Nie je to zázrak
SKUTOČNÝ PRÍBEH
SKUTOČNÝ PRÍBEH
Zo seminárov
O
Autorka Cesty
Brandon Baysová minulú
jeseň v Bratislave. S Vlastom Feinerom
zrealizovala
ukážku riadenej meditácie
na pódiu.
INGRID JARUNKOVÁ, FOTO : MICHAL ŠEBEŇA , profimedia.sk, archív
Vlasto Feiner (36) bol ešte
pred šiestimi rokmi praktický
finančný manažér, ktorý
študoval obchodovanie na burze a emóciami sa príliš
nezaoberal. Zmenila to
choroba.
Nevyliečiteľná „Vyliečiť
ulceróznu
kolitídu nie je možné,“ tvrdí gastroenterológ MUDr. Csaba Podlupszki. Dá
sa však liečiť. Ochorenie sa prejavuje hnačkami s prímesou krvi a hlienov,
častým nutkaním na stolicu… Áno,
symptómy môžu vymiznúť vďaka liečbe, vhodne nastavenej diéte a po zmene životného štýlu. Pacienti však stále užívajú lieky. Niektorí ich žiadajú po polroku
vysadiť, čo je možné skúsiť, hoci ja odporúčam brať ich stále. A to najmä z toho dôvodu, aby sa predišlo vzniku rakoviny
hrubého čreva. Ulcerózna kolitída má totiž predispozíciu na jej
vznik. Mal som pacientov, ktorí mali len jeden záchvat – aktívnu
fázu so symptómami – a odvtedy sú už niekoľko rokov v pokoji. Náhla zmena – užívanie antibiotík alebo stresová situácia –
však môže viesť k tomu, že sa črevo znova zapáli.
16 ŠARM
metóde Cesta som po­
čula už viackrát, ale
ako správny skeptik som
ju automaticky zaradila
do kolónky k jasnovid­
com, veštcom a zázrač­
ným liečiteľom. Môj názor
nezmenila ani informácia,
že Vlasto Feiner trpel
svojho času ulceróznou
kolitídou, čo je chronic­
ký zápal hrubého čreva,
a podarilo sa mu z toho
dostať. Práve naopak.
Moja skepsa ešte vzrástla.
Napriek tomu som jeho
príbehu dala šancu.
Nehovorím, že keď si
ho prečítate, budete
utekať na terapiu,
určite vás však za­
ujme.
Chcel som
sa vyliečiť
P r e d s t av ­
te si muža,
ktorý sa
vyzná vo
finan­
ciách
a začne
sa za­
oberať
obcho­
dova­
n í m
na bur­
ze. „Lá­
kala ma
sloboda,
ktorú
mi ten­
to biznis
dá. Môcť
pracovať
z ktorého­
koľvek miesta
na svete, žiad­
ne dochádzanie
do kancelárie,“ ho­
vorí. Hoci predstava
peňazí bola až na dru­
hom mieste, rozhodne
nebol typ človeka, ktorý
študuje duchovnú či fi­
lozofickú literatúru. „To
bolo ďaleko od mojej re­
ality.“ Keď mu však jeho
školiteľ načrtol, akú veľkú
rolu hrajú pri obchodova­
ní emócie, a že preto je
dobré poznať psycholó­
giu tohto biznisu, nebránil
sa. A tak sa dostal k metó­
de s názvom Cesta.
Paradoxné je, že hoci
zážitkový seminár oce­
nil a začalo sa mu dariť,
pracovné vízie museli
ustúpiť chorobe. Lekári
mu totiž diagnostikovali
ulceróznu kolitídu. „Moja
imunita slabla. Postupne
som sa dostával do stavu,
že mi pre diagnózu neza­
berali už ani antibiotiká
proti bežným chorobám.
Napriek tomu som stále
žil v presvedčení, že mám
brať lieky a ,ony‘ ma vy­
liečia. Že mňa sa vlastne
choroba, ktorú som mal
onálepkovanú ako nevy­
liečiteľnú, netýka.“ A to
napriek informácii leká­
rov, že ak sa jeho stav
nezlepší, po rokoch mu
budú musieť časť čre­
va vyoperovať. „Pohľad
na ženu, ktorej sa to nao­
zaj stalo, ma prinútil roz­
hodnúť sa, že ja sám sa
musím chcieť vyliečiť,“
spomína. Kým predtým hľadal
praktické riešenia, ako
s chorobou žiť, potom
začal na internete hľadať
ľudí, ktorým sa podari­
lo vyliečiť. „Našiel som
troch. Všetci zmenili
stravovanie. Jeden sa
dal na hladovku, dvaja
na surovú stravu, ale
všetci napísali, že človek
si musí vyriešiť vlastnú
emocionalitu,
pretože
tam tkvie príčina tejto
choroby. Ja som ju začal
riešiť prostredníctvom
Cesty.“
Po dvoch rokoch klasic­
kej liečby začal s diétou.
Pár dní hladovka, neskôr
surové šťavy a surová
strava, postupne pridal
aj varenú. „Vďaka strave
som sa síce nevyliečil, ale
symptómy prešli. Po pár
týždňoch som lekárovi
povedal, že som nebral
lieky a zmenil som stravu.
Chápal moje rozhodnu­
tie, povedal, že to nie je
pre každého, ale prijal to.
Fakt totiž bol, že z vredov
na hrubom čreve sa stali
len jazvy.“
Na tom, že sa dnes, už
štyri roky, cíti zdravý, má
však podľa neho hlavnú
zásluhu to, že zmenil svo­
je vnútorné nastavenie.
Odstránil príčinu a násle­
dok zanikol.
Podobných príbehov
som počula už desiatky.
Zázračné uzdravenia len
vďaka tomu, že duša pre­
svedčí telo, že nie je cho­
ré. Zdá sa mi to príliš jed­
noduché, než aby to bola
pravda. Dupľom, ak autor­
ka tento metódy Brandon
Baysová vo svoje knihe pí­
še, ako sa za sedem týžd­
ňov sama zbavila nádoru
na maternici „len“ svojou
riadenou
meditá­ciou.
„Ona však mala za se­
bou dvadsať rokov prá­
ce na sebe, meditovala,
robila osobnostné kurzy,
cvičila jogu, žila zdravo
a v dobrom manželstve.
Mne trvalo rok, kým som
mohol povedať, že som
zdravý. A niekto sa ne­
vylieči vôbec,“ prekvapí
ma Vlasto Feiner suchým
konštatovaním. Cesta vraj
negarantuje vyliečenie
a už vôbec neodmieta
klasickú liečbu. „Nikto by
si tu nedovolil povedať
vám, nechoďte na chemo­
terapiu, zabudnite na le­
károv.“
Ľahkosť bytia
Tak v čom teda tkvie
„zázrak“ Cesty? „Nie je to
zázrak, naopak, tá metóda
sa drží pri zemi,“ vysvetľu­
je Vlasto Feiner. „Vychád­ dnes som už extrovert.
za z toho, že keď potlačíte Som stále rovnaký. Aj
emóciu, v tele nastane dnes mám obavy a nie­
chemická reakcia, ktorá kedy strach,“ prekvapí
zasiahne aj bunky. A pre­ ma. Skôr som čakala reči
to človeka učí, ako v sebe o tom, ako sa s optimis­
emócie spracúvať. Väčši­ tickým pohľadom na svet
na z nás má totiž tenden­ všetko podarí. „Nie, to,
cie vytesňovať zo života čo sa zmenilo, je, že dnes
nepríjemné pocity, ktoré už viem, že to zvládnem,
prichádzajú, vyhýbať sa a preto som uvoľnenejší.“
im, potláčať ich. A ony A keby sa vrátila choroba,
sa v nás usá­dzajú a spô­ nepoloží vás to? – nedá
sobujú nezdravé vzorce mi nespýtať sa. „Som pre­
správania a aj choroby. svedčený, že nie.“
Cesta, naopak, hovorí, že
Ak si odmyslím teórie
ich treba ,prežiť‘. Ak je ako emóciami mením
to potrebné, vrátiť sa aj svoju bunkovú pamäť,
do spomienok, uvoľniť za­ rozdiel medzi mnou
budnuté pocity a potom a Vlastom Feinerom je
ich nechať odísť.“
jeho istota, že zvládne
Fakt je, že mnohí z nás všetko negatívne, čo prí­
dnes nosia v sebe celé de. A ide z neho väčšia
spektrum emócií, ktoré ľahkosť bytia. Zaujíma­
ťažko spracúvajú – od de­ vé je, že dosia­hol aj ten
presie, stresu a strachu pocit slobody zo začiat­
cez nedefinovanú nespo­ ku príbehu. Hoci inak.
kojnosť až po hnev a ne­ Chcel byť slobodný fy­
návisť.
zicky, dnes je slobodný
Prirodzene ma však za­ duševne.
ujímalo, ako konkrétne sa
Teória Cesty vyzerá pek­
Cesta prejavila vo Vlas­ ne. A niekto sa v nej môže
tovom živote. „Bol som nájsť. Žiadna cesta vám
dosť introvertný človek, však negarantuje zázrač­
ktorý pocity potláčal. Do­ né uzdravenie a kto garan­
konca aj vtedy, keď som tuje, ten klame. Ale začať
začínal s diétou, som bol sa popri klasickej liečbe
v ustavičnom napätí, aby zaoberať aj svojou psy­
bolo všetko bio, aby som chikou a prežívanými po­
do seba nepchal žiad­nu citmi nemôže byť na ško­
chémiu, podobal som du. Ako sa hovorí, niet čo
n
sa svojmu črevu počas
stratiť. ulceróznej kolitídy,
jedným slovo,
Cesta
strnulý. Ne­
znamená
Teória metódy
tovšak,
hovorí, že keď prež e
žívame silnú emóciu,
ktorú potlačíme, dôjde
v tele k chemickým
zmenám a tie ovplyvnia
bunkové receptory. Ak
sa zablokujú na dlhší
čas, môžeme z toho
ochorieť.
Download

(36) bol ešte pred šiestimi rokmi praktický finančný manažér, ktorý