REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V ČADCI
Výročná
správa
oddelenia hygieny výživy a predmetov bežného používania
za rok 2012 za okres Č A D C A
Spracovali :
Predkladá :
MVDr. Oľga Matláková
vedúca oddelenia hygieny výživy a PBP
RNDr. Xénia Lukáčová
regionálny hygienik – zast.
Mgr. Jarmila Klieštiková
Dipl. ahe Eva Špiláková
Ing. Daša Čečotková
Mgr. Martina Pokorná
V Čadci, dňa 30. 01. 2013
OBSAH
I.
Hygiena výživy
1.
Personálne obsadenie oddelenia hygieny výživy
2.
Odborná činnosť a vzdelávanie zamestnancov
3.
Rozbor činnosti
3.1
3.1.1
3.1.2
Štátny zdravotný dozor
Posudková činnosť
Kontrolná činnosť
3.2
Úradná kontrola
3.3
3.3.1
3.3.2
Zdravotná neškodnosť potravín
Mikrobiologické hodnotenie potravín
Chemické hodnotenie potravín
3.4
3.4.1
3.4.2
Turistická sezóna
Letná turistická sezóna
Zimná turistická sezóna
3.5
Hromadné akcie
4.
Sankčné opatrenia
5.
Epidemický výskyt alimentárnych ochorení
6.
Poradne správnej výživy
7.
Projekty, mimoriadne úlohy
1.
Personálne obsadenie oddelenia hygieny výživy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci má sídlo v okresnom meste Čadca a
pracovníci oddelenia hygieny výživy a predmetov bežného používania vykonávajú štátny
zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v regióne, do ktorého spadá i územie bývalého
okresu Kysucké Nové Mesto.
Situácia v personálnom obsadení oddelenia hygieny výživy odbornými pracovníkmi bola
v r. 2012 z dôvodu čerpania materskej dovolenky oslabená o jedného odborného pracovníka.
Na oddelení pracuje 5 pracovníkov – 1 VŠ MVDr. – vedúci oddelenia, 1 Ing., 2 Mgr.
Verejného zdravotníctva, a 1 Dipl. ahe.
Meno,
priezvisko, titl.
Rok
nástupu
na RÚVZ
VŠ II.
stupňa
VŠ I. stupňa
Úplné
stredné
vzdelanie
Vyššie
odborné
vzdelanie
Oľga
Matláková,
MVDr.
Daša
Čečotková,
Ing.
Jarmila
Klieštiková,
Mgr.
1985
áno
-
-
-
2008
áno
-
-
-
1994
áno
-
-
-
Eva
Špiláková,
Dipl.ahe
2006
-
-
-
áno
2011
áno
-
-
-
Martina
Pokorná, Mgr.
Mgr. Martina Pokorná pracuje na oddelení HV od 01.07.2012.
2.
Odborná činnosť a vzdelávanie zamestnancov
Pracovníci oddelenia sa zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií:
Názov vzdelávacej
akcie
Informačný systém
v hygiene výživy
Pracovné stretnutie
k zberu dát pre potreby
EFSA
Pracovné stretnutie –
zadávanie údajov pre
potreby EFSA
Školenie v oblasti
vybavovanie sťažností,
podnetov a vykonávania
kontrolných činností
Celoslovenská porada
pracovníkov
vykonávajúcich ŠZD
nad kozmetikou
Celoslovenská pracovná
porada vedúcich
oddelení hygieny výživy
SR
Celoslovenská pracovná
porada vedúcich
oddelení hygieny výživy
SR
Krajská pracovná porada
vedúcich oddelení HV
Seminár RÚVZ na
tému Sledovanie
výživového stavu u
vybraných skupín
dospelej populácie
(aktívna účasť)
Seminár RÚVZ na tému
Kontrola bezpečnosti
kozmetických výrobkov
(aktívna účasť)
Druh
vzdelávacej
akcie
Dátum
konania
Miesto
konania
Organizátor
Počet
zúč.
zam.
Odborný
seminár
21.02.
2012
Žilina
ÚVZ SR
2
Pracovné
stretnutie
27.03.
2012
Bratislava
2
Pracovné
stretnutie
04.07.
2012
Žilina
VÚP,
ÚVZ SR
RÚVZ
Liptovský
Mikuláš, KO
HV
Odborný
seminár
26.09.
2012
Bratislava
ÚVZ SR
1
21.-22.03.
2012
Oščadnica
ÚVZ SR a
RÚVZ Čadca
4
Pracovná
porada
Pracovná
porada
07.-08.02.
2012
Vyhne
ÚVZ SR
1
Pracovná
porada
12.-13.12.
2012
Štrbské
Pleso
ÚVZ SR
1
15.02.
2012,
12.03.
2012,
27.06.
2012
LM
KO HV
1
Odborný
seminár
24.01.
2012
Čadca
RÚVZ Čadca
5
Odborný
seminár
18.09.
2012
Čadca
RÚVZ Čadca
5
Pracovná
porada
3krát
1
ZA
ZA
Seminár RÚVZ na
tému Odber vzoriek na
laboratórne vyšetrenie
(aktívna účasť)
Pracovné semináre
RÚVZ v Čadci
Kurz pracovníkov
RÚVZ v oblasti
informatiky
Právny výklad zákona o
správnom konaní
Systém prezenčného
vzdelávania – 7 Modulov
Pracovné porady
oddelenia
5
Odborný
seminár
04.12.
2012
Čadca
RÚVZ Čadca
Odborný
seminár
8krát
Odborný
kurz
3krát
Odborný
seminár
2krát
Podľa
harmonog.
Čadca
RÚVZ Čadca
5
Podľa
harmonog.
Čadca
RÚVZ Čadca
5
10.10.
2012,
16.10.
2012
Čadca
RÚVZ Čadca
Podľa
harmonog.
operatívne
1krát
týždenne
Čadca,
Žilina
ÚVZ SR
5
Čadca
RÚVZ Čadca
5
Odborný
seminár
7krát
Pracovná
porada
5
Prednášková činnosť
Odborní zamestnanci oddelenia pripravili a odprezentovali prostredníctvom školiacich
súkromných agentúr, akadémie vzdelávania v roku 2012 celkom 12 prednášok. Prednášková
činnosť bola vykonávaná v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a
ostatnými dozornými zložkami. Na tomto type prednášok sa zúčastnili hlavne súkromní
podnikatelia výrobných, obchodných potravinárskych jednotiek a sektoru služieb. Prednášky
boli zamerané na oboznámenie súkromných podnikateľov s platnou legislatívou a prijatými
novelami, hlavný dôraz bol kladený na ustanovenia novely zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov. Úlohou školení bolo oboznámiť účastníkov so
smernicami prevzatými ES a s legislatívou. Na školení odzneli témy týkajúce sa predaja
potravín z vlastnej produkcie, vysvetlenie pojmov z legislatívy a podmienok označovania
potravín.
V roku 2012 boli školenia o podmienkach zavedenia správnej výrobnej praxe odprednášané
najmä pracovníkom na úseku výroby a predaja zmrzlín, ktorí sa zúčastňujú tejto činnosti
v novootvorených
prevádzkových
jednotkách,
pracovníkom
spoločného
stravovania
otvoreného i uzavretého typu a výrobcom poskytujúcim služby rýchleho občerstvenia.
V rámci prednáškovej činnosti v spolupráci so Slovenskou akadémiou vzdelávania v Čadci
boli pre verejnosť odprednášané prednášky na tému Zdravá výživa s distribúciou
propagačných materiálov, ktoré sa venujú tejto problematike. Táto tematika bola
odprednášaná i zamestnancom väčších obchodných reťazcov (Billa a COOP Jednota).
Pri plnení projektu Sledovanie výživového stavu obyvateľov bola uskutočnená prednáška
pre pedagogických pracovníkov SOU v Kysuckom Novom Meste zameraná na zdravé
stravovacie návyky, pestrosť stravy a pracovníci boli oboznámení o bezplatnom vyšetrení
základných biochemických ukazovateľov prístrojom reflotron v poradni zdravia.
Samostatné bloky prednášok tvorili témy odprednášané za účasti súkromných firiem. Témy
boli zamerané na nové právne predpisy v rezorte výroby potravín, objasnenia kompetencií
v zmysle dohôd spísaných na úrovni orgánov na ochranu zdravia a objasnenia podmienok
na vypracovanie systému SVP hlavne v rizikových komoditách a v zariadeniach spoločného
stravovania, ale i podanie informácií o odborných usmerneniach vydaných ÚVZ SR.
Podľa finančných možností RÚVZ je umožnená pracovníkom účasť na odborných výstavách
a odborných prednáškach. Snahou vedenia RÚVZ je umožniť účasť pracovníkom oddelenia
hygieny výživy na odborných a pracovných akciách, v dôsledku čoho na osvojenie odbornej
problematiky je širší a ucelený názor priamo pri jej uplatnení v praxi. Vzhľadom na znížené
množstvo finančných prostriedkov ku koncu kalendárneho roka nebolo možné umožniť účasť
viacerým pracovníkom na jednej školiacej akcii. Školiace akcie mali veľmi dobrú odbornú
úroveň.
Odborní pracovníci aktívne odprednášali 3 prednášky zaradené v rámci vnútroústavného
vzdelávania pracovníkov, ktoré boli zamerané na tému Sledovanie výživového stavu u
vybraných skupín dospelej populácie, Kontrola bezpečnosti kozmetických výrobkov a
na tému Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie
Aktivity v médiách – publikačná činnosť
V rámci publikačnej činnosti boli v r. 2012 uverejnené v regionálnom týždenníku MY Kysuce
celkom 4 články. Dva články s odbornou problematikou boli zamerané na zjednotenie postupu
a zverejnenie výsledkov v súvislosti s opatreniami a výsledkami kontrol zameraných
na predaj a dodržiavanie podmienok označenia liehovín vyrobených v Českej republike
po 27.09.2012. Zároveň
pre prevádzkovateľov bola podaná informácia vo veci plnenia
opatrenia vydaného hlavným hygienikom SR
na zabezpečenie postupu pri umiestnení
liehovín na trh vyrobených v Českej republike po 27.09.2012.
Jeden
odborný
článok
bol
spracovaný
k problematike
hygienických
požiadaviek
v zariadeniach spoločného stravovania, jeho obsahom bolo i stručné vyhodnotenie
mimoriadnych kontrol zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach
typu „ázijské bistrá“.
Pre uvedený týždenník bol spracovaný samostatný článok zo získaných údajov pri plnení
projektu Sledovania výživového stavu u vybraných skupín obyvateľstva, ktorý zahŕňal i časť
odporúčaní v oblasti zdravého stravovania.
Každoročne sú uverejňované oznamy v tlači o možnosti, spôsobe a podmienkach za účelom
získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre pracovníkov zúčastňujúcich sa výroby
a predaja epidemiologicky rizikových činností.
Iné odborné činnosti
Na RÚVZ so sídlom v Čadci je zriadená skúšobná komisia pre vydávanie osvedčení odbornej
spôsobilosti pre výkon práce v potravinárstve, predsedom komisie je vedúca oddelenia
hygieny výživy a PBP a členmi komisie sú 4 pracovníčky oddelenia HV. V prípade potreby sa
na skúškach odbornej spôsobilosti podieľal i regionálny hygienik.
V roku 2012 bolo podaných celkom 1621 odborných konzultácií a poradenskej činnosti.
Najväčší počet konzultácií sme zaznamenali práve na získanie informácií v súvislosti
s podmienkami označovania českého alkoholu, o možnosti laboratórneho vyšetrenia vzoriek
alkoholu, taktiež o možnosti a správnosti označovania, ako i o možnosti vrátenia alkoholu
dodávateľom a pod. Konzultačná a odborná činnosť bola vyvíjaná hlavne na základe
požiadaviek obecných a mestských úradov v okrese a na základe požiadania väčších
firemných, súkromných spoločností a súkromných podnikateľov zo susedných členských
štátov, ktorí požadovali vykonávať predaj na území nášho okresu, a to hlavne z pohraničných
členských štátov –
z Poľskej a Českej republiky. Jednalo sa hlavne o podanie usmernení
vo veci platnosti nových právnych predpisov a uplatnenie požiadaviek EÚ, hlavne v rezorte
ZSS a hygienických podmienok pre poskytovanie služieb stánkového predaja počas konania
hromadných akcií prostredníctvom fyzických a právnických osôb z iných štátov EÚ, ako
i ďalších nových predpisov a národnej legislatívy. Viaceré konzultácie sa týkali hlavne
nahlasovania stánkového predaja obecnými a mestskými úradmi v súvislosti s požiadavkou
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v prípade ponúkania predaja na tržných a trhových miestach
pod správou obecných a mestských úradov. Opakovane boli poskytnuté konzultácie práve
týmto inštitúciám, ktoré sa týkali rozsahu dokladov, ktoré je povinný prevádzkovateľ
predložiť pred predajom.
V spolupráci so živnostenským oddelením boli prejednané podmienky k vydávaniu
rozhodnutí pre podnikateľov z členských krajín EÚ, ktorí požadujú vykonávať činnosť
na území SR v trvalých objektoch, ale i formou stánkového predaja.
V roku 2012 sme opakovane zo strany súkromných podnikateľov boli dožadovaní o podanie
stanoviska vo veci získania odbornej spôsobilosti pre pracovníkov v potravinárstve a
podmienok stanovených k vydávaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností podľa Nariadenia vlády SR č.337/2006 Z. z. o prevencii
a kontrole prenosných ochorení. Nakoľko činnosť vydávania osvedčení na prácu s veľmi
jedovatými látkami je vykonávaná RÚVZ so sídlom v Žiline, boli záujemcovia , ktorí sa
zaoberajú nákupom, predajom a spracovaním húb, oboznámení s podmienkami, ktoré je
potrebné splniť k vydaniu osvedčenia na danú činnosť.
V roku 2012 boli zvolané viaceré pracovné stretnutia s pracovníkmi Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy so sídlom v Čadci. V súlade s novelou zákona NR SR č. 152/2007 Z. z.
boli jasne stanovené podmienky na preregistrovanie prevádzkových jednotiek, v ktorých sa
vykonáva
epidemiologicky
riziková
činnosť.
Jednalo
sa
o výrobu
lahôdkárskych
a cukrárenských výrobkov. RVPS boli po prejednaní poskytnuté zoznamy týchto výrobcov
so spracovaním identifikačných údajov podľa usmernení ÚVZ SR. Následne bola spísaná
dohoda o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi úradnej kontroly potravín. Dohoda zahŕňa
postup na výkon spoločných kontrol nielen počas stánkového predaja, ale i pri kontrolách
obchodných centier, ktoré poskytujú a vykonávajú epidemiologicky rizikové činnosti. Taktiež
boli v dohode jasne stanovené pravidlá na vykonávanie kontrol počas hromadných akcií
stánkového predaja a bola dohodnutá spolupráca pri vydávaní povolení počas konania
tradičných zabíjačiek príp. ponúkania iných špecialít. Dohoda taktiež zahŕňa spoločný výkon
kontrol vo výrobnom sektore, ktorých predmetom sú okrem epidemiologicky rizikových
činností i výkon kontrol nad materiálmi a predmetmi prichádzahúcimi do styku s potravinami.
Veľmi dobrá spolupráca bola i pri riešení mimoriadnych situácií v súvislosti s dovozom
a predajom alkoholu distribuovaného z ČR. Kontroly sa týkali hlavne dodržiavania opatrení
vydaných UVZ SR- hlavným hygienikom a kontroly
boli vykonávané spoločne nielen
s RVPS, ale i za prítomnosti pracovníkov iných kontrolných zložiek a to konkrétne colných
úradov a pracovníkov polície. Vzhľadom k tomu, že okres Čadca a Kysucké Nové Mesto je
pohraničným okresom s Českou a Poľskou republikou, boli cielene vykonané kontroly
na hraničných prechodoch, zamerané
na kontrolu dovozu nielen podozrivého alkoholu, ale
i živočíšnych produktov a surovín na výrobu jedál.
Taktiež bola opakovane prekonzultovaná
s pracovníkmi RVPS
i výroba výživových
doplnkov v okrese Čadca, nakoľko táto činnosť je zriadená pri Farme Podvysoká, avšak je
vykonávaná len v rozsahu kompletizovania výrobku - pribalením letáka k originálne
zabalenému výživovému doplnku. Základnou surovinou je sušené kozie mlieko, ktorého
výrobnú i expedičnú časť registruje RVPS Čadca. Na samostatných jednaniach s RVPS boli
odkonzultované rôzne zámery včítane projektovej dokumentácie týkajúce sa prvovýroby,
napr. zriadenie chovnej stanice a porážkárne – malý kontajnerový bitúnok hydiny,
prevádzkareň malého bitúnku HD dobytka, hygienické podmienky stánkového predaja ovocia
a zeleniny a predaj mäsa a mäsových výrobkov a ostatného baleného sortimentu na tržných
a trhových miestach.
Obdobne ako v predchádzajúcom období bola dohodnutá vzájomná výmena zoznamu
registrovaných potravinárskych zariadení v polročných intervaloch.
Spísaná dohoda o vzájomnej spolupráci je rešpektovaná a uplatňovaná obidvoma kontrolnými
zložkami. Spolupráca s RVPS je dobrá, výsledkom čoho je zaznamenaný výrazný efekt
vo výkone dozoru
pri spoločne dozorovaných akciách, pri šetrení podaných podnetov,
pri vzájomnej výmene informácií, v spolupráci pri odbere vzoriek a pod.
Všetkým podnikateľom na úseku výroby požívatín boli vydané odborné usmernenia vo veci
overovania zdravotnej neškodnosti vyrábaných požívatín s poskytnutím informácie o
laboratóriách, v ktorých uvedenú požiadavku možno zabezpečiť. Na tomto úseku sme
vystavení naďalej značnej kritike, nakoľko podnikatelia opakovane prejavujú nespokojnosť
so zabezpečením laboratórnych vyšetrení na úrovni okresu, nakoľko táto činnosť bola
zrušená. Z toho dôvodu sú nútení služby využívať v iných okresoch a časová náročnosť
i dostupnosť služieb bola hlavne v začiatku roka podrobená značnej kritike. Naďalej sa
stretávame s nepochopením pri odberoch vzoriek 5 – vzorkovým systémom,hlavne
u prevádzkovateľov malých obchodných jednotiek, čo malo za následok nutnosť opakovaného
objasnenia novej legislatívy na odber vzoriek, vysvetlenia rozdielov kladených na odber
vzoriek zahraničnej produkcie a domácej výroby. Za týmto účelom boli zvolané odborné
jednania vo viacerých potravinárskych firmách a na úseku lekárenskej služby.
V regióne Kysúc chýba akreditované laboratórium za účelom vyšetrenia potravín, čo sťažuje
prácu nielen kontrolnej zložke, ale i podnikateľskej sfére. Rozsah laboratórnych analýz
zo strany súkromných podnikateľov bol v ich požiadavkách zredukovaný a spolupráca hlavne
na úseku platených služieb je v obdobnom počte a rozsahu vyšetrovaných ukazovateľov ako
v predchádzajúcom období.
Spolupráca nášho RÚVZ s oddelením laboratórnych analýz RÚVZ Žilina je na veľmi dobrej
úrovni. Okrem laboratórnych služieb RÚVZ Žilina niektorí podnikatelia využívajú i služby
akreditovaného laboratória RVPS Dolný Kubín.
3.
ROZBOR ČINNOSTI
3. 1.
Štátny zdravotný dozor
RÚVZ Čadca vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v dvoch okresoch
– a to okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto.
3. 1. 1 Posudková činnosť
V okrese Čadca sa nachádza celkom
1471 objektov, ktoré sa zaoberajú potravinárskou
činnosťou. Z tohto počtu registrujeme celkom 679 zariadení. V rámci posudkovej činnosti
bolo v roku 2012 vydaných celkom 277 rozhodnutí. Z toho bolo vydaných 222 posudkov
k prevádzkovaniu potravinárskych zariadení, kolaudačné konanie bolo schválené v 10
prípadoch, územné konanie v 5 prípadoch a bolo vydaných 9 rozhodnutí schvaľujúcich
prevádzkové poriadky. Konanie bolo prerušené v 25 prípadoch, v 6 prípadoch bolo konanie
zastavené. Na základe požiadavky súkromných podnikateľov bolo vydaných 10 odborných
stanovísk týkajúcich sa posúdenia projektovej dokumentácie a 31 odborných stanovísk
k rozšíreniu sortimentu a posúdeniu hygienickej spôsobilosti motorových vozidiel. Bolo
vykonaných 1621
odborných konzultácií na úseku potravinárskej činnosti a 294 iných
výkonov. V roku 2012 bolo riešených 21 podnetov. Uvedené údaje sú zahrnuté v tab. č. 3,
kde okrem iných údajov v kolónke „ iné výkony “ sú zohľadnené i výkony v rozhodovacej
činnosti (pokuty, zápisnice, opatrenia, úhrada nákladov, odborné stanoviská a pod.).
V roku 2012 nebolo vydané žiadne nesúhlasné rozhodnutie a nebolo podané žiadne
odvolanie účastníkom konania. Odsúhlasená bola činnosť viacerých závodných kuchýň, ktoré
poskytujú hlavné jedlá pre pracovníkov výrobných závodov vo dvoj a trojsmenných
prevádzkach. Taktiež sme zaznamenali zvýšené požiadavky na odsúhlasenie výroby hotových
jedál za účelom distribúcie do výrobných firiem. V rámci posudkovej činnosti bolo v roku
2012 vydaných najviac rozhodnutí k stánkovému predaju za obdobie ostatných 5 rokov.
Opakovane bola odkonzultovaná činnosť zameraná na výrobu piva a následne posúdená
projektová dokumentácia.
V roku 2012 bola v územnom konaní odsúhlasená stavba ďalšieho obchodného centra –
Kaufland, ktorého uvedenie do prevádzkovania je plánované začiatkom r. 2013. V tesnej
blízkosti tohto objektu bola posudzovaná i stavba samostatného polyfunkčného objektu,
v ktorom je plánované vykonávať predaj PBP a kozmetiky. V roku 2012 bolo vydané
povolenie na rekonštrukciu obchodného centra LIDL a odsúhlasená rekonštrukcia OC BILLA.
Taktiež pre obchodný rezort COOP – Jednota Čadca boli odsúhlasené dve novozriadené
širokospektrálne predajne potravín a rozličného sortimentu.
Všetky výrobné i potravinárske objekty sú riadené priamo súkromnými podnikateľmi,
firmami,
akciovými
spoločnosťami
a
rezortom
COOP
–
Jednota
Čadca.
Zo širokospektrálnych predajní sa v okrese nachádza 5 predajní TEMPO – COOP Jednota,
2 predajne BILLA, 3 TESCO a 2 predajne spoločnosti LIDL.
Čo sa týka charakteru poskytovaných služieb, v najväčšej miere je v okrese zastúpená príprava
hotových jedál a predaj požívatín. Na úseku poskytovania služieb spoločného stravovania sme
v roku 2012 zaznamenali značný nárast v rozvoze hotových jedál, z toho dôvodu boli
prevádzkovatelia nútení rozšíriť hlavne výrobnú a skladovaciu časť vlastných prevádzok.
Výroba je sústredená do menších celkov a v primárnom sektore došlo k značnému poklesu
výroby a k rozšíreniu dovozu výrobkov z iných členských krajín EÚ, a to hlavne
v komoditách mliečnych a mäsových výrobkov. Výrobne okresu Čadca a Kysucké Nové
Mesto zásobujú vlastnými výrobkami prevažne región Kysúc, vývoz vlastných výrobkov
do iných okresov je minimálny, ojedinelý a väčšinou len na základe jednorázových
objednávok. Výrobcovia potravín majú vo väčšej miere prevádzky zriadené v prenajatých
priestoroch väčších firiem.
V rámci posudzovacej činnosti sme zaznamenali značný nárast zistenia nedostatkov, ktoré
boli dôvodom vykonania opakovaných obhliadok, príp. vydania prerušenia konania
a zahájenia správnych konaní.
Najčastejšie problémy pri zahájení činnosti v prevádzkach:
-
výroba epidemiologicky závažných požívatín:
V okrese Čadca bola odsúhlasená činnosť 2 lahôdkárskym výrobniam,
9 cukrárenským
výrobniam a odsúhlasených bolo 21 sezónnych výrobní nebalenej zmrzliny. Lahôdkárska
výrobňa vykonáva výrobu epidemiologicky rizikových požívatín a distribúciu výrobkov len
v rámci okresu. Vstúpením do platnosti novely zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. registrujeme
1 lahôdkársku výrobňu, ktorá sa zaoberá v prevažnej miere výrobou obložených žemlí,
plnených bagiet, chlebíkov a ktorej bola distribúcia tohto sortimentu odsúhlasená aj
do školských bufetov. Z 9 cukrárenských výrobní registrujeme len 2 cukrárenské výrobne,
pričom jedna výrobňa je zriadená a priamo nadväzuje na predajňu cukrárenských výrobkov
a jedna cukrárenská výrobňa je zriadená priamo v ZSS. Výrobu lahôdkárskych výrobkov
v rámci výroby v ZSS sme nepovolili, nakoľko jestvujúce dispozičné členenie prevádzky
a výrobné priestory neboli kapacitne dostatočné a argument časového oddelenia výroby nebol
dostatočný. V žiadnom obchodnom centre nebola povolená výroba lahôdkárskych ani
cukrárenských výrobkov, tieto sú dovážané buď z vlastných obchodných centier a
na okresných filiálkach je povolené len rozvažovanie, alebo sú zásobované výrobcami
odsúhlasenými na úrovni okresu. Výroba hlbokozmrazenej zmrzliny sa v okrese Čadca
nenachádza. Výrobne zmrzliny majú charakter sezónnej výroby, v jednom prípade bola
povolená preprava zmrzliny vyrábanej teplou cestou s prevozom len do susedného okresu.
Výrazné zlepšenie vo vybavení strojno-technologického zariadenia, hlavne v časti
zabezpečenia chladiaceho reťazca, sme dosiahli vo výrobniach cukrárenských výrobkov. Tieto
výrobne sú zriadené vo väčšine prípadov vo vlastných objektoch a distribuujú výrobky len
na úrovni okresu. Po odstránení nedostatkov vydaných nápravnými opatreniami priamo
v záznamoch z kontrol, ako i na jednaniach RÚVZ sa hygienický štandard výrazne zlepšil.
Táto skutočnosť sa odzrkadlila i v zníženi percentuálneho výskytu závadnosti vyrábaných
výrobkov.
Obdobná situácia je i pri výrobe zmrzliny. Problémy na úseku výroby zmrzliny v stabilných
stánkoch sme nezaznamenali.
Závažným rizikovým faktorom na tomto úseku je pomerne časté striedanie personálu, ktorý
nie je vždy vyučený v požadovanom odbore. Taktiež boli problémy pri poskytovaní tejto
činosti
pracovníkmi
z iných
štátov,
hlavne
z Chorvátska,
ktorí
nerešpektovali
pri výrobe zásady odkladania vzoriek, evidencia SVP bola opakovane neúplná a pod.
-
výroba ostatných požívatín :
Na výrobe ostatných požívatín sa v okrese Čadca podieľajú 1 výrobňa cestovín, 1 sezónna
konzervárenská výrobňa, výroba sirupov a kompótov, 1 výrobňa nealkoholických nápojov, 16
pekárenských výrobní, 1 mliekáreň, 3 mäsovýrobne, 4 výrobne omývaných syrov a syrových
korbáčikov, 1 výrobňa výživových doplnkov, ktorá spočíva len vo finalizácii vyrobených
výrobkov, 2 výrobne parených knedlí, 3 pálenice, 1 výroba perníkov, 1 výroba cereálnych
potravín. V okrese Čadca bol uvedený do činnosti i chov rýb.
-
distribúcia a predaj požívatín v novinových stánkoch, obchodných centrách,
v nebytových priestoroch, stánkoch, tržniciach, ambulantoch a i.:
V roku 2012 sme zaznamenali zvýšený dopyt od súkromných podnikateľov na odsúhlasenie
prevádzok novinových stánkov s rozšírením sortimentu predaja o predaj niektorých požívatín
a odsúhlasenia trhových a predajných miest. Po viacerých jednaniach na úrovni obecných
a mestských úradov a po stanovení základných kritérií na predaj v zmysle usmernenia
Hlavného hygienika SR a záverov z celoslovenskej porady nebolo povolené prevádzkovanie
ďalších zariadení bez splnenia základných podmienok (voda, odkanalizovanie, WC,
zabezpečenie smetných nádob a pod.). Hraničná poloha okresu – s Poľskom a Českou
republikou napomáha zvýšenému záujmu o predaj potravín nielen počas konania hromadných
akcií, ale hlavne mimo vyhradených priestorov tržníc. Prípadné zistenia a podania na takúto
činnosť boli odstúpené RVPS v Čadci na základe spísanej dohody a o nepovolenom predaji
zo strany regionálneho hygienika bola informovaná taktiež
príslušná obec, mesto.
V spolupráci s RVPS boli kontroly zamerané na dodržiavanie podmienok stánkového predaja
počas konania akcií, ale i pri náhodných predajoch na tržniciach. Predaj na týchto miestach
s náležitým hygienickým štandardom majú schválené len väčšie obce a povinnosti predaja ako
i hygienické podmienky majú uvedené vo všeobecne-záväzných nariadeniach, ktoré sú
schválené obecným zastupiteľstvom. Nie však vždy boli podmienky predaja dodržané
osobami, ktoré priamo predaj uskutočňovali. O výsledku vybavenia podaných podnetov bola
zabezpečená spätná informácia obidvom kontrolným zložkám v písomnej forme.
Na úseku predaja väčších obchodných reťazcov v potravinárskom rezorte sú v prevádzky 2
predajne BILLA, 2 nákupné strediská firmy LIDL, 3 supermarkety TESCO.
Na území okresu sa nachádza 5 širokospektrálnych predajní TEMPO v správe COOP Jednota
Čadca a menšie prevádzkové jednotky, prevádzkované súkromnými podnikateľmi a COOP
Jednotou Čadca. Firma Jednota postupne vylepšuje modernizáciou stav jestvujúcich predajní,
ktoré sú následne zaradené ako menšie supermarkety. V dôsledku nárastu obchodných centier
a rekonštrukcií
už
jestvujúcich predajní bola ukončená činnosť predaja menších
maloobchodných jednotiek v obciach.
Pri vydávaní rozhodnutí k prevádzkovaniu stánkov s poskytovaním rýchleho občerstvenia sú
zisťované nedostatočné a často nevyhovujúce skladové priestory a k niektorým prevádzkam
nebol
zabezpečený prevádzkovateľom hygienicky vyhovujúci spôsob napojenia stánkov
na vodný zdroj s nasledovným odkanalizovaním. Činnosť týchto stánkových objektov bola
povolená až po odstránení uvedených nedostatkov. Pri stánkovom predaji sú potraviny
odoberané od veľkovýrobcov a z centrálnych skladov potravín.
V roku 2012 sme zaznamenali väčší počet žiadostí o predaj ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových
výrobkov spolu s predajom sortimentu potravín a rozličného tovaru, avšak sortiment predaja
bol po dohode s prevádzkovateľom zúžený len na rozsah, ku ktorému boli vytvorené
hygienické podmienky v súlade s národnou legislatívou a podmienkami Európskeho
nariadenia a Rady na hygienu potravín.
Nejednostnosť
podmienok
potrebných
na
zabezpečenie
služieb
výroby
a predaja
pre súkromných podnikateľov vykonávajúcich danú činnosť i v iných členských štátoch robí
problémy i pri výkone ÚK. Nie je možné v plnom rozsahu pokryť a preukázať nadväznosť
na uplatnenie smerníc EÚ, nakoľko napr. u predajcov z ČR nie je povinnosť preukázať
pri predaji odsúhlasenie stabilnej prevádzky príslušným úradom potravinového dozoru a už
práve z tohto dôvodu nie je možné jednoznačne skontrolovať celý proces od príjmu surovín a
skladovania potravín, ktoré sú ponúkané na predaj. Taktiež na úseku preukázania
vysledovateľnosti u výrobkov s dlhšou lehotou spotreby je možnosť zámeny dodacích listov,
ktoré nie sú identické s predávanými potravinami, nehovoriac už o podmienkach skladovania
potravín v čase pred konaním akcie a pod.
3.1.2 Kontrolná činnosť
Celkom bolo vykonaných 1396 kontrol. Z toho podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
bolo vykonanýh celkom 653 kontrol. Ostatné kontroly počte 743 boli vykonané podľa
zákona NR SR
č. 152/1995 Z. z. . Cielene boli vyvarujúce i nevyvarujúce zariadenia
podrobené kontrolám za účelom zistenia dodržiavania hygienických podmienok kladených
zákonom o ochrane nefajčiarov. Po prijatí zákona bolo zistené, že i v roku 2012 u všetkých
zariadení sú vytvorené hygienické požiadavky a v plnom rozsahu sú i rešpektované. Sú
zabezpečené vhodné dispozičné členenie zariadení, v dôsledku čoho boli prvé hosťovské
miestnosti vyčlenené pre nefajčiarov, taktiež bola v plnom rozsahu zabezpečená povinnosť
prevádzkovateľa výveskou označiť fajčiarsku a nefajčiarsku prevádzku. Vo väčšine prípadov
boli ZSS zaradené ako nefajčiarske zariadenia. Taktiež
ZSS a kaviarne situované
v supermarketoch sú nefajčiarske. Opakovane sme boli dotazovaní od prevádzkovateľov
zariadení typu hostinec, a to na splnenie daných požiadaviek v nadväznosti na podávanie
pochutín a iných balených pokrmov, pričom všetky tieto požiadavky boli prekonzultované
s ÚVZ SR. V súvislosti s kontrolou podmienok zameraných konkrétne na dodržanie
podmienok zákona o ochrane nefajčiarov bolo vykonaných cielene 328 kontrol.
Cielené kontroly zamerané na reštaurácie typu „ázijské bistrá“ preukázali opakovane závažné
hygienické nedostatky, ktoré boli predmetom zahájenia správneho konania. Keďže nedostatky
neboli v plnom rozsahu odstránené a pri následných kontrolách boli zistené i nové porušenia
hygienických predpisov, okrem správneho konania v 1 prípade bola uplatnená sankcia formou
zápisnice s opatrením uzavretia prevádzky priamo na mieste výkonu ŠZD. V druhom prípade
prevádzkovateľ ázijského bistra po uhradení sankcie uloženej v správnom konaní nedostatky
neodstránil a prevádzku uzavrel na základe vlastného uváženia. Koncom r. 2012 teda v okrese
Čadca a Kysucké Nové Mesto nie sú odsúhlasené k prevádzke zariadenia tohto typu. Nielen
výkon počas mimoriadnych kontrol, ale i v rámci plánu preukázal, že na úseku poskytovania
reštauračných služieb a rýchleho občerstvenia je vybavenosť zariadení na pomerne dobrej
úrovni a správne konania za účelom uloženia pokuty sú vo väčšine prípadov z dôvodu
krátkodobého nezabezpečenia hygienických podmienok.
V roku 2012 evidencia všetkých zariadení predstavovala 1471 objektov. Z tohto počtu
registrujeme 679 potravinárskych zariadení. RVPS v Čadci prináleží do registrácie 792
zariadení. Celkom bolo vykonaných 1396 kontrol. Značný nárast kontrol oproti minulému
roku sme zaznamenali v súvislosti s riešením prípadov hlásených prostredníctvom RASFF
a nárastom mimoriadnych úloh.
Zoznam registrovaných potravinárskych zariadení je pravidelne s Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou v Čadci prekonzultovaný.
Naviac do kontrolnej činnosti oddelenia spadá i výkon dozoru nad materiálmi a predmetmi
prichádzajúcimi do styku s potravinami.
Taktiež vykonávame dozor nad predajom
kozmetických výrobkov, ktorého výsledky sú zahrnuté do samostatnej správy.
V roku 2012 bola kontrolná činnosť zameraná pri výrobe epidemiologicky rizikových
potravín na kontrolu zdravotnej a odbornej spôsobilosti a už spomenuté výrobné zariadenia
s touto činnosťou boli vo veľmi dobrom hygienickom stave preradené na registráciu RVPS.
Čo sa týka výrobných objektov, v regióne sa nachádza sezónne vyrábajúca konzervárenská
výrobňa, ktorá je zriadená v starých priestoroch, pod vedením súkromnej spoločnosti.
I napriek pravidelným každoročným stavebným úpravám objekt pôsobí schátralým dojmom.
Postupne sa vymieňa výrobné zariadenie, ale aj tak naďalej prevláda manuálna práca počas
sezóny. Skladové zázemie je v pivničných priestoroch, ktoré si žiadajú neustálu údržbu
z dôvodu nadmernej vlhkosti stien. Obdobná situácia je i v sociálnej budove.
Ostatné výrobne sú charakteru výroby knedlí, cestovín, pekárenských, mäsových a mliečnych
výrobkov, kde dochádza k postupnej výmene strojno-technologického zariadenia a vylepšenia
skladovacích priestorov.
K vylepšeniu došlo v priestoroch výrobne ochutených nápojov, postupne sa obnovuje strojnotechnologické zariadenie, vytvorili sa samostatné expedičné celky. Značné problémy boli
s výrobňami pekárenských výrobkov, ktoré boli zriadené v neúčelových
priestoroch a
v mnohých prípadoch sa len postupne vylepšujú. Často chýba miestne odsávanie prachu
a dostatočné odvetranie
výrobných priestorov. Opakovane je zisťovaná nedostatočne
vykonávaná dezinfekcia hlavne
prepravných vozidiel, chýba akákoľvek evidencia,
nedostatočne sú čistené prepravné obaly a občas zisťujeme, že vozidlá sú využívané i
na prepravu nepotravinárskych výrobkov.
V okrese Čadca sa nachádza celkom 34 veľkoobchodných skladov, v ktorých hygienická
situácia v priestoroch i vozidlovom parku je dobrá.
Dozor nad výrobkami živočíšneho pôvodu je vykonávaný v spolupráci s pracovníkmi
regionálnej veterinárnej správy počas sanitačných dní, jedná sa hlavne o mliekáreň a výrobne
mäsových výrobkov v okrese, ktoré sú v dobrom hygienickom stave. V týchto výrobniach
však dochádza k zníženiu výroby vlastných výrobkov a objekty sa využívajú na skladovanie
a distribúciu potravín vyrobených v iných členských štátoch EÚ, hlavne v Poľsku a Českej
republike, prípadne vo väčších firmách SR.
Pri predaji a uvádzaní požívatín do obehu častokrát zisťujeme svojvoľné rozšírenie predaja
v potravinárskych predajniach, hlavne v predaji drogistického pachového sortimentu,
bez stavebného oddelenia predajne, nedostatočného vetrania. V mnohých prípadoch dochádza
k rozvažovaniu rizikových požívatín v nehygienických podmienkach s nedostatočným
značením
na spotrebnom obale. Často je umožnená zákazníkom konzumácia fľašových
nápojov v predajniach bez sociálneho zariadenia. Predaj hlavne v odľahlých osadách je často
rozšírený o porciovanie mliečnych, mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, hoci k tomu nie sú
vytvorené ani základné hygienické podmienky. V týchto prípadoch chýba akákoľvek
evidencia
pri rozvažovaní požívatín z veľkoobchodného balenia. Dokonca sú zisťované
zmeny využitia prevádzky úplne pre iný účel, k akému pôvodne bola určená a bol na ňu
vydaný súhlas regionálneho hygienika.
Nakoľko obce okresu Čadca sú značne členené a v odľahlých častiach nie sú zriadené
obchodné jednotky, vydal regionálny hygienik rozhodnutia k prevádzkovaniu
2 tzv.
pojazdných predajných jednotiek. Predaj je priamo z áut, ktoré sú prispôsobené
k predajniam splnením hygienických požiadaviek, po dohode s príslušným obecným úradom
sú zriadené stanovištia a rozhodnutie je vydané na dobu určitú. V prípade zistení uplynutia
lehoty spotreby predávajúci
rešpektujú nariadenie o vyradení výrobkov z potravinového
reťazca, z obchodnej siete, výrobky sú označené a uskladnené na osobitnom mieste
v oddelených skladovacích priestoroch.
Po vytvorení databázy registrovaných zariadení bol spracovaný plán kontrol. Plán kontrol bol
v maximálnej miere dodržaný, v niektorých prípadoch pri zistení nedostatkov boli
v registrovaných prevádzkach nielen uložené sankcie v správnom konaní a iné sankcie, ale
i opakovane vykonané kontroly. Taktiež odber vzoriek bol sústredený práve do týchto
prevádzok. Vykonávané boli podľa harmonogramu i večerné kontroly, nakoľko niektoré
zariadenia majú otváraciu dobu v poobedňajších a večerných hodinách. Len niektoré
zariadenia, a to typu hostinec, v roku 2012 neboli kontrole podrobené, avšak frekvencia
kontrol je v súlade s kategorizáciou daného zariadenia.
Taktiež sme sa zúčastnili kontrol v nočných hodinách v spolupráci s pracovníkmi policajného
zboru, so zásahovou jednotkou, ale i s ostatnými kontrolnými zložkami, pričom boli
skontrolované dve zariadenia typu diskobar. Počas výkonu za nedostatky v nevhodnom
skladovaní mliečnych výrobkov bola uložená pokuta v blokovom konaní.
Najčastejšie zistenia porušenia ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 533/2007
Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania sú hlavne v tom, že
v niektorých prevádzkach typu pohostinstvo nie je prívod teplej vody v zariadeniach
pre osobnú hygienu konzumentov. V kategórii zariadení s prípravou a poskytovaním hotových
jedál nie je problém a nedostatky sú priebežne odstraňované. Horšia je situácia v zariadeniach
typu hostinec s podávaním nápojov a rýchleho občerstvenia, kde prevádzkovatelia často
argumentujú, že i v prípade zabezpečenia tejto požiadavky, teplá voda neslúži svojmu účelu.
Pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru sú zaznamenávané prevádzkové nedostatky, a to
hlavne v tom, že majitelia týchto zariadení ako i personál sú nedostatočne kvalifikovaní, bez
základných znalostí už len samotných technologických postupoch, nehovoriac o hygienických
predpisoch. Častokrát i napriek dostatočne kapacitnému a priestorovému vybaveniu
prevádzkových jednotiek dochádza ku kríženiu čistej a nečistej časti, priestor
nie je
využívaný na účel, na ktorý bol schválený a pod.
Mnohí prevádzkovatelia požadujú odsúhlasiť prevádzku na základe žiadosti s priloženým
prevádzkovým poriadkom. V mnohých prípadoch počas prevádzkovania i bez stavebných
zásahov zmenia však dispozíciu, v dôsledku čoho dochádza často ku kríženiu čistej a nečistej
časti, k nevhodnému skladovaniu potravín a pod.. Systém SVP/HACCP je síce vypracovaný
a predložený pri výkone štátneho zdravotného dozoru, avšak naďalej zostáva nedostatočná
evidencia a kontrola CCP. Situáciu v tejto oblasti okrem sankčnej činnosti riešime
konzultačnou a prednáškovou činnosťou, pričom okruh prednášok je zameraný okrem
hygienickej problematiky naviac i na výklad nových právnych predpisov v tejto oblasti. Práve
účasť pracovníkov činných v potravinárstve, ktorí sa na prednáškových akciách zúčastnili,
prispela k uplatneniu vedomostí v praxi, čo sa odzrkadlilo pri kontrolnej činnosti počas
vykonávania štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.
V okrese Čadca bolo v roku 2012 registrovaných na úseku poskytovania služieb spoločného
stravovania celkom 623
prevádzkových jednotiek, z ktorých 65 je zaradených do
uzavretého typu stravovania
a 139 je vyvarujúcich otvorených zariadení, 376
nevyvarujúcich prevádzok a 43 zariadení rýchleho občerstvenia s predajom pokrmov
vrátane krátkodobého stánkového predaja. Počet nevyvarujúcich zariadení je väčší, prevláda
typ hostincov, bistier, barov, typ pub a pod.. Uvedené čísla zahŕňajú i počty cukrární
a porciovanie a predaj hlbokozmrazenej nebalenej zmrzliny.
V zariadeniach typu reštaurácie s poskytovaním výroby a predaja hlavných jedál sa
v podstatnej miere zlepšili hygienické podmienky. Výrobné priestory kuchýň a ich prípravné
časti sú postupne dovybavené novým strojno-technologickým zariadením, pracovné plochy sú
antikorové a v značnej časti sa používa moderné náradie a náčinie. Zlepšenie stavu nastalo
po vydaní opatrení regionálneho hygienika na hygienicko-epidemiologické zabezpečenie
sezóny počas letnej turistickej a zimnej turistickej sezóny.
V roku 2012 sme zaznamenali enormný počet podnetov – celkom 22 – zo strany
konzumentov, ale i zo strany súkromných podnikateľov. Na základe podnetov bolo
vykonaných 24 kontrol, z toho v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 18 kontrola
a v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. 6 kontrol. Podnety sa týkali hlavne nedodržania
hygienických požiadaviek pri poskytovaní ambulantného predaja občerstvenia a prípravy
stravy počas konania jednorázových akcií, výskytu hmyzu v reštauračných zariadeniach,
nezabezpečenia teplej vody hlavne v časti zariadení pre osobnú hygienu konzumentov.
Taktiež sme zaznamenali podnet na možné ovplyvňovanie zdravého bývania pôsobením
nadmerného hluku z reštauračných zariadení. Nie vo všetkých prípadoch boli podnety
opodstatnené a na ich riešení sme sa podieľali i za účasti iných kompetentných úradov, ako sú
stavebné úrady, RVPS, SOI, policajný zbor a susedné RÚVZ. I napriek tomu, že na riešení
podnetov sa podieľali i iné štátne organizácie, často výsledok šetrenia vždy uzavrel RÚVZ.
Boli riešené i anonymné podnety.
Z uvedeného počtu podnetov bolo 13 neopodstatnených, 3 boli opodstatnené s uložením
sankcie – v dvoch prípadoch pokuta uložená rozhodnutím a v jednom prípade vydané pokyny
na odstránenie nedostatkov, 1 podnet bol čiastočne opodstatnený, 1 podnet bol po doručení
odstúpený a v prípade 4 podnetov nebolo možné dokázať ich opodstatnenost.
3. 2
Úradná kontrola potravín
Úradné kontroly potravín vykonávali pracovníci oddelenia hygieny výživy a PBP a HDM
v zariadeniach okresu Čadca, ktoré regionálne zahŕňa i oblasť Kysucké Nové Mesto, pričom
výsledky uvedené v tejto časti výročnej správy zohľadňujú počty výkonov oddelenia hygieny
výživy a PBP. Oddelenie HDM túto časť spracováva samostatne vo svojej výročnej správe.
Kontrola bola vykonávaná v nami registrovaných prevádzkových jednotkách, v súlade
so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v zmysle
Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín SR, rozpracovaným na podmienky
regiónu, ako i v súlade s Nariadením ( ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.
apríla 2004 o hygiene potravín.
Uplatnením novely citovaného zákona došlo po vzájomnej dohode s RVPS v Čadci
k špecifikácii zariadení výrobného charakteru s jasným určením výkonu dozoru pre jednotlivé
orgány ÚK. Bol spracovaný zoznam a odovzdané identifikačné údaje jednotlivých prevádzok
RVPS v Čadci. Spolupráca v r. 2012 bola na veľmi dobrej úrovni. Uskutočnili sa viaceré
jednania s cieľom zjednotenia výkonu ÚK a v spolupráci boli šetrené podnety týkajúce sa
výrobných a predajných potravinárskych jednotiek.
Na výkon kontrol bol spracovaný samostatný plán podľa registrovaných zariadení po ich
začlenení do príslušnej kategorie, plán zohľadňoval výsledky kontrol z predchádzajúceho
roka, rizikovosť zariadení, ich produkciu a rozsah poskytovaných služeb. Plán bol priebežne
upravovaný a rozšírený o výkon mimoriadnych cielených kontrol podľa požiadaviek ÚVZ SR.
Pri výkone bola sústredená pozornosť na:
1. kontrolu dodržiavania epidemiologicky rizikových činností
2. preverenie všetkých systémov kontroly, ktoré sú spracované prevádzkovateľmi
3. výkon samotnej inšpekcie, zameranej na pracovné prostredie, strojno-technologické
vybavenie, skladovanie, expedíciu, dopravu, manipuláciu s polotovarmi, hotovými
výrobkami, analýzu postupov pri príprave a spracovaní potravín, označovanie potravín
4. vyhodnotenie postupov SVP, analýzu rizík a kritických kontrolných bodov v súlade
s legislatívou
5. preverenie písomných materiálov a ostatnej evidencie
6. samotný výkon kontrol vlastnými meracími prístrojmi, porovnanie meraní
uskutočnených prístrojmi, ktoré používajú prevádzkovatelia
7. osobitná pozornosť bola venovaná materiálom a predmetom, ktoré prichádzajú
do styku s potravinami, táto časť bola realizovaná podľa samostatnej osnovy, zaslanej
z RÚVZ Poprad
Počet zariadení ÚK: 679
Počet kontrol ÚK: 1251
Počet nezhôd: – 91, z toho v sektore výroby - 17 a v ZSS - 74
Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov
- počet vyhovujúcich kontrol (ÚK): 100
- počet vyhovujúcich kontrol (ZSS): 1087
- celkový počet odobratých vzoriek: 328
- počet vyhovujúcich výsledkov vzoriek M: 257
- počet vyhovujúcich vzoriek pre CH: 128
- počet vyhovujúcich vzoriek pre označovanie: 109
3.2.1 ÚK v potravinárskych podnikoch vyrábajúcich a manipulujúcich s nebalenou
zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami pre dojčatá, potravinami na osobitné
výživové účely, výživovými doplnkami, prídavnými látkami, arómami
V dozorovanom regióne sa výroba tohto sortimentu sa nenachádza, až na výrobu nebalenej
zmrzliny. Kontrola bola z toho dôvodu venovaná prioritne výrobe a predaju zmrzliny a
pri ostatných komoditách bol vykonávaný odber vzoriek a kontroly zamerané na označovanie
výrobkov a dodržanie hygienických požiadaviek pri manipulácii počas uskladnenia,
vystavovania a predaja. Súčasťou kontrol bola kontrola osobnej hygieny, zdravotnej
a odbornej spôsobilosti pracovníkov. Vykonaných bolo celkom 274 kontrol, z toho na úseku
výroby a predaja zmrzliny v sezónnych stánkoch 68 kontrol, pri kontrolách v ZSS zameraných
na porciovanie hlbokozmrazenej zmrzliny 132 kontrol a ostatné kontroly boli pri týchto
komoditách zamerané na správnosť označovania podľa legislatívy.
Analýza nezhôd - výroba a predaj zmrzliny
v hygiene prevádzky - 1 – premrazený mraziaci box
v osobnej hygiene – 0
v odbornej spôsobilosti – 0
v zdravotnej spôsobilosti – 0
v overovaní pôvodu potravín – 0
v skladovaní potravín – 1 – neúplné označenie vzoriek
v manipulácii s potravinami – 1 – voľné uloženie zmrzlinovej zmesi
v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 0
v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 0
v dodržiavaní zásad SVP, HACCP – 0
v označovaní – 0
U ostatných výrobkov nezhody zistené neboli.
Systémom RASFF bola hlásená Prítomnosť ochratoxínu A vo výrobku detskej výživy
dovezenej zo Švajčiarska – boli vykonané 3 kontroly u distribučnej firmy JAGE, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto, pričom bolo vydané 1 opatrenie na stiahnutie výrobkov z predaja (23 ks
výrobku), ktoré boli vrátené dodávateľovi a zároveň bola uložená povinnosť distribútorovi
informovať 19 predajní o nevyhovujúcom výrobku a zabezpečiť ich stiahnutie z trhu. Taktiež
bola uložená povinnosť zabezpečiť informáciu pre spotrebiteľa o možnosti vrátenia výrobku.
ÚK nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami vrátane RASFF
Pri kontrole obalových materiálov bolo vykonaných podľa plánu 5 úradných kontrol
so
zameraním
na
označovanie
obalov
a požadovanú
dokumentáciu
výrobkov
nachádzajúcich sa v distribučnej sieti. Kontroly boli zamerané na obaly, ktoré sa využívajú
na balenie potravín – obal z vlnitej lepenky, polypropylénové misky na potraviny, hliníkové
viečka, plastové viečka a tetrapakové obaly. Kontrolou obalových materiálov neboli zistené
nedostatky v označovaní. Pri kontrole označovania a dokumentácie požadovanej
u obalových materiálov bolo zistené nesplnenie požiadaviek podľa Nariadenia EP a Rady
(ES) č.1935/2004 u dvoch prevádzkovateľov. V čase kontroly neboli k dispozícii na
prevádzke u jedného prevádzkovateľa vyhlásenie o zhode a u dvoch prevádzkovateľoch
podporná
dokumentácia
k vyhláseniu
o zhode.
Tieto
boli
dodatočne
doložené
prevádzkovateľmi, dokumentácia bola k dispozícii v sídlach firiem. Prevádzkovatelia boli
poučení o splnení podmienok týkajúcich sa dokumentácie pri predaji obalových materiálov.
Tri úradné kontroly boli vykonané vo výrobnom podniku Svrčinovská mliekáreň
v spolupráci s pracovníkmi RVaPS Čadca.
RÚVZ so sídlom v Martine bol odstúpený na RÚVZ so sídlom v Čadci podnet
na nesprávne označovanie materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami –
formička BABOVKA, ktorých dodávateľom do SR a distribútorom v rámci SR bola firma
so sídlom spoločnosti v pôsobnosti RÚVZ Čadca. Prevádzkovateľovi po predchádzajúcom
ústnom pojednávaní bolo vydané 1 písomné opatrenie na zabezpečenie označovania
predmetných materiálov v súlade s platnou legislatívou.
- RASFF - materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami – hlásenia - 4
počet kontrol – 11
Hlásenia RASFF v prípade materiálov a predmetov určených na styk s potravinami boli
nasledovné:
1. Odlupovanie povlaku zo sklenenej šálky pôvodom z Číny- boli vykonané 2 kontroly v sídle
odberateľov so zameraním sa na výskyt nevyhovujúcich sklenených šálok a vydané 2
opatrenia na zabezpečenie stiahnutia predmetných výrobkov z predaja a zabezpečenia
informovanosti spotrebiteľov.
2. Migrácia kadmia a olova zo sklenených šálok z Číny – hrnčeky z priehľadného skla
s dekoráciou kvetov modrej farby - v sídle odberateľa uvedených výrobkov bola vykonaná
1 kontrola a vydané 1 opatrenie na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúcich hrnčekov
z predaja a zabezpečenia informovanosti spotrebiteľov.
3. Migrácia kadmia a olova z pohárov z Číny – sklenený priehľadný pohár s dekoráciou –
podľa údajov z RASFF bola odberateľom predmetného výrobku v SR firma, v sídle ktorej
bola vykonaná 1 kontrola a taktiež bolo na zabezpečenie stiahnutia predmetného
škodlivého výrobku z predaja a zabezpečenia informovanosti spotrebiteľov vydané 1
opatrenie.
4. Migrácia formaldehydu z melamínového plytkého taniera z Číny – bolo vykonaných 7
kontrol v sídlach odberateľov a vydané 4 opatrenia na zabezpečenie stiahnutia
nevyhovujúcich výrobkov z predaja a zabezpečenia informovanosti spotrebiteľov.
Vo všetkých prípadoch boli výrobky po stiahnutí z predaja vrátené dodávateľovi.
Podklady o zistení boli odoslané ÚVZ SR.
3.2.2 Kontrola v ZSS vrátane výroby lahôdkárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov a
prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach
Celkový počet evidovaných zariadení ZSS bolo celkom 623, z ktorých 65 je zaradených
do uzavretého typu stravovani a 139 je vyvarujúcich otvorených zariadení, 376
nevyvarujúcich prevádzok a 43 zariadení rýchleho občerstvenia s predajom pokrmov
vrátane krátkodobého stánkového predaja. Počet nevyvarujúcich zariadení je väčší, prevláda
typ hostincov, bistier, barov, typ pub a pod.. Uvedené čísla zahŕňajú i predaj typu cukrárne
a porciovanie a predaj hlbokozmrazenej zmrzliny.
Kontrole bolo podrobených 539 subjektov, u ktorých bolo vykonaných celkom 1241 kontrol.
Celkom bolo 74 nezhôd.
Analýza nezhôd v ZSS
v hygiene prevádzky - 11 - kríženie čistej a nečistej časti i napriek vytvoreným
podmienkam, chýbajúci prívod teplej vody, chýbajúce odvetranie vo výrobnej časti,
poškodené podlahy a obklady stien, znečistené steny v skladovacích priestoroch,
nefunkčné chladiace boxy
v osobnej hygiene – 9 - nedodržanie osobnej hygieny pracovníkov
v odbornej spôsobilosti – 12 – neúplné a v čase kontroly nepredložené doklady
o odbornej spôsobilosti
v zdravotnej spôsobilosti –
4 - dodatočne doložené doklady o zdravotnej
spôsobilosti
v overovaní pôvodu potravín – 0
v skladovaní potravín – 9 – spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov,
chýbajúce meracie zariadenia, nevhodné skladovanie potravín
v manipulácii s potravinami – 23 – nedodržanie
označenia pracovných stolov,
nedodržanie teplotného reťazca pri výdaji, ako i preprave pokrmov
v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 0
- kontrolou evidencie odpadov bolo zistené, že minimálne množstvá sú likvidované ako
súčasť komunálneho odpadu, neboli zistené nedostatky pri uchovávaní a likvidácii
v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 0
v dodržiavaní zásad SVP, HACCP – 4 – nevhodne stanovené CCP, chýbajúca
evidencia CCP
v označovaní – 2 – nedostatočné údaje na jedálnych lístkoch o obsahu
alergénnych zložiek , predaj neoznačeného alkoholu
Lahôdkárske prevádzky
Po uplatnení novely zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. bola ÚK zameraná na dodržiavanie
epidemiologicky rizikových činností v 1 lahôdkárskej výrobni a v úsekoch supermarketov.
V rámci ZSS neregistrujeme výrobu lahôdkárskych výrobkov.
Analýza nezhôd:
v hygiene prevádzky - 0
v osobnej hygiene – 1 – znečistený pracovný odev
v odbornej spôsobilosti – 1 – nepredložený doklad OS
v zdravotnej spôsobilosti – 1 – dodatočne doložený doklad
v overovaní pôvodu potravín – 0
v skladovaní potravín – 1 – chýbajúce meracie zariadenia
v manipulácii s potravinami – 1 - neoznačená pracovná plocha
v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 0
v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 0
v dodržiavaní zásad SVP, HACCP – 2 – chýbajúca evidencia CCP
v označovaní – 0
Cukrárske prevádzky
Výrobne cukrárenských výrobkov prešli pod registráciu RVPS. Len v 1 prípade registrujeme
CV s výrobou pre vlastnú predajňu a v 1 prípade výrobu v rámci ZSS taktiež s predajom len
vo vlastnom zariadení.
Analýza nezhôd
v hygiene prevádzky - 1 – znečistené steny
v osobnej hygiene – 1
v odbornej spôsobilosti – 0
v zdravotnej spôsobilosti – 0
v overovaní pôvodu potravín – 0
v skladovaní potravín – 1 – skladovanie nezlúčiteľných druhov potravín
v manipulácii s potravinami – 1 – kríženie čistej a nečistej časti
v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 0
v priebežnom vzdelávaní zamestnancov – 1 – chýbajúca evidencia
v dodržiavaní zásad SVP, HACCP – 2 – neúplná SVP
v označovaní – 0
Charakter rizika pochádzajúci z nezhôd
v osobnej hygiene – nedodržanie osobnej hygieny prac. hlavne v rozsahu znečisteného
pracovného odevu a chýbajúcej vhodnej prikrývky vlasov vo výrobnej časti
v hygiene prevádzky - nedodržanie teplotného reťazca vo výrobe, kríženie čistej
a nečistej časti
v odbornej a zdravotnej spôsobilosti – chýbajúce znalosti pri manipulácii a skladovaní
potravín, doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti boli dokladované dodatočne
a u niektorých pracovníkov chýbali úplne
v skladovaní potravín - chýbajúce znalosti pri manipulácii a skladovaní potravín,
chýbajúca evidencia, nezabezpečené meracie zariadenia na monitoring teploty
v manipulácii s potravinami – nevhodné uskladnenie expedovaných potravín
z dôvodu nedodržania teploty uchovávania
v dodržiavaní zásad SVP, HACCP – pri výrobe potravín čiastočné dodržanie
spracovanej SVP, dodatočné zdokumentovanie postupov – predpoklad ohrozenia
bezpečnosti vyrábaných výrobkov
Príprava hotových pokrmov a jedál na predajných miestach:
Kontrola bola vykonávaná v stánkoch rýchleho občerstvenia a zariadeniach typu ZSS – bufety
a poskytovanie služieb spoločného stravovania počas poriadania hromadných akcií.
Výsledky kontrol v rámci RASFF v ZSS:
- RASFF systém - potraviny– hlásenia –3 / počet kontrol – 631
Hlásenia sa týkali nasledovných zistení:
1. Nepovolená geneticky modifikovaná Basmati ryža z Indie, dodávaná cez Taliansko
(nedostatky vo vysledovateľnosti výrobku) – boli vykonané 3 kontroly u odberateľa
predmetného výrobku, nakoľko oznámenie bolo ÚVZ SR stiahnuté, neboli opatrenia
uložené.
2. Falšovanie a podvod so sušenými vajcami z Poľska – bolo vykonaných 6 kontrol
v zariadeniach ZSS, pričom nebola zistená prítomnosť tejto suroviny.
3. Metanol v čapovaných liehovinách neznámeho pôvodu vyrábaných v ČR s obsahom do 20
obj. % - vykonaných celkom 622 kontrol; uplatnená 1 pokuta za predaj neoznačeného
alkoholu a chýbajúcich dokladov k vysledovatelnosti, uplatnený § 28 zák. č. 152/2007
vo výške 500 €.
3.2.3 Audity podľa článku 5 Nariadenia (ES) č. 882/2004
Do plánu auditov na r. 2012 boli zaradené len 3 novovzniknuté prevádzkové jednotky
s prípravou jedál nad 100 porcií denne. Plán auditov bol splnený.
- počet zariadení: 3
- realizovaný počet auditov za rok 2012: 3
- počet protokolov o nezhode: 10
- najčastejšie zistenia z auditov: Auditované boli len ZSS – najčastejšie nezhody: chýbajúci
tím, nevhodne určené CCP, chýbajúca evidencia, nezaznamenané vykonané nápravné
opatrenia.
Druhy nezhôd a hodnotenie auditov sú uvedené v spracovanej tabuľke.
P.
Č.
Číslo
auditu
Názov prevádzky
1.
12/01/4796
2.
12/02/5881
3.
12/03/5885
Závodná reštaurácia, areál
INA Kysuce a.s., Kysucké
Nové Mesto
Závodná kuchyňa v budove
KRPZ Žilina, Kysucké
Nové Mesto
Reštaurácia Pasáž,
Námestie Slobody 73,
Kysucké Nové Mesto
Dátum
konania
auditu
11.–
13.09.
2012
29.-31.10.
2012
Počet
nezhôd
4
Druhy nezhôd
Hodnotenie
auditu
3 systémové
1 nesystémová
Bezpečný
3
2 systémové
1 nesystémová
Bezpečný
12.-14.11.
2012
3
3 systémové
nezhody
Bezpečný
3.3 Zdravotná neškodnosť potravín
V roku 2012 bolo odobratých celkom 441 vzoriek. Z tohto počtu bolo 337 potravín, 14
vzoriek kozmetiky, 6 vzoriek PBP, 40 sterov z pracovného prostredia a 44 vzoriek pitnej
vody.
3.3.1 Mikrobiologické hodnotenie potravín
Časť mikrobiologického hodnotenia potravín obsahuje počty nevyhovujúcich vzoriek
po mikrobiologickej stránke, ako i najčastejšie zistené mikroorganizmy vo vzorkách.
- CELKOVÝ POČET ODOBRATÝCH POTRAVÍN : 274
- počet nevyhovujúcich vzoriek pre označovanie: 0
- celkový počet odobratých hotových pokrmov: 69
- počet nevyhovujúcich vzoriek pre M.: 0
- celkový počet odobratých lahôdkárskych výrobkov: 27
- počet nevyhovujúcich vzoriek pre M: 1 – E. coli
- celkový počet odobratých cukrárskych výrobkov: 40
- počet nevyhovujúcich vzoriek pre M: 1 – Kolif. baktérie
- celkový počet odobratých zmrzlín: 88
- počet nevyhovujúcich vzoriek pre M: 0
Prírodná minerálna, pramenitá a balená pitná voda: 2
- počet: nevyhovujúcich vzoriek pre M: 0
Veľkoobjemová balená voda (18,9l) watercoolery: 2
Potraviny na osobitné výživové účely – detská a dojčenecká výživa:
- Mikrobiologické riziko: 10
Výživové doplnky a bylinné čaje jako výživové doplnky: 4
Kontrola zoonóz (Salmonella): 2
Počet nevyhovujúcich vzoriek – 2 (0,72% závadnosť)
- z toho 1 cukrársky výrobok – Koliformné baktérie
- z toho 1 lah. výr. – E. coli
Ostatné vzorky, ktoré nie sú uvedené podrobne v rozpise, sú stery a vzorky pitnej vody.
Za nevyhovujúce výsledky mikrobiologických ukazovateľov bol uplatnená úhrada nákladov
v 1 prípade v celkovej výške 10,90€. Táto suma predstavuje len hodnotu nákladov spojených
s odberom a posúdením vzorky, náklady spojené s mikrobiologickým rozborom boli uhradené
RÚVZ Žilina.
Taktiež boli odobraté vzorky sterov z pracovného prostredia v reštauračných zariadeniach,
a na úseku epidemiologicky rizikových činností v supermarketoch počas výkonu
mimoriadnych kontrol v celkovom počte 40 sterov, z ktorých 4 vykázali prítomnosť E. coli a
Bacilus cereus, na základe čoho boli nariadené opatrenia na vykonanie sanitácie.
V roku 2012 nebolo uložené opatrenie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. .
Nezhody z hľadiska označovania
V 1 prípade nedostatočné údaje na jedálnych lístkoch o obsahu alergénnych zložiek a v 1
prípade počas kontroly zaznamenaný predaj neoznačeného alkoholu.
3.3.2 Chemické hodnotenie potravín
Z 337 odobratých vzoriek potravín bolo chemicky vyšetrených celkom 128
vzoriek
potravín. Všetky vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch boli vyhovujúce, čo predstavuje
0% závadnosť.
Chemické vyšetrenie bolo vykonané v nasledovnom rozsahu:
Kontaminujúce látky - Pb, Cd, Hg
-
dojčenská a detská výživa: 5
-
výživové doplnky a bylinné čaje ako výživové doplnky: 5
-
BIO potraviny: 1
-
pramenitá voda: 4
Kontaminujúce látky - Hg
-
kuchynská soľ: 1
Arzén
-
dojčenská a detská výživa: 5
-
pramenitá voda: 4
Nikel
-
pramenitá voda: 4
Dusičnany
-
dojčenská a detská výživa: 5
-
pramenitá voda: 4
Dusitany:
-
dojčenská a detská výživa: 5
-
pramenitá voda: 4
/ množstvo (priemer): < 0,25 mg/kg-1
/ množstvo (priemer): < 0,006 mg/l
Aflatoxín B1 :
-
dojčenská a detská výživa: 2
Patulín:
-
dojčenská a detská výživa: 2
Deoxynivalenol:
-
dojčenská a detská výživa: 3
Reziduá pesticídov:
-
dojčenská a detská výživa: 1
Obsah metylalkoholu:
-
alkoholické nápoje: 13
Kumarín
-
dojčenská a detská výživa: 1
množstvo: 0,44 mg/kg
Glutén
-
v roku 2012 nebol vyšetrovaný
Benzo(a)pyrén
-
dojčenská a detská výživa: 1
Akrylamid
-
dojčenská a detská výživa: 2
-
pramenitá a balená pitná voda: 4
-
pramenitá a balená pitná voda: 4
Sb
Bór
Kyanidy
-
pramenitá a balená pitná voda: 4
Mangán
-
pramenitá a balená pitná voda: 4
Fluoridy
-
pramenitá a balená pitná voda: 4
Jodidy, Ferokyanidy
-
kuchynská soľ: 24
Obsah vody v hydinovom mäse: 2
Obsah prídavných látok – Monitoring spotreby vybraných PL
-
Aspartam: 1 - Clever – sýtená limonáda s príchuťou pomaranča
-
Allura červená AC: 1 - cukrovinky
Syntetické farbivá
-
BIO potravina: 1
-
zmrzlina: 20
-
cukrárenské výrobky: 12
Náhradné sladidlá
-
výživový doplnok: 1
-
lahôdkárske výrobky: 1
-
cukrárenské výrobky: 3
Chemické konzervačné látky
-
výživový doplnok: 1
-
lahôdkárske výrobky: 10
Obsah vitamínov rozpustných v tuku
-
výživový doplnok: 1
NACl ako aditívum
-
Hotové pokrmy zo ZSS - 2
Materiály a predmety určené na styk s potravinami :
-
Pb, Cd - 6
-
Cr, Ni - 3
Kontrola označovania potravín bez odberu vzorek
– Nové potraviny a nové zložky: 2
Pitná voda
Celkom bolo v r. 2012 vyšetrených 44 vzoriek pitnej vody, odobratej z hromadných a
individuálnych zdrojov. Uvedené vzorky boli analyzované na mikrobiologické a chemickofyzikálne ukazovatele, pričom z celkového počtu 4 vzorky vody vykázali nevyhovujúce
výsledky v mikrobiologických
i chemických ukazovateľoch, čo bolo spôsobené najmä
zníženými, či nulovými hodnotami chlóru z dôvodu nepravidelne vykonávanej dezinfekcie.
Chemické ukazovatele boli najčastejšie zaznamenané vo zvýšení hodnôt mangánu a železa,
nakoľko oblasť Kysúc vykazuje v pôde zvýšené hodnoty uvedených prvkov. Problémy
na úseku vykonávania pravidelnej kontinuálnej dezinfekcie vody sme zaznamenali hlavne
u prevádzkovateľov, kterých objekty sú napojené na vlastný vodný zdroj, jednalo sa hlavne o
prevádzky pod správou COOP Jednota – Čadca, kde boli po dezinfekcii vody vykonané
opakované rozbory, ktoré preukázali zdravotnú bezpečnosť. Nedostatky boli predmetom
jednaní, kterých cieľom bolo vylúčiť náhodilé zabezpečenie dezinfekcie vody bez príslušného
technického vybavenia. Vzorky vody odobraté zo stredísk cestovného ruchu vykázali
vo všetkých vyšetrených ukazovateľoch zdravotnú bezpečnosť. V roku 2012 došlo k poklesu
počtu
zariadení
napojených
na
vlastný
vodný
zdroj
z dôvodu
skolaudovania
novovybudovaných vodovodných potrubí firmou SEVAK.
3.4 Turistická sezóna
3.4.1 Letná turistická sezóna
Najviac využívanou lokalitou je oblasť Kysuckých Beskýd, časť Makov, Skalité, Oščadnica
– Veľká Rača, Stará Bystrica, Vychylovka – Múzeum kysuckej dediny, časť Ostré –
Kysucké Nové Mesto. Zo strany nášho dozoru sú pravidelne počas roka v zmysle plánu
podrobené kontrolám zameraným na zdravotno – hygienické zabezpečenie vo fáze
pripravenosti, počas výkonu mimoriadnych kontrol, ale i počas priebehu letnej turistickej
sezóny. V okrese Čadca patrí do zariadení s poskytovaním služieb spoločného stravovania,
rýchleho občerstvenia a ubytovacích služieb celkom 44 objektov. Sú to zariadenia, ktoré sa
nachádzajú na trase cestovného ruchu a sú v značnej miere návštevníkmi využívané počas
letnej turistickej sezóny a zimnej turistickej sezóny. Z celkového počtu 44 objektov,
z ktorých 21 zariadení poskytuje služby prípravy a predaja hotových pokrmov súbežne
s ubytovaním, 15 zariadení len stravovacie služby a v 8 zariadeniach stravovacie služby sú
poskytované formou rýchleho občerstvenia.
Najčastejšie zistené nezhody:
o chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov, písomná evidencia
overovania a monitorovania plánu SVP, písomná evidencia o odkladaní
vzoriek,
o v hrubej prípravovni zeleniny nebola k dispozícii tečúca studená a teplá voda,
o nepostačujúce technologické zariadenie na udržanie limitovanej teploty
hotových pokrmov do doby ich výdaja,
o v chladiacich zariadeniach, v skladoch potravín chýbali teplomery,
o spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín v chladiacom zariadení,
o skladovanie rozpracovaných a hotových pokrmov z predchádzajúceho dňa,
o zamrazovanie čerstvého mäsa, mäsových výrobkov,
o skladovanie potravín po uplynutí doby spotreby a doby minimálnej
trvanlivosti,
o poškodený kuchynský riad,
o znížená prevádzková hygiena (znečistené steny a stropy v zariadení, podlahy,
odkladacie police, chladiace zariadenia, opotrebované nátery kovových
konštrukcií technologického zariadenia a pod.).
Vzhľadom na pravidelné kontroly zariadení poskytujúcich služby LTS sa hygienický štandard
značne vylepšil, hlavne vo výrobných priestoroch.
3.4.2 Zimná turistická sezóna
Zariadenia cestovného ruchu zaradené do zimnej turistickej sezóny sú rozdelené v rámci
dozorovaného územia do troch väčších celkov podľa dolín, v ktorých vytvárajú samostatné
strediská s poskytovaním služieb reštauračného a ubytovacieho charakteru. Jedná sa o oblasť
Makova a Turzovky, okolie Čadce, do ktorého spadá aj Oščadnica, Skalité a región
Kysuckého Nového Mesta.
Prevádzkovanie týchto služieb bolo odsúhlasené v 36 zariadeniach, z ktorých zariadenia
poskytujú nielen prípravu a predaj hotových pokrmov, ale i ubytovanie a rýchle občerstvenie
v pevných objektoch priamo v lyžiarskom stredisku formou predaja cez okienko.
Zariadenia sú pravidelne podrobované kontrolám podľa vypracovaného plánu kontrol.
Pozornosť je sústredená na zariadenia s vyšším stupňom rizika, od ktorého záleží i frekvencia
kontrol.
Celkom bolo vykonaných 49 kontrol, avšak kontrole bolo podrobených len 38 zariadení,
nakoľko niektoré zariadenia boli v čase výkonu kontroly uzavreté.
Zariadenia, poskytujúce služby či už v letnej turistickej sezóne alebo zimnej turistickej
sezóne, značne vylepšili hygienický štandard, avšak z uložených sankcií a z uvedenia
nedostatkov, ktoré boli počas výkonu zistené je zrejmé, že dozor zo strany hygienickej služby
je nevyhnutný.
Možnosť vykonania kontrol v značnej miere závisí od poveternostných podmienok, ale
prevádzkovanie je viazané na obsadenie zariadení návštevníkmi. V mnohých prípadoch práve
z týchto dôvodov nebolo možné priamo na tvare miesta vykonať hygienický dozor, protože
niektoré zariadenia boli úplne zatvorené.
3.5 Hromadné akcie
Hromadné akcie sa konajú v obciach a mestách vždy pod správou obecného úradu, mestského
úradu a jednotlivých zložiek v obci, meste. Najčastejšie boli organizované tzv. hodové
jarmoky, počas ktorých bol stánkový predaj poskytovaný v rozsahu 1 – 2 dni. V roku 2012
bolo organizovaných celkom 58 akcií, u ktorých si prevádzkovateľ podľa § 52 splnil
ohlasovaciu povinnosť a zároveň predložil pred konaním akcie zoznam predajcov, ktorí budú
vykonávať
na
jednotlivých
akciách
poskytovanie
služieb, predaj potravín a ostatného sortimentu.
pohostinských
a reštauračných
Každoročne sú poriadané Turzovské
beskydské slávnosti v Turzovke, Jakubovské hody Kysucké Nové Mesto, Bartolomejský
hodový jarmok Čadca, Vadičovské slávnosti Horný Vadičov, Dni otvorených dverí kysuckej
kultúry v Čadci, Vianočné a Veľkonočné trhy v okresných mestách i obciach a pod., počas
ktorých bolo vykonaných celkom 182 kontrol. Do týchto kontrol sú zahrnuté počty kontrol
i počas jarmokov veľkonočných a vianočných sviatkov, vrátane mimoriadnej kontroly. Predaj
bol uskutočňovaný nielen podnikateľmi SR, ale hlavne prevádzkovateľmi susedných štátov,
hlavne
z Poľskej
republiky
a Českej
republiky.
Najproblémovejšie
boli
jednania
s podnikateľmi z Českej republiky, nakoľko národná legislatíva ČR neukladá podnikateľom
odsúhlasenie potravinárskych činností formou rozhodnutia z hľadiska hygieny. K predaju ich
oprávňuje iba predloženie živnostenského listu príp. koncesnej listiny. Na tomto úseku
najčastejšou nezhodou bol chýbajúci doklad k oprávneniu na podnikanie, ako i evidencia
teploty pri preprave a predaji chladených potravín.
Najčastejšie ponúkaným sortimentom bol predaj originálne balených potravín, predaj rýchleho
občerstvenia, perníkov, cukrovej vaty, hotových jedál, kozmetiky a darčekových suvenírov.
Predaj bol sústredený na tržných miestach, zriadených pri obecných a mestských úradoch,
v areáloch telovýchovných zariadení a pri domoch kultúry. K predaju sú vytvorené miesta
pešej zóny v centre miest, v blízkosti stabilných potravinárskych zariadení, v ktorých je
možnosť využitia vody a sociálnych zariadení na základe písomnej dohody. V roku 2012 nám
boli oznámené i konania „ zabíjačiek “ spojené s predajom mäsových špecialít. Po dohode
s organizátorom akcie, prevádzkovateľom a za účasti zástupcu RVPS boli vždy stanovené
podmienky, za ktorých bola daná činnosť vykonávaná a sortiment výrobkov bol vyrábaný
v miestnych mäsovýrobniach. Dozor počas akcií bol vykonávaný v spolupráci s pracovníkmi
RVPS a policajného zboru.
V roku 2012 sme pred konaním Bartolomejského jarmoku v Čadci riešili podnet postúpený
ÚVZ SR týkajúci sa ovplyvňovania zdravých životných podmienok obyvateľov mesta
na nadmerný hluk počas konania hodových zábav v zariadeniach spoločného stravovania.
Obdobný podnet bol podaný i na vystúpenie speváckych skupín priamo na námestí mesta
Čadca. Tento podnet bol riešený v spolupráci s Mestkou políciou a organizátorom akcie tak,
že v nočnom čase bola hudobná produkcia znížená. Zároveň bolo zvolané pracovné stretnutie
s organizátorom akcie, na ktorom mu boli uložené opatrenia, pričom jedným z opatrení je
i zabezpečenie merania hluku počas poriadania krátkodobých akcií, ktoré sa však opakujú
v pravidelných intervaloch.
Dlhodobé hromadné akcie od mája do októbra každoročne prebiehajú v Múzeu Kysuckej
dediny a organizátorom akcií je Kysucké múzeum v Čadci. Pred lokalitou, v ktorej
sa múzeum nachádza, je zriadený orloj v časti Stará Bystrica a táto je navštevovaná
vo zvýšenej miere i zahraničnými turistami a návštevnosť má stúpajúci trend, hlavne počas
LTS. Z toho dôvodu bol v tomto roku zaznamenaný i stúpajúci počet stánkov s predajom
rýchleho občerstvenia, ktoré ponúkajú služby okrem stabilných zariadení.
4. SANKČNÉ OPATRENIA
Za nedostatky zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín
boli v závislosti od ich závažnosti uložené nasledovné sankčné opatrenia:
-sankčné opatrenia podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
• podľa § 12, ods. 2, písm e) - uložené 1 opatrenie na predchádzanie ochoreniam –
toto opatrenie bolo uložené v zariadení spoločného stravovania, v ktorom prebiehal
detský tábor a z dôvodu hlásenia zvýšeného počtu hnačkových ochorení u detí bolo
nariadené vykonať účinnú dezinfekciu.
• podľa § 55, ods. 2 boli vydané – 4 opatrenia na mieste na uzatvorenie prevádzky
na mieste výkonu ŠZD – opatrenia boli uložené vo všetkých prípadoch v zariadeniach
spoločného stravovania z dôvodu absolútne nevyhovujúceho technického stavu –
v čase kontroly netiekla voda, porucha v odkanalizovaní, nedodržaný teplotný reťazec,
chýbajúce sociálne zariadenia pre zamestnancov a pod;
• podľa § 58 - bola uplatnená 1 náhrada nákladov v sume 13,70 € - za nevyhovujúci
laboratórny rozbor vody;
• podľa § 57 – 10 pokút vo výške 4 240 € z dôvodu – v 3 prípadoch bola uložená
pokuta z dôvodu, že prevádzkovateľ sa nezdržal výkonu posudzovanej činnosti
a zahájil činnosť bez vydania rozhodnutia regionálneho hygienika; v 1 prípade bola
odsúhlasená
prevádzka
na
dobu
určitú
s podmienkou
doloženia
dokladov
o vykonaných meraniach hluku; v 6 prípadoch boli uložené pokuty z dôvodu
nevyhovujúcej osobnej a prevádzkoavej hygieny, zistenej pri výkone ŠZD;
• podľa § 56, ods. 2 v súčinnosti so zákonom 372/1990 Zb. bolo udelených - 27
blokových pokút vo výške 1 360 € - tieto pokuty boli uložené väčšinou z dôvodu
nepreukázania zdravotnej a odbornej spôsobilosti;
•
podľa § 6, ods. 1, písm. j) – uložené v 1 prípade pokyny na odstránenie
nedostatkov – na základe opodnetu vykonali pracovníci ŠZD zameraný na kontrolu
nevyhovujúceho hygienického štandardu sociálnych zariadení pre zamestnancov OC
BILLA, Kysucké Nové Mesto, podnet bol uzavretý ako opodstatnený a po dohode
s prevádzkovateľom boli vydané na odstránenie nedostatkov pokyny, ktoré boli
v rámci rekonštrukčných prác zabezpečené v plnom rozsahu;
-sankčné opatrenia podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom
znení:
• podľa §19 – bolo vydaných 9 opatrení - jednalo sa o materiály a predmety určené
na styk s potravinami v súvislosti s oznámeniami z RASFF na zabezpečenie
stiahnutia
škodlivých
výrobkov
z predaja
a zabezpečenia
informovanosti
spotrebiteľov a v jednom prípade zabezpečenie označovania v súlade s platnou
legislativou; Vo väčšine prípadov boli tieto výrobky dovezené z Poľskej republiky.
• podľa § 28 – boli uložené 2 pokuty v sume 1300 € - obidve pokuty boli uložené
v zariadeniach spoločného stravovania, v jednom prípade bola pokuta vo výške 500 €
uložená za predaj podozrivého alkoholu z plastovej fľaše bez označenia a dokladov
o vysledovateľnosti;
• v blokovom konaní podľa § 29 zák. o potravinách v súčinnosti so zák. 372/1990 Zb.
bolo udelených -
14 blokových pokút vo výške 608 € - za chýbajúce doklady
o vysledovateľnosti výrobkov, za nesprávne označené potraviny a pod.
• podľa § 20, ods. 4 - bola v 1 prípade uložená úhrada nákladov v sume 10,90 € za nevyhovujúci laboratórny rozbor cukrárskeho výrobku;
-ďalšie sankčné opatrenia:
• podľa novely zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. neboli boli uložené pokuty
• zákon č. 372/1990 Zb. bol uplatnený pri uložení horeuvedených blokových pokút
V zákonom stanovenej lehote nebolo podané odvolanie voči uloženým sankciám, sankcie
boli uhradené v plnej výške. Ani v jednom prípade nebola uplatnená autoremedúra a ani
zrušenie rozhodnutia.
5.
EPIDEMICKÝ VÝSKYT ALIMENTÁRNYCH OCHORENÍ
V roku 2012 sme nezaznamenali iný výskyt alimentárnych ochorení v súvislosti s činnosťou
potravinárskych zariadení. V spolupráci s oddelením hygieny a epidemiológie bol hlásený len
výskyt malých rodinných nákaz (2 – 3 chorí). V 1 prípade bolo uložené opatrenie podľa
§ 12, ods. 2, písm e) na predchádzanie ochoreniam. Opatrenie bolo uložené v zariadení
spoločného stravovania, v ktorom prebiehal detský tábor a z dôvodu hlásenia zvýšeného počtu
hnačkových ochorení u detí bolo nariadené vykonať v zariadení účinnú dezinfekciu.
6.
PORADNE SPRÁVNEJ VÝŽIVY
Poradňa správnej výživy je začlenená k oddeleniu zdravotnej výchovy. Poradenská činnosť je
realizovaná prostredníctvom poradne zdravia a na poradenskej činnosti pri plnení hlavných
úloh sa podieľajú i pracovníci oddelenia hygieny výživy, napr. zabezpečenie realizácie
projektu „Sledovanie výživového stavu u vybraných skupín dospelej populácie“, ktorého
výsledky boli spracované podľa požiadaviek ÚVZ SR a zaslané KO a gestorovi úlohy RÚVZ
Poprad. Taktiež je spolupráca s oddelením pri poriadaní odborných seminárov a prednášok
v sektore potravinárstva vo veci zabezpečovania označovania potravín, uvádzania nových
potravín a nových zložiek na trh, podmienkach kladených na výrobu BIO potravín, ako i
pri výkone dozoru počas mimoriadnych udalostí, napr. v súvislosti s výskytom zvýšeného
množstva metylalkoholu v českých liehovinách. Počet klientov v poradenskej činnosti
v oblasti výživy bol celkom 328. Výročnú správu oddelenie zdravotnej výchovy spracováva
samostatne.
7. PROJEKTY, MIMORIADNE ÚLOHY
Č. 3.1 Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej
populácie
Gestor úlohy: ÚVZ SR , RÚVZ so sídlom v Poprade a v Banskej Bystrici
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, odd. HV a PBP
K sledovaniu výživového stavu bola zvolená ľahko pracujúca skupina mužov a žien
zamestnaných vo výchovno – vzdelávacích zariadeniach a zamestnanci úradov a štátnych
inštitúcií okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Do súboru boli zaradené len populačné
skupiny ľahko pracujúcich žien a mužov podľa vekových kategórií vo veku od 19 do 34 rokov
a od 35 do 54 až 59 rokov v presnom počte po 20, teda celkom 80 klientov. Keďže nebolo
možné z obmedzených priestorových a časových možností pracovať so všetkými spolu,
jednotlivým skupinám bol vysvetlený cieľ projektu a jeho samotná realizácia.
Úlohu sme rozdelili do nasledujúcich častí: sledovanie výživového stavu vybraných
populačných skupín, dotazník o spotrebe potravín, životospráve a pohybovej aktivite.
V spolupráci s pracovníkmi poradne zdravia bol spracovaný klinicko-somatický
dotazník a vyhodnotený odber krvi na prístroji reflotron pre stanovenie biochemických
ukazovateľov lipoproteínového metabolizmu (TGL, HDL, LDL, GLU, CHOL).
Zo záverov hodnotenia vyplynulo, že energetický príjem bol znížený v každej vekovej
kategórii. Najnižší bol u mladších žien vo veku 19 – 34 rokov - z počtu 20 respondentov malo
17 respondentov nižší príjem energie a u starších žien – z počtu 20 respondentov malo
15 respondentov nižší príjem energie v porovnaní s odporúčanou výživovou dávkou.
V skupine mladších mužov sme nižší energetický príjem zaznamenali u 10 osôb a v skupine
starších mužov u 13 osôb. Naopak prekročený energetický príjem oproti OVD bol zistený
v skupine u mladších žien v počte 1 respondent, u starších žien v počte 2 respondenti.
Zvýšený energetický príjem vo vekovej skupine mladších mužov mali 5 respondenti
a u starších mužov v počte 4 respondenti.
Príjem základných živín:
príjem bielkovín bol prekročený najviac u mladších mužov v počte 15 respondentov, ako
i v kategórii starších mužov
v počte 10 respondentov. V kategórii starších žien bol
prekročený denný príjem bielkovín u 10 respondentov a v kategórii mladších žien u 9
respondentov. V poklese príjmu bielkovín sme zaznamenali nižší počet respondentov
v porovnaní s minulým rokom, najvyšší pokles príjmu bielkovín v roku 2012 bol
zaznamenaný v kategórii mladších žien v počte 7 respondentov z celkového počtu 20.
spotrebu tukov najviac prekročilo 13 respondentov - mužov mladšej vekovej kategórie 19
-34 rokov a 7 žien staršej vekovej kategórie. V skupine starších mužov bolo prekročenie
spotreby tukov zistené v šiestich prípadoch, pričom v ostávajúcej kategórii mladších žien
bolo prekročenie zaznamenané u 4 osôb. Najnižší príjem tukov bol zaznamenaný
v skupine mladších žien a to v 13 prípadoch.
spotreba sacharidov bola znížená vo všetkých vekových kategóriách. Z celkového počtu
80 respondentov len 6 respondenti ( po jednom respondentovi v kategóriách mladších
žien, starších žien a mladších mužov, 3 respondenti zo skupiny starších mužov) prekročili
príjem sacharidov. Výsledky príjmu sacharidov sa v desiatich prípadoch pohybovali
v medziach normy.
príjem vitamínu C bol u 39 osôb z celkového počtu respondentov 80 znížený. OVD bola
splnená v 41 prípadoch. Zaznamenali sme vyšší príjem vitamínu C v porovnaní s minulým
rokom.
Z pozorovania sme zistili mierne zvýšený výskyt nadhmotnosti u celkom 37 osôb, najviac
v skupinách starších mužov v počte 15 respondentov a u mladších mužov v počte 9
respondentov. Obezita bola zaznamenaná v 12 prípadoch z celkového počtu 80, najviac
v skupine starších žien v počte 8 osôb.
Hodnoty biochemického vyšetrenia krvi:
hodnota celkového cholesterolu bola zvýšená u mladších mužov v počte 9 osôb a u
starších žien v počte 8 osôb. V skupine starších mužov bola zvýšená hodnota celkového
cholesterolu u 3 respondentov, u mladších žien v 2 prípadoch.
hodnoty triglyceridov prekračovali normu iba v 2 prípadoch z celkového počtu 80
respondentov.
hladina glykémie bola najviac
prekročená len v skupine starších žien v počte 6
respondentov a u starších mužov v štyroch prípadoch.
Pri vyhodnotení biochemických vyšetrení bol zaznamenaný prevažný počet respondentov
s
krvným tlakom v rámci normy. Výskyt vyššieho krvného tlaku bol najčastejšie
zaznamenaný v skupine starších mužov.
Všetky výsledky
dotazníka o spotrebe potravín a pohybovej aktivite a životospráve sú
uvedené v tabuľkách. Upozorňujeme, že v tabuľkovej časti s hodnotami vybraných
výživových faktorov, v stĺpci pod názvom hrubá vláknina sa nachádzajú hodnoty potravinovej
vlákniny. Zaznamenali sme pozitívnu zmenu životosprávy našich klientov
a to zväčša
v zaradení pravidelnej teplej stravy, ovocia, zeleniny a vo zvýšenej pohybovej aktivite.
Prevažná väčšina respondentov žije bez zlozvykov ako je fajčenie a pitie alkoholu. Väčšina
respondentov považuje svoju životosprávu za uspokojivú a nemení ju. Vo veľkej prevahe
klienti uvádzali, že sú vystavený stresovým faktorom. Projekt sledovanie výživového stavu
obyvateľstva má opakovane dobrú odozvu u sledovaných skupín populácie, ktorí prejavujú
záujem hlavne o meranie základných živín - biochemických ukazovateľov lipoproteínového
metabolizmu a tlaku krvi.
Č. 3.2 Monitoring jodidácie kuchynskej soli
Gestor úlohy: ÚVZ SR , RÚVZ so sídlom v Košiciach
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, odd. HV a PBP
V roku 2012 bolo odbornými pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Čadci – oddelenie hygieny
výživy a PBP odobratých na území spadajúcom do našej kompetencie - okres Čadca
a Kysucké Nové Mesto celkom 24 vzoriek jedlej soli. Všetky vzorky boli zo zahraničnej
produkcie. Z tohto počtu v okrese Čadca bolo odobratých 19 vzoriek jedlej soli a v okrese
Kysucké Nové Mesto bolo odobratých 5 vzoriek jedlej soli. Všetky vzorky boli vyšetrené
na
KJ a zároveň na KJO3 i na ferrokyanid draselný. Pri vyhodnotení výsledkov bolo
zistené, že z celkového počtu 24 vzoriek jedlej soli v žiadnej vzorke nebol zistený obsah KJ
( KJ a KJO3 ako KJ) menej ako je minimálna hodnota – 15 mg/kg. Všetky vzorky jedlej soli
zodpovedali rozsahu povoleného obsahu KJ ( KJ a KJO3 ako KJ) – 15 - 35 mg/kg. Najvyššia
nameraná hodnota je 33,9 mg/kg. Najnižšia nameraná hodnota je 21,00 mg/kg.
V žiadnom prípade nebol zaznamenaný obsah FeCN6 vyšší ako 20 mg/kg. Analýza vzoriek
jedlej soli v stanovených chemických ukazovateľoch bola vykonaná v Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, oddelenie chemických analýz. Všetky vzorky soli
boli v stanovenej lehote spotreby. V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto neregistrujeme
žiadne prevádzky s výrobou soli ani sklady soli. V okrese Čadca sa nachádzajú 2 dodávatelia
soli do obchodných reťazcov (V.O. sklad COOP Jednota - Raková a LIBEX Čadca Horelica). V zariadeniach spoločného stravovania bolo odobratých celkom 20 vzoriek soli.
Zo zariadení spoločného stravovania otvoreného typu sa odobralo 18 vzoriek a zo zariadení
spoločného stravovania - uzavretého typu boli odobraté 2 vzorky soli. V okrese Čadca
a Kysucké Nové Mesto sa nachádza 1 výrobňa lahôdkárskych výrobkov a 10 pekárenských
výrobní, kde sa používa jodidovaná soľ.
Č. 3.3 Bezpečnosť PET fliaš
Gestor úlohy: ÚVZ SR , RÚVZ so sídlom v Poprade
Riešiteľské pracovisko: vybraté RÚVZ v SR
K plneniu danej úlohy boli vybraté len RÚVZ v SR, na území ktorých je odsúhlasená výroba
predmetných výrobkov. Na základe uvedenej skutočnosti RÚVZ Čadca sa na plnení danej
úlohy nepodieľalo.
Č. 3.4 Bezpečnosť výrobkov určených pre deti
Gestor úlohy: ÚVZ SR
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Poprade, RÚVZ Čadca, odd. HV a PBP
V roku 2012 boli určené prevádzkové jednotky so zameraním kontrol na označovanie
výrobkov určených pre deti v súlade s požiadavkami Potravinového kódexu SR – Materiály
a predmety určené na styk s potravinami. Bolo vykonaných celkom 16 kontrol, pri ktorých
nebol zistený nesúlad s PK SR. Úloha bola plnená v súlade s harmonogramom stanoveným
pre žilinský kraj. Odber vzoriek bol realizovaný len v okresoch, kde sa nachádza výroba
daných výrobkov.
Č. 3.5 Bezpečnosť papierových a kartónových obalových materiálov
Gestor úlohy: ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Poprade
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Poprade – laboratórne vyšetrenie, hodnotenie,
RÚVZ Čadca, odd. HV a PBP
Pri plnení tejto úlohy bolo 5 úradných kontrol zameraných na správnosť označovania
a kontrolu požadovanej dokumentácie výrobkov, hlavne kartónových obalov. Tieto obaly boli
kontrolované predovšetkým pri balení potravín v ZSS, jednalo sa o obaly z vlnitej lepenky, ale
i polypropylénové misky na potraviny, plastové viečka a tetrapakové obaly. Kontrolou
vyhlásení o zhode nebol zistený nesúlad s požiadavkami Nariadenia EP a Rady č. 882/2004,
ako i nariadenia EP a rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk
s potravinami. Plnenie tejto úlohy, ako i ostatných úloh, bolo zapracované do vyhodnotenia
ÚK nad PBP a zaslané v stanovenom termíne na RÚVZ v Poprade.
Č. 3.6 Monitoring spotreby vybraných prídavných látok
v potravinách
Gestor: ÚVZ SR
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, odd. HV a PBP
V roku 2012 boli spracované podklady získané dotazníkovou formou, pričom sledovanie bolo
zamerané na príjem vybraných prídavných látok v potravinách u dospelej populácie, s cieľom
zistiť úroveň ich spotreby a porovnať
príjem
každej vybranej prídavnej látky
s jej
stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI). V rámci monitoringu bola sledovaná
spotreba vybraných 2 prídavných látok – E129 Allura červená AC, E 950 Aspartam a dvoch
aróm Mentofuránu a Kumarínu. Skupinu respondentov tvorilo 20 klientov vo vekovej
kategórii 19 až 35 ročné ženy a muži a vo vekovej kategórii 36 až 54 roční muži a ženy.
Respondenti vyplnili 24 hodinový dotazník spotreby potravín, pokrmov a nápojov, pričom
jeden deň tvoril jedálny lístok z pracovného týždňa a druhý deň z víkendu, týždenný dotazník
frekvencie spotreby potravín. Súčasťou monitoringu bol i odber vzoriek. Na stanovenie
Aspartámu bola odobratá 1 vzorka sýtenej limonády s príchuťou pomaranča s cukrom
a náhradnými sladidlami, na stanovenie Allury červenej 1 vzorka želé cukroviniek s ovocnou
príchuťou a na vyšetrenie Kumarínu 1 vzorka cereálnej potraviny s obsahom škorice pre deti
do 3 rokov. Výsledky laboratórnych vyšetrení preukázali zdravotnú bezpečnosť. Získané
údaje boli tabuľkovo spracované a s vyhodnotením zaslané v stanovenom termíne na ÚVZ
SR.
Č. 3.7 Monitoring bisfenolu A v materiáloch a predmetoch určených
na styk s potravinami
Gestor: ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Poprade
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ Čadca, odd. HV a PBP
Úloha bola plnená kontrolou dodržiavania obmedzenia používania bisfenolu A v plastových
fľašiach používaných na dojčenskú výživu. V súlade s Nariadením Komisie EÚ č. 321/2011
a č. 10/2011 bolo vykonaných celkom 6 kontrol sústredených na výrobky určené pre deti
do jedného roka života.
Č. 3.8 Spotrebný potravinový kôš obyvateľov v SR
Gestor: ÚVZ SR
V roku 2012 príprava podkladov k plneniu úlohy bola spracovaná len ÚVZ SR a na základe
rozpracovania jednotlivých etáp bude úloha plnená až v budúcom období.
Mimoriadne úlohy
V roku 2012 bolo plnených celkom 10 mimoriadnych úloh.
1. Neoprávnené používanie technickej soli v potravinách v Poľsku
V nadväznosti na informácie (doposiaľ z neoficiálnych zdrojov) o prípadoch neoprávneného
používania technickej posypovej soli v potravinách v Poľsku bola na základe usmernenia a
žiadosti ÚVZ SR so sídlom v Bratislave
pri výkone kontrol v zariadeniach spoločného
stravovania v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto venovaná zvýšená pozornosť tomu, či
nedochádza k používaniu soli, ktorá by sa odlišovala od kritérií pre kuchynskú soľ. Taktiež
bola pozornosť venovaná soli nachádzajúcej sa na trhu, najmä v prípadoch, ak išlo o soľ
pochádzajúcu z Poľska, so zameraním sa na vysledovateľnosť a kontrolu ukazovateľov
kvality soli. Pri výkone kontrol bolo zistené, že soľ je do ZSS dodávaná v 1 kg originálnych
baleniach, ktoré sú označené v súlade s legislativou, bez akýchkoľvek organoleptických
zmien. Cielene bolo vykonaných 6 kontrol, pričom uvedeným požiadavkám na používanie
soli bola pozornosť venovaná i priebežne a taktiež pri plnení hlavnej úlohy č. 3.2
„ Monitoring jodidácie kuchynskej soli “.
2. Kontrola epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe,
manipulácii a umiestňovaní na trh potravín
V zmysle usmernenia ÚVZ SR so sídlom v Bratislave (pod zn. ZHHSR/4497/2012
zo dňa
04.06.2012) bola v dňoch 06.06. – 13.06.2012 vykonaná úradná kontrola zameraná
na epidemiologicky rizikové činnosti osôb pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín
na trh v prevádzkach supermarketov obchodných reťazcov na úseku činností s nebalenými
epidemiologicky rizikovými potravinami (napr. lahôdkárske a cukrárske výrobky) okresu
Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Celkom bolo vykonaných 9 kontrol:
•
Predajne BILLA so sídlom v Čadci a v Kysuckom Novom Meste - 2 úradné
kontroly
•
Hypermarket TESCO so sídlom v Čadci – 1 úradná kontrola
•
Supermarket TESCO so sídlom v Turzovke a Krásne nad Kysucou –
prevádzkovateľ NOVÁK Mäso – údeniny s.r.o. Nitra – 2 úradné kontroly + 1
štátny zdravotný dozor
•
Supermarket COOP Jednota s.d. so sídlom v Čadci, v Turzovke a v Kysuckom
Novom Meste – 3 úradné kontroly
Kontroly boli zamerané na nasledovné kritériá uplatňované jednotlivo na každého
zamestnanca prevádzky (v zmysle citovaného usmernenia) s nasledovným zistením:
1)
Kontrola dokumentácie zdravotnej spôsobilosti, vstupnej a ďalších lekárskych
prehliadok (§ 4 ods. 3 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.)
-
Dokumentácia predložená u všetkých kontrolovaných zamestnancov.
2)
Kontrola dokumentácie o školení zamestnancov (príloha II, kapitola XII Nariadenia
(ES) č. 852/2004)
-
Nepredložená v 1 prípade (prev. NOVÁK Mäso – údeniny, Supermarket TESCO,
Krásno nad Kysucou).
3)
Kontrola dokladov o odbornej spôsobilosti zamestnancov (§16, ods. 1 zákona NR
SR č. 355/2007 Z. z. )
-
Nesúlad zistený v 1 prevádzke u dvoch zamestnancov (prev. NOVÁK Mäso –
údeniny, Supermarket TESCO, Krásno nad Kysucou).
4)
Kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov (dodržiavanie zásad osobnej
hygieny - § 4, ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. a kapitola VIII, ods. 2
Nariadenia (ES) č. 852/2004)
-
Nebol zistený nesúlad.
5)
Kontrola dodržiavania hygienických požiadaviek na výrobu potravín,
manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh (§4, ods. 3, písm. b) zákona NR SR
č. 152/1995 Z. z. )
-
Neboli zistené nedostatky.
6)
Kontrola zaobchádzania s potravinami, či sa neporušuje ich bezpečnosť a kvalita
(§4, ods. 3, písm. c zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.)
-
Nebolo zistené porušenie.
Za nesúlad s citovanými právnymi predpismi -
nepredloženie dokladov o odbornej
spôsobilosti u 2 zamestnancov (bod č. 3) - bola uložená bloková pokuta vo výške 64 €.
Zároveň bol stanovený termín na zabezpečenie evidencie o školení zamestnancov, prejednaný
so zozpovednou osobou.
3. Mimoriadna kontrola hygienických požiadaviek čerpacích staníc
V nadväznosti na žiadosť ÚVZ SR so sídlom v Bratislave zo dňa 20.04.2012
pod zn. OHVBPKV/3535/2012/Jo boli pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Čadci – oddelenie
hygieny výžiyv a PBP, vykonané v termíne 24.4. – 27.4.2012 mimoriadne kontroly zamerané
na dodržiavanie hygienických podmienok pri výrobe pokrmov a jedál pripravovaných
a podávaných v dvoch predajných miestach čerpacích staníc. Kontroly boli vykonané podľa
zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súlade so zaslanou
osnovou s následovnými výsledkami:
1. Počet prekontrolovaných PJ
z toho počet PJ s nedostatkami
......... 2...............
......... 0...............
2. Živnostenské oprávnenie
chýbajúce v počte PJ
............ 0.............
3. Rozhodnutie RÚVZ
vyšpecifikované požiadavky v zmysle
vyhlášky č. 533/2007 v počte PJ
............2..............
chýbajúce rozhodnutie v počte PJ
.............0.............
4. Oddelené WC ž/m
nedostatky v počte PJ
............0.............
5. Priamy vstup
nedostatky v počte PJ
...........0..............
6. Osvetlenie
nedostatky v počte PJ
............0.............
7. Osobitné vetranie
nedostatky v počte PJ
............0.............
8. Toaletný papier
chýbajúci v počte PJ
............0.............
9. Nádoba na použité papierové utierky
chýbajúca v počte PJ
.............0...........
10. Teplá voda
nedostatky v počte PJ
............0.............
11. Studená voda
nedostatky v počte PJ
............0.............
12. Mydlo
chýbajúce v počte PJ
.............0............
13. Zariadenie na osušenie rúk, resp. utierky
nedostatky v počte PJ
............0.............
14. Funkčnosť WC
nedostatky v počte PJ
.............0............
15. Čistota
nedostatky v počte PJ
............0.............
16. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
nedostatky v počte PJ
...........0..............
17. Nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti
počet PJ
...........0............
18. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
podľa § 55 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
nedostatky v počte PJ
...........0............
19. Oznámenie o začatí správneho konania
vo veci uloženia pokuty
v počte PJ
.............0...........
hodnota v €
..........................
20. Uložené blokové pokuty
v počte PJ
.............0...........
hodnota v €
........................
21. Iné zistené nedostatky
nedostatky v počte PJ
V čase kontroly bolo
............1............
zistené, že v zariadení pre osobnú hygienu – šatňa chýbala časť
stropného obkladu avšak jeho oprava a doplnenie je v štádiu riešenia, čo bolo dokladované
písomnou formou zodpovedným prevádzkovateľom. Hotové jedlá, sladké pečivo
pripravované na objednávku zákazníkov
sú
a to len z polotovarov. V rámci kontrol boli
odobraté dve vzorky rýchleho občerstvenia na vyšetrenie, výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.
Celkovo možno konštatovať, že hygienická úroveň tohto typu zariadenia je na dobrej
hygienickej úrovni.
4. Kontrola hydinového mäsa v zariadeniach spoločného stravovania
V zmysle usmernenia ÚVZ SR so sídlom v Bratislave (pod č. ZHHSR/4709/2012, zo dňa
13.06.2012) boli v priebehu mesiacov júl – august 2012 vykonané kontroly v zariadeniach
spoločného stravovania okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, zamerané na hygienu,
označovanie a vysledovateľnosť hydinového mäsa, ako i na iné hygienické požiadavky.
Celkový počet kontrolovaných zariadení: 21
Počet zariadení so zistenými nedostatkami s ohľadom na hydinové mäso: 3
Počet zariadení s inými nedostatkami: 3
Vyhodnotenie údajov podľa prílohy na kontrolu hydinového mäsa:
Vyhovuje
1.
/
Nevyhovuje
Kontrola dokumentácie:
1.1 Registrácia prevádzkarne -
21
1.2 Doklady o pôvode-
19
2
V 2 prípadoch v zariadeniach Espresso – Vináreň, Vysoká nad Kysucou 221 a Hotel
Koloniál, Skalité 1284 pri kontrole dokumentácie k vysledovateľnosti neboli predložené
doklady o pôvode hydinového mäsa – dodacie listy príp. nákupné doklady, nakoľko sa
nachádzali v kanceláriách prevádzkovateľov mimo sídla prevádzky. Doklady boli
v dohodnutom termíne do dvoch dní predložené.
2.
Podmienky dodržania zdravot. bezpečnosti
2.1 Dátum spotreby/D.M.T.3. Skladovanie surovín
21
21
-
4. Označenie hydinového mäsa
-
20
1
v 1 prípade v zariadení Kysucká jedáleň, Belanského 215, Kysucké Nové Mesto
kontrolou označenia baleného mäsa – Kuracie rezne solené, hlbkozmrazené, 6x2 kg –
chýbalo označenie výrobku s pôvodom z Brazílie v slovenskom jazyku. Nedostatok bol
ihneď prevádzkovateľom hlásený telefonicky zodpovednej osobe vo firme dodávateľa, ktorým
je NOWACO Žilina, ktorá nás o vykonanej náprave i telefonicky informovala.
5. Uloženie opatrení - 0
6. Uloženie blokovej pokuty - 0
7. Odber vzoriek- 2 vzorky
Pri výkone kontroly boli odobraté 2 vzorky hydinového mäsa na stanovenie obsahu vody
s nasledovnými výsledkami laboratórneho vyšetrenia:
-
Kuracie stehno (štvrťka) v surovom stave, čerstvé – 77,3%
-
Kuracie rezne chladené (prsia) – 76,7%
8. Iné významnejšie zistenia z kontroly
- v zariadení Pizzeria DON SALIERI, Staškov 1017 bolo zistené, že pracovník nedodržal
pri
manipulácii
s hotovými
pokrmami
osobnú
hygienu,
taktiež
vykonával
prácu
bez predloženia zdravotnej a odbornej spôsobilosti za čo mu bola uložená sankcia
v blokovom konaní vo výške 48 €.
- v prevádzke Hotel FRAN, Makov bolo zistené zamrazovanie hovädzieho mäsa dodaného
v chladenom stave a opakovane zistené nedostatkyv nedodržaní osobnej a prevádzkovej
hygieny. Účastník konania bol opakovane predvolaný na správne konanie, pri ktorom
navrhovaná suma pokuty je vo výške 500 €.
- v zariadení Ázijské bistro HANOI, Belanského 192, Kysucké Nové Mesto boli zistené
závažné hygienické nedostatky – nedodržanie podmienok zdravotnej bezpečnosti potravín,
surovín, polotovarov, opakovane nevhodné skladovanie surovín, znížená prevádzková
hygiena, chýbajúca evidencia, nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti. V tomto prípade
bolo zahájené správne konanie s navrhovanou výškou pokuty v sume 500 €.
9. Kontrola plnenia opatrení uložených pri predchádzajúcej kontrole
- v 2 prípadoch bolo zistené, že opatrenia z predchádzajúcej kontroly neboli splnené, viď bod
8, zahájené správne konanie v obidvoch prípadoch.
Údaje z Prílohy 1 – ÚKP
-
Príjem surovín – vo všetkých bodoch u všetkých kontrolovaných prev. vyhovuje
-
Kontrola označenia mäsa/mäsových výrobkov -
20 V
1N
Označenie bolo kontrolované u baleného i nebaleného mäsa, pričom nedostatok bol zistený
v prípade baleného mäsa, a to:
-
v 1 prípade v zariadení Kysucká jedáleň, Belanského 215, Kysucké Nové Mesto
kontrolou označenia baleného mäsa – Kuracie rezne solené, hlbkozmrazené, 6x2 kg –
chýbalo označenie výrobku s pôvodom z Brazílie v slovenskom jazyku. Nedostatok bol
ihneď prevádzkovateľom hlásený telefonicky zodpovednej osobe vo firme dodávateľa, ktorým
je NOWACO Žilina, ktorá nás o vykonanej náprave i telefonicky informovala.
-
Skladovanie spracúvaných surovín-
21 V
-N
Počet navrhnutých/uskutočnených represívnych opatrení (z toho sankcií v sume):
-
V 1 prípade bola za zistené nedostatky uložená bloková pokuta v sume 48 €.
-
V 2 prípadoch bolo začaté správne konanie s návrhom uloženia pokuty vo výške
spolu 1000 €.
Iné najčastejšie zistené nedostatky: vyhodnotené v bode 8.
Okres Čadca a Kysucké Nové Mesto sú pohraničné oblasti, ktoré susedia priamo s Poľskou
republikou a podľa zistení z výkonu ÚK a ŠZD bol predpoklad, že mäso a mäsové výrobky
budú dodávané práve z Poľska. Kontroly preukázali, že dodávateľmi hydinového mäsa bol len
v jednom prípade dodávateľ z Poľskej republiky, ktorý splnil všetky kontrolované
požiadavky. Dodávateľmi hydinového mäsa sú vo väčšine prípadov firmy NOWACO Žilina
a METRO Žilina. V zariadeniach spoločného stravovania sa v prevahe vyskytovalo hydinové
mäso - hlbokozmrazené, s krajinou pôvodu Brazília.
5. Kontrola predaja nebezpečných výrobkov a omamných látok v sieti
darčekových predajní
V súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle odborného usmernenia ÚVZ SR
pod značkou ZHHSR/2110/2011 zo dňa 03.03.2011 o jednotnom postupe pri výkone štátneho
zdravotného dozoru v sieti predajní Crazy shop boli vykonané kontroly v sieti darčekových
predajní v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. Celkom bolo vykonaných 7 kontrol
v spolupráci oddelení hygieny výživy a hygieny životného prostredia v prevádzkových
jednotkách, v kterých bol predpoklad predaja predmetného sortimentu (výrobky vo forme
práškov, tabliet, toboliek,
kúskov tyčiniek ponúkaných ako suveníry). Výkon štátneho
zdravotného dozoru bol zameraný na kontrolu označovania výrobkov, kontrolu predaja
nebezpečných výrobkov a omamných látok v súvislosti s dodržiavaním ustanovení zákona
č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 43/2011, kterým sa mení a dopĺňa zákon
č. 139/1998 Z. z. o omamných látkách, psychotropních látkách a o prípravkoch v znení
neskorších predpisov. Kontrolami nebol zistený výskyt podozrivých výrobkov s obsahom
nebezpečných látok. Pri výkone kontroly boli predložené nadobúdacie doklady (faktúry,
dodacie listy) nákupu tovaru prevažne z veľkoobchodných skladov.
6. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na doržiavanie hygienických
požiadaviek v ázijských reštauráciách v Slovenskej republike
V zmysle usmernenia ÚVZ SR so sídlom v Bratislave (pod č. OHVBPKV/5546/2012/Jo,
zo dňa 19.07.2012) boli v priebehu mesiaca september 2012 vykonané kontroly v „ázijských
reštauráciách“ okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto, zamerané na dodržiavanie hygienických
požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov, vrátane
kontroly epidemiologických činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami.
A)
Počet vykonaných kontrol: 3
B)
Počet skontrolovaných zariadení: 2
V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sa nachádzajú len 2 zariadenia tohto typu. Boli
vykonané 3 kontroly vzhľadom k tomu, že na jednu prevádzkovú jednotku bol podaný podnet,
pri ktorom zistené nedostatky boli kontrolované súbežne s výkonom mimoriadnej kontroly.
C)
Najčastejšie
zisťované
nedostatky
(podľa
jednotlivých
bodov
uvedených
v usmernení):
1.
dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov– 0 - nedostatky zistené neboli
2.
doklady o odbornej spôsobilosti – v 1 prípade nebol v čase kontroly predložený
doklad o odbornej spôsobilosti pracovníka zúčastňujúceho sa
na výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
3.
doklady o zdravotnej spôsobilosti – 0 - neboli zistené nedostatky
4.
pôvod tovaru- dodacie listy - v 2 prípadoch boli zistené nedostatky v nepredložení
dokumentácie o vstupnej kontrole dodaných surovín na výrobu pokrmov a evidencii
o dodávateľoch.
•
v 2 prípadoch zistené nedostatky v označovaní potravín a surovín – označenie nebolo
v slovenskom jazyku, poškodená etiketa
5.
dodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca (vybav. meracími
prístrojmi, evidencia teplôt) – v 2 prípadoch boli zistené nedostatky vo vedení evidencie teplôt
v chladiacich a mraziacich zariadeniach, ako i v sklade potravín.
6.
manipulácia so surovinami, polotovarmi, potravinami, pokrmami (pracovné
plochy,
pracovné
náčinie,
nepovolené
zmrazovanie
potravín,
ochrana
potravín
pred kontamináciou, dodrž. teplotného, chladiaceho a mraz. reťazca)
• v 1 prípade bolo zistené znečistenie a poškodenie povrchov odkladacích plôch v sklade
surovín, znečistenie povrchov podláh v kuchyni a v sklade potravín, znečistenie povrchov
obkladov stien a stropu, pracovných a odkladacích plôch, odpadových nádob, otvárateľných
okien i radiátorov v kuchyni, nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody pri výdajnom pulte,
poškodený povrch dlažby, neupevnená a poškodená vodovodná batéria pri dvoj dreze
určenom na umývanie riadu v kuchyni
• v 1 prípade znečistené chladiace a mraziace zariadenia
• v 1 prípade nepovolené zmrazovanie potravín
• v 1 prípade rozmrazovanie mäsa voľne v kuchynskom dreze
• v 2 prípadoch nedostatky v evidencii o rozpracovaní surovín, marinovaní mäsa a
o
príprave mletých mäsových polotovarov
7. skladovanie surovín/polotovarov/pokrmov(spôsob skladovania, podmienky atď.)
• v 1 prípade skladovanie potravín v neschválených priestoroch (v priestore kotolne a
nefunkčného chladiaceho boxu)
• v 2 prípadoch skladovanie surovín (múka, ryža, solamyl, soľ) a potravín v jednorázových
obaloch a v obaloch neurčených na potraviny (plastové koše)
• v 2 prípadoch spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov potravín v chladiacom
zariadení
• v 1 prípade nedostatky v evidencii skladových podmienok
8. používanie surovín/polotovarov/pokrmov po dobe spotreby, resp. dobe minimálnej
trvanlivosti. – zistené v 2 prípadoch – rozpracované mleté mäsové polotovary (guľky
určené do polievok a závitky v ryžovom papieri) bez možnosti zistenia a určenia doby
spotreby, nakoľko chýbala akákoľvek evidencia o čase rozpracovania suroviny
9. hygienická úroveň podávania pokrmov (manipulácia s pokrmami, používanie kuch,
náradia, jednorázových rukavíc a pod.) – 0 - neboli zistené nedostatky.
10. dodržanie času podávania a teploty hotových pokrmov – 0 - neboli zistené nedostatky
D) Počet uložených opatrení –v 2 prípadoch
Na odstránenie hore uvedených nedostatkov boli v obidvoch zariadeniach uložené opatrenia
priamo v zázname z kontroly v počte 8 opatrení (zabezpečenie evidencie, vhodného
skladovania, vylúčenie skladovania nezlúčiteľných druhov potravín, vykonanie čistenia
a dezinfekcie) s krátkym termínom odstránenia nedostatkov. V 1 prípade pri opakovanej
kontrole bolo zistené, že nedostatky boli čiastočne odstránené, ale i napriek tomu v obidvoch
prevádzkach je zahájené správne konanie.
E) Počet uložených blokových pokút – 0
F) Počet uložených sankcií – v 2 prípadoch zahájené správne konanie s návrhom na uloženie
pokuty vo výške spolu 2000 €.
G) Počet odobratých sterov- 10 sterov
- 2 stery z povrchu rúk pracovníkov
- 5 sterov z povrchu náradia a náčinia
- 3 stery z povrchu pracovných plôch
H) Počet odobratých vzoriek pokrmov - 7 vzoriek pokrmov – 6V/1 N
1 vzorka nevyhovela z dôvodu zvýšeného obsahu E.coli (kapustový šalát)
I)
Zoznam zariadení so zistenými nedostatkami
Názov
a adresa ZSS
1.)Ázijské
Bistro Hanoi,
ul.
Belanského
192, 024 01
Kysucké Nové
Mesto
Zistené nedostatky
2.)Ázijské
- zmrazovanie potravín
- znížená prevádzková
hygiena,
- nedostatky v evidencii
rozpracovania surovín,
prípravy
pokrmov/polotovarov
a skladových podmienok,
- chýbajúci doklad
o odbornej spôsobilosti,
- potraviny po dátume
spotreby,
- nedostatky v skladovaní
potravín,
- nedostatky v označovaní
potravín,
-nezlúčiteľné skladovanie
Opatrenia
Blokové
pokuty
Návrh
sankcií
4
-
zabezpečiť
čistenie
a dezinfek
ciu
prevádzky
- evidovať
rozpracov
anie
surovín
a prípravu
polotovar
ov
- evidovať
podmienk
y
skladovan
ia
- predložiť
doklad o
OS
0
Začaté
správne
konanie
s návrhom
sankcie 1000
€
Bistro,
Matičné
námestie
1427, 022 01
Čadca
a polotovarov,
-nedostatky v evidencii
rozpracovania surovín,
prípravy
pokrmov/polotovarov–
nedostatky v označovaní
potravín,
- nesprávne skladovanie, znečistené chladiace
a mraz. zariadenia
4
-
-
-
-
vylúčiť
zamrazov
anie
potravín
zabezpečiť
vhodné
skladovan
ie
evidovať
rozpracov
anie
polotovar
ov
generálne
vyčistenie
prevádzko
vej
jednotky
0
Začaté
správne
konanie
s návrhom
sankcie 1000
€
Zhodnotenie situácie z kontroly
a) Kontroly preukázali, že odbytové plochy PJ sú udržiavané, avšak v zázemí,
vo výrobnej a skladovacej časti prevádzok je prevádzková hygiena na nízkej úrovni. V 1
prípade bol porušený i zákon o ochrane nefajčiarov priamo prevádzkovateľom, kde bolo
dokázané fajčenie priamo vo výrobnej časti prevádzky. Zistenia z kontrol sú zdokumentované
(viď príloha fotodokumentácie).
b) V ázijských reštauráciách sa používajú na prípavu rôzne druhy surovín – koreniny, huby,
rôzne typy omáčok, ryžový papier – od ktorých prevádzkovatelia predložili nadobúdacie
doklady z predajne METRO Žilina.
V oboch prípadoch bolo zistené, že prevádzkovatelia pri príprave pokrmov nerešpektujú
evidenciu rozpracovaných surovín a tým je otázne dodržanie lehoty spotreby, ktorú je možné
rátať len podľa ich tvrdení, čo nie je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. .
7. Opakovaná mimoriadna cielená kontrola zameraná na doržiavanie
hygienických požiadaviek v ázijských reštauráciách v Slovenskej republike
V zmysle usmernenia ÚVZ SR so sídlom v Bratislave (pod č. OHVBPKV/8280/2012/Jo,
zo dňa 14.11.2012) boli opakovane vykonané kontroly zamerané na odstránenie nedostatkov
zistených pri výkone mimoriadnych cielených kontrol v ZSS typu „ ázijské reštaurácie“.
Pracovníci RÚVZ v Čadci vykonávali kontroly v dvoch registrovaných prevádzkach.
A)
Počet vykonaných kontrol: 4
B)
Počet skontrolovaných zariadení so zistenými nedostatkami v predchádzajúcej
kontrole, ktoré neboli odstránené: 2
C)
Nedostatky, ktoré neboli odstránené:
• v 1 prípade opakovane nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti pracovníka
zúčastňujúceho sa na výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
• v 1 prípade opakovane zistené nedostatky v označovaní potravín a surovín – označenie
nebolo v slovenskom jazyku, poškodená etiketa
• v 1 prípade bolo zistené znečistenie stien a poškodenie povrchov podláh v kuchyni
a v sklade potravín, znečistenie povrchov obkladov stien a stropu, pracovných
a odkladacích plôch, odpadových nádob, otvárateľných okien i radiátorov v kuchyni,
nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody pri výdajnom pulte, poškodený povrch dlažby,
neupevnená a poškodená vodovodná batéria pri dvoj dreze určenom na umývanie riadu
v kuchyni
• v 1 prípade boli zistené nedostatky vo vedení evidencie teplôt v chladiacich a mraziacich
zariadeniach, ako i v sklade potravín.
• v 1 prípade nevyhovujúca manipulácia so surovinami, polotovarmi, potravinami,
pokrmami
• v 1 prípade znečistené chladiace a mraziace zariadenia
• v 1 prípade nedostatky v evidencii o rozpracovaní surovín, marinovaní mäsa a
o
príprave mletých mäsových polotovarov
• v 1 prípade skladovanie potravín v neschválených priestoroch
• v 1 prípade spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov potravín v chladiacom zariadení
D) Nové najčastejšie zisťované nedostatky: Nebola zabezpečená tečúca teplá voda vo
výrobnej časti.
E) Počet uložených blokových pokút/celková suma: 0
F) Počet uložených sankcií/celková suma: 2/1800 €
G) Počet uzavretých prevádzok/zákazov činnosti: V 1 prípade v Ázijskom bistre HANOI,
Belanského 192, 024 01 Kysucké Nové Mesto bolo uplatnené podľa § 55, ods. 2, písm. g)
zák.
č. 355/2007 Z. z. opatrenie – nariadenie uzatvorenia prevádzky - na mieste výkonu
ŠZD formou zápisnice.
V druhej prevádzke Ázijské bistro, Matičné nám. 1427, 022 01 Čadca prevádzkovateľ
nedostatky neodstránil a oznámil ukončenie prevádzkovania.
H) Počet odobraných sterov z prostredia, pracovných plôch, odevov pracovníkov a rúk
pracovníkov/výsledky laboratórnej analýzy: 0
I) Počet odobraných vzoriek pokrmov/výsledky laboratórnej analýzy: 0
J) Zoznam zariadení so zistenými opakovanými resp. novými nedostatkami:
Názov
a adresa ZSS
Ázijské bistro
Hanoi, ul.
Belanského
192, 024 01
Kysucké Nové
Mesto
Ázijské
bistro,
Matičné nám.
1427, 022 01
Čadca
K)
Zistené nedostatky
Opatrenia
- nezabezpečený prívod
tečúcej vody vo výrobnej
časti
- nedostatky v evidencii
rozpracovania surovín,
prípravy
pokrmov/polotovarov
a skladových podmienok,
- chýbajúci doklad
o odbornej spôsobilosti,
- nedostatky v skladovaní
potravín,
- nedostatky v označovaní
potravín,
-nezlúčiteľné skladovanie
zaslané oznámenie
prevádzkovateľom
o uzavretí prevádzky
Blokové
pokuty
-
-
-
-
Návrh
sankcií
- § 55, ods. 2,
písm. g) zák.č.
355/2007 Z. z.
opatrenie
–
nariadenie
uzatvorenia
prevádzky
- uložená
pokuta podľa
§ 57, ods. 47
vo výške 1000
€ uhradená
- uložená
pokuta podľa
§ 57, ods. 47
vo výške 800
€ uhradená
Zoznam zariadení bez zistených nedostatkov: 0
Zhodnotenie situácie z opakovanej kontroly
Opakovaná kontrola v 1 prípade preukázala naďalej pretrvávanie závažných hygienických
nedostatkov technického charakteru, ale i nedodržiavanie podmienok kladených Vyhláškou
MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania v rozsahu podmienok kladených na rozpracovanie a uchovávanie potravín. Z toho
dôvodu bola uplatnená sankcia uzavretia prevádzky formou zápisnice priamo na mieste
výkonu ŠZD. V druhej prevádzke i napriek tomu, že prevádzkovateľ dostal možnosť
nedostatky odstrániť v stanovenom termíne, neodstránil nedostatky a z vlastného rozhodnutia
ukončil činnosť prevádzkovania. K dnešnému dňu RÚVZ so sídlom v Čadci neregistruje
zariadenia spoločného stravovania typu Ázijské reštaurácie.
8.
Mimoriadna
kontrola
hygienických
požiadaviek
v zariadeniach
poskytujúcich stravovacie služby na vybraných turistických trasách
v spolupráci s orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie
V súlade s listom ÚVZ SR Bratislava pod zn. ZHHSR/6257/2012 zo dňa 22.8.2012 týkajúcim
sa výkonu mimoriadnych kontrol hygienických požiadaviek v zariadeniach poskytujúcich
stravovacie služby na vybraných turistických trasách bolo po dohode s inšpektorátom SOI
v Žiline prehodnotené organizačné zabezpečenie stanovenej úlohy v okrese Čadca a Kysucké
Nové Mesto. Kontroly boli vykonané podľa vopred stanoveného harmonogramu, ktorý
zahŕňal zoznam kontrolovaných zariadení na vytypovaných trasách s upresnením pracovníkov
za jednotlivé kontrolné zložky.
Kombinované kontrolné tímy preverili celkom 8 zariadení (z toho boli skontrolované i dve
zariadenia ČS, ktoré registruje RVaPS Čadca) spadajúcich do pôsobnosti okresu Čadca
s cieľom kontroly hygienických požiadaviek zariadení pre osobnú hygienu stravníkov podľa
§ 6 Vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ostatné hygienické požiadavky na osobnú
hygienu zamestnancov, prevádzkovú hygienu a na bezpečnosť pokrmov rýchleho občerstvenia
s nasledovným prehľadom výsledkov kontrol v rámci ukončenia LTS 2012 spracovanými
v súlade s prílohou č. 2:
1. Počet prekontrolovaných PJ
Z toho počet PJ s nedostatkami
8
1
2. Živnostenské oprávnenie
8
chýbajúce v počte PJ
0
3. Rozhodnutie RÚVZ
- vyšpecifikované požiadavky v zmysle
8
Vyhlášky č. 533/2007 v počte PJ
- chýbajúce rozhodnutie v počte PJ
4. Oddelené WC ž/m
nedostatky v počte PJ
5. Priamy vstup
nedostatky v počte PJ
6. Osvetlenie
nedostatky v počte PJ
7. Osobitné vetranie
nedostatky v počte PJ
8. Toaletný papier
chýbajúci v počte PJ
9. Nádoba na použité papierové utierky
chýbajúca v počte PJ
10. Teplá voda
nedostatky v počte PJ
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
1
(nedosiahnutá dostatočná
teplota)
11. Studená pitná voda
nedostatky v počte PJ
12. Mydlo
chýbajúce v počte PJ
13. Zariadenie pre osušenie rúk, resp. utierky
nedostatky v počte PJ
14. Nádoba na použité utierky, ak sa používajú
nedostatky v počte PJ
15. Funkčnosť WC
nedostatky v počte PJ
16. Čistota
nedostatky v počte PJ
17. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
nedostatky v počte PJ
18. Doklad o zdravotnom stave zamestnancov
nedostatky v počte PJ
8
0
8
0
8
1
8
1
8
0
8
1
8
0
8
0
19. Nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti
počet PJ
0
20. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2 zákona č.
355/2007 Z. z.
nedostatky v počte PJ
0
21. Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty
v počte PJ
0
hodnota v €
0
22. Uložené blokové pokuty
v počte PJ
1
hodnota v €
46,- €
23. Iné zistené nedostatky – v jednej PJ bola uložená bloková pokuta 46,- € v zmysle
§ 29 ods. 1 písm. d)
zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov. Nedostatky zistené pri kontrole boli odstránené prevádzkovateľom už
počas výkonu kontroly a na pravidelnú dodávku teplej vody ohriatej min. na 45 st. C
bol stanovený termín do 15.9.2012 z dôvodu rekonštrukcie.
Jedná sa o zariadenie - ČS Radoľa, prevádzkovateľ p. Súkeník – ktoré registruje
RVaPS Čadca.
9. Mimoriadna kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja
potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov
V nadväznosti na žiadosť ÚVZ SR so sídlom v Bratislave zo dňa 11.12.2011
pod zn. OHVBPKV/8982/2012 boli pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Čadci – oddelenie
hygieny výživy a PBP, vykonané mimoriadne kontroly zariadení stánkového a ambulantného
predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí - vianočných trhov
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami
poskytujúcimi stravovacie služby a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov vo veci výkonu úradnej kontroly nad bezpečnosťou potravín.
Kontroly boli vykonané v mestách – Kysucké Nové Mesto a Čadca a v obciach - Makov
a Skalité. Boli zamerané na
v bodoch 1 až 3.
kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek uvedených
K bodu 1: Nebol zistený nesúlad pri predaji a označovaní cukrárskych výrobkov.
K bodu 2: V 3 prípadoch zistený nesúlad, uvedený v tab. vyhodnotení.
K bodu 3: Kontrolou pôvodu a označovania liehovín vyrobených v ČR neboli zistené
nedostatky.
Výsledky z vykonaných kontrol sú podľa požiadavky uvedené v sumárnej tabuľke č. 1 a 2.
Tabuľka č. 1
Počet
Počet
vykonazariadení
ných
so
kontrol /
zistenými
nedostatpočet
kami
skontrolovaných
zariadení
31/31
Tabuľka č. 2
2
Najčastejšie
zistené
nedostatky
Uložené
opatrenia
- nepredložený
doklad
o odbornej
spôsobilosti pri
manipulácii
a podávaní
pokrmov a
nápojov
- predložiť
doklad
o odbornej
spôsobilosti
- nevhodné
skladovanie
potravín
určených
na priamu
konzumáciu
- zabezpečiť
počas predaja
hygienické
skladovanie
-nedostatočná
teplota vody
-zabezpečiť
teplotu vody
min. 45oC
- možné kríženie
čistých
a nečistých prác
-vylúčiť
kríženie
(nedostatky
boli
v priebehu 1
hod.
odstránené)
Počet
uložených
blokových
pokút /
suma
Počet
navrhnu
-tých
sankcií/
celková
suma
Počet
odobraných
a laboratórne
vyšetr.
vzoriek /
počet
nevyhovujúcich
2/ 32 €
0
0
Zariadenie
Zistené nedostatky
1. Predaj rýchleho
občerstvenia,
František Matys MEDEA, Palárikova
1152, Čadca
-nebol predložený doklad
o odbornej
spôsobilosti pri manipulácii
a podávaní pokrmov a nápojov
2. Predaj tradičných
zabíjačkových
špecialít, K.B.K., ul.
A. Hlinku, Čadca
- nevhodné skladovanie potravín
určených
na priamu
konzumáciu
Opatrenia, pokuty, sankcie
- zodpovednému
zamestnancovi bola uložená 1
bloková pokuta v sume 16 €
- zodpovednej osobe bola
uložená 1 bloková pokuta
vo výške 16 €, v priebehu 1
hod. nedostatky odstránené
-nedostatočná teplota vody
- možné kríženie čistých a nečistých
prác
3. Predaj živých rýb,
Svet rybára s.r.o.,
Kukučínova 2283,
Čadca
-predaj živých rýb bez splnenia
oznamovacej povinnosti a na
mieste, ktoré nie je odsúhlasené
na predaj
-vykonané opatrenie
na okamžité ukončenie
predaja
10. Mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania vykonané
na základe hlásenia RASFF vo veci výskytu metanolu v čapovaných
liehovinách neznámeho pôvodu vyrábaných v ČR
Vzhľadom k tomu, že okres Čadca sa nachádza v pohraničnej časti priamo s Českou
republikou, boli vykonané mimoriadne kontroly práve na území blízko hraníc so zameraním
na kontrolu predaja alkoholu, jeho označenia a vysledovateľnosti.
V I. fáze
od 11.09.
do 14.09.2012 bolo vykonaných celkom 27 kontrol. Následnej listom s usmernením ÚVZ SR
boli vykonávané kontroly zamerané na uplatnenie vydaných opatrení v celkovom počte 595
kontrol. V spolupráci s RVPS Čadca, ako i s oddelením PZ Čadca a pracovníkmi Colnej
správy Čadca boli opakovane vykonávané kontroly zamerané na dovoz alkoholu priamo
na hraničných prechodoch. Po oznámení kontaktných adries a v rámci vzájomnej spolupráce
sme vykonávali i spoločné kontroly na vyčlenených miestach zamerané na prepravu alkoholu,
ale i živočíšnych produktov a surovín.
Zistenia z kontrol/zistené nedostatky:
• Počet zistení výskytu „nelegálneho alkoholu“ v kontrolovaných prevádzkach: 0
• Počet podozrení na výskyt „nelegálneho alkoholu“ v kontrolovaných prevádzkach: 3
• V 1 prípade zistený predaj alkoholu v ZSS skladovaného v plastovej fľaši o objeme 1,5 l
bez dodacieho listu a bez akéhokoľvek označenia. Kontrola bola vykonaná v spolupráci
s SCÚ Žilina PZ Čadca. V rámci správneho konania bola uložená pokuta vo výške
500 € za uvádzanie do obehu potraviny bez predloženia dokladu o pôvode, čo je v rozpore
s § 12 ods. 1 písm. k), neznámeho pôvodu, čo je v rozpore s § 6 ods. 5 písm. c),
umiestňovanie na trh potraviny neoznačenej, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 a umiestňovanie
na trh potraviny, ktorá bola balená do obalového materiálu, ktorý nespĺňal požiadavky
na materiály a predmety určené na styk s potravinami, čo je v rozpore s § 8 ods. 2 zák. NR
SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
• V 1 prípade v prevádzke koktailového baru boli na troch vystavených originálnych fľašiach
alkoholických nápojov (nie rum, vodka), dodaných podľa predložených dodacích listov
v roku 2008, ťažko čitateľné etikety. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa došlo
k poškodeniu etikiet z dôvodu opakovaného utierania fliaš od prachu, nakoľko sa jednalo
o vystavené kusy značkového alkoholu. Uvedené alkoholické nápoje prevádzkovateľ ihneď
vyradil z prevádzky.
• Počas výkonu kontrol vo večerných hodinách bolo v 1 zariadení typu pohostinstvo v obci
Ochodnica zistené, že v súpise pozastaveného alkoholu vyrobeného v ČR sa nachádzala
liehovina – Original-Pravá Moravská Švestka, 40%, 1 l balenie v sklenej fľaši, množstvo
200ml; výrobca: Likérka DRAK, s.r.o., na kútku 14, 768 72 Chvalčov, ČR; zakúpené
v METRO Žilina. Nakoľko práve tento výrobca bol hlásený prostredníctvom RASFF, bolo
uvedené množstvo odobraté a ako vzorka zaslané na analýzu na RÚVZ Žilina. Výsledok
vyšetrenia bol vyhovujúci.
• Prevádzkovatelia zabezpečili označenie pozastaveného alkoholu zelenou nálepkou, ktorá
obsahuje potrebné údaje. Avšak v čase kontroly chýbali písomné doklady o pôvode
liehovín a výsledky akreditovaného laboratórneho vyšetrenia v zmysle Přílohy k NV
č. 317/2012 Sb. príp. dodacie listy.
Vykonané opatrenia:
v prípade podozrenia na výskyt „nelegálneho alkoholu“ :
• V prípade ťažko čitateľných, poškodených etikiet alkoholických nápojov prijal
prevádzkovateľ dobrovoľné opatrenie a ihneď 3 ks nápojov v originálnom balení stiahol
z prevádzkovej jednotky.
• Pri predaji alkoholu skladovaného v plastovej fľaši bez dodacieho listu a bez akéhokoľvek
označenia bola v správnom konaní uložená pokuta
vo výške 500 € za uvádzanie
do obehu potraviny bez predloženia dokladu o pôvode, čo je v rozpore s § 12 ods. 1 písm.
k), neznámeho pôvodu, čo je v rozpore s § 6 ods. 5 písm. c), umiestňovanie na trh
potraviny neoznačenej, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 a umiestňovanie na trh potraviny, ktorá
bola balená do obalového materiálu, ktorý nespĺňal požiadavky na materiály a predmety
určené na styk s potravinami, čo je v rozpore s § 8 ods. 2 zák. NR SR č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov.
V prípade chýbajúcej dokumentácie:
• Pred uvedením liehoviny na trh doložiť doklad o pôvode a výsledky akreditovaného
laboratórneho vyšetrenia. Prevažná väčšina kontrolovaných prevádzkovateľov uvedenú
dokumentáciu
k termínu
30.11.2012
predložila.
Dokumentácia
bola
získaná
od dodávateľov, príp. z webových stránok výrobcov liehovín. Taktiež dodacie listy alebo
iné doklady o nákupe liehovín boli predložené.
• V 10 prípadoch bola vykonaná bezpečná likvidácia liehovín za prítomnosti orgánu úradnej
kontroly.
• V 1 prípade prevádzkovateľ vrátil liehoviny dodávateľovi.
V sledovanom období bolo celkom odobratých
13 vzoriek liehovín na laboratórne
vyšetrenie. Vzorky boli odoslané do akreditovaného laboratória RÚVZ Žilina a výsledky
preukázali zdravotnú bezpečnosť.
Celý postup pre prevádzkovateľov pri umiestňovaní
liehovín na trh bol zverejnený na webovej stránke RÚVZ Čadca. Taktiež boli uverejnené 2
články v regionálnych týždenníkoch. Jednalo sa o informácie o počte vykonaných kontrol,
ako i o zistených nedostatkoch. Články zahŕňali i základné informácie pre prevádzkovateľov
o postupe pri uvádzaní alkoholu vyrobeného v ČR na trh.
Pre príslušné orgány kontroly – zástupcom polície a colnej správy - boli poskytnuté kontakty
pracovníkov RÚVZ a dohodnutá vzájomná súčinnosť kontrolných zložiek pri výkone
mimoriadnych a cielených kontrol. Taktiež bola zabezpečená 24-hodinová pohotovosť vrátane
konzultácie
na zverejnenom mobilnom telefónnom čísle. Na kontrolách sa podieľali
i pracovníci z iných oddelení.
Spolupráca s menovanými kontrolnými zložkami bola na veľmi dobrej úrovni a o vykonaných
kontrolách boli podľa požiadavky ÚVZ SR spracovávané výstupné informácie v týždenných
intervaloch v stanovených termínoch, ako i na dožiadanie.
Vyhodnotenie analýz odobratých vzoriek potravín - RÚVZ so sídlom v Čadci, za rok 2012
Tabuľka č. 1
Por.
Komodita
čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mikrobiologická
kontaminácia
Iná
konta
minácia
Zloženie
výrobku
Označenie
výrobku
Iné
Počet
Celkový
nevyhopočet
vujúcich
vzoriek
vzoriek
Syry a bryndza zo
Slovenska
Ostatné mliečne
výrobky
Vajcia a výrobky z vajec
Mäso a výrobky z mäsa,
zverina a hydina
Ryby a morské
živočíchy
Tuky a oleje
Polievky, bujóny a
omáčky
Cereálie a pekárenské
výrobky
Ovocie a zelenina
Byliny a koreniny
Nealkoholické nápoje
Víno
Alkoholické nápoje (iné
ako víno)
Zmrzlina a dezerty
Kakao, kakové
prípravky, káva, čaje
(okrem ovocných a
bylinných)
Cukrovinky
Orechy a výrobky z
orechov
Hotové jedlá
Detská a dojčenská
výživa
Výživové doplnky
Ostatné potraviny na
osobitné výživové účely
Prídavné látky (aditíva)
Materiály a predmety,
prichádzajúce do styku s
potravinami
Lahôdkarske výrobky
Cukrárske výrobky
Minerálne vody
Pramenité vody a balené
pitné vody
Ovocné a bylinné čaje
Kuchynská soľ
Pokrmy rýchleho
občerstvenia
Ostatné
Spolu
% nevyhovujúcich
vzoriek
2
2
1
1
13
88
1
71
27
6
6
1
1
1
1
27
40
3,70
2,50
4
24
30
2
2
343
0,58
Vyhodnotenie inšpekcií na mieste – RÚVZ so sídlom v Čadci, za rok 2012
Tabuľka č. 2
Výrobcovia
predávajúci
hlavne na
maloobchodnej
báze
Spolu
Primárni
výrobcovia
Výrobcovia a
baliarne
Distribútori a
dopravcovia
Maloobchod
0
1
3
5
623
47
679
0
0
2
2
515
47
566
0
0
2
3
1141
105
1251
0
0
0
0
54
10
64
0
0
0
0
25
7
32
0
0
0
0
13
5
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
6
6
67
Sektor služieb
Počet podnikateľských subjektov
Počet kontrolovaných subjektov
Počet vykonaných kontrol
Počet subjektov s nevyhovujúcimi
výsadkami
Hygiena (HACCP, školenia)
Celková hygiena
Zloženie potravín
Kontaminanty (iné ako
mikrobiologické)
Označovanie
Iné
Prehľad výkonov posudkovej činnosti – RÚVZ so sídlom v Čadci, za rok 2012
Tabuľka č. 3
P.č.
DRUH PODKLADOV
PRE ROZHODOVACIU
ČINNOSŤ
1.
počet
ZSS
Výroba
potravín
Výroba
kozm.,tab.,
PBU a iné
Predaj
potravín
Predaj
kozm.,tab.,
PBU a iné
Sklady
Iné
prevádzky
SPOLU
návrhy
3
0
0
2
0
0
0
5
odvol.
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
5
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
92
34
0
61
5
6
24
222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1
0
6
0
0
2
25
5
0
0
0
0
0
1
6
840
132
281
75
1
0
314
75
28
13
7
6
150
34
1621
335
Územné konanie
2.
návrhy
Kolaudačné konanie,
zmena v užívaní stavieb
3.
návrhy
Schvaľovanie prev.
poriadkov
4.
odvol.
návrhy
Uvedenie do
prevádzky, resp.
do užívania
5.
6.
odvol.
odvol.
návrhy
Umiestnenie nových
potr. a výž. doplnkov
na trh
Prerušenia konania
odvol.
-
7.
Zastavenia konania
-
8.
Odborné konzultácie
-
9.
Iné výkony
-
Počet vzoriek, v ktorých boli izolované patogénne a toxikogénne mikroorganizmy – RÚVz so sídlom v Čadci, za rok 2012
Tabuľka č. 4
P.
Komodita
č.
POČET VZORIEK S IZOLOVANÝMI KMEŇMI
Celk. vyš.
Sal
1 Syry a bryndza zo Slovenska
2 Ostatné mliečne výrobky
3 Vajcia a výrobky z vajec
4
2
Mäso a výrobky z mäsa, zverina a
hydina
5 Ryby a morské živočíchy
6 Tuky a oleje
7 Polievky, bujóny a omáčky
8 Cereálie a pekárenské výrobky
9 Ovocie a zelenina
10 Byliny a koreniny
11 Nealkoholické nápoje
12 Víno
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno)
14 Zmrzlina a dezerty
15
Kakao, kakové prípravky, káva, čaje
(okrem ovocných a bylinných)
16 Cukrovinky
17 Orechy a výrobky z orechov
88
Shi
Cam Yer
Pse
Clo
Per
Lis
Sta
Ple
Kva
Clo
Bot
Bhe
m
Vib
Kol
Ecol
POČET VZORIEK S
IZOL. KMEŇMI
Bac Ent
Ent
Iné
Cer Sak
18 Hotové jedlá
19 Detská a dojčenská výživa
20 Výživové doplnky
21
69
10
4
Ostatné potraviny na osobitné
výživové účely
22 Prídavné látky (aditíva)
23
Materiály a predmety, prichádzajúce
do styku s potravinami
24 Lahôdkarske výrobky
25 Cukrárske výrobky
27
40
1
1
1
1
2
1
26 Minerálne vody
27 Pramenité vody a balené pitné vody
4
28 Ovocné a bylinné čaje
29 Kuchynská soľ
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia
30
31 Ostatné
Spolu
274
1
Cudzorodé látky k o n t a m i n u j ú c e vo vzorkách analyzovaných v roku 2012 – RÚVZ so sídlom v Čadci
Tabuľka č. 5
P.
Komodita
č.
Pb
Cd
Hg
As
Cr
Al
Cu
Ni
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. %
1 Syry a bryndza zo Slovenska
2 Ostatné mliečne výrobky
3 Vajcia a výrobky z vajec
4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina a hydina
5 Ryby a morské živočíchy
6 Tuky a oleje
7 Polievky, bujóny a omáčky
8 Cereálie a pekárenské výrobky
1
1
1
5
5
5
5
5
5
6
6
9 Ovocie a zelenina
10 Byliny a koreniny
11 Nealkoholické nápoje
12 Víno
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno)
14 Zmrzlina a dezerty
15
Kakao, kakové prípravky, káva, čaje (okrem ovocných a
bylinných)
16 Cukrovinky
17 Orechy a výrobky z orechov
18 Hotové jedlá
19 Detská a dojčenská výživa
20 Výživové doplnky
5
21 Ostatné potraviny na osobitné výživové účely
22 Prídavné látky (aditíva)
23
Materiály a predmety, prichádzajúce do styku s
potravinami
Sn
3
3
P.
Komodita
č.
Pb
Cd
Hg
As
Cr
Al
Cu
Ni
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev.
24 Lahôdkarske výrobky
25 Cukrárske výrobky
26 Minerálne vody
27 Pramenité vody a balené pitné vody
4
4
4
4
4
28 Ovocné a bylinné čaje
1
29 Kuchynská soľ
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia
31 Ostatné
Spolu
21
21
16
9
3
7
Sn
%
vyš. nev.
%
Cudzorodé látky k o n t a m i n u j ú c e vo vzorkách analyzovaných v roku 2012 – RÚVZ so sídlom v Čadci
Tabuľka č. 5 pokračovanie
P.
Komodita
č.
NO3
_RP
_MT
NEL
PCB
_NZ
EKF
_HIS
_INE
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. %
1 Syry a bryndza zo Slovenska
2 Ostatné mliečne výrobky
3 Vajcia a výrobky z vajec
4
Mäso a výrobky z mäsa,
zverina a hydina
5 Ryby a morské živočíchy
6 Tuky a oleje
7 Polievky, bujóny a omáčky
8 Cereálie a pekárenské výrobky
9 Ovocie a zelenina
10 Byliny a koreniny
11 Nealkoholické nápoje
12 Víno
13
Alkoholické nápoje (iné ako
víno)
13
14 Zmrzlina a dezerty
Kakao, kakové prípravky,
15 káva, čaje (okrem ovocných a
bylinných)
16 Cukrovinky
17 Orechy a výrobky z orechov
18 Hotové jedlá
19 Detská a dojčenská výživa
20 Výživové doplnky
21
Ostatné potraviny na osobitné
výživové účely
22 Prídavné látky (aditíva)
Materiály a predmety,
23 prichádzajúce do styku s
potravinami
24 Lahôdkarske výrobky
5
1
7
1
3
25 Cukrárske výrobky
26 Minerálne vody
27
Pramenité vody a balené pitné
vody
4
3
28 Ovocné a bylinné čaje
1
29 Kuchynská soľ
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia
31 Ostatné
Spolu
9
1
7
1
20
Cudzorodé látky k o n t a m i n u j ú c e vo vzorkách analyzovaných v roku 2012 – RÚVZ so sídlom v Čadci
Tabuľka č. 5 pokračovanie
P.
Komodita
č.
Sb
Ba
B
NO2
2 Ostatné mliečne výrobky
3 Vajcia a výrobky z vajec
4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina a hydina
5 Ryby a morské živočíchy
6 Tuky a oleje
7 Polievky, bujóny a omáčky
8 Cereálie a pekárenské výrobky
9 Ovocie a zelenina
10 Byliny a koreniny
11 Nealkoholické nápoje
12 Víno
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno)
14 Zmrzlina a dezerty
Kakao, kakové prípravky, káva, čaje (okrem ovocných a
bylinných)
16 Cukrovinky
17 Orechy a výrobky z orechov
18 Hotové jedlá
19 Detská a dojčenská výživa
20 Výživové doplnky
21 Ostatné potraviny na osobitné výživové účely
22 Prídavné látky (aditíva)
23 Materiály a predmety, prichádzajúce do styku s potravinami
CN
Mn
Se
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. %
1 Syry a bryndza zo Slovenska
15
Fx
5
P.
Komodita
č.
Sb
Ba
B
NO2
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš.
Fx
CN
Mn
24 Lahôdkarske výrobky
25 Cukrárske výrobky
26 Minerálne vody
27 Pramenité vody a balené pitné vody
4
4
4
4
4
4
4
4
9
4
4
4
28 Ovocné a bylinné čaje
29 Kuchynská soľ
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia
31 Ostatné
Spolu
Se
nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. %
vo vzorkách analyzovaných v roku 2012 – RÚVZ so sídlom v Čadci
Cudzorodé látky a d i t í v n e
Tabuľka č. 6
Farbivá
Náhradné sladidlá
Chemické konzervačné látky
Iné prídavné látky
Kuchynská soľ
Kofeín
Chinín
P. č. Komodita
vyš.
nev.
%
vyš.
nev.
%
vyš.
nev.
%
vyš.
nev.
%
vyš. nev.
1 Syry a bryndza zo Slovenska
2 Ostatné mliečne výrobky
3 Vajcia a výrobky z vajec
2
4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina a hydina
5 Ryby a morské živočíchy
6 Tuky a oleje
7 Polievky, bujóny a omáčky
8 Cereálie a pekárenské výrobky
1
9 Ovocie a zelenina
10 Byliny a koreniny
1
11 Nealkoholické nápoje
12 Víno
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno)
14 Zmrzlina a dezerty
20
Kakao, kakové prípravky, káva, čaje (okrem
15
ovocných a bylinných)
16 Cukrovinky
1
17 Orechy a výrobky z orechov
2
18 Hotové jedlá
19 Detská a dojčenská výživa
20 Výživové doplnky
21 Ostatné potraviny na osobitné výživové účely
1
1
1
%
vyš.
nev.
%
vyš. nev.
%
22 Prídavné látky (aditíva)
23
Materiály a predmety, prichádzajúce do styku
s potravinami
1
24 Lahôdkarske výrobky
25 Cukrárske výrobky
12
3
34
6
10
26 Minerálne vody
27 Pramenité vody a balené pitné vody
28 Ovocné a bylinné čaje
29 Kuchynská soľ
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia
31 Ostatné
Spolu
11
3
2
Cudzorodé látky a d i t í v n e vo vzorkách analyzovaných v roku 2012 – RÚVZ so sídlom v Čadci
Tabuľka č. 6 pokračovanie
P.
Komodita
č.
1 Syry a bryndza zo Slovenska
2 Ostatné mliečne výrobky
3 Vajcia a výrobky z vajec
4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina a hydina
5 Ryby a morské živočíchy
6 Tuky a oleje
7 Polievky, bujóny a omáčky
8 Cereálie a pekárenské výrobky
9 Ovocie a zelenina
10 Byliny a koreniny
11 Nealkoholické nápoje
12 Víno
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno)
14 Zmrzlina a dezerty
15
Kakao, kakové prípravky, káva, čaje (okrem ovocných a
bylinných)
16 Cukrovinky
17 Orechy a výrobky z orechov
18 Hotové jedlá
19 Detská a dojčenská výživa
20 Výživové doplnky
21 Ostatné potraviny na osobitné výživové účely
Ferokyanidy
Jodidy
Dusitany
Dusičnany
pH
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. %
CHS kyslíka manganistanom Celkový organický uhlík
vyš.
nev.
%
vyš.
nev.
%
P.
Komodita
č.
Ferokyanidy
Jodidy
Dusitany
vyš. nev. % vyš. nev. % vyš.
22 Prídavné látky (aditíva)
23 Materiály a predmety, prichádzajúce do styku s potravinami
24 Lahôdkarske výrobky
25 Cukrárske výrobky
26 Minerálne vody
27 Pramenité vody a balené pitné vody
28 Ovocné a bylinné čaje
29 Kuchynská soľ
24
24
24
24
30 Pokrmy rýchleho občerstvenia
31 Ostatné
Spolu
Dusičnany
pH
vyš. nev. % vyš. nev. %
CHS kyslíka
manganistanom
vyš.
Celkový organický uhlík
vyš.
nev.
%
Hygienická situácia v potravinárskych zariadeniach za rok 2012 – RÚVZ so sídlom v Čadci
Por.
číslo
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
3.1
4.1
Druh zariadenia
lahôdkárska výroba
cukrárska výroba
výroba zmrzliny
výroba nových druhov potravín
výroba potravín na výživu dojčiat a malých detí
výroba potravín na osobitné výživové účely
výroba výživových doplnkov
výroba prírodných minerálnych vôd
výroba vôd - pramenitých a balených pitných vôd
výroba bylinných čajov
výroba hotových mrazených a chladených pokrmov
výroba aditívnych látok
baliareň lahôdkarských výrobkov
baliareň cukrárskych výrobkov
baliareň zmrzliny
baliareň nových druhov potravín
baliareň potravín na výživu dojčiat a malých detí
baliareň potravín na osobitné výživové účely
baliareň výživových doplnkov
baliareň prírodných minerálnych vôd
baliareň vôd - pramenitých a balených pitných vôd
baliareň bylinných čajov
baliareň hotových mrazených a chladených pokrmov
baliareň aditívnych látok
špecializované prevádzkarne (napr. sklady ÚK podľa
§23 ods.7)
špecializovaná predajňa (ÚK podľa §23 ods.7)
Počet
zariadení
Počet kontrol
Tabuľka č. 7a
Počet vzoriek vody
Počet vzoriek potravín
ÚK
ŠZD
odobr.
3
1
1
1
5
2
1
1
1
nevyh,
%
odobr.
nevyh.
%
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.7
5.8
5.9
6
2.13
2.26
3.2
4.2
4.3
nemocnice - kuchyne
nemocnice – výdajne stravy, čajové kuchynky
nemocnice - bufety
závodné stravovanie - kuchyne
závodné stravovanie - výdajne stravy
závodné stravovanie - bufety
domovy sociálnej starostlivosti - kuchyne
domovy sociálnej starostlivosti - výdajne stravy
domovy sociálnej starostlivosti - bufety určené pre
uzavretú skupinu
rehabilitačné zariadenia - kuchyne
rehabilitačné zariadenia - výdajne stravy
rehabilitačné zariadenia - bufety
školské zariadenia - kuchyne
školské zariadenia - výdajne stravy
školské zariadenia - bufety
zariadenia s prípravou jedál (reštaurácie, pizzérie...)
zariadenia bez prípravy jedál (hostince, bary,
kaviarne)
predaj občerstvenia (rýchle občerstvenie, bufety,
sezónne zariadenia)
krátkodobý stánkový predaj (pri hromadných akciách
Výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej
báze
Medzisúčet
výroba ostatných výrobkov
baliareň ostatných výrobkov
ostatné prevádzkarne (ostatné sklady)
ostatné potravinárske predajne
lekárne, drogérie, novinové stánky
Medzisúčet
Súčet
1
20
4
2
8
10
18
3
11
2
5
2
2
9
1
8
13
3
12
1
2
139
234
191
-
-
-
-
99
1
1,01
9
376
372
252
21
4
33
13
14
24
4
10
1
2
47
63
42
90
5
679
46
709
7
542
5
250
35
34
577
135
792
20
7
34
10
75
21
111
52
20
107
1
1471
743
653
357
2
1
3
1
1
1
-
-
19
4
21,05
0,93
21
4
19,04
0,56
44
4
9,09
0,4
2,85
23
2
Hygienická situácia v potravinárskych zariadeniach za rok 2012 v SR
P.
č.
Kraje
1. Bansko – Bystrický kraj
2.
Bratislavský kraj
3. Košický kraj
4. Nitriansky kraj
5. Prešovský kraj
6. Trenčiansky kraj
7. Trnavský kraj
8. Žilinský kraj
9. S p o l u
Počet
zariadení
Počet kontrol
Počet vzoriek potravín, .….
ŠZD
odobr.
ÚK
nevyh.
%
Tabuľka č. 7b
Počet vzoriek vody
Počet sterov
odobr.
nevyh.
%
odobr.
nevyh.
%
Download

stiahnuť - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci