Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Banská Bystrica
Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
si Vás dovoľuje pozvať na
ODBORNÝ SEMINÁR
PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ,
PRE PRACOVNÍKOV VYKONÁVAJÚCICH ČINNOSTI NA ELEKTRICKÝCH
ZARIADENIACH A PRE PROJEKTANTOV ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
ktorý sa uskutoční
27. februára 2014 o 9.00 hodine
vo Výskumnom ústave spojov
v Banskej Bystrici
dňa
Základné údaje
Cieľ podujatia:
Získanie dôležitých informácií o nových predpisoch a normách so zameraním na elektrické zariadenia, ich
používaní v praxi, oboznámenie účastníkov so zmenami v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zodpovedanie otázok k vyhláške Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. pre technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické
a plynové, oboznámenie účastníkov o nových predpisoch a normách, najmä pre elektrické inštalácie a elektrické
rozvádzače.
Odborný garant: Ing. Jaroslav Fekiač
Lektori: Ing. Jaroslav Fekiač
Ing. Jiří Houda
Ing. Robert Môcik
Ing. Marián Dorčík
Organizačný garant:
Ing. Jaroslav Fekiač
Telefón: 048/4722 625
e-mail: [email protected]
Identifikačné údaje spoločnosti:
Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
IČO: 36653004
DIČ: 2022210608
IČ DPH: SK 2022210608
Č. účtu: 7000260365/8180 Štátna pokladnica
Program
08.30 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.00
Prezentácia
Privítanie účastníkov semináru, organizačné pokyny, Ing. Jozef Žiak, riaditeľ pracoviska TIBB
Novelizácia zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška MPSVR SR č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVR SR
č. 508/2009 Z. z. pre technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové,
Informácia o nových technických normách,
Ing. Jaroslav Fekiač, vedúci oddelenia inšpektorov
Prestávka
STN 33 2000-5-559: 2013, Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba
elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie,
STN 33 2000-7-714: 2013, Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-714: Požiadavky na
osobitné inštalácie alebo priestory. Vonkajšie svetelné inštalácie,
STN 33 2000-7-715: 2013, Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na
osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie,
Ing. Marián Dorčík, inšpektor EZ
Prestávka
STN 33 2000-7-722: 2013, Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na
osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel,
STN 33 2312: 2013, Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia
v pevných horľavých materiáloch a na nich,
12.00 – 12.20
12.20 – 14.30
14.30 – 15.00
STN EN 61439-4 (35 7107): 2013, Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na
staveniskové rozvádzače (ACS),
Ing. Robert Môcik, inšpektor EZ
Prestávka, občerstvenie
STN 33 2000-7-710:2013, Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na
osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory,
Ing. Jiří Houda, inšpektor EZ
Diskusia a ukončenie seminára
Organizačné pokyny
Miesto konania: Výskumný ústav spojov, n.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica
Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa z položiek:
základná cena 40 EUR s DPH / osoba,
zborník a CD 10 EUR s DPH.
V základnej cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora na technické zabezpečenie seminára a občerstvenie.
Je možné zakúpiť aj viac kusov zborníka a CD.
Účastníci, ktorí sa zúčastnili seminárov Technickej inšpekcie, a.s. v rokoch 2010 až 2013, dostanú zborník a CD
bezplatne.
Zmluvné podmienky
Vašu účasť potvrďte záväznou prihláškou spolu s avízom o platbe najneskôr do 24. februára 2014 na kontaktnú
adresu:
Technická inšpekcia, a.s.
pracovisko Banská Bystrica
Partizánska cesta 71
974 00 Banská Bystrica,
alebo faxom na číslo: 048/4722 634,
alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Účastnícky poplatok je možné uhradiť:
 Zloženkou, resp. prevodným príkazom na číslo účtu: 7000260365/8180 Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 2027022014
Konštantný symbol: 0308
 Priamo v hotovosti pri registrácii
Daňový doklad bude zaslaný účastníkom po ukončení podujatia.
Za neprítomného účastníka účastnícky poplatok nevraciame. Na seminár je možné vyslať náhradníka.
Download

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Banská Bystrica Partizánska