ŠTUDIJNÝ PLÁN
TEOLOGICKEJ FAKULTY
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2011/2012
ŠTUDIJNÝ PLÁN TEOLOGICKEJ FAKULTY
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
© Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pre Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku vydalo:
© Vydavateľstvo Michala Vaška
Prešov 2011
Vydanie prvé
ISBN 978-80-7165-806-1
Úvod
Kríza, i tá dnešná, má príčiny a výzvy. Základnou výzvou je rešpektovanie
človeka ako ho hodnotí Zjavenie. Treba prekonať nezdravú individualitu, ktorá
neberie ohľad na blížneho a nevytvára s ním spoločenstvo. Aj študent i učiteľ
môžu spoločne vytvoriť správny spôsob sebarealizácie. Bez popretia subjektivity, tvorivosti, originality, a bez nástojčivého presadzovania seba. Dá sa nájsť
pre obe strany to pozitívne a spoločné. Sv. Pavol to vyjadruje kresťanom takto:
„Už niet viac Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy,
lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,28).
Poznáme výrok v Matúšovom evanjeliu: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo
len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi,
lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ (Mt 23,8-19). Aktualizácia pre edukačný proces spočíva v tom, že pri význame subjektu nemožno zabudnúť na podstatu Ježišovho učenia: milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého (Mt 22,37-40), milovať treba i nepriateľov (Mt 5,45) a na ten vrchol, ktorým
je láska vzájomná: „Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako
som ja miloval vás“ (Jn 5,12).
Proces edukácie na všetkých pracoviskách našej fakulty nastupuje do novej fázy s novým vedením v združení s Katolíckou univerzitou, vo zväzku s katolíckymi univerzitami a v spojení s Cirkvou. Apoštolská stolica, ktorej prislúcha vyššie riadenie katolíckeho školstva už udelila novému dekanovi a profesorom schválenie.
Ktosi povedal, že dobre riadi inštitúciu ten, kto má vedľa seba svojho predchodcu i nástupcu. Preto sme chceli napísať tento úvod spoločne. Pri „výmene
stráží“ sme chceli vyjadriť spoločne týchto niekoľko slov.
Prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Rád využívam tento priestor na vyjadrenie srdečnej vďaky a priania novému vedeniu Teologickej fakulty.
Úprimne ďakujem J. Exc. veľkému kancelárovi (emeritnému i súčasnému)
a vedeniu KU (magnificenciám predchádzajúcim rektorom i súčasnému rektorovi KU). Za vzácnu spoluprácu, bez ktorej by sme neboli dosiahli to čo máme
v akademickej i spoločenskej oblasti ďakujem najmä všetkým spolupracovníkom vo vedení TF: pánom prodekanom, rektorom kňazských seminárov, riaditeľom ústavov, vedúcim katedier a pracovísk. Rovnako ďakujem všetkým pedagógom a každému jednému zo zamestnancov.
Vďačnosť chcem vysloviť i študentom dennej i externej formy za voľbu štúdia na našej škole.
3
K poďakovaniu pridávam úprimnú prosbu o prepáčenie osobných chýb
a nedokonalostí.
Novému dekanovi a vedeniu prajem mnoho zdravia, síl a darov Ducha Svätého, ako i výborných spolupracovníkov a spoluprácu v prospech tých hlavných – našich študentov ale i celej spoločnosti, ktorá sa potrebuje upevniť v dialógu a povzbudiť príkladom pokojnej a priateľskej akademickej komunity.
Prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.
4
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 R užomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
www.ku.sk
e-mail: [email protected]
E-mailové adresy zamestnancov KU vo formáte:
[email protected] (bez diakritiky).
IČO: Katolícka univerzita v Ružomberku 37 80 12 79
DIČ: Katolícka univerzita v Ružomberku 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
História a súčasnosť KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju činnosť od roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva)
v akademickom roku 2010/2011 študovalo 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom
5
Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je ôsma
najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v
medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských
vysokých škôl.
Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku s výberom
študijného odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva
to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý
zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008.
Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu
práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia pravidelnosť
a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie
konzultačných hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj
s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Vyplýva to z prieskumu
hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl poslucháčmi a študentmi, ktorý realizovala zverejnila ARRA a renomovaná agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov – absolventov vysokých škôl prvého,
druhého alebo tretia stupňa z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít.
Aj pedagógovia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich prácu na univerzite, napríklad na finančné
ohodnotenie vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými
pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou
(67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).
6
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii
v roku 1989, kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu,
ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického
inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej
Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej univerzity a jej
štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000
o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil
vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená
v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť
v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr.
Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 – 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 – 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof.
PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 – 6/2008) a terajším rektorom je teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – ).
Prehlásenie o poslaní
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom
svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo,
odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako
7
spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe
obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od
svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako
zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To
je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu
Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť
akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa
rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou
katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie.
To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela,
duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním
univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou
spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia
so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach
a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry
8
a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade
s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť,
ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je
neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať
katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
Základné hodnoty
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
Vízia (akí chceme byť v roku 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom
a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
9
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predseda AS KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Tajomník AS KU
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
(predseda legislatívnej komisie AS KU)
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
(predseda ekonomickej komisie AS KU)
Mgr. Adriána Strachoňová
Členovia za Filozofickú fakultu
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Stanislav Rusnák
Mgr. Gabriela Martišková
Členovia za Teologickú fakultu
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ICLic. Dušan Škrábek
Ladislav Varga
František Barna
Členovia za Fakultu zdravotníctva
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH
doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.
10
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
PhDr. Eva Moraučíková
Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku
Rektor
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
Prorektor pre vedu a rozvoj – prvý prorektor
prof. Peter Olekšák, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vzdelávanie a výchovu
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
[email protected]
Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč , PhD.
[email protected]
Prorektor pre výchovu a mobility
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
[email protected]
Kvestorka
Ing. Anna Jurčová
[email protected]
VEDECKÁ RADA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
Interní členovia
prof. Tadeusz Zasepa, PhD., predseda VR KU (KU FF) – žurnalistika
prof. Peter Olekšák, PhD. podpredseda VR KU (KU FF) – teória a dejiny žurnalistiky
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. (KU FF) – slovenský jazyk, žurnalistika
prof. PhDr. Peter Volek, PhD. (KU FF) – filozofia
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (KU FF) – história
prof. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD. (KU PF) – teória náboženskej výchovy
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (KU PF) – sakrálna hudba
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika
11
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (KU PF) – biológia
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika
prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (KU PF) – sociálna práca
prof. ICDr. ThDr. Ján Duda, PhD. (KU PF) – kanonické právo
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (KU PF) – pedagogika
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (KU PF) – sociálna práca
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU FZ) – ošetrovateľstvo
doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. (KU FZ) – ošetrovateľstvo
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH (KU FZ) – verejné zdravotníctvo
Externí členovia
J.E. Mons. prof. ThDr. František Tondra (spišský diecézny biskup) – katolícka
teológia prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný rektor a profesor KU) – fyzika
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c, predseda SAV (SAV Bratislava) – technika
prof. Stanisław Wilk, rektor KUL (Lublin) – katolícka teológia
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor Prešovskej univerzity (PU Prešov) – geografia
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (UK Bratislava) – história
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. (TU Trnava) – dejiny umenia a kultúry
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. (UK Bratislava) – teória a dejiny žurnalistiky Čestní členovia
PhDr. Dana Baláková, PhD. (dekanka KU FF) – slovenský jazyk
SPRÁVNA RADA Katolíckej Univerzity
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia:
Ing. Igor Vida
J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Andrej Sočuvka
12
Ing. Miloslav Čurilla
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrábek (zamestnanecká časť Akademického senátu KU)
Mgr. Stanislav Rusnák (študentská časť Akademického senátu KU)
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
[email protected]
[email protected]
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
[email protected]
Projektový manažér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Odborný pracovník útvaru kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Personálny manažér
Mgr. Marta Ondrejková
13
+421 918 337 423
[email protected]
Samostatný referent pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
[email protected]
Samostatný referent pre vzdelávanie (PhD.)
Soňa Hamzová
+421 918 722 010
[email protected]
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Mária Mojšová
+421 918 722 011
[email protected]
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová
+421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
Kontakt s absolventmi
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
[email protected]
[email protected]
Samostatný referent pre koordinovanie vedeckej činnosti a zahraničné
vzťahy
Dominika Surová
+421 918 337 409
[email protected]
14
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Chovancová
[email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Sabadínová
[email protected]
Asistentka kvestora
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
[email protected]
Ing. Katarína Slašťanová
+421 918 337 424
[email protected]
Ekonomické oddelenie
Bc. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
Bc. Monika Hatalová
+421 918 337 417
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
15
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Referent BP a PO
Peter Kubačka
[email protected]
Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko (zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111
fax: +421 55 62 27 134
www.tf.ku.sk
16
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Ďalšie pracoviská KU
VERBUM – vydavateľstvo KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Riaditeľ
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
+421 905 494 370
[email protected]
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
Fakultní koordinátori
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (Teologická fakulta KU)
[email protected]
17
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TI TF KU)
[email protected]
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Pracovníci
Mgr. Anna Chlebničanová, zástupca riaditeľa
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Božena Kubalová
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TI TF KU)
Mgr. Zdenka Paločková (pracovisko TI TF KU)
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
[email protected]
18
Pracovníci
Ing. Karol Vorek (vedúci prevádzkového oddelenia)
+421 918 337 428
[email protected]
Ing. Roman Krakovský (vedúci aplikačného oddelenia)
+421 905 731 593
Roman. [email protected]
Ing. Róbert Lukáč (multifunkčné preukazy – ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Mgr. Vincent Bocko
Ing. Peter Debnár
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Milan Široň
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Valihora Peter
Mgr. Milan Krivda
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľ
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Samostatný referent
Ing. Ľubomír Kostroš
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
19
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľka:
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Peter Kubačka
Anna Lenártová
Rastislav Málik
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátor
Mgr. Katarína Markovičová
+421 918 337 410
[email protected]
Pracovníci
Mgr. Margaréta Domiterová
[email protected]
20
Služby:
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
3. Psychologická poradňa (Psychológovia: Róbert Ďurka, PhD. (Robert.Durka@
ku.sk), Juraj Holdoš, PhD. ([email protected]), Dr. Petra Lajčiaková, PhD.
([email protected]))
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením (Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta KU) +421 918 722 051,
[email protected], doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Pedagogická fakulta KU), +421 905 206 337, [email protected], ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (Teologická fakulta KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie), [email protected])
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, duchovný správca UPaC
+421 918 722 142
[email protected]
PaedDr. Róbert Slotka
+421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
[email protected]
ThDr. Igor Suchý PhD. (externý kňaz pre gréckokatolíkov)
+421 911 812 422
Koordinátori
Mgr. Otília Kočalková (administratíva a formačná činnosť)
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek (koordinátor pre šport)
+421 918 337 458
[email protected]
21
Mons., Bernard Bober, košický arcibiskup,
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Novozvolený dekan Teologickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku
Inaugurácia: 1. október 2011
Akademický senát Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predseda
PhDr. Ján Pramuka
[email protected]
Podpredsedovia
PhDr. Imrich Degro
Mgr. Radovan Sekan
[email protected]
[email protected]
Členovia
prof. ThDr. Paedr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
Tomáš Svat – študentská časť
ICLic. Dušan Škrabek
Patrik Taraj – študentská časť
Lukáš Tkáč – študentská časť
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
24
Vedecká rada Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predseda
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
[email protected]
Členovia
Mons. Bernard Bober,
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
prof. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
prof. Ing. Jozef Živčák, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
dr Imrich Degro
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
jenco@ku.sk
f.trstensky@centrum.sk
Marian.Surab@frcth.uniba.sk
babjak@ku.sk
degro@ku.sk
25
Vedenie Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Adresa:
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: 00421/ 55/ 6836 111 – vrátnica
fax: 00421/55/ 622 71 34
e-mail: ktfke@ktfke.sk
web: www.ktfke.sk
Novozvolený dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 135, 136
cyril.hisem@ku.sk
Sekretariát, podateľňa
koordinátor pre prácu so študentmi so zdravotným postihnutím
sr. Ing. Mgr. Ľudmila Surmajová
ludmila.surmajova@ku.sk
tel.: 00421/55/6836 100
Vedenie fakulty do inaugurácie novozvoleného dekana (1. október 2011)
Dekan
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
konecny@ku.sk
Prodekan pre výchovu a vzdelanie
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
tel.: 00421/55/6836 120
gabriel.ragan@ku.sk
Koordinátor pre projektovú činnosť
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
tel.: 00421/55/6836 128
lstefan.lencis@ku.sk
Prodekan pre vedu
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 129
cyril.hisem@ku.sk
Sekretariát prodekana pre vedu
Mgr. Peter Fedorčák
tel.: 00421/55/6836 131
peter.fedorcak@ku.sk
26
Prodekan pre rozvoj
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 123
anton.babjak@ku.sk
Tajomník
Mgr. Peter Gazda
tel.: 00421/55/6836 124
peter.gazda@ku.sk
Študijné oddelenie
sr. Arimatea – Mgr. Jana Kiškovská referent@ktfke.sk
tel.: 00421/55/6836 122
sr. Natanaela – Mgr. Alžbeta Selepová
tel.: 00421/55/6836 122
alzbeta.selepova@ku.sk
sr. Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 121
maria.sebejova@ku.sk
Referent IT
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 123
anton.babjak@ku.sk
Ekonomický úsek
Mgr. Ing. Mária Hamžíková
tel.: 00421/55/6836 135
maria.hamzikova@ku.sk
Anna Papáčová
anna.papacova@ku.sk
Mária Richterová
tel.: 00421/55/6836 134
maria.richterova@ku.sk
Knižnica
Ing. Dáša Fedorková
dasa.fedorkova@ku.sk
Mgr. Oliver Hvizd
oliver.hvizd@ku.sk
Mgr. Lucija Dolinšek
tel.: 00421/55/6836 159, 165, 167
lucija.dolinsek@ku.sk
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
tel.: 00421/55/6836 143
e-mail: li@ktfke.sk
27
Moderátor
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Sekretariát
sr. Gabriela – Mgr. Ružena Hudačková
tel.: 00421/55/6836 143,
ruzena.hudackova@ku.sk
Vedúci všeobecnej sekcie
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Vedúci sekcie posvätného spevu
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Vedúci sekcie východnej liturgie
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Centrum pre dialóg
tel.: 00421/55/6836 141
Vedúci
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
konecny@ku.sk
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice
Delegát za Teologickú fakultu KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Zástupca za Teologickú fakultu KU
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
28
Pracoviská Katolíckej univerzity v Ružomberku
afiliované k Teologickej fakulte
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskom Podhradí a Teologický inštitút Teologickej fakulty
v Spišskom Podhradí
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
e-mail: rektorat@kapitula.sk
web: www.kapitula.sk
Rektor seminára a moderátor štúdia
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 21
jarab@kapitula.sk
Vicerektori
ICLic. Dušan Škrabek
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
ThLic. František Reguly
tel.: 00421/53/419 41 15
reguly@kapitula.sk
Prefekt
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 16
borsik@kapitula.sk
Špirituáli
Doc. PeadDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 17
bielak@kapitula.sk
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 20
kubos@kapitula.sk
29
Sekretariát rektora
sr. Hyacinta – Miroslava Kamasová
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
rektorat@kapitula.sk
Študijné oddelenie Spišská Kapitula
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. – tajomník
tel.: 00421/53/419 41 39
tajomnik@kapitula.sk
sr. Tatiana – Mgr. Katarína Repková
tel.: 00421/53/419 41 26
repkova@kapitula.sk
abriela Lazorová
tel.: 00421/53419 41 27
lazorova@kapitula.sk
Študijné oddelenie Poprad
Katarína Kekláková
Nám. Jána Pavla II. č. 15
058 01 Poprad
tel.: 044/432 68 42 kl. 1820
mobil: 0918 862 361
studijne.poprad@pf.ku.sk
Ekonomický úsek
ICLic. Dušan Škrabek – ekonóm
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
Mgr. Ing. Mária Rerková
uctaren@kapitula.sk
Ing. Mária Polláková
tel.: 00421/53/419 41 25
pollakova@kapitula.sk
Vedúca jedálne
sr. Valeriana – Anna Ripková
tel.: 00421/53/419 41 29
kuchyna@kapitula.sk
Knižnica
Mgr. Daša Kovaľanová
kniznica@kapitula.sk
dasa@kapitula.sk
palockova@kapitula.sk
Mgr. Zdenka Paločková
tel.: 00421/53/419 41 31
30
Správca
Technik BOZP a PO
tel.: 00421/53/419 41 28
Ing. Peter Jurečko
tel.: 00421/53/419 41 40
jurecko@kapitula.sk
Správca počítačovej siete
Slavomír Beluško
tel.: 00421/53/419 41 34
admin@kapitula.sk
31
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Adresa:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Hlavná 91
041 21 Košice
tel.: 00421/55/6836 111, 00421/55/6836 130, 6836 151
fax.: 00421/55/622 71 34
e-mail: kske@ktfke.sk
web: http://www.kske.sk
Rektor seminára
ThLic. František Katriňák
tel.: 00421/55/6836 151
katrinak@ktfke.sk
Prefekti
JCLic. Andrej Kačmár
tel.: 00421/55/6836 181
kacmar@ktfke.sk
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
tel.: 00421/55/6836 146
domimacak@gmail.com
Špirituáli
Mgr. Ján Dudič
tel.: 00421/55/6836 180
dudic@ktfke.sk
Mgr. Dušan Škurla
tel.: 00421/55/6836 170
skurla@ktfke.sk
32
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Konzultačné stredisko Náuky o rodine
Adresa:
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Bazovského 6
841 01 Bratislava
Tel.: 00421 2 2085 1331
e-mail: studiumnor@gmail.com
web: www.institutrodiny.sk
Riaditeľ inštitútu a moderátor štúdia:
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Tel.:00421 2 4497 1454
e-mail:Stanislav.vojtko@ku.sk
vojtko.s@gmail.com
Študijné oddelenie:
Mgr. Alžbeta Cmarková
Tel.: 00421 2 2085 1331
e-mail: alzbeta.cmarkova@ku.sk
studiumnor@gmail.com
ThLic. Beata Pilková
Tel.: 00421 2 2085 1331
e-mail: beata.pilkova@ku.sk
beapilkova@gmail.com
Ekonomický úsek:
Tel.: 00421 2 2085 1331
e-mail: studiumnor@gmail.com
Knižnica
Tel.: 00421 2 2085 1331
e-mail: studiumnor@gmail.com
Správca:
Tel.: 00421 2 2085 1331
e-mail: studiumnor@gmail.com
33
Katedry Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku
KATEDRA FILOZOFIE
tel.: 00421/55/6836 111, kl. 157
Vedúci katedry
PhDr. Imrich Degro
imrich.degro@ku.sk
Učitelia
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
PhLic. Ladislav Cichý
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (S)
PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
PhLic. Emil Ragan
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD. (S)
stolarik@ktfke.sk
dronzek@ktfke.sk
lcichy@stonline.sk
joannesjp@gmail.com
marek.rozkos@ku.sk
emil.ragan@ku.sk
marcelsefcik@gmail.com
Sekretárka katedry filozofie
sr. Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 121
maria.sebejova@ku.sk
KATEDRA HISTÓRIE A BIBLICKÝCH VIED
tel.: 00421/55/6836 111, kl. 152
Vedúci katedry
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
hisem@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. (S) svit@kbd.sk
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
vojtko.s@gmail.com
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
lescinsky@ktfke.sk
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
rlapko@gmail.com
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
stefan.lencis@ku.sk
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (S)
f.trstensky@gmail.com
Dr. Juraj Feník
fenikovdurko@yahoo.com
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (S)
hromjakluboslav@hotmail.com
PhDr. ThDr. Štefana Kuruc, PhD.
stefan.kuruc@gmail.com
34
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
ThDr. Lucia Pečovská
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
SSLic. Peter Juhás
Litt.Lic. Jozef Pira
Mgr. Vladimír Olejník (S)
Mgr. Peter Fedorčák
novotny@ktfke.sk
lucia.pecovska@ku.sk
juraj.pigula@gmail.com
peter.juhas@ku.sk
pira@ktfke.sk
peter.fedorcak@ku.sk
Sekretár katedry histórie a biblických vied
Mgr. Peter Fedorčák
peter.fedorcak@ku.sk
tel.: 00421/55/6836 131
KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
tel.: 00421/55/6836 161
Vedúci katedry
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
drab@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. František Tondra (S)
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (S)
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (S)
Dr. Vladimír Juhás
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (S)
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
ThLic. Miroslav Gira
ThLic. František Katriňák
ThDr. Martin Koleják, PhD. (S)
urko@ktfke.sk
bielak@kapitula.sk
inocent@bluewin.ch
uhal@ktfke.sk
frankovsky@kapitula.sk
vladimir.juhas@ku.sk
kubos@kapitula.sk
domimacak@gmail.com
katrinak@ktfke.sk
Sekretárka katedry systematickej teológie
sr. Gabriela – Mgr. Ružena Hudačková
gabriela@ktfke.sk
tel.: 00421/55/6836 143
KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci katedry
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
gabriel.ragan@ku.sk
35
Učitelia
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Amantius Akimjak, PhD. (S)
amo@stonline.sk
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc.
fabian@ktfke.sk
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (S)
jarab@kapitula.sk
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
anton.konecny@ku.sk
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD. (S)
stancek@kapitula.sk
doc. Dr. Ján Veľbacký
jan.velbacky@ku.sk
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
anton.babjak@ku.sk
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (S)
borsik@kapitula.sk
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
jurica@ktfke.sk
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Peter Majda, PhD.
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
peki@kapitula.sk
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
sostakv@zoznam.sk
ThDr. Štefan Vitko, PhD. (S)
stefan.vitko@orangemail.sk
Ing. arch. Marián Sitarčík
Sekretárka katedry praktickej teológie
sr. Gabriela – Mgr.Ružena Hudačková
tel.: 00421/55/6836 143
gabriela@ktfke.sk
KATEDRA KATECHETIKY A PEDAGOGIKY
tel.: 00421/55/6836 155
Vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
jenco@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (S)
ThDr. Jozef Škantár, PhD. (S)
Mgr. Martin Bodo
Mgr. Jana Brillová
PhDr. Ps.Lic. Marek Forgač
PeadDr. Ján Dravecký, PhD. (S)
Mgr. Ján Knapík
PhDr. Mgr. Ivana Mocáková
PhDr. Mgr. Eva Obšuthová
ThLic. František Reguly (S
lescinsky@ktfke.sk
branoruza@centrum.sk
forgac@upcke.sk
jkk@post.sk
drobsuth@binarynet.sk
reguly@kapitula.sk
36
Mgr. Monika Ružiková
ThLic. Jana Hurajtová
Doktorandka
PaedDr. Mgr. Mária Olejníková
mariaolejnikova@gmail.com
Sekretárka katedry katechetiky a pedagogiky
Mgr. Lucija Dolinšek
dolinsek@ktfke.sk
tel.: 00421/55/6836 167
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
tel.: 00421/55/6836 154
Vedúci katedry
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. jurko@ktfke.sk
Učitelia – TF Košice:
prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD.
prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.
prof. Ing. Emil Ragan, CSc.
doc. PhDr. Matulay, PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
JUDr. Peter Demek, PhD.
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
MUDr. Mária Paceková, PhD.
ThDr. Mária Slivková, PhD.
MUDr. Andrej Vladimír
PhDr. Renáta Jamborová
MUDr. Ľudmila Magulová
renaj@centrum.sk
socialnesestry@pobox.sk
Sekretárka katedry sociálnej práce:
Bc. Judita Czeneová
tel.: 00421/55/6836 154
czeneova@ktfke.sk
elvira_dudinska@stonline.sk
smatulay@ukf.sk
uhal@ktfke.sk
bacova@euke.sk
peter.demek@upjs.sk
leskova@ktfke.sk
Učitelia – TI Spišská Kapitula:
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (S)
bielak@kapitula.sk
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (S)
f.trstensky@gmail.com
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (S)
kubos@kapitula.sk
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (S)
borsik@kapitula.sk
37
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (S)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (S)
JUDr. Ľubica Demeková, PhD. (S)
PhDr. Eva Krajňáková, PhD. (S)
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (S)
PhDr. Janka Bursová, PhD. (S)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (S)
ThLic. František Reguly (S)
Mgr. Janka Rozmušová (S)
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. (S)
Mgr. Ľubomíra Krempaská (PP)
Mgr. Marta Lazorová, PhD.
Mgr. Marta Lacková (S)
Mgr. Martina Drobňáková (S)
Mgr. Miroslava Szitová (S)
Mgr. Zdenka Poklembová (S)
Mgr. Zuzana Bolibruchová (S)
MUDr. Alena Pekarčíková (S)
MUDr. Rastislav Michlík (S)
PaedDr. Mgr. Martina Kosturková (S)
PhDr. Darina Siskovičová (PP)
PhDr. František Drozd (PP)
PhDr. Františka Šefčíková (S)
PhDr. Mária Fabiánová (PP)
PhDr. Zuzana Budayová (S)
PhDr. Zuzana Šariská (S)
hromjakluboslav@hotmail.com
peki@kapitula.sk
lubica.cehlarova@upjs.sk
eva.krajnakova@upsvar.sk
joannesjp@gmail.com
jbursova@gmail.com
katka.majcherova@gmail.com
reguly@kapitula.sk
jankarozmus@hotmail.com
kotradyova@kapitula.sk
krempaska.luba@zoznam.sk
lazorovam@gmail.com
lackova4@inmail.sk
martina.drobnakova@gmail.com
zdenkapoklembova@zoznam.sk
zuzana243@yahoo.com
alenap@medichlub.sk
rastislav.michlik@post.sk
mataka_k@centrum.sk
drozd.f@gmail.com
natasef@centrum.sk
fabianova77@hotmail.com
budayova@gmail.com
zuzana.sariska@gmail.com
38
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
na akademický rok 2011/2012
Zápis študentov:
Veni Sancte a promócia:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
05. – 16. 09. 2011
01. 10. 2011
9.00 hod. sv. omša
10.30 hod. zhromaždenie akademickej
obce a promócia
19. 09. 2011 – 16. 12. 2011
riadne termíny od 19. 12. 2011 do 10. 02. 2012
opravné termíny do 28. 02. 2011
13. 02. 2012 – 11. 05. 2012
riadne termíny od 14. 05. 2012 do 30. 06. 2012
opravné termíny do 31. 07. 2012
pre posledné ročníky končí 2 týždne pred dátumom
štátnic
Zmeny v zápisných listoch: do 30. 09. 2011
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do
16. 12. 2011
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 10. 03. 2012
Splnenie študijných povinností: 2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku: najneskôr 2 týždne pred štátnou skúškou
Prijímacie skúšky:
na 3-ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2-ročný Mgr. stupeň
39
13. 06. 2012
13. 06. 2012
20. 06. 2012
Harmonogram promócií v ak. roku 2009/2010
Te Deum, Promócia
Študijný program
„Celoživotné vzdelávanie“
Sociálna filozofia – Mgr.
Dátum
01. 10. 2011
06. 06. 2012
Sv. omša
9.00 hod.
12.00 hod.
Promócia
10.30 hod.
10.00 hod.
Sociálna práca – Mgr. – denná forma
06. 06. 2012
12.00 hod.
10.00 hod.
Sociálna práca – Mgr. – externá forma
06. 06. 2012
12.00 hod.
13.30 hod.
Katolícka teológia – Mgr.
Učiteľstvo – Mgr.
Náuka o rodine – Mgr.
08. 06. 2012
08. 06. 2012
08. 06. 2012
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
Sociálna práca – Bc.
18. 06. 2012
12.00 hod.
10.00 hod.
Učiteľstvo – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
18. 06. 2012
18. 06. 2012
12.00 hod.
12.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2010/2011
Katedra
KSP
KSP
Dátum
17.10.2011
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
1.3.2012
2.3.2012
2.3.2012
2.3.2012
14.3.2012
14.3.2011
14.3.2012
14.3.2012
14.-18.5.2012
14.-18.5.2012
14.-18.5.2012
14.-18.5.2012
14.-18.5.2012
21.5.2012
21.5.2012
KSP
21.5.2012
KPT
KST
KPT
KF
KF
KF
KF
KKP
KKP
KKP
KKP
KSP
KSP
KSP
KSP
Predmet štátnej skúšky
Štátne skúšky – opravné termíny
Kánonické právo
Morálna teológia
Pastorálna teológia
Filozofia 1, 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia – praktická 2
Systematická filozofia – teoretická 2
Špeciálna pedagogika
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Misijná a charitatívna práca
Metódy sociálnej práce 2
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Obhajoba diplomovej práce
Základy sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Biomedicínsky a psychosexuálny rozmer
manželského života
40
Odbor
KT
KT, U-Mgr.
KT
U – Bc., Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
KT3,U-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
NR-Bc.
NR-Bc.
NR-Mgr.
KKP
KST
KSP
KSP
KSP
KST
KST
KKP
KKP
KKP
KKP
KST
KF
21.5.2012
21.5.2012
21.5.2012
22.-24.5.2012
22.-24.5.2012
22.-24.5.2012
22.-24.5.2012
24.5.2012
24.5.2012
24.5.2012
24.5.2012
24.5.2012
25.5.2012
25.5.2012
28.5.2012
28.5.2012
28.5.2012
31.5.2012
Pedagogika rodiny a terapia v rodine
Manželstvo a rodina z pohľadu teológie
Obhajoba diplomovej práce
Metódy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Dogmatická teológia
Morálna teológia
Didaktika filozofie
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika NV
Didaktika NV
Obhajoba diplomovej práce
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Filozofia
41
NR-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
U-Mgr., KT 5. roč.
U-Mgr.
U-Mgr. (NSNV)
U-Mgr. (NVNS)
U-Mgr. (NVNS)
KT, U-Mgr. (NV)
KT, U-Mgr. (NV), SF-Mgr.
U-Bc, KT 3.roč.
U-Bc.
U-Bc.
KT 2. roč.
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2011/2012
Veni Sancte:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
17.09.2011
9.00 h sv. omša
11.00 h zhromaždenie akademickej obce
19. 09. 2010 – 17. 12. 2011
riadne termíny do 04. 02. 2012
opravné termíny do 29. 02. 2012
06. 02. 2012 – 12. 05. 2012
riadne termíny do 30. 06. 2012
opravné termíny do 31. 07. 2012
pre posledné ročníky končí 2 týždne
pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch:
Zadanie záverečných prác:
Splnenie študijných povinností:
Prihlásenie na štátnu skúšku:
Prijímacie skúšky :
do 30. 09. 2012
do 15. 12. 2012
2 týždne pre štátnou skúškou
2 týždne pre štátnou skúškou
na 3-ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2-ročný Mgr. stupeň
42
12. 06. 2012
11. 06. 2012
13. 06. 2012
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave
– Konzultačného strediska Náuky o rodine
na akademický rok 2011/2012
Veni Sancte:
sobota 08. 10. 2011
12.00 – sv. omša;
13.00 – zhromaždenie akademickej obce
+ imatrikulácia prvákov)
Štátne skúšky
– bakalársky stupeň:
pondelok 21. 05. 2012
Štátne skúšky
– magisterský stupeň:
utorok 22. 05. 2012
Te Deum
+ promócia:
pondelok 11. 06. 2012
Prijímacie skúšky na obidva stupne:
43
piatok 15. 06. 2012
Študijné programy
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice)
Študent počas štúdia
povinne absolvuje dvojsemestrálny kurz z jedného cudzieho jazyka (5,6)
povinne absolvuje 6 jednosemestrálnych seminárov z daného predmetu
musí získať minimálne 360 kreditov (p+pv = 337, v = 23)
Povinné predmety
Blok – I. etapa
Skratka
KFTF/DF1/11 KFTF/SFT0/11 KFTF/SFT1/11 KFTF/SFT2/11 KHBV/LJ1/09 KHBV/LJ2/09 KHBV/LJ3/09 KKPTF/PiP1/09 KPT/LSp1/09 KPT/LSp3/09 KST/ST1/09 KFTF/DF2/11 KFTF/SFT3/11 KFTF/SFT5/11 KKPTF/Pg2/09 KST/ST2/09 KST/SzS1/09 KHBV/Bib11/09 KHBV/LJ4/09 KPT/LSp4/09 KPT/LSp2/09 KFTF/DF3/09 KFTF/SFT6/09 KFTF/SFP1/09 KHBV/CD3/09 KHBV/LJ5/09 Názov
Dejiny starovekej filozofie – DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky – SFT1
Metafyzika – SFT2
Latinský jazyk 1 – LJ1
Latinský jazyk 2 – LJ2
Latinský jazyk 3 – LJ3
Metodológia vedeckej práce – PiP1
Liturgický spev I. – LSp1
Hlasová výchova I. – LSp3
Spirituálna teológia 1 – ST1
Dejiny stredovekej filozofie – DF2
Filozofia poznania – SFT3
Filozofická antropológia – SFT5
Všeobecná pedagogika – Pg2
Spirituálna teológia 2 – ST2
Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
Základy biblickej gréčtiny – Bib11
Latinský jazyk 4 – LJ4
Hlasová výchova II. – LSp4
Liturgický spev II. – LSp2
Dejiny novovekej filozofie – DF3
Filozofia náboženstva – SFT6
Filozofická etika – SFP1
Cirkevné dejiny 3 – CD3
Latinský jazyk 5 – LJ5
Kredit Rozsah Ukonč.
6
3P SK 2
1P SK 4
2P SK 6
3P SK 2
2P SK 2
2P SK 2
2P SK 1
1P SK 1
1C SK 1
1C SK 1
1P SK 6
3P SK 4
2P SK 4
2P SK 4
1P + 1C SK 1
1P SK 1
1C Z 3
3P SK 2
2P SK 1
1C SK 1
1C SK 4
3P SK 3
2P SK 3
2P SK 4
3P SK 2
2P SK 44
Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L L Z Z Z Z Z KKPTF/Pg1/09 KKPTF/Pg4/09 KKPTF/Psy1/09 KST/ST3/09 KFTF/DF4/09 KFTF/SFP2/09 KFTF/SFT7/09 KFTF/SFT4/09 KHBV/LJ6/09 KHBV/CD4/09 KHBV/Bib12/09 KKPTF/Psy2/09 KKPTF/Pg3/09 KST/SzS2/09 KST/ST4/09 KHBV/Bib1/09 KHBV/Bib2/09 KHBV/CD5/09 KKPTF/Kat1/09 KKPTF/Pg11/09 KPT/Lit1/09 KPT/Lit2/09 KST/Dog1/09 KST/Dog6/09 KHBV/Bib4/09 KHBV/Bib3/09 KHBV/CD6/09 KPT/Lit3/09 KST/Dog2/09 KST/SzS3/09 KHBV/CD1/09 KHBV/CD2/09 Dejiny pedagogiky – Pg1
Všeobecná didaktika – Pg4
Základy psychológie – Psy1
Spirituálna teológia 3 – ST3
Filozofia 19. a 20. storočia – DF4
Filozofia kultúry – SFP2
Teodícea – SFT7
Filozofia prírody – SFT4
Latinský jazyk 6 – LJ6
Cirkevné dejiny 4 – CD4
Hebrejský jazyk I. – Bib12
Vývinová psychológia – Psy2
Teória výchovy – Pg3
Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
Spirituálna teológia 4 – ST4
Starý zákon 1 – Bib1
Nový zákon 1 – Bib2
Patrológia – CD5
Katechetika – Kat1
Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
Dejiny liturgie – Lit1
Teológia a princípy liturgie – Lit2
Dogmatická teológia 1 – Dog1
Ekumenizmus – Dog6
Nový zákon 2 – Bib4
Starý zákon 2 – Bib3
Misiológia – CD6
Liturgia posvätenia času – Lit3
Dogmatická teológia 2 – Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
Cirkevné dejiny 1 – CD1
Cirkevné dejiny 2 – CD2
Skratka
KST/Dog3/11 KHBV/CD5/09 KKPTF/Px1/10 KHBV/Bib5/09 Blok – II. etapa
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Dogmatická teológia 3
4
5P SK Patrológia – CD5
3
3P SK Úvodná náčuvová prax (1. predmet) – Px1
1
1C Z Starý zákon 3 – Bib5
5
3P SK 45
2
4
4
1
4
2
2
2
2
4
4
4
4
1
1
5
5
3
3
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
1
4
4
2P 2P 2P 1P 3P 2P 2P 2P 2P 3P 2P 2P 2P 1C 1P 3P 3P 3P 3P 1P 2P 2P 3P 1P 3P 3P 1P 3P 3P 1C 3P 3P SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Z Z Z Z L L L L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z L Roč.
4 4 4 4 Sem.
Z Z Z Z KHBV/Bib6/09 KKPTF/Kat3/09 KPT/KP1/09 KST/MT1/09 KPT/PT1/09 KST/Dog4/11 KHBV/Bib7/09 KKPTF/Kat4/09 KHBV/Bib8/09 KPT/KP2/09 KPT/Lit8/09 KST/MT2/09 KST/MT5/09 KST/SzS4/09 KST/Dog5/11 KHBV/Bib9/09 KHBV/Bib10/09 KPT/PT8/09 KKPTF/Px5/09 KPT/KP3/09 KPT/LSp11/09 KPT/Lit6/09 KPT/PT3/09 KST/MT3/09 KKPTF/Px3/09 KPT/Lit4/09 KHBV/BT/09 KPT/KP4/09 KPT/Lit5/09 KST/SzS5/09 KPT/KP6/09 KPT/PT2/09 KPT/PT4/09 KPT/PT7/09 KPT/KP5/09 KKPTF/PiP6/11 KKPTF/Px7/09 KST/SzS6/09 Nový zákon 3 – Bib6
Didaktika NV 1 – Kat3
Kánonické právo 1 – KP1
Morálna teológia 1 – MT1
Pastorálna teológia – základná – PT1
Dogmatická teológia 4
Starý zákon 4 – Bib7
Didaktika NV 2 – Kat4
Nový zákon 4 – Bib8
Kánonické právo 2 – KP2
Sakrálne umenie – Lit8
Morálna teológia 2 – MT2
Sociálna náuka Cirkvi – MT5
Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
Dogmatická teológia 5
Starý zákon 5 – Bib9
Nový zákon 5 – Bib10
Pastorálna psychológia – PT8
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet)
– Px5
Kánonické právo 3 – KP3
Hudobná stránka liturgie I. – LSp11
Pastorálna liturgika – Lit6
Pastorálna teológia – špeciálna – PT3
Morálna teológia 3 – MT3
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet)
– Px3
Liturgia sviatostí – Lit4
Biblická teológia – BT
Kánonické právo 4 – KP4
Liturgia Eucharistie – Lit5
Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
Kancelaristika – KP6
Pastorálna teológia – sviatostná – PT2
Rétorika základná – PT4
Pastorálna medicína – PT7
Kánonické právo 5 – KP5
Diplomový seminár III. – PiP6
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) – Px7
Sústredenie zo spirituality 6 – SzS6
46
5
2
3
3
3
4
5
2
5
4
2
3
3
1
4
5
5
4
3P 2P 2P 4P 3P 5P 3P 2P 3P 2P 3P 4P 3P 1C 5P 3P 3P 2P SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z L 1
6
1
4
4
3
1C 4P 1C 2P 3P 3P SK SK SK SK SK SK 5 5 5 5 5 5 Z Z Z Z Z L 1
3
6
4
2
1
4
4
2
4
3
3
1
1
1C 3P 2P 2P 2P 1C 2P 3P 2P 2P 1P 1C 1C 1C SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK SK SK SK Z 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 L L L L L L L L L L L Z L L KKPTF/PiP7/09 Vypracovanie diplomovej práce – PiP7
KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci – PiP2
6 6 L Skratka
KFTF/SFi1/09 KFTF/SFi2/09 KFTF/SFi3/09 KHBV/SDe3/09 KFTF/SFi4/09 KHBV/SDe4/09 KHBV/SBi1/09 KHBV/SBi2/09 KFTF/SFP5/09 KHBV/SBi3/09 KHBV/SBi4/09 Povinne voliteľné predmety
Blok – I. etapa
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Seminár z filozofie 1 – SFi1
1
1C SK Seminár z filozofie 2 – SFi2
1
1C SK Seminár z filozofie 3 – SFi3
1
1C SK Seminár z dejín 3 – SDe3
1
1C SK Seminár z filozofie 4 – SFi4
1
1C SK Seminár z dejín 4 – SDe4
1
1C SK Seminár zo SZ I. – SBi1
1
1C SK Seminár z NZ I. – SBi2
1
1C SK Politická filozofia – SFP5
4
2P SK Seminár zo SZ II. – SBi3
1
1C SK Seminár z NZ II. – SBi4
1
1C SK Roč.
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem.
Z L Z Z L L Z Z Z L L Skratka
KHBV/SBi5/09 KHBV/SBi6/09 KST/SMT1/09 KST/SDog1/09 KHBV/SBi7/09 KHBV/SBi8/09 KST/SMT2/09 KST/SMT3/09 KST/SDog2/09 KKPTF/PiP4/11 KPT/PT6/09 KPT/SKP1/09 KKPTF/PiP5/11 KPT/SKP2/09 KPT/LSp12/09 KPT/PT5/09 KST/MT4/09 KPT/Lit11/09 KKPTF/Px9/09 Blok – II. etapa
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Seminár zo SZ III. – SBi5
1
1C SK Seminár z NZ III. – SBi6
1
1C SK Seminár z morálnej teológie 1 – SMT1
1
1C SK Seminár z dogmatickej teológie 1 – SDog1
1
1C Z Seminár zo SZ IV. – SBi7
1
1C SK Seminár z NZ IV. – SBi8
1
1C SK Seminár z morálnej teológie 2 – SMT2
1
1C SK Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 – SMT3
1
1C SK Seminár z dogmatickej teológie 2 – SDog2
1
1C SK Diplomový seminár I. – PiP4
1
1C SK Homiletika – PT6
4
3P SK Seminár z kánonického práva 1 – SKP1
1
1C SK Diplomový seminár II. – PiP5
3
1C SK Seminár z kánonického práva 2 – SKP2
1
1C SK Hudobná stránka liturgie II. – LSp12
1
1C SK Rétorika cirkevná – PT5
2
2P SK Morálna teológia 4 – MT4
3
1P SK Seminár z pastorálnej liturgiky III. – Lit11
1
1C SK Pastoračná prax 1 – Px9
5
4C Z Roč.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 Sem.
Z Z Z Z L L L L L Z Z Z L L L L L Z Z 47
30
1
14C 1C SK SK KPT/Lit12/09 Seminár z pastorálnej liturgiky IV. – Lit12
KKPTF/Px10/09 Pastoračná prax 2 – Px10
1
5
1C 4C SK Z 6 6 L L Blok – Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ5T/09 KKPTF/CJ5N/09 KKPTF/CJ5A/09 KKPTF/CJ6T/09 KKPTF/CJ6N/09 KKPTF/CJ6A/09 Názov
Taliansky jazyk 5 – CJ5T
Nemecký jazyk 5 – CJ5N
Anglický jazyk 5 – CJ5A
Taliansky jazyk 6 – CJ6T
Nemecký jazyk 6 – CJ6N
Anglický jazyk 6 – CJ6A
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
3 3 3 3 3 3 Sem.
Z Z Z L L L Skratka
KHBV/LJC1/10 KST/DM1/09 KSPTF/Inf1/09 KSPTF/Inf2/09 KHBV/LJC2/10 KST/DM2/09 KPT/LSp5/09 KPT/LSp6/09 KPT/LSp7/09 KST/ST5/09 KPT/LSp8/09 KST/ST6/09 KPT/Lit13/09 KPT/LSp9/09 KST/ST7/09 KPT/LSp10/09 KPT/Lit7/09 KST/ST8/09 KPT/Lit9/09 KST/ST9/09 KST/MT11/09 KPT/PT11/09 KST/MT12/09 KPT/Lit10/09 Výberové predmety
Blok – III
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Latinský jazyk – cvičenia 1- LJC1
1
1C Z Dokumenty DVK – DM1
1
1P SK Informatika 1 – Inf1
2
1C SK Informatika 2 – Inf2
2
1C SK Latinský jazyk – cvičenia 2- LJC2
1
1C Z Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
1
1P SK Liturgický spev III. – LSp5
1
1C SK Liturgický spev IV. – LSp6
1
1C SK Liturgický spev V. – LSp7
1
1C SK Spirituálna teológia 5 – ST5
1
1P SK Liturgický spev VI. – LSp8
1
1C SK Spirituálna teológia 6 – ST6
1
1P SK Liturgický priestor – Lit13
2
3P SK Liturgický spev VII. – LSp9
1
1P SK Spirituálna teológia 7 – ST7
1
1P SK Liturgický spev VIII. – LSp10
1
1C SK Východná liturgika – Lit7
2
2P SK Spirituálna teológia 8 – ST8
1
1P SK Seminár z pastorálnej liturgiky I. – Lit9
1
1C SK Spirituálna teológia 9 – ST9
1
1P SK Spiritualita pastoračného kňaza I. – MT11
1
1P SK Masmediálna komunikácia – PT11
2
1P SK Spiritualita pastoračného kňaza II. – MT12
2
1P SK Seminár z pastorálnej liturgiky II. – Lit10
1
1C SK Roč.
1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Sem.
Z Z Z L L L Z L Z Z L L L Z Z L L L Z Z Z Z L L 48
KST/ST10/09 Spirituálna teológia 10 – ST10
1
1P SK 5 L Skratka
KKPTF/CJ1T/09 KKPTF/CJ1N/09 KKPTF/CJ1A/09 KKPTF/CJ2T/09 KKPTF/CJ2N/09 KKPTF/CJ2A/09 KKPTF/CJ3T/09 KKPTF/CJ3N/09 KKPTF/CJ3A/09 KKPTF/CJ4T/09 KKPTF/CJ4N/09 KKPTF/CJ4A/09 Názov
Taliansky jazyk 1 – CJ1T
Nemecký jazyk 1 – CJ1N
Anglický jazyk 1 – CJ1A
Taliansky jazyk 2 – CJ2T
Nemecký jazyk 2 – CJ2N
Anglický jazyk 2 – CJ2A
Taliansky jazyk 3 – CJ3T
Nemecký jazyk 3 – CJ3N
Anglický jazyk 3 – CJ3A
Taliansky jazyk 4 – CJ4T
Nemecký jazyk 4 – CJ4N
Anglický jazyk 4 – CJ4A
Blok – Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z L L L Z Z Z L L L Skratka
KFTF/Fil/09 KKPTF/VPg/09 KKPTF/ZPs/09 KKPTF/DTV/09 KKPTF/ŠPg/09 KKPTF/Kat/09 KST/Dog/09 KPT/CIC/09 KPT/Past/09 KST/Mor/09 KKPTF/OBH2/09 KKPTF/DNV/10 Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Filozofia
SS Všeobecná pedagogika
SS Základy psychológie
SS Didaktika a teória výchovy
SS Špeciálna pedagogika
SS Katechetika
SS Dogmatická teológia
SS Kánonické právo
SS Pastorálna teológia
SS Morálna teológia
SS Obhajoba diplomovej práce
OB Didaktika náboženskej výchovy
SS Roč.
Sem.
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
49
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín
za týždeň“
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! – v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ – predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- – predmet sa realizuje ostatný krát
* – predmet má viac podmieňujúcich predmetov
50
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula)
Študijná časť
Povinné predmety
Blok – I SK
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
SKT/Bib1/09 Starý zákon 1 – Bib1
5
3P SK SKT/CD1/09 Cirkevné dejiny 1 – CD1
4
3P SK SKT/DF1/09 Dejiny starovekej filozofie – DF1
4
3P SK SKT/LJ1/09 Latinský jazyk 1 – LJ1
2
2P SK SKT/LSp1/09 Liturgický spev I. – LSp1
1
1P SK SKT/SFP1/09 Filozofická etika – SFP1
3
2P SK SKT/PiP1/09 Metodológia vedeckej práce – PiP1
1
1P SK SKT/SFT1/09 Základy logiky – SFT1
3
2P SK SKT/SFT6/09 Filozofia náboženstva – SFT6
3
2P SK SKT/ST1/09 Spirituálna teológia 1 – ST1
1
1P SK SKT/Bib12/09 Hebrejský jazyk I. – Bib12
4
2P SK SKT/DF2/09 Dejiny stredovekej filozofie – DF2
4
3P SK SKT/CD2/09 Cirkevné dejiny 2 – CD2
4
3P SK SKT/LJ2/09 Latinský jazyk 2 – LJ2
2
2P SK SKT/LSp2/09 Liturgický spev II. – LSp2
1
1P SK SKT/Lit2/09 Teológia a princípy liturgie – Lit2
2
2P SK SKT/SFT2/09 Metafyzika – SFT2
3
2P SK SKT/SFT4/09 Filozofia prírody – SFT4
2
2P SK SKT/SFT7/09 Teodícea – SFT7
2
2P SK SKT/ST2/09 Spirituálna teológia 2 – ST2
1
1P SK SKT/SzS1/09 Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
1
1P Z SKT/CD3/09 Cirkevné dejiny 3 – CD3
4
3P SK SKT/LJ3/09 Latinský jazyk 3 – LJ3
2
2P SK SKT/DF3/09 Dejiny novovekej filozofie – DF3
4
3P SK SKT/LSp3/09 Hlasová výchova I. – LSp3
1
1P SK SKT/Pg2/09 Všeobecná pedagogika – Pg2
4
2P SK SKT/Pg1/09 Dejiny pedagogiky – Pg1
2
2P SK SKT/ST3/09 Spirituálna teológia 3 – ST3
1
1P SK SKT/SFT3/09 Filozofia poznania – SFT3
3
2P SK SKT/Bib3/09 Starý zákon 2 – Bib3
5
3P SK SKT/Bib5/09 Starý zákon 3 – Bib5
5
3P SK SKT/CD4/09 Cirkevné dejiny 4 – CD4
4
3P SK SKT/CD5/09 Patrológia – CD5
3
3P SK 51
Roč.
1 1, 2 1 1 1 1, 2 1 1, 2 1, 2 1 1 1 1, 2 1 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 1 2 2 2 2 2, 3 2, 3 2 2 2, 3 2, 3 2 2 Sem.
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L SKT/DF4/09 SKT/LJ4/09 SKT/LSp4/09 SKT/Pg4/09 SKT/SFP2/09 SKT/SFT5/09 SKT/ST4/09 SKT/SzS2/09 SKT/Bib11/09 SKT/CD6/09 SKT/Dog1/09 SKT/LJ5/09 SKT/Lit8/09 SKT/Lit3/09 SKT/Bib2/09 SKT/Dog2/09 SKT/LJ6/09 SKT/Pg11/09 SKT/Pg3/09 SKT/SzS3/09 SKT/Psy1/09 SKT/Dog3/09 SKT/KP1/09 SKT/Kat1/09 SKT/MT1/09 SKT/Bib4/09 SKT/Bib6/09 SKT/Dog4/09 SKT/KP2/09 SKT/Kat3/09 SKT/MT5/09 SKT/SzS4/09 SKT/PT1/09 SKT/Lit4/09 SKT/PT8/09 SKT/Kat4/09 SKT/PT7/09 SKT/SzS5/09 SKT/PiP2/09 Filozofia 19. a 20. storočia – DF4
Latinský jazyk 4 – LJ4
Hlasová výchova II. – LSp4
Všeobecná didaktika – Pg4
Filozofia kultúry – SFP2
Filozofická antropológia – SFT5
Spirituálna teológia 4 – ST4
Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
Základy biblickej gréčtiny – Bib11
Misiológia – CD6
Dogmatická teológia 1 – Dog1
Latinský jazyk 5 – LJ5
Sakrálne umenie – Lit8
Liturgia posvätenia času – Lit3
Nový zákon 1 – Bib2
Dogmatická teológia 2 – Dog2
Latinský jazyk 6 – LJ6
Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
Teória výchovy – Pg3
Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
Základy psychológie – Psy1
Dogmatická teológia 3 – Dog3
Kánonické právo 1 – KP1
Katechetika – Kat1
Morálna teológia 1 – MT1
Nový zákon 2 – Bib4
Nový zákon 3 – Bib6
Dogmatická teológia 4 – Dog4
Kánonické právo 2 – KP2
Didaktika NV 1 – Kat3
Sociálna náuka Cirkvi – MT5
Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
Pastorálna teológia – základná – PT1
Liturgia sviatostí – Lit4
Pastorálna psychológia – PT8
Didaktika NV 2 – Kat4
Pastorálna medicína – PT7
Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
Seminár k záverečnej práci – PiP2
52
4
2
1
4
2
3
1
1
3
1
3
2
2
3
5
3
2
2
4
1
4
4
3
3
3
5
5
4
4
2
3
1
3
3
4
2
4
1
1
3P 2P 1P 2P 2P 2P 1P 1P 3P 1P 3P 2P 2P 3P 3P 3P 2P 1P 2P 1P 2P 4P 2P 3P 4P 3P 3P 4P 2P 2P 3P 1P 3P 3P 2P 2P 2P 1P 1P SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK SK Z SK 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, 4 3 3 3 3 3 3 3 4, 5 4, 5 4 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4 4 5, 6 5 5 5 5 5 5 L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z L L L L SKT/KP6/09 SKT/Kp3/09 SKT/LSp11/09 SKT/Lit6/09 SKT/MT3/09 SKT/PiP6/09 SKT/Px7/09 SKT/KP5/09 SKT/PIP7/09 SKT/PT3/09 Kancelaristika – KP6
Kánonické právo 3 – KP3
Hudobná stránka liturgie I. – LSp11
Pastorálna liturgika – Lit6
Morálna teológia 3 – MT3
Diplomový seminár III. – PiP6
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) – Px7
Kánonické právo 5 – KP5
Vypracovanie diplomovej práce – PiP7
Pastorálna teológia – špeciálna – PT3
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet)
SKT/Px5/09 – Px5
SKT/SzS6/09 Sústredenie zo spirituality 6 – SzS6
SKT/Lit11/09 Seminár z pastorálnej liturgiky III. – Lit11
SKT/MT11/09 Spiritualita pastoračného kňaza I. – MT11
SKT/PT6/09 Homiletika – PT6
SKT/Lit12/09 Seminár z pastorálnej liturgiky IV. – Lit12
SKT/MT12/09 Spiritualita pastoračného kňaza II. – MT12
SKT/MT4/09 Morálna teológia 4 – MT4
SKT/PiP5/09 Diplomový seminár II. – PiP5
Skratka
SKT/SDe1/09 SKT/SDe2/09 SKT/SBi/09 SKT/SFi1/09 SKT/SDe3/09 SKT/SBi3/09 SKT/SFi3/09 SKT/SDe4/09 SKT/SFi2/09 SKT/SFi4/09 SKT/SKP1/09 SKT/PT5/09 SKT/SBi2/09 SKT/SBi4/09 SKT/PT6/09 SKT/PiP4/09 4
6
1
4
3
3
1
3
30
4
2P 4P 1P 2P 3P 1P 2P 1P 3P SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Z Z Z Z Z Z Z L L L 1
1
1
1
4
1
1
3
3
1C 1P 1P 1P 3P 1P 1P 1P 1P SK Z SK SK SK SK SK SK SK 6 6 L L Z Z Z L L L L Roč.
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 Sem.
Z L Z Z Z L Z L L L Z L L L Z Z Povinne voliteľné predmety
Blok – II
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Seminár z dejín 1 – SDe1
1
1C SK Seminár z dejín 2 – SDe2
1
1C SK Seminár zo SZ I. – SBi1
1
1C SK Seminár z filozofie 1 – SFi1
1
1C SK Seminár z dejín 3 – SDe3
1
1C SK Seminár zo SZ II. – SBi3
1
1C SK Seminár z filozofie 3 – SFi3
1
1C SK Seminár z dejín 4 – SDe4
1
1C SK Seminár z filozofie 2 – SFi2
1
1C SK Seminár z filozofie 4 – SFi4
1
1C SK Seminár z kánonického práva 1 – SKP1
1
1C SK Rétorika cirkevná – PT5
2
1P SK Seminár z NZ I. – SBi2
1
1C SK Seminár z NZ II. – SBi4
1
1C SK Homiletika – PT6
4
3P SK Diplomový seminár I. – PiP4
1
1P SK 53
SKT/SBi6/09 SKT/SKat/10 SKT/Lit11/09 SKT/Px9/10 SKT/LSp12/09 SKT/SKP2/09 SKT/Lit12/09 SKT/MT4/09 SKT/PiP5/09 SKT/Px10/09 Seminár z NZ III. – SBi6
Seminár z katechetiky
Seminár z pastorálnej liturgiky III. – Lit11
Pastoračná prax 1 – Px9
Hudobná stránka liturgie II. – LSp12
Seminár z kánonického práva 2 – SKP2
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. – Lit12
Morálna teológia 4 – MT4
Diplomový seminár II. – PiP5
Pastoračná prax 2 – Px10
1
1
1
5
1
1
1
3
3
5
1P 1C 1P 4C 1P 1C 1P 1P 1P 4C SK Z SK Z SK SK SK SK SK Z 5 5 6 6 6 4 6 6 6 6 L L Z Z L L L L L L Blok – CJ
Skratka
SSP/NJ5/09 SSP/AJ5/09 SSP/TJ5/09 SSP/AJ6/09 SSP/NJ6/09 SSP/TJ6/09 Názov
Nemecký jazyk 5 – NJ5
Anglický jazyk 5 – AJ5
Taliansky jazyk 5 – TJ5
Anglický jazyk 6 – AJ6
Nemecký jazyk 6 – NJ6
Taliansky jazyk 6 – TJ6
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
3 3 3 3 3 3 Sem.
Z Z Z L L L Skratka
SKT/DM1/09 SSP/AJ1/09 SSP/NJ1/09 SSP/TJ1/09 SSP/AJ2/09 SSP/NJ2/09 SKT/DM2/09 SSP/TJ2/09 SSP/AJ3/09 SSP/TJ3/09 SSP/NJ3/09 SKT/LSp6/09 SSP/TJ4/09 SSP/NJ4/09 SSP/AJ4/09 SKT/LSp7/09 Výberové predmety
Blok – III
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Dokumenty DVK – DM1
1
1P SK Anglický jazyk 1 – AJ1
2
2C SK Nemecký jazyk 1 – NJ1
2
2C SK Taliansky jazyk 1 – TJ1
2
2C SK Anglický jazyk 2 – AJ2
2
2C SK Nemecký jazyk 2 – NJ2
2
2C SK Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
1
1P SK Taliansky jazyk 2 – TJ2
2
5C SK Anglický jazyk 3 – AJ3
2
2C SK Taliansky jazyk 3 – TJ3
2
2C SK Nemecký jazyk 3 – NJ3
2
2C SK Liturgický spev IV. – LSp6
1
1P SK Taliansky jazyk 4 – TJ4
2
2C SK Nemecký jazyk 4 – NJ4
2
2C SK Anglický jazyk 4 – AJ4
2
2C SK Liturgický spev V. – LSp7
1
1P SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Sem.
Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L L L Z 54
SKT/SFP3/09 SKT/ST5/09 SKT/LSp8/09 SKT/LSp5/09 SKT/ST6/09 SKT/LSp9/09 SKT/ST7/09 SKT/LSp10/09 SKT/ST8/09 SKT/Lit9/09 SKT/ST9/09 SKT/Lit10/09 SKT/PT11/09 SKT/ST10/09 SKT/MT11/09 SKT/MT12/09 Bioetika – SFP3
Spirituálna teológia 5 – ST5
Liturgický spev VI. – LSp8
Liturgický spev III. – LSp5
Spirituálna teológia 6 – ST6
Liturgický spev VII. – LSp9
Spirituálna teológia 7 – ST7
Liturgický spev VIII. – LSp10
Spirituálna teológia 8 – ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. – Lit9
Spirituálna teológia 9 – ST9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. – Lit10
Masmediálna komunikácia – PT11
Spirituálna teológia 10 – ST10
Spiritualita pastoračného kňaza I. – MT11
Spiritualita pastoračného kňaza II. – MT12
Skratka
SKT/ZPs/09 SKT/VPg/09 SKT/ŠPg/09 SKT/Past/09 SKT/OBH2/09 SKT/Mor/09 SKT/Kat/09 SKT/CIC/09 SKT/Fil/09 SKT/Dog/09 SKT/DTV/09 SKT/DNV/10 Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Základy psychológie
SS Všeobecná pedagogika
SS Špeciálna pedagogika
SS Pastorálna teológia
SS Obhajoba diplomovej práce
OB Morálna teológia
SS Katechetika
SS Kánonické právo
SS Filozofia
SS Dogmatická teológia
SS Didaktika a teória výchovy
SS Didaktika náboženskej výchovy
SS 55
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 Z Z L Z L Z Z L L Z Z L L L Z L Roč.
Sem.
Magisterské študijné programy
Študent počas štúdia
musí získať minimálne 120 kreditov (p+pv = 115, v = 5)
Sociálna práca – magisterský stupeň
Povinné predmety
Skratka
KFTF/SFP9/09 KST/VKT7/09 KSPTF/OPx6/09 KSPTF/MSP2/09 KSPTF/SPo2/09 KSPTF/TSP7/09 KST/SzS4/09 KST/VKT8/09 KST/MT6/09 KSPTF/MCh2/09 KSPTF/OPx7/09 KSPTF/TSP8/09 KSPTF/MSP3/09 KSPTF/Med6/09 KSPTF/MCh3/09 KSPTF/TSP9/09 KSPTF/OPx8/09 KKPTF/Pg15/09 KSPTF/Man1/09 KST/VKT9/09 KSPTF/MCh1/09 KST/SzS5/09 KSPTF/Man2/09 KKPTF/PiP2/09 KKPTF/PiP7/09 Blok – SP11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Sociálna filozofia a etika – SFP9
4
2P SK Vybrané kapitoly z teológie I. – VKT7
2
2P SK Odborná prax I. – OPx6
3
2C Z Metódy a prístupy v sociálnej práci – MSP2
5
3P SK Sociálna politika a sociálna správa 2 – SPo2
5
2P SK Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce –
TSP7
5
2P SK Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
1
1C Z Vybrané kapitoly z teológie II. – VKT8
2
2P SK Sociálne encykliky Cirkvi – MT6
5
3P SK Misiológia 1 – MCh2
3
2P SK Odborná prax II. – OPx7
3
2C Z Tvorba projektov – TSP8
4
2P SK Metódy a techniky sociálnej práce – MSP3
4
2P SK Základy I. pomoci – Med6
4
2P SK Misiológia 2 – MCh3
3
2P SK Sociálna práca s cieľovými skupinami – TSP9
5
3P SK Odborná prax III. – OPx8
3
2C SK Manželské a rodinné poradenstvo – Pg15
5
3P SK Manažment v sociálnej práci – Man1
4
2P SK Vybrané kapitoly z teológie III. – VKT9
2
2P SK Misijná a charitatívna práca – MCh1
4
2P SK Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
1
1C Z Manažment ľudských zdrojov – Man2
4
2P SK Seminár k záverečnej práci – PiP2
1
1C SK Vypracovanie diplomovej práce – PiP7
30
14C SK Roč.
1 1 1 1 1 Sem.
Z Z Z Z Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L Roč.
1 Sem.
L L Povinne voliteľné predmety
Blok – SP_11
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KSPTF/PZ3/09 Právo sociálneho zabezpečenia – PZ3
3
2P SK 56
KFTF/SFT11/09 Kultúrna antropológia – SFT11
KFTF/SFP13/09 Religionistika – SFP13
4
4
2P 2P SK SK 2 Z Z Roč.
1 1 2 2 Sem.
Z L Z Z Roč.
Sem.
Výberové predmety
Skratka
KFTF/SFi9/09 KST/SMT3/09 KKPTF/SPsy1/09 KKPTF/SPg1/09 Blok – III
Názov
Výberový seminár z filozofie – SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 – SMT3
Výberový seminár z psychológie – SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky – SPg1
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 1
1C SK 2
2C Z 2
2C Z Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Skratka
KKPTF/OBH2/09 KSPTF/MChP/08 KSPTF/SPo/08 KSPTF/TSP2/08 KSPTF/MSP2/08 Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Kredit Rozsah Ukonč.
OB SS SS SS SS 57
Náuka o rodine – magisterský stupeň
Skratka
KHBV/BT3/09 KKPTF/Pg16/09 KKPTF/Psy12/09 KSPTF/Med9/09 KSPTF/Med8/09 KSPTF/PZ4/09 KHBV/BT4/09 KST/DM4/09 KKPTF/Psy13/09 KSPTF/OPx9/09 KST/MT6/09 KST/SzS4/09 KKPTF/PiP3/09 KST/SzS5/09 KKPTF/PiP2/09 KKPTF/Psy11/09 KPT/PT9/09 KSPTF/Med7/09 KST/Dog9/09 KST/Dog8/09 KST/MT8/09 Povinné predmety
Blok – NR_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Manželstvo a rodina v SZ – BT3
4
2P SK Rodinná výchova a pedagogika rodiny – Pg16 4
2P SK Terapia v rodine – Psy12
4
2P SK Biomedicínske aspekty prenatálneho a
postnatálneho vývoja – Med9
5
3P SK Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva
– Med8
4
2P SK Rodina v právnom systéme spoločnosti – PZ4
4
2P SK Manželstvo a rodina v NZ – BT4
4
2P SK Reflexie Humanae vitae – DM4
5
3P SK Patopsychológia manželských vzťahov –
Psy13
4
2P SK Prax v manželskej poradni – OPx9
4
2P SK Sociálne encykliky Cirkvi – MT6
5
3P SK Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
1
1C Z Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
20
14C SK Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
1
1C Z Seminár k záverečnej práci – PiP2
1
1C SK Psychosexuálny rozmer manželského života
– Psy11
4
2P SK Nové formy pastorácie rodín – PT9
4
2P SK Biomedicínsky rozmer manželského života
– Med7
4
2P SK Manželstvo ako sviatosť – teológia lásky –
Dog9
5
3P SK Teológia tela – Dog8
5
3P SK Vybrané otázky z bioetiky – MT8
5
3P SK Povinne voliteľné predmety
Blok – NR_11
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Teologicko-pastorálna lektúra enc. Deus
KST/DM6/09 caritas est – DM6
3
2P SK Lektúra diela K. Wojtylu Láska a
KST/MT13/09 zodpovednosť – MT13
2
2P SK Teória a metodika predmanželskej katechézy
KKPTF/Kat5/09 – Kat5
2
1P SK 58
Roč.
1 1, 2 1, 2 Sem.
Z Z Z 1, 2 Z 1, 2 1, 2 1 1, 2 Z Z L Z 1, 2 1 1 1 2 2 2 L L L L L L Z Z Z 1 L Z L Roč.
Sem.
1, 2 Z 1, 2 Z 1, 2 L KST/DM5/09 KKPTF/Pg17/09 KSPTF/Med10/09 KST/MT10/09 KHBV/BT5/09 KPT/PT10/09 KST/MT9/09 Dokumenty Cirkvi o médiach – DM5
Poruchy správania u detí a mladistvých –
Pg17
Paliatívna a hospicová starostlivosť – Med10
Čnosť čistoty v učení Jána Pavla II. – MT10
Písmo v rodine – BT5
Vplyv médii na život v rodine – PT10
Sexuálna etika – MT9
2
1P SK 1, 2 L 2
2
3
3
2
2
1P 1P 2P 2P 1P 1P SK SK SK SK SK SK 1, 2 1, 2 Z L L L Z L Roč.
1 1 2 Sem.
Z Z Z Roč.
Sem.
Výberové predmety
Blok – III
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KPT/PT11/09 Masmediálna komunikácia – PT11
2
1P SK KSPTF/Soc3/09 Sociológia rodiny – Soc3
2
1P SK KKPTF/Pg6/09 Pedagogika voľného času – Pg6
2
2P SK Skratka
KKPTF/OBH2/09 KKPTF/PRTR/09 KSPTF/BPRM/09 KST/MRPT/09 KKPTF/DNR/10 KKPTF/DTV/09 Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Obhajoba diplomovej práce
OB Pedagogika rodiny a terapia v rodine
SS Biomedicínsky a psychosexuálny rozmer
manželského života
SS Manželstvo a rodina z pohľadu teológie
SS Didaktika náuky o rodine
SS Didaktika a teória výchovy
SS 59
Sociálna filozofia – magisterský stupeň
Povinné predmety
Skratka
KFTF/SFP7/09 KFTF/SFP8/09 KFTF/SSF7/09 KSPTF/MSP2/09 KSPTF/TSP7/09 KST/VKT7/09 KFTF/DF5/09 KFTF/SSF8/09 KFTF/SFP11/09 KFTF/SFP12/09 KST/MT6/09 KST/SzS4/09 KST/VKT8/09 KFTF/SFT11/09 KKPTF/Pg15/09 KKPTF/PiP3/09 KSPTF/MCh1/09 KST/SzS5/09 KSPTF/TSP9/09 KKPTF/PiP2/09 KFTF/SFP6/09 KST/VKT9/09 KSPTF/Man1/09 KFTF/SFT10/09 Blok – SF_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Politická filozofia 2 – SFP7
4
2P SK Filozofia vedy – SFP8
3
1P SK Seminár pre SF 7 – SSF7
6
2C SK Metódy a prístupy v sociálnej práci – MSP2
5
3P SK Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce –
TSP7
5
2P SK Vybrané kapitoly z teológie I. – VKT7
2
2P SK Vybrané smery súčasnej filozofie – DF5
4
3P SK Seminár pre SF 8 – SSF8
6
2C SK Sociálna filozofia 2 – SFP11
4
2P SK Filozofia poznania 2 – SFP12
4
2P SK Sociálne encykliky Cirkvi – MT6
5
3P SK Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
1
1C Z Vybrané kapitoly z teológie II. – VKT8
2
2P SK Kultúrna antropológia – SFT11
4
2P SK Manželské a rodinné poradenstvo – Pg15
5
3P SK Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
20
14C SK Misijná a charitatívna práca – MCh1
4
2P SK Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
1
1C Z Sociálna práca s cieľovými skupinami – TSP9
5
3P SK Seminár k záverečnej práci – PiP2
1
1C SK Filozofická etika 2 – SFP6
6
3P SK Vybrané kapitoly z teológie III. – VKT9
2
2P SK Manažment v sociálnej práci – Man1
4
2P SK Metafyzika 2 – SFT10
6
3P SK Roč.
1 1 1 1 Sem.
Z Z Z Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L L L L L L L Z Z L L L Z Z Z Z L Roč.
1 1 2 Sem.
L L L Z Z Povinne voliteľné predmety
Skratka
KSPTF/PZ3/09 KSPTF/MCh2/09 KFTF/DF6/09 KSPTF/MCh3/09 KFTF/SFP13/09 Blok – SF_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Právo sociálneho zabezpečenia – PZ3
3
2P SK Misiológia 1 – MCh2
3
2P SK Dejiny slovenskej filozofie – DF6
2
2P SK Misiológia 2 – MCh3
3
2P SK Religionistika – SFP13
4
2P SK 60
Výberové predmety
Skratka
KFTF/SFT12/09 KFTF/SFi9/09 KST/SMT3/09 KKPTF/SPsy1/09 KKPTF/SPg1/09 Blok – III
Názov
Didaktika filozofie I. – SFT12
Výberový seminár z filozofie – SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 – SMT3
Výberový seminár z psychológie – SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky – SPg1
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P SK 2
2C SK 1
1C SK 2
2C Z 2
2C Z Roč.
1 1 1 2 2 Sem.
Z Z L Z Z Roč.
Sem.
Štátne skúšky
Povinné predmety
Skratka
KFTF/SF-T2/09 KFTF/DFil2/09 KFTF/SF-P2/09 KKPTF/OBH2/09 Blok – ŠS
Názov
Systematická filozofia teoretická 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia praktická 2
Obhajoba diplomovej práce
61
Kredit Rozsah Ukonč.
SS SS SS OB Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
– magisterský stupeň
Povinné predmety
Skratka
KPT/PT1/09 KST/MT1/09 KPT/KP/09 KST/MT2/09 KST/SzS4/09 KST/MT5/09 KPT/LSp11/09 KPT/Lit5/09 KST/SzS5/09 KST/MT3/09 KPT/Lit4/09 Blok – NV_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Pastorálna teológia – základná – PT1
3
3P SK Morálna teológia 1 – MT1
3
4P SK Kánonické právo – KP
3
2P SK Morálna teológia 2 – MT2
3
4P SK Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
1
1C Z Sociálna náuka Cirkvi – MT5
3
3P SK Hudobná stránka liturgie I. – LSp11
1
1C SK Liturgia Eucharistie – Lit5
2
2P SK Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
1
1C Z Morálna teológia 3 – MT3
3
3P SK Liturgia sviatostí – Lit4
3
3P SK Roč.
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z L L L Z L L L L Skratka
KFTF/SFP11/09 KFTF/SFP7/11 KFTF/SFP6/09 KFTF/DF5/09 KFTF/DF6/09 KFTF/SFT10/09 Blok – NS_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Sociálna filozofia 2 – SFP11
4
2P SK Politická filozofia 2 – SFP7
4
2P SK Filozofická etika 2 – SFP6
6
3P SK Vybrané smery súčasnej filozofie – DF5
4
3P SK Dejiny slovenskej filozofie – DF6
2
2P SK Metafyzika 2 – SFT10
6
3P SK Roč.
1 1 Sem.
L L Z L L L Roč.
1 1 1 1 1 2 Sem.
Z Z L L L L Povinne voliteľné predmety
Skratka
KST/SMT1/09 KST/SDog1/09 KST/SMT2/09 KST/SDog2/09 KST/SMT3/09 KPT/PT4/09 Blok – II
Názov
Seminár z morálnej teológie 1 – SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 – SDog1
Seminár z morálnej teológie 2 – SMT2
Seminár z dogmatickej teológie 2 – SDog2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 – SMT3
Rétorika základná – PT4
62
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1C SK 1
1C Z 1
1C SK 1
1C SK 1
1C SK 2
2P SK Skratka
KFTF/SFi5/09 KFTF/SFT8/09 KFTF/SFT9/09 KSPTF/PZ1/09 KSPTF/EaŠ1/09 KSPTF/Soc1/09 KSPTF/PZ2/09 KFTF/SFi6/09 KFTF/SFi7/09 KFTF/SFi8/09 Blok – NS_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Seminár z filozofie 5 – SFi5
1
1C SK Filozofická hermeneutika – SFT8
2
2P SK Filozofia jazyka – SFT9
2
2P SK Právne základy a občianske právo – PZ1
4
3P SK Základy ekonomiky – EaŠ1
3
2P SK Sociológia I. – Soc1
4
2P SK Správne a trestné právo – PZ2
4
3P SK Seminár z filozofie 6 – SFi6
1
1C SK Seminár z filozofie 7 – SFi7
1
1C SK Seminár z filozofie 8 – SFi8
1
1C SK Výberové predmety
Blok – III
Názov
Nové formy pastorácie rodín – PT9
Teológia tela – Dog8
Východná liturgika – Lit7
Vybrané otázky z bioetiky – MT8
Manželstvo ako sviatosť – teológia lásky –
KST/Dog9/09 Dog9
KPT/Lit13/09 Liturgický priestor – Lit13
KPT/PT5/09 Rétorika cirkevná – PT5
KFTF/SFP4/09 Sociálna filozofia 1 – SFP4
KFTF/SFP5/09 Politická filozofia – SFP5
Skratka
KPT/PT9/09 KST/Dog8/09 KPT/Lit7/09 KST/MT8/09 63
Kredit Rozsah Ukonč.
4
2P SK 5
3P SK 2
2P SK 5
3P SK 5
2
2
4
4
3P 3P 2P 2P 2P SK SK SK SK SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem.
Z Z Z Z Z L L L Z L Roč.
1 1 1 1 Sem.
Z Z L L 1 2 2 1 1 L L L Z Z Učiteľstvo predmetu náboženská výchova –
magisterský stupeň
Povinné predmety
Blok – I
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KST/Dog3/11 Dogmatická teológia 3
4
5P SK KPT/KP1/09 Kánonické právo 1 – KP1
3
2P SK KST/MT1/09 Morálna teológia 1 – MT1
3
4P SK KPT/PT1/09 Pastorálna teológia – základná – PT1
3
3P SK KST/Dog4/11 Dogmatická teológia 4
4
5P SK KPT/Lit8/09 Sakrálne umenie – Lit8
2
3P SK KPT/KP2/09 Kánonické právo 2 – KP2
4
2P SK KST/MT2/09 Morálna teológia 2 – MT2
3
4P SK KST/MT5/09 Sociálna náuka Cirkvi – MT5
3
3P SK KST/SzS4/09 Sústredenie zo spirituality 4 – SzS4
1
1C Z KST/Dog5/11 Dogmatická teológia 5
4
5P SK KPT/KP3/09 Kánonické právo 3 – KP3
6
4P SK KPT/LSp11/09 Hudobná stránka liturgie I. – LSp11
1
1C SK KPT/KP4/09 Kánonické právo 4 – KP4
4
2P SK KPT/Lit4/09 Liturgia sviatostí – Lit4
3
3P SK KPT/Lit5/09 Liturgia Eucharistie – Lit5
2
2P SK KST/MT3/09 Morálna teológia 3 – MT3
3
3P SK KST/SzS5/09 Sústredenie zo spirituality 5 – SzS5
1
1C Z KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci – PiP2
1
1C SK KKPTF/PiP7/09 Vypracovanie diplomovej práce – PiP7
30
14C SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z L L L L L L Povinne voliteľné predmety
Blok – I
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Seminár z NZ III. – SBi6
1
1C SK Seminár zo SZ III. – SBi5
1
1C SK Seminár z morálnej teológie 1 – SMT1
1
1C SK Seminár z NZ IV. – SBi8
1
1C SK Seminár zo SZ IV. – SBi7
1
1C SK Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 – SMT3
1
1C SK Seminár z morálnej teológie 2 – SMT2
1
1C SK Biblická teológia – BT
6
2P SK Rétorika základná – PT4
2
2P SK Rétorika cirkevná – PT5
2
2P SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem.
Z Z Z L L L L L L L Skratka
KHBV/SBi6/09 KHBV/SBi5/09 KST/SMT1/09 KHBV/SBi8/09 KHBV/SBi7/09 KST/SMT3/09 KST/SMT2/09 KHBV/BT/09 KPT/PT4/09 KPT/PT5/09 64
KPT/KP6/09 KPT/PT7/09 KPT/PT8/09 KST/SDog3/11 KST/SDog4/11 KST/SDog5/11 KFTF/SFP9/09 Kancelaristika – KP6
Pastorálna medicína – PT7
Pastorálna psychológia – PT8
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z dogmatickej teológie 5
Sociálna filozofia a etika – SFP9
Skratka
KPT/PT9/09 KST/Dog8/09 KPT/Lit13/09 KPT/Lit7/09 KST/MT8/09 Výberové predmety
Blok – III
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Nové formy pastorácie rodín – PT9
4
2P SK Teológia tela – Dog8
5
3P SK Liturgický priestor – Lit13
2
3P SK Východná liturgika – Lit7
2
2P SK Vybrané otázky z bioetiky – MT8
5
3P SK Manželstvo ako sviatosť – teológia lásky –
Dog9
5
3P SK KST/Dog9/09 4
4
4
1
1
1
4
2P 2P 2P 1C 1C 1C 2P SK SK SK SK SK SK SK Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KKPTF/DTV/09 Didaktika a teória výchovy
SS KST/Mor/09 Morálna teológia
SS KST/Dog/09 Dogmatická teológia
SS KKPTF/OBH2/09 Obhajoba diplomovej práce
OB KKPTF/DNV/10 Didaktika náboženskej výchovy
SS 65
2 2 2 1 1 2 2 L L L Z L Z Z Roč.
1 1 1 1 2 Sem.
Z Z L L L 2 L Roč.
Sem.
Bakalárske študijné programy
Študent počas štúdia
povinne absolvuje dvojsemestrálny kurz z jedného cudzieho jazyka (3,4)
študent musí získať minimálne 180 kreditov (p+pv = 173, v = 7)
povinne absolvuje 4 jednosemestrálne semináre z daného predmet
(podmienka platí pre študijný odbor učiteľstvo)
Sociálna práca – bakalársky stupeň
Skratka
KFTF/SFT/09 KKPTF/PiP1/09 KSPTF/Med1/09 KSPTF/EaŠ1/09 KSPTF/OPx1/09 KSPTF/PZ1/09 KSPTF/Soc1/09 KKPTF/Pg2/09 KKPTF/Psy5/09 KST/SzS1/09 KHBV/CD/09 KSPTF/PZ2/09 KSPTF/TSP1/09 KSPTF/OPx2/09 KKPTF/Psy6/09 KKPTF/Psy1/09 KFTF/Soc2/11 KFTF/SFP14/09 KST/VKT3/09 KSPTF/OPx3/09 KSPTF/EaŠ2/09 KSPTF/TSP2/09 KSPTF/TSP3/09 KKPTF/Psy2/09 KKPTF/Pg9/09 KKPTF/Psy3/09 KST/VKT4/09 Povinné predmety
Blok – SP_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Základy filozofie – SFT
4
4P SK Metodológia vedeckej práce – PiP1
1
1P SK Biológia – Med1
4
2P SK Základy ekonomiky – EaŠ1
3
2P SK Odborná prax 1 – OPx1
3
2C Z Právne základy a občianske právo – PZ1
4
3P SK Sociológia I. – Soc1
4
2P SK Všeobecná pedagogika – Pg2
4
1P + 1C SK Sociálno-psychologický výcvik I. – Psy5
3
3P Z Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
1
1C Z Cirkevné dejiny – CD
2
3P SK Správne a trestné právo – PZ2
4
3P SK Teória sociálnej práce – TSP1
6
3P SK Odborná prax 2 – OPx2
3
2C Z Sociálno-psychologický výcvik II. – Psy6
3
3P Z Základy psychológie – Psy1
4
2P SK Sociológia 2
3
2P SK Etika – SFP14
3
2P SK Vybrané kapitoly z teológie 3 – VKT3
2
2P SK Odborná prax 3 – OPx3
3
2C Z Demografia, prognostika, štatistika – EaŠ2
6
3P SK Sociálna práca v zdravotníctve – TSP2
6
3P SK SP v treťom sektore a sociálny projekt – TSP3
4
3P SK Vývinová psychológia – Psy2
4
2P SK Sociálna pedagogika – Pg9
2
2P SK Sociálna psychológia – Psy3
4
2P SK Vybrané kapitoly z teológie 4 – VKT4
2
2P SK 66
Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L KST/SzS2/09 KST/MT5/09 KSPTF/OPx4/09 KSPTF/MSP1/09 KSPTF/SPo1/09 KSPTF/TSP4/09 KKPTF/PiP8/09 KKPTF/Pg11/09 KKPTF/Psy7/09 KST/VKT5/09 KST/VKT6/09 KSPTF/TSP5/09 KSPTF/TSP6/09 KSPTF/Med2/09 KSPTF/OPx5/09 KST/SzS3/09 KKPTF/PiP2/09 KKPTF/PiP3/09 Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
Sociálna náuka Cirkvi – MT5
Odborná prax 4 – OPx4
Metódy sociálnej práce – MSP1
Sociálna politika a sociálna správa 1 – SPo1
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela
– TSP4
VVČ – PiP8
Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
Sociálno-psychologický výcvik III. – Psy7
Vybrané kapitoly z teológie 5 – VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 – VKT6
Sociálne služby – TSP5
Terénna SP a etnické minority – TSP6
Psychiatria v SP – Med2
Odborná prax 5 – OPx5
Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
Seminár k záverečnej práci – PiP2
Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
1
3
2
4
5
1C 3P 4C 2P 3P Z SK Z SK SK 2 2 2 2 2 L L L Z L 5
3
2
3
2
2
6
5
5
6
1
1
20
4P 2P 1P 3P 2P 2P 3P 3P 3P 1C 1C 14C SK SK SK Z SK SK SK SK SK SK Z SK SK 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z L L L Skratka
KSPTF/Inf1/09 KKPTF/Pg5/09 KFTF/SFP3/09 KKPTF/Pg12/09 KSPTF/Med4/09 KSPTF/Med5/09 Povinne voliteľné predmety
Blok – SP_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Informatika 1 – Inf1
2
1C SK Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Pg5
2
2P SK Bioetika – SFP3
4
2P SK Etopédia – Pg12
2
1P SK Gendery – Med4
2
1C SK Závislosti – Med5
2
1P SK Roč.
1 2 3 3 3 3 Sem.
Z Z Z Z Z Z Skratka
KKPTF/CJ3T/09 KKPTF/CJ3N/09 KKPTF/CJ3A/09 KKPTF/CJ4T/09 KKPTF/CJ4N/09 KKPTF/CJ4A/09 Názov
Taliansky jazyk 3 – CJ3T
Nemecký jazyk 3 – CJ3N
Anglický jazyk 3 – CJ3A
Taliansky jazyk 4 – CJ4T
Nemecký jazyk 4 – CJ4N
Anglický jazyk 4 – CJ4A
Roč.
2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z L L L Blok – Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 67
Výberové predmety
Blok – Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Skratka
KKPTF/CJ1N/09 KKPTF/CJ1T/09 KKPTF/CJ1A/09 KKPTF/CJ2T/09 KKPTF/CJ2N/09 KKPTF/CJ2A/09 Názov
Nemecký jazyk 1 – CJ1N
Taliansky jazyk 1 – CJ1T
Anglický jazyk 1 – CJ1A
Taliansky jazyk 2 – CJ2T
Nemecký jazyk 2 – CJ2N
Anglický jazyk 2 – CJ2A
Roč.
1 1 1 1 1 1 Sem.
Z Z Z L L L Skratka
KST/DM1/09 KSPTF/Inf2/09 KST/DM2/09 Blok – III
Názov
Dokumenty DVK – DM1
Informatika 2 – Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1P SK 2
1C SK 1
1P SK Roč.
1 1 1 Sem.
Z L L Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Teória sociálnej práce
SS Metódy sociálnej práce
SS Právne základy sociálnej práce
SS Obhajoba bakalárskej práce
OB Skratka
KSPTF/TSP/06 KSPTF/MSP/06 KSPTF/PZSP/06 KKPTF/OBH1/09 Roč.
Sem.
68
Náuka o rodine – bakalársky stupeň
Skratka
KKPTF/PiP1/09 KSPTF/PZ1/09 KSPTF/Med1/09 KSPTF/EaŠ1/09 KST/ST1/09 KFTF/SFT/09 KSPTF/TSP1/09 KFTF/SFT5/11 KSPTF/Soc1/09 KSPTF/OPx1/10 KST/DM3/09 KST/ST2/09 KST/SzS1/09 KKPTF/Pg2/09 KHBV/CD/09 KKPTF/Pg15/09 KKPTF/Pg1/09 KKPTF/Psy1/09 KST/Dog1/09 KST/MT1/09 KPT/PT1/09 KST/MT2/09 KST/Dog2/09 KKPTF/Psy2/09 KST/MT5/09 KST/SzS2/09 KKPTF/Pg3/09 KHBV/BT2/09 KFTF/SFP3/09 KPT/Lit1/09 KPT/Lit2/09 KKPTF/Kat2/09 KKPTF/Pg11/09 KPT/KP/09 KKPTF/Kat1/09 Povinné predmety
Blok – NR_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Metodológia vedeckej práce – PiP1
1
1P SK Právne základy a občianske právo – PZ1
4
3P SK Biológia – Med1
4
2P SK Základy ekonomiky – EaŠ1
3
2P SK Spirituálna teológia 1 – ST1
1
1P SK Základy filozofie – SFT
4
4P SK Teória sociálnej práce – TSP1
6
3P SK Filozofická antropológia – SFT5
4
2P SK Sociológia I. – Soc1
4
2P SK Odborná prax 1 – OPx1
3
2C Z Dokumenty magistéria o MaR – DM3
4
2P SK Spirituálna teológia 2 – ST2
1
1P SK Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
1
1C Z Všeobecná pedagogika – Pg2
4
1P + 1C SK Cirkevné dejiny – CD
2
3P SK Manželské a rodinné poradenstvo – Pg15
5
3P SK Dejiny pedagogiky – Pg1
2
2P SK Základy psychológie – Psy1
4
2P SK Dogmatická teológia 1 – Dog1
3
3P SK Morálna teológia 1 – MT1
3
4P SK Pastorálna teológia – základná – PT1
3
3P SK Morálna teológia 2 – MT2
3
4P SK Dogmatická teológia 2 – Dog2
3
3P SK Vývinová psychológia – Psy2
4
2P SK Sociálna náuka Cirkvi – MT5
3
3P SK Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
1
1C Z Teória výchovy – Pg3
4
2P SK Nový zákon – BT2
4
6P SK Bioetika – SFP3
4
2P SK Dejiny liturgie – Lit1
2
2P SK Teológia a princípy liturgie – Lit2
2
2P SK Katechéza v rodine – Kat2
6
3P SK Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
2
1P SK Kánonické právo – KP
3
2P SK Katechetika – Kat1
3
3P SK 69
Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3 3 Sem.
Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z KST/SzS3/09 Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
KPT/Lit3/09 Liturgia posvätenia času – Lit3
KKPTF/Psy8/09 Psychológia MaR – Psy8
Riešenie problémových situácií a konfliktov v
KKPTF/Psy10/09 rodine – Psy10
KST/Dog7/09 Teológia MaR – Dog7
KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci – PiP2
KKPTF/PiP3/09 Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
KHBV/BT1/09 Starý zákon – BT1
Skratka
KKPTF/CJ3T/09 KKPTF/CJ3N/09 KKPTF/CJ3A/09 KKPTF/CJ4T/09 KKPTF/CJ4N/09 KKPTF/CJ4A/09 1
3
4
1C 3P 3P Z SK SK 3 3 3 L L L 3
6
1
20
4
1P 4P 1C 14C 6P SK SK SK SK SK 3 3 3 3 L L L Z Roč.
2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z L L L Roč.
1 1 1 2 2, 3 Sem.
Z L L L Z Z 2 2 2, 3 2, 3 3 2 L L Z Z Z L Roč.
1 Sem.
Z Povinne voliteľné predmety
Blok – Cudzí jazyk
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Taliansky jazyk 3 – CJ3T
2
2C SK Nemecký jazyk 3 – CJ3N
2
2C SK Anglický jazyk 3 – CJ3A
2
2C SK Taliansky jazyk 4 – CJ4T
2
2C SK Nemecký jazyk 4 – CJ4N
2
2C SK Anglický jazyk 4 – CJ4A
2
2C SK KSPTF/TSP4/09 KST/ST4/09 KSPTF/EaŠ2/09 KSPTF/TSP2/09 KKPTF/Pg12/09 KKPTF/Pg7/09 Blok – NR_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Informatika 1 – Inf1
2
1C SK Sociálno-psychologický výcvik – Psy4
3
3P Z Sociálna psychológia – Psy3
4
2P SK Fyziológia ľudskej reprodukcie – Med3
2
1P SK Spirituálna teológia 3 – ST3
1
1P SK Metódy sociálnej práce – MSP1
4
2P SK Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela
– TSP4
5
4P SK Spirituálna teológia 4 – ST4
1
1P SK Demografia, prognostika, štatistika – EaŠ2
6
3P SK Sociálna práca v zdravotníctve – TSP2
6
3P SK Etopédia – Pg12
2
1P SK Pedagogická psychológia – Pg7
4
2P SK Skratka
KST/DM1/09 Výberové predmety
Blok – III
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Dokumenty DVK – DM1
1
1P SK Skratka
KSPTF/Inf1/09 KKPTF/Psy4/09 KKPTF/Psy3/09 KSPTF/Med3/09 KST/ST3/09 KSPTF/MSP1/09 70
KSPTF/Inf2/09 KST/DM2/09 KSPTF/TSP3/09 KKPTF/Pg10/09 Informatika 2 – Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
SP v treťom sektore a sociálny projekt – TSP3
Pedagogická komunikácia – Pg10
Skratka
KKPTF/CJ1N/09 KKPTF/CJ1T/09 KKPTF/CJ1A/09 KKPTF/CJ2T/09 KKPTF/CJ2N/09 KKPTF/CJ2A/09 Názov
Nemecký jazyk 1 – CJ1N
Taliansky jazyk 1 – CJ1T
Anglický jazyk 1 – CJ1A
Taliansky jazyk 2 – CJ2T
Nemecký jazyk 2 – CJ2N
Anglický jazyk 2 – CJ2A
2
1
4
4
1C 1P 3P 2P SK SK SK SK 1 1 2 3 L L L Z Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
1 1 1 1 1 1 Sem.
Z Z Z L L L Kredit Rozsah Ukonč.
SS SS SS SS SS OB Roč.
Sem.
Blok – Cudzí jazyk
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Skratka
KKPTF/VPg/09 KKPTF/ZPs/09 KKPTF/ŠPg/09 KSPTF/ZSP/09 KST/TMR/09 KKPTF/OBH1/09 Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Základy sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Obhajoba bakalárskej práce
71
Sociálna filozofia – bakalársky stupeň
Skratka
KFTF/DF1/11 KFTF/SFT0/11 KFTF/SFT1/11 KFTF/SFT2/11 KFTF/SSF1/09 KKPTF/PiP1/09 KFTF/DF2/11 KFTF/SFT3/11 KFTF/SFT5/11 KFTF/SSF2/09 KHBV/CD/09 KSPTF/Soc1/09 KST/SzS1/09 KSPTF/TSP1/09 KKPTF/Pg2/09 KFTF/DF3/09 KFTF/SFP1/09 KFTF/SFT6/09 KFTF/SSF3/09 KST/VKT3/09 KKPTF/Psy1/09 KFTF/DF4/09 KFTF/SFT7/09 KFTF/SFT4/09 KFTF/SFP2/09 KFTF/SSF4/09 KKPTF/Pg9/09 KST/MT5/09 KST/SzS2/09 KST/VKT4/09 KKPTF/Psy2/09 KST/VKT6/09 KST/VKT5/09 KFTF/SFP4/09 KFTF/SSF5/09 Povinné predmety
Blok – SF_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Dejiny starovekej filozofie – DF1
6
3P SK Všeobecný úvod do filozofie
2
1P SK Základy logiky – SFT1
4
2P SK Metafyzika – SFT2
6
3P SK Seminár pre SF 1 – SSF1
6
1C SK Metodológia vedeckej práce – PiP1
1
1P SK Dejiny stredovekej filozofie – DF2
6
3P SK Filozofia poznania – SFT3
4
2P SK Filozofická antropológia – SFT5
4
2P SK Seminár pre SF 2 – SSF2
6
1C SK Cirkevné dejiny – CD
2
3P SK Sociológia I. – Soc1
4
2P SK Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
1
1C Z Teória sociálnej práce – TSP1
6
3P SK Všeobecná pedagogika – Pg2
4
1P + 1C SK Dejiny novovekej filozofie – DF3
4
3P SK Filozofická etika – SFP1
3
2P SK Filozofia náboženstva – SFT6
3
2P SK Seminár pre SF 3 – SSF3
6
1C SK Vybrané kapitoly z teológie 3 – VKT3
2
2P SK Základy psychológie – Psy1
4
2P SK Filozofia 19. a 20. storočia – DF4
4
3P SK Teodícea – SFT7
2
2P SK Filozofia prírody – SFT4
2
2P SK Filozofia kultúry – SFP2
2
2P SK Seminár pre SF 4 – SSF4
6
1C SK Sociálna pedagogika – Pg9
2
2P SK Sociálna náuka Cirkvi – MT5
3
3P SK Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
1
1C Z Vybrané kapitoly z teológie 4 – VKT4
2
2P SK Vývinová psychológia – Psy2
4
2P SK Vybrané kapitoly z teológie 6 – VKT6
2
2P SK Vybrané kapitoly z teológie 5 – VKT5
2
2P SK Sociálna filozofia 1 – SFP4
4
2P SK Seminár pre SF 5 – SSF5
6
1C SK 72
Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 Sem.
Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L L Z Z Z Z KFTF/SFP5/09 KFTF/SFP3/09 KKPTF/Pg11/09 KKPTF/Pg12/09 KFTF/SSF6/09 KST/SzS3/09 KKPTF/PiP2/09 KKPTF/PiP3/09 Politická filozofia – SFP5
Bioetika – SFP3
Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
Etopédia – Pg12
Seminár pre SF 6 – SSF6
Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
Seminár k záverečnej práci – PiP2
Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
3 3 3 3 3 3 3 3 Z Z Z Z L L L Skratka
KKPTF/CJ3T/09 KKPTF/CJ3N/09 KKPTF/CJ3A/09 KKPTF/CJ4T/09 KKPTF/CJ4N/09 KKPTF/CJ4A/09 Povinne voliteľné predmety
Blok – Cudzí jazyk
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Taliansky jazyk 3 – CJ3T
2
2C SK Nemecký jazyk 3 – CJ3N
2
2C SK Anglický jazyk 3 – CJ3A
2
2C SK Taliansky jazyk 4 – CJ4T
2
2C SK Nemecký jazyk 4 – CJ4N
2
2C SK Anglický jazyk 4 – CJ4A
2
2C SK Roč.
2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z L L L Skratka
KSPTF/Inf1/09 KSPTF/PZ1/09 KHBV/LJ1/09 KHBV/LJ2/09 KHBV/LJ3/09 KSPTF/EaŠ1/09 KHBV/LJ4/09 KFTF/Soc2/11 KKPTF/Pg5/09 KHBV/Bib11/09 Blok – SF_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Informatika 1 – Inf1
2
1C SK Právne základy a občianske právo – PZ1
4
3P SK Latinský jazyk 1 – LJ1
2
2P SK Latinský jazyk 2 – LJ2
2
2P SK Latinský jazyk 3 – LJ3
2
2P SK Základy ekonomiky – EaŠ1
3
2P SK Latinský jazyk 4 – LJ4
2
2P SK Sociológia 2
3
2P SK Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Pg5
2
2P SK Základy biblickej gréčtiny – Bib11
3
3P SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 Sem.
Z Z Z Z Z Z L Z Z L Skratka
KKPTF/CJ1N/09 KKPTF/CJ1T/09 KKPTF/CJ1A/09 KKPTF/CJ2T/09 Výberové predmety
Blok – Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
1 1 1 1 Sem.
Z Z Z L Názov
Nemecký jazyk 1 – CJ1N
Taliansky jazyk 1 – CJ1T
Anglický jazyk 1 – CJ1A
Taliansky jazyk 2 – CJ2T
73
4
4
2
2
6
1
1
20
2P 2P 1P 1P 1C 1C 1C 14C SK SK SK SK SK Z SK SK KKPTF/CJ2N/09 Nemecký jazyk 2 – CJ2N
KKPTF/CJ2A/09 Anglický jazyk 2 – CJ2A
1 1 L L Kredit Rozsah Ukonč.
1
1P SK 2
1C SK 1
1P SK Roč.
1 1 1 Sem.
Z L L Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KFTF/DFil/09 Dejiny filozofie
SS KFTF/SF-P/09 Systematická filozofia praktická
SS KFTF/SF-T/09 Systematická filozofia teoretická
SS KKPTF/OBH1/09 Obhajoba bakalárskej práce
OB Roč.
Sem.
Skratka
KST/DM1/09 KSPTF/Inf2/09 KST/DM2/09 2
2
Blok – III
Názov
Dokumenty DVK – DM1
Informatika 2 – Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
74
2C 2C SK SK Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
– bakalársky stupeň
Skratka
KFTF/DF1/11 KFTF/SFT0/11 KFTF/SFT1/11 KFTF/SFT2/11 KFTF/SFi1/09 KFTF/DF2/11 KFTF/SFT3/11 KFTF/SFT5/11 KFTF/SFi2/09 KHBV/Bib11/09 KFTF/DF3/09 KFTF/SFi3/09 KFTF/SFT6/09 KFTF/SFP1/09 KFTF/DF4/09 KFTF/SFT4/09 KFTF/SFP2/09 KFTF/SFi4/09 KFTF/SFT7/09 Povinné predmety
Blok – NS_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Dejiny starovekej filozofie – DF1
6
3P SK Všeobecný úvod do filozofie
2
1P SK Základy logiky – SFT1
4
2P SK Metafyzika – SFT2
6
3P SK Seminár z filozofie 1 – SFi1
1
1C SK Dejiny stredovekej filozofie – DF2
6
3P SK Filozofia poznania – SFT3
4
2P SK Filozofická antropológia – SFT5
4
2P SK Seminár z filozofie 2 – SFi2
1
1C SK Základy biblickej gréčtiny – Bib11
3
3P SK Dejiny novovekej filozofie – DF3
4
3P SK Seminár z filozofie 3 – SFi3
1
1C SK Filozofia náboženstva – SFT6
3
2P SK Filozofická etika – SFP1
3
2P SK Filozofia 19. a 20. storočia – DF4
4
3P SK Filozofia prírody – SFT4
2
2P SK Filozofia kultúry – SFP2
2
2P SK Seminár z filozofie 4 – SFi4
1
1C SK Teodícea – SFT7
2
2P SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z L L L L L Skratka
KST/ST1/09 KHBV/LJ3/09 KHBV/LJ1/09 KHBV/LJ2/09 KPT/LSp1/09 KPT/LSp3/09 KST/ST2/09 KST/SzS1/09 KHBV/LJ4/09 KPT/LSp4/09 KHBV/CD3/09 KST/ST3/09 Blok – NV_ pre filozofiu
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Spirituálna teológia 1 – ST1
1
1P SK Latinský jazyk 3 – LJ3
2
2P SK Latinský jazyk 1 – LJ1
2
2P SK Latinský jazyk 2 – LJ2
2
2P SK Liturgický spev I. – LSp1
1
1C SK Hlasová výchova I. – LSp3
1
1C SK Spirituálna teológia 2 – ST2
1
1P SK Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
1
1C Z Latinský jazyk 4 – LJ4
2
2P SK Hlasová výchova II. – LSp4
1
1C SK Cirkevné dejiny 3 – CD3
4
3P SK Spirituálna teológia 3 – ST3
1
1P SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem.
Z Z Z Z Z Z L L L L Z Z 75
KHBV/BT1/09 KHBV/CD4/09 KST/ST4/09 KHBV/BT2/09 KST/SzS2/09 KST/Dog1/09 KPT/Lit1/09 KPT/Lit2/09 KKPTF/Kat1/09 KST/SzS3/09 KST/Dog2/09 KPT/Lit3/09 Starý zákon – BT1
Cirkevné dejiny 4 – CD4
Spirituálna teológia 4 – ST4
Nový zákon – BT2
Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
Dogmatická teológia 1 – Dog1
Dejiny liturgie – Lit1
Teológia a princípy liturgie – Lit2
Katechetika – Kat1
Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
Dogmatická teológia 2 – Dog2
Liturgia posvätenia času – Lit3
4
4
1
4
1
3
2
2
3
1
3
3
6P 3P 1P 6P 1C 3P 2P 2P 3P 1C 3P 3P SK SK SK SK Z SK SK SK SK Z SK SK 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Z L L L L Z Z Z Z L L L Blok – PG_12
Skratka
KSPTF/Med1/09 KKPTF/PiP1/09 KSPTF/Inf1/09 KKPTF/Pg2/09 KKPTF/Pg1/09 KKPTF/Psy1/09 KKPTF/Pg4/09 KKPTF/Psy2/09 KKPTF/Pg3/09 KKPTF/Pg11/09 KKPTF/Pg10/09 KKPTF/Px2/10 KKPTF/Px1/10 KKPTF/PiP3/09 KKPTF/PiP2/09 KKPTF/Pg19/10 Názov
Biológia – Med1
Metodológia vedeckej práce – PiP1
Informatika 1 – Inf1
Všeobecná pedagogika – Pg2
Dejiny pedagogiky – Pg1
Základy psychológie – Psy1
Všeobecná didaktika – Pg4
Vývinová psychológia – Psy2
Teória výchovy – Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
Pedagogická komunikácia – Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) – Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) – Px1
Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
Seminár k záverečnej práci – PiP2
Metodológia edukačných vied – Pg19
Kredit Rozsah Ukonč.
4
2P SK 1
1P SK 2
1C SK 4
1P + 1C SK 2
2P SK 4
2P SK 4
2P SK 4
2P SK 4
2P SK 2
1P SK 4
2P SK 1
1C Z 1
1C Z 20
14C SK 1
1C SK 2
1P + 1C SK Roč.
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2, 3 Sem.
Z Z Z L Z Z Z L L Z Z Z Z L Z Skratka
KHBV/SDe2/09 KHBV/SBi1/09 KHBV/SBi2/09 KHBV/SBi3/09 Povinne voliteľné predmety
Blok – II
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Seminár z dejín 2 – SDe2
1
1C SK Seminár zo SZ I. – SBi1
1
1C SK Seminár z NZ I. – SBi2
1
1C SK Seminár zo SZ II. – SBi3
1
1C SK Roč.
1 2 2 2 Sem.
L Z Z L 76
KHBV/SBi4/09 Seminár z NZ II. – SBi4
KFTF/SFP4/09 Sociálna filozofia 1 – SFP4
KFTF/SFP5/09 Politická filozofia – SFP5
1
4
4
1C 2P 2P SK SK SK Výberové predmety
Blok – VP
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KHBV/LJC2/10 Latinský jazyk – cvičenia 2- LJC2
1
1C Z KHBV/LJC1/10 Latinský jazyk – cvičenia 1- LJC1
1
1C Z KST/DM1/09 Dokumenty DVK – DM1
1
1P SK KSPTF/Inf2/09 Informatika 2 – Inf2
2
1C SK KST/DM2/09 Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
1
1P SK 77
2 3 3 L Z Z Roč.
1 1 1 1 1 Sem.
L Z Z L L Učiteľstvo predmetu náboženská výchova
– bakalársky stupeň
Skratka
KSPTF/Med1/09 KKPTF/PiP1/09 KSPTF/Inf1/09 KKPTF/Pg2/09 KKPTF/Pg1/09 KKPTF/Psy1/09 KKPTF/Pg4/09 KKPTF/Psy2/09 KKPTF/Pg3/09 KKPTF/Pg11/09 KKPTF/Pg10/09 KKPTF/Px2/10 KKPTF/Px1/10 KKPTF/PiP3/09 KKPTF/PiP2/09 KKPTF/Pg19/10 Povinné predmety
Blok – PG_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Biológia – Med1
4
2P SK Metodológia vedeckej práce – PiP1
1
1P SK Informatika 1 – Inf1
2
1C SK Všeobecná pedagogika – Pg2
4
1P + 1C SK Dejiny pedagogiky – Pg1
2
2P SK Základy psychológie – Psy1
4
2P SK Všeobecná didaktika – Pg4
4
2P SK Vývinová psychológia – Psy2
4
2P SK Teória výchovy – Pg3
4
2P SK Základy špeciálnej pedagogiky – Pg11
2
1P SK Pedagogická komunikácia – Pg10
4
2P SK Úvodná náčuvová prax (2. predmet) – Px2
1
1C Z Úvodná náčuvová prax (1. predmet) – Px1
1
1C Z Vypracovanie záverečnej práce – PiP3
20
14C SK Seminár k záverečnej práci – PiP2
1
1C SK Metodológia edukačných vied – Pg19
2
1P + 1C SK Roč.
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2, 3 Sem.
Z Z Z L Z Z Z L L Z Z Z Z L Z Skratka
KFTF/DF1/11 KFTF/SFT0/11 KFTF/SFT2/11 KFTF/SFT1/11 KHBV/LJ1/09 KHBV/LJ2/09 KPT/LSp1/09 KHBV/LJ3/09 KPT/LSp3/09 KST/ST1/09 KFTF/DF2/11 KFTF/SFT3/11 KFTF/SFT5/11 KHBV/LJ4/09 KPT/LSp4/09 Blok – JNV_12
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Dejiny starovekej filozofie – DF1
6
3P SK Všeobecný úvod do filozofie
2
1P SK Metafyzika – SFT2
6
3P SK Základy logiky – SFT1
4
2P SK Latinský jazyk 1 – LJ1
2
2P SK Latinský jazyk 2 – LJ2
2
2P SK Liturgický spev I. – LSp1
1
1C SK Latinský jazyk 3 – LJ3
2
2P SK Hlasová výchova I. – LSp3
1
1C SK Spirituálna teológia 1 – ST1
1
1P SK Dejiny stredovekej filozofie – DF2
6
3P SK Filozofia poznania – SFT3
4
2P SK Filozofická antropológia – SFT5
4
2P SK Latinský jazyk 4 – LJ4
2
2P SK Hlasová výchova II. – LSp4
1
1C SK Roč.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem.
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L 78
KST/ST2/09 KST/SzS1/09 KFTF/DF3/09 KFTF/SFT6/09 KFTF/SFP1/09 KHBV/CD3/09 KHBV/BT1/09 KST/ST3/09 KFTF/DF4/09 KFTF/SFT7/09 KFTF/SFT4/09 KFTF/SFP2/09 KHBV/BT2/09 KST/ST4/09 KST/SzS2/09 KKPTF/Kat1/09 KPT/Lit1/09 KPT/Lit2/09 KST/Dog1/09 KST/DM1/09 KPT/Lit3/09 KST/SzS3/09 KST/Dog2/09 KHBV/CD4/09 Spirituálna teológia 2 – ST2
Sústredenie zo spirituality 1 – SzS1
Dejiny novovekej filozofie – DF3
Filozofia náboženstva – SFT6
Filozofická etika – SFP1
Cirkevné dejiny 3 – CD3
Starý zákon – BT1
Spirituálna teológia 3 – ST3
Filozofia 19. a 20. storočia – DF4
Teodícea – SFT7
Filozofia prírody – SFT4
Filozofia kultúry – SFP2
Nový zákon – BT2
Spirituálna teológia 4 – ST4
Sústredenie zo spirituality 2 – SzS2
Katechetika – Kat1
Dejiny liturgie – Lit1
Teológia a princípy liturgie – Lit2
Dogmatická teológia 1 – Dog1
Dokumenty DVK – DM1
Liturgia posvätenia času – Lit3
Sústredenie zo spirituality 3 – SzS3
Dogmatická teológia 2 – Dog2
Cirkevné dejiny 4 – CD4
1
1
4
3
3
4
4
1
4
2
2
2
4
1
1
3
2
2
3
1
3
1
3
4
1P 1C 3P 2P 2P 3P 6P 1P 3P 2P 2P 2P 6P 1P 1C 3P 2P 2P 3P 1P 3P 1C 3P 3P SK Z SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Z SK SK SK SK SK SK Z SK SK Povinne voliteľné predmety
Blok – PG
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
KKPTF/Pg6/09 Pedagogika voľného času – Pg6
2
2P SK KKPTF/Pg9/09 Sociálna pedagogika – Pg9
2
2P SK KKPTF/Psy3/09 Sociálna psychológia – Psy3
4
2P SK Študent si volí z ponuky aspoň 2 predmety.
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 L L Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L Roč.
2 2 2 Sem.
Z L L Roč.
1 2 2 2 Sem.
L Z Z L Blok – II
Skratka
KHBV/SDe2/09 KHBV/SBi1/09 KHBV/SBi2/09 KHBV/SBi3/09 Názov
Seminár z dejín 2 – SDe2
Seminár zo SZ I. – SBi1
Seminár z NZ I. – SBi2
Seminár zo SZ II. – SBi3
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1C SK 1
1C SK 1
1C SK 1
1C SK 79
KHBV/SBi4/09 Seminár z NZ II. – SBi4
1
1C SK 2 L Blok – Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ3T/09 KKPTF/CJ3N/09 KKPTF/CJ3A/09 KKPTF/CJ4T/09 KKPTF/CJ4N/09 KKPTF/CJ4A/09 Názov
Taliansky jazyk 3 – CJ3T
Nemecký jazyk 3 – CJ3N
Anglický jazyk 3 – CJ3A
Taliansky jazyk 4 – CJ4T
Nemecký jazyk 4 – CJ4N
Anglický jazyk 4 – CJ4A
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
2 2 2 2 2 2 Sem.
Z Z Z L L L Skratka
KKPTF/CJ1N/09 KKPTF/CJ1T/09 KKPTF/CJ1A/09 KKPTF/CJ2T/09 KKPTF/CJ2N/09 KKPTF/CJ2A/09 Názov
Nemecký jazyk 1 – CJ1N
Taliansky jazyk 1 – CJ1T
Anglický jazyk 1 – CJ1A
Taliansky jazyk 2 – CJ2T
Nemecký jazyk 2 – CJ2N
Anglický jazyk 2 – CJ2A
Výberové predmety
Blok – Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK 2
2C SK Roč.
1 1 1 1 1 1 Sem.
Z Z Z L L L Skratka
KHBV/LJC2/10 KHBV/LJC1/10 KST/DM1/09 KSPTF/Inf2/09 KST/DM2/09 Blok – VP
Názov
Latinský jazyk – cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk – cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK – DM1
Informatika 2 – Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi – DM2
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1C Z 1
1C Z 1
1P SK 2
1C SK 1
1P SK Roč.
1 1 1 1 1 Sem.
L Z Z L L Skratka
KKPTF/VPg/09 KKPTF/ZPs/09 KKPTF/DTV/09 KKPTF/ŠPg/09 KKPTF/Kat/09 KST/Fun/09 Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok – ŠS
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Všeobecná pedagogika
SS Základy psychológie
SS Didaktika a teória výchovy
SS Špeciálna pedagogika
SS Katechetika
SS Fundamentálna teológia
SS Roč.
Sem.
80
KKPTF/OBH1/09 Obhajoba bakalárskej práce
OB Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! – v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ – predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- – predmet sa realizuje ostatný krát
* – predmet má viac podmieňujúcich predmetov
81
Študijný poriadok teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa
vydáva ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku Teologickej fakulte v Košiciach (ďalej len „ TF KU “ alebo „fakulta“),
a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2) Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na TF KU študujú akreditované študijné programy, vrátane študentov
spoločných študijných programov a študentov, ktorí sú na TF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na TF KU zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1) Na TF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné podmienky prijatia na štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie
podmienky určené fakultou.
(2) TF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných
programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4) O počte prijímaných študentov rozhoduje Akademický senát teologickej
fakulty (ďalej AS TF KU ). O počte študentov na jednotlivé študijné programy rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5) Dekan zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom
roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných
študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
(6) Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky prijatia
na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, plánovaný počet pri83
jímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj
informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7) Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na
úradnej výveske a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8) Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku.
Uchádzač zasiela prihlášku na pracovisko, na ktorom sa príslušný študijný
program uskutočňuje. Po prijatí na štúdium si uchádzač môže v odôvodnených prípadoch (napr. vzdialenosť ku miestu štúdia, lepšie dopravné spojenie, zmena bydliska atď.) podať žiadosť o prestup na iné pedagogické pracovisko fakulty, na ktorom sa uskutočňuje rovnaký študijný program. V prípade afiliovaného teologického inštitútu môže dekan fakulty vyhovieť žiadosti na návrh alebo so súhlasom jeho moderátora.
(9) Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre
študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej
skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte. Fakulta môže umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu v
akademickom informačnom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta uchádzača vyzve, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je
súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3-členná a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné sa presvedčiť o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť
uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umožní vykonať prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
84
(17) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je
súčasťou spisu o prijímacom konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj:
a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku
(získaného počtu bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy
zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné,
t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo
jej časť, ak zistí, že uchádzač sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je
v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho
prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte
rozhoduje dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom
oznámené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia
na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe
miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu
o prijímacom konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(24) Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeniť pôvodné
rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia
na štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
(25) Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty alebo s pod85
mienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné
rozhodnutie. Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok, odôvodnenie
a poučenie, že proti rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.
(26) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do
30 dní od doručenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu.
(27) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia
o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si
z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu pri vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi
túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(28) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do
materiálov alebo uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa
preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan
v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých
bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je
nutné vypracovať písomný záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie.
Ak je uchádzač po opravení počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení
pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(29) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty však môže prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež obmedziť počet prijatých uchádzačov napr.
z kapacitných dôvodov.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na
zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty.
(2) Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr do
začiatku akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V takom prípade dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa
86
výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
(3) Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca na základe plnej moci.
(4) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo
sa nedostaví na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani
nepožiada o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne chce
absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7) O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra študentov.
(8) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu
preukazov zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
(9) Všetky potvrdenia o štúdiu pre nový akademický rok sa vydávajú najskôr
v deň zápisu.
(10) O žiadosti študenta inej vysokej školy v zmysle § 59 ods. 4 – 6 zákona o VŠ
o zápis na štúdium študijného programu uskutočňovaného na TF KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiadosť o zápis na študijný program príslušného stupňa v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore študenta inej vysokej školy sa adresuje dekanovi fakulty. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Študent inej vysokej školy k žiadosti o zápis
na štúdium pripojí úradný výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností určených študijným
programom príslušnej vysokej školy. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých
podkladov určených k rozhodnutiu. V prípade pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu oznámi vysokej
škole, na ktorej študent štúdium zanechal, v akom študijnom programe
87
študentovi umožnila zápis a dátum zápisu. Dňom zápisu sa študent stáva študentom TF KU .
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1) Na TF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné
programy v dennej alebo externej forme.
(2) Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
(3) TF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Jednou z foriem záujmového
vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný predpis (Smernica rektora o Univerzite tretieho veku).
(4) Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou,
ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Absolvent po ukončení získava akademický titul „bakalár“ (skr. „Bc.“).
(5) Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program.
Trvá dva roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba
diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický
titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
(6) Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona
o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7) Študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program
podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne pôsobí
garant/garanti študijného programu, dekan môže zmeniť metódu štúdia
z prezenčnej na dištančnú alebo kombinovanú. Túto zmenu môže povoliť
dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky
s deťmi do 3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na
inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné oddelenie fakulty spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný
program vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutočňuje na jej fakulte.
(2) Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
88
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným programom zvoliť si tempo
štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri
zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f ) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou
anonymného dotazníka,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5
zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v
príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný
program v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie
študijných odborov,
m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt,
v študentských samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl,
o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných zasadnutiach.
(3) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú
všeobecné predpisy o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a TF KU ,
b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU
a TF KU ,
89
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo fakulte v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti
podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v lehote do 15 dní od
doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp.
zmenu adresy, ako aj skutočnosti dôležité pre zápis do registra študentov,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
f ) pri zápise písomne oznámiť fakulte, rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu.
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva
semestre.
(2) Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka.
(3) Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako záväzný vnútorný predpis najneskôr 1. marca.
(4) Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá spravidla 13 týždňov
a skúškového obdobia, ktoré trvá spravidla 6 týždňov. Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan
upraviť iným spôsobom.
(5) Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality,
exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.
(6) Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených študijným programom. Za zostavenie a zverejnenie rozvrhov najneskôr týždeň pred začiatkom vyučovania v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
(7) Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa
§ 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez
predmetov všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
90
(8) Vlastný ordinár po ním určenej etape štúdia po vypočutí mienky rektora
Kňazského seminára, môže študenta denného štúdia – seminaristu poslať
na pastoračno – pedagogickú prax na dobu jedného roka. (Štatút TFKU §
41) Počas tejto praxe študent neprerušuje štúdium a za absolvovanie praxe
nezískava kredity. Vykonanie tejto praxe sa nehodnotí ako nesplnenie podmienok podľa čl. 7 ods. 11.
Článok 7
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TF KU
je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia
a procesov vzdelávania.
(2) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity
(prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia. Účasť
na prednáškach, cvičeniach a seminároch je povinná. Ospravedlnenie absencie na vyučovacom procese posudzuje vyučujúci predmetu.
(3) Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje
na TF KU v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4) Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet
môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5) Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester 30 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom
zložení. V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň
120 kreditov v predpísanom zložení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná dĺžka štúdia 6 rokov, musí študent získať aspoň 360 kreditov v predpísanom zložení; ak je
štandardná dĺžka štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6) Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za
úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný
na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané:
v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
v rámci časti štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej
91
škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov.
(7) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním
iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
(8) Fakulta, určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre
úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný
plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže
v príslušnom stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9) Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať
pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení každého akademického roka. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po
skončení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly
štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40
kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený
pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo
študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej
ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40
kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu
a zo študijného poriadku fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje najmä priebežnou kontrolou počas výučbovej časti štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne
práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
92
(2) Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú
uvedené v informačnom liste predmetu.
(3) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých formách hodnotenia študijných
výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
Klasifikačná stupnica
Percentuálny zisk
Klasifikačný stupeň odráža výsledky
Klasifikačný stupeň
100-93 %
Vynikajúce
A (výborne) = 1
92-85 %
Nadpriemerné
B (veľmi dobre) = 1,5
84-77 %
Priemerné
C (dobre) = 2
76-69 %
Prijateľné
D (uspokojivo) = 2,5
68-60 %
Spĺňajúce minimálne kritériá
E (dostatočne) = 3
59-0 %
Nespĺňajúce minimálne kritériá
FX (nedostatočne) = 4
Povinné predmety, ktoré sú v odporúčanom študijnom pláne označené písmenom „Z“, sa nehodnotia klasifikačným stupňom a podmienky ich úspešného absolvovania stanovuje informačný list predmetu.
(4) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých
za dané obdobie.
(5) Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa
považuje za predmet, hodnotí sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu
kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(6) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú. Hodnotia sa klasifikačnými stupňami
A až FX.
(7) Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A až FX.
(8) Celkový výsledok štátnych skúšok sa hodnotí:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak je klasifikácia obhajoby záverečnej práce i jednotlivých predmetov len známkami A a B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B,
b)„prospel“ - ak študent nespĺňa hodnotenie podľa písm. a) a žiadna
časť štátnej skúšky nie je hodnotená známkou FX.
93
(9) Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení
všetkých povinností predpísaných študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Celkový výsledok štúdia:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak študent počas celého štúdia nebol
hodnotený známkou E, všetky skúšky absolvoval v riadnych termínoch, dosiahol za celé štúdium vážený študijný priemer v jednotlivých ročníkoch menej ako 1,3 a výsledok štátnej skúšky v riadnom
termíne je „prospel s vyznamenaním“.
b) „prospel“ - ak študent úspešne absolvoval štúdium s výsledkami,
ktoré nezahŕňa písm. a).
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové
hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.
(12) V prípade nesplnenia povinnosti študenta podľa čl. 5 ods. 4 c) sa študent
nemôže prihlásiť na štátne skúšky.
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku
štúdia si môže zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov
postačuje na skončenie štúdia študijného programu.
(2) V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za
predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného
absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3) Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte je
možné len z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je
táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade
vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5) Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety
za rovnakých podmienok ako študenti Teologickej fakulty. Študenti iných
vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na TF KU len na základe zmluvy o štúdiu.
(6) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujú94
com akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa
hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré
vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(7) Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát
hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne
voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia
pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný
počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(9) Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra
(zimného/letného) požiadať študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená fakultou,
alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý
tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10)Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú
vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený
v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok musia byť v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden
na začiatku, jeden v strede a jeden na konci skúškového obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa používa elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
Predmety s kreditovou hodnotou 1 treba spravidla uzavrieť do konca prednáškového obdobia. Študent spravidla koná skúšku u učiteľa, ktorý predmet vyučoval.
(12) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
95
(13) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku,
alebo ak závažným spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(14) V prípade nesplnenia požadovaných podmienok z daného predmetu
v riadnom termíne má študent právo na jeden opravný termín. V rámci
vypísaných termínov skúšok a harmonogramu akademického roka, a to
pri prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu.
(15) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému najneskôr 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom
komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške, o ktorú sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(17) Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť dištančnú metódu štúdia alebo individuálny študijný plán, ktorý umožňuje študentovi
absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime z hľadiska organizácie štúdia podľa možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si
zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom. Dekan
môže povoliť individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené:
prihláškou na výmenné štúdium, zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov
štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. a podľa vnútorného predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných
mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP Erasmus
na KU v Ružomberku).
(2) Študent môže požiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie
absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý
uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu
nemožno uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
96
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1) Príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého,
druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informačnom systéme.
(3) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý
schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného akademického
roka.
(4) Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis fakulty.
(5) Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1) K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu
skúšku. Štátne skúšky sa na TF KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej
skúšky sú dané študijným programom.
(3) Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej
skúšky a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra akademického roka, v ktorom sa štátne skúšky
uskutočnia.
(4) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom štúdia a zverejňujú sa aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5) Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred
alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môže písomne požiadať
dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX.
(7) Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne,
ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysoko97
školského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch
termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek,
ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
(8) Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za
účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia
v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9) Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej
skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“) alebo „doktor pedagogiky“ (skr. „PaedDr.“). V študijnom
programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2) Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného prvého a druhého stupňa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený počet kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
b)úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
(3)Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok
predpísaných na riadne ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na TF KU skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom
dňom skončenia štúdia je koniec akademického roka, v ktorom
mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú
zo študijného programu a študijného poriadku, alebo vylúčením
zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť,
d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak
študent neprijme ponuku fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
98
e) smrťou študenta.
(5) Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu
pri zohľadnení celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského
vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných programoch
v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom
roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti študenta uhradiť
TF KU ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise univerzity.
(6) Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu a príslušného študijného odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného programu,
akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum skončenia štúdia a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva
spravidla pri akademickom obrade.
(8) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho univerzita, podpisuje ho dekan.
(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým absolventom bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o
ukončení štúdia aj v anglickom jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1) Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej
žiadosti študenta dekan.
(2) Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester,
rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na
študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle závažné
zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení
štúdia sa doručuje študentovi osobne, alebo poštou do vlastných rúk.
99
(3) Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných dôvodov (po predložení hodnoverných dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5) Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta
a nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1) Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte, doručené písomné
vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
(3) V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak vždy s poznámkou, že ide
o neukončené štúdium.
(4) Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na TF KU len
na základe nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1) Za zvlášť závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ a disciplinárneho poriadku TF KU môže dekan rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2) Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku TF KU , je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods.
1 písm. c) zákona o VŠ.
(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto
jeho vydania, úradnú pečiatku, podpis dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia
nadobudlo právoplatnosť.
(5) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo vnútorným
predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť
zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
100
(6) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie
zmeny študijného programu je úspešné ukončenie ročníka, resp. úspešné
splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným študijným
programom. O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr
do konca júla. Písomná žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný
program zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje k termínu zápisu.
(2) Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
(3) K žiadosti o zmenu študijného programu na študijný program katolícka teológia a náuka o rodine musí študent priložiť odporúčanie vlastného farára.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu na TF KU sú: preukaz študenta, výpis výsledkov štúdia.
(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho
užívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými
právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po
jeho zápise do registra študentov.
(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci študijného programu splnil. Vydáva ho fakulta.
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1) Rektor na základe návrhu dekana môže udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním štipendia za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný program prvého stupňa alebo druhého stupňa
alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
101
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2)
Dekan môže udeliť študentovi fakulty Cenu dekana. Kritériom pre
udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta
„prospel s vyznamenaním“ alebo dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1) Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť systém štúdia, pomôcť
študentom správne sa orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom
na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom
na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ aj pomáhať študentom v ich
ťažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej, záujmovej a inej činnosti.
(2) Študijných poradcov vymenúva a odvoláva dekan z radov vysokoškolských
učiteľov fakulty.
(3) Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta
prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan
vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní
odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia.
Ak dekan v lehote do 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby
rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť.
(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku TF KU sa začína
dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
102
(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť
vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak tento študijný poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť
študentovi doručené do vlastných rúk.
(7) Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie
prevezme alebo hneď, ako ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta. Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa
zameriava na získavanie a prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je
dizertačná práca.
(2) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu
skúšku.
(3) Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod
vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako záverečnej práce.
(4)Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“),
ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
(5) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
(6) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou čin103
nosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
(7) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.
(8) Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov.
(9)Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“
(„philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(10) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje akademický titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).
(11) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené inak.
(12)Podrobnosti doktorandského štúdia upravuje „Smernica dekana TF KU
o doktorandskom štúdiu.“
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Dekan podáva výklad tohto študijného poriadku, ak je vec sporná. Výklad
dekana nadobúda záväznosť, ak ho schváli akademický senát fakulty.
(2) Voči rozhodnutiu učiteľa sa môže študent odvolať k dekanovi, resp. moderátorovi. Voči rozhodnutiu dekana sa môže študent prijatý do Kňazského
seminára odvolať k Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity a ostatní študenti k rektorovi Katolíckej univerzity prostredníctvom dekana do 15 dní
od doručenia rozhodnutia, ak nie je stanovené inak.
(3)Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto študijným poriadkom a mohla by vzniknúť škoda z oneskorenia, môže schváliť
zmenu oproti ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty. O vykonanej
zmene bezodkladne informuje kolégium dekana, AS TF KU a Akademický
senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej „AS KU“).
(4)Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca platnosť študijný poriadok TF KU schválený v AS KU 14. 11. 2005.
(5)Študijný poriadok TF KU bol schválený v AS TF KU dňa 10. 03. 2010.
(6) Študijný poriadok TF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 28.
04. 2010.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan TF KU
104
OBSAH
Úvod ............................................................................................................................................3
Katolícka univerzita v Ružomberku .................................................................................5
Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku ....................................... 10
Vedecká rada Katolíckej univerzity ............................................................................... 11
Správna rada Katolíckej univerzity ................................................................................ 12
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU ........................................................................... 13
Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ............................................................. 16
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku....................................................................................................................... 24
Vedecká rada Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ........... 25
Vedenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ..................... 26
Pracoviská Katolíckej univerzity v Ružomberku afiliované
k Teologickej fakulte ........................................................................................................... 29
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskom Podhradí a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí ............................................................................................................. 29
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach ......................................... 32
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave Konzultačné stredisko
Náuky o rodine ..................................................................................................................... 33
Katedry Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku.................................. 34
Katedra filozofie ................................................................................................................... 34
Katedra histórie a biblických vied ................................................................................. 34
Katedra systematickej teológie ...................................................................................... 35
Katedra praktickej teológie.............................................................................................. 35
Katedra katechetiky a pedagogiky ............................................................................... 36
Katedra sociálnej práce ..................................................................................................... 37
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
na akademický rok 2011/2012 ....................................................................................... 39
Harmonogram promócií v ak. roku 2009/2010 ........................................................ 40
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2010/2011 .......................................... 40
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2011/2012 ....................................................................................... 42
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave – Konzultačného strediska
Náuky o rodine na akademický rok 2011/2012 ........................................................ 43
Študijné programy .............................................................................................................. 44
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň ...................................... 44
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice) .................................. 44
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula) ............... 51
Magisterské študijné programy ..................................................................................... 56
105
Sociálna práca – magisterský stupeň ........................................................................... 56
Náuka o rodine – magisterský stupeň ......................................................................... 58
Sociálna filozofia – magisterský stupeň ...................................................................... 60
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova ......................................... 62
– magisterský stupeň ......................................................................................................... 62
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – magisterský stupeň .................... 64
Bakalárske študijné programy ........................................................................................ 66
Sociálna práca – bakalársky stupeň .............................................................................. 66
Náuka o rodine – bakalársky stupeň ............................................................................ 69
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
– bakalársky stupeň ............................................................................................................ 75
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova– bakalársky stupeň........................ 78
Študijný poriadok teologickej fakulty .......................................................................... 83
Katolíckej univerzity v Ružomberku ............................................................................. 83
Informácie o štúdiu
Akademický rok 2011 – 2012
Vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
v roku 2011 ako svoju XXX. publikáciu
Tlač a knihárske spracovanie:
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov
e-mail: vmv@vmv.sk
ISBN 978-80-7165-806-1
Download

študijný plán teologickej fakulty - Katolícka univerzita v Ružomberku