Katalóg výrobkov
Technológia horákov InFocus pre výsledky
spájania v takmer laserovej kvalite; viac na strane 22
Zváracia technika a systémy
ochrany proti opotrebovaniu
www.kjellberg.de
Odhodlaný človek dokáže skrutkovým kľúčom
zhotoviť viac ako neodhodlaný
s celou sériou nástrojov.
(Emil Oesch, švajčiarsky spisovateľ a vydavateľ, 1894 – 1974)
Obsah
Obsah
Kjellberg Finsterwalde
Plazmová rezacia technika
Zváracie elektródy
Zváracia technika
Strana
Strana
Strana
Strana
4
5
6
7
Zváranie pod tavivom
Technológia
Štandardné automaty
Zdroje prúdu
Ručné zváranie pod tavivom
Strana
Strana
Strana
Strana
Strana
8
8
9
12
13
Zváranie v ochrannom plyne
Technológia
Prístroje
Elektródové zváranie
Strana
Strana
Strana
Strana
14
14
16
20
Špeciálne zváracie postupy
Strana
22
Priemyselné vybavenie systémov
Strana
24
Plazmové naváranie s práškom a
zváranie do odpichových otvorov
Technológia
Zdroje prúdu
Strana
Strana
Strana
26
26
27
Plazmová rezacia technika
Strana
28
Zváracia periféria
Strana
30
Systémové riešenia
Strana
36
Alternatívy
Strana
42
Prenájom
Strana
46
Ukážka zvárania pod tavivom
Ukážka zvárania technológiou InFocus
Ukážka zvárania plazmového navárania s práškom
Skupina Kjellberg
Nadácia a oprávnenie
Naše dlhé dejiny začali vynálezom obalenej
zváracej elektródy pánom Oscarom
Kjellbergom. Táto inovácia vtedy predstavovala
pokrok v kovospracujúcom priemysle a z
dnešného pohľadu môžeme konštatovať:
Nepretržite sme zachovávali vysoké inovačné
nároky a tieto sme realizovali v našich
výrobkoch. Dnes máme povesť celosvetového
výrobcu vysoko kvalitnej zváracej a plazmovej
rezacej techniky, zváracích elektród a
excelentných zváracích zariadení v každej
veľkosti. Skupina Kjellberg, podporovaná
nadáciou Kjellberg, spĺňa okrem toho aj
množstvo etických požiadaviek, napríklad
výhradne mierové využívanie našich vedomostí,
rozmanitú podporu kultúry alebo poskytovanie
štipendií. Takýmito cestami zabezpečujeme
trvale udržateľnú výrobu na vysokej úrovni a
cielenú podporu dorastu, ako aj zachovanie
jedinečnej remeselnej kultúry. Okrem toho
upevňujeme pozíciu a predikát „Made in
Germany“. Naša výroba zahŕňa každú oblasť
našich zariadení, od projektovania cez
zhotovenie až po programovanie. Iba takto
môžeme ponúknuť kvalitu, ktorá sa od nás
očakáva a ktorú radi spĺňame. Ako jediný
spoločník podporuje nadácia Kjellberg všetky
podniky Kjellberg:
!
!
!
Kjellberg Finsterwalde Plasma und
Maschinen GmbH
Kjellberg Finsterwalde Elektroden und
Zusatzwerkstoffe GmbH
Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und
Verschleißschutzsysteme GmbH
Organizačná štruktúra
Skupiny výrobkov
Nadácia Kjellberg
100%-ný spoločník
Skupina Kjellberg
PLAZMOVÁ TECHNIKA
ZVÁRACIE ELEKTRÓDY
-4-
ZVÁRACIA TECHNIKA
Plasmova Technika
Už viac ako 50 rokov sa zaoberáme plazmovou
rezacou technikou. To radí našu spoločnosť
Plasma und Maschinen GmbH k skúseným
výrobcom v odvetví. Prvý patent v roku 1965 a
vytrvalý rozvoj sa vyplatili: s viac ako 250
zamestnancami predstavujeme najväčšiu oblasť
podnikania vo firme Kjellberg.
plazmového rezania jemným lúčom sa vyvinuli
aktuálne, špičkové postupy. Medzitým je možné
našu techniku používať na rezanie všade, aj
pod vodou.
Až doposiaľ je náš medzinárodný úspech
odôvodnený tiež trvalo rastúcou flexibilitou,
neustále novými možnosťami spracovávania a
rastúcimi rýchlosťami rezania našimi
zariadeniami. S rastúcim trendom.
„Made in Germany“ je jedným z našich
predikátov kvality, hlboko zakorenený v našich
zariadeniach a dieloch podliehajúcich
opotrebovaniu, ktorý nie je len frázou. Vyvíjame
a staviame vlastnými silami. Z počiatočných
postupov rezania plazmovým tavením a
Výrobné portfólio
Technika CNC a mechanizovaná technika
!
Séria HiFocus
výslovne vysoká kvalita rezania precíznymi
zariadeniami HiFocus (teraz s integrovanou
technológiou Contour Cut)
!
Séria FineFocus
robustné zariadenia pre spoľahlivú kvalitu
rezania – aj v najtvrdších podmienkach a pod
vodou
!
Séria PA-S
cenovo výhodné zariadenia pre jednoduché
aplikácie
!
Séria CutFire
vysokovýkonné, technicky jednoduché
plazmové rezacie invertory s nízkymi
investičnými nákladmi
Ručné plazmové zariadenia
Novo vyvinutá technológia Contour Cut presvedčia precíznymi výsledkami
rezania pri malých dierach a obrysoch.
Výber plazmových výrobkov nájdete na
stranách 28, 29 a 43.
!
Séria CUTi
mobilné malé zariadenia pre čo najlepšie
rezanie, na stavbách alebo v úzkych
výrobných priestoroch
!
Séria CutLine
technicky jednoduché a cenovo prístupné
plazmové rezacie zariadenia na všestranné
použitie, aj na vypaľovanie drážok
Príslušenstvo a diely podliehajúce
opotrebovaniu
!
!
-5-
príslušenstvo na označovanie, zachovávanie
vzdialenosti, pre vedenie ťahača a výmenu
hlavy horáka
hlavice dýz, katódy a mnohé ďalšie.
Kjellberg Finsterwalde
Oblasti podnikania
Oblasti podnikania
Zváracie elektródy
Zmyslom pre výskum, flexibilitu a snaživosť sa
vyznačuje aj oblasť nášho podnikania
Elektroden und Zusatzwerkstoffe GmbH: naše
výrobné portfólio obsahuje viac ako 60
štandardných elektród a množstvo špeciálnych
elektród pre najrôznejšie aplikácie, vždy s
kontrolou kvality a zväčša certifikované.
Hľadáte na trhu podliehajúcom neustálej
diverzifikácii okrem žiaruvzdorných,
vysokolegovaných a nelegovaných elektród aj
také, ktoré sú vytvorené na báze niklu na
spracovanie liatiny alebo vaše vlastné zmesi?
U nás ste na správnom mieste. Na požiadanie
vám vyvinieme špeciálne elektródy, aby bola
ponuka ešte komplexnejšia – a v tomto bode sa
nezmeníme.
Výrobné portfólio
Legované a nelegované zváracia elektródy
!
!
!
!
!
!
!
nelegované elektródy
žiaruvzdorné elektródy
vysokolegované elektródy
elektródy na báze niklu
liatinové elektródy
elektródy pre naváranie
rezacie elektródy
Špeciálne elektródy
Na želanie zákazníka sa podľa jeho špeciálnych
požiadaviek vyvíjajú a/alebo vyrábajú zváracie
elektródy s ohľadom na aplikáciu alebo farbu.
Prídavné materiály
Pre samostatne vyrábajúce podniky sa vyrábajú
a dodávajú zmesi pre opláštenie elektród.
Kvalitné elektródy s najrôznejšími charakteristikami sa vyrábajú a testujú od
roku 1922.
Zváracie elektródy nájdete na stranách
20 a 21.
-6-
Zváracia technika
Odborné vedomosti spoločnosti Kjellberg
Finsterwalde zozbierané počas viacerých
generácií, neustály výskum a tím zložený z
vysoko špecializovaných odborníkov robia zo
spoločnosti Kjellberg Finsterwalde
Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme
GmbH to, čím je: vášho partnera pre tepelné
spracovanie kovov. Ako priekopník v oblasti
automatizovanej techniky zvárania sa
nespoliehame na jediný postup. Naše portfólio
obsahuje okrem iného technológiu zvárania pod
tavivom a systémové riešenia s využitím
navárania v ochrannom plyne a plazmového
navárania s práškom.
Naše testované a ďalej vyvíjané zariadenia sú
klimaticky, ako aj geograficky koncipované na
využitie po celom svete pri takmer všetkých
pracovných podmienkach. Nie je rozhodujúce,
či hľadáte špeciálne zaváracie zariadenia pre
náročné výrobné postupy, kompaktné prístroje
pre ručné použitie alebo termické náradie ako
nadšenci zvárania v umení a hobby: spoločnosť
Kjellberg ponúka optimálne riešenie počnúc
samotným zariadením až po náhradné diely a
diely podliehajúce opotrebovaniu. To, že vaše
želania podporujeme od nápadu až po
prevzatie, považujeme za samozrejmosť.
Výrobné portfólio
Zváracia technika na zváranie pod tavivom
!
Automaty na zváranie pod tavivom
flexibilný koncept stavebnicových jednotiek
pre individuálne systémové riešenia s veľkou
technologickou šírkou použitia
!
Ručné zváranie pod tavivom
na zváranie veľkých zvarových geometrií bez
možností mechanizácie
!
Zdroje prúdu
umožňuje zváranie s prúdovou intenzitou do
1 400 A
Zváranie MSG
!
Zdroje prúdu
flexibilné použitie pre mechanizované,
čiastočne a plne automatizované zváracie
procesy s vysokou kvalitou zvarov
Zváranie PPA
!
Zdroje prúdu
preddefinované zváracie programy uľahčujú
priemyselné využitie na vytváranie
vysokohodnotných ochranných vrstiev
Zváracia periféria
!
zváracie stĺpy (automaty), portály a otočné
polohovadlá vyrábané a inštalované podľa
želania zákazníka
Zváracia technika na zváranie pod tavivom umožňuje vďaka pokrytiu
elektrického oblúka práškom čistý postup zvárania.
Komplexné zariadenia
!
Viac informácií o výrobnom portfóliu
zváracej techniky nájdete na nasledujúcich
stránkach.
s rôznymi komponentmi z nášho portfólia
-7-
Kjellberg Finsterwalde
Oblasti podnikania
Automatizované zváranie pod tavivom
Technológia
Pri zváraní pod tavivom horí oblúk medzi
nekonečnou drôtovou elektródou a obrobkom,
ide teda o postup zvárania oblúkom. Vrstva
prášku pokrýva elektrický oblúk a má za
následok bezemisný postup v celom rozsahu
bez toho, aby boli nevyhnutné opatrenia pre
ochranu zraku. Pri tejto vysokovýkonnej metóde
sa docieli vysoký tepelný stupeň účinnosti,
okrem toho troska vytvorená pri zváraní chráni
pred atmosférou.
nádrží. Používanie zvárania pod tavivom je
efektívne od hrúbky materiálu 6 mm. Je vhodné
aj na spojovacie zváranie alebo navarovanie
vrstiev proti opotrebovaniu a protikoróznych
vrstiev. Zvárať sa môže nielen oceľ, ale aj
chróm-niklová oceľ. Postup je plne
automatizovaný, mechanizovaný alebo
použiteľný s ručným horákom a umožňuje
docielenie dlhých zvarových švov bez
prerušenia pri vysokej rýchlosti a nízkych
nákladoch.
Techniku zvárania pod tavidlom spoločnosti
Kjellberg dodávame podľa želania zákazníka na
portáloch, zváracích stĺpoch (automatoch),
motorizovaných osových systémoch alebo
vozíkoch. Ich modulárna konštrukcia a
rozmanité nosné systémy umožňujú zváranie
nespočetných geometrií konštrukčných dielov a
zvarov, napríklad v lodných, mostových a
oceľových konštrukciách alebo pri výrobe
Princíp postupu
Prášková hlavica
Drôtová elektróda
Kontaktná prúdová dýza
Zvárací prášok
Dutina s oblúkom
Roztavená troska
Roztavený zvarovaný kov
Nános prášku
Zvarový šev
Základný materiál
Quelle: DVS
-8-
Zváranie pod tavivom
Automatizované zváranie pod tavivom
Štandardné automaty série KA
Typ/číslo výrobku Obrázok
Postup
Max.
zvárací prúd
Priemer
drôtu (mm)
Odporúčané
zdroje prúdu
500/800 A
1.400 A
1,6–3,0
alebo
2,5–5,0
GTH 522
GTH 802
GTH 1002
GTH 1402
1.400 A
2,5–5,0
GTH 1002
GTH 1402
800 A
1,6–3,0
alebo
2,5–5,0
KA 1-UP
3mm: .11.300.103
5mm: .11.300.105
KA 1-UP
Riadiaci
automat
.11.303.105
Jednodrôtový ťahač na
zváranie pod tavivom pre rôzne
priemery drôtov
Jednodrôtový ťahač na
zváranie pod tavivom pre
nádrže a na zváranie vo vnútri
potrubí (napríklad veže
veterných elektrární)
KA 2-UP/UPP
3mm: .11.300.203
5mm: .11.300.205
2x3mm: .11.300.270
Jednodrôtová zváracia hlava (k
dispozícii tiež ako zváracia
hlava s paralelným drôtom na
zváranie pod tavivom s
riadením pre nadstavbu na
zváracie stĺpy, portály alebo
podobne v tejto alebo v iných
formách nadstavby, aj bez
vozíkov) pre rôzne priemery
drôtov
1.400 A
1.400 A 2x 2,0 – 2x 3,0
GTH 802
GTH 1002
GTH 1402
GTH 1002
GTH 1402
KA 4-UPDG
.11.300.400
Dvojitý ťahač s vlečným
ramenom na zváranie pod
tavivom (zváranie dvoch
kútových, prípadne tupých
zvarov súčasne)
600 A
1,6–2,5
(podľa zváracej
hlavy)
(podľa zváracej
hlavy)
2 x GTH 522
2 x GTH 802
KA 7-UPP
.11.300.700
Ťahač s paralelným drôtom na
zváranie pod tavivom (k
dispozícii aj ako riadiaci
automat)
1.400 A 2x 2,0 – 2x 3,0
GTH 1002
GTH 1402
1,6–4,0
GTH 802
UPK
.11.300.104
Zváranie kútovým zvarom pod
tavivom
800 A
!
erg
-9-
od
lity
a
v
mk
46.
nájo strane
e
r
P
na
Viac
llb
Kje
Automatizované zváranie pod tavivom
Variabilné automaty pre aplikácie
Zváracie práce
T-nosník
dvojitý T-nosník
nosník s
pravouhlým
profilom
spojenie tupým
zvarom
pozdĺžny
kruhový zvar
kruhový
potrubný zvar
(vnútorný a vonkajší)
plátovanie
Výhody pre aplikované riešenia
Flexibilný koncept stavebnicových jednotiek
série KA vytvára v technike zváracích
automatov základ pre rôzne technologické
systémové riešenia.
Spolu so zdrojmi zváracieho prúdu spoločnosť
Kjellberg ponúka množstvo riešení vyrobených
na mieru pre efektívne využitie v priemysle ako
zváracie portály a vybavenia zváracích stĺpov.
Na stranách 36 až 41 nájdete niekoľko
príkladov aplikácií.
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
- 10 -
1
Vysoká kvalita zvárania vďaka stabilnému podávaniu zváracieho drôtu s tachometrickou
reguláciou
!
!
!
2
so štvorkladkovým pohonom pre drôty do ø 3 mm (pod tavivom a MSG)
pre drôty s priemerom ø 2,5 - 5 mm pre jednodrôtové zváranie pod tavivom (KA 1-UP), pre paralelný drôt (KA
7-UPP) ø 2 x 2,0 až 2 x 3,0
ako dvojitý pohon pre dvojité zváranie s vlečným ramenom KA 4-UPDG priemer drôtu až 2 x 2,5 mm
Flexibilná, technologická aplikácia tuhou
!
zváracou hlavou, otočnou do strany, ako aj na zváranie kútových zvarov (KA 1-UP) doľava (bodavé
otočenie horáka) a doprava (vlečné otočenie horáka)
! vysoká životnosť pri zváracích prúdoch do 1.400 A (KA 1-UP, KA 7-UPP)
! s možnosťou výmeny vybavenia na zváranie do úzkej medzery s dýzami so závitom (KA 1-UP)
! s možnosťou výmeny vybavenia na KA 7-UPP (paralelný drôt)
!Zváracia hlava ako vlečné rameno (KA 4-UPDG))
! spoľahlivé, mechanické sledovanie zvaru; cenovo prístupné v porovnaní k nákladnej elektronickej senzorike
! UP ø 2 x 1,6 až 2 x 2,5
3
Vizuálne sledovanie zvaru laserovým krížom
4
Rýchle polohovanie zváracej hlavy ručnými lineárnymi osami (efektívna dráha prestavenia
každých 100 mm)
5
Možné ďalšie zvýšenie stability pomocou voliteľných predĺžení náprav
6
Minimalizácia pomocných časov alternatívnym príslušenstvom: pneumatické spätné vedenie
prášku (injektorový princíp s nízkym opotrebovaním)
7
Vysoká bezpečnosť prepravy vďaka zabezpečenému závesnému oku
8
9
Komfortné riadenie s jednoduchou obsluhou s
!
!
predvoľbou parametrov pre zvárací prúd, napätie elektrického oblúka a rýchlosť zvárania
automatický postup s možnosťou prednastavenia pre štartovací režim a plnenie krátera
Upevnenie kotúča zváracieho drôtu do max. 30 kg (ISO K 435)
10
Flexibilné upevnenie odľahčenia od ťahu káblových zväzkov (bočné/čelné s možnosťou
priskrutkovania)
11
Bezpečné vedenie vozíka
pozdĺž profilov, mostíkov, pásov a na želanie s možnosťou presunu po koľajniciach plynule
nastaviteľnými podpernými kladkami
12
Bezpečný pohon vozíka pohonom
!
!
!
!
všetkých kolies s tachometrickou reguláciou od 0,1 do 1,6 m/min
voliteľné gumové kolesá alebo kolesá s klinovou drážkou s priemerom 160 mm
ručná spojka chránená pred prachom pre uvoľnenie pohonu
tepelne odolné gumové kolesá (do 200°C)
- 11 -
Zváranie pod tavivom
Automatizované zváranie pod tavivom
Automatizované zváranie pod tavivom
Zdroje prúdu
Typ
Číslo výrobku
Charakteristika
Sieťové napätie
Príkon podľa normy EN 60974-1
Sieťová prípojka
Rozsah zváracieho prúdu
60 %
80 %
100 %
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
Typ
Číslo výrobku
Charakteristika
Sieťové napätie
Príkon podľa normy EN 60974-1
Sieťová prípojka
Rozsah zváracieho prúdu
25 %
40 %
100 %
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
Typ
Číslo výrobku
Charakteristika
Sieťové napätie
Príkon podľa normy EN 60974-1
Sieťová prípojka
Rozsah zváracieho prúdu
25 %
40 %
100 %
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
Typ
Číslo výrobku
Charakteristika
Sieťové napätie
Príkon podľa normy EN 60974-1
Sieťová prípojka
Rozsah zváracieho prúdu
80 %
100 %
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
GTH 522
.11.907.602A
konštantné napätie (CV)
3 x 400 V,
–10 %/+10 %, 50 Hz
23,6 kVA
CEE 63 A
70 A/18 V – 500 A/45 V
500 A
–
400 A
IP 23
260 kg
1.130 x 665 x 865
GTH 802
.11.705.902A
konštantné napätie (CV)
3 x 400 V,
–10 %/+10 %, 50 Hz
31,7 kVA
CEE 63 A
80 A/18 V – 800 A/44 V
–
800 A
720 A
IP 22
319 kg
980 x 720 x 1.000
(s podvozkom pre staveniská)
(s podvozkom pre staveniská)
GTH 1002
.11.903.102A
konštantné napätie (CV)
3 x 400 V
–10 %/+10 %, 50 Hz
78 kVA
svorkové pripojenie
100 A/19 V – 1.000 A/44 V
1.000 A
IP 21
440 kg
1.110 x 820 x 1.000
(stacionárne)
GTH 1402
.11.903.802A
konštantné napätie (CV)
3 x 400 V,
–10 %/+10 %, 50 Hz
83,8 kVA
Svorkové pripojenie
100 A/19 V – 1.400 A/44 V
1.400 A
1.200 A
IP 21
440 kg
1.110 x 820 x 1.000
W 1005 VC
.11.691.002
konštantné napätie (CV)
2 x 400 V/PE
–10 %/+10 %, 50 Hz
77,2 kVA
svorkové pripojenie
200 A/25 V – 1.000 A/44 V
1.000 A
IP 21
510 kg
1.130 x 750 x 990
(stacionárne)
(stacionárne)
11,2 kVA
CEE32 A
10 A/20 V – 400 A/36 V
400 A
250 A
IP 23
169 kg
925 x 658 x 1.000(stacionárne
GTF 551
.11.709.002
konštantné napätie (CV)
3 x 400 V,
–10 %/+10 %, 50 Hz
16,5 kVA
CEE 32 A
10 A/20 V – 550 A/42 V
550 A
400 A
300 A
IP 22
194 kg
925 x 658 x 1.100
GTF 551
.11.709.001
konštantné napätie (CV)
3x 230/400/500 V,
–10 %/+10 %, 50 Hz
16,5 kVA
CEE 32 A
10 A/20 V – 550 A/42 V
550 A
400 A
300 A
IP 22
194 kg
925 x 658 x 1.100
s podvozkom pre staveniská)
(s podvozkom pre staveniská)
(s podvozkom pre staveniská)
GTF 752
GTF 1002
.11.705.602
.11.903.202C
konštantné napätie (CC)
konštantné napätie (CC)
3 x 400 V, –10 %/+10 %, 50 Hz
78 kVA
51,5 kVA
svorkové pripojenie
CEE 125 A
poistka 125 A
(alternatívne možné 63 A)
200 A/28 V – 1.000 A/44 V
60 A/22,4 V – 750 A/44 V
–
750 A
1.000 A
630 A
IP 21
IP 22
438 kg
304 kg
1.110 x 820 x 1.000
980 x 720 x 1.000
(stacionárne)
(s podvozkom pre staveniská)
GTF 1402
.11.903.702C
konštantné napätie (CC)
GTF 401
.11.708.002 / .11.708.001
konštantné napätie (CV)
2 x 400 V/3 x 230/400/500 V
83,8 kVA
svorkové pripojenie
poistka 125 A
200 A/28 V – 1.400 A/44 V
1.400 A
1.200 A
IP 21
438 kg
1.110 x 820 x 1.000
(stacionárne)
erg!
ellb
d Kj
ty o
vali .
k
ájom ne 46
Pren na stra
Viac
- 12 -
Vybavenie
Podávací mechanizmus zváracieho drôtu DV
UP-H s integrovaným riadením a
štvorkladkovým pohonom sa môže
prevádzkovať s ručným horákom na zváranie
pod tavivom UP-H 500. Vybavenie je vhodné na
zváranie veľkých zvarových geometrií bez
možností mechanizácie, ako napríklad na
príruby veží veterných elektrární alebo veľkých
hrdiel nádrží a rúr.
Podávací mechanizmus DV UP-H je tiež
kompatibilný s minivozíkom KMF, pozri na
strane 32.
Podávací mechanizmus zváracieho drôtu DV UP-H so
zdrojom prúdu GTH 522, tlakovou nádobou, horákom
na zváranie pod tavivom UP-H 500 a minivozíkom KMF
Technické údaje
Prednosti vybavenia:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
vhodné pre všetky zdroje zváracieho prúdu
GTH
horák s jednoduchou obsluhou
zásobovanie práškom s externou, mobilnou
tlakovou nádobou, ručný uzáver na ručnom
horáku
robustné štvorkladkové podávanie zváracieho
drôtu s rovnomerným prítlakom
vhodné pre masívne a plné drôty
plynulé nastavenie požadovanej hodnoty
zváracieho napätia a prúdu ako aj štartovacích
parametrov na čelnom paneli
prepínateľné z dvojtaktnej na štvortaktnú
prevádzku
bezpečne umiestnená elektronika
bezprúdové navliekanie drôtu a spätný transport
možné dodatočné vybavenie existujúcimi
prúdovými zdrojmi GTH
- 13 -
max. pri 100 % dobe zapnutia
Napätie naprázdno, max.
Rýchlosť podávania drôtu
Priemer kotúča zváracieho
drôtu
Priemer drôtu
oceľ
CrNi
plnený drôt
Sériové podávacie kladky
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v) v mm
podľa zdroja prúdu
400 A
podľa zdroja prúdu
1 – 16 m/min
max. 300 mm
(alternatívne K 435)
0,6 – 2,0 mm
0,8 – 2,0 mm
1,0 – 2,4 mm
1,2 und 1,6 mm (oceľ)
IP 23
25 kg
710 x 250 x 500 mm
Zváranie pod tavivom
Ručné zváranie pod tavivom
Zváranie v ochrannom plyne
Technológia
Zvarové švy bez rozstrekovania sú nevyhnutné
na vyhotovenie zvarov bez dodatočného
obrábania a tým sú cenovo optimalizované.
Naše moderné pulzné zváracie zariadenia
uvoľňujú prídavný materiál kvapku po kvapke a
bez skratu. Perfektne ovládajú komplikované
priebehy prúdu. Výsledkom sú čisté zvarové švy,
takmer bez rozstrekovania. Nepatrný tepelný
príkon znižuje skrivenie súčiastok. Všetko toto
sú dôvody, aby ste sa rozhodli pre zváracie
zariadenie spoločnosti Kjellberg Finsterwalde.
KH600 newArc
Zariadenia ponúkajú veľký počet variantov
postupov:
!
!
!
!
pulzné zváranie metódou MIG/MAG
nepulzné zváranie MIG/MAG krátkym
elektrickým oblúkom alebo oblúkom s
rozprašovacím nanášaním materiálu
zváranie MAG chránené plynom a so
samozabezpečenými plnými drôtmi
(pripojené tiež k zápornému pólu)
vysoko produktívne zváranie pri
rýchlostiach podávania drôtu štandardne
do 20 m/min
Princíp postupu
Kladky pre podávanie zváracieho drôtu
Dýza ochranného plynu
Drôtová elektróda
Kontaktná prúdová dýza
Ochranný plyn
Oblúk
Zvarový šev
Základný materiál
Quelle: DVS
- 14 -
Výhody aplikácie
Spoločnosť Kjellberg Finsterwalde s newArc
vyvinula technológiu, ktorá vďaka vyššej
koncentrácii elektrického oblúka citeľne zvyšuje
produktivitu práce v porovnaní s bežným
zváraním v ochrannom plyne.
S rozmerom voľnej dĺžky drôtu až do 40 mm
technológia newArc umožňuje podstatne hlbší
závar. Horák newArc pritom presviedča svojim
extrémne smerovo stabilným a výkonným
vedením zvaru. Zvýšená rýchlosť zvárania,
hlboké a bezpečné zachytenie koreňa, dobrá
kvalita zvarov, ako aj vyhýbanie sa vrubom,
pórom a striekancom sú pri výrazne zníženej
energetickej náročnosti na jednotku dĺžky
jednoznačnými výhodami oproti bežným
oblúkom s rozprašovacím nanášaním materiálu
technológiou MSG.
Kh600 newArc v akcii
Oblasti použitia
konštrukcia strojov a zariadení
výroba prístrojov a nádrží
konštrukcia lodí a vozidiel
výroba stavebných strojov
kovové konštrukcie každého druhu
možnosť využitia tiež na robotoch
!
!
!
!
!
!
Výsledok: úzky a takmer bezchybný zvarový
spoj.
Technologická výhoda newArc
Oblúk s rozprašovacím
nanášaním materiálu
Technológia newArc
40 mm
15 mm
25-30°
ca. 60°
20 mm
7 vrstiev
Tepelne ovplyvnená oblasť
l vysoká bezpečnosť procesu, tiež v úzkych
3 vrstiev
l zníženie tepelného vplyvu a zníženie
zvarových medzerách a pri komplexných
konštrukčných dieloch v rozsahu hrúbky
plechov od 6,0 mm
l vysoká kvalita vďaka bezpečnému
zachyteniu koreňa a pripojeniu bočných
stien
l rýchlejšie zváranie v porovnaní so
spájaním oblúkom s rozprašovacím
nanášaním materiálu
energie na jednotku dĺžky
l prierezy zvarov zmenšené až do 50%
l obrobok takmer bez vrubov na zvare a
l
l
l
l
l
- 15 -
pórov
zlepšený vzhľad zvaru
jednoduchá manipulácia
menej vrstiev zvaru
koncentrovaný a pokojný elektrický oblúk
znížené náklady, skrátená doba zvárania
Zváranie v ochrannom
plyne
Kjellberg-Technologie newArc
Kjellberg-Technologie newArc
Zdroj prúdu KH 600 newArc
Zdroj prúdu KH 600 newArc umožňuje zváranie takmer bez rozstrekovania pri trvale vysokej kvalite
zvarov. Množstvo spracovateľných materiálov, tiež pri rýchlej výmene, zaručujú vysokú produktivitu.
Bez striekancov pulzné zváranie oblúkom takmer bez rozstrekovania vďaka prechodu kvapiek bez skratu so
synergickým efektom v celej oblasti zvaru a s nízkym počtom striekancov pri krátkom oblúku
a oblúku s rozprašovacím nanášaním materiálu, ako aj pri zváraní rotačným oblúkom pre
! oceľ, CrNi a hliník a tiež
! argón a zmiešané plyny, pozostávajúce z Ar, CO2, He a O2
! všetky masívne a plnené drôty (pripojené tiež k zápornému pólu)
Vlastnosti zvaru ! vysoká stabilita procesu zabezpečená optimalizovaným regulačným obvodom
! programy pre tvrdú a mäkkú dynamiku oblúka
! konštantné podávanie zváracieho drôtu elektronicky regulovaným štvorkladkovým
podávaním zváracieho drôtu
Horúci štart
nevyhnutné pri spracovaní hliníka
Pulzná frekvencia synergicky samonastavujúca sa v rozsahu 10 až 500 Hz
Plnenie krátera
interne optimalizované
Zváranie tenkých vynikajúca vhodnosť pre tenké plechy tiež s väčším priemerom zváracieho drôtu, tým
nepatrné náklady na prídavné materiály
plechov
Digitálna zobrazo- zobrazovanie skutočných hodnôt a tiež funkcia HOLD pre zváracie napätie a zvárací prúd
vacia jednotka
kvôli zabráneniu prekročeniu teploty, chybám izolácie a nedostatku vody
Diagnostický
ukazovateľ
integrované, s kontrolným snímačom prietoku v spätnom toku chladiacej vody (nielen tlakový
Recirkulačné
spínač!) pre bezpečnú prevádzku zvárania
vodné
chladenie
voliteľne do dĺžky 40 m
Zväzok
pomocných hadíc
Zváranie
najlepšie vlastnosti zvaru vďaka vysoko presnému jednosmernému prúdu pre všetky rutilové
a bázické typy elektród a vysokovýkonné elektródy
pohodlný servis vďaka jednoduchej vnútornej konštrukcii s prehľadným usporiadaním
konštrukčných skupín
žiadna elektronika v podávacích mechanizmoch zváracieho drôtu, preto mimoriadne robustné a
Riadenie
spoľahlivé; celé elektronické riadenie podávania zváracieho drôtu sa nachádza v zdroji
podávania
zváracieho drôtu zváracieho prúdu
Konštrukcia
Elektronika
sekundárne taktovaný invertorový zdroj zváracieho prúdu s výkonovou jednotkou IGBT, ktorá
zabezpečuje vysokú taktovaciu frekvenciu pre precízny jednosmerný prúd, riadiaca elektronika
s mnohými funkciami kontroly a ochrany
- 16 -
Séria KJELLmig
Stupňovito prepínateľná zváracia technika MSG
s jednoduchou obsluhou pre každodenné
zváracie práce. Vzhľadom k svojej
univerzálnosti sú zariadenia žiadané všade - pri
stredne veľkých oceľových konštrukciách, pri
oprave vozidiel, v poľnohospodárstve, u
remeselníkov, v priemysle atď...
Všestranná použiteľnosť:
! pri nelegovaných, nízko a vysokolegovaných
oceliach, hliníku, hliníkových zliatinách,
farebných kovoch a na pozinkovaných
plechoch
! s argónom a zmiešanými plynmi
K350 vrátane podávacieho
mechanizmu zváracieho drôtu
DVG-K01, 11.746.000
! b 635 x š 360 x v 520 mm
! 4 kladky pre podávanie zváracieho drôtu
! trieda ochrany IP 21, hmotnosť 18 kg
Praktická a ergonomická práca
Vždy na bezpečnej strane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ideálne dielenské prístroje na zváranie plynom
chladenými horákmi MSG (d: 3 m)
flexibilne nastaviteľné; vďaka tomu dobrá
kvalita zvarových švov
veľmi dobré vlastnosti zvaru pri použití
zmiešaného plynu
užívateľsky prístupná obsluha vďaka
jednoduchej mechanike spínania
robustný posuvný mechanizmus pre bezpečné
podávanie zváracieho drôtu
vyklápateľná bočná stena pre výmenu zvitku
drôtu
velký, praktický odkladací priestor s úsporou
miesta – príslušenstvo kedykolvek poruke
jednoduchá preprava na stabilných kolieskach
elektronické riadenie nepodliehajúce
opotrebovaniu
držiak plynovej fľaše; stabilný podvozok vďaka
nízkemu ťažisku (max. 20 l fľaša)
!
!
!
v súlade s normami EN 60974 a BGV-D1
Nemecká značka S (Sicherheit) pre
elektrickú bezpečnosť – umožňuje zváranie
pri zvýšenom elektrickom ohrození
všetky transformátory a škrtiace ventily
impregnované vo vákuu elektroizolačným
lakom s vysokou kvalitou a teda absolútne
izolačne bezpečné
výkonný ventilátor na efektívne chladenie pri
všetkých prevádzkových podmienkach
tepelná ochrana proti preťaženiu pre
spoľahlivý spôsob prevádzky
Všetko spolu v jednom balíku
Všetky zváracie zariadenia sú vybavené káblom
pre obrobok s dĺžkou 3 m, horákom MSG (3 m),
hadicou na plyn, redukčným ventilom, adaptérom
na cievky s drôtom a základným vybavením
náhradnými dielmi pre všetky uvedené priemery
vodičov.
- 17 -
Zváranie v ochrannom
plyne
Pre dielňu a stredne veľké podniky
Zdroje prúdu pre priemysel
PULS 400
Vhodný na zváranie:
! konštrukčnej ocele
! CrNi
! hliníka, hliníkových zliatin
Pri zdroji pulzného prúdu si môže používateľ
zvoliť spomedzi troch zváracích postupov MSG,
MSG Puls a manuálne E-zváranie. Mobilný na
kolieskach a s hmotnosťou iba 45 kg je PULS
400 vhodný pre rôzne zváracie práce v
automobilovom priemysle, v strojárstve a pri
stavbe lodí.
Charakteristiky
! zdroj zváracieho prúdu s invertorovou
technológiou
! digitálna regulácia a pulzné zváranie DC
! programovateľné programy Synergy
! individuálne prispôsobenie parametrov zvárania
! je možné naprogramovať a uložiť až do 100
zváracích programov
! možné synchronizované externé riadenie
! analógové a digitálne diaľkové riadenie
! nastaviteľný počiatočný, hlavný a koncový prúd
Rozsah použitia
ľahký priemysel
ťažký priemysel
špeciálne náročné postupy
!
!
!
PULS 400 s digitálnou
reguláciou
Technické údaje
Číslo výrobku
Prípojné napätie
Sieťové napätie
Zváracie napätie
Doba zapnutia
50 %
100 %
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
.11.707.502
3~400 V/50
30 – 400 A
15,5 – 34 V
400 A
283 A
45 kg
653 x 300 x 595
TIG 300 AC/DC
Charakteristiky
! je možné naprogramovať a uložiť až 100
zváracích programov
! digitálna zobrazovacia jednotka všetkých
funkciín
! vysokofrekvenčné zapaľovanie bez kontaktu
! dvojtaktná a štvortaktná prevádzka
! nastaviteľný počiatočný, hlavný a koncový
prúd
! funkcie Hot Start a Anti Sticking
Zdrojom prúdu TIG - TIG 300 AC/DC zvárač
zabezpečí vynikajúcu kvalitu zvaru. Digitálnou
zobrazovacou jednotkou má používateľ všetky
funkcie vždy na dohľad
TIG 300 s digitálnou
reguláciou
Technické údaje
Číslo výrobku
Prípojné napätie
Rozsah zváracieho prúdu
WIG DC
WIG AC, AC/DC
MMA (REO) DC
Zváracie napätie
Doba zapnutia
40 %
60 %
100 %
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
- 18 -
.11.403.302
3~400 V/50
4 – 300 A
10 – 300 A
10 – 250 A
21 – 30,5 V/10,2 – 22 V
300 A
245 A
190 A
43 kg
640 x 250 x 544
Zváranie v ochrannom
plyne
Zdroje prúdu
Technické údaje
Číslo výrobku
Sieťové napätie (V)
KJELLmig 180
.11.930.103
KJELLmig 230
.11.930.202
1 x 230 V/1 x 400 V
50/60 Hz
2,0/2,4
16/16
3 x 400 V
50/60 Hz
5,2
16
KJELLmig K350
.11.931.102
3 x 400 V
50/60 Hz
12,8
20
Príkon 100 % (kVA)
Poistka, pomalá (A)
Rozsah zváracieho prúdu I2
20 % doba zapnutia (A)
110/180
230
35 % doba zapnutia (A)
350
45 % doba zapnutia (A)
170
60 % doba zapnutia (A)
60/100
240
100 % doba zapnutia (A)
40/80
135
30–350
20–110/85–180
Rozsah zváracieho prúdu (A)
15–230
15–19,5/18–23
14,8–25,5
14,8–31,5
Rozsah zváracieho napätia (V)
17–30/26–38
17–40
Napätie naprázdno (V)
16–50
6
10
Počet stupňov napätia
30oceľ,
0,6–1,0
0,6–1,0
Priemer vodiča (napríklad oceľ v mm)
CrNi 0,6–1,2 / Al 1–1,2
2
2
Počet kladiek pre podáv. zváracieho drôtu
pozri DVG-K01
IP 21
IP 21
Trieda ochrany
pozri DVG-K01
760 x 425 x 655
760 x 425 x 655
Rozmery d x š x v (mm)
880 x 530 x 678
65
54,5
Hmotnosť (kg)
90
Sériovo: dvojtaktné švové zváranie, nastaviteľný čas bodového zvárania ako aj čas intervalového zvárania a čas
prestávky intervalu (0,5-2 s), pri DVG-K01 tiež navliekanie drôtu
Na požiadanie je možné použiť aj iné podávacie mechanizmy zváracieho drôtu spoločnosti Kjellberg (napríklad DV4G-3, DV4G-3M) v
spojení s prúdovými zdrojmi KJELLmig.
Postup
Charakteristika
Sieťové napätie
Príkon podľa normy EN 60974-1
Sieťová prípojka
Rozsah zváracieho prúdu
25 %
40 %
100 %
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
.11.707.603 / .11.707.703
MSG
konštantný prúd (CV)
3 x 400 V,
–10%/+10%, 50 Hz
23,6 kVA
CEE 63 A
70 A /18 V – 500 A/45 V
500 A
300 A
IP 23
260 kg
1.130 x 665 x 865
(s podvozkom pre staveniská)
MSG-Pulz
konštantné napätie (CV)
3 x 230/400 V,
–10%/+10%, 50 Hz
23,6 kVA
CEE 63 A
30 A/15 V – 600 A/44 V
600 A
450 A
IP 23
183 kg
1.020 x 750 x 1.130
(s podvozkom)
DV 4W-1H
.11.745.100
DVW-2KH
.11.745.600 príp. .11.745.600A
0,8–1,6
1,0–1,6
1,0–2,4
1 – 20 m/min
23 kg
0,8–1,6
1,0–1,6
1,0–2,4
1 – 20 m/min, 1 – 50 m/min2)
14,5 kg
synergicky1)
synergicky1)
Podávacie mechanizmy zváracieho drôtu
Číslo výrobku
Priemer drôtu
oceľ, ušľachtilá oceľ
hliník
plnený drôt
Rýchlosť podávania drôtu
Hmotnosť
Dvojtaktná/ štvortaktná prevádzka
Štvortakt + Hot-Start + plnenie krátera
Nastaviteľný zvárací prúd
Nastaviteľná dĺžka oblúka
Nastaviteľné jemné horenie
Tlačidlo drôt vpred (bez prúdu)
Rozmery d x š x v (mm)
= štandard 1) výhoda vďaka diaľkovému ovládaču FSH 30
KH 600
GTH 522 W
.11.907.702
Typ
Číslo výrobku
1)
2)
705 x 240 x 445
850 x 350 x 290
2) pri výrobku číslo 11.745.600A pre vysoko výkonné zváranie
g!
ber
d
- 19 -
o
lity .
a
v
k
46
jom trane
á
n
Pre c na s
Via
ll
Kje
Elektródové zváranie
Zvárací prístroj Tiny 181
Charakteristiky
! zváranie s rutilovou a bázickou elektródou
! zvýšený zvárací prúd pri zapaľovaní oblúka
! automatické vypnutie zváracieho prúdu pri
zlepení elektródy
! zváranie DC WIG (zapálenie elektrického
oblúka dotykom)
Tiny 181 je prenosný invertor na zváranie s
jednosmerným prúdom. Je vhodný
predovšetkým na každodenné práce pri
montáži, na stavbách a v dielňach.
Technické údaje
Číslo výrobku
Prípojné napätie
Napätie naprázdno
Rozsah zváracieho prúdu
60 %
100 %
Priemer elektród
Regulácia zváracieho prúdu
Hmotnosť
Rozmery d x š x v (mm)
.11.401.904
230 V/50 Hz
69 V
5 – 180 A
160 A
135 A
1,5 – 4 mm
plynule
7 kg
405 x 155 x 254 mm
Tiny 181
Zváracie elektródy
Dodáva sa v rôznych priemeroch
Nelegované elektródy
Žiaruvzdorné elektródy
podľa noriem DIN EN ISO 2560-A, DIN 1913, AWS A 5.1
podľa noriem DIN EN 1599, DIN 8575, AWS A 5.5
Tycové elektródy
Na zváranie ocelí rovnakého/podobného
druhu
!
!
!
!
!
!
!
!
!
LLOYD (rutilové pre stavbu lodí)
LLOYD GRÜN (rutil-celulózové pre stavbu lodí)
PERFEKT(bázické pre zvary zhora nadol)
TITAN K (rutil-bázické s vysokou pevnosťou a
tuhosťou)
OPTIMAL (rutil-bázické pre tenké plechy)
KONTAKT 160(rutilové, s hrubým obalom s vysokou
výťažnosťou)
PROGRESS(bázické pre zvary zdola nahor)
GARANT K(bázické, legované Ni, s vysokou
pevnosťou a tuhosťou, nepatrný obsah H2)
GARANT AC/DC (bázický s vysokou pevnosťou)
GARANT BR (bázické-rutilové)
Liatinové zváracie elektródy
!
!
Osobitné elektródy
!
TRUMPF (s kyslým obalom)
!
Univerzálne elektródy
!
!
!
!
!
!
!
!
PRIMA (rutil-celulózové)
PRIMA S (rutil-celulózové, s hrubým obalom)
PRIMA BLUE (rutil-celulózové)
TITAN ROT (rutilové, s hrubým obalom)
TITAN S (rutilové, s hrubým obalom, s vysokou
pevnosťou a tuhosťou)
TITAN (rutil-bázické)
GARANT(bázické)
GARANT S (bázické s vysokou pevnosťou)
KOMPLEX W (rutilové, 0,5 % Mo)
IMPULS(bázické, 0,6 % Ni a 0,4 % Mo )
MOB (bázické, 0,5 % Mo)
CROMO 1R (rutilové, 1 % Cr a 0,5 % Mo)
CROMO 1B (bázické, 1 % Cr a 0,5 % Mo)
CROMO 2B (bázické, 2,2 % Cr a 1% Mo)
podľa noriem DIN EN ISO 1071, DIN 8573, AWS A 5.15
!
Elektródy s dvojitým plášťom
!
!
!
!
!
!
!
FICAST Ni (čistý nikel, na zváranie liatiny za
studena)
FICAST NiFe (nikel-železo, na zváranie sivej,
temperovanej a tvárnej liatiny za studena)
FICAST NiFe K (s pomeďovanou jadrovou tyčou
NiFe na zváranie sivej, temperovanej a tvárnej
liatiny za studena)
FICAST Fe (pre vyrovnávacie zariadenia a
jednovrstvové navarovanie na zokovinované alebo
zhrdzavené odliatky)
Elektródy na báze niklu
podľa noriem DIN EN ISO 14172, AWS A 5.11
!
!
- 20 -
FINOX 182 (stupeň legovania 182, nikel-chrómželezo)
FINOX 625 (stupeň legovania 625, nikel-chrómmolybdén)
Vysokolegované elektródy
Elektródy pre naváranie
podľa noriem DIN EN 14700, DIN 8555
podľa noriem DIN EN 1600, DIN 8556
Tycové elektródy
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
FINOX 4820 AC (26 % Cr, 4 % Ni)
FINOX 4842 (26 % Cr, 20 % Ni)
FINOX 4842 B (26 % Cr, 20 % Ni, bázické)
FINOX 4829 AC (22 % Cr, 12 % Ni)
FINOX 4316 AC (19 % Cr, 9 % Ni)
FINOX 4551 AC (19 % Cr, 9 % Ni, stabilizované
nióbom)
FINOX 4551 B (19 % Cr, 9 % Ni, stabilizované
nióbom, bázické s vysokou tuhosťou)
FINOX 4430 AC (19 % Cr, 12 % Ni, 3 % Mo)
FINOX 4576 AC (19 % Cr, 12 % Ni, 3 % Mo,
stabilizované nióbom)
FINOX 4519 AC (20 % Cr, 25 % Ni, 5 % Mo a meď)
Fidur 10/70
Pre húževnaté/oderuvzdorné vrstvy
!
Špeciálne elektródy
!
!
!
!
!
FINOX 4430 F (pre zvary zhora nadol; 19 % Cr, 12
% Ni,3 % Mo)
FINOX 4462 AC (pre duplexné ocele legovania 22
% Cr, 9 % Ni, 3 % Mo)
FINOX 29/9 GOLD (pre zlúčeniny odolné voči
trhlinám s 30 % Cr, 9,5 % Ni, 1 % Mn)
!
FIDUR 6/55 (pre nízkolegované a nelegované
ocele, tvrdosť 55 HRC)
FIDUR 6/60 (tvrdosť 60 HRC)
FIDUR 6/60 R (rutilové, tvrdosť 60 HRC, vhodné
pre striedavý prúd)
FIDUR 2/55 (pre nízkolegované a nelegované
ocele, vysoká trvanlivosť ostria, tvrdosť 55 HRC)
Pre vrstvy odolné proti opotrebovaniu,
nehrdzavejúce
!
!
!
!
!
Finox 4370 AC
FIDUR 7/200 (vrstvy odolné voči trhlinám na tvrdej
mangánovej oceli, tvrdosť 200 HB, schopný
spevnenia za studena)
FIDUR 8/200 (pre koľajnicovú oceľ a tvrdé
mangánové ocele, tvrdosť 200 HB, schopné
spevnenia za studena)
FIDUR 10/60 (pri abrazívnom opotrebovaní,
tvrdosť 60 HRC, výťažnosť 160 %)
FIDUR 10/65(pri abrazívnom opotrebovaní a
vysokých teplotách, tvrdosť 65 HRC, výťažnosť
190 %)
FIDUR 10/70 (pri abrazívnom opotrebovaní a
vysokých teplotách, tvrdosť 70 HRC, výťažnosť
240 %)
Čierno-biele elektródy
!
!
!
!
!
FINOX 4370 AC (spojovacia elektróda, tiež pre
tvrdú mangánovú oceľ s 18 % Cr, 8 % Ni, 6 % Mn)
FINOX 4431 AC (spojovacia elektróda, tiež pre
tvrdú mangánovú oceľ s 20 % Cr, 10 % Ni, 3 %
Mo)
FINOX 4337 AC (univerzálna elektróda s 23 % Cr,
13 % Ni, 2 % Mo)
FINOX 4332 AC (spojovacia elektróda, s 23 % Cr,
13 % Ni)
FINOX 4459 AC (spojovacia elektróda, s 23 % Cr,
13 % Ni)
Iné navarovania
!
!
!
!
!
Rezacie elektródy
!
!
MET-OX (na rezanie)
KJELGOUGE (na vypaľovanie drážok)
- 21 -
FIDUR 1/300 (legované molybdénom a vanádiom,
tvrdosť 300 HB, na konštrukčných dieloch s
opotrebovaním pri kĺzaní)
FIDUR 3/50 (pre nástroje deformované za tepla a
za studena, tvrdosť 50 HRC)
FIDUR 4/60 (pre rýchlorezné nástroje, tvrdosť 60
HRC)
FIDUR 23/250 (na báze niklu, stupeň legovania
275, odolné voči tepelnému šoku)
FILIT 6 (na báze kobaltu, odolné proti kavitácii,
erózii, korózii, tvrdosť 40 HRC, odolné voči
tepelnému šoku)
Elektródové zváranie
Elektródové zváranie
Vysokovýkonný proces spájania
Technologická výhoda InFocus
Technológia horákov InFocus dosahuje
výsledky spájania blízke kvalite lasera.
Vynikajúco sa hodí na spájanie veľmi tenkých
plechov a takmer všetkých kovov.
Výsledky zvárania okúzľujú vynikajúcim
povrchom zvaru s nepatrným vytváraním oxidu.
Adaptácia jednotky pre podávanie studeného
drôtu ponúka možnosť vyrovnania malých
tolerancií konštrukčných dielov a pozícií.
Funkcia Tool-Center-Point zabezpečuje
najlepšie predpoklady pre presne
reprodukovateľné výsledky zvárania.
Technológia InFocus sa používa výhradne v
plne automatizovanej oblasti a vyznačuje sa
vysokou bezpečnosťou procesu pri rýchlosti
zvárania až do 7 m/min.
Kvôli výsledkom, ktoré sú takmer bez
rozstrekovania a svojou vysokou rýchlosťou
zvárania je náš systém InFocus ekonomickou
alternatívou ku zváraniu MSG. Dodatočne sa, v
porovnaní s laserovým zváraním, vyznačuje
značne nižšími investičnými a prevádzkovými
nákladmi.
Technológia InFocus v porovnaní s bežným zváraním WIG
Simulácia pri intenzite prúdu s hodnotou 500 A a dĺžke elektrického oblúka 5 mm s argónom
Zdroj: M.Schnick, TU Drážďany
Konvenčný elektrický oblúk WIG
Elektrický oblúk InFocus
Koncentrovaný začiatok elektrického oblúka na
špičke elektródy horáka InFocus zabezpečuje
zvýšenú hustotu energie a väčší dynamický tlak.
Tým sa docieľujú obzvlášť dobré výsledky pri
zváraní a spájkovaní.
Charakteristiky
! stabilná konštrukcia horáka (robustný a
nárazuvzdorný)
! axiálne upevnenie horáka
! uzatvorený chladiaci okruh
! veľmi vysoká prúdová zaťažiteľnosť
! elektróda so závitom
- 22 -
Krátke zhrnutie výhod
Zvárací horák InFocus 1.000 A
!
!
!
!
!
!
!
praktická, robustná konštrukcia
vysoký dynamický tlak
na zváranie a spájkovanie
vysoká hustota energie, kompaktná
konštrukčná veľkosť
vysoké rýchlosti spájania
vynikajúce pokrytie plynom
nepatrné opotrebovanie elektród
- 23 -
Špeciálne zváracie
postupy
Vysokovýkonný proces spájania
Kjellberg kompletne
Od projektovania cez uvedenie do prevádzky až
po údržbu stanovujeme našou starostlivosťou
kritériá a zaznamenávame vaše potreby.
Nachádzame pre vás vhodné komponenty a
vyrábame unikáty – podľa vašich požiadaviek:
Kjellberg je vašim skúseným dodávateľom
kompletného vybavenia.
Naše prístroje a zariadenia sú pripravené takmer
na všetko. Pod vodou, vo vzduchu alebo pod
zemou – lode, veterné elektrárne a komplexné
systémy vedení v banskom priemysle svedčia o
tom, čo dokáže technika spoločnosti Kjellberg.
- 24 -
Projektovanie
04
Vonkajšie zváranie
pozdĺžnym zvarom
07
Navarovanie prírub
10
Rezanie a zváranie
02
03
Prirezávanie plechov
05
Valcovanie
06
Vnútorné zváranie
pozdĺžnym zvarom
08
Pripojenie segmentov a montáž
09
Vnútorné zváranie
kruhovým zvarom
Vonkajšie zváranie
kruhovým zvarom
12
11
Farebnosť
Montáž a konštrukcia
- 25 -
Vybavenie kompletným
01
Plazmové zváranie s práškom
Technológia
Plazmové naváranie s práškom (PPA)
Charakteristika
! naváranie tvrdých vrstiev/vrstiev odolných
proti opotrebovaniu a/alebo odolných proti
korózii na malé konštrukčné diely, ktoré sa s
drôtom navárajú len ťažko
! prúdové intenzity do 300 A
Najčastejšie strojové plazmové naváranie s
práškom (PPA) je variantom plazmového
zvárania. Pri postupoch s elektrickým oblúkom,
ktoré vykonáva zapaľovanie a priškrtenie
ionizovaného argónu alebo hélia v chladenej
plazmovej dýze, dosahujú zariadenia PPA v
porovnaní s bežnými zváracími postupmi vyššiu
hustotu energie. Podľa veľkosti horáka alebo
použitia viacvrstvovej technológie je tento
postup vzhľadom na možnosť automatizácie a
energetickú účinnosť pozoruhodný svojou
úspornosťou.
Použiteľné pre nasledovné materiály:
nízko a vysokolegované materiály
liatina a bronz
liatiny na báze niklu
!
!
!
Ďalšia veľká výhoda je zrejmá pri prívode
práškových prídavných zváracích materiálov,
ktoré ochotne skombinujeme podľa vašich
požiadaviek. Tieto sa pridajú bezprostredne cez
plazmový horák, takmer celkom sa spoja so
základným materiálom a umožnia tak využitie
materiálov, ktoré sa nemôžu ťahať v drôtoch.
Plazmové zváranie do odpichových otvorov
Charakteristika
! použitie pri zváraní nádrží a ich dna
pozdĺžnymi a kruhovými zvarmi
! žiadna dodatočná príprava zvaru na takmer
paralelných hranách obrobkov: v porovnaní s
inými postupmi nepatrná prácnosť
! nepatrný tepelný príkon a nepatrné zmrštenie
! cenovo prístupné kvôli vynechaniu
prídavného materiálu alebo iba jeho nepatrnej
spotrebe
Princíp postupu
Dýza ochranného plynu
Katóda
Kontaktná prúdová dýza
Plazmový plyn
Prášok a nosný plyn
Vodné chladenie
Plazmový oblúk
Navarovaná vrstva
Základný materiál
- 26 -
Plazmové naváranie s práškom
a zváranie do odpichových otvorov
Plazmové zváranie s práškom
Zvárací invertor PSI 350
Spoločnosť Kjellberg Finsterwalde ponúka PSI 350
ako vysoko kvalitné a flexibilné príslušenstvo
priemyselnej výroby nielen pre plazmové
naváranie s práškom, ale aj pre plazmové zváranie
do odpichových otvorov.
Obidva postupy umožňujú jednoduchú
automatizáciu vďaka integrovanému PLC.
Charakteristiky
! komfortná obsluha preddefinovanými zváracími
programami
! prispôsobenie parametrov zvárania
! vizuálna kontrola prevádzkových parametrov
! elektronická regulácia plynu
! kompaktné konštrukčné vyhotovenie vďaka
integrovanej chladiacej jednotke
! digitálne ovládanie na externom riadiacom
paneli
Technické údaje
Číslo výrobku
Sieťové napätie 100%
Sieťové napätie (A)
100 % ED
Riadiaci prúd (A)
Ukážky zvárania vyhotovené s PSI 350
.11.150.202
3~400 V
+10 %/-10 %,
PEN 50 Hz
50 – 350
5 – 15
Krátke zhrnutie postupu
Výhody
!
!
!
!
!
!
veľmi nepatrné premiešanie so základným
materiálom
veľmi malá tepelne ovplyvnená oblasť (TOO)
veľká rýchlosť navarovania
skutočné metalurgické spojenie medzi
základným a prídavným materiálom
skutočné metalurgické spojenie medzi
základným a prídavným materiálom
vysoká reprodukovateľnosť výsledkov vďaka
vysokému stupňu automatizácie
Zváranie rúr s PSI 350
rg?
- 27 -
od
lity
a
v
k
.
jom ane 46
á
n
r
Pre na st
Viac
K
e
jellb
Ručné plazmové rezanie
Rezací invertor série CUTi
CUTI 40, 90 a 120
Zo sortimentu plazmových zariadení CUTi na
ručné a mechanizované rezanie si môžu
používatelia zvoliť podľa svojich nárokov a
požiadaviek vhodné zariadenie.
Rezací prúd je plynule nastaviteľný. Preto sú
výsledky rezania modernej technológie
založenej na použití invertora veľmi vhodné pre
všetky elektricky vodivé materiály.
Charakteristiky
! vynikajúci pomer ceny k výkonu
! produktívny vďaka vysokým rezným rýchlostiam
! nepatrná spotreba energie vďaka technológii
založenej na použití invertora
! nízke náklady na vzduch, ako rezací plyn
! rýchla výmena katódy a dýzy vďaka zásobe
náhradných dielov v súprave náhradných dielov
(štandardné príslušenstvo)
! dobrá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
! centrálne pripojenie horáka1) s bezpečnostným
vypnutím umožňuje rýchlu výmenu horáka a
jednoduchú prepravu
! CUTi 40 v spojení s adaptérom s možnosťou
pripojenia na zásuvku s ochranným kolíkom (16
A) s redukovaným rezacím prúdom s hodnotou
max. 30 A
! vhodné na použitie na pracoviskách so
zvýšeným elektrickým ohrozením
!
Príslušenstvo:
! nasadzovacia hlavica na rezanie podľa šablóny
! korunka na úpravu faziet
! kotúčové rezacie jednotky
! špeciálne diely podliehajúce opotrebovaniu na
rezanie v rohoch (do 70 A)
Oblasti využitia
Max.
prúdová
intenzita
Hrúbka materiálu v mm
10
35 A
20
30
40 A
CUTi 40
CUTi 70
90 A
CUTi 90
120 A
CUTi 120
Odporúčaná oblasť
2)
rezania
1) CUTi 35C disponuje pevne pripojeným horákom.
2) Údaje v závislosti od materiálu a jeho zloženia.
50
CUTi 35C
70 A
jednotka údržby pre bezpečné odstraňovanie
kondenzátu z rezacieho plynu
40
Maximálna
oblasť rezania2)
Technické údaje
Zdroj prúdu
Číslo výrobku
Sieťová prípojka
Max. príkon
Sieťová poistka, pomalá
CUTi 35C
.11.035.704.
1 x 230 V
3,3 kVA/4,8 kVA1)
16 A
CUTi 40
.11.035.304.
CUTi 70
.11.035.402.
CUTi 90
.11.035.502.
1 x 230 V
6,5 kVA
16 A (Schuko)/
32 (CEE)
270 V
40 A (40% ED)
25 A (100% ED)
IP 21
460 x 180 x 220
3 x 400 V
11,1 kVA
16 A
3 x 400 V
15 kVA
32 A
CUTi 120
.11.035.602.
3 x 400 V
16,7 kVA
32 A
Napätie naprázdno
270 V
320 V
250 V
450 V
Rezací prúd pri dobe
35 A (25% ED)
90 A (40% ED)
70 A (35% ED)
120 A (35% ED)
zapnutia
55 A (100% ED)
20 A (100% ED)
50 A (100% ED)
80 A (100% ED)
Trieda ochrany
IP 21
IP 23
IP 23
IP 21
Rozmery
470 x 180 x 270
610 x 230 x 410
470 x 180 x 250
550 x 150 x 245
d x š x v (mm)
Spotreba vzduchu
195 l/min
195 l/min
130 l/min
140 l/min
115 l/min
Plazmový a chladiaci plyn
vzduch
vzduch
vzduch
vzduch
vzduch
Pracovný tlak
5,0 bary (0,5 Mpa) 5,0 bary (0,5 MPa)
4,0 bary (0,4 MPa)1) 5,0 bary (0,5 MPa) 5,0 bary (0,5 MPa)
Hmotnosť
11,5 kg
17 kg
16,4 kg
12,5 kg
28,5 kg
Plazmový horák
PHT 31
PHT 25
PHT 31
PHT 51
PHT 51
Rozsah dodávky
Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov
Filtračný tlakový regulátor
Filtračný tlakový regulátor
1) pri externom pripojení stlačeného vzduchu
- 28 -
Filtračný tlakový regulátor Filtračný tlakový regulátor
Filtračný tlakový regulátor
Séria CUTLINE
Všestranné oblasti využitia
Či už rovné rezanie, rezanie podľa kontúr,
prerušované rezanie, ale aj rezanie na prípravu
faziet pre zvarové švy, na prepaľovanie otvorov,
zhotovovanie otvorov dýzou, rezanie vo
všetkých pozíciách a rezanie šrotu sú možné s
prístrojmi série CUTLINE.
Plazmové vypaľovanie drážok so sériou
CUTLINE predstavuje čistú alternatívu ku
vypaľovaniu drážok s uhlíkovou elektródou –
nie je potrebné žiadne dobrusovanie. Tepelný
príkon je minimálny. Ďalšími výhodami sú
nepatrná hladina hluku, ako aj znížená tvorba
dymu.
Charakteristiky
! vysoká rýchlosť rezania
! vynikajúce výsledky rezania
! možnosť letmého narezania prípadne
zapichnutia do materiálu; nie je potrebná
vzťažná hrana
! zvýšená životnosť dielov podliehajúcich
opotrebovaniu vďaka zapojeniu
zabezpečujúcemu 'mäkký' štart a vodou
chladenému horáku
! mimoriadne krátke časy pre výmenu dielov
podliehajúcich opotrebovaniu
! automatické zvýšenie výkonu pilotného
oblúka pri dotyku obrobku
! rýchlejšia výmena horáka bez nástroja
použitím centrálnych prípojok
! vysoká doba zapnutia vďaka efektívnemu
chladeniu
So sériou CUTLINE sa môžu rezať kovy a iné materiály.
Technické údaje
Typ
Číslo výrobku
Sieťové napätie, 50 Hz (V), 3 Ph.
Sieťová poistka, pomalá (A)
ŠPECIÁLNE
sieťové napätie, 50 Hz (V)
VYHOTOVENIE sieťová poistka, pomalá (A)
Príkon (kVA)
Trieda ochrany
Trieda izolácie
Napätie naprázdno
Rezací prúd (A)
Doba zapnutia (%)
Hrúbka rezania
Akostný rez v mm
Deliaci rez v mm
Plazmový plyn
Zapaľovanie
Hmotnosť (kg)
1)
Rozmery d x š x v (mm)
Vhodný horák (chladený vzduchom alebo plynom)
CUTLINE 20G
.11.033.003.
CUTLINE 40G
.11.033.102.
CUTLINE 20W
.11.032.803.
CUTLINE 40W
.11.032.902.
230/400
400
230/400
400
35/25
35
500
25
24
IP 22
F
275
60/120
50
30
40
vzduch
vysoké napätie
122
820 x 490 x 880
PHT-51 G/L
35/25
500
25
16
IP 22
F
275
25/50
60
15
20
35
500
25
24
IP 22
F
275
50/100
60
30
40
84
670 x 490 x 880
PHT-30 W/L
132
820 x 490 x 880
PHT-45 W/L
500
25
16
IP 22
F
275
30/60
50
15
20
74
670 x 490 x 880
PHT-31 G/L
1) závislá od materiálu, štandardný materiál
- 29 -
Plazmová rezacia technika
Ručné plazmové rezanie
Prípravky
Séria RSV
Na zváranie potrubí a nádrží
Zváracie prípravky série RSV zjednodušujú
upínanie, otáčanie a naklápanie zaoblených
profilov. Séria RSV je ideálny na ručné a plne
mechanické zváranie potrubí. Kompaktné
vyhotovenie robí prípravky atraktívnymi nielen
pre priemyselnú predvýrobu, ale aj pre
inštalácie a montáže priamo na stavbe.
Plynulo regulovateľná rýchlosť otáčania
umožňuje zváranie nezávisle od priemeru
obrobku. Prípravky sú sériovo vybavené
manuálnou funkciu naklápania. Aby sa
spracoval obrobok v optimálnej polohe, môže sa
takto vykloniť až pod uhlom 135°. Alternatívne je
k dispozícii pohon naklápania s elektromotorom.
Naklápateľný diel pozostáva z hnacej skrine a
skrine s kladkami, upínacieho stojana,
napínacieho ramena a napínacej kladky.
Výrobky upnuté v identickej pozícii sa môžu
zhotovovať bez prerušovania jemného
nastavovania a prerušenia zvarov. Vďaka
tomuto nie je vo výrobnom procese potrebné
otáčanie, dodatoční pomocní pracovníci a
časovo náročné nové nastavovanie na identické
obrobky.
Upínacie prípravky spoločnosti Kjellberg pracujú
podľa princípu napínacích kladiek. Obrobok sa
pritom zachytí dvomi hnacími valcami a jednym
prítlačným valcom. Rýchlo a centricky sa môžu
upínať a spracovávať dokonca aj zakrivené
obrobky.
Zvárací prípravok RSV sa môže používať
spolu s KH600 newArc.
Naše štandardné výrobky značky Kjellberg vyrábame na požiadanie tiež podľa špecifikácií
zákazníka.
- 30 -
Séria RSV
RSV 150
RSV 150 je mobilný upínací prípravok na zváranie
potrubí. Skonštruovaný na použitie na stavbách a
pri montáži, zlepšuje kvalitu zvaru. Obrobky sa v
upínacom prípravku zvárajú bez prerušenia.
Rýchlosť otáčania sa pritom plynule kontroluje
nožným riadením.
Technické údaje
Hmotnosť: 110 kg
Plynulá rýchlosť otáčania:
Priemer
pri upnutom obrobku:
pri neupnutom obrobku:
Max. moment preklopenia:
Max. zaťaženie
pri horizontálnej polohe
kladiek:
pri vertikálnej polohe kladiek:
Krútiaci moment na hnacej
kladke:
Elektrická prípojka:
Príkon:
až do 130 cm/min
menovitá svetlosť: 20 – 200
20 – 300 mm
150 Nm
300 kg
150 kg
50 Nm
220 V, 50 Hz
200 W
RSV 500
RSV 500 je kompaktný upínací prípravok na
stacionárne zváranie potrubí. Prípravok je ideálny
na plne mechanické spájanie konštrukčných
skupín až do 1.000 kg. Systémom napínacích
kladiek je možné jednoducho a rýchlo fixovať a
spracovávať tiež zakrivené segmenty potrubí. RSV
500 sa hodí pre profesionálnu predvýrobu
obrobkov s priemerom do 400 mm (menovitá
svetlosť).
Technické údaje
Hmotnosť: 260 kg
Plynulá rýchlosť otáčania:
až do 130 cm/min
Priemer
pri upnutom obrobku:
menovitá svetlosť: 20 – 400
pri neupnutom obrobku:
25 – 1.000 mm
Max. moment preklopenia:
740 Nm
Max. zaťaženie
pri horizontálnej polohe
kladiek:
1.000 kg
pri vertikálnej polohe kladiek:
500 kg
Krútiaci moment na hnacej
kladke:
200 Nm
Elektrická prípojka:
220 V, 50 Hz
Príkon:
400 W
- 31 -
Zváracia periféria
Prípravky
Prípravky
RSV 1000
RSV 1000 upína potrubia do menovitej svetlosti
maximálne 800 mm. Týmto je prípravok vhodný na
plne mechanické, profesionálne opracovanie
potrubí. Obrobky až do celkovej hmotnosti 2.000 kg
sa dajú zvárať bez prerušenia. To spoľahlivo
zabezpečuje najvyššiu kvalitu zvaru. Upínací
systém umožňuje opracovanie s rovnomernou
rýchlosťou otáčania, ktorá je plynule nastaviteľná.
Jednoducho sa dajú upínať aj značne zakrivené
výrobky. RSV 1000 je ideálnym zváracím
prípravkom pre priemyselnú výrobu.
Hmotnosť: 800 kg
Technické údaje
Plynulá rýchlosť otáčania:
Priemer
pri upnutom obrobku:
pri neupnutom obrobku:
Max. moment preklopenia:
Max. zaťaženie
pri horizontálnej polohe
kladiek:
pri vertikálnej polohe kladiek:
Krútiaci moment na hnacej
kladke:
Elektrická prípojka:
Príkon:
až do 130 cm/min
menovitá svetlosť:
25 – 800
30 – 2.000 mm
3.430 Nm
2.000 kg
1.000 kg
490 Nm
380 V (220 V), 50/60 Hz
1,5 KW
Minivozík KMF s magnetickým systémom
KMF sa polohuje na obrobku samostatne prostredníctvom systému s
permanentnými magnetmi.
Zvárací vozík KMF pre ručné zváracie horáky na
zváranie MSG a pod tavivom je efektívny, flexibilný
a ekonomický tiež pri kusovej výrobe a výrobe
malých sérií. Vhodné pre všetky druhy zvarov a
pozície zvárania, okrem PD a PE, polohuje sa
elektronickou reguláciou rýchlosti a systémom s
permanentnými magnetmi s prídržnou silou viac
ako 180 newtonov samostatne na konštrukčnom
dieli (pri feromagnetických obrobkoch). Vďaka dlhej
životnosti akumulátora je možné s KMF pracovať
dlhšie ako dve zmeny. Strojový posuv a presné
vedenie horáka zabezpečujú najvyššiu
reprodukovateľnosť a kvalitu zvarových švov.
Bočnými vodiacimi kladkami, ktoré sú umiestnené
vpredu a vzadu v hliníkových profiloch, sa automat
polohuje a nastavuje na plechovej stojine
samostatne.
Technické údaje
Pre
Via nájo
cn m
a s kva
tra
ne lity o
46. d K
j
ellb
erg
!
Číslo výrobku
Rozmery:
Hmotnosť vrátane akumulátora
a držiaka horáka:
Rozsah rýchlostí zvárania
(možné iné):
Šírka jazdného pruhu:
Prevádzka s akumulátorom bez
dobíjania
(60 % doby zapnutia):
Doba nabíjania akumulátora:
- 32 -
.11.301.100.100
290 x 190 x 170 mm
4,8 kg
10 – 125 cm/Min.
> 85 mm
> 16 h
< 25 Min.
Zváracia periféria
Prípravky
Zváracie portály/pozemné vozíky
Všeobecné technické údaje
!
vyhotovenie zásadne podľa špecifikácií
zákazníka s energetickými reťazcami,
súpravami kolies, skriňovým rozvádzačom a
riadením ako aj bezpečnostným obvodom
núdzového zastavenia
!
pre spájania zváraním MSG/pod tavivom
vyhotovenie na zváranie kútovými zvarmi
(hlavná oblasť aplikácií), podesty pre zdroje
zváracieho prúdu, tyče mačiek žeriava alebo
ozubené tyče, pre upnutie zváracej techniky
!
na naváranie vrátane kyvadlového
zariadenia (cez lineárnu os) kompletne so
zváracím výstrojom a odvíjačkou drôtu
Zvárací portál podľa špecifikácií zákazníka
Otočné polohovadlá/otočné naklápacie stoly
Všeobecné technické údaje
!
!
!
!
!
všetky údaje o zaťažení pri vzdialenosti 200
mm od upínacej platne
plynule nastaviteľná rýchlosť otáčania
upínacia platňa od priemeru 300 mm
riadenie nožným spínačom, od hmotnosti
obrobku 500 kg s prístrojom pre ručnú
obsluhu
ako alternatíva upínací prípravok od
priemeru 25 mm a otočná prípojka pre
ukostrenie
Model
Priemer upínacej
platne (mm)
Maximálna
zaťažiteľnosť (kg)
Rýchlosť otáčania
(otáčky/min.)
Maximálny
zvárací prúd (A)
Uhol
naklopenia (°)
DK 50
300
20
0–6
400
135
DK 300
500
300
0–3
400
135
DK 500
650
500
0 – 2,5
400
135
DK 1500
1.000
1.500
0 – 1,5
600
135
DK 3000
1.100
3.000
0–1
600
135
DK 5000
1.500
5.000
0–1
600
135
DK 10000
1.200
10.000
0–1
600
135
- 33 -
Prípravky
Zváracie stĺpy (automaty)/držiak konštrukčných skupín
Všeobecné technické údaje
'
'
'
'
'
'
'
vyhotovené ako pravouhlá rúra so opracovanými
vodiacimi lištami
stacionárne vyhotovenie
otočné1 o 360° – ručné aretačné zariadenie
rýchlosť pohybu ramena 10 – 200 cm/min
pevná rýchlosť zdvihu 150 cm/min
vyhotovenie s bezpečnostným zachytávacím
zariadením
alternatíva s motorickým podvozkom, rozchod
kolies od 1 435 mm2
1
prihliadajte na prívod kábla
2
v závislosti od konštrukčnej veľkosti
Zvárací stĺp vyhotovený podľa želania zákazníka
Otočný
veniec Maximálne
Uhol
užitočné
natočenia zaťaženie
(°)
(kg)
Minimálna
užitočná
výška pod
ramenom
(mm)
Maximálna
užitočná
výška pod
ramenom
(mm)
Celková
výška
(mm)
Výška
ramena
(mm)
Rýchlosť
ramena
(mm/min)
KSM 2,5 x 2,0
500
2.500
3.500
2.000
100 – 2.000
± 180
300
KSM 2,5 x 2,5
500
2.500
3.500
2.500
100 – 2.000
± 180
250
KSM 3,0 x 2,5
500
3.000
4.000
2.500
100 – 2.000
± 180
200
KSM 3,0 x 3,0
500
3.000
4.000
3.000
100 – 2.000
± 180
200
Model
ďalšie veľkosti na požiadanie
Kladkový podstavec s otočnými polohovadlami
Všeobecné technické údaje
!
!
!
!
po pároch ako hnací a volnobežný agregát
(sekcný pár)
rucné alebo ako alternatívne motorické
prispôsobenie priemeru
prístroj s rucnou obsluhou
stacionárne (štandardne) alebo pojazdné
(alternatíva)
Maximálne
užitočné
zaťaženie
(kg)
Maximálne
rotačné
zaťaženie
hnacieho
agregátu (kg)
Minimálny
priemer
nádrže
(mm)
Maximálny
priemer
nádrže
(mm)
Rýchlosť
otáčania
(mm/min)
Priemer
kladiek
(mm)
Šírka
kladiek
(mm)
BDV 2000
1.000
2.000
200
2.500
75 – 1.500
250
120
BDV 5000
2.500
5.000
200
3.000
75 – 1.500
250
120
BDV 10000
5.000
10.000
300
4.000
75 – 1.500
415
200
BDV 15000
7.500
15.000
300
4.000
75 – 1.500
415
370
BDV 20000
10.000
20.000
300
4.500
75 – 1.500
415
370
Model
ďalšie veľkosti na požiadanie
- 34 -
Zváracia hlava s pásovou elektródou BSK 30-60
Zváracia hlava s pásovou elektródou sa
používa pri zváraní plechov, pri zváraní vo
vnútri a zvonku potrubí
Táto zváracia hlava sa používa pri troskovom
zváraní a zváraní pásov pod tavivom pri šírke
pásu v rozsahu 30 až 60 mm.
Používa sa na výrobu ochranných vrstiev proti
korózii a proti opotrebovaniu. Možné
prispôsobenie k vodiacim zariadeniam, ako
napríklad zváracie portály, nosiče automatov,
lineárne vedenia a mnohé ďalšie.
Výhody aplikácie
Hlavné charakteristiky
! zvára pásy so šírkou 30 až 60 mm
! docielenie navarovaných vrstiev s hrúbkou
cca 3 – 8 mm na vrstvu s bežným pásom
hrubým 0,5 mm
! možné použitie masívneho pásu a tiež plného
pásu alebo spekaných elektród
! možné riadenie s nastavením požadovanej
hodnoty zváracieho prúdu, napätia oblúka a
rýchlosti zvárania ako aj rozdelenia aktívnych
a pasívnych prvkov obsluhy do dvoch úrovní
obsluhy s riadením Kjellberg KAS
! nádrž na zvárací prášok s kapacitou desať
litrov, vybavená priezorovým oknom na
kontrolu stavu plnenia a možnosť
prispôsobenia pneumatického spätného
vedenia prášku (pracujúceho podľa
injektorového princípu) na zváranie s pásovou
elektródou pod tavivom
!
!
!
!
!
!
!
!
vysoký výkon odtavenia
nepatrný stupeň zmiešania s hodnotu iba cca
10 %
vysoko kvalitné funkčné vrstvy sa navárajú ako
cenovo prístupné základné materiály
podľa prídavného materiálu sú možné
ochranné vrstvy proti korózii a proti
opotrebovaniu
dosiahnutie požadovaného chemického
zloženia alebo želaného stupňa tvrdosti
povrchu konštrukčného dielu už pri prvej vrstve
použitie pri plechoch, pri zváraní vo vnútri a
zvonku potrubí
ekonomické nanášanie vrstiev s vysokým
výkonom odtavenia
všestranná oblasť použitia ako ochrana proti
korózii pri stavbe potrubí a nádrží ako aj proti
opotrebovaniu v oceliarskom priemysle a
cementárskom priemysle
Technické údaje
Zváracia hlava s pásovou elektródou BSK 30-60
.11.300.810
naváranie pásovou elektródou
1.250
42 AC/50
30 – 60
500
275 x 145 x 350
30 (100)
20
Číslo výrobku
Postup
Zvárací prúd max. (A)
Riadiace napätie (V/Hz)
Šírka pásu (mm)
Minimálny vnútorný priemer potrubia (mm)
Rozmery zváracej hlavy d x š x v (mm)
Rozmery cievky max. (mm)
Hmotnosť (bez drôtu a prášku)
- 35 -
Zváracia periféria
Prípravky
Podlahový podvozok
Príklad: výroba oceľových profilov
Príklad použitia
! zváranie motýlikových profilov
! pozdĺžne zvary v pozícii PA
! zváranie pod tavivom s dvojitým drôtom,
priemer drôtu 2 x 2,5 mm
! dĺžky konštrukčných dielov do 13.000 mm
Charakteristiky
! podlahový podvozok s bočným ramenom na
koľajovom systéme
! dĺžka koľajníc 16 000 mm
! dve lineárne šmýkadlá s výškovými osami na
priechodnej priečnej osi na bočnom ramene
! priečna os 2 000 mm
Stanovenie cieľa
! použitie dvojdrôtovej technológie pre lepšie
premostenie špár
! zváranie dvomi zváracími hlavami na dva
konštrukčné diely súčasne
! bezpečnosť procesu vďaka použitiu
zváracieho postupu pod tavivom, vrátane
sledovania zvaru
Kompletná cirkulácia prášku s prívodom tlaku, odsávaním a pneumatickým
blokovaním prášku.
Komponenty zariadenia
! podvozok ako stabilná oceľová konštrukcia
pre jazdu na koľajovom systéme (rozchod
kolies 1 600 mm) s bočným ramenom
! dva súčasne sa pohybujúce zdroje
zváracieho prúdu DC do 1 000 A typ GTH
1002
! kompletná cirkulácia prášku s prívodom
tlaku, odsávaním a pneumatickým
blokovaním prášku vrátane možnosti
predhrievania prášku
! centrálny riadiaci panel pre nastavenie
zváracích parametrov, nastavenie osí pre
obe zváracie hlavy a riadenie cirkulácie
prášku
! taktilný (hmatový) systém sledovania zvaru
pre každú zváraciu hlavu samostatne
Zariadenie s centrálnym riadiacim panelom
Výhody aplikácie
! vyhotovenie s úsporou miesta ako variant s
ramenom pre optimálne využitie odstavnej
plochy, ako alternatíva pre zvárací portál
! všetky komponenty zariadenia sú
umiestnené na vozíku a zmenšujú tak
potrebu miesta
! zváranie konštrukčných dielov s
najrôznejšími geometriami a dĺžkami
Spektrum výkonov
! zváranie do 2 x 1 000 A/44 V pri 100% dobe
zapnutia
! priemer drôtu do 2 x 3,2 mm
! rýchlosť zvárania až do 1,5 m/min
! zrýchlený posuv podvozku až do 10 m/min
- 36 -
Príklad: výroba nosníkov z oceľových profilov
Príklad použitia
! zváranie nosníkov a profilov kútovým zvarom
do rozmeru à 8 mm
! zváranie MSG s technológiou newArc
! veľkosti profilov až do 450 x 450 x 570 mm
Charakteristiky
! aplikácia robota s natáčacím polohovacím
zariadením
! zváranie jedného konštrukčného dielu pri
súčasnom vkladaní druhého konštrukčného
dielu
! viacvrstvové zváranie konštrukčných dielov s
hrubými stenami
Zváranie kútovými zvarmi robotickým zariadením
Komponenty zariadenia
! stabilný základný rám na upevnenie všetkých
komponentov zariadenia
! priemyselný robot s akčným dosahom 1 450
mm a manipulačnou kapacitou 6 kg
! polohovacie zariadenie na natáčanie s
nosnosťou 250 kg na stranu ako dodatočná
os robota
! servisná stanica na meranie a čistenie
zváracieho horáka
! zdroj zváracieho prúdu KH 600 newArc, 450
A pri 100% dobe zapnutia
Stanovenie cieľa
! realizácia komplikovaných geometrií
konštrukčných dielov použitím robotickej
technológie
! súčasne preddefinované polohovanie
konštrukčných dielov na minimalizáciu
vedľajších časov zvárania
! ukladanie údajových záznamov parametrov
do riadenia
Spektrum výkonov
! priemer drôtu až do 1,6 mm
! použitie masívneho alebo plneného drôtu
! presnosť opakovania pri polohovaní (± 0,05
mm)
Robotické zariadenie so stabilným základným rámom na upevnenie všetkých
komponentov
Výhody aplikácie
! reprodukovateľné výsledky zvárania vďaka
plne mechanizovanému zariadeniu
! znížené vedľajšie časy zvárania vďaka
súčasnému zváraniu a osadzovaniu
! aby bolo možné jednoducho rozšíriť
pracovné stanice pripojením dodatočného
polohovacieho zariadenia na natáčanie
- 37 -
Systémové riešenia
Robotické zváracie zariadenie
Plne mechanické zariadenie na zváranie pod tavivom
Príklad: zváracie zariadenie pre nádrže
Typ SOL
Príklad použitia
! spájanie valcovaných oceľových plechov
zváraním
! kruhové za pozdĺžne zvary (dve samostatné
zariadenia)
! zváranie pod tavivom s hrúbkou plechu 3 mm
! priemer nádrže max. 800 mm
! dĺžka nádrže 1 800 – 2 300 mm
Charakteristiky
! masívny základný stojan strojového
zariadenia s dvomi kombináciami lineárnych
osí a otočným polohovadlom nádrže pre
paralelné zváranie kruhovými zvarmi
! masívny základný stojan strojového
zariadenia s upínacím tŕňom, dráhou s
valčekovým vedením a kombináciou
suportov na zváranie pozdĺžnymi zvarmi
masívny základný stojan strojového zariadenia s dvomi kombináciami lineárnych
osí a otočným polohovadlom nádrže pre paralelné zváranie kruhovými zvarmi
Stanovenie cieľa
! veľmi vysoké zvýšenie produktivity plne
mechanizovanou výrobou kompletných
nádrží
! podstatné zvýšenie kvality vynechaním
vplyvov ručného zvárania
! flexibilná možnosť použitia vďaka vhodnosti
na výrobu kotlov s rôznymi rozmermi
Komponenty zariadenia
! zdroje zváracieho prúdu, typ GTH 522
! jednodrôtové zváracie hlavy na zváranie pod
tavivom, vždy s optickým sledovaním zvaru
! ovládacie panely na riadenie zváracích
procesov
! pneumatické cirkulačné okruhy prášku
práce bez rozstrekovania vďaka technológii zvárania pod tavivom
Spektrum výkonov
! 70 A/18 V až 400 A/34 V pri 100 % dobe
zapnutia
! rýchlosti zvárania až do 85 cm/min
! priemer drôtu až do 3,2 mm
Výhody aplikácie
! vysoká úspora výrobného času a zváranie s
nízkou deformáciou vďaka vysokým
rýchlostiam zvárania pri veľmi dobrej kvalite
zvarového šva
! vysoká bezpečnosť procesu vďaka
centrálnemu riadeniu oboch zváracích
jednotiek pre kruhové zvary
! súčasné zváranie dna a poklopov na
minimalizáciu zmrštenia konštrukčného dielu
! dve samostatné jednotky pre všetky zváracie
práce na výrobu kompletných nádrží
- 38 -
Príklad: zváracie zariadenie na naváranie nádrží
Príklad použitia
! zváranie nádrží a potrubí
! kruhové a pozdĺžne zvary
! zváranie pod tavivom až do priemeru drôtu 5
mm
! priemer konštrukčných dielov 1 000 mm –
4 000 mm
Charakteristiky
! posuvný zvárací stĺp na koľajovom systéme
! kladkové podstavce s maximálnou celkovou
nosnosťou 30 ton
! zváranie vnútorných a vonkajších zvarov
Stanovenie cieľa
! zvýšenie produktivity skrátením vedľajších
časov zvárania
! centrálne riadenie celého zariadenia
! využitie existujúceho koľajového systému
! demontáž starého zariadenia a súčasná
montáž novej techniky na minimalizáciu času
odstavenia výroby
Zvárací stĺp s rozmermi 5 x 6 m
Komponenty zariadenia
! zvárací stĺp 5 m x 6 m
! zdroj zváracieho prúdu DC do 1.000 A typ
GTH 1002
! kompletná cirkulácia prášku s prívodom tlaku
a odsávaním s možnosťou predhrievania
prášku
! centrálny riadiaci panel pre nastavenie
zváracích parametrov, registráciu údajov a
nastavovanie osí prostredníctvom panela
dotykovej obrazovky
! kombinovaný systém sledovania zvaru s
indukčným snímačom výšky a kamerovým
systémom
! otočná konzola pre rýchlu výmenu pozdĺžnych
a kruhových zvarov bez prestavby zariadenia
Kompletný systém s koľajovým systémom
Výhody aplikácie
! zrýchlený posuv pre vertikálny smer pohybu
až do 4 500 mm/min, tým značné skrátenie
vedľajších časov zvárania pri zmene
vnútorného zvárania na vonkajšie
! bezpečnosť procesu kvôli automatickému
riadeniu výšky a kamerovému systému
! mobilná ovládacia jednotka pre nastavovanie
zváracej hlavy priamo na konštrukčnom dieli
Spektrum výkonov
! zváranie do 1 000 A/44 V pri 100 % dobe
zapnutia
! priemer drôtu až do 5 mm
! vertikálny zrýchlený posuv ramena do 4,5
m/min
! vytváranie vrstvy v pozícii PA a PB
- 39 -
Systémové riešenia
Mobilný zvárací stĺp
Plne mechanický automat
Príklad: zváracie zariadenie na naváranie koľajníc
Na naváranie koľajníc
Príklad použitia
! naváranie na žliabkové koľajnice pre
regeneráciu
! zváranie pod tavivom
! vytváranie vrstvy na vertikálnych bočných
stenách drážok
! materiál: koľajnicová oceľ
Charakteristiky
! voliteľné použitie elektród z masívneho alebo
plneného drôtu
! možnosť prestavenia na maximálny rozchod
kolies 1 500 mm v súlade s príslušným
typom koľajníc
! teleso podávacieho drôtu chránené proti
rozstrekovanej vode
Mobilita zabezpečená plne automatickým príslušenstvom priemyselnej výroby
Stanovenie cieľa
! podstatné zníženie pracovného času
regeneráciou žliabkových koľajníc v
mobilnom prevedení priamo na mieste
pomocou plne mechanického príslušenstva
priemyselnej výroby
! vysoká kvalita zvaru vďaka rovnomernému
naváraniu vrstiev nezávisle od smeru
komponentov
Koľajového systému
! zdroj zváracieho prúdu typu GTH 802
modifikovaný, vhodný pre prevádzku s
generátorom
! jednodrôtová zváracia hlava na zváranie pod
tavivom s flexibilným dutým káblom pre
priemer drôtu až do 2,5 mm
! pneumatické spätné vedenie prášku
! zväzok pomocných hadíc s dĺžkou 35 m
Naváranie na žliabkové koľajnice
Výhody aplikácie
! úspora výrobného, pomocného a vedľajšieho
času
! mechanizované naváranie na ľavú alebo
pravú bočnú stenu drážky nie je potrebná
žiadna zmena polohy automatov
! stabilná zváracia konštrukcia v
šesťkolesovom vyhotovení
! minimálna strata prášku a dlhé zváracie
úseky realizovateľné pneumatickým spätným
vedením prášku
! flexibilné a ľahké vyhotovenie vďaka
gumovým kolesám a ich pristaveniu
elektrickým zdvíhacím valcom
Spektrum výkonov
! 80 A/18 V až 720 A/44 V pri 100 % dobe
zapnutia
! rýchlosti zvárania až do 70 cm/min
! priemer drôtu až do 2,5 mm
! vytváranie vrstvy v pozícii PC
- 40 -
Príklad: plne mechanické naváranie
Príklad použitia
! naváranie dosiek
! zváranie plneným drôtom/zváranie pod
tavivom
! veľkosť dosky maximálne 1 500 mm x 3 000
mm
Charakteristiky
! voliteľne zváranie s plneným drôtom alebo
zváranie pod tavivom
! zvárací portál ako stabilná oceľová
konštrukcia s dosahom 3 500 mm
! dĺžka koľajníc 6 000 mm
! dve lineárne šmýkadlá na jednej priechodnej
priečnej osi s jazdnou dráhou 3 000 mm
! šírka výkyvu na jednu zváraciu hlavu
maximálne 80 mm
! odsávanie spalín priamo na mieste zvaru
! prachotesné vyhotovenie celého zariadenia
vrátane jazdných osí a skriňového rozvádzača
Zariadenie s dvomi lineárnymi šmýkadlami na jednej priečnej osi
Stanovenie cieľa
! celoplošné naváranie oceľových dosiek
! zváranie s jedným alebo dvomi horákmi v
súčasnej kyvadlovej prevádzke
! prednastavenie a zaznamenávanie zváracích
parametrov ako intenzita prúdu, zváracie
napätie, rýchlosť podávania drôtu atď.
! automatická prevádzka s predvolením
veľkosti dosky
Komponenty zariadenia
! dva zdroje zváracieho prúdu DC až do 1 000
A/100% doba zapnutia
! dva zváracie horáky chladené vodou
! centrálny riadiaci panel pre nastavenie
zváracích parametrov pre dve zváracie hlavy
a nastavenie osí
Dĺžka koľajníc 6 000 mm
Výhody aplikácie
! voľba medzi dvomi zváracími postupmi bez
potreby prestavenia zariadenia
! bezpečnosť procesu vďaka ukladaným
záznamom parametrov a zaznamenávaniu
údajov zvárania
! vysoké vyťaženie zariadenia vďaka
automatickej prevádzke
Spektrum výkonov
! priemer drôtu až do 3,2 mm
! rýchlosť zvárania až do 1 m/min
! zrýchlený posuv portálu až do 6 m/min
- 41 -
Systémové riešenia
Naváracie zváracie zariadenie
Príslušenstvo
Hlavy horákov
Tandemová zváracia hlava
Horák pre plnený drôt
chladený vodou
Horák na zváranie do
odpichových otvorov
Zváracia hlava pre
vnútro potrubia
Horák na plazmové
naváranie s práškom
Príslušenstvo
Metlička s drôtenými
štetinami
Štandardné kladivo
na trosku
Pneumatické kladivo
na trosku
Dláto
Bezpečnosť práce
Zváračská prilba
Zváračské rukavice
- 42 -
Alternatívy
Príslušenstvo
Systémy sledovania zvaru
Taktilná (hmatová)
senzorika
Vizuálne s laserovým
pointerom
Indukčná senzorika
Laserové snímanie
Fotooptický
kontrolný systém
Systémy dopravy prášku
Tlaková nádoba s objemom
50 a 100 litrov (vyhrievaná)
Pneumatické spätné
vedenie prášku ako
injektorový systém
Plazmová rezacia technika
ďalšie príslušenstvo na požiadanie
Plazmový horák KjellCut
pre sériu CUTi
Kružidlový mechanizmus
Rezné zariadenie faziet
Plazmová posuvná
jednotka
rg!
- 43 -
od
ity
l
a
6.
kv
m ne 4
o
j
ná stra
Pre c na
Via
K
be
jell
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Nasávacia dýza, kútový
zvar vpravo a vľavo
Nasávacia dýza,
tupý zvar
Dýza privádzajúca
prúd UPP dlhá
Plochá dýza, rovná alebo
zalomená 5° stupňov
Dýza privádzajúca prúd UPP
Dýzy na zváranie pod tavivom
privádzajúce prúd a práškové
hlavice
Ďalšie dýzy privádzajúca prúd a diely podliehajúce
opotrebovaniu na požiadanie a podľa želania zákazníka
Čepeľ pre úzke medzery,
drôt do priemeru 5 mm
Držiak dýzy na zváranie pod
tavivom kompletný, dlhý
Držiak dýzy na zváranie pod tavivom
kompletný, drôt do priemeru 5 mm
Držiak dýzy na zváranie
pod tavivom,
drôt do priemeru 3 mm
- 44 -
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Filtračné vrecká Kjellberg
(použiteľné s viacerými
priemermi otvorov pripojenia)
Nádrže na prášok
6 a 10 litrové
Riadiaci panel pre
špeciálne zariadenia
Riadiaci panel s
dotykovou obrazovkou
Otočná prípojka
pre ukostrenie
Chladiaca jednotka
KWE 750
Iné
- 45 -
Alternatívy
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu
Služby prenájmu
Prenájom ako alternatíva
Nedostatok personálu údržby a výrobné špičky
nie sú s našimi službami prenájmu žiadny
problém.
Poradenskú a dodávateľskú činnosť ponúkame
s rovnakou samozrejmosťou ako detailné
zaučenie a odvoz po vykonanej práci. Oblasť
použitia a možnosti kombinácií našej ponuky sú
takto rozmanité, rovnako ako vaše požiadavky
na spoločnosť Kjellberg. Presné ceny prenájmu
sa preto dozviete telefonicky a online cez náš
kontaktný formulár.
Podmienky prenájmu:
!
!
!
minimálna doba prenájmu je jeden
kalendárny týždeň
dodávku, odvoz a zaučenie si môžete zvoliť
alternatívne
poradenská činnosť a ponuky sú bezplatné a
nezáväzné
Kontaktný partner: Manuel Kornek
Telefón: +49 3531 500319
Príklad prenajímanej súpravy
KA 1-UP (5 mm)
GTH 1002
s káblom pre obrobok s dĺžkou
10 m, zväzok pomocných
hadíc s dĺžkou 20 m a spätné
vedenie prášku
s 5 m sieťovým
káblom a 125 A
zástrčka CEE
Súprava dielov
podliehajúcich
opotrebovaniu a zváracia
periféria napríklad ako
valčekový podstavec
Zváracia periféria
ako krížový stĺp
- 46 -
Čo človek potrebuje k efektivite, je cvikom získaná
kompetencia.
(Peter F. Drucker, americký učiteľ manažmentu,
publicista a poradca rakúskeho pôvodu, 1909 – 2005)
Od roku 1922 nachádzame vhodné riešenia
pre výrobu
zváracích elektród, zváracej techniky a plazmovej rezacej techniky.
Naše skúsenosti sa opierajú o dlhú tradíciu.
Poradenská činnosť s know-how
Chceli by ste sa dozvedieť viac? Radi vám
ponúkneme poradenské konzultácie tiež priamo
u vás a celkom nezáväzne vám poskytneme
ďalší informačný materiál.
Obráťte sa na náš kvalifikovaný personál
telefonicky +49 3531/500-319 alebo e-mailom:
[email protected]
Veľká časť našej ponuky sú zhotovenia na
mieru, prispôsobené špeciálne potrebám a
požiadavkám našich zákazníkov. Spĺňame aj
nezvyčajné požiadavky! Vyskúšajte to:
spoločnosť Kjellberg vám spoľahlivo a presne
zhotoví vaše vhodné riešenie.
70 centimetrov na
stope pod tavivom …
Nechajte
sa prekvapiť!
Naše výsledky sa vyznačujú vysokou kvalitou a
spoľahlivosťou. Zmeny vyplývajúce z technických dôvodov v
sériovej výrobe si vyhradzujeme. Na základe tohto prospektu
nemôžete preto vyvodiť žiadne nároky akéhokoľvek druhu.
DE-03238 Finsterwalde
Tel.: +49 3531 500-319
Leipziger Straße 66-68
Fax: +49 3531 500-357
DE-58453 Witten
Tel.: +49 2302 2025-940
Stockumer Straße 28
Fax: +49 2302 2025-945
E-Mail: [email protected]
Internet: www.kjellberg.de
a
v Nemecku a/alebo v iných krajinách
zaregistrované značky nadácie Kjellberg alebo spoločnosti s
ňou spojenej.
Copyright
2012
Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und
Verschleißschutzsysteme GmbH
Všetky práva vyhradené.
sk_12-03_12
Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und
Verschleißschutzsysteme GmbH
Download

Zváracia technika a systémy ochrany proti opotrebovaniu