Praktická Ambulancia, s. r. o., so sídlom Kopčianska 8, 851 01 Bratislava, IČO: 47 057 271,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87837/B Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného
zdravotného poistenia platný od 1.4.2015
Cena v EUR
Preventívne prehliadky
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdrav. poistenia 1x za 2 roky v zákonom stanovenom rozsahu.
A - doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
B - cena preventívnej prehliadky pre samoplatcov
Lekárska prehliadka
Základná preventívna prehliadka (Lekárska + odbery biologického materiálu)
Komplexná preventívna prehliadka (Základná + rozšírené odbery + EKG)
A
40
60
B
30
60
90
Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
Vyšetrenie CRP
Vyšetrenie EKG
Vyšetrenie krvi (skupina, HIV, alkohol, cukor), stolice na okultné krvácanie
Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie
Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov
Podanie 1 infúzie
Podanie 5 infúzií
Lekárska správa/potvrdenie vydané v cudzom jazyku
Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti*
10
15
15
10
10
20
75
50
20
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti/stavu
A - ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
B - ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo
právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
Štúdium, škola, brigády
Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz
Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta
Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy
Komerčné poisťovne
A
10
30
30
40
40
*Nekapitovaní pacienti (pacienti bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) –
samoplatcovia, občania SR bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, občania SR so
zdravotným poistením v cudzine, cudzinci
Pokiaľ sú potrebné ďalšie vyšetrenia/zdravotnícke výkony, tak budú spoplatnené podľa cenníka
B
20
40
40
50
50
Download

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného