TD č. 23/2012
Číslo: 23/XXIII
Vyšlo: 21. november 2012
1
0,20 €
Kúpeľný dom zmenil majiteľa, to isté vraj čaká aj chátrajúci Hotel Lomnica
TATRANSKÁ LOMNICA – Roky chátrajúci Kúpeľný dom
v Tatranskej Lomnici zmenil majiteľa. Namiesto bratislavskej
akciovky Property Holding je najnovšie v rukách spoločnosti
Amalca Development, ktorej akcionárom je spoločnosť so sídlom na Cypre! Kupca údajne už našla aj prievidzská Unipharma,
ktorá vlastní neďaleký Hotel Lomnica. Kto ním je, zatiaľ ale tají.
Zatiaľ mlčia: Pokúšali sme známiť,“ povedala vedúca posa zistiť, aké plány má s Kúpeľ- pradského pracoviska Krajskéným domom jeho nový vlastník, ho pamiatkového úradu (KPÚ)
ako i to, prečo sa ho ten predošlý Prešov Iveta Bujnová.
rozhodol vzdať. Ani jeden z nich
Namiesto rekonštrukcie sa
však na naše maily do uzávierky ho zbavili: Podľa prvotných
neodpovedal. Konkrétne pred- plánov predošlého vlastníka
stavy akciovky, ktorej akcioná- mal byť Kúpeľný dom hotový
rom je podľa výpisu z obchod- ešte koncom minulého roka.
ného registra cyperská spoloč- Začať s rekonštrukciou plánonosť Amalca Development Li- vali v apríli 2009. Termín však
mited, nepoznajú zatiaľ ani pa- odsúvali kvôli nedoriešeným
miatkari. S novým vlastníkom vlastníckym právam, komplikáKúpeľného domu sa stretli iba cie im robilo aj riešenie vnútorraz, priamo v Tatranskej Lomni- ných dispozícii a vonkajšie parci, keď koncom septembra zvo- kovanie. Začiatkom tohto rolali štátny dohľad. „Pri stretnutí ka sa napokon s pamiatkarmi
deklaroval, že všetky opatrenia, kto- dohodli, že rekonštrukciu niekré sme žiadali, starý vlastník urobil dajšej pýchy Tatranskej Lomnia oznámil nám, že o celej agende vie,
(pokračovanie na str. 4)
ale musí sa s ňou podrobnejšie zo-
V pondelok predpoludním sme si pripomenuli neslávne ôsme výročie veternej smršte, ktorá zmenila Vysoké Tatry na nepoznanie. Primátor mesta Ján Mokoš zaspomínal na to, ako sme túto živelnú katastrofu
prežívali, ako sa Tatrám dostalo pomoci z celého Slovenska i spoza hraníc, ale vyzdvihol najmä, ako sa Tatranci dokázali zomknúť. „Hovorilo sa o stromoch, ktoré popadali ako zápalky a Vysoké Tatry prirovnávali k mesačnej krajine. Nepodali sme sa a čoskoro sme mohli s hrdosťou povedať – Tatry idú ďalej...,“ povedal primátor. Minútou ticha
a položením venca si prítomní uctili aj pamiatku na Miroslava Hromadu, ktorého život vyhasol v troskách stromom zavaleného auta. (ija)
Hotel Lomnica: Prievidzská Unipharma v ňom plánovala urobiť 18
hotelových izieb a rovnaký počet apartmánov. Rekonštrukcia jednej z prvých stavieb v Tatranskej Lomnici mala byť podľa prvotných plánov hotová
už v decembri 2005. Doteraz však chátra. Zmení to nový majiteľ? Foto: pet
Pribudne nová vianočná výzdoba
VYSOKÉ TATRY – V týchto dňoch sa začalo s inštaláciou
novej vianočnej výzdoby. Tatranská samospráva sa rozhodla,
že najkrajšie sviatky v roku budú o niečo krajšie a pestrejšie
ako po minulé roky.
Prispieť by mali k tomu via- (RVT). „Na tieto účely dostala finočné motívy osadené na stĺ- nancie aj obec Štrba a to vo výške
poch verejného osvetlenia, na desaťtisíc eur. Výzdoba je na Štrbdrevinách v mestských par- skom Plese, v Starom Smokovci
koch a sezónneho nového ša- i Tatranskej Lomnici od rovnakého
tu sa dočká aj budova mest- zhotoviteľa, takže sa Tatry predského úradu. „V Starom Smo- vedú v rovnakom šate,“ konštakovci budú osadené striedavo tovala výkonná riaditeľka RVT
biele a modré vločky, v Tatran- Lenka Maťašovská.
skej Lomnici zasa svetelné guPôvodná výzdoba nepôjde
le – jedna biela a v menšom pre- zatiaľ do „starého železa“, ale
vedení modrá. Výzdoba je založe- po reparácii poslúži v ostatná na LED žiarovkách, takže od- ných častiach mesta, kde v miber energie by nemal stúpnuť ani nulosti nebola alebo len v menpočas vysvietenia mesta,“ pove- šom rozsahu.
dal Peter Novák, vedúci oddeSlávnostné rozsvietenie vialenia výstavby, investičnej čin- nočného stromčeka, ale aj ostatnosti a územného plánovania nej výzdoby, sa uskutoční v nemesta Vysoké Tatry.
deľu 9. decembra okolo pol piaVianočná výzdoba bude tej, po skončení programu Tatradnicu stáť dvadsaťtisíc eur a ranský čarovný Mikuláš, ktoje financovaná z rozpočtu ob- rý je plánovaný pre školopolastnej organizácie cestovné- vinné deti v Grandhoteli Belleho ruchu Región Vysoké Tatry vue v Hornom Smokovci. (ija)
2
TD č. 23/2012
Videli sme
l D N E S by sa Viliam
Malík dožil storočnice. Pamätáme si ho ako vitálneho
a usmievavého človeka a nebyť choroby, ktorá ho pripútala na lôžko a ukončila jeho
životnú púť v januári tohto roka, stretli by sme sa na
výstave, ktorú plánoval k jubileu. Vďaka svojej práci je
považovaný za priekopníka
žurnalistickej fotografie na
Slovensku.
l V P I AT O K predpoludním sa v Hrabušiciach
zíde na svojom pravidelnom zasadnutí Predsedníctvo Asociácie horských sídel
Slovenska.
l T R E T I E stretnutie milovníkov hôr sa uskutoční
v Lysej Poľane v priestoroch
infocentra FORUM. Termín
je 23. až 25. 11. 2012.
l G R AT U L U J E M E
ku krásnej rodinnej udalosti, ktorou bolo v polovici novembra narodenie dieťaťa.
Poslaneckému manželskému
páru Janke Spitzkopf Kalinčíkovej a Petrovi Spitzkopfovi sa narodila dcéra Rebeka.
l M A R I ÁŠO V Ý klub
Vysoké Tatry pripravuje na
prvý decembrový deň medzinárodný turnaj, ako inak,
v mastení kariet. Najväčšia
koncentrácia hráčov bude
v hoteli Urán v Tatranskej
Lomnici.
l SKOKOM pod vlak na
trase zo Studeného potoka do
Tatranskej Lomnice ukončila minulý štvrtok svoj život
42-ročná žena z obce Štôla.
l ŠK O L ÁC I , ak máte chuť, zapojte sa už do 7.
ročníka fotosúťaže Fotografia očami detí. Čaká na vás
osem súťažných kôl, v tom
novembrovom môžete hľadáčik svojho digitálneho fotoaparátu zacieliť na objekty,
ktoré vystihujú tému Príroda
okolo nás. Súťažiť sa však dá
aj v kategórii fotografia mobilným telefónom. Na víťazov jednotlivých kôl čakajú
každý mesiac zaujímavé ceny, absolútny víťaz pocestuje do Štrasburgu. Viac informácií nájdete na www.fod.sk.
(ija)
Počuli sme
Spravodajstvo
„Číňaky“ dorazili už aj do Tatier
STARÝ SMOKOVEC – Znie to neuveriteľne, ale čínsky obchod už majú aj Tatry! Otvorili ho iba minulý utorok priamo
v centre Starého Smokovca.
„Číňak“ v niekdajšom ná- aj Petra Chudého, šéfa Združekupnom stredisku vystriedal nia cestovného ruchu Vysoké
drogériu, ktorá tam vydržala Tatry. „Je to, žiaľ, odraz súčasnej
približne rok. Dôvod bol rov- ekonomickej reality, aj keď to pránaký ako ten, pre ktorý to tam ve nie je ten cieľ, ktorý by sme my
„zabalili“ aj ostatné prevádz- chceli dosiahnuť. Tento druh sorky. „Predajňa nebola rentabilná, timentu nie je to, čo vyhľadávajú
tak sme sa ju rozhodli presťahovať turisti počas svojich pobytov v hordo Prešova,“ povedala nám Ale- skom a vysokohorskom stredisku,
xandra Koleková z TETA Dro- na druhej strane, majiteľ alebo pregerie. Priestory týždne zívali vádzkovateľ budovy hľadá nejaké
prázdnotou, kým ich súčasný ekonomické zhodnotenie svojich
vlastník, eseročka DELTA Pre- priestorov,“ vraví Chudý. Najšov, prenajal. Chceli sme sa ho šťastnejší ťah to ale podľa neho
opýtať, či aj niekto iný o ne pre- nie je. „Musíme si úplne otvorene
javil záujem alebo ich prenajali priznať, že v súčasnej celosvetovej
prvému, kto prišiel s ponukou, otvorenej ekonomike s menom jedale nepochodili sme. „To nie je notlivých krajín ide aj určitá správáš problém, to je náš problém. Po- va do sveta. Keď počujete o niečom,
kiaľ máte také požiadavky, tak do- že je to nemecký produkt, automavidenia,“ odbili nás v telefóne.
ticky v podvedomí viete, že je síce
Otvorenie čínskeho obcho- drahý, ale určite spoľahlivý, predu priamo v centre cestovné- tože ho vyrobili seriózne, ale keď
ho ruchu zaskočilo nielen via- počujete, že ide o čínsky produkt,
cerých Tatrancov, ktorých sme okamžite vám to evokuje, že je to
sa na to opýtali, ale prekvapilo lacné a nekvalitné, takže po tejto
stránke otvorenie takého obchodu
nie je pre Vysoké Tatry a ich návštevníkov dobrou správou,“ dodáva Chudý.
Či pôjde len o prvú lastovičku, alebo sa v Tatrách začne
„číňakom“ dariť, je v tejto chvíli ťažké povedať. „Skúsenosť
z miest na Slovensku nám hovorí, že
najprv sa tam zjaví jeden prevádzkovateľ a postupne sa pridajú ďalší.
Na druhej strane ja osobne si myslím, že Vysoké Tatry sú určite špecifickým mestom a možno po negatívnych skúsenostiach s dosahovaným obratom títo prevádzkovatelia
v nejakom časovom horizonte ukončia svoju prevádzku a nebudú ďalej pokračovať s expanziou takýchto
služieb,“ dodáva Chudý.
Opýtali sme sa aj samotných obchodníkov, či sa neobávajú, že ich obchod skončí rovnako ako tie, ktoré v nákupnom stredisku boli pred
ním. Keďže sú v Tatrách iba
pár dní, odpoveď nechávajú
na budúcnosť. „Uvidíme,“ konštatujú.
(pet)
Gastroprevádzky pod drobnohľadom
VYSOKÉ TATRY – Vyše päťdesiat prevádzok sa zapojilo do
súťaže oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry (RVT) pod názvom „Poskytujem kvalitné služby a som
na ne hrdý.“ Zameraná je na gastronomické prevádzky. Kritéria
sú stanovené tak, aby sa neprihliadalo len na ponúkané jedlo,
pomer kvality a ceny či prístup
personálu, ale porota bude hodnotiť aj interiér a exteriér zariadenia. „Chceme ukázať, že Vysoké
Tatry sú pripravené na zimnú sezónu, služby sú kvalitné a za rozumnú
cenu. Chceme vyvrátiť mýtus o tom,
že Tatry sú drahé a ľudia sa nemajú
kde najesť, alebo že personál sa neusmieva. A ak sa nájdu aj nedostatky, vieme vďaka tomuto projektu dať
našim členom spätnú väzbu, čo majú zlepšiť, prípadne čoho sa vyvarovať tak, aby ľudia odchádzali spokojní a aby sme zaznamenali čo najmenej kritiky,“ vysvetľuje zámer výkonná riaditeľka RVT Lenka Maťašovská.
Pre zachovanie objektivity
je porota zložená z odborníkov
z brandže, ktorí však nepôsobia na území Vysokých Tatier.
Všetky prevádzky otestuje Justin Topoľský, známy z televíznych obrazoviek, Zväz hotelov
a reštaurácií zastúpi Jana Gantnerová a posledným z trojlístka porotcov je šéfkuchár hotela
v Jasnej Roman Kováč.
Projekt bol spustený
v druhý novembrový deň
a potrvá celý mesiac a ešte aj
Poslanci zasadnú budúci utorok
STARÝ SMOKOVEC – Primátor mesta Ján Mokoš zvolal na 27.
novembra o 14.00 hodine mestské zastupiteľstvo mimo schváleného harmonogramu zasadnutí. Poslanci odsúhlasia vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra mesta Vysoké Tatry a podmienky obchodnej verejnej súťaže na Dom služieb v Novom Smokovci. V ďalších bodoch
rokovania sa budú zaoberať predajom pozemkov pre individuálnu
bytovú výstavbu v Tatranskej Lomnici, zámenou pozemkov a zmluvou o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena. Znenie materiálov bude zverejnené najneskôr tri dni pred konaním mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta www.vysoketatry.sk a taktiež v mestských vývesných tabuliach.
(ija)
počas prvých decembrových
dní. Tí najlepší budú 19. decembra na slávnostnom galavečere v Grandhoteli Praha
v Tatranskej Lomnici ocenení.
Hoci sme v období mimosezóny, rozbehnuté sú aj ďalšie aktivity.
„Som členom Regiónu Vysoké Tatry“ hovorí nálepka, ktorá
bola v posledných dňoch doručená všetkým členom oblastnej
organizácie cestovného ruchu
a už na vstupe do prevádzok,
by mala informovať návštevníkov o tomto statuse. Rozdaných
bolo vyše 150 nálepiek a ďalšie
sú prichystané pre prípadných
ďalších členov. Podľa slov výkonnej riaditeľky RVT je cieľom
dať navonok spoločný postup pri
vytváraní kvalitnej ponuky služieb. „Chceme, aby návštevníci vnímali, že sme „jedna rodina“ a spoločne pracujeme na rozvoji cestovného
ruchu, skvalitňovaní služieb, tvorbe produktov, organizovaní podujatí, vydávaní propagačných materiálov či skrášľovaní zelene a okolia. Ak návštevník uvidí túto nálepku na viacerých miestach, začne ju
vnímať a tým sa aj naša značka i logo
Región Vysoké Tatry dostanú viac do
povedomia,“ ozrejmuje Maťašovská na záver.
(ija)
Spravodajstvo
TD č. 23/2012
Zdravotné sestry oceňovali Bielym srdcom
TATRANSKÁ KOTLINA – V úvode tretieho ročníka Belianskych dní ošetrovateľstva ocenili Bielym srdcom sedem zdravotných sestier pracujúcich v tatranských liečebných ústavoch a sanatóriách.
V Sanatóriu Tatranská Kot- votných sestrách upevniť stavovlina sa po zaujímavých kongre- skú česť a hrdosť na povolanie, ktosoch ako je Škola astmy a pneu- ré vykonávajú. Trápi ich zlý sociálmológie či Belianske dni dýcha- ny status v spoločnosti, sestra stránia začiatkom novembra usku- vi dvanásť hodín s pacientom a je
točnil po tretíkrát medzinárod- na nej kompletná starostlivosť,“
ný kongres určený zdravotným vysvetlil symboliku ocenenia
sestrám a pôrodným asistent- Lukáš Kober, prezident Regiokám. „Biele srdce symbolizuje čis- nálnej komory sestier a pôrodtotu a jeho udelenie by malo v zdra- ných asistentiek (RKSaPA) Vy-
soké Tatry. Uznania sa dostalo
aj zástupkyni domáceho zdravotníckeho zariadenia Dane
Halečkovej, ktorá netajila dojatie: „Je to morálne ocenenie našej náročnej práce. Aj dnes pretrváva názor, že sestry nie sú spoločensky docenené, pritom neraz rozhodujú o smrti pacienta, keď nie je
lekár prítomný,“ hovorí zdravotná sestra, ktorá tu pôsobí už tridsaťšesť rokov.
(pokračovanie na str. 5)
Vianoce vo Vysokých Tatrách budú tento rok 9 dní
VYSOKÉ TATRY – Vianoce vo Vysokých Tatrách budú tento rok plné rozprávok, hudby, ľudových tradícií, folklóru a zábavy. Región Vysoké Tatry (RVT) od 23. decembra do 31. decembra pripravil event, aký Tatry ešte nemali. Počas 9 dní sa
uskutoční 10 rôznych podujatí na 5 miestach.
„Počas 9 dní si budú môcť do- vé kráľovstvo a detské predvolenkári, ale aj domáci návštevní- stavenia v Hoteli FIS doplní
ci vybrať z veľkého počtu poduja- ešte otvorenie vianočných trtí. Každé z nich je niečím špecifické hov priamo pod skokanskými
a jedinečné. Súčasťou Tatranských mostíkmi.
Vianoc bude aj charitatívna zbierŽivé soby, fotenie s Mikuka pre deti, ktoré trpia rakovinou. lášom, jazda na koči do histo30. decembra Ján Mokoš, predse- rického centra Spišskej Soboda predstavenstva Regiónu Vyso- ty, horúci punč, pečené gašké Tatry osobne odovzdá v Grand tany a k tomu koncert hudobHoteli Bellevue celkovú vyzbiera- nej skupiny Free Voices, husnú sumu nadácii Dobrý Anjel,“ listu Filipa Jančíka a charitapovedala Lenka Maťašovská, tívna zbierka. Takýto bude 28.
výkonná riaditeľka oblastnej december v AquaCity Poprad.
organizácie cestovného ruchu.
Lyžiarske stredisko TatranPrvé podujatie odštartuje ská Lomnica ožije v sobotu 29.
šnúru Tatranských Vianoc už decembra popoludní, kedy sa
23. decembra v obci Štrba pod priamo pri lanovke o zábavu
názvom „Otváranie dverí Via- postará skupina Vidiek so svonoc podtatranských“. V zasne- jim osvedčenými hitmi ako Viženom centre obce sa predsta- diečan, Ó Maňo či Keď je 7 rávia folklórne súbory, cirkev- no zapnem rádio. Pred skupiné spevokoly a hosťom večera nou Vidiek sa na pódiu predbude herečka a speváčka Má- staví DJ Different a predkapeja Velšicová.
la Zlesapočujem.
Na Štedrý večer vystúV nedeľu 30. decembra
pi v reštaurácii High Tatras v v kongresovej sále Grand HoAquaCity Poprad so svojím tela Bellevue odspievajú svoj
vianočným koncertom Robo vianočný koncert „Exclusive“
Papp, ktorý zaspieva vianoč- charizmatická speváčka a líné melódie.
derka projektu AMERICAN
Na Štefana, 26. decembra, DIVAS Natascha Wright (GER)
bude pre všetkých návštevní- a spevák, klavirista a skladakov v amfiteátri na Štrbskom teľ Alfred Mccrary (USA), ktoPlese priamo pod holým ne- rý spieval spolu s Michaelom
bom Ekumenická vianočná bo- Jacksonom v skladbách You
hoslužba.
Are Not Alone, Earth Song, I
„Čarovné Vianoce s roz- Will Be There a We Are The
právkami a ľudovými tradícia- World.
mi“ je názov podujatia, ktoré
Posledný deň v roku bude
sa uskutoční 27. decembra na plný hudby, zábavy a tanca.
Štrbskom Plese. Povozy s ľu- Návštevníci sa budú môcť zadovou hudbou, rozprávko- baviť na „Predsilvestrovskom
jašení na svahu“ v Tatranskej
Lomnici a na Štrbskom Plese,
kde sa o zábavu postarajú DJ,
ktorí budú mať svoje mixážne pulty priamo na svahu na
ratrakoch. Šampanské v bazénoch, laserová show a natáčanie nového videoklipu DJ Ega,
takéto budú posledné hodiny
roka 2012 v AquaCity Poprad.
Všetky podujatia v rámci Tatranských Vianoc sú bezplatné a určené pre širokú verejnosť. Koncerty, ktoré sa ale
uskutočnia v kongresových sálach, majú obmedzenú kapacitu 350 – 450 ľudí. Ide o koncert Free Voices a Filipa Jančíka v AquaCity Poprad a Vianočný koncert „Exclusive“
v Grand Hoteli Bellevue.
Seriál podujatí pod názvom
Tatranské Vianoce nie je úplnou novinkou. Mesto Vysoké
Tatry pod týmto názvom prinášalo zaujímavý program počas najkrajších sviatkov v roku
posledných šesť zimných sezón. „Som rád, že RVT ocenil toto naše úsilie ponúknuť zaujímavé
podujatia pre návštevníkov i obyvateľov tohto regiónu. Považujem
to za pokračovanie nášho doterajšieho snaženia. Rozdiel je v tom, že
Tatranské Vianoce prekročili hranice mesta a stali sa spoločným podujatím aj mesta Poprad a obce Štrba. Aj preto sme súhlasili
s oprášením nášho pôvodného loga a jeho novú modifikáciu budete môcť vidieť či už na plagátoch
a propagačných materiáloch alebo priamo na podujatiach, ktoré
sú pod touto hlavičkou zastrešené,“ netajil spokojnosť Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry
a športu mesta Vysoké Tatry.
(RVT, ija)
3
14 dní primátora
O problémoch so zásobovaním
pitnou vodou, ktoré trápia domácnosti v Tatranskej Lomnici, hovorili ešte začiatkom novembra na spoločnom stretnutí zástupcovia mesta Vysoké Tatry a spoločnosti Tatry – Teplo s oboma výkonnými riaditeľmi Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti a Podtatranskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti. „Cieľom bolo oboznámiť sa so súčasným stavom zásobovania pitnou
vodou, keďže občas sa objavovali výpadky. Aj keď už boli urobené určité
opatrenia, stále nie sme ešte so všetkým spokojní. Vysvetlili sme si, aká je
situácia, kde sú problémy a povedali
sme si, aké sú možnosti do budúcna, či
už sa to týka tlakových pomerov, prepájania jednotlivých vodojemov alebo vybudovania nového zdroja pitnej
vody,“ informoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.
Odpoveď na otázku ako ďalej
prevádzkovať a financovať Tatranské informačné kancelárie (TIK-y), hľadali na spoločnom stretnutí zástupcovia radnice s ich súčasným prevádzkovateľom, ktorým je
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a poslancami. „Našli sme
spôsob ako ich nielen prevádzkovať, ale
aj ako ich od budúceho roka financovať. Je však dôležité, aby organizácia,
ktorá bude mať TIK-y v nájme, bola
schopná ich prevádzku zafinancovať
prvé mesiace nového roka, kým prídu
prostriedky z OOCR. Ak sa do výberového konania nikto neprihlási, musíme byť pripravení aj na variant, že ostanú pod mestom,“ uviedol Mokoš.
Hlavnou témou informačných
dní, ktoré sa Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rozhodlo
usporiadať okrem Bratislavy, Nitry a Žiliny aj v Košiciach, bol projekt Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy. ZMOS ho spustilo v júni a jeho hlavným cieľom je posilnenie
inštitucionálnych kapacít a efektivity miestnej samosprávy. Hovorilo sa i o reforme štátnej správy
z dielne ministerstva vnútra. „Budú vytvorené kontaktné administratívne miesta, tzv. KAMO, kde by si
mal občan vybaviť všetko, čo potrebuje smerom ku štátu. Pravdepodobne to bude vo všetkých 79 okresných
mestách, okrem nich budú môcť občania využiť aj integrované obslužné
miesta, ktoré by mali byť na poštách.
Tie im však budú poskytovať len informácie,“ konkretizoval chystané
zmeny Mokoš.
(pet)
4
TD č. 23/2012
Spravodajstvo
SPA: Ak nechceme zaberať zeleň, musíme
stavať hromadné parkovacie domy
TATRANSKÉ MATLIARE – Mestám chýba mestská parkovacia politika, ktorá by vychádzala z územného plánu. „V mestách neexistuje ucelený materiál riešenia statickej dopravy a treba povedať, že neexistuje ani v štáte,“ uviedol predseda Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) Milan Taška. Jej členovia
sa minulý týždeň zišli v Tatranských Matliaroch.
Hlavnou témou trojdňovej ho množstva podkladov a štakonferencie bola stratégia, re- tistík. „Dnes by sme možno na
gulácia a organizácia parko- prstoch jednej ruky vedeli zrátať
vania v mestách. „Tento prob- mestá, ktoré si vypracovali mestlém tu je 40 rokov neriešený a ke- skú parkovaciu politiku, ale vytyďže štát nemá žiaden národný povať mesto, kde by to stopercentprogram riešenia stratégie par- ne fungovalo, je ťažké,“ vyjadril
kovania v mestách, tak i mestá si Taška. Slovenské mestá podľa
myslia, že regulácia parkovania neho riešia problémy s parkozačína tým, že si vytypujú šty- vaním len krátkodobo, dlhori ulice, osadia parkovacie auto- dobá vízia im chýba.
maty alebo dajú tam niekoho, kto
Mestá by mali pamätať tiež
bude predávať lístky a to je všet- na to, že úplne inak funguje
ko,“ konštatoval Taška. Každé parkovanie na sídliskách ako
mesto by podľa Tašku malo v centrách. „Parkovanie je krátmať vlastnú parkovaciu stra- kodobé odstavenie vozidla, ale na
tégiu „ušitú na mieru“, kto- sídliskách môžeme hovoriť o gará by vychádzala z obrovské- rážovaní vozidla, keďže tie vozidlá
tam stoja aj dva týždne bez pohnutia. Ak nechceme, aby sa zaberala
zeleň na úkor parkovacích plôch,
jednoznačne treba ísť do hromadných parkovacích domov, ktoré v
Európe už dávno sú. Je to, samozrejme, otázka investícií,“ odporučil predseda SPA. Mestá by
mali podľa neho vytypovať
územia pre parkovacie domy
a ponúknuť ich súkromným investorom. „Myslíme si, že mesto
by nemalo podnikať, ale malo by
dobre pripraviť všetky podmienky
na podnikanie. Musí tam vstúpiť
súkromný kapitál, ináč to nevyriešime,“ dodal Taška.
Podľa Tašku mesto by malo vymyslieť takú filozofiu parkovania, aby obyvateľov donútilo spolupodieľať sa na odstavení svojho vozidla. Napríklad
zavedením poplatkov. Pri prvom aute by bol poplatok sym-
bolický, za každé ďalšie auto
v rodine by sa výrazne zvyšoval. Nízka cena za parkovanie totiž podľa Tašku nenúti ľudí otvárať vlastné garáže
a záhrady.
Problém autami zahltených
centier miest by mohli zas vyriešiť záchytné parkoviská.
„Bude to fungovať všade tam, kde
bude fungovať hromadná doprava
každé 3 až 4 minúty a tých ľudí
budeme voziť slušnými, klimatizovanými, v zime vyhrievanými,
autobusmi,“ zdôraznil Taška.
Hoci Slovensko sa podľa
neho môže dnes technológiami smelo porovnávať s krajinami západnej Európy, zaostáva
v otázkach disciplíny. „U nás
každý hľadá spôsob ako skôr nezaplatiť parkovné než ako ho uhradiť. V zahraničí sú tie sankcie ďaleko tvrdšie,“ dodal Taška. (pet)
Kúpeľný dom zmenil majiteľa, to isté vraj čaká aj chátrajúci Hotel Lomnica
(dokončenie zo str. 1)
ce, ktorú postavili v roku 1895
podľa projektu architekta Gedeona Majunkeho, rozdelia na dve
časti – najprv príde na rad historická časť s centrálnou vstupnou a bazénovou halou a až po
nej aj prístavba s apartmánmi.
„Keď sme sa ich pýtali, prečo tú
rekonštrukciu nerealizovali, argumentovali tým, že je nelogické nezačať so stavbou ako celkom, pretože jedno s druhým súvisí,“ ozrejmuje jej kolegyňa Daniela Maximová. „Po dohode s vlastníkom
bola stavba rozdelená na dve etapy,
aby mohlo dôjsť k urýchlenej obnove
historickej časti objektu, no, bohužiaľ, s jeho obnovou vlastník nezačal,“ dodáva Bujnová. Namiesto
rekonštrukcie sa Property Holding, ktorá Kúpeľný dom kúpila
ešte v roku 2005, rozhodla rozpadávajúceho sa objektu vzdať.
Predávajú aj Hotel Lomnica: Podobné rozhodnutie urobila aj Unipharma Prievidza,
ktorá v roku 2003 kúpila neďaleký Hotel Lomnica. Aj napriek
tomu, že vrazila údajne niekoľko miliónov korún do projektov,
búracích prác, vyviezla množstvo sutín po likvidácií prístavieb, nechala v budove odkryť
drevené prvky, preskúmať statiku, odvlhčiť murivo a vysu-
šiť objekt, napokon rezignovala a hotel pred piatimi rokmi
ponúkla na predaj. Záujemcov
však údajne odradila vysoká cena. Za chátrajúcu barabizňu vraj
chceli až sto miliónov vtedajších
korún. A tak plachta s nápisom
OBJEKT NA PREDAJ visí na
prednej i bočnej strane vyše storočného hotela doposiaľ.
Našli vraj kupca: Už dlho
však zrejme nebude. Unipharma naň vraj najnovšie konečne našla kupca. Mesto sa to dozvedelo len nedávno, počas štátneho dohľadu, ktorý zvolali pamiatkari. „Keď sme sa ich pýtali,
kedy chcú začať s rekonštrukciou,
tak nám oznámili, že trvajú na predaji, ktorý je v záverečnej fáze a do
dvoch mesiacov by mal byť známy
nový vlastník. Verím, že bude lepší
než bola Unipharma, aj keď zo začiatku to vyzeralo dobre. Uvidíme,
v každom prípade budeme s ním rokovať. Projekty sú, je stavebné povolenie, len začať pracovať a čo najskôr dať túto dominantu do takého
stavu, aby slúžila nielen návštevníkom, ale aj domácim a dotvárala
kolorit tejto časti mesta,“ vyjadril
sa primátor Vysokých Tatier Ján
Mokoš. Meno nového vlastníka
zatiaľ nepoznajú ani pamiatkari. „Iba sme sa dozvedeli, že novému vlastníkovi bola odstúpená projektová dokumentácia aj s platným
stavebným povolením,“ konštatovala Bujnová. Tá rátala nielen
s prestavbou hotela, ktorý v centre Tatranskej Lomnice vyrástol podľa Majunkeho projektu
v roku 1893, ale aj s prístavbou
na mieste pôvodných hospodárskych objektov. Do štyroch
podlaží plánovala Unipharma
vpratať recepciu, hotelové izby,
apartmány, obchodné priestory, garáž, hotelové zázemie,
kuchyňu, služobné byty, fitnes
i vodný svet, v pôvodnej budove mala byť reštaurácia a apartmány, v celej budove chceli dokopy 96 postelí. Na mieste pôvodnej terasy a obchodov rátali s novým jednopodlažným objektom s obchodnou vybavenosťou. Celkové náklady ešte v roku 2004 odhadovali na 120 miliónov korún, čo sú dnes zhruba štyri milióny eur.
Ostáva len dúfať: Či sa nový vlastník bude držať projektu, ktorý si nechala urobiť
Unipharma, sa nedá predvídať. „Môže prísť s tým, že chce
urobiť nejakú zmenu stavby počas
výstavby, ale my musíme schváliť, či je to prípustné alebo nie,“
upozorňuje Bujnová. Rovnako
ťažké je povedať, či sa konečne
pustí do rekonštrukcie hotela
alebo sa ho po čase pokúsi opäť
predať. „Nič iné nám neostáva,
len dúfať,“ priznáva Bujnová.
Majú zviazané ruky: Podobne ako mesto, aj pamiatkari
majú len obmedzené možnosti.
„Snažíme sa priebežne sondovať
stavy týchto objektov, ale nemôžeme nútiť niekoho prestavovať, rekonštruovať. Vlastníka môžeme
akurát donútiť urobiť také opatrenia, ktoré zabránia degradácii historických stavebných konštrukcií. To
znamená, že ak napríklad zateká cez
strechu, nemôžeme ho donútiť urobiť novú strechu, nový krov, ale môžeme ho prinúť k vykonaniu provizórneho zastrešenia, aby do objektu nezatekalo,“ vysvetľuje Bujnová. Ak vlastník výzvu pamiatkarov neposlúchne a opatrenia na
nápravu do stanoveného termínu neurobí, prídu na rad sankcie. Podľa pamiatkového zákona môžu fyzickej osobe napariť pokutu až do výšky dvestotisíc eur, právnickej dokonca až do jedného milióna eur.
Upozorňovať majiteľov chátrajúcich stavieb sa snaží aj mesto.
„Postupujeme v zmysle stavebného zákona. Dávame im výzvy na
odstránenie nepriaznivých stavov s tým, že ak to nesplnia, ideme
do priestupkového konania,“ konkretizuje Peter Novák, vedúci
výstavby, investičnej činnosti
a územného plánovania mesta
Vysoké Tatry.
(pet)
Spravodajstvo
TD č. 23/2012
5
Zdravotné sestry oceňovali
Bielym srdcom
(dokončenie zo str. 3)
RKSaPA pravidelne organizuje semináre, na ktorých sa jej
členky stretávajú a vymieňajú si skúsenosti. Svoju pôsobnosť rozšírili vďaka Belianskym
dňom ošetrovateľstva, kde sa
stretávajú zdravotné sestry
z celého Slovenska, ale aj spoza
hraníc. „Vedeli sme o záujme našich poľských kolegýň, a tak sme
sa rozhodli urobiť medzinárodnú
konferenciu. Po jej zverejnení na
internete nám prvá odozva prišla
z Poľska, potom sa pripojili české
a ukrajinské zdravotné sestry,“
konkretizovala Halečková.
Kontakty sa pretavili aj do
spolupráce medzi kotlinským
sanatóriom a kúpeľmi v poľskej
Rabke. „Máme už podpísanú
zmluvu, na základe ktorej si budeme navzájom vymieňať pacientov.
Naši klienti budú môcť bez akýchkoľvek ďalších poplatkov stráviť
niekoľko dní v družobnom zariadení a zase naopak. Je to zrejme
pilotný projekt, pretože nič obdobné v Európe nepoznáme. A práve
táto spolupráca vzišla z tohto podujatia,“ pochvaľuje si Ľubomír
Maciak, riaditeľ Sanatória Tatranská Kotlina.
Hoci prezidentom tatranskej RKSaPA je muž, v spoločnosti je stále toto povolanie vnímané ako výsostne žen-
Ocenenie Biele srdce si v kategórii sestra v praxi prevzali Elena Haneáková, Renáta Olejníková a Anna Schmidtová. V kategórii sestra
manažérka to boli Dana Halečková, Alena Vnenčáková, Erika Tkáčiková a Emília Hošálová.
Foto: archív: stk.
ské. Momentálne na Slovensku
v takejto pozícii pracuje 780
mužov, čo je zhruba jedno percento z celkového počtu zdravotných sestier a pôrodných
asistentiek. V krajinách západnej Európy sa podiel mužov
na tomto povolaní pohybuje
na úrovni dvadsiatich až tridsiatich percent.
(ija)
Vsadili na domácu kuchyňu a osvedčilo sa
ČESKÉ BUDĚJOVICE/
HORNÝ SMOKOVEC – Dvadsať kilogramov bryndze, tridsať
kapusty, dvadsaťpäť kíl slaniny a päťdesiat kíl zemiakov, to
sú objemy potravín, ktoré spotrebovali študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) z Horného
Smokovca na prezentácii počas
trojdňového Gastrofestu v Českých Budějoviciach. Slovenské špeciality sa na medzinárodnom kulinárskom podujatí
popri dobrotách z exotických
krajín ako je Mexiko, Argentína, Japonsko či Dominikánska
republika nestratili.
Okrem každodenných gastronomických exhibícií sa študenti stretli so svojimi rovesníkmi v rámci jedného z množ-
stva sprievodných podujatí. „Višegrádska gastronómia – učíme sa
spoločne variť je projekt, kde na pódiu študenti stredoeurópskych krajín navzájom spoznávajú a varia
jedno z tradičných jedál svojej zeme. Tento rok sme pre našich českých, poľských a maďarských kolegov pripravovali Bačove guličky,“ vysvetľuje Jozef Čekovský,
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ v Hornom
Smokovci a dodáva: „Základnými potravinami bola kapusta, slaninka, cibuľka a bryndza. Keďže
to je jedlo našich predkov, dali sme
si záležať na tom, aby boli prichystané tak ako voľakedy. Ľudia vtedy
varili z toho, čo si sami dokázali vyrobiť, preto sme bryndzu zaobstarali priamo na salaši, kapusta bola
Zatiaľ čo Slováci učili rovesníkov variť Bačove guličky, Poliaci
pripravovali polievku žurek s bielou klobásou, Maďari grenadýrmarš
a naši západní susedia lievance so slivkovým lekvárom.
Foto: J.Č.
domácky natlačená v sudoch a slaninku som osobne nasolil a vyúdil.“
V namodelovanej slovenskej reštaurácii, ktorú si pod
vedením odborných majstrov
študenti nainštalovali na výstavisku, však nemohli chýbať bryndzové halušky, kapustové strapačky, bryndzové pirohy či škvarková pomazánka
a ako polievka sa im osvedčila
sviatočná kapustnica.
Zatiaľ čo o potechu žalúdka sa starali budúci kuchári,
v reštaurácii obsluhovala trojica ich kolegov z odboru čašník. „Bola to pre nich výborná
skúsenosť. Boli sme milo pre-
kvapení ako si sami dokázali podeliť úlohy, akoby pracovali vo
vlastnej reštaurácii. Boli usmiati a komunikatívni, čo napokon
prinieslo aj ovocie v podobe poďakovania, ktoré nám poslal mailom jeden zákazník na adresu
školy. Ak vám to niekto povie na
mieste je to fajn, ale ak si niekto
nájde čas, aby si vyhľadal adresu a napísal, zrejme ho to skutočne oslovilo,“ netají spokojnosť Čekovský.
Zákazník ocenil nielen
chutné jedlo, ale vyzdvihol aj
bezchybnú obsluhu, ktorá by
sa hodila do najlepších hotelových zariadení.
(ija)
Namiesto parkoviska
občianska vybavenosť
TATRANSKÁ LOMNICA – Keďže vybudované parkovisko
Buková hora ponúka dostatočné miesta na parkovanie, priestor
pod údolnou stanicou lanovky, ktorý pôvodne slúžil na tieto účely a je v majetku mesta, stratil svoje opodstatnenie. Aj preto má
radnica záujem zmeniť jeho využitie v územnom pláne mesta
na občiansku vybavenosť.
„Prehodnotili sa možnosti využitia tejto plochy a myslíme si, že by tu
mohlo vzniknúť akési malé námestie, kde by boli vybudované priestory
pre služby, ale taktiež by sa tu mohli konať rôzne podujatia. Momentálne hovoríme tomu „Búdkovo“, chceme však tomu vštepiť aj architektonický ráz,“ vysvetlil Peter Novák z oddelenia výstavby, investičnej činnosti a územného plánovania mesta Vysoké Tatry.
Jestvujúce bufety rýchleho občerstvenia, suveníry a ostatné
služby by sa mali presťahovať do jednopodlažných, maximálne
dvojpodlažných objektov.
„Momentálne sme však len v štádiu projektovej dokumentácie, ťažko je hovoriť o horizontoch, kedy by sa to mohlo realizovať, ale aj spôsobe financovania tejto akcie,“ uzavrel Novák.
(ija)
6
TD č. 23/2012
IN­FOR­MU­JE
Za obsah zodpovedá Združenie CR Vysoké Tatry
Aj keď my doma na Slovensku
často plačeme a kritizujeme úroveň
domáceho cestovného ruchu, pravdou je, že v posledných rokoch sa
začínajú objavovať aj prvé pozitívne
„lastovičky“ v podobe veľmi dobrých výsledkov a hodnotení slovenských zariadení a atrakcií cestovného ruchu tak z pohľadu zahraničných návštevníkov, ako aj renomovaných svetových agentúr a inštitúcií.
Vrece s dobrými správami sa začalo „trhať“ práve Vysokými Tatrami
v roku 2010, kedy švajčiarska nadácia New Open World Corporation
zaradila jazero Štrbské pleso medzi 261 nominovaných kandidátov
z 222 krajín celého sveta na nových
7 prírodných divov sveta. V internetovej kampani turistov z celého sveta „New 7 Wonders of Nature“ sa
Štrbskému plesu podarilo prebojovať až medzi 77 semifinalistov, čo
bol výrazný marketingový úspech.
Dobré správy pokračovali aj v roku
2011, pretože popredný britský environmentálny časopis The Ecologist zaradil Vysoké Tatry medzi 10
najlepších európskych národných
parkov, kde sú zaradené ešte národné parky zo Švajčiarska, Francúzska,
Veľkej Británie, Grécka či Švédska.
Začali sa presadzovať aj naše hotely. Grandhotel Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese bol za rok 2011
zaradený do prvej stovky najlepších
hotelov Európy podľa prestížneho
ZCR
pričom v rámci siete sa hodnotí viac
ako 300 hotelov v 24 krajinách na štyroch kontinentoch (2. bol hotel DTbH
na gréckom ostrove Kos, 3. bol DTbH v emiráte Ras Al Khaimah v Spo-
DOBRÉ SPRÁVY
nemeckého mesačníka Geo Saison.
Z našich susedov tam má Česko dva
hotely, Maďarsko tiež jeden a Poľsko
s Ukrajinou žiadny.
V septembri 2011 zase veľko-lomnický golfový areál Black Stork
získal licenciu prestížnej golfovej
asociácie PGA ako zatiaľ jediný na
Slovensku. Držiteľom tejto značky kvality je zatiaľ len 19 golfových ihrísk na dvoch kontinentoch.
Najpríjemnejším je pre Slovensko na
dobré správy zo sveta práve tento rok
2012. Hneď začiatkom roka prekvapili svet výsledky hlasovania turistov
z celého sveta na bezplatnej online
rezervačnej službe hotel.info (ponúka viac ako 210-tisíc hotelov po celom
svete), v ktorom boli bratislavské hotely vyhodnotené ako štvrté najlepšie
na svete (1. Varšava, 2. Tokio, 3. Helsinki), pričom sme predbehli aj Prahu,
Viedeň, Berlín či Dublin. Výrazne sa
presadili aj viaceré individuálne hotelové zariadenia, pretože bratislavský
Marrol´s Boutique Hotel bol vyhodnotený ako najlepší hotel dostupný v
ponuke celosvetového rezervačného
systému Expedia z hlasovania hostí
a za ocenenie kvality poskytovaných
služieb získal ocenenie Expedia Insider Select Award 2012, bratislavský
Double Tree by Hilton (DTbH) sa v
hodnotení kvality služieb hotelov
značky Hilton umiestnil na 1. mieste,
jených arabských emirátoch). Najromantickejším hotelom Európy sa stal
slovenský historický hotel Chateau
Belá, ktorý sa dokázal presadiť spomedzi 700 podobných hotelov z 22
krajín Európy, združených v organizácii Historic Hotels of Europe. Je zaujímavé, že na zasadnutí v Dubline sa
slovenské historické hotely dostali do
finále aj v ďalších piatich kategóriách
a aj keď nezvíťazili, Slovensko sa stalo
so svojou asociáciou „Historické hotely Slovenska“ najúspešnejšou európskou asociáciou pre rok 2012 vôbec.
Ocenená však bola aj naša príroda, pretože národný park Muránska planina získal ako prvý v oblasti strednej a východnej Európy titul
územia s trvalo udržateľným turizmom. Tento národný park už dva roky plnil požiadavky Európskej charty pre trvalo udržateľný turizmus v
chránených územiach a stal sa podľa európskej organizácie EUROPARC Federation inšpiratívnym príkladom pre ďalšie národné parky.
Najlepšia správa prišla v závere tohto roka od prestížnej a celosvetovo
uznávanej inštitúcie Lonely Planet,
ktorá vydáva cestovných sprievodcov po celom svete a tak značným
spôsobom ovplyvňuje výber dovoleniek a turistických destinácií pre milióny turistov. Podľa tejto inštitúcie
bude Slovensko v roku 2013 patriť
medzi 10 najlepších turistických destinácií na svete, a to už je veru správa ako hrom. Je to pre krajinu i nás
všetkých, ktorí pôsobíme v cestovnom ruchu veľký záväzok i úloha.
Zaradenie Slovenska medzi Top svetové destinácie 2013 bolo aj hlavným
motívom a pozvánkou na návštevu
stánku Slovenska na nedávno skončenom najvýznamnejšom veľtrhu cestovného ruchu na svete v Londýne na
World Travel Market, kde naša krajina upriamila pozornosť aj na naše najvýznamnejšie podujatia z pohľadu
cestovného ruchu na Slovensku, ktorými v roku 2013 budú:
• celoročné pôsobenie a široký
program akcií v rámci mesta Košice, ktoré bude Európskym hlavným
mestom kultúry v roku 2013;
• svetová výstava vín Concourse Mondial du Bruxelles v Bratislave na jar budúceho roku;
• celoeurópska konferencia venovaná outdorovým aktivitám Nature and Sport Euro Meet 2013 na
Liptove zase na jeseň 2013.
Keďže sa blíži koniec roka 2012,
ktorý bol úspešný pre Slovensko i
náš tatranský región aj z pohľadu
cestovného ruchu, ponúkame ako
tip na koncoročný prípitok Goral
Vodku Master, ktorá nedávno získala prvenstvo v medzinárodnej
súťaži China Wine & Spirits Award
2012 v Hongkongu, kde sa premiérovo hodnotila aj kategória vodiek,
destilátov a liehovín. Po úspechoch
a zlatých medailách z Chicaga, Cannes, Petrohradu, Moskvy a Kyjeva tak ide o ďalšie prvenstvo zaujímavého produktu z nášho regiónu.
Ing. Peter Chudý
Raj bežkárov vo Vysokých Tatrách
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR RVT) v spolupráci so
samosprávami Vysokých Tatier a Štrby a viacerými podnikateľskými subjektmi vo Vysokých Tatrách pripravujú pre všetkých návštevníkov Tatier, ale aj obyvateľov širšieho tatranského regiónu počas nadchádzajúcej zimnej lyžiarskej sezóny
2012/2013 darček v podobe ponuky viac ako 50 km
denne upravovaných lyžiarskych bežeckých tratí a
trás v okolí hlavných tatranských centier na Štrbskom Plese, v Smokovcoch a v Tatranskej Lomnici.
V tejto aktivite je určitá symbolika, ktorou je
snaha nadviazať v Tatrách na okrúhlu, už 130-ročnú, tradíciu zimných sezón, ktoré prvýkrát odštartoval v zimnej sezóne 1882/1883 zakladateľ
modernej klimatickej liečby vo Vysokých Tatrách MUDr. Mikuláš Szontagh st. vo svojich zariadeniach v Novom Smokovci. Ten totiž na základe vlastných výskumných pozorovaní vo Vysokých Tatrách a skúseností zo švajčiarskeho Davosu zrušil prax, ktorá vo Vysokých Tatrách platila do roku 1882 a to uzatváranie všetkých klimatických liečební a ďalších zariadení cestovného ruchu na zimnú sezónu. On, naopak, ako súčasť liečebných postupov v zime naprogramo-
val aj pohyb na lyžiach v tatranskej prírode, ktorý sám ako dobrý lyžiar organizoval a aj prakticky usmerňoval.
V doterajšej histórii Vysokých Tatier sa najväčšia
pozornosť venovala lyžiarskym bežeckým tratiam v
súvislosti s prípravou a usporiadaním dvoch Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach FIS v rokoch 1935, ale najmä 1970, kedy Vysoké Tatry ponúkli milovníkom bežeckého lyžovania niekoľko desiatok kilometrov kvalitných, denne
upravovaných lyžiarskych bežeckých tratí. Po roku 1970 sa Mekkou bežeckého lyžovania nielen vo
Vysokých Tatrách, ale i na Slovensku, stalo Štrbské
Pleso a jeho kvalitné a homologizované bežecké trate v Mlynickej a Furkotskej doline.
Počas uplynulých desaťročí sa dynamicky rozvíjal aj štýl behu na lyžiach, po klasickom štýle
sa bežkári zamilovali do behu voľnou technikou,
tzv. korčuľovania, ktorý si postupne vynútil aj postupné rozširovanie existujúcich lyžiarskych bežeckých tratí z pôvodných historických 2 m na terajšiu šírku 6 až 8 m. Naviac sa zmenil aj pohľad
na organizáciu bežeckých pretekov, trate sa skrátili, pretože médiá i diváci na štadióne chceli vidieť pretekárov viackrát v priestore štartu a cie-
ľa a tak dlhé trate na 15, resp. 25 km stratili svoj
význam a postupne boli zalesnené.
Veľmi dramaticky do siete lyžiarskych bežeckých tratí vo Vysokých Tatrách zasiahla najmä veterná kalamita z 19. 11. 2004, po ktorej zostali trate prakticky nepoužiteľné, zavalené množstvom
polámaných a vyvrátených stromov. Trvalo preto dva roky dokiaľ sa podarilo sprevádzkovať aspoň prvýcth 5 km bežeckých tratí zo štadióna v
športovom areáli FIS na Štrbskom Plese do Furkotskej doliny. Vytýčili sa aj bežecké trate a trasy v okolí Smokovcov a Tatranskej Lomnice, tieto však, vzhľadom na nižšiu nadmorskú výšku
ako Štrbské Pleso, sú v rozhodujúcej miere závislé od klimatických podmienok v zime a nádielky prírodného snehu. OOCR RVT tak túto zimu
prichádza s iniciatívou nadviazať na dlhoročnú
bohatú bežkársku ponuku vo Vysokých Tatrách
a pozýva všetkých milovníkov bežeckého lyžovania a zimnej tatranskej prírody na 25 km denne upravovaných tratí v okolí Štrbského Plesa v
spomínanej Mlynickej a Furkotskej doline, na 6
km bežeckých tratí v okolí Smokovcov a na 21
km bežeckých tratí v okolí Tatranskej Lomnice.
Z tlačovej správy OOCR RVT
Tatranské spektrum
TD č. 23/2012
Prvých cestujúcich prevezie
Kométa až na budúci rok
Legendárna električka Kométa, ktorú vlani po zásahu
bleskom zradil trakčný motor,
sa do Tatier síce vráti do Vianoc,
no prvých cestujúcich prevezie
zrejme až na budúci rok. „Tu by
mohla byť už v polovici decembra.
Keby šlo všetko dobre, tak nám treba ešte nejaké tri až štyri týždne na
to, aby sme dotiahli všetky povolenia spojené s jej prevádzkou. Bezpečnosť cestujúcich je prvoradá,“
povedal Jaroslav Vančo z Veterán klubu železníc Poprad
Storočná mašinka je v tejto
chvíli ešte stále vo vrútockých
Železničných opravovniach
a strojárňach (ŽOS), kam ju
v lete previezli z popradského
depa. „Práce na jej oprave naberajú na intenzite. Odstránené sú
všetky vodiče trakčného obvodu a
postupne sa nahrádzajú novými
káblami s dokonalejšou izoláciou,“
ozrejmil Vančo. Vynovená Ko-
méta sa už nebude musieť báť
ani bleskov. „Ochranu elektrických prístrojov bude zabezpečovať
nová prepäťová ochrana. Špeciálnu bleskoistku vyrobia pre Kométu na mieru a dovezú ju zo závodu až z Nemecka,“ dodal Vančo.
Vo Vrútkach pre mašinku
vyrobili i nové čelné plechy
a pôvodné vzduchové potrubia sa rozhodli nahradiť novými, fungovanie tlakovej brzdy
tak bude bezpečnejšie a spoľahlivejšie. Odborníci si preklepli aj
kolesá, aby zistili, či v nich nie
sú trhliny, ktoré by mohli byť
príčinou vykoľajenia električky. Kométa tiež dostane nové
plechy a lak. Celá oprava vyjde
na približne 60-tisíc eur.
Opraviť staručkú mašinku
nie je vôbec jednoduché, vo
Vrútkach s tým majú ale dlhoročné skúsenosti. „Máme tu
stotridsaťročný archív. To zname-
ná výkresová dokumentácia, všetky podklady, samozrejme, vlastníme. Čiže vieme urobiť čokoľvek,“
vyjadril sa Víťazoslav Moric zo
ŽOS Vrútky.
Aj po generálke si Kométa
zachová svoj historický vzhľad.
„Novodobé prvky nebude navonok
vidieť, zachová sa ráz a podstata
historického vozidla. Nie je umenie
prerobiť ju na nanovo, ale zachovať. Musí byť na nej vidieť tú dobu, ktorú jazdila, že niečo prežila,
že je to stará dáma, ktorá má vrásky,“ prízvukuje Vančo.
Po návrate pod Tatry čakajú Kométu testovacie jazdy, ak
všetky dopadnú dobre, už nič
nebude brániť tomu, aby opäť
vozila turistov. „Dúfam, že bude
chodiť spoľahlivo ďalších sto rokov a že tým budeme prinášať radosť pre celé Tatry a pre celé Slovensko,“ uzatvára Vančo.
(sita, pet)
Farnosť prispela k humánnej akcii
V druhú novembrovú nedeľu sa na fare rímsko-katolíckeho kostola v Novom Smokovci rozložila mobilná jednotka Národnej transfúznej služby (NTS). Netradičné miesto
oslovilo až dvadsaťpäť darcov
a to nielen tých ostrieľaných,
ale aj nováčikov. „Odbery robíme po okresoch Poprad, Kežmarok, občas ideme aj do Liptovského Mikuláša či Spišskej Novej Vsi
a tak som si pozeral miesta na mape, kde som ešte nebol. Boli sme už
v Tatranskej Kotline i Novej Lesnej, ale v Smokovci ešte nie. Stretol som sa s tunajším pánom farárom, pýtal sa ma čo robím, a keďže
aj on je darca krvi, tak sme sa dohodli, že to tu skúsime zorganizovať,“ osvetlil zárodok myšlienky Pavol Repovský, vedúci lekár NTS Poprad a netajil spokojnosť: „Malo to celkom slušnú odozvu. Napriek tomu, že zamestnanci z mesta a mestskí policajti, ktorí sú pravidelní darcovia, boli u nás už v piatok. Mojím
cieľom je práve na takýchto výjazdoch hľadať prvodarcov a to sa
mi aj dnes podarilo. Tí opakovaní
sa chytili a už chodievajú sami.“
Medzi tých pravidelných patrí
aj mladučká 21-ročná Kristína
Piteková, ktorá krv darovala
už šesťkrát. Medzi prvodarcov
sa zaradila aj Bernardeta Dianišková: „Prečítala som si v novinách oznam a napadlo ma, že
keďže mám v nedeľu voľno, mohla by som to vyskúšať. Manžel so
synom chodievajú pravidelne, takže som sa len pridala.“
Odozva potešila organizátorov natoľko, že už teraz uvažujú, kedy by sa to mohlo zopakovať. „Dátum nie je presne
určený, ale plánujeme to niekedy
okolo veľkonočných sviatkov. Pre
darcov je dobré, ak im vieme ponúknuť príjemné prostredie a pra-
videlnú možnosť zapojiť sa do takejto prospešnej akcie,“ povedal
Róbert Tokár, farár Rímskokatolíckej farnosti Vysoké Tatry.
Darcom môže byť každý,
kto má viac ako osemnásť,
ale nie viac ako šesťdesiatdva
rokov, musí vážiť minimálne
päťdesiat kíl, neužívať žiadne vážne lieky. Krv sa darúva
na pracovisku NTS každý deň
v pracovných dňoch od šiestej
do štrnástej hodiny alebo počas mobilných odberov, ktoré
je možné nájsť na webových
stránkach www.ntssr.sk. (ija)
Veriacich na túto dobročinnú akciu zvolával veľavravný oznam:
„Z Ježišovho prebodnutého boku vystrekla krv a voda, dve životodarné tekutiny. Vody, vďaka Pánu Bohu, máme ešte dosť, ale krv je neustále potrebná a túto môžeme darovať aj my.“
Foto: ija
7
Avizujeme
ä Mladé talenty zbystrite pozornosť! Tatranská galéria v Poprade vyhlásila výtvarnú súťaž
Anjel Vianoc 2012. Je určená školákom, ktorí sa neboja ukázať svoj
talent a kreativitu. Každá škola
môže do súťaže prihlásiť maximálne 20 prác s tematikou Vianoc. Nápadom sa medze nekladú, školácke výtvarné dielka môžu byť vyhotovené technikou maľby, kresby, grafiky či ich kombináciou. Tie
najlepšie galeristi predstavia na
výstave v popradskej elektrárni,
ktorá potrvá od 6. do 12. decembra. Víťazná práca bude dokonca
vytlačená ako vianočná pohľadnica Tatranskej galérie roku 2012.
Uzávierka súťažných prác je 30.
novembra. Viac informácií získate na www.tatragaleria.sk.
ä Už len do 2. decembra si
v Tatranskej galérii môžete pozrieť výstavu venovanú tvorbe významného slovenského výtvarníka Albína Brunovského, od smrti
ktorého práve tento rok uplynulo
15 rokov. Široké spektrum grafík,
ktoré rodák zo Zohora vytvoril
od začiatku 60. rokov 20. storočia
až po posledné roky svojej tvorivej činnosti, sa návštevníkom výstavných priestorov v popradskej
elektrárni predstavuje pod súborným názvom Venované Albínovi
Brunovskému (1935 – 1997). Spolu s Brunovského grafikami nájdete v Tatranskej galérii aj fotografie Daniela Brunovského. Súčasťou výstavy s názvom Slovenské ateliéry je aj približne 60 snímok predstaviteľov slovenskej výtvarnej scény niekoľkých generácií v ich domovskom ateliérovom
prostredí.
ä Ako sa maľujú pesničky sa
dozviete v galérii Ústredia ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV) v Tatranskej Lomnici, ktoré ponúka
prierez tvorbou Zuzany Vaňousovej. Výstava pod názvom Maľované pesničky približuje na Slovensku málo rozšírenú techniku maľby na sklo a pozrieť si ju môžete
až do 7. januára.
ä Tváre detí z rôznych končín sveta, ktoré fotoaparátom na
svojich cestách za zatmením Slnka zachytil známy tatranský astronóm Vojtech Rušin, nájdete v
J&T BANKA Café v Starom Smokovci. Výstava fotografií potrvá
do konca roka.
(pokračovanie na str. 9)
8
TD č. 23/2012
Tatranské spektrum
Marcel Ihnačák: Popri varení sa zabávam, čo mi kopa ľudí závidí
Začínal ako hokejista, dnes je
z neho šéfkuchár v jednom z najznámejších bratislavských hotelov. Varil u Jamieho Olivera i vo
vychytenej londýnskej reštaurácii Pied-á-Terre ocenenej dvoma
hviezdičkami Michelin. Aj napriek tomu, že nikdy netúžil po
kuchárskej kariére, dnes sníva
o vlastnej reštaurácii. Svoje kulinárske umenie predstavil popradský rodák Marcel Ihnačák
(na snímke) nedávno aj vo Vysokých Tatrách.
Odmalička ste chceli byť kuchárom?
Nespomínam si na to, že by
som ako dieťa hovoril rodičom čím
chcem byť. Ale skôr si myslím, že
ak som im aj niečo také rozprával,
tak som chcel byť skôr hokejistom
než kuchárom.
Ako sa teda chalan, ktorý
žil hokejom dostal k hrncom?
Ako osemnásťročný som mal
zranenie členka a dlho som sa z toho liečil. Podarilo sa mi síce vrátiť
sa k hokeju, ale nevidel som perspektívu pokračovať v tom na vyššej úrovni. Po vojne som sa rozhodol, že začnem variť. Ešte keď som
sa učil za kuchára tá práca sa mi
zdala dosť jednoduchá a bral som
ju skôr ako hobby, takže som vedel,
že keď budem variť, tak skôr či neskôr sa budem popritom aj zabávať.
A zabávate sa?
Zabávam sa dodnes a to je práve
to, čo mi kopa ľudí závidí. V práci
možno vyzerám tak, akoby som nerobil nič, ale pritom je to len otázka toho, že fakt to aj v dnešnej dobe
beriem ako hobby a venujem sa tomu stopercentne. Neodoberá mi to
však energiu, skôr naopak. Samozrejme, že niekedy ma vytočia kuchári, ale snažím sa rýchlo tej zlej
nálady zbaviť a zase pokračovať pozitívne naladený v práci.
Spomeniete si ešte na prvé
jedlo, ktoré ste ukuchtili?
Bola to bublanina. Koláč, ktorý
moja mama pravidelne piekla a ja
som si to tiež chcel vyskúšať.
Po škole ste začínali v jednom z popradských podnikov.
Bez praxe, ale s gurážou... Po
tom, čo vám po pohovore povedali, že sa vám do troch dní
ozvú a neurobili tak, ste jednoducho prišli, prezliekli sa a nastúpili do kuchyne. Odtiaľ ste
odišli do Prahy a potom do Londýna, kde ste varili v reštaurácii vychyteného šéfkuchára Jamieho Olivera. Ako ste sa k nemu dostali?
Celkom ľahko. Predtým som robil
v reštaurácii Pied-á-Terre, ktorá mala dosť dobré meno v Londýne. Všetci ju poznali ako veľmi ťažkú kuchársku vojnu, robilo sa tam nie na sto,
ale na dvesto percent. Všetci vedeli,
čo tam môžu zažiť, čo sa tam môžu naučiť, ale nikto tam nechcel robiť dlhšie ako rok. Keď zhorela, kolega kuchár, ktorý predtým robil u Jamieho Olivera mi poradil, aby som
to u neho skúsil a tak som šiel za Jamiem a spýtal sa, či
má voľné miesto. Keď
som mu povedal, kde
som robil predtým,
hneď ma zobral.
Aký je?
Presne taký, ako
ho majú možnosť
všetci vidieť v telke.
Je to zábavný kuchár,
ktorý nerobí stres
druhým ani sám sebe a pri tom, čo všetko robí, je dosť v pohode. Nie je to žiaden
nervák.
Pied-á-Terre,
v ktorej ste predtým pracovali, mala dve hviezdičky Michelin. Čím
to podľa vás je, že
žiadna z reštaurácií na Slovensku
doteraz nezískala
ešte ani jedinú michelinovskú hviezdičku?
Možno je aj zbytočné sa o to vôbec pokúšať, pretože tradície slovenskej kuchyne nie sú podložené
dôkazmi o špecialitách. Osemdesiat
percent potravín, z ktorých sa v michelinovských reštauráciách varí, by
malo byť regionálnych, to znamená
syry, mäso, mliečne výrobky, zelenina, ovocie a to my nemáme šancu
splniť, pretože je veľmi problematické mať vysokokvalitné suroviny pôvodom zo Slovenska. Ďalším problémom sú financie. Málokto dokáže v dnešnej dobe investovať peniaze s tým, aby ich v určitom čase nedostal naspäť. Napríklad treba znásobiť personál, pri dvoch „michelinoch“ je na jeden stôl jeden čašník,
takže si myslím, že tu len málokto má
vôbec možnosť uživiť takú reštauráciu aj keby sa pokúšal. Možno na
Slovensku by sa aj našli ľudia, ktorí by boli schopní manažovať prácu
v takejto reštaurácii, ale otázne je, či
by základný personál, teda kuchári a čašníci, boli ochotní robiť pod
dosť veľkým tlakom a udržať si tú
hviezdu, ak by ju dostali.
Ak by ste mali porovnať slovenskú a svetovú kuchyňu, je
niečo, čo vám na tej našej vyslovene prekáža?
Na slovenskej kuchyni mi prekáža, že z dlhodobého hľadiska nemá žiadnu perspektívu posúvať sa
ďalej, pretože suroviny, ktoré sa dovážajú z iných krajín, ako napríklad
zo Španielska či Talianska, sú stále druhej alebo až tretej kategórie,
čiže tí naši kuchári z nich chuťovo
nemôžu urobiť až také zaujímavé
jedlo. Pre mňa je práve chuť tá prioritná stránka oceňovania dobrého
jedla, imidž je až na druhom mieste.
Takisto je veľmi problematické využívať v gastronómii naše slovenské výrobky ako syry alebo údeniny. Napríklad taká banálna vec ako
je slanina. Keď ju kúpite od suseda
alebo trebárs aj môjho otca, tak nemá konkurenciu možno ani v Taliansku, ale v predajniach sú tie výrobky ošudené o kvalitu na úkor toho, že výrobcovia sa snažia tlačiť cenu dole, aby mali v konečnom dôsledky väčší odbyt a nesnažia sa
ponúknuť nejaké špeciálne výrobky, ktoré musia zrieť pol roka alebo rok ako syry, špek či prosciutto.
My potrebujeme vyrobiť večer a ráno predať. Či už v Rakúsku, Taliansku alebo vo Francúzsku sa chvália
vlastnými produktmi a my na Slovensku nemáme z čoho čerpať a posúvať tú gastronómiu. Ani tá bryndza nie je pre zahraničnú klientelu
nejaká špecifická vec, pre ktorú by si
dali odrezať nohu. Neviem, či by nebolo dobré vykašlať sa na naše tra-
dičné špeciality a začať tvoriť novú
slovenskú gastronómiu, lebo prilákať ľudí na halušky je veľmi ťažké.
Predsa len, nájdu sa aj nejaké pozitíva?
Pozitívne je, že sa vracajú kuchári so zahraničnou praxou a snažia sa
ponúkať jedlo, ktoré má vyššiu úroveň ako pred pár rokmi. Možno budú posúvať tú latku trošičku vyššie,
ale bude to ťažšie na úkor toho, čo
som povedal predtým. Nám chýbajú v kuchyni hlavne čerstvé byliny,
ľudia nie sú zvyknutí ich používať.
Odkedy prišla na trh vegeta, nevedia
sa jej zbaviť a aj keď sa hovorí, že to
nie je zdravé, nerešpektujú odborníkov, nenechajú sa nasmerovať tým
správnym smerom. Pokiaľ sa spoločnosť nezbaví zlozvykov, tak v živote tá kuchyňa nebude mať nejakú
úroveň. Ľudia a, bohužiaľ, aj kuchári v dobrých reštauráciách varia z toho, z čoho by nemali variť. Ľuďom
to chutí a málokomu sa chce učiť ich
ako sa zbaviť zlozvykov a vysvetľovať im, čo je pre nich dobré.
Myslíte si, že vďaka reláciám o varení, ktoré dnes zažívajú boom, sa podarí aspoň
trošku zmeniť návyky ľudí?
Myslím si, že by to mohlo na
nich zapôsobiť, lebo keď si človek
prepína tie štyri programy, čo má
doma a vidí, že na troch sa varí, tak
to má svoju výhodu do budúcna.
Okrem toho, že ste šéfkuchárom v známom bratislavskom
hoteli, ste aj autorom kuchárskej knihy Radosť variť. Čo by
ste ako skúsený odborník poradili tatranským šéfkuchárom,
alebo na čo by ste nalákali hostí, keby ste sa ocitli v ich koži?
Určite na zverinu. Tam by som
videl aj priestor, čo sa týka slovenských špecialít. Pokiaľ máme zveri dosť, čo máme, a nemáme žiaden
tradičný zverinový recept, tak to je
dosť hanba. Napríklad králičie mäso nie je na Slovensku obľúbené až
tak ako by mohlo byť.
Mnohí šéfkuchári snívajú
o vlastnej reštaurácii. A čo vy?
Vlastná reštaurácia je ešte taký
môj nedosnívaný sen. Časom určite
bude, snažím sa pre to žiť a zatiaľ
sa mi moje sny plnia – od vysnívanej ženy, cez vysnívaný dom, vysnívaného syna... Chýba mi už len
málo snov, ktoré nemám dosnívané. Niečo sa mi črtá, ale všetko závisí od miesta, kde to bude. Určite
sa ju budem snažiť prispôsobiť lokalite, zároveň však chcem ľuďom
ponúkať nielen zdravé, ale aj poctivé jedlo.
(pet)
Tatranské spektrum
TD č. 23/2012
Jubilejná Wolkrova Polianka 2013 aj za spoluúčasti Prostějova
ÚSPEŠNÁ MISIA
Hneď po ukončení 49. ročníka Wolkrovej Polianky v októbri začalo oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké Tatry pracovať na tom budúcoročnom. Dôvod je prozaický –
v roku 2013 si pripomenieme
jubilejné 50. výročie tejto celoslovenskej literárnej súťaže
mladých autorov.
„Oslavy päťdesiatky v budúcom roku chceme pripraviť naozaj
vo veľkom štýle. Máme pred sebou
rok náročnej práce a keby sme nezačali hneď teraz, sotva by sme to
stihli, “ hovorí vedúci oddelenia kultúry a športu a zároveň
dramaturg podujatia Ján Bendík. Za prvý úspech možno považovať zaradenie Wolkrovej
Polianky 2013 do oficiálnych
sprievodných podujatí veľkého projektu Európske hlavné
mesto kultúry (EHMK) Košice
2013. „Vďaka tomu máme omnoho väčšiu šancu získať grant z ministerstva kultúry. Bez finančnej
injekcie by sme totiž nedokázali
naplniť naše programové predstavy,“ dodáva Bendík. Kvalitný
projekt bol spracovaný v priebehu pár týždňov a už aj odoslaný na ministerstvo kultúry,
keďže žiadosti v podprograme
3.2 (EHMK Košice 2013) mali termín uzávierky už 15. novembra 2012.
Ďalším krokom v poradí bolo získanie spoluúčasti mesta Prostějov na celom tomto
projekte. Kvôli tomu v minulý
pondelok navštívila delegácia
z mesta Vysoké Tatry rodisko
Jiřího Wolkra na Morave. „Na
Prostějovskej starobylej radnici
privítali našu delegáciu v najsilnejšom možnom zložení za účasti primátora a 3 viceprimátorov.
Už to bol pre nás veľmi pozitívny
signál predznamenávajúci úspešný výsledok rozhovorov. Tak sa
aj stalo,“ neskrýva potešenie
Bendík. Vstup Prostějova do
Wolkrovej Polianky 2013 bude
výrazný. Naši priatelia spoza
rieky Moravy sa budú podieľať kultúrnym programom na
tradičnej Spomienke na Jiřího
Wolkra pri jazierku v Tatranskej Polianke, ďalej lektorsky
zabezpečia seminár o živote
a diele Jiřího Wolkra a uvedú
divadelné predstavenie „Nahý
Wolker“ v podaní divadla POINT z Prostějova. Programovo
tak zastrešia takmer polovicu
diania na tomto podujatí.
Organizátori chcú v najbližších týždňoch naplniť ďalšie
smelé plány. Jedným z predsavzatí je získať záštitu nad
podujatím od ministra kultúry SR Mareka Maďariča. „Veď
v roku 1985 sa aj on osobne ako
mladý autor zúčastnil Wolkrovej
Polianky a získal 3. miesto v kategórii próza,“ prezrádza zaujímavú informáciu Bendík.
Našich čitateľov budeme
priebežne ďalej informovať
o novinkách z kuchyne príprav jubilejnej Wolkrovej Polianky 2013. Tá bude niesť podnázov „50 rokov poézie vo Vysokých Tatrách“ a uskutoční sa
v dňoch 6. až 8. novembra 2013
v Tatranskej Polianke a iných
častiach mesta Vysoké Tatry.
(vokaš)
Účastníci rokovania na magistráte mesta Prostějov. Zľava: Alica Gregušová, vedúca odd. kultúry MsÚ Prostějov, Alena Rašková,
viceprimátorka Prostějova, Ján Bendík, vedúci odd. kultúry a športu
MsÚ Vysoké Tatry, Janka Kapustová, vedúca Mestskej knižnice Vysoké Tatry, Ján Mokoš, primátor Vysokých Tatier, Ivana Hemerková, viceprimátorka Prostějova, Miroslav Pišťák, primátor Prostějova a Zdeňěk Fischer, viceprimátor Prostějova.
Foto: vokaš
Reformačné zastavenie pri kameni
Kde? Vo Vysokých Tatrách cirkevných zborov našej cirkvi:
na skrytom, ale nie odľahlom Batizovce – Gerlachov a Vymieste v Tatranskej Polianke. soké Tatry. V Božom chráNechodia tam vo veľkom tu- me tatranskej prírody s preristi. Zastavia sa
krásnym výskôr pacienti, kto- Napísali ste nám... hľadom na
rí sa tam liečia.
GerlachovV blízkosti kúpeľného areálu ský štít sa posilňujú vždy nasa nachádza obrovský balvan, novo vo viere. Aby sa stávaktorý slúži ako oltár. V minu- li takým pevným a mocným
losti sa práve pri ňom vyko- balvanom, ktorý vie odolať
návali pobožnosti pre pacien- nepriazni sveta a tlaku doby,
tov evanjelického a.v. viero- v ktorej žijeme.
vyznania.
To posledné stretnutie pri
Už piaty rok sa pri tomto ka- kameni sa konalo v poslednú
meni schádzajú veriaci z dvoch októbrovú nedeľu popoludní,
keď sa prítomným prihovorili bratia farári Ján Matis a Pavel Kušnír. Reformačnou úvahou o dôležitosti Biblie a jej čítaní pre veriaceho človeka poslúžil brat senior Roman Porubän z Kežmarku. Stretnutie
sa ukončilo malým občerstvením v Zborovom dome Svornosť v Gerlachove.
Neviem, či niekde na Slovensku má naša evanjelická
a.v. cirkev krajšie miesto v prírode, kde môže vzdať chválu
Hospodinu a uctievať Ho.
Pavol Povec, Gerlachov
9
Avizujeme
(dokončenie zo str. 7)
ä Z archívu Jána Mráza je názov najnovšej výstavy, ktorú od
minulého týždňa ponúka Podtatranské múzeum v Poprade. Pripravilo ju spoločne s Múzeom telesnej kultúry v Bratislave pri príležitosti 90. výročia narodenia Jána Mráza, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti olympijského a športového hnutia na Slovensku. Mnohí Tatranci si ho pamätajú aj ako generálneho sekretára organizačného výboru nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta
v klasických lyžiarskych disciplínach z roku 1970, okrem toho je
aj jedným zo zakladateľov Múzea
lyžovania v Kremnici, ktoré je od
konca roka 2001 súčasťou SZTK
– Múzea telesnej kultúry v SR.
Mráz múzeu daroval zbierkové predmety, ktoré sa stali základom pre vytvorenie novej Stálej expozície histórie lyžovania
na Slovensku. Jeho archív patrí k
najväčším a najucelenejším fondom v zbierkach SZTK – Múzea
telesnej kultúry v SR. Výber z neho si v múzeu môžete pozrieť až
do 27. januára.
ä V Podtatranskom múzeu nájdete aj výstavu fotografií Márie
Baranovej, ktorá prostredníctvom
dvadsiatky veľkých čiernobielych
snímok predstavuje ľudí a architektúru podtatranského regiónu
v druhej polovici minulého storočia. Jej fotografie možno poznáte aj
z mnohých publikácií, medzi ktorými sú napríklad aj Tatry a Podtatranská oblasť či Tatry v boji a v odkaze SNP 1944 – 2004. Výstavu,
ktorá je venovaná nedožitým 60.
narodeninám autorky, nájdete vo
vstupnom vestibule múzea. Potrvá ešte do konca decembra.
ä Zaujímavú výstavu od minulého týždňa ponúka aj Múzeum
v Kežmarku. Vo výstavnej sieni na
ulici MUDr. Alexandra č. 11 ju nájdete pod názvom Návraty do minulosti – Architektúra historizmu
v Kežmarku. Pozrieť si ju môžete
do 22. decembra.
ä Klub filatelistov v Poprade pozýva na Podtatranskú filatelistickú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 24. novembra od
7.00 do 12.00 hod. v Jedálni Stravex na Drevárskej ulici 8 v Poprade (oproti autobusovej stanici).
Vítané sú aj ostatné zberateľské
odbory.
(pet)
10
Pred 100 rokmi
v Tatrách
VYŠLO ďalšie číslo časopisu Uhorského turistického
spolku MTE „Turisták Lapja“.
V ňom bol uverejnený o. i. aj
nekrológ za Antonom Döllerom (iniciátor vzniku a spoluzakladateľ Uhorského karpatského spolku) a v recenziách odznelo veľa chvály na mestského sprievodcu
Kežmarkom, ktorého zostavili Samuel Bancík a Viktor
Bruckner.
NAPRIEK nevôli miestnych činovníkov a tatranských hoteliérov nedokázala spoločnosť THÉVV (Tatranská miestna elektrická železnica) zabezpečiť pravidelnú premávku na dobudovanej trati z Tatranskej Polianky
na Štrbské Pleso. Preto spoločnosť ani nezostavila zimný cestovný poriadok a ten
vyšiel iba pre trate Poprad
– Starý Smokovec a Tatranská Lomnica – Tatranská Polianka. Spoločnosť toto zdôvodnila nedostatkom výkonnej techniky na odpratávanie snehu z telesa trate. Nevylúčila však jazdy na objednávku, keď sneh nebude prekážkou.
ÚPLNE vyľudnené osady sa pripravovali na zimnú
sezónu. Už v minulom čísle sme spomenuli, čo všetko
sa pripravovalo pre milovníkov zimných športov. Opravy
a údržbu však robili aj jednotlivé hotely a kúpeľné či liečebné zariadenia. Signálom dobrej sezóny bolo aj to, že boli
avizované priame vlaky z Budapešti, ale napr. aj z Viedne.
MASÍVNA kampaň v regionálnej tlači bola zameraná
na propagáciu vody z prameňa Anna v Tatranských Matliaroch, ktorá mala obsahovať najmä lítium. Odporúčalo sa nielen pitie, ale aj vaňové kúpele.
GRÓF Albín Csáky, prvý
predseda Spišského dejepisného spolku, v období „spišskonovoveskej“ etapy Uhorského karpatského spolku jeho predseda, ťažko ochorel
a ešte koncom novembra bol
hospitalizovaný v nemocnici
v Budapešti.
TD č. 23/2012
Z histórie
Niekoľko poznámok k histórii
hokeja v Tatrách a pod nimi
Keďže sa stále oslavujú fiktívne výročia vzniku hokeja,
treba dať časové údaje o vzniku organizovaného hokeja vo
Vysokých Tatrách a pod nimi
do poriadku. Spolu s redaktorom SITA Rastislavom Ovšonkom hľadáme už dlhší čas odpoveď na zdanlivo jednoduchú otázku: kedy sa začal hrať
organizovaný hokej v Poprade
a vo Vysokých Tatrách?
Vo Vysokých Tatrách je odpoveď na takto položenú otázku predsa len komplikovanejšia. Organizovaný hokej sa totiž hral skôr než vznikol prvý
tatranský športový klub, ktorého súčasťou bol po istom čase
od jeho vzniku aj hokejový oddiel. A možno bez pochybností
konštatovať, že to odštartovalo
tak vážne podujatie, akým boli
lé toto podujatie objavilo hokejistom naše veľhory aj s ich
možnosťami.
Často sa v novších publicistických materiáloch stretáme s konštatovaním, že pred
kanadským hokejom sa u nás
Majstrovstvá Európy v kanadskom (tak sa vtedy nazýval ľadový hokej) hokeji 1925. Prečo
v Tatrách je dostatočne známe,
takže iba telegrafické zopakovanie. Majstrovstvá mali byť
v Prahe, ale tam nebolo možné pripraviť ľadovú plochu.
Náhradou mal byť ľad na rybníku Jordán v Tábore, no oteplenie spôsobilo, že ľadová plocha nebola bezpečná. Organizátori rokovali s majiteľmi viedenskej plochy s umelým ľadom, ale ich finančné požiadavky boli nad možnosti pražských funkcionárov. Padlo rozhodnutie usporiadať turnaj na
Štrbskom plese. Po prvom zápase však víchrica vyhnala hokejistov o 300 m nižšie, do Starého Smokovca. Tu sa aj turnaj
dohral, mužstvo ČSR triumfovalo, Maleček očaril Tatry a ce-
hral bandy hokej (s loptičkou
a zahnutou palicou). Nehral.
Presnejšie, tatranské a podtatranské kluby ho nehrali. Pár
turnajov bolo dielom košických klubov, ale ideu tohto hokeja do našich klubov nezasiali, resp. neujalo sa.
V Poprade tvrdohlavo oslavujú rok 1926 ako rok vzniku
hokeja. Viac razy sme na neopodstatnenosť tohto dátumu
upozorňovali osobne, ale aj
prostredníctvom článkov v tlači. Nepomohlo, napriek predkladaným dôkazom. Takže, čo
sa to vlastne v roku 1926 stalo?
Vznikol Športový klub Vysoké
Tatry (ŠKVT), ale v čase svojho vzniku, teda 5. decembra
spomenutého roku, sa predstavoval ako lyžiarsky oddiel
či klub, so záujmom rozšíriť svoju pôsobnosť na oddie-
ly volejbalu, tenisu a stolného
tenisu. Žiadny hokej! Prvý výbor pracoval v zložení: Dr. Kubík (Nový Smokovec) predseda, Dr. Svěrák (Tatranské Matliare) podpredseda, kontrolór
Staněk (Dolný Smokovec) tajomník, štkpt. Dusil ako technický referent. Skutočnú činnosť klub začal v polovici januára 1927 organizovaním lyžiarskych kurzov.
V tomto klube boli organizovaní aj viacerí ľudia z Popradu, najmä z radov Čechov.
Tam však dominoval v tom období Karpathenverein a lyžiarsky oddiel bol aj v PAC Poprad.
Takže, rok 1926 v žiadnom
prípade nie! Možno bolo na vine aj počasie, lebo Karpathenverein usporiadal koncom februára „Týždeň zimných športov“, do ktorého zaradil aj hokej (bandy aj kanadský) a vyzval aj svoje oddiely pod Tat-
Prvá rolba vo Vysokých Tatrách
rami, aby sa pokúsili zostaviť
hokejové mužstvo, no nepodarilo sa ani zostaviť mužstvo
a ani odohrať turnaj, lebo sa
ľad roztopil...
Mikuláš Argalács
(Dokončenie v budúcom čísle.)
Z vrchov a dolín
TD č. 23/2012
Chatu pod Rysmi do uzávery skolaudovať nestihli
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Chaty pod Rysmi (2 250 m) sa opäť odsúva.
„Nepodarilo sa nám skolaudovať
septik, ktorý sme museli vybudovať, takže všetko sa to predlžuje.
Pravdepodobne aj otvorenie chaty bude neskôr, až niekedy v lete,“
sklamane vraví Peter Perhala,
predseda Klubu slovenských
turistov (KST), ktorý je spolu
so Slovenským horolezeckým
spolkom (SHS) JAMES vlastníkom najvyššie položenej tatranskej chaty.
Hlavu v smútku z toho, že do
začiatku sezónnej uzávery vysokohorských chodníkov chatu
skolaudovať nestihli, má aj šéf
JAMESu Igor Koller. „Je to troška taký zlý sen. Nechalo sa to na poslednú chvíľu. Vrtuľník už nemôže lietať a je tam práce už len na také dva dni,“ dodáva Koller. Podľa jeho slov ostáva už len napojiť septik a upraviť jeho okolie.
„Potom sú to už len drobné úpravy, ktoré sme zistili pri poslednom
kontrolnom dni. To sú však už len
také banálne veci, ktoré nebránia kolaudácii,“ doplnil Perhala.
Zháňajú peniaze: Hoci chata už stojí, KST a JAMES ešte
zháňajú peniaze. Na vyplatenie faktúr dodávateľom im stále
chýba 70-tisíc eur. Rekonštrukcia sa totiž predražila o stotisíc eur. Namiesto pôvodných
vyše 516-tisíc vyšla na 616-ti-
síc eur, z toho zhruba 250-tisíc
eurami prispel štát, zvyšné náklady si v pomere 60:40 podelili KST a JAMES. „Momentálne
si vybavujeme v banke úver,“ povedal nám Perhala.
Meno nielen na peci: Pomôcť môžu aj turisti, ak si kúpia mimoriadne členské známky SHS JAMES na podporu výstavby chaty, peniaze sa pokú-
sa pre veľký záujem rozhodol
zbierku predĺžiť až do mája budúceho roku. „Kachľová pec je už
postavená, ale potrebujeme ešte doplatiť asi štyritisíc eur. Kto prispeje sto eurami a viac, bude mať na
chate svoje meno v jedálni na tabuli
sponzorov. Z ďalších peňazí chceme postaviť terasu pred chatou,“
informuje webstránka najvyššie položenej chaty.
Chatu pod Rysmi začali rekonštruovať ešte v júni 2010, hotová mala byť už vlani. Náročné podmienky a nedostatok peňazí však termín
jej dokončenia niekoľkokrát oddialili.
Foto: mag
ša získať aj chatár Viktor Beránek. Vďaka sponzorskej akcii
Meno na peci – miesto na peci
sa mu doteraz podarilo vyzbierať vyše 33-tisíc eur. „Z vyzbieraných peňazí bola postavená pec,
kúpené zariadenie kuchyne, postavené postele v nocľahárni, kúpený
drahý agregát a tisíc iných drobností,“ vyratúva chatár, ktorý
Až v lete: S prácami však
budú môcť pokračovať až
v polovici júna, keď sa v Tatrách skončí sezónna uzávera
vysokohorských chodníkov.
Po ich dokončení a kolaudácii tak už bude môcť kompletne zrekonštruovaná chata turistom poskytnúť nielen občerstvenie, ale aj nocľah. (pet)
Chystajú sa zviditeľniť lomnický park
Návštevníkom lomnického parku chcú priblížiť jeho historickú hodnotu. Na
svoj najnovší projekt už Tatranský okrášľovací spolok
(TOS) získal aj grant, z ktorého chce zafinancovať informačné tabule. Tie majú zviditeľniť nielen samotný park,
ale i jedinečné stromy, ktoré
v ňom rastú.
„Množstvo návštevníkov, ktorí prejdú cez park, ani len netuší o jeho historickej a floristickej
hodnote. Pritom ide o najstarší
park vo Vysokých Tatrách. Preto
sme sa po rozhovore s botanikmi
zo Štátnych lesov (ŠL) TANAPu
a pracovníkmi zo zvolenského arboréta rozhodli pre umiestnenie
informačných tabúľ. Našim cieľom je propagácia parku, opis jeho historického príbehu, historickej a spoločenskej hodnoty a ozna-
čenie jedinečných historických
drevín s ich popisom,“ približuje zámer projektu Dendrológia
lomnického parku Patrik Kolesár z TOS.
Dokopy sa v parku chystajú osadiť osem informačných tabúľ. Tá najväčšia návštevníkom priblíži historickú
hodnotu parku, nájdu na nej
aj orientačný plán s vyznačenými významnými drevinami, ktoré tam rastú. „Osadená bude v strede parku, v areáli
s altánkom, v ktorom sa každoročne koná kultúrne leto,“ dodáva Kolesár. Ďalších šesť
menších infotabúľ umiestnia priamo pri jednotlivých
drevinách, siedmu osadia
pri pamätníku Zenö Csákyho, člena Uhorského karpatského spolku. Texty na nich
budú okrem slovenčiny aj
v poľštine a angličtine. „Historické texty pripravia naši členovia. Texty o drevinách zas naši partneri zo ŠL TANAPu,“
ozrejmuje Kolesár.
Osadiť tabule plánujú už
v máji budúceho roku. Celkové náklady na projekt vyčíslil
TOS na 785 eur, z toho sa mu
podarilo získať 680 eur z grantového programu Tu sa nám
páči, tu chceme žiť. O podporu sa v rámci jeho 8. ročníka
uchádzalo takmer dvesto projektov. „Do termínu uzávierky
bolo do programu predložených
193 projektov v sume vyše 215-tisíc eur,“ informovala Katarína
Balanová, programová asistentka z Centra pre filantropiu,
ktoré sa spolu so spoločnosťou
Baumit tento rok rozhodlo prerozdeliť 14 200 eur medzi 15
projektov.
(pet)
11
V skratke
n Ešte do 29. novembra potrvá
pravidelná jesenná údržba lanoviek
v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom
Plese. Pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok je v prevádzke.
n Výnimku na celoročné využívanie turistických chodníkov v úseku
Žiarska chata – Žiarske sedlo a Plačlivô – Baranec končiaci v ústí Žiarskej
doliny v Západných Tatrách úradníci
predĺžili až do konca roku 2014. V praxi to znamená, že sa na ne nevzťahuje
sezónna uzávera značkovaných chodníkov, ktorá v TANAPe platí od 1. novembra do 15. júna. Osobitný režim je
aj na žlto značenom chodníku od Popradského plesa k Symbolickému cintorínu, na ktorom sa uzávera začína
až 1. januára. Chodník na Slavkovský
štít v úseku od Slavkovskej vyhliadky
a magistrála v úseku Sliezsky dom –
Popradské pleso sú zas uzavreté len
v čase, keď je na nich sneh. Dokopy sa
uzávera týka takmer 40 úsekov a priamo v teréne na ňu upozorňujú informačné tabuľky. Vysokohorské chaty,
s výnimkou tej pod Rysmi, sú pre turistov celoročne prístupné.
n Tatry opäť po roku zavítali do
hlavného mesta. Spoločnosť Tatry
mountain resorts tam minulý utorok
predstavila novinky tohtoročnej lyžiarskej sezóny. Pri Dunaji nielenže
vyrástol dočasný kopec, ale Bratislava sa na chvíľu stala aj prechodným
domovom lanovky Funitel, ktorá je
len štrnástou lanovkou svojho druhu na svete a vraj ako jediná na Slovensku zvládne aj vietor so silou orkánu. Voziť bude už túto zimu lyžiarov na Chopku. Novinkou v Jasnej je
aj špeciálny šikmý výťah Twinliner,
ktorý odvezie lyžiarov a snowboardistov a v lete aj peších turistov z Bielej Púte na Priehybu, do údolnej stanice Funitelu.
n Vyše tristostranovú metodickú publikáciu o tréningu športového lezca od autora Rudolfa Tefelnera si môžete objednať v e-shope na
www.james.sk.
n Za osem rokov, ktoré ubehli
od veternej kalamity, pribudlo v národnom parku vyše 3,8 milióna sadeníc stromčekov. Lesníkom sa podarilo umelo obnoviť 1 840 hektárov tatranského lesa, o ďalších 2 020 hektárov sa postarala príroda. Na základe
revitalizačného projektu a harmonogramu zalesňovania Štátne lesy (ŠL)
TANAPu odhadujú obnovu vetrom
poškodeného územia na 15 až 20 rokov. Veterná smršť, ktorá sa prehnala
Tatrami 19. novembra 2004, zasiahla
celkovo 12 600 hektárov, z toho bolo
8 737 v správe ŠL TANAPu. (pet)
12
TD č. 23/2012
Ochrana prírody
Zvieratám vyprášili kožuchy, rastliny vymenili za nové
Veľké upratovanie majú konečne za sebou! Po dvojtýždňovej prestávke je od soboty
opäť otvorené Múzeum Tatranského národného parku
(TANAPu) v Tatranskej Lomnici. Tak ako každý rok, aj tentokrát v expozíciách pribudli
viaceré novinky. Medzi nimi
je napríklad vachta trojlistá.
„Je to chránený druh, ktorý je veľmi zriedkavý a vzácny v Tatrách.
V botanickej záhrade sa nám ale
tak rozrástol, že sme si mohli dovoliť ho odtrhnúť a vysušiť,“ vraví Zuzana Kyselová, botanička
z Výskumnej stanice a Múzea
TANAPu.
Za dva týždne stihli v múzeu vymeniť takmer všetky
druhy rastlín. „Každoročne
vymieňame približne 150 druhov, kusov je to niekedy aj trikrát toľko, možno aj viac,“ konštatuje Kyselová. Z endemitov, teda rastlín ktoré inde
než v Tatrách nenájdete, je v
múzeu napríklad iskerník vysokotatranský či lyžičník tatranský. „Potom sú tu tie tradičné pekné druhy ako trávnička alpínska, ktorá je veľmi zaujímavá
tým, že rastie len na jednom jedinom mieste v Tatrách, pri nej
je rutovník koriandrolistý, ktorý
má tiež pekné biele kvety. Veľmi
vďačné a zaujímavé druhy sú napríklad chvostník jedľovitý či plavoň, ktorý si celý rok zachová svoj
tvar aj farbu,“ vyratúva botanička. V expozícii je aj niekoľko druhov lišajníkov. „Bolo ich
tu veľmi málo, ale myslím si, že
to, čo som veľmi chcela, sa mi
pomaly aj splnilo a je ich tu už
viac,“ pochvaľuje si Kyselová.
Dva týždne však ani zďaleka botanikom nestačia na to,
aby rastliny v múzeu vyzerali
verne a sviežo. „Toto je už len výsledok ich celoročnej práce, keďže
všetky tie druhy rastlín treba naj-
že podliehajú farebným i fyzikálnym zmenám,“ vysvetľuje Michelčík. Ešte vlani v múzeu
pribudol kamzík i medvedie
mláďa, tento rok lesníci neprišli so žiadnou novinkou. „Momentálne sa zoologické exponáty nevymieňajú, ale každý jeden,
ktorý tu je, musí prejsť očistou,
kontrolou a v prípade potreby aj
Za dva týždne stihla botanička Zuzana Kyselová (na snímke vpravo) s vedúcou Expozície tatranskej prírody Jankou Černickou v múzeu vymeniť takmer všetky druhy rastlín.
Foto: pet
prv niekde nájsť, nazbierať, vysušiť, pripraviť,“ dodáva Peter
Michelčík z Výskumnej stanice a Múzea TANAPu.
Na rozdiel od botanických,
všetky zoologické exponáty
v múzeu spravidla ostávajú
a občas k nim pribudne aj nejaká novinka. „Tie botanické sú,
samozrejme, v porovnaní so zoologickými chúlostivejšie , takže tá
výmena je dosť intenzívna, keď-
opravou. Ak by sa nedal opraviť,
tak ho vymeníme za nový, ktorý
máme pripravený v depozitári,“
ozrejmuje Michelčík. V praxi
to znamená postarať sa aj o kožúšky desiatok vypreparovaných zvierat. „Oprášia sa, očistia sa, chemicky sa ošetria, pretože na ne takisto pôsobí ten vplyv
ovzdušia, zmeny vlhkosti a teploty,“ dodáva preparátor Milan
Kornajčík.
Samozrejme, okrem exponátov musia za dva týždne
vyčistiť aj všetky vitríny, poumývať sklá, ošetriť drevené
časti diorám... Veľkému upratovaniu predchádza dezinfekcia a dezinsekcia zbierok nielen vo výstavnej časti múzea,
ale i v jeho depozitároch, ktoré okrem zaujímavých zoologických preparátov ukrývajú napríklad i vzácne herbáre.
Tohtoročnou novinkou je aj
bezpečnostný kamerový systém, ktorý má zabrániť krádežiam. Nohy totiž v minulosti dostali nielen viaceré lebky
zvierat, ale aj myška či svišť.
„Vďaka nemu budeme mať prehľad o tom, čo sa deje v múzeu.
Zároveň tam bude aj poplašný
systém, čiže keď niekto vstúpi za
zónu, kde sa ľudia môžu pohybovať, spustí sa alarm,“ približuje
najnovšie bezpečnostné opatrenia Michelčík. Okrem kamier pribudlo aj nové diódové
osvetlenie. „Vlani sme stihli vymeniť osvetlenie v troch vitrínach
v historickej časti a v časti o horskej službe, rovnaký systém osvetlenia chceme inštalovať aj v ostatných častiach múzea. Okrem toho, že je úspornejší a bezpečnejší,
najdôležitejší je optický efekt pre
návštevníka, čiže keď sa priblíži
k vitríne, nasvietia sa tie exponáty, ktoré chceme, aby videl a keď
od vitríny odíde, tak sa systém
prepne do úsporného režimu. Takisto stolové vitríny by sme chceli nasvietiť LED páskovým systémom,“ prezradil plány Michelčík.
(pet)
Vyzbierali vyše pol tony odpadu
Za tri mesiace vyzbierali vyše pol tony odpadu. Medzi smeťami, ktoré vyniesli
z tatranských dolín a osád boli napríklad
aj použité detské plienky, časti oblečenia
či nefunkčný mobil.
Dobrovoľníci z Tatranskej zelenej
hliadky (TZH) strávili počas tohtoročnej
letnej sezóny v teréne viac ako 1 200 hodín. „Prvotný záujem bol dosť veľký, na výzvu sa prihlásilo cez dvadsať ľudí, nakoniec
nás ostalo len deväť, ktorí sa do projektu naozaj aj aktívne zapojili,“ vraví šéf hliadok
Daniel Poľan. V teréne museli každý deň
odrobiť desať hodín. Ich revírom boli Západné, Vysoké i Belianske Tatry. „Snažili sme sa rozvrhnúť si to tak, aby boli najviac
obsadené tie najfrekventovanejšie doliny,“ dodáva Poľan. Práve v nich vyzbierali aj najviac odpadu. Okrem Malej a Veľkej Stu-
denej doliny bolo množstvo smetí aj v tatranských osadách. „Väčšinou to bol drobný
odpad od turistov. Dosť veľa odpadu sa našlo aj pod lanovkou na Štrbskom Plese. Zrejme
tam spadol, keď ho zvážali. Vyniesli sme odtiaľ dvakrát dve obrovské vrecia, mohlo to byť
zhruba takých sto kíl,“ konštatuje Poľan.
Turisti vraj na nich reagujú pozitívne. „Hlavne rodičia s malými deťmi. Hovoria im, že my sme tí, ktorí zbierajú odpadky
po nedisciplinovaných turistoch,“ pochvaľuje
si Gabriela Pavlíková. „Nepôsobíme represívne, skôr sa snažíme turistov naučiť, aby sa
správali slušne. Nestretli sme sa s niekým, kto
by bol naozaj nepríjemný, dokonca sa nám stalo, že ľudia si od nás vypýtali vrecko a šli odpad zbierať s nami,“ dodáva Poľan.
Do svojich radov by chceli získať ešte
viac dobrovoľníkov, pridať sa môže kto-
koľvek. „Chodili sme hlavne počas víkendov a dní pracovného pokoja, v budúcnosti
sa chceme zamerať na preventívnu stránku.
Chceme, aby nás ľudia videli v teréne, aby si
uvedomili, že sú tu dobrovoľníci, ktorým nie
je jedno ako to vyzerá na tatranských chodníkoch. Chceme byť hlavne dobrým príkladom pre všetkých turistov,“ prezradila plány Pavlíková.
TZH sa na tatranských chodníkoch po
prvýkrát objavili už vlani, tento rok si na
mušku vzali aj poriadok v tatranských
osadách. Na budúci rok plánuje Tatranský okrášľovací spolok (TOS) dotiahnuť
do Tatier ešte viac dobrovoľníkov. A to
nielen zo Slovenska, ale i ďalších európskych krajín. Zastrešiť by ich mala Tatranská dobrovoľnícka služba, ktorú sa chystá TOS vytvoriť.
(pet)
Šport
TD č. 23/2012
13
Tatrancom sa zatiaľ nepodarilo Prezimujú na štvrtom mieste
Futbalový klub (FK) Vysoké kom“ , Spišskou Novou Vsou, Poodlepiť od dna tabuľky
Tatry po ročnej pauze vstupoval do pradom, Kežmarkom a ligovým
HC Tatry – HK CCCP
8:1 (3:1, 2:0, 3:0)
Góly: Kundis 3, Pichnarčík
3, Duchnický, Kubesa – Meleky.Vylúčenia: 1:6.
Hráči HC Tatry nastúpili
proti HK CCCPs veľkou túžbou po prvom bode. Lepšie
zvládli úvod stretnutia, čo bol
základný kameň ich víťazstva. Dobre bránili, ale predovšetkým svoje príležitosti dokonale využili a tak zaslúžene zvíťazili.
HC Old`s – HK Vulkán
2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Góly: P. Bonk, M. Zalibera –
Bukovič 3, Anovčin 2, D. Jurko,
Hyben. Vylúčenia: 2:3.
V druhom zápase sa stretli
HC Old`s s HK Vulkán. Starí
páni začali dobre, dali úvodný
gól, ale následne nevyužili dobré gólové príležitosti. Súper nezaváhal, herne sa chytil a otočil
zápas vo svoj prospech.
HC Old`s – HC Elite Forces
9:12 (6:3, 1:5, 2:4)
Góly: M. Zalibera 3, Dula 2,
P. Bonk 2, Ochotnický, Guzy –
Vojtko 5, Melcher 2, J. Kočiš,
Kosek, Kupčo, Gužiak, S. Kočiš. Vylúčenia: 4:12.
Druhú sériu aktuálnej Popradskej hokejovej ligy odštartovali duelom medzi
HC Old`s a HC Elite Forces.
Úvod stretnutia bohatého na
góly patril „Starým pánom“
keď v 15. minúte už viedli 6:1. V druhej tretine hostia zlepšili hru a domáci začali robiť chyby, ktoré „Elit-
né jednotky“ nekompromisne trestali. Záver stretnutia
lepšie zvládli hostia a tak si
mohli pripísať ďalšie dva vydreté body.
HC Sabres – HC Tatry
11:8 (4:1, 3:3, 4:4)
Góly: Suchý 4, Marušinec 2,
Kostka, Pokorný, Harendarčík,
Dúbravský, Hohola – Kundis
4, Sabo, R. Hudák, Petras, Baselides. Vylúčenia: 1:1.
V poslednom zápase kola medzi HS Sabres a HC Tatry sa očakával vyrovnaný súboj. Domáci si urobili v prvej
tretine trojgólový náskok a to
rozhodlo o celom priebehu
stretnutia.
František Dula
Priebežná tabuľka PHL:
1. Blue Tigers 8 7 1 0 92 : 35 15
2. Vulkán
8 6 1 1 62 : 34 13
3. Elite Forces 8 6 0 2 70 : 46 12
4. Sabres
8 6 0 2 58 : 41 12
5. CCCP
8 2 0 6 31 : 76 4
6. Svit
8 2 0 6 29 : 59 4
7. Old`s
8 1 0 7 39 : 70 2
8. Tatry
8 1 0 7 40 : 60 2
najvyššej regionálnej ligy s ambíciou udomácniť sa niekde v strede
tabuľky. Hráči okúsili prvé i druhé
miesto, otestovali súperov a napokon prezimujú na štvrtej priečke.
„Umiestnenie je uspokojujúce. Keďže
sme sa však oťukali a zvykli sme si, že
káder, s ktorým disponujeme, patrí medzi najkvalitnejšie v tejto súťaži, zvýšili sa aj naše ambície,“ konštatoval
Ladislav Lipnický, tréner FK Vysoké Tatry. Aj napriek tomu sa počas
prestávky chcú poobzerať po štyroch až piatich hráčoch, aby mohli
posilniť jednotlivé posty. „Čo sa týka obrany, boli sme asi najlepší, popracovať však potrebujeme na ofenzíve a taktiež vystužiť aj brankársky
post. Prestávka je však dlhá a uvidí sa
ako to napokon dopadne a nastať môžu rôzne nepredvídané zmeny,“ prezradil tréner. Dôvodom je fakt, že
zranenia štyroch hráčov na konci
jesennej časti boli citeľné.
Mužstvo momentálne trénuje
do 13. decembra, futbalisti si potom užijú voľno až do 9. januára,
kedy sa začne so zimnou prípravou. Čaká ich niekoľko prípravných zápasov s prešovským „béč-
Tenisové Tatry v posledný novembrový deň
Už po tretíkrát na sklonku roka prichádzajú
do Vysokých Tatier slovenské tenisové hviezdy
oživiť nielen športové, ale aj spoločenské dianie.
V krytej hale Teniscentra sa v exhibičnom stretnutí dvojhry i štvorhry predstavia Miloš Mečíř, Marián Vajda, Branislav Stankovič, Ján Krošlák, Karol Beck, Michal Mertiňák, Igor Zelenay, Filip Polášek i Čech Jiří Novák a nebude chýbať ani naša
súčasná jednotka Martin Kližan. Neistá je zatiaľ
účasť Dominika Hrbatého. „Zatiaľ sme sa nerozhodli ako sa rozdelíme do tímov. Buď mladí hráči proti veteránom, alebo východ proti západu,“ polemizu-
je Braňo Stankovič, organizátor tohto tenisového
sviatku a dodáva: „Toto podujatie si už hráči obľúbili. V budúcom roku plánujeme osloviť aj ženskú slovenskú tenisovú špičku, aby sme Tenisové Tatry oživili.“
Tenisoví fanúšikovia si tak budú môcť zaspomínať na bývalých hráčov i porovnať s tými terajšími slovenskými daviscapovými reprezentantmi.
V piatok podvečer sa športovci prestavia
s tenisovými raketami a v sobotu by mali svoje schopnosti predviesť na lyžiach tatranských
svahov.
(ija)
Kancelária po prvý raz aj v zime
V nastávajúcej zimnej sezóne
Spolok horských vodcov Vysoké Tatry (SHV VT) bude mať premiérovo otvorenú kanceláriu pre
návštevníkov, ktorí si budú chcieť
vyskúšať sneh aj inde ako na zjazdovkách alebo pri klasických peších prechádzkach. „Kancelária bude určite otvorená počas tzv. Zlatého
týždňa a ak sa nám to osvedčí, tak aj
do konca januára, minimálne však počas víkendov,“ uviedol Michal Gerčák, predseda SHV VT.
Lyžiarske a skialpinistické
túry vo voľnom teréne, lezenie
vodopádov v okolí Hrebienka
či prechádzky na snežniciach,
môžu byť atraktívnym spestre-
dorastom z Ružomberka. Bodkou
za prípravou bude sústredenie na
Štrbskom Plese.
Jarnú časť Tatranci odštartujú
17. marca v Starej Ľubovni a pred
sebou majú štrnásť zápasov. Bude
určite zaujímavé sledovať ako bude pokračovať ich ďalšia púť touto sezónou, keď už poznajú silu
súperov. „Za najkvalitnejšie mužstvo považujem hráčov Sniny, aj keď
je Bardejovská Nová Ves momentálne na prvom mieste. Kvalitný káder
má aj Haniska, ale celkovo si myslím,
že liga je pomerne vyrovnaná a každý môže s každým vyhrať i prehrať,“
hodnotí Lipnický a dodáva: „Našim hráčom nerobí problém dobre zahrať na ihrisku súperov, napokon,
doniesli sme si od nich trinásť bodov. Doma sme stratili však šesť bodov, čo nás mrzí najviac. Keby sme
ich mali tak sme o niečo vyššie. Mrzí nás predovšetkým prehra s Bardejovskou Novou Vsou, kedy sme mali,
množstvo šancí, odohrali sme kvalitný zápas a súper nám dal v deväťdesiatej minúte gól zo štandardnej situácie. Jedine v Sabinove sme sklamali úplne.“
(ija)
ním pobytu vo Vysokých Tatrách. Prvé pokusy mali horskí
vodcovia už minulú zimu a plánované akcie sa uskutočňovali
predovšetkým počas víkendov.
Teraz rozšíria ponuku tak, že túry budú plánované buď od piatku do nedele alebo od utorka do
štvrtku. „Tieto pravidelné akcie sú
určené skôr začiatočníkom alebo ľuďom, ktorí prichádzajú po prvý raz
do kontaktu s horami. Zadefinované
sú podmienky ako minimálny a maximálny počet účastníkov, závisí to,
samozrejme, aj od aktuálnych snehových a poveternostných podmienok,“ spresnil Gerčák.
Horskí vodcovia môžu vy-
svetliť správny spôsob používania skialpinistického výstroja,
techniku, alebo pri lezení nie veľmi náročných ľadov budú môcť
klienti okúsiť pohyb v takomto
exponovanom teréne. Akcie budú zverejnené v mestskom kalendári podujatí, na spolkovej webovej stránke i v ubytovacích zariadeniach, s ktorými chcú nadviazať užšiu spoluprácu.
Letnú sezónu mali horskí
vodcovia vraj porovnateľnú
s tými predchádzajúcimi. „Začiatkom sezóny sme zaznamenali pokles poľskej klientely, naopak
v jej druhej polovici to bol nárast
počtu Čechov a Slovákov. O na-
še služby mali záujem aj z pre nás
netradičných krajín, ako napríklad
Gréci,“ v krátkosti zhodnotil leto šéf spolku.
Už tradične viac ako osemdesiat percent klientely má záujem o výstup na Gerlachovský
štít a za ním nasledujú Ľadový
štít, Vysoká, Lomnický štít a Satan. V ďalšom slede prichádzajú
aj ostatné tatranské štíty, ale tie
si už vyberajú ľudia, ktorí sa tu
opakovane vracajú.
Hoci je mimosezóna a do hôr
sa chodí pomenenej, vodcovia
nezaháľajú. „Momentálne pracujeme na zmene identity, znamená to, že sa bude meniť vzhľad tlačových materiálov či loga,“ dodal
Gerčák na záver.
(ija)
14
Elektronické oko
spravodlivosti
Máte dosť? ReŠtart je projekt
pre aktívnych a už aj nahnevaných občanov, ktorí veria, že angažovanosť môže viesť k skutočnej zmene. Cieľom projektu je
podporiť online riešenia, ktoré
iniciujú spoločenskú zmenu. Pozrite si výzvu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad
Elektronické oko spravodlivosti
na http://www.ludialudom.sk/
vyzvy/698 a zmeníme to spolu.
Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či
podpisujete nevýhodnú zmluvu. V zmluvných podmienkach
spotrebiteľských zmlúv vládne chaos. Ľudia prichádzajú o
svoj majetok, žijú roky pod gilotínou hrozby dražby či exekúcie. Mnohokrát zbytočne,
pretože neprijateľné zmluvné
podmienky v spotrebiteľských
zmluvách možno ľahko odhaliť.
Čierna listina – elektronické oko
spravodlivosti - vám formou vyhľadávacej webovej stránky umožní rýchlu kontrolu spotrebiteľskej
zmluvy a upozorní na nefér podmienky, ak ich obsahuje. Poskytne vám možnosť spoznať zmluvné klauzuly, o ktorých slovenské
súdy právoplatne rozhodli a nemôžu sa ďalej používať. Uchráni
vás pred podpisom nevýhodnej
zmluvy alebo vám pomôže z nej
po podpise ľahšie vycúvať.
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad prihlásila tento projekt do celoslovenskej súťaže ReŠtart Slovensko a spomedzi tridsiatich
siedmich súťažných tímov bol
na základe verejného hlasovania a výberu poroty vybraný medzi siedmich finalistov.
„Našim zámerom je sprístupniť
spravodlivosť bežným ľuďom a naučiť ich orientovať sa rýchlo a jednoducho v zmluvných podmienkach
vopred predtlačených zmlúv. Dať
každému do rúk elektronický nástroj, ktorý rýchlo odhalí každú neprávosť, použiteľný kdekoľvek,“ vysvetľuje predseda S.O.S. Poprad
Michal Fáber.
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad je spotrebiteľské združenie, ktoré pomáha spotrebiteľom riešiť spory mimosúdnou cestou. Viac informácií o jej činnosti či realizovaných
projektoch nájdete na www.
sospotrebitelov.sk.
(s.o.s)
TD č. 23/2012
Infoservis
Tatranskí seniori sú náročným publikom
Denné centrá dôchodcov bývajú vďačnými miestami návštev
politikov v predvolebnej kampani. Často sem chodia i obchodní
zástupcovia rôznych komerčných
spoločností. A samotní dôchodcovia sú cieľovou skupinou viacerých odvetví podomového predaja, zásielkového predaja i predvádzacích akcií hrncov, prikrývok či
zdravotníckych pomôcok.
V rámci projektu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S.
Poprad Vzdelávanie spotrebiteľov
– obyvateľov a pacientov Mesta Vysoké Tatry, ktorý bol financovaný
z prostriedkov dotácie mesta Vysoké Tatry, lektori postupne navštívili Denné centrá v Tatranskej
Lomnici, Dolnom Smokovci i Novom Smokovci. Všetky stretnutia
s dôchodcami boli veľmi príjemné a obojstranne zaujímavé. „Tatranskí seniori sú veľmi čulí a agilní.
Živo sa zaujímajú o dianie okolo seba a radi spoznávajú nové veci. Zároveň však vedia rozlíšiť užitočné informácie od balastu. Ide naozaj o veľmi kvalitné a náročné publikum,“
myslí si Michal Fáber, predseda
S.O.S. Poprad.
Medzi dôchodcami možno
nájsť rôzne profesie a názorové
prúdy. Sú medzi nimi predajcovia, bývalí podnikatelia, učitelia, právnici, lekári, zdravotné sestry, kontrolóri, predavači... Čo človek, to množstvo skú-
MISS TATRY 2012
Ak ste sa ešte nezapojili do
hlasovania prostredníctvom
internetu alebo printových regionálnych médií, stále máte
šancu aj vy ovplyvniť konečné výsledky pri vyhlasovaní
súťaže krásy Miss Tatry 2012,
ktorej Galavečer sa uskutoční
14. decembra v Grand Hoteli
Bellevue v Hornom Smokovci.
Okrem finálovej dvanástky dievčat, ktorú vybrala odborná porota, sa predstavia
aj ďalší účinkujúci, a to Robo
ŠIMKO&MassRiot, sk. HEFA (Peter Hečko a Miro Fabián), EUSÉBIO (Kuba), sk.
ROXETTE - TRIBUTE, tanečná skupina STELLA a ďalší. Galavečerom nás prevedie
moderátorska dvojica Karin
MAJTÁNOVÁ (prvá MISS
SR) a Roman BOMBOŠ.
Cena vstupeniek je 25 eur
a možné je si ich zakúpiť na
týchto miestach:
1. GRAND HOTEL BELLEVUE - recepcia Horný Smokovec 21, tel.: 052/476 21 11
2. TIK Starý Smokovec 23, tel: 052/442 34 40
3. TIK Tatranská Lomnica, tel.: 052/446 81 19
4. Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, tel.: 044/
552 24 18, 0915 957 008
5. CK DARNE Nám. sv. Egídia 95 Poprad, tel.: 052/772 15 11, 052/788 61 41
6. STONES Ul. 1. mája 10
Poprad, tel.: 052/ 7722868
7. Kežmarská informačná
agentúra Hlavné námestie 46
Kežmarok, tel. 052/449 21 35.
Postreh
Vďaka poukazu Jednoty dôchodcov na Slovensku so štátnou dotáciou som sa zúčastnila koncom mesiaca október 2012 týždenného
relaxačného pobytu vo Vojenskom zdravotníckom zariadení v Tatranských Zruboch.
Už pri príchode do zariadenia som nadobudla príjemné očakávanie, čo spôsobila ochota a profesionalita podania informácií na
recepcii. A toto očakávanie sa pretavilo do príjemného pocitu, ktorý ma sprevádzal počas celého pobytu. Celkove hodnotím poskytovanie služieb a gastronomického servisu len v superlatívoch. Či to
už bolo upratovanie na izbe a spoločných priestorov, ponuka kultúrnych programov a výletov, kvalita a pestrosť stravy, procedúry, ale najmä správanie sa personálu na každom úseku – všetko bolo na vysokej úrovni.
Strávila som tam veľmi pekné chvíle, umocnené ešte krásnym
počasím babieho leta pod majestátnymi horami. Pracovníkom VZZ
vyslovujem moju vďaku, obdiv a uznanie. Prajem im preto veľa zdaru a mnoho ďalších spokojných hostí.
Blažena Bendíková, Svit
seností, zážitkov i nezodpovedaných otázok.
Týkali sa najmä uzatvárania
zmlúv s novými dodávateľmi
energií, poskytovania pôžičiek,
problémov s mobilnými operátormi a nevyžiadanými zásielkami.
Samostatnou kapitolou sú pre dôchodcov pacientske práva, resp.
ich nedodržiavanie, s ktorým sa
najčastejšie stretávajú práve oni.
Spoločný projekt mesta Vysoké Tatry a Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad
dokázal svoju opodstatnenosť a
ukázal cestu ako nenáročnou formou osloviť obrovské publikum,
ktoré sa bežne k prezentovaným
témam nedostane.
(s.o.s)
Inzercia
* Predám drevený tatranský
obklad 2. trieda 3 €, 1. trieda 4 € aj
hranoly a dlážkovicu na podlahu.
Tel.: 0915 548 648.
* Znovu začíname: 1. laserové
dermato-kozmetické centrum Košice 24. novembra 2012 opäť v Salóne Nora v Starom Smokovci. Fotoomladenie, fotoepilácie, riešenie
farebných nerovností na pleti (pigmenty, cievky), liečba pleti po akné. Tel.: 052/442 23 80.
* Predáme, alebo dáme do prenájmu 3-izbový byt v osobnom
vlastníctve na Petržalskej ulici v
Kežmarku. Byt má plastové okná,
zasklený balkón, plávajúce podlahy, vstavané skrine, bezpečnostné dvere. Tel.: 0908 43 69 02, 0907
69 17 54.
Pre občanov a náv­š tev­n í­k ov
Vy­so­kých Tatier vydáva mesto Vysoké Tat­ry. Ve­dúca redaktorka: Mgr. Ingrid Janigová (e-mail: ingrid.janigova@
vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Martina Petránová ([email protected]). Sídlo vydavateľa a ad­re­
sa re­dak­cie: Mestský úrad, 062 01 Sta­
rý Smokovec, tel.: 052/478 04 38, fax: 052/
478 04 59, e-mail: [email protected], www.
tatry.sk. Vý­ro­ba no­vín: Tlačiareň Kežmarok GG, spol. s r. o., Prie­ko­pa 21, tel. 052/
452 32 07, e-mail: kez­[email protected] Reg.
číslo: 2/2003 OÚ Po­prad. Ne­vy­žia­da­né
prí­spev­ky ne­vra­cia­me. Uzá­vier­ka novín
je vždy v pia­tok pred výj­de­ním no­vín.
ISSN: 1338-9882
TD č. 23/2012
MISS Tatry
15
MISS TATRY SYMPATIA 2012
1
Karolína Miková
3
2
Miriama Chmurová
Frederika Kovalčíková
5
6
7
Annamária Kráľová
Bibiána Bachledová
Paulína Kriššáková
9
10
Miroslava Chlebovcová
Barbora Sarnovská
4
Katarína Francúzová
8
Patrícia Šebestová
12
11
Nicole Naelová
Jaroslava Hrošová
KUPÓN – MISS TATRY SYMPATIA 2012
Meno a priezvisko:
Tel. kontakt/e-mail:
Váš tip:
Vyplnený kupón zašlite na adresu: Tatranský dvojtýždenník,
Mestský úrad Starý Smokovec, 062 01, Vysoké Tatry. Spomedzi
tipujúcich vyžrebujeme výhercu balíčka s kozmetikou Schwarzkopf od firmy HENKEL. Uzávierka súťaže je 5. decembra 2012.
16
TD č. 23/2012
Pozvánka
Download

Kúpeľný dom zmenil majiteľa, to isté vraj čaká aj chátrajúci Hotel