P R Í R O D N É P R O C E SY A E KO N O M I K A
2
&
3
Ú VOD
Hlavnou riadiacou silou dnešnej spoločnosti je rastúce sociálne a ekonomické zabezpečenie, ktoré ide ruka v ruke so zvýšenou produkciou a spotrebou tovarov a
služieb, podieľajúcich sa na degradácii ekosystémov, ktoré nás obklopujú. Dalo by sa
povedať, že s nárastom prosperity ubúda prírodné prostredie.
Naozaj tak veľmi záleží na tom, či vyhynie zopár neznámych druhov motýľov? Alebo
toho stratíme oveľa viac?
Stále pribúdajú vedecké dôkazy, že motýle, chrobáky, či rastliny nie sú ani zďaleka to
jediné, čo môže zaniknúť. Degradované ekosystémy prichádzajú o svoju schopnosť
slúžiť ľuďom – napríklad čistením znečistenej vody, opelením plodonosných rastlín,
zmenšením následkov prírodných katastrof, či tlmením následkov klimatických
zmien.
Európska únia si túto hrozbu uvedomila a začala vyvíjať snahy o zmenšenie úbytku
prirodzenej diverzity a funkcií ekosystémov. Pravdepodobne najdôležitejším krokom v tomto smere je zriadenie európskej sústavy chránených území Natura 2000.
V súčasnosti sú do nej zaradené územia zo všetkých 27 členských štátov –keby sa
spojila ich plocha, zabrali by väčšie územie ako dvojnásobok Nemecka. Ako nedávno zdôraznila EÚ,1 ochrana a manažment tejto ekologickej siete môže významne
prispieť k zastaveniu ubúdania prírodného prostredia, aj životne dôležitých funkcií
ekosystémov, ktoré zabezpečuje.
V tejto publikácii chceme s témou ekosystémových služieb oboznámiť aj laickú verejnosť a upozorniť na vzťah medzi ochranou a manažmentom na územiach zaradených
do siete Natura 2000 a zachovaním ekosystémových služieb. Publikácia sa pokúša
zodpovedať predovšetkým nasledujúce otázky:
»
»
»
»
Aká je súvislosť medzi ochranou živočíchov a rastlín a uspokojením potrieb ľudí?
Čo robí EÚ, aby ochránila prírodu a ekosystémové služby?
Ako môžeme prostredníctvom aktívneho manažmentu udržať fungujúce ekosystémy?
Aké úspešné príklady existujú na území EÚ?
ČO J E NAT U R A 2 0 0 0 ?
Natura 2000 je základným kameňom politiky ochrany prírody EÚ. Jej cieľom je „prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany biotopov, voľne žijúcich živočíchov a
voľne rastúcich rastlín na európskom území členských štátov Európskej únie (…)” (Článok 2.1.
Smernice o biotopoch).
Natura 2000 je európska ekologická sieť chránených území, navrhnutých členskými štátmi EÚ, založená na právne záväzných legislatívnych normách – smernici o biotopoch
a smernici o vtákoch. Sieť tvoria dva typy území: územia európskeho významu (Special
Areas of Conservation – SAC) navrhnuté na základe smernice o biotopoch a chránené
vtáčie územia (Special Protection Areas – SPA) navrhnuté na základe smernice o vtákoch.
Členské štáty sú zodpovedné za prijatie všetkých potrebných opatrení, aby zaistili ochranu
týchto území a zabránili ich znehodnoteniu.
4
&
5
ČO SÚ EKOSYST É MOV É SLUŽBY?
Ekosystémové služby prispievajú k prosperite ľudstva množstvom rôznych spôsobov.
Príroda nám priamo poskytuje viaceré svoje „dary“ – potraviny, ktoré jeme; čistú vodu,
ktorú pijeme; palivo; či tkaniny. Okrem toho však využívame aj „služby prírody“, ktoré
sú výsledkom zložitých procesov a interakcií – sú nimi napríklad vznik pôdy, prirodzený rozklad odpadu, ochrana pred prírodnými katastrofami – povodňami či smršťami i
udržiavanie stabilnej klímy na Zemi. Ekosystémové služby sú také prírodné produkty
a služby, ktoré ľudia využívajú vo svoj prospech.
Napríklad prirodzený, zdravý riečny ekosystém vytvára vynikajúci domov pre mnohé
živočíšne a rastlinné druhy, ale dokáže tiež čistiť odpadové vody, ktoré sú doň odvádzané. Naopak degradovaná rieka bude poskytovať človeku ryby i vodu v oveľa menšej
miere a zníži sa aj jej schopnosť čistenia odpadových vôd.
Ekosystémové služby môžu byť defi nované rôznymi spôsobmi. Správa Organizácie
Spojených národov o stave ekosystémov na konci tisícročia (The United Nations Millennium Ecosystem Assessment)2 zatrieďuje ekosystémové služby následovne:
Ekosystémová služba –
Opis
Príklady
funkcie ekosystémov
Podporné funkcie
funkcie, od ktorých závisí
vznik pôdy, fotosyntéza, primárna
fungovanie všetkých ostat-
produkcia, obeh živín a obeh vody
V tejto časti sa pozrieme na príklady toho, ako sa manažment území Natura 2000 podieľa
na zabezpečovaní ekosystémových služieb.
ných ekosystémových služieb
Produkčné funkcie
produkty, ktoré ekosystémy
potraviny, tkaniny, palivo, genetické
poskytujú
zdroje, biochemikálie, prírodné liečivá,
farmaceutiká, dekorácie a zdroj čistej
vody
Regulačné funkcie
výhody získané reguláciou
regulácia kvality vzduchu, klímy,
procesov v ekosystéme
vodného režimu, erózie, čistenie vody,
regulácia výskytu ochorení, škodcov,
opeľovanie, regulácia prírodných
hrozieb
Kultúrne funkcie
nehmotný úžitok, ktorý
duchovné obohatenie, rast poznania,
ľuďom ekosystémy poskytujú možnosť rozjímania a rekreácie, estetické
zážitky
Tabuľka: www.ecosystemservices.org.uk
PR Í K L A DY 
Predstavíme päť príkladov z rôznych častí Európy. Pri každom bude uvedená krátka informácia o pozadí vzniku projektu a opis jednej vybranej služby, ktorú daný ekosystém poskytuje. Hoci v záujme zjednodušenia podrobne rozoberáme iba jednu ekosystémovú službu, je dôležité mať na pamäti, že prirodzené ekosystémy poskytujú širokú škálu rôznych
služieb. Horský les môže byť zdrojom dreva, lesných plodov, bylín pre tradičnú medicínu,
ale aj obľúbenou turistickou destináciou. Okrem mnohých produktov a služieb, ktoré využívame priamo, má les aj množstvo ďalších funkcií: obce, nachádzajúce sa v údoliach, chráni
od lavín a veterných smrští, miestnym obyvateľom poskytuje čistý vzduch a vodu, a v širšom kontexte – prispieva k regulácii klimatických zmien. Pre komplexnejší obraz o funkciách daného územia je ku každému príkladu pripojený aj prehľad ďalších služieb. »»»»»»
PRÍKLAD 1
P R O D U K C I A P O T R AV Í N
POZADIE PROJEKTU Oblasť Yorkshire Dales na severe Anglicka je známa
svojou krajinnou scenériou. Územie má dlhú tradíciu vidieckych fariem. Množstvo pahorkov a úbočí a chudobné pôdy vytvárajú územie, mimoriadne vhodné na pasenie
dobytka. Výskyt charakteristickej flóry a fauny je úplne závislý na systéme chovu hospodárskych zvierat – napríklad spásaní územia. Je nevyhnutné, aby zvieratá pasienky
udržiavali voľné, teda zabraňovali ich zarastaniu stromami a krovinami. Pre zachovanie
takéhoto charakteru územia je najvhodnejšie použiť pôvodné plemená dobytka, pretože sú prispôsobené podmienkam, drsnému počasiu – môžu byť teda držané vonku
takmer po celý rok.
V priebehu uplynulých vyše štyridsiatich rokov na území prebehla zmena tradičného
chovu dobytka na intenzívnejšie hospodáriace ovčiarske podniky. Zmeny v systéme
hospodárenia, spolu so zvýšením počtu kusov dobytka, mali za následok celkové zníženie prírodnej hodnoty územia.
V roku 2002 odštartoval projekt podporený EÚ, ktorého hlavným cieľom bolo zachrániť miestnu flóru a faunu. Bolo to dosiahnuté opätovným zavedením pasenia tradičných plemien dobytka. S pomocou grantovej podpory farmárov boli vytvorené prirodzené čriedy dobytka aj potrebná infraštruktúra. 15 poľnohospodárskych podnikov
zmenilo systém pasenia na prírode bližšie extenzívne pasenie. Projekt pomohol obnoviť
a zachovať spolu 1800 hektárov na dvoch územiach Natura 2000. Nepretržitý výskum
výskytu rastlinných a živočíšnych druhov na týchto územiach ukázal, že vďaka projektu sa v oblasti začalo vyskytovať množstvo vzácnych rastlinných druhov.
Ďalšie prínosy a ekosystémové služby
» Čistá voda a pôda
Na pastvinách sa nepoužívajú žiadne priemyselné hnojivá » nedochádza k znečisteniu podzemnej vody, povrchových vôd ani pôdy, krmivo a hovädzie mäso
neobsahuje zvyšky priemyselných hnojív ani pesticídov
» Socio-ekonomický prínos
Nová, vysoká kvalita miestneho produktu a vytvorenie trhu » farmári získajú za
svoj produkt na trhu vyššiu cenu » živobytie pre vidiecke komunity
» Genetický zdroj
Chov tradičných, prirodzených plemien dobytka » zachováva sa genetická variabilita dobytka (v budúcnosti môžu byť využité pri šľachtení)
6
1
P R O D U K C I A
P O T R AV Í N
VYBRANÝ PRÍNOS EKOSYSTÉMU:
PRODUKCIA POTRAVÍN
Okrem prírody profitujú z projektu aj ľudia,
ktorí získali možnosť konzumovať hovädzie mäso vysokej kvality, vyprodukované
v tejto oblasti. Hoci dobytok nie je chovaný výhradne podľa noriem ekologického
poľnohospodárstva, na územiach zaradených do Natura 2000, ktoré tvoria hlavnú
časť spásaných území, sa nepoužívajú žiadne
pesticídy ani priemyselné hnojivá. Pôvodné
plemená dobytka sú lepšie uspôsobené na
drsné počasie a celoročne trávia viac času
pasením na (nehnojených) voľných plochách
a menej v kravínoch. Už v súčasnosti existuje
niekoľko prvých dôkazov, že hovädzie mäso
vyprodukované na území, kde prebieha
manažment ochrany je zdravšie a chutnejšie, ako mäso vyprodukované konvenčným
spôsobom. Najnovší výskum kvality mäsa,
ktorý začal len nedávno, porovná kvalitu
hovädzieho mäsa produkovaného konvenčným spôsobom a mäsa vyprodukovaného v
chránených územiach – napríklad prostredníctvom výskumu jeho zložiek, ako omega3 polynenasýtených mastných kyselín, či
vitamínu E. Bude tiež porovnávať kvalitu a
zdravotnú nezávadnosť mäsa rôznych plemien dobytka.
&
7
PRÍKLAD 2.
O CHRANA PRED POVODŇAMI
POZADIE PROJEKTU Yzerbroeken – prirodzené záplavové územie rieky
Yzer sa nachádza v západnej časti Belgicka, blízko hranice s Francúzskom. Táto oblasť
je chráneným územím siete Natura 2000 podľa smernice o vtákoch a zároveň chránenou lokalitou podľa Ramsarskej konvencie 3 z dôvodu výskytu výnimočnej a bohatej
avifauny. Toto obrovské územie (okolo 3000 – 4000 ha), nie je významné len pre vtáky
a milovníkov vtáctva. Vďaka svojej výnimočnej polohe celé desaťročia hralo významnú
úlohu pri ochrane proti povodniam.
Územie sa nachádza vo vnútrozemí, približne 25 km od pobrežia. Oblasť medzi Yzerbroeken a morom je charakteristická tým, že je úplne plochá a územie Yzerbroeken
je lokalizované presne na okraji tejto roviny. Keď nastane povodňová situácia, práve v
tomto mieste priteká do rieky veľkou rýchlosťou obrovský objem vody. Rieka ju nedokáže odvádzať do mora dostatočne rýchlo, následkom čoho sa voda vyleje do záplavového územia. Navyše, voda môže z ústia rieky vytekať len počas odlivu, pri prílive zostáva
v rieke, čo spôsobí vysokú hladinu vody vo vnútrozemí. Preto sa stovky rokov v tejto
oblasti vyskytujú a vyskytovali záplavy – vytvorili výnimočné travinné a mokraďné
biotopy a prilákali sem vzácne druhy živočíchov.
V priebehu niekoľkých uplynulých desaťročí došlo k výraznej premene poľnohospodárskeho využitia záplavového územia – nastal posun smerom k intenzívnejšiemu obhospodarovaniu. Boli vybudované hrádze na ochranu krajiny pred povodňami a územie
bolo odvodnené, čo viedlo k poklesu vodnej hladiny. Toto všetko malo veľmi negatívny
vplyv na prírodu všeobecne, predovšetkým však na vtáctvo. Okrem toho, intenzívnejšie využívanie krajiny v oblasti, ktorá plnila protipovodňovú funkciu, zvýšilo nebezpečenstvo výskytu povodní v obciach i na iných miestach pozdĺž brehov rieky Yzer, kde
sa v minulosti nikdy žiadne povodne nevyskytovali.
ĎALŠIE PRÍNOSY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
» Rekreácia » Obnovenie záplavových území » obnova nádhernej, prirodzenej krajiny » možnosť rekreácie miestnych obyvateľov a turistov
» Čistá voda » Prirodzený riečny ekosystém » rozklad a spracovanie odpadových
vôd – zásobáreň čistej vody (pitná voda, možnosť kúpania a pod.)
» Adaptácia na klimatické zmeny » Klimatické zmeny » vzostup hladiny mora, viac
extrémov počasia » častejší výskyt povodní » zvýšená potreba záplavového územia
v budúcnosti
8
2
O C H R A N A
P R E D
POVODŇAMI
VYBRANÝ PRÍNOS EKOSYSTÉMU: OCHRANA PRED POVODŇAMI
V roku 1990 bol vypracovaný plán na obnovu prírody celého údolia, ktorý si dal za cieľ zastaviť trvalo neudržateľné poľnohospodárske postupy a obnoviť pôvodnú bohatú biodiverzitu územia. Spočiatku mal množstvo odporcov z radov miestnych poľnohospodárskych
organizácií, no neskôr – po tom, čo sa v rokoch 1993 a 2005, vyskytli dve povodne s katastrofálnymi následkami, všetky strany dospeli k dohode, že je nevyhnutný manažment územia Yzerbroeken, zameraný na ochranu prírody a oblasti, ktorá plní takú významnú úlohu
pri ochrane pred povodňami. V súčasnosti je zakázané budovať na území ďalšie hrádze a
poľnohospodárske postupy sú prispôsobené výskytu záplav. Miestni obyvatelia pochopili,
že z manažmentu krajiny, ktorý je zameraný na prírodu, nemá úžitok len samotná príroda,
ale poskytuje aj veľmi dôležitú ekosystémovú službu: ochranu pred povodňami.
&
9
PRÍKLAD 3.
REKREÁCIA
POZADIE PROJEKTU 940 hektárové jazero Lake Fure je najväčším jazerom
v Dánsku. Na začiatku 20. storočia patrilo medzi najhodnotnejšie vodné biotopy s
výskytom mnohých druhov vtákov a rýb, a bolo aj skvelým miestom na rekreáciu obyvateľov blízkej Kodane. Územie je chránené na základe smernice o vtákoch a smernice
o biotopoch. Žiaľ, nekontrolované vypúšťanie odpadových vôd zo značne urbanizovaného okolia narušilo prirodzené cykly. Došlo k rozpadu funkcií jazerného ekosystému.
Vysoká koncentrácia živín viedla k nahromadeniu obrovského množstva fytoplanktónu
(rias) a rozšíreniu plevelných druhov rýb. Vodná vegetácia, ktorou bolo jazero kedysi
známe, takmer vymizla.
V rokoch 2002-2007 prebiehal projekt ochrany s cieľom obnoviť prirodzené ekologické
procesy a pôvodnú vegetáciu a zabezpečiť stabilizáciu populácií rýb. Bol zredukovaný
prísun živín a docielené lepšie okysličovanie jazera. Výsledkom zlepšenia ekologických
podmienok bola viditeľne čistejšia voda, menej rias a zníženie množstva plevelných
rýb, pôvodná flóra a fauna sa pomaly obnovovovala. Aj keď priezračnosť vody stále nie
je ideálna a množstvo rias je naďalej nad požadovanou hodnotou, projekt v tomto smere
dosiahol veľmi veľa. Očakáva sa, že odozva bude trvať ešte niekoľko rokov, a až potom
bude možné pozorovať všetky výsledky. Projekt stále prebieha, je naplánovaný do roku
2012.
ĎALŠIE PRÍNOSY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
» Regulácia živín
Obnovenie funkcií ekosystému » rozklad prírodného a ľudského odpadu (odumretých rastlín, živočíchov) » recyklovanie živín (P, N) a ich navrátenie do jazerného ekosystému
» Produkcia potravín
Zlepšenie kvality vody » cennejšie druhy rýb » ryby ako potravina
» Veda a vzdelávanie
Obnovenie funkcií ekosystému, opätovný výskyt rôznych druhov živých organizmov a obnovenie biotopov » priestor pre vzdelanie a vedu, ktorý poskytuje Limnologická vedecká stanica
» Spoločenský prínos
Čistejšia voda – návrat cennejších druhov rýb » rozvoj rybárskych spolkov, prosperovanie komunity
10
3
REKREÁCIA
VYBRANÝ PRÍNOS EKOSYSTÉMU:
REKREÁCIA
Zlepšené podmienky životného prostredia – napríklad priezračnejšia voda
a úbytok fytoplanktónu (rias) prinášajú úžitok ľuďom, ktorí prichádzajú
k jazeru za rôznymi druhmi rekreácie
(rybolov, plávanie, člnkovanie, či iný
druh oddychu).4 Z celkového zlepšenia ekologických podmienok profitujú
aj podnikatelia, ktorých činnosť súvisí
s rekreáciou (napríklad prenajímatelia
člnov). Európskou Úniou podporovaný
projekt ochrany prírody na území zaradenom do Natura 2000 zvýšil možnosti rekreácie ľudí.
&
11
PRÍKLAD 4.
O P E Ľ O VA N I E
POZADIE PROJEKTU Len málo ľudí si dokáže predstaviť úspešnú kombináciu
produkcie medu, hospodárskeho podniku a ochrany prírody. Ale príklad z Poľska ukazuje, že spolupráca medzi miestnymi včelármi a ekológmi je možná, a dokonca môže byť
prospešná pre obe strany. Na juhozápade Poľska, v meste Przemków, začalo niekoľko
pokrokovo mysliacich včelárov spolupracovať s dvoma mimovládnymi organizáciami5
a miestnou chránenou krajinnou oblasťou na rozbehnutí novej iniciatívy. Produkcia
medu bola v tom čase ekonomicky nevýnosná, takže prvoradým cieľom tejto iniciatívy bolo zabezpečiť včelárom isté zamestnanie. Vytvorenie trhu pre nové produkty z
medu sa ukázalo byť vynikajúcou možnosťou.
12
4
O P E Ľ O VA N I E
Včelári boli aktívne zapojení do udržiavania charakteristických štruktúr územia “Przemkowskie vresovisko”, zaradeného do siete Natura 2000. Vresoviská sú vzácne a
ohrozené ekosystémy, chránené smernicou EÚ o biotopoch. Najviac ich ohrozuje zarastanie. Včelári teda odstraňovaním stromov a krov pomáhajú zabrániť zarasteniu
územia, a tak sa podieľajú na ochrane biotopov európskeho významu.
Medu, vyprodukovanému na tomto území, EÚ udelila ochranné označenie pôvodu a
je označený ako regionálny výrobok. Aby dosiahol parametre regionálneho výrobku,
musí spĺňať určité kritériá – napríklad viac ako 50% medu musí pochádzať z vresoviska. Fakt, že je med vyprodukovaný v chránenom území (čo je uvedené aj na etiketách),
je zárukou jeho vysokej kvality a obsahu zdraviu prospešných látok. Včelári teda môžu
požadovať vyššiu cenu. Ochrana územia tak pomohla producentom nájsť si medzeru na
trhu a slúži ako nástroj na podporu regionálnej značky.
VYBRANÁ EKOSYSTÉMOVÁ SLUŽBA: OPEĽOVANIE
Ďalšie prínosy a ekosystémové služby
» Produkcia potravín » zdravé miestne výrobky vysokej kvality – bio med a produkty z peľu
» Prírodné liečivá » biochemické látky obsiahnuté v mede
» Spoločenský prínos » vytvorenie regionálneho výrobku » príjem » zachovávanie
špecializovaných spoločenských štruktúr – komunity včelárov a miestnych vidieckych spoločenstiev
» Kultúrny prínos » Festival vína a medu organizovaný raz ročne » udržiavanie
miestnych tradícií, dedičstva
Manažment vrchovísk neprispieva len k ochrane územia, ale je prínosom aj pre
včelárov. Aby včely produkovali med, potrebujú dostatok otvorených kvitnúcich
plôch. Bez manažmentu by otvorené plochy zarástli lesom a včelári by prišli o
prácu. Udržiavaním území zaradených do siete Natura 2000 sa včelári vlastne
podieľajú na zabezpečení svojho živobytia. Eko-med je registrovaný ako regionálny výrobok EÚ, vďaka čomu si včelári zaistili vyšší príjem.
&
13
PRÍKLAD 5.
ZMIERNENIE KLIMATICKÝCH ZMIEN
POZADIE PROJEKTU Mokrade sú charakteristickým prvkom lotyšskej krajiny (pokrývajú 10% územia krajiny). Na území štátu sa vyskytuje 6 rozsiahlych mokraďných území. Jedným z nich je komplex mokradí Lubana – obrovské, vyše 40 000 hektárové územie. Viac ako 10%
z neho pokrývajú vrchoviská, slatiny a prechodné rašeliniská. V minulosti bolo územie čiastočne
využívané na poľnohospodárske účely. Odvodňovanie rašelinísk a lúk odvodňovacími priekopami
viedlo k degradácii biotopov a ich zarastaniu. To prispelo k významnému poklesu prírodných hodnôt, a tiež k uvoľňovaniu CO2 a CH4, vzniknutých rozkladom organických uhlíkatých látok.
Vrchoviská sú jedinečnými mokraďnými ekosystémami charakteristickými pre severnú Európu,
Veľkú Britániu, Írsko, a tiež severné oblasti Poľska a Nemecka. V týchto mokradiach sa z dôvodu
kyslých a anaeróbnych podmienok odumretý rastlinný materiál nemôže úplne rozložiť. Čiastočne
rozložený rastlinný materiál tvorí rašelinu, od ktorej je odvodený známy názov týchto biotopov
– „rašeliniská“. 6 Vrchoviská osídľuje vysoko špecializovaná fauna a flóra, ktorá sa často nenachádza nikde inde. Medzi najzaujímavejšie patria rôzne druhy vážok, motýľov a mäsožravé rastliny. Pre
svoju vysokú prírodnú hodnotu sú chránené v rámci smernice EÚ o biotopoch.
Ale rašeliniská majú aj jednu špeciálnu vlastnosť, vďaka ktorej sú zaujímavé pre súčasnú spoločnosť.
Vedci dokázali, že zachované rašeliniská patria medzi najdôležitejšie zásobárne uhlíka na Zemi.7
V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného írska sa nachádza približne 15% svetových rašelinísk, v ktorých je uskladnený ekvivalent vyše dvadsiatich rokov priemyselných emisií oxidu uhličitého vyprodukovaných v tejto krajine. Kým nenarušené rašeliniská zadržiavajú a uskladňujú
uhlík, zničené rašelinné biotopy uvoľňujú do atmosféry skleníkové plyny. Po odvodnení, alebo
zmene biotopov, z dôvodu iného využitia (napríklad na poľnohospodárske účely), začnú rašeliniská
veľmi rýchlo uvoľňovať uskladnený uhlík vo forme skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Ochrana rašelinísk teda nie je prioritou len kvôli ich jedinečným prírodným
hodnotám. Ich udržiavanie v dobrom ekologickom stave pomáha tiež stabilizovať klímu. 8
ĎALŠIE PRÍNOSY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
»
»
»
Čistenie vody » Zničené, vysušené rašelinisko » uskladnený uhlík je uvoľňovaný do vody ako
rozpustený organický uhlík (Dissolved Organic Carbon – DOS) » tmavo sfarbené, znečistené
vodné zdroje. Zdravé rašelinisko » uskladňuje uhlík a fi ltruje vodu » z rašeliniska odchádza
čistá voda
Estetický a kultúrny prínos » Zaujímavé vrchovisko, krajina vresovísk („domov duchov“), zvláštne „tvory“ (napríklad rastliny, ktoré chytajú muchy) » atraktívnosť pre návštevníkov, školopovinné deti
Potraviny, bylinky » Miestni ľudia územie využívajú na zber rôznych jedlých plodov a bylín.
14
5
ZMIERNENIE
KLIMATICKÝCH ZMIEN
VYBRANÁ EKOSYSTÉMOVÁ SLUŽBA: REGULÁCIA KLÍMY
V rašeliniskách patriacich do komplexu mokradí Lubana je uskladnené obrovské
množstvo uhlíka. Po ich odvodnení, zničení alebo vysušení, by došlo k uvoľneniu uhlíka do atmosféry, čo by prispelo ku globálnemu otepľovaniu. V roku 2003
orgány miestnej správy spojili svoje sily, aby obnovili prirodzený vodný režim a
vrátili rašeliniská späť do priaznivého stavu. Aby obmedzili ubúdanie vody, na takmer 10000 ha zablokovali odvodňovacie priekopy a vybudovali hrádze a stavidlá. Tento manažment prispeje k ochrane a obnove rašelinísk – takto sa na týchto
lokalitách udrží hladina obsahu uhlíka a bude môcť naďalej dochádzať k jeho
uskladňovaniu, a tým aj zmierňovaniu globálneho otepľovania.
&
15
Príklady – kontakty
a web stránky
16
&
17
Príklad 1. Produkcia potravín » Paul Evans (Nature England), [email protected], www.limestone-country.org.uk
Príklad 2. Ochrana pred povodňami » Floris Verhaeghe (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap),
fl[email protected], www.framebpm.net, www.natuurpunt.be/download/activecontents/ac882paper.pdf
Príklad 3. Rekreácia » Peer Skaarup [email protected], www.furesoeprojekt.dk
Príklad 4. Opeľovanie » Andrzej Ruszlewicz (Fundacja Zielona Akcja), [email protected], www.eko.org.pl/kropla/23/miod.html
Príklad 5. Zmiernenie klimatických zmien » Dace Arina (Project Manager), [email protected];
Ugis Bergmanis, [email protected], www.madona.lv/lubans/l_zinojumi_a.html
Domovská stránka Európskej komisie, sekcia Nature & Biodiversity » http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Národné informácie o sieti Natura 2000 » http://www.natura.org/national_links.html
Ďalšie informácie
Úspešné príklady manažmentu území zaradených do siete Natura 2000 »
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/index.html
Informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku » http://www.sopsr.sk/natura/
„Time is life” CD ROM ROM, ktorý vydal CEEweb, 2006
Value of biodiversity – Documenting EU examples where biodiversity loss has led to the loss of ecosystem services. Final report for the European Commission (Hodnota biodiversity – zdokumentované európske príklady toho, ako pokles biodiverzity viedol k poklesu ekosystémových služieb. Záverečná
správa pre Európsku komisiu). Kettunen, M. & ten Brink, P., Institute for European Environmental Policy (IEEP), 2006, Brussels, Belgium. 131 pp.
1
Komuniké Komisie – Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010 – a v nasledujúcich rokoch – Trvalo udržateľné ekosystémové služby v prospech ľudstva,
[KOM/2006/0216 v konečnom znení ] (Communication from the Commission – Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond – Sustaining ecosystem
services for human well-being [COM/2006/0216 final]
2
3
Ekosystémy a prospech ľudstva: súčasný stav a smerovanie: závery Pracovnej skupiny zaoberajúcej sa stavom a smerovaním / zostavili: Rashid Hassan, Robert
Scholes, Neville Ash., 2005 Správa o stave ekosystémov na konci tisícročia. (Ecosystems and human well-being : current state and trends : findings of the Condition
PR Í RODN É PRO C E SY A E KONOM I K A 
and Trends Working Group / edited by: Rashid Hassan, Robert Scholes, Neville Ash., 2005 Millennium Ecosystem Assessment)
prínos sústavy Natura 2000 pre náš život
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva; Organizácia spojených národov pre školstvo, vedu a kultúru
» Túto publikáciu pripravila CEEweb for Biodiversity. Autori: Urszula Biereznoj a Sarolta Tripolszky. Preklad: pre Bratislavské
Záverečné poznámky
(UNESCO) (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
regionálne ochranárske združenie preložila Mgr. Zuzana Balážová
» CEEweb for Biodiversity je medzinárodná sieť mimovládnych organizácií zo strednej a východnej Európy, ktorej úlohou je
4
Podľa štúdií je kvalita vody pre rekreačné účely ohodnotená na 10 a 80 $ ročne (Adamowicz, 1991), Spojené štáty americké.
ochrana biodiverzity formou podpory trvalo udržateľného rozvoja. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) je
5
Chránená krajinná oblasť Przemkowski (Przemkowski Landscape Park), Nadácia Zielona Akcja, Nadácia Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska
mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá predovšetkým praktickou ochranou prírody a podporou trvalo udržateľného rozvoja
6
Wikipedia, klasifikácia biotopov EUNIS (EUNIS habitat classification)
7
Odhad množstva uhlíka uloženého v rašeliniskách celého sveta sa pohybuje v škále 120-400 Gt (Franzén 1994; Franzén et al. 1996; Ajtay et al.1979; Sjörs 1980,
POĎAKOVANIE  Chceme vyjadriť poďakovanie a uznanie tým, ktorí nám poskytli príklady použité v tejto publikácii.
1982; Adams et al. 1990).
ZODPOVEDNÝ REDAKTOR  Klára Hajdu, CEEWeb za biodiverzitet, 2007.
Medzivládny panel pre klimatické zmeny Štvrtá hodnotiaca správa (Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, 2007.)
Adresa: Kuruclesi út 11/a | 1021 Budapest » Tel: +36 1 398 0135 » Fax: +36 1 398 0136 » [email protected] » www.ceeweb.org
8
Photo credits: Front cover photo – Lyndon Bartsch; Page 3 upper left – Rurik Tullio;
page 17 bottom middle – Marcos Santos. All other photos are from www.sxc.hu.
v oblasti západného Slovenska.
CEEweb for Biodiversity ďakuje Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre životné prostredie za finančnú podporu pri príprave tejto publikácie. Poskytovateľ nie je zodpovedný za vyjadrené názory a použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
P R Í R O D N É P R O C E SY A E KO N O M I K A
Download

PRÍRODNÉ PROCESY A EKONOMIKA