PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI
PRACOVNÉ
PRÁVO
J Ú N 2 0 11
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ A PRÁVO EU
OBSAH
NOVELA ZÁKONA O OCHRANE
VKLADOV A CENNÝCH PAPIEROCH
|2|
SÚBEH FUNKCIE ČLENA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU A
ZAMESTNANECKÉHO POMERU | 4 |
ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ S DOPADOM NA
ČLENOV ORGÁNOV OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTÍ A DRUŽSTIEV
|6|
NIEKTORÉ NOVÉ PRÍSTUPY
V PRÁVE NA OCHRANU HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE NA SLOVENSKU
|8|
KONTAKTY
Havel, Holásek & Partners (2001 – 2011) 10 rokov na právnom trhu.
Ďakujeme klientom a obchodným partnerom za dôveru.
Právnická firma roku
v kategóriách:
- Najväčšia právnická firma v ČR
- Telekomunikácie a médiá
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická kancelária
v Českej republike.
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií
v Českej, Slovenskej republike
a v strednej a východnej Európe.
(2009)
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií
v Českej republike.
(2010)
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami.
(2010)
NOVELA ZÁKONA
O OCHRANE VKLADOV A CENNÝCH PAPIEROCH
BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE
Národná
rada
liky
8.
repub-
najviac však vo výške 100 000 eur.1 Tento
Fondom, zahraničnou bankou a inštitúciou
limit v zmysle Smernice platí pre všetky
zabezpečujúcou ochranu vkladov v štáte,
členské štáty Európskej únie. Novela
v ktorom má zahraničná banka svoje síd-
v zbierke zákonov pod číslom 505/2010
zároveň výrazne skrátila lehotu na vyp-
lo.2 Vzhľadom na to, že v zmysle Smer-
Z.z. (ďalej len Novela), a ktorým bol no-
lácanie náhrad za nedostupný vklad a to
nice je limit pre výplatu náhrady vkladov
velizovaný najmä zákon číslo 118/1996
z troch mesiacov na dvadsať pracovných
po 31. decembri 2010 rovnaký pre všetky
Z.z. o ochrane vkladov (ďalej len Zákon
dní od vyhlásenia banky za neschopnú
členské štáty Európskej únie, doplnkový
o ochrane vkladov) a zákon číslo
vyplácať vklady alebo od vyhlásenia
systém náhrady vkladov sa stal neopod-
566/2001 Z.z. o cenných papieroch (ďalej
konkurzu na majetok banky, pričom táto
statneným rovnako ako zmluva, ktorá
len Zákon o cenných papieroch). Hoci
lehota môže byť s predchádzajúcim súhla-
pre zahraničnú banku zabezpečovala
Novela bola prijatá v súvislosti s transpozí-
som Národnej banky Slovenska v odôvod-
doplnkovú ochranu vkladov. Podľa zne-
ciou smernice Európskeho parlamentu
nených prípadoch predĺžená o desať pra-
nia Zákona o ochrane vkladov pred pri-
a Rady 2009/14/ES, ktorou bola čiastočne
covných dní.
jatím Novely však bolo možné vypovedať
moch ochrany vkladov (ďalej len Smer-
Novela zavádza pre Národnú banku Slo-
lehotou a v prípade Fondu len z dôvodov
nica) do právneho poriadku Slovenskej
venska novú povinnosť informovať Fond
stanovených
republiky, zo 137 hlasujúcich poslancov
o skutočnostiach, ktoré by mohli viesť
vkladov (napr. nesplnenie záväzkov podľa
za ňu hlasovalo 76 poslancov, hlasova-
k
neschopnú
takejto zmluvy alebo Zákona na ochranu
nia sa zdržalo 49 poslancov a proti hla-
vyplácať vklady. Zároveň novela zavádza
vkladov). Novela umožní stranám takejto
sovalo 12 poslancov. Aj z tohto je možné
pre Fond novú povinnosť overovať pravi-
zmluvy ju vypovedať z dôvodu, že sa sys-
usúdiť, že názor na prijatie Novely nebol
delne jedenkrát ročne funkčnosť systému
tém ochrany vkladov podľa domovského
ktorý
bol
2010
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ A PRÁVO EU
sch-
zákon,
decembra
PRACOVNÉ
PRÁVO
publikovaný
válila
dňa
Slovenskej
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI
zmenená smernica 94/19/ES o systé-
takúto zmluvu s jednoročnou výpovednou
vyhláseniu
banky
za
Zákonom
na
ochranu
v Národnej rade Slovenskej republiky
vyplácania náhrad za nedostupné vklady,
práva zahraničnej banky a slovenského
jednoznačný a vyvolával značné disku-
vypracovať správu o výsledku overenia
práva vyrovnal aj skôr, ako uplynutím le-
sie aj napriek tomu, že novelou mala byť
funkčnosti tohto systému a predložiť ju
hoty jedného roka a to najskôr ku dňu, kedy
v princípe transponovaná Smernica.
Národnej banke Slovenska a ministerstvu
sa systém ochrany vkladov v domovskom
financií Slovenskej republiky bezodkladne
štáte a Slovenskej republike vyrovnal.
Zmena Zákona o ochrane vkladov
po jej vypracovaní a ďalej povinnosť pre
Dôležitou zmenou Novely je zníženie
mácie stanovené Zákonom na ochranu
náhrady za nedostupné vklady. Podľa
vkladov v tejto súvislosti.
banky poskytnúť na žiadosť Fondu infor-
Zmena Zákona o cenných papieroch
Dôležitou zmenou Novely je zníženie
Zákona na ochranu vkladov v znení Nove-
náhrady za nedostupný klientsky majetok,
ly, Fond ochrany vkladov (ďalej len Fond)
Poslednou dôležitou zmenou je možnosť
a to z náhrady vo výške 100 % z klientske-
poskytuje v súhrne jednému vkladateľovi
výpovede zmlúv o doplnkovej ochrane
ho majetku na náhradu najviac vo výške
alebo inej osobe oprávnenej podľa Záko-
vkladov
pre
50 000 eur; v prípade ak súhrnná výška
na na ochranu vkladov (napr. dedičovi)
pobočky zahraničnej banky na základe
klientskeho majetku prevyšuje túto výšku
náhradu vo výške nedostupného vkladu,
trojstrannej zmluvy uzatvorenej medzi
náhrady, náhrada sa poskytne za finančné
1
2
poskytovanej
Fondom
Pred prijatím Novely bol Fond povinný poskytnúť náhradu vo výške nedostupného vkladu.
Cieľom zmluvy bolo umožniť aj pobočkám zahraničných bánk, ktorých vklady sú chránené podľa pravidiel štátu, v ktorom má zahraničná banka sídlo, zabezpečiť doplnkovú
ochranu vkladov tak, aby rozsah ochrany vkladov podľa pravidiel domovského štátu vrátane doplnkovej ochrany bol rovnaký ako podľa slovenského práva.
PRÁVNE NOVINKY
Bankovníctvo a financie
2
nástroje postupne v časovom poradí, ako
lehoty jedného roka, najskôr však ku dňu,
boli zverené obchodníkovi s cennými pa-
kedy sa vyrovnal systém
piermi, a to až do výšky 50 000 eur, ak sa
tov v domovskom štáte a v Slovenskej re-
Garančný fond s klientom požadujúcom
publike.
4
ochrany klien-
náhradu nedohodne inak.
Ďalšou dôležitou zmenou, podobne ako
v prípade Zákona o ochrane vkladov,
je možnosť vypovedať zmluvu o doplnkovej ochrane majetku klientov poskytovanej Garančným fondom investícií
(ďalej len Garančný fond) pre pobočky
Jozef Semančín,
vedúci advokát
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, uzatvorenú medzi Garančným fondom, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a inštitúciou domovského
systému ochrany klientov.3 Podľa Novely je možné takúto zmluvu vypovedať
z dôvodu, že sa vyrovnal systém ochrany
klientov podľa domovského práva a slovenského práva aj skôr, ako uplynutím
3
4
Aj v tomto prípade bolo cieľom zmluvy bolo umožniť pobočkám zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorých vklady sú chránené podľa pravidiel štátu, v ktorej má
daný zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, doplnkovú ochranu vkladov tak, aby rozsah ochrany vkladov podľa pravidiel domovského štátu, vrátane doplnkovej
ochrany bol rovnaký ako podľa slovenského práva.
Podľa znenia Zákona o cenných papieroch pred prijatím Novely bolo možné vypovedať takúto zmluvu s jednoročnou výpovednou lehotou a v prípade Garančného fondu len
z dôvodov stanovených Zákonom o cenných papieroch (napr. nesplnenie záväzkov podľa takejto zmluvy alebo podľa Zákona o cenných papieroch).
PRÁVNE NOVINKY
Bankovníctvo a financie
3
SÚBEH FUNKCIE ČLENA ŠTATUTÁRNEHO
ORGÁNU A ZAMESTNANECKÉHO POMERU
BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI
Právny základ súbehu funkcií
O súbeh funkcie ide v prípade, ak tá
PRACOVNÉ
PRÁVO
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ A PRÁVO EU
ník práce“). Zákonník práce súbeh funk-
„predseda predstavenstva“, ale takéto
cie prakticky nerieši okrem ustanovení
očividné prípady súbehu funkcií sú už ak-
o zákaze konkurencie („zamestnanec
tuálne málo časté.
istá osoba má uzatvorenú pracovnú
môže
zmluvu na pracovnú pozíciu, ktorej obsa-
ktorá je zhodná s predmetom činnosti
O neplatnosti pracovného pomeru, keď
vykonávať
zárobkovú
činnosť,
hom sú práva a povinnosti štatutárneho
zamestnávateľa, len s predchádzajúcim
v tej istej spoločnosti je člen štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
písomným súhlasom zamestnávateľa“),
orgánu zároveň v pracovnom pomere
(pre zjednodušenie používame ďalej len
ktoré sa však neuplatní, ak by výkon funk-
a jeho pracovná náplň je zhodná, už
označenie člen štatutárneho orgánu pre
cie člena štatutárneho orgánu bol bezod-
predtým rozhodol Najvyšší súd Českej
obe situácie) s tou istou spoločnosťou,
platný.
republiky
u ktorej zároveň vykonáva funkciu člena
štatutárneho orgánu.
(21Cdo
737/2004
zo
dňa
17.8.2004, 21 Cdo 2708/2008 zo dňa
Slovenská relevantná judikatúra a od-
4.11.2009) či Vrchný súd v Prahe (6 Cmo
borná literatúra je k tejto problematike
108/1992 zo dňa 21.4.1993).
Právny základ rozlišovania medzi výko-
veľmi obmedzená. Preto aj s ohľadom
nom funkcie člena štatutárneho orgánu
na (zatiaľ) takmer zhodnú právnu úpravu
V rozhodnutí z mája minulého roka Vrchný
a zamestnaneckým pomerom je v slo-
Obchodného zákonníka a veľmi podobnú
súd v Prahe opätovne potvrdil pravidlá pre
venskom práve zakotvený v § 66 ods.
úpravu Zákonníka práce v Čechách aj na
súbeh funkcie, no okrem toho vymedzil aj
3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Slovensku, budeme sa pri upozornení na
pravidlá pre konanie v mene spoločnosti
zákonník v znení neskorších predpisov
riziká hroziace slovenským spoločnostiam
v
(ďalej len „Obchodný zákonník“). Podľa
a členom štatutárneho orgánu opierať aj o
v rámci spoločnosti zároveň zastáva
uvedeného ustanovenia sa vzťah medzi
relevantnú českú judikatúru.
pozíciu riaditeľa (7 Cmo 369/2009 zo dňa
spoločnosťou
orgánu
pri
a
členom
štatutárneho
zariaďovaní
záležitostí
prípade,
keď
člen
predstavenstva
12.5.2010).
Doterajšia prax a judikatúra
spoločnosti spravuje (i) zmluvou o výkone
Mimoriadnu pozornosť laickej aj odbornej
funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a
Súbeh funkcie je na Slovensku pomerne
verejnosti
členom štatutárneho orgánu a (ii) prime-
bežný, a to z viacerých dôvodov: jednak
Najvyššieho správneho súdu Českej re-
rane ustanoveniami o mandátnej zmluve
je to snaha členov štatutárnych orgánov
publiky z decembra minulého roka. V da-
podľa Obchodného zákonníka.
však
vyvolalo
rozhodnutie
dosiahnuť postavenie, ktoré majú zamest-
nom prípade sa konateľ olomouckej firmy,
nanci, a to najmä v oblasti obmedzenia
ktorý bol zároveň zamestnancom danej
Okrem toho podľa § 27 ods. 9 zákona
zodpovednosti za škodu, ochrany pred
spoločnosti na pozícii riaditeľa, domáhal
č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene
výpoveďou, odstupného a pod., a jednak
nároku na vyplatenie nemocenskej dávky
a doplnení niektorých zákonov v znení
tu boli v minulosti dôvody aj z hľadiska
práve z titulu zamestnaneckého pomeru.
neskorších
daňového neuznávania nákladov na od-
Česká správa sociálneho zabezpečenia
meny členov štatutárneho orgánu.
mu však vyplatenie nemocenskej dávky
predpisov
je
banka
po-
vinná upraviť právne vzťahy s členmi
štatutárneho
orgánu
písomnou
zm-
odoprela,
voči
čomu
podal
konateľ
luvou, na ktorú sa nevzťahuje zákon
V minulosti sa dokonca pomerne často
sťažnosť. Najvyšší správny súd Českej re-
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
vyskytovali aj pracovné zmluvy, ktoré
publiky však konateľovu sťažnosť zamietol
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon-
ako druh práce uvádzali „konateľ“ alebo
a potvrdil, že konateľovi nemôže byť ne-
PRÁVNE NOVINKY
Obchodné spoločnosti
4
mocenská dávka vyplatená, pretože nebol
a spoločnosti v tejto súvislosti vznikla
Z hľadiska súbehu funkcií však nie je prob-
účastníkom nemocenského poistenia ako
škoda, vzniká pre člena štatutárneho
lémom, ak je daná osoba zároveň členom
zamestnanec danej spoločnosti. Inými
orgánu riziko, že by mohol za takúto škodu
štatutárneho orgánu v jednej spoločnosti
slovami pracovný pomer vôbec nevznikol,
zodpovedať podľa ustanovení Obchod-
a
a preto nevznikol ani nárok na vyplatenie
ného zákonníka o zodpovednosti členov
spoločnosti, no v takomto prípade hrozí
nemocenskej dávky.
štatutárneho orgánu.
riziko porušenia zákazu konkurencie.
Riziká zo súbehu funkcie
zároveň
zamestnancom
v
inej
V daňovej oblasti je riziko možnosti napad-
Vzhľadom na uvedené je vhodné, aby
nutia výšky daňovo uznateľných výdavkov.
spoločnosti individuálne posúdili súbeh
S ohľadom na konzistentnú českú ju-
Platby manažérom, ktorí sú zároveň
činnosti
dikatúru
členmi štatutárnych orgánov, môžu byť
orgánu, a v prípade rizika neplatnosti
spoločnosti a členov štatutárneho orgánu
považované
neuznateľný
súbehu skončili zamestnanecký pomer,
rozdeliť do štyroch oblastí:
náklad a daňový úrad môže o ne upraviť
uzatvorili dohodu o vzájomnom urovnaní
možno
základné
riziká
pre
za
daňovo
svojich
členov
štatutárneho
•
pracovnoprávnej,
základ dane a dorúbiť daň z príjmov až
a zmluvu o výkone funkcie a pre prípad
•
obchodnoprávnej,
5 rokov spätne, v prípade daňovej straty
zdravotného a sociálneho zabezpečenia
•
daňovej a
dokonca 7 rokov spätne. V tejto oblasti
uplatnili
•
nemocenského a dôchodkového pois-
odporúčame získať bližšie stanovisko
komerčného poistenia.
tenia.
daňových poradcov.
V pracovnoprávnej oblasti hrozí neplatnosť
Poslednou oblasťou sú práve riziká spo-
(či minimálne neúčinnosť) pracovných
chybnenia účasti týchto osôb v systémoch
pomerov členov štatutárnych orgánov;
nemocenského a dôchodkového poistenia
akonáhle je zamestnanec súčasne členom
a spochybnenie nárokov vyplývajúcich
štatutárneho orgánu a tieto dve pozí-
z týchto systémov, napr. vyplatenie nemo-
cie majú aspoň čiastočne rovnakú náplň
censkej dávky, dôchodku, podpory v ne-
práce, je otázne či pracovný pomer vôbec
zamestnanosti, a pod.
možnosti
dobrovoľného
či
vznikol. Ide prinajmenšom o spochybnenie nárokov týchto osôb vyplývajúcich
Individuálne
z ich pracovných zmlúv, teda najmä nároky
súbehu
posúdenie
neplatnosti
na odmenu a ďalšie plnenia, a to možno
i do minulosti.
Je potrebné zdôrazniť, že judikatúra
nebráni, aby člen štatutárneho orgánu
V obchodnoprávnej oblasti ide o neistotu
bol súbežne zamestnaný v spoločnosti
obchodných partnerov ohľadne platnosti
za predpokladu, že jeho náplň práce
zmlúv podpísaných zamestnancami, ktorí
sa nebude prekrývať s činnosťou člena
sú zároveň členmi štatutárneho orgánu.
štatutárneho orgánu.
Ak teda zamestnanec, ktorého pracovný
pomer je diskutabilný pre súbeh funk-
Ohľadne rizika neplatnosti je potrebné
cie, podpísal obchodnú zmluvu, platnosť
každý jednotlivý prípad súbehu posúdiť
tejto zmluvy môže byť spochybnená. Ak
individuálne s ohľadom na všetky okol-
by však takúto zmluvu podpísala tá istá
nosti, a to predovšetkým z hľadiska reál-
osoba ako člen štatutárneho orgánu pri
nej náplne práce podľa pracovnej zmluvy
dodržaní účinného spôsobu konania za
(nie označenia pozície). Určite nie je pre
spoločnosť zapísaného v obchodnom
obmedzenie rizika súbehu možné, aby
registri, pôjde o zmluvu platnú. Okrem
funkcia bola označená ako referent údržby
toho, ak člen štatutárneho orgánu vedel
a táto funkcia zároveň zahŕňala oprávne-
o možnej neplatnosti súbehu funkcie a
nie na podpisovanie obchodných zmlúv či
z toho hroziacich škodách, situáciu neriešil
dokonca obchodné vedenie.
Petra Chudíková,
advokátka
PRÁVNE NOVINKY
Obchodné spoločnosti
5
ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM
POISTENÍ S DOPADOM NA ČLENOV ORGÁNOV
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A DRUŽSTIEV
BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI
Sociálne poistenie
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ A PRÁVO EU
PRACOVNÉ
PRÁVO
byť nemocensky poistenými, dôchodkovo
výkon ich funkcie, aby prihlásili najneskôr
poistenými a povinne poistenými v ne-
do 31. 1. 2011 obchodnú spoločnosť alebo
Dňa 30. 12. 2010 bol v Zbierke zákonov
zamestnanosti (rovnako ako je to v prí-
družstvo do tzv. registra zamestnávateľov
Slovenskej republiky uverejnený zákon
pade zamestnancov), ak majú za výkon
vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej
č. 543/2010 Z.z, ktorý s účinnosťou od
funkcie „pravidelný mesačný príjem“. Ak
poisťovne (samozrejme iba za predpokla-
1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 461/2003
za výkon funkcie dostávajú „nepravidelný
du, že doteraz nezamestnávali žiadneho
Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení
príjem“, ich povinnosťou je mať dôchod-
zamestnanca v zmysle definície podľa
(ďalej len „Novela zákona o sociálnom
kové poistenie.
zákona o sociálnom poistení). Podľa
poistení“).
prechodných ustanovení musia zároveň
Uvedená povinnosť sa v zmysle Novely
prihlásiť členov štatutárnych či dozorných
Predmetná Novela zákona o sociálnom
zákona o sociálnom poistení vzťahuje na
orgánov, ktorým vyplácajú príjem za
poistení okrem iných zmien zaraďuje
všetkých členov štatutárnych a dozorných
výkon ich funkcie, do tzv. registra poist-
členov štatutárnych a dozorných orgánov
orgánov
obchodných
spoločností
encov a sporiteľov starobného dôchod-
obchodných spoločností a družstiev, ktorí
a družstiev, ktorí boli vymenovaní či
kového sporenia. V prípade nesplnenia
majú právo na „pravidelný“ mesačný príjem
ustanovený do funkcie od 1.1.2011, teda
uvedenej povinnosti môže byť obchodnej
za výkon ich funkcie (ktorý je podľa zákona
od účinnosti Novely zákona o sociálnom
spoločnosti či družstvu uložená pokuta až
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v plat-
poistení. Osoby, ktoré boli vymenované či
do výšky 16 596,96 eur.
nom znení (ďalej len „ZoDP“) považovaný
ustanovené do funkcie členov štatutárnych
za príjem zo závislej činnosti) do okruhu
a
osôb povinne nemocensky poistených,
spoločností a družstiev do 31. 12. 2010,
povinne dôchodkovo poistených a povinne
a ktoré zároveň vykonávajú svoje funkcie
dozorných
orgánov
obchodných
Zdravotné poistenie
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky
poistených v nezamestnanosti. Tých, ktorí
aj po 31. 12. 2010 sa podľa prechodných
bol dňa 23. 12. 2010 publikovaný zákon č.
majú právo na „nepravidelný“ príjem za
ustanovení Novely zákona o sociálnom
499/2010 Z. z, ktorý s účinnosťou od 1. 1.
výkon ich funkcie (ktorý je podľa ZoDP
poistení považujú za zamestnancov a to
2011 mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.
považovaný za príjem zo závislej činnosti)
s účinnosťou od 1. 1. 2011.
z. o zdravotnom poistení v platnom znení
novela zaraďuje do okruhu osôb povinne
dôchodkovo poistených.
(ďalej len „Novela zákona o zdravotnom
Podotýkame, že Novela zákona o so-
poistení“). Novela zákona o zdravotnom
ciálnom poistení sa nedotkla riaditeľov
postení okrem iného prináša vo vzťahu
Uvedená Novela zákona o sociálnom
štátnych podnikov. Riaditelia štátnych pod-
k
poistení subsumuje členov štatutárnych
členom
štatutárnych
dozorných
nikov spadali do okruhu definície zamest-
orgánov
obchodných
nancov, ktorí boli povinne nemocensky
a družstiev aj zmenu ich vymeriavacích
spoločností a družstiev do kategórie
poistení, povinne dôchodkovo poistení a
základov na účely výpočtu zdravotného
zamestnancov a obchodné spoločnosti a
povinne poistení v nezamestnanosti, už
poistenia.
družstvá, ktoré vyplácajú takýmto osobám
podľa doterajšej právnej úpravy.
a
dozorných
orgánov
príjmy za výkon ich funkcie do kategórie
zamestnávateľov.
obchodných
a
spoločností
S účinnosťou od 1. 1. 2011 sa bude do
Prechodné ustanovenia Novely zákona
vymeriavacieho základu osôb vykonáva-
o sociálnom poistení zároveň stanovili
júcich
funkciu
členov
štatutárnych
orgánov
obligatórne
Novela zákona o sociálnom poistení obli-
obchodným spoločnostiam a družstvám,
a
gatórne zavádza pre členov štatutárnych a
ktoré vyplácajú svojim členom štatutárnych
zarátavať napríklad aj (i) odstupné, prí-
dozorných orgánov spoločností povinnosť
alebo dozorných orgánov odmeny za
padne iná obdobná náhrada mzdy vyp-
dozorných
PRÁVNE NOVINKY
Pracovné právo
6
lácaná obchodnou spoločnosťou alebo
Sumárne možno zhrnúť, že predmetná
družstvom členovi štatutárneho alebo
Novela zákona o zdravotnom poistení
dozorného orgánu po skončení výkonu
stanovuje, že do vymeriavacieho základu
jeho funkcie, ak je dohodnutá v zmluve
členov štatutárnych a dozorných orgánov
o výkone funkcie, prípadne v mandát-
obchodných spoločností a družstiev, ktorí
nej zmluve, ako i (ii) odmena vyplácaná
sú za výkon svojej funkcie odmeňovaní, sa
pri pracovnom a životnom výročí za
zahŕňa všetko, čo predstavuje ich príjem
predpokladu, že je dohodnutá v zmluve
za výkon tejto funkcie, ktorý je podľa ZoDP
o výkone funkcie, prípadne v mandátnej
považovaný za príjem zo závislej činnosti.
zmluve a tiež (iii) príjem získaný v súvislosti s používaním firemného motorového
vozidla na služobné a súkromné účely za
Ondrej Urban,
koncipient
predpokladu, že je dohodnutý v zmluve
o výkone funkcie, prípadne v mandátnej
zmluve, pričom v zmysle § 5 ods. 3 písm.
a) ZoDP bude tento príjem tvoriť „suma
vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za
každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa
na používanie na služobné a súkromné
účely“.
PRÁVNE NOVINKY
Pracovné právo
7
NIEKTORÉ NOVÉ PRÍSTUPY V PRÁVE NA OCHRANU
HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE NA SLOVENSKU
BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI
PRACOVNÉ
PRÁVO
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ A PRÁVO EU
V uplynulých dvoch rokoch došlo k via-
ny účastníkov konania. Je však na zvážení
predstavu o obsahu výzvy pred vydaním
cerým významným pozitívnym posunom
úradu, či považuje predmetné porušenie
rozhodnutia, ako aj o rámcovej výške po-
v právnej úprave ochrany hospodárskej
zákona za vhodné na použitie postupu
kuty. Výrazná redukcia sankcie spravidla
súťaže na Slovensku a zároveň aj v praxi
urovnania. Samotný proces spočíva v
bude pre účastníkov konania dostatočnou
Protimonopolného úradu Slovenskej re-
intenzívnej komunikácii účastníkov ko-
motiváciou
publiky (ďalej len „úrad“). Niektorým z nich
nania s úradom, pričom všetci účastníci
opravný prostriedok a tak dovŕšiť proces
sa venuje tento článok.
protisúťažnej dohody musia:
urovnania.
Urovnanie
• písomným vyhlásením uznať porušenie
V uplynulom období uzavrel úrad viacero
• odstrániť
nevyužiť
možnosť
podať
• spolupracovať s úradom pri konaní;
zákona;
prípadov dohôd obmedzujúcich súťaž formou „urovnania“ – konaním obdobným
konaniu o urovnaní, ako bolo zavedené
Nariadením komisie (ES) č. 622/2008,
Napriek tomu, formalizácia procesu urovnania v protimonopolnom konaní by bola
porušenie
zákona
pred
skončením konania;
• akceptovať výšku pokuty určenú úra-
prínosom najmä z hľadiska právnej istoty
ako na strane účastníkov konania, tak aj
na strane úradu. Zo strany úradu sa v
pripravovanej novelizácii Zákona uvažuje
dom;
• džentlmensky sa zaviazať, že nevznesú
so zavedením inštitútu urovnania s tým,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
námietky proti záverom úradu uve-
že zákonná úprava bude obsahovať len
773/2004, pokiaľ ide o vedenie konania o
deným vo výzve pred vydaním rozhod-
základný rámec a samotný procesný
urovnaní v prípadoch kartelov (ďalej len
nutia, a že nepodajú opravný prostrie-
postup urovnania by mal byť podrobnejšie
„urovnanie“).
dok proti roz-hodnutiu;
upravený v metodickom pokyne, podobne
• po vydaní rozhodnutia sa vzdať práva
Vzhľadom na absenciu príslušnej právnej
podať rozklad proti rozhodnutiu.
úpravy v zákone č. 136/2001 Z. z. o
ako pri úprave leniency programu alebo
pri postupe ukladania podmienok a povinností pri koncentráciách.
ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len
Na druhej strane úrad vopred rámcovo in-
„Zákon“), je urovnanie formálno-právne
dikuje účastníkom konania výšku pokuty,
riešené prostredníctvom aplikácie ustano-
ktorú sa hodlá uložiť, ak strany dodržia
Prednotifikačné kontakty
venia § 38 ods. 10 Zákona uplatnením
vyššie uvedené záväzky, pričom jej výška
Ďalším vítaným vývojom v práve hos-
poľahčujúcich okolností, kedy úrad vo
môže byť až o 50 % nižšia oproti pokute
podárskej súťaže, resp. v praxi úradu
výške pokuty zohľadní najmä aktívnu
udelenej v štandardnom konaní, ktorá
bolo zverejnenie Usmernenia Protimo-
spoluprácu účastníkov dohody s úradom,
sa určuje podľa metodického pokynu
nopolného úradu Slovenskej republiky
uznanie a odstránenie porušenia Zákona
o postupe pri určovaní pokút zverejneného
o prednotifikačných kontaktoch v procese
ešte pred ukončením konania.
na webovej stránke úradu.
posudzovania koncentrácií (ďalej len „us-
Použitie postupu urovnania poukazuje
Záväzok úradu o výške pokuty a záväzok
na pragmatický prístup úradu k riešeniu
účastníkov konania o nenapadnutí ro-
koncentrácií, najmä odstránením neis-
menej závažných porušení protimono-
zhodnutia opravným prostriedkom sú pri
toty ohľadne kompletnosti notifikácie, či
polných predpisov. Úrad pritom vychád-
absencii konkrétnej právnej úpravy viac
akceptovania žiadosti o zúženie rozsahu
za z toho, že primárnym cieľom ochrany
v rovine
súťaže nie je potrestanie podnikateľov, ale
bez možnosti právneho vynútenie. Na
ochrana fungujúcej súťaže na trhu, ktorá
druhej strane táto dohoda sa tvorí počas
V rámci prednotifikačných kontaktov môžu
sa pozitívne prejaví u spotrebiteľov.
celého priebehu konania v intenzívnej ko-
účastníci
Návrh na uzavretie konania „urovnaním“
munikácii medzi úradom a účastníkmi ko-
o neformálne a dôverné prerokovanie kon-
môže prísť zo strany úradu, ako aj zo stra-
nania. Účastníci konania tak majú presnú
centrácie, nie je to však podmienkou pre
mernenie“), ktoré má potenciál výrazne
džentlmenskej dohody, teda
prispieť k efektivite procesu schvaľovania
použitých informácií zo strany úradu.
koncentrácie
úrad
požiadať
PRÁVNE NOVINKY
Hospodárska súťaž a právo EU
8
následné oznámenie koncentrácie.
prípadu zo súťažného orgánu členského
predložené podanie.
štátu na Európsku komisiu, alebo naopak;
Prednotifikačné kontakty prichádzajú do
tiež otázky úplnosti oznámenia koncentrá-
Prednotifikačné
úvahy v momente, keď sú účastníci kon-
cie a jeho jednotlivých náležitostí, ako aj
súčasťou procesu posudzovania koncen-
centrácie
úradu
otázky možnosti zúženia požadovaných
trácií Európskou komisiou a nepochybne
dostatočný rozsah informácií o forme
informácií s ohľadom na špecifickosť
sa osvedčia ako výrazný prínos k efekti-
koncentrácie a informácie o dotknutých
každej koncentrácie.
vite procesu kontroly koncentrácií aj v Slo-
pripravení
poskytnúť
trhoch. Zároveň by mali prísť dostatočne
včas pred plánovaným dátumom oznámenia
koncentrácie,
aby
kontakty
sú
pevnou
venskej republike.
Pokiaľ ide o materiálnu stránku posúdenia
umožnili
koncentrácie, úrad účastníkom koncentrá-
zúčastneným stranám dostatočnú prípra-
cie odporúča, aby poskytli úradu všetky im
vu v záujme uskutočnenia efektívnej dis-
dostupné informácie, ktoré sa vzťahujú na
kusie aj s ohľadom na zložitosť a špecifiká
ovplyvnené trhy a informácie o možných
každej transakcie. Zozbieranie takýchto
obavách z narušenia hospodárskej súťaže,
informácií a iniciovanie prednotifikačných
avšak v rámci prednotifikačných kontaktov
kontaktov by sa preto malo stať súčasťou
úrad nebude poskytovať záväzné vyjadre-
časového plánu každej transakcie pod-
nia k týmto otázkam (teda či koncentrácia
liehajúcej kontrole úradu.
vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné
V zmysle usmernenia by prednotifikačné
prekážky efektívnej súťaže na relevant-
kontakty mali byť iniciované písomným
nom trhu). Pokiaľ aj z prednotifikačných
podaním, ktoré bude obsahovať popis
kontaktov
transakcie, popis zahrnutých sektorov a
v týchto otázkach, nebudú mať vplyv na
dotknutých trhov a pravdepodobný dopad
rozhodovanie úradu v následnom správ-
transakcie na súťaž.
nom konaní o koncentrácii.
Písomné podanie
vyplynú
predbežné
závery
Pavol Poláček,
vedúci advokát
bude slúžiť ako základ pre ďalšiu diskusiu
s úradom.
Prednotifikačné kontakty môžu mať formu
jedného alebo viacerých (podľa zložitosti
Predmetom prednotifikačných kontaktov
transakcie
a
náročnosti
vzniknutých
by mali byť najmä procesné otázky, napr.
otázok) stretnutí účastníkov koncentrá-
či koncentrácia bude podliehať kontrole
cie s úradom, ktorý podľa uváženia vydá
úradu, či existuje možnosť postúpenia
ústne alebo písomné vyjadrenie úradu na
PRÁVNE NOVINKY
Hospodárska súťaž a právo EU
9
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
BANKOVNÍCTVO
A FINANCIE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI
PRACOVNÉ
PRÁVO
J Ú N 2 0 11
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ A PRÁVO EU
Advokátska kancelária HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne,
Ostrave a Bratislave je s viac ako 130 právnikmi, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt
a celkom viac ako 300 spolupracovníkmi najväčšou česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária
v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 500 klientom, z toho viac než 30 spoločnostiam patriacim do
Czech TOP 100 a cca 70 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Kancelária sa v rokoch 2009 a 2010
v oficiálnej českej súťaži Právnická firma roka umiestnila medzi tromi najúspešnejšími právnickými firmami v Českej republike; podľa počtu titulov dokonca na prvom mieste. Agentúra DealWatch vo svojej
štúdii pre rok 2009 zaradila advokátsku kanceláriu Havel, Holásek & Partners na prvé miesto podľa
počtu realizovaných transakcií v oblasti fúzií a akvizícií nielen v Českej republike, ale i na Slovensku
a ďalej i v rámci celej strednej a východnej Európy. Kancelária taktiež získala ocenenie ILO Client
Choice Awards 2010 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO),
čím sa stala klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú
pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými medzinárodnými
ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide,
European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú kanceláriu ako
jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií a
akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva
kapitálových trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného
práva a riešenia sporov. Kancelária je členom prestížnej medzinárodnej siete právnických firiem State
Capital Group, ktorá združuje 140 advokátskych kancelárií s viac než 10 000 právnikmi po celom svete.
Člen prestížnej medzinárodnej siete právnických firiem
State Capital Group
Týn 1049/3
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Zámecká 20
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
Advokát zodpovedný za vydanie Právnych noviniek: Pavol Poláček, [email protected]
www.havelholasek.cz
Účelom tohto dokumentu a informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú, je informovať všeobecne o vybraných
významných legislatívnych zmenách; nejde o podanie ich vyčerpávajúceho právneho rozboru. Napriek
tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska
kancelária Havel, Holásek & Partners odporúča vyžiadať si detailnú právnu konzultáciu pred prijatím
akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto dokumente.
© 2011 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Všetky práva vyhradené.
Download

PRÁVNE NOVINKY - Havel, Holásek & Partners