regionálny dvojtýždenník
ČÍSLO 19
ROČNÍK XXIII. (LXIII.)
9. OKTÓBER 2013
Cena 0,50 €
www.slovenskabrana.sk
nie
ia rozdeliś lúèe
ed
v
si
ia
d
¾u
ri
Múd
ov.
o desiatok rok
¾k
o
k
ie
n
a
n
u
so starobo
yová
Françoise Rosa
ím.
iac úcty k starš
Október - mes
Vyhodnotili 10. ročník literárnej Nepremeškajte príležitosť
a výtvarnej súťaže
V rámci Európskych dní pracovných príležiV Bratislave, na Veľvyslanectve Kubánskej republiky
v SR, sa 28. septembra zišli
žiaci z celého Slovenska,
aby si prevzali ceny za svoje literárne a výtvarné práce priamo z rúk veľvyslankyne Loipa Sánhez Lorenzo. Vyhodnotenie 10. jubilejného ročníka súťaže pod ná-
zvom „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí" malo slávnostnú atmosféru, medzi ocenenými boli aj
žiaci z nášho regiónu. Veľvyslankyňa okrem detí udelila
aj dve mimoriadne ocenenia
- Pavlovi Boháčovi zo SES
Tlmače a Mgr. Anne Števkovej, učiteľke ZŠ Tlmače za
Poďakovanie za úrodu
V nedeľu 13. októbra 2013 v Pukanci:
9.30 h Služby Božie – evanjelický kostol
10.45 h Svätá omša – rímskokatolícky kostol
10.00 h Slnko v plodoch – otvorenie výstavy žiakov ZŠ v
Dome záhradkárov, 2. ročník súťaže o najkrajšie
jablko a najkrajšiu hrušku, sušenie ovocia a muštovanie spojené s ochutnávkou (ZO SZZ)
14.00 h Prehliadka evanjelického a rímskokatolíckeho
kostola, jarmok s burčiakom, párancami, štrúdľami, medom či pochúťkami z moruše
14.50 h Slávnostný sprievod – z Domu záhradkárov na námestie
15.00 h Kultúrny program, odovzdávanie darov zeme – vystúpenie DFS Vajrabček, SDS Bazalička, FS Vajrab
SB PRESS
reklama tlač vydavateľstvo
PONÚKAME
regionálny stolový
kalendár, s prezentáciou
obcí zo širokého regiónu.
Kalendár si
môžete
objednať na
na tel. č.:
036/638 2770
alebo
0918 955 947.
10 ročnú oduševnenú a hodnotnú spoluprácu pri realizácii súťaže. Viac sa dočítate
na 2. strane.
Kde radosť pramení
Ženská spevácka skupina PO-KU-S Tlmače a
MsKs Tlmače pozývajú na
slávnostný program pri príležitosti 10. výročia vzniku
speváckej skupiny, 13. októbra o 15. h v Spoločenskom dome Tlmače – Lipník. Vstupné dobrovoľné
tostí 2013 sa v Leviciach 23. októbra uskutoční Burza informácií a 24. októbra Burza práce, v čase od 9. do 14. h v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra
53, Levice.
Memoriál Márie Švolíkovej
V Dome kultúry v Kozárovciach bude opäť kraľovať krásna ľudová pieseň. V sobotu, 12. októbra, o 17. h sa tu uskutoční už XIX. ročník prehliadky speváčok a spevákov ľudových piesní, ktorú pripravuje MO Matice slovenskej pod
názvom Memoriál Márie Švolíkovej. Vstupné je ľubovoľné.
Príďte povzbudiť výkony spevákov svojim potleskom.
Spievala aj novobanská Jesienka
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Žarnovica, Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Novej Bani a Mesto Nová Baňa
organizovali v piatok 4. októbra v novobanskom kine Vatra IX. ročník Festivalu zborového spevu a pripomenuli si Mesiac úcty k
starším. Na tejto akcii vystúpilo celkovo 14
speváckych súborov organizovaných v Jednote dôchodcov. Na záver sa predstavil do-
máci súbor Jesienka (na snímke), ktorý bol
založený pred 15 rokmi, zároveň so vznikom
ZO JDS v Novej Bani. Vystupuje na rôznych
pozvaniach v meste, na pozvanie poskytne
hudobný program organizáciám, spieva seniorom v domovoch dôchodcov v novobanskom regióne. Na harmonike sprevádzal Ctibor Šály.
Foto: -vap-
2
editorial
Nielen mesiac úcty...
Začal sa október, mesiac venovaný úcte k starším. V obciach a mestách sa bude
pri tejto príležitosti konať veľa podujatí, kde
sa bude vzdávať úcta staršej generácii seniorov. Zaslúžene. Možno si to dennodenne ani neuvedomujeme, ale naši seniori sú
často aj pre nás mladších obdivuhodným
príkladom húževnatosti, obetavosti a nasadenia, s akým sa napriek pokročilému veku púšťajú do všetkého. Pomáhajú, robia to bez nároku na
odmenu, zvyknutí byť všade tam, kde je to potrebné. Mnohí z nich aj po osemdesiatke sršia závideniahodnou energiou a optimizmom.
Starší ľudia žijú všade okolo vás, všímajte si ich, komunikujte s nimi, venujte im svoj čas a buďte vľúdni nielen,
keď ich potrebujete. Nielen jeden mesiac v roku. Raz bude
každý z nás ozdobený vráskami, zostarne a možno až potom pochopí, ako veľa znamená, keď sa v pokročilom veku necítia ľudia odstrčení a zabudnutí.
Všetkým našim čitateľom, seniorom, prajem krásnu a
pokojnú jeseň života...
Edukácia môže byť aj zábavná
Napriek nepriaznivým vyjadreniam a správam o Základnej škole v Bátovciach
sa 2. septembra 2013 otvorila brána školy a privítala žiakov na ďalšiu desaťmesačnú školskú púť. Tváre rodičov, žiakov ako i pedagógov pôsobili rozpačito
a neisto. Avšak naša škola
sa nepoddáva, pedagógovia a všetci ostatní zamestnanci školy sa usilujú o vytvorenie pozitívnej klímy
v škole a jej ďalšom pôsobení. A kde možno vytvoriť
lepšiu a uvoľnenejšiu atmosféru ako v školskom klube
detí (ŠKD).
ŠKD Lienka opäť pripravil mnoho aktivít, ktoré majú
byť prínosom pre deti v podobe rozvoja celej osobnosti ako po fyzickej, tak
Srdečné stretnutie kubánskych
priateľov a slovenských detí
Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Bratislave pri
príležitosti 159. výročia narodenia ich národného hrdinu
a básnika José Martího vyhlásilo pre žiakov základných
škôl literárnu a výtvarnú súťaž s názvom „ Naši národní
buditelia Ľudovít Štúr a José Martí“ zameranú na život a
dielo dvoch bojovníkov za slobodu a povznesenie Slovenska a Kuby. Aj keď každý z nich žil v inej krajine, ich
životný cieľ bol rovnaký a mali veľa spoločného.
Porota mala ťažkú úlohu vybrať najkrajšie práce, pretože priam umelecké diela vystavené po stenách veľvyslanectva hýrili
tvorivými myšlienkami, farbami, láskou k vlasti, k národovcom, láskou k človeku
a k prírode. Súťaže sa zúčastnilo 236 detí, od Bratislavy až po Svidník, celkovo odovzdali 253 prác, z toho 188 výtvarných, 55 básní
a 10 próz. Z nášho regiónu
súťažili deti z Tlmáč, Čajkova, Hronských Kľačian, Starého Tekova.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 28. septembra na Veľvyslanectve Kubánskej republiky v SR, v Bratislave.
Práce z Tekovského regiónu zhromaždila a organizačne všetko zabezpečila Mgr.
Anna Števková. Autobus
na túto výnimočnú návštevu sponzorsky poskytlo vedenie SES Tlmače. Vďaka
nim mohli všetky ocenené
deti prežiť jeden pekný deň
v Bratislave a vzdať hold aj
nášmu národnému budite-
ľovi a jazykovedcovi Ľ. Štúrovi priamo pod devínskym
bralom, pri sútoku Moravy a
Dunaja. Naše deti s milým
úsmevom a otvorenou náručou privítala Loipa Sánchez
Lorenzo, veľvyslankyňa Kubánskej republiky s predsedom Spoločnosti priateľov
Kuby na Slovensku Mgr. Jozefom Luhom. Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR a priatelia
Kuby. Po otvorení slávnostného podujatia pani veľvyslankyňa srdečne privítala
všetkých prítomných, najmä súťažiace deti. Zdôraznila myšlienku José Martího, že deti sú najväčšou nádejou sveta, pretože všetko
vnímajú s láskou a vedia ľúbiť. Povedala, že každý balík s prácami si pozorne prezrela a všetky výtvory sa jej
veľmi páčili. Hostí pozdravil
aj predseda SPKnS J. Luha.
Pani veľvyslankyňa každé
ocenené dieťa objala a odovzdala im spolu s predsedom SPKnS hodnotné darčeky, diplomy a na pamiatku sa s každým odfotografovala.
Nasledovalo
prekvapenie v podobe visiacej farebnej lampy. Pri potiahnutí stuhy sa z nej
vysypali drobné hračky a
sladkosti. Všetci si potom
mohli pochutiť na bohatom
občerstvení.
Stretnutie
kubánskych
priateľov a slovenských detí bolo výnimočné, srdečné, milé. Všetci sa cítili ako
medzi svojimi najbližšími
priateľmi, aj keď je Kuba
vzdialená tisícky kilometrov,
rozhodujúca je láska a priateľstvo. Priateľské zväzky
medzi našimi krajinami pomáhali vytvárať zamestnanci SES Tlmače, ktorí pracovali na Kube. Dobré vzťahy pretrvávajú už viac ako
40 rokov. Lúčenie s blízkymi priateľmi z Kuby sa
nieslo v duchu pozvania na
11. ročník súťaže, ktorý sa
uskutoční na budúci rok. Srdečná vďaka, Vaša Excelencia, Loipa Sánchez Lorenzo, srdečná vďaka, kubánski priatelia!
Anna Števková
i psychickej stránke. Aby
sme deťom vytvorili dostatočne podnetné prostredie
a aktivity, je potrebné edukačný proces obohacovať
aj neštandardnými aktivitami. Preto sme sa rozhodli
20. septembra zorganizovať
Noc v škole, ktorá má u detí pozitívny ohlas. Realizuje túto aktivitu už tretí rok
a vždy je o ňu veľký záujem.
Deti zažijú niečo iné ako vo
všedný deň, škola večer či
v noci pôsobí na nich čarovne, ba až magicky. Podvečer sme pre deti pripravili rôzne hry na školskom
dvore a nechýbala večerná diskotéka. Každý odvážny nocľažník získal certifikát odvahy a malú sladkú
odmenu.
O týždeň neskôr 27. septembra sa chodby školy
opäť rozozvučali spevom,
tancom a veršami. Najmenší žiaci našej školy - prváci boli slávnostne pasovaní a prijatí do cechu družinárskeho. Pred svojich rodičov a rodinných príslušníkov
prváci vystúpili s krátkym
programom, ktorý si v školskom klube pripravili s pani vychovávateľkou. Nedali
sa zahanbiť ani v speve, či
v tanci a skokmi cez škôlku
zdolali test športovej zdat-
nosti. Už sa schyľovalo k záveru a slávnostnému pasovaniu, keď žiačky tretieho
a štvrtého ročníka Nika, Viki, Sheila a Sofia prekvapili moderným tancom, ktorý si pripravili pre mladších
kamarátov počas záujmovej činnosti Zumba. No neostali v hanbe ani náš tretiak
Adamko a žiačka štvrtého
ročníka Zuzka, ktorí vytvorili báseň a príbeh pre pasujúcich prvákov. Bolo to veľmi milé a potešujúce, pretože žiaci dokázali, že sa vedia zomknúť a žiť ako jedna
veľká rodina.
Na záver pasujúci prváci
opakovali slávnostný sľub
a boli slávnostne pasovaný riaditeľom školy PhDr.
Romanom Salinkom (viď foto). Nasledovala diskotéka
a malé občerstvenie, ktoré
pripravili starší žiaci a niektorí
rodičia.
Ďakujeme
všetkým rodičom za podporu, ktorú denne dostávame.
Našim prváčikom: Julke,
Laurinke, Saške, Veronike,
Zdenkovi, Sofii, Laurinke,
Marienke, Beatke, Kristínke a Jakubkovi prajeme veľa usilovnosti a trpezlivosti
pri zvládaní každodenných
školských povinností.
Mgr. Gabriela Agárdyová,
vychovávateľka ŠKD
Uspeli aj Želiezovčania
14. ročník súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC bol venovaný „KVETOM“ a mestu Hlohovec, ktoré oslávilo 900. výročie od svojej prvej písomnej zmienky. Všetky deti zapojené do súťaže
odovzdali nádherné exlibrisy- kytice na počesť mestu. Do súťaže sa zapojilo 2149 detí z rôznych kútov sveta napr. z Argentíny,
Indie, Číny, Ruska, Poľska,
Slovinska, Bulharska, Maďarska.....a Slovenska. Medzi 77 najlepšími malými
umelcami sa umiestnili žiaci Základnej školy slovenskej v Želiezovciach - Kristínka Šašová a Daniel Szalai. Pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Laczkovej tiež
odovzdali kvety mestu Hlo-
hovec k jeho výročiu. Tešíme sa na ďalšie vyhlásenie
nového ročníka EX LIBRIS
o dva roky.
-MsK-
3
Z regionálneho dvora Vystavili úrodu,
stihli sa aj zabaviť
na náš stôl
V poslednom období sa čoraz častejšie dáva do pozornosti verejnosti požiadavka,
že by sme mali uprednostňovať slovenské výrobky od slovenských výrobcov, čím
posilníme ekonomiku našich firiem a živnostníkov.
My sme sa rozhodli ísť ešte bližšie a dať do pozornosti producentov z nášho okolitého regiónu, ktorých postupne predstavujeme v našej rubrike. Veríme, že aj takto
pomôžeme našim čitateľom zorientovať sa na ceste za zdravými potravinami a ďalšími výrobkami každodennej potreby, aby dali prednosť práve ľuďom, ktorí v našom regióne žijú a podnikajú.
Kvalitné mlieko z farmy
priamo k spotrebiteľovi
Rodinná Farma Boroš v
Novej Bani hospodári už od
roku 1996, ako sčasti pokračovateľ bývalého štátneho
majetku. Celkovo obhospodaruje výmeru 700 hektárov
poľnohospodárskej pôdy. V
živočíšnej výrobe je jej hlavným zámerom produkcia
kravského mlieka s ročnou
kvotou 320-tisíc kg, ktorého
hlavným odberateľom je Levická mliekareň. Borošovci
chovajú celkom 250 ks hovädzieho dobytka.
Čerstvé mlieko z rodinnej farmy si spotrebitelia môžu zakúpiť vo dvoch
predajných mliečnych automatoch – v Novej Bani a
Žarnovici. „Okrem mliečnych automatov sa snažíme spotrebiteľom vychádzať v ústrety prostredníctvom pojazdného automatu na mlieko dvakrát v týždni v obciach širokého regiónu. Pravé kravské mlieko si
môžu spotrebitelia zakúpiť
do svojich nádob z ranného
pôdoja toho dňa,“ vysvetľuje Vladimír Boroš. K službe
mobilného predaja pristúpili po trojročnej skúsenosti s mliečnym automatom v
centre Novej Bane. Domáce, neupravované mlieko sa
vyznačuje vysokou kvalitou.
Na kvalitu mlieka priaznivo
pôsobia najmä tieto skutočnosti: „Kravy, ktoré chováme
na farme, majú v letnom období základnú kŕmnu dávku
pastvu, ktorá ako zelené krmivo je bohatá na vitamíny
a minerály – okrem
priaznivého vplyvu
na zdravotný stav
dojníc, sa
tieto prírodné látky do určitej miery
akumulujú v mlieku.“
Chov pozostáva z obľúbeného Slovenského strakatého plemena, ako aj plemena Alpský hnedý (Braunvieh), ktoré nevynikajú vysokou úžitkovosťou, ale
kvalitatívnymi parametrami
mlieka prevyšujú plemená
vyšľachtené na vysokú úžitkovosť. „Naše mlieko obsahuje priemerne 4,26 percent
tuku a 3,36 percent bielkovín, pastevná výživa sa podpisuje na charakteristickej
chuti. Čerstvé kravské mlieko neodstredené obsahuje ideálny pomer všetkých
potrebných živín – 87,5 percent z neho tvorí voda a
12,5 percent sušina, ktorá
zahŕňa predovšetkým mliečny tuk s podielom 4 percentá, až 3,4 percent bielkovín,
z toho najmä laktózu a kazeín, ďalej sú v nej enzýmy
a ochranné látky. Najdrahší
a najhodnotnejší je v mlieku
práve mliečny tuk, na ktorý
sa viaže veľa ďalších látok.
Vieme, že mlieko si získalo
svojich verných zákazníkov
a sme vnútorne presvedčení, že ich počet sa časom
zvýši. K tomuto presvedčeniu sme dospeli z dôvodu, že mlieko právom možno označiť za nápoj života. I keď toto naše tvrdenie
môže niekomu znieť nadnesene, pravdou je, že ide
o jeden zo základných prvkov ľudskej výživy. Bez neho nie je trvalého zdravia,
o tom jednoducho niet pochýb, hoci nám často cielene rôzne skupiny a výrobcovia rôznych nápojov umelo
prezentujú nepravdy a polopravdy z čisto komerčných
dôvodov,“ pokračuje.
Zakladatelia farmy celý
svoj život pracujú v poľnohospodárskej prvovýrobe a
sú vďační za prácu, ktorá sa
im vyskytla v prelomových
rokoch, a preto ekonomiku
nestavajú pred zabezpečenie hlavného poslania. „Spomínam si na slová poľnohospodárskeho nestora, akademika Emila Špaldoňa, ktorý
nám počas štúdia prízvukoval, že poľnohospodárstvo je
odvetvím, ktoré má päť naj:
je to najstaršie zamestnanie,
je to zamestnanie najťažšie, zároveň najkrajšie, najhumánnejšie a napokon najmenej platené...“
-žk-
Organizátori výstavy ovocia a zeleniny, Cirkevný
spevácky zbor i deti z tanečných krúžkov pri ZŠ v Starom Tekove, pripravili 22.
septembra občanom Starého Tekova príjemné nedeľné popoludnie. Stredobodom záujmu bola výstava ovocia a zeleniny v Kultúrnom dome v Starom Tekove, pripravená miestnym kultúrnym strediskom.
Pred otvorením výstavy
bol pre občanov pripravený bohatý, a hlavne veselý kultúrny program, ktorý
všetkých naladil na radostnú vlnu, aby sa tešili z úspechov pestovateľov, ovocinárov a vinohradníkov. Všetci
vieme, že to bol nesmierne
náročný rok z hľadiska vrtochov počasia. O to radostnejší bol pohľad na plody
ľudského umu a rúk. Krásne
jablká, šťavnaté hrušky, ťažké strapce hrozna, koreňo-
vá zelenina ako z rozprávky,
tekvice, ale aj vitamíny skryté v sklenených pohárikoch
na zimu, poriadne vydráždili
chuťové poháriky a čuchové
vnemy. Tu každý názorne musí pochopiť význam príslovia,
čo znamená "cez sklo med lízať." Gestorom celej výstavy
bol Jozef Šebo.
Kultúrnym programom sa
organizátorom podarilo rozochvieť naše bránice smiechom, výstava fotografií Bc.
Daniela Horniaka zo zákutí Hrona a prírodných krás,
bola predprípravou na vnímanie a uvedomenie si, že
človek svojou statočnou
prácou v spojení s pôdou
dokáže aj napriek nepriazni
počasia zázraky. Vďaka patrí všetkým: organizátorom,
aranžérom, zabávačom, ale
hlavne pestovateľom. Predsa len doma vypestované
plodiny sú najvzácnejšie.
Mgr. B. Hancková
• Pred výstavou úrody si Starotekovčania užili kultúrny program.
Vydarená výstava
vo Veľkých Kozmálovciach
Výstavu ovocia a zeleniny v dňoch 21. - 22. septembra
organizovala ZO Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s obecným úradom. Vo veľkej sále kultúrneho domu
bolo vystavených 187 exponátov od 32 vystavovateľov. Za
najkrajšie dopestované ovocie a zeleninu boli ocenení vecnými cenami nasledujúci vystavovatelia: Július Seneši, Cyril Kinčok, Peter Kotora, Slávka Morvayová, Mária Bieliková
st., Blažej Bohunický, Ondrej Tariška, Renáta Jančová, Alena Majeríková, Lukáč Mucha a Jaroslav Ďatko. Výstavu si
pozrelo 213 návštevníkov. Predseda ZO SZZ Michal Vrška
spolu so starostkou obce Margitou Fialovou zablahoželali
a poďakovali všetkým vystavovateľom a zúčastneným. Našim nadšeným pestovateľom prajeme veľa chuti, energie
a trpezlivosti pri záhradkárčení.
Michal Vrška
4
Kubo lámal srdcia a rekordy v návštevnosti
Prednedávnom sme písali o premiére dedinského
muzikálu KUBO, ktorého spracovanie pod režijnou taktovkou Ladislava Mráza chytilo za srdce mladých i starých. KUBO sa doslova dostal do rečí, ba nielenže sa o
ňom hovorilo, ale mnohí za ním cestovali zo široka - ďaleka. Darmo, dobrý chýr sa rýchlo roznesie, a tak chceli
KUBA vidieť na vlastné oči.
Vďaka KUBOVI kozárovský kultúrny dom praskal vo
švíkoch takmer každú nedeľu. V našom redakčnom
poznámkovom bloku ostalo
niekoľko postrehov, ku ktorým sa radi vraciame. Medzi prvými si KUBA prišiel
pozrieť Milan Belica, predseda NSK. Zaujímalo nás,
ako sa mu predstavenie páčilo? "Bolo to úžasné a veľmi milé, zvlášť pre mňa, ktorý dlhé roky na takýchto doskách stál. Hral som ochotnícke divadlo, asi šesť rokov, v obci Hostie, preto nedám dopustiť na takéto formy prejavu. Nie je to jednoduché. Stojí to strašne veľa
ani nie peňazí, ale námahy.
Skúšky a všetko okolo toho,
takže klobúk dolu. Ochotnícki herci, ktorých sme v
predstavení videli, podali
skvelé výkony. Bolo vidieť,
že sú vyhratí a ťažké bolo
rozoznať medzi profesionálmi, ktorí tam hrali z nášho divadla z Nitry a samozrejme
Z tlačiarne
tými skúsenými ochotníckymi hercami, ktorí už niečo
preskákali na doskách, ktoré znamenajú svet."
V postave bohatej vdovy Evy Košáričky sme videli účinkovať herečku Evu
Večerovú z DAB Nitra, spýtali sme sa ako sa jej hralo a spolupracovalo s kolektívom? "Fantasticky. Nič
iné sa na to ani nedá povedať. Takto by sa malo hrať
divadlo, s veľkým srdcom.
Všetci do toho dali kus svojho srdca. Už keď sme mali
prvú čítačku bola som nadšená, pretože všetci účinkujúci boli veľmi oduševnení
od samého začiatku. Myslím si, že predstavenie splnilo očakávania. Je to veľmi
čisté, je to hrané s nádherne čistým srdcom, cítila som
sa na tomto pódiu a v tomto
kolektíve veľmi dobre."
Slovo sme dali aj Antonovi Živčicovi, ktorý hral vdovca Loveckého. "Lacko Mráz
je stále mladý, plný optimiz-
mu a dobrej nálady. Jeho
entuziazmus, chuť stále sa
učiť a hrať divadlo sú veľmi nákazlivé a viem aj to, že
pre dobrú vec dokáže poblázniť celú dedinu a v prípade Kuba aj časť Nitry.
Preto som neváhal ani sekundu, či prijmem jeho ponuku o javiskovú spoluprácu. Lacko si to jednoducho
zaslúži. Dal dohromady partiu talentovaných, ochotných a trpezlivých ľudí, ktorí vytvárajú panoptikum malých postáv a postavičiek na
dedinskom jarmoku a ktorí
pohodlie svojich obývačiek
vymenili za kozárovský kul-
SB PRESS
Vydavateľstvo SB PRESS Tlmače vo svojej vlastnej tlačiarni okrem pravidelného dvojtýždenníka SLOVENSKÁ BRÁNA tlačí aj mnohé noviny miest a obcí nášho regiónu a školské časopisy viacerých stredných škôl. V týchto dňoch SB PRESS vytlačilo dvojmesačníky NOVODEDINKY a ŽEMBEROVSKÉ ECHO a štvrťročníky TEKOVSKÝ NEMČAN a
HRÔNČEK.
Poďakovanie za úrodu, desiaty ročník Čilejkárskeho
jarmoku, či futbalové dianie v obci sú témy, o ktorých sa
dozviete na stránkach Novodediniek. Dvojmesačník prináša pohľad na činnosť školy, spoločenských organizácii a cirkvi v obci, informuje o aktualitách v miestnej samospráve a pozýva na pripravovaný tretí ročník behu Žuhračská 17. SB PRESS noviny pripravuje aj vo
farebnej verzii, nájdete ich na www.novadedina.sk
ˇ
Štvrté číslo Žemberovského echa informuje o postupe
prác pri oprave miestnej komunikácie v obci, aktualitách z
činnosti protipovodňových pracovníkov, ako aj o rokovaní
obecného zastupiteľstva. Čitatelia sa na jeho stránkach dozvedia podrobnosti o tohtoročnej žatve, či ako seniori pripravili deň otvorených dverí v klube dôchodcov. Žemberovské
echo prináša okienko do materskej školy, aktuality zo základnej školy, pohľad do histórie
obce, ako aj športové dianie. SB PRESS noviny pripravuje aj vo farebnej verzii, nájdete
ich na www.zemberovce.sk
Zemberovské echo
tekovský
nemčan
Jednou z hlavných tém informačného štvrťročníka Tekovský Nemčan je "október – Mesiac úcty k
starším". V novinách je priestor venovaný aktivitám
Jednoty dôchodcov, otvoreniu nového školského roka, ako aj celoobecnej súťaži vo varení gulášu a obľúbenej Jánošíkovej zbojníckej párty. Tekovský Nemčan prináša informácie o aktualitách v miestnej samospráve, novinky zo
športu v obci, či praktické rady v okienku záhradkára. SB PRESS noviny pripravuje aj vo
farebnej verzii, nájdete ich na www.tekovskenemce.sk
Najnovšie číslo Hrônčeka na svojich stránkach rekapituluje úspešný 22. ročník Tekovských folklórnych
slávností, prináša pohľad na tohtoročnú úspešnú výstavu ovocia a zeleniny v obci a na oslavy významného 20. výročie založenia základnej organizácie dôchodcov v Starom Tekove. Štvrťročník informuje aj o zasadnutí obecného zastupiteľstva, aktuálnom dianí v divadle, škole a v spomienkach sa vracia do minulosti. SB
PRESS noviny pripravuje aj vo farebnej verzii, nájdete ich na www.starytekov.sk
turák. Všetkým im ďakujem,
ďakujem aj svojim spoluhráčom z prvého útoku Evke a Jankovi, ktorí sme prišli pomôcť ako posily z Nitry, zatiaľ iba na hosťovanie. Možno z toho bude aj
prestup roka, uvidíme...Nesmiem zabudnúť samozrejme na svojich hereckých
kolegov Evičku, Magdu, Dominiku, Mareka, Rasťa I.,
Gregora, Romana a Rasťa
II. Je radosť s vami stáť
na jednom javisku. Ďakujem! Každé jedno predstavenie má napĺňa neskutočnou energiou, ktorá priam
vyžaruje zo zaplneného hľadiska. Po premiére som si
zobral slovo a hovoril som
všetkým účinkujúcim, že toto bolo výnimočné, prajné,
premiérové publikum, že také vďačné už nebude, nech
im to nepokazí náladu, keď
nebudú inokedy reagovať
tak ako v premiérový večer,
že mi budeme stále rovnako dobrí, len publikum nám
už nebude tak naklonené...
No, trepal som. Kozárovce
nie sú Nitra. Každú nedeľu tu bolo vyše 400 ľudí ešte prajnejších a vďačnejších
ako na premiére. Reagovali na každé slovo, na každú
akciu, burácali smiechom
a neutíchajúcim potleskom
odmeňovali naše výkony."
Vidieť KUBA bol skutočne zážitok. Ďakujeme zaň
všetkým, ktorí sa stretli na
javisku a odovzdali nám kus
svojich sŕdc, dobrej nálady.
Verme, že im srdce pre divadlo bude biť s rovnakým
nadšením naďalej a už onedlho nás opäť niečím prekvapia.
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka
Pozvánka do Kozároviec
Srdce, duša, radosť
Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach vás pozývajú na prehliadku toho najlepšieho z neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja Srdce, duša, radosť. Prehliadka sa uskutoční v
piatok 25. októbra o 17. h v Dome kultúry v Kozárovciach.
V programe vystúpia: Detský spevácky zbor Schola Mariana
pri Spojenej cirkevnej škole s VJM v Komárne, Laura Ilečková – speváčka z Nitry, Folklórna skupina Dolina z Mane,
Tosuma moderný tanec z Topoľčian, A teraz tutto - gitarové
zoskupenie z Nitry, Ľudová hudba Gereben zo Želiezoviec
a sólisti tanečníci Šaffova ostroha 2013. Sprievodná akcia
pred domom kultúry sa začne o 16.15 h vystúpením PARKOUR OZ Klub extrémnych športov Zoocrew z Levíc/Graffiti, BMX Skate, Indo board, Stánok ZooCrew a Black Flys DJ
Normen a DJ Kazisvet.
5
Aktuálne
(164/2013)
z Novej Dediny
Desaťročnú družbu Novej Dediny s českou obcou Dolní Stakory
obyvatelia oboch obcí oslávili počas septembrovej družobnej návštevy na Slovensku. „Spolupráca s
touto obcou, ktorá má 270 obyvateľov, nadväzuje na poľnohospodársku spoluprácu okresov Mladá Boleslav a Levice z predchádzajúceho
režimu. Obnovujeme cezhraničnú
spoluprácu a pri tejto príležitosti sa
naše obce prezentujú tým, čím žijeme. Návšteva trvá obvykle tri dni, čo
zahŕňa návštevy po okolí, oboznámenie sa s novinkami v spoločenskom živote. Hosťom sa snažíme
predostrieť a ukázať, ako naša obec
žije, čo sme pre obyvateľov vylepšili. Tento rok sme ich pozvali do wellness v Kalnej nad Hronom, kaštieľa
vo Svätom Antone a pripravili sme
spoločenské posedenie v kultúrnom
dome, kde sa stretli zástupcovia obce a vymenili sme si upomienkové
predmety, ktoré nám budú aj do budúcnosti pripomínať úspešnú spoluprácu. Naša dôchodcovská skupina Radosť aj pri tejto príležitosti vystúpila so svojím programom.
Ďalšie spoločenské posedenie sme
zorganizovali na ihrisku, kde sa pri
vatre obyvatelia s hosťami zabavili
so živou hudbou do neskorých hodín,“ priblížil spoluprácu starosta
obce Peter Titurus. Medzi obyvateľmi družobných obcí už vznikli aj rodinné priateľstvá a na návštevy sa
vždy tešia. Pri organizovaní programu sa angažujú poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí sa počas návštevy venujú českým hosťom. „Náš
to jedna z najaktívnejších organizácií v obci, veliteľom je Branislav Juroško, predsedom zboru je Ing. Michal Mráz. Pred niekoľkými rokmi
boli nápomocní pri záchrane majetku obyvateľov, keď sa vyliala Podlužianka. Reprezentujú obec na súťažiach, raz-dvakrát do týždňa trénujú na ihrisku. To, že ich to baví, vidieť na ich výkonoch. Ďalšou aktívnou skupinou obyvateľov je Miestna organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Novej Dedine - združuje seniorov, ktorí sú duchom stále mladí. Sú nápomocní pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských
akcií, stretávajú sa na nácvikoch
programu a v Levickom okrese patria medzi aktívnejšie skupiny. Z ich
folklórny súbor už vystúpil v českej
družobnej obci, našim obyvateľom
sa predviedli zase českí hasiči na
súťaži, ktorú sme zorganizovali pred
dvomi rokmi. V súboji o najrýchlejší
útok s vodou sme pripravili dve kolá podľa českých pravidiel a dve kolá podľa slovenských pravidiel. Naši dobrovoľní hasiči boli o poznanie
lepší, sme hrdí na ich úspechy, o
ktorých svedčí množstvo získaných
ocenení a pohárov. Dobrovoľní hasiči Novej Dediny sa stali víťazmi
tohtoročnej Tekovsko-Hontianskej
ligy. Našťastie, nemusia zasahovať
pri požiaroch a venujú sa naplno hasičskému športu. Členskú základňu tvorí 35 dobrovoľných hasičov, je
be. Pozostáva z futbalovej a stolnotenisovej časti. Žiacke družstvo hrá
v skupine Severovýchod, zaujímavosťou je, že v družstve máme aj
dievča. Družstvo mužov sa v tejto
sezóne drží na dobrých pozíciách.
Napomohla tomu skutočnosť, že v
minulých rokoch sme mali kvalitné
družstvo dorastencov, ktoré hrávalo
piatu ligu. V našej obci pôsobí aktívne poľovnícke združenie Stará hora,
ktorého hospodárom je Jozef Staňa.
S poľovníkmi máme dobrú spoluprácu, okrem iného - na Čilejkárskom
jarmoku zabezpečujú prípravu poľovníckych gulášov, zorganizujú poľovnícku výstavu. O lesy sa starajú
aktívne spoločenstvá urbariátu, na
strany sa stretnem vždy len s pozitívnym prístupom, presedom je Štefan Harmady. Novodedinčania, ktorí svoj voľný čas trávia v športovom
duchu, sú združení v športovom klu-
čele s RNDr. Máriou Bielou a Jozefom Sencim. V poslednom čase sa
začína aktivizovať aj opatovské urbárske spoločenstvo, ktoré malo v
týcho dňoch ustanovujúcu schôdzu
vlastníkov urbariátu,“ pokračuje starosta obce.
Materskú školu v Novej Dedine
v súčasnosti navštevuje 38 detí vo
dvoch triedach: „V posledných rokoch sa počet detí zvýšil, materská
škola funguje pod vedením riaditeľky Alžbety Anyalaiovej. Cirkevnú základnú školu, ktorej zriaďovateľom
je Biskupský úrad Banská Bystrica,
navštevujú domáci žiaci, aj z okolitých obcí. V tomto školskom roku
bola škola nútená zrušiť jeden ročník pre nedostatok žiakov, verím, že
v blízkej budúcnosti sa tento stav
zmení. So školou máme takisto veľmi dobrú spoluprácu, žiaci s folklórnym súborom Pramienok účinkujú
na všetkých kultúrno-spoločenských
podujatiach, ktoré v obci organizujeme. Deti vystupujú aj s programom
mažoretiek.“
Novodedinským unikátom je prvý benchestrový športový strelecký
klub na Slovensku. Na jeho čele stojí Štefan Kycka. Na streleckých súťažiach usporadúvaných každú nedeľu dopoludnia prichádzajú strelci zo širokého okolia. Strelnica, ktorú využívajú, slúži aj poľovníkom na
organizovanie farbiarskych skúšok
a strelieb na holuby.
„Začiatkom novembra pripravujeme Deň úcty pre seniorov, na tomto podujatí, ktoré je venované starším spoluobčanom, v programe seniorov pozdravia deti z materskej a
základnej školy, predstavia sa i naši aktívni dôchodcovia zo skupiny
Radosť. V spolupráci so Spider tímom Levice pripravujeme už štvrtýkrát Žuhračskú 17. Toto bežecké
podujatie nesie myšlienku spojitosti
medzi 17 kilometrami a významným
17. novembrom. Snažíme sa šport
spojiť s posolstvom. Počas uplynulých troch ročníkov sa zúčastnilo
viacero bežcov, naposledy ich bolo viac ako 60. Súčasťou sú preteky pre rôzne vekové kategórie detí, žiakov a dorastencov. Návštevníci si pochvaľovali a verím, že tento rok príde viac záujemcov a zapoja sa aj školy z okolia. Posledný víťaz bol z ďalekých Košíc. Túto akciu pripravujeme aj vďaka podpore
sponzorov. V nadchádzajúcom zimnom období plánujeme pripraviť mikulášske stretnutie spojené s obecnou zabíjačkou, kde si na svoje pridu okrem detí rôzne vekové kategórie obyvateľov,“ starosta predstavil
najbližšie pripravované spoločenské podujatia.
Pred necelými dvomi týždňami v
Novej Dedine dokončili rekonštrukciu verejného osvetlenia. „Podľa reakcií od obyvateľov to bolo dobré
rozhodnutie, moderné osvetlenie si
pochvaľujú. Investíciu vo výške 162tisíc eur sme prefinancovali vďaka
eurofondom s päťpercentnou spoluúčasťou obce. Vymenili sme rozvádzače a 154 svietidiel, usporiť by
sme mali 32 percent na energiách,
podľa projektu by návratnosť investície mala byť 3,8 roka. Neustále
sa snažíme získať prostriedky, ktoré by obci pomohli v oblasti životného prostredia. Prioritou je kanalizácia, každoročne podávame žiadosti o získanie eurofondov aj cez Environmentálny fond. Podľa projektu
spoločne s Podlužanmi, Hronskými
Kosihami a Čajkovom by sme mali byť napojení na spoločnú čistiareň
odpadových vôd v Podlužanoch. Aj
v tomto období pripravujeme ďalšiu
žiadosť. Je smutné, že Levický okres
je najväčším okresom na Slovensku,
ale napriek tomu dostáva na túto dôležitú oblasť najmenší objem financií. Podali sme žiadosť v rámci protipovodňových opatrení zameranú na
zvedenie dažďových vôd. Uchádzame sa o získanie príspevkov na kultúrno-spoločenské akcie cez Nitriansky samosprávny kraj, na vybavenie knižnice cez ministerstvo kultúry,
Slovenská národná knižnica nám poskytla na päť rokov počítače slúžiace
na verejný internet. Za obecným úradom sme vybudovali dve šesťbytovky, z budovy bývalej materskej školy
v časti Gondovo sme vybudovali štyri
byty, prízemie by malo slúžiť ako sociálne zariadenie pre starších obyvateľov nielen z Novej Dediny, ale aj z
okolia. V týchto priestoroch pripravujeme výdajňu stravy pre dôchodcov,“
dodal Peter Titurus.
Žofia Kyseľová
6
Levický jarmok s pestrým programom Polícia informuje
V dňoch 18. až 20. októbra sa uskutoční tradičný Levický jarmok. Obľúbené októbrové podujatie
bude
spestrené
množstvom sprievodných
programov, z ktorých si
dokáže vybrať každý návštevník. O programovej
ponuke počas Levického
jarmoku nás informovala
riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach Berta Jasečková.
"Vystúpenie Jiřího Stivína
v synagóge je pripravované na spestrenie jarmoč-
ného programu, keďže sa
nedajú všetky požiadavky
občanov, návštevníkov jarmoku splniť a vystúpenia
zrealizovať na pódiu priamo na jarmoku.
Tak ako každoročne je
zostavenie programu náročné, najmä z dôvodov
uspokojenia divákov. Každý má svoje predstavy a
počas príprav dostávame
veľa návrhov, nápadov, ponúk. Štruktúra programu je
postavená pre každú vekovú kategóriu. Spomeniem
niektoré body z progra-
mu: Senzi Tour 2013 – nový TV hudobno-zábavný
program, ktorý ide bližšie k divákom, Gero Jazz
Qartet – hudobná skupina z Levíc, ktorá bude premiérovo vystupovať na Levickom jarmoku, Ščamba,
Eminent – hudobno-zábavné programy, hudobné
skupiny Helenine oči a AC/
DC Revival ukončia večerné programy. Nezabudli
sme ani na deti, pripravili
sme pre ne rozprávku Červená čiapočka."
-žk-
Rastú, ale dubáky poskromne
Dubáková liga sa tento
rok v radoch našich čitateľov neujala, ale viacerí
ste priniesli z potuliek lesom zaujímavé "úlovky."
Muchotrávky červené priniesol do redakcie Marián
Kyša z Jabloňoviec. Na rozdiel od dubákov sa im u nich
vraj darí.
S ďalšou raritou prišiel do
redakcie Ľubomír Holečka
z Rybníka, ktorý
obrovský vatovec
našiel v Novom
Tekove. Nebol to
však jediný "drobček" na pľaci, bolo ich tam toľko, že
by sa dali odvážať
aj fúrikom.
Ďalšieho hubára sme zastihli na
Novobanskom jarmoku. Daniel Ráchela zo Psiar hu-
bárči nielen v lese, ale aj vo svojej
dielni, kde z dreva vystrúhal krásne dubáčiky. Rozoznali by ste, ktoré sú pravé? Svoj
úlovok z lesa venoval do jarmočnej
tomboly ako cenu
útechy.
-red-
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice eviduje od
začiatku roka 2013 celkom 143 dopravných nehôd, čo je
o sedem dopravných nehôd viac ako v rovnakom období
minulého roka. Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo zaznamenaných sedemdesiatpäť nehôd pri ktorých došlo k následkom na zdraví zúčastnených osôb. Pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu štyroch osôb (-1), k ťažkému zraneniu sedemnástich osôb (-1) a k ľahkému zraneniu osemdesiatich piatich osôb (+12). Devätnásť dopravných nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu (+1).
Hmotná škoda bola odhadnutá na 310 670 €.
Dňa 28. septembra v čase o 11:55
h došlo k dopravnej nehode (DN), pri
ktorej sa zranili dve
osoby. 18 – ročný
nevodič viedol osobné motorové vozidlo
zn. HONDA CIVIC
v smere od mesta
Tlmače na obec Veľké Kozmálovce. Po
prejazde ľavotočivej
zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojím schopnostiam, vlastnostiam
vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať,
pričom prešiel do protismernej časti vozovky. Následne dostal
šmyk, vozidlo prešlo do pravej priekopy, kde zadnou časťou
narazilo do stromu, odkiaľ bolo odhodené do poľa. Pri DN došlo k zraneniu 18- ročného vodiča ako aj jeho 16-ročnej spolujazdkyne. Alkohol orientačnou dychovou skúškou nebol zistený. Hmotná škoda dosiahla výšku 3 000 €.
Dňa 29. septembra v čase o 20:15 h sa stala DN, ktorá bola zavinená pod vplyvom alkoholu. 31-ročný cyklista
po tom, čo požil alkoholické nápoje jazdil po účelovej komunikácii v obci Žemberovce označenej ako vedľajšia cesta
v smere k ceste I/51 označenej ako hlavná cesta. Pri vchádzaní na cestu I/51 sa dostatočne nepresvedčil o voľnosti vozovky a nedal prednosť v jazde 29-ročnému vodičovi
osobného vozidla zn. VW PASSAT, ktorý jazdil po hlavnej
ceste I/51 od obce Kmeťovce. Následkom uvedeného došlo
k zrážke ľavej prednej časti vozidla so zadnou časťou bicykla. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu cyklistu. Alkohol
bol orientačnou dychovou skúškou zistený u cyklistu.
pplk. Mgr. Miroslav Košút
riaditeľ OR PZ
Ťažký týždeň hasičov
Na operačné stredisko OR HaZZ v Leviciach bol v
stredu 2. 10. o 10,07 h nahlásený požiar suchého porastu a slamy na stredisku živočíšnej výroby Hontianske Trsťany, ktoré patrí PD Žemberovce. Operačný
dôstojník vyslal na zásah techniku MB Atego s osádkou 1+4 a CAS 30 Iveco Trakker s jedným príslušníkom.
Po príchode na miesto
zásahu bolo prieskumom
zistené, že ide o požiar bálovanej slamy, ktorá bola
uskladnená v priestoroch
bývalého hnojiska. Požiarom bolo zasiahnutých približne 350 balíkov (110 ton).
V blízkosti uskladnenej slamy sa nachádzal objekt bývalej maštale, kde bola tiež
uskladnená slama. Na likvidáciu požiaru bol nasadený kombinovaný prúd C52
a vysokotlakový prúd. Riadiaci dôstojník prostredníctvom operačného strediska vyžiadal zabezpečiť prítomnosť kompetentných zamestnancov, techniku na vyskladňovanie sla-
my a CAS 32 T-815 z PD
Žemberovce. Po príchode techniky boli balíky slamy rozoberané a prevážané do silážnej jamy, kde boli
následne zalievané vodou.
Zásah sťažovalo silné zadymenie okolia požiariska.
Okrem zasahujúcich príslušníkov musel autonómny
dýchací prístroj používať aj
vodič vykonávajúci vyskladňovanie. Voda na likvidáciu požiaru bola zabezpečovaná kyvadlovou dopravou z PD Žemberovce. Zásah bol ukončený o 22,47 h
a na likvidáciu požiaru bolo spotrebovaných takmer
200 000 litrov vody.
V piatok 4. októbra o 3,41
h bol nahlásený požiar rodinného domu v obci Zbrojníky.
Na zásah bola vyslaná technika CAS
32 T-815 s osádkou 1+2 z HS Želiezovce a z HS Levice CAS 30 Iveco
Trakker 1+1 a Nissan Navara 1+1.
Po príchode na
miesto zásahu bolo prieskumom požiariska zistené, že
požiarom je zasiahnutá celá strešná
konštrukcia a časť vnútorných priestorov. Na mieste
sa nachádzal majiteľ domu,
ktorého s poraneniami odviezla sanitka RZP. Na likvidáciu požiaru boli postupne nasadené dva kombinované prúdy C52 a dva vysokotlakové prúdy. Pod prepadnutou strešnou krytinou
dochádzalo k preháraniu
drevených trámov a podbi-
tia do vnútorných priestorov rodinného domu. Z toho
dôvodu bolo potrebné celú
strešnú konštrukciu a krytinu odstrániť. Následne pomocou termovíznej kamery boli vyhľadávané a likvidované lokálne ohniská požiaru. Zásah bol ukončený
o 8,36 h. Škoda na rodinnom dome bola odhadnutá
na 20 000 eur.
Okrem týchto zásahov
príslušníci OR HaZZ v Leviciach v 40. týždni zasahovali pri troch dopravných
nehodách, likvidovali dva
požiare suchých porastov,
vykonali jedno taktické cvičenie a jedno previerkové cvičenie a vykonali dva
technické zásahy.
pplk. Ing. Branislav Štefanický
riaditeľ OR HaZZ Levice
7
Na Psiaroch sa recesia snúbila s vážnosťou
Ďalší titul DoktorHororuSkaza
V Cisárskej akadémii Marka Aurelia Psiare udelili ďalší titul DoktorHororuSkaza. Po hercovi Oldovi Hlaváčkovi a historikovi profesorovi Matúšovi Kučerovi si ho
odniesol bývalý primár kliniky úrazovej chirurgie v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici, MUDr. Milan
Očenáš.
Veľkolepé predstavenie
sa začalo fanfárami z Verdiho opery Aida. Po vtipnom
privítaní vzácnych hostí cisár Marcus Aurélius, ktorého už päť rokov predstavuje
na Psiaroch rektor banskobystrickej akadémie umení
Matúš Oľha, zdôvodnil prečo udeľuje tento jedinečný
titul: „Žijeme v čase hororov
každodenných. Valia sa na
nás z televízie, novín, filmového plátna, z politickej scény ale aj zo života. Ich producenti na nás často pôsobia ako traviči studní. Ešte šťastie, že sú medzi nami ľudia, ktorí nás dokážu
oslobodiť od stresu a vrátiť
nám stratené sebavedomie.
Paralyzujú travičov studní
smiechom alebo vzdelaním
a tak našim hororom každodenným spôsobujú skazu.
Akurát málokto si ich dokáže oceniť. Preto sme sa rozhodli udeľovať titul DoktorHororuSkaza.“
Laudáciu na primára Očenáša predniesol športový le-
kár Ernest Caban. Svojho
niekdajšieho šéfa predstavil ako zručného chirurga
a jedného zo zakladateľov
slovenskej traumatológie,
ktorý zaviedol množstvo nových operačných postupov
a má veľkú zásluhu na pokroku v tejto lekárskej disciplíne. Doktor Očenáš nezniesol nečinnosť v dôchodku a na sedem rokov odišiel
do Južného Sudánu, kde
v najťažších podmienkach
dosahoval neuveriteľné výkony.
Oponentský
posudok
predniesol prorektor pre blbosť spisovateľ Peter Valo,
ktorý si túto funkciu uzurpoval ako samozvanec, pretože podľa neho blbosť svetom vládne. Zdôraznil, že
doktor Očenáš odišiel do
Afriky ako mrzutý morózny
človek a vrátil sa ako optimistický srandista, ktorého
nič nerozhádže, lebo v Afrike pochopil, že inde žijú ľudia oveľa horšie ako u nás.
Následne cisár predniesol
DIVIDLO JIŘÍHO STIVÍNA
v Leviciach
Jiří Stivín po úspešnej
minuloročnej šnúre a oslavy 70-tky pripravil opäť výnimočný projekt DIVIDLO
JIŘÍHO STIVÍNA - hudobná revue, spevy, kecy, baroko aj jazz za účasti (filmovej) známych osobností,
vrátane: B. Polívky, Z. Stivínové, J. Wericha, V. Buriana, J. Suchého, M. Labudu, M. Lasicu, O. Nového,
V. Havla.
Divadelno-dividelné vystúpenie Jiřího Stivína je
zamerané na prezentáciu
hudby ako takej (divadelná, filmová, ľudová, vlastné skladby) a improvizácii za vopred pripravených
základov. Jeho tvorivý prístup k hudobnému materiálu v nejednom ohľade prekračuje obecné zažité predstavy o džeze a zároveň rú-
ca hranice medzi jednotlivými hudobnými žánrami.
Koncert je prispôsobený divadelnému prostrediu. Scéna je malá obývačka, kde
má divák možnosť posedieť
a dokonca si aj zaimprovizovať s J. Stivínom. Scenár
predstavenia nie je nikdy istý a vždy to dopadne inak:)
Predstavenie dopĺňa projekcia, plná rôznych klipov
a špeciálnych hostí. "Diváci v Leviciach boli neskutočne skvelí a bude mi veľkým
potešením znovu sa s nimi stretnúť v piatok 18. októbra 2013 počas jarmočného veselia v premiére nového programu v Levickej synagóge" - odkazuje Jiří Stivín. Vstupenky sú v predpredaji v Levickej informačnej agentúre.
-lp-
Vyhrajte vstupenku!
kupón
dlo
Divi tivína
oS
Jiříh
Vystrihnite súťažný kupón a súťažte o dve vstupenky na koncert. Kupón
pošlite do redakcie do 15.
októbra 2013.
dramatický príbeh o Očenášových stretnutiach s najjedovatejšími hadmi, pri ktorých mohol prísť o život, ale
vždy z nich nejakým zázrakom či božím riadením vyviazol. Dramatické rozprávanie prijímali poslucháči so
zatajeným dychom.
Slávnostné
menovanie
predniesol po latinsky profesor rímskeho práva Jozef
Krajčí. Cisár vzápätí udelil Milanovi Očenášovi titul DHs a ten po prísahe na
koryto vzápätí prevzal z rúk
prorektora pre víno Ing. Juraja Kosmályho prorektorský šamlík spolu s funkciou
prorektora CAMA pre styky
so šamanmi.
Na záver slávnostnej časti akadémie zaznelo Gaudeámus igitur a po ňom cisár povýšil do senátorského stavu záhradkára Viliama Fricka, ktorého vymenoval za profesora pre zdravú
stravu.
V druhej časti doktor Očenáš pútavo hovoril o svojej
vojne s africkými šamanmi,
ktorí zmrzačili množstvo ľudí, o hlúpych zvykoch, neskutočnej biede a kmeňových vojnách, ktoré tú biedu ešte zhoršovali. Keď rozprával o lenivých čiernych
ošetrovateľoch, vyvolal salvy smiechu, keď o ťažkých
operáciách, ktoré prevádzal
Spomínate si, ako sa uväzuje pionierska šatka? Vyskúšať si to môžete pri bustách legendárnych politikov
na najnovšej výstave Tekovského múzea v Leviciach.
Za veľavravným názvom
Budovanie krajších zajtrajškov sa ukrýva pútavá expozícia so silným sentimentálnym nábojom. Návštevníka zaujmú hneď pri vstupe do výstavných priestorov
originálne dobové transpa-
de predmetom plánovanej
výstavy na budúci rok. Komplexné poňatie atmosféry
z polovice minulého storočia prináša exponáty z numizmatiky, literatúry, dobový nábytok, odev či predmety dennej potreby. Súčasťou
výstavy sú dokumenty s názormi vtedajších politikov,
veľavravné fotografie, ľudské osudy. Charakteristické
predmety mapujúce udalosti od iskričiek, pionierov po
renty s ideologickými heslami. "Koncept výstavy sa začal rodiť približne pred dvomi rokmi, keď sme sa rozhodli plnohodnotnejšie zdokumentovať druhú polovicu 20. storočia. Veľmi veľa exponátov pochádza od
obyvateľov a s ich získavaním sa viažu vtipné príbehy," hovorí kurátor výstavy
Peter Pleva. Expozícia ponúka pohľad na roky 1948
– 1968, ďalšie obdobie bu-
zväzákov. Mnoho vecí pochádza od zberateľa Petra
Holbu. Zaujímavosťou je, že
napríklad ilustrované plagátiky z roku 1957, ktoré dopĺňajú ukážku typickej školskej triedy z daného obdobia, používajú pri vyučovaní
v čajkovskej škole dodnes.
"Mnoho ľudí spomína na
rok 1968 a pamiatky na toto obdobie si odkladali, napríklad fotografie s revolučnými nápismi. Každoden-
v stane, zmrazil svojich poslucháčov. Na Psiaroch sa
recesia snúbila s vážnosťou. Umocňoval ju dôstojný rámec promočného aktu, aký Psiaranom môže závidieť nejedna vysoká škola.
Ale v tom je vlastne cieľ Cisárskej akadémie Marca Aurélia, kde so smiechom dokážu hovoriť o veciach smrteľne vážnych.
-er-
Ako sa budovali krajšie zajtrajšky...
ný život v 50. a 60. rokoch
dokumentuje kuchyňa, obývačka s množstvom drobností. Poslednej výstavnej
miestnosti dominuje monumentálny transparent, ktorý
sa našiel v múzeu, lenže nie
ako zbierkový predmet – ale
slúžil na zakrytie výstavných
panelov pred prachom. Pri
príprave výstavy sme prešli
skutočne celé múzeum od
podlahy až po strechu, a pri
tom sme objavili aj tento obraz. Zaujímavý je model pamätníka na Šikloši – ónyxový model, taký istý vlastnil
aj Novotný, ktorý dostal ako
prezent pri návšteve Levíc.
Model našiel pracovník múzea vyhodený na smetisku.
Ľudia sa toho zbavili ako
nechcenej relikvie minulosti, a tak to skončilo na smetisku napriek tomu, že je to
vzácny materiál. V tej dobe bola dizajnérkou ónyxových predmetov Tapi Ica,
ktorá navrhla napríklad pamätník na námestí. Nemáme síce dôkaz, že tento model tiež navrhla ona, ale jej
meno sa spája s ónyxovým
dizajnom," dodal Peter Pleva. Návštevníci zaujímavej
výstavy nájdu aj "dizajnérske výkriky" obdobia socializmu, perličky, úradné nápisy a heslá. Je viacero návrhov, ako zrealizovať ďalšie
výstavy, pracovníci múzea
uvažujú o tom, že časť budúcej výstavy bude zameraná na oblasť školstva.
Žofia Kyseľová
8
Divadelná brána v Tlmačoch sa zatvorila...
Posledný septembrový víkend sa skončil divadelný
maratón v Tlmačoch pod Slovenskou bránou, druhý rok
- nesúťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného
divadla dospelých a divadla mladých, celkovo 22. ročník Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov, nezabudnuteľných divadelníkov osobností mesta Levice.
Držíkovcov, ktorých poznal ochotnícky divadelný
svet na celom Slovensku,
ktorí to vlastne pred dvadsiatymi dvoma rokmi všetko spoločne s režisérkou a
divadelníčkou Alenkou Senešiovou Konczovou začali a tak vznikol jeden úžasný
nezabudnuteľný festival v
Tlmačoch. Festival tento rok
oplýval vynikajúcimi predstaveniami, najmä komédií
a jednej premiéry, či prednesu nesmierne talentovaných
recitátoriek Henriety Virágo-
vej a Renáty Jurčovej. Slávnostnú premiéru mal domáci divadelný súbor Hľadanie
s inscenáciou Večera vtákov. Festival myslel aj na
deti svojim sobotňajším popoludním pod názvom Festival deťom s Romanom Mihálkom či sídliskovým blues
s kapelou eXIT Toilet. Všetky inscenácie boli rozdiskutované v debate Na slovíčko s Karolom Horváthom,
dramaturgom,
spisovateľom a hlavne divadelníkom
v jednej osobe, ktorej sa zú-
• DS Hľadanie, Tlmače.
častnili prítomní seminaristi, ako aj herci, režiséri jednotlivých súborov a vlastne
každý, kto mal chuť diskutovať o divadle. Samozrejme, nemôžem nespomenúť už klasicky moderátorov, ktorí boli veľmi príjemným oživením celého festivalu, Adrián Ohrádka a Roman Mihálka, ku ktorým sa
tento rok pridal Štefan Jurča. Cena bola udelená jedna a to – divácka - divadelné oko, ktorú získal Divadelný súbor Daxner z Tisovca
so svojou inscenáciou Ivana
Holuba Pohreb.
Septembrový divadelný
víkend znovu potvrdil, že
existujú nadšenci, ochotníci, ktorí milujú divadlo, žijú
preň a dokážu svojou prácou v podobe nezabudnuteľných inscenácií nás divákov rozosmiať či rozplakať, ale hlavne zanechať
krásne dojmy a spomienky,
z ktorých čerpáme ešte dlho vo svojom živote. Divadelná brána v Tlmačoch sa
zatvorila. Chcem poďakovať všetkým, tvorcom, hercom, ľuďom v zákulisí, technikom a pripomenúť im, aby
nikdy nezabudli. Chcem poďakovať ešte niekomu, bez
koho by to nebolo - Alenke
Senešiovej Konczovej, ona
vie...
Simona Hudecová
Foto: Jakub Držík
Ďakovali za plody zeme
Každý rok na konci septembra v Hronských Kľačanoch
zbierame plody zeme, ktoré sme si dopestovali v našich
záhradkách. Inak to nebolo ani tento rok. Svoju úrodu
sme priniesli do kostola, aby sme ju v poslednú nedeľu
v mesiaci vystavili. Pri svätej omši ich posvätil duchovný otec O. Zemko, a tak sme ďakovali nášmu Nebeskému Otcovi za dary úrody. Aby to bolo príťažlivejšie, šikovné ruky žien pod vedením M. Adamovej, vytvorili z ovocia výzdobu a krásne
obrazy zo šošovice,
prosa, ale aj krupice a
iných potravín. Obrazy znázorňovali šesť
hlavných právd. Zaujal pohľad na nádherný ruženec, keďže október je zasvätený Ružencovej Panne Márii.
Vytvorený bol prácne
z orechov – veď každý bolo treba navŕtať
a spájať tenkým drôtikom. Za snahu patrí
veľká vďaka všetkým
tým, ktorí akýmkoľvek
dielom prispeli.
-maku-
MC LIPKA v novom, nielen školskom roku
September je pre väčšinu detí a ich rodičov vždy
akýmsi novým začiatkom. Začína sa nový školský
rok a to pre mnohých znamená určitý zhon, radosti,
ale i starosti. Tohtoročný september bol taký aj pre
MC LIPKA. Priniesol nám zhon, radosti a veru aj starosti, ale predovšetkým nový začiatok. Súhra rôznych
okolností, dobrá vôľa a ochota mnohých ľudí, to všetko počas tohto leta prinieslo MC LIPKA od septembra
tohto školského roka nové priestory v MŠ Lúčik v Tlmačoch na Lipníku. A nám sa žiada poďakovať...
Chceme sa poďakovať Mgr. Miroslavovi Piešovi, riaditeľovi ZŠ v Tlmačoch, za niekoľkoročnú
spoluprácu, za jeho ústretovosť, ochotu a poskytnutie priestory v ZŠ, ktoré MC
päť rokov využívalo..
Naša vďaka patrí aj Eve
Gondovej, riaditeľke MŠ Lúčik, ktorá nám tak ochotne a nezištne ponúkla dve
veľké slnečné triedy v areáli materskej školy. Jej gesto
len potvrdzuje naše mimoriadne dobré vzťahy a naša
vzájomná spolupráca určite opäť prinesie mnoho pozitívneho.
Veľkú vďaku vyjadrujeme
aj Ing. Júliusovi Bizoňovi,
primátorovi mesta Tlmače,
ktorý nielenže odobril nápad
presťahovať sa do priestorov MŠ Lúčik, ale aj poskytol pre nás neoceniteľnú pomoc pri sťahovaní. Ďakujeme aj zamestnancom MsÚ
Tlmače za to, že máme
u nich vždy otvorené dvere.
V neposlednom rade ďakujeme každému, kto sa akokoľvek podieľal na sťahovaní sa do nových priestorov
- všetkým mamičkám, ockom, deťom, priateľom, starým mamám a otcom, ako aj
všetkým priaznivcom, ktorí
tomuto nápadu držali palce.
Za MC Lipka sa chcem zo
srdca poďakovať Ing. Kristíne Holíkovej, bývalej predsedníčke MC Lipka, ktorá
mu venovala toľko svojho
času, energie, zanietenosti, obetavosti. Jej zásluhou
sa uskutočnilo a uskutočňuje mnoho podujatí, ktoré boli a sú pre nás veľkým prínosom. Aj vďaka nej má MC
Lipka v našom meste určitú vážnosť a verím, že už
aj tradíciu. Ďakujeme, Kristínka!
September bol však aj
mesiacom, kedy sme okrem
sťahovania stihli v spolupráci s MsKS Tlmače zorganizovať už 8. burzu jesenného
a zimného detského ošatenia a potrieb pre deti. Burza
sa už tradične stretla s veľkým úspechom u kupujúcich
i predávajúcich. Chceme
využiť tento priestor a poďakovať sa opäť všetkým, ktorí pomáhali s jej organizovaním, predovšetkým Andrei
Spasičovej za jej nasadenie, neúnavnosť a energiu.
No a čo by sme vám ešte chceli ponúknuť v jesenných a zimných mesiacoch?
Okrem pravidelných otváracích hodín by sme radi obnovili spoluprácu s NaturCity Levice, s Mgr. Michaelou Huljakovou plánujeme
pokračovať v sérií besied
podľa aktuálnych záujmov
našich mamičiek a priaznivcov. Aj v tomto školskom
roku pokračujeme v spolupráci s Mgr. Evou Jedličkovou, jej zážitkový a vzdelávací program „Monte
s Evi“, inšpirovaný pedagogikou Montessori, sa u nás
teší stálemu záujmu detí a ich rodičov. Nezabúdame ani na obľúbené dielničky, chystáme jesenné dielničky s halloweenským nádychom a následne aj Halloweenský maškarný ples
plný detských strašidielok,
ježibabiek, a iných haloweenských postavičiek, ale
nebojte sa! Len tých dobrých! A ďalšie dielničky už
budú zaváňať atmosférou
Vianoc... Oslovili sme aj
Územný spolok SČK Levice
s prosbou o zorganizovanie základného kurzu prvej
pomoci pre naše mamičky,
ockov, prípadne starých rodičov, na ten sa môžeme tešiť v druhej polovici októbra. Naďalej spolupracujeme aj s MIA jazykovou školou, 15.10. o 10.00 sa uskutoční zápis Baby english 2+
Hippo and friends, určený
deťom od 2 rokov. Všetky
aktuálne informácie o dianí
a programe nájdete na našej facebookej stránke Materské centrum Lipka a na
stránkach mesta Tlmače.
Za MC LIPKA
Mgr. Lenka Valentíniová
9
Milí čitatelia, v našej pravidelnej rubrike R&R, sme
sa tentokrát venovali rôznym druhom skrášľovania
tela. Od histórie dejín sme sa presunuli k tatérovi
z Levíc, ktorý nám prezradil veľa zaujímavých vecí.
V ankete si môžete prečítať rôzne názory na tetovania a piercingy. Nezabudnite si prečítať recenziu na dlho očakávaný film Diana.
Romana a Rebeka
Exotické dejiny tetovania
História tetovania siaha
šou paličkou, a tak sa vytvánaozaj ďaleko do minulosti.
rali ryhy hlboké až tri miliJe bohatá, zaujímavá a len
metre. Ryhy sa potom zafarmálokto si vie predstaviť, že bili šťavou z rastlín zmiešaby sa v dnešnej dobe tetonou so spáleným popolom.
vanie vrátilo k svojim pôHojenie tetovaní prebiehalo
vodným praktikám. Ponúkame vám pár faktov
o spôsoboch tetovania
z pre nás exotických oblastí sveta.
Tetovanie vo svojom
ponímaní poznali už pôvodní obyvatelia Nového Zélandu - Maurovia.
Ženy mali na svojom tele vkreslené ornamenty a mužskú tvár zdobili špirály. Zložitosť týchto okrasných obrazcov
predstavovala hierarchiu
spoločnosti. Svojím tetovaním sa Maurovia radili na určitú priečku v spoločnosti, ktorá im právom
patrila. Podľa informácií
sa do kovových a kostených paličiek klepalo ďal- • Foto: archív -dd-
prirodzene, a tak dochádzalo k častým zápalom či infekciám, ktoré neskôr spôsobovali dokonca až smrť.
Prejdime však na africký
kontinent. Kvôli tmavej pleti Afričania obyčajné tetovania nemali v obľube.
Svoju kožu si dekorovali
ryhami, ktoré tvorili nožmi
a ostrými predmetmi.
Horinomo. Takto nazývali tetovania Japonci.
Tieto okrasy ľudskej kože boli pre nich umeleckým dielom. Nechávali
si na telo tetovať obrazce predstavujúce dôležité
udalosti z japonských dejín. Obľúbené boli aj mýty, dejiny zeme, či dokonca tetovania s náboženskou tematikou. Dodnes
sa používa ručná technika a tatér je v japonskej spoločnosti váženou
osobnosťou.
-rrk-
* Anketa *Anketa * Anketa * Anketa *
Aký máte názor
na tetovania a piercingy?
Ján, 23 rokov
Tetovania a piercingy
sa mi páčia, sám však nemám jedno ani druhé. Uvidím, či si to časom rozmyslím, no minimálne tetovaním si musím byt istý
na sto percent.
Anna, 18 rokov
Vždy sa mi páčili tetovania, no rodičia by s tým
nesúhlasili. Piercing mám
v uchu v podobe ďalšej
náušničky a som spokojná.
Adriana, 44 rokov
Tetovania aj piercingy sa mi vždy veľmi páčili
na mladých ľuďoch. Keby
som mala dvadsať rokov,
určite by som niečo z toho
vyskúšala.
Juraj, 15 rokov
Nikdy som nad tým nerozmýšľal, ale niektoré tetovania sú určite pekné.
Len čo s tým, keď sa ľudom prestanú ich vlastné
páčiť?
Viera, 45 rokov
Nepáči sa mi to. Podľa
mňa si mladí ľudia neuvedomujú, že keď zostarnú
a pribudnú im vrásky, teto-
vanie sa zdeformuje. Piercing považujem za doplnok, ktorý sa dá kedykoľvek odstrániť. Nevadí mi,
pokiaľ nie je okázalý.
Dávid, 26 rokov
Mám potetovanú celú ruku. Znamená to pre
mňa veľa, a som spokojný s prácou tatéra. Piercingom sa však zatiaľ vyhýbam, no neodsudzujem
ich.
Patrik, 23 rokov
Myslím, že tetovanie je
už prirodzenou súčasťou
porevolučnej
generácie
mladých, no napriek tomu
je jeho tolerovanie spoločnosťou stále príliš ťažkopádne.
Najproblematickejšou oblasťou v tejto
veci, je zamestnanie, a to
je aj dôvod prečo to svoje
stále nemám.
Jozef, 45 rokov
Ak má niekto pekné,
decentné tetovanie, tak sa
mi to páči. Nesúhlasím ale
s potetovaním veľkej časti tela. Myslím si, že je to
nevkusné. Ja osobne tetovanie nemám, ani som ho
nikdy nechcel mať.
Na tetovanie
Filmový príbeh plný emócií:
nikdy nie je neskoro Diana
Profesionálny tatér z Bulharska sa v Leviciach tetovaním živý. Deyan Dyankov,
alebo Dido ako ho prezývajú, vo svojom tetovacom
štúdiu Tattoo Art víta rôzne
vekové skupiny.
Jeho práca, je pre neho
každodenná výzva. Predsa
len, tvorí niečo, čo budú ľudia nosiť celý život. Profesionálnym tatérom je už dvadsať rokov. Predtým sa tomuto umeniu amatérsky venoval päť rokov. „O tetovanie
majú záujem všetky typy ľudí, aj rôzne národnosti,“ vysvetľuje. Sám Dido má potetované obe lýtka a tiež ruky, na ktorých ešte nie sú
všetky tetovania dokončené. Samozrejme, s negatívnymi reakciami sa stretol.
„Nie každému sa to páči.“
Jeho štúdio už navštívili rôzne vekové skupiny ľudí, od
osemnásť až do osemdesiat
rokov. „Na tetovanie nikdy
nie je neskoro,“ dopĺňa. Aj
k ostatným druhom skrášľovania ako sú piercingy či
skarifikace (jazvenie) má
pozitívny vzťah. Tvrdí, že je
to najlepší spôsob, ako byť
originálny. „Umožňuje to ľuďom odlíšiť sa od davu,“ pripomína tatér Dido.
Má však aj niekoľko zásad, ktorými sa pri svojej
prácu riadi. Nikdy nerobí
kópie tetovaní, pretože tým
stráca tetovanie význam.
Ľudí, ktorí nevedia čo chcú
posiela preč. „Najprv sa musia rozhodnúť a až potom
môžu navštíviť tetovacie
štúdio,“ upozorňuje tatér.
Romana Gogová
• Foto: archív -dd-
Názov
napovie
sám. Diana je film
o jednej z najznámejších a možno
tvrdiť aj najvplyvnejších žien súčasnej histórie. Snímka, ktorá prednedávnom dorazila aj
do slovenských kín
je pekná, milá, ale
aj krutá a silná. No
nevedno či pravdivá. Keď však pozeráte akýkoľvek film a jeho dej si na seba „oblečiete“, jednoducho sa
vám páči.
Princezná Diana bola
osobnosť, ktorá bola neprehliadnuteľná. A to všade. U nás, u susedov na
východe či západe, v celej Európe a taktiež za
morom. Jasne a stručne,
po celom svete. V značnej miere sa o Dianinu popularitu postarali aj paparazzovia.
Aj v tomto filme ju naháňali takmer na každom
kroku a ona im nedala
šancu a snažila sa chrániť svoj priestor. Prioritou
však v tejto britskej snímke nie sú.
Mnohým sa princezná
Diana spájala so slovom „láska“. A práve o ňu
v tomto filmovom deji ide.
Diana, kráľovná sŕdc,
matka kráľovských detí sa zamiluje. Normálne,
do doktora, ktorý na rozdiel od jej bývalého manžela a následníka britského trónu, modrú krv nemá. No človek jednoducho nemôže svoju osobnosť ukrývať, a tak aj ľud-
ská, úprimná a obrovská
láska Diany a pakistanského kardiochirurga nezostane bez povšimnutia či už spomínaných nekompromisných fotografov alebo samotných milencov.
Príbeh je silný a plný
emócií. Myslím, že britská herečka Naomi Watts
stvárnila princeznú uveriteľne. Je už len na vás
koľko bodov dáte pravdivosti príbehu. Keď sa
však do deja „oblečiete“,
bude sa vám páčiť.
Rebeka Révészová
10
Na aktuálnu tému:
s Oľgou Szalmovou, riaditeľkou územného spolku SČK Levice
V poslednom čase sa v rôznych kruhoch veľa hovorí o deinštitucionalizácii sociálnych zariadení. Čo to vlastne v praxi znamená? O rozhovor
na túto tému som požiadala Oľgu Szalmovú, riaditeľku územného spolku Slovenského Červeného kríža v Leviciach., ktorá sa v týchto dňoch
zúčastnila V. fóra poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Hlavným usporiadateľom konferencie bolo SocioForum (www.socioforum.sk), nezávislá platforma sociálnych mimovládnych organizácii v spolupráci s Európskou asociáciou služieb pre osoby
so zdravotným postihnutím (www.easpd.sk) a ďalšími partnermi. Práve V.
fórum poukázalo na slabiny inštucionalizovanej starostlivosti a na príkladoch dobrej praxe zhmotnilo proces návratu zdravotne znevýhodnených
do komunity, ktorú si sami vyberú.
• Môžeš nám priblížiť, čo to vlastne deinštitucionalizácia je, ako ju
má chápať bežný občan?
Predovšetkým ide o proces veľmi zložitej transformácie v sociálnych
službách pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorých sme si akosi zvykli izolovať a odkladať do veľkokapacitných zariadení. V tom najjednoduchšom kontexte, deinštitucionalizácia (DI) je prechodový proces - vrátenie ľudí zdravotne znevýhodnených
do ich rodín, resp. do komunity, ktorú si sami vyberú, ktorá bude zodpovedať ich potrebám a túžbam. Cieľ je
jasný, ide o obhajobu jednotlivca a jeho ľudských práv. Segregácia zdravotne znevýhodnených ľudí v inštitúciách a zbavenie ich svojprávnosti je
samo o sebe porušovanie ľudských
práv. Na V. fóre odznelo, že pre Slovensko, rovnako ako aj pre celú Európu sa prioritou stáva napĺňanie Dohovoru o právach osôb zo zdravotným postihnutím.
Aj v zhrnutí EU štúdie, ktoré vydala
práve SOCIA sa uvádza, že je potrebné, a to na všetkých úrovniach, vyvíjať snahu dosiahnuť rovnováhu medzi slobodnou vôľou zdravotne znevýhodnených ľudí a zodpovednosťou
spoločnosti za ich starostlivosť. Tento
prístup sa označuje ako podporované
alebo nezávislé bývanie. Mne je táto
výzva veľmi blízka, hoc zatvoriť naše
veľkokapacitné sociálne zariadenia je
pre Slovensko v tejto chvíli nepredstaviteľné a na nový spôsob komunitnej starostlivosti nie je Slovensko ešte dostatočne pripravené. Vláda SR
a hlavne MPSVaR už prijali niektoré opatrenia k DI a na schválenie je
pripravený Národný program pre osoby zdravotne znevýhodnené, pri tvorbe ktorého som bola ako členka pracovného tímu za Slovenský Červený
kríža.
DI zaberá priestor aj pre zosúladenie medicínsko-sociálneho posúdenia a tu treba vyvážiť stratégiu terénnych sociálnych služieb, ich dostupnosť, založenú na kvalite a dostatočnej kontrole. Je tu priestor pre nové
služby, ambulantné služby, asistencia a sprievodcovské služby, dohľad
a robenie spoločnosti, sprostredkovanie záujmovej činnosti, vzdelávania,
právne záležitosti a pod... Naša legislatíva v tomto smere sa najviac opiera
o opatrovateľské služby, ktoré sú zo
zákona financované obcou a tak sú
závislé na rozpočtoch obcí. Nie som
celkom odborníčka, ale môžem tieto
vyjadrenia smelo konštatovať aj na
základe skúsenosti ako členka sociálnych platforiem, zaoberajúcich sa tou-
to témou, predovšetkým sa vyjadrujem na základe 20 ročných skúsenosti v zdravotno-sociálnych službách,
ktoré som nadobudla vďaka mojej
profesijnej orientácii.
• Môžeš čitateľom povedať, ako
ste sa do DI zapojili vy ako Územný spolok SČK, pretože mnohí ťa
poznajú ako autorku asistenčnej
služby, ktorú vykonávate na levickej poliklinike už od marca 2002
a ktorá sa neskôr osvedčila aj v teréne.
Asi tak pre 15 rokmi som sedela
nad zákonom SČK a nad strategickými dokumentmi našej celosvetovej organizácie ČK/ČP. Vtedy ma niečo osvietilo! Pochopila som základný princíp našej práce. Robiť obhajobu ľudskosti, byť človeku nablízku
v ťažkej chvíli, aby sa nevzdal nádeje. Uvediem jednoduchý príklad.
Predstav si, že „nevládzeš chodiť“ lebo máš problém a tu zrazu, príde k tebe človek, ktorý ti v akútnej fáze bolesti pomôže. Čo urobíš? Odovzdáš
sa mu, uveríš, že ťa oslobodí, aspoň
na potrebný čas, že zariadi potrebné
veci... a pod. Práca červenokrížskych
asistentov je práve o tomto. Je však
potrebné urobiť viac, pretože toto je
iba podanie ruky, aby človek „nepadol
hlbšie“ a o to sa snažíme, tvoriť systém a spolupracovať.
• Akú spoluprácu máš konkrétne
na mysli?
Opäť zacitujem odkaz V. fóra: Musíme prekonať vonkajší pohľad na
zdravotne znevýhodnených jedincov, zbaviť sa predsudkov, my musíme zmeniť myslenie! Sieťovanie je indikátor kvality života, zdravotne znevýhodnených jednotlivcov, čo v praxi znamená debarierizovať. Na zdravotne znevýhodnených sa môžeme
pozerať ako na ľudí, ktorí boli zbavení svojprávnosti, pretože sú na nižšej
mentálnej úrovni, prípadne majú iný,
telesný hendikep, alebo aj ako na ľudí
starnúcich a chorých. Už tri roky prevádzkujeme núdzovú linku, call centrum sociálnej pomoci (www.callcentrumsocialnejpomoci.sk), ktorá zachytáva volanie o pomoc a nastavuje „liečbu - sociálnu starostlivosť“ pre
volajúceho. Aby bola pomoc účinná,
potrebujeme spolupracovať, s rodinou, s lekármi, s inštitúciami pomoci,
ale aj s miestnou samosprávou a našimi miestnymi spolkami SČK. Práve
sieťovanie a spolupráca je indikátor
úspechu a aj malé kroky sú odrazom
kvality života zdravotne znevýhodneného človeka.
• Sieťovanie zaistí nový druh terénnej sociálnej starostlivosti?
• Oľga Szalmová (sprava) so svojím tímom na 11. výstave pre zdravotne
postihnutých NON-HANDICAP, InchebaExpo Bratislava 26. - 28. septembra 2013.
Áno a nič iné nám neostáva. Myslím, že keď ľudí vrátime do komunít,
aj oni sami sa môžu pričiniť o to, aby
vznikali nové terénne služby, aby sa
reformovala samotná opatrovateľská
služba. Tu je skutočne pole nezorané, pretože ľudia s rovnakou diagnózou majú odlišné potreby. Komunitná
spolupráca môže odstrániť prekážky
a bariéry, nastaviť nové služby, vytvoriť nové možnosti spolufinancovania
a zaistiť pre terén nové pracovné príležitosti. Treba viac komunikovať, verejne diskutovať a viac publikovať príklady dobrej praxe (www.zdomovadomov.sk). Kus práce pre terén robia
práve neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré sú finančne poddimenzované, alebo pomáhajú na báze akejsi klubovej činnosti.
Ich práce je veľmi záslužná, ale akosi
sme sa ešte nezobudili v tom, že oni
sú tiež pilierom k DI a zaslúžia si našu pozornosť.
• Aká je úloha terénnych sociálnych pracovníkov?
Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je zabezpečiť sociálnu službu
v komunite a v prirodzenom prostredí
jednotlivca, ktorý je odkázaný na istý
druh pomoci. Ak by som mala zodpovedne odpovedať na túto otázku, natíska sa mi skôr vysvetlenie, čo vlastne je terénny sociálny pracovník. Či
ide o pracovníka, ktorý zabezpečuje
istý druh sociálnej služby na odbornej
úrovni, ako napr. šetrenie v rodine, čo
je jeho predmetom profesijnej činnosti, alebo ide o človeka, ktorý je na takej intelektuálnej úrovni, že vie rozpoznať individuálne potreby postihnutého jednotlivca a vie mu zabezpečiť
službu pomoci, hoc aj na báze dobrovoľnosti, tak ako to funguje aj v našej
organizácii. V podstate, obe pravdy
majú svoj význam. V jednoduchom
kontexte je to svojím spôsobom odborník, ktorý sa zaoberá službou pomoci. Aj podľa dostupných odborných
a vedeckých materiálov ide o komplex
vlastností, ktoré mu vo všeobecnosti pripisujeme, ale pre mňa je to téma
na zamyslenie! V našom červenokrížskom ponímaní nezáleží až tak na od-
bornosti, ako na osobných predpokladoch. Je absolútne v poriadku, že obce a rôzne inštitúcie si pod touto profesiou predstavujú morálne a odborne vyspelého pracovníka, ale v našej
praxi SČK ide predovšetkým o človeka altruistu, bezúhonného a bez predsudkov, ktorého si zaškolíme pre istý a menej náročný druh práce. Preto naši pracovníci zabezpečujú také
služby pomoci, ktoré si vyžadujú rešpekt a úctu. ČK pracovníci sú väčšinou z radov nezamestnaných a istým
spôsobom ide o proces začleňovania
aj ich do komunitnej spolupráce. Pomáhajú ľuďom s vyššou mierou odkázanosti, hlavne nevládnym starším občanom. V našich podmienkach
poskytujú asistencie, robia donášku
stravy, prípadne zabezpečujú pomoc
osobe nevládnej počas prepravy do
zdravotníckeho zariadenia.
Náš územný spolok SČK zamestnáva troch sociálnych ŤZP pracovníkov. Moja skúsenosť ukázala, že na
začiatku ani oni sami neboli dostatočne stotožnení s tým, že či všetky na
nich kladené požiadavky zvládnu. Ja
tvrdím, že ak im dáte priestor na samostatné rozhodovanie, ak ich zaškolíte v tom, v čom sa oni dobre cítia a čo je primerane k ich obmedzenému zdravotnému stavu, či telesnému hendikepu, tak potom je radosť
s nimi pracovať. Absolútne sa zaradili
do kolektívu, znášajú s nami úspechy,
ale aj neúspechy a popri tom všetkom
som práve pri nich pocítila, že v našej
spoločnosti je ešte veľa predsudkov.
• Ako sa s vami môžu klienti
skontaktovať, ak potrebujú vašu
pomoc?
Zatiaľ fungujeme na jednej zmene
a čiastočne v pohotovostnom režime,
ale stále posilňujeme víziu vytvoriť lepšie finančné a legislatívne zázemie pre
sociálnu núdzovú linku. Kontakt: POPIA prostredníctvom pevnej linky na
č. t. 036/6312957 od 7.00 h do 15.30
h. Po 15.30 do 20.00 h pohotovostná
linka 0903558911, alebo osobne POPIA na adrese: Poľná č. 6 v Leviciach
počas pracovných.
-vap-
11
Spoločenská rubrika
Poďakovanie
Narodili sa
Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí dňa 5.10.2013 odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca a starého otca
Matúš Frtús, syn Aleny a
Miroslava (Podlužany)
Tomáš Frtús, syn Eriky a
Jaroslava (Podlužany)
Šimon Stroška, syna Jany
a Jána (Nová Dedina)
Bianka Gurská, dcéra
Slavomíry a Ladislava
(Nová Dedina)
Miroslava Šebová, dcéra
Viery a Miroslava (Podlužany)
Lilien Svetláková, dcéra
Michaely a Denisa (Tlmače)
zverejňuje zámer prenajať časť spoločných priestorov
SOŠt na prízemí s výmerou 73 m2, súpisné číslo 164, parc.
5939/2, KÚ Tlmače, Kozmálovská cesta 9, vhodné na kancelárske účely, na prevádzkovanie veterinárnej služby alebo na služby obchodného charakteru. Doba nájmu na
1 rok, ktorá sa predlžuje každý rok. Cena nájmu minimálne 520 eur na rok.
na cintoríne v Rybníku.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Výmena preukazov ŤZP
Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a
preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydané do 31. decembra 2008 platia len do
31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na
oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/
S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3x4 cm. V roku 2014 sa preukazy v zmysle zákona vymieňať nebudú
môcť, v takom prípade občan musí podávať novú žiadosť,
doloženú lekárskymi nálezmi a do nového posúdenia bude
bez uvedených preukazov. Upozorňujem a zároveň prosím
občanov, našich klientov aby si výmenu preukazu nenechávali na posledné dni.
Alexander Bačík,
riaditeľ UPSVaR Levice
Opustili nás
Jozef Svetlanský, vo
veku 54 rokov (Čajkov)
Viliam Kasan, vo veku 62
rokov (Nová Dedina)
Margita Ďurovská, vo
veku 83 rokov (Starý Tekov)
Helena Titurusová, vo
veku 67 rokov (Podlužany)
Jozef Števko, vo veku 75
rokov (Podlužany)
Stanislav Havran, vo
veku 65 rokov (Rybník)
Michal Sebechlebský, vo
veku 75 rokov (Rybník)
INZERCIA
Túžite v dnešnej uponáhľanej dobe po oddychu a
pokoji v prekrásnej prírode vidieckeho prostredia?
Vymeňte bývanie v ruchu mesta za bývanie v obci
Baďan. Ak máte záujem o bývanie v nájomnom byte v obci Baďan, kontaktujte nás:
Chcete inzerovať?
Chcete blahoželať?
Chcete uverejniť
spomienku alebo
poďakovanie?
Obec Baďan, 969 01 Baďan; tel./fax: 045/6726624;
[email protected]; www.badan.ctr.sk
KONTAKTUJTE
REDAKCIU!
• Prenajmem garáž na Lipníku. Tel: 0918 975 744. (159)
• Vymením 1-izbový byt na Lipníku za 1-izbový byt v Leviciach (ul. Okružná, Štefánikova, Jilemnického). Tel: 0904
680 257. (162)
• Predám starožitnú sedačku – staroružovú: dvojkreslo +
2 ks kresiel. 0911 890 570, LV. (165)
Tel. č.: 036/638 2086
0905 630 029
e-mail: slovenskabrana
@sbpress.sk
(160/2013)
(161/2013)
STANISLAVA HAVRANA
V prípade záujmu bližšie informácie
na tel. čísle: 036/6342051 – p. Pazderková
Ing. Jana Mrázová
riaditeľka SOŠt
Stretnutia bývalých
zamestnancov
Vedenie spoločnosti SES a.s. Tlmače a Základná organizácia OZ KOVO pripravujú stretnutie bývalých zamestnancov SES, ktoré sa uskutoční
v dňoch 15. - 16. októbra 2013 v Kultúrnom dome
v Tlmačoch, na Lipníku.
--------------------Základná organizácia ECHOZ pripravuje stretnutie bývalých zamestnancov dňa 15. októbra 2013
v jedálni VVZ o 13. hodine.
Svetový deň cestovného ruchu
Študentky odboru pracovníčka marketingu Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch sa v rámci odborného výcviku 25.
septembra zúčastnili exkurzie na Mestskom úrade a na
Kalvárii v Leviciach. Mali sme možnosť prezrieť si
priestory MsÚ, kde sa konajú zasadnutia mestského
zastupiteľstva a rôzne významné rokovania. Nezabudnuteľným zážitkom bolo
stretnutie s Mgr. Miroslavou
Život píše príbehy
Kráčať v tvojich šľapajách...
Sedeli sme v hlúčiku našich žiakov. Štebotali, prekárali sa navzájom, viedli rozhovory o svojich starostiach. Usmiali sme sa
jeden na druhého. Bolo im
s nami dobre, vedeli sme to
obaja a príjemne bolo i nám
dvom. Začínala som pri tebe
pomaly veriť na možné nefalšované priateľstvo medzi
mužom a ženou. Ono možno naozaj existuje, no iba
vtedy, ak ľudí delí 40 rokov.
,,Čo máš zajtra na pláne?
Chystám prekvapenie! Pôjdeme kúsok od teba a kúsok odo mňa.“
,,Tie tvoje večné hádanky!“ vedeli ma však navnadiť
a rozprúdiť moju fantáziu.
Všetci sme boli veľmi
zvedaví, čo si si pre nás
tentokrát prichystal. Netuši-
la som, kam nás zavedieš.
Cesta ubehla rýchlo a všetko bolo tak, ako si povedal. Boli sme kúsok od teba
a zároveň kúsok odo mňa.
,,A ktože tu býva?“
,,Milé deti, drahá zvedavá
pani učiteľka, v dome pred
vami býva moja rodina. No
nejdeme k nim. Ideme navštíviť bernardína, ktorý stráži ich dom. Volá sa Fík. Či
veríte alebo nie, letel už aj
na helikoptére. Je vycvičený
na vyťahovanie topiacich sa
ľudí z vody.“
Majitelia priviedli obrovského psa. Na prvý pohľad
vzbudzoval rešpekt, no bol
milý a prítulný. I ja som zatúžila zaboriť dlane do jeho
hustého kožucha, tak ako
všetky deťúrence. Príbeh,
ako sa stal z maxipsa Fíka
záchranár bol natoľko pútavý a jedinečný, že spustil lavínu zvedavých otázok.
Návšteva nemala konca
kraja. To, že vyvrcholením
dňa nie je kávička a chutné
koláčiky panej domu, som si
však nemyslela.
,,Dajte ho zo mňa dolu!
Robte niečo! Deti! Nenechajte ma zožrať! Hej, on mi
ukradol baretku!“
Takmer nás ranila mŕtvica. Veľmi sme sa preľakli.
,,Chyťte ho! Zlodeja chlpatého!“
Fík utekal ako len vedel.
Rajčula okolo stromu, dolu
brehom, za dom, okolo búdy, priamo cez kvetinový záhon, opäť okolo domu, cez
dozrievajúce rajčiny...
,,Ja mu dám! Moja baretka! Chcem mi zožrať ba-
retku, môj narodeninový
darček!“
Žiaci sa šli popukať od
smiechu. A ja tiež. Fík zastal. Začul hvizd. Sadol
k nohám majiteľa a podával
mu uslintanú baretku. Smiali
sme sa, aký si spotený a pritom stačilo tak málo – zapískať a dať povel ,,sadni!“
I tento deň bol pre nás výnimočný a zapísal sa nám
do spomienok. Bolo nám
s tebou dobre. Vedel si, čo
na nás platí – úsmev. Nezabudnem ani na tvoje slová: ,,Len utekaj, veď doženieme zajtra, čo nestihli sme
dnes!“
Nestihli sme...odišiel si
skoro a nečakane. Kráčať
však chcem v tvojich šľapajach, tvojou cestou.
Láskoška
Bakulovou, ktorá nás oboznámila s činnosťou a prácou mesta, ako i so stratégiou rozvoja cestovného ruchu v našom regióne.
Ďalej sme pokračovali
návštevou Kalvárie s PhDr.
Katarínou Holbovou, pričom
sme si vychutnávali krásu,
ktorú nám ponúka náučný
chodník - nádherný výhľad
na mesto a okolie, ale hlavne sme sa dozvedeli drahocenné informácie o histórii
a vzniku Kalvárie. Exkurzia
bola veľmi poučná a zaujímavá a verím, že v každej
z nás zanechala hlboký zážitok.
Katarína Hlaváčová, I. E
Vyhrali ste?
V Leviciach sa 18. októbra uskutoční koncert skupiny HORKÝŽE SLÍŽE. Traja z vás mohli vyhrať vstupenky, ktoré do súťaže venoval organizátor koncertu.
Šťastie sa usmialo na Evu
Horsinkovú z Levíc, Darinu Kondrátovú z Rybníka,
Lenku Majerovú z Tlmáč.
Blahoželáme! Vstupenky si
môžu vyzdvihnúť v redakcii.
-------Včelárske produkty od rodinného včelárstve Včela
B&M z Prílep vyhral Marek
Béreš zo Starého Tekova.
Výhra ho čaká v redakcii.
12
Aktuálne
z Tekovskej Breznice
Obec Tekovská Breznica má v
súčasnosti 1203 obyvateľov. Od roku 2007 funkciu starostu zastáva
Ing. Jozef Dolinaj, ktorý pokračuje v skvalitňovaní života v obci a jej
modernizácii naštartovanej už jeho
predchodcom Viliamom Vendíkom.
„S podporou Štátneho fondu rozvoja bývania sme vybudovali bytovku, dokončená bola v auguste 2011.
V súčasnosti je plne obsadená, je
tu osem trojizbových a tri dvojizbové byty. Vlani v novembri sme skolaudovali zateplenú budovu ZŠ s
MŠ. Základná škola má v súčasnosti 95 žiakov, MŠ navštevuje 41 detí. Zateplenie prinieslo prvé finančné úspory, už počas vlaňajšej zimy
sa podarilo ušetriť 7 000 eur, takže naša škola je sebestačná. Obec
je kvalitne vybavená po športovej
stránke. Multifunkčné ihrisko v areáli školy sa nám podarilo otvoriť v ok-
tóbri 2010, detské ihrisko vedľa školy pre škôlkarov zveľaďujeme postupne. Kovové preliezačky nahrádzame moderným vybavením podľa toho, ako sa nám darí získať finančné prostriedky. Vďaka dotácii
od firmy KnaufInsulation sa podarilo
zakúpiť strunové hojdačky a preklápačky“ - hovorí starosta obce.
Najväčšou investičnou akciou
v tomto roku (cca 52 tisíc eur) je budovanie oplotenia cintorína a odstavnej plochy pri cintoríne. Ohrada
v dĺžke 480 metrov je už kompletne
urobená, v cintoríne budujú aj urnovú stenu v dĺžke 25 m. Pokiaľ ide o
ďalšie plány do budúcna, starosta je
presvedčený, že obec by potrebovala multifunkčnú budovu na väčšie
obecné spoločenské akcie, ktoré sa
väčšinou konajú vonku, v centre obce. V pláne je aj vybudovanie skanzenu – dedinského múzea.
Obec sa prvýkrát spomína v roku 1276, kedy mala názov Berzenche,
ktorý bol odvodený od množstva briez, ktoré sa tu nachádzali. Názvy obce sa postupne menili: z roku 1277 je písomne doložený názov Berzencze,
z roku 1773 Breznitz, z roku 1808 Březnice, z roku 1863 Berzence, v roku
1907 sa premenovala na Barsberzence a až v roku 1920 dostala obec súčasný názov Tekovská Breznica. V roku 1276 patrila obec opátstvu v Hronskom Beňadiku, od 16. storočia Ostrihomskému arcibiskupstvu, od roku
1776 banskobystrickému biskupstvu. Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 obec patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí
pod okres Žarnovica, kraj Banskobystrický.
Foto: archív OcU
Najmladšia sopka v strednej Európe
Prírodná pamiatka Pútikov vŕšok (432
m) bola vyhlásená v
roku 1996 na výmere 21,06 ha. Účelom
vyhlásenia je zabezpečenie ochrany najmladšej lokality vulkanickej činnosti na
Slovensku s malou
deštrukciou sopečnej
štruktúry. Vek sopky
sa odhaduje na 130
až 140 tisíc rokov, čo
(163/2013)
Vladimír Maňka navštívil DSS a DD Oáza
V Tekovskej Breznici bol v roku
2008 otvorený Domov sociálnych
služieb a Domov dôchodcov Oáza
pre klientov odkázaných na sociálnu starostlivosť náhradou za prirodzené prostredie v rodine, preto je
zabezpečovanie sociálnych služieb
nasmerované na individuálne potreby, požiadavky a zdravotné možnosti jednotlivých klientov. Súčasťou
sociálnej starostlivosti je aj kultúrnozáujmová činnosť.
V piatok, 4. októbra zavítal na návštevu DSS a DD Oáza predseda
Banskobystrického samosprávneho
kraj Ing. Vladimír Maňka, poslanec
Európskeho parlamentu. Stretol sa s
klientmi a odovzdal im vecný dar.
„Rozhodol som sa, že v rámci volebnej kampane nebudem robiť bilbordy, ale namiesto nich investujem
peniaze tam, kde to skutočne potrebujú. Svoje financie venujem ľuďom
v 75 zariadeniach sociálnych služieb v celom našom kraji. Každé zariadenie osobne navštívim a potrebné veci im odovzdám. V týchto zariadeniach žijú deti, mládež, aj seniori s rôznym zdravotným postihnutím a tiež ľudia v krízovej životnej
situácii. O tom, čo za tieto peniaze
kúpim rozhodujú požiadavky riaditeľov v jednotlivých zariadeniach“ vysvetlil V. Maňka.
V Oáze využili dar na kúpu vecí nevyhnutných pre seniorov a pre
chod zariadenia. Kúpili rýchlovarné
kanvice, mikrovlnnú rúru a dataprojektor na spestrenie života klientov.
V neformálnych rozhovoroch so
seniormi sa V. Maňka zaujímal o ich
život v zariadení a odpovedal aj na
ich otázky. Hovorilo sa o aktuálnych témach ako výška dôchodkov, starostlivosť o seniorov, zvyšovanie životnej úrovne, nezamestnanosť, šetrenie financií a pod. Na
záver stretnutia seniorom zaželal spokojnú jeseň života naplnenú
zdravím a pohodou.
-vap-
je približne koniec glaciálu Riss až
začiatok interglaciálu Riss – Würm.
Ide o plochý kužeľ so zarovnaným
vrcholom, zloženým s trosiek tzv. kapilov, ktoré sú sfarbené do červena.
V strede sa nachádza jaskyňa, ktorú domáci volajú Sézam. Ide o prieduch sopky, ktorým pri výbuchu unikali plyny. Sopka sa vyliala pravdepodobne dva razy. O tejto turistickej
a geologickej zaujímavosti nájdete
zmienku v geologickej časti turistického sprievodcu Tribeč, Pohronský
Inovec a iných odborných publikáciách. Štiavnické pohorie prešlo zložitým geologickým vývojom a formovaním v suchozemskom a podvodnom prostredí.
Jedinečná prírodná pamiatka je
aj v súčasnosti vyhľadávaným miestom turistov zo Slovenska i zo zahraničia.
Obecné zastupiteľstvo
• S predsedom BBSK Ing. Vladimírom Maňkom navštívil DSS a DD Oáza aj vedúci odboru sociálnych politík PhDr. Pavel Červienka a JUDr. Soňa Šáliová, vedúca kancelárie predsedu BBSK. Stretnutia sa zúčastnil aj
starosta obce Ing. Jozef Dolinaj.
Ing. Anna Krištofová, Mgr. Eva
Sučanová, Mgr. Juraj Majzler, Ján
Šály, Milena Švecová, Ing. Andrea
Krištofová, Ján Ruman, Vladimír
Zaťko, Juraj Durček.
Hlavná kontrolórka: Bc. Júlia
Danková
13
Zdravo a chutne
KOZMETIKA PRE VÁS!
Kozmetický salón na Lipníku
na 1. poschodí zdravotného strediska ponúka
kompletné ošetrenie pre všetky typy pleti, nielen
pre ženy, ale i pre pánov. Hĺbkové čistenie pleti,
masáž tváre, krku a dekoltu, mikromasáž očného okolia, depilácia, úprava obočia, ošetrenie
ozonizérom sú vybrané úkony z bohatej ponuky
služieb. Prístupné ceny a príjemná atmosféra
na uvoľnenie sú samozrejmosťou.
Objednávky na tel. č.: 0908 167 668.
Rada vás u seba privíta
a o vaše pohodlie sa postará Michaela Mišková.
Vyhrajte čistenie pleti!
Ak chcete získať cenu - hĺbkové čistenie pleti, zapojte sa do súťaže. Stačí, ak vystrihnete kupón a pošlete ho na adresu redakcie do 21. októbra.
M. Mišková výhercovi súťaže poKupón Kozmetika skytne zdarma hĺbč. 19 na Lipníku kové čistenie pleti.
Kto pôjde do Salónu Evelyn?
Výherkyňou súťaže je Tatiana Čambálová z Banskej Bystrice. Blahoželáme! Cenu si môže prevziať
v redakcii.
POZOR na termín! Výhru je potrebnú si uplatniť do
dvoch týždňov od vydania novín, inak výhra prepadá.
Horoskop
od 9. 10. do 22.10.
Šalát s hruškami a nivou
Potrebujeme: 2 väčšie hrušky, 300 g ľadového šalátu, 2
hrste vlašských orechov, 200 g nivy, dresing – 4 polievkové
lyžice olivového oleja, 1 lyžicu medu, 1 lyžicu citrónovej šťavy, balzamikový ocot, soľ.
Postup: Z oleja, medu, citrónovej šťavy, octu a soli vymiešame dresing. Umyté hrušky rozštvrtíme a odstránime z
nich jadrá, nakrájame na hrubšie plátky a vložíme do misy.
Pridáme umyté a odkvapkané šalátové listy, ktoré natrháme
na menšie kúsky a posekané orechy. Pokvapkáme dresingom a zľahka premiešame. Rozdelíme na taniere a na šalát
navŕšime syr polámaný na kúsky.
Jesenný šalát
Potrebujeme: 1 malý karfiol, 100 g mrkvy, 50 g cibule,
100 g šalátovej uhorky, 50 g zelenej papriky, 150 g paradajok, 2 vajcia, soľ, mleté čierne korenie, 150 g majonézy, citrónovú šťavu, cukor.
Postup: Karfiol uvaríme v osolenej vode, vychladnutý rozoberieme na ružičky a pridáme nahrubo postrúhanú mrkvu, cibuľu a uhorku. Primiešame na pásiky pokrájanú papriky a mesiačiky paradajok. K zelenine pridáme natvrdo uvarené a pokrájané vajcia, majonézu, ochutíme soľou, korením, citrónovou šťavou a cukrom. Dôkladne premiešame,
podávame vychladený.
Šalát z kyslej kapusty s mrkvou
Potrebujeme: 150 g kyslej smotany, 15 g cibule, 50 g
mrkvy, sacharín, 5 g oleja.
Postup: Kapustu vytlačíme, viackrát prekrojíme, pridáme
umytú, očistenú, postrúhanú mrkvu, pokrájanú cibuľu a premiešame s nálevom z vody, octu, soli a sacharínu alebo môžeme použiť vodu z kapusty. Pokvapkáme olejom a necháme postáť.
Lech Przeczek: Čas sú síce peniaze, ale nemožno ho uložiť do banky, aby nám... (tajnička).
pomôcky:
loin ihr
prijal do
žalúdka
(liek)
pevne, tvrdo
SB
tu máš
španielska
mne patriaci
exkráľovná
ovejú
Verneov
kapitán
Začiatok
tajničky
skr. pre
utorok
Východočeské
divadlo
ľahké
športové
plavidlo
pocity,
zmyslové
odrazy
odporovacia
spojka
mongolský
vládca
veľmi
krátke vlny
stupeň
vyspelosti v
džude
dom. meno
Jaroslava
patriaci
županovi
existuje
prístroj na
určenie
svet. strán
citoslovce
radosti
batohy
vy, po
nemecky
inam
bedrá, po
anglicky
SB
SB
muž. meno
4.11
daj
vystreté
ruky do
vodorovnej polohy
bokom
Koniec
tajničky
haluška, po
česky
sopečná
vyvrelina
Zolov román
rieka pri
Omsku
násilím
odvádzal
kriak
zápach
pracuj s
ihlou
kto pašuje
staročeské
zámeno
obvešaná
kosil
patriaci
Larise
19
Vylúštenie krížovky s nalepeným kupónom čakáme do 21. októbra 2013. Tajnička z č. 19 ...krásu svojho srdca. Darček získava Eva Potocká z Rybníka. Autorka: Elena Škulová, Krížovkársky krúžok Zelenáči, Zl.
Moravce.
Baran 21.3.-20.4.
Nečakajte, či sa váš citový život posunie k lepšiemu. Zbavte sa predsudkov a
stane sa to. Keď komunikácia viazne, častejšie vás bolí hrdlo.
Býk 21.4.-20.5.
Hádkam sa vyhnete ak
budete viac trpezliví. Do čaju pridávajte med - upokojuje. Doprajte si pekný víkend
s priateľmi v prírode.
Blíženci 21.5.-21.6.
V zložitej situácii vám podajú pomocnú ruku vaši najbližší. Dôverujte im a dokážete sa vyhrabať z problémov. Nezabúdajte na relax,
stres vás valcuje.
Rak 22.6.-22.7.
Dávajte pozor na svojho partnera, zaujímajte sa,
s kým sa stretáva. Obozretnosť je na mieste. Vyčerpanie vás zloží cez víkend do
postele, doprajte si oddych.
Lev 23.7.-23.8.
Žiadnymi záväzkami a
sľubmi, ktoré neviete splniť,
si nekomplikujte život. Držte si odstup od vecí, ktoré
neviete ovplyvniť. Pomôže
vám bylinkový kúpeľ.
Panna 24.8.-23.9.
Cítite, že sa blíži konflikt
na pracovisku a napriek tomu ste ďalej tvrdohlaví. Nielenže narazíte do múra,
stratíte dôveru blízkej osoby.
Zvážte všetky možnosti.
Váhy 24.9.-23.10.
Je čas sa zamerať na lásku a citový život, práca vás
vyčerpáva a nenapĺňa. Hľadajte nové impulzy. Pozor
na priberanie, jedzte zdravo
a s mierou!
Škorpión 24.10.-22.11.
Tešte sa na udobrenie,
bude to krásne a povzbudzujúce. Po zamračených
dňoch vyjde slnko a vy si
opäť začnete užívať život
naplno.
Strelec 23.11.-21.12.
Dávajte si pozor na úrazy, máte veľký elán a do
všetkého sa púšťate nepremyslene. Ak cítite faloš a
pretvárku, rýchle zo vzťahu
cúvnite.
Kozorožec 22.12.-20.1.
Ak sa rozhýbete k väčšej
aktivite, podporia vás aj kolegovia. Už dlhšie totiž stagnujete a prešľapujete na jednom mieste. V športovaní si
dajte poradiť odborníkovi.
Vodnár 21.1.-19.2.
Prečo stále chcete počuť, že ste úžasní? Vždy to
tak nie je, takže prijmite realitu. Ružové okuliare dole a
začnite na sebe znova pracovať.
Ryby 20.2.-20.3.
Hľadáte spriaznenú dušu
alebo lásku? V tom si musíte urobiť jasno. Možno si
nevšímate niekoho, kto je
vám stále nablízku. Otvorte srdce!
14
Pohotovosť lekární Verní svojmu priezvisku
Levice: 9.-10.10. Apis (Nábrežná) od 8. do 22. h, 11.10.
Regia (Poľná) od 8. do 22. h, 12.-13.10. Dr. Max (OC Tesco) a Ekolekáreň (OD Kaufland) od 8. do 20. h, 14. - 15.10.
Bellis (Nám. Hrdinov) od 8. do 22. h, 16.10. Primula (Ul. 29.
augusta) od 8. do 22. h, 17. - 18.10. Salvator (Štúrova) od
8. do 22. h, 19.-20.10. Dr. Max (OC Tesco) a Ekolekáreň
(OD Kaufland) od 8. do 20. h, 21.-22.10. Arnica (SNP 17/
A), 23.-25.10 Salix (SNP 19)
Zlaté Moravce: 9.-11.10.U škorpióna (Bernolákova) od
7. do 21. h, 12.-13.10. U škorpióna od 8. do 20. h, 14.18.10. U škorpióna od 7. do 21. h, 19.-20.10. U škorpióna
od 8. do 20. h, 21.-25.10. U Zlatého hada od 18. do 21. h
Nová Baňa: Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané striedavo v týždenných intervaloch v lekárňach v
Žarnovici a v Novej Bani podľa rozpisu nasledovne: 41.
týždeň Lekáreň Horná, Nová Baňa V, 42. týždeň Lekáreň
Althea, Žarnovica, 43. týždeň Lekáreň Aqua, Žarnovica
Kam za kultúrou
LEVICE
Tekovské múzeum: stále expozície: Ladislav Bielik – August 1968, Archeológia – História hradu, História
lekárnictva, Spoločenský život – Cechy, Ľudový odev (po-pi od 9. do 16.h, so-ne od 10.
do 16.h), vysunuté expozície:
Skalné obydlia Brhlovce, Vodný mlyn Bohunice.
Galéria Jozefa Nécseyho:
Remember Alena Cibulková
Kapitánska budova: Príbeh fajky, do 1. decembra
Dobóobský kaštieľ: Budovanie krajších zajtrajškov, do
31. decembra
Synagóga: SPOLU – výstava výtvarných prác PaedDr. Jána Husára, Phd. a Doc.
PaedDr. Jaroslava Uhela ArtD.,
do 31. októbra
CK JUNIOR: 11.10. Kto zhasol svetlo – komédia o 19. h
Estrádna sála: 13.10. Burza filatelistov od 8. h
Výstavná sieň CK JUNIOR: 20 rokov slovenskej
známkovej tvorby – výstava,
do 13. októbra
Tekovská
hvezdáreň:
17.10. Slnečná sústava – prednáška o 20. h, 18.10. Krátery na
Mesiaci a Jupiter – pozorovanie
o 20. h, 24.10. Galaxia – Mliečna cesta – prednáška o 20. h
TLMAČE
Spoločenský dom Tlmače – Lipník: 13.10. Kde radosť
pramení – slávnostný program
pri príležitosti 10. výročia vzniku speváckej skupiny o 15. h
ZLATÉ MORAVCE
Múzeum Zlaté Moravce:
História športovcov a úspechy
športovcov Zlatých Moraviec,
do 31.10.
NOVÁ BAŇA
Pohronské múzeum: Kresťanské tradície – výstava predmetov s cirkevnou tematikou
(po–pi 8.-16.h, ne 13.-17.h), do
októbra
Kino Vatra: 14.10. Ryba v
trojke – divadelné predstavenie o 19. h
KOZÁROVCE
Dom kultúry: 25.10. Srdce, duša, radosť – sprievodné podujatie prehliadky toho
najlepšieho z neprofesionálnej
kultúry NSK (Ľudová hudba
Gereben zo Želiezoviec a sólisti tanečníci Šaffova ostroha
2013) o 16.15 h.
ŽELIEZOVCE
Mestská knižnica: Projekty
pre prírodu – výstava prác žiakov, do 30. 11., 16.10. 83. Literárna kaviareň v Kaviarni Miracle o 16.30 h, 22.10. Sacherova torta – prezentácia o 14.
h v Klube dôchodcov, 23.10.
Vstupovanie do času – prezentácia knihy o 14. h v Gymnáziu
na Štúrovej ulici, 84. Literárna
kaviareň s hosťom M. Piusom
v Kaviarni Miracle o 16.30 h
Kino
Levice: 9.10. Lore o 19. h,
10.10. Lásky Don Jona o 17. h,
10.10. Únos o 19.30 h, 12.10.
Lietadlá o 15. h, 12.10. Lásky
Don Jona o 17.30 h, 12.10.
Zmiznutie o 20. h, 13.10. Lietadlá o 15. h, 13.10. Zmiznutie
o 18. h, 16.10. Vtedy na Západe, 17.10. Turbo o 17. h, 17.10.
Plán úniku o 19.30 h, 18.10.
Turbo o 17. h, 18.10. Carrie o
19.30 h, 19.10. Turbo o 15. h,
19.10. Turbo o 15. h, 19.10.
Plán úniku o 17.30 h, 19.10.
2Guns o 20. h, 20.10. Turbo
o 15. h, 20.10. 2Guns o 18. h,
23.10. Snehulienka: iný príbeh
o 19. h
Zlaté Moravce: 9.10. Hry
o život o 18. h, 11.10. Revival o 17. h, 12.10. Revival o
18. h, 13.10. Revival o 18. h,
15.10. Superclásico o 17. h,
16.10. Superclásico o 18. h,
18.-20.10. Kráľovstvo lesných
strážcov o 17. h, 22.10. Martin
a Venuša o 17. h, 23.10. Martin
a Venuša o 18. h (viac na kinotekov.webs.com)
DIVADLO
DAB NITRA: 9.10. Kto je tu
riaditeľ? O 18.30 h, 10.10. Lavv
o 10. h, 11.10. Prefíkaná vdova o 18.30 h, 14.10. Lavv o 10.
h, 15.10. Siroty o 10. h, 15.10.
Dievča bez vena o 18.30 h,
16.10. Dievča bez vena o 10.
h, 17.10. Pýcha a predsudok o
18.30 h, 18.10. Pýcha a predsudok o 10. h, 19.10. Testosterón o 18.30 h, 21.10. Rok
v Kocúrkove o 11. h, 21.10.
Rok v Kocúrkove – derniéra o
18.30 h, 23.10. Skok z výšky o
19. h, 24.10. Mátohy o 10. h,
24.10. Vianočná spomienka o
18.30 h, 25.10. Mátohy o 10.
h, 25.10. Vianočná spomienka
o 18.30 h, 26.10. Aj muži majú
svoje dni o 17. h
V Kľačanoch vyrástlo veľa dobrých a slušných futbalistov. Do tejto kategórie patria aj bratia Stanislav Slušný
a Emil Slušný. Verní svojmu
priezvisku boli naozaj slušní hráči na ihrisku a ľudia v
živote. Aj po skončení aktívnej činnosti hrávali dlhé roky
v mužstve veteránov Hronských Kľačian. Treba dodať,
že Emilko ešte aj dnes, a keby to zdravie Stankovi dovolilo, tak by oveľa mladší protihráči iba ťažko zdolávali ich
defenzívne činnosti a skúsenosti. Stanko a Emilko, ako
ich všetci familiárne volajú,
sú príkladom futbalovej dlhovekosti. Okrem toho, že
dlhé roky obliekali kľačiansky dres ako hráči, pomáhali kľačianskemu futbalu vždy
a všade tam, kde to bolo potrebné. Budem trochu osobný: je veľké šťastie prejsť
veľký kus životnej cesty s takými skromnými a obetavými
ľuďmi ako sú Stanko a Emilko. Stanko pomáhal dlhé roky ako tréner žiakov a dorastencov. Emilko istý čas vykonával aj funkciu predsedu
TJ Hronské Kľačany. Tí, ktorí pracujú v dedinskom futbale, vedia, koľko starostí tieto
funkcie obnášajú. Aj v súčasnosti, keď je potrebné na ihrisku pomôcť pri najrôznejších prácach (napríklad pri
budovaní nového chodníka,
pri rekonštrukcii tribúny, pri
• Na fotografii Emilko vľavo, Stanko vpravo a uprostred autor článku Milan Bridiš.
prestavbe šatní...) a chýbajú pomocné ruky, stačí im zatelefonovať a oni vždy povedia: "Áno, prídeme pomôcť".
Sú to priatelia a ľudia, ktorí
vždy vedia, kedy ich tí druhí
potrebujú. Obidvaja vyštudovaní inžinieri zasvätili svoj
produktívny život SES Tlmače. Takže čitateľom Slovenskej brány by mali byť povedomí.
-mb-
KOLKY - zápasy II. ligy Západ
5. kolo 27. september
ŠKK TLMAČE : KK
HUSTRA UHROVEC
Zajko F. 533/1 : 0/432 Okša
M.
Fábik Š. 516/1 : 0/451 Orságh I.
Zajko J.ml 529/1 : 0/478
Škultéty P.
Šumeraj J. 492/0 : 1/494
Petreje P.
Gálet J. 511/1 : 0/510 Sitár
P.
Zajko J.st 553/0 : 1/555 Sirotný P.
3134 / 6 : 2 /
2920
Druhý domáci zápas,
druhé víťazstvo, dokonca
opätovne s pekným výsledkom nad 3100 kolov. Nováčik súťaže nezopakoval
v Galante dobrú hru zo zápasu, v ktorom porazil domácu rezervu, čo bola predovšetkým zásluha výbornej kolektívnej hry hráčov
ŠKK. V útočnej dvojici bodovali obaja hráči a trápiacim
sa súperom nadelili aj peknú kopu kolov. Veľmi dôležitý bod získal a dobrú hru v
druhej dvojici predviedol Juraj Z. ml., čím odrazil sna-
hu súpera o obrat v zápase.
Šumerajovi na víťazstvo nestačila jedna bravúrne odohraná dráha, kde už nedobehol stratu kolov. V poslednej dvojici súper nasadil najlepších, no herná pohoda Tlmačanov sa prejavila vo výbornom výkone Jura Z.st. a
aj keď nezískal bod, odohral
pekný duel. Prekvapil Gálet
bodom a konečne hodenou
päťstovkou v majstráku proti
kvalitnému protihráčovi. Ak
zopakujú hráči Tlmáč tento
výkon aj v nasledovných domácich zápasoch, bude to
dobrá motivácia na postup v
tabuľke II. ligy Západ.
6. kolo 4. október
ŠKK TLMAČE : ZKK
N.MESTO
Zajko F. 500/0 : 1/537 Uhlík M.
Fábik Š.542/1 : 0/527 Smatana M.
Zajko J.ml 524/1 : 0/471
Sahaj M.
Šumeraj J. 471/0 : 1/531
Kebísek J.
Gálet J. 490/0 : 1/516 Nedbal J.
Zajko J.st 536/1 : 0/528
Vojtek P.
3063 / 3 : 5 / 3110
Trochu nešťastný zápas
s lídrom súťaže, keď v prvej
dvojici sa nedarilo F. Zajkovi
a v druhej dvojici si nezahral
svoj priemer Šumeraj. Fábik s J. Zajkom ml. potvrdili dobrú formu, porazili svojich súperov a získali po bode. Takto bolo pred poslednou dvojicou 2:2 a -29 kolov.
Dvojica domácich hráčov,
najmä sústredenou hrou J.
Zajka st., po troch dráhach
otočila zápas v prospech
Tlmáč na +6 kolov a jeden
bod, čo stačilo na záverečnej dráhe len udržať. Súper
sa tu však rozstrieľal, keď
jednotlivo hodil 124 a 161
kolov, čím vyhral prakticky
celý duel o 47 kolov. Škoda
prvej dráhy Gáleta, keď exi-záhodom sa pripravil o pomocný bod a v záverečnej
dráhe nevyužil súperove zaváhanie. Súper bol poraziteľný, no hrou prekvapil nestarnúci Kebísek a vstanie z
popola Vojteka na poslednej
dráhe. ŠKK hrajú ďalšie dva
zápasy na „domácej“ dráhe
v Galante.
-jg-
15
Momentky S. Hajdučíka z košického maratónu Kam za futbalom
• Slavomír Hajdučík ml. • Na nákupoch s bežcami z Kene a víťazkou kategórie žien
dobehol do cieľa s časom Etiópčankou Ashere Bekere Dido (vpravo), ktorá dorazila do
cieľa v ženskom traťovom rekorde 2:27:47.
3:44:18.
• Slávko s podpísanou teniskou od aktuálneho svetového
rekordéra v maratóne - Patrick
Makau z Kene bol čestným
hosťom jubilejného ročníka v
Košiciach. Foto: archív S.H.
Na MMM v Košiciach aj 11 bežci z Tlmáč
V Košiciach sa v nedeľu
6. októbra uskutočnil jubilejný 90. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Zúčastnilo sa ho takmer 9 500
bežcov v rôznych kategóriách – nehovoriac o tom, že
mesiac pred samotným konaním boli štartové listiny
uzatvorené a ďalších záujemcov už organizátori museli odmietnuť. Maratóncov
bolo 1600, polmaratóncov
2200.
Dosiahnutými výsledkami
sa nedali zahanbiť ani bežci
z Atletického klubu Tlmače,
z ktorých si takmer všetci
urobili osobné rekordy. Na
maratónskej trati si najlepšie počínal Peter Salaj, čas
3:26:34, Zsolt Straňovský
3:32:57, Slavomír Hajdučík
ml. 3:44:18, Andrej Salaj vo
svojom vôbec prvom maratóne dosiahol vynikajúci čas
3:52:27, Sylvia Havranová
v osobnom rekorde 3:56:32
a Eva Seidlová, týždeň po
maratóne v Berlíne zabehla
čas 3:58:14.
Trať polmaratónu úspešne zvládol Miroslav Straňovský, dosiahol čas 1:29:18
a Tibor Seidl, osobný rekord
1:50:20.
Všetci účastníci budú dlho
spomínať na toto vrcholné
bežecké podujatie na Slovensku, na prekrásne počasie, obetavých organizátorov a hlavne na prajné obe-
censtvo, ktoré lemovalo celú bežeckú trasu. 90. ročník
Medzinárodného maratónu
mieru v Košiciach dostal vysoké hodnotenie od odborníkov v súvislosti s kvalitou
športových výsledkov. Špecializovaný portál All Athletics pridelil košickému maratónu 9224 bodov, čo znamená 9. priečku v Európe a
17. miesto v celosvetovom
poradí.
-is-
Strojári z Tlmáč obdivovali na Autosalóne rýchle „mašiny“
Po ročnej prestávke sme
sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť Nitriansky autosalón 2013. Netrpezlivo
sme čakali, kedy naše autobusy, plné študentov, vyrazia na výstavu. Väčšina
študentov, Strednej odbor-
nej školy technickej v Tlmačoch, sme sa zúčastnili v sprievode pedagógov
na 20. ročníku medzinárodného Autosalónu v Nitre,
ktorý sa konal v areáli výstaviska Agrokomplex
Nitra, kde sme obdivovali
Matúš Verbovský - majster SR
v behu na 1500 m žiakov
Na majstrovstvách Slovenska žiactva v atletike v Košiciach
uskutočnených 21. a 22. septembra získal Levičan Matúš
Verbovský titul majstra SR v behu na 1500 metrov časom
4:22,48. Týmto výkonom ho Slovenský atletický zväz zaradil
medzi žiakov nominovaných na medzištátne stretnutie žiactva v atletike. Preteky sa uskutočnili 28. septembra v Budapešti, kde sa stretli reprezentanti krajín HUN, CRO, SLO,
CZE a SVK v kategórii U16. Zverenec trénerky Mariky Kuriačkovej milo prekvapil, keď v ťažkej konkurencii na dráhe v
behu na 3000 metrov zvíťazil a organizátori ho ocenili pohárom najlepšieho chlapca za výpravu Slovenska.
-rv-
okrem automobilových noviniek, rýchlych „mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.
Veruže bolo čo obdivovať
a pokochať sa na nádherných automobiloch. Zastúpenie tu mala väčšina automobiliek pôsobiacich na trhu, či už Mercedes, Jaguar,
Range Rover, Volvo, Honda a ďalšie nemenej kvalitné automobilové značky. Istotne nikomu z nás neunikli ani predstavené premiéry
na slovenskom automobilovom trhu. To teda sme boli
prekvapení, ale ešte väčšie
napätie nás čakalo v pavilóne, kde sme dlhý čas strávili obdivovaním špeciálnych
tuningových kúskov.
Na svoje si prišli aj milovníci automobilových veteránov. Viacerí z nás sme si vyskúšali aspoň na chvíľu sadnúť do historických vozov,
ktoré mali neraz dvakrát
viac rokov ako my. Svoje
expozície ukázali viaceré
známe autokluby. Adrenalín
stúpal a krv v žilách prúdila
naďalej. Súčasťou bohatého sprievodného programu
okrem iného bola príležitosť
zajazdiť si na vozidlách v teréne na testovacích okruhoch a polygónoch. Kto našiel v sebe odvahu, odniesol
si zážitok, na ktorý bude dl-
ho spomínať.
Vychutnali sme si výbornú atmosféru, odfotografovali mnohé automobilové
tátoše a v neposlednom rade sme si odniesli nádherné zážitky.
Mgr. Marián Sabala
Oblastné majstrovstvá
XI. kolo 13.10. o 14.30
h: Veľký Ďur – Žemberovce, Plášťovce – Pohronský
Ruskov, Jur nad Hronom –
Plavé Vozokany, Horné Turovce – Čajkov, Nová Dedina – Kalinčiakovo, Nový Tekov – Starý Tekov, Tlmače –
Podlužany, Čata – Hronské
Kľačany
XII. kolo 20.10. o 14. h:
Čata – Tlmače, Podlužany
– Nový Tekov, Starý Tekov
– Nová Dedina, Kalinčiakovo – Horné Turovce, Čajkov – Jur nad Hronom, Plavé Vozokany – Plášťovce,
Pohronský Ruskov – Veľký Ďur, Hronské Kľačany –
Žemberovce
II. trieda
XI. kolo 13.10. o 14.30 h:
Malé Kozmálovce – Pukanec, Demandice – Bory, Keť
– Veľké Turovce, Vyškovce
nad Ipľom – Rybník, Hronovce – Hronské Kosihy,
Šahy – Šarovce, Horné Semerovce – Mýtne Ludany,
Lok – Dolný Pial
XII. Kolo 20.10. o 14. h:
Lok – Horné Semerovce,
Mýtne Ludany – Šahy, Šarovce – Hronovce, Hronské
Kosihy – Vyškovce nad Ipľom, Rybník – Keť, Veľké
Turovce – Demandice, Bory – Malé Kozmálovce, Dolný Pial – Pukanec
III. Trieda
XI. kolo 13.10. o 11.30 h:
Tupá – Malé Ludince, Ipeľské Úľany – Hokovce, Farná – Beša, Pastovce – Ipeľský Sokolec, Bátovce – Lontov, Málaš – Veľké Kozmálovce
V Oblastnom majstrovstve Tlmače privítali 29. septembra na "svojom" ihrisku Kalinčiakovo a zvíťazili 2:1. Na momentke trojica tlmačských furbalistov Šebo, Török a Uhnák prechádzajú obranou hostí, ale gól z tohto nebol.
Text a foto: Laco Mereš
Stolný tenis v obci Iňa
V kultúrnom dome 11. októbra 2013 o 18. h odohrá naše stolnotenisové družstvo prvé majstrovské stretnutie v 2.
triede okresnej súťaže. Naším prvým súperom bude družstvo z Hontianskych Trstian. Príďte povzbudiť našich chlapcov!
Chcete inzerovať?
Volajte 0905 630 029
16
Kníhkupectvo KRUH
(92/2013)
sa teší na vašu návštevu aj prostredníctvom
www.knihkupectvokruh.sk
Nájdete nás Po - Pi od 9.00 do 17.00 h v So od 9.00 - do 12.00 h
na Ul. Čsl. armády 18 v Leviciach.
KDE KÚPITE SLOVENSKÚ BRÁNU?
Noviny vydáva, tlačí a distribuuje Vydavateľstvo SB PRESS Tlmače. Každé dva týždne
nájdete v Slovenskej bráne široké spektrum informácií o živote v okrese Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica. Súčasťou novín je pravidelná príloha zameraná na aktivity spoločnosti
SES Tlmače. Spestrením novín sú zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. Vychádzajú na 16
stranách, z toho štyri sú plnofarebné.
LEVICE: Nov. stánky: žel. stanica *
R&MIX – pod Holland Pub * Priemstav
* Nám. Šoltésovej * Mlyn * TABAK pri
VÚB * Poliklinika * pri LIDL * Kníhkupectvo KRUH - Čsl. armády * FUJIFILM
- Kalvínske nám. * COOP Jednota: ul.
Zd. Nejedlého * ul. Pri Podlužianke *
ul. Textilná
TLMAČE: Čerpacia stanica * Potraviny
GLÓBUS – Lipník * Nov. stánok - Lipník
NOVÁ DEDINA: Potraviny Šebo * COOP Jednota
RYBNÍK: Potraviny Kinči * COOP Jednota
ČAJKOV: Potraviny Tuhá * COOP Jednota
KOZÁROVCE: Zelenina – ovocie * Po-
traviny DUO PODSENÍK * Anna shop *
COOP Jednota
ST. TEKOV: Potraviny DELTA
HR. KĽAČANY: Potraviny DUO PODSENÍK
V. KOZMÁLOVCE: Mäso – potraviny –
Fiala * COOP Jednota
ŽEMBEROVCE: Potraviny DUO PODSENÍK
HR. KOSIHY, PUKANEC, DEVIČANY,
PODLUŽANY, BAĎAN: COOP Jednota
NOVÁ BAŇA: Bistro – žel. stanica * Supermarket – COOP Jednota
ZL. MORAVCE: Potraviny – AD SPEKTRUM * Elektro U VALENTA
Miesta predaja novín sa priebežne dopĺňajú.
(93/2013)
Adresa: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače
(areál SES), Tel.: 036/638 2086, 0905 630 029
[email protected] www.slovenskabrana.sk
Regionálny dvojtýždenník pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť • Vydáva SB PRESS, s.r.o. Tlmače, člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET • Riaditeľka vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková Tel. č.: 036/638 2087 • Šéfredaktorka: Mgr. Vanda Prandorfyová • Redaktorka: Mgr. Žofia Kyseľová • Grafika: Zuzana Mihálková • Vychádza každý nepárny týždeň v stredu. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. • Redakcia a príjem inzercie: Tel./Fax: 036/638 2086, 0905 630 029
www.slovenskabrana.sk
• Sídlo vydavateľa, adresa redakcie: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače • IČO: 36526924 • E-mail:
[email protected], [email protected] • Internet: www.slovenskabrana.sk • Tlač: SB PRESS, s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia • Evidenčné číslo: EV 1450/08 • ISSN 1338-9440 • Poštovné novinových zásielok povolené SP, š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59-RP/2003.
regionálny dvojtýždenník
SLOVENSKÁ BRÁNA
Download

2013-19 - Slovenská brána