AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 1.2-1
7 APR 11
ENR 1.2 PRAVIDLÁ NA LETY ZA VIDITEĽNOSTI
ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES
1.2.1
Vykonávanie letov VFR
1.2.1
Conducting of VFR flights
1.2.1.1
Podmienky na vykonávanie letov VFR
1.2.1.1
Conditions of VFR flight operation
1.2.1.1.1
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia
vykonávať tak, aby lietadlo letelo za dohľadnosti a vo vzdialenosti
od oblakov rovnakej alebo väčšej, ako je stanovené v nasledujúcej
tabuľke.
1.2.1.1.1
Except when operating as a special VFR flight, VFR
flights shall be conducted so that the aircraft is flown in conditions of
visibility and the distance from clouds equal to or greater than those
specified in the table below.
Poznámka: Vykonávanie zvláštnych letov VFR, pozri odsek ENR
1.2.2.
Note: Conducting of special VFR flights (SVFR) see para. ENR
1.2.2.
Nadmorská výška 1)
Trieda vzdušného priestoru
Letová dohľadnosť
Vzdialenosť od oblakov
Altitude 1)
Airspace class
Flight visibility
Distance from clouds
A 3) , B, C, D, E, F, G
8 km
1 500 m horizontálne
1 000 ft (300 m) vertikálne
V 10 000 ft (3 050 m) AMSL alebo vyššie.
At and above 10 000 ft (3 050 m) AMSL.
1 500 m horizontally
1 000 ft (300 m) vertically
Pod 10 000 ft (3 050 m) AMSL a súčasne nad 3 000 ft
(900 m) AMSL alebo 1 000 ft (300 m) nad terénom,
podľa toho, čo je vyššie.
A 3) , B, C, D, E, F, G
5 km
1 500 m horizontally
1 000 ft (300 m) vertically
Below 10 000 ft (3 050 m) AMSL and above 3 000 ft
(900 m) AMSL, or above 1 000 ft (300 m) above terrain,
whichever is the higher.
V a pod 3 000 ft (900 m) AMSL alebo 1 000 ft (300 m)
na terénom, podľa toho, čo je vyššie.
1 500 m horizontálne
1 000 ft (300 m) vertikálne
A 3) , B, C, D, E
5 km
At and below 3 000 ft (900 m) AMSL, or 1 000 ft
(300 m) above terrain, whichever is the higher.
1 500 m horizontálne
1 000 ft (300 m) vertikálne
1 500 m horizontally
1 000 ft (300 m) vertically
5 km 2)
F, G
Mimo oblakov a
viditeľnosti zeme.
za
Clear of cloud and with
the surface in sight.
Poznámky:
Notes:
1) Tam,
1) When
základe súhlasu zodpovedného orgánu ATS sa lety môžu
vykonať:
the height of the transition altitude is lower than
10 000 ft (3 050 m) AMSL, FL 100 should be used in lieu of
10 000 ft.
2) When so prescribed by appropriate ATS authority the flights
shall be operated:
a) Za zníženej letovej dohľadnosti, nie však menšej ako
1 500 m, sa môže vykonanie letov povoliť:
a) Flight visibilities reduced to not less than 1 500 m may be
permitted for flights operating:
kde je prevodná nadmorská výška menšia ako 10 000 ft
(3 050 m) AMSL, použije sa letová hladina FL 100.
2) Na
i)
ii)
ak letia rýchlosťou, pri takej prevažnej dohľadnosti,
ktorá umožní včas spozorovať inú prevádzku alebo
prekážky a umožní včas sa vyhnúť zrážke alebo
za okolností, pri ktorých pravdepodobnosť stretnutia
s inou prevádzkou je malá, napr. v priestoroch s malou
hustotou prevádzky alebo pri leteckých prácach
v malých výškach.
i)
ii)
at speeds that, in the prevailing visibility, will give an
adequate opportunity to observe other traffic or any
obstacles in time to avoid a collision; or
in circumstances in which the probability of encounters
with other traffic would normally be low, e.g. in areas of
low volume traffic and for aerial work at low levels.
b) Vykonanie letov vrtuľníkmi sa môže povoliť pri letovej
dohľadnosti menšej než 1 500 m, ak letia rýchlosťou, ktorá
poskytne dostatočnú možnosť včas spozorovať inú
prevádzku alebo prekážky a vyhnúť sa zrážke.
b) Helicopters may be permitted to operate in less than
1 500 m flight visibility, if manoeuvred at a speed that will
give adequate opportunity to observe other traffic or any
obstacles in time to avoid collision.
3) VMC
3) The
minimá vo vzdušnom priestore triedy A sú uvedené na
usmernenie pilotov a neznamená to, že lety VFR vo vzdušnom
priestore triedy A sú povolené.
VMC minima in Class A airspace are included for
guidance to pilot and do not imply acceptance of VFR flights in
Class A airspace.
1.2.1.1.2
Lety VFR sa nesmú vykonávať, pokiaľ nebolo
leteckým úradom stanovené inak:
1.2.1.1.2
Unless authorized by the Civil Aviation Authority, VFR
flights shall not be operated:
a) nad FL 195 a
b) pri transsonických a supersonických rýchlostiach.
a) above FL 195, and
b) at transonic and supersonic speeds.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 135
ENR 1.2-2
7 APR 11
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.2.1.1.3
S výnimkou vzletu alebo pristátia alebo s výnimkou
povolenia vydaného leteckým úradom, musí byť let VFR
vykonávaný:
1.2.1.1.3
Except when necessary for take-off or landing, or
except by permission from the Civil Aviation Authority, a VFR flight
shall not be flown:
a) nad husto zastavanými miestami alebo zhromaždiskom ľudí na
voľnom priestranstve vo výške, ktorá nesmie byť menšia než
1 000 ft (300 m) nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od
lietadla; pre horúcovzdušné balóny sa táto výška stanovuje nad
170 ft (50 m);
b) kdekoľvek inde, než je uvedené v odseku ENR 1.2.1.1.3 a) vo
výške nie menšej než 500 ft (150 m) nad zemou alebo vodou;
pre horúcovzdušné balóny sa táto výška stanovuje nad 170 ft
(50 m).
a) over the congested areas of cities, towns or settlements or over
an open-air assembly of persons at a height less than 1 000 ft
(300 m) above the highest obstacle within a radius of 600 m from
the aircraft; for hot air balloons this height is stated over 170 ft
(50 m);
b) elsewhere than as specified in para. ENR 1.2.1.1.3 a), at a
height less than 500 ft (150 m) above the ground or water, for
hot air balloons this height is stated over 170 ft (50 m).
1.2.1.1.4
Let VFR, ktorý sa vykonáva v cestovnej hladine vyššej
ako 8 000 ft (2 450 m) MSL alebo vyššej ako 1 000 ft (300 m) nad
zemou alebo vodou (ak je táto vyššia ako 8 000 ft (2 450 m) MSL),
s výnimkou letov vetroňov, závesných klzákov, padákových klzákov,
horúcovzdušných balónov a s výnimkou, keď je v letovom povolení
alebo Leteckým úradom Slovenskej republiky povolené inak, sa
musí vykonávať v letovej hladine, ktorá zodpovedá letenej trati
predpísanej tabuľkami cestovných hladín v predpise L 2, Dodatok 3,
odsek a).
1.2.1.1.4
Except where otherwise indicated in air traffic control
clearances or specified by the Civil Aviation Authority of the Slovak
Republic, VFR flight in level cruising flight, except for gliders, hang
gliders, paragliders and hot air balloons, when operated above 8 000
ft (2 450 m) MSL or 1 000 ft (300 m) from the ground or water, if
higher as 8 000 ft (2 450 m) MSL, shall be conducted at a flight level
appropriate to the track as specified in the Tables of cruising levels
in ICAO Annex 2, Appendix 3, para. a).
1.2.1.1.5
Lety križujúce štátnu hranicu sa v riadenom
vzdušnom priestore vo FIR BRATISLAVA (pozri podsekciu ENR
2.1) musia vykonávať po stanovených tratiach ATS, pokiaľ nie je
vydané zvláštne povolenie leteckého úradu, ako aj stanovišťom
ATC.
1.2.1.1.5
Flights crossing the state boundary within the
controlled airspace of BRATISLAVA FIR (see subsection ENR 2.1)
must be conducted using designated ATS routes, unless special
permission has been granted by the Civil Aviation Authority and by
the appropriate ATC unit.
1.2.1.1.6
Piloti letov VFR musia dodržiavať ustanovenia
predpisu L 2, ustanovenie 3.6, ak:
1.2.1.1.6
VFR flights shall comply with the provisions of ICAO
Annex 2, provision 3.6 when:
a) letia vo vzdušnom priestore tried C a D;
b) tvoria súčasť letiskovej prevádzky na riadenom letisku;
c) vykonávajú zvláštny let VFR.
a) operated within Classes C and D airspace;
b) forming part of aerodrome traffic at controlled aerodromes;
c) operated as special VFR flight.
1.2.1.2
1.2.1.2
Odovzdanie informácií o lete VFR
VFR flight information handover
Poznámka 1: Postupy na predkladanie letových plánov sa upravujú
ustanoveniami v podsekcii ENR 1.10.
Note 1: Flight plan submission procedures are set down in
subsection ENR 1.10.
Poznámka 2: Predloženie letového plánu sa považuje za vyjadrenie
požiadavky na poskytovanie ATS v rozsahu definovanom triedou
vzdušného priestoru.
Note 2: The flight plan submission is considered as a demand on
ATS provision in extension conforming to the class of the airspace.
1.2.1.2.1
Oblastné stredisko riadenia letovej prevádzky (ACC)
Bratislava neprijíma FPL podávané telefonicky. FPL musí byť
podaný najbližšej vhodnej ohlasovni letových prevádzkových
služieb.
1.2.1.2.1
Bratislava Area Control Centre (ACC) does not accept
FPL by telephone. FPL has to be submitted to the nearest suitable
air traffic services reporting office.
1.2.1.2.2
V letovom pláne VFR podanom na let do/zo
zahraničia, ktorý zamýšľa vykonať mimo riadený vzdušný priestor
(pozri podsekciu ENR 2.1), musí pilot v poli 18 FPL uviesť vstupný/
výstupný význačný bod preletu hranice FIR (pozri odsek ENR
1.2.1.5.1), alebo ak na hraniciach FIR nie sú stanovené význačné
body, určiť miesto vstupu/výstupu zemepisným miestom alebo
smerom a vzdialenosťou od zemepisného miesta zobrazeného na
leteckej mape ICAO 1 : 500 000 2232-ABCD Slovak Republic spolu
s predpokladanou dobou letu na hranice od bodu vzletu. Pri vstupe
do vzdušného priestoru Slovenskej republiky musí pilot dodržať
predpokladaný čas preletu hranice FIR podľa FPL, v rozmedzí +/- 10
minút.
1.2.1.2.2
In VFR FPL submitted for flights to/from abroad
intended to be conducted out of controlled airspace (see subsection
ENR 2.1), the pilot shall indicate in the field 18 of FPL an entry/exit
significant point of crossing the FIR boundary (see para. ENR
1.2.1.5.1) or if there are no designated significant points shall
indicate entry/exit point by geographical place or the direction and
distance from geographical place depicted on the Aeronautical
Chart ICAO 1 : 500 000 2232-ABCD Slovak Republic along with the
estimated elapsed flying time to the boundary from the point of
departure. When entering the Slovak airspace, the pilot shall adhere
to the estimated time of crossing of the FIR boundary according to
the FPL, with an accuracy of +/- 10 minutes.
Príklad: EET/LZBB 0050 DEVIN.
Example: EET/LZBB 0050 DEVIN.
1.2.1.2.3
V prípade letu VFR, ktorý bude prelietavať riadeným
vzdušným priestorom (napr. prelet CTR/TMA) alebo prilietavajúceho
na letisko v CTR (s výnimkou skupinových letov a letov VFR v noci,
vykonávaných letúnmi), vstupujúceho do riadeného vzdušného
priestoru z priestoru triedy G, sa za predloženie letového plánu na
časť letu v riadenom vzdušnom priestore považuje, ak pilot ohlási
príslušnému stanovišťu ATC údaje v súlade s podsekciou ENR 1.2,
odsek 1.2.1.5.8.
1.2.1.2.3
In the case the VFR flight is about to cross controlled
airspace (e.g. CTR/TMA etc.) or to arrive at an aerodrome within
CTR (except for formation flights and VFR night flights conducted by
airplanes) entering controlled airspace from the airspace class G,
the data described in subsection ENR 1.2, para. 1.2.1.5.8 passed to
respective ATC unit by the pilot are considered to be a flight plan
data for part of flight within controlled airspace.
AIRAC AIP AMDT 135
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 1.2-3
7 APR 11
1.2.1.2.4
V prípade letu VFR odlietavajúceho z riadeného
letiska (s výnimkou skupinových letov a letov VFR v noci,
vykonávaných letúnmi), ak odlet z CTR/TMA bude vykonaný do
vzdušného priestoru triedy G, sa za predloženie letového plánu na
časť letu v riadenom vzdušnom priestore považuje, ak pilot ohlási
TWR letiska odletu údaje v súlade s podsekciou ENR 1.2, odsek
1.2.1.5.9.
1.2.1.2.4
In case the VFR flight is about to depart from a
controlled aerodrome (except for formation flights and VFR night
flights conducted by airplanes), and flight leaving CTR/TMA is routed
into airspace class G, the procedure and data described in
subsection ENR 1.2, para. 1.2.1.5.9 passed to TWR of the
aerodrome of departure, are considered to be a filed flight plan for
part of flight within controlled airspace.
1.2.1.2.5
IFR, musí:
Ak má veliteľ lietadla v úmysle prejsť z letu VFR na let
1.2.1.2.5
An aircraft operated in accordance with VFR which
wishes to change in compliance with IFR shall:
a) pokiaľ už bol predložený letový plán formou podaného letového
plánu alebo AFIL, oznámiť príslušnému stanovišťu ATS
potrebné zmeny, ktoré majú byť uskutočnené v letovom pláne,
alebo
b) predložiť letový plán formou AFIL príslušnému stanovišťu ATS
a, ak sa lietadlo nachádza v riadenom priestore, získať od neho
povolenie pred prechodom na IFR.
a) if a flight plan has been already submitted as a filed flight plan or
AFIL, communicate the necessary changes to the appropriate
ATS unit to be effected to its flight plan, or
1.2.1.3
1.2.1.3
Hlásenie o odlete
b) submit a flight plan to the appropriate ATS unit as AFIL and
obtain a clearance prior to proceeding IFR when in controlled
airspace.
Reports of departure
1.2.1.3.1
Letu VFR, na ktorý bol predložený letový plán formou
podaného letového plánu (FPL) a ktorý bude vykonaný z iného ako
riadeného letiska, sa poskytuje pohotovostná služba iba na základe
hlásenia o odlete, odovzdaného príslušnému stanovišťu ATS.
Hlásenie o odlete sa musí odovzdať okamžite po odlete na FIC
Bratislava alebo najbližšiemu stanovišťu ATC:
1.2.1.3.1
Alerting service to a VFR flight for which the flight plan
has been submitted as a filed flight plan or AFIL and which was has
been planned to be executed from other than controlled aerodrome,
is provided only when departure report delivered to the proper ATS
unit. Immediately after departure the departure report shall be
transferred to Bratislava FIC or to the nearest ATC unit via:
a) rádiotelefonicky alebo
b) telefonicky prostredníctvom poverenej osoby.
a) radiotelephony or
b) telephone by a commissioned person.
Poznámka: Ak sa v súlade s odsekom ENR 1.2.1.3 na predmetný let
hlásenie o odlete neodovzdá, nebude stanovišťom ATS aktivovaný
letový plán a poskytovanie pohotovostnej služby nebude
vykonateľné. Takýto let nesmie byť vykonaný cez štátnu hranicu
Slovenskej republiky.
Note: When the departure report for the objective flight is not
transferred as indicated in para. ENR 1.2.1.3 the flight plan will not
be activated by an ATS unit and alerting service provision will be
precluded. Such a flight must not be operated across the state
boundary of the Slovak Republic.
1.2.1.3.2
1.2.1.3.2
–
–
–
–
Hlásenie o odlete musí obsahovať nasledujúce údaje:
identifikácia lietadla,
letisko odletu,
letisko pristátia,
čas odletu.
–
–
–
–
Departure report shall contain:
aircraft identification,
aerodrome of departure,
aerodrome of destination,
time of departure.
Odporučená fráza:
The recommended phrase:
"(volacia značka), VZLET Z ... (letisko odletu) DO ... (letisko pristátia)
V ... (čas)".
"(call sign) ......DEPARTURE FROM ... (aerodrome of departure) TO
... (aerodrome of destination) AT ... (time)".
1.2.1.4
1.2.1.4
Hlásenie o pristátí
Reports of arrival
1.2.1.4.1
V prípade letu VFR, na ktorý bol letový plán
predložený formou podaného letového plánu (FPL) alebo AFIL,
musí pilot lietadla čo najskôr po pristátí na inom ako riadenom letisku
ohlásiť pristátie FIC Bratislava alebo najbližšiemu stanovišťu ATC.
Ak je vopred známe, že komunikačné prostriedky na letisku pristátia
sú nedostatočné a iný spôsob ohlásenia pristátia pozemnými
prostriedkami nie je možný, musí pilot tesne pred pristátím, ak je to
vykonateľné a ak sa lietadlo nachádza na okruhu letiska a
predpokladá sa bezpečné pristátie, odovzdať hlásenie o pristátí FIC
Bratislava alebo najbližšiemu stanovišťu ATC.
1.2.1.4.1
On a VFR flight for which a flight plan has been
submitted as a filed flight plan or AFIL, the pilot shall report the arrival
at other than controlled aerodrome to Bratislava FIC or to the
nearest ATC unit as soonest after landing. When communication
facilities at the arrival aerodrome are known to be inadequate and
alternate arrangements for the handling of arrival reports on the
ground are not available, immediately prior to landing, if practicable
and when the aircraft is in the traffic circuit and safe landing is
expected, the pilot shall transmit to Bratislava FIC or to the nearest
ATC unit an arrival report.
1.2.1.4.2
údaje:
1.2.1.4.2
–
–
–
Hlásenie o pristátí musí obsahovať nasledujúce
identifikácia lietadla,
letisko pristátia,
čas pristátia.
–
–
–
The arrival report shall contain:
aircraft identification,
aerodrome of destination,
time of arrival.
Odporučená fráza pre hlásenie o pristátí:
The recommended phrase of arrival report:
"(volacia značka), PRISTÁTIE V ... (letisko pristátia) V ... (čas)".
"(call sign) ......LANDING AT ... (aerodrome of destination) AT ...
(time)".
1.2.1.4.3
letu:
1.2.1.4.3
The arrival report is not required when the pilot of VFR
flight operating:
–
Hlásenie o pristátí sa nevyžaduje, ak pilot letu VFR za
v neriadenom vzdušnom priestore alebo
–
within the uncontrolled airspace or
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 135
ENR 1.2-4
7 APR 11
–
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
v CTR/TMA, ak je letiskom pristátia neriadené letisko,
–
within CTR/TMA when the destination is an uncontrolled
aerodrome
oznámi FIC Bratislava alebo príslušnému stanovišťu ATC
skutočnosť, že ukončuje letový plán, predložený formou podaného
letového plánu (FPL) alebo AFIL.
reports to Bratislava FIC or to an appropriate ATC unit the fact that
the flight plan submitted as a filed flight plan or AFIL is being closed.
V neriadenom vzdušnom priestore sa následne takémuto letu
neposkytuje pohotovostná služba, vzťahovaná k letovému plánu, v
riadenom vzdušnom priestore sa letu VFR poskytujú ATS v súlade
s triedou vzdušného priestoru dovtedy, kým pilot neoznámi
opustenie riadeného vzdušného priestoru.
Consequently there is no alerting service provided to such flight
within the uncontrolled airspace and within the controlled airspace
ATS corresponding to the airspace classification are provided until
the pilot reports leaving the controlled airspace.
Odporučená fráza pre ukončenie letového plánu:
The recommended phrase of flight plan cancellation:
"(volacia značka), UKONČUJEM LETOVÝ PLÁN DO ... (letisko
pristátia) V ... (čas)".
"(call sign) ......CLOSING FLIGHT PLAN TO ... (aerodrome of
destination) AT ... (time)".
1.2.1.4.4
Ukončenie letového plánu na let VFR za letu nie je
povolené, ak let odlietava cez štátnu hranicu z FIR BRATISLAVA.
1.2.1.4.4
The cancellation of flight plan for VFR flight during the
flight is not allowed when it leaves BRATISLAVA FIR crossing state
boundary.
1.2.1.5
1.2.1.5
Postupy na vykonávanie letov VFR
VFR flight procedures
1.2.1.5.1
Pokiaľ príslušným stanovišťom ATS nebolo povolené
inak, lety VFR vykonávané mimo riadený vzdušný priestor (pozri
podsekciu ENR 2.1) môžu vstupovať/vystupovať do/z FIR
BRATISLAVA cez nasledujúce body:
1.2.1.5.1
Unless otherwise permitted by the appropriate ATS
unit, VFR flights conducted out of controlled airspace (see
subsection ENR 2.1) may enter/exit BRATISLAVA FIR via following
points:
PRAHA FIR - pozri odsek ENR 1.2.1.2.2
WARSZAWA FIR - pozri odsek ENR 1.2.1.2.2
LVIV FIR - LASOT, MALBE
BUDAPEST FIR - ERGOM, KEKED, VAMOG, BALAP, XOMBA
- lety cez BALAP, XOMBA sú povolené len cez soboty a nedele
PRAHA FIR - see para. ENR 1.2.1.2.2
WARSZAWA FIR - see para. ENR 1.2.1.2.2
LVIV FIR - LASOT, MALBE
BUDAPEST FIR - ERGOM, KEKED, VAMOG, BALAP, XOMBA
- flights via BALAP, XOMBA are cleared only during SAT and
SUN
WIEN FIR - DEVIN, KITTSEE
WIEN FIR - DEVIN, KITTSEE
1.2.1.5.2
Velitelia lietadiel vykonávajúci let VFR križujúci štátnu
hranicu v neriadenom vzdušnom priestore, ktorí pred vstupom do,
alebo výstupom zo vzdušného priestoru Slovenskej republiky
nenadviažu spojenie s FIC Bratislava, sa žiadajú, aby nadviazali
spojenie s TWR najbližšieho riadeného letiska (pozri podsekciu AD
1.3).
1.2.1.5.2
Pilots-in-command performing VFR flight crossing the
state boundary within uncontrolled airspace, are requested to
establish communication with the TWR of the nearest controlled
aerodrome (see subsection AD 1.3) in the eventuality of not
establishing communication with Bratislava FIC before entering/
leaving the Slovak airspace.
1.2.1.5.3
Pri vydávaní letového povolenia nebude uvedená trať
letu, pokiaľ je zhodná s traťou uvedenou v podanom FPL.
1.2.1.5.3
The flight route, when it is identical with the route
inserted into the filed FPL, will not be indicated in en-route air traffic
control clearance.
Poznámka: Trať letu bude obsiahnutá v letovom povolení, pokiaľ
bude rozdielna od trate v podanom FPL.
Note: The flight route will be indicated in ATC clearances in the case
a difference from the filed FPL.
1.2.1.5.4
Informácie o aktuálnom stave neriadeného letiska
poskytuje prevádzkovateľ príslušného letiska (pozri sekciu AD 1,
resp. VFR AIP).
1.2.1.5.4
Information about actual conditions at an uncontrolled
aerodrome is provided by the relevant aerodrome operator only (see
section AD 1 or VFR AIP).
1.2.1.5.5
Ak veliteľ lietadla neobdrží inštrukcie na rolovanie od
TWR pred pristátím, opustí RWY najbližšou prevádzkyschopnou
TWY, pričom nesmie rolovať späť po dráhe bez schválenia TWR. Po
opustení RWY môže pokračovať v rolovaní až po obdržaní
povolenia z TWR.
1.2.1.5.5
If the pilot-in-command has not received taxi
instructions from TWR before landing, he leaves the RWY using the
closest serviceable TWY whereas is not allowed to execute
backtrack until receiving TWR approval. After leaving the RWY he
may continue to taxi only if obtained taxi clearance from TWR.
1.2.1.5.6
Ak
strata
spojenia
neumožňuje
lietadlu,
vykonávajúcemu let VFR, plynulé bdenie a obojsmerné spojenie na
príslušnej frekvencii služby riadenia letovej prevádzky, musí lietadlo
udržiavať postupy pre stratu spojenia uvedené v predpise L 10,
Letecké telekomunikácie, Zväzok II - Spojovacie postupy,
a v predpise L 2, Pravidlá lietania, s výnimkou vnútroštátnych letov
VFR vo vzdušnom priestore triedy G.
1.2.1.5.6
If radio communication failure prevents an aircraft
operating VFR flight to maintain continuous listening watch and twoway communication with the air traffic control unit on the appropriate
radio frequency, an aircraft shall follow radio communication failure
procedures listed in ICAO Annex 10 - Aeronautical
Telecommunications, Volume II - Communication Procedures and in
ICAO Annex 2, Rules of the Air, with exception of domestic VFR
flights within airspace class G.
Poznámka: Pre lety VFR, vykonávané cez štátnu hranicu, pozri
odsek ENR 1.2.1.5.2.
Note: For VFR flights executed across the state boundary see para.
ENR 1.2.1.5.2.
1.2.1.5.7
Všetky lety VFR do/z CTR letiska musia byť
uskutočňované iba cez/zo stanovených vstupných/výstupných
bodov, pokiaľ príslušné stanovište ATS nestanoví inak.
1.2.1.5.7
All flights to/from the CTR of an aerodrome have to be
carried out only to/from established entry/exit points unless
competent ATS unit states otherwise.
AIRAC AIP AMDT 135
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 1.2-5
7 APR 11
1.2.1.5.8
Pri letoch VFR vstupujúcich do riadeného vzdušného
priestoru z priestoru triedy G musí pilot najmenej 3 minúty pred
vstupom nadviazať spojenie s príslušným stanovišťom ATC, do
priestoru zodpovednosti ktorého zamýšľa vstúpiť, vyžiadať si letové
povolenie na vstup a odovzdať tieto údaje letového plánu:
1.2.1.5.8
For VFR flights entering controlled airspace from the
airspace class G, at least 3 minutes before estimated time of entry,
the pilot shall establish radio contact with the respective ATC unit
into the airspace of responsibility of which he intends to enter and
request entry clearance, and pass the following flight plan data:
–
–
–
–
–
–
–
–
aircraft identification,
type of aircraft *),
altitude to be flown,
entry point into controlled airspace and estimated time,
–
route or operating area and duration of activity (as appropriate)
*),
exit point from controlled airspace or destination aerodrome
within CTR (as appropriate) *),
name of operator *),
any additional information which might be required by ATC unit.
–
–
–
–
identifikácia lietadla,
typ lietadla *)
nadmorská výška letu,
miesto vstupu do riadeného vzdušného priestoru a vypočítaný
čas,
zamýšľaná trať letu alebo priestor činnosti a jej trvanie (podľa
vhodnosti) *),
miesto výstupu z riadeného vzdušného priestoru alebo letisko
určenia v CTR (podľa vhodnosti) *),
názov prevádzkovateľa *),
iné informácie požadované stanovišťom ATC.
–
–
–
Poznámka 1: *) Vzťahuje sa na lety bez podaného letového plánu.
Note 1: *) Refers to flights without filed FPL.
Poznámka 2: Pozri aj odsek AD LZIB 2.22.6.3 b).
Note 2: See also para. AD LZIB 2.22.6.3 b).
Poznámka 3: Pozri aj odsek AD LZTT 2.22.6.5 a AD LZTT 2.22.6.6.
Note 3: See also para. AD LZTT 2.22.6.5 and AD LZTT 2.22.6.6.
1.2.1.5.9
V prípade odletu letu VFR z CTR do vzdušného
priestoru triedy G musí pilot pri žiadosti o povolenie rolovať
odovzdať rádiom TWR príslušného letiska tieto údaje letového
plánu:
1.2.1.5.9
In case the departing VFR flight within CTR is routed
into the airspace class G, the pilot, when requesting taxi clearance,
shall pass to TWR of the respective aerodrome, by means of radio,
the following flight plan data:
–
–
–
identifikácia lietadla,
typ lietadla *)
letisko odletu (odlety z iného letiska v danom CTR) *),
–
–
–
–
–
–
–
–
letisko pristátia *),
výstupný bod z CTR,
požadovanú nadmorskú výšku letu,
názov prevádzkovateľa *),
iné informácie požadované stanovišťom ATC.
–
–
–
–
–
aircraft identification,
type of aircraft *),
aerodrome of departure (departure from other aerodrome within
given CTR) *),
aerodrome of destination *),
exit point from CTR,
requested altitude to be flown,
name of operator *),
any additional information which might be required by ATC unit.
Poznámka 1: *) Vzťahuje sa na lety bez podaného letového plánu.
Note 1: *) Refers to flights without filed FPL.
Poznámka 2: Pozri aj odsek AD LZIB 2.22.6.3 b).
Note 2: See also para. AD LZIB 2.22.6.3 b).
Poznámka 3: Pozri aj odsek AD LZTT 2.22.6.5 a AD LZTT 2.22.6.6.
Note 3: See also para. AD LZTT 2.22.6.5 and AD LZTT 2.22.6.6.
1.2.1.5.10
1.2.1.5.10
Neriadené letiská
Non-controlled aerodromes
1.2.1.5.10.1 Veliteľ lietadla vybaveného rádiostanicou je povinný v
ATZ a na letisku:
1.2.1.5.10.1 Pilot-in-command of the aircraft equipped with radio
station is obliged when operating within an ATZ and on aerodrome:
–
–
where air traffic control service is not provided, or
–
–
outside ATC unit OPR HR, or
where AFIS is not provided
–
–
na ktorom sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky,
alebo
mimo OPR HR stanovišťa ATC, alebo
na ktorom sa neposkytuje AFIS
vysielať na príslušnej frekvencii informácie uvedené v odsekoch
ENR 1.2.1.5.10.1.1 - ENR 1.2.1.5.10.1.3. Velitelia ostatných
lietadiel, ktorí sú súčasťou letiskovej prevádzky, alebo prevádzky v
ATZ, sú povinní bdieť na príslušnej frekvencii a musia využívať tieto
informácie na zabránenie zrážkam.
to transmit on relevant frequency information published in para. ENR
1.2.1.5.10.1.1 - ENR 1.2.1.5.10.1.3. Pilots-in-command of other
aircraft who are a part of aerodrome traffic or operation within ATZ
have to be listening to the relevant frequency and shall use this
information to avoid collisions.
1.2.1.5.10.1.1 Pri prílete na letisko:
1.2.1.5.10.1.1 When arriving to an aerodrome:
i)
ii)
letisko vzletu (ak nie je totožné s letiskom pristátia);
miesto vstupu do ATZ a/alebo miesto zaradenia do letiskového
okruhu;
iii) polohy na okruhu podľa predpisu L 4444, hlava 7, ustanovenie
7.6.2.
i)
ii)
1.2.1.5.10.1.2 Pri odlete z letiska:
1.2.1.5.10.1.2 When departing from an aerodrome:
i)
ii)
iii)
iv)
i)
ii)
iii)
iv)
začatie rolovania;
vstup na vzletovú a pristávaciu dráhu;
rozjazd;
polohy na okruhu podľa predpisu L 4444, hlava 7, ustanovenie
7.6.2;
v) miesto opustenia ATZ.
airport of departure (if not identical with airport of destination);
entry point into ATZ and/or point of joining the aerodrome traffic
circuit;
iii) positions in aerodrome traffic circuit, according to ICAO Doc
4444, Chapter 7, provision 7.6.2.
taxi initiation;
entering the runway;
rolling;
positions in aerodrome traffic circuit, according to ICAO Doc
4444, Chapter 7, provision 7.6.2;
v) point of exit from ATZ.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 135
ENR 1.2-6
7 APR 11
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.2.1.5.10.1.3 Pri prelete ATZ:
1.2.1.5.10.1.3 When crossing the ATZ:
i)
i)
ii)
miesto a nadmorskú výšku letu nad zamýšľaným miestom
vstupu a výstupu do/z ATZ;
vzdialenosť, zemepisný smer od letiska, trať a nadmorskú výšku
letu v ATZ.
ii)
location and altitude of estimated point of entry into and exit from
the ATZ;
distance, true bearing from the aerodrome, track and altitude
within ATZ.
1.2.1.5.10.2 Vertikálna poloha lietadla v ATZ musí byť vyjadrená
nadmorskou výškou podľa nastavenia výškomeru na letiskový tlak
QNH, ak je tento veliteľovi lietadla známy. V prípade, že veliteľovi
lietadla nie je známy letiskový tlak QNH, nastavuje výškomer na
hodnotu regionálneho tlaku QNH.
1.2.1.5.10.2 Vertical position of the aircraft within ATZ must be
expressed as altitude given by altimeter set to the aerodrome QNH,
if known to the pilot-in-command. If the aerodrome QNH is not
known to the pilot-in-command, regional QNH is to be set on the
altimeter.
1.2.1.5.10.3 CTAF frekvencia pre danú ATZ je určená na
používanie všetkými lietadlovými stanicami a/alebo operátorom
CTAF s cieľom umožniť spoluprácu a koordináciu činností na letisku
a v priestore ATZ. Komunikácia sa týka vzletov, pristátí, činností na
prevádzkových plochách, prevádzky v ATZ. Zámysel alebo aktuálna
činnosť je vysielaná ako informácia pre ostatných používateľov.
1.2.1.5.10.3 CTAF frequency for given ATZ is determined for use
by all aircraft stations and/or CTAF operator with the aim of enabling
the cooperation and coordination of activities at the aerodrome and
within ATZ airspace. This communication relates to take-offs,
landings, manoeuvring area operations, operations within ATZ. The
intention or actual activity is transmitted as information for all other
users.
1.2.1.5.10.4 Všetky volania lietadlových staníc na frekvencii CTAF
začínajú názvom miesta s následným slovom "PREVÁDZKA" alebo
"TRAFFIC". Informácie uvedené v odsekoch ENR 1.2.1.5.10.1, ENR
1.2.1.5.10.2, ENR 1.2.1.5.10.3 musia byť vysielané i v prípade straty
alebo nenadviazania spojenia - vysielanie naslepo.
1.2.1.5.10.4 All aircraft stations transmissions on CTAF frequency
begin with the name of location followed by the word "TRAFFIC" or
"PREVÁDZKA". Information published in para. ENR 1.2.1.5.10.1,
ENR 1.2.1.5.10.2, ENR 1.2.1.5.10.3 must be transmitted also in
case of loss of radio contact or failing to establish contact transmitting blind.
1.2.1.5.10.5 Pre potreby zaistenia poskytovania informácií
letiskovej prevádzke počas komplexnej prevádzky je možné zriadiť
na letiskách funkciu operátora stanice leteckej pohyblivej služby
(ďalej len operátor CTAF).
1.2.1.5.10.5 For the purpose of providing information to aerodrome
traffic during a complex traffic, it is possible to establish at
aerodrome a post of aeronautical mobile station operator (further on
referred to as a CTAF operator).
1.2.1.5.10.6 Rozsah informácií vysielaných operátorom CTAF:
1.2.1.5.10.6 The extent of information transmitted by the CTAF
operator is:
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
dráha v používaní,
smer a rýchlosť vetra,
letiskový tlak QNH,
informácie o známej letiskovej prevádzke,
informácie, ktoré môžu byť prospešné.
RWY in use,
wind direction and speed,
aerodrome QNH,
information about known aerodrome traffic,
any other useful information.
Príklad:
Example:
Pilot: "BOLERAZ PREVÁDZKA, OM ABC finále dráhy 22, pristátie".
Pilot: "BOLERAZ TRAFFIC, OM ABC on final RWY 22, landing".
Operátor CTAF: "OM ABC, BOLERAZ PREVÁDZKA, QNH 1010,
vietor 050°, 5 m/s".
CTAF Operator: "OM ABC, BOLERAZ TRAFFIC, QNH 1010, wind
050°, 5 m/s.
1.2.1.5.10.7 ATZ sa v Slovenskej republike zriaďuje na letiskách,
na ktorých sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky, alebo
na ktorom sa neposkytuje AFIS, alebo mimo OPR HR stanovišťa
ATC. Hranice ATZ sú vymedzené horizontálne kružnicou s
polomerom 3 NM so stredom v ARP letiska a vertikálne od zeme do
nadmorskej výšky 4 000 ft. Ak do takto vymedzeného priestoru
zasahuje vzdušný priestor triedy C alebo D, alebo zakázaný (P),
obmedzený (R), nebezpečný (D), prechodne vyčlenený priestor
(TSA), alebo prechodne rezervovaný vzdušný priestor (TRA), sú
hranice ATZ tvorené vonkajšími hranicami týchto priestorov v čase
ich aktivácie.
1.2.1.5.10.7 ATZ is established in the Slovak Republic on
aerodromes where neither air traffic control service nor AFIS is
provided or outside ATC unit OPR HR. It is specified by a horizontal
circle with a radius of 3 NM and with its centre at ARP, extending
vertically from the surface of the ground up to the altitude of 4 000 ft.
If any airspace class C or D, prohibited (P), restricted (R), danger
(D), Temporary Segregated Area (TSA), Temporary Reserved
Airspace (TRA) protrude into an ATZ airspace defined as mentioned
above, the outside boundaries of such ATZ are formed by the outer
boundaries of these airspaces during the period of their activation.
1.2.2
Vykonávanie zvláštnych letov VFR (ZVFR)
1.2.2
Conducting of special VFR flights (SVFR)
1.2.2.1
Podmienky na vykonávanie letov ZVFR
1.2.2.1
Conditions of SVFR flight operation
Postupy na vykonávanie ZVFR sa uplatňujú v CTR s výnimkou
MCTR. Ak sa nezíska letové povolenie od stanovišťa ATC na
vykonanie zvláštneho letu VFR, vzlety alebo pristátia lietadiel
letiacich podľa pravidiel VFR, vrátane ich zaraďovania do
letiskového okruhu alebo letu po ňom, sa smú vykonávať len vtedy,
ak nie je základňa oblačnosti nižšia ako 1 500 ft (450 m) a/alebo
prízemná dohľadnosť nie je menšia ako 5 km. Zvláštne lety VFR sa
môžu vykonávať iba cez deň, mimo oblakov a za stálej viditeľnosti
zeme pri minimálnej prízemnej aj letovej dohľadnosti 1 500 m
(800 m u vrtuľníkov).
AIRAC AIP AMDT 135
The procedures for conducting of SVFR flights are applied in CTRs
with exemption of MCTRs. Except when a clearance is obtained
from an ATC unit, VFR flights shall not takeoff or land at an
aerodrome within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone
or traffic pattern when the ceiling is less than 1 500 ft (450 m) or
when the ground visibility is less than 5 km. Special VFR flights are
allowed to operate during the day only, clear of clouds and in sight
of the surface, with minimum ground and flight visibility 1 500 m (for
helicopters 800 m).
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.2.2.2
Postupy na vykonávanie ZVFR
ENR 1.2-7
7 APR 11
1.2.2.2
Procedures for SVFR flight operation
1.2.2.2.1
V prípade, ak hodnota prízemnej dohľadnosti bude
menšia ako 5 km, ale nie je menšia než 1 500 m (800 m
u vrtuľníkov), a/alebo základňa oblačnosti bude nižšia ako 1 500 ft
(450 m) a pilot letu VFR nepožiada o vykonanie zvláštneho letu
VFR, stanovište ATC upozorní pilota na tieto hodnoty a požiada ho
o jeho rozhodnutie.
1.2.2.2.1
When ground visibility is less than 5 km, but not less
than 1 500 m (for helicopters 800 m) or when ceiling is less than
1 500 ft (450 m) and a pilot of VFR flight is not asking for clearance
to perform the special VFR flight, the ATC unit notifies him of the
actual meteorological conditions and ask the pilot to advise his
intentions.
Odporučená fráza:
The recommended phrase:
"(volacia značka), ZÁKLADŇA OBLAČNOSTI ......... STÔP,
PRÍZEMNÁ DOHĽADNOSŤ ......... METROV, NEMÔŽEM
SCHVÁLIŤ AKO VFR LET, OZNÁMTE ZÁMERY".
"(the call sign), CEILING ......... FEET, GROUND VISIBILITY .........
METRES, UNABLE TO APPROVE AS VFR FLIGHT, ADVISE
YOUR INTENTIONS".
1.2.2.2.2
Ak ani potom pilot riadeného letu VFR nepožiada
o vykonanie zvláštneho letu VFR, tak stanovište ATC:
1.2.2.2.2
If the pilot, although he has obtained the actual
meteorological conditions is not asking for clearance to conduct the
special VFR flight the ATC unit is authorized:
–
–
–
–
v prípade odletu nevydá povolenie na odlet,
v prípade príletu nevydá povolenie na vstup do CTR.
in case of departure - not to issue a departure clearance,
in case of arrival - not to issue an entry clearance into the control
zone.
1.2.2.2.3
Povinnosťou pilota letu VFR, ktorému stanovište ATC
nevydalo letové povolenie na vykonanie zvláštneho letu VFR, je
oznámiť jeho ďalšie úmysly (napr. čakanie na vyhovujúce
poveternostné podmienky, predloženie FPL na let IFR, pristátie na
najbližšom vhodnom letisku, atď.).
1.2.2.2.3
If the ATC unit doesn´t issue a clearance to conduct a
special VFR flight the pilot of VFR flight will be obliged to report his
intentions (e. g. waiting for meteorological conditions improvement,
submission of FPL for IFR flight, landing at the nearest suitable
aerodrome etc.).
1.2.2.2.4
Stanovište ATC má právo, z prevádzkových dôvodov,
nevydať povolenie na vykonanie zvláštneho letu VFR.
1.2.2.2.4
The ATC unit is authorized to refuse an issue of a
clearance to pilot for conducting the special VFR flight due to traffic
situation.
1.2.2.2.5
V odôvodnených prípadoch môže stanovište ATC
hladinovo obmedziť zvláštny let VFR tak, aby letel buď v alebo nie
nad hladinou stanovenou stanovišťom ATC.
1.2.2.2.5
In case of need the ATC unit can instruct the pilot to
fly at or not above the altitude assigned by ATC unit.
1.2.2.2.6
Pretože zvláštne lety VFR sú vykonávané v nižších
hladinách, je dôležité, aby si pilot lietadla uvedomil, že povolenie
vydané stanovišťom ATC na vykonanie zvláštneho letu VFR ho
nezbavuje povinnosti dodržiavať minimálne výšky (pozri predpis L 2,
ustanovenie 3.1.2 a 4.6).
1.2.2.2.6
Because the special VFR flights usually operate at
lower altitudes it is necessary for pilot to take into account that the
clearance issued by ATC unit doesn´t release him from obligation to
keep the rules of flying in minimum heights (see ICAO Annex 2,
provisions 3.1.2 and 4.6).
1.2.2.2.7
V prípade radarového vedenia zvláštneho letu VFR je
veliteľ lietadla zodpovedný za zabránenie zrážky s terénom
a prekážkami a je povinný:
1.2.2.2.7
In case of radar vectoring of a special VFR flight, the
pilot-in-command is responsible for avoiding collision with the terrain
and obstructions and he is obliged:
a) dodržať meteorologické podmienky, ktoré nebudú horšie, než
podmienky stanovené pre zvláštny let VFR;
b) okamžite
ohlásiť
príslušnému
stanovišťu
ATS,
že
meteorologické podmienky dosiahli minimá VMC.
a) to adhere to meteorological conditions which shall not be below
the conditions which are prescribed for special VFR flights;
b) to inform immediately appropriate ATS unit when meteorological
conditions will reach VMC minima.
Poznámka: V súlade s predpisom L 4444 sa zvláštne lety VFR
nesmú viesť radarom, pokiaľ si tak nevynútia zvláštne okolnosti
(napríklad núdzové situácie).
Note: In accordance with ICAO Doc 4444 the special VFR flights
shall not be radar vectored unless special circumstances, such as
emergencies, dictate otherwise.
1.2.2.2.8
Povinnosťou pilota je okamžite oznámiť stanovišťu
ATC, ak nemôže postupovať v súlade s vydaným letovým
povolením.
1.2.2.2.8
The pilot is obliged to inform immediately the ATC unit
when unable to comply with ATC clearance.
1.2.2.2.9
zem
Postupy ZVFR pri strate rádiového spojenia lietadlo -
1.2.2.2.9
Action for SVFR in the event of air - ground
communication failure
1.2.2.2.9.1
Ak v prípade príletu na riadené letisko pilot riadeného
letu VFR obdrží od stanovišťa ATC povolenie na vykonanie
zvláštneho letu VFR a následne dôjde k obojsmernej strate spojenia,
potom je povinnosťou pilota:
1.2.2.2.9.1 When a clearance for conducting of special VFR flight
has been issued to the controlled VFR flight and subsequently the
air - ground communication failure happens the pilot is complusory:
a) nevstúpiť do CTR, alebo ho opustiť,
b) ak je lietadlo vybavené odpovedačom SSR, nastaviť kód 7600,
c) vysielaním naslepo odovzdať informácie o polohe a svojich
úmysloch,
d) pristáť na najbližšom vhodnom letisku a pristátie ohlásiť čo
najskôr najbližšiemu stanovišťu ATS.
a) not to enter the CTR or to leave the CTR,
b) to set transponder to Code 7600, if the aircraft is equipped with,
c) to inform the ATC unit about position and intentions by
transmitting blind,
d) to land at the nearest suitable aerodrome and inform as soon as
possible the nearest ATS unit about landing.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 135
ENR 1.2-8
7 APR 11
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.2.2.2.9.2 Ak pilot zvláštneho letu VFR obdrží od stanovišťa ATC
povolenie na priblíženie na pristátie a následne dôjde k obojsmernej
strate spojenia, potom bude pokračovať v priblížení na pristátie
v súlade s vydaným a potvrdeným letovým povolením a:
1.2.2.2.9.2 When the SVFR flight is given by a clearance for
approach to land and subsequently the air - ground communication
failure happens the pilot of such flight is obliged to proceed in
accordance with the issued and acknowledged flight clearance for
approach to land and:
a) ak je lietadlo vybavené odpovedačom SSR, nastaví kód 7600,
b) vysielaním naslepo odovzdá informácie o polohe a svojich
úmysloch.
a) to set transponder to Code 7600, if the aircraft is equipped with,
b) to inform the appropriate ATC unit about position and intentions
by transmitting blind.
Poznámka: Ak to bude možné, odovzdá letisková riadiaca veža
pilotovi lietadla v priebehu priblíženia na pristátie svetelné signály,
preto je povinnosťou pilota ZVFR sledovať v priebehu priblíženia na
pristátie letiskovú riadiacu vežu a riadiť sa svetelnými signálmi.
Note: If possible the TWR gives and instruction to the pilot by light
signals and therefore he is compulsory to watch the TWR during the
approach to land and proceed in accordance with the light signals
dispatched from TWR.
1.2.2.2.9.3 Ak po vzlete ZVFR dôjde k obojsmernej strate
spojenia, bude pilot odlietavajúceho lietadla postupovať v súlade
s letovým povolením vydaným TWR a:
1.2.2.2.9.3 When the air - ground communication failure happens
after departure of SVFR flight, the pilot is obliged to proceed in
accordance with the flight clearance issued by TWR and:
a) ak je lietadlo vybavené odpovedačom SSR, nastaví kód 7600,
b) vysielaním naslepo odovzdá informácie o polohe a svojich
úmysloch,
c) po opustení CTR pristane na najbližšom vhodnom letisku
a pristátie oznámi čo najskôr najbližšiemu stanovišťu ATS.
a) to set transponder to Code 7600, if the aircraft is equipped with,
b) to inform the appropriate ATC unit about position and intentions
by transmitting blind,
c) to land at the nearest suitable aerodrome after leaving CTR and
to inform the nearest ATS unit about landing as soon as
possible.
Poznámka: Nedodržanie postupu uvedeného v odseku ENR
1.2.2.2.9.3 c) iniciuje vyhlasovanie jednotlivých období núdze.
Note: If the procedure in para. ENR 1.2.2.2.9.3 c) is not applied the
relevant state of emergency will be initiated by TWR.
1.2.2.2.9.4 Pilot ZVFR so stratou spojenia si musí byť vedomý
skutočnosti, že nemusí mať k dispozícii všetky informácie o ostatnej
prevádzke v CTR, a preto by sa mal vyhýbať náhlym,
neodôvodneným zmenám smeru a výšky letu.
1.2.2.2.9.4 The pilot of SVFR flight with air - ground
communication failure shall be aware of the fact that other air traffic
not known to him can be conducted in CTR and therefore he should
avoid a sudden and unjustified flight direction/altitude changes.
1.2.2.2.9.5 Povinnosťou pilota ZVFR so stratou spojenia je
pozorne sledovať prevádzku vo svojej blízkosti a v prípade potreby
sa musí tejto prevádzke vyhnúť.
1.2.2.2.9.5 The pilot of SVFR flight with air - ground
communication failure is obliged to watch carefully the other traffic in
the vicinity of the SVFR flight and to avoid this traffic whenever
necessary.
1.2.2.2.9.6 Stanovište ATC bude v prípade obojsmernej straty
spojenia vychádzať z predpokladu, že pilot lietadla postupuje
v súlade s naposledy prijatým a potvrdeným letovým povolením,
alebo s postupom uvedeným vyššie v odsekoch ENR 1.2.2.2.9.1
a ENR 1.2.2.2.9.3 a na tomto základe bude zaisťovať rozstupy
medzi týmto ZVFR a ostatnou prevádzkou.
1.2.2.2.9.6 In case of the air - ground communication failure the
ATC unit, assumes that the pilot of relevant SVFR flight complies
with the last received and acknowledged clearance or proceeds in
accordance with procedures mentioned in para. ENR 1.2.2.2.9.1
and ENR 1.2.2.2.9.3. The appropriate ATC unit provides the
separation of such SVFR flight from other traffic based on this
assumption.
1.2.3
Vykonávanie letov VFR v noci
1.2.3
Conducting of VFR flights at night
1.2.3.1
Rozdelenie letov VFR v noci
1.2.3.1
Classification of VFR night flights
1.2.3.1.1
Lety v okrsku letiska
1.2.3.1.1
Flights in aerodrome zone
Za lety VFR v noci v okrsku letiska sa považujú:
VFR night flights in aerodrome zone are:
a) lety v CTR letiska a
b) lety na letisku, kde CTR nie je stanovené. Tieto lety musia byť
vykonávané za vizuálneho kontaktu s letiskom.
a) flights within CTR of aerodrome; and
b) flights at aerodrome without designated CTR; these flights shall
be operated under aerodrome in sight only.
1.2.3.1.2
1.2.3.1.2
Traťové lety
En-route flights
Za traťové lety VFR v noci sa považujú všetky lety VFR v noci
s výnimkou letiskových letov podľa odseku ENR 1.2.3.1.1.
En-route VFR night flights are all VFR night flights except aerodrome
flights (see para. ENR 1.2.3.1.1).
1.2.3.2
Podmienky na vykonávanie letov VFR v noci
1.2.3.2
Conditions of VFR night flights flight operation
1.2.3.2.1
Lety VFR v noci nie sú povolené pre:
1.2.3.2.1
VFR night flights are not allowed:
a) ultraľahké lietadlá a klzáky;
b) vykonávanie leteckých prác.
a) conducted with ultralight aircraft and gliders;
b) operated for aerial works
1.2.3.2.2
Pri všetkých letoch VFR v noci musí mať lietadlo
navigačnú zásobu paliva a oleja ako pri lete IFR.
1.2.3.2.2
For designation of reserve fuel and oil shall be used
the same requirements as for IFR flights.
1.2.3.2.3
Pre lety VFR v noci môžu byť použité len letiská
schválené Leteckým úradom Slovenskej republiky.
1.2.3.2.3
For VFR night flights aerodromes approved by Civil
Aviation Authority of the Slovak Republic can be used only.
AIRAC AIP AMDT 135
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.2.3.2.4
letiska.
Pri traťových letoch sa vyžaduje určenie náhradného
ENR 1.2-9
7 APR 11
1.2.3.2.4
Alternate aerodrome is required for en-route flights.
1.2.3.2.5
Letún musí spĺňať požiadavky predpisu L 6, II. časť,
ustanovenie 6.7, vrtuľník musí spĺňať požiadavku predpisu L 6, III.
časť, ustanovenie 4.11.
1.2.3.2.5
Aeroplane shall fulfil requirements of the national
regulation L 6, Part II, provision 6.7, helicopter shall fulfil
requirements of the national regulation L 6, Part III, provision 4.11.
1.2.3.2.6
Lietadlo musí byť vybavené odpovedačom SSR
schopným odpovedať v 4096 kódoch na dotazy v móde A a C, alebo
odpovedačom pracujúcim v móde S.
1.2.3.2.6
Aircraft shall be equiped with SSR transponder
capable to reply to mode A and C interrogations on 4096 codes or a
mode S transponder.
1.2.3.2.7
1.2.3.2.7
Meteorologické podmienky
Meteorological conditions
1.2.3.2.7.1
Pri lete VFR v noci nesmie veliteľ lietadla začať vzlet,
ak aktuálne meteorologické správy alebo kombinácie aktuálnych
meteorologických správ a predpovedí naznačujú, že meteorologické
podmienky na trati alebo tej časti trate, ktorá bude prelietavaná
podľa pravidiel VFR, nebudú v príslušnom čase dodržané.
1.2.3.2.7.1 A flight to be conducted in accordance with the visual
flight rules shall not be commenced unless current meteorological
reports or a combination of current reports and forecasts indicate
that the meteorological conditions along the route or that part of the
route to be flown under the visual flight rules will, at the appropriate
time, be such as to render compliance with these rules possible.
1.2.3.2.7.2
Pre letiskové lety VFR v noci musia byť dodržané
rovnaké meteorologické podmienky ako pri letoch VFR vo dne.
1.2.3.2.7.2 The same meteorological conditions as for VFR flights
during the day are requested for aerodrome VFR night flights.
1.2.3.2.7.3
Traťový let VFR v noci letúnom je možné vykonať, len
ak aktuálne počasie a predpovedané počasie na celú trať letu počas
plánovaného času letu, vrátane najmenej jednej hodiny po
plánovanom ukončení letu, zabezpečí letovú dohľadnosť najmenej
8 km a vzdialenosť od oblakov 5 000 ft (1 500 m) horizontálne,
1 000 ft (300 m) vertikálne a umožní vykonať celý let s použitím
porovnávacej navigácie.
1.2.3.2.7.3 En-route VFR night flights of an aeroplane can be
operated only when the actual weather and weather forecast valid
for entire flight route and for period at least one hour after estimated
time of arrival shall ensure flight visibility at least 8 km and distance
from clouds 5 000 ft (1 500 m) horizontally and 1 000 ft (300 m)
vertically and during the entire flight visual reference to ground
provide for navigation shall be ensured.
1.2.3.2.8
1.2.3.2.8
Kvalifikácia veliaceho pilota (PIC)
Pilot-in-command (PIC)
Veliaci pilot musí byť držiteľom:
Pilot-in-command (PIC) must hold:
a) platnej kvalifikácie (IR) na lety podľa prístrojov, alebo
b) preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL), vydaného
v súlade s JAR-FCL, alebo
c) platnej kvalifikácie na lety v noci zapísanej v preukaze
spôsobilosti.
a) valid instrument rating (IR); or
b) Commercial Pilot Licence (CPL) issued in accordance with
JARFCL; or
c) valid rating for night flights recorded in a flight crew licence.
1.2.3.2.9
Všetky odchýlky od všeobecných podmienok na
vykonávanie VFR letov v noci podliehajú schváleniu leteckého
úradu.
1.2.3.2.9
All deviations from general requirements for VFR
night flight shall be approved by the Civil Aviation Authority.
1.2.4
1.2.4
Postupy pre vykonávanie vnútroštátnych letov
VFR v identifikačnom pásme Slovenskej republiky
Procedures when operating domestic flights in
the Slovak Republic according to Visual Flight
Rules (VFR) in the identification zone of the
Slovak Republic
1.2.4.1
Identifikačné pásmo je stanovené do hĺbky 5 km
z vnútornej strany pozdĺž štátnej hranice Slovenskej republiky
s Ukrajinou.
1.2.4.1
An identification zone is established to a depth of 5 km
along and inside the state boundary of the Slovak Republic with
Ukraine.
1.2.4.2
Veliteľ lietadla zamýšľajúci vykonať vnútroštátny let
v identifikačnom pásme musí najmenej 30 minút pred vstupom do
tohto pásma odovzdať vojenskému stanovišťu AMC (TEL 0960/ 463
579, 0960/463 604, 045/532 18 17) nasledujúce informácie iba
v slovenskom jazyku:
1.2.4.2
Pilot-in-command intending to operate domestic flight
within the identification zone must, at least 30 minutes before
entering the identification zone, inform the military unit AMC (TEL
+421/960/463 579, +421/960/463 604, +421/45/532 18 17) of the
following in Slovak language only:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
registráciu lietadla,
typ lietadla,
čas a miesto vstupu alebo výstupu z identifikačného pásma,
trať alebo miesto činnosti,
výšku letu.
aircraft registration,
aircraft type,
time and place of entry to or exit from the identification zone,
flight route or place of operation,
level of flight.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 135
ENR 1.2-10
7 APR 11
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK
AIRAC AIP AMDT 135
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Download

AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA ENR 1.2