OBSAH
Stratégie a ciele spoločnosti.................................................................... 2
Príhovor predsedu predstavenstva....................................................... 3
1 | O spoločnosti. ............................................................................................................. 5
Základné údaje o spoločnosti................................................................. 6
Štatutárne orgány spoločnosti............................................................... 7
Organizačná štruktúra spoločnosti....................................................... 8
Organizačná štruktúra odštepného závodu..................................... 9
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody.................................... 10
Ľudské zdroje.............................................................................................. 20
2 | Ekonomické hodnotenie. ................................................................................ 22
Výsledky hospodárenia v číslach........................................................ 24
Stav majetku................................................................................................ 28
Cenová politika........................................................................................... 32
Zákaznícka orientácia.............................................................................. 34
3 | Výroba a distribúcia pitnej vody............................................................... 36
Zásobovanie pitnou vodou.................................................................. 38
Koncepcia rozvoja vodovodov a vyjadrovacia činnosť............. 39
Kvalita pitnej vody..................................................................................... 40
4 | Odvádzanie a čistenie odpadových vôd............................................. 42
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd......................................... 44
Kvalita odpadovej vody.......................................................................... 44
5 | Investičná činnosť................................................................................................ 46
6 | Účtovná závierka za rok 2013..................................................................... 52
Výkaz ziskov a strát.................................................................................... 54
Súvaha............................................................................................................ 58
Poznámky k účtovnej závierke............................................................. 66
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke........................ 92
Obsah / Výročná správa 2013
1
2
Stratégie a ciele spoločnosti
Stratégiou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., je byť otvorenou, flexibilnou spoločnosťou,
orientovanou na spokojnosť zákazníkov poskytovaním kvalitných vodárenských služieb v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.
Pre rok 2013 si spoločnosť stanovila ciele, ktorých dosiahnutie je zdokumentované aj touto výročnou správou.
Ciele pre rok 2013
Ciele pre rok 2014
Zabezpečiť bezproblémové zásobovanie zákazníkov kvalitnou pitnou vodou, a tým prispieť k zdraviu a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva
a tiež k rozvoju miest a obcí v regióne pôsobenia.
Zabezpečiť bezproblémové zásobovanie zákazníkov kvalitnou pitnou vodou, a tým prispieť k zdraviu a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva
a tiež rozvoju miest a obcí v regióne pôsobenia.
Zvýšiť počet obyvateľov pripojených na verejnú
kanalizáciu v projektoch realizovaných z prostriedkov EÚ.
V kooperácii s Asociáciou vodárenských
spoločností zvýšiť počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v projektoch realizovaných z prostriedkov EÚ využitím masovokomunikačných prostriedkov.
Pripraviť systém plánovania a zabezpečenia finančných prostriedkov pre obnovu existujúcej
vodárenskej infraštruktúry.
Zvýšiť zákaznícku orientáciu spoločnosti pokračovaním v zahájených procesoch štandardizácie
v oblasti odberateľských zmlúv a vytvorením efektívnejšej komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom inovovanej webovej stránky.
Zabezpečiť dostatok finančných zdrojov pre realizáciu vyššie uvedených cieľov vrátane využitia
zdrojov EÚ.
Pre zamestnancov spoločnosti zabezpečiť pracovné prostredie orientované na zvyšovanie
kvalifikácie pri uplatňovaní motivačnej mzdovej
politiky.
Stratégie a ciele spoločnosti / Výročná správa 2013
Pokračovať v uplatňovaní zákazníckej orientácie
spoločnosti prostredníctvom uplatňovania štandardizácie v oblasti odberateľských zmlúv a vybavovania reklamácií.
Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie a tým
dostatok finančných zdrojov pre realizáciu vyššie
uvedených cieľov vrátane využitia zdrojov EÚ.
Pre zamestnancov spoločnosti zabezpečiť pracovné prostredie orientované na zvyšovanie
kvalifikácie pri uplatňovaní motivačnej mzdovej
politiky.
Príhovor predsedu Predstavenstva
Vážení akcionári, vážení klienti
a obchodní partneri!
Dovoľujem si Vám predložiť Výročnú
správu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., za rok 2013. Aj tento rok bol
poznačený pretrvávajúcimi úspornými opatreniami spôsobené krízou, ako v oblasti finančnej,
ale aj oblasti stavebno-investičnej. Toto všetko sa
samozrejme odzrkadľuje nielen v spotrebe vody
a odberov u podnikateľov, ale aj v oblasti spotreby
vody obyvateľstvom. Úspory sú však spôsobované
nie uvedomelosťou potreby úspor samotných, ale
nedostatkom finančných zdrojov občanov. O to
dôležitejšie je ponúknuť lepšie služby, kvalifikovanejší prístup, ako obchodu tak celkovej prevádzky, aby klient Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., bol prirodzene uzrozumený s tým,
za čo platí a aby vnímal tieto platby ako prirodzene
opodstatnené. Vedenie spoločnosti pristupuje ku
týmto úlohám zodpovedne a tomu prislúcha aj
predložená Výročná správa za rok 2013. Z pohľadu
výsledkov posledných rokov je zrejmé,
že aj tak nepriaznivý stav, ktorý prepukol
po roku 2009, naša spoločnosť dokáže
ustáť a v prvom rade ponúknuť stabilne
dobré služby našim klientom a zároveň
nebyť záťažou pre našich akcionárov, skôr naopak
postupne realizovať spoločenskú požiadavku budovania technológií čistenia, odkanalizovania odpadových vôd a dodávky pitnej, či úžitkovej vody,
s postupným napĺňaním záväzkov Slovenskej republiky na území našej vodárenskej spoločnosti.
Verím, že tak ako sa podarilo stabilizovať služby
v priebehu roku 2013, tak sa aj ich kvalitatívne
naplnenie podarí zabezpečiť v ďalšom období.
S úctou
Zsolt Lukáč
Príhovor predsedu predstavenstva / Výročná správa 2013
3
4
aaaaaaaaaaaa
5
o spoločnosti
1
aaaaaaaaaaaa
6
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60
Identifikačné číslo 36 550 949
Deň zápisu07.01.2003
Právna forma akciová spoločnosť
Akcionári k 11.06.2013
mestá a obce v regióne pôsobnosti ZsVS, a.s., - 100%
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len „ZsVS, a.s.“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154
až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na
iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 801 zo dňa 28.03.2002 o privatizácii, vydaným
Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne
a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32, Bratislava, IČO: 00156779.
Predmet podnikania - základné činnosti:
Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej
územnej pôsobnosti.
Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do
verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
V súvislosti so základným predmetom podnikania:
prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať
vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, zabezpečovať
vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na
úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne,
opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez
územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení,
vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie
bytového a nebytového fondu, zabezpečovať
núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov,
poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne
a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp
a ich následné čistenie v ČOV, vykonávať činnosť
stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so
správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993
Z.z. v znení neskorších predpisov.
O spoločnosti / Výročná správa 2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných
živností,
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu
voľných živností,
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých
zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov,
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
prípravné práce k realizácii stavby,
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako
nebezpečným odpadom,
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí,
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
správa bytového a nebytového fondu,
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
iných než základných služieb spojených s prenájmom,
reklamné a marketingové služby,
prenájom hnuteľných vecí,
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej
vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody.
V roku 2013 valné zhromaždenie spoločnosti na
návrh predstavenstva schválilo rozšírenie predmetu podnikania tak, aby spoločnosť mohla vykonávať
aj iné aktivity súvisiace s hlavnými činnosťami podnikania, ktorými sú zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI
predstavenstvO
Predseda predstavenstva
Podpredseda predstavenstva
Členovia
Ing. Ján Podmanický
Ing. Zsolt Lukáč
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Ing. Jozef Tarič
Ing. Miroslav Habara
Ing. Martin Tomčányi
Ing. Štefan Mišák
dozorná rada
Predseda dozornej rady
Podpredseda dozornej rady
Členovia
Ing. Štefan Štefek
Ing. Gejza Pischinger
Mgr. Dana Petríková
Ing. Peter Baláž
Ing. Vladimír Bakoš
JUDr. Eva Benčeková od 17.09.2013
Ing. Marián Borza
Ing. Jozef Flimel od 17.09.2013
Ing. Igor Gál
Ladislav Godány
Július Horváth
Klára Horváthová
JUDr. Zoltán Hájos
Štefan Jancsó
Imrich Kováč
Milan Krošlák od 17.09.2013
Ľubomír Lőrincz od 14.06.2013
Ing. Ján Lőwy od 14.06.2013
Mgr. Ladislav Maťašovský
Juraj Mesko
Michal Srnec
Mgr. Milada Letašiová do 13.06.2013
Božena Gábrišová do 17.09.2013
Ing. Bohuš Malík do 17.09.2013
Ing. Ján Michalides do 17.09.2013
Uvedený zoznam členov dozornej rady reprezentuje stav k 31.12.2013. Počas roku 2013 došlo k zmene zloženia dozornej rady, ktorá vyplynula z rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 13.06.2013 a z volieb členov
dozornej rady z radov zamestnancov konaných dňa 17.09.2013.
O spoločnosti / Výročná správa 2013
7
8
Organizačná štruktúra spoločnosti
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
Technicko - investičný
riaditeľ
OZ Dunajská
Streda
Sekretariát
generálneho
riaditeľa
OZ Galanta
Útvar prípravy
investícií
OZ Komárno
Útvar rozvoja
ľudských zdrojov
a miezd
OZ Levice
Oddelenie
ľudských zdrojov
Odd. miezd
OZ Nitra
OZ Nové Zámky
Útvar verejného
obstarávania
Útvar právny
OZ Topoľčany
Útvar interného
auditu, BOZP a
OPP a krízového
riadenia
Oddelenie
interného auditu
Oddelenie
BOZP a OPP
Oddelenie krízového riadenia
Útvar dispečingu
Útvar realizácie
investícií
Útvar rozvoja
a projektových
činností
Oddelenie
rozvoja
Oddelenie
projektových
činností
Útvar
chemickotechnologickej
a laboratórnej
činnosti
Útvar služieb
Odd. saldokonta
Útvar finančného
účtovníctva
Útvar pitnej vody
a odpadovej vody
Útvar zákazníckych
centier
Oddelenie
hydrogeológie
Pracovisko Dunajská Streda, Šaľa,
Komárno, Levice,
Nitra, Nové Zámky,
Topoľčany
Oddelenie TPČ
Útvar prevádzky
diaľkovodov
Oddelenie výrobno-technické
SPDV Topoľčany
Pracovisko D. Streda
SPDV Jelka
Pracovisko Levice
SPDV N. Zámky
Pracovisko Nitra
Útvar technickej
evidencie
majetku
Pracovisko Topoľčany
Útvar odbytu
Odd. odpočtov
Pracovisko Bratislava
Pracovisko Šaľa
Obchodno-ekonomický
riaditeľ
Odd. fakturácie
Útvar energetiky
Pracovisko N. Zámky
O spoločnosti / Výročná správa 2013
Výrobný riaditeľ
Útvar plánovania,
kontrolingu
a financovania
Útvar evidencie
majetku, registratúry
a správy budov
Oddelenie evidencie
majetku
Odd. registratúry
Oddelenie správy
budov
Útvar informatiky
Útvar cien, štatistiky
a MIS
Organizačná štruktúra Odštepného závodu
Riaditeľ OZ
Úsek
riaditeľa OZ
Úsek
výrobno-technický
Sekretárka,
personalista
Útvar výrobno-technického
dispečingu
BOZP, PO, CO
Útvar
TPČ
IT
Oddelenie HIM
Úsek
ekonomický
Útvar účtovníctva
a hospodárskych
informácii
Oddelenie
plánovania
a ekonomiky
prevádzky
Oddelenie
účtovníctva
CHTaLČ
Energetik
Pracovisko ZC
Oddelenie TPČ
Stredisko
VV/VK
Stredisko
pomocných
prevádzok
Útvar
pomocných
služieb
Oddelenie
zásobovania
a skladového
hospodárstva
podlieha riadeniu SpS, pracovisko OZ
Oddelenie
hospodárskej
správy
O spoločnosti / Výročná správa 2013
9
10
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
Rozloha územia pôsobnosti ZsVS, a.s., tvorí
16,9 %
OZ
Topoľčany
OZ
galanta
OZ
dunajská
streda
z rozlohy Slovenska
OZ
Nitra
OZ
nové zámky
OZ
levice
OZ
komárno
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
Generálny riaditeľ
Obchodno-ekonomický riaditeľ
Technicko-investičný riaditeľ
Výrobný riaditeľ
Sídlo
Počet zamestnancov
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti ZsVS, a.s.
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. ZsVS, a.s.
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke ZsVS, a.s.
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
Ing. Jozef Tarič
Ing. Janka Kleinertová
Ing. Juraj Gajdošík
Ing. Zuzana Trnková
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
Nitra 949 60
1542
918 601
917 207
782 522
85,19
85,32
5557
1221
188 414
34
515 355
407 569
44,37
79,09
1588
318
54 605
34
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
O spoločnosti / Výročná správa 2013
42
28
14
17
16
1
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod dunajská streda
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Ing. Ladislav Sebö
Kračanská cesta 1233
Dunajská Streda 929 01
169
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
117 660
104 585
93 925
79,83
89,81
549
133
22 925
42
77 675
52 830
44,90
68,01
329
125
10 492
32
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
8
6
2
3
3
0
O spoločnosti / Výročná správa 2013
11
12
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod galanta
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Ing. Ľubomír Fraňo
P. Pazmánya 4
Šaľa 927 01
168
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
146 582
133 437
129 374
88,26
96,96
724
100
31 227
43
93 793
75 544
51,54
80,54
388
30
12 919
33
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
O spoločnosti / Výročná správa 2013
10
6
4
3
3
0
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod komárno
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Martin Dananai
Ul. Thalyho 2
Komárno 945 01
51
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
39 964
39 964
30 480
76,27
76,27
290
124
10 806
37
16 186
3 167
7,92
19,57
24
11
539
23
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
2
2
0
1
1
0
O spoločnosti / Výročná správa 2013
13
14
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod levice
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Ľubomír Kamenár
Ludanská 4
Levice 934 01
154
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
114 214
102 665
97 063
84,98
94,54
756
233
22 843
30
60 033
50 255
44,00
83,71
178
31
4 427
25
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
O spoločnosti / Výročná správa 2013
8
7
1
3
3
0
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod NITRA
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Ing. Marek Buranský
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
207
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
201 168
254 199
159 667
79,37
62,81
1 189
186
35 538
30
114 151
94 727
47,09
82,98
349
60
12 206
35
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
6
3
3
4
3
1
O spoločnosti / Výročná správa 2013
15
16
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod nové zámky
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Martin Dananai
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
179
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
143 280
137 397
127 705
89,13
92,95
844
257
33 087
39
76 851
59 157
41,29
76,98
169
47
7 236
43
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
O spoločnosti / Výročná správa 2013
4
3
1
2
2
0
Regionálna pôsobnosť a odštepné závody
závod Topoľčany
Vedúci a riaditeľ
Sídlo
Ing. Milan Šútora
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
157
Počet zamestnancov
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete
155 733
144 960
144 308
92,66
99,55
763
189
31 988
42
76 666
71 889
46,16
93,77
152
13
6 786
45
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO
4
1
3
1
1
0
O spoločnosti / Výročná správa 2013
17
18
Postavenie ZsVS, a.s., v rámci Slovenskej republiky.
783 tis.
Na území Slovenskej republiky aktívne pôsobí 17 vodárenských
spoločností. Percentuálny podiel ZsVS, a.s., na celkovej dodávke
pitnej vody a odkanalizovaní odpadových vôd a celkovej dĺžke
vodárenských sietí znázorňujú grafy.
16,5 %
16,5 %
16,5 %
Podiel ZsVS, a.s., na zásobovaní
obyvateľstva vodou z verejného vodovodu
v rámci SR v tis. obyvateľov.
SR
783 tis.
4 749,1 tis.
783 tis.
4 749,1 tis.
ZsVS, a.s.
SR
ZsVS, a.s.
SR
ZsVS, a.s.
4 749,1 tis.
5 557 km
5 557 km
18,9%
18,9%
18,9%
%
SR
%
Podiel ZsVS, a.s., na celkovej dĺžke
vodovodnej siete v rámci SR.
ZsVS, a.s.
29 279 km
5 557 km
29 279 km
SR
ZsVS, a.s.
%
SR
ZsVS, a.s.
29 279 km
30,4 mil. m3
14,8 %
14,8 %
14,8 %
SR
30,4 mil. m3
205,9 mil. m3
30,4
mil. mil.
m3 m3
205,9
ZsVS, a.s.
SR
ZsVS, a.s.
SR
ZsVS, a.s.
205,9 mil. m3
O spoločnosti / Výročná správa 2013
Podiel ZsVS, a.s., na celkovom objeme
vody fakturovanej v rámci SR.
19
Podiel ZsVS, a.s., na odkanalizovaní
obyvateľstva verejnou kanalizáciou
v rámci SR v tis. obyvateľov.
%
11,8
11,8 %
SR
SR
SR
ZsVS,
ZsVS, a.s.
a.s.
ZsVS, a.s.
3
3 454,1
454,1 tis.
tis.
3 454,1 tis.
408
408 tis.
tis.
408 tis.
Podiel ZsVS, a.s., na celkovej dĺžke
kanalizačnej siete v rámci SR.
%
13,4
13,4 %
SR
SR
SR
ZsVS,
ZsVS, a.s.
a.s.
ZsVS, a.s.
11
11 828
828 km
km
11 828 km
1
1 588
588 km
km
1 588 km
Podiel ZsVS, a.s., na celkovom objeme
vody odkanalizovanej v rámci SR.
%
12,9
12,9 %
SR
SR
SR
ZsVS,
ZsVS, a.s.
a.s.
ZsVS, a.s.
3
202,1
202,1 mil.
mil. m
m3
202,1 mil. m3
3
26,2
26,2 mil.
mil. m
m3
26,2 mil. m3
O spoločnosti / Výročná správa 2013
20
Ľudské zdroje
V spoločnosti bolo k 31. decembru 2013 evidovaných
1 542 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 450
zamestnancov v kategórii technicko-hospodárskych
(TH) a 1 092 v kategórii robotníckych profesií (R).
K 31. decembru 2013 zamestnávala spoločnosť 393
žien, pričom v kategórii TH zamestnancov predstavovali ženy 60,4% a v kategórii R zamestnancov
10,2% zamestnancov.
V priebehu roku 2013 bolo uzatvorených 158 nových
pracovných pomerov a pracovný pomer ukončilo
133 zamestnancov, z čoho 49 odišlo do starobného
dôchodku. Všetci zamestnanci prijatí do pracovného
pomeru v roku 2013 mali požadované vzdelanie,
a to s výučným listom, stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské.
Vo vekovej štruktúre zamestnancov spoločnosti oproti predchádzajúcim rokom neboli zaznamenané výrazné zmeny.
Významnou úlohou v oblasti riadenia ľudských
zdrojov je proces vzdelávania zamestnancov a ich
osobnostný rast. Vysokokvalifikovaní zamestnanci sú
kľúčom k úspechu spoločnosti, a preto spoločnosť
neustále investuje do vzdelávania zamestnancov,
vďaka ktorému má každý zo zamestnancov príležiVek
tosť zvyšovať si svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Za výrazný úspech pri
zvyšovaní odbornej zdatnosti zamestnancov v roku
2013 považujeme získanie odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodovodov siedmimi
zamestnancami a získanie odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných kanalizácií šiestimi zamestnancami. Štátne skúšky zo zvárania zložili ďalší
naši dvaja zvárači.
V posledných rokoch sa čoraz intenzívnejšie venujeme vzdelávaniu výrobno-prevádzkových pracovníkov prostredníctvom interného vzdelávania,
pri ktorom sa využívajú rôzne formy. Ide najmä
o prezentácie, praktické cvičenia v prípade využívania
softvérových prostriedkov a diskusie o pracovných
postupoch. Práve tá posledná forma vzdelávania sa
veľmi osvedčila pri implementácii nových postupov v práci. Komunikáciou v menších kolektívoch
o zavádzaných postupov do praxe sa podarilo vyriešiť otázky výrobno-prevádzkového charakteru a rozšíriť vedomosti zamerané na interné predpisy, čo
viedlo k zvýšeniu efektivity a kvality vykonanej práce.
Už tretí rok boli pripravené školenia pre zamestnancov ČOV - vedúcich, majstrov a vedúcich zmien so
Ženy
Muži
Celkom
2012
2013
2012
2013
2012
2013
do 25 rokov
12
18
27
30
39
48
26-35 rokov
32
45
107
107
139
152
36-45 rokov
99
95
296
284
395
379
46-55 rokov
160
154
421
430
581
584
nad 56 rokov
76
81
287
298
363
379
spolu
379
393
1138
1149
1517
1542
Veková štruktúra žien
Veková štruktúra mužov
95
45
284
154
do 25 rokov
18
81
O spoločnosti / Výročná správa 2013
107
30
430
do 25 rokov
26-35 rokov
26-35 rokov
36-45 rokov
36-45 rokov
46-55 rokov
46-55 rokov
nad 56 rokov
298
nad 56 rokov
Ľudské zdroje
zameraním na konkrétne procesy pre rôzne technológie čistenia odpadových vôd používané v našej
spoločnosti.
Okrem zvyšovania odborných znalostí sme sa v ostatných rokoch venovali aj zvyšovaniu komunikačných
zručností zamestnancov pracujúcich v oblasti priamej komunikácie so zákazníkmi spoločnosti alebo
pri vedení interných kolektívov. Takto bolo preškolených 33 zamestnancov zákazníckych centier a 8 zamestnancov riadiacich väčšie kolektívy alebo vykonávajúcich prácu priameho kontaktu so zákazníkmi.
Samozrejmosťou je pravidelné preškolovanie zamestnancov v oblasti BOZP na všetkých riadiacich
stupňoch. V roku 2013 sa preškolilo 68 zamestnancov, u ktorých je takéto preškolenie povinné. Nedá
sa tiež nespomenúť významný počet zamestnancov, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlo.
V posledných mesiacoch roku 2013 zložilo skúšky
vodiča referenta 135 zamestnancov a školenia o poskytnutí prvej pomoci sa zúčastnilo 240 zamestnancov.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Spoločnosť naďalej venovala osobitnú pozornosť
zdravotnej a sociálnej starostlivosti a v roku 2013
poskytovala zamestnancom:
stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu na
stravovanie,
lekársku starostlivosť vrátane preventívnych
očkovaní proti hepatitíde typu A ,
príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
bolo možné uzatvoriť s jednou z troch doplnkových dôchodkových spoločností, a to ING
Tatry-Sympatia d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., AXA d.d.s., a.s.
sociálnu výpomoc,
finančnú odmenu, pri pracovných a životných
jubileách. V roku 2013 spoločnosť poskytla finančnú odmenu 268 zamestnanom pri príležitosti pracovného výročia a 97 zamestnancom pri
príležitosti životného jubilea.
2012
2013
Základné vzdelanie
71
71
Vyučenie v odbore (výučný list)
596
606
Stredné odborné vzdelanie bez maturity
114
114
Úplné stredné vzdel. (vyučenie s maturitou)
104
111
Úplné stredné všeobecné (gymnázium)
38
38
Úplné stredné odborné (stredné odborné školy)
406
406
Vyššie vzdelanie (inštitúty a bakalári)
18
18
Vysokoškolské vzdelanie
156
166
Vedecké vzdelanie
12
12
Iné (uviesť názov)
0
0
1 515
1 542
Počet zamestnancov spolu
1149
2013
393
2012
379
1136
2011
380
1150
2010
378
1136
Porovnanie zamestnanosti mužov a žien
ženy
muži
O spoločnosti / Výročná správa 2013
21
22
aaaaaaaaaaaa
23
Ekonomické hodnotenie
2
aaaaaaaaaaaa
Výsledky hospodárenia v číslach
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok pred
zaúčtovaním dane vo výške 1 329 tis. €. Po zúčtovaní dani splatnej a dani odloženej spoločnosť vykázala zisk po zdanení 786 tis. €. Pomerne vysoká
odložená daň bola ovplyvnená významným rozdielom medzi účtovnými a daňovými odpismi.
Napriek poklesu celkových výnosov oproti predchádzajúcemu roku o 1,5% a nárastu nákladov
o 1,2% sa podarilo dosiahnuť kladný hospodársky
výsledok. Hlavným zdrojom výnosov spoločnosti
sú výnosy za dodávku pitnej vody a za odvedenie
a čistenie odpadových vôd, ktoré v roku 2013 predstavovali až 86,7% z celkových výnosov. Výnosy za
dodávku pitnej vody ako aj odvedenie a čistenie
odpadových vôd zaznamenali pokles, a to nielen
z dôvodu poklesu objemov dodanej pitnej vody
a odvedenej a čistenej vody, ale aj z dôvodu zníženia stočného v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Zníženiu realizovaných objemov vôd nezabránilo ani zvýšenie počtu domácností pripojených na
verejnú kanalizáciu. Tak ako aj po iné roky išlo o dlhodobo pretrvávajúci trend poklesu resp. stagnácie
v realizovaných objemoch vôd, ktorý je spôsobený
zmenou životného štýlu obyvateľov regiónu –
dochádzanie za prácou mimo bydliska, moderné vybavenie domácností vodoinštalačnými zariadeniami
s nízkou spotrebou energií a vody a nižšou ekonomickou výkonnosťou regiónu v dôsledku pretrvávajúcej ekonomickej krízy.
Návrh na použitie zisku
Spoločnosť vykázala za rok 2013 zisk po zdanení vo
výške 785 860,36 €.
Prídel do rezervného fondu – 10%
78 587,00 €
Krytie neuhradenej straty minulých rokov 707 273,36 €
HOSPODáRSKY VýSLEDOK PO ZDANENí v tis. €
2010
2011
2012
2013
2 057
2500
625
2 057
246
786
2000
246
1000
786
1500
625
24
500
0
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
2010
2011
2012
2013
Výsledky hospodárenia v číslach
57 377
59 972
62 633
61 662
60000
2010
2011
61 662
2010
2011
2012
2013
59 972
70000
CELKOVÉ VÝNOSY V TIS. €
57 377
80000
62 633
Prehľad výnosových položiek
2012
2013
50000
40000
30000
20000
2011
31 813
2010
2012
2013
30000
VODA FAKTUROVANÁ V TIS. €
2010
2011
2012
2013
32 569
35000
30 634
0
30 492
10000
30 492
30 634
32 569
31 813
25000
20000
15000
10000
20 146
20 833
22 061
21 635
2010
2011
21 635
2010
2011
2012
2013
22 061
25000
VODA ODKANALIZOVANÁ V TIS. €
20 833
0
20 146
5000
2012
2013
20000
15000
10000
3 514
3 692
3 188
3 243
3500
3 243
2010
2011
2012
2013
3 188
4000
OSTATNÉ VÝNOSY (BEZ DOTáCIí) V TIS. €
3 692
0
3 514
5000
2012
2013
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010
2011
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
25
Výsledky hospodárenia v číslach
60000
60 334
59 628
70000
54 941
80000
59 167
Prehľad nákladových položiek
CELKOVÉ NÁKLADY V TIS. €
2010
2011
2012
2013
50000
40000
30000
20000
54 941
59 167
59 628
60 334
2011
2012
5 768
8000
7000
6000
2013
6 172
2010
5 707
0
5 954
10000
SPOTREBA MATERIÁLU V TIS. €
2010
2011
2012
2013
5000
4000
3000
2000
5 954
5 707
5 768
6 172
7000
6000
5 626
8000
2011
2012
2013
7 505
2010
6 484
0
6 219
1000
SPOTREBA ENERGIE V TIS. €
2010
2011
2012
2013
5000
4000
3000
2000
5 626
6 219
6 484
7 050
2011
2012
2013
2 705
3000
2010
2 524
0
2 529
1000
2 814
26
OPRAVY A úDRžBA V TIS. €
2500
2010
2011
2012
2013
2000
1500
1000
500
0
2010
2011
2012
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
2013
2 814
2 529
2 524
2 705
2 597
2 946
3 426
3 331
3 331
2010
2011
2012
2013
3 426
3000
OSTATNÉ SLUŽBY V TIS. €
2 597
3500
2 946
Výsledky hospodárenia v číslach
2012
2013
2500
2000
1500
1000
500
20 067
20 946
2013
17 649
15 197
16 868
17 506
17 649
2012
5000
20000
2010
2011
2012
2013
2011
10000
0
ODPISY V TIS. €
2010
15000
17 506
19 379
19 501
20 067
20 946
16 868
2010
2011
2012
2013
20000
15 197
OSOBNÉ NÁKLADY V TIS. €
2011
19 501
25000
2010
19 379
0
2012
2013
15000
10000
5000
0
2010
2011
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
27
28
Stav majetku
Štruktúra majetku
Základom majetku spoločnosti je dlhodobý hmotný
majetok, ktorý spolu s pozemkami potrebnými pre
jeho umiestnenie predstavuje 93% z celkovej hod-
noty majetku. Štruktúra majetku sa menila v roku
2013 minimálne.
Stav majetku za roky 2010-2013 v tis. €.
500000
400000
300000
2010
200000
2011
100000
2012
0
pozemky
vodovod
kanalizácia
čistiarne
odpadových
vôd
Napriek poklesu netto hodnoty dlhodobého majetku z dôvodu uplatnenia odpisov, jeho obstarávacia
hodnota v roku 2013 medziročne narástla z dôvodu
zaradenia nového majetku do používania, a to najmä verejných kanalizácií alebo obnovy existujúceho majetku, kde išlo najmä o obnovu verejných
vodovodov.
V roku 2013 spoločnosť alokovala 2 100 tis. € na
obnovu hnuteľného majetku s cieľom zabezpečiť
jeho reprodukciu. Hnuteľný majetok bol obstaraný
v celkovej výške 1 641 tis. € čo je 78% z plánovanej
hodnoty. Verejným obstaraním sa ušetrilo 35 tis. €
v porovnaní s plánovanou hodnotou.
hnuteľný
majetok vodárenský
vodárenský
majetok
spolu
2013
ostatný
majetok
Obnova hnuteľného majetku bola zameraná najmä na obnovu vozového parku nákupom stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel ako sú saco-kanalizačné vozidlá, malé nákladné vozidlá ako
i na čiastočnú obnovu parku osobných vozidiel.
V roku 2013 sa začali prípravné práce na zriadenie
centrálneho dispečingu, a preto boli značné prostriedky venované na zakúpenie meracích a regulačných prístrojov. Významnú položku pri obstaraní
hnuteľného majetku predstavuje aj ostatný majetok,
ktorý bol zakúpený pri dokončení administratívnej
budovy v Nitre.
Názov
Automobily (nákladné, osobné + príslušenstvo*)
Skutočnosť 2013
% z celkového
obstarania
469 220,00
28,59%
0,00
0,00%
285 497,34
17,39%
49 175,00
3,00%
Meracie a regulačné prístroje
284 617,84
17,34%
Ostatný majetok
552 830,51
33,68%
1 641 340,69
100,0%
Čerpadlá a miešadlá (voda, kanál, dávkovacie zariadenia)
Hardvérové a softvérové vybavenie
Laboratórne prístroje
SPOLU
Pozn.*: prívesy, návesy, nadstavby, špec. výbava do vozidiel, lízing
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
Stav majetku
Percentuálny podiel zakúpeného majektu za rok 2013
3%
Automobily
17,3 %
17,4 %
Hardvérové a softvérové
vybavenie
33,7 %
Laboratórne prístroje
Meracie a regulačné
prístroje
Ostatný majetok
28,6 %
opravy a údržba
Tak ako vyplýva z predmetu podnikania, spoločnosť
podstatnú časť svojich výrobných kapacít používa
na plynulé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
odvádzanie a následné čistenie odpadových vôd.
Neustálou cyklickou a necyklickou údržbou, havarijnou a opravárenskou činnosťou udržiavali zamestnanci spoločnosti vlastný i používaný cudzí majetok
v prevádzkyschopnom stave.
V roku 2013 spoločnosť zaznamenala nárast porúch
na vodohospodárskych objektov v porovnaní s rokom 2012 o 17%. Najčastejšou činnosťou bolo odstraňovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej
sieti, ako i opravy technologických a elektrických
zariadení. Celkovo bolo na vodohospodárskych
objektoch odstránených 6 949 porúch, ocenených
vlastnými nákladmi vo výške 1 665 tis. €.
Poruchy - náklady za rok 2013
Údržba - náklady za rok 2013
vodovod
kanalizácia
1 296 665,17 €
368 019,00€
vodovod
kanalizácia
iné
5 509 946,93 €
2 660 323,54 €
682 236,61 €
(obnova, Invest. akcie vo vlastnej réžii)
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
29
30
Stav majetku
Na údržbu majetku realizovanú vlastnými zamestnancami bolo vynaložených 8 853 tis. €. Nárast
hodnoty v porovnaní s rokom 2012 je z dôvodu
spresnenia evidencie priamych materiálových
a osobných nákladov. V rámci údržby sa vykonávali
činnosti údržby na zariadeniach vodovodov a kanalizácií, výmeny vodomerov, čistenie a dezinfekcia
vodojemov, maliarske a natieračské práce, opravy
oplotení, údržba areálov a objektov, zariadení a strojového parku.
Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, že najviac
opráv ako aj údržby bolo vykonaných na vodovodných sieťach, ktoré sú v mnohých lokalitách už
značne opotrebované a potrebujú nevyhnutnú obnovu.
Pre rok 2013 bol Plán opráv stanovený na základe potreby ZsVS, a.s., zabezpečiť prevádzkyschopnosť dlhodobého majetku spoločnosti v súlade s legislatív-
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
nym rámcom stanoveným zákonom 442/2002 Z.z.
a vyhlášky MŽP SR č. 262/2010. Plnenie plánu opráv
bolo zamerané najmä na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti vodárenských sietí, strojov, prístrojov, zariadení a nehnuteľností. V bežnom
roku predstavoval tento náklad hodnotu 2 705 tis. €.
Najväčší podiel opráv realizovaných dodávateľským
spôsobom predstavujú opravy technológií a periodické revízie vyhradených technických zariadení,
ktoré musia vykonávať certifikované subjekty.
Podiel opráv realizovaný dodávateľským spôsobom
na vodovodných a kanalizačných sieťach je zanedbateľný, nakoľko opravy zabezpečujú prevádzky
vlastnými zamestnancami a veľké rekonštrukčné
práce s charakterom obnovy sú zabezpečované
v rámci investičného plánu spoločnosti.
Stav majetku
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
31
32
Cenová politika
Pre obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 boli
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0119/2013/V zo dňa 28. 11. 2012, v súlade
s Vyhláškou ÚRSO č. 217/2011 Z.Z., schválené maximálne ceny vodného a stočného pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., nasledovne
(ceny sú uvedené bez DPH) :
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom
1,0581 €/m3
maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,7541 €/m3
maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8286 €/m3
Výpočet cien na rok 2013 podľa Vyhlášky zohľadňuje:
hodnotu odpisov z nového hmotného a nehmotného majetku zaradeného v účtovníctve
v roku 2013 najviac vo výške 2% jeho obstarávacej ceny,
výšku primeraného zisku vypočítanú pre rok
2013 a schválenú úradom pre rok 2013, pričom
jeho výšku ovplyvňuje faktor využitia kapacity
vodárenského majetku,
a faktor využitia vodárenského majetku, pričom
pre vodu fakturovanú je základom využitia podiel skutočného počtu vodovodných prípojok
a celkového projektovaného počtu vodovodných prípojok,
pre vodu odkanalizovanú je základom využitia
podiel skutočne využívanej kapacity čistiarní
odpadových vôd a projektovanej kapacity čistiarní odpadových vôd udávaných v m³.
Z uvedeného vyplýva, že výpočet cien vodného
a stočného nezohľadňuje aktuálnu výšku nákladov
spoločnosti na prevádzku verejných vodovodov
a verejnej kanalizácie. Výška prevádzkových nákladov
a objemu dodanej pitnej a odkanalizovanej vody
započítaná do cien zostáva na úrovni roku 2010.
Značný vplyv na výšku primeraného zisku a ceny
má faktor využitia vodárenského majetku. Faktor
využitia kapacity vodárenského majetku predstavuje hodnotu, o ktorú sa zvýši alebo zníži výška primeraného zisku na m³ za vodné alebo stočné. Ak sa
nevyužíva projektovaná kapacita vodárenského majetku t.j. ak sa pri prevzatí nového vodovodu alebo
kanalizácie nepripoja obyvatelia na vodárenskú sieť
v takom počte, ako je projektovaný, tak sa primeraný
kalkulovaný zisk znižuje.
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
Na využitie kapacity čistiarní odpadových vôd
a na množstvo vody čistenej v čistiarňach odpadových vôd má v prvom rade vplyv počet vybudovaných kanalizačných prípojok. Okrem vodárenskej
spoločnosti môžu počet využitých kanalizačných
prípojok ovplyvniť najmä mestá a obce pri sledovaní
likvidácie odpadových vôd. Problémom stanovenia
využitia čistiarní odpadových vôd je sledovanie objemov vôd (m³) a nie odbúranie látkového znečistenia, z dôvodu čoho boli čistiarne odpadových vôd
postavené. Takto nastavený výpočet má za následok
zmenu ceny stočného aj podľa toho, koľko zrážok
bolo v sledovanom období.
V návrhu cien vodného a stočného pre rok 2013
bolo využitie kapacity vodárenského majetku nasledovné:
vodovodné prípojky na 96% projektovanej
kapacity,
kanalizačné prípojky len na 75% z dôvodu stále
nedostatočného pripojenia obyvateľov regiónu
Šaľa, Galanta a Šamorín na projekty ISPA,
využitie projektovanej kapacity čistiarní odpadových vôd na 50%, v dôsledku menšej zrážkovej
činnosti, a to aj napriek odstraňovaniu látkového
znečistenia v zmysle prevádzkových poriadkov.
Na výšku vodného a stočného negatívne vplývajú poklesy objemov vôd, nárast odberných miest
s nízkych alebo nulovým odberom, čo vedie k sústavnému narastaniu cien vodného a stočného
pri prepočte na volumetrickú jednotku (m³). Odstránenie tohto problému by prinieslo zavedenie
fixnej časti tarify.
V nasledujúcich tabuľkách a grafoch je znázornený
vývoj cien vodného a stočného, ako aj prehľad realizovaných objemov vôd a tržieb:
Cenová politika
Vývoj vodného - objemy, tržby, cena
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Objem vody fakturovanej
v tis. m3
32 068
33 266
33 170
32 608
31 263
31 090
31 345
30 401
Tržby za vodu fakturovanú
v tis. €
29 719
31 015
31 717
31 197
30 492
30 634
32 569
31 813
Vývoj vodného - objemy, tržby, cena
Priemerná cena vodného
v €/m3
0,9367
0,9323
0,9562
0,9567
0,9753
0,9853
1,0391
1,0460
Vývoj stočného - objemy, tržby, cena
1,06
34000
0,9
30 000
1,04
33000
1,02
32000
0,8
25 000
0,7
1
0,6
20 000
0,98
31000
0,5
0,96
15 000
0,4
30000
0,94
0,92
29000
0,3
10 000
0,2
0,9
5 000
28000
0,1
0,88
27000
0,86
2006
2007
Objem vody fakturovanej v tis. m3
2008
2009
2010
Tržby za vodu fakturovanú v tis. €
2011
2012
2013
Priemerná cena vodného v €/m3
0
0
2006
2007
Objem vody odkanalizovanej v tis. m3
2008
2009
2010
2011
Tržby za vodu odkanalizovanú v tis. €
2012
2013
Priemerná cena stočného v €/m3
Vývoj stočného - objemy, tržby, cena
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Objem vody odkanalizovanej
v tis. m3
25 012
26 051
27 239
26 675
26 255
26 442
26 659
26 212
Tržby za vodu
odkanalizovanú v tis. €
16 850
17 566
18 896
19 354
20 146
20 833
22 061
21 635
Priemerná cena stočného
v €/m3
0,6737
0,6743
0,6937
0,7255
0,7673
0,7879
0,8275
0,8254
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
33
34
Zákaznícka orientácia
Rok 2013 bol obdobím výrazných zmien poskytovania služieb zákazníkom, dôsledkom ktorých
bola centralizácia obchodnej činnosti do 2 útvarov.
Útvar zákazníckych centier poskytuje služby priameho kontaktu a Útvar odbytu zabezpečuje obslužné činnosti, ako sú odčítanie meradiel, fakturácia a služby saldokonta. Sústredením obslužných
obchodných činností do jedného útvaru sa vytvorili
predpoklady pre ďalšiu štandardizáciu a znižovanie
nákladov.
Útvar zákazníckych centier poskytuje služby v 7 zákazníckych centrách, ktoré sú umiestnené v jednotlivých odštepných závodoch:
v štandardizácii prác vykonávaných na zákazníckych
centrách. Intenzívne sa pracovalo na zjednotení informácií o zákazníkoch ako predpokladu uplatnenia mnohých legislatívnych zmien, súvisiacich s informáciami o zákazníkoch. Išlo najmä o:
prípravné práce pre realizovanie ochrany osobných údajov zákazníkov vyplývajúce zo zákona
122/2013 Z.z.,
Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233
nový systém správy pohľadávok s riadenými odstávkami pre dlhodobých neplatičov.
Galanta
so sídlom v Šali
927 01 Šaľa
P. Pázmánya 4
Komárno
945 01 Komárno
Thalyho 2
Levice
934 01 Levice
Ludanská 4
Nitra
949 60 Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Zákaznícka kancelária
na Mestskom úrade Nitra
Nové Zámky
940 01 Nové Zámky
Ľanová 17
Topoľčany
955 55 Topoľčany
Tovarnícka 2208
Okrem už spomenutých cieľov realizované opatrenia
umožnili udržať výšku nákladov v rámci obchodnej
réžie a tak prispieť nielen ku kladnému hospodárskemu výsledku bežného roka, ale aj k udržaniu cien
vodného a stočného pre nasledujúci rok.
Spoločnosť v roku 2013 zabezpečovala dodávku pitnej vody pre 189 332 odberných miest. Medziročný
nárast odberných miest bol o 1 450, čo predstavuje nárast o 0,8%. Pozitívnym faktom bol pokles nulových odberov pri celkovom náraste odberných
miest na odštepnom závode Galanta, Nové Zámky
a Komárno. Opačná situácia bola na odštepných
závodoch Levice, Nitra, Topoľčany, kde napriek
nárastu celkového počtu odberných miest, narástol
aj počet odberných miest s nulovým odberom.
Odberné miesta s nulovým odberom, odberné
miesta s nízkym odberom (do 30 m³), ako aj odberné
miesta, ktoré sa na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu nepripojili, majú aj značný vplyv na výšku
vodného ako aj stočného. Pre tieto odberné miesta sú služby dodávky vody a odvádzania a čistenia
odpadových vôd pripravené, náklady sú vynaložené,
ale služby a teda aj výnosy sa nezrealizujú. Takýto
stav vytvára nedostatočné krytie nákladov a časom
vedie k zbytočnému zvyšovaniu ceny.
Aj preto je dôležité, aby sa zákazníci na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pripojili
a služby plne využívali. Okrem iného, tým
prispievajú aj k cenovej stabilite.
Medziročné zníženie počtu odberných miest, pre
ktoré bola realizovaná služba odvádzania a čistenia
odpadových vôd, o 24% bolo spôsobené zmenou
evidencie v systéme, s cieľom znížiť náklady na
obchodnú réžiu. Spojením služieb odvádzania
Zákaznícke centrá sú kontaktnými miestami, ktorých
úlohou je profesionálne poskytovať komplexné
a adekvátne informácie a služby zákazníkom. Na
týchto miestach zákazníci môžu uzatvoriť zmluvy alebo požiadať o ich aktualizáciu, napríklad pri
zmene vlastníckych práv k nehnuteľnosti a pod.
Zároveň môžu osobne predkladať svoje požiadavky a pripomienky, ktoré súvisia s realizáciou platieb, fakturáciou, s poskytovaním služieb súvisiacich najmä s dodávaním pitnej vody z verejného
vodovodu, odvádzaním odpadovej vody verejnou
kanalizáciou, prípadne iných služieb poskytovaných
spoločnosťou.
V roku 2013 sa vo vzťahu k zákazníkom pokračovalo
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
príprava nového systému odčítania meradiel
s cieľom uplatniť „zálohové platby za opakovanú
dodávku vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ a s cieľom využitia moderných technológií pre vzdialené odčítanie meradla,
Zákaznícka orientácia
odpadových a zrážkových vôd do jedného odberného miesta zákazníka, bolo možné znížiť náklady na fakturáciu, poštovné a iné administratívne
náklady s tým spojené.
Prehľad počtu odberných miest vodného a stočného
podľa jednotlivých odštepných závodov pre domácnosti a ostatných odberateľov k 31. 12. 2013 je uvedený v prehľadovej tabuľke.
Počet odberných miest podľa jednotlivých zákazníckych centier
Počet OM podľa dodávky
pitnej vody
domácnosti
ostatní spolu
20 317
2 458 22 775
27 933
3 094 31 027
10 576
858 11 434
20 136
2 603 22 739
32 124
3 435 35 559
30 663
3 737 34 400
27 401
3 997 31 398
169 150
20 182 189 332
Odštepný závod
Dunajská Streda
Galanta
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Topoľčany
ZsVS, a.s., spolu
Počet OM pitnej vody podľa jednotlivých OZ
12%
19%
16%
Počet OM vody odkanalizovanej podľa jednotlivých OZ
1 % 9%
Dunajská Streda
6%
18 %
Počet OM podľa odvedenia
odpadovej vody
domácnosti
ostatní
spolu
7 885
1 609
9 494
11 139
1 776 12 915
634
194
828
3 535
1 351
4 886
10 636
1 975 12 611
5 975
2 089
8 064
4 548
1 886
6 434
44 352
10 880 55 232
Galanta
Komárno
Komárno
Levice
Levice
23 %
15 %
Nové Zámky
17 %
Dunajská Streda
Galanta
Nitra
12 %
23 %
Topoľčany
17 %
12 %
Nitra
Nové Zámky
Topoľčany
Najvýznamnejší zákazníci spoločnosti v roku 2013
podľa fakturovaného objemu
1. Okresné stavebné bytové družstvo Nitra
2. Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
3. Službyt Nitra, s.r.o.
4. SI Teplo, s.r.o., Bratislava
5. Novozámocké bytové družstvo, Nové Zámky
6. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitra
7. Okresné stavebné bytové družstvo Levice
8. TOMA, s.r.o., Topoľčany
9. Stavebné bytové družstvo Topoľčany
10.BYTTHERM, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
11.Stavebné bytové družstvo Šaľa
12.Okresné stavebné bytové družstvo Dunajská
Streda
13.Mestské služby Nitra
1 4.Stavebné bytové družstvo Partizánske
15.AGRO TAMI, a.s., Nitra
16.Enerbyt, s.r.o., Štúrovo
17. HYZA, a.s., Topoľčany
18.BYSPRAV, spol. s r.o., Galanta
19.SOUTHERM s.r.o., Dunajská Streda
20.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
21.SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., Dunajská Streda
22.SLUŽBYT LEVICE, spol. s.r.o.
23.Stavebné bytové družstvo Sereď
24.Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
25.MPBH Šamorín, s.r.o.
Ekonomické hodnotenie / Výročná správa 2013
35
36
aaaaaaaaaaaa
37
Výroba a distribúcia pitnej vody
3
aaaaaaaaaaaa
38
Zásobovanie pitnou vodou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra,
Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a v časti okresu Komárno.
V roku 2013 spoločnosť prevádzkovala 5 557 km
vodovodnej siete, z toho 1 221 km na zmluvu o prevádzkovaní. Z celkovej dĺžky vodovodnej siete 443 km
tvorí sieť diaľkových vodovodov, ktoré sú rozhodujúce
pre zásobovanie územia v správe akciovej spoločnosti.
Regionálne spravovanie územia je zabezpečené prostredníctvom odštepných závodov OZ Dunajská Streda,
OZ Galanta, OZ Komárno, OZ Levice, OZ Nitra, OZ Nové
Zámky a OZ Topoľčany. Sústava diaľkových vodovodov
je určená na výrobu a dodávku vody pre sedem
odštepných závodov s jej následnou distribúciou do
jedenástich okresov a pozostáva:
z Ponitrianskeho skupinového vodovodu (PnSV),
z diaľkového vodovodu Jelka – Galanta – Nitra
(DV J-G-N),
z diaľkového vodovodu Gabčíkovo – Nové Zámky – Levice (DV Gabčíkovo).
Z diaľkového vodovodu Ponitriansky skupinový
vodovod je voda dodávaná aj Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., pre časť obcí v jej správe.
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod
v správe a prevádzke spoločnosti predstavoval
v minulom roku 782 522 obyvateľov, t.j. 85,3% pripojených obyvateľov. Zníženie celkového počtu
obyvateľov pripojených na vodovod, v porovnaní
s rokom 2012, súvisí so zmenou počtu členov
domácností zverejňovaného Štatistickým úradom
SR, ktorý sa pri výpočte obyvateľov pripojených na
verejný vodovod používa.
Technické údaje diaľkových vodovodov:
Vodárenské zdroje (VZ) využívané v rámci diaľkových vodovodov sú studne a pramene:
Názov VZ
Jelka
Gabčíkovo
Timoradza
Počet
studní
7
13
8
Celková výdatnosť
Q = l.s-1
727,5 (700,0 *)
1040,0
135,0
* povolený odber
Pri dodávke vody spoločnosť splnila všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, t.j. v stanovených
termínoch boli spracované a odovzdané podklady
pre splnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských
zdrojov a výroby vody, ktoré vyplývajú z Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z.
Za rok 2013 bol zaznamenaný medziročný pokles
v odbere vôd v dôsledku celkového poklesu odberov zo strany zákazníkov. Diaľkovými vodovodmi bolo
z celkových objemov vôd distribuovaných 73,5%.
Pre zvyšovanie ekonomickej efektívnosti poskytovaných služieb pri dodávke a distribúcii pitnej vody
boli v roku 2013 oddelením hydrogeológie vypracované 2 hydrogeologické posudky pre projekt likvidácie
vodárenských zdrojov.
Výroba a distribúcia pitnej vody / Výročná správa 2013
Názov prameňa - lokalita
Pri Mlyne – Čierna Lehota
Pri Moste – Slatina nad
Bebravou
Pri Mlyne – Slatina nad
Bebravou
Vrchovište – Slatinka nad
Bebravou
Jazero - Motešice
Celková výdatnosť
Q = l.s-1 (min. – max.)
6,0 – 220,0
38,0 – 664,0
20,0 – 58,0
56,0 – 2000,0
143,0 – 191,0
V rámci režimového pozorovania boli vykonávané
expedičné merania na vodárenských zdrojoch Gabčíkovo a Jelka. Za účelom overenia technického stavu
studní, bola premeraná hĺbka studní vo vodárenskom
zdroji Jelka a Timoradza. Vo využívaných vodárenských
zdrojoch odštepných závodov Levice a Nové Zámky
boli vykonané kontroly ochranných pásiem, terénne
obhliadky a kontrolné merania. Výsledky kontrol boli
spracované v „Správe z kontroly režimového pozorovania a ochranných pásiem“.
Koncepcia rozvoja vodovodov a vyjadrovacia činnosť
Prehľad odberov podzemných vôd z vodárenských zdrojov v prevádzke ZsVS, a.s.
Rok
Odoberané množstvo (m3)
2006
50 188 835
60000000
2007
48 848 195
50000000
2008
48 780 857
40000000
2009
48 191 980
30000000
2010
45 146 635
20000000
2011
43 304 139
10000000
2012
45 092 531
0
2013
44 190 954
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Koncepcia rozvoja vodovodov a vyjadrovacia činnosť
Výsledky hydrogeologických prieskumov na území
západného Slovenska potvrdzujú skutočnosť, že
výskyt podzemných vôd vhodných na zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou je nerovnomerný. Kvalitné zásobovanie vodou tak priamo súvisí s počtom
vybudovaných vodovodov a množstvom obyvateľov
z nich zásobovaných. Ponitriansky skupinový vodovod
a diaľkový prívod vody Jelka-Galanta-Nitra je v súčasnosti dobudovaný v celom rozsahu. Tieto skutočnosti, ako i postupne sa zhoršujúca kvalita miestnych
vodárenských zdrojov, viedli k rozhodnutiu postupne
vybudovať diaľkové prívody vody, ktoré slúžia pre:
doplnenie miestnych a skupinových vodovodov
potrebnými objemami u tých vodovodov, kde
miestne vodárenské zdroje nepostačujú pre krytie
potrieb pitnej vody,
dopravu pitnej vody do oblastí, kde je jej nedostatok, pričom tento nedostatok by sa stal limitujúcim
faktorom rozvoja príslušného regiónu.
Ako súčasť koncepcie sa pripravujú opatrenia na
zvýšenie kapacity vodárenských zdrojov tak, aby bolo
možné z vodného zdroja Gabčíkovo dopravovať
vodu do Nitry a Šiah a zároveň umožniť zásobovať
pitnou vodou priľahlé obce. Ďalej je v procese prípravy stavba predĺženia prívodu vody zo Želiezoviec po
vodojem Starý vrch, vodojem a zásobné potrubie pre
mesto, ktorá zabezpečí plynulé zásobovanie mesta
a pripojených obcí pitnou vodou. Vytvoria sa tak podmienky pre dobudovanie diaľkového vodovodu pre
zásobovanie časti územia okresu Levice s akútnym nedostatkom zdrojov pitnej vody.
V dlhodobej koncepcii, v závislosti od narastajúcej
spotreby vody jednotlivých spotrebísk vodárenskej
sústavy ZsVS, a.s., je uvažované s realizáciou prívodu
vody Gabčíkovo - Vlčany - Nové Zámky, s prípadným
pokračovaním do Černíka, ako i s dotáciou Ponitrianskeho skupinového vodovodu z diaľkového vodovodu
Gabčíkovo.
Okrem iného sa uvažuje aj s dobudovaním stavby
vodovodov v oblasti ochranného pásma AE Mochovce
a zásobovanie obcí pitnou vodou v Zlatníckej doline,
chudobnej na zdroje vody.
Základom rozvoja vodovodnej siete a predpokladom
pre naplnenie uvedených cieľov, je rekonštrukcia nosných rozvodných potrubí. Zásady koncepcie rozvoja
vodovodnej siete sú zohľadňované aj pri odborných
stanoviskách ZsVS, a.s., v rámci vyjadrovacej činnosti.
Spoločnosť na základe požiadaviek vydala odborné
stanoviská k územným plánom miest a obcí, k rôznym
projektovým dokumentáciám vlastnej investičnej činnosti, k investičnej činnosti cudzích investorov, k prevádzkovým poriadkom, k havarijným plánom, k iným
zámerom napr. pri ťažbe nevyhradených nerastov štrku
a piesku v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
k budovaniu vodných zdrojov a v neposlednom rade
k požiadavkám možnosti dodávky vody do nových investičných celkov.
Nakoľko vodárenské siete spoločnosti križujú viaceré
vodné toky, spoločnosť tak ako každoročne, aktualizovala Povodňový plán zabezpečovacích prác.
Výroba a distribúcia pitnej vody / Výročná správa 2013
39
40
Kvalita pitnej vody
Odbery vzoriek a kontrolu kvality pitnej vody vykonávali pracovníci útvaru chemicko-technologickej
a laboratórnej činnosti. V roku 2013 úspešne obhájili akreditáciu podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005
pred Slovenskou národnou akreditačnou službou
a získali Osvedčenie o akreditácii č. S-071 s platnosťou
do 9.7.2018.
Na odborných pracoviskách útvaru sa vykonali všetky
skúšky pitných vôd v rozsahu predpísanom platnou
legislatívou okrem rádio-chemických ukazovateľov,
ktorých sledovanie bolo zabezpečené akreditovaným
laboratóriom NRL VÚVH Bratislava na základe zmluvy.
Počty odberov a skúšky pitných vôd boli vykonávané
na základe ročných programov kvality pitnej vody vypracovaných podľa Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
a Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení NV SR č.
496/2010 Z.z., Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z. a technologických potrieb v zmysle prevádzkových poriadkov a mimoriadnych odberov.
V uvedených právnych predpisoch sú stanovené požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu jej kvality. Ďalej sú v nich definované povinnosti
právnických osôb dodávajúcich pitnú vodu, a takisto
povinnosť akreditácie podnikateľských subjektov, ktoré
vykonávajú analýzu pitnej vody, ako aj ukazovatele kva-
lity vody a ich limity. Ročné programy kvality pitnej vody
vodárenskej spoločnosti boli schválené príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
V roku 2013 sa vykonalo 16 470 odberov a následne
284 077 skúšok ukazovateľov kvality vôd. Najsledovanejšími ukazovateľmi pitnej vody boli:
farba a zákal v diaľkovodnom systéme J-G-N
a v lokalitách Nitra, Sereď a Galanta,
Enterococcus faecalis
Clostridium perfringens
Výroba a distribúcia pitnej vody / Výročná správa 2013
obsah mangánu (Mn) a železa (Fe) vo vodnom
zdroji Jelka, Veľké Kosihy a Kližská Nemá, Vrbová nad
Váhom,
pesticídy vo vodných zdrojoch na Žitnom ostrove.
Predmetom intenzívnejšieho monitoringu bol aj vodný zdroj Kolíňany z dôvodu zvýšenej koncentrácie
síranov a tvrdosti vody, vodný zdroj Sikenička z dôvodu
ukončenia platnosti výnimky prekročenia medznej
hodnoty v ukazovateli dusičnany a tiež vodný zdroj
Kravany nad Dunajom z dôvodu zvyšujúcej sa koncentrácie síranov. Všetky monitorované ukazovatele spĺňali
požiadavky stanovené Vyhláškou č.636/2004 Z.z. na
kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo
verejných vodovodoch.
Kvalita pitnej vody
Výroba a distribúcia pitnej vody / Výročná správa 2013
41
42
aaaaaaaaaaaa
43
ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
4
aaaaaaaaaaaa
44
ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
V roku 2013 spoločnosť prevádzkovala 1 588 km kanalizačnej siete, z toho na zmluvu o prevádzkovaní
bolo 318 km. Na túto sieť bolo pripojených 407 569
zákazníkov, t.j. 79% odkanalizovaných obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov v nami prevádzkovaných sídlach.
Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania aktuálneho
stavu stokovej siete, kontroly uloženia novej stokovej
siete a preberanej obecnej kanalizácie bol pracovníkmi Útvaru pitnej vody a odpadovej vody vykonávaný
TV monitoring stokovej siete. Počas roka 2013 bolo
zmonitorovaných 18,8 km stokovej siete. Na základe
výsledkov TV monitoringu boli realizované opravy
existujúcich ako aj novovybudovaných kanalizácií.
V minulom roku bolo zakúpené špeciálne monitorovacie kamerové vozidlo so systémom Lisy 3, ktoré slúži na
monitorovanie domových kanalizačných prípojok.
V roku 2013 spoločnosť prevádzkovala 42 čistiarní
odpadových vôd a 2 kanalizačné vyústy bez ČOV
(Štúrovo a Kolárovo). Na základe zmlúv s obecnými
a mestskými úradmi prevádzkovala 17 čistiarní odpadových vôd - Dolný Štál, Vojka nad Dunajom, Bodíky,
Zemianske Sady, Pata, Dolné Saliby, Nesvady, Podlužany, Šarovce, Žemberovce, Nitra, Skýcov, Výčapy-Opatovce, Machulince, Kamenica nad Hronom, Dvory nad
Žitavou a Veľké Uherce.
Z čistiarní odpadových vôd a kanalizačných vyústov
bolo do vodných tokov vypustených 56 922,59 tis. m³
odpadových vôd, z toho čistiacim procesom prešlo
55 036,53 tis. m³. Celková účinnosť čistiaceho procesu
pre ukazovateľ BSK5 bola 96% a pre NL 92,9%. Účinnosť odstraňovania celkového dusíka bola dosiahnutá
na 65,9% a celkového fosforu na 81,1%. V odpadových
vodách najviac sledovaným producentom bola
spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. Levice.
V súvislosti s implementovaním európskych smerníc
týkajúcich sa požiadaviek na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd, spoločnosť realizuje a pripravuje ďalšie
rozsiahle rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV.
Kvalita odpadovej vody
Spoločnosť vykonávala monitoring limitných hodnôt
sledovaných ukazovateľov znečistenia odpadových
vôd a osobitných vôd podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP
č. 315/2004 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z.
a tiež podľa technologických potrieb pri prevádzke čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej siete. Uvedené
právne predpisy stanovujú rozsah a početnosť odberu
vzoriek a požiadavky na rozsah vykonávaných rozborov
podľa vydaných vodoprávnych rozhodnutí na jedno-
ČOV Galanta
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd / Výročná správa 2013
tlivé kanalizačné vyústy. Odborné pracoviská vykonávali odbery, prevádzkový a inšpekčný monitoring
kvality odpadových vôd vypúšťaných do recipientov,
ako aj vybrané skúšky kalov z čistiarní odpadových
vôd. Špeciálne skúšky kovov, živín a mikrobiologických
ukazovateľov v kaloch zabezpečovalo skúšobné laboratórium v zmysle platnej zmluvy dodávateľským
akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB, s.r.o., Žilina.
Štandardy kvality
Pri dodávaní pitnej vody verejným vodovodom
a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich službách spoločnosť sleduje
štandardy kvality, ktoré sú upravené vyhláškou Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z. v znení
vyhlášky č. 93/2011 Z.z. Vyhodnotenie štandardov kvality sleduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody je uvedené v prehľadovej tabuľke.
Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody
Druh podania
Počet podaní
2013
2012
určenie technických podmienok na pripojenie, alebo odpojenie nehnuteľností
a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky
185
137
predloženie zmluvy o dodávke vody
436
12
zabezpečenie plynulej dodávky vody
384
6
opätovné obnovenie dodávky vody
1 364
435
kvalita pitnej vody
0
1
dodržanie pretlaku vody
1
0
zabezpečenie preskúšania meradla
11
11
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody
90
46
2 471
648
Spolu
Pozitívnym je nárast počtu podaní na určenie technických podmienok, predloženie zmluvy a zabezpečenie plynulej dodávky vody, pri ktorých ide
o vytvorenie nových odberných miest. Nárast počtu
podaní pri opätovnom obnovení dodávky vody súvisí
s intenzívnejším uplatnením odstávok pri dlhodobých
neplatičoch, ktorí svoje záväzky uhradili a požiadali
o obnovenie dodávky vody.
Zo všetkých podaní súvisiacich s kvalitatívnymi ukazovateľmi ako dodržanie pretlaku v sieti, preskúšanie
meradla, overenie správnosti fakturovanej sumy žiadne
podanie nebolo vyhodnotené ako nedodržanie štandardov kvality dodávky vody. Pri všetkých podaniach
bol dodržaný termín pre vyriešenie podania.
Vyhodnotenie štandardu kvality odvádzania vody je
uvedené v prehľadovej tabuľke.
Vyhodnotenie štandardu kvality odvádzania vody
Druh podania
Počet podaní
2013
2012
určenie technických podmienok na pripojenie, alebo odpojenie nehnuteľností a na
zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky
252
49
predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
336
1
zabezpečenie plynulého odvádzania vody
338
1
2
10
928
61
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd
Spolu
V roku 2013 bol značný nárast počtu podaní týkajúcich
sa zriadenia nových odberných miest, čo je pozitívne.
Podania týkajúce sa preverenia kvality služieb klesli
na minimálnu hodnotu, pričom pri týchto podaniach
nebolo zaznamenané nedodržanie štandardu kvality.
Vo všetkých podaniach bol dodržaný štandard kvality
týkajúci sa termínu vybavenia podania.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd / Výročná správa 2013
45
46
aaaaaaaaaaaa
47
Investičná činnosť
5
aaaaaaaaaaaa
48
Investičná činnosť
Rozvoj a obnova vodárenskej infraštruktúry je zabezpečovaná prostredníctvom investičnej činnosti
spoločnosti, ktorá patrí medzi jej veľmi dôležité oblasti. Za ostatných 10 rokov vodárenská spoločnosť investovala do rozvoja vodárenskej infraštruktúry značné
finančné prostriedky, či už vlastné alebo z fondov Európskej únie. Od sformulovania investičného zámeru
až po jeho realizáciu a následné uvedenie vybudovaných stavieb do používania prejde aj niekoľko rokov.
Pre zabezpečenie efektívnej a kvalitnej prípravy
vodárenských stavieb a ich realizácií má vodárenská
spoločnosť tri špecializované útvary. Útvar rozvoja a projektových činností zabezpečuje činnosti
od spracovania koncepcie až po projektovú činnosť.
Útvar prípravy investícií zabezpečuje všetky odborné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých
orgánov štátnej správy a inštitúcií. Spolupracuje tiež pri
majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov. Po vydaní
územného rozhodnutia, následného povolenia na vybudovanie vodnej stavby a zabezpečení právoplatnosti rozhodnutia, dohľad nad realizáciou stavby preberá
Útvar realizácie investícií.
Príprava investičných akcií
V roku 2013 boli pripravované nasledovné rozvojové
projekty s cieľom:
zabezpečenia zásobovania kvalitnou pitnou vodou:

Veľké Kosihy – vybudovanie prívodu vody
diaľkového vodovodu z obce Okoličná na
Ostrove,

Nitra – prepojenie VDJ Mlynárce na Ponitriansky skupinový vodovod,

Nitra – vybudovanie vodovodného prepojenia
pre Novozámockú ulicu,

Dedina Mládeže – vybudovanie nového
vodovodného potrubia pre zásobovanie obce,
dobudovania odborných a prevádzkových priestorov v sídle spoločnosti a OZ Nitra:

Štúdia nového centrálneho laboratória,

OZ Nitra – rekonštrukcia priestorov robotníkov.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., sa tiež
zameriava na starostlivosť o existujúci majetok. V rámci
prípravy obnovy existujúcej vodárenskej a kanalizačnej
infraštruktúry boli pripravované investičné akcie:
rekonštrukcie vodovodnej siete pre odstránenie
poruchovosti:

Dunajská Streda – rekonštrukcia vežového
vodojemu,

Húl – rekonštrukcia vodovodu,

Závada – rekonštrukcia drenážneho potrubia
prameňa Lúky,
Investičná činnosť / Výročná správa 2013
rekonštrukcie kanalizačnej siete:

Gabčíkovo - rekonštrukcia ČOV,

Levice – vybudovanie nového odtoku a vyústov
z ČOV,

Žihárec–Tešedíkovo – rekonštrukcia kanalizačného výtlaku,

Návrh opatrení pre odľahčovacie komory na ČOV
na odstránenie plávajúcich nečistôt v súvislosti
s novelou Nariadenia vlády 269/2010 Z.z.
V druhej polovici roka 2013 boli spracované a podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie na nasledovné
projekty:
Kolárovo – kanalizácia a ČOV,
Žitavany – kanalizácia,
Šurany – kanalizácia a ČOV.
Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou aj v roku 2013 bolo najväčším problémom vo fáze prípravy investičnej
výstavby. Nesúhlas vlastníkov pozemkov viedol v niektorých prípadoch až k využitiu inštitútu vyvlastnenia.
Takéto problémy spôsobujú predlžovanie doby inžinierskej činnosti pripravovaných stavieb. Finančná
čiastka potrebná pre majetkovo-právne usporiadanie
stavieb dosiahla v roku 2013 výšku 103 tis. €.
Realizácia investičných akcií
V roku 2013 boli realizované investičné akcie v celkovej
hodnote 14 705 tis. € bez využitia úverov. V rámci obnovy majetku a zariadení, ako aj menšie investičné akcie zabezpečované jednotlivými odštepnými závodmi
boli v celkovej hodnote 4 895 tis. €.
Rozhodujúcimi boli v roku 2013 investičné akcie financované z Operačného programu Životné prostredie,
na ktorých sa preinvestovalo 5 867 tis. €:
Nitra – dobudovanie kanalizácie, ktorá bola v roku
2013 aj dokončená,
Aglomerácia Štúrovo – dobudovanie kanalizácie
a ČOV, ktorej výstavba pokračuje aj v roku 2014.
V roku 2013 prebiehalo verejné obstarávanie na ďalšie
projekty financované z Operačného programu Životné
prostredie:
ČOV Sever,
Kanalizácia a ČOV Sereď,
Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce,
Topoľčianky – dobudovanie kanalizácie, ktoré
bolo aj úspešne ukončené.
Na stavbách financovaných z vlastných zdrojov spoločnosti bolo v roku 2013 preinvestovaných 8 838 tis. €.
Dokončilo sa 5 stavieb, ktorých výstavba začala
v predchádzajúcich rokoch. Medzi najdôležitejšie
patria stavby:
rekonštrukcia časti objektov na ČOV Nitra,
nadstavba administratívnej budovy v sídle
spoločnosti s cieľom vytvorenia podmienok pre
premiestnenie pracovných miest z Bratislavy do
sídla spoločnosti,
úpravy a rekonštrukcie odľahčovacích komôr
z dôvodu zosúladenia stavu s platnou legislatívou –
povinnosť zachytávania plávajúcich nečistôt,
zhybky na Ponitranskom skupinovom vodovode
pod riekami Bebrava a Chotina,
vybudovanie zákazníckeho centra v Šali,
rekonštrukcia, dobudovanie a rozšírenie vodovodu
a kanalizácie v Nitre, Leviciach, Čajkove, Pukanci,
Andovciach, Pataši.
V roku 2013 bolo začatých 46 nových stavieb financovaných z vlastných zdrojov, z ktorých bolo 32 do konca
roku 2013 aj ukončených. Z celkového počtu 46 bolo
17 stavieb realizovaných vlastnými kapacitami odštepných závodov. Z celkového počtu stavieb je nižšie uvedený výber:
zabezpečenie zásobovania kvalitnou pitnou vodou:

Jelšovce – prívod vody z diaľkového vodovodu,

Štúrovo – Smurfit Kappa – vodovod,

Jedľové Kostoľany – rozšírenie vodovodu (SO-02),

Tlmače – rozšírenie vodovodu (SO-04).
s cieľom zvýšenia prepojenosti na verejnú kanalizáciu a na zlepšenie procesu čistenia odpadových
vôd:

Výčapy-Opatovce – odvedenie odpadových vôd
na ČOV Nitra,

Nové Zámky–Nitrianska cesta – kanalizácia,

Čajkov – kanalizácia,

Kostolné Kračany – kanalizácia III. etapa,

Nitra, Horné, Dolné Krškany – kanalizácia II. etapa,

Nitra – Janíkovce – dobudovanie kanalizačnej
siete,

Tlmače – rozšírenie verejnej kanalizácie (SO–05).
rekonštrukcie objektov vodovodnej siete pre
odstránenie poruchovosti a zníženia prevádzkových nákladov:

diaľkovodné potrubie v úseku Galanta – Sereď,
a Vlčany – Šaľa III. etapa

vodovodné potrubia v Košútoch, Jacovciach,
Holiaroch, Váhovciach, Bodze, Topoľčanoch na
ulici Dopravná, Jaselská a Hurbanova, Pukanci na Námestí mieru, prepoj Nesvady – Nové
Zámky,

technologické zariadenie ČS Jelka,

rozvádzače ČS Malé Bedzany, ČS Veľké Bedzany, vodojem Bánovce nad Bebravou,

akumulačné nádrže ČS Šúrovce.
rekonštrukcie kanalizačnej siete pre zníženie objemu balastných vôd a zabezpečenia súladu s platnou legislatívou:

Nové Zámky – obnova kanalizácie na Hviezdoslavovej a Komárňanskej ulici,

Levice – obnova kanalizácie na ulici Zdenka Nejedlého,

Odľahčovacia komora Žabokreky nad Nitrou,

Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti PČS
dažďových vôd v Dolnej Strede,

ČOV Jelka – rekonštrukcia kalového potrubia,
rekonštrukcie objektov čistiarní odpadových vôd
v Zlatých Moravciach, Leviciach, Nových Zámkoch,
Kútnikoch.
Investičná činnosť / Výročná správa 2013
49
50
Realizácia investičných akcií
obnova a dobudovanie riadiacich a kontrolných
systémov:

OZ Levice – obnova ASRTP,

Dobudovanie dispečingu diaľkového vodovodu
J–G–N 1. etapa,

ASRTP – HDG – Studňa – ČS – ÚV Kameničná,

Pripojenie ČOV Vráble a vodojemu Dyčka do
dátovej siete spoločnosti.
Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd
Investičná činnosť / Výročná správa 2013

Doplnenie štrukturovanej kabeláže v sídle spoločnosti,
obnova a zateplenie administratívnych budov
a obnova energetických a vykurovacích zariadení
(5 investičných akcií).
Realizácia investičných akcií
Investičná činnosť / Výročná správa 2013
51
52
aaaaaaaaaaaa
53
Účtovná závierka za rok 2013
6
aaaaaaaaaaaa
54
Výkaz ziskov a strát
UVPOD2v09_1
VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
k
3 1
.
12
.
2 0 13
(v celých eurách)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
IČO
3 6 5 5 0 9 4 9
.
riadna
zostavená
mimoriadna
schválená
(vyznačí sa x)
.
0 0
Mesiac Rok
Účtovná závierka
SK NACE
3 6
0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
1
od
0 1
2 0 13
do
1 2
2 0 13
od
0 1
2 0 12
do
1 2
2 0 12
Za obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Z á p a d o s l o v e n s k á
s p o l o č n o s ť
v o d á r e n s k á
a . s .
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
Číslo
N á b r e ž i e
z a
PSČ
Obec
9 4 9 6 0
N i t r a
h y d r o c e n t r á l o u
Číslo telefónu
0 0 3 7
4
Číslo faxu
/
6 9 4 9 3 1 5
0
/
E-mailová adresa
Zostavený dňa:
14
.
0 3
.
2 0 14
.
2 0
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa:
.
Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 24219/3/2008
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1
Výkaz ziskov a strát
UVPOD2v09_2
DIČ
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
Skutočnosť
Označenie
Text
Číslo
riadku
bežné účtovné obdobie
a
b
c
1
Tržby z predaja tovaru (604)
01
A.
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A)
02
+
Obchodná marža
03
I.
r. 01 - r. 02
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
04
5 6 3 3 8 3 4 4
5 7 4 6 2 7 1 0
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602)
05
5 5 0 3 3 6 4 6
5 6 1 4 9 8 5 1
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)
06
3. Aktivácia (účtová skupina 62)
07
1 3 0 4 6 9 8
1 3 1 2 8 5 9
08
1 9 3 9 4 5 0 0
1 8 2 0 0 9 1 0
II.
Výroba
II.1.
r. 05 + r. 06 + r. 07
B.
Výrobná spotreba
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,
505A)
09
1 3 2 2 0 2 6 7
1 2 3 6 9 8 7 6
Služby (účtová skupina 51)
10
6 1 7 4 2 3 3
5 8 3 1 0 3 4
+
Pridaná hodnota
11
3 6 9 4 3 8 4 4
3 9 2 6 1 8 0 0
C.
Osobné náklady
12
2 0 9 4 6 4 7 5
2 0 0 6 6 4 4 5
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
1 4 3 7 1 2 3 8
1 3 7 2 4 2 9 5
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)
14
3 3 0 7 8
3 9 0 4 1
3.
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)
15
5 3 3 8 7 4 6
5 0 5 2 0 4 9
4.
Sociálne náklady (527, 528)
16
1 2 0 3 4 1 3
1 2 5 1 0 6 0
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
1 1 1 2 8 3 7
8 0 8 6 1 9
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)
18
1 7 6 4 9 3 6 6
1 7 5 0 6 4 1 8
Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)
19
2 4 8 7 6
9 4 6 2 0
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
5 2 1 1 0
1 0 5 8 1 3
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (+/-547)
21
- 4 5 8 0
1 3 8 0 2 0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
5 2 6 6 1 5 3
5 0 4 2 7 2 6
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
23
6 4 8 7 9 6
6 5 7 1 7 1
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-)(697)
24
I.
Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)
25
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)
26
1 8 2 9 8 6 9
5 1 1 6 6 6 0
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
27
2.
III.
IV.
H.
V.
VI.
r. 09 + r. 10
r. 03 + r. 04 - r. 08
súčet (r. 13 až 16)
MF SR č. 24219/3/2008
Strana 2
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
55
56
Výkaz ziskov a strát
UVPOD2v09_3
DIČ
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
Skutočnosť
Označenie
Text
Číslo
riadku
bežné účtovné obdobie
a
b
c
1
Predané cenné papiere a podiely (561)
J.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
Výnosy z cenných papierov a podielov
VII.1. v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
VII.
28
29
30
2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
31
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)
32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)
33
Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)
34
Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/- 565
37
Výnosové úroky (662)
K.
IX.
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
6 8 5 6 1
3 0 6 8 5 1
38
3 2 8 3 1
3 2 5 5 7
Nákladové úroky (562)
39
4 3 4 9 8 5
4 4 0 4 3 2
Kurzové zisky (663)
40
3 8
5
Kurzové straty (563)
41
5 2 1
9 5 9
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
43
3 0 1 8 5
1 3 9 6 2 6 7
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34
+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)
46
- 5 0 1 3 8 3
- 2 1 1 1 9 4 7
**
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46
47
1 3 2 8 4 8 6
3 0 0 4 7 1 3
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50
48
5 4 2 6 2 6
2 7 5 7 9 8 5
S.1.
- splatná (591, 595)
49
5 9 9 0
6 1 2 5
- odložená (+/- 592)
50
5 3 6 6 3 6
2 7 5 1 8 6 0
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanení r. 47 - r. 48
51
7 8 5 8 6 0
2 4 6 7 2 8
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
R.
*
2.
**
T.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
7 0 5
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53
54
- 7 0 5
MF SR č. 24219/3/2008
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Strana 3
Výkaz ziskov a strát
UVPOD2v09_4
DIČ
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
Skutočnosť
Označenie
Text
Číslo
riadku
bežné účtovné obdobie
b
c
1
a
U.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57
55
U.1.
- splatná (593)
56
- odložená (+/- 594)
57
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti po zdanení r. 54 - r. 55
58
***
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
V.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)
60
***
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
61
2.
MF SR č. 24219/3/2008
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2
- 7 0 5
1 3 2 8 4 8 6
3 0 0 4 0 0 8
7 8 5 8 6 0
2 4 6 0 2 3
Strana 4
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
57
58
súvaha
UVPOD1v11_1
SÚVAHA
Súvaha Úč POD 1 - 01
k
3 1
.
.
12
2 0 13
(v celých eurách)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
IČO
3 6 5 5 0 9 4 9
.
riadna
zostavená
mimoriadna
schválená
(vyznačí sa x)
.
0 0
Mesiac Rok
Účtovná závierka
SK NACE
3 6
0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
1
od
0 1
2 0 13
do
12
2 0 13
od
0 1
2 0 12
do
12
2 0 12
Za obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Z á p a d o s l o v e n s k á
v o d á r e n s k á
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
Číslo
N á b r e ž i e
z a
PSČ
Obec
9 4 9 6 0
N i t r a
h y d r o c e n t r á l o u
Číslo telefónu
0 0 3 7
4
Číslo faxu
/
6 9 4 9 3 1 5
0
/
E-mailová adresa
Zostavená dňa:
14
.
0 3
.
2 0 14
.
2 0
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:
.
Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 25947/1/2010
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1
súvaha
UVPOD1v11_2
DIČ
Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 030
+ r. 061
001
Neobežný majetok
r. 003 + r. 011
+ r. 021
002
Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 004 až
r. 010)
003
A.I.1.
Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/
004
2.
Softvér
(013) - /073, 091A/
005
A.
A.I.
1
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2
5 9 0 3 7 0 6 2 2
2 2 5 4 5 9 1 8 4
5 6 3 6 8 1 2 5 3
2 2 4 5 5 7 7 0 6
6 3 6 9 2 4 9
5 6 6 5 6 5 8
6 3 6 2 8 1 8
5 6 6 4 4 7 0
3.
Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/
006
5 5 9 4
Netto
2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
3
3 6 4 9 1 1 4 3 8
3 6 4 4 9 4 3 9 6
3 3 9 1 2 3 5 4 7
3 3 9 1 3 8 1 0 9
7 0 3 5 9 1
1 3 2 8 2 9 9
6 9 8 3 4 8
1 3 2 8 2 9 9
5 2 4 3
3 5 1
4.
Goodwill
(015) - /075, 091A/
007
5.
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/
008
Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093
009
6.
7.
A.II.
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 012 až
r. 020)
A.II.1. Pozemky
(031) - 092A
8 3 7
8 3 7
010
011
5 5 7 3 1 2 0 0 4
2 1 8 8 9 2 0 4 8
012
9 5 5 2 8 3 4
3 3 8 4 1 9 9 5 6
3 3 7 8 0 9 8 1 0
9 5 5 2 8 3 4
9 4 5 8 1 1 5
2.
Stavby
(021) - /081, 092A/
013
4 3 2 7 9 5 4 9 9
1 7 6 3 5 4 6 2 2
3.
Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/
MF SR č. 25947/1/2010
014
7 0 9 1 8 9 7 1
4 2 5 3 7 4 2 6
2 5 6 4 4 0 8 7 7
2 4 5 1 9 6 8 0 5
2 8 3 8 1 5 4 5
3 0 8 4 3 7 6 1
Strana 2
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
59
60
súvaha
UVPOD1v11_3
DIČ
Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
4.
Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/
015
5.
Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/
016
6.
Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/
017
7.
Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094
018
8.
9.
A.III.
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - 095A
2.
3.
Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 022 až
r. 029)
021
4.
5.
6.
7.
Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A
Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A
Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A
Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A
4 4 0 4 4 7 0 0
Netto
2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
3
4 4 0 4 4 7 0 0
019
020
Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatným vplyvom
(062) - 096A
Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2
5 2 3 1 1 1 2 9
Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098
Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A
1
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
022
023
024
025
026
027
028
MF SR č. 25947/1/2010
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Strana 3
súvaha
UVPOD1v11_4
DIČ
Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
8.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - 095A
030
Zásoby
súčet (r. 032 až
r. 037)
031
Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/
032
Zvieratá
(124) - 195
035
5.
Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/
036
6.
Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A
037
Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 039 až
r. 045)
038
3.
4.
Netto
2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
3
2 2 3 1 5 4 3 0
2 3 5 0 3 9 5 2
1 1 8 1 8 8 5
1 2 2 3 8 2 2
1 1 8 1 8 8 5
1 2 2 3 8 2 2
033
4.
Čistá hodnota
zákazky
(316A)
1 2 2 6 1 0 2
4 4 2 1 7
034
2.
1 2 2 6 1 0 2
4 4 2 1 7
Výrobky
(123) - 194
Pohľadávky z
B.II.1. obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A
2 3 2 1 6 9 0 8
9 0 1 4 7 8
3.
B.II.
Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2
029
Obežný majetok
r. 031 + r. 038
+ r. 046 + r. 055
Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/
1
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
1 2 3 2 5
1 2 3 2 5
1 3 2 4 6
039
1 2 3 2 5
1 2 3 2 5
1 3 2 4 6
040
Pohľadávky voči
041
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
MF SR č. 25947/1/2010
042
Strana 4
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
61
62
súvaha
UVPOD1v11_5
DIČ
Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
5.
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A
Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A
044
7.
Odložená daňová
pohľadávka
(481A)
045
Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 047 až
r. 054)
046
3.
4.
5.
Čistá hodnota
zákazky
(316A)
2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
3
1 0 0 8 3 3 4 0
8 5 7 2 6 1
9 3 7 4 6 5 1
1 1 1 9 0 7 4 2
9 2 2 6 0 7 9
1 1 0 0 9 8 5 5
Pohľadávky voči
049
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A
050
1 0 4 2 2 8
051
1 0 4 2 2 8
1 0 4 2 2 8
Sociálne poistenie
(336) - 391A
052
7.
Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - 391A
053
Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) - 391A
054
Finančné účty
súčet (r. 056 až
r. 060)
055
B.IV.1. Peniaze
(211, 213, 21X)
056
B.IV.
Netto
048
6.
8.
1 0 2 3 1 9 1 2
8 5 7 2 6 1
Pohľadávky
B.III.1. z obchodného styku 047
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) 391A
2.
Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2
043
6.
B.III.
1
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
3 2 0 1 0
4 4 3 4 4
4 4 3 4 4
4 4 6 4 9
1 1 7 4 6 5 6 9
1 1 7 4 6 5 6 9
1 1 0 7 6 1 4 2
6 7 0 3
6 7 0 3
7 6 5 4
MF SR č. 25947/1/2010
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Strana 5
súvaha
UVPOD1v11_6
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)
057
2.
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
DIČ
Súvaha Úč POD 1 - 01
1
Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2
1 1 7 3 9 8 6 6
Netto
2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
3
1 1 7 3 9 8 6 6
1 1 0 6 8 4 8 8
3.
Účty v bankách
058
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA
4.
Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257,
25X) - /291, 29X/
059
5.
Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - 291
060
Časové rozlíšenie
súčet (r. 062 až
r. 065)
061
C.
C.1.
2.
3 4 7 2 4 6 1
3 4 7 2 4 6 1
1 8 5 2 3 3 5
Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)
062
Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)
063
3.
Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)
064
4.
Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)
065
4 5 9 9 0 7
4 5 9 9 0 7
4 4 1 3 7 8
3 0 1 2 5 5 4
3 0 1 2 5 5 4
1 4 1 0 9 5 7
Označenie
STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
a
b
c
4
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 067 + r. 088 + r. 121
066
3 6 4 9 1 1 4 3 8
3 6 4 4 9 4 3 9 6
A.
Vlastné imanie
r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
067
1 9 2 7 5 6 7 5 8
1 9 1 9 7 0 8 9 8
A.I.
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
068
1 7 6 0 3 3 6 5 3
1 7 6 0 3 3 6 5 3
A.I.1.
Základné imanie (411 alebo +/- 491)
069
1 7 6 0 3 3 6 5 3
1 7 6 0 3 3 6 5 3
MF SR č. 25947/1/2010
Strana 6
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
63
64
súvaha
UVPOD1v11_7
Súvaha Úč POD 1 - 01
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
DIČ
Označenie
STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
a
b
c
4
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
2.
(/-/252)
070
3. Zmena základného imania +/- 419
071
4.
A.II.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)
072
Kapitálové fondy
073
súčet (r. 074 až 079)
A.II.1. Emisné ážio (412)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
1 7 9 9 6 8 8 3
1 7 9 9 6 8 8 3
074
2. Ostatné kapitálové fondy (413)
075
3.
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov (417, 418)
076
1 7 9 9 7 1 5 4
1 7 9 9 7 1 5 4
4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov (+/- 414)
077
2 3
2 3
5.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)
078
6.
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
079
- 2 9 4
- 2 9 4
súčet (r. 081 až r. 083) 080
4 9 1 5 3 4
4 6 6 9 3 2
4 9 1 5 3 4
4 6 6 9 3 2
- 2 5 5 1 1 7 2
- 2 7 7 2 5 9 3
A.III.
Fondy zo zisku
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)
2. Nedeliteľný fond (422)
3.
A.IV.
081
082
Štatutárne fondy a ostatné fondy
(423, 427, 42X)
083
Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 085 + r. 086
084
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
085
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
086
- 2 5 5 1 1 7 2
- 2 7 7 2 5 9 3
A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení /+-/
r. 001 - (r. 068
+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
087
7 8 5 8 6 0
2 4 6 0 2 3
B.
Záväzky
r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
088
4 9 6 9 5 2 2 4
5 1 2 9 9 6 0 2
B.I.
Rezervy
súčet (r. 090 až r. 093)
089
5 7 8 8 6 4 3
6 1 9 3 7 1 4
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
090
Rezervy zákonné krátkodobé
(323A, 451A)
091
5 8 4 0 6 6
3 3 2 7 1 6
092
4 4 2 1 9 0 3
4 4 2 7 1 5 3
Ostatné krátkodobé rezervy
(323A, 32X, 459A, 45XA)
093
7 8 2 6 7 4
1 4 3 3 8 4 5
B.II.
Dlhodobé záväzky
súčet (r. 095 až r. 105)
094
1 4 7 1 0 3 6 6
1 4 7 3 0 8 8 1
B.II.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
(321A, 479A)
095
1 5 0 2 2 8 0
2 0 6 3 1 8 3
2.
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
4.
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
096
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
097
MF SR č. 25947/1/2010
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Strana 7
súvaha
UVPOD1v11_8
Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
2 0 2 0 1 5 4 6 0 9
DIČ
STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
b
c
4
a
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5
4.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jed098
notke a materskej účtovnej jednotke (471A)
5.
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci
konsolidovaného celku (471A)
099
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)
103
3 3 9 2 1
4 6 4 0 1
104
3 1 6 5 5 4
3 0 0 3 2 2
105
1 2 8 5 7 6 1 1
1 2 3 2 0 9 7 5
10.
Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
11. Odložený daňový záväzok (481A)
B.III.
Krátkodobé záväzky
súčet (r. 107 až r. 116)
106
1 0 8 1 7 4 4 5
1 0 0 4 1 7 4 7
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321, 322,
324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
107
8 4 6 6 3 2 9
7 3 3 1 0 7 2
1 6 2 1 3
1 6 2 0 7
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
109
4.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
110
5.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
111
6.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
112
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
3 0 5 5 2 0
3 0 9 5 6 7
7.
Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)
113
9 0 1 5 7 4
1 0 0 6 3 3 5
8.
Záväzky zo sociálneho poistenia
(336, 479A)
114
6 3 4 0 4 8
6 9 7 5 5 6
9.
Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
115
2 6 1 3 4 3
6 5 0 7 0 2
Ostatné záväzky
116
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
2 3 2 4 1 8
3 0 3 0 8
10.
B.IV.
Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
117
B.V.
Bankové úvery
r. 119 + r. 120
118
1 8 3 7 8 7 7 0
2 0 3 3 3 2 6 0
119
1 6 5 0 4 7 8 6
1 8 3 7 8 7 7 0
Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
120
1 8 7 3 9 8 4
1 9 5 4 4 9 0
C.
Časové rozlíšenie
súčet (r. 122 až r. 125)
121
1 2 2 4 5 9 4 5 6
1 2 1 2 2 3 8 9 6
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)
122
2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)
123
9 9 9 7 7
1 0 9 2 1 3
3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)
124
1 1 7 2 8 7 3 5 2
1 1 6 3 2 9 6 3 8
4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)
125
5 0 7 2 1 2 7
4 7 8 5 0 4 5
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
2.
MF SR č. 25947/1/2010
Strana 8
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
65
66
Poznámky k účtovnej závierke
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
A. Základné informácie o spoločnosti
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002
Do obchodného registra bola zapísaná dňa 7.1.2003
Predmet činnosti spoločnosti:
Zásobovať obyvateľstvo , priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou
vodou z verejných vodovodov
Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie
Prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodárenské zdroje, verejné vodovody, verejné
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má právo hospodárenia.
Informácia o počte zamestnancov
Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
1 514
1 523
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
1 542
1 515
102
75
Názov položky
počet vedúcich zamestnancov
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Účtovná závierka k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve , za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra
2013.
Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí
dňa 13.6.2013. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012 spolu s výročnou správou a správou
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra
Slovenskej republiky
2
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
67
68
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D. Ďalšie informácie
V poznámkach k 31.12.2013 za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. sa nachádzajú
informácie o:
- použitých účtovných metódach a zásadách ( E )
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy ( F )
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy (G )
- výnosoch (H )
- nákladoch ( I )
- daniach z príjmov (J )
- údajoch o podsúvahových účtoch ( K )
- iných aktívach a iných pasívach (L )
- výhody členov štatutárnych a dozorných orgánov (M )
- ekonomické vzťahy účtovej jednotky a spriaznených osôb ( N )
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia (O )
- prehľade zmien vlastného imania (P )
- prehľade peňažných tokov (R )
E. Informácie o účtovných metódach a zásadách
a/ Spoločnosť používa účtovné metódy a účtovné zásady spôsobom, ktorý predpokladá jej
nepretržité fungovanie. Je predpoklad, že minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, nenastanú skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo zabraňovali
pokračovať v jej činnosti.
b/ Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné metódy a účtovné zásady .
c/ Spoločnosť používa tieto spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje
cenu obstarania náklady súvisiace s obstaraním
2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním clo, preprava, montáž, poistné, atď. Od 1.1.2003 do ceny nie sú zahrnuté
úroky z úverov.
3/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňuje vlastnými nákladmi
4/ zásoby obstarané kúpou sú oceňované cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Pri účtovaní zásob postupuje spoločnosť podľa Opatrenia č. 23 054/2002-92 MF SR
spôsobom A
5/ pohľadávky oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
6/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na
3
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
7/ záväzky, vrátane rezerv a úverov oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
8/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
9/ daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných
období oceňuje menovitou hodnotou.
d/ Pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku si spoločnosť zvolila rovnomerné odpisovanie. Od
1.1.2010 spoločnosť používa odpisový plán, v ktorom boli zmeny, v zmysle zákona č. 60/2009 zo dňa
17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov podľa prílohy č. 1
a nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová
štatistická klasifikácia produktov. K zmene odpisového plánu bola vydaná interná smernica. Majetok
je zaradený do odpisových skupín ku ktorým je priradený daňový aj účtovný odpis, nakoľko sa
účtovné a daňové odpisy nerovnajú. 0d januára 2011 bola k účtovným odpisom použitá nová
smernica, v ktorej sa doba odpisovania prehodnotila. Smernica bola schválená predstavenstvom
spoločnosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení do
užívania účtovaný priamo do nákladov na účet 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný
majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je účtovaný do nákladov na účet 518 Služby a je
evidovaný v operatívnej evidencii.
e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie
Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 6 208 037 €, ktoré použila na akcie:
-
Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 3 843 342 €
-
Región Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete v hodnote
2 364 695 €.
F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
Goodwill
Ostatný
DNM
a
b
C
d
e
f
Poskytnuté
Obstarápreddavky
vaný DNM
na DNM
g
H
Spolu
I
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
6 396 637
Prírastky
313 431
Úbytky
347 250
837
5 594
0
6 397 474
224 373
543 398
224 373
571 623
0
6 369 249
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
6 362 818
5 594
837
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
5 068 338
943 382
837
351
5 069 175
943 733
4
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
69
70
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia
347 250
5 664 470
347 250
351
837
5 665 658
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
1 328 299
Stav na konci účtovného
obdobia
698 348
5 243
0
1 328 299
0
703 591
5
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
Goodwill
Ostatný
DNM
a
b
c
d
e
f
Poskytnuté
Obstarápreddavky
vaný DNM
na DNM
g
H
Spolu
I
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
6 673 325
837
0
6 674 162
Prírastky
112 602
112 602
225 204
Úbytky
389 290
112 602
501 892
0
6 397 474
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
6 396 637
837
Stav na začiatku
účtovného obdobia
4 179 371
837
Prírastky
1 278 257
Oprávky
Úbytky
4 180 208
1 278 257
389 290
Stav na konci
účtovného obdobia
5 068 338
389 290
837
5 069 175
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
2 493 954
0
2 493 954
Stav na konci
účtovného obdobia
1 328 299
0
1 328 299
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať
6
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
71
72
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok
Pozemky
Stavby
a
b
C
SamosPestovatatné
teľské
hnuteľné veci
celky
a súbory
trvalých
hnuteľporastov
ných vecí
D
e
PoskytZákladn
nuté
Ostat
é stádo
Obstapreddav
ný
a ťažné
rávaný DHM
DHM
zvieratá
ky na
DHM
f
g
H
Spolu
i
J
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
9 458 115 409 749 618
70 059 740
52 311 129
0 541 578 602
106 894
23 196 089
2 474 714
17 468 029
6 207
43 251 933
12 175
150 208
1 615 483
25 734 458
6 207
27 518 531
9 552 834 432 795 499
70 918 971
44 044 700
164 552 813
39 215 979
203 768 792
11 952 018
4 922 065
16 874 083
150 209
1 600 618
1 750 827
176 354 622
42 537 426
218 892 048
Stav na začiatku
účtovného obdobia
9 458 115 245 196 805
30 843 761
52 311 129
0 337 809 810
Stav na konci
účtovného obdobia
9 552 834 256 440 877
28 381 545
44 044 700
0 338 419 956
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
0 557 312 004
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
7
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných vecí
a
B
c
D
Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
e
Zákla
dné
stádo
Ostatný
a ťažn
DHM
é
zviera
tá
f
g
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté preddavky
na DHM
Spolu
H
i
J
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
9 339 990 402 367 609
68 732 506
42 088 198
0 522 528 303
119 840
7 586 760
2 226 607
20 187 984
4 920
30 126 111
1 715
204 751
899 373
9 965 053
4 920
11 075 812
9 458 115 409 749 618
70 059 740
52 311 129
153 145 231
35 430 444
188 575 675
11 612 333
4 684 908
16 297 241
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
0 541 578 602
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
204 751
899 373
1 104 124
164 552 813
39 215 979
203 768 792
Stav na začiatku
účtovného obdobia
9 339 990 249 222 378
33 302 062
Stav na konci účtovného
obdobia
9 458 115 245 196 805
30 843 761
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
0
0
0 42 088 198
0 333 952 628
52 311 129
0 337 809 810
Informácie k prílohe č. 3 časti F písm. b) poistenie hmotného majetku
Náklady na poistenie majetku boli za rok 2013 v sume 221 463 €. Spoločnosť má uzavretú zmluvu
s ALLIANZ- Slovenskou poisťovňou, ktorej bolo zaplatené poistné v sume 220 976 €. V komunálnej
poisťovni bolo zaplatené poistné v sume 58 €. V týchto nákladoch je aj poistenie ČOV Nitra, ktorá je
vo vlastníctve mesta Nitra v sume 9 426 € a poistenie ČOV Šárovce, ktoré nám fakturovala obec
Šárovce v sume 429 €.
Motorové vozidlá sú poistené v spoločnosti ALLIANZ –Slovenská poisťovňa. Náklady na zákonné
poistenie motorových vozidiel boli 202 875 €, havarijné poistenie motorových vozidiel 97 126 €,
pripoistenie skiel v sume 1 660 €.
8
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
73
74
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
1 969 193
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
Zásoby
a
Tvorba
OP
b
Materiál
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva
Stav OP na konci
účtovného
obdobia
d
e
F
c
128 412
9 515
11 060
82 650
44 217
128 412
9 515
11 060
82 650
44 217
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky
a
Pohľadávky z obchodného styku
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b
OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
c
d
e
F
Tvorba
861 840
223 212
162 249
65 542
857 261
861 840
223 212
162 249
65 542
857 261
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
9
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
a
B
C
D
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
12 325
12 325
12 325
12 325
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
8 005 747
2 077 593
10 083 340
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
104 228
104 228
44 344
44 344
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
8 154 319
2 077 593
10 231 912
Spoločnosť dňa 6.3.2013 vyzvala listami obce Urmince a Kolíňany k ukončeniu zmlúv o združení, na
základe ktorých spoločnosť eviduje pohľadávku voči spoločníkom, obom uvedeným obciam. Voči obci
Urmince je pohľadávka evidovaná na základe Zmluvy o združení zo dňa 19.12.2002 v súčasnosti vo
výške 71 034,52 €. Voči obci Kolíňany je pohľadávka evidovaná na základe Zmluvy o združení zo dňa
2.11.2001 v súčasnosti vo výške 33 193,92 €- Pre ukončenie zmlúv o združení je v oboch prípadoch
potrebné vykonať majetko -právne usporiadanie v zmysle uvedených zmlúv o združení. Vzhľadom na
problémy s dokumentáciou projektov zo strany obcí Urmince a Kolíňany , ktoré sú premetom
pohľadávok, doriešenie si vyžaduje viac času. O možných rizikách vplývajúcich z ukončenia uvedených
zmluvných vzťahov neboli účtované rezervy, nakoľko ide o pohľadávku voči akcionárom spoločnosti.
Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
a
B
C
Pohľadávky po lehote splatnosti
2 077 593
1 870 553
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
8 154 319
10 182 029
10 231 912
12 052 582
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
10
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
75
76
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
12 325
13 246
Dlhodobé pohľadávky spolu
12 325
13 246
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným
právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo
X
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať
X
6 724 567
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
6 703
7 654
Bežné bankové účty
5 439 868
4 568 492
Bankové účty termínované
6 300 000
6 500 000
-2
-4
11 746 569
11 076 142
Peniaze na ceste
Spolu
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia
nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
0,00
0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
459 907
441 378
Poistné majetku , aut
440 628
410 615
19 279
30 763
3 012 554
1 410 957
127 847
126 003
2 882 499
1 281 926
2 208
3 028
Predplatné, internet, licencie
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení
Vodné a stočné
Ostatné (preúčtovanie energií, poistné udalosti)
11
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) o použití účtovného zisku alebo o krytí účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Názov položky
Účtovný zisk
246 023
Rozdelenie účtovného zisku
Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu
24 602
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
0,00
Prídel do sociálneho fondu
0,00
Prídel na zvýšenie základného imania
0,00
Úhrada straty minulých období
221 421
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
0,00
Iné
0,00
Spolu
246 023
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
b
C
d
e
4 427 153
mzdové nároky
35 556
súdne spory
76 000
Stav na konci
účtovného
obdobia
F
5 250
4 421 903
35 556
5 250
70 750
benefity
1 104 085
1 104 085
zmenka
3 211 512
3 211 512
Krátkodobé rezervy, z toho:
1 766 561
1 366 047
1 689 563
76 305
1 366 740
nevyčerp. dovolenky a odvody
306 544
331 316
300 939
5 605
331 316
nevyplatené odmeny a odvody
63 146
782 674
63 146
782 674
nevyfakturované dodávky
17 571
243 407
16 878
244 100
súdne spory
0
ostatné
0
úroky
1 370 700
audit
8 600
0
50
50
1 300 000
8 600
8 600
70 700
0
8 600
12
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
77
78
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav na konci
účtovného
obdobia
a
b
c
d
e
F
Dlhodobé rezervy, z toho:
4 352 113
75 040
4 427 153
31 909
3 647
35 556
4 607
71 393
mzdové nároky
súdne spory
požitky zamestnancov
1 104 085
zmenka
3 211 512
76 000
1 104 085
3 211 512
Krátkodobé rezervy, z toho:
551 373
1 765 868
503 571
nevyčerp. dovolenky a odvody
277 120
306 544
nevyplat. odmeny a odvody
166 781
63 146
nevyfakturované dodávky
89 472
16 878
súdne spory
18 000
47 109
1 766 561
268 102
9 018
306 544
153 269
13 512
63 146
82 200
6 579
17 571
18 000
0
úroky
1 370 700
1 370 700
audit
8 600
8 600
ostatné
0
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
230 418
265 689
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane
10 587 027
9 776 058
Krátkodobé záväzky spolu
10 817 445
10 041 747
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
14 710 366
14 730 881
14 710 366
14 730 881
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej
pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
Bežné účtovné obdobie
84 616 149
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
77 221 461
384 583
433 032
zdaniteľné
84 231 566
76 788 429
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
25 403 297
22 735 939
odpočítateľné
25 403 297
22 735 939
9 098 755
11 515 621
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
13
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)
22
23
5 673 334
5 340 364
18 530 945
17 661 339
536 636
2 751 860
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložená daň nebola účtovaná z daňovej straty, nakoľko nie je predpoklad umorovania straty
v budúcich rokoch.
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu
46 401
41 509
169 426
170 667
Tvorba sociálneho fondu spolu
169 426
170 667
Čerpanie sociálneho fondu
181 906
165 775
33 921
46 401
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
Informácie k prílohe č. 3 časti G.
a krátkodobých finančných výpomociach
písm.
i) o bankových
úveroch,
pôžičkách
Tabuľka č. 1
Názov položky
Mena
Úrok
p. a.
v%
a
b
c
Dátum
splatnosti
Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie
Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
d
E
f
Dlhodobé bankové úvery
PRIMA Banka Slovensko
EUR
3,117
1.1.2026
10 754 830
11 710 814
VÚB
EUR
0,504
20.4.2023
5 749 956
6 426 422
SZRB
EUR
4,800
21.9.2014
0
241 534
PRIMA Banka Slovensko
EUR
3,117
1.10.2014
955 985
955 985
VUB
EUR
0,504
20.10.2014
676 465
676 465
SZRB
EUR
4,800
21.9.2014
241 534
322 040
Krátkodobé bankové úvery
14
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
79
80
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
0
0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
99 977
109 213
Splátky úrokov z úverov
99 977
109 213
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
117 287 352
116 329 638
Prijaté dotácie na obstaranie DHM
117 287 352
116 329 638
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
5 072 127
4 785 045
Prijaté dotácie na obstaranie DHM ( odpisy r.2014)
5 064 877
4 785 045
ostatné
Nájomné nebytových priestorov
1 250
Predaj nehnuteľnosti
6 000
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného
prenájmu
Názov
položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Splatnosť
Splatnosť
do jedného
roka vrátane
a
Istina
Finančný náklad
Spolu
viac ako päť
rokov
do jedného
roka vrátane
b
47 173
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c
154 703
d
e
8 952
11 860
0
56 126
166 563
0
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f
viac ako
päť rokov
g
0
H. Informácie o výnosoch
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách
Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)
Oblasť odbytu
a
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
b
c
Výroba a doprava pitnej vody
31 813 314
32 567 320
Kanalizácia a ČOV
21 635 042
22 060 215
880 695
753 425
Stavebné práce
15
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Prenájom, reklamné plochy
149 227
148 490
Vodohospodárska chémia
100 721
107 162
18 431
56 037
191 283
195 729
Projektová činnosť
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia
89 006
83 715
155 927
177 758
55 033 646
56 149 851
Ostatné služby
Spolu
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov
a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
1 304 698
1 312 859
12 119
10 766
Aktivácia DHM
1 292 579
1 302 093
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:
5 072 620
4 849 310
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania
Výnosy z investičných dotácii
Prijaté náhrady škôd
45 457
14 202
4 970 491
4 812 283
56 672
22 825
Finančné výnosy, z toho:
32 562
Kurzové zisky, z toho:
38
5
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
32 832
32 557
Úroky od bánk
31 723
32 502
Ostatné úroky
1 108
55
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Mimoriadne výnosy, z toho:
0
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Tržby za vlastné výrobky
31 813 314
32 567 320
Tržby z predaja služieb
23 220 332
22 060 215
12 676
64 519
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
6 615 920
7 940 564
61 662 242
62 632 618
16
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
81
82
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
I. Údaje o nákladoch
Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a až e) o nákladoch
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6 174 233
5 831 034
21 500
64 000
8 600
8 600
12 900
55 400
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
3 468 364
3 379 642
Opravy a udržiavanie DHM
2 705 433
2 524 470
nájomné
399 912
419 674
Vývoz odpadov a kalov
363 019
435 498
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
50 579 617
48 652 638
Mzdové náklady
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby – právne služby
14 371 238
13 724 295
Náklady na sociálne poistenie
5 338 746
5 052 049
Odpisy k dlhodobému majetku
17 649 366
17 506 418
Spotreba materiálu a energii
13 220 267
12 369 876
534 252
441 391
521
959
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
41
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
464 529
465 745
Bankové úroky
434 960
440 228
29 569
25 517
Bankové poplatky
Mimoriadne náklady, z toho:
705
Náhrada škody na cudzom majetku
705
J. Informácie o daniach z príjmov
Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
O odloženej daňovej pohľadávke z daňovej straty spoločnosť neúčtovala z dôvodu, že nie je
pravdepodobné stratu v budúcnosti umorovať .
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
17
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných
obdobiach
536 636
2 751 860
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov,
ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
9 098 755
11 515 621
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov
a výnosov
Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
Daň
Daň
v%
Základ dane
b
c
d
e
x
x
3 004 008
305 552
23
x
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
1 328 486
x
Daň
Daň
v%
f
g
x
x
690 927
19
Daňovo neuznané náklady
4 551 550
1 046 857
23
5 338 708
1 014 355
19
Výnosy nepodliehajúce dani
9 099 833
-2 092 961
23
8 456 719
-1 606 777
19
-4 548 283
-1 046 104
23
-3 118 011
-592 422
19
Umorenie daňovej straty
Spolu
23
19
Splatná daň z príjmov
x
5 990
23
x
6 125
19
Odložená daň z príjmov
x
536 636
22
x
2 751 860
23
Celková daň z príjmov
x
542 626
22,23
x
2 757 985
19 ,23
K. Údaje na podsúvahových účtoch
Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
9 731
3122
822 005
563 581
9 913
10 371
Zmenky
7 468 632
7 468 632
Hydrogeologický prieskum
3 334 605
3 334 605
491 568
259 774
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Majetok v OE hmotný
Majetok v OMaE nehmotný
Program 222 zásoby a DHM
18
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
83
84
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Materiál CO
1 766
4 989
Iné položky
343
338
V podsúvahovej evidencii sú zaznamenané dlhodobé nájomné a prevádzkové zmluvy, stravné lístky,
strážne psy.
L. Iné aktíva a iné pasíva nevykázané v súvahe
Informácie k prílohe č. 3 časť L. písm. a) o podmienených záväzkoch
1. V roku 2000 boli vystavené 3 zmenky v nominálnej hodnote 13,28 mil. €, spoločnosťou BRNO
TRUST, a.s akceptované zástupcom bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne
a kanalizácie š.p. Tieto zmenky mali podľa mandátnej zmluvy zabezpečovať ručenie úverových
prostriedkov. Napriek tomu, že bola mandátna zmluva vypovedaná pred zabezpečením úveru,
mandatár, ako majiteľ zmeniek, ktoré boli uložené v ČSOB v Bratislave, tieto odmietol vydať za
účelom ich likvidácie a pokúšal sa ich predať tretím osobám. Na základe trestného oznámenia,
ktoré podal bývalý štátny podnik ZsVAK, začal Krajský úrad vyšetrovania vo veci trestné stíhanie.
Podľa privatizačných projektov časť práv a povinností zo zmeniek prešla na právnych nástupcov
takto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. práva a záväzky zo zmenky č. BT/ZVAK-02
v nominálnej hodnote 5,81 mil. € a č. BT/ZVAK-03 v nominálnej hodnote 1,66 mil. €
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. práva a záväzky zo zmenky č. BT/ZVAK-01 v časti
nominálnej hodnoty 3,82 mil. € a zvyšujúca časť 1,99 mil. € prešla na Trnavskú vodárenskú
spoločnosť.
2. ZsVS a.s. dostala k projektu ˝ Čistenie odpadových vôd v regióne Šaľa ˝ - CCI 2003 SK 16 P PE 015
list od Európskej komisie k posúdeniu záverečnej a ukončovacej správy.
V zmysle uvedeného listu podľa stanoviska komisie boli neoprávnené náklady v hodnote
375 178,45 € i napriek tomu, že slovenské úrady považujú uvedené náklady za oprávnené.
Európska komisia požaduje finančnú korekciu 25 % z neoprávnených nákladov, čo v číselnom
vyjadrení predstavuje 93 794,61 €.
Tabuľka č. 1
Druh podmieneného záväzku
Bežné účtovné obdobie
Hodnota celkom
Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
7 468 632
Iné podmienené záväzky
93 795
Tabuľka č. 2
Druh podmieneného záväzku
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota celkom
Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
7 468 632
93 795
19
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
M. Príjmy členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov
Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
b
Druh príjmu, výhody
štatutárnych
a
Peňažné príjmy
Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
c
dozorných
iných
štatutárnych
dozorných
iných
Časť 1 – Bežné účtovné obdobie
Časť 1 – Bežné účtovné obdobie
Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
14 340
13 495
14 340
20 088
5 244
4 613
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné
N. Obchody so spriaznenými osobami
Spoločnosť nemala v bežnom účtovnom období dohodnuté ani uskutočnené transakcie so
spriaznenými osobami.
O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Bez zápisu.
20
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
85
86
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
P. Prehľad zmien vlastného imania
Informácie k prílohe č. 3 časť P. o zmenách vlastného imania
O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2013 rozhodne valné zhromaždenie.
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
A
Základné imanie
Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
b
c
d
e
f
176 033 653
176 033 653
17 997 154
17 997 154
23
23
-294
-294
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
466 932
24 602
491 534
- 2 772 593
221 421
-2 551 172
246 023
-246 023
785 860
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
21
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania
a
Základné imanie
Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
b
c
d
e
Stav na konci
účtovného
obdobia
F
176 033 653
176 033 653
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
17 997 154
17 997 154
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
23
23
-294
-294
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
261 189
205 743
466 932
-4 624 278
1 851 685
- 2 772 593
2 057 428
-2 057428
246 023
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
22
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
87
88
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
3 6 5 5 0 9 4 9
R. Prehľad peňazných tokov
Informácie k prílohe č. 3 časť R. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky
Obsah položky
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné
obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou
z príjmov (+/-)
1 328 486
3 004 713
A. 1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až
A. 1. 13.)
15 911 505
16 137 512
A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)
17 649 366
17 506 418
A. 1. 2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov
na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
20
2 127
A. 1. 3.
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A. 1. 4.
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
-5 249
75 040
A. 1. 5.
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
A. 1. 6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
A. 1. 7.
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A. 1. 8.
-6 124
207 282
-384 566
-1 977 903
Úroky účtované do nákladov (+)
434 985
440 432
A. 1. 9.
Úroky účtované do výnosov (-)
-32 831
-32 557
A.1. 10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
-38
-5
A. 1. 11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
521
959
A. 1. 12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
-30 881
-29 326
A. 1. 13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
-1 713 698
-54 955
A. 2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
2 165 673
-10 452
A. 2. 1.
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
1 789 580
-251 329
A. 2. 2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
249 961
379 909
A. 2. 3.
Zmena stavu zásob (-/+)
126 132
-139 032
A. 2. 4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku,
ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
(-/+)
19 405 664
19 131 773
32 831
32 557
-434 985
-440 432
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
A. 3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
A. 4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)
23
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
Označenie
položky
3 6 5 5 0 9 4 9
Bežné účtovné
obdobie
Obsah položky
A. 5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
19 003 510
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
18 723 898
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
A. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)
A. 9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (-)
A.
-705
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
19 003 510
18 723 193
-224 373
-112 602
-16 175 450
-18 885 891
21 229
71 458
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných
papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
B. 4.
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (+)
B. 7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (+)
B. 9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 11.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)
B. 12.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné
toky z finančnej činnosti (-)
B. 14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)
24
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
89
90
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
Označenie
položky
3 6 5 5 0 9 4 9
Obsah položky
B. 15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť
do investičných činností (-)
B. 16.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť
(+)
B. 17.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť
(-)
B. 18.
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 19.
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
-16 378 594
-18 927 035
-1 954 490
-1 954 490
-1 954 490
-1 954 490
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
C. 1. 1.
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1. 2.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C. 1. 3.
Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 4.
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1. 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
C. 1. 6.
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou
(-)
C. 1. 7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
C.1. 8.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania
(-)
C. 2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
C. 2. 1.
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2.
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
C. 2. 3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C. 2. 5.
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6.
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
C. 2. 7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
C. 2. 8.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C. 2. 9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (-)
C. 3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
25
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky Úč POD 3 – 04
Označenie
položky
3 6 5 5 0 9 4 9
Bežné účtovné
obdobie
Obsah položky
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
prevádzkových činností (-)
C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C. 5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky
z investičnej činnosti (-)
C. 6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (+)
C. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)
C. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C. 9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
(-)
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
-1 954 490
-1 954 490
670 426
-2 158 332
11 076 143
13 234 475
11 746 569
11 076 143
11 746 569
11 076 143
(súčet C. 1. až C. 9.)
D.
E.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
G.
H.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
26
Účtovná závierka za rok 2013 / Výročná správa 2013
91
92
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke / Výročná správa 2013
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke / Výročná správa 2013
93
94
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke / Výročná správa 2013
Súťaž vodárenských objektov ZsVS, a.s. 2013
V roku 2013 spoločnosť vyhlásila prvý ročník
SÚŤAŽE VODÁRENSKÝĆH OBJEKTOV ZsVS,
a.s. Do tejto vnútropodnikovej aktivity sa zapojilo všetkých sedem odštepných závodov a Útvar prevádzky diaľkových vodovodov. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách, a to Veľký objekt (ČOV, čerpacia stanica) a Malý objekt (prameň, čerpacia
stanica, vodojem). Podmienkou zaradenia objektu
do súťaže bola jeho lokalizácia v rámci regiónu organizačnej jednotky, funkčnosť a prevádzkovanie
spoločnosťou aspoň počas 5 rokov. Účastníci súťaže
prihlásili do každej kategórie jeden objekt, celkovo
16 objektov. Komisia sa pri hodnotení zamerala na
stavebnú časť - exteriér, interiér a technologickú časť
- funkčnosť strojov a zariadení, organizáciu práce na
objekte, stav samotného areálu ako napríklad jeho
zabezpečenie, starostlivosť o zeleň a čistotu, nakladanie s odpadmi. Ďalej sa posudzovalo dodržiavanie BOZP a v neposlednom rade aj celkový dojem
objektu. Pracovné kolektívy prvých troch víťazných
objektov boli aj finančne odmenené. Cieľom zorganizovania súťaže takéhoto typu, bolo podporiť
záujem o obnovu a údržbu vodárenského majetku
zo strany zamestnancov a zároveň vytvoriť priestor
pre manažment spoločnosti na stretnutie sa s pracovnými kolektívmi počas plnej prevádzky priamo
na jednotlivých regionálnych pracoviskách.
Súťaž bola ukončená v decembri roku 2013 s nasledovným poradím:
kategória VEĽKÝ OBJEKT
1. miesto ČS Jelka, Útvar prevádzky diaľkových vodovodov, stredisko Jelka
2. miesto ČOV Šaľa, OZ Galanta
3. miesto ČOV Levice, OZ Levice
kategória MALÝ OBJEKT
1. miesto Vodný zdroj Vrchovište, Útvar prevádzky diaľkových vodovodov, stredisko Topoľčany
2. miesto ČS Hronské Kľačany, OZ Levice
3. miesto ČS Ňárad-SAP, OZ Dunajská Streda
Ing. Ján Michalides – vedúci strediska prevádzky diaľkových vodovodov Topoľčany (vľavo)
Vladimír Juričko – vedúci strediska prevádzky diaľkových vodovodov Jelka (vpravo)
Súťaž vodárenských objektov ZsVS, a.s. 2013 / Výročná správa 2013
95
96
Súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov
V roku 2013, v mesiaci jún, naša spoločnosť po
prvýkrát zorganizovala podnikovú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorej víťazi nás
reprezentovali na 30. ročníku Celoslovenskej súťaži
zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorá sa konala
v Trenčianskych Tepliciach.
Súťažné disciplíny podnikovej súťaže boli rovnaké
ako pri celoslovenskej súťaži, a to:
Disciplína A – montáž a oprava vodovodného
potrubia vrátane montáže vodovodnej prípojky tradičnými technologickými postupmi ako
aj s použitím nových technologických postupov. Súťažná disciplína sa konala v areáli Útvaru
diaľkových vodovodov v Nových Zámkoch.
Súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov / Výročná správa 2013
Disciplína B – vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí, ako aj vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí. Súťažná
disciplína sa uskutočnila na polygóne v Tlmačoch
v regióne OZ Levice.
Víťazmi oboch disciplín podnikovej súťaže sa stali
zamestnanci OZ Levice, ktorého družstvo v zložení:
Kúcs Zsolt, Varga Július, Korbeľa Jaroslav a Kállai
Arnold pri reprezentácii na Celoslovenskej súťaži
zručnosti vodárenských pracovníkov v Trenčíne
pri celkovom hodnotení obsadilo 7. miesto z 12
vodárenských spoločností. V disciplíne B - vytyčovanie trasy, družstvo v zložení Korbeľa J. a Kállai A.
obsadilo pekné 2. miesto.
2 0 0 3
-
2 0 1 3
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Download

Výročná správa 2013 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, as