Odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne.
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi odstránenie :
•
závadnej stavby ohrozujúcej život a zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno opraviť,
•
stavby postavené bez stavebného povolenia,
•
dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania, alebo pominul účel, na ktorý
bola zriadená,
•
stavby na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie.
Zákon:
- § 88 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
- § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
- § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
noviel
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti
Správny poplatok, resp. miestna daň: 6,50 eur v pokladni Spoločného obecného úradu
Ďalšie súvisiace úkony:
- zrušenie súpisného čísla
- výmaz z katastra nehnuteľnosti
- oznámenie o zániku daňovej povinnosti
Iné:
- konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať
pre stavbu stavebné povolenie
- v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný
úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na
odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky
vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky
archivovania dokumentácie
- nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi
Sankcie :
V prípade ak odstráni vlastník stavbu bez povolenia príslušného úradu bude mu uložená pokuta
vo výške 829,50 eur v zmysle zákona č. 50/1796 podľa § 105 odst. 2 písm. c v znení neskorších
predpisov.
Download

Odstránenie stavby Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva