Slovenska´ liturgia zboru ECAV v Brne
K(nˇaz): V mene Boha Otca i Syna i Ducha Sva¨te´ho.
L(’ud): Amen.
K:
A   
Naj -sva¨ - tej - sˇ´ı,
A      R            R
L:
Bo - zˇe vsˇe - mo - hu´ - ci, pre Sy - na svoj -ho jed - no - ro - de - ne´ - ho,
A         R         R
Je - zu Kris - ta
A 


kto - ry´
A 
A 
a



na - sˇe



pri
roz - licˇ - nos



-
-
lu
-



ff R ff
ja,
1

ti
na´ - ro - dy v jed - no - tu
 Ě 


 R
srd - cia sa´m oh - nˇom za - pa´ - lil





 Ě 
Ha - le


aj

vsˇet - ky
A ff
by
la´s - ka - ve´ - ho, zo - sˇli na´m Du - cha Sva¨ - te´ - ho,

ja
-


sla´ - va
zy - kov


vie - ry
ff


zhro - mazˇ - dil.
 Ě 
Bo
fi
-
hu!
Konfiteor
K: Bratia a sestry! Zhromazˇdili sme sa na tomto sva¨tom mieste, aby sme spolocˇne
pocˇu´vali Bozˇie slovo a aby sme sa modlitbami a chva´lami utiekali k trojjedine´mu
Pa´nu Bohu o pomoc a zmilovanie. Ked’zˇe sa vlastnou silou nemoˆzˇeme zbavit’svojich
hriechov, volajme spolocˇne k Pa´nu Bohu ty´mito slovami:
L: Vsˇemohu´ci a la´skavy´ Bozˇe! Zmiluj sa nad nami a odpust’ na´m nasˇe hriechy.
Poma´haj na´m, aby sme tu prezˇ´ıvali prave´ spolocˇenstvo s Tebou. Upevni aj
ˇ a budeme vzy´vat’, chva´lit’a velebit’. Vypocˇuj na´s
spolocˇenstvo medzi nami, ked’ T
pre Jezˇisˇa Krista, na´sˇho Pa´na a Spasitel’a. Amen.
K: Pa´n Jezˇisˇ na´s uist’uje o odpu´sˇt’aju´cej Bozˇej milosti, ked’ na´m aj dnes hovorı´: Tak
Boh miloval svet, zˇe svojho jednorodene´ho Syna dal, aby nezahynul, ale vecˇny´ zˇivot
mal kazˇdy´, kto verı´ v Neho. Amen.
1. piesenˇ
Gloria
K
A ff
 Č
-
Sla´
L
A    
A


 ˜
va
na
vy´
 «
-
   
po - koj l’u -d’om
na ze - mi

-
sos



tiach Pa´ - nu
    
ÔÔ
dob - rej voˆ
-

Bo - hu!
ff ff
A -men.
le.
Kolekta
– K
–
A ff
Pa´n

Boh

bud’
ff

ff
L
I
s va - mi.
K: spieva text modlitby
2


s Du - chom

fi
tvo - jı´m.
– L 
–
A
A - men.
 ˜ ff


A - men.
A - men.
Cˇ´ıtanie (episˇtola)
2. piesenˇ
Evanjelium
L
–
A–  
Chva´ - la


Te - be,




Hos - po - di - ne,
ı

 «
Ha - le - lu
-
fi
ja!
Nicejske´ vierovyznanie
L: Verı´m v jedne´ho Boha Otca vsˇemohu´ceho, Stvoritel’a neba i zeme, vsˇetky´ch vecı´
viditel’ny´ch i neviditel’ny´ch.
I v jedne´ho Pa´na Jezˇisˇa Krista, jednorodene´ho Syna Bozˇieho, splodene´ho z Otca
pred vsˇetky´mi vekmi; Boha z Boha a Svetlo zo Svetla, prave´ho Boha z Boha prave´ho;
splodene´ho, nie stvorene´ho, jednej podstaty s Otcom, skrze ktore´ho bolo vsˇetko
stvorene´; ktory´ pre na´s l’udı´ a pre nasˇe spasenie zostu´pil z nebies a vtelil sa skrze
Ducha Sva¨te´ho z Ma´rie panny a cˇlovekom sa stal; ukrizˇovany´ bol tiezˇ za na´s, pod
Pontsky´m Pila´tom trpel a bol pochovany´; a na tretı´ denˇ vstal z mrtvych podl’a Pı´sem;
vstu´pil na nebesa´, sedı´ na pravici Otcovej a zas prı´de v sla´ve su´dit’zˇivy´ch i mrtvych;
a Jeho kra´l’ovstvu nebude konca.
Verı´m i v Ducha Sva¨te´ho, Pa´na a Darcu zˇivota, ktory´ pocha´dza od Otca i Syna,
ktory´ spolu s Otcom a Synom cteny´ a sla´veny´ by´va, ktory´ hovoril skrze prorokov.
I v jednu sva¨tu´ vsˇeobecnu´ a aposˇtolsku´ cirkev. Vyzna´vam jeden krst na odpustenie
hriechov a ocˇaka´vam vzkriesenie mrtvych a zˇivot v budu´com veku. Amen.
lebo
3
Aposˇtolske´ vierovyznanie
L: Verı´m v Boha Otca vsˇemohu´ceho, Stvoritel’a neba i zeme.
Verı´m v Jezˇisˇa Krista, Syna Jeho jedine´ho, Pa´na na´sˇho, ktory´ sa pocˇal z Ducha
Sva¨te´ho, narodil sa z Ma´rie panny, trpel pod Pontsky´m Pila´tom, ukrizˇovany´ umrel a
pochovany´ bol; zostu´pil do pekiel, v tretı´ denˇ vstal z mrtvych, vstu´pil na nebesa´, sedı´
na pravici Boha Otca vsˇemohu´ceho; odtial’ prı´de su´dit’zˇivy´ch i mrtvych.
Verı´m v Ducha Sva¨te´ho, sva¨tu´ cirkev vsˇeobecnu´, spolocˇenstvo sva¨ty´ch, hriechov
odpustenie, tela z mrtvych vzkriesenie a zˇivot vecˇny´. Amen.
3. piesenˇ
Ka´zenˇ a modlitba
4. piesenˇ
Vecˇera Pa´nova
Bilicke´ napomenutie
Spovedne´ ota´zky
Po tomto napomenutı´ prosı´m povstanˇte a odpovedzte nielen pred sebou navza´jom, ale
predovsˇetky´m pred vsˇemohu´cim Pa´nom Bohom podl’a svojho najlepsˇieho vedomia
a svedomia na nasleduju´ce spovedne´ ota´zky. Py´tam sa va´s:
a) Uzna´vate u´primne a pokorne, zˇe ste proti Pa´nu Bohu zhresˇili a ty´m si zaslu´zˇili
Bozˇie odsu´dene? Ak uzna´vate, odpovedzte: Uzna´vam.
L: Uzna´vam.
b) L’utujete, zˇe ste sa srdcom, myslenı´m aj skutkami dopustili hriechov, zˇe ste
nehl’adali Bozˇiu voˆl’u a ty´m zarmucovali Ducha sva¨te´ho? Ak l’utujete, kazˇdy´ sa´m sa
seba: L’utujem.
4
L: L’utujem.
c) Verı´te, zˇe va´m milosrdny´ Boh, pre za´sluhy , umucˇenie a smrt’ svojho Syna,
vasˇe hriechy odpustı´? Ak tomu verı´te, odpovedzte kazˇdy´ sa´m za seba: Verı´m.
L: Verı´m.
d) Sl’ubujete, zˇe s pomocou Ducha sva¨te´ho zanecha´te svoje zlozvyky, budete sa
vyhy´bat’ hriechu, odpustı´te ty´m, ktorı´ va´m ublı´zˇili a budete usilovat’ o posva¨teny´
zˇivot? Ak sl’ubujete, odpovedzte kazˇdy´ sa´m za seba: Sl’ubujem.
L: Sl’ubujem.
A teraz, milı´ bratia a sestry, vlozˇme svoje vyznanie, l’u´tost’i tu´zˇby do nasleduju´cej
modlitby:
Milosrdny´ a la´skavy´ nebesky´ Otcˇe, Ty si povedal, zˇe si neprajesˇ smrt’hriesˇneho
cˇloveka. Ked’ si dnes, my hriesˇni a biedni l’udia, toto va´zˇne uvedomujeme, vru´cne
a pokorne Tˇa prosı´me: zmiluj sa nad nami. Pre za´sluhy svojho Syna na´m la´skavo
odpust’ vsˇetky nasˇe hriechy a ocˇisti aj ospravedlnˇ na´s Jeho sva¨tou krvou. Zl’utuj sa
nad nami a bud’na´m milostivy´! Prijmi na´s ako synov a dce´ry do spolocˇenstva svojich
sva¨ty´ch. Poma´haj na´m prema´hat’zlo a nasledovat’dobro, a v nˇom verne vytrvat’azˇ do
smrti. Vypocˇuj tieto nasˇe prosby ako na´sˇ dobrotivy´ a milosrdny´ Otec, hodny´ najvysˇsˇej
cti a sla´vy, naveky pozˇehnany´. Amen.
Vsˇeobecne´ rozhresˇenie
Na´sˇ milosrdny´ nebesky´ Otec vypocˇul vasˇu modlitbu a prijal ju ako znak va´sˇho
u´primne´ho poka´nia. Povstanˇte a odpovedzte: Verı´te, zˇe ked’ va´m teraz ja, nehodny´
Bozˇ´ı sluzˇobnı´k da´m rozhresˇenie, odpustı´ va´m Pa´n Jezˇisˇ Kristus vsˇetky vasˇe hriechy?
Ak tomu verı´te, odpovedzte kazˇdy´ sa´m za seba Verı´m.
L: Verı´m.
Ja teda z poverenia Pa´na Jezˇisˇa Krista, ktory´ povedal: Ktory´mkol’vek odpustı´te
hriechy, odpu´sˇt’aju´ sa im a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev, udel’ujem va´m
kaju´cim hriesˇnym l’ud’om Bozˇie odpustenie hriechov. Robı´m tak v mene z Otca,
Syna, Ducha Sva¨te´ho. Amen.
A teraz oslobodenı´ od bremena hriechov pristu´pme k stolu Pa´novmu.
5
–K
–
A     ff ff
    ff ff
    
L
K
Vd’a-ku vzda´ vaj -me
Poz dvih-ni -me k Pa´ -nu.
L
Ho - re srd -cia na - sˇe!
–
A–      ´    
     ´   
Hos -po - di - nu, Bo - hu na´sˇ-mu! Doˆs - to - jne´ je to
a spra´v ne.
K: Zaiste doˆstojne´ je a spa´sonosne´, aby sme Tebe, Pane sva¨ty´, Otcˇe vsˇemohu´ci, Bozˇe
vecˇny´, vzˇdy a vsˇade vd’aku vzda´vali v mene Krista, Pa´na na´sˇho. Pre Neho si la´skavy´
k na´m, odpu´sˇt’asˇ na´m hriechy a da´vasˇ na´m vecˇny´ zˇivot. Preto Tˇa chva´lime so vsˇetky´mi
anjelmi a sva¨ty´mi a spolu s nimi vola´me:
L
–
A– ff ff R ff ff R     ff ff R       ff
Sva¨ -ty´,
sva¨ - ty´,
sva¨ - ty´ si na´sˇ Bo - zˇe, Hos -po - di - ne moc nos - tı´!
–
–
A     ff ff     ff ff R       ff
Pl - ne´ su´ ne-be - sa´
– K
–
A  ı 
i zem sla´ -vy Tvo jej. Ho-sa -na na vy´ sos tiach!
L

Mod - li - me

ff



Ot - cˇe na´sˇ, kto - ry´
sa:
–
A–     ˜    ff
pos - va¨t’ sa me

-
si


ff
v ne - be - siach,
 ˜ ff    ff
kra´ - l’ov -stvo Tvo - je!
Prı´d’
no Tvo - je!
–
A–           ˜  ˜  ff ff ff
Bud’ voˆ - l’a Tvo - ja
–
A–  ˜ 
Chlieb
ff


a - ko v ne - bi, tak




ff
na´sˇ kazˇ - do - den - ny´ daj na´m dnes!
6
na ze - mi!
i


A


od - pust’ na´m
– fl
–
A

fl

viny nasˇe ako aj my odpu´sˇt’a- me
–
A–     ff     ff


vin - nı´ - kom
I ne - u - vod’na´s do po - ku - sˇe -nia,
ff

svo - jim!
 ˆ    ˆ  ff ff ff
a
-
le zbav
na´s zle´-ho!
sla´ - va
na ve - ky.
–
A–             ˆ  ´  ff ff ff
je kra´ -l’ov stvo, i moc, i
Le - bo Tvo - je
–
A– ff ˜ ff ff
A - men.
K: Pa´n na´sˇ Jezˇisˇ Kristus v tu´ noc ked’bol zradeny´, vzal chlieb, a ked’dobrorecˇil, la´mal
a da´val svojim ucˇenı´kom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktore´ sa za
va´s vyda´va. To cˇinˇte na moju pamiatku!
L
–
A–    
     t     
ÅÅ
Pa´n chlieb te - lom svo - jim
u - cˇe - nı´ - kom jest’ ho
–
A– 

a


jedz - te!
Mne
naz - val,
ka´ - zal,



to
na

rie - kol: Vez - mi - te

ÅÅ
pa - miat
-


ku
cˇinˇ - te!

K: A podobne po vecˇeri, vzal kalich, dobrorecˇil a dal im hovoriac: Pite z neho vsˇetci;
tento kalich je nova´ zmluva v mojej krvi, ktora´ sa vylieva za va´s na odpustenie
hriechov. To cˇinˇte, kedykol’vek budete pit’, na moju pamiatku!
– L 
–
A



Po - tom ka - lich do
a zmlu-vou kr - vi


ÅÅ
ru
ho
7

-

ky vzal,
na - zval,
t




rie - kol: Vsˇet - ci
– 
–
A

z ne - ho


pi - te,


a




ÅÅ
tak smrt’ mo - ju



zves - tuj - te!
AGNUS DEI
1.-2. |:Bara´nok Bozˇ´ı, ktory´ snı´masˇ hriech sveta, zmiluj sa nad nami!:|
3. Bara´nok Bozˇ´ı, ktory´ snı´masˇ hriech sveta, daruj na´m svoj pokoj!
K: Teraz budete prijı´mat’ hod Pa´nov, preto sa va´s py´tam: Verı´te, zˇe pod spoˆsobom
posva¨tene´ho chleba a pod spoˆsobom posva¨tene´ho vı´na budete prijı´mat’ prave´ telo a
pravu´ krv na´sˇho Pa´na Jezˇisˇa Krista; verı´te?
Odpoved’: Verı´m.
K: Pa´n Jezˇisˇ Kristus nech va´s utvrdı´ v tejto vasˇej viere.
Osobne´ rozhresˇenie a prijı´manie:
Pristu´pte, prijmite osobne´ rozhresˇenie a Jeho sva¨tu´ Vecˇeru. Zvestujte nevinnu´ smrt’
Bara´nka nebeske´ho a oslavujte Ho vd’acˇnou mysl’ou na svoje spasenie.
(Na stojacı´ch okolo stolu sklada´ knˇaz ruky a hovorı´ )
Du´fajte, odpu´sˇt’aju´ sa va´m kaju´cim vsˇetky vasˇe hriechy pre za´sluhy, umucˇenie a
smrt’Bara´nka Jezˇisˇa Krista; v Jeho rana´ch na´jdete milost’a odpustenie hriechov. (Po´ myselne
tom knˇaz povie spolocˇne vsˇetky´m spred olta´ra:) Viera vasˇa va´s uzdravila. U
viac nehresˇte.
(Chlieb:) Vezmite a jedzte. Toto je prave´ telo na´sˇho Pa´na Jezˇisˇa Krista, za na´s a
za nasˇe hriechy vydane´ na smrt’krı´zˇa. Ono nech va´s utvrdı´ a posilnı´ vo viere, la´ske,
v pravom krest’anskom zˇivote a v na´deji na vecˇny´ zˇivot a spasenie.
(Kalich:) Pite z neho vsˇetci. Tento kalich je nova´ zmluva v krvi na´sˇho Pa´na Jezˇisˇa
Krista, za na´s a za nasˇe hriechy na dreve krı´zˇa vyliata. Nech va´s obmyje a ocˇistı´ od
vsˇetky´ch vasˇich hriechov a poˆsobı´ vo va´s zˇivu´ vieru, hojnu´ la´sku a pevnu´ na´dej na
dosiahnutie vecˇne´ho zˇivota v Jezˇisˇovi Kristovi, nasˇom Pa´novi, na veky pozˇehnanom.
(Od olta´ra:) A posilnenı´ ty´mto nebesky´m pokrmom chod’te v Bozˇom pokoji,
8
u´myselne viacej nehriesˇte a milost’Bozˇia bud’ s vami. L: Amen.
ˇ akovna´ modlitba
D
Za dobrodenie, ktore´ sme pri stole Pa´novom prijali, dobrorecˇme Hospodinu, poru´cˇaju´c sa do Jeho d’alsˇej milosti, takto sa spolu pomodlime:
Vsˇemohu´ci Pane, na´sˇ Bozˇe, d’akujeme Ti, zˇe si na´s cez prijate´ dary tela a krvi
Kristovej uistil o svojej milosti. Daj, prosı´me, aby toto prijı´manie poˆsobilo v na´s
pevnu´ doˆveru v Teba a srdecˇnu´ la´sku medzi nami skrze Tvojho Syna a na´sˇho Pa´na
Jezˇisˇa Krista, ktory´ s Tebou a s Duchom Sva¨ty´m zˇije a kral’uje od vekov azˇ na veky.
Amen.
CONFIRMA DEUS
A
A
K


Po - tvrd’,
L
Z chra´ - mu
K



 ˝ 
fl
ff
 ˚ 
svojho nad Je - ru
-
ff
vy - ko - nal!
o´ Bozˇe Otcˇe, cˇo si pri na´s
fl

-
za
ff
-
ff
le - mom.
L
 ˜   ff  
A   fl
vy - ko - nal! Z chra´ mu . . .
Po -tvrd’, o´ Bozˇe Synu, cˇo si pri na´s
K
 ¨    ff
A   fl
vy - ko - nal!
Po - tvrd’, o´ Bozˇe Duchu Sva¨ty´, cˇo si pri na´s
L
K
A  
 ˜   ff
  fl
Z chra´-mu . . .
Sla´ - va
Otcu i Synu i Du -chu
9
Sva¨ - te´ - mu,
 ˜ ff ff ff
L
A   fl
a - ko bola na pocˇiatku, i teraz i vzˇdy i na veky ve
-
kov. A - men.
Oznamy
Antifo´na
K:
A  ˜ fl
Dˇa
L:
-


 ˜ ff
kujte Hospodinu, lebo je dobry´. Sla´ - va
A  ˝ 
fl
Ved’


-
Bo
 ˝ 
jeho milost’trva´ na veky. Sla´ - va
hu!
ff
Bo
-
hu!


fi
Za´verecˇna´ kolekta
K
–
A– ff
Pa´n

Boh

bud’
ff

ff
L
I
s va - mi.

s Du - chom
K: spieva text modlitby
L
–
A–  
A - men.


A - men.
10
 ˜ ff
A - men.
tvo - jı´m.
5. piesenˇ
Pozˇehnanie
Š
– KŠ
–
A  
fl


Boh pozˇehnaj a o chra - nˇuj
Pa´n
–
A– fl
 R 
Š
Š



va´s.

– Š fl
–
A 
–
A– 
Pa´n

cˇas - ny´
Boh obra´t’k va´m svoj oblicˇaj a daj
L


i

vecˇ - ny´


po - koj.
6. piesenˇ
11
 
Boh
Pa´n
rozjasni svoju tva´r nad va´mi a bud’va´m mi - los

fl
-

ti
va´m
 
 R
-
vy´.

svoj
 ˆ ff
A men. A men. A - men.
Download

va - ECAV Brno