Meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa, PSČ a telefonický kontakt
Trenčianske Stankovce ..............201...
ZŠ J. Lipského s MŠ
Trenčianske Stankovce 405
Mgr. Darina Sýkorová, RŠ
913 11 Trenčianske Stankovce
Vec: Žiadosť o prijatie / preradenie/ žiaka z inej školy
Žiadam týmto o prijatie/preradenie môjho syna/mojej dcéry* .....................................
...................................................................., narodeného/(-ej)* ……………..…………………,
žiaka/žiačky* ............. triedy ZŠ .......................................... v ....................................................
v šk.r. 201.../201... .
Odôvodnenie:
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.
S pozdravom
__________________________
podpis zákonného zástupcu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyjadrenie RŠ :
Vedenie ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce 405 súhlasí/ nesúhlasí* s prijatím
žiaka/(-čky)* z inej školy .
______________________
podpis riaditeľky školy
Poznámka: Vyplnená žiadosť je uložená u riaditeľky školy.
‫ ٭‬nehodiace sa škrtnite
Download

Vec: Žiadosť o prijatie / preradenie/ žiaka z inej školy Odôvodnenie