
milimeter (mm), kilometer (km), jednotky
dĺžky, premena jednotiek dĺžky,...
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa
vzoru a podľa obrázka.
Vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek.
Nakresliť plán stavby z kociek
Mediálna výchova
Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán
(obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá,
pohľad spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,...
Riešenie
aplikačných úloh a
úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Propedeutika pravdivých a nepravdivých
výrokov.
Pravdivý výrok, nepravdivý výrok, pravdivosť,
nepravdivosť,...
Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
výrokov.
Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie.
Vedieť zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku.
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
8h
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického priemeru pre menší
počet dát (propedeutika).
Čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov.
Vypočítať aritmetický priemer pre menší počet
primeraných dát.
Multikultúrna
výchova
Aritmetický priemer, stĺpcový diagram, dáta,
priemer
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.
Diagram, riadok, stĺpec, vodorovný, zvislý,...
Opakovanie učiva
8h
Vedieť riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy.
Vedieť získavať a zhromaţďovať potrebné údaje
Čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných údajov.
Riešiť slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou
motiváciou.
Environmentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
PRÍRODOVEDA
1. ročník
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2. ročník
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
3. ročník
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
4. ročník
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia,
fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je
rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými
javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj
procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne
detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné
činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným
životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného
vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia
a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Prírodoveda
má deti viesť k:
 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Čiastkové ciele predmetu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré
ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu
realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu
o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným
logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu
manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k
skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
 sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť
syntézy),
 sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
 sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby
testov hypotéz a predpokladov),
 vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí
schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),
 sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr
súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj
schopnosť indukcie),
 sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym
druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
 si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť
tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),
 dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí
schopnosť efektívnej kooperácie).
Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné
dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj
poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak,
aby
 si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú
bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť
flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu
súvisia a prečo,...
 si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s
čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk,
farba,...
 si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie
(s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín
a živočíchov, ...
 si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické
vzťahy,...
 si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím
neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať
a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie
a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj
špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ
svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak
v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:





Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa
najmä motiváciou k poznávaniu).
Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä
dokonalejším chápaním vedeckej práce).
Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým
organizmom).
Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie
a preferenciou logických princípov myslenia).
Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou
argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu
a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v
ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí,
rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania
zaznamenávať.
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní prírodovedy sa zameriame na tieto vyučovacie metódy:
 priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
 práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou)
 a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
 zážitkové vyučovanie
Formy vyučovania prírodovedy:
- vychádzka a exkurzia
- skupinové vyučovanie
- problémové vyučovanie
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
 Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ
 Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ
 Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ
 Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ
a ďalšie odborné publikácie k daným témam prírodovedy:
 encyklopédie,
 detské časopisy,
 atlasy,
 webové stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk),
 materiálno-technické a didaktické prostrieky, ktoré má škola k dispozícii.
Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu vychádzame z platného metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy. Prírodovedu vo všetkých ročníkoch klasifikujeme. Hodnotíme žiakov priebežne
a zameriavame sa na pozitívne hodnotenie s cieľom vedenia žiakov k vlastnému objektívnemu
ohodnoteniu sa.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania PRÍRODOVEDY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Téma
Zmeny v prírode
Druhy stromov, listy
Porovnať listy jednotlivých
Environmentálna
4h
stromov. Na základe
stromov. Na základe listov
výchova
Cyklus stromu
listov porovnávanie
poznať druhy stromov
stromov
Projekt Prečo padá list Ročné obdobie,
Vedieť si zaznamenávať
Mediálna
zo stromu
mesiace v roku,
počasie podľa znakov: vietor,
výchova
Kalendár prírody
charakteristiky
dážď, slnečno. Uviesť, ako sa
počasia, poľné plodiny, menia ročné obdobia.
ovocie a zelenina
Uviesť, ako sa mení počasie v Ochrana života a
jednotlivých mesiacoch v
zdravia
roku.
Rozpoznať druhy ovocia a
zeleniny.
Osobná hygiena a
Pravidelné stravovanie, Poznať pravidlá pravidelného Ochrana života a
psychohygiena
striedanie práce a
stravovania. Vysvetliť dôvody
zdravia
7h
odpočinku, správne
striedania práce a odpočinku.
Denný poriadok žiaka stolovanie
Uviesť príklady správneho a
Tvorba projektu
Projekt Zostavenie
nesprávneho stolovania
a prezentačné
jedálneho lístka na
zručnosti
týždeň
Čistota tela
Hygiena človeka,
Vedieť správne použiť zubnú
Ochrana života a
zásady
kefku
zdravia
Vysvetliť význam osobnej
hygieny
Zdravá výživa
Zásady zdravej výživy
Uviesť príklady potravín,
Ochrana života
Projekt
ktoré sú zdravé pre človeka a
a zdravia
Potraviny, ktoré
ktoré nie, porovnať ich
človeku škodia
Finančná
Potraviny dôležité pre
gramotnosť
zdravie
Príprava zeleninového
šalátu
Plynutie času
Objektívny a
Vysvetliť plynutie času.
Tvorba projektu
4h
subjektívny čas
Porovnať objektívny a
a prezentačné
Čas a jeho trvanie
subjektívny čas.
zručnosti
Zoradiť obrázky podľa
plynutia času (rastlina,
Regionálna
človek, zviera)
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Hodiny
Zvieratá
5h
Voľne žijúce zvieratá
Domáce zvieratá
Domáce vtáky
Poznať celé hodiny
Pracovať s encyklopédiou
Diskutovať na tému, ako sa
pohybujú zvieratá.
Klasifikovať domáce zvieratá
podľa znakov.
Environmentálna
výchova
Rodina
3h
Moja rodina
Členovia rodiny
Vymenovať členov rodiny
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Voda
4h
Voda a rastliny
Voda a človek
Rastliny v zime
Porozprávať, ako sa treba
starať o rastliny v zime.
Environmentálna
výchova
Vysvetliť, prečo musíme
dodržiavať pitný režim.
Diskutovať, čo sa stane s
vodou, ktorú pijeme.
Vedieť zasadiť semeno.
Opísať pri pozorovaní, ako
klíči semeno
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Rastliny a semená 3 h
Semeno
Projekt je to semeno
Záhadné semená
Hmota
3h
Ľudia a veci
Projekt Je to hmota
Je vzduch hmota?
Ručná a strojová
výroba
Materiály na výrobu
Vlastnosti hmoty
Na základe zmyslových
vnemov určiť rôzne druhy
hmoty
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania PRÍRODOVEDY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok –
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Témy
Hmota
Vietor je pohyb
Vedieť pripraviť experiment,
Osobnostný a
8h
vzduchu
ktorým dokáže, že vzduch je
sociálny rozvoj
Jeseň a vzduch
Vzduch je hmota
hmota.
Opísať, čím je zaujímavý
vietor na jeseň a porovnať
ho s vetrom v iných ročných
obdobiach
Ako dlho trvá stavba
Rozprávka o troch
Vymodelovať domček podľa Tvorba projektu a
domu?
prasiatkach z hľadiska rozprávky.
prezentačné
technológie stavby.
Postaviť múrik alebo
zručnosti
Stavba, remeselníci,
domček zo skladačky.
stavebný materiál,
stavebné stroje,
stavebné náradie
Zelenina a ovocie
Plod, semeno
Vedieť roztriediť ovocie
Ochrana života a
3h
Kôstkovice, bobule,
podľa semien.
zdravia
Ovocie, čo ukrýva
malvice, konzervácia
Schematicky zakresliť
plod?
ovocia
zloženie plodu.
Vytvoriť pojmovú mapu:
plody, zelenina, ovocie.
Zelenina
Semená a plody
Pozorovať a zapisovať
Tvorba projektu a
Zelenina koreňová,
zmenu plodu semena počas
prezentačné
listová, plodová
štyroch týždňov, urobiť
zručnosti
Uskladňovanie zeleniny závery z pozorovania.
Roztriediť zeleninu podľa
Ochrana života a
znakov
zdravia
U lekára
Úraz, choroba,
Rozpoznať rozdiely a
Ochrana života a
5h
lekárnička
súvislosti v pojmoch úraz a
zdravia
Úraz a choroba
choroba.
Vymenovať úrazy a
choroby.
Poznať základný obsah
lekárničky.
U lekára
Teplomer, lekár
Opísať návštevu u lekára.
Ochrana života a
Zmerať teplotu
zdravia
teplomerom.
Teplomer
Druhy teplomerov
Vedieť odmerať teplotu
Ochrana života a
vody.
zdravia
Zostrojiť teplomer.
Lekári – špecialisti
Očný, ušný, krčný,
Diskutovať o lekárskej
Osobnostný a
zubný
ambulancii.
sociálny rozvoj
Vyhľadať informácie v
odbornej literatúre a na
Finančná
internete.
gramotnosť
Chrup
Detský a dospelý
Opísať správne čistenie
Ochrana života a
chrup, príčina kazov
ústnej dutiny.
zdravia
Ústna dutina
Správna životospráva Správne hygienické
Osvojiť si správne
Ochrana života a
Projekt: navrhnúť
návyky, spánok, pohyb hygienické návyky
zdravia
detské ihrisko
Práca a odpočinok
3h
Práca a zábava
Projekt: zostrojenie
kalendára
Kam pôjdem na
prázdniny
Ako využívam svoj
voľný čas
Voda
4h
Voda a jej znečistenie
Projekt: zdravá voda
Cyklus stromu
5h
V parku
V lese
Rastliny v lese a parku
Rastliny a semená
5h
Živá a neživá príroda
Rastliny v mojom okolí
Projekt: Kde sa stratili
rastliny spadnuté zo
stromov?
Prečo nerastú rastliny
pod mohutnými
stromami?
na čerstvom vzduchu
Pracovné dni, dni
pracovného pokoja,
Dovolenka, prázdniny
Kalendár, voľný čas
Farba, chuť a vôňa
vody
Užitočnosť a škodlivosť
vody
Ihličnaté a listnané
stromy
Vedieť sa orientovať v
kalendári.
Mediálna výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Pripraviť experiment akú
chuť má voda.
Pripraviť experiment, čo sa
vo vode rozpustí, čo sa
nerozpustí.
Uviesť návrh, ako zabrániť
znečisteniu vody.
Navrhnúť riešenie na
ochranu parku.
Rozoznať ihličnaté a
listnané stromy.
Určovať stromy podľa
atlasu rastlín.
Rasltiny a živočíchy v
lese, význam lesa pre
človeka
Podmienky pre rast
rastlín
Diskutovať, čo nám dáva
les, ako sa máme správať v
lese.
Zdôvodniť, či potrebujú
rastliny vodu a vzduch.
Vyhľadať informácie z
encyklopédie alebo z
internetu.
Pripraviť prezentáciu
záverov dlhodobých
pozorovaní a experimentov
v elektronickej podobe
alebo vo forbe posteru.
Prvky živej a neživej
prírody
Časti rastliny
Zakresliť rastlinu a jej časti.
Pozorovať a zapísať
dlhodobý rast rastliny.
Poznať vybrané rastliny vo
svojom okolí.
Určiť rastliny podľa atlasu
rastlín.
Vyhľadať informácie v
odbornej literatúre alebo na
internete.
Pripraviť prezentáciu
záverov dlhodobých
pozorovaní a experimentov
v elektronickej podobe
alebo vo forme posterov.
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z prírodovedy v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu
Tematický celok a
jednotlivé témy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Veci okolo nás,
vlastnosti látok,
Vlastnosti látok podľa Určiť
vlastnosti
látok
podľa
meranie vlastnosti
zmyslových vnemov
zmyslových vnemov
látok, voda, vzduch
Vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti
13 h
látok -topenie, tuhnutie, vyparovanie,
kondenzácia
Triedenie a
rozpoznávanie látok
podľa ich vlastnosti
Odmerať objem kvapalín podľa
Zmeny vlastnosti
odmerného valca
látok
Odmerať hmotnosť
Voda – vlastnosti
Meranie
kvapalín, Odmerať teplotu vody a vzduchu Environmentálna
vody
odmerný valec, filter laboratórnym teplomerom
výchova
Vzduch- čistota,
na vodu, hmotnosť, Odmerať teplotu ľudského tela
pohyb vzduchu
fyzikálne veličiny, čas, lekárskym teplomerom
teplota, sila
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky merania do
Porovnávanie a
tabuľky
Medzipredmetové
meranie
Pripraviť
experiment
na
zistenie
vzťahy
Medzinárodné
s matematikou
Meranie objemu
jednotky fyzikálnych podmienok zmeny látok
Porovnávať
vlastnosti
látok,
sily,
kvapalín podľa
veličín.
hmotnosti žiakov v triede
valca
Zostrojiť filter na čistenie vody
Poznať jednotky objemu a hmotnosti
Meranie hmotnosti
Poznať meradlo času
Fyzikálne veličiny.
Poznať jednotku teploty, rozumieť
Hmotnosť, čas,
znamienku : + a – pri označovaní
objem, teplota, sila
teploty
Osobnostný
Uviesť tri príklady pôsobenia sily v a sociálny rozvoj
Meranie fyzikálnych
našom živote
veličín meradlami,
Poznať meradlo sily, jej jednotku a
zápis do tabuliek
značku.
Technika, technické
objavy
Zdôvodniť význam techniky v našom
Dopravná
16 h
živote
výchova
Poznať
princíp
fungovania
Technika okolo nás
jednoduchých strojov
Regionálna
Jednoduché stroje
Zostrojiť pri modelovaní funkčný
výchova
Projekty:
model zariadení, ktoré obsahujú a tradičná ľudová
premiestňovanie
Páka
,
kladka, jednoduché stroje
kultúra
nákladu
naklonená
rovina, Vysvetliť význam elektrickej energie
Ako Egypťania
prevody
ozubených Zostaviť jednoduchý elektrický obvod
stavali pyramídy
kolies
Vyhľadávať informácie
Prevody ozubených
Multikultúrna
kolies v domácnosti
výchova
Vytvor svetelný
pútač pre....
Elektrická energia
Environmentálna
výchova
Živé organizmy
17 h
Človek
Živočíchy
Hlavné vonkajšie časti
ľudského tela
Podmienky pre život
človeka
Vonkajšie
časti Poznať vonkajšie časti živočíchov.
živočíchov,
pohyb
živočíchov podmienky
života živočíchov,
Rastliny
17 h
Potrebujú všetky
rastliny rovnaké
množstvo vody?
Poznať
pojmy,
hlava,
telo,
atď...schematicky to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch,
pôda.
Význam vody pre
rastliny
Vodné
rastliny,
suchomilné rastliny
Potrebujú rastliny
rovnaké množstvo
svetla a tepla?
Význam svetla pre
rastliny
Rastliny krátkych dní
Rastliny dlhých dní
Čím sa od seba
rastliny odlišujú?
Druhová rozmanitosť
rastlín
Vedieť, že
-rastliny potrebujú pre svoj život vodu,
- sa môžu líšiť v tom, koľko vody pre
svoj život potrebujú,
-niektoré rastliny žijú pod vodou, iné
na vode a niektoré vodu potrebujú v
pôde.
Vedieť uviesť príklady rastlín, ktoré
žijú vo vode (lekno, žaburinka), ktoré
žijú na miestach s malým množstvom
vody (skalnice, kaktusy). Uvedený jav
vedieť s pomocou učiteľa prakticky
skúmať.
Uvedomiť si, že rastliny rastú na
miestach, ktoré poskytujú rastlinám
rôzne množstvo vody – pri vode i vo
vode, ale aj na suchých miestach a
skalách. Žiak spoznáva, že rastliny
rastúce na suchých miestach vydržia
dlhšie bez vody ako rastliny žijúce vo
vlhkých podmienkach.
Vedieť, že tie rastliny, ktoré
prirodzene rastú na tienistých
miestach neprežijú na miestach s
priamym slnečným svetlom a naopak.
Uvedomiť si, že poznáme aj rastliny,
ktoré rastú a kvitnú na jar alebo na
jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie
chladnejšie a potom sú rastliny, ktoré
kvitnú počas leta, kedy je deň dlhý a
teplý. Uviesť niekoľko príkladov
rastlín, napríklad snežienky, reďkovka,
chryzantémy alebo paprika.
Vedieť, že rastliny majú veľa znakov
spoločných a tým sa odlišujú od iných
živých súčastí prírody, že rastliny sa
inými znakmi vzájomne odlišujú – žiak
má osvojené základy poznávania
druhovej rozmanitosti. Poznať 10
rastlín (pomenovať rodovým názvom)
zo svojho okolia a vedieť vysvetliť, na
základe ktorých znakov rozpoznal, že
ide o daný druh. Žiak dokáže detailne
pozorovať rôzne rastlinné druhy a
Ochrana života a
zdravia
Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu
Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Majú všetky rastliny
rovnaký koreň?
Majú všetky rastliny
rovnaké stonky?
Majú všetky rastliny
rovnaké listy?
Koreň rastliny
Tvar a funkcia koreňa
Rastlinná stonka,
tvar a funkcia stonky
Rastlinné listy,
tvar a funkcia listov
identifikovať
niektoré
druhové
rozdiely.
Vysvetliť dve základné funkcie koreňa
– čerpanie živín z pôdy a upevnenie
rastliny v pôde. Rôzne rastliny majú
rôzne korene a danú skutočnosť vie
vedecky skúmať (objektívne s
meraním a porovnávaním). Rôzne
korene sa líšia napríklad veľkosťou,
pričom veľkosť súvisí s funkciou
upevnenia v pôde (veľké rastliny
potrebujú veľké korene). Vysvetliť,
prečo majú rastliny hlbšie, širšie
rozvetvené korene a to v súvislosti s
funkciou koreňa pri získavaní vody a
živín z pôdy. To znamená, že vie
napríklad vysvetliť, prečo majú
rastliny z oblastí s nedostatkom vody
hlbšie korene. Poznatky o funkcii
koreňa využiť pri presádzaní rastlín
tak, aby rastlina po presadení
prosperovala a ak neprosperuje,
tento jav vysvetliť v súvislosti s
narušením koreňovej sústavy. Žiak je
oboznámený s tým, že koreň môže
mať aj zásobnú funkciu, vie v tejto
súvislosti uviesť príklady koreňovej
zeleniny.
Rastliny sa odlišujú stonkou, opísať
tieto rozdiely. Vedieť rozdeliť rastliny
na byliny a dreviny a tie na kry a
stromy. Stromy majú rôznu výšku,
hrúbku, odlišujú sa kôrou. Byliny dutú alebo plnú stonku, môžu byť na
priereze okrúhle, oválne, hranaté,
môžu mať na stonke chĺpky, iné môžu
byť bez chĺpkov a podobne. Niektoré
stonky sa vetvia a iné nie, informácie
primerane reprodukovať. Vedieť, že
niektoré stonky vytvárajú úponky,
ktorými sa prichytávajú o podklad a
dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší
prístup k svetlu.
Vedieť, že rastliny sa vzájomne od
seba dajú rozlišovať napríklad tvarom
listovej čepele, kresbou žilnatiny a
rôznosťou zúbkovania na okraji listu,
ako aj farbou. Pri poskytnutí viacerých
rastlinných druhov vie vymenovať
niektoré znaky, ktorými sa listovými
čepeľami vzájomne tieto rastliny
odlišujú a dané znaky primerane
opísať. Jednoducho vysvetliť, že
funkciou listov je prijímať slnečné
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Majú všetky rastliny
rovnaké kvety?
Kvety
Tvar a zloženie kvetov
Prečo rastliny
kvitnú?
Funkcia kvetov
Opeľovače
Čím sa odlišujú
plody rôznych
rastlín?
Rastlinné plody
Tvar a funkcia
rastlinného plodu
svetlo a preto sú listy ploché a široké –
aby zachytili väčšie množstvo svetla.
Poznatok
využiť pri objasňovaní
pozorovaných
javov,
napríklad
vysvetliť na základe pozorovania, že
ak rastline odstránime väčšie
množstvo listov, tak uhynie, lebo
nemá ako získavať slnečné svetlo.
Vedieť, že rastliny sa vzájomne od
seba odlišujú rôznym tvarom, farbou
a zložením kvetov. Pri porovnávaní
kvetov si okrem farby všíma tvar a
počet lupeňov a farbu a počet
tyčiniek. Na povrchu tyčiniek je peľ,
ktorý môže mať rôznu farbu. Niektoré
rastliny majú samostatné kvety a iné
ich majú zoskupené do súkvetí. Vedieť
pozorovať aj veľmi drobné kvety
nevýrazných farieb, napríklad kvet
liesky, orecha, skorocelu, žihľavy či
rôznych druhov tráv. Jednoducho
vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa
vyvíjajú plody, ktoré obsahujú
semená.
Vedieť, že rastliny tvoria kvety preto,
aby vytvorili plody obsahujúce
semená, z ktorých v ďalšom roku
vyrastú nové rastliny. Kvety môžu mať
veľmi rôzne tvary, veľkosti, niekedy sú
nenápadné, inokedy veľmi výrazné.
Uvedomiť si, že niektoré rastliny
poznáme zvyčajne v kvete a iné
poznáme skôr bez kvetov. Vysvetliť
túto skutočnosť tým, že niektoré kvety
kvitnú pomerne dlho a iné kvitnú
veľmi krátko. V kvete sa nachádzajú
tyčinky a na nich je peľ, ktorý
opeľovače prenášajú na iné kvety a
len vtedy sa môže zmeniť kvet na
plod.
Vysvetliť, že plod je tá časť rastliny,
ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení.
Jednoducho opísať proces opelenia
pomocou vetra a opeľovačov (včely,
čmele, motýle). Uvedenú informáciu
spojiť s vlastnou minulou skúsenosťou
s pozorovaním opeľovačov na kvetoch
a vysvetliť, ako sa dostane peľ z
jedného kvetu na druhý.
Vedieť, že plod obsahuje semeno.
Jednoduchým pozorovaním
zistiť,
ktoré druhy ovocia a zeleniny sú
plody, ktoré vznikli z kvetu a sú
nositeľmi semien, zo semena vyrastie
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Enviromentálna
výchova
Rozmnožujú sa
rastliny len
semenami?
Ako dlho žijú
rastliny?
nová rastlina. Vysvetliť, že rastliny sa
vzájomne od seba odlišujú tvarom,
farbou,
veľkosťou
a
inými
charakteristikami plodu. Detailným
pozorovaním zisťuje rôzne vlastnosti
plodov, skúma, kde sú uložené
semená a zamýšľa sa nad funkciou
plodu.
(aby sa rastlina rozmnožovala ďalej
do prostredia, preto majú niektoré
semená rôzne nástroje na to, aby sa
zachytávali na srsti zvierat a prenášali
sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli
letieť vzduchom alebo obsahujú veľa
zásobných látok, ktoré lákajú
živočíchov,
tie
ich
prenášajú,
uskladňujú, konzumujú a tak aj na
veľké vzdialenosti prenášajú).
Vegetatívne
Vedieť, že rastliny je možné
rozmnožovanie rastlín rozmnožovať aj pomocou iných častí
rastlín ako sú semená napríklad
hľuzami (zemiak), poplazmi (jahoda) a
odrezkami (maliny) . Hľuzy, poplazy a
odrezky
neobsahujú
semená.
Samostatne skúma, ktoré izbové
rastliny je možné rozmnožovať
odrezkami rôznych častí rastliny.
Vedieť, že niektoré rastliny žijú dlho a
iné krátko a že dĺžka života rastliny
Dĺžka života rastlín
závisí aj od druhu rastliny. Vedieť, že
Jednoročné, dvojročné existujú aj rastliny, ktoré žijú len jeden
a trváce rastliny
rok, prípadne časť roka: vyrastú zo
semena, zakvitnú, prinesú plody, v
ktorých sú semená a uhynú. V ďalšom
roku zo semien vyrastú nové rastliny,
že niektoré rastliny nekvitnú každý
rok, napríklad v prvom roku vôbec
nezakvitnú, zhromažďujú látky do
zásoby a zakvitnú až v ďalšom roku –
napríklad mrkva.
Vesmír
3h
Striedanie dňa a noci
Rotácia Zeme okolo
svojej osi
Slnečná sústava
Slnko a planéty
Prečo je Zem guľatá
Projekt
Vedieť, že striedanie dňa a noci je
dôsledku otáčania Zeme okolo
vlastnej osi
Vedieť čo je planéta, ktoré planéty
tvoria našu slnečnú sústavu
Vedieť vytvoriť model slnečnej sústavy
Ochrana života a
zdravia
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania PRÍRODOVEDY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok, téma
Časová dotácia
Opakovanie
I
Čo
I sme v minulom roku spolu zistili
aI čo nové sme sa naučili
I
Čo sme v minulom roku spolu zistili
a čo nové sme sa naučili
Obsahový a výkonový štandard
Úvod do prírodovedy 4. roč., vzbudiť záujem o získavanie nových poznatkov,
opakovanie učiva z 3. roč.
Pripomenutie učiva o rastlinách a živočíchoch.
Žiak vie rozprávať na tému "Čo nové som sa z prírody počas prázdnin naučil?"
Vzbudiť záujem o získavanie nových poznatkov, opakovanie učiva z 3. roč.
Pripomenutie učiva o lese, vodných tokoch, o kultúrnom spoločenstve.
6h
8h
Čo sme v minulom roku spolu zistili
a čo nové sme sa naučili
Vzbudiť záujem o získavanie nových poznatkov, opakovanie učiva z 3. roč.
Samostatne, primerane veku prezentovať poznatky 3. ročníka o prírodninách,
ľudských výtvoroch aj o vesmíre, Slnečnej sústave.
Veci okolo nás
Prečo je more slané ?
Kvapalné látky - voda - povrchová, podzemná, sladká, morská, kolobeh vody v
prírode
Žiak vie, že morská voda je slaná, čo spôsobuje rozpustená soľ, vie, že
živočíchy, ktoré v nej žijú by bez soli neprežili a naopak, vie vysvetliť ako je
možné z morskej soli získať soľ, vie, že z morskej vody sa odparuje len voda,
takže morská voda je v plynnom stave len vodná para
Pevné látky, vplyvy počasia na horniny - zvetrávanie, pôda, vznik pôdy
Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky, vie vysvetliť, že pevné látky sa
dajú rozdrobiť na menšie časti, vie, že dlhodobým rozdrobovaním kameňov
vzniká pôda, pozná jej dôležitosť pre rastliny a živočíchy
Plynné látky - atmosféra, vzduch, jeho zloženie, vzduchoprázdno
Žiak vie, že okolo Zeme sa nachádza vzdušný obal - atmosféra, pozná jej časti,
vie, ako vzduch a voda vplývajú na železné predmety, vie, že vzduch je hmota,
ktorá vypĺňa priestor, vie, čo je vietor, ako vzniká, aké má vlastnosti, z akých
látok sa skladá
Energia - formy, využitie
Žiak pozná potrebu energie pre pohyb vecí, aj pre človeka, vie, že sa nedá
vyrobiť ani zničiť
Opakovanie a utvrdzovanie tematického celku - Veci okolo nás
Žiak vie samostatne odpovedať na otázky a vypracovať zadané úlohy.
Vie samostatne primerane veku prezentovať nadobudnuté poznatky
a zručnosti.
Tráviaca sústava, jej časti, stravovanie
Prečo sa skaly lámu ?
Prečo železo hrdzavie ?
Prečo autá musia tankovať ?
Čo sme sa naučili
Človek ako súčasť prírody
Prierezové témy
Environmentálna výchova poznávanie
rastlín a živočíchov
v regióne
Osobnostný a sociálny rozvoj
- rozvíjať kladné
charakterové vlastnosti
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti spolupracovať vo dvojici,
rozdeliť si úlohy
Environmentálna výchova význam vody
vo vzduchu a v pôde
Poznámky
Uč. 8 - 9
Environmentálna výchova znečistenie
pôdy a jeho dôsledky
Uč.14 - 15
Environmentálna výchova zdroje
znečistenia vzduchu,
dôsledky znečistenia
Uč. 16 - 17
Ochrana života a zdravia vitamíny zvyšujú odolnosť
proti chorobám
Osobnostný a sociálny rozvoj
- rozvoj trpezlivosti,
vytrvalosti
Uč. 18 - 19
Ochrana života a zdravia -
Uč. 22 - 23
Uč. 10
Uč. 11
Uč. 12 - 13
Uč.20 - 21
8h
Prečo je dôležité, čo jeme?
Žiak pozná základné súčasti tráviacej sústavy
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré zjeme, uvedomuje si,
že jedlo obsahuje látky, ktoré organizmus potrebuje, ostatné vylučuje
stolicou, pozná základné súčasti tráviacej sústavy
Vylučovacia sústava, jej časti, spôsoby vylučovania odpadových látok
Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové látky dostávajú z organizmu
pomocou obličiek, vie, že sa v nich tvorí moč, pozná základné časti
vylučovacej sústavy a aj ďalšie spôsoby vylučovania odpadových látok z tela
potrava ako
zdroj energie,
vitamíny, obezita,
správna životospráva
Ochrana života a zdravia pitný režim,
dehydratácia, správna
životospráva
Prečo človek nemôže lietať?
Oporno-pohybová sústava - kostra, svaly
Žiak vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na kostru, vie
vymenovať najzákladnejšie kosti v ľudskom tele, vie, že niektoré svaly
ovládame vôľou a niektoré nie, vie uviesť príklady pohybu
Uč. 26 - 27
Prečo človek nevie dýchať pod vodou a
ryba na súši?
Dýchacia sústava
Žiak pozná časti dýchacej sústavy, vie, kde sa v tele nachádzajú pľúca, vie, že
zo vzduchu pri dýchaní využívame iba kyslík, vie vymenovať základné prejavy
dýchania - pohyb hrudníka, pozná vplyv fyzickej námahy na zrýchlenie
dýchania a srdcovej činnosti
Ochrana života a zdravia význam
pohybu pre zdravie,
správna životospráva,
vývin svalstva cvičením
Environmentálna výchova význam čistoty ovzdušia,
zásady zdravej výživy, vplyv
športu, na organizmus
Vesmír
Prečo veci padajú na Zem?
Gravitačná sila Zeme, sila, jednotka a meradlo sily
Žiak vie, že príčinou pádu telies k zemi je gravitačná sila, vie, že v okolí Zeme
je gravitačné pole, že sa zmenšuje s väčšou vzdialenosťou od Zeme, vie, čo je
sila, aká je jej jednotka a čím ju meriame
Zvuk, jeho vznik, šírenie, výška
Žiak vie, čo je zvuk, ako vzniká, ako sa šíri, od čoho závisí jeho výška, že
potrebuje prostredie na svoje šírenie
Slnko - zdroj tepla a svetla
Žiak vie, že Slnko je naša najbližšia hviezda, že jeho žiarenie dodáva Zemi teplo
a svetlo, že uhol dopadu slnečných lúčov na Zem ovplyvňuje teplotu, vie, ako si
chrániť zrak pred Slnkom
Svetlo, jeho vlastnosti
Žiak vie, že Slnko je zdrojom svetla, že je to druh energie, že sa odráža od vecí
šíri sa priamočiaro, prechádza priehľadnými látkami, vie, že biele svetlo sa
rozkladá
Mesiac - prirodzená družica Zeme, fázy
Žiak vie, že Mesiac je prirodzená družica Zeme, že obieha okolo Zeme po
kruhovej dráhe, že sám nesvieti, ale odráža slnečné svetlo, pozná mesačné
Osobnostný a sociálny rozvoj
- využitie
vlastnej minulej
skúsenosti
Ochrana života a zdravia chránenie sluchu pred
veľkým hlukom
Ochrana života a zdravia Význam slnečného žiarenia
pre život, zdroj energie.
Uč. 30 - 31
Environmentálna výchova Vplyv svetla na životné
prostredie.
Uč. 36 - 37
Environmentálna výchova Ochrana životného
prostredia,
Uč. 38 - 39
Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu
stanicu?
12h
Prečo je vo vesmíre ticho?
Prečo slnko svieti a hreje?
Prečo je nebo modré?
Prečo sa Mesiac mení?
Uč. 24 - 25
Uč. 28 - 29
Uč. 32 - 33
Uč. 34 - 35
Prečo je obloha plná hviezd?
6h
Technika a technické objavy
Prečo kompas ukazuje sever?
Prečo existujú stroje?
Prečo máme elektrické zásuvky?
Opakovanie
Čo sme sa naučili
Živočíchy - súčasť prírody
Prečo žijú niektoré živočíchy samy?
6h
Prečo žijú niektoré živočíchy samy?
Prečo je hmyz pre nás dôležitý?
Prečo je pre nás hmyz dôležitý?
6h
Spoločenstvo - základ života v prírode
Prečo niektoré živočíchy žijú v
skupinách?
fázy a vie, ktorý človek sa ako prvý prechádzal po Mesiaci
podmienky života na Zemi.
Súhvezdia, Zem, jej výnimočnosť a ochrana
Žiak vie, že vo vesmíre je veľa hviezd, súhvezdí, planét, že majú rôznu veľkosť,
hviezdy aj rôznu teplotu, vie ako dlho letí svetlo zo Slnka na Zem, vie, že Zem
je jedinečná a preto ju treba chrániť
Magnetická sila, magnet, magnetické pole
Žiak pozná pojem magnetická sila, vie, že magnet pôsobí magnetickou silou
na železné predmety, vie, že okolo magnetu je magnetické pole, že magnet
má dva póly - severný a južný
Jednoduché stroje - páka, kladka, naklonená rovina
Žiak pozná jednoduché stroje - páku, kladku a naklonenú rovinu, pozná
princíp ich fungovania, vie, že menia smer pohybu, vie, kde v praxi ich
využívame
Environmentálna výchova vážiť si planétu Zem a
chrániť jej prírodu
Uč. 40 - 41
Environmentálna výchova Ochrana životného
prostredia,
podmienky života na Zemi.
Dopravná výchova pracovné stroje na cestách
a bezpečný pohyb okolo
nich, poznanie tradičných
strojov z minulosti
Environmentálna výchova Význam elektrickej energie,
následky znečisťovania
životného prostredia.
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti prezentovať svoje vedomosti
pred ostatnými
Environmentálna výchova Vhodné správanie sa
v prírode
Uč. 42 - 43
Environmentálna výchova Znečisťovanie ovzdušia,
vodstva,
pôdy
Environmentálna výchova Ničiť prírodu je nebezpečné!
Uč. 52 - 53
Environmentálna výchova Vplyv prostredia na život
zvierat.
Uč. 56 - 57
Elektrická energia
Žiak vie, na čo sa používa elektrická energia, kde sa vyrába, ako sa rozvádza,
vie, že je nevyhnutá pre prácu elektrických spotrebičov, pozná zásady
bezpečného využívania elektrickej energie
Opakovanie a utvrdzovanie učiva
Vie samostatne primerane veku prezentovať nadobudnuté poznatky a
zručnosti
Bezstavovce, hermafrodity, obrúčkavce - slimák, dážďovka
Žiak pozná pojem bezstavovec a hermafrodit (obojpohlavný živočích) a vie ich
vysvetliť, vie povedať zástupcov tejto živočíšnej skupiny, pozná pojem
obrúčkavec a zástupcu tejto skupiny
Obrúčkavce – dážďovka, Hmyz
Žiak vie vymenovať časti tela dážďovky
Vie, že hmyz je najpočetnejšia skupina bezstavovcov, vie opísať telo hmyzu jeho časti
Hmyz - úplná a neúplná premena
Žiak vie, že existujú dve veľké skupiny hmyzu - s úplnou premenou (vajíčko larva - kukla - dospelý jedinec) a neúplnou premenou (vajíčko - larva - dospelý
jedinec) a vie vysvetliť, čím sú charakterizované
Živočíšne spoločenstvo
Žiak vie, že živočíchy žijúce v skupinách voláme živočíšne spoločenstvo, vie, že
v každom z prírodných spoločenstiev môže existovať viacero živočíšnych
Uč. 44 - 45
Uč. 46 - 47
Uč. 48 - 49
Uč. 50 - 51
Uč. 54 - 55
spoločenstiev, vie, že nie všetky živočíchy žijú v spoločenstve
Prečo vlci žijú vo svorke?
Prečo mravce nezablúdia?
6h
Rastliny - súčasť prírody
Prečo rastliny žijú na jednom mieste?
Prečo sú rastliny zelené?
Prečo rastliny rastú a starnú?
Opakovanie
Čo sme sa naučili
4h
Huby - súčasť prírody
Prečo huby nepatria medzi typické
rastliny ani živočíchy?
Prečo huby nepatria medzi typické
rastliny ani živočíchy?
Pre šikovných bádateľov
Z čoho sú zložené organizmy?
Živočíšne spoločenstvo - svorka, kolónie
Žiak pozná pojem svorka a kolónia a vie ich vysvetliť, pozná pravidlá života v
svorke aj v kolónii, pozná rozdiely medzi nimi a vie ich vysvetliť, vie
vymenovať živočíchy, ktoré žijú v takých spoločenstvách
Živočíšne spoločenstvo - mravce, včely
Žiak vie, že včely a mravce žijú v spoločenstvách, vie, že včelie spoločenstvo
nazývame včelstvo, vie ako tieto spoločenstvá fungujú
Rastlina - časti rastliny, život na jednom mieste
Žiak vie, že rastliny sú prispôsobené životu na jednom mieste, pozná časti
rastliny a na čo slúžia, vie, že nie všetky rastliny sú rovnaké
Zelené farbivo - chlorofyl, chloroplasty, listy listnatých stromov
Žiak vie, že rastlinné bunky obsahujú chloroplasty a tie zas zelené farbivo chlorofyl, vie, prečo stromom na jeseň opadávajú listy a ihličnatým nie, pozná
význam rozkladajúcich sa častí rastlín pre obohacovanie pôdy
Fotosyntéza - premena slnečnej energie
Žiak pozná a vie vysvetliť pojem fotosyntéza, vie ako prebieha, vie, že pri nej
vzniká zdroj energie pre rastlinu - glukóza, vie, že rastliny potrebujú pre svoj
život oxid uhličitý.
Opakovanie a utvrdzovanie učiva
Huby - príjem potravy, symbióza
Žiak vie, že huby majú prejavy rastlín aj živočíchov, vedia ako prijímajú
potravu, poznajú a vedia vysvetliť pojem symbióza - pre oboch výhodné
spolužitie s iným organizmom
Huby - plesne, parazitizmus, saprofytizmus
Žiak pozná pojem parazitizmus a saprofytizmus (život na odumretých
rastlinách a ich rozkladanie), vie, že medzi huby patria aj plesne, vie, že ich
využívame aj ako lieky (Penicillium), vie, že huby sú jedlé, niektoré jedovaté
Mikroskop, preparát, živočíšna bunka, rastlinná bunka
Žiak vie, že telá (rastlín, živočíchov) sa skladajú z buniek, že ich môžeme
skúmať, pozná mikroskop, pojem preparát, vie, že rastlinné a živočíšne bunky
sa líšia
Environmentálna výchova Chráňme si prírodné
spoločenstvá
Uč. 58 - 59
Environmentálna výchova Chráňme si prírodné
spoločenstvá
Ochrana života a zdravia - Aj
rozmnožovaním chránených
rastlín
chránime prírodu
Environmentálna výchova Závislosť života na Zemi od
čistoty vody, vzduchu a pôdy
Uč. 60 - 61
Environmentálna výchova Vplyv čistoty ovzdušia na
život každého organizmu
Uč. 66 - 67
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti prezentovať svoje vedomosti
pred ostatnými
Environmentálna výchova Vedieť, ako sa správať
v lese, zbierať iba známe
huby
Environmentálna výchova Ochrana životného
prostredia
Uč. 68 - 69
Osobnostný a sociálny rozvoj
- dôležitosť práce
výskumníkov, dôležitosť
každej práce
Uč. 74 - 75
Uč. 62 - 63
Uč. 64 - 65
Uč. 70 - 71
Uč. 72 - 73
Prečo sa stali slávnymi?
Významní vedci prírodných vied
Žiak pozná niektorých významných vedcov a ich objavy
Opakovanie
Čo sme sa naučili
Opakovanie a utvrdzovanie učiva
Vie samostatne primerane veku prezentovať nadobudnuté poznatky a
zručnosti
4h
Mediálna výchova - využitie
informácií z novín,
internetu...
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti prezentovať svoje vedomosti
Uč. 76 - 77
Uč. 78
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. ročník
9 hodín týždenne / 297 hodín ročne
2. ročník
9 hodín týždenne / 297 hodín ročne
3. ročník
8 hodín týždenne / 264 hodín ročne
4. ročník
8 hodín týždenne / 264 hodín ročne
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku,
písanie, literárnu zložku a čítanie. Jazyk slovenský má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať
a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú v 1. ročníku ZŠ a v
ďalších ho prehlbujú. K hlavným aspektom rozvíjania už získaných jazykových zručnosti a návykov patrí
rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry. V rámci zložky čítanie
a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením, verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu
a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Písanie je základným nástrojom gramotnosti.
Na hodinách písania si žiaci precvičujú už naučené tvary písmen a číslic s ohľadom na dodržiavanie
hygienických a estetických zásad. Žiaci sa učia vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na
otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám,
formulovať krátku správu, stručne reprodukovať prečítaný text, pracovať s textom.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v
súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým
prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami
a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ je predovšetkým:
 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
 poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči
 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
 osvojiť si návyky správnej výslovnosti
 poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka v 2.- 4.ročníku je
vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti.
Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie.
Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a
čítania (receptívne), hovorenia a písania(produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie)
pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája
počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácii od iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje
činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť
hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s jazykom
a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej samozrejmosťou bez ohľadu na
obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a
preto by sa mali vyučovať ako celok.
Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným
priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Kľúčové kompetencie a zručnosti
Poznávacie a rečové kompetencie
 Percepčno-Motorické zručnosti
1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike
2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice
 Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ
 Analytické zručnosti
1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky,
identifikácie rýmu a aliterácií
2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním
sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy slova
podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/
období a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.

1.
2.
3.
Tvorivé zručnosti
Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)
Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa
zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.
 Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na
(primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ.
2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov
3. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ vidí, že žiak sa len veľmi
ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne
alebo podrobne reprodukovať.
 Informačné zručnosti
1. Osvojiť si základné počítačové zručnosti

2.
3.
4.
5.
Komunikačné zručnosti
Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
Naučiť žiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor
Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu
triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä:
 motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
 didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)
 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
 demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností)
 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
 dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania)výklad učiteľa
 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
 projektové, zážitkové vyučovanie
Učebné zdroje
Šlabikár pre prvý ročník ZŠ(1. časť, 2.časť) – Virgovičová
Moje prvé čiary
Súbor zošitov k šlabikáru
Čítanka pre 1. ročník
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Čítanka pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Mimočítanková literatúra
Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice
Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Čítanka pre 3. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Mimočítanková literatúra
Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Čítanka pre 4. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit)
Mimočítanková literatúra
Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice , Internetové stránky
Hodnotenie
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou,
ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Dôraz kladieme na pozitívne hodnotenie .
V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť
sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení
známkami podľa platného metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
M
Časová dotácia
T
Hod.
T
Hod.
1.
September
2.
Tematický celok
Afektívne ciele
Psychomotorické ciele
Kognitívne ciele
1.-2.
Tvorenie viet o obrázkoch,
Šlabikár. Rozcvičenie rukyuvoľňovacie cvičenie.
Vzbudiť záujem o
učenie.
Dodržiavať hygienické
zásady pri písaní.
Vedieť otvoriť Šlabikár a
správne listovať.
Vyhľadať správnu stranu.
Tvoriť vety o obrázkoch.
3.-5.
Prvý deň v škole. Vyvodenie
pojmu slovo. Uvoľňovacie
cvičenie
Upevňovať vzťahy v
rodine a v škole.
Priraďovať prvky spojovacou
čiarou. Vedieť vyfarbiť
obrázky.
Vedieť pomenovať obrázky
slovom a všímať si detaily.
1.-2.
Križovatka.
Ovály - uvoľňovacie cvičenie.
Naučiť sa bezpečne
prechádzať cez cestu.
Uvoľniť ruku kreslením oválov. Tvoriť vety o obrázku.
3.-4.
Cesta do školy. Bezpečne
na cestách. Vodorovné
priamky.
Vytvárať správny postoj
Nakresliť semafor.
k dodržiavaniu pravidiel na Naučiť sa písať
cestách.
vodorovné priamky.
Naša trieda. Vyvodenie
pojmu veta. Sklonové
priamky nahor.
Pestovať pocit
spolupatričnosti k členom
triedy.
Naučiť sa písať sklonové
priamky nahor. Vedieť
vyfarbiť obrázky.
6.-7.
Ráno.
Sklonové priamky nadol.
Vytvárať pozitívny postoj
k povinnostiam.
Opísať činnosti, ktoré
Analyzovať ranné situácie na
vykonávame ráno. Naučiť sa
obrázkoch..
písať sklonové priamky nadol.
8.-9.
U nás doma.
Vratný ťah.
Naučiť sa udržiavať
poriadok vo svojich
veciach.
Udržiavať poriadok v lavici
a v aktovke. Naučiť sa
písať vratný ťah.
1.-2.
Večer.
Horný zátrh.
Viesť žiakov k
dodržiavaniu
hygienických pravidiel.
Rozoznať vhodné a nevhodné
Tvoriť vety o obrázkoch v
správanie. Naučiť sa písať
časovej postupnosti.
horný zátrh.
5.
3.
Prierezové
témy
OSR -Základy
rodinnej
výchovy.
Poznámky
Šlab. 1.
MPČ
1
2,3
2,3
DOV- Dopravná
4
disciplína
4,5
Porozprávať o svojej ceste
do školy. Priraďovať
dopravné značky k
účastníkom dopravy.
5
6,7
Tvoriť vety a určovať počet
slov. Vybrať správne obrázky zo
série podľa zadania úlohy.
6,7
8-11
OSR - Správna
životospráva.
8,9
12-15
OSR Rodičovská
láska a jej
význam.
10
16-19
11
22-25
Vysvetliť povinnosti členov
rodiny.
Na hospodárskom dvore.
Dolný zátrh.
Rozvíjať citlivé správanie
k zvieratám.
Určovať počet slov vo vete a
graficky znázorniť. Naučiť sa
písať dolný zátrh.
Tvoriť vety podľa obrázkov.
Vedieť vetu rozdeliť na
slová.
Hráme sa a zabávame.
Dolná slučka.
Pestovať u žiakov zmysel
pre kamarátstvo a
spoluprácu.
Vedieť graficky znázorniť
vetu. Naučiť sa písať dolnú
slučku.
Rozširovať počet slov vo vete.
Analyzovať situácie na
detskom ihrisku.
6.-7.
0 veľkej repe.
Zložený zátrh.
Vážiť si prácu ľudí.
Dramatizácia rozprávky..
Naučiť sa písať zložený
zátrh.
Tvoriť krátke vety v
časovej a dejovej
postupnosti.
8.-9.
Vyčítanka. Vyvodenie
pojmu slabika.
Horná slučka.
Pestovať kamarátske
vzťahy pri spoločných
hrách.
Naučiť sa písať hornú slučku.
Vedieť rozdeliť slová graficky
na slabiky.
1.-2.
Jeseň v prírode.
Slza.
Objavovať krásy jesene.
3.-4.
Na trhovisku. Vyvodenie pojmu
hláska.
Slza.
5.-9.
1.-4.
3.-4.
5.
ENV - Správanie
12,13
ku zvieratám.
26-29
14,15
30-33
ENV - Význam
pôdy pre život.
16,17
34-37
Naučiť sa vyčítanku. Vedieť
rozdeliť slovo na slabiky.
RGV-ľudové
tradície, zvyky
18
38-41
Naučiť sa písať slzu.
Priradiť správne obrázky
podľa zadania.
ENV - Význam
prírody pre
človeka
19
42,43
Viesť žiakov k správnej
výžive.
Naučiť sa písať slzu. Vedieť
pomenovať druhy ovocia a
zeleniny.
Tvoriť vety o obrázku a
deliť ich na
slová, slabiky, hlásky.
RGV
Finančná
gramotnosť
20,21
44,45
Samohláska a a písmená a, á, A.
Vážiť si nové priateľstvá.
Viesť žiakov k poriadku v
osobných veciach.
Rozvíjať fonematický sluch a
určovať polohu hlásky a v
slovách. Naučiť sa správnu
polohu písanky a držanie
pera.
Naučiť sa písané tvary hlásky a.
Naučiť sa čítať tlačené a písané
písmená hlásky a.
22-27
PZ l
2-7
Samohláska i a písmená i, í, I
Viesť žiakov
k pozitívnemu hodnoteniu
vlastnej práce.
Rozvíjať fonematický sluch na Naučiť sa písané tvary hlásky i.
základe analýzy slov. Určovať Naučiť sa čítať tlačené a písané
pozíciu hlásky i v slovách.
písmená hlásky i.
28-33
8-13
Samohláska e a písmená e, é, E.
Rozvíjať ohľaduplné
správanie voči starším
ľuďom.
Analyzovať slová na hlásky.
Určovať pozíciu hlásky e v
slovách. Priraďovať tlačené a
písané tvary hlások a, i, e.
Naučiť sa písané tvary hlásky e.
ENV - Energia a
Naučiť sa čítať tlačené a písané
34-37
zdroje energie.
písmená hlásky e.
14-24
4.
Október
1.
5.-9.
2.
1.-5.
Samohláska o a písmená o, ó, 0.
6.-9.
Samohláska u a písmená u, ú, U.
Upevňovať hygienické
návyky žiakov. Viesť k
starostlivosti o zdravie.
Určovať pozíciu hlásky u v
Naučiť sa písané tvary hlásky u. OSRslovách. Dopĺňať a priraďovať Naučiť sa čítať tlačené a písané Starostlivosť o
písmená.
písmená.
zdravie.
42-47
32-37
1.-4.
Samohláska u a písmená u, ú, U.
Upevňovať hygienické
návyky žiakov. Viesť k
starostlivosti o zdravie.
Určovať pozíciu hlásky u v
Naučiť sa písané tvary hlásky u. OSRslovách. Dopĺňať a priraďovať Naučiť sa čítať tlačené a písané Starostlivosť o
písmená.
písmená.
zdravie.
42-47
32-37
Spoluhláska m a písmená m, M.
Pestovať u žiakov lásku k
zvieratám.
Určovať pozíciu hlásky m v
slovách. Tvoriť slová.
Pomenovať hlásku a doplniť
podľa pozície.
Naučiť sa písané tvary hlásky m.
ENV - Ochrana
Naučiť sa čítať tlačené a písané
prírody.
písmená hlásky m.
48-49
38-48
1.-4.
Spoluhláska m a písmená m, M.
Pestovať u žiakov lásku k
zvieratám.
Určovať pozíciu hlásky m v
slovách. Tvoriť slová.
Pomenovať hlásku a doplniť
podľa pozície.
Naučiť sa písané tvary hlásky
m. Naučiť sa čítať tlačené a
písané písmená hlásky m.
48-49
38-48
5.-9.
Slabiky s m, M.
Vytvárať kamarátske
vzťahy v triede.
Nacvičovať spájanie písmen
do slabík. Tvoriť slabiky s m,
M.
Naučiť sa písať slabiky s m, M.
Naučiť sa čítať tlačené a písané
slabiky.
50-53
PZ2
2-7
1.-5.
Slová mama, máme, Ema.
Upevňovať láskavé vzťahy
v rodine. Vážiť si
starostlivosť rodičov.
Spájať slabiky do slov a
rozdeľovať slová na slabiky.
Vedieť graficky vyznačiť
slabiky v slovách. Tvoriť
jednoduché vety.
Naučiť sa čítať a písať slová a
jednoduché vety Naučiť sa
správne písať mená detí.
54-56
8-11
6.-9.
Spoluhláska l a písmená l, L Slabiky, slová a vety.
Utvárať kladný vzťah k
prírode.
Skladať slabiky, slová a vety.
Tvoriť slová na začiatočné
slabiky s l, L.
Naučiť sa písané tvary hlásky l.
Naučiť sa čítať a písať slabiky,
slová a vety s hláskou l, L.
57-61
12-24
1.-5.
Spoluhláska l a písmená l, L.
Slabiky, slová a vety.
Utvárať kladný vzťah k
prírode.
Skladať slabiky, slová a vety.
Tvoriť slová na začiatočné
slabiky s l, L.
Naučiť sa písané tvary hlásky l.
Naučiť sa čítať a písať slabiky,
slová a vety s hláskou l, L.
57-61
12-24
3.
5.-9.
4
1.
November
Určovať pozíciu hlásky o v
slovách. Dopĺňať správne
písmeno do slov na základe
analýzy.
Pestovať u žiakov národné
cítenie. Vážiť si prácu iných
ľudí.
2.
Naučiť sa písané tvary hlásky o.
ENV - Likvidácia
Naučiť sa čítať tlačené a písané
38-41
odpadu.
písmená hlásky o.
ENV - Ochrana
prírody.
OSR - Rodinná
výchova.
26-31
6.-9.
Spoluhláska v a písmená v, V.
Slabiky, slová a vety.
Viesť žiakov k
plnohodnotnému
tráveniu voľného času.
Skladať slabiky, slová a vety.
Tvoriť slová na začiatočné
slabiky s v, V.
Naučiť sa písané tvary hlásky l.
Naučiť sa čítať a písať slabiky
,slová a vety s hláskou v, V.
ENV – Voda a
jej využitie.
62-66
1.-4.
Spoluhláska v a písmená v, V.
Slabiky, slová a vety.
Viesť žiakov k
plnohodnotnému
tráveniu voľného času.
Skladať slabiky, slová a vety.
Tvoriť slová na začiatočné
slabiky s v, V.
Naučiť sa písané tvary hlásky l.
Naučiť sa čítať a písať slabiky,
slová a vety s hláskou v, V.
ENV – Voda a
jej využitie.
62-66
5.-9.
Spoluhláska s a písmená s, S.
Slabiky, slová a vety .Trojslabičné
slová.
Obdivovať krásy
prírody. Pestovať
medziľudské vzťahy.
Skladať slabiky, slová a vety.
Tvoriť slová na začiatočné
slabiky s hláskou s, S.
Naučiť sa písané tvary hlásky s.
RGV-krásy
Naučiť sa čítať a písať slabiky,
Slovenska
slová a vety s hláskou s, S.
67-71
34-41
1.-4.
Spoluhláska s a písmená s, S.
Slabiky, slová a vety. Trojslabičné
slová.
Obdivovať krásy
prírody. Pestovať
medziľudské vzťahy.
Skladať slabiky, slov á a vety.
Tvoriť slová na začiatočné
slabiky s Maskou s, S.
Naučiť sa písané tvary hlásky s.
Naučiť sa čítať a písať slabiky,
slov á a vety s hláskou s, S.
67-71
34-41
5.-9.
Samohláska y a písmená y, Y.
Slabiky, slová a vety. Trojslabičné
slová.
Porovnávať vlastnosti ľudí,
zvierat a vecí. Byť
tolerantný k chybám
druhých.
Tvoriť slabiky, slová a vety s
hláskou y. Rozlišovať i a y v
slabikách.
Naučiť sa čítať a písať y v
slabikách s m, v ,l, s.
Reprodukovať text, vyjadrovať
sa jednoducho a zrozumiteľne.
72-74
42-48
Naučiť sa písané tvary hlásky j
Naučiť sa čítať a písať slabiky,
slová a vety s hláskou j, J.
75-78
PZ3
2-9
3.
4.
December
1.
26-33
26-33
1.-6.
Spoluhláska j a písmená j, J.
Slabiky, slová a vety.
Viesť žiakov k správnej
výžive a otužovaniu.
Tvoriť vety s ilustrácia mi.
Skladať slabiky a slová. s j.
Dodržiavať pri písaní
rovnomernosť horných a
dolných dĺžok.
7.-9.
Spoluhláska p a písmená p, P.
Slabiky, slová a vety.
Pestovať u žiakov lásku k
zvieratám.
Tvoriť vety s obrázkom.
Naučiť sa písané tvary hlásky p.
Pracovať podľa návodu
Naučiť sa čítať a písať tlačený a
samostatne - priraďovať
písaný text. Intonácia pri čítaní.
obrázok k začiatočnej slabike.
79-82
10-17
1.-4.
Spoluhláska p a písmená p, P.
Slabiky, slová a vety.
Pestovať u žiakov lásku k
zvieratám.
Tvoriť vety s obrázkom.
Naučiť sa písané tvary hlásky p.
Pracovať podľa návodu
Naučiť sa čítať a písať tlačený a
samostatne - priraďovať
písaný text. Intonácia pri čítaní.
obrázok k začiatočnej slabike.
79-82
10-17
2.
OSR - Chráň si
svoje zdravie.
Tvoriť mená detí s hláskou n.
Naučiť sa písané tvary hlásky n.
Skladať a rozkladať slová na
Naučiť sa čítať a písať tlačený a
hlásky. Rozoznať v slovách n a
písaný text. Prepísať tlačený text.
m.
5.-9.
Spoluhláska n a písmená n, N.
Slabiky, slová a vety.
Vytvárať u žiakov pozitívny
vzťah k čítaniu.
1.-9.
Spoluhláska z a písmená z, Z.
Slabiky, slová a vety. Trojslabičné
slová.
Tvoriť zo slabík mená detí.
Vnímať čaro zimy a využívať
Vybrať do vety správne slovo.
voľný čas na zimné športy a
Skladať zo slabík trojslabičné
radovánky.
slová.
1.-5.
Spoluhláska b a písmená b, B.
Slabiky, slová a vety.
Rozvíjať kamarátske
vzťahy .Prekonávať
strach zo zubného
ošetrenia.
6.-9.
Spoluhláska t a písmená t, T.
Slabiky , slová a vety.
Usmerňovať využívanie
techniky v živote človeka
Písať vlastné mená detí.
Skladať slová zo slabík.
Rozkladať štvorslabičné slová.
Čítať a písať štvorslabičné
Tvoriť vety výberom vhodných slová. Rozvíjať uvedomené
slov.
čítanie.
3.
1.
Naučiť sa písané tvary hlásky z.
Reprodukovať text. Naučiť sa
čítať a písať tlačený a písaný
text
83-85
86-89
28-35
Naučiť sa písané tvary hlásky b. OSRTvoriť slová a vety. Pracovať s
Naučiť sa čítať a písať slová,
Každodenná
trojslabičnými slovami.
vety text so spoluhláskou b.
hygiena.
90-93
36-41
ENV – Vplyv
Naučiť sa písané tvary hlásky t.
techniky na
Čítať a písať slová so skupinou
životné
spoluhlások.
prostredie.
94-95
42-48
1.
Január
2.
1.-4.
Spoluhláska t a písmená t, T.
Štvorslabičné slová.
Viesť žiakov
k starostlivosti o svoje
okolie.
5.-9.
Spoluhláska d a písmená d, D.
Slová a vety. Rozlišovanie p, b, d.
Pestovať kamarátstvo a
Dopĺňať slová do viet podľa
spoluprácu pri práci a hrách
významu. Tvoriť dialógy.
v triede.
Naučiť sa písané tvary hlásky
d. Rolové čítanie textu.
Rozlišovať v slovách
spoluhlásky p, b, d.
6-11
1.-4.
Spoluhláska d a písmená d, D Slová
a vety. Rozlišovanie p, b, d.
Pestovať kamarátstvo a
Dopĺňať slová do viet podľa
spoluprácu pri práci a hrách
významu. Tvoriť dialógy.
v triede.
Naučiť sa písané tvary hlásky
d. Rolové čítanie textu.
Rozlišovať v slovách
spoluhlásky p, b, d.
6-11
5.-9.
Spoluhláska c a písmená c, C. Slová
a vety. Text - Alica a Laco.
Dokázať si poradiť pri
problémoch.
Tvoriť slová a vety s
predložkami. Pracovať
samostatne podľa zadania.
Naučiť sa písané tvary hlásky
c. Určovať pozíciu hlásky c v
slove. Čítať s porozumením.
12-15
3.
Slab.
2.č.
2-5
1.
1.-4.
Spoluhláska c a písmená c, C. Slová
a vety. Text - Alica a Laco.
Tvoriť slová a vety s
predložkami. Pracovať
samostatne podľa zadania.
Naučiť sa písané tvary hlásky
c. Určovať pozíciu hlásky c v
slove. Čítať s porozumením.
Dotvoriť a napísať slová.
Prepis tlačeného textu.
Pracovať vo dvojiciachpripraviť rozhovor pri
nakupovaní.
Naučiť sa písané tvary hlásky
k. Čítať a písať tlačený a
písaný text. Rozvíjať čítanie s
porozumením.
ENV - Obalový
materiál a
odpad.
16-21
Naučiť sa písané tvary
hlásky r. Čítať a písať
štvorslabičné
slová. Viesť
k uvedomenému čítaniu.
ENV - Ochrana
prírody.
22-27
5.-9.
Spoluhláska k a písmená k, K.
Vytvárať návyky pre
Slová a vety. Text - Bicykel, Nákupy. vzájomnú spoluprácu.
1.- 5.
6 - 9.
Spoluhláska r a písmená r, R. Slová
a vety. Text - Vysoké Tatry,
Karneval.
Rozkladať slová na slabiky.
Obdivovať krásy našej vlasti.
Tvoriť zdrobneniny
Uvedomovať si potrebu
vlastných mien. Priraďovať
každej práce.
slová podľa významu.
1.- 5.
Spoluhláska š a písmená š, S. Slová
a vety. Text - Šaty, V škole.
Viesť žiakov
k poriadku v osobných
veciach.
Tvoriť slová pomocou predpôn. Naučiť sa písané tvary hlásky
Čítať priamu reč a písať
š. Čítať s porozumením a
interpunkčné, znamienka.
intonovať rozkazovacie vety.
6.- 9.
Spoluhláska č a písmená č, Č.
Slová a vety. Text - Anička a
Janíčko.
Pestovať láskavé
vzťahy v rodine.
Tvoriť slová pomocou predpôn. Naučiť sa písané tvary hlásky
Čítať priamu reč a písať
č. Čítať s porozumením a
interpunkčné, znamienka.
nacvičovať intonáciu viet.
1.- 5.
Spoluhláska ť a písmená ť, Ť. Slová
a vety.
Tráviť voľný čas aktívne a
s radosťou.
Tvoriť slovesá
v neurčitku. Priraďovať
slová podľa významu.
6.- 9.
Spoluhláska h a písmená h, H.
Slová a vety. Text - Hokej,
Rozprávka o Jankovi Hraškovi,
Hostina.
Starať sa o svoje
zdravie.
Čítať s porozumením a
Naučiť sa písané tvary hlásky
prirodzeným tempom. Spájať
h. Čítať a písať tlačený a
a vyberať slová podľa význam,
písaný text.
súvislostí.
1.- 4.
Spoluhláska g a písmená g, G.
Slová a vety. Text - Hračky, Ako
išlo G na výlet, Prvácka guma.
Tvoriť jednoduché hádanky o
Viesť žiakov k starostlivosti
zvieratách. Priraďovať slová
o svoje hračky.
podľa významu.
1.
Február
Dokázať si poradiť pri
problémoch.
12-15
2.
3.
1.
28-31
OSRVzťahy v rodine.
Naučiť sa písané tvary hlásky
ť. Čítať a písať tlačený a
písaný text.
Naučiť sa písané tvary hlásky
g. Čítať a písať tlačený a
písaný text. Pojmy - rým,
ilustrácia.
32-33
34-35
OSR - Správna
výživa.
36-39
ENVStarostlivosť
a ochrana
zvierat.
40-43
5.-9.
Spoluhláska ľ a písmená ľ, Ľ. Slová
a vety. Básne a riekanky.
Upevňovať vzťahy medzi
dievčatami a chlapcami.
Tvoríme dievčenské a
chlapčenské, mená. Písať
mäkčeň v slabikách ľa, ľu, ľo.
Nepísať mäkčeň v slabikách le,
li.
1.-4.
Spoluhláska ň a písmená ň, Ň.
Slová a vety. Text - Táňa, Soňa a
Braňo
Starať sa o prostredie, v
ktorom žijeme.
Upevňovať písanie veľkých
písmen na začiatku mien.
Naučiť sa písané tvary
hlásky ň. Nacvičovať
správnu výslovnosť.
ENVStarostlivosť
o životné
prostredie.
46-47
5.- 9.
Spoluhláska f a písmená f, F.
Slová a vety. Text - Farbičky,
Mydlové bubliny, Ufoškola.
Naučiť sa pravidlá pri
telefonovania tiesňové
telefónne čísla..
Tvoriť nové slová predponami
a príponami. Predviesť
telefonické rozhovory podľa
pravidiel
Naučiť sa písané tvary hlásky
MEVf. Nácvik čítania
komunikácia
viacslabičných slov.
48-52
1.- 4.
Spoluhláska ž a písmená ž, Ž. Slová
a vety. Text - Žabka.
Viesť žiakov k návykom
správnej výživy.
Tvoriť nové slová pomocou
zdrobnenín na základe
porovnávania.
Naučiť sa písané tvary hlásky
ž. Rozvíjať čítanie s
porozumením.
53-54
5.- 9.
Spoluhláska ď a písmená ď, Ď.
Slová a vety. Text - Ďateľ.
Poznávať užitočnosť
živočíchov.
Vyhľadávať a triediť slová
podľa rôznych kritérií.
Orientácia v texte. Syntéza
slabík do slov.
Naučiť sa písané tvary hlásky
ž. Rozvíjať čítanie s
ENV - Ochrana
porozumením a nacvičovať
zvierat.
plynulé čítanie.
55-56
1.- 5.
Mäkké slabiky - de, te, ne, le, di, ti,
ni, li. Slová a vety. Text - Divadlo.
Dodržiavať pravidlá
slušného správania v
divadle.
Rozoznávať tvrdú a mäkkú
slabiku sluchom. Triediť slová
podľa obsahovej spojitosti.
MEV – Druhy
Naučiť sa čítať a písať slová s umenia
mäkkými slabikami. Dbať na a pestovať vzťah 57-59
správnu výslovnosť.
k divadelnému
umeniu.
6.- 9.
Spoluhláska ch a písmená ch, Ch.
Slová a vety. Text - Na chate,
Prechladnutý, Podbeľ.
Pestovať vzťah k
prírode.
Vyjadriť pantomímou obsah
slov a viet. Dramatizácia
návštevy lekára. Samostatne
vybrať správne slová k obrázku.
Naučiť sa čítať a písať hlásku
ch a spoje. Tvoriť pravdivé a
PPZ
nepravdivé vety s použitím
nových slov.
60-64
1.- 9.
Dvojhlásky ia, ie, iu.
Slová a vety. Text - Bola raz jedna
trieda, Vyučovanie, Nádcha v
škole.
Vytvárať triedne
spoločenstvo na základe
kamarátskych vzťahov a
ohľaduplnosti k chybám
iných
Tvoriť slová s dvojhláskami zo
školského prostredia. Precvičiť
dvojhlásky v menách.
Naučiť sa písať a čítať v
slovách dvojhlásky. Čítať
písaný text
65-69
2.
Marec
3.
4.
1.
Naučiť sa písané tvary hlásky
ľ. Nacvičovať správnu
výslovnosť. Prepis tlačeného RGV
textu. Naučiť sa riekanku
naspamäť.
OSR - Dobré
a zlé vlastnosti
človeka.
44-45
2.
1.- 6.
Samohláska ä v slovách a vetách.
Text - Riekanky, Bábätko, Keby sa
stal Vladko kráľom.
Upevňovať láskavé
vzťahy v rodine.
Správne vyslovovať ä v
slovách. Rozvíjať čítanie s
porozumením a orientovať
sa v texte.
Naučiť sa čítať písať v
slovách ä.
7. - 9.
Spoluhláska dz a písmená dz, Dz.
Slová a vety. Text -Vychádzka.
Vysvetliť význam
pobytu na čerstvom
vzduchu.
Precvičovať pochopenie
významu slov hrami.
Naučiť sa čítať a písať
hlásku dz, Dz a spoje.
1.-3.
Spoluhláska dž a písmená dž, Dž.
Slová a vety. Text - Športujeme.
Pestovať vzťah k
pohybu a športu.
Tvoriť opisné hádanky?.
Priraďovať slová podľa
významu.
Naučiť sa čítať a písať hlásku
dž, Dž a spoje.
4.-7.
Dvojhláska ô v slovách a vetách.
Text- Fialôčka.
Viesť žiakov k láske k
materinskej reči.
Tvoriť slová s dvojhláskou ô
zväčšovaním alebo
zmenšovaním významu.
8.-9.
Spoluhláska ŕ v slovách a vetách.
Text - Vyčítanky.
Oboznámiť žiakov s
ľudovými tradíciami na jar.
1.-3.
Spoluhláska ĺ v slovách a vetách.
Text - Červené jabĺčko, Viete to?.
4.-6.
4.
7.-9.
Naučiť sa písať a čítať v
slovách ô .
RGV- môj kraj,
moja vlasť
77-78
Naučiť sa vy čítanku. Tvoriť
slová s hláskou ŕ.
Naučiť sa písať a čítať v
slovách ŕ.
RGV- tradície a
zvyky
82-83
Prejavovať lásku detí k
matke.
Spájať rozstrihané slová so
spoluhláskovými
skupinami.
Naučiť sa písať a čítať v
slovách l.
OSR – Láska
84-85
a úcta k rodičom.
Prípona ou v slovách a vetách. Text
- Prázdniny.
Vytvárať kamarátske
vzťahy v triede.
Farebne vyznačovať príponu
—ou v texte.
Naučiť sa písať a čítať v
slovách príponu - ou.
86-87
Spoluhláska x a písmená x, X.
Slová a vety. Text - Dovolenka.
Naučiť sa aktívne
odpočívať aj počas
dovolenky.
Spájať slová podľa
obsahového významu. Tvoriť
slová na základ maxi-.
Samostatne vyznačiť slová s
hláskou x vo vetách.
PPZ Naučiť sa písané tvary hlásky
Prázdninový sen
x. Čítať a písať tlačený a
88-95
Finančná
písaný text.
gramotnosť
Pestovať u žiakov
vlastenecké cítenie a
lásku k rodnej reči
Nacvičovať plynulé čítanie
Vedieť pracovať s ilustráciou,
slov a viet so správnym
priradiť a nakresliť ilustráciu k
prízvukom a správnou
textu
artikuláciou.
PPZ – Moja
najobľúbenejšia
kniha.
Viesť žiakov k potrebe čítať
a vzťahu ku knihám.
Prečítať oznamovacie,
Rozvíjať hravým i
rozkazovacie a opytovacie vety formami čítanie s
so správnou intonáciou.
porozumením.
MEVpráca s
knihou
Máj - Jún
1.-9.
1.-9.
74
75-76
1.
2.
70-73
OSR Zdravie a
šport.
Apríl
3.
OSR - Práva
dieťaťa.
Diferencovaný výber textov
z Čítanky pre 1. ročník ZŠ podľa
výberu učiteľa a úrovne vedomostí
a zručností žiakov danej triedy.
3.
1.-9.
Vytvárať u žiakov
schopnosť tolerancie k
nedostatkom iných.
Vedieť reprodukovať krátke
texty s pomocou učiteľa.
Rozlišovať pojmy -spisovateľ,
čitateľ, kniha, časopis, noviny, ENV - Zber
ilustrácia nadpis, dej,
liečivých rastlín.
zdrobnenina.
1.-9.
Upevňovať vzťah k
prírode.
Vedieť predniesť hádanku
alebo krátku báseň.
Rozlišovať literárne žánre vyčítanka, báseň, hádanka,
rozprávka.
Vytvárať návyky na
pestovanie záujmov a
aktívne trávenie voľného
času.
Vymyslieť k textu nadpis a
vymyslieť iný dej ( koniec deja
).
Vedieť písať vlastné mená
osôb.
Dodržiavať hygienické
pravidlá pri písaní.
Rozlišovať pri písaní druhy
viet.
4.
Viesť žiakov k pozitívnemu
hodnoteniu vlastnej
práce.
Odpísať písaný text a
prepísať tlačený text
Dokázať podľa diktovania
napísať slová a jednoduché
krátke vety.
Vedieť správne umiestniť
mäkčeň, dĺžeň, vokáň.
OSR - Úcta k
starším ľuďom.
MEV - Práca s
detským
časopisom.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický
Obsahový
Výkonový
Prierezová
celok
štandard
štandard
téma
GRAMATIKA ( 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne)
Hláska a písmeno
• rozlišovanie hlásky a písmena
• rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň,
vokáň, dve bodky)
104 h
• delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé),
spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky
• slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ, samohláska ä
• písanie i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý
po tvrdých spoluhláskach v koreni slov
• písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a
bez neho pred e, i, ia, ie, iu
• písanie veľkých písmen v menách osôb,
zvierat a v zemepisných názvoch
Slabika, slovo, veta
• analýza a syntéza slabík, slov a viet
• spájanie samohlások, a dvojhlások so
spoluhláskami do slabiky
7h
• jedno a viacslabičné slová
• striedanie krátkych a dlhých slabík v slove
• rozdeľovanie slov na konci riadka
Veta
15 h
Opakovanie
6h
- vie rozlíšiť hlásku a písmeno
- vie používať rozlišovacie znamienka (dĺžeň,
mäkčeň, vokáň, dve bodky)
- vie rozdeliť a vymenovať samohlásky (krátke,
dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky
- vie písať i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po
tvrdých spoluhláskach v koreni slov
- vie písať ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez mäkčeňa
pred e, i, ia, ie, iu.
- vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a
zemepisných názvov
Osobnostný
rozvoj
a sociálny
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
- vie z hlások tvoriť slabiky, zo slabík slová a zo
slov vety
Regionálna
výchova
- vie tvoriť jedno a viacslabičné slová
a
tradičná
ľudová
kultúra
- vie, že po dlhej slabike najčastejšie nasleduje
krátka slabika
- vie rozdeliť viacslabičné slovo na konci riadku na
základe slabičného princípu
• spájanie slov do viet
- vie písať veľké písmená na začiatku vety
• písanie veľkých písmen na začiatku vety
- pozná interpunkčné znamienka, ktoré sa
• interpunkčné znamienka na konci vety používajú na konci vety
(bodka, otáznik, výkričník)
- vie správne vysloviť, zapísať a rozlíšiť
• druhy viet (oznamovacia, opytovacia, oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a
rozkazovacia)
zvolacie vety
• písanie a nácvik melódie opytovacích,
oznamovacích, rozkazovacích, želacích a
zvolacích viet
SLOH (1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne)
Formy
• osvojenie základov spoločenského kontaktu
spoločenského
(zdvorilosť v každodennej komunikácii)
kontaktu
• pozdrav
• oslovenie
• tykanie / vykanie
14 h
• predstavenie sa
• privítanie
• rozlúčenie
• prosba / želanie
• poďakovanie
• ospravedlnenie
• blahoželanie (ústne a písomne)
• vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu
Formy
písomného • osvojenie si základov písomného kontaktu
kontaktu
• adresa, adresa odosielateľa, pohľadnica,
súkromný list
• moderná komunikácia (SMS, e-mail)
7h
Formy rozhovoru
• tvorba otázok
• žiadosť o informáciu
• rozhovor
4h
• zásady telefonovania (začiatok a koniec
telefonického rozhovoru )
Práca
s textom • ústne rozprávanie podľa osnovy
(slohovým útvarom) • tvorenie nadpisu
• ústny opis predmetu, ilustrácie, obrázka
• rozlíšenie nápisu a nadpisu
8 h
• tvorba nápisov
LITERÁRNA VÝCHOVA
Práca
s textom
(kniha,
časopis,
noviny)
- osvojuje si základy spoločenského styku (učí sa
byť zdvorilý)
- vie sa pozdraviť
Multikultúrna výchova
- vie osloviť iných
- vie vhodne použiť tykanie / vykanie
Osobnostný
a sociálny
- vie sa predstaviť
rozvoj
- vie privítať iných
- vie sa rozlúčiť
Ochrana života a zdravia
- vie poprosiť, poďakovať
- vie sa ospravedlniť
Mediálna výchova
- vie zablahoželať
- vie vyjadriť svoje stanovisko súhlas / nesúhlas
Environmentálna výchova
- vie napísať adresu na list, pohľadnicu - vie
sformulovať krátky list
- vie napísať krátku SMS správu na mobilnom
telefóne a e-mailovú správu na internete
- vie správne sformulovať a klásť otázky
- vie odpovedať na otázky
- vie požiadať o informáciu
- vie sa na začiatku telefonického rozhovoru
pozdraviť a predstaviť, viesť rozhovor a na záver
sa pozdraviť
- vie podľa osnovy vyrozprávať dej
- vie podľa obsahu utvoriť nadpis
- vie ústne opísať predmet, ilustráciu, obrázok
- vie rozlíšiť nápis a nadpis
- vie na určený výrobok, tému vymyslieť nápis
Dopravná výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
( 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne)
• pojmy - autor / spisovateľ, ilustrácia, - pozná pojmy: autor / spisovateľ, ilustrácia, Osobnostný
ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica, rozvoj
knižnica, text, zdrobnenina, nadpis, dej
text, zdrobnenina, nadpis, dej
a sociálny
117 h
Bábkové divadlo
5h
Literárne žánre
10 h
• rozdiel medzi detským časopisom
a novinami
• práca s textom – čítanie s porozumením,
dokončenie príbehu, tvorenie nadpisu, hlavné
postavy, obsah textu, dej
- pravidelne navštevuje knižnicu, vie sa v nej
orientovať
- pozná aspoň piatich spisovateľov alebo básnikov
- vie rozlišovať časopisy a noviny, pozná niektoré
detské časopisy
- vie pracovať s textom (čítať s porozumením,
dokončiť príbeh, tvoriť nadpis, vymenovať hlavné
postavy, porozprávať stručný obsah)
• pojmy – divák, bábkové divadlo, bábka
- navštívi predstavenie v bábkovom divadle
• návšteva bábkového divadla - ako vzniká - vie porozprávať obsah, vyjadriť svoje dojmy
bábka, bábkoherec, dojmy z predstavenia
rozprávaním, ilustráciou
- pozná pojmy bábka, bábkoherec
• druhy literárnych žánrov (vyčítanka, - pozná a rozlišuje žánre (vyčítanka, hádanka,
hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka)
báseň, ľudová pieseň, rozprávka)
- vie pochopiť ich pointu
- naučí sa naspamäť aspoň tri vyčítanky, hádanky,
básne, ľudové piesne
- vie vyrozprávať obsah rozprávky
- pozná niektoré ľudové rozprávky
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Environmentálna výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová kultúra
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo
štátneho vzdelávacieho programu
Tematický
Obsahový
Výkonový
Prierezová
celok
štandard
štandard
téma
GRAMATIKA ( 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne)
Opakovanie z 2.
roč.
8h
Abeceda
8h
Delenie slov na
slabiky
4h
Obojaké
spoluhlásky
3h
Vybrané slová

Hlásky ,písmená,
rozlišovacie znamienka,
tvrdé, mäkké
spoluhlásky
• Tlačené a písané písmená
abecedy
• Radenie slov podľa abecedy
• Názvy písmen
• Vyhľadávanie slov v slovníku
podľa abecedy
pojmy: abeceda, slovník, druhy
slovníkov, encyklopédia,
telefónny zoznam
• Slovo, slabika
• Rozdeľovanie slov na slabiky
• Vytváranie slov
prostredníctvom
slabikotvorných slabík
pojmy: slabikotvorné hlásky
l,ĺ,r,ŕ, písanie a výslovnosť spol.
I,ĺ,r,ŕ
• Delenie spoluhlások- tvrdé,
mäkké, obojaké
• Názvy obojakých spoluhlások
• Pravopis po obojakých
spoluhláskach
pojmy: obojaké spoluhlásky
b,m,p,r,s,v,z,f
• Vybrané slová
• Pravopis vybraných slov vo
všeobecnom ponímaní
• Príbuzné slová
3h
pojmy: vybrané slová, príbuzné
slová
Vybrané slová po
• Vybrané slová po jednotlivých
Ovláda učivo 2. ročníka
- tlačenú a písanú podobu
abecedy
- zoradiť slová v abecednom
poradí
- správne pomenovať všetky
písmená
- vyhľadať v slovníku, encyklopédii
alebo v tel. zozname slovo podľa
abecedy
- rozdeliť slová na slabiky, zo
slabík utvoriť slová
- že slabiky l,ĺ a r,ŕ môžu nahradiť
samohlásku a vytvoriť slabiku
- rozoznať obojaké spoluhlásky
- vymenovať obojaké spoluhlásky
- že po obojakých spoluhláskach
píšu i,í alebo y,ý
- zadefinovať vybrané slová
- rozoznávať vybrané a príbuzné
slová
- že vo vybraných slovách píšeme
y alebo ý
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Osobnostný
b
Vybrané slová po
m
Vybrané slová po
p
Vybrané slová po
r
Vybrané slová po
s
Vybrané slová po
v
Vybrané slová po
z
obojakých spoluhláskach (okrem
spoluhlásky f)
• Odvodzovanie a tvorenie
príbuzných slov
• Pravopis vybraných a
príbuzných slov
pojmy: vybrané slová po
obojakých spoluhláskach
b,m,p,r,s,v,z, príbuzné slová
- pravopis vybraných slov
- správne uplatniť pravopis v
príbuzných slovách
- vybrané slová používať nielen
izolovane, ale aj v slovných
spojeniach a v textoch
- vysvetliť význam vybraných slov
- nahradiť slová a slovné spojenia
vybraným slovom a naopak
- triediť príbuzné slová
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
65 h
Ohybné slovné
druhy
Podstatné mená
8h
Slovesá
Prídavné mená
17 h
Zámená
• Podstatné mená - konkréta
• Rozdelenie podstatných slov
na všeobecné a vlastné
• Pravopis vlastných
podstatných mien
pojmy: podstatné mená,
všeobecné a vlastné podstatné
mená
• Slovesá
• Synonymá
• Prídavné mená
• Antonymá
pojmy: slovesá,
akostné prídavné mená, slová s
podobným (synonymá) a
opačným (antonymá)
významom
• Zámená
- zadefinovať podstatné mená
(PM)
- pýtať sa na PM správnou
otázkou
- nájsť a vyhľadať PM v textoch a Environmentálna
výchova
cvičeniach
- rozlišovať všeobecné a vlastné
PM
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- rozoznávať podstatné mená
pomocou ukazovacích zámen ten,
tá, to, tí, tie
- uplatniť správny pravopis vo
vlastných PM – osôb, zvierat,
vecí, miest a obcí, vrchov, riek,
potokov, štátov, svetadielov...
- zadefinovať slovesá
- funkciu slovies v texte
- pýtať sa na slovesá správnou
otázkou
- nájsť a vyhľadať slovesá v
textoch a cvičeniach
- tvoriť synonymá
- zadefinovať prídavné mená
- pýtať sa na prídavné mená
správnou otázkou
- vyhľadať akostné prídavné
mená v textoch a cvičeniach
- tvoriť antonymá
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
4h
• Vyhľadávanie zámen v cvičení
alebo v texte
pojmy: zámená
- ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni,
ony
- ten, tá, to, tí, tie
- moje, tvoje, naše, vaše
Číslovky
4h
• Číslovky
• Vyhľadávanie základných a
radových čísloviek v cvičení
alebo v texte
pojmy: základné a radové
číslovky
Opakovanie
8h
List
4h
Rozprávanie
ústne, písomné
3h
- krátko zadefinovať zámená
- vymenovať bežne používané
zámená
- vyhľadať zámená v texte
- používať zámená pri
komunikácii s inými osobami
- povedať jednoduchú definíciu
čísloviek
- vyhľadať základné a radové
číslovky, s ktorými sa už stretli
alebo ich poznali v texte
- v bežnej komunikácii používať
slovný druh – číslovky
- správne napísať číslovky do
1 000
- usporiadať/napísať číslovky
(slovom) od najmenšej po
najväčšiu a naopak
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Finančná
gramotnosť
Žiak ovláda učivo 3. roč.
SLOH (1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne)
• List, písanie listu
- rozoznať časti listu
• Písomné členenie listu (úvod,
- zoštylizovať jednoduchý list
jadro, záver)
- pravopis oslovenia
• Oslovenie, podpis
- podpísať sa svojím menom,
prípadne priezviskom
pojmy: list, oslovenie, podpis
• Ústne a písomné rozprávanie
• Rozprávanie vlastných
prežitých zážitkov
• Osnova -úvod, jadro, záver
• Rozprávanie príbehu podľa
osnovy
• Časová postupnosť
pojmy: osnova, úvod, jadro,
záver, časová postupnosť
- porozprávať udalosť alebo
zážitok podľa osnovy
- dodržiavať pri rozprávaní a
písaní časový sled/postupnosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Oznam
SMS
E-mail
4h
Inzerát
4h
Reklama
• Písomné odovzdávanie
informácií prostredníctvom
mobilu (SMS), písomne (oznam,
korešpondenčný lístok) a
elektronicky (e-mail)
pojmy: oznam, SMS,
e-mail, korešpond. lístok
• Inzeráty v tlači
• Vyhľadávanie inzerátov v tlači
• Písanie inzerátov
- vyhľadať inzerát v časopise,
novinách alebo v reklamných
tlačovinách
- sformulovať písomne krátky
pojmy: inzeráty nachádzajúce sa
inzerát
v tlači
• Reklama. Druhy reklamy.
• Analýza reklamných textov
• Tvorba reklamných textov
• Reklamný plagát
5h
pojmy: reklama, druhy reklamy
Pozvánka
Písomné
odovzdávanie
informácií
3h
Opis predmetu
Opis obrazu
Opis ilustrácie
- napísať jednoduchý oznam
prostredníctvom SMS správy, emailom alebo klasicky
prostredníctvom
korešpondenčného lístka
- sformulovať správu tak, aby
obsahovala základ. informácie
• Pozvánka a jej písomná
formulácia
• Obsah pozvánky
pojmy: pozvánka
• Opis konkrétneho predmetu –
základné prvky, funkcie,
využitie...
• Členenie opisu na odseky –
úvod, jadro, záver
5h
- vlastnými slovami
charakterizovať pojem reklama
- rozlíšiť druhy reklamy
- posúdiť hodnovernosť reklamy
- sformulovať krátky reklamný
text
- písomne sformulovať text
pozvánky na podujatie
- ovládať prvky, ktoré v pozvánke
nesmú absentovať (miesto, čas,
program, kto pozýva)
- pozvánku primerane graficky
ozvláštniť
- opísať predmet (jeho využitie,
funkciu)
- opísať detskú príp. umeleckú
ilustráciu (z čítanky, knihy)
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Finančná
gramotnosť
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Finančná
gramotnosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
pojmy: opis, odsek
Vizitka, druhy
vizitiek
4h
Opakovanie
1h
• Vizitka. Druhy vizitiek
• Tvorba vizitky
• Predstavovanie sa pomocou
vizitky
pojmy: vizitka, druhy vizitiek
- predstaviť sa prostredníctvom
vizitky
- vyrobiť si vlastnú vizitku
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Škola
Jeseň
14 h
Rodina
21 h
Zima
Zimné sviatkyVianoce
Tradície spojené
so zimou
15 h
LITERÁRNA VÝCHOVA ( 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne)
• Práca s textom - literárne texty
zamerané na zvládnutie
techniky čítania, na
porozumenie prečítaného textu
- vymenovať knihy pre deti a
(témy obsahujúce prírodné
mládež, ktoré poznjú z domu
motívy spojené s jeseňou a
alebo knižnice
tematikou školy
- niektorých významných detských
pojmy: literatúra pre deti
• Rozdelenie literatúry na poéziu
a prózu, v súvislosti s poéziou
vyvodenie pojmu verš
• Práca s textom – literárne
texty s tematikou rodiny a
rodinných vzťahov
pojmy: poézia, próza, verš,
odsek
autorov
- porozprávať krátky dej z
prečítanej knihy alebo povedať jej
obsah
- rozoznať poéziu od prózy
- v literárnom texte identifikovať
verš
- v prozaickom útvare rozoznať
odseky
- vyhľadať detskú literatúru v
knižnici, orientovať sa v nej
- čo je ľudová slovesnosť a ktoré
• Krátke ľudové útvary
literárne útvary obsahuje
• Pranostika, oboznámenie sa so - svojimi slovami pranostiku
známymi pranostikami
charakterizovať
• Prirovnanie, vyhľadávanie
- pranostiky vyhľadať, niektoré
prirovnaní v literárnych útvaroch známejšie si zapamätať a
povedať ich
- pojem ľudová rozprávka, vedia
pojmy: ľudová slovesnosť,
ju odlíšiť od autorskej rozprávky
pranostika, ľudová rozprávka,
- pojem prirovnanie, vedia ho v
prirovnanie
texte vyhľadať
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Finančná
gramotnosť
Autorská
rozprávka- výber
z domácej i
• Čítanie rozprávok v učebnici, v
časopisoch, v knižnici, doma
• Členenie rozprávok ako
- pojem autorská rozprávka
- rozdiel medzi ľudovou a
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
svetovej tvorby
Hlavná a
vedľajšia
postava
29 h
Príslovia
a porekadlá
8h
literárneho útvaru
• Mená svetových rozprávkarov
a ich tvorba
pojmy: autorská rozprávka,
hlavná postava, vedľajšia
postava
• Nové literárne útvary ľudovej
slovesnosti – príslovie,
porekadlo
• Výchovné využitie poučenia v
porekadle
pojmy: príslovie, porekadlo
autorskou rozprávkou
- prakticky nájsť príklady
autorskej rozprávky
- členenie textu rozprávky a vedia
pomenovať jej výchovný cieľ
- hlavné a vedľajšie postavy
rozprávky
- rozprávku zdramatizovať
- pojem príslovie a porekadlo
- vyhľadať príslovia a porekadlá v
čítanke, knižnici a v časopiseckej
literatúre
- povedať výchovný cieľ príslovia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna
výchova
Povesť
Výber
zo slovenských
povestí
12 h
- pojem povesť
- že existuje viacero druhov
povestí
- v povesti určiť hlavnú myšlienku,
pojmy: povesť, hlavná myšlienka vedia ju výchovne využiť
- sformulovať krátke otázky k
textu
• Jednoduchá povesť a jej druhy
• Hlavná myšlienka povesti
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentálna
výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo
štátneho vzdelávacieho programu
Tematický
Obsahový
Výkonový
Prierezová
celok
štandard
štandard
téma
GRAMATIKA ( 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne)
Opakovanie z 3.
roč.
14 h
Abeceda
Delenie hlások
Ohybné slovné
druhy
Vybrané slová
Pojem predpona
Delenie
predponových
slov
Slabičné a
neslabičné
predpony
12 h
Pravopis slov s
i/í, y/ý po
obojakej
spoluhláske
28 h
Delenie hlások
Znelé a neznelé
hlásky
Spodobovanie na
konci slova,
uprostred slova ,
na hranici slov
12 h
Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
4h
Vybrané slová, písanie i,í y,ý, v
ďalších vybraných slovách a
odvodených slovách. Delenie
hlások, ohybné slovné druhy –
podstatné mená, prídavné
mená, zámená, číslovky,
slovesá, základné pojmy,
definícia, identifikácia v
cvičeniach, určovanie kategórií.
Abeceda.
Žiak si utvrdzuje pravopisné
návyky v už prebratých vybraných
slovách a nacvičuje nové vybrané
a odvodené slová. Vie ich
samostatne používať v
cvičeniach, texte, v diktátoch a
kontrolných cvičeniach.
Vie zoradiť slová podľa abecedy
vyhľadávať údaje zoradené podľa
abecedy.
Tvorenie slov. Odvodenie slov
pomocou predpôn. Pravopis a
výslovnosť predponových
odvodenín.
Slabičné a neslabičné predpony.
Žiak vie rozdeliť slová na
predponu a slovotvorný základ.
Vie tvoriť nové slová
prostredníctvom rôznych
predpôn. Vie identifikovať
slabičné a neslabičné predpony.
Pozná význam nových slov a vie
ich používať vo vetách, v textoch.
Pravopis ďalších vybraných slov.
Príbuzné slová. Poznať ich
význam. Geografické názvy s i, í
a y, ý po obojakej spoluhláske.
Získať pravopisné návyky v písaní
ďalších vybraných slov a
významovo príbuzných slov.
Rozšíriť pravopisné zručnosti v
písaní geografických názvov.
Spodobovanie spoluhlások.
Pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici
slov. Rozdelenie hlások na znelé
a neznelé. Identifikácia
spodobovania. Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky f.
Žiak vie vymenovať znelé
a neznelé spoluhlás-ky. Ovláda
ich správnu výslovnosť na konci, v
strede slov a na hranici dvoch
slov. Vie, že pra-vidlo o
spodobovaní platí len pre
výslovnosť. V pravopise sa
spoluhl. zapisujú bez spodobenia.
Pravidlo o spodobovaní žiak
ovláda nielen teore-ticky, ale
dokáže ho používať najmä
prakticky.
Definícia priamej reči.
Úvodzovky v priamej reči.
Písanie uvádzacej vety (pred, v
strede alebo na konci priamej
reči). Interpunkcia v priamej reči
(bodkočiarka, čiarka, otáznik,
Žiak vie identifikovať priamu reč v
texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu vetu
od priamej reči. Vie prakticky
používať priamu reč v písomnom
prejave. Správne používa
interpunkčné znamienka v
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Finančná
gramotnosť
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výkričník).
Slovné druhy:
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Rozšírenie učiva
o základných
slovných
druhoch.
Podstatné mená,
funkcia
podstatných
mien.
Gramatické
kategórie
rod, číslo a pád
podstatných
mien.
Zhoda
podstatného a
prídavného
mena v rode,
čísle a páde.
Funkcia zámen.
Druhy zámen.
36 h
Neohybné slovné
druhy
Funkcia
neohybných
slovných druhov
vo vete.
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
20
Rozšírenie poznatkov o
ohybných slovných druhoch.
Gramatické kategórie rod, číslo
a pád podstatných mien. Triediť
a zoskupovať podstatné mená
podľa rodu a zakončenia (podľa
pádovej prípony a spoluhlásky
pred ňou) ako prípravu na
vyvodenie systému vzorov vo
vyšších ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád prídavných
mien na základe zhody s
podstatným menom
Zámená – funkcia zámen vo
vete. Druhy zámen: osobné a
privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie
čísloviek na základné a radové.
Pravopis čísloviek v obore do
100.
Slovesá – zopakovať definíciu
slovies. Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies.
Neurčitok. Časovanie slovies.
Neohybné slovné druhy.
Triedenie neohybných slovných
druhov. Ich funkcia a následne
identifikácia v texte. Príslovky,
predložky a spojky – slovné
druhy, s ktorými sa žiaci stretli
už v minulých ročníkoch.
Pravopis predložiek a ich
správnu výslovnosť. Vyvodiť ich
z prvotných predložiek s
priestorovým významom
na,do,v,s/so,z/zo Pravopis a
výslovnosť predložiek s/so, z/zo,
pravopis a výslovnosť predložiek
s/so, k/ku v spojení s osobnými
zámenami.
Identifikovať v texte spojky.
Spojky – vyvodiť z textu, z
aktívnej lexiky žiaka. Zameriame
sa na najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z textu,
upozorniť na najviac používané
priamej reči. Rozozná priamu reč
v hovorenom slove.
Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená.
Vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách.
Žiak ovláda jednotlivé pády
(otázky aj ich latinské názvy).
Podľa nich vie vyskloňovať
podstatné mená. Ovláda tvary
podstatného mien a vie ich
používať v texte. Vie určovať
gramatické kategórie rod, číslo
a pád podstatných mien.
Rozozná zámená v texte. Vie, že
nahrádzajú podstatné a prídavné
mená. Vie určiť základné druhy
zámen.
Žiak vie nielen vyhľadať slovesá v
texte a pozná ich funkciu, ale
naučí sa aj gramatické kategórie
slovies (osoba, číslo a čas).Vie
vyčasovať slovesá. Vie určiť u
slovies neurčitok.
Ţiak vie triediť slovné druhy na
ohybné a neohybné. Pozná
funkciu neohybných slovných
druhov a následne ich vie
vymenovať. Vie ich identifikovať v
cvičeniach, v texte. Žiak ovláda
výslovnosť a pravopis predložiek.
Vie používať spojky. Pozná spojky,
ktoré sa vyskytujú v textoch
najčastejšie. Vie ich prakticky
používať vo vete. Menej známe
neohybné slovné druhy – častice
a citoslovcia vie identifikovať v
texte. Pozná ich funkciu. Vie
vymenovať aspoň niektoré a vie
ich použiť v hovorenom aj
písomnom prejave.
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Finančná
gramotnosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
výrazy súhlasu, nesúhlasu,
istoty, pochybnosti (áno/nie,
hádam, asi, možno, naozaj,
určite a i.).Citoslovcia – vyvodiť z
textu, zo zvukomalebných slov.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Opakovanie
6h
Umelecký a
vecný text
Kľúčové slová
4h
Diskusia
Názor
4h
Opis osoby,
ústne, písomne
5h
Cielený rozhovor
-Interview
3h
SLOH (1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne)
Žiak po prezentácii jednotlivých
druhov textu vie každý
pomenovať správnym pojmom.
Poukázať na základné rozdiely
Pozná kľúčové slová a následne
medzi umeleckým a vecným
ich vie použiť v umeleckom alebo
textom. Najviac používané
vo vecnom texte. Spätne ich vie v
kľúčové slová v umeleckom a
texte vyhľadať. Vie k textu
vecnom texte. Ich vyhľadávanie
vytvoriť osnovu. Ovláda pojem
v texte. Reprodukcia podľa
reprodukcia a vie ju prakticky
osnovy.
zrealizovať. Žiak vie postrehnúť
vecné chyby v počúvanom texte
a vie ich opraviť.
Pojem diskusia a názor.
Diskutovať so žiakmi na rôzne
témy (najlepšie také, ktoré sú z
blízkeho okolia žiaka, zamerané
na bežný život). Učiteľ môže
umelo vytvoriť konfliktnú
situáciu a následne vyzvať
žiakov na prejavenie vlastného
názoru k danej situácii. Situácia
môže byť reálna alebo
vymyslená.
Žiak vie diskutovať na určitú tému
vybratú učiteľom/žiakom. Ovláda
pojem diskusia. Dôraz kladie
najmä na riešenie konfliktnej
situácie. Žiak vie vyriešiť
primeranú konfliktnú situáciu.
Pozná niektoré stratégie riešenia
konfliktu. Vie sa napr. „pohádať“
so spolužiakom o nejakom
probléme (primeraným spôsobom
a primeranými jazykovými
prostriedkami).
Opis - neučíme definíciu
slohového útvaru. Žiaci sa s
opisom ako slohovým útvarom
stretli už v 3. ročníku.
Vychádzame z vedomostí, ktoré
o opise žiaci majú. Zamerať sa
na opis osoby, ústne aj písomne
. Všímať si charakteristické črty
a vlastnosti osoby.
Žiak vie charakterizovať opis
osoby. Vie ústne opísať vonkajšie
črty osoby napr. spolužiaka,
rodiča, súrodenca, kamaráta.
Pozná základné charakterové
vlastnosti, povahové črty
opisovanej osoby. Veľmi stručne
vie danú osobu opísať aj písomne.
Oboznámiť žiakov s cieleným
rozhovorom – interview. Ide o
nový pojem, s ktorým sa niektorí
Žiak pozná definíciu cieleného
rozhovoru. Pozná jeho cudzí
názov – interview. Vie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná
výchova
Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
žiaci ešte nestretli. Tvorba
otázok a odpovedí. Cvičenie
vzájomnej komunikácie.
skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede. Napr. so spolužiakom
zrealizuje krátke interview o
aktuálnej udalosti.
Reprodukcia,
Reprodukcia
rozprávania,
časová
postupnosť
7h
Reprodukcia textu.
Reprodukovať nejakú udalosť zo
svojho života, alebo života iných
ľudí napr. príbuzných,
kamarátov a pod. Reprodukovať
rozprávanie. Dodržať časovú
postupnosť deja.
Žiak ovláda pojem reprodukcia
rozprávania. Vie ju konkrétne
zrealizovať v ústnom podaní.
Dodržiava časovú postupnosťveci, ktoré sa udiali na začiatku,
stručný popis udalosti, ukončenie
– záver.
Koncept
4h
Náčrt alebo koncept. Definícia.
Vysvetliť na príklade. Realizácia
konceptu v praxi.
Žiak ovláda definíciu
konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť
náčrt slohového útvaru (teraz
neviem akého slohového útvaru
sa bude koncept presne týkať).
Pojem plagát. Všimnúť si
udalosť spoločenského alebo
kultúrneho diania, ktorá sa má
stať v najbližšom čase. Vytvoriť
o nej plagát. Sústrediť sa na
text. Všimnúť si prvky, ktoré
musí
Žiak vie zadefinovať pojem
plagát. Vie na aké účely sa
používa. Vie vytvoriť jednoduchý
plagát k nejakej aktuálnej
udalosti. Žiak realizuje plagát
najprv v skupine, potom sám.
plagát obsahovať. Pokús o
vytvorenie plagátu v skupine
spolužiakov.
Plagát
5h
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Opakovanie
1h
Umelecká
literatúra
Divadelná hra
30 h
Mediálna
výchova
LITERÁRNA VÝCHOVA ( 3 hodín týždenne/ 99 hodín ročne)
Oboznámiť žiakov s pojmom
Vedieť pojem umelecká
umelecká literatúra.
literatúra. Vedieť ho odlíšiť od
Spojiť ho s už prebratými
vecnej poézie. Žiak vie, že k
pojmami v 3. ročníku ZŠ: poézia umeleckej literatúre patrí poézia,
a próza a doplniť o pojem
próza a dráma. Pojem dráma žiak
dráma. Učivo zdokumentovať na nemusí ovládať. Neskôr ho
konkrétnych ukážkach
rozvinieme pri pojme divadelná
slovenskej aj zahraničnej detskej hra. Žiak vie recitovať jednu - dve
umeleckej literatúry. Poukázať
básne z tvorby najznámejších
na rozdiely medzi umeleckou a
slovenských alebo zahraničných
vecnou (neumeleckou)
básnikov. Dokáže predniesť
literatúrou, žiakov tento pojem
kratšie prozaické dielo. Dôraz sa
neučíme.
kladie na recitáciu, výrazové
Pojem divadelná hra.
prostriedky v prednese.
Dramatické umenie – dráma je
Žiak ovláda pojem divadelná hra.
ďalším literárnym druhom.
Vie svojimi slovami opísať, čo je
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
Realizuje sa v divadle.
Dramatickým žánrom určeným
najmä detskému príjemcovi je
bábková hra, bábkové divadlo
(maňuškové, marionetové,
javajkové). Pojmy bábkového
divadla neučíme, iba
zopakujeme(opakovanie z 3.
ročníka ZŠ). Žiakov oboznámime
s najznámejšími autormi
divadelných hier a ich dielami
pre deti a mládež.. Uviesť
príklad divadelnej hry. Naučiť
žiakov interpretovať divadelnú
hru – dôraz kladieme na
dramatizáciu. Dramatizáciu
realizovať v triede, zahrať si
divadelné predstavenie. Viesť
žiakov k tomu, aby si vedeli
vytvoriť sami divadelnú hru s
jednoduchým námetom a
pokúsili sa ju aj zahrať.
Rozhlas
Televízia
Film - kino
19 h
Dialóg
9h
divadelná hra, vie to povedať na
základe osobnej skúsenosti. Môže
povedať názvy divadelných hier,
ktoré pozná. Pozná významných
slovenských alebo zahraničných
autorov divadelných hier. Vie
divadelnú hru interpretovať v
kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci
môžu vytvoriť samy kratšiu
divadelnú hru so života detí.
Vedia ju spoločne zahrať.
Základné druhy médií.
Zavedenie pojmov: rozhlas,
televízia a film - kino.
Vyzdvihnúť ich funkciu pre
spoločnosť aj pre jednotlivca.
Znaky, ktorými sa navzájom
odlišujú. Pojmy nie sú pre žiaka
úplne neznáme. Sú integrované
z predmetu mediálna výchova.
Využiť poznatky z bežného
života dieťaťa. Pojmy vyvodiť z
reálneho prostredia žiaka. Ich
využitie v každodennom živote.
Výchovné využitie - vhodnosť a
nevhodnosť programov pre deti
a mládež. Ich vplyv na duševné
zdravie dieťaťa. Niektoré
programy (sfilmované príbehy,
rozprávky alebo iné dramatické
diela) vychádzajú prevažne z
umeleckej literatúry, ktorú žiaci
poznajú z čítania. Učivo je
vhodné prepojiť aj s učivom o
divadelnej hre, ktorá sa
inscenuje nielen v divadle, ale i v
televízii, rozhlase a filme.
Žiak pozná pojem rozhlas,
televízia, film (média). Vie ich
pomenovať a vie ich navzájom od
seba odlíšiť. Pozná
charakteristické znaky rozhlasu,
televízie a filmu. Vie kde sídlia,
pozná budovu slovenského
rozhlasu, slovenskej televízie
(prípadne iných televízií) a filmu
(kiná). Film v minulosti a dnes.
Vie, že sa film v minulosti
premietal v kinách. V súčasnosti
na premietanie filmu slúži aj
televízia, prípadne prehrávače
DVD, videorekordéry. Žiak pozná
niektoré literárne diela, rozprávky
alebo iné literárne žánre, ktoré
boli sfilmované. Žiak sa vie
primerane správať v kine.
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch
alebo viacerých osôb, ktoré sú v
Žiak vie pojem dialóg. Vie kedy
vzniká a koľko osôb sa na ňom
výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Finančná
gramotnosť
Multikultúrna
výchova
priamom a vzájomnom
kontakte. Dialóg chápeme
najmä v súvislosti s literárnym
alebo dramatickým dielom. V
súvislosti s dialógom sa
vyskytuje prítomnosť
pohybových prvkov, ktorými sa
jazykový prejav dopĺňa,
dokresľuje, obmieňa alebo
celkom supluje. Napr. namiesto
jazykových prostriedkov sa
používajú prostriedky
mimojazykové napr.
gestikulácia,
mimika.
Kapitola
Strofa
Rým
9h
Bájka
14 h
Komiks
12 h
Opakovanie
6h
Členenie textu na menšie
jednotky. Kapitola – pojem,
charakteristické členenie najmä
v knižkách. Ide o architektonickú
jednotku, menšiu než diel
(zväzok). Strofa je skupina
veršov oddelená od ďalšej
strofy.
Rým zvuková zhoda slabík na
konci veršov.
Pojem: bájka. Ide o vymyslený
príbeh s výchovným zameraním,
v ktorom vystupujú zvieratá
alebo neživé predmety, ktoré
konajú a hovoria ako ľudské
bytosti. Z bájky vždy vyplýva
ponaučenie. Najznámejším
bájkarom a zakladateľom bájky
bol Ezop.
V našej literatúre J. Záborský.
Naučiť žiakov pojem komiks. Je
to sekvenčne usporiadaná
postupnosť obrázkov alebo
graficky spracovaný (kreslený)
príbeh. Má svoj dej a na čitateľa
pôsobí esteticky. Text môže byť
umiestnený alebo v bublinách
uprostred textu alebo na
okrajovej časti obrázka. Obrázky
sú často doplnené
zvukomalebnými výrazmi.
zúčastňuje. Vie ho identifikovať v
texte a dokáže ho aj prakticky
zrealizovať. Pri dialógu vie
využívať gestikuláciu, mimiku.
Žiak ovláda pojmy z učebnice v
súvislosti z textom. Vie v básni
identifikovať rým, ovláda nielen
pojem, ale aj definíciu. To isté
platí aj o strofe a kapitole. Žiak
vie prakticky rozlišovať v textoch
strofy a kapitoly. Ide o
pragmatickú stránku výučby. V
učive o rýme podľa zakon-čenia
rozozná 3 druhy rýmov: združený
aabb, abab, abba. Vie ich
prakticky v básní vyhľadať.
Žiak ovláda pojem bájka. Pozná
text, ktorý je bájkou a vie ho
odlíšiť od iných textov umeleckej
literatúry. Po prečítaní bájky vie
povedať ponaučenie, ktoré
obsahuje. Pozná meno Ezopa ako
najznámejšieho autora bájok a
tiež pozná meno J. Záborského –
nášho
významného bájkara.
Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho
odlíšiť od iného druhu detskej
literatúry. Vie prečítať dej
komiksu. Pozná postupnosť deja.
Vie, ktoré obrázky sú pred
nejakou udalosťou, a ktoré
nasledujú za ňou. Vie usporiadať
obrázky podľa sledu deja. Vie sám
alebo za pomoci spolužiakov
nakresliť krátky komiks a napísať
k nemu text.
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – zložka ČíTANIE
vo 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu
Tematický celok
Časová dotácia
O knihách
a čítaní
6h
Téma (Obsahový štandard)
Ako vzniká kniha
Ako vzniká kniha
Prečo je knižka hranatá
Prečo je knižka hranatá
Matej Knižka
Matej Knižka
O hre so slovami
a písmenami
9h
Pozvanie do hry
Balón
Zariaďovanie bytu
Stratený zverinec
Štefan Moravčík
Čarovanie so slovami
Umelecká literatúra
Vecná literatúra
Zariekanie smiechom
Pochabené zhuby
Prirovnanie
Výkonový štandard
Rozprávať podľa obrázkov, ako
vzniká kniha, poznať pojmy
výtvarník, technický redaktor,
grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec,
čitateľ.
Vedieť vymenovať spisovateľov
a ilustrátorov literatúry pre deti.
S porozumením čítať text,
materiály na ktoré sa písali knihy
v minulosti – papyrus, pergamen.
Opísať knihu v súčasnosti,
vyrobenú z papiera, elektronickú
knihu, poukázať na ich výhody
a nevýhody.
Čítať s porozumením, poznať
postavu Mateja Hrebendu.
Nacvičiť výrazné čítanie priamej
reči. Poznať význam čítania kníh,
prečo ich máme čítať až do
konca.
Čítanie s porozumením. Hľadať
v texte druhy hier, význam hry
v živote človeka.
Čítať báseň, prepísať ju tak, aby
boli na konci veršov slová, ktoré
sa rýmujú.
Rozvíjať predstavivosť a fantáziu.
Zariadiť svoju izbu z písmen
svojho mena.
Pracovať s textom básne.
Vymýšľať slová , ktoré sa rýmujú.
Spisovateľ a jeho tvorba.
Čítanie s porozumením. Hry so
slovami a s písmenami.
Umeleckú literatúru tvoria
literárne texty, ktoré nám
prinášajú umelecký zážitok,
rozvíjajú naše pocity, fantáziu
a tvorivosť.
Vecná literatúra prináša čitateľovi
najmä nové poznatky
a informácie.
Nacvičiť prednes básne. Vedieť
prepísať báseň, rozlíšiť k akej
literatúre patrí.
Nácvik plynulého čítania, nájsť
v texte prirovnania.
Prierezové
témy
OSR
Finančná
gramotnosť
OSR
MEV
OSR
ENV
OSR
Prirovnanie – je výrazový
prostriedok, v ktorom sa jeden jav
prirovnáva k druhému kvôli lepšej
názornosti. Pri prirovnaní sa
obyčajne používajú spojky ako,
ani, sťa.
O prísloviach
a porekadlách
5h
Z našej prírody
Plynule čítať náučný text.
Pochopiť obsah prečítaného.
O troch princoch
Nacvičiť výrazné čítanie
rozprávky, reprodukovať text.
O troch princoch
Príslovie
Popletené príslovia
Papagájska
Porekadlo
Rozprávka o tatových básňach
O bájkach
5h
Ako k nám prišla bájka
Bájka
Korytnačka a zajac
Kohút a líška
Labuť šťuka arak
Bájka o elektrickom drôte
O autorských
rozprávkach
9h
Rozprávka o malom a
Rozprávka o malom a
Autorská rozprávka
ENV
Pracovať s textom, vyhľadať
príslovie.
Príslovie – je krátky výrok, ktorý
prináša poučenie.
Napísať popletené príslovia
správne a vysvetliť ich význam.
Vyhľadať v básni verše, ktoré
obsahujú porekadlá, vysvetliť ich
význam.
Porekadlo – je krátky výrok, ktorý
nemá poučenie.
Prednes básne. Vedieť vyhľadať
príslovia v básni a vysvetliť ich.
Plynulé čítanie s porozumením.
Bájka – je krátky príbeh, v ktorom
sa zvieratám pripisujú ľudské
vlastnosti a skutky. Obsahuje
poučenie vyslovené zväčša
v úvode alebo v závere.
Najznámejším bájkarom a
zakladateľom bájky bol Ezop.
Pracovať s textom, porovnať
vlastnosti korytnačky a zajaca..
Pracovať s textom, vyhľadať
príslovie a nájsť súvis s príbehom
bájky.
Bájkar I. A. Krylov, vytvorenie
vlastnej bájky .
Prečítať báseň a povedať hlavnú
myšlienku..
Plynulé čítať text, vedieť
vymenovať postavy, poznať
skutočnosť a neskutočnosť.
Vedieť povedať vlastný názor na
konanie postáv.
Autorská rozprávka – je
vymyslený príbeh , v ktorom sa
prelínajú skutočné a fantazijné
javy a ktorý má autora.
OSR
MEV
ENV
OSR
Daniel Hevier o sebe
Ako sa stať rozprávkarom
Píšťalkár a autá
Píšťalkár a autá
Zákaz stavania snehuliakov
Les
Les
O divadle
6h
O rímskom divadle
Divadelná hra
Režisér
Režisér
Ján Uličiansky
Kocúr na kolieskových korčuliach
Kocúr na kolieskových korčuliach
2h
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
O rozhlase
7h
Kde sa vzal Osmijanko
Rozhlas
Poznať spisovateľa Daniela
Heviera.
Prečítať a porovnať odpovede
spisovateľov.
Plynule čítanie rozprávky,
reprodukovať text, vymyslieť
vlastné ukončenie.
Prečítať tri rôzne zakončenia
rozprávky, vymyslieť im názvy ,
vybrať svoju verziu a obhájiť ju.
Pracovať s textom, vyhľadať
hlavnú myšlienku.
Čítanie textu s porozumením,
obsah z textu, charakteristika
postáv.
Práca s textom, vyhľadať
v rozprávke prózu a poéziu,
vysvetliť slovné spojenia z úlohy
5.
Čítanie textu s porozumením,
porozprávať obsah z textu –
pojmy pantomíma, dramaturg,
režisér, scénický výtvarník,
skladateľ scénickej hudby.
Divadelná hra – je dramatické
dielo, ktoré sa predvádza priamo
pred očami divákov na osobitne
upravenom priestore – javisku.
Výrazné čítanie s porozumením,
reprodukcia textu. Vedieť
prerozprávať text vlastnými
slovami.
Pochopiť čo znamená študovať
divadelnú hru, čo je koncepcia
predstavenia, kto je scénograf.
Spisovateľ a jeho tvorba.
Pracovať s textom, dramatizácia
rozprávkovej hry.
Zaujímavosti o divadelnom
predstavení.
Stránka http://www.snd.sk/?naskocur
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Plynule prečítať text, ako vznikol
Osmijanko.
Rozhlas – je hromadný
OSR
OŽZ
ENV
ENV
OSR
OSR
MEV
OSR
MEV
OSR
REV
ENV
MEV
informačný prostriedok založený
na vysielaní zvuku na diaľku.
O načisto hlúpej krajine
O načisto hlúpej krajine
Xaver s nohami do X
Dialóg
Xaver s nohami do X
O filmoch
6h
Plynulé čítanie s porozumením,
vyhľadať nezmyselné vety,
výrazné čítanie priamej reči.
Výrazné čítanie priamej reči.
Porozprávať dej rozprávky . Čítať
príslovia a porekadlá, roztriediť
ich podľa významu.
Výrazne čítať rozhlasovú hru,
pochopiť význam textu, význam
výchovy a vzdelávania, význam
slova šikanovať, čítať dialógy.
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch
alebo viacerých osôb, ktoré sú v
priamom a vzájomnom kontakte.
Výrazne čítať rozhlasovú hru,
pochopiť význam textu, význam
výchovy a vzdelávania, význam
slova šikanovať, čítať dialógy.
Vranka Danka najcennejšie veci
na svete
Odsek
Plynule čítať text s porozumením.
Odsek – je časť prozaického textu,
ktorého začiatok je umiestnený
na novom riadku.
Vranka Danka najcennejšie veci
na svete
Čítať a reprodukovať text, práca
s textom, vyhľadávať odseky.
Film
Čítať text, vytvoriť poučku o filme.
Filmársky rodokmeň
Príhody v divočine
Kapitola
Príhody v divočine
BIB a BAB, plagát
Stolček
OSR
Čítať text, poznať ľudí pri
nakrúcaní filmu – asistent
kameramana, rekvizitár, asistent
réžie, hlavný osvetľovač,
mikrofonista, hlavný kameraman,
hľadač exteriérov.
Pokúsiť sa o výrazné čítanie.
Rozprávať o dojmoch z ukážky.
Kapitola – je rozsiahlejší
samostatný celok literárneho
diela, ktorý pozostáva z viacerých
odsekov.
Čítať správne, plynule
a s porozumením. Vyhľadať
všetky odseky v kapitole.
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Vysvetliť skratky BIB a BAB,
význam slov bienále, animácia,
festival.
Čítať s porozumením, rozprávať
ENV
Finančná
gramotnosť
ENV
ENV
O televízii
3h
Prečo televízia
Televízia
Žuvačka pre oči
Zachráňte planétu
Časová rezerva
Svet sĺz je taký záhadný
O hudbe,
zvukoch a tichu
9h
O hudbe
Spevokol
Zlatá muzika
Strofa
Ozvena
Zvuky v prísloviach a
porekadlách
Čo si vtáčky štebocú
Stehlík a slávik
Mama urob iné ticho
Mama urob iné ticho
o postavách z príbehu, tvorivo
pracovať s ukážkou.
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Televízia – je hromadný
informačný prostriedok založený
na vysielaní obrazu a zvuku na
diaľku.
Recitovať báseň, vyhľadať
prirovnania a vysvetliť ich
význam.
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Správne čítanie s porozumením.
Reprodukcia textu.Pracovať
s textom, charakteristika postáv,
užitočnosť a nebezpečenstvo
pozerania televízie.
OSR
OSR
Hudba v živote človeka.
Vedieť výrazne prečítať báseň.
Vedieť vyhľadať v básni básnické
prostriedky. Správne čítanie
s porozumením. Reprodukcia
textu.
Vedieť výrazne prečítať báseň.
Vedieť vyhľadať v básni básnické
prostriedky, rýmy, verše, strofy.
Strofa – je zoskupenie veršov
v básni, ktoré tvoria uzavretý
významový celok .
MEV
OSR
Vedieť výrazne prečítať báseň.
Vedieť vyhľadať v básni básnické
prostriedky, rýmy, verše, strofy.
Tvorivo pracovať s literárnou
ukážkou, vysvetliť význam prísloví
a porekadiel. Pokúsiť sa ilustrovať
príslovia.
Prečítať zvuky zvierat a vymyslieť
slová alebo vety podobajúce sa
zvukom.
Správne čítanie s porozumením.
Reprodukcia textu, správne
zaradenie, vyjadriť ponaučenie.
Správne čítanie s porozumením.
Reprodukcia textu.
Precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
MEV
ENV
OSR
4h
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
O maliaroch
obrazoch
a komikse
8h
Dve sestry
Malý princ
Čo sú hviezdy
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Múroobrazy – obrazy na múroch
Čitateľ komiksov
Komiks
Kôň a osol
O korytnickej liečivej vode
Z ľudovej slovesnosti
Povedal mi jeden chlapec
Povedal mi jeden chlapec
Ženích zo studne
Ženích zo studne
DOV
Čítať s porozumením, vyjadriť
vzťah k maliarskemu umeniu,
popísať svojimi slovami obraz.
Čítať s porozumením,
charakterizovať postavy, vyhľadať
prirovnania. Reprodukovať text,
pomenovať časti textu,
namaľovať spev slávika.
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Tvorivo pracovať s ukážkou,
vysvetliť vlastnými slovami –
komiks, bubliny, obrázková reč.
Komiks – je sled obrázkov
zverejňovaný v časopisoch alebo
samostatne. Rozhovor sa
nachádza priamo v obrázku, v tzv.
slovnej bubline.
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Ako sa maľuje na stenu
Z každého rožku
trošku
12h
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
ENV
Prerozprávať dej bájky.
Slovenská obrázková povesť ako
komiks.
Vysvetliť význam prísloví,
porekadiel a pranostík, nájsť
hádanky.
Správne čítanie s porozumením.
Vysvetliť pojem prirovnanie,
hľadať v text, tvoriť nové
prirovnania. Prepísať a prekresliť
text do komiksu.
Nácvik správneho a plynulého
čítania textu, charakterizovať
postavy.
Nácvik správneho a plynulého
čítania textu, zhrnúť znaky
OSR
OSR
Aby porozumenie medzi ľuďmi
bolo čisté a krásne
Aby porozumenie medzi ľuďmi
bolo čisté a krásne
Zo života zrkadiel
Zo života zrkadiel
Prázdninová pieseň
8h
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
ľudových rozprávok.
Správne čítanie s porozumením.
Ľudová rozprávka a jej úloha
v živote autorky.
Vyrozprávať životný príbeh M.
Ďuríčkovej a jej vzťah ku knihám
a ku škole.
Nácvik správneho a plynulého
čítania textu. Vysvetliť pojem
odsek, nájsť a prečítať prvé slová
jednotlivých odsekov.
Charakterizovať postavy,
prerozprávať rozprávku, vedieť
nájsť charakteristické znaky
rozprávky, rozhodnúť aká je to
rozprávka a zdôvodniť prečo.
Prednes básne. Vedieť výrazne
prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Správne čítanie s porozumením.
Reprodukcia textu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať
techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
OSR
UČEBNÉ OSNOVY
VZDELÁVACIA OBLASŤ
PREDMET
ČASOVÁ DOTÁCIA
ZDRAVIE A POHYB
TELESNÁ VÝCHOVA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Charakteristika učebného predmetu
Zameranie telesnej výchovy v našom primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné,
funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich žiakov. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu
a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú
kompenzačnú funkciu v procese edukácie na našej škole. Telesná výchova využíva široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný
stav žiakov čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité.
Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie
a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej
edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej
osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie
pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
- zamerané na osobnostný rozvoj: Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti
ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
- zamerané na zdravie: Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
- zamerané na motoriku: Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových
činností.
- zamerané na postoje: Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
 má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
 dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
 má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
 má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
 dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného
zdravia,
 pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich
prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,
- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale
i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,
- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
Digitálna kompetencia:
- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so
športovými aktivitami.
Naučiť sa učiť:
-
aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
Spoločenské a občianske kompetencie:
-
vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na
nej v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou
aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich názorov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
-
vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity
v rôznom prostredí
byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
-
mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej
gramotnosti človeka.
Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov (TC) v jednotlivých ročníkoch
1.
2.
3.
4.
5.
ZÁKLADNÉ LOKOMÓCIE A NELOKOMOČNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI
MANIPULAČNÉ, POHYBOVÉ A PRÍPRAVNÉ ŠPORTOVÉ HRY
KREATÍVNE A ESTETICKÉ POHYBOVÉ ČINNOSTI
PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIA A HRY
AKTIVITY V PRÍRODE A SEZÓNNE POHYBOVÉ ČINNOSTI
Časová dotácia
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Tematický celok (TC)
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Obsah tematických celkov formulovaný pre celý stupeň vzdelávania
I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej
organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre
zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre
život a šport.
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
-
elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných
a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
lokomócií
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú
súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia,
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu
komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať
dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb
náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj
k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka,
- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno –
umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.
Vedomosti:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov
tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na
priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností
človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
(Relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach, vedieť
aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu,
relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť
pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
(Plávanie, turistika a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania,
bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe.
Vedomosti:
- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých zručností
a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch
a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, cykloturistika a p., informácie
o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase,
- pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové zručnosti
z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania v rôznych
obmenách
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových
aktivít
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu,
interpretácia, kreativita
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
Postoje:
- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody.
Požiadavky na výstup pre 1. stupeň ZŠ
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina, čiara,
priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie (žinenka, mostík,
trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
Základné poznatky:
-
zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
základy správnej techniky gymnastických cvičení,
o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na pružnom
mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia.
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním, poznať
a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry,
ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca,
obranná činnosť.
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
-
Základné pohybové aktivity:
hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním,
pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných),
pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, plaveckých ap
Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – výkonový štandard
• Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj
v bežnom živote (vo voľnom čase).
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam kultivovaného a estetického prejavu
v živote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových činností –
akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické držanie
tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností
človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosť – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri
iných pohybových činnostiach.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať ich
význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania.
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými
činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním a i.), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka, turistika – jej
druhy a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka,
táborenie, turistická obuv,
oblečenie, výstroj a výzbroj (plecniak, stan, mapa, buzola, spací vak, kotlík atď.), ohnisko, zdroj pitnej
vody, pochodová trasa,
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom ročnom období pre
zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode,
- o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.
- o význame turistiky
- o spôsoboch pohybu v nenáročnom teréne;
- o správaní sa v lese, pri vode, v chránenom území;
- o výbave, oblečení, spôsobe balenia na turistickú akciu podľa dĺžky trasy, počasia, profilu terénu
a pod.;
- o vybavení lekárničky a spôsoboch poskytovania 1. pomoci pri drobných poraneniach, pri
prenose poraneného;
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- beh v teréne po vyznačenej trase gradovane
- námetové hry v prírode s využitím netradičného materiálu a predmetov
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom čase.
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia vyučovanie
telesnej výchovy:
- motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, besedy,
motivačné demonštrácie
expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda
pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, samostatná práca
žiakov
- fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové kontrastu,
tiež herné a súťaživé metódy
- diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovorua jednotlivé formy práce:
- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny),
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď
učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti
školského dvora, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von,
v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3
minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti),
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,
- kurz základného plávania,
- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku).
Naša škola nedisponuje telocvičňou. Telesná výchova je realizovaná v triedach, na spevnenej ploche
areálu školy a na obecnom trávnatom ihrisku.Keďže naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre
vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov zdravotne oslabených, realizujeme hodiny zdravotnej
telesnej výchovy podľa daných možností.
-
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a didaktické
prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícii.
Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu vychádzame z platného metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej
školy. Telesnú výchovu hodnotíme slovne. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe
individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie
v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony,
ale i angažovanosť v telesnej výchove. Z týchto okolností prevládajúcim znakom v smere k žiakovi by
malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale
z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania TELESNEJ VÝCHOVY v 1. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
celok + čas.
Prierezové
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
témy
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
23 h
Manipulač-né,
pohybové
a prípravné
športové hry
19 h
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 h
Poradové cvičenia:
- zásady bezpečného pohybu v
telocvični a v telovýchovných
objektoch
Vedieť správne technicky
vykonávať základné
lokomócie, poradové
cvičenia a elementárne
zručnosti z akrobacie.
Osvojiť si základy techniky
Základné lokomócie:
behov, skokov, hodu,
- základy správnej techniky behov,
vykonať základné polohy a
skokov, hodu loptičkou,
pohyby tela a jeho častí.
Bežecká abeceda, beh – rýchly,
Vedieť precvičiť už osvojené
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
elementárne pohybové
loptičkou
zručnosti atletického
charakteru.
Pojmy: družstvo, skupina, čiara,
Poznať terminológiu
priestor, štart, cieľ, súťaž
gymnastických polôh,
pohybov a cvičení. Správne
Gymnastické zručnosti:
technicky vykonať zoskoky,
elementárne zručnosti z akrobacie
(kotúľ vpred, vzad, základy správnej výskoky, poskoky. Osvojiť si
správny postup kotúľov.
techniky gymnastických cvičení,
obraty, poskoky, skoky, výskoky a
zoskoky z gymnastického náradia
Hry so zameraním na manipuláciu
s rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
Pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností
(kondičných, koordinačných),
Pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
(gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.).
Rozvíjať bežecké schopnosti.
Zvládnuť základné
manipulačné činnosti s
loptou (kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od
podlahy) zamerané na
správne držanie tela.
Poznať a vedieť pomenovať
jednotlivé druhy cvičenia,
poznať naháňačky.
Tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky, so zameraním na
správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych
polohách,
Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných nástrojov.
Pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr.
zvierat, športovcov, činností
Vedieť vykonávať cvičenia
s dôrazom na presnú
lokalizáciu pohybov v čase
a priestore, dokázať vyjadriť
pohybom slovný, názorný i
hudobný motív a vnímať ich.
Správne pomenovať
základné gymnastické
cvičenia, tanečné kroky.
Ukázať správne technické
predvedenie rytmických
Ochrana
života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúr-na
výchova
Regionálna
výchova a
tradičná
ľudová kultúra
Ochrana
človeka).
Pohybová improvizácia na hudobné
motívy alebo zadané témy.
Tanečná improvizácia na základne
naučených tanečných krokov,
motívov, väzieb.
Psychomotorické cvičenia
a hry
Koordinačné cvičenia a hry.
Relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia
a hry.
Aktivity zamerané na rozvoj
dýchania.
Naťahovacie (strečingové) cvičenia.
Cvičenia na rozvoj flexibility.
Správne držanie tela.
7h
Aktivity
v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
7h
Cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode.
Nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu.
Pohyb v zimnej prírode.
cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky
a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a
tanca v hudobno –
pohybových, tanečných a
dramatických hrách, no i pri
iných pohybových
činnostiach.
Vedieť vykonávať základné
psychomotorické cvičenia,
dokázať vyjadriť pohybom
navodený motív.
Správne pomenovať
základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení
z oblasti psychomotoriky.
Vykonávať cvičenia
zamerané na koncentráciu,
dýchanie, pozornosť a
relaxačné cvičenia.
Vedieť základy
elementárnych pohybových
zručností súvisiace
s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami
(plávaním, turistikou,
bicyklovaním)
Správne pomenovať
základné pohybové činnosti a
ukázať ich správne technické
prevedenie.Uplatniť prvky
sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach
života a
zdravia
Ochrana
života a
zdravia
Environmentálna výchova
Dopravná
výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania TELESNEJ VÝCHOVY v 2. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
celok + čas.
dotácia
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
23 h
Manipulač-né,
pohybové
a prípravné
športové hry
19 h
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poradové cvičenia:
- zásady bezpečného pohybu v
telocvični a v telovýchovných
objektoch
Vedieť správne technicky
vykonávať základné
lokomócie, poradové
cvičenia a elementárne
zručnosti z akrobacie.
Osvojiť si základy techniky
Základné lokomócie:
behov, skokov, hodu,
- základy správnej techniky behov,
vykonať základné polohy a
skokov, hodu loptičkou,
pohyby tela a jeho častí.
Bežecká abeceda, beh – rýchly,
Vedieť precvičiť už osvojené
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
elementárne pohybové
loptičkou
zručnosti atletického
charakteru.
Pojmy: družstvo, skupina, čiara,
Poznať terminológiu
priestor, štart, cieľ, súťaž
gymnastických polôh,
pohybov a cvičení. Správne
Gymnastické zručnosti:
technicky vykonať zoskoky,
elementárne zručnosti z akrobacie
(kotúľ vpred, vzad, základy správnej výskoky, poskoky. Osvojiť si
správny postup kotúľov.
techniky gymnastických cvičení,
obraty, poskoky, skoky, výskoky a
zoskoky z gymnastického náradia
Hry so zameraním na manipuláciu
s rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
Pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností
(kondičných, koordinačných),
Pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
(gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.).
Rozvíjať bežecké schopnosti.
Zvládnuť základné
manipulačné činnosti s
loptou (kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od
podlahy) zamerané na
správne držanie tela.
Poznať a vedieť pomenovať
jednotlivé druhy cvičenia,
poznať naháňačky.
Tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky, so zameraním na
správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych
polohách,
Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných nástrojov.
Pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr.
Vedieť vykonávať cvičenia
s dôrazom na presnú
lokalizáciu pohybov v čase
a priestore, dokázať vyjadriť
pohybom slovný, názorný i
hudobný motív a vnímať ich.
Správne pomenovať
základné gymnastické
cvičenia, tanečné kroky.
Ukázať správne technické
Prierezové
témy
Ochrana
života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúr-na
výchova
Regionálna
výchova a
tradičná
ľudová kultúra
zvierat, športovcov, činností
človeka).
Pohybová improvizácia na hudobné
motívy alebo zadané témy.
Tanečná improvizácia na základne
naučených tanečných krokov,
motívov, väzieb.
Psychomotorické cvičenia
a hry
Koordinačné cvičenia a hry.
Relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia
a hry.
Aktivity zamerané na rozvoj
dýchania.
Naťahovacie (strečingové) cvičenia.
Cvičenia na rozvoj flexibility.
Správne držanie tela.
7h
Aktivity
v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
7h
Cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode.
Nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu.
Pohyb v zimnej prírode.
predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky
a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a
tanca v hudobno –
pohybových, tanečných a
dramatických hrách, no i pri
iných pohybových
činnostiach.
Vedieť vykonávať základné
psychomotorické cvičenia,
dokázať vyjadriť pohybom
navodený motív.
Správne pomenovať
základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení
z oblasti psychomotoriky.
Vykonávať cvičenia
zamerané na koncentráciu,
dýchanie, pozornosť a
relaxačné cvičenia.
Vedieť základy
elementárnych pohybových
zručností súvisiace
s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami
(plávaním, turistikou,
bicyklovaním)
Správne pomenovať
základné pohybové činnosti a
ukázať ich správne technické
prevedenie.Uplatniť prvky
sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach
Ochrana
života a
zdravia
Ochrana
života a
zdravia
Environmentálna výchova
Dopravná
výchova
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania TELESNEJ VÝCHOVY v 3. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok
+ čas. dotácia
Obsahový štandard
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Rad, zástup, základné povely
poradovej prípravy, bezpečnosť.
Zásady bezpečnosti pri
gymnastike
20 h
Štart, hod, cieľ, gymnastické
náradie – medicimbal
Technika kotúľu vpred, vzad.
Zdokonaľovanie techniky
rýchleho behu. Zdokonaľovanie
techniky hodu. Technika skoku
z miesta a stoja na lopatkách.
Cvičenia na lavičkách
a s lavičkami – rozvoj
rovnováhy. Skákanie cez
švihadlo.Cvičenia s lavičkami
a rebrinami – lezenie. Zoskoky
z vyšších plôch – cvičenia
s debničkami. Nácvik
gymnastickej zostavy. Štafetové
hry s náčiním a bez náčinia.
Nácvik šplhu na tyči. Hod
kriketovou loptičkou. Druhy
behu s prekonávaním prekážok .
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
20 h
Základné informácie o hrách
a súťažiach, význam súťaživosti
v športe. Skákačky, naháňačky,
triafačky. Pohybové hry:
skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa pomocou
švihadla Prípravné športové hry,
loptové hry Futbal, vybíjaná.
Netradičné pohybové hry
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Poznať zásady bezpečného
pohybu v telocvični. Vedieť
správne zadávať povely (nástup
na začiatku vyučovacej hodiny.
Vedieť správne nastúpiť podľa
povelov vyučujúceho.
Ochrana
života a
zdravia
Poznať správnu techniku kotúľu
vpred a kotúľu vzad, rýchleho
behu a hodu. Vedieť vykonávať
skok z miesta a dodržiavať pri
tom bezpečnosť. Vedieť stáť na
lopatkách. Vedieť cvičiť
pomocou gymnastického
náradia. Správne technicky
vykonávať skok z debny.
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Ovládať základy správnej
techniky konkrétnych
gymnastických cvičení,
vedieťsprávny postup kotúľa
vpred a kotúľa vzad, stojky na
lopatkách a predviesť
gymnastickú zostavu. Ovládať
chôdzu – pomalú a rýchlu, beh
pomalý/ rýchly a skoky. Vedieť
sa pohybovať na základe
pravidiel. Vyšplhať sa na tyči
alebo lane nad svoju výšku.
Dohodiť správnou technikou
10m. Vedieť správne vykonávať
lokomočné a nelokomočné
pohyby.
Poznať význam súťaživosti
v športe. Aplikovať v hrách
dohodnuté pravidlá. Vedieť
precvičovať už osvojené
elementárne pohybové
zručnosti. Poznať zásady
bezpečnosti pri skákaní cez
švihadlo či pri preťahovaní sa
švihadlom. Ovládať pravidlá,
dávať nahrávky, prihrávky,
uskutočňuovať stratégie. Vedieť
hrať futbal a vybíjanú podľa
Mediálna
výchova
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
daných pravidiel.
Psychomotorické
cvičenia a hry
8h
Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
8h
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 h
Význam správneho dýchania pri
cvičení i každodenných
aktivitách. Zásady bezpečnosti,
hygieny a psychohygieny pre
zdravie. Názvy polôh tela,
správne držanie tela,
rovnováha. Relaxačné cvičenia
na rozvíjanie správneho držania
tela a správneho dýchania.
Cvičenia napätia a uvoľnenia
svalov. Pohybové cvičenia
zamerané na koncentráciu
a pozornosť Strečingové
cvičenia. Cvičenia na rozvíjanie
rovnováhy a priestorovej
orientácie.
Pomenovať časti tela, uvolniť
jednotlivé časti tela. Ukázať
správne polohy tela a vykonávať
psychomotorické cvičenia..
Využívať správne dýchanie pri
rôznych cvičeniach a hrách,
ktoré sú zamerané na rozvoj
dýchania. Poznať význam
pohybu pre zdravý vývin,
reakcie organizmu na pohybovú
aktivitu. Dodržiavať správne
dýchanie pri cvičení. Vykonávať
jednoduché naťahovacie
cvičenia.
Hry zo snehom a na snehu.
Poznať význam pobytu
v prírode. Ovládať techniku
základných pohybových
zručností realizovaných aktivít
v zimnej prírode. Vedieť chodiť
rôznymi druhmi vzhľadom
k povrchu a terénu.
Pohyb v prírode Turistika
a pohyb v letnej prírode –
chôdza po rôznych povrchoch, v
zimnej prírode Prekonávanie
terénnych prekážok
Tvorivosť, správne držanie tela,
kultivovaný pohybový prejav.
Cvalový, pílový a poskočný skok,
tanečný krok. Tanečná
a štylizovaná chôdza. Hudobnotanečné pohybové hry.
Dávať dôraz na správne držanie
tela a kultúrnosť pohybového
prejavu. Vedieť sa pohybovať na
základe hudby, pohybovo
improvizovať na hudobné
motívy alebo zadané témy,
tanečne improvizovať na
základe naučených krokov.
Ochrana
života a
zdravia
Environmentá
lna výchova
Multikultúrna výchova
Regionálna
výchova a
tradičná
ľudová
kultúra
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania TELESNEJ VÝCHOVY v 4. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický celok
+ čas. dotácia
Obsahový štandard
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Rad, zástup, základné povely
poradovej prípravy, bezpečnosť.
Zásady bezpečnosti pri
gymnastike
20 h
Štart, hod, cieľ, gymnastické
náradie – medicimbal
Technika kotúľu vpred, vzad.
Zdokonaľovanie techniky
rýchleho behu. Zdokonaľovanie
techniky hodu. Technika skoku
z miesta a stoja na lopatkách.
Cvičenia na lavičkách
a s lavičkami – rozvoj
rovnováhy. Skákanie cez
švihadlo.Cvičenia s lavičkami
a rebrinami – lezenie. Zoskoky
z vyšších plôch – cvičenia
s debničkami. Nácvik
gymnastickej zostavy. Štafetové
hry s náčiním a bez náčinia.
Nácvik šplhu na tyči. Hod
kriketovou loptičkou. Druhy
behu s prekonávaním prekážok .
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
20 h
Základné informácie o hrách
a súťažiach, význam súťaživosti
v športe. Skákačky, naháňačky,
triafačky. Pohybové hry:
skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa pomocou
švihadla Prípravné športové hry,
loptové hry Futbal, vybíjaná.
Netradičné pohybové hry
výkonový štandard
Prierezové
témy
Poznať zásady bezpečného
pohybu v telocvični. Vedieť
správne zadávať povely (nástup
na začiatku vyučovacej hodiny.
Vedieť správne nastúpiť podľa
povelov vyučujúceho.
Ochrana
života a
zdravia
Poznať správnu techniku kotúľu
vpred a kotúľu vzad, rýchleho
behu a hodu. Vedieť vykonávať
skok z miesta a dodržiavať pri
tom bezpečnosť. Vedieť stáť na
lopatkách. Vedieť cvičiť
pomocou gymnastického
náradia. Správne technicky
vykonávať skok z debny.
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Ovládať základy správnej
techniky konkrétnych
gymnastických cvičení,
vedieťsprávny postup kotúľa
vpred a kotúľa vzad, stojky na
lopatkách a predviesť
gymnastickú zostavu. Ovládať
chôdzu – pomalú a rýchlu, beh
pomalý/ rýchly a skoky. Vedieť
sa pohybovať na základe
pravidiel. Vyšplhať sa na tyči
alebo lane nad svoju výšku.
Dohodiť správnou technikou
10m. Vedieť správne vykonávať
lokomočné a nelokomočné
pohyby.
Poznať význam súťaživosti
v športe. Aplikovať v hrách
dohodnuté pravidlá. Vedieť
precvičovať už osvojené
elementárne pohybové
zručnosti. Poznať zásady
bezpečnosti pri skákaní cez
švihadlo či pri preťahovaní sa
švihadlom. Ovládať pravidlá,
dávať nahrávky, prihrávky,
uskutočňuovať stratégie. Vedieť
Mediálna
výchova
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
hrať futbal a vybíjanú podľa
daných pravidiel.
Psychomotorické
cvičenia a hry
8h
Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
8h
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 h
Význam správneho dýchania pri
cvičení i každodenných
aktivitách. Zásady bezpečnosti,
hygieny a psychohygieny pre
zdravie. Názvy polôh tela,
správne držanie tela,
rovnováha. Relaxačné cvičenia
na rozvíjanie správneho držania
tela a správneho dýchania.
Cvičenia napätia a uvoľnenia
svalov. Pohybové cvičenia
zamerané na koncentráciu
a pozornosť Strečingové
cvičenia. Cvičenia na rozvíjanie
rovnováhy a priestorovej
orientácie.
Pomenovať časti tela, uvolniť
jednotlivé časti tela. Ukázať
správne polohy tela a vykonávať
psychomotorické cvičenia..
Využívať správne dýchanie pri
rôznych cvičeniach a hrách,
ktoré sú zamerané na rozvoj
dýchania. Poznať význam
pohybu pre zdravý vývin,
reakcie organizmu na pohybovú
aktivitu. Dodržiavať správne
dýchanie pri cvičení. Vykonávať
jednoduché naťahovacie
cvičenia.
Hry zo snehom a na snehu.
Poznať význam pobytu
v prírode. Ovládať techniku
základných pohybových
zručností realizovaných aktivít
v zimnej prírode. Vedieť chodiť
rôznymi druhmi vzhľadom
k povrchu a terénu.
Pohyb v prírode Turistika
a pohyb v letnej prírode –
chôdza po rôznych povrchoch, v
zimnej prírode Prekonávanie
terénnych prekážok
Tvorivosť, správne držanie tela,
kultivovaný pohybový prejav.
Cvalový, pílový a poskočný skok,
tanečný krok. Tanečná
a štylizovaná chôdza. Hudobnotanečné pohybové hry.
Dávať dôraz na správne držanie
tela a kultúrnosť pohybového
prejavu. Vedieť sa pohybovať na
základe hudby, pohybovo
improvizovať na hudobné
motívy alebo zadané témy,
tanečne improvizovať na
základe naučených krokov.
Ochrana
života a
zdravia
Environmentá
lna výchova
Multikultúrna výchova
Regionálna
výchova a
tradičná
ľudová
kultúra
Download

UČEBNÉ OSNOVY