KOMORA
VETERINÁRNYCH
LEKÁROV SR
1/2013
Spravodaj
KVL SR
Z obsahu:
Predstavujeme pracovisko
Právne poradenstvo
Rezistencia parazitov malých prežúvavcov na antihelmintiká
Chirurgické Dni J. Fajnora Smolenice
Fotografie očami veterinárneho lekára
Tlmí zápal, zabezpečuje
produkciu.
3+1
- Ketoprofén 100 mg/ml injekčný roztok
- Cieľové druhy - kôň, hovädzí dobytok, ošípaná
- Protizápalový - analgetický - antipyretický
- Prvý ketoprofén registrovaný na použitie pri kastrácii
prasiatok
Richter Pharma AG
Feldgasse 19, A-4600 Wels, Austria; Zastúpenie pre SR:MVDr. Dušan Cedzo, mobil: 0907712006
email: [email protected], www.richter-pharma.com
Rifen 100 mg/ml injekčný roztok pre kone, hovädzí dobytok a ošípané. Zloženie: 1 ml obsahuje: Účinné látky: Ketoprofenum 100,0 mg. Indikácie: Kôň: Ochorenia postihujúce osteoartikulárny a muskuloskeletárny systém spojené s akútnou bolestivosťou a zápalovou reakciou. Ketoprofén je indikovaný tiež pri pooperačných zápaloch, ako aj symptomatická liečba pri kolikách a zvýšenej teplote. Hovädzí dobytok: Ochorenia
spojené so zápalom, bolestivosťou alebo zvýšenou teplotou. Ošípané: Ochorenia spojené so zápalom, bolestivosťou alebo zvýšenou teplotou.
Len na predpis veterinárneho lekára! Ohľadom ďalších informácii o nežiadúcich účinkoch, interakcii, osobitných a bezpečnostných upozornení
pre použitie a možnej intolerancie si prečítajte schválený text pribalenej písomnej informácie.
RIF-IN-SK/03/2013-B
- Žiadna ochranná doba na mlieko – len 4 dni na mäso
Obsah čísla 1-2013
Orgány Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Úvodník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Predstavujeme pracovisko - ŠVPÚ Dolný Kubín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ekonomické okienko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Právne poradenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rezistencia parazitov malých prežúvavcov na antihelmintiká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Seminár „Výzvy a pohľady na migráciu spojenú s voľným pohybom osôb
a uznávaním odborných kvalifikácií v Európskej únii“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Neformálne stretnutie komôr veterinárnych lekárov V4 - Dolný Kubín 2013 . . . . . . . . . . 25
Chirurgické Dni J. Fajnora Smolenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Workshop – Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi . . . . . . . . . . . . . 41
1. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pracovné stretnutie Prezídia KVL SR, ŠVPS SR a riaditeľov RVPS SR . . . . . . . . . . . . . . 45
Semináre ZVLHZ - Choroby oviec a kôz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Seminár analgézia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Regionálne semináre KVL – ako som prežila tri dni s komorou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pripravujeme pre Vás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Fotografie očami veterinárneho lekára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Benefičná výstava fotografií veterinárnych lekárov KVL SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pozvánka na kongres KVL SR - 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji /Slov - Raj - Vet 2013/ . . . . . . . . 60
Pozvánka na workshop – Imobilizácia zvierat vo veterinárnej praxi III. . . . . . . . . . . . . . . 61
Šport:
Badmintonový veterinárny turnaj 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Medzinárodné lyžiarske preteky veterinárnych lekárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Naši jubilanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Orgány Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR
Prezident :
MVDr. Ladislav Stodola
mobil: 0907 917 497
e-mail: [email protected]
Viceprezident :
MVDr. Tibor Brauner
mobil: 0905 612 373
e-mail: [email protected]
Členovia prezídia :
MVDr. Ľubomír Novotný
mobil: 0905 542 109
e-mail: [email protected]
MVDr. Elemír Žoldoš
mobil: 0905 443 500
e-mail: [email protected]
Dozorná komisia Komory veterinárnych lekárov SR
Predseda Dozornej komisie :
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
tel.č.: 0918 426 652
e-mail: [email protected]
Členovia Dozornej komisie:
MVDr. Ľubomír Kráľ
tel.č.: 0905 460 980
e-mail: [email protected]
MVDr. Silvia Štefáková
tel.č.: 033/7621452
e-mail: [email protected]
MVDr. Pavol Valašek
tel. č.: 02 62411676
e-mail: [email protected]
MVDr. Miroslav Baran
tel.č.: 0905 270 903
e-mail: [email protected]
MVDr. Peter Rišica
tel.č.: 0905 502 299
3
e-mail: [email protected]
MVDr. Renát Mandelík, PhD.
tel.č.: 0905 761 114
e-mail: [email protected]
Disciplinárna komisia Komory veterinárnych lekárov SR
Predseda Disciplinárnej komisie:
MVDr. Jozef Talajka
tel.č.: 0903 417 620
e-mail: [email protected]
Členovia Disciplinárnej komisie:
MVDr. Ladislav Pleva
tel.č.: 0905 645 283
e-mail: [email protected]
MVDr. Ľubomír Barančok
tel. č.: 0903 454 297
e-mail: [email protected]
MVDr. Slavomír Truska
tel.č.: 0903 613 714
e-mail: [email protected]
MVDr. Štefan Géczi
tel. č.: 0905 655 305
e-mail: [email protected]
MVDr. Ján Orčík
tel.č.: 0905 547 234
e-mail: [email protected]
MVDr. Marián Vydarený
tel. č.: 0910202266
e-mail: [email protected]
4
Vážená kolegyňa, vážený kolega
Veľmi radi sa Vám prihovárame opäť prostredníctvom nášho komorového
spravodaja a veríme, že mierne inovovaná forma a viac inovovaný obsah prispeje k
väčšej informovanosti a spravodaj bude užitočnejším kontaktným médiom medzi
prezídiom, sekretariátom a našou členskou základňou.
V úvode by som chcel upriamiť Vašu pozornosť na jednu z našich najväčších
vzdelávacích akcií v roku 2013. Už aj prostredníctvom webu ste boli informovaní,
že komora veterinárnych lekárov pre Vás pripravila v rámci špecializačného
vzdelávania sonografický rok. Po úspešných vzdelávacích akciách, zameraných v
konkrétnom roku na konkrétnu tému ( DBK DLK, dermatológia, ORL ) sme na rok
2013 vybrali tému sonografie. Na prvý seminár usporiadaný 6.a7. apríla v
Bratislave ste už isto pozvánku obdŕžali. Ako ste si mohli všimnúť, pokračovaním
budú semináre v Jasnej – v rámci kongresu KVL a v Piešťanoch na jeseň – ako
veterinárna sekcia v rámci kongresu Slovenskej sonografickej spoločnosti.
Myslíme si, že ucelená téma sonografie bude prínosom pre Vaše praxe, čo zaručuje
aj excelentný speaker v podobe Dr. Pekárkovej zo Švajčiarska.
Vzdelávacie akcie sú podstatnou náplňou činnosti prezídia a verím, že z
kalendária 2013 ( viz. Web ) ste si vybrali témy a čas, ktorý Vám bude čo najviac
vyhovovať. Rád by som Vás touto cestou upozornil, že za vzdelávacie akcie v
zahraničí a za aktívnu časť vzdelávania ( prednášková a publikačná činnosť a pod.)
je potrebné si o bodové ohodnotenie požiadať spolu z doložením potrebnej
dokumentácie. Vyhneme sa tým spoločne problémom po skončení trojročného
vzdelávacieho cyklu a body budete mať včas pripísané na Váš účet.
Na záver môjho krátkeho príhovoru mi dovoľte zaželať Vám úspešný vstup do
nového vzdelávacieho cyklu, teším sa na spoločné stretnutia na vzdelávacích
akciách Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a vzhľadom k
blížiacim sa sviatkom jari, mi tiež dovoľte zapriať Vám krásne sviatky.
MVDr. Tibor Brauner
Viceprezident KVL
5
Predstavujeme veterinárne pracovisko
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Radi by sme v prípade Vášho záujmu v ďalších vydaniach Spravodaja
spropagovali niektoré zo špecializovaných pracovísk, terénnu prax alebo
zaujímavé prípady, ktoré ste mali možnosť riešiť v práci . Pošlite nám prosím
námet, navrhnite svoje alebo iné špecializované
pracovisko, pripadne
veterinárneho lekára o ktorom by sa mali dozvedieť aj ďalší kolegovia v KVL SR.
Kontaktujte nás prosím na adrese [email protected], prípadne na tel. čísle
0907320010.
Na začiatok si dovolíme predstaviť ŠVPÚ v Dolnom Kubíne a na budúce
predstavíme Vás.
ŠVPÚ Dolný Kubín
6
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín je moderné diagnostické
pracovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky,
ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Svoju činnosť ponúka na dvoch pracoviskách
•
Skušobné laboratórium Dolný Kubín
Janoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043/5837111
Fax: 043/5868207
e-mail : [email protected]
www.svpudk.sk
Kontaktná osoba : MVDr.Peter Mydlo 0917 623 110, [email protected]
•
Skušobné laboratórium Prešov
Bajkalská 28
080 91 Prešov
Tel.: 051/ 7719651; 051/ 7718605
Fax: 051/ 771 9607
e-mail : [email protected]
www.svpudk.sk
Kontaktná osoba : MVDr.Ľudmila Dindová 0905 528 025, [email protected]
Okrem rutinnej diagnostiky na odboroch bakteriológie, hygieny potravín, chémie
výživy, cudzorodých látok, molekulárno – biologických analýz a odbore zdravia
zvierat ( viď. internetová stránka www. svpudk.sk ) ponúka
klinicko
diagnostickú činnosť pre ambulantnú a malú diagnostickú prax .
Táto činnosť spočíva v diagnostike :
vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení psov a mačiek
stanovenia širokej škály biochemických ukazovateľov
stanovenia hladiny progesterónu
vyšetrenia krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu
určenia pohlavia u vtákov PCR metódami
7
-
toxikologického vyšetrenia
histologického vyšetrenia
MVDr. Peter Mydlo
Riaditeľ ŠVPU Dolný Kubín
8
Ekonomické okienko
Zmeny v súvislosti s platbami v hotovosti od 1.1.2013
Od 1. Januára 2013 došlo k zmenám viacerých zákonov, ktoré majú vplyv na
možnosti úhrad v hotovosti v súvislosti s podnikaním.
Novela zákona o DPH a jej vplyv na evidenciu tržieb v hotovosti prostredníctvom
elektronických registračných pokladníc.
Novela zákona o DPH okrem iných zmien zohľadnila aj zmenu smernice Rady
2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o
spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. V tej súvislosti sa pre účely DPH
zaviedli nové pravidlá fakturácie. V tejto súvislosti sa zmenili najmä ustanovenia
§§ 71 až 76 zákona o DPH, ktoré upravujú obsah faktúry, osoby povinné vyhotoviť
faktúru, lehotu na vyhotovenie faktúry, obsah faktúry a uchovávania faktúr.
V tejto súvislosti došlo aj k zmenám v tom, kedy je možné vyhotoviť
„zjednodušenú faktúru“.
Za zjednodušenú faktúru sa považuje aj doklad za tovar alebo službu, ak cena
vrátane dane nie je viac ako 100 €. Takýto doklad nemusí obsahovať náležitosti
podľa §74 ods. 1 písm. b), t.j. údaje o príjemcovi ako sú napríklad meno a
priezvisko prípadne názov príjemcu, jeho adresu alebo sídlo, ani identifikačné číslo
pre daň. Pri poskytnutí služby veterinárnym lekárom, ktorej úhradu v hotovosti nie
je potrebné evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice a úhrada nepresahuje
100€ je teda od 1.1.2013 možné vystavovať zjednodušenú faktúru aj v tom
prípade, ak je veterinárny lekár platcom DPH.
Za zjednodušenú faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený ERP, ak cena tovaru
vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 €. V prípade, ak cena
tovaru vrátane DPH je uhradená inými platobnými prostriedkami (kartou), môže
byť uhradená suma do 1 600€. Ak by bola hradená vyššia suma ako sú uvedené
limity, má platca DPH povinnosť vyhotoviť faktúru, ktorá obsahuje všetky
náležitosti a cez registračnú pokladňu sa bude evidovať iba úhrada faktúry.
Poznámka: poskytovanie veterinárnej starostlivosti patrí naďalej medzi služby pri
ktorých sa prijatie úhrady v hotovosti nemusí evidovať prostredníctvom
registračnej pokladnice. Ale ak by došlo k predaju tovaru (krmiva, liečiv, ...),
vzniká naďalej povinnosť evidovania tržieb prostredníctvom registračnej
pokladnice.
9
Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2013
Zmeny, ktoré priniesla novela zákona o používaní elektronických registračných
pokladníc (ERP) s účinnosťou od 1. januára 2013, sa týkajú najmä
zavedenia nových povinností pre podnikateľov v súvislosti s ERP,
zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených ERP,
rozšírenia kompetencií pri výkone kontroly aj pre colné úrady a všetkých
zamestnancov finančnej správy
rozšírenie správnych deliktov a sankcií.
Nové povinnosti podnikateľov v súvislosti s ERP
Naďalej je povinnosť zaznamenať do knihy ERP akéhokoľvek prerušenia
prevádzky ERP (dôvod, dátum a čas). Po novom je podnikateľ povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby
alebo chýbanie plomby.
Výpadok elektronického napájania alebo internetového pripojenia sa už
nepovažujú za poruchu ERP, preto podnikatelia nie sú povinní tieto skutočnosti
nahlasovať servisnej organizácii.
Novela zákona o používaní ERP ustanovila pre podnikateľov aj ďalšiu povinnosť.
Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný v lehote
určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku
alebo prehľadovú uzávierku, povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má
podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Z
intervalovej uzávierky je možné získať, napr. informáciu o prijatých tržbách za
zvolený časový interval a porovnať ich s hotovosťou v ERP.
Zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených ERP kupujúcemu
ERP musí, okrem technických požiadaviek zákona o používaní ERP zabezpečovať,
aby pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky pri uvedení ERP do
prevádzky, po jej oprave alebo v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude
evidovať tržby v ERP alebo v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré
nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby,
vytlačila doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v každom treťom
riadku tohto dokladu a pri vložení hotovosti okrem prijatej tržby vytlačila doklad
označený slovom „VKLAD“.
Podnikatelia majú možnosť na svoje interné účely vyhotovovať prostredníctvom
ERP aj iné doklady ako pokladničné doklady. Týka sa to napríklad, prevádzok
reštaurácií, barov a kaviarní, kedy obsluha vyhotoví doklad (predbežný alebo
10
informatívny), ktorý nie je fiskálnym dokladom, ale ide o doklad, ktorý preukazuje
aktuálny stav konzumácie a k nej prislúchajúcu predbežnú výšku úhrady. Takýto
doklad nie je zahrnutý v tržbách podnikateľa a neobsahuje ochranný znak „MF“.
Prax ukázala, že takéto doklady sú často vydané kupujúcemu nielen na predbežnú
informáciu, ale aj na účel prijatia tržby. Novela zákona o používaní ERP preto
upravila, aby takéto doklady boli označené ako neplatné a zákazník bol o tom
informovaný slovným označením na doklade.
Ak je doklad označený ako neplatný, nie je zahrnutý do tržieb podnikateľa, nie je
možné ho uplatniť na účely DPH. Zákazník má právo vyžiadať si relevantný
pokladničný doklad. Túto skutočnosť je potrebné brať na vedomie aj v prípade, že
si veterinárny lekár chce uplatniť odpočet DPH. Rovnako sa výdavok, na základe
neplatného dokladu, nemôže uplatniť ani na účely dane z príjmu.
V nadväznosti na to tiež novela zákona o používaní ERP upravila, že podnikateľ
nesmie kupujúcemu vydať iný doklad vyhotovený ERP o prijatí tržby než
pokladničný doklad.
Nové správne delikty
V nadväznosti na zmeny v zákone o používaní ERP boli novelizované aj správne
delikty.
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepoužil ERP na evidenciu tržby alebo
prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného ERP, ktorý nie je pokladničným
dokladom.
Po novom sa správneho deliktu dopustí aj ten, kto si nesplní povinnosť podľa § 9
zákona o používaní ERP týkajúcu sa ochrany údajov a ERP a uchovávania údajov.
Ďalej sa správneho deliktu dopustí ten, kto nenahlási servisnej organizácii poruchu
ERP alebo poškodenie alebo chýbanie plomby.
Podľa novely zákona o používaní ERP sa správneho deliktu dopustí aj ten, kto
nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku alebo prehľadovú
uzávierku na požiadanie daňového alebo colného úradu.
Podnikateľ sa správneho deliktu dopustí aj vtedy, ak v rozpore so zákonom o
používaní ERP zmení údaje v ERP alebo v kontrolnom zázname.
Zmeny v pokutách a možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia
Novela zákona o používaní ERP stanovila, že ak podnikateľ nezaeviduje v ERP
hotovosť okrem prijatej tržby (ide napr. o vklad hotovosti na začiatku dňa na
vydávanie).
11
Daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ak daňovým úradom alebo colným
úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v ERP okrem prijatej tržby
nepresiahne sumu 20 €.
Niektoré správne delikty sa považujú za osobitne závažné porušenie zákona o
používaní ERP. Ide o správne delikty [§ 16a písm. a) až d), ae) a af)], ktorých sa
dopustí ten, kto:
a) nepoužil ERP na evidenciu tržby alebo prijme tržbu na základe dokladu
vyhotoveného ERP, ktorý nie je pokladničným dokladom,
b) svojím zásahom vyradí ERP z prevádzky,
c) používa ERP, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o používaní ERP,
d) nevydá paragón podľa zákona o používaní ERP,
ae) uvádza ERP do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu ERP a nie je
zapísaný v registri servisných organizácií,
af) v rozpore s týmto zákonom zmení údaje v ERP alebo v kontrolnom zázname.
Daňový úrad, colný úrad alebo daňový úrad servisnej organizácie:
• po prvom opakovanom zistení spáchania správnych deliktov podľa § 16a
písm. a) až d) a ae) môže namiesto uloženia pokuty podľa zákona o používaní
ERP podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia,
• pri prvom zistení spáchania správneho deliktu podľa § 16a písm. af) uloží
pokutu podľa zákona o používaní ERP a môže podať podnet na zrušenie
živnostenského oprávnenia,
• pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa § 16a písm. af)
uloží pokutu podľa zákona o používaní ERP a podá podnet na zrušenie
živnostenského oprávnenia.
Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
V súvislosti s platbami v hotovosti je dôležité spomenúť aj zákon č. 394/2012 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti účinný od 1. 1. 2013. Podľa tohto zákona o
používaní ERP sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €.
Výnimka je v prípade platby v hotovosti medzi fyzickými osobami
nepodnikateľmi, kde sa zakazuje platba v hotovosti nad 15 000 €. Ak došlo k
porušeniu tohto zákazu, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe
ktorých sa vykonala platba v hotovosti.
Platby v hotovosti, ktoré sú rozdelené na niekoľko samostatných platieb, sa
posudzujú ako súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného
právneho vzťahu.
12
Treba si uvedomiť, že sa posudzuje súčet platieb za jeden právny vzťah a nie za
jeden obchodný prípad. V tejto súvislosti môže nastať problém pri posudzovaní v
prípadoch, ak je uzatvorená nejaká rámcová alebo obdobná zmluva. Napríklad má
veterinárny lekár uzatvorenú nejakú zmluvu, na základe ktorej dlhodobo
zabezpečuje veterinárnu starostlivosť pre konkrétneho chovateľa. Bude sa ako
právny vzťah posudzovať jednotlivý výkon veterinárnej starostlivosti, alebo všetky
výkony počas trvania zmluvy. K tejto problematike by bolo dobré mať právne
stanovisko. Uvedené ustanovenie zákona je nejasné, nie je zatiaľ zrejmé, ako sa
bude aplikovať. To v každom prípade komplikuje prípadné platby v hotovosti. Ale
to predsa je účelom tohto zákona !!!
Zákaz sa vzťahuje aj na:
• odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením
uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci má v
Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo,
prevádzkareň alebo miesto podnikania,
• prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutočneným
na území Slovenskej republiky, ak príjemca má v Slovenskej republike trvalý
pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto
podnikania.
Zákaz platieb v hotovosti sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo
prijaté:
• pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného
styku,
• pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
• pri správe daní,
• v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
• v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii
alebo výkone rozhodnutia,
• pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu (zákona o
sociálnom poistení),
• odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu
v hotovosti ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon zmenkový a šekový).
• V ďalších špeciálnych prípadoch vymenovaných v zákone
Porušenie tohto zákona právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom
(limit 5 000€) je možné potrestať sankciou do 150 000€. Sankciu je možné uložiť
aj tomu kto zaplatil, aj tomu kto prijal vyššiu sumu v hotovosti.
13
Ak by sa jednalo o platbu medzi dvomi fyzickými osobami z ktorých ani jeden nie
je podnikateľ (limit 15 000€), je možné uložiť sankciu do 10 000€.
Ing. Ondrej Baláž
14
Právne poradenstvo
Pri našej práci sa často stretávame s rôznymi právnymi problémami. V tejto časti
Spravodaja sa chceme pokúsiť odpovedať na často kladené otázky z tejto
problematiky a čakáme aj od Vás, že nám nejaké otázky položíte.
Dnes sme položili otázku právnickej kancelárii BLAHA, ERBEN & PARTNERI,
ktorá zastupuje aj KVL.
Kto môže byť členom KVL SR a za akých podmienok ?
Zákon v ustanovení § 2 jasne upravuje, kto môže byť súkromným veterinárnym
lekárom (ďalej len SVL) a za akých podmienok. To znamená, že okrem
podmienok, ako sú napríklad odborná spôsobilosť, bezúhonnosť, občan SR / štátu
EÚ a pod., SVL nesmie byť v:
A)
štátnozamestnaneckom pomere. Ide o pomer založený podľa zákona o
štátnej službe č. 400/2009 Z.z. Podľa tohto zákona sa štátnou službou chápe
činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo
osobitným predpisom plní úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy
alebo plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v služobnom úrade v
príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby a ktorá
zahŕňa:
a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
d) vnútorný audit alebo vládny audit,
e) odbornú prípravu rozhodnutí
f) právne zastupovanie,
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo medzinárodných zmlúv vrátane odborných činností súvisiacich s
ich prerokúvaním, schvaľovaním a podpisovaním, ako aj odborných činností
súvisiacich s vrátením zákonov prezidentom,
h) odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov alebo
i) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.
Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí na účely zákona č. 400/2009 Z.z. o
štátnej službe je činnosť vykonávaná štátnym zamestnancom
a) výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh
15
1. štátneho orgánu,
2. služobného úradu pre štátny orgán,
b) ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva alebo
c) ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona.
Štátna služba na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového
manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. (§ 5
zákona o štátnej službe).
Sem sa príkladmo radia tzv. štátni zamestnanci resp. štátni úradníci (súdni
úradníci na súdoch, úradníci na Krajských úradoch, na ministerstvách, v štátnej
správe...).
B)
v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu. Pracovný
pomer alebo iný obdobný pracovný vzťah je založený podľa zákona č. 311 / 2001
Z.z. Zákonník práce. Podľa tohto zákona sa spravujú vzťahy medzi zamestnancami
a zamestnávateľmi (teda na strane "zamestnávateľa" nie je štát alebo štátny orgán),
teda individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických
osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami. Sem by som príkladmo
uviedol vzťah medzi zamestnancom a súkromnou spoločnosťou, zamestnancom a
tzv. živnostníkom, zamestnancami KVL SR a KVL SR a podobne.
Inými obdobnými pracovnými vzťahmi sa chápu dohody podľa deviatej
časti Zákonníka práce – dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 223 a
nasl. ZP). SVL nesmie byť všeobecne v pracovnom pomere alebo inom obdobnom
pracovnom vzťahu, toto obmedzenie sa teda netýka iba veterinárnej oblasti.
Okrem toho, SVL nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej
starostlivosti. V tejto oblasti môže vykonávať iba pedagogickú (napríklad výučba
nejakého veterinárneho odboru na vysokej škole), publicistickú (napríklad
publikácia článkov, odbornej alebo inej literatúry), literárnu (napríklad tvorba
poézie, prózy) a vedeckú (veda, výskum) činnosť. Toto ustanovenie však
nevylučuje, aby SVL podnikal. Ide o slobodné povolanie, SVL musí byť nezávislý
(to je aj dôvod, prečo nemôže byť napríklad zamestnaný), avšak môže byť
napríklad spoločníkom alebo konateľom v spoločnosti (nie však zamestnancom!),
môže podnikať ako živnostník a podobne.
Vzhľadom na vyššie uvedené, KVL SR nesmie do registra podľa ust. § 2 ods. 2
zákona o SVL zapísať osobu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené požiadavky. Z toho
16
dôvodu sme aj navrhli zapracovať do Žiadosti o zápis do registra KVL SR čestné
vyhlásenie, v ktorom žiadateľ vyhlási, že v takomto pomere v čase zápisu nie je.
Ak sa dodatočne zistí, že zapísaná osoba nespĺňa podmienky zápisu podľa ust. § 2
ods. 3 zákona (a teda aj podmienky spomenuté vyššie v tomto stanovisku –
štátnozamestnanecký pomer, pracovný pomer a pod.), KVL SR zo zákona – teda
bez výnimky (§ 7 ods. 1 písm. e) zákona) takúto osobu vyčiarkne.
Verím, že som Vašu otázku zodpovedal dostatočne, ak máte ďalšie otázky,
neváhajte nás prosím kontaktovať.
S pozdravom
JUDr. Juraj Erben
Advokát
17
Rezistencia parazitov malých prežúvavcov na antihelmintiká
Várady, M., Königová, A., Dolinská, M., Školníková, E.
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Úvod
Metódy, ktoré sa v súčasnosti používajú pri tlmení helmintóz hospodárskych
zvierat, spočívajú prevažne v chemoterapii. Trh dnes ponúka dostatok prípravkov v
rôznych cenových reláciách a s rozličnou šírkou spektra účinnosti. Chemoterapia
teda predstavuje vcelku jednoduchý a pohodlný spôsob, ako sa vysporiadať v
chove s parazitárnou infekciou. V súčasnosti sa však u pôvodcov parazitárnych
ochorení, ktorí sú pravidelne vystavovaní terapeutickým dávkam liečiv, stretávame
s problémom postupného vzniku rezistencie, čiže odolnosti voči terapeutickým
prípravkom. Význam problematiky rezistencie voči antihelmintikám zdôrazňuje,
okrem teoretického, predovšetkým jej ekonomické hľadisko. Nematódy
parazitujúce v tráviacom trakte hospodárskych zvierat sú jedným z vážnych
18
veterinárnych problémov, ktorý môže spôsobiť zníženú úžitkovosť a občas aj
mortalitu. Pri častom používaní antihelmintík a navyše pri spôsobe, akým boli
doteraz používané, hrozí, že rezistencia voči nim môže v blízkej budúcnosti
negatívne ovplyvniť ekonomiku našich chovov. Klasickým príkladom postupného
oslabovania ich účinnosti a nástupu rezistencie, je situácia v chovoch koní, kde
sme v takmer troch štvrtinách testovaných stád zistili kmene parazitov rezistentné
na benzimidazolové antihelmintiká. Pri výskyte rezistentných kmeňov nematódov,
alebo pri podozrení na ich výskyt, sa musí starostlivo zvážiť ďalší postup. Ak je
oslabená vnímavosť na jednotlivé antihelmintiká, nemusí byť účinná ani
kombinácia antihelmintík s rôznym mechanizmom účinku. Platí teda všeobecne
uznávaná veta, že “rezistencia je navždy”. Opatrenia pomocou ktorých možno
nástupu rezistencie predísť, alebo ho aspoň oddialiť by sa mali sústrediť na
prevenciu, ktorá spočíva predovšetkým v dodržiavaní správneho používania liečiv
a chovateľských opatrení. Až na druhom mieste sú pokusy o zvládnutie už
existujúceho problému.
Výskyt rezistentných parazitov u malých prežúvavcov
Rezistencia voči antihelmintikám sa stala kozmopolitným veterinárskym a
chovateľským problémom, ktorý sa týka najmä malých prežúvavcov infikovaných
gastrointestinálnymi nematódmi z čeľade Trichostrongylidae. Prvým parazitom u
ktorého sa zistil výskyt rezistencie bol nematód Haemonchus contortus, ktorý
parazituje v sleze malých prežúvavcov.
Rezistencia na fenotiazín bola
zaznamenaná v USA v roku 1957 asi po dvadsiatich rokoch od začiatku aplikácie
tohto antihelmintika. Rezistencia sa vyvinula hlavne u druhov H. contortus, T.
circumcincta, T. colubriformis, Ostertagia spp. a Cooperia spp. Problematika je
najaktuálnejšia v Austrálii, na Novom Zélande, v JAR, Veľkej Británii, ale aj v
iných európskych krajinách ako Francúzsko, Holandsko, Dánsko, či v niektorých
štátoch Ázie, a na oboch amerických kontinentoch. Doterajšie poznatky poukazujú
na to, že problém rezistencie voči antihelmintikám je pravdepodobne vážnejší, než
dokumentujú doterajšie poznatky, lebo v každej krajine, kde bol prieskum ich
výskytu uskutočnený, zistili rezistentné kmene gastrointestinálnych nematódov.
Pritom zostáva ešte mnoho oblastí s intenzívnym chovom malých prežúvavcov,
kde podobné prieskumy neboli robené. Vážnosť situácie vhodne dokumentuje
porovnanie prieskumov výskytu rezistencie na farmách v Austrálii z rokov 1991 a
z roku 2007. Zatiaľ čo prvý prieskum uvádza, výskyt
rezistencie na
benzimidazolové antihelmintiká na 85 % fariem. Podobne vysoké rozšírenie, až 65
%, sa uvádza aj pri rezistencii parazitov na ďalšiu skupinu antihelmintík,
19
imidazotiazolov. Pri tomto prieskume však rezistencia voči antihelmintikách zo
skupiny makrocyklických laktónov nebola zistená. Prieskum uskutočnený o 16
rokov neskôr poukázal na rovnaký alebo mierne zvýšený stav pri rezistencii na
benzimidazolové (90 %) a imidazotiazolové (80 %) antihelmintiká, ale rezistencia
na liečivá z tretej skupiny antihelmintík vzrástla na 70 %.
Osobitným problémom je skrížená rezistencia alebo polyrezistencia, ktorá
znamená rezistenciu k dvom alebo viacerým antihelmintikám z rôznych
chemických skupín a s rozdielnym mechanizmom účinku. Jedna z najhorších
situácií bola zaznamenaná v Juhoafrickej republike, kde pri prieskume rezistencie
parazitov u oviec boli zistené polyrezistentné parazity na 40 % fariem. Na týchto
farmách sa jednalo o skríženú rezistenciu voči všetkým typom širokospektrálnych
antihelmintík, čo prakticky znamená nemožnosť terapeutického riešenia problému.
Podobná situácia je v niektorých krajinách Južnej Ameriky, v Austrálii a na
Novom Zélande.
Keďže chov kôz je menej rozšírený ako chov oviec, ani dokumentácia rezistencie
voči antihelmintikám u nematódov kôz nie je rovnako bohatá. To však neznamená,
že rezistencia u parazitov kôz je menej frekventovaná. Prvým prípadom
benzimidazol rezistentných nematódov Trichostrongylus colubriformis u kôz
pochádza z roku 1970. Odvtedy boli zaznamenané desiatky správ z piatich
kontinentov, najviac z Nového Zélandu, Austrálie, z Veľkej Británie, ale aj z
iných oblastí sveta. Uvádza sa, že rezistencia u parazitov kôz je častejšia ako
u oviec. Správy o výskyte polyrezistentných kmeňov helmintov odolných voči
všetkým typom širokospektrálnych antihelmintík u kôz pochádzajú prevažne z
Nového Zélandu.
Výskyt rezistencie gastrointestinálnych nematódov bol na Parazitologickom ústave
SAV v Košiciach skúmaný v rozsiahlych experimentoch na ovciach, kozách. Pri
plošnom prieskume u parazitov oviec na Slovensku na začiatku 90. rokov bola
zistená rezistencia na antihelmintiká zo skupiny benzimidazolov v 9 %
vyšetrovaných stád. Podobný výsledok bol zaznamenaný v opakovanom prieskume
z rokov 2004-2005. Toto zistenie nás oprávňuje k miernemu optimizmu, pretože
prevalencia rezistencie na farmách ostala takmer nezmenená. Potvrdenie
rezistencie na antihelmintiká zo skupiny makrocyklických laktónov (ivermektín),
ktoré sú v súčasnom období najpoužívanejšou skupinou antihelmintík v našich
chovoch len dokumentuje fakt, že „zvíťaziť“ nad rezistenciou nie je možné. Je
možné len oddialiť nástup vzniku rezistentných kmeňov, alebo udržiavať situáciu
pod kontrolou čo znamená prísne uplatňovanie preventívnych opatrení.
Na prítomnosť rezistentných kmeňov nematódov sme vyšetrili aj 12 veľkochovov
kôz. V šiestich chovoch kôz kašmírskeho a angorského plemena, ktoré pôvodne
20
pochádzali zo stáda dovezených na Slovensko z Nového Zélandu sme zistili
prítomnosť polyrezistentných nematódov Ostertagia spp. Na základe našich
výsledkov, ktoré sme získali pri terapii sme vypracovali súbor opatrení pre Štátnu
veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky na ochranu územia pred
zavlečením rezistentných kmeňov helmintov importovanými zvieratami.
Možnosti prevencie a tlmenia rezistencie voči antihelmintikám
Súhrn opatrení proti rezistencii voči antihelmintikám sa v prvom rade koncentruje
na prevenciu. Až na druhom mieste sú pokusy o zvládnutie už vzniknutého stavu.
Pri štúdiu možností prevencie a tlmenia rezistencie voči antihelmintikám je
nevyhnutné poznať faktory, ktoré pôsobia pri vzniku a vývoji rezistencie.
Takýmito faktormi sú predovšetkým podávanie nedostatočnej dávky liečiva,
vysoká frekvencia dehelmintizácií, kontinuálne používanie jedného typu
antihelmintika ako i presuny zvierat nakazených rezistentnými nematódami.
Farmakologické ovplyvnenie vzniku antihelmintickej rezistencie
Vývoj nového antihelmintika predstavuje zložitý, zdĺhavý a finančne náročný
proces. V súčasnom období sú na Slovensku dostupné 3 skupiny
širokospektrálnych antihelmintík, voči ktorým sa už vyvinula rezistencia a preto
vzniká potreba vývinu nového antihelmintika, prípadne je nutné využiť iné
prostriedky na likvidáciu gastrointestinálnych nematódov.
Predpokladá sa, že striedanie antihelmintík s rôznym mechanizmom účinku predĺži
ich účinnosť, pretože sa zníži selekčný tlak na vznik rezistencie. Vo všeobecnosti
sa odporúča aplikácia antihelmintík jednej skupiny dovtedy, kým sa ich účinnosť
nezníži. Ak sa účinnosť daných liečiv zníži, môže sa použiť liečivo z inej skupiny.
Kombinácia antihelmintík (spolu ako zmes alebo podané následne) z rôznych
chemických skupín je najlepšou cestou, ktorá zníži riziko vzniku rezistencie.
Ďalšou z možností pomocou ktorých je možné ovplyvniť vznik a selekciu
rezistentných parazitov sú použitie vakcín, použitie nematofágnych húb, selekcia
odolných hostiteľov, prípadne ovplyvnenie imunologickej reaktivita hostiteľov.
Väčšina z týchto alternatívnych metód je v súčasnosti v štádiu vývoja a
intenzívneho výskumu. Pravdepodobne potrvá ešte určitý čas, kým sa z nich stanú
komerčné, spoľahlivé, účinné a zdravotne i environmentálne vyhovujúce súčasti
komplexných protiparazitárnych programov. Preto by malo byt spoločnou snahou
chovateľov, veterinárnych lekárov a napokon i samotných výrobcov liečiv,
21
postupovať pri dehelmintizáciách tak, aby sa nevytvárali predpoklady pre vznik
rezistencie voči používaným antihelmintikám.
Várady, M., Königová, A., Dolinská, M., Školníková, E.
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
22
Seminár „Výzvy a pohľady na migráciu spojenú s voľným pohybom osôb a
uznávaním odborných kvalifikácií v Európskej únii“
Dňa 17.1.2013 sa zástupcovia KVL SR zúčastnili na seminári organizovanom
Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní patriace pod Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na tému „Výzvy a pohľady na
migráciu spojenú s voľným pohybom osôb a uznávaním odborných kvalifikácií v
Európskej únii“. Programom seminára bola najmä prezentácia výsledkov a zistení
z migrácie zahraničných študentov do Európskej únie a Slovenskej republiky,
oboznámenie s Europassom ako nástrojom akademickej a profesijnej mobility,
vplyv vzdelávacích reforiem na procesy uznávania v Európskej únii, zmeny
právnej úpravy uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií v SR.
Súčasťou seminára bola aj panelová diskusia na tému „Prevedenie smernice
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií do praxe“ kde sa predstavili
referenti z Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej komory architektov, Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Po seminári nesledovali worshopy zamerané na prax pri uznávaní odbornej
kvalifikácie, kde sa zástupcovia KVL SR zúčastnili workshopu zameraného na
uznávanie odborných kvalifikácií pre účely výkonu regulovaného povolania v
23
Slovenskej republike (tzv. profesijné uznávanie). Zástupcovia KVL SR tu
prezentovali svoje skúsenosti s uznávaním odborných kvalifikácii pre účely
výkonu súkromných veterinárnych činností v Slovenskej republike a predmetom
boli aj aplikačné problémy súčasnej legislatívy v tejto oblasti. Najväčšie aplikačné
problémy sa javia pri uznávaní odbornej spôsobilosti uchádzačov o zápis do KVL
SR, ktorý nie sú štátnymi občanmi členských štátov EU a ukončili vysokoškolské
vzdelanie v tretej krajine (t.j. mimo členských štátov EU).
MVDr. JUDr. Ivan Riečan
24
Neformálne stretnutie komôr veterinárnych lekárov V4 - D. Kubín 2013.
KVL SR zorganizovala po štvorročnej prestávke stretnutie veterinárnych komôr
V4, ktorého sa zúčastnili zástupcovia KVL ČR, KVL Poľska, KVL SR v D.
Kubíne dňa 15.2.2013. Žiaľ, kolegovia z Maďarska sa pre pracovné povinnosti
nemohli stretnutia zúčastniť a vopred sa ospravedlnili. Prezident KVL SR MVDr.
Ladislav Stodola otvoril zasadanie za účasti prezidenta Poľskej KVL Jacekom
Lukaszewiczom DVM. a prezidenta KVL ČR MVDr. Jana Bernardyho.
V úvode zasadania zástupcovia jednotlivých komôr informovali svojich partnerov
o počtoch svojich členov, štruktúre veterinárnych inštitúcií vo svojej krajine a o
organizovaní práce v komorách.
MVDr. Stodola L. navrhol témy rokovania :
1. popis komory v danej krajine,
2. aktuálny stav na trhu v oblasti veterinárnej činnosti,
3. povinná prax členov komory,
4. problematika AMR,
5. pregraduálna prax
6. identifikácia spoločenských zvierat
7. celoživotné vzdelávanie SVL
Pre porovnanie Vám heslovite uvádzame niekoľko zaujímavých údajov, o ktorých
sme sa informovali :
25
Počet veterinárnych lekárov / súkromných veterinárnych lekárov :
Slovenská republika
Spolu
len SVL
1.900
1.100
Česká republika
Spolu
len SVL
5.000
3.600
Poľská republika
Spolu
len SVL
16.200
10.000
Česká republika
len SVL
Poľská republika
všetci absolventi UVL
Povinné členstvo v KVL :
Slovenská republika
len SVL
Počet veterinárnych lekárov / SVL na 100.000 obyvateľov :
Slovenská republika
Spolu
len SVL
38
22
Česká republika
Spolu
len SVL
42
36
Poľská republika
Spolu
len SVL
42
25
Pomer malá prax / veľká prax / zmiešaná prax % :
Slovenská republika
malá
veľká zmieš.
40
20
40
malá
30
Česká republika
veľká
zmieš.
10
60
Poľská republika
malá
veľká
zmieš.
30
10
60
Poplatky do FVE :
Slovenská republika (za SVL + štátnych)
Česká republika (za SVL a 800 štátnych, suma za štátnych sa
refunduje KVL)
Poľská republika (len za praktikov)
9.000 €
16.000 €
50.000 €
Nárast počtu SVL za rok 2012:
Slovenská republika
Česká republika
Poľská republika
nárast 60 SVL/ročne
nárast 140 SVL/ročne
Nárast 850
absolventov/ročne
26
5.5 %
3,9 %
8,5 %
Ročný členský poplatok / poistné / výška poistnej sumy:
Slovenská republika
Česká republika
Poľská republika
členský poplatok
poistné
výška poistnej sumy
členský poplatok
poistné
výška poistnej sumy
členský poplatok
poistné
výška poistnej sumy
133 €
40 €
33.000 €
154 €
84 €
20.000 €
125 €
117-179 €
10.000 €
Feminizácia : SR, ČR, PL asi 85 % absolventov sú ženy,
Slovenská republika
Česká republika
Poľská republika
zastúpenie žien v praxi
zastúpenie žien v praxi
zastúpenie žien v praxi
cca 85 %
cca 85 %
cca 85 %
Povinná prax členov komory :
Česká republika : Snem schválil tzv. „podzákonnú normu“ povinnej 2.ročnej
postgraduálnej praxe pre absolventov UVLF, ktorí chcú vykonávať súkromnú
27
veterinárnu prax ako členovia KVL ČR. Táto úprava vnútorných poriadkov KVL
ČR podlieha schváleniu MZ ČR. Je v rozpore s legislatívou EÚ (Smernica č.
36/2005 o uznávaní kvalifikácie, Smernica č. 123/2006 o voľnom poskytovaní
služieb).
Vedenie KVL ČR vyzýva partnerské organizácie v SR, PL, a ďalších okolitých
krajinách koordinovať kroky v oblasti PR-podpory pre vytvorenie legislatívneho
rámca povinnej postgraduálnej praxe pre veterinárnych lekárov, ktorí chcú vstúpiť
do KVL.
Poľská republika: Snaha o zavedenie povinnej praxe pre absolventov UVL, v malej
praxi musí žiadateľ pri schvaľovaní pracoviska doložiť mimo materiálneho
a technického vybavenia aj potvrdenie o absolvovaní 1.ročnej stáže v oblasti malej
praxi.
Dotácie na podporu od štátu pri začatí výkonu činnosti SVL :
Úrad práce poskytuje na vybavenie sumu :
Slovenská republika
Česká republika
Poľská republika
4.000€
3.500€
17.000 €
28
Orientačná hodinová cena práce:
Slovenská republika
Česká republika
Poľská republika
10 €
10 €
10 - 25 €
Štatistická priemerná cena úkonov (kastrácia suky, orientačne) :
Slovenská republika
mesto 100 €
vidiek 50 €
mesto 120 €
vidiek 65 €
mesto 100 €
vidiek 50 €
Česká republika
Poľská republika
Antimikrobiálna rezistencia:
SR SVL zaznamenáva údaje o výkone svojej činnosti do ambulantnej knihy, ktorá
je majetkom chovateľa,
ÚŠKVBL získava údaje o spotrebe veterinárnych liekov od distribútora,
Chovateľ je zo zákona povinný na požiadanie dodať údaje o spotrebe príslušnej
RVPS.
ČR SVL nepodáva informáciu o spotrebe, ÚŠKVBL získava údaje od
distribútorov, spotrebu na farme eviduje chovateľ.
PL Hlavný veterinár získava údaje o spotrebe od distribútora, chovateľ nemôže zo
zákona nakupovať injekčné lieky,
Pregraduálna prax :
SR Univerzita uzatvára so SVL zmluvu o praxi študentov. SVL potom má nárok
na bezplatnú stáž na univerzite (princíp reciprocity).
ČR
KVL ČR vydáva osvedčenie pre svojich SVL, ktorí sú ochotní prijať
študentov na prax. UVLF nehonoruje SVL.
PL Študent v 3. Ročníku musí mať potvrdenie o absolvovaní praxe od SVL (často
sa to verifikuje len formálne),
29
Identifikácia spoločenských zvierat:
SR KVL SR zo zákona vedie jednotný register zvierat (CRSZ), čipovanie je
povinné, výkon identifikácie a registrácie môže vykonávať len SVL, cena
čipovania je dohodou (cca 5-20,-€), kone čipujú aj poverené osoby,
ČR KVL vedie centrálny register, ale existujú ešte 4 registre pre vyhľadávanie
stratených psov a asi 10 registrov vedú niektoré obce, kone čipujú poverené osoby
PL asi 100 registrov, ktoré vedú obce, čipuje SVL, cena je asi 15,-€, kone čipujú
poverené osoby,
Celoživotné vzdelávanie SVL :
SR systém povinný, bodový, kontrolovaný a sankcionovaný.
ČR systém dobrovoľný, nemajú bodový systém, bez sankcií,
PL systém dobrovoľný, bodový, 200 bodov/ 4 roky, 1. Stupeň špecializácie, Tzv.
druhová, zabezpečuje vzdelávacia inštitúcia, obdoba IVVL Košice,
Jedným zo záverov rokovania v Dolnom Kubíne je Výzva vedenia KVL ČR
partnerským organizáciám v SR, PL, a v ďalších okolitých krajinách koordinovať
kroky v oblasti podpory pre vytvorenie legislatívneho rámca povinnej
postgraduálnej praxe pre veterinárnych lekárov, ktorí chcú vstúpiť do KVL.
Vzájomne sa informovať a koordinovať riešenia niektorých spoločných problémov
a zjednotiť sa v činnosti v oblasti medzinárodnej bolo cieľom tradičného stretnutia.
Myslím si, že všetko toto bolo naplnené, nehovoriac o priateľskom neformálnom
duchu meetingu, ktorý pokračoval v poobedňajších hodinách v odbornom seminári
a nasledujúci deň v lyžiarskych pretekoch.
MVDr.Elemír Žoldoš
MVDr.Ľubomír Novotný
30
Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora, Smolenice, 1.-2.12.2012.
Tohtoročné Smolenice boli bohaté na „špeciálnych hostí“ a hneď prvý- Dr. Kriekotvoril svojou prezentáciou program. Témou jeho prednášky bolo jedno zo
slovenských národných plemien psov- Slovenský hrubosrstý stavač, ktorého
chovateľský klub finančne podporuje aj SAVLMZ.
Už tradičné Chirurgické dni sa niesli tentoraz v duchu chirurgických ochorení
močového traktu. Zavŕšili sme tak tematiku ochorení močového aparátu, ktoré tak
bravúrne odprednášal Prof. Chew z pohľadu internistu na Novej Veterinárii2012 v
októbri v Nitre. Práve na jeho poznatky nadväzovali Chirurgické dni. Po krátkom
prehľade laboratórnych diagnostických metód v nefrológii a urológii psa a mačky
nám Dr. Bicanová z pražskej veterinárnej kliniky Animaclinic prezentovala
zobrazovacie metodiky a možnosti neinvazívnej biopsie močového aparátu. Ak by
sme sa na spracovanie jednotlivých tém pozreli z akéhosi nadhľadu, musíme
skonštatovať, že vo veľkej miere boli orientované na onkologické nálezy a ich
riešenia na močovom aparáte. Je totiž naozaj potrebné skonštatovať, že „tradičné“
31
operácie na močovom aparáte zamerané na extrakciu konkrementov už zďaleka nie
sú tie jediné, ktoré vykonávame. Aj z toho dôvodu sme ako špeciálneho hosťa na
prezentovanie „State ofartlecture“ pozvali renomovaného humánneho patológa –
Prof. Hesa z Plzne, ktorý svojou prednáškou spôsobil naozaj nemalý rozruch.
Vzhľadom na úspech, s akým sa táto prednáška stretla by sme v podobných „State
ofartlecture“ pokračovali aj v budúcnosti. Nasledujúce prednášky v sobotu
popoludní a v nedeľu dopoludnia boli venované podrobným popisom
chirurgických techník pri zákrokoch na jednotlivých úsekoch močového aparátu,
boli prezentované viaceré moderné minimálne invazívne techniky ako je
laparoskopia či cystoskopia. Prednášajúci- Dr. Hnízdo z pražskej veterinárnej
klinikyAnimalclinic a Dr. Valašek z bratislavskej veterinárnej nemocnice VetPoint,
poukázali na výhody a úskalia jednotlivých techník a prednášky boli obohatené
zaujímavými kazustikami.
O programe sobotňajšieho večera sa asi zmieňovať netreba, tí ktorí Smolenický
zámok zažili aspoň raz vedia, že o dobré jedlo a príjemnú zábavu či „kuloárne“
diskusie nebola núdza.
32
Stalo sa už dobrou tradíciou, že Chirurgické dni zakončujeme praktickým
workshopom a inak tomu nebolo ani tento rok. Pre účastníkov bol pripravený
vcelku zaujímavý program rozdelený do troch stanovíšť - USG diagnostika
močového aparátu s Dr. Bicanovou na živých pacientoch, cystoskopia s Dr.
Hnízdom na kadáveroch a perineálna uretrostómia u kocúrov s Dr. Valaškom,
rovnako na kadaverickom materiály.
Dovolím si konštatovať, že celá akcia si zachovala vysoký odborný štandard v
oboch častiach a veríme, že každý z účastníkov si v programe našiel témy, ktoré ho
zaujali a mohol si tak odniesť nové poznatky do svojej každodennej praxe.
MVDr. Pavol Valašek
člen prezídia SAVLMZ
33
Copyright © 2013 Zoetis Inc. Všetky práva vyhradené.
Po 60 rokoch, keď ste nás poznali ako Pfizer Animal Health, máme nový názov. Dnes sa Vám
predstavujeme ako Zoetis – spoločnosť zameraná výhradne na zdravie zvierat s cieľom
neustále podporovať svojich zákazníkov a ich podnikanie. Aj naďalej chceme byť Vašim
dôveryhodným partnerom, poskytovať Vám kvalitné lieky, vakcíny, podporu a vzdelávanie.
To všetko pre to, aby ste sa mohli naplno venovať svojej praxi. Dnes sme Zoetis – spoločnosť
pre zvieratá, pre zdravie, pre Vás. Navštívte naše webové stránky na Zoetis.sk.
34
ZTS-2013.01.
013.01.
.01 026
0
VČERA SME BOLI PFIZER ANIMAL HEALTH, DNES SME ZOETIS
Šťavnatá voľba
pre všetkých
Výber vlhkých
veterinárnych diét
odteraz
aj v 200 g balení
Diabetic
Cardiac
Recovery
Gastro-Intestinal
Gastro Intestinal
Low fat
Urinary
Obesity
Renal
Hepatic
Hypoallergenic
royalcanin
.sk
P RE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE SVOJHO
O BC H O D NÉ HO ZÁS TUP CU.
www.facebook.com/royal.canin.slovakia
35
VETERINARY DIET
© ROYAL CANIN SAS 2013. Credit: F.Duhayer
NOVINKA
sĞLJdžWŚĂƌŵĂƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͘EŝƚƌĂ͕ZĂƐƚŝƐůĂǀŽǀĂϳϵ͕ϵϱϭϰϭ>ƵǎŝĂŶŬLJ
dĞůͬĨĂdž͗ϬϯϳϳϳϴϯϬϮϬ͕DŽďŝů͗ϬϵϬϱϱϲϱϲϭϭ͕ϬϵϬϱϱϲϱϲϭϮ
ǁǁǁ͘ǀĞLJdž͘ƐŬ
EĞŵĞĐŬĄĨŝƌŵĂsĞLJdžWŚĂƌŵĂǀLJƌĄďĂƉƌşƉƌĂǀŬLJ
ƐƉĂƚĞŶƚŽǀĂŶljŵnjůŽǎĞŶşŵŽĚƌŽŬƵϭϵϴϰĂŶĂƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ
ƚƌŚƵƉƀƐŽďşŽĚƌŽŬƵϭϵϵϯ͘
•
•
•
•
•
•
•
•
DĂŶĂǎŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵŬĐŝĞƐĨŝƌŵŽƵsĞLJdžWŚĂƌŵĂ
aƉĞĐŝĂůŝƚLJƉƌĞƉƌĂƐŶŝĐĞ͕ƉƌŽĚƵŬĐŝƵƉƌĂƐŝĂƚŽŬĂǀljŬƌŵ
aƉĞĐŝĂůŝƚLJƉƌĞŚŽǀćĚnjşĚŽďLJƚŽŬĂƚĞűĂƚĄ
aƉĞĐŝĂůŝƚLJƉƌĞŬŽŶĞ
aƉĞĐŝĂůŝƚLJƉƌĞƉƐŽǀ
DŝŬƌŽĞŵƵůnjŝĞ
ŶnjljŵLJ
ŝĞƚĞƚŝŬĄ
sƓĞƚŬLJŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽŶĂƓŝĐŚƉƌŽĚƵŬƚŽĐŚ͕ŶŽǀŝŶŬĄĐŚ
ĂĂŬĐŝĄĐŚŶĄũĚĞƚĞŶĂŶĂƓĞũǁĞďŽǀĞũƐƚƌĄŶŬĞ
ǁǁǁ͘ǀĞLJdž͘ƐŬ
PREDSTAVUJEME SPECIFIC™ F/C-REC-W
RECOVERY PLUS SUPPORT
Najmodernejšia rekonvalescenčná diéta – veľmi chutná, s jedinečným obsahom imunostimulačných beta-glukánov.
VYSOKÝ OBSAH ENERGIE
& VYSOKÝ OBSAH ŽIVÍN
VYSOKÁ
STRÁVITEĽNOSŤ
Koncentrovaná a vyvážená diéta umožňujúca
použiť veľmi malý objem kŕmnej dávky.
NEW
Vysoká stráviteľnosť s najlepším využitím
všetkých živín.
REKONVALESCENČNÁ
DIÉTA
PODPORA
IMUNITY
Zloženie rekonvalescenčnej diéty
zodpovedá nutričným potrebám organizmu
v intenzívnej starostlivosti a organizmu
zotavujúcemu sa z ochorenia.
Obsah beta-1,3/1,6-glukánov a vysoká
hladina omega-3 mastných kyselín
podporujúcich imunitný systém.
KŔMENIE
SONDOU
L-KARNITÍN
Jemná štruktúra zmesi umožňuje
ľahké kŕmenie sondou.
Napomáha zachovať svalovú hmotu,
napomáha oxidácii mastných kyselín a je
vhodný v prípade lipidózy pečene u mačiek.
INDIKÁCIE
Nutričná podpora a rekonvalescencia
v prípadoch:
Postoperačných stavov
Posttraumatických stavov
Anorexie
TIP
Ak je možné, použite SPECIFIC™ Recovery
Plus Support už pred operáciou, špeciálne
pri pacientoch s podvýživou. Výživný stav
pacienta sa tak zlepší a zvýši sa šanca na
úspech operácie.
Kachexie
Malnutrície
Nádorových ochorení
Popálenín
Metabolického stresu
Sepsy
Pečeňovej lipidózy mačiek
ODPORÚČANIA WSAVA
Starostlivosť o kritického pacienta kladie na veterinárne pracovisko špeciálne nároky. Liečba a starostlivosť o pacienta a kŕmenie musia prebiehať
na čo najvyššej úrovni, aby uzdravenie prebehlo čo možno najrýchlejšie. Svetová asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, WSAVA, v roku
2011 ustanovila VÝŽIVNÝ STAV piatym bodom základného hodnotenia zdravotného stavu, spolu s teplotou, tepom, počtom dychov a bolestí. Kritickí
pacienti v tomto nie sú výnimkou. Optimálna nutričná podpora je pri hospitalizovaných aj doma liečených pacientoch zásadným kľúčom k úspechu.
Cymedica SK, s.r.o., 'UXåVWHYQi=YROHQ
WHOID[
HPDLOLQIR#F\PHGLFDVNZZZF\PHGLFDFRP
9HWHULQÂUQH
QÂVWURMHDSUÎVWURMH
FKRYDWHĆVNÊSRWUHE\
Mikročip
ISO
11784 & 11785
AXy
INIM
aM
čip
ro
ik
Čítaččík
m
ta všetky ISO
210,- €
Onedlho dostupný
- katalóg VETIS/KRUUSE (cca. 350str.)
Objednajte si tovar nad 100,-€
a katalóg Vám zašleme zdarma.
KRUUSE Catal
ogue
Com
plete rang
consumables, e covering veterinary
equipment
and accessorie
Companion
s for:
Animal
Equine
Q
Q
Q
Livestock
www.kruu
Nová
rada - krmivá
Hill‘s
pre trpasličie
plemená
zľava
-10%
se.co m
Hill´s Puppy Small&Miniature Chicken 1,5kg
1 ks
Hill´s Mature Adult Small&Miniature 1,5kg
1 ks
Hill´s Adult Small&Miniature Chicken 1,5kg
1 ks
Hill´s Light Adult Small&Miniature Chicken 1,5kg
1 ks
Hill´s Puppy Small&Miniature Chicken 300g
2 ks
Hill´s Light Adult Small&Miniature Chicken 300g
2 ks
Hill´s Adult Small&Miniature Chicken 300g
2 ks
dizajnový stojan
1 ks
držiak na vzorky
1 ks
vzorky 70g
12 ks
Spolu
12,40 €
11,26 €
11,26 €
11,26 €
2,90 €
2,20 €
2,20 €
zadarmo
zadarmo
zadarmo
60,78 €
zľava -10%: 54,70 €
flexibilná
bandáž
Dĺžka: 4,5m
Šírka: 5cm, 7,5cm, 10cm
€
0
0,9
od
Antiparazitárne obojky
a pipetky na báze
prírodných produktov
Obojok pre mačky 35cm
Obojok pre psov 60cm
Pipeta pre mačky - 3x2ml
Pipeta pre psov - 3x2ml
82495 - mačka
82496 - pes
2,95- €
3,45- €
5,90- €
6,95- €
82498 - mačka
82499 - pes
Strihací strojček
Oster PRO600i
220,- €
340,- €
Onyx - dobrá kvalita za vynikajúcu cenu
54,- €
220V+Akku Combi,
Oster PRO3000i
Akku, vysoko výkonný,
220V+Akku Combi,
Oster PRO600i Oster PRO3000i
18561
18562
Onyx
18180
Ceny sú uvedené s DPH. Na ceny si vyhradzujeme právo zmeny v závislosti od vývoja cien tovaru.
€
0
2,3
VALUELINE
www.vub.sk/emmakarta 0850 123 000
Darujte nieêo výnimoêné
Darêeková EMMA karta s|exkluzívnymi zĘavami
HĘadáte vhodný darêek, ale došli vám už všetky nápady? Máme pre vás darêekovú EMMA kartu, ktorá poteší
každú ženu, ktorá rada nakupuje, relaxuje a|využíva množstvo zliav a|výhod. S|EMMA kartou získate:
zĘavy u obchodníkov exkluzívneho EMMA klubu. Všetky zĘavy nájdete na www.vub.sk/emmakarta
kredit vo výške 50 alebo 100 eur vyznaêený na karte, ako aj možnosĹ opätovného dobíjania kreditu
platobnú kartu, ktorá nie je viazaná na žiadny úêet, za ktorý musíte platiĹ poplatky
bezhotovostné platby za tovar a|služby vo všetkých obchodoch oznaêených logom MasterCard
aj bezkontaktnou formou PayPass
39
Líder medzi injekčnými
Amoxicilínmi
ROKY DÔVERYHODNÝ
AMOXICILÍN
Najkratšie ochranné
lehoty pre molekulu
s”Long Acting”účinkom
Ľahká resuspenzácia
a injikovateľnosť
PRIORITNÉ
Inovatívna CLAS liekovka
ODPORÚČANIE prekomfortnejšia
používateľa
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.
Račianska 77, 831 02 Bratislava, SR
87
tel.: +421 2 55 56 64 88, fax: +421 2 55 56 65
40 8
e-mail: [email protected]
Workshop – Exotické druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi
Dňa 8.12.2012 KVL SR zorganizovala pre svojich členov v Nitre na
detašovanom pracovisku ŠVPÚ Bratislava, jednu z ďalších vzdelávacích akcií,
zameraných na exotické zvieratá. Seminár „Exotické druhy spoločenských zvierat
vo veterinárnej praxi“ bol spojený s praktickými ukážkami – workshopom,
zameraný na klinickú diagnostiku ochorenie malých hlodavcov a vtákov.
Diagnostika bola zameraná na využitie RTG a USG diagnostiky vo veterinárnej
klinickej praxi a správny spôsob odberu a zasielania vzoriek diagnostického
významu na jednotlivé diagnostické pracoviská.
Odborným garantom vzdelávacej akcie bola už tradične Klinika vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat na UVLF v Košiciach, pod vedením MVDr.
Ladislava Molnára.
Prvá časť sa niesla v znamení seminára a bola zameraná na teoretické základy
anatómie a využitie RTG techniky, prípadne USG v klinickej praxi. V druhej
teoretickej časti bolo prezentované správne odoberanie a zasielanie vzoriek na
diagnostické vyšetrenie.
Po obede nasledovali praktické ukážky na pacientoch a kadáveroch, ako správne
využiť RTG a USG diagnostiku v praxi exotických zvierat.
41
Nakoniec bol vyhradený priestor na diskusiu a výmenu praktických skúsenosti
účastníkov s lektorom. Aj touto cestou by som chcel úprimne poďakovať MVDr.
Ladislavovi Molnárovi za jeho ústretovosť a úprimnú snahu podeliť sa zo
skúsenosťami s praxou exotických zvierat s našimi členmi KVL SR.
MVDr. Ladislav Stodola
42
1. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie
Dňa 16.2.2013 sa v priestoroch Agroinštitútu Nitra uskutočnil výročný seminár
Slovenskej hipiatrickej asociácie. Slovenská hipiatrická asociácia bola vytvorená v
minulom roku a toto bola jej prvá samostatná vzdelávacia akcia. Pri organizácii
seminára výrazne pomáhal tohtoročný generálny sponzor asociácie – firma Richter
pharma. Témou seminára boli choroby šliach, šľachových pošiev a väzov u koní.
Prednášajúcimi boli MVDr. Zdenek Žert CSc., Dipl. ECVS a MVDr. Kristína
Žuffová z Kliniky koní Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne. Dr. Žert
je uznávaným odborníkom v oblasti chorôb koní, ktorý je na Slovensku dobre
známy a bol veľkým ťahákom podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 68 veterinárnych
lekárov a študentov.
Prednášajúci sa vo svojich prednáškach zamerali na
najnovšie poznatky v oblasti diagnostiky a terapie. S rozvojom nových
zobrazovacích techník (magnetická rezonancia, nukleárna scintigrafia) dochádza v
súčasnosti k výraznému rozširovaniu našich poznatkov v oblastiach diagnostiky a
terapie chorôb pohybového aparátu, s ktorými sa v klinickej praxi bežne
stretávame. Zaujímavé boli aj praktické skúsenosti prednášajúcich s novými
terapeutickými postupmi, ako sú trombocytmi obohatená plazma, Tendo plus,
43
kmeňové bunky a podobne. Cennou bola tiež niekoľkoročná analýza športového
uplatnenia koní, ktoré absolvovali chirurgické zákroky na šľachovom aparáte.
Slovenská hipiatrická asociácia sa bude v tomto roku spolupodieľať na organizácii
Kongresu KVL a Novej Veterinárie. Dúfame, že aj v budúcom roku sa nám podarí
usporiadať seminár, ktorý bude pre terénnych veterinárnych lekárov aspoň tak
príťažlivý ako tohtoročný.
Záujemcovia o členstvo v Slovenskej hipiatrickej
asociácii sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese [email protected] alebo
písomne na adrese Slovenská hipiatrická asociácia, 044 20 Bukovec 265.
MVDr. Martin Mihály
44
Pracovné stretnutie Prezídia KVL SR, ŠVPS SR a riaditeľov RVPS SR
Dňa 18.1.2013 sa v Košiciach na IVVL uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov
KVL SR, ŠVPS SR s riaditeľmi RVPS SR.
Stretnutie otvoril Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ktorý zhodnotil spoluprácu
štátnych a súkromných veterinárnych lekárov v oblasti výkonu štátnych odborných
činností v rámci VPO. Skonštatoval, že spolupráca je korektná, napriek názorovej
rozdielnosti v niektorých aspektoch výkonu v uvedenej oblasti. Tým sa vytvára
platforma na prijatie riešení, ktoré sú akceptované obidvomi stranami.
Stručne popísal vzostup nárokov v oblasti štátneho dozoru nad potravinami, vďaka
nebývalému nárastu počtu káuz pri výrobe a distribúcii potravín živočíšneho
pôvodu. Tým sa zvyšujú nároky na odbornú spôsobilosť inšpektorov, ktorí štátny
dozor vykonávajú. Aby mohli okamžite prijímať kvalifikované rozhodnutia, musia
disponovať exaktnými laboratórnymi výsledkami. Z tohto dôvodu sa VIS stáva
kľúčovým zdrojom informácií, ktoré inšpektori pri svojom dozore nevyhnutne
potrebujú.
MVDr. Ladislav Stodola popísal aktuálnu situáciu v oblasti výkonu súkromných
veterinárnych činností, ktoré vykonávajú SVL na základe licencií KVL SR. Popísal
pokračujúci rozvoj veterinárnych činností v oblasti praxe malých zvierat. Prejavuje
45
sa to vznikom ambulancií, nielen vo veľkých mestských aglomeráciách, ale aj na
vidieku a vo väčších obciach. V praxi hospodárskych zvierat príčinu poklesu počtu
veterinárov, ktorí sa venujú výkonu SVČ v tejto oblasti.
Absolventi Univerzity v minulosti nachádzali uplatnenie aj v zahraničí, hlavne v
ČR. V súčasnosti je zrejmé, že aj tu je potreba veterinárov naplnená. Preto pre
čerstvých absolventov zohnať uplatnenie je stále ťažšie. Stručne zhodnotil aktuálny
stav legislatívy v oblasti liekovej politiky. Zákon o lieku je opakovane
novelizovaný. Posledná zmena sa týka predpisovania veterinárnych liekov.
Chovateľ na základe predpisu ošetrujúceho veterinárneho lekára môže veterinárne
lieky nakupovať u distribútora. Aplikácia injekčných preparátov zostáva v
kompetencii ošetrujúceho veterinárneho lekára.
V následnej diskusii rezonovala predovšetkým téma čipovania psov. Zákon 39 o
veterinárnej starostlivosti a Vyhláška o identifikácii spoločenských zvierat jasne
stanovuje povinnosť zabezpečiť označenie svojho psa pre majiteľa.
Viacerí riaditelia informovali o svojich skúsenostiach a problémoch pri praktickej
aplikácii tejto legislatívnej norme. Spôsob výkonu, pohľad na túto problematiku a
prístup k majiteľom spoločenských zvierat popísal vo svojom príspevku predseda
DS MVDr. Talajka Jozef. Zdôraznil nutnosť súčinnosti a vzájomného pochopenia
46
SVL a štátneho veterinára, ktorý vykonáva dozor v tejto oblasti. Široká akceptácia
uvedenej legislatívy chovateľskou verejnosťou bude vyžadovať zo strany
veterinárov, súkromných aj štátnych veľa koordinovaného úsilia a tzv. PR-práce.
Viacerí riaditelia RVPS popísali úroveň spolupráce s SVL a regionálnymi
komorami KVL SR. Kladne zhodnotili súčinnosť v oblasti výkonu VPO a
epizootologického dozoru. Prípadné sporné otázky sú konštruktívne riešené, ak v
danom regióne vládnu korektné vzťahy a panuje vzájomný rešpekt.
Zúčastnení na záver konštatovali, že pracovné stretnutia tohto typu by bolo vhodné
zopakovať aj v budúcnosti.
MVDr. Elemír Žoldoš
člen Prezídia
47
Semináre ZVLHZ
Keď sa 16.2.2012 – v deň konania seminára ZVLHZ Chov a choroby
oviec a kôz v Liptovskom Jáne prehnala Slovenskom snehová kalamita, ktorá
mnohým záujemcom o účasť zabránila prísť, dúfali sme, že tak, ako v
predchádzajúcich rokoch, tak ani v ďalších nasledujúcich sa niečo podobné
nestane.
Ako málo boli platné naše túžby nám ukázal 7. február tohto roka. Situácia spred
roka sa takmer v rovnakej miere zopakovala a opäť mnohým z prihlásených
záujemcov o seminár nedovolila sa ho zúčastniť. Pre tých odvážnych, ktorým sa
napriek problémom aj v prístupovej ceste k Hotelu Sorea Máj v Liptovskom Jáne
však boli ponúknuté zaujímavé a verím, že aj prospešné prednášky.
Prvou z nich bola ešte vždy aktuálna prednáška MVDr Zuzany Besson –
Neonatálne ochorenia jahniat – výskyt, patológia, príčiny, riešenie. Kolegyňa Dr.
Besson je absolventkou UVLF v Košiciach, ktorú ukončila v r. 2003 s cenou
rektora a červeným diplomom. V rokoch 2003 – 2010 pracovala na viacerých
klinikách vo Francúzsku ako stážistka a praktická veterinárska lekárka.
48
Jej prednáška obsahovala podrobné teoretické analýzy príčin a dôsledkov
uvedených ochorení jahniat, najmä však mnohými príkladmi výskytu a riešenia
konkrétnych prípadov z jej bohatej praxe. Pre záujemcov sú materiály obsiahnuté v
prednáške voľne prístupné na stránke www.agrisvet.com.
Druhým prednášajúcim bol MVDr Marián Várady, DrSc, vedecký
pracovník, vedúci oddelenia experimentálnej farmakológia Parazitologického
ústavu SAV v Košiciach. Je takisto absolventom UVLF v Košiciach z roku 1989 a
od ukončenia štúdia pracuje na uvedenom Ústave. Internú vedeckú ašpirantúru
ukončil v r. 1995, v r. 2003 mu bol po úspešnej obhajobe udelený titul doktora vied
/DrSc/. Je autorom alebo spoluautorom 145 pôvodných vedeckých a odborných
prác, v rokoch 1994-1997 pôsobil na Royal Veterinary and Agricultural University
v Kodani v Dánsku.
Jeho prednáška bola zameraná na vysoko aktuálnu a v súčasnej dobe
okrem antibiotickej aj často frekventovanú problematiku: Rezistencia parazitov na
antihelmintiká – môže veda vyhrať? Obsahovala fundované a overené poznatky z
danej oblasti, príčiny vzniku vývoja a dôsledky. Tiež však aj naše možnosti a
49
perspektívy v úspešnej činnosti ich ovplyvňovania. S láskavým dovolením autora
bude táto prednáška uverejnená v Spravodaji KVL SR.
V podobnom trende vyznela aj prezentácia MVDr Petra Lehockého o
možnostiach v odčervení prežúvavcov a o ochrane stád pred náhlymi úhynmi
spôsobenými klostrídiovou infekciou.
S potešením sme na seminári v Rožňave zaznamenali prítomnosť pána
prorektora pre styk s praxou Doc. MVDr Oskara Nagya, PhD, Prof. MVDr Pavla
Mudroňa, PhD, prednostu kliniky prežúvavcov, z UVLF v Košiciach, oboch
súčasne aj členov ZVLHZ, ako aj vzácneho hosťa, nášho bývalého učiteľa Doc.
MVDr Jána Lehockého, CSc. Prekvapila aj návšteva MVDr Juraja Balščáka, tiež
bývalého dlhoročného pracovníka ŠVÚ v Prešove, ktorý sa aj aktívne zapojil do
diskusie.
Ďakujem všetkým účastníkom seminárov, bolo ich 80, za ich obetavosť a
odvahu riskovať neľahké podmienky na cestách, aby sa predsa len zúčastnili a
verím, že ich úroveň seminárov uspokojila.
MVDr. Dezider Góra
Prezident ZVLHZ
50
Seminár Analgézia
V dňoch 5.-6.2.2013 v
Bratislave (aula ŠVPS SR) a
Košiciach
(IVVL)
sa
uskutočnil odborný seminár
Analgézia,
ktorý
bol
spojený s workshopom OPL
– príprava podkladov k
žiadosti o vydanie povolenia
na zaobchádzanie s OPL.
Seminár
zorganizovala
KVL SR a Richter pharma.
Edukačná akcia sa stretla s
neočakávaným záujmom zo
strany SVL.
MVDr. Hluchý, PhD. z
UVLF v Košiciach v
úvodnej
prednáške
podrobne
popísal
perioperačnú analgéziu u
malých zvierat.
Dr. Birgit Sist z Rakúska
potom prezentovala svoje
skúsenosti a možnosti korekcie uvedených stavov, podrobne popísala
multimodulárnu liečbu bolestí, analyzovala farmakologické účinky syntetických
opiátov, ich vlastností a spôsobe použitia v praxi malých zvierat.
MVDr. Žoldoš Elemír v úvode workshopu stručne popísal históriu vývoja Zákona
č. 139 o OPL, jeho dve posledné novely, ktoré významne ovplyvnili a
skomplikovali prácu SVL, ktorí pri výkone svojej činnosti používajú lieky s
obsahom OPL.
Pharm.Dr. Muranyiová Barbora z MZ podrobne prezentovala celú legislatívu,
ktorá sa týka liekov s obsahom OPL. Hovorila o podmienkach, ktoré je nevyhnutné
splniť, aby SVL vykonával svoju činnosť v súlade s platnou legislatívou.
V záverečnej praktickej časti boli prítomní SVL v rámci interaktívnej diskusie
metodicky inštruovaní, ako postupovať pri získavaní súhlasných stanovísk
kompetentných štátnych orgánov, ktorých vyjadrenie je podkladom k žiadosti na
MZ.
51
Celkový počet účastníkov tejto akcie bol viac ako 240. Prezídium KVL SR
vzhľadom na závažnosť tejto problematiky zorganizovala seminár ako bezplatný,
pretože je aj v záujme stavovskej organizácie, aby jej členovia vykonávali svoju
činnosť v súlade s platnou legislatívou
MVDr. Žoldoš Elemír
člen prezídia
52
Regionálne semináre KVL – ako som prežila tri dni s komorou
Vedenie komory ma oslovilo, či by som urobila prednášku na regionálnych
seminároch 2013. Teda niečo, čo budem prezentovať, prístupné každému, v jeho
blízkosti v troch regiónoch. V dňoch od 13. do 15. marca sme sa vybrali naprieč
Slovenskom, od Nitry cez Zvolen po Košice.
Bola to pre mňa výzva: vyše štyri hodiny udržať pozornosť kolegov, ktorí väčšinou
prídu po pol dni strávenom v teréne a sadnú si do tepla... Sama to poznám, vo
Francúzsku sa takéto prednášky konajú vo večerných hodinách po celodennej drine
vonku (aby sme náhodou niečo nezmeškali...) Požiadavka komory bol cisársky
rez, o tom sa tak dlho rozprávať nedá, to by sme ho museli robiť. Bohužiaľ bolo
treba zostať v teoretickej rovine. (Otvárať kravu v kongresovej miestnosti neviem
koľko hviezdičkového hotela Tenis vo Zvolene by bolo dosť nevhodné.) Tak som
to poňala dosť zoširoka a pod heslom „nerobíme cisársky rez na to aby sme si
zaoperovali, ale na to, aby sme mali živé a zdravé teľa a dobre produkujúcu
matku“ som to vzala dosť zoširoka. Kravu sme otvorili aj zašili, no zašitím sa to
neskončilo.
53
Mnohé neúspechy cisárskych rezov u kráv na Slovensku podľa môjho názoru
súvisia s vážnym metabolickým rozvratom operovaných pacientok. Chirurgia sama
o sebe je jednoduchá a keď sa darilo mne hneď po opustení školy, nie je dôvod aby
to nevyšlo vám. Preto bolo jedným z mojich cieľov upozorniť na dôležitosť a
jednoduché možnosti sledovania metabolických odchýlok u čerstvo zoperovaných
kráv. Ich včasná korekcia je nevyhnutná nielen na prežitie zvieraťa, ale aj na
budúcu produkciu. Chovateľ, ktorému zviera síce prežije, no nič nebude
produkovať si už druhýkrát dvakrát rozmyslí, než sa do podobnej investície pustí.
No to nebolo ťažiskom prednášok.
V druhej časti som sa zamerala na neonatálne patológie teliat. Snažila som sa dosť
podrobne rozobrať príčiny neonatálnej mortality teliat. Nielen príčiny, ale hlavne
to, čo si na tom novorodenom teľati všímať aby sme odhalili problém skôr, ako sa
viditeľne objaví. Vtedy je u novorodenca už dosť neskoro...A samozrejme
pokračovali sme tým, čo robiť, keď si nejaký problém všimneme.
Mojim druhým cieľom bolo senzibilizovať kolegov na dôležitosť prechodu od
kuratívy ku globálnemu riešeniu zdravia v chovoch hospodárskych zvierat. Aj
zdanlivý neúspech sa dá obrátiť vo váš prospech: pôrod mŕtvonarodeného teľaťa
môže byť odrazovým mostíkom k hlbšiemu auditu chovu, len stačí vedieť správne
zareagovať. Takisto by to malo byť aj pri riešení neonatálnych hnačiek. Na
úmrtnosť mláďat je citlivý skoro každý a skoro každý aj s teľatami problém má. To
54
je najjednoduchšia cesta ako prejsť od kuratívy a oklieštenej prevencie typu
izolácia patogénu -> vakcinácia k účinnejšiemu poradenstvu.
Pri hnačkách teliat je postup naozaj jednoduchý a zvládne ho každý. Aj úspešnosť
pri zavádzaní nových (niekedy neočakávaných) riešení je veľmi vysoká a ľahko sa
dá objektívne zhodnotiť. Keď miesto každého druhého teľaťa uhynie len každé
desiate, to si všimne aj ten najtvrdohlavejší majiteľ. Netreba sa zamerať len na
vyliečenie chorého pacienta. Treba hľadať odpoveď na otázku, prečo teľatá
ochorejú? Došlo k prenosu imunity od matky? Ak nie prečo je tomu tak? Poďme
pozrieť zasušené kravy! No dobre, tak ich vidím, ale čo si na nich všímať?
Bolo povedaných veľa informácií. Pre tých, čo by si radi oživili niektoré prednášky
pripomínam, že všetky si môžete stiahnuť na našej stránke www.agrisvet.com. Ak
sa chcete do toho pustiť, no máte obavy, či to zvládnete, nebojte sa, je to ľahké, len
stačí začať. V prípade pochybností mi môžete kedykoľvek zatelefonovať, vaše
otázky mi pomáhajú napredovať.
Ďakujem všetkým, ktorí našli odvahu ma po náročnom pracovnom predpoludní
ešte pol dňa počúvať a v neposlednom rade KVL za tak rozsiahly priestor na
prezentáciu toho, čo som sa inde naučila.
MVDr. Zuzana Besson
55
Pripravujeme pre Vás
Fotografie očami veterinárneho lekára
Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
KVL SR začína v tomto roku 2013 organizovať súťaž o najlepšiu fotografiu
očami veterinárneho lekára a na Kongrese KVL SR usporiada benefičnú
výstavu, fotografia očami veterinárneho lekára .
Fotosúťaž na webe KVL SR „najlepšia fotografia očami veterinárneho
lekára“
Fotosúťaž je určená pre veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Bude
prebiehať prostredníctvom webovej stránky www.kvlsr.sk Ide o internetový
projekt, kde sa súťažiacim stáva veterinárny lekár, ktorý sa zaregistruje, použije
v súťaži iba svoje fotografie a vlastnú tvorbu. Najlepšie fotografie budú v priebehu
roka vystavované a odprezentované na našom webe a Informačnom Spravodaji.
Na konci roku vyhodnotí komisia najlepšiu fotografiu roka 2013, ktorá bude
ocenená podľa vopred stanovených pravidiel.
Cieľ fotografickej súťaže
• je dobrovoľnou záujmovou činnosťou veterinárnych lekárov
• zviditeľniť povolanie veterinárneho lekára aj formou fotografie
• ponúknuť veterinárnym lekárom aktívne využitie voľného času
• rozvíjať svoj talent, venovať sa svojmu koníčku
• urobiť ďalší krok do sveta fotografie, využitie znalostí práce s počítačom,
práca s fotoaparátom, použitie grafických programov, internet....
• v neposlednom rade zasúťažiť si medzi sebou o zaujímavé ceny.
Podmienky súťaže
• každý veterinárny lekár môže zaslať maximálne jedno foto štvrťročne / 4
fotografie ročne / v elektronickej podobe na mail [email protected]
s označením foto 2013
• téma je voľná ale uprednostňovaná bude profesná tématika
• KVL SR si vyhradzuje právo vybraté foto zverejňovať na webe KVL SR
a Informačnom spravodaji v priebehu roka
• zverejňované foto bude označené autorom - veterinárnym lekárom
• zaslané foto môže KVL SR použiť aj na benefičné akcie ktoré bude
organizovať
Záujemcovia o súťaž
sledujte ďalšie informácie na našom webe
www.kvlsr.sk
MVDr. Ladislav Stodola
56
Benefičná výstava fotografií veterinárnych lekárov KVL SR
Komora veterinárnych lekárov SR, organizuje v rámci Kongresu KVL SR ktorý sa
koná 1-2.6.2013 v Hoteli Grand v Jasnej predajnú benefičnú výstavu fotografií
veterinárnych lekárov, ktoré budú zaradené do dražby a predaja. Slávnostné
otvorenie výstavy bude v piatok o 20.00 hodine v priestoroch hotela Grand . Výnos
z celej akcie bude použitý na dobročinné a charitatívne účely, pre vopred vybraté
a schválené účely alebo zariadenie.
Účastníci I. ročníka benefičnej výstavy si budú mať príležitosť prehliadnuť
a zakúpiť si fotografie ktoré sú dielom veterinárnych lekárov na Slovensku .
Predpokladaný počet vybraných a vystavovaných fotografi bude asi 50. Počas
celého trvania výstavy môžu návštevníci deklarovať svoj záujem o kúpu
konkrétnej fotografie.
Výstava vyvrcholí dražbou fotografií , ktorá sa uskutoční dňa 1.6.2013 / sobota /
po skončení odborného programu na Kongrese KVL SR o 18.00 hodine .
Verím,. že nie jednu ambulanciu a veterinárnu prax bude zdobiť po kongrese
krásna fotografia ktorá splní okrem radosti majiteľa aj charitatívny ciel.
Podmienky zaradenia fotografií do benefičnej výstavy :
• autorom fotografií musí byť veterinárny lekár ktorý ich zašle na
[email protected]
• termín dodania fotografií na KVL SR v elektronickej podobe najneskôr do
1.5.2013
• kvalita fotografií musí byt vhodná na tlač na výstavu
• každý veterinárny lekár môže dodať maximálne 3 fotografie
• výber fotografií na výstavu bude robiť vopred vybratá komisia
• zaslané fotografie, ktoré budú vybraté na výstavu ostávajú majetkom
KVL SR
• každá fotografie bude označená autorom fotografií
• za zaslané fotografie sa nevypláca autorom honorár
• náklady na tlač, organizovanie a prípravu výstavy je v réžií KVL SR
• celý výťažok z benefičnej výstavy, ako predaj fotografií a ostatné dary
budú odoslané na dobročinné účely
• záujemcovia ktorí sa chcú zúčastniť na benefičnej výstave označia svoje
fotografie „benefičná výstava fotografií 2013“
• každý účastník tak svojou fotografiou pomôže niekomu, kto to potrebuje
Všetky informácie ohľadom benefičnej výstavy sledujte na www.kvlsr.sk , alebo sa
informujte na tel. č. 02/ 65443212 prípadne 0907 917497
57
KVL SR ako stavovská organizácia chce aj touto charitatívnou formou
prispieť a pomôcť ľudom a deťom, ktorí to potrebujú.
Tešíme sa na Vašu účasť priatelia
MVDr. Ladislav Stodola
58
‘œ˜žƒƒ‘‰”‡•ǦʹͲͳ͵
! " # $ %& '& ( ')%*
+,-
&
."
"
$"#
.##&
/ & 0
& 1
( " / " #
#2
3
&4
# . 2 5 # 3 $
6
3
3 #
& 2 7# 3 #
/#("32&
1 #
" /
6 & 1
" 2 3 # 6" & 8#
#( " 2
/(9&:;<
56
#
# # =
> / " 9 & 4? ; 82 " " >& @ . " " "
# " 3 1 # 5 " 55 # "
""(#+
&
@ 2 . " ( ,&
59
Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji / Slov - Raj - Vet
2013/
Komora veterinárnych lekárov SR, organizuje dňa 29.6. 2012
v Slovenskom raji už III. ročník športovo- spoločenského stretnutia veterinárnych
lekárov, pod názvom „Slov–Raj-Vet 2013“. Akcia je určená pre všetkých
veterinárnych lekárov, ich detí, rodinných príslušníkov a priateľov veterinárneho
stavu.
Hlavným cieľom tejto akcie by malo byť profesno - priateľské stretnutie
veterinárnych lekárov, spojené s turistickým poznávaním krás Slovenského raja.
Na akciu sme pozvali aj veterinárnych lekárov zo všetkých stavovských
organizácií na Slovensku.
Stretnutie ubytovaných účastníkov bude v piatok večer a ostatných v
sobotu ráno, dňa 29.6.2013 o 8.00 hodine v rekreačnom zariadení Lesnica na
Čingove, odkiaľ budú pre účastníkov určené turistické trasy a kde bude základný
tábor celej akcie . Po príchode všetkých účastníkov z túr, ktorý je naplánovaný na
asi na 16.00 hodinu, bude pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie
a priateľské posedenie.
Občerstvenie pre účastníkov zabezpečia družstva veterinárnych lekárov,
ktoré budú súťažiť vo varení guláša, ktoré budú na záver vyhodnotené a odmenené.
Pre deti bude pripravený sprievodný program a každý účastník dostane darček, ako
milú spomienku na akciu.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne, pripadne sa
informujte na voľné kapacity na [email protected], tel. 0265443212.
Všetky informácie ohľadom akcie budú v predstihu zverejnené aj na našej stránke
www.kvlsr.sk
Tešíme sa na stretnutie s Vami
MVDr. Ladislav Stodola
60
Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
Vás pozýva na
Seminár – Workshop
Imobilizácia zvierat vo veterinárnej praxi III.
odborný seminár spojený s praktickými ukážkami - workshopom
Termín a miesto konania :
5.5.2013 - Sobota - UVLF Košice /Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich
zvierat a
Účelové zariadenie chovu zveri- Rozhanovce/
Téma : Imobilizácia zvierat MVDr. L. Molnar Phd ,MVDr P. Lazar PhD,
Program : Teoretická časť8.00-9.00 - Prezentácia –Bažantnica Rozhanovce
9.00-10.00 - Legislatíva / karanténe n stanice , útulky, povinnosti obce/
- Odchyt a imoboilizácia spoločenských zvierat v terénnych podmienkach
/ pes, mačka, voľne žijúce zvieratá v mestách
10.00- 11.00 -Uplatnenie krátkodobých trankvilizérov pri odchyte a transporte
zvierat
-Teoreticky prehľad anestéziologických a imobilizačných prípravkov
-Imobilizačná technika : typy striel, narkotizačných pušiek, a iných
odchytových pomôcok– praktická ukážka dostupného technického
vybavenia
11.00- 12.00 -postupy pri imobilizácii a odchyte spoločenských zvierat
-postupy pri imobilizuácií a odchyte voľne žijúcej zveri
-podchyt a immobilizácia farmového chovu zvierat
-monitoring zvieraťa počas anestézie a zásady manipulácie s imobilným
zvieraťom
12.00- 13.00 –Prestávka – obed
Praktická časť
13.00- 16.00 - Imobilizácia spoločenských zvierat
-Imobilizácia voľne žijúcich zvierat
-Imobilizácia farmového chovu zvierat
Práca s imobilizovaným zvieraťom monitoring anestézie ,reverzia , príprava na
transport a odber vzoriek diagnostického významu
-Praktická ukážka imobilizácie a manipulácie zo zvieratami
-Príprava striel
61
-Použitie vlastnej techniky
Na workshope budú pracovať dve pracovne skupiny
I. skupina -veterinárni lekári bez vlastnej techniky - získajú potvrdenie o účasti
na workshope
II. skupina –veterinárni lekári s vlastnou technikou po absolvovaní získajú
certifikát a absolvovaní imobilizácie
Preto žiadame účastníkov aby si priniesli vlastnú imobilizačnú techniku.
Účastníci budú mať možnosť sa teoreticky aj prakticky oboznámiť s prípravkami
a imobilizačnými pomôckami dostupnými na Slovenku ako aj získať základné
poznatky v oblasti odchytu zvierat .
Prezídium KVL SR
62
Šport
Badmintonový veterinárny turnaj 2012
Dňa 16.12. 2012 sa v Bratislave uskutočnil už v poradí 4. ročník
Vianočného veterinárneho turnaja v badmintone. Po prvý krát bol turnaj
organizovaný v prekrásnych priestoroch Slávie STU Agrofert v Bratislave, v
blízkosti Ekonomickej univerzity v Petržalke.
Ako už tradične sa súťažilo v troch kategóriach, a to muži, ženy a juniori.
Organizátorov turnaja na čele s MVDr. Milanom Hroncom príjemne prekvapila
rekordne početná účasť súťažiacich v počte 32 aktívnych hráčov.
Po úvodnom rozlosovaní sa mohli začať súboje v základných skupinách, z
ktorých po odohratí zápasov systémom každý s každým vzišlo poradie pre
nasadenie do vyraďovacej časti turnaja. Náročný hrací systém turnaja a vysoký
počet účastníkov poriadne preveril výkonnosť a rozumné rozloženie síl
jednotlivých pretekárov.
Medzi jednotlivými zápasmi mali ale zúčastnení veterinári a ich príbuzní
dosť času aj na vzájomné spoznanie sa, utuženie priateľstiev a rozhovorov na
športové aj veterinárne témy.
Po ukončení finálových zápasov boli víťazom jednotlivých kategórií
odovzdané víťazné poháre, medaily, diplomy a vecné ceny.
63
Na záver krásneho športového dňa bolo v neďalekej reštaurácii pripravené
spoločné posedenie, kde si všetci radi doplnili stratené tekutiny a pri dobrom jedle
a výbornej atmosfére pokračovali v rozhovoroch.
S prísľubom, že sa o rok určite opať stretneme na tomto vydarenom
podujatí sme sa rozišli do svojich domovov.
Výsledky podľa jednotlivých kategórií:
MUŽI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Schmidtmayer
Šimun
Remiar
Hronec
Brauner
Remiar st.
Januschke
Remiar najml.
Zavodský
Cedzo
Baxa
Varga
Strieženec
ŽENY:
1. Peruňska
2. Remiarová
3. Hroncová
4. Závodská
5. Vargová
6. Cvikelová
7. Lietavová
8. Ficová
9. Baxová
10. Čontofalská
JUNIORI:
1.
Remiar najml.
4.
Meszároš
2.
5.
Peruňska
Varga
64
3.
6.
Remiar ml.
Cedzo ml
Medzinárodné lyžiarske preteky veterinárnych lekárov
Dňa 16.februára sa v Dolnom Kubíne – Kubínska Hoľa uskutočnil 7. ročník
medzinárodných lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome veterinárov
Euroregiónu Beskydy. Preteky usporiadala Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky v spolupráci s KVL SR, KILW Polska, SILW Polska a RVPS
Dolný Kubín. Pretekov sa zúčastnili veterinárni lekári a pracovníci veterinárnych
organizácií Slovenska, Čiech a Polska. Preteky pri chate Orava otvoril ústredný
riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. a po krátkych príhovoroch
prezidenta KVL SR, prezidenta KVL ČR, prezidenta KILW Polska, hlavného
lekára Poľska a ústredného riaditeľa SVS ČR sa za dobrých snehových podmienok
a kvalitne pripravenej trati preteky začali. Súťažilo sa v 6 kategóriách:
1-ženy do 40 rokov, 2-ženy nad 40 rokov, 3-muži do 35 rokov, 4-muži 36-50
rokov, 5-muži 51-62 rokov, 6- seniori. V 1.kategórii preteky dokončilo preteky 7
pretekárok, v 2.kategórii 11 pretekárok, v 3.kategórii 6 pretekárov, v 4.kategórii 13
pretekárov, v 5.kategórii 27 pretekárov a v 6.kategórii 5 pretekárov. V kategórii
65
ženy do 40 rokov sa víťazkou stala MVDr. Alena Vašutová z ČR, v kategórii ženy
nad 40 rokov zvíťazila Mgr. Patícia Vankúšová z ŠVPU DK, v kategórii muži do
35 rokov zvíťazil Adam Opalski z PL, v kategórii muži 36-50 rokov zvíťazil
MVDr. Petr Čermák z ČR, v kategórii muži 51-62 rokov sa víťazom stal MVDr.
Jaroslav Dikant z KVL SR, v kategórii seniori zvíťazil lek.wet. Boleslav Lach
z PL. Po absolvovaní pretok sa všetci účastníci posilnili kvalitným guľášom
a čajom. Po vyhlásení výsledkov a ukončení pretekov sa účastníci začali postupne
rozchádzať do svojich domovov s krásnymi spomienkami na pekne prežitý deň.
Veľké ĎUKUJEME patrí všetkým organizátorom z Dolného Kubína za perfektnú
organizáciu a usporiadanie pretekov.
MVDr. Miroslav Baran
66
Naši jubilanti
50 roční
č.osv.: Priezvisko:
1230
0529
0442
0491
1013
0497
1001
0037
1307
0696
1247
0327
Fábry
Hanzel
Truska
Petyiová
Zelenayová
Kozár
Nováčiková
Kafka
Palatický
Lukáč
Furenda
Sýkorčin
Meno:
Pavol
Dušan
Slavomír
Mária
Eva
Peter
Magdaléna
Milan
Dušan
Ľubomír
Robert
Jozef
Mesto (Obec): Regionálna komora:Dát. narodenia:
4.1.1963
Banská Bystrica
10.1.1963
Lučatín
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
13.1.1963
Lučenec
Lučenec
23.1.1963
Žabokreky
Martin
4.2.1963
Dolné Plachtince Veľký Krtíš
22.2.1963
Tovarníky
Topoľčany
27.2.1963
Považská Bystrica Púchov
12.3.1963
Golianovo
Nitra
25.3.1963
Liesek
Dolný Kubín
26.3.1963
Bratislava
Bratislava
26.3.1963
Želiezovce
Levice
29.3.1963
Moldava nad Bodvou Košice – okolie
55 roční
č.osv.: Priezvisko:
1597
0200
0613
0836
0866
0051
Lazar
Bašnák
Gaman
Drobčo
Orban
Kalus
Meno:
Gabriel
Vlastimír
Emil
Ivan
Oto
Jozef
Mesto (Obec): Regionálna komora:
Košice
Košice - mesto
Partizánske
Prievidza
Bojnice
Prievidza
Rimavská Sobota
Revúca
Prešov
Prešov
Nitra
Nitra
Dát. narodenia:
5.1.1958
10.1.1958
10.3.1958
12.3.1958
21.3.1958
25.3.1958
60 roční
č.osv.: Priezvisko:
0837
0268
0348
0410
0101
0280
0148
Gallo
Müller
Zöld
Gedeon
Tolnai
Kubík
Lapin
Meno:
Juraj
Henrich
Zoltán
Viliam
Jozef
Pavol
František
Mesto (Obec):
Mokrá Lúka
Sobotište
Nové Zámky
Regionálna komora:Dát. narodenia:
Rimavská Sobota
Senica
Nové Zámky
Turňa nad Bodvou Košice – okolie
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Dojč
Krupina
67
Senica
Zvolen
3.1.1953
18.1.1953
23.1.1953
5.2.1953
9.2.1953
19.2.1953
17.3.1953
65 roční
č.osv.: Priezvisko:
0158
0105
0525
0533
0378
Fuks
Ďurdina
Oboňa
Kudrík
Schwartz
Meno:
Karol
Vladislav
Ladislav
František
Jozef
Mesto (Obec): Regionálna komora:
Horné Saliby
Galanta
Mutné
Dolný Kubín
Banská Bystrica Banská Bystrica
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Kežmarok
Poprad
Dát. narodenia:
1.1.1948
27.1.1948
27.1.1948
3.2.1948
18.2.1948
66 ročný
č.osv.: Priezvisko:
Meno:
Ϭϯϳϲ WŝƚŽŸĄŬ
:ŽnjĞĨ
Mesto (Obec):
^ƉŝƓƐŬĄ^ƚĂƌĄsĞƐ
Regionálna komora:
WŽƉƌĂĚ
Dát. narodenia:
Ϯ͘ϯ͘ϭϵϰϳ
67 ročný
č.osv.: Priezvisko:
Meno:
0776 Krajči
Pavel
Mesto (Obec):
Regionálna komora:
Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda
Dát. narodenia:
1.1.1946
68 ročný
č.osv.: Priezvisko:
Meno:
1721 Takács
Viliam
Mesto (Obec): Regionálna komora:
Horné Saliby
Galanta
Dát. narodenia:
Mesto (Obec): Regionálna komora:
Trenčín
Trenčín
Dát. narodenia:
1.2.1945
70 ročný
č.osv.: Priezvisko:
Meno:
0103 Adam
Pavel
12.2.1943
72 roční
č.osv.: Priezvisko:
Meno:
Mesto (Obec): Regionálna komora:
0898 Tóth
Alexander Modra
Senec
0895 Příhoda
Juraj
Žilina
Žilina
68
Dát. narodenia:
10.2.1941
27.3.1941
73 roční
č.osv.: Priezvisko:
Meno:
0111 Kostrej
Juraj
1060 Gajdoš
Ján
Mesto (Obec): Regionálna komora:
Michalovce
Michalovce
Košice – okolie
Budimír
Dát. narodenia:
Mesto (Obec): Regionálna komora:
Dolná Strehová Veľký Krtíš
Dát. narodenia:
8.2.1940
6.3.1940
76 ročný
č.osv.: Priezvisko:
0495 Jablonka
Meno:
Viliam
69
7.3.1937
Zápisnice zo zasadnutí prezídia KVL SR
- všetky zápisnice zo zasadnutí prezídia, DK KVL SR, DiK KVL SR sú
uverejnené na www.kvlsr.sk v uzamknutej časti, v sekcii zápisnice.
Výsledky hospodárenia KVL SR
- všetky výsledky hospodárenia KVL SR sú uverejnené na www.kvlsr.sk
uzamknutej časti.
v
Fotografie z akcií organizované KVL SR
- všetky fotografie z akcií KVL SR sa nachádzajú v uzamknutej časti web stránky
v sekcii "Oznamy KVL SR- podsekcia Fotogaléria"
70
Vydala Komora veterinárnych lekárov SR.
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
Neprešlo gramatickou a grafickou úpravou.
Ďakujeme sponzorom:
Royal Canin - Pharmacopola
MSD Animal Health – Intervet
Mevet
Cymedika
Veyx Pharma s.r.o.
Richter Pharma AG
Vetis
Pfizer animal health
VUB a.s.
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.
Obálka: ilustračné foto
OCHRANA PROTI KLIEŠŤOM A BLCHÁM
SPOZNAJTE SILU
SYNERGIE
NOVINKA
Jedinecˇná kombinácia zabezpecˇuje expelentný*
efekt a zosílnený smrtiaci úcˇinok na kliešte
• Rýchly a úcˇinný: bezkonkurencˇná rýchlost´ usmrtenia kliešt´ov, zistené už po
2 hodinách po aplikácii
• Viditel´ný úcˇinok: rýchle odlúcˇenie cudzopasníkov a prevencia pricicania nových
kliešt´ov po dobu 5 týždnˇov
• Výnimocˇná ochrana: dokázané zníženie rizika prenosu ochorení prenášaných kliešt´ami
• Optimálna ochrana proti blchám: usmrcuje dospee lé blchy, vajícˇka a larvy
www.mevet.eu
*Expelencia – uvol´nenie už prichytených kliešt´ov a zabránenie invázii nových infikovaných kliešt´ov.
1.4.-30.4.2013
6 za cenu 5
Ak by ste boli psom,
čo by ste robili
s kliešťami a blchami?
Activyl® Tick Plus obsahuje indoxakarb, novú
molekulu v antiparazitárnej ochrane. Táto látka je
unikátna, pretože sa z nej stáva účinný insekticíd
až v tele blchy, kde dochádza pomocou blších
enzýmov k bioaktivácii, teda premene na aktívny
metabolit.
Activyl® Tick Plus zároveň ponúka, vďaka
permetrínu, osvedčenú a dôveryhodnú ochranu
pred kliešťami.
Teraz máte k dispozícii ideálny spot on, ktorý
chráni ako vašich pacientov, tak aj ich majiteľov.
NEPOUŽÍVAŤ
U MAČIEK
MVDr. Igor Krampl 0903 312 732 | MVDr. Vladimír Flak 0905 694 631
www.msd-animal-health.cz
01-2013-013-ATP-SK-JA-01-2015
Zabíja kliešte aj blchy.
Download

Spravodaj 1-2013_obalka.indd - Komora veterinárnych lekárov SR