Published by Slovak House
December 2014
Vydáva Slovenský Dom
December 2014
Vždy, koľkokrát sa usmeješ na
svojho blízkeho, alebo náhodného človeka
idúceho po ceste vždy vtedy sú Vianoce.
Every time you smile at your loved
ones or a man walking on the street, it is
Christmas.
Vždy, koľkokrát mlčíš, aby si
iných vypočul, vždy keď dáš odrobinku
nešťastným, zakaždým keď rozoznáš
v pokore aké zanedbateľné sú tvoje
možností a aká veľká je tvoja slabosť,
vždy vtedy sa narodí v Betleheme boží
Syn.
Umožnime mu, aby sa narodil
v našich srdciach 365 krát v priebehu
nastavajúceho roka.
Every time you are silent, you listen
to others, every time you give something
to an unfortunate person, you recognize
humility and how insignificant your options are and how big your weakness is,
that is when the Son of God is born in
Bethlehem.
Príjemné Vianoce a všetko najlepšie
v novom roku 2015 želá všetkým
čitateľom Slovenského Montrealu
redakčna rada.
Allow him to be born in our hearts
365 times during the coming year.
Editorial Board wishes Merry Christmas
and happy new year 2015 to all readers of
Slovak Montreal.
PROGRAM BOHOSLUŽIEB POČAS
VIANOČNÝCH SVIATKOV
Streda/Wednesday 24.december
22:00 polnočná sv. omša (confessions at 21:30)
Štvrtok/Thursday 25.december
11:00 Slávnosť Božieho narodenia (confessions at 10:30)
Štvrtok/Thursday
1.Január 2015
11:00 Slávnosť Bohorodičky Márie (confessions at 10:30)
FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA
7187 2nd Avenue, Montreal, QC H2A 3G8
Rev. Rudolf Grega
Tel: 514-721-1551
Cell: 514-603-6016
Nedeľné sv. omše – Sunday masses 11:00 AM
Nápady, návrhy, rady, myšlienky, príbehy zo života, fotografie z dovolenky, gratulácie blízkym a priateľom to všetko nám môžte posielať cez
electronicku adresu: [email protected] alebo na adresu: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
Ideas, suggestions, advice, thoughts, life stories, photos from vacations, greeting to relatives and friends, all that you can send to us for
publishing, by email [email protected] or to the address: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
Christmas Traditions in
the Slovak village
in the past
V tento najkrajší
deň v roku sa v dávnej
minulosti na slovenskej
dedine prinášal do izby
snop slamy ako symbol
na ktorej sa narodil Pán. Stoly
sa prikrývali bielym ľanovým
obrusom a vyčkávalo sa kým
nevyjde na oblohe prvá hviezda.
In the past for Christmas, people in the Slovak village brought to
the room sheaf of straw
a symbol for which the
Lord was born. Dining tables
were covered with linen tablecloth and they were waiting for
the first star in the sky, star of
Bethlehem, the light which our
Lord was born. Let be praised
his holy name.
Keď vyšla ľudia
pobožne hovorili:,,Pozrite,
trojkráľová hviezda,
betlehemská hviezda, pri blesku
ktorej náš Pán sa narodil. Nech
je sväté meno jeho pochvalené.’’ Prichádzal čas večere. Po
modlitbe sa jedol oplátok
s medom. Bolo ho treba prijať
zbožne ako by sa jedlo telo
Pána. Potom sa postupne
podávalo hlavné jedlo podľa
tradícii a obyčajov toho ktorého
kraja. Najčastejšie to bola rybakapor a kapustnica s hríbami.
V ten večer nesmel byť
nikto hladný ani zostať bez
strechy nad hlavou. V každom
dome bolo teplo, srdečne,
nábožne a sviatočne ako by tam
ležalo to sväte dieťa Ježiš.
Neviem či ste počuli, že v tú
noc božieho narodenia každé
zviera rozumie ľudskej reči lebo
vieme, že medzi nimi sa narodil
Pán.
Božie narodenie je jeden
veľký sviatok očakávania. Čaká
sa až sa objaví na oblohe prvá
hviezda až prídu speváci
s koledami vyťahujú sa zo
šuplíkov spevníky s vianočnými
pesničkami kým sa čaká na
polnočnú a počúva sa o tom čo
znamenajú Vianoce-vigília
najväčší sviatok lásky.
Bea
Then the dinner started.
After the prayer before the dinner was served wafer with
honey, which was taken sacredly as if food is the body of
the Lord. Then it was served
main course according to the
tradition and customs of respective region. Usually it was fish –
carp and cabbage soup with
mushrooms.
That night no one shall
be hungry or remain homeless.
Each house was warm, heartfelt,
and festive as it there is laying
Holy Child Jesus. I do not know
whether you heard that on the
night of the Lord's birth each
animal understands human
speech because we know that
among them was born the Lord.
Christmas Day is a great
holiday expectations. Waiting to
appear in the sky the first star,
carol singers, books being
pulled from the drawers with
Christmas songs while waiting
for midnight and the listening of
what Christmas means the holiday of love.
Vianoce prichádzajú
Dobre vieme čo všetko
im predchádza. Šetrenie,
nákupy darčekov,
upratovanie
a v neposlednej miere
pečenie vianočných
zákuskov a v tomto
období je aj čas a miesto
na spoločné stretnutia
a posedenia v kruhu
priateľov či blízkych ľudí.
Jedno takéto
stretnutie sa uskutočnilo
aj v nedeľu 23. novembra
vo farskej hale sv. Cyrila
a Metoda, kde Jednota
zbor 784 pod vedením
Alice Dobrikovej
usporiadal tradičný
vianočný obed. Zúčastnili
sa ho všetky verní
príslušnici spomínaného
spolku ako aj veľa ďalších
osadníkov kostola. Obed
poctil svojou
prítomnosťou aj Milos
Mitro, Regional Director
(Region 8) FCSU.
Slovensky Montreal
Vianočné zvyky na
slovenskej dedine
v minulosti
2
Nedeľnu akciu možno
považovať za veľmi vydarenú.
Každý z účastníkov obeda sa
dosyta najedol, zasmial
a pookrial v kruhu blízkych
priateľov. Všetci si v závere
popriali veľa zdravia
a požehnané sviatky v nádeji, že
o rok budú opäť sedieť za
spoločným stolom.
Christmas
is coming
We know very well
what is preceded Christmas.
Saving, buying gifts, cleaning,
baking and also time for gatherings with friends.
In conclusion everyone was
wished good health and blessed
holidays in the hope that the
next year will meet again on the
Christmas dinner.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa šťastia, zdravia a lásky
všetkým priateľom a známym
želajú
Jozef a Lydia Matusky
Slovensky Montreal
One such gathering was held
Sunday, November 23 in the
parish hall of St. Cyril and
Methodius, where Jednota
Branch 784 under the direction
of Alice Dobrik held a traditional Christmas lunch. It was
attended by all the faithful
members as well as many other
parishioners.
The Christmas dinner
was attended also by Milos Mitro, Regional Director (Region
8) FCSU. This dinner can be
considered very successful.
Everybody had good meal and
enjoyed afternoon in a circle of
close friends.
3
Je tomu presne 50
rokov, kedy malá skupina
slovenských intelektuálov
založila spolok CSPBA. Boli to
John Jasko Sr., Rudy Kazel,
Donald Kujan a James Reha.
Náplň spolku bola pomáhať
študentom slovenského pôvodu
v Montreale jednorazovým
pomerne slušným finančným
príspevkom pre začiatok štúdia
na vysokej odbornej školy –
College a Univerzite. Tento
ušľachtili čin sa stal tradíciou
a už päť desiatok rokov skupina
slovenských podnikateľov
a biznismenov v Montreale
poriada tradičný študenský ples
na ktorom sa odovzdávajú
finančné odmeny úspešným
slovenským študentom.
Nebolo tomu inak ani
v sobotu 8. novembra 2014
kedy sa v Crystal hale opäť
plesalo. Zásluhu na tom, že
tohoročný ples bol mimoriadne
vydarený a úspešný majú
hlavne dvaja mladí ľudia,
manželia Jessica a Miki
Arendáš, ktorí sa bravúrne
zhostili úlohy organizátorov
tohto náročného podujatia.
Nemalú zásluhu na tejto akcii
majú aj niektorí členovia
vedenia CSPBA bez ktorých by
sa toto známe a očakávané
podujatie nedalo a nemohlo
uskutočniť. Za výdatnú pomoc
pri organizácii treba poďakovať
ľudom ako sú Dr. Brody, Larry
Aldrich, Marek Vandzura,
Daniela Arendašová a mnoho
ďalších dobrovoľníkov ktorí
tiež prispeli k nevšednej
atmosfére večera.
Tohoročný ples v Montreale
poctil svojou prítomnosťou
aj vzácny hosť nový
veľvyslanec slovenskej
republiky v Ottawe J.E. pán
Andrej Droba s manželkou
Danielou a niekoľko
predstaviteľov spoločenského
a kultúrneho života v našom
veľkomeste.
Treba si iba priať a dúfať, že
táto známa tradícia v Montreale
pretrvá a budeme môcť
s mladými slovenskými
„nádejami“ tešiť sa a plesať
najmenej najbližších ďalšich
50 rokov.
Bea
a small group of Slovak businessmen. They were John
Jasko Sr., Rudy Kazel, Mtre
Donald Kujan and James Reha.
The goal was to help students
of Slovak origin in Montreal
with a scholarship award to continue their education at College
or University. This noble
act has become a tradition
and for the past five decades a group of
Slovak professional
& businessmen in
Montreal organize
a traditional
Scholarship Ball at
which successful
Slovak students re
ceive financial
awards.
It was no different
on Saturday, November 8,
2014 at the Crystal Hall
where we had another
Scholarship Ball. Credit
for the success of this
event belongs to a young
couple Jessica and Miki
Arendas. Significant
credit for this event also
goes to the members of
the leadership of CSPBA
as without them this event
could not take place.
Thanks belong to
Dr. Brody, Larry Aldrich,
Marek Vandzura, Daniela
Arendasova and many
other volunteers who also
contributed to the unusual
atmosphere of the evening.
Montreal Slovaks
Rejoice
Some 50 years ago the
CSPBA – Canadian Slovak Professional and Businessmen’s
Association was founded by
4
Slovensky Montreal
Slovenský Montreal
opäť zaplesal
There is only one wish and hope
that this tradition will continue
in Montreal with the young Slovak "hope" to enjoy for at least
the next 50 years
Udelenie ceny CIQ 2014
pre Dr. Lovasika,
optometrista
Možno málokto z nás
vie aké významné osobnosti
existujú v našej malej
Slovenskej komunite
v Montreale. Bezpochyby
medzi nich patrí veľmi
nenápadný a skromný Dr. John
Vincent Lovasik. Dnes sa
o ňom zmieňujeme v súvislosti
s udelením významnej ceny
CIQ pre rok 2014 ktorú získal
práve on ako uznavaný
optometrista (optik).
Conseil Interprofessionnel du
Quebec, CIQ udeľuje cenu
„Zásluhy“ členom
profesionalného odboru ktorý sa
vyznamenal v jeho profesii
a prispel k jeho rozvoju.
Administratívna rada CIQ chce
vzdať hold Dr. John Vincent
Lovasikovi, BSc, OD, MSc,
PhD, pre jeho nesmiernú účasť
a príspevky do profesie
optometrie.
V počiatočných
rokoch 1990
Université de
Montréal ho prijali
do zamestnania keď
bol profesorom na
Universite of
Waterloo,
zmodernizovať École
d'optometrie
Université de
Montréal (EOUM) a
vytvoriť rentabilné a
funkčné oddelenie výskumu
zraku. V tomto mandáte sa mu
to skvele podarilo. Obnovil
jadro profesorov a prilákal
mladých perspektívnych
výskumných pracovníkov, ktorí
sa odvtedy stali medzinárodne
uznávanými odborníkmi vo
svojich oblastiach výskumu.
Dr. Lovasik tak zmenil
a zmodernizoval profesionálny
doktorandský program v
optometrii a poistil EOUM
akreditáciou American Council
on Optometric. Teraz, EOUM
patrí medzi najlepšie školy
optometrie v Severnej Amerike.
V tomto zmysle, Dr Lovasik
významne prispel k posilneniu
klinického školenia optikov
v Quebecu, a jeho práca
pokračuje takmer 30 rokov
neskôr. Nezabúdajme, že
Dr. Lovasik tiež významne
prispel k výskumu v oblasti
optometrie a výchove početných
optikov v úlohe ako profesor,
výskumník a riaditeľ EOUM.
Bolo to hlavne preto, že jeho
odborná znalosť, oddanosť
a úzka spolupráca s l'Ordre des
optometristov du Québec,
a petície za povolenie
optometristov na používanie
diagnostických a terapeutických
liekov v každodennej praxi
priniesla ovocie.
Takisto významne
prispel k vytvoreniu
ďalšieho vzdelávacieho
programu pre výcvik
optometristov v správnom
používaní týchto liekov.
Zo všetkých týchto
dôvodov, Dr John Vincent
Lovasik, optometrista,
vytvoril modernú
Quebecku optometriu
a môže byť považovaný
za jedného z jej
priekopníkov.
Za jeho obrovský prínos
v oblasti vedy konkrétne
v sfére optiky sú všetci
montrealskí Slováci na
Dr. Lovasika veľmi hrdí.
Úprimne mu zo srdca
želáme ešte veľa
úspechov na vedeckom
poli ako i radosti
a pohody v rodinnom
kruhu. Nech naďalej
svojou činorodou prácou
zviditeľnuje aj naše malé
Slovensko.
5
Slovensky Montreal
This year's Ball in Montreal was attended by the distinguished guests and the new Ambassador of the Slovak Republic
in Ottawa Andrej Droba and his
wife Daniela and several representatives of the social and cultural life in our city.
optometrist, recipient
of the CIQ merit award
in 2014
Perhaps few of us know
important Slovak personalities
in our small Slovak community
in Montreal. Undoubtedly
among them is very quite and
modest Dr. John Vincent
Lovasik. Today, we are presenting him in connection with the
granting of significant price
CIQ for 2014 which he received
as a respected optometrist.
The “Merit“ award of
the Inter-professional Council
of Quebec (Conseil Interprofessionnel du Quebec, CIQ) is
given to a member of a professional order who has distinguished himself in the heart of
his profession and has contributed to its advancement.
The Administrative Council of
the CIQ wished to pay tribute to
Dr. John Vincent Lovasik, BSc,
OD, MSc PhD, optometrist, for
his immense involvement and
contributions to the profession
of Optometry.
Let’s briefly review the
career of Dr. Lovasik. In the
early 1990’s, the Université de
Montréal recruited Dr. Lovasik,
then a full professor at the University of Waterloo in Ontario
Canada, to modernize the École
d’optométrie Université de
Montréal (EOUM) and establish
a viable and functional department in vision research. Dr.
Lovasik succeeded brilliantly in
this mandate. He did so by renewing the core of professors
and attracting young promising
researchers who have since become internationally recognized
experts in their respective research areas.
He thus changed and modernized the professional doctoral
program in optometry and assured EOUM’s accreditation by
the American Council on Optometric accreditation. Now, the
EOUM ranks top among the
schools of optometry in North
America.
In this sense,
Dr. Lovasik has contributed significantly to enhance the clinical training of optometrists in
Quebec, and his legacy continues nearly 30 years later. Let’s
not forget that Dr. Lovasik also
contributed significantly to research in optometry and the
training of numerous optometrists in his role as professor, researcher, and Director of the
EOUM.
It was principally
because of Dr. Lovasik’s expertise, commitment and close collaboration with the l’Ordre des
Optométrists du Quebec that the
petitions made for authorizing
optometrists to use diagnostic
and therapeutic medications in
everyday practice bore fruit. He
subsequently contributed significantly to the creation of a continuing education program for
training optometrists in the
proper use of these medications.
For all these reasons,
Dr. John Vincent Lovasik, optometrist, shaped
modern Quebec optometry and may be considered as one of its
pioneers.
For his contribution
to science especially in
the sphere of optometry
all Slovaks in Montreal
are very proud of
Dr. Lovasik. We all sincerely
wish him a lot of success
in the scientific field as well as
joy and peace in the family circle. Let his hard work make visible also our little
Slovakia.
VIANOČNÝ OBED
V MONTREALE
Slávnostný vianočný
obed sa uskutočnil
7. decembra vo farskej
hale sv. Cyrila a Metoda.
Obed zorganizoval 2. zbor
Kanadskej slovenskej ligy
(KSL). Sála pod kostolom
bola v tomto roku doslova
„nabitá“.
Poriadatelia si nepamätajú
takú výsokú účasť (170
osôb) už niekoľko rokov.
K tejto veľkej účasti iste
prispelo i pekné slnečné
nedeľné počasie.
Medzi prítomnými bola
i predsedkyňa Kanadskej
slovenskej ligy Mary Ann
Doucette s manželom
Edom, ktorých účasť
členovia 2. zboru KSL
úprimne privítali.
Radostnú vianočnú náladu
spestril i spevácky zbor
Slovensky Montreal
Dr. John V. Lovasik,
6
kostola sv. Cyrila a Metoda pod
taktovkou Mári Budačovej.
KSL ďakuje všetkým
prítomným za ich veľkú účasť
na tomto podujatí ako aj
všetkým dobrovoľníkom ktorí
sa podielali na príprave tohto
príjemného obeda.
nás zastavila „ochranka“
boli to chlapci, ktorí sa
starali o bezpečnosť
rekreantov hotela
a podávali nám opäť
„zabudnutý“ balíček.
Z poslednej dovolenky
na Kube mám úsmevnú
spomienku. Posledný deň nášho
pobytu, keď sme
mali s priateľkou
už všetko pobalené, zostali mi nezabalené len vyšlapané papuče, ktoré
som nemala záujem
priniesť domov.
Slovensky Montreal
Spomiekové príhody
z dovolenky
Bolo sa ich treba zbaviť
a tak som ich zabalila do igelitu,
že ich kdesi po večeri vhodím
niekde do koša. Pri dobrej
večeri s vínkom som balíček
zabudla v reštaurácii vedľa na
stoličke. Ani nie za 10 minút
nás dobehla udychčaná čašníčka
a podávala nám s úsmevom
zabudnutý balíček.
Bolo už prítmie, a tak
sme akosi ominuli odpadový
kôš a posadili sme sa na blízku
lavičku, nadýchať sa ešte
posledný raz večerného
morského vzduchu. Keď sme sa
zdvihli na odchod, priateľka
poznamenala, „nechaj to tu“ to
ako tie papuče. Po pár metroch
Nedbajúc na staré
príslovie „do tretice
všetko dobré“ priniesla
som svoje papuče opäť do
hotelovej izby a vhodila
ich do odpadového koša
v kúpelni.
Ešte pri raňajšom nástupe
do autobusu na letisko
som sa so strachom
obzerala či nám nebeží
naproti chyžná so
zabudnutým balíčkom
mojich starých
obnosených papúč.
Vydýchla som si, až sa
autobus pohol na odchod.
7
Recolection from
my vacation
Remembering the Centennial
of the First World War 1914-2014
I have a happy
memory from a recent holiday in Cuba.
The last day of our
stay my friend and I
were packing.
Na flámskych poliach šumí mak,
medzi krížami, rov za rovom,
kde je poznačené naše miesto; a hore
škovránky ešte odvážne spievajú, lietajú,
dolu sotva čuteľne uprostred paľby kanónov.
Už sme mŕtvi. Pred málo dňami ešte sme žili,
cítili svit rána, videli ožiarený západ slnka,
milovali, a boli milovaní, a teraz už ležíme
na flámskych poliach.
Preberte náš boj s nepriateľom,
z naších meravých rúk vám zverujeme
fakľu: patrí vám, vztýčte ju vysoko.
A keď zlomite vieru v nás padlých,
spať nebudeme, trebárs mak rastie
na flámskych poliach.
Preložil Štefan Hreha
veterán 2. svetovej vojny (1942-1946)
Translated into Slovak by Štefan Hreha
veteran of the Second World War (1942-1946)
Montreal, QC 2014
5xP
Kto si nevie chleba odkrojiť, nevie si naň ani zarobiť.
Ide slnko dohora, ide zima do dvora.
Sv. Barbora ťahá sane do dvora
Na Štedrý večer a na Vianoce každý statočný človek doma sedí
Na Nový rok o slepačí krok; na Tri krále o skok dále; na
Hromnice o hodinu vice
Trikráľovú zimu vlk nezožerie.
Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho
vína sľubuje.
Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti.
Prešli Hromnice, koniec sanice
Matej ľady láme, ak nemá čo lámať, tak v marci ľad máme.
Slovensky Montreal
My old slippers I was not
interested in bringing back
home. I needed to get rid of
them so I put them in a plastic
bag that I will put them somewhere in the trash after our dinner.
After a good dinner with
wine, I forgot my plastic bag in
the restaurant next to the chair.
Less than 10 minutes later
a waitress came smiling and
handed us the forgotten package. It was already dusk, we
somehow missed the waste bin.
We sat down on a bench to
breathe the evening sea air for
one last time. When we were
leaving, my friend said “leave it
here” she meant those slippers.
After a few meters we
were stopped by a “guard” these
were the guys who took care
of the safety at the hotel, and he
gave us the “forgotten” package. I remember the old proverb
“everything happens in threes”.
I brought my slippers back to
the hotel room and
threw them into the waste basket in the bathroom.
Even in the morning
when we were taking the bus to
the airport I looked around with
fear that the maid would come
with a forgotten package of my
old worn-out slippers. I
breathed easier when the bus
moved to leave.
FLÁMSKE POLIA
8
300 g hladkej múky, 200 g
masla, 80 g práškový cukor,
2 žĺtky, 1 vanilkový cukor
práškový cukor a vanilkový
cukor na obaľovanie, ríbezľová
marmeláda.
Z múky, cukru,
masla, žĺtkov a vanilkoveho
cukru spracujeme cesto
a necháme chvíľu odpočinúť.
Cesto rozvaľkáme na múkou
poprášenej doske a okrúhlou
formičkou povykrajujeme
kolieska. Polovicu koliesok
vykrojíme vnútro menšiou
formičkou takže vzniknú
krúžky. Dáme ich na plech
vyložený papierom na pečenie.
Pečieme v rúre vyhriatej na
180°C do ružova (8-10 min.).
Na upečené a vychladnuté plné
kolieska natreme ríbezľovú
marmeládu a spájame
s kolieskami s otvorom
a posypeme práškovým cukrom
zmiešaným
s vanilkovým cukrom.
Holiday cookies
2½ cups flour, ½ cup butter,
¾ cup icing sugar, 2 egg yolks,
vanilla sugar, mixture of icing
sugar and vanilla sugar, raspberry jam or jam of your choice
Jednoduchý zdravý
orechový koláč bez múky
len z 3 ingrediencií
Suroviny na 6 porcii
1 pohár mletých vlašských
orechov
3 vajička
2 pol.lyžice rozpusteného medu
 1.
Rozdrvime orechy v mixéri
alebo mlynčeku.2.
Primiešame k nim žĺtky a med3.
Vyšľaháme bielka a následne
ich jemne primiešame do
orechového cesta.
 4.
Pečieme prib. 20 minút v rúre
vyhriatej na 180°C.
Dobruchut.sk
Lúhovanie čaju
Vôňa a chuť čaju sa
dostatočne nerozvinie,
ak sa čaj lúhuje vo vajíčku,
pretože vajíčko je na lúhovanie
príliš malé. Čaj sa odporúča
lúhovať v sitku,
v čajníku so sitkom
alebo
v klasickom pohári
na voľno, a potom
sa scedí.
Výroba ľadového čaju
Po vylúhovaní treba čaj rýchlo
ochladiť, aby nevyprchala jeho
vôňa, a to tak, že doň vložíme
kocky ľadu. Ak už má čaj
izbovú teplotu, pridáme
citrónovú šťavu, cukor,
mätu a takto ochutený čaj
vložíme do chladničky na
1 hodinu.
Osviežujúci čaj
Ak Vám ostalo trochu
šťavy z ovocného
kompótu, nalejte ju do
misiek a dajte zamraziť.
Potom pridajte trochu kociek do čaju, získate
skvelú a osviežujúcu
chuť.
Dobruchut.sk
Sirup proti kašľu
Do zavaraninovej fľaše
poukladajte striedavo
kolieska cibule, citrónu
a zalejte 2 polievkovými
lyžicami medu. Tieto
vrstvy zopakujte ešte raz.
Túto zmes dajte na teplé
miesto na 2 až 3 hodiny.
Najlepšie je ho podávať
vždy čerstvý.
Med
Ak sa chcete zbaviť
kryštalizácie musíte ho
rozpustiť, a to tak, že ho
vložíte do nádoby so studenou vodou
Slovensky Montreal
Linecké kolieska
To make dough combine flour,
sugar, butter, yolks and vanilla
sugar and refrigerate for
30 minutes. On floured surface
roll dough 5 mm thick. With
round cookie cutter cut dough
into as many cookies as possible. Cut out centers of half
cookies using a small round cutter. Bake at 350°F for 8-10
minutes. Cool the cookies.
Spread whole cookies with jam.
Place cookies with centers cut
out on top. Sift with icing sugar
mixed with vanilla sugar.
9
a pomaly ho zohrievajte. Aby
ostal číry treba ho zohrievať
v otvorenej nádobe.
Aby si zachoval všetky dôležité
zložky, teplota vody nesmie
prekročiť 40 stupňov.
Tipy a triky s medom:
1. Využite ho miesto cukru,
je výživnejší a sladší.
2. Pridajte ho do marinády,
do ktorej nakladáte mäso, dodá
mu skvelú chuť.
3. Použite ho aj ako glazúru na
pečené mäso.
4. Môžete ho pridať aj do cesta
na koláč alebo do medovníčkov.
5. Skladujte ho na chladnom
a tmavom mieste.
Tichá noc, svätá noc.
Všetko spí, všetko sní,
Sám len svätý bdie doverný
pár, stráži dieťatko nebeský
dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tiško spí, sní.
Dobruchut.sk
Trošku vianočného smiechu
Na Vianoce kričí malý Jožko cez
celý byt na mamičku pri sporáku:
"Mami, mami, stromček horí!"
"Hovorí sa, svieti, a nie horí,"
poučí ho matka.
Chlapček za chvíľu zase začne
kričať: "Mami, mami, záclony
už tiež svietia!"
Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach Vaších rozhostí,
keď štedrý večer k Vám zavíta
nech láska v srdciach ukrytá sa prúdom vyroní,
keď stromček tíško zazvoní.
Do Nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,
Veľa zdravia, lebo je vzácne,
Veľa lásky lebo jej je málo
A veľa všetkého čo by za to stálo
praje redakčná rada
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Šefredaktorka: Marta Fusková, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada: Helena Benčaťová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790 [email protected]
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Slovenský Montreal is
mailed free of charge to Montreal Slovaks. Listy a príspevky na publikovanie bez nároku na honorár sú vítané. Letters and
contributions, to be published without a honorarium are welcome Ak by ste chceli podporiť Slovenský Montreal, váš
finančný príspevok je vítaný. .If you would like to support the newsletter, your financial contribution is welcome
E-mail: [email protected]
.
10
Slovensky Montreal
Muž vyberá vianočný darček:
"Máte niečo lacné, užitočné
a pekné?"
"Čo poviete na tieto vreckovky,"
ukazuje ochotne predavačka, "pre
koho to chcete?"
"Pre manželku."
"Tak to bude určite prekvapená."
"To áno," súhlasí muž, "
ona myslí, že dostane pod
stromček kožuch!"
Download

Cislo 04-2014 - SlovakMontreal.com