MLADŠÍ ŠKOLSKÝ VEK
- vekové ohraničenie: 6.,7. – 11.,12. rokov
- je to obdobie vstupu dieťaťa do školy = pre dieťa je to vstup do spoločnosti, do verejného
života
- škola predstavuje sekundárny socializačný činiteľ (prvý je rodina)
ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ - kritéria a posudzovanie
Pri dovŕšení 6. roka života sa dieťa stáva školou povinné, avšak dosiahnutie tohto veku ešte
nezabezpečuje, že dieťa úspešne zvládne požiadavky, ktoré bude klásť škola.
Školská pripravenosť je komplexný jav, ktorý sa týka najmä týchto stránok vyspelosti
dieťaťa:
a) telesná pripravenosť
- dieťa má byť pri vstupe do školy na takej úrovni vývinu, aby mu každodenná návšteva školy
nespôsobovala ujmu na zdraví (ranné vstávanie, dlhé sedenie,...)
- ide najmä o stav vyvinutosti kostry a svalstva, rozvoj jemnej motoriky, zmyslovo –
pohybovej koordinácie (na písanie,...)
b) mentálna pripravenosť
- pozitívny stav rozvinutosti celej škály poznávacích funkcií , napr. inteligencia, jazykový
rozvoj dieťaťa, sebaregulácia, vôľa, úmyselné zapamätávanie,...
c) citová a sociálna pripravenosť
- celkové postoje dieťaťa k škole, k školskej práci a záujem ňu
- dieťa dokáže nadviazať primerané spoločenské kontakty s seberovnými deťmi
- je samostatné
- dokáže sa podriadiť autorite
Príklady vyšetrenia školskej zrelosti
· nakresliť ľudskú postavu, hodnotenie je odstupňované, postava musí mať hlavu, trup a
končatiny,
· kresliť geometrické tvary (trojuholník, štvorec, srdce, kruh a pod.),
· odkresliť rôzne znaky, ako body na hracích kockách, štvorlístok, jednoduchšie i mierne
zložitejšie napodobneniny písaných písmen alebo ich prvkov,
· schopnosť koncentrácie (Bourdonov test pozornosti: hľadanie jabĺčok obrátených stopkou
určeným smerom v stanovenom časovom limite),
· orientačná a rozlišovacia schopnosť (meno, adresa bydliska, určenie obchodu, priestorové
pojmy "hore", "dolu", "vpredu", "vzadu", "vpravo", "vľavo", orientácia v čase, číselná
orientácia v prvej desiatke, základné farby),
· reprodukčná schopnosť (zopakovať dlhšiu vetu, číslo),
· rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba,
drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.). Deti testovanie obvykle
zaujíma, čo vyplýva z príťažlivej podoby testovacích metód.
1
1
KLINDOVÁ, Ľ. – RYBÁROVÁ. E.: Psychológia II. Bratislava: 1985, 172 s. ISBN 67-248-85.
Download

Mladší školský vek - školská pripravenosť.doc